Sony | DSC-TX7 | Sony DSC-TX7 TX7 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-169-511-11 (2)
Цифров фотоапарат
DSC-TX7
Ръководство за експлоатация
© 2010 Sony Corporation
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу.
Обръщайте се към тези цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с
вашия дилър на Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-ТX7
Сериен №. ____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контакти във вашата мрежа.
2 BG
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвате.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60oС, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използваните батерии както е посочено в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е изключено
от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V (стенен контакт).
Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
3 BG
За потребители в Европа
Забележка за потребителите от страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
или проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни или гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете USB кабела.
4 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че
батериите, предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като
домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за
да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва
да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите
ще бъдат правилно изхвърлени, когато животът им изтече, предайте батериите на
съответното място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
5 BG
Съдържание
Подготовка за включване
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
(PDF) на приложения CD-ROM......................................................................7
Проверка на приложените аксесоари .....................................................7
Забележки относно използването на фотоапарата ...........................7
Упътване за частите.........................................................................................11
Зареждане на батерията ...............................................................................12
Поставяне на батерията/картата с памет (продава се отделно) .....14
Сверяване на часовника...............................................................................17
Запис/преглед на изображения
Запис на снимки................................................................................................18
Запис на видеоклипове .................................................................................19
Преглед на изображения .............................................................................20
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство
за Cyber-shot) (PDF)
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)) .....................21
Други
Списък с икони, които се извеждат на екрана ...................................22
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис
на видеоклипове ..............................................................................................24
Предпазни мерки ............................................................................................25
Технически характеристики .......................................................................27
6 BG
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство
за Cyber-shot) (PDF) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, вижте
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF) на CDROM диска (приложен в комплекта), като използвате компютър.
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
за подробни инструкции относно записа или прегледа на
изображения и свързването на фотоапарата към вашия компютър,
принтер или телевизор (стр. 22).
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Зарядно устройство за батерии BC-CSN/BC-CSNB (1)
Захранващ кабел (1) (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
Акумулаторна батерия NP-BN1 (1)
Маркер (1)
USB кабел (1)
AV кабел (1)
Мултифункционална стойка (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Забележки относно използването
на фотоапарата
Промяна на настройката за език
Езикът на екрана може да бъде променян, ако е необходимо.
За да промените настройката за езика, докоснете
, след това изберете
(Основни настройки)
[Language Setting].
(Настройки)
Подсигуряване на данни във вградената памет и на картата с памет
Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията или картата с памет, докато
лампичката за достъп свети. Ако го направите, възможно е данните, записани във
вградената памет или на картата с памет, да се повредят. Уверете се, че сте копирали
данните на друг носител, за да ги защитите.
7 BG
Функции, които са вградени в този фотоапарат
Това ръководство описва всяка от функциите на TransferJet-съвместими/
несъвместими устройства, 1080 60i-съвместими устройства и 1080 50i-съвместими
устройства.
За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията TransferJet и дали е
1080 60i или 1080 50i-съвместимо устройство, проверете дали следните маркировки
са обозначени на долната страна на фотоапарата.
TransferJet-съвместимо устройство:
(TransferJet)
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
Файлове с бази данни
Когато заредите във фотоапарата карта с памет без файл с база данни, и когато
включите устройството, част от капацитета на картата с памет автоматично се
използва за създаването на файл с база данни. Тази операцията изисква известно
оперативно време, след което устройството стартира извършването на следващата
операция.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
8
• За да сте сигурни, че операциите с картата с памет са стабилни, препоръчваме ви да
използвате този фотоапарат, за да форматирате всяка карта с памет, която използвате
за първи път с този фотоапарат. Обърнете внимание, че форматирането ще изтрие
всички данни, записани на картата с памет. Тези данни не могат да бъдат възстановени.
Уверете се, че сте подсигурили всички важни данни на компютъра или на друго място за
съхранение на данни.
• Ако неколкократно записвате/изтривате изображения, може да се получи раздробяване
на данните в картата с памет. Възможно е да не успеете да запазвате или записвате
видеоклипове. В този случай запазете вашите изображения на компютър или на друг
носител, след това извършете [Format].
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив. Преди да
започнете работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 26).
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството попадне
вода, може да се получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде
поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина. Това
може да причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни или
радиация. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или възпроизвежда
правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако в устройството се получи конденз на влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за записи,
подобни действия могат да направят носителя за запис неизползваем или да причинят
повреда или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от повърхността на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне по повърхността на светкавицата залепне прах, възможно е светкавицата да не
BG излъчи достатъчно светлина или изображението може да се запише с променен цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записаното изображение.
• Ако на LCD екрана има капчици вода или друга течност, незабавно изтрийте
екрана с меко парче плат. Оставянето на течности на LCD екрана може да повреди
качеството на изображението и да причини неизправност в устройството.
• Не натискайте LCD екрана. Това може да доведе до загуба на цветовете и да
причини неизправност.
Моля, използвайте оригинални продукти на Sony
Ако използвате аксесоари, произведени от компании, различни от Sony, това може да
причини проблем с фотоапарата.
• Работата с фотоапарати, произведени от други производители и използващи
магнити, може да причини проблем със захранването.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете
да запишете видеоклип или като защитна функция на фотоапарата е възможно
захранването автоматично да се изключи.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за запис
на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе съобщение.
Забележки относно съвместимостта на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
9 BG
Забележки, когато възпроизвеждате видеоклипове на други
устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат.
Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не могат да се
възпроизвеждат на следните устройства.
- Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High Profile.
- Устройства, несъвместими с AVCHD формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис в MP4
формат.
Поради тази причина видеоклиповете, записани с този фотоапарат в MP4 формат, не
могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG-4 AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD качество на изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства, съвместим с AVCHD формат. DVD
плейърите и рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими с AVCHD формата. Също така, DVD
плейърите или рекордерите може да откажат при изваждането на дискове с HD
качество.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
10 BG
Упътване за частите
Фотоапарат
Панел
капаче
Cover сpanel
Мултифункционална
стойка
Multi-output stand
Бутон на затвора
Микрофон
Капаче на обектива
Бутон ON/OFF (Захранване)
Лампичка ON/OFF (Захранване)
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
LCD екран/Панел с операционни
бутони
Бутон
(Възпроизвеждане)
Лампичка за режим
(Запис на
снимки)
Лампичка за режим
(Запис на видеоклип)
Лостче zoom (W/T)
Бутон за режими
(Запис на
снимки)/
(Запис на видеоклип)
Кукичка за ремъка за китката
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
Мулти конектор
Капаче за батерия/карта с памет
Лампичка за достъп
Гнездо за карта с памет
Маркировка
(TransferJetTM)
Терминал за свързване на фотоапарата
Жак DC IN
Жак USB
Жак HDMI
Жак A/V OUT (STEREO)
11 BG
Зареждане на батерията
батерията в зарядното
1 Поставете
устройство за батерии.
• Можете да използвате батерията, дори когато тя
е частично заредена.
Батерия
зарядното
2 Свържете
устройство за батерии към
стенния контакт.
Ако продължите да зареждате батерията
още около 1 час след като лампичката
CHARGE се изключи, зарядът на
За потребители в страни/региони
батерията ще ви позволи да работите
различни от САЩ и Канада
с фотоапарата по-дълго време (пълно
зареждане).
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането
е приключило (нормално
зареждане)
Захранващ
Power cord
кабел
(mains lead)
CHARGE
lamp
Лампичка
CHARGE
зареждането приключи, изключете зарядното
3 Когато
устройство за батерии.
Време за зареждане
12 BG
Пълно
зареждане
Full charge
time
Нормално
зареждане
Normal charge
time
Прибл.
245245
минути
Approx.
min.
Прибл.
минути
Approx.185
185
min.
1
и
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката Sony.
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/прегледате
Battery
life (min.)(мин.) Брой на
No.изображенията
of Images
Живот
на батерията
Recording
Запис
на снимки
Approx.115
115
Прибл.
Approx.230
230
Прибл.
Viewing на снимки
Преглед
Approx.180
180
Прибл.
Прибл.
Approx.3600
3600
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис на
снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията [LCD Brightness] е зададена в положение [Normal].
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура от 25oС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите (приложено в комплекта) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е в границите от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това
може да доведе до неизправност.
13 BG
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
1 Отворете капачето.
картата с памет
2 Поставете
(продава се отделно).
Поставете картата с памет, докато
щракне, като внимавате подрязаният
край да сочи напред, както е показано на
илюстрацията.
Уверете се, че подрязаният край
е насочен в правилната посока.
3 Поставете батерията.
Проверете посоката на батерията
и се уверете, че маркировките за
поляритета са насочени към LCD
екрана. Поставете батерията в
отделението, докато лостчето за
изваждане се заключи.
Battery за
eject
lever
Лостче
изваждане
на батерията
4 Затворете капачето.
• Затварянето на капачето когато
батерията е неправилно инсталирана
може да повреди фотоапарата.
14 BG
Карти с памет, които можете да използвате
Можете да използвате следните карти с памет: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, SD карта с памет и SDHC карта с памет. Не
можете да използвате MultiMediaCard.
В това ръководство тези носители за запис се наричат “Memory Stick Duo” носители.
Забележки за “Memory Stick Duo” носител
За запис на видеоклипове ви препоръчваме да използвате “Memory
Stick Duo” носител от 1GB или по-голям, който притежава следната
маркировка:
(“Memory Stick PRO Duo” носител)
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
За подробности относно броя на изображенията/времето, което можете да записвате,
вижте стр. 25.
За да отстраните картата с памет
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп не
свети, и след това натиснете веднъж картата
с памет.
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за достъп
свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в карата с памет.
Когато не е поставена карта с памет
Фотоапаратът записва изображенията на вградената памет (приблизително 45 МВ).
За да прехвърлите изображения от вградената памет на “Memory Stick Duo” носителя,
поставете “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата, докоснете
(Настройки)
(Инструмент за карта с памет)
[Copy].
15 BG
За да извадите батерията
Лостче за изваждане на батерията Плъзнете лостчето за изваждане на
батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда на LCD екрана.
Висок заряд
Нисък заряд
и
• Устройството се нуждае от около минута време, за да изведе правилния индикатор
за оставащо време.
• В зависимост от условията на употреба и обстоятелствата е възможно индикаторът
за оставащ заряд да не извежда верни стойности.
• Когато сте задали [Power Save] в положение [Standard] или [Stamina] и ако
фотоапаратът е включен и вие не работите с него за определено време, LCD екранът
се затъмнява и фотоапарът автоматично се изключва (Функция за автоматично
изключване на захранването).
• За да поддържате терминалите на батерията чисти и да предотвратите късо
съединение, поставете батерията в найлонова чанта или подобна, когато я пренасяте
или съхранявате; така ще избегнете контакта й с други метални предмети и др.
16 BG
Сверяване на часовника
1 Свалете капачето на обектива.
Фотоапаратът се включва.
• Също така, можете да включите фотоапарата
и като натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
• Възможно е включването на захранването
и извършването на операция да отнеме
известно време.
Капаче
на
Lens cover
обектива
ON/OFF
(Power)
button
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
формата на дисплея за желаната дата, след
2 Изберете
това докоснете [OK].
Daylight Savings [On]/[Off ], след това
3 Изберете
докоснете [OK].
опцията, която ще настройвате, след това
4 Изберете
и докоснете [OK].
задайте стойността с
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5
Изберете желаната област с помощта на
[OK].
докоснете [OK]
, след това
Повторна настройка на дата и часа
Докоснете
(Настройки)
(Настройки за часа).
17 BG
Запис на снимки
капачето на
1 Свалете
обектива, след това се
уверете, че индикацията
(Запис на снимки) на
лампичката за режима /
е включена.
КапачеLens
на обектива
cover
Лампичка
/
mode
на
режима
lamp
/
здраво фотоапарата,
2 Придържайте
както е показано на илюстрацията.
• Преместете лостчето zoom (W/T) към страната Т,
за да приближите изображението.
Преместете към страната W, за да се върнете към
предходния изглед.
бутона на
3 Натиснете
затвора наполовина, за да
Shutter
Бутон
на
затвора
button
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се
чува звуков сигнал и индикаторът
светва.
бутона на
4 Натиснете
затвора докрай.
18 BG
AE/AF
в
AE/AF
заключено
lock
положение
Запис на видеоклипове
капачето на
1 Свалете
обектива, след това
/ за mode
button/
Бутон
режими
натиснете бутона за режима
/ , за да зададете режим
(Запис на видеоклип).
Капаче
на cover
обектива
Lens
бутона на затвора
2 Натиснете
докрай, за да започнете
запис.
отново бутона на затвора докрай, за да
3 Натиснете
спрете записа.
Промяна на формата за видеоклипове
Докоснете
(Настройки)
изберете [Movie format].
(Настройки за записа), след това
19 BG
Преглед на изображения
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения от
картата с памет, записани с друг фотоапарат,
се извежда екран за регистрация на данните с
изображения.
Бутон
(Playback) button
(Възпроизвеждане)
Избор на следващо/предходно
изображение
Докоснете
(Следващо
изображение)/
(Предходно
изображение) на екрана.
• За да преглеждате видеоклипове,
докоснете
(Възпроизвеждане) на
LCD екрана.
Изтриване на изображение
Докоснете
(Изтриване)
[This Image].
Връщане към запис на изображения
Докоснете
на LCD екрана.
• Можете да се върнете в режим на запис и като натиснете бутона на затвора
наполовина.
Изключване на фотоапарата
Затворете капачето на обектива.
• Можете да изключите фотоапарата и като натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
20 BG
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
Cyber-shot))
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) обяснява в подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се
към ръководството, за да се запознаете с подробни инструкции за употребата на
множеството функции на фотоапарата.
За потребители на Windows
компютъра и поставете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Cyber-shot Handbook].
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
3 Стартирайте
Cyber-shot) от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте “Handbook.
2 Изберете
pdf”, запазени в папката [GB], на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти
3 След
върху “Handbook.pdf”.
21 BG
Списък с икони, които се извеждат
на екрана
Позицията на изведените икони може да се различава в зависимост
от режима на запис.
Когато правите снимки
B
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Оставащ
заряд на батерията
Battery remaining
Предупреждение
за нисък
Low battery warning
заряд на батерията
AF
AFилюминатор
illuminator
Папка
за запис
Recording
folder
Носител
на запис/Носител
Recording/Playback
за
възпроизвеждане
(карта с
Media
(Memory
card,
памет,
вградена
памет)
internal memory)
Когато записвате видеоклип
Zoom
Zoomскала
scaling
C
Display
Дисплей
C:32:00
A
Display
Дисплей
Indication
Индикация
96
Дестинации
Destination
Разпознаване
на сцени
Scene Recognition
Предупреждение
Vibration warningза
Вибрация
Заснемане
на сцена
Movie shooting
scene
Режим
Burst
Burst mode
Дисплей
за
Self-diagnosis
display
автодиагностика
Предупреждение
за
Temperature increase
покачване
warning на температурата
Таймер
за самостоятелно
Self-timer
включване
Брой
изображения,
които
Number
of recordable
можете да запишете
images
Разпознаване
на сцени
Scene Recognition
icon
Бял
баланс
White
balance
Indication
Индикация
100 Min
Време
за запис
Recordable
time
Разпознаване
на лице
Face Detection
Файлът
с базата
данни е
Database
file full/
пълен/Предупреждение
Database
fileфайла
error с
за
грешка във
warning
данните
Размер
изображението/
Image на
size/Quality
Качество
AF
рамка
на
визьора
AF range finder
frame
Кръстче
за измерване
Spot metering
cross-
22
BG
hairs
D
Display
Дисплей
Indication
Индикация
z
Фокусиране
Focus
Намаляване
на ефекта
Red-eye
reduction
на
червените
очи
AE/AF
AE/AFзаключване
lock
NR
затвор
NR бавен
slow shutter
125
Скорост
на затвора
Shutter speed
F3.5
Размер
наvalue
диафрагмата
Aperture
ISO400
ISO
ISO номер
number
+2.0EV
Стойност
Exposure на
Value
експонацията
Близко
фокусиране
Close focus
Режим
на работа
Flash mode
със светкавицата
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
Режим
на mode
измерване
Metering
Standby
0:12
Запис
на видеоклип/
Recording
a movie/
Готовност за запис на
Standby a movie
видеоклип
Време
за запис
Recording
time(m:s
(m:s)
минути:секунди)
23 BG
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различава в зависимост от
условията на запис и картата с памет.
Снимки/Панорамни изображения
(Единици: Изображения)
Капацитет
Capacity Вградена
Internal
с памет,
форматирана
с този
фотоапарат
Memory
card
formatted with
this
camera
памет Карта
memory
Approx.
Прибл.
45
MB
45 МВ
Размер
Size
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10M
9
402
808
1637
3334
6588
5M
14
582
1168
2366
4819
9524
284
11760
23600
47810
VGA
97350 192380
16:9(7M)
9
400
802
1626
3311
6543
16:9(2M)
47
1960
3934
7968
16220
32060
Широк
екран (ХоризонтWide (horizontal)
ално положение)
Стандартен
размер (ХориStandard (horizontal)
зонтално положение)
Широк
екран (ВертиWide
(vertical)
кално положение)
Стандартен
размер
Standard (vertical)
(Вертикално положение)
12
516
1035
2096
4270
8437
15
625
1255
2543
5178
10230
10
423
849
1719
3502
6920
10
442
887
1797
3660
7232
и
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
99,999, се извежда индикаторът “>99999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и възпроизвеждат на това
устройство, е възможно изображенията да не се изведат в правилното съотношение.
24 BG
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на
непрекъснат видеоклип е около 29 минути.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
Capacity Вградена
Internal
с памет,
с този
Memory
cardформатирана
formatted with
this фотоапарат
camera
памет Карта
memory
Качество/
Quality/Size
Размер
Прибл.
Approx.
45
45 MB
МВ
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50 11:07:50
MP4 3M
0:01:40
1:15:10
2:31:10
5:06:20 10:23:50 20:33:00
• Времето за продължителен запис се различава в зависимост от условията на запис
(температура и др.).
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
25 BG
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0оС и 40оС. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали устройството е
включено или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда, а
пълното разреждане на акумулаторната батерия настъпва за около един месец, ако
изобщо не използвате фотоапарата. Ако това се случи, използвайте фотоапарата след
като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
26 BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.59 mm
(тип 1/2.4)
Exmor R CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.6 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.2 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 4х
zoom обектив
f = 4.43 – 17.7 mm (25 - 100 mm (35
mm филмов еквивалент))
F3.5 (W) – F4.6 (T)
Когато записвате видеоклип (16:9):
28 – 112 mm
Когато записвате видеоклип (4:3):
34 mm – 136 mm
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (12
режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Баланс с
едно натискане на бутон
Подводен Баланс на белия цвят:
Автоматичен, Подводен 1/2, Баланс
с едно натискане на бутон
Формат на сигнала
За 1080 50i: PAL, CCIR стандарт
HDTV 1080/50i технически
характеристики
За 1080 60i: NTSC, EIA стандарт
HDTV 1080/60i технически
характеристики
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Видеоклипове (AVCHD формат):
AVCHD Ver. 1.0 съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch, който
притежава Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: Вградена памет
(прибл. 45 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, SD карта с памет,
SDHC карта с памет (Class 4, 6, 10)
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.08 до 3.8 m (W)/прибл. 0.5
до 3.1 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Терминал за мулти употреба Type2c:
(AV-out (SD/HD компонент)/HDMI/USB/
DC-in)
Видео изход
Аудио изход (Стерео)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
27 BG
[LCD екран]
LCD панел: Широкоекранен (16:9), 8.8 cm
(тип 3.5) TFT устройство
Общ брой на точките: 921 600 (1 920 x
480) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия NPBN1, 3.6 V
AC-LS5 променливотоков адаптер
(продава се отделно), 4.2 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0 до 40oС
Температура на съхранение:
От -20 до +60oС
Размери: 97.8 x 59.5 x 17.5 mm (Ш/В/Д,
без издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BN1
и карта с памет): Прибл. 149 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо
с III: Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии
BC-CSN/BC-CSNB
Изисквания към захранването: AC 100 V
до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0 до 40oС
Температура на съхранение: От -20 до
+60oС
Размери: 55 x 24 x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Мултифункционална стойка
[Входни жакове]
Жак A/V OUT (STEREO) (стерео):
мини жак
Жак (USB): Жак мини-В
USB връзка: Високоскоростен USB (USB
2.0-съвместим)
Жак HDMI
Жак DC IN
Конектор на фотоапарата
Акумулаторна батерия NP-BN1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 4.2 V
Номинален волтаж: DC 3.6 V
Максимален волтаж при зареждане:
DC 4.2 V
Максимално напрежение при зареждане:
0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
28 BG
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
, “BRAVIA”,
“PhotoTV HD”, “DVDirect”, TransferJet
и логото TransferJet.
• “Blu-ray Disc” и логото му са търговски
марки.
• “AVCHD” и логотипът ”AVCHD”
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът двойно-D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски марки на
Apple Inc.
• Intel и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• SDHC логото е търговска марка.
• “PlayStation” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment
Inc.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• OBEX и логото му са регистрирани
търговски марки и са притежание на
Infrared Data Association (IrDA®)
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това TM
или ® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
29 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising