Sony | DSC-TX100 | Sony DSC-TX100 Инструкции за експлоатация

4-265-633- 51 (1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-TX100/TX100V
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-TX100/TX100V
Сериен №. ________________________
Модел №. AC-UB10/UB10B
Сериен №. ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар или
дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
2 BG
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от електрическата
мрежа.
Ако се получи проблем, докато използвате променливотоковия адаптер, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
Захранващият кабел, ако има приложен такъв, е проектиран единствено за работа с
този фотоапарат и не трябва да се използва с друго електрическо оборудване.
3 BG
За потребители в Европа
Sony Corp. декларира, че този фотоапарат DSC-TX100V отговаря на съществените
изисквания и останалите условия на директива 1999/5/ЕC. Подробности могат да
бъдат намерени на следния URL:
http://www.compliance.sony.de
Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите на
Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB и др.).
4 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
5 BG
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
6 BG
Вижте “Cyber-shot User Guide” (Упътване за потребителя
на Cyber-shot) (HTML) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, прочетете “Cyber-shot User
Guide” (Упътване за потребителя на Cyber-shot) (HTML) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта), като използвате компютър.
Поставете CD-ROM диска в CD-ROM устройството.
За потребители на Windows:
Щракнете върху [User Guide]
[Install].
Стартирайте “User Guide” от иконата-препратка на десктопа.
За потребители на Macintosh:
Изберете [User Guide] и копирайте папката [eng] в папката [User Guide]
на вашия компютър.
След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “index.html”
в папката [eng].
Проверка на приложените артикули
•
•
•
•
•
•
•
•
Фотоапарат (1)
Акумулаторна батерия NP-BN1 (1)
USB кабел за мулти употреба (USB) (1)
Променливотоков адаптер AC-UB10/UB10B (1)
Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
Писалка (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot User Guide”
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
7 BG
Упътване за частите
Обектив
Лампичка на таймера за автоматично
включване/Лампичка на затвора за
усмивката/AF илюминатор
Говорител
Бутон
(Възпроизвеждане)
Екран/Сензорен панел
Бутон ON/OFF (Захранване)
Бутон на затвора
За запис: Лост W/T (Зуум)
Кукичка за ремъка за китката
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт и
може да повредите устройството.
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
Означение
(TransferJetTM)
Капаче на батерията/картата с памет
Мулти конектор (Type3b)
Лампичка за достъп
Гнездо за карта с памет
HDMI конектор
Капаче на конектора
Светкавица
Капаче на обектива
Микрофон
GPS сензор (вграден, само за DSCТХ100V)
8 BG
Поставяне на батерията
Лостче
за изваждане
на батерията
Eject
lever
1 Отворете капачето.
2 Поставете батерията.
• Като натискате лостчето за изваждане на батерията, поставете батерията, както е
показано на илюстрацията. Уверете се, че лостчето за изваждане на батерията се
заключва след поставянето й.
Зареждане на батерията
For customers in the USA,
Canada
Захранващ
Power cord
(Mains lead)
кабел
За
потребители
отcountries/regions
страни/региони,
For
customers in
other thanот
the
USA
Canada
различни
САЩ
и and
Канада
Лампичка на захранванеPower/Charge lamp
то/зареждането
Lit: Charging
Свети: Зарежда
Off: Charging finished
Изключена: Зареждането
е приключило
9 BG
фотоапарата и променливотоковия адаптер
1 Свържете
(приложен в комплекта), като използвате USB кабела за
мулти употреба (приложен в комплекта).
променливотоковия адаптер към мрежата
2 Свържете
от 220 V.
Лампичката на захранването/зареждането светва в оранжево и зареждането
започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
и
• Когато лампичката на захранването/зареждането на фотоапарата не свети, дори ако
променливотоковият адаптер е свързан към фотоапарата и мрежата от 220 V, това
означава, че зареждането временно е влязло в режим на готовност. Зареждането
спира и автоматично влиза в режим на готовност, когато температурата е извън
препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в подходящите стойности,
зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате батерията при
температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към най-близкия
контакт. Ако се получи повреда, докато използвате променливотоковия адаптер,
незабавно изключете щекера от мрежата, за да прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от мрежата
от 220 V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии с марката Sony, USB кабел за
мулти употреба (приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в
комплекта).
10 BG
Зареждане чрез включване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към компютър,
използвайки USB кабела за мулти употреба.
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
- Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен към
мрежата от 220 V, батерията на лаптопа може бързо да се изтощи. Не зареждайте
устройството дълго време.
- Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както и не
възстановявайте устройството от спящ режим, докато между компютъра и
фотоапарата е осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди.
Изключете фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или
рестартирате компютъра, или да възстановите работата му от спящ режим.
- Sony не дава гаранции за операцията по зареждане, ако използвате компютри,
които са сглобявани в домашни условия или са модифицирани.
Време за зареждане
Времето за зареждане е прибл. 210 минути, когато използвате променливотоков
адаптер (приложен в комплекта).
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно разредена
батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно е зареждането
да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от условията, при които
използвате устройството.
11 BG
Живот на батерията и брой изображения, които можете
да запишете/прегледате
Battery
life
Живот
на батерията
Number
of images
Брой
на изображенията
Запис
(снимки)
Shooting
(still images)
Прибл.
110
мин.
Approx.
110
min.
Прибл.
220220
изображения
Approx.
images
Преглед
Viewing(снимки)
(still images)
Прибл.
мин.
Approx.160
160
min.
Прибл.
3200
изображения
Approx.
3200
images
Запис
(видеоклипове)
Shooting
(movies)
Прибл.
5555
мин
Approx.
min.
—
и
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за случаите, когато
батерията е напълно заредена. Реалният брой може да е по-малък в зависимост от
условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при следните
условия:
- Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава се
отделно).
- Когато използвате батерията при температура на околната среда 25°С.
- Когато [GPS setting] е в положение [Off] (само за модела DSC-ТX100V).
• Броят на изображенията от графата “Запис (снимки)” се основава на стандарта CIPA
и е приложим за запис на снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато [Panel Brightness] е в положение [3].
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията зуум от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• При запис на видеоклипове животът на батерията е зависим от следните условия:
- Когато качеството на видеоклиповете е AVCHD HQ;
- Ако вследствие на зададените ограничения (стр. 22) непрекъснатият запис
приключи, натиснете отново
(бутон за запис на видеоклип), за да продължите
записа. Функциите за запис, като например функцията зуум, не работят.
12 BG
Захранване
Когато използвате променливотоков адаптер и USB кабел за мулти употреба
(приложен в комплекта), вие можете да захранвате фотоапарата от мрежата от 220 V.
Можете да прехвърляте снимки на компютъра без да се притеснявате, че зарядът
на батерията може да се изразходи, като свържете фотоапарата към компютъра
посредством USB кабела за мулти употреба.
и
• Когато във фотоапарата не е поставена батерия, до него не достига захранване.
• Захранването от мрежата достига до фотоапарата само когато той е в режим на
възпроизвеждане или когато е осъществена връзка с компютър. Ако фотоапаратът
е в режим на запис или докато променяте настройките му, до него няма да достига
захранване от мрежата, дори и да сте свързали чрез USB кабела.
• Ако свържете фотоапарата и компютъра чрез USB кабел, докато фотоапаратът е в
режим на възпроизвеждане, дисплеят се променя от екран за възпроизвеждане в
екран за осъществена USB връзка. Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите към екрана за възпроизвеждане.
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете
се,the
чеnotched
подрязаният
на
Ensure
cornerъгъл
faces
картата
е насочен в правилната посока.
correctly.
1 Отворете капачето.
2 Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Пъхнете картата с памет, докато щракне, като насочите подрязания й край
напред, както е показано на илюстрацията.
13 BG
3 Затворете капачето.
• Затварянето на капачето, когато батерията е неправилно поставена, може да
повреди фотоапарата.
Карти с памет, които можете да използвате
Memory
card
Карта
с памет
A
B
Forснимки
still images
За
Forвидеоклипове
movies
За
Mark2)
a (само
(Mark2
only)
Memory
Duo
MemoryStick
StickPRO
PRO
Duo
a
Memory
Duo
MemoryStick
StickPRO-HG
PRO-HG
Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD
с памет
SD карта
memory
card
a
a (Class
(Class4 4или
orпо-бърза)
faster)
SDHC
с памет
SDHCкарта
memory
card
a
a (Class
(Class4 4или
orпо-бърза)
faster)
SDXC
с памет
SDXCкарта
memory
card
a
a (Class
(Class4 4или
orпо-бърза)
faster)
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название
“Memory Stick Duo” носител, а продуктите в графата В се определят с общото
название SD карти.
За да извадите картата с памет/ батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
• Никога не отстранявайте батерията/ картата с памет, докато лампичката за достъп
(стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в картата
с памет/ вградената памет.
14 BG
Сверяване на часa
ON/OFF
Бутон (Power)
ON/OFF
button
(Захранване)
Капаче
на бектива
Lens
cover
1 Свалете капачето на обектива.
Фотоапаратът се включва. Лампичката за захранването свети само когато
фотоапаратът работи.
• Можете да включите фотоапарата и като натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция да отнеме
известно време.
2 Изберете желания език.
желаната област, като следвате инструкциите
3 Изберете
на екрана, след това докоснете [NEXT].
[Daylight Savings] или [Summer Time], [Date &
4 Задайте
Time Format] и [Date & Time], и след това докоснете
[NEXT].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5 Докоснете [OK].
желания цвят на дисплея и [GPS settings] (DSC6 Изберете
TX100V), като следвате инструкциите на екрана, после
докоснете[OK].
• Ако зададете [GPS Setting] в положение [On], зарядът на батерията ще се
изразходва бързо (само за DSC-ТX100V).
на екрана се изведе съобщението [In-Camera
7 Когато
Guide], докоснете [OK].
15 BG
Запис на снимки/ видеоклипове
Бутон
Movie
за запис на видеоклип
Movie
button
Бутон
на затвора
Shutter
button
Запис на снимки:
бутона на затвора наполовина, за да
1 Натиснете
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и индикаторът
светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове:
1 Докоснете
2 Докоснете
(бутон Movie), за да започнете запис.
• Използвайте лостчето W/T (зуум), за да променяте зуум скалата.
(бутон Movie), за да спрете записа.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на прибл. 29 минути, ако
настройките на фотоапарата са зададени в положенията им по подразбиране и
когато температурата е 25°С. Когато записът приключи, можете пак да стартирате
записа, като отново докоснете
(бутон Movie). В зависимост от температурата е
възможно записът автоматично да спре, за да се предотврати повреда.
16 BG
Преглед на изображения
(Възпроизвеждане)
(Playback)
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения от картата с памет, които са записани с
друг фотоапарат, ще се изведе екран за регистрация на файла с данни.
Избор на следващо/предходно изображение
Докоснете
(Следващо)/
(Предходно) на екрана.
• За да преглеждате видеоклипове, докоснете
(Възпроизвеждане) в центъра на
екрана.
• За да увеличите, докоснете изображението, което се възпроизвежда.
Изтриване на изображение
• Докоснете
(Изтриване)
[This Image].
Връщане към запис на изображения
Докоснете
.
• Можете да се върнете към режим на запис и като натиснете бутона на затвора
наполовина.
17 BG
Упътване във фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции. Това ви
позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост от вашите нужди.
1 Докоснете
(Упътване във фотоапарата).
• Когато преглеждате изображения, в долния десен ъгъл на екрана ще се изведе
маркировката .
2 Изберете начина на търсене от [In-Camera Guide].
Shoot/playback guide (Упътване за запис/възпроизвеждане): Търси различни
операции и функции в режим на запис/преглед.
Icon guide (Упътване за иконите): Търси функции и значения на изведените икони.
Troubleshooting (Отстраняване на проблеми): Търси често срещани проблеми и
техните решения.
Objective guide (Упътване за постигане на целта): Търси функциите според вашите
нужди
Keyword (Ключова дума): Търси функции по ключова дума.
History (История): Извежда последните 12 опции, показани в [In-Camera Guide].
18 BG
Представяне на другите функции
Чрез докосване на бутона MENU на фотоапарата, вие можете да управлявате и
други функции по време на запис или възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава
Упътване за функции, което ви позволява лесно да избирате измежду тях. Опитайте
другите функции, докато упътването е изведено.
Опции в менюто
Запис
Movie shooting
scene
Избира
режимrecording
на запис на
видеоклип.
Select movie
mode.
Movie button
Записва
снимки,
като
се използват
минимално количество
Shoot still
images
using
minimal functions.
функции.
Бързо
всички
режими на запис.
Shoot записва
movies видеоклипове
from all REC от
modes
quickly.
Flash
Задава
на светкавицата.
Sets theнастройки
flash settings.
Easy Mode
Self-Timer
Defocus Effect
Задава настройките на таймера за самостоятелно
Sets the self-timer settings.
включване.
Задава
разфокусиране,
когато
записвате
Set theнивото
level ofнаbackground
defocus
effect
when в режим
на разфокусиране на фона.
shooting in Background Defocus mode.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size/
Movie Quality
Избира
размер
и качество
панорамните
Select the
image
size and на
theснимките,
quality for
still images,
изображения или видеоклиповете.
Burst Settings
Задава
в режим
на Burst запис.
Sets theнастройките
burst shooting
settings.
Macro
Записва
красиви изображения
в близък
планsubjects.
на малки
Shoots beautiful
close-up images
of small
обекти.
EV
Позволява
настройка
на експозицията.
Adjust the ръчна
exposure
manually.
ISO
Регулира
на осветяването.
Adjust theчувствителността
luminous sensitivity.
White Balance
Регулира
цветните
на изображението.
Adjust color
tones тонове
of an image.
Focus
Избира
начин
на method.
фокусиране
Select the
focus
panoramic images or movie files.
19 BG
Metering Mode
Избира
режима
на измерване,
задава part
коя част
от
Select the
metering
mode thatкойто
sets which
of the
обекта
измерва,toзаdetermine
да се определи
експозицията.
subjectдаtoсеmeasure
the exposure.
Scene Recognition
Задава
автоматичнотоdetect
разпознаване
условията на запис.
Set to automatically
shootingнаconditions.
Soft Skin Effect
Smile Shutter
Smile Detection
Sensitivity
Face Detection
Anti Blink
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа, както и
Set theна
Soft
Skin Effect and the effect level.
нивото
ефекта.
Автоматично
освобождава
затвора,
когато
бъдеaразпозната
Set to automatically
release
the shutter
when
smile is
усмивка.
detected.
Задава
при разпознаване
на усмивка.
Set theчувствителността
Smile Shutter function
sensitivity for
detecting
smiles.
Фотоапаратът
разпознава
и автоматично
регулира
Select to detect
faces andлица
adjust
various settings
настройките.
automatically.
Задава
автоматичен запис
двеimages
изображения
и избира
Set to automatically
shootнаtwo
and select
image
изображението, при което очите на обекта са отворени.
in which the eyes are not blinking.
Position
Information*
Проверява
вашето
местоположение.
Checking the
triangulating
status.
In-Camera Guide
Търси
на фотоапарата
според вашите
Searchфункциите
the camera’s
functions according
to yourнужди.
needs.
* само за DSC-TX100V
Преглед
Easy Mode
Увеличава
размера
на текста
екранаfor
за ease
по-лесна
употреба.
Increase the
text size
on theнаscreen
of use.
Date Select
Избира
по дата
за желаното
изображение.
Selects преглед
the desired
image
to view by
date.
Calendar
Избира
на back
дата вonКалендара.
Selects възпроизвеждането
the date to be played
Calendar.
Image Index
Извежда
изображения
в едноtime.
и също време.
Displaysмножество
multiple images
at the same
Slideshow
Избира
на продължително
възпроизвеждане.
Select aначин
method
of continuous playback.
Delete
Изтрива
изображение.
Delete an
image.
Send by
TransferJet
Прехвърля
данни
като поставите
един до друг
два
Transfer data
by closely
aligningблизо
two products
equipped
продукта,
ползващи технологията TransferJet.
with TransferJet.
Paint
Рисува
върху
снимки
и запазва
промените
катоfile.
нов файл.
Paints on
a still
image
and saves
it as a new
View Mode
Ретушира
изображението
посредством
използването на
Retouch an
image using various
effects.
различни
ефекти.
Възпроизвежда
изображения,
записани
в 3D
Set3D
toтелевизор.
play back images shot in 3D mode
onрежим,
a 3D TV.
на
Избира
начина
на извеждане
изображенията.
Select the
display
format forна
images.
Display Burst
Group
Избира
възпроизвеждане
на burst
на групи
Select to
display burst images
inизображения
groups or display
all
или избира възпроизвеждане на всички изображения по
imagesнаduring
playback.
време
възпроизвеждане.
Retouch
3D Viewing
20 BG
Protect
Защитава
Protect theизображенията.
images.
Print (DPOF)
Прибавя
знакorder
за отпечатване
на снимка.
Add a print
mark to a still
image.
Rotate
Завърта
наляво
Rotate aснимката
still image
to theили
leftнадясно.
or right.
Volume
Настройва
на силата на звука.
Adjusts theнивото
volume.
Exposure data
Задава
дали даorизвежда
или не датата
на записа
дата)
Sets whether
not to display
the shooting
data(Exif
(Exif
на
текущо
екрана файл.
data)
of theизведения
currentlyна
displayed
file on the screen.
Number of images
in index
Задава
на изображенията,
изведени
индекс
Sets theброя
number
of images displayed
in вthe
indexекран.
screen.
In-Camera Guide
Търси
на фотоапарата
според вашите
Searchфункциите
the camera’s
functions according
to yourнужди.
needs.
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате, опцията
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да промените настройките
по подразбиране в екрана
(Настройки).
Movie
(Формат
за видеоклипове)/AF
Illuminator
Movieformat
format/AF
Illuminator/Grid
Line/Digital
Zoom/
(AF илюминатор)/Grid Line (Насочващи линии)/Digital
Wind (Цифров
Noise Reduct./Scene
Recog.
Guide/Red
Eye на
Zoom
зуум)/Wind Noise
Reduct.
(Намаляване
Shooting
ShootingSettings
Settings
Reduction/Blink
Alert/Write Recog.
Date Guide (Упътване при
от вятъра)/Scene
(Настройки за запис) смущенията
разпознаване на сцена)/Red Eye Reduction (Намаляване на
ефекта на червените очи)/Blink Alert (Предупреждение за
премигване)/Write Date (Записване на дата)
Beep
(ЗвуковBrightness/Language
сигнал)/Panel Brightness
(Осветеност на
Beep/Panel
Setting/Display
color/
панела)/Language Settings (Настройка на езика)/Display
Demo(Цвят
Mode/Initialize/HDMI
Resolution/CTRL
FOR
color
на дисплея)/Demo Mode
(Демонстрационен
HDMI/USB Connect
Setting/USB Resolution
Power Supply/LUN
режим)/Initialize
(Нулиране)/HDMI
(Резолюция
Main
MainSettings
Settings
на
HDMI)/CTRL FOR
HDMI/USB Music/GPS
Connect Setting
Setting/Download
Music/Empty
setting*1/
(Основни настройки) (Настройка за USB
връзка)/USB Power Supply (USB
*1
GPS
assist
data
/TransferJet/Eye-Fi/Power
Save
захранване)/LUN Setting (LUN настройка)/Download
Music (Сваляне на музика)/Empty Music (Без музика)/
GPS setting*1 (Настройки за GPS)/GPS assist data*1
(GPS съпътстващи данни)/TransferJet/Eye-Fi/Power Save
(Пестене на захранването)
Memory Card
Tool*2
(Инструмент
Memory
Card
за
карта
Tool*2 с памет)
Clock Settings
(Сверяване
Clock
Settings на
датата и часа)
Format
(Форматира)/Create
REC.Folder
(Създава папка за
Format/Create
REC.Folder/Change
REC.Folder/Delete
запис)/Change
REC.Folder
(Промяна на папката за запис)/
REC.Folder/Copy/File
Number
Delete REC.Folder (Изтрива папка за запис)/Copy (Копира)/
File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting*1
Area Setting/Date &и Time
Setting/Auto Clock ADJ /
(Сверяване на датата
часа)/Auto Clock ADJ*1 (Автоматична
*1
Auto AreaнаADJ
настройка
часа)/Auto Area ADJ*1 (Автоматична настройка
на областта)
само за DSC-ТX100V
*2
Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
*1
(Инструмент
21 BG
Брой снимки, които можете да запишете и време за
запис на видеоклипове
Броят на снимките и времето за запис може да се различават в зависимост от
условията на запис и картата с памет.
Снимки
(Единици: Изображения)
Capacity
Капацитет
Размер
Size
Internal memory
Вградена
памет
Memory
card
Карта
с памет
Прибл. 19
Approx.
19МВ
MB
Прибл.
2 GB2 GB
16M
3
335
VGA
98
9600
3
355
16:9(12M)
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са
общите времена за всички файлове с видеоклипове. Непрекъснатият запис е възможен
за около 29 минути. Максималният размер на файл с видеоклип в MP4 формат е до
приблизително 2 GB.
(h (час), m (минута))
Capacity
Капацитет
Internal memory
Вградена
памет
Memory
card
Карта
с памет
Прибл. 19
Approx.
19МВ
MB
Прибл.
2 GB2 GB
AVC HD 28M (PS)
—
9m
(9 m)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 m
(15 m)
MP4 12M
—
20 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Размер
Size
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът притежава
VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството на изображението
спрямо сцената. Когато записвате бързо движещ се обект, изображението е по-ясно,
но времето за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията за запис, обекта или
настройките за качество/размер на изображението.
22 BG
Забележки относно използването на фотоапарата
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на GPS-съвместими/несъвместими
устройства, TransferJet-съвместими/ несъвместими устройства, 1080 60р-съвместими
устройства и 1080 50р-съвместими устройства.
За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS, проверете името
на модела на вашия фотоапарат.
GPS-съвместим: DSC-ТХ100V
GPS-несъвместим: DSC-ТX100
За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията TransferJet и дали
е 1080 60i- или 1080 50i-съвместимо устройство, проверете от долната страна на
фотоапарата за следните маркировки.
(TransferJet)
TransferJet-съвместимо устройство:
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Фотоапаратът е съвместим с филмовия стандарт 1080 60р.
Прогресивният режим увеличава резолюцията повече от стандартния записващ
режим, като в резултат се постигат по-плавни и реалистични изображения.
• Когато се намирате в самолет, уверете се, че сте изключили фотоапарата в
съответствие със съобщенията от екипажа.
• Не гледайте триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори за дълги периоди от време.
• Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, възможно е да изпитате дискомфорт, като например
напрежение, умора или виене на свят. За да избегнете тази симптоматика, ви
препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва да прецените найподходящите интервали, както и продължителността на почивките, следвайки
вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D
изображения, докато неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар, ако
сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте инструкциите за експлоатация
на устройството или софтуера, които се използват с този фотоапарат. Зрението
на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на
развитие. Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар) преди да
позволите на деца да гледат 3D изображения. Възрастните трябва да наблюдават
малките деца, за да бъдат сигурни, че спазват гореописаните предпазни мерки.
GPS съвмeстими устройства (само за DSC-ТX100V)
• Използвайте GPS функцията в съответствие със законите на държавата и региона,
в които се намирате.
• Ако не желаете да записвате информацията за посока и местоположение, задайте
[GPS setting] в положение [Off].
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения или удари
като например блъскане, изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни с
обектива.
23 BG
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, може да се получи неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото това
може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарат, защото това може да причини повреда и
невъзможност за извършване на записи. Освен това, подобни действия могат да
направят носителя на запис неизползваем или да причинят повреда или загуба на
данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, е възможно корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни, радиация или на места със силни
магнитни полета. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно изображения.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Carl Zeiss обектив
Фотоапаратът е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е способен да възпроизвежда
ясни изображения с изключителен контраст. Обективът на фотоапарата е произведен
по стандартите за системата за качество, сертифицирана от Carl Zeiss и е в
съответствие със стандартите за качество на Carl Zeiss, Германия.
Забележки за екрана и обектива
24 BG
• Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни и/
или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца
е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе върху
качеството на записаното изображение.
• Възможно е сензорният панел да не реагира, ако носите ръкавици.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
Защита от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете
да запишете видеоклип или като защитна функция на устройството захранването
може автоматично да се изключи.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете
захранването изключено и изчакайте докато температурата на фотоапарата и
батерията спадне. Ако включите захранването без да сте оставили фотоапарата и
батерията да се охладят, захранването може да се изключи отново или е възможно да
не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която дълго време не е била използвана, е възможно да не
успеете да я заредите до пълния й капацитет.
Това е резултат от характеристиките на батерията и не е индикация за неизправност.
Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация от Sony, ако поради
неизправност на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се
окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
25 BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.77 mm
(тип 1/2.3)
Exmor R CMOS матрица
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.8 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.2 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 4x зуум
обектив
f = 4.43 mm – 17.7 mm (25 mm - 100
mm (35 mm филмов еквивалент))
F3.5 (W) – F4.6 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
27 mm – 108 mm
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
33 mm – 132 mm
Устойчиво снимане: Оптично
Контрол на експозицията: Автоматична
експозиция, Избор на сцена (15
режима)
Баланс на бялото: Автоматичен, Дневна
светлина, Облачно, Флуоресцентно
1/2/3, Изкуствено осветление,
Светкавица, Едно натискане
Формат на сигнала:
За 1080 50i: PAL, CCIR стандарти
HDTV 1080/50i, 1080/50р
За 1080 60i: NTSC цвят, EIA
стандарти HDTV 1080/60i, 1080/60р
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Триизмерни снимки: Съвместим с
MPO (MPF разширен
(Несъразмерно изображение))
Видеоклипове (AVCHD формат):
Съвместим с AVCHD формата (1080
60р или 50р/Оригинален стандарт)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
26 BG
Аудио: Dolby Digital 2ch, снабден с
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
МР4 формат
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 19 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, SD карта с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експозицията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.08 m до 5.1 m (W)
Прибл. 0.5 m до 4.0 m (T)
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI мини жак
Мулти конектор: Type3b
(AV-изход/USB/DC-вход):
Видео изход
Аудио изход (Стерео)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[Екран]
OLED:
Широк екран (16:9), 8.8 cm (3.5type)
Общ брой на точките:
еквивалент на 1 229 760 точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN1, 3.6 V
Променливотоков адаптер ACUB10/UB10B, 5 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери (Стойности, съвместими със
стандартите на CIPA):
97.0 mm x 58.5 mm x 17.8 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (Стойности, съвместими със
стандартите на CIPA) (включително
батерия NP-BN1 и “Memory Stick
Duo” носител):
Прибл. 147 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III: Съвместим
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B
Изисквания към захранването: AC 100 V
до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия NP-BN1
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане:
DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (960 mAh)
минимален: 2.2 Wh (910 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
27 BG
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot, “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick PROHG Duo”, “Memory Stick Duo”.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh е регистрирана търговска
марка на Apple Inc..
• Логото SDXC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
•“
“ и “Playstation” са регистрирани
търговски марки на Sony Computer
Entertainment Inc.
• В допълнение имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
Въпреки това ™ или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
• Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation®3, като
свалите приложението за PlayStation®3
от PlayStation®Store (в регионите,
където то е достъпно).
• За приложението за PlayStation®3
е необходимо да притежавате
PlayStation®Network акаунт и да
го свалите. Може да се използва
само в държави, където услугата
PlayStation®Store е достъпна.
28 BG
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия с мастило,
базирано на растителни масла без
летливи органични съединения.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising