Sony | DSC-W710 | Sony DSC-W710 W710 Компактен фотоапарат с 5x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-445-018-52(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-W710
Научете повече за вашия фотоапарат
(“Упътване за потребителя на Cyber-shot”)
“Упътване за потребителя на Cyber-shot” е онлайн
ръководство. Обърнете се към него за подробни инструкции
относно многобройните функции на фотоапарата.
1 Влезте в интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на вашия
фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скоби показва броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BN (1)
(Тази акумулаторна батерия не може да бъде използвана с фотоапарат, към
който има приложена батерия NP-BN1)
• USB кабел (1) (Sony Corporation 1-834-331-)
• Променливотоков адаптер AC-UB10C (1)
• Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
• Ремък за китката (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера винаги, когато ви
се наложи да се свържете с вашия представител на Sony относно този продукт.
BG
Модел №. DSC-W710
Сериен № _____________________________
Модел №. AC-UB10C
Сериен № _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни като
например удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията накъсо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С като
например на въздействието на пряка слънчева светлина; не оставяйте батерията в
автомобил, паркиран на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
BG
3
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
[ Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от електрическата
мрежа. Ако се получи проблем, докато използвате променливотоковия адаптер,
незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
BG
4
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
BG
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Отправяйте въпросите, касаещи съответствието на продукта
със законодателството на Европейския съюз, към упълномощения представител
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB и др.).
BG
5
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни
със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
BG
6
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
7
BG
Упътване за частите
I Бутон W/T (отдалечаване/
приближаване)
J Ключ за смяна на режима
(Снимки)/
(Широкообхватна панорама)/
(Видеоклип)
K Кукичка за ремъка за китката
L Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B
Изключено меню:
(Възпроизвеждане)/
(Изтриване)/
(Самоснимачка)/ (Светкавица)
M Терминал USB/ A/V OUT
N Бутон MENU
O Гнездо за поставяне на
батерията
P Микрофон
Q Капаче на отделението за
батерията/картата-памет
R Лост за изваждане на
батерията
S Гнездо за карта-памет
T Лампичка за достъп
U Отвор на гнездото за статива
A Бутон ON/OFF (Захранване)
B Бутон на затвора
C Светкавица
D Лампичка на самоснимачка/
Лампичка на затвора за усмивката/
Помощна лампичка за автофокус
E Лампичка за зареждането
F Говорител
G Обектив
H LCD екран
BG
8
• Използвайте статив и винт,
чиято дължина е по-малка от
5.5 mm. Ще бъде невъзможно
да закрепите стабилно
фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг
винт, и може да повредите
устройството.
Поставяне на батерията
Лостче за изваждане
на батерията
BG
1 Отворете капачето.
2 Поставете батерията.
• Поставете батерията, както е показано на илюстрацията, като натискате
лостчето за изваждане на батерията. Уверете се, че лостчето за
изваждане на батерията се заключва след като поставите батерията.
• Ако затворите капачето и батерията не е поставена правилно, това може
да повреди фотоапарата.
BG
9
Зареждане на батерията
Захранващ кабел
За потребители в държави/
региони, различни от САЩ и
Канада
Лампичка на зареждането
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е
приключило
Мига: Грешка при
зареждането или
зареждането временно е
спряло заради прегряване
1 Свържете фотоапарата и променливотоковия
адаптер (приложен в комплекта), като използвате
USB кабела (приложен).
2 Свържете променливотоковия адаптер към
мрежата от 220 V.
Лампичката на зареждането светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката на зареждането мига, а зареждането не е приключило,
извадете и отново поставете батерията.
BG
10
Забележки
• Когато лампичката на зареждането на фотоапарата мига, дори ако
променливотоковият адаптер е свързан към мрежата от 220 V, това означава, че
зареждането временно е спряло, защото температурата е извън препоръчителния
обхват. Когато температурата се върне в рамките на обхвата, зареждането отново
започва. Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната
среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако терминалите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването от терминалите на
батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към най-близкия
стенен контакт. Ако се получи повреда, докато използвате променливотоковия
адаптер, незабавно изключете щекера от мрежата, за да прекъснете
захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии, USB кабел (приложен в
комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в комплекта) USB кабел
(приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в комплекта) с
марката Sony..
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е прибл. 115 минути, когато използвате променливотоков
адаптер (приложен в комплекта).
Забележки
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
изтощена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
BG
11
BG
x Зареждане чрез включване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към компютър,
използвайки USB кабела.
Към USB жак
Забележки
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
– Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен към
мрежата от 220 V, батерията на компютъра може да се изтощи. Не зареждайте
фотоапарата дълго време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както и не
го възстановявайте от режим sleep, докато между него и фотоапарата е
осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди. Изключете
фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или рестартирате
компютъра, или да възстановите работата му от режим sleep.
– Sony не дава гаранции за зареждането, ако използвате компютри, които са
сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
x Живот на батерията и брой изображения, които
можете да запишете и прегледате
Живот на батерията
Брой изображения
Запис (снимки)
Прибл. 110
Прибл. 220
Запис (видеоклипове)
Прибл. 50
-
Непрекъснат запис
(видеоклипове)
Прибл. 110
-
Преглед (снимки)
Прибл. 175
Прибл. 3500
BG
12
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, указан по-горе, се отнася за
случаите, когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой може да е
по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при
следните условия:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава се
отделно).
– Когато използвате напълно заредена батерия при температура на околната
среда 25°С.
• Броят в “Запис (снимки)” се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис
на снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато [SteadyShot] е зададен в положение [Off].
– Когато [Disp. Resolution] е зададен в положение [Standard].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията за отдалечаване/приближаване от края
W към края Т.
– При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Животът на батерията при запис на видеоклипове е обвързан със следните
условия:
– Режим на запис: 1280х720
– Когато непрекъснатият запис приключи заради зададените ограничения
(29 минути), натиснете бутона на затвора отново, за да продължите записа.
Функциите за запис, като например приближение, няма да работят.
– Стойността в “Запис (видеоклипове)” по-горе е ориентировъчна и указва
приблизителното време за запис, когато често извършвате операции като запис
или приближение, задавате режим на готовност за запис и включвате или
изключвате фотоапарата.
x Захранване
Когато използвате променливотков адаптер и USB кабел (приложени в
комплекта), можете да захранвате фотоапарата от мрежата от 220 V.
Можете да прехвърляте снимки на компютъра без да се притеснявате, че
зарядът на батерията ще се изразходва, като свържете фотоапарата към
компютъра, използвайки USB кабела.
В допълнение, можете да използвате променливотоковия адаптер AC-UD10
или AC-UD11 (продават се отделно), за да захранвате устройството, докато
записвате.
BG
13
BG
Забележки
• Когато във фотоапарата не е поставена батерия, до него не достига захранване.
• Когато фотоапаратът е свързан към компютър или към мрежата от 220 V
посредством променливотоковия адаптер, захранването от мрежата достига до
фотоапарата само когато той е в режим на възпроизвеждане. Ако фотоапаратът
е в режим на запис или ако променяте настройките му, до него няма да достига
захранване от мрежата, дори да сте го свързали чрез USB кабела.
• Ако свържете фотоапарата и компютъра, използвайки USB кабела, докато
фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане, дисплеят се променя от екран
за възпроизвеждане в екран за осъществена USB връзка. Натиснете
(Възпроизвеждане) на контролния бутон, за да превключите към екрана за
възпроизвеждане.
• Променливотоковият адаптер AC-UD11 (продава се отделно) може да не се
предлага в някои държави/региони.
Поставяне на картата-памет (продава се отделно)
Уверете се, че подрязаният ъгъл
на картата-памет е насочен в
правилната посока.
1 Отворете капачето.
2 Поставете картата-памет (продава се отделно).
• Поставете картата-памет, докато щракне, като насочите подрязания й
край напред, както е показано на илюстрацията.
3 Затворете капачето.
BG
14
x Карти-памет, които можете да използвате
Карта-памет
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick PRO Duo
A
(само Mark2)
BG
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
-
B
Memory Stick Micro (M2)
C
SD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
D
(само Mark2)
• В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото название
както следва:
A: “Memory Stick Duo” носител
B: “Memory Stick Micro” носител
C: SD карта
D: microSD карта-памет
Забележки
• Когато използвате “Memory Stick Micro” носител или microSD карта-памет
заедно с устройството, се уверете, че поставяте носителя в подходящ
адаптер.
x За да извадите картата-памет/батерията
Карта-памет: Натиснете картата веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележки
• Никога не вадете картата-памет/батерията, докато лампичката за достъп
(стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в
карата-памет/вградената памет.
BG
15
Сверяване на часa
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте: z
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато включите фотоапарата
за първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция
да отнеме известно време.
2 Изберете желания език.
3 Изберете желаната географска област, като
следвате инструкциите на екрана, след това
натиснете z на контролния бутон.
4 Задайте [Date & Time Format], [Summer Time] и
[Date & Time], след това изберете [OK] t [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5 Следвайте инструкциите на екрана.
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, когато [Disp.
Resolution] е зададен в положение [High].
BG
16
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
BG
W/T (Отдалечаване/
Приближаване)
Ключ за избор
на режим
W: отдалечаване
T: приближаване
: Снимка
: Широкообхватна панорама
: Видеоклип
Запис на снимки
1 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай, за да
запишете изображение.
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона на затвора докрай, за да
започнете запис.
• Използвайте бутона за приближение, за да промените скалата.
2 Натиснете отново бутона на затвора докрай, за
да спрете записа.
Забележки
• Ако използвате функцията за приближение, докато записвате видеоклип,
звукът от движението на обектива може да се запише.
• Обхватът при запис на панорамни изображения може да е по-малък в зависимост
от обекта или начина на снимане. Ето защо, дори когато сте задали [360°] за
панорамен запис, заснетото изображение може да е по-малко от 360 градуса.
BG
17
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29 минути,
ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните им стойности
и когато температурата е 25°С. Когато записът приключи, можете пак да го
стартирате, като натиснете бутона на затвора. В зависимост от температурата е
възможно записът автоматично да спре, за да защити фотоапарата от повреда.
Преглед на изображения
W:отдалечаване
T: приближаване
Контролен бутон
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
Избор на изображения: B
(следващо)/b (предходно)
Задава: z
1 Натиснете
(Възпроизвеждане) на контролния бутон.
• Възпроизвежда се последното записано изображение.
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон. За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в центъра на
контролния бутон.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
18
Представяне на другите функции
Работейки с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, вие
можете да управлявате и другите функции на фотоапарата, докато
записвате или възпроизвеждате. Този фотоапарат притежава Упътване за
функции, което ви позволява лесно да избирате измежду тях. Можете да
използвате други функции, докато упътването е изведено.
BG
Контролен бутон
MENU
Упътване за функции
x Контролен бутон
(Възпроизвеждане): Превключва фотоапарата в режим на
възпроизвеждане.
(Изтриване): Позволява ви да изтривате изображения.
(Таймер за самоснимачка): Позволява ви да използвате таймера за
активиране на самоснимачката.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата, когато
снимате.
Централен бутон (Проследяващ фокус): Фотоапаратът проследява обекта и
автоматично фокусира върху него, дори той да се движи.
x Опции в менюто
Запис
REC Mode
Movie shooting
scene
Panorama Shooting Scene
Scene Selection
Picture Effect
Easy Mode
Избира режима на запис.
Избира режим за запис на видеоклипове.
Избира режим на запис при запис на панорамни
изображения.
Избира предварително зададени настройки, така че да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Записва снимки с оригинални текстури в зависимост от
желания ефект.
Записва снимки, като използва минимален брой
функции.
BG
19
Soft Skin Effect
Задава цветните оттенъци, когато за картинен ефект сте
избрали [Toy camera].
Избира цвят на подчертаване, когато за картинен ефект
сте избрали [Partial Color].
Задава Ефект на меки тонове на човешката кожа, както и
ниво на ефекта.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Избира размера за снимките, панорамните изображения
или видеоклиповете.
Color hue
Extracted Color
Shooting Direction
SteadyShot
Exposure Compensation
ISO
White Balance
Focus
Metering Mode
Cont. Shooting
Settings
Smile Shutter
Smile Detection
Sensitivity
Face Detection
DRO
BG
20
Задава посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате снимки в режим Широкообхватна панорама.
Избира режим за предотвратяване на размазването.
Регулира експонацията ръчно.
Регулира чувствителността на осветяването.
Регулира цветните тонове на изображението.
Избира начина на фокусиране
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измерва, за да се определи експонацията.
Избира режим на запис на единично изображение или
запис на няколко изображения.
Задава автоматично освобождаване на затвора, когато
бъде разпозната усмивка.
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
Задава функцията DRO за поправка на осветеността
и контраста, и за подобряване на качеството на
изображението.
Преглед
Easy Mode
Beauty Effect
Retouch
Delete
Slideshow
Protect
Print (DPOF)
Rotate
x
Задава по-голям размер на текста, така че всички
индикатори да се виждат по-лесно.
Ретушира лице на снимката.
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Изтрива изображение.
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
Защитава изображенията.
Прибавя знак за отпечатване към снимка.
Завърта снимката.
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
опцията
(Настройки) се предоставя като последен избор. Можете да
(Настройки).
промените настройките по подразбиране в екрана
AF Illuminator (Помощна лапичка за автофокус)/Grid Line
(Насочващи линии)/Disp. Resolution (Резолюция на дисплея)/
Shooting Settings Digital Zoom (Цифрово приближение)/Red Eye Reduction
(Настройки за запис) (Намаляване на ефекта на червените очи)/Write Date (Запис
на дата)
Beep (Звуков сигнал)/Volume (Сила на звука)/Panel Brightness
(Осветеност на панела)/Language Settings (Настройка на
езика)/Display color (Цвят на дисплея)/Initialize (Нулиране)/
Display Setting (Настройка на дисплея)/Function Guide
Main Settings
(Основни настройки) (Упътване за функции)/Video Out (Видео изход)/USB Connect Setting (Настройка за USB връзка)/USB Power Supply
(Захранване от USB)/LUN Setting (LUN настройка)/Power Save
(Икономичен режим)
Memory Card
Tool* (Инструмент
за карта-памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката за
запис)/Delete REC.Folder (Изтриване на папка за запис)/Copy
(Копиране)/File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting
Clock Settings
(Настройки на часа) (Сверяване на датата и часа)
* Ако не сте поставили карта-памет, ще се изведе индикацията
за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
(Инструмент
BG
21
BG
Функции на “PlayMemories Home”
Софтуерът “PlayMemories Home” ви позволява да прехвърляте снимки
и видеоклипове на вашия компютър и да ги използвате.
Прехвърляне на
снимки от вашия
фотоапарат
Преглед на
изображения в
Календар
Споделяне на изображения
в “PlayMemories Online”
Качване на изображения
в Интернет
z Сваляне на “PlayMemories Home” (само за Windows)
Можете да свалите “PlayMemories Home” от следния Интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
• За да инсталирате “PlayMemories Home” ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате “PlayMemories Online” или друга мрежова услуга, ви е
необходима Интернет връзка. Възможно е “PlayMemories Online” или друга
мрежова услуга да не са налични в някои държави или региони.
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac. Използвайте
приложенията, които са инсталирани на Mac компютъра. За подробности вижте
следната Интернет страница:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
22
x Инсталиране на “PlayMemories Home” на компютър
1 Посетете следния адрес, като използвате
Интернет приложението на вашия компютър,
след това щракнете върху [Install] t [Run].
BG
www.sony.net/pm
2 Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението
за свързване на фотоапарата
и компютъра, свържете
устройствата, като използвате
Към жака USB
USB кабел (приложен в
комплекта).
Към терминала
USB/ A/V OUT
x Преглед на “PlayMemories Home Help Guide”
За подробности относно начина на използване на софтуера “PlayMemories Home”, вижте “PlayMemories Home Help Guide”.
1 Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories
Home Help Guide] на десктопа.
• За да използвате “PlayMemories Home Help Guide” от началното
меню:
Щракнете [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• За подробности относно “PlayMemories Home” вижте “Упътване
за потребителя на Cyber-shot” (стр. 2) или следната Интернет
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на
английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
BG
23
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата-памет.
x Снимки
Капацитет
Размер
(Единици: Изображения)
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 28 МВ
Прибл. 2 GB
26M
4
280
VGA
170
11000
5
360
16:9(12М)
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
Това са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Непрекъснатият
запис е възможен за около 29 минути (ограничения според техническите
характеристики на продукта). За видеоклипове с размер [1280x720],
непрекъснат запис е възможен в продължение на 10 минути (с ограничение
от 2 GB размер на файла).
(h (час), m (минути), s (секунди))
Капацитет
Размер
1280x720
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 28 МВ
Прибл. 2 GB
-
8m
VGA
25 s
25 m
QVGA
1m
1 h 15m
BG
24
Забележки относно използването на фотоапарата
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модификации, сътресения или удари
като например блъскане, изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни с
обектива.
BG
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността
на устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В
някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект,
защото това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да причинят
повреда на данните за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е възможно
корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места със
силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва или
възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни и/
BG
25
или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на качеството на
записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят - това
не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете да
запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна функция на устройството,
която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за запис
на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и батерията спадне. Ако
включите захранването без да сте оставили фотоапарата и батерията да се охладят,
захранването може да се изключи отново или е възможно да не успеете да записвате
видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не успеете да я
заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за неизправност.
Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да бъдат
защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали може да
противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на записа
или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на носителя
записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна кърпичка, леко
навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите повреда по повърхността
на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Поддръжка на LCD екрана
• Ако по екрана останат следи от крем за ръце или овлажнител, това може да наруши
покритието му. Ако по монитора попадне подобна субстанция, незабавно я почистете.
• Силното натискане със салфетка или друг материал може да повреди покритието на
екрана.
• Ако по екрана на LCD монитора останат отпечатъци от пръсти или зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите, след което да забършете екрана с чиста
почистваща кърпичка.
BG
26
Технически характеристики
Фотоапарат
BG
[Система]
Устройство за изображения: 7.75 mm
(тип 1/2.3)
CCD, Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.1 мегапиксела
Обектив: 5х вариообектив
f = 5 mm – 25 mm (28 mm - 140
mm (35 mm филмов еквивалент))
F3.2 (W) – F6.5 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
30.5 mm – 152.5 mm
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
28 mm – 140 mm
Стабилизация: Електронна
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Избор
на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица
Запис в режим “клин” (когато
снимате с най-голямата стойност
пиксели):
Прибл. 1.0 изображения/секунда
(до 100 изображения)
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 28 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, “Memory Stick
Micro” носител, SD карти-памет,
microSD карти-памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.5 m до 2.7 m (W)
Прибл. 0.5 m до 1.2 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Терминал USB/ A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
6.7 cm (тип 2.7) TFT Drive
Общ брой на точките:
230 400 точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN, 3.6 V
Променливотоков адаптер ACUB10C, 5 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис): 1.1 W
Работна температура: от 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
97.0 mm x 55.1 mm x 20.0 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими) (включително
батерия NP-BN и “Memory Stick
Duo” носител):
Прибл. 114 g
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
BG
27
Променливотоков адаптер
AC-UB10C
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия NP-BN
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick
Duo”, “Memory Stick Micro”.
• Windows е запазена търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac и Mac OS са запазени
търговски марки на Apple Inc.
• Логото SDHC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• Facebook и логото ‘f’ са търговски
марки или запазени търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или запазени
търговски марки на Google Inc.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ™ или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
относно този продукт и
отговори на често задавани
въпроси можете да откриете
на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия
посредством използването на мастило, базирано на
растителни масла без летливи органични съединения.
BG
28
Download PDF

advertising