Sony | DSC-W630 | Sony DSC-W630 W630 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-W630/W650
Научете повече за вашия фотоапарат
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” е онлайн ръководство. Обърнете се
към него за подробни инструкции относно многобройните
функции на фотоапарата.
1 Влезте в интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на вашия
фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрите в скоби показват броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Зарядно устройство за батерии BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Захранващ кабел (не е приложен към моделите за САЩ и Канада) (1)
• Акумулаторна батерия NP-BN (1)
(Акумулаторната батерия не може да се използва с Cyber-shot
фотоапарати, към които има приложена батерия NP-BN1.)
• USB кабел (1)
• Ремък за китката (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно този
продукт.
Модел №. DSC-W630/W650
Сериен № _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар или дори
химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни като например удари; не
я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60ºС като например под
въздействието на пряка слънчева светлина или в автомобил, паркиран на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно устройство за
батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
BG
3
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V
(стенен контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство
за батерии, незабавно изключете захранването, като изключите щекера от мрежата
от 220 V.
Захранващият кабел, ако е приложен, е проектиран специално за употреба само с
този фотоапарат и не бива да се използва с друго електрическо оборудване.
BG
4
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва
да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място,
вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово. Като предадете батерията на правилното място,
вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Упътване за частите
I За запис: бутон W/T (Зуум)
За преглед: бутон (Зуум при
възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
J Ключ за смяна на режима:
(Снимка)/
(Видеоклип)/
(Панорама)
K Кукичка за ремъка за китката
L Бутон / (Упътване във
фотоапарата/Изтриване)
M Бутон MENU
N Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B/z
Изключено меню: DISP/ / /
/Проследяващ фокус
O Лампичка за достъп
P Лост за изваждане на батерията
Q Гнездо за поставяне на батерията
R Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
A Бутон ON/OFF (Захранване)/
Лампичка за захранването
B Бутон на затвора
C Светкавица
D Лампичка на таймера за
автоматично включване/
Лампичка на затвора за
усмивката/Рефлектор за
автоматично фокусиране
E Микрофон
F Обектив
G LCD екран
H Бутон
(Възпроизвеждане)
S Говорител
T Капаче на отделението за
батерията/картата с памет
U Жак USB / A/V OUT
V Гнездо за карта с памет
BG
7
Зареждане на батерията
За потребители от страни/региони, различни от САЩ и Канада
Захранващ
кабел
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е приключило (нормално
зареждане)
Мига: Грешка при зареждането
1Поставете батерията в зарядното устройство за
батерии.
• Можете да зареждате батерията, дори когато в нея има заряд.
2Свържете зарядното устройство за батерии към
стенния контакт.
• Ако продължите да зареждате батерията още около 1 час след като
лампичката CHARGE се изключи, зарядът на батерията ще ви позволи
да работите с фотоапарата по-дълго време (пълно зареждане).
• Когато лампичката CHARGE мига и зареждането не е приключило,
извадете и отново поставете батерията.
x Време за зареждане
Пълно зареждане: прибл. 245 минути
Нормално зареждане: прибл. 185 минути
BG
8
Забележки
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на
напълно разредена батерия при температура на околната среда около
25ºС. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от
обстоятелствата и от условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от
220 V и отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката
Sony.
• Зарядното устройство за батерии BC-TRN2 (продава се отделно) може да
зарежда бързо акумулаторна батерия NP-BN. Зарядното устройство за батерии
BC-TRN (продава се отделно) не може да зарежда бързо акумулаторна батерия
от вида NP-BN.
BG
9
x Живот на батерията и брой изображения, които
можете да запишете/прегледате
Живот на батерията
(мин)
Брой изображения
Запис на снимки
Прибл. 110
Прибл. 220
Преглед на снимки
Прибл. 220
Прибл. 4400
Запис на видеоклипове
Прибл. 85
—
Забележки
• Броят на изображенията, които можете да запишете, е приблизителен и се
отнася за случаите, когато батерията е напълно заредена. Реалният брой може
да е по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, касае запис при следните
условия:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава
се отделно).
– Когато използвате напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура на околната среда 25ºС.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се базира на стандарта
CIPA и е приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато [Panel Brightness] е зададен в положение [3].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията зуум от края W към края Т.
– Когато използвате светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• При запис на видеоклипове животът на батерията е зависим от следните
условия:
– Режим на запис: 720 FINE.
– Ако вследствие на зададените ограничения (стр. 20) непрекъснатият запис
приключи, натиснете отново бутона на затвора, за да продължите записа.
Функциите за запис - например функцията зуум, не работят.
BG
10
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
Лостче за изваждане
ЗАКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
Уверете се, че подрязаният ъгъл на
батерията е насочен в правилната посока.
1Отворете капачето.
2 Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Пъхнете картата с памет, докато щракне, като насочите подрязания
й край напред, както е показано на илюстрацията.
3 Поставете батерията.
• Проверете посоката на батерията и я поставете, докато натискате
лостчето за изваждане на батерията по посока на стрелката.
След това поставете батерията в отделението, докато лостчето за
изваждане се заключи.
4Затворете капачето.
• Затварянето на капачето, когато батерията е неправилно поставена,
може да повреди фотоапарата.
x Карти с памет, които можете да използвате
Карта с памет
A
B
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick PRO Duo
a
a (само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
SDHC карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
SDXC карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название “Memory Stick Duo” носител, а продуктите в графата В се означават като SD карти.
BG
11
x За да отстраните картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележка
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката
за достъп (стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните за
изображенията в карата с памет/вградената памет.
Сверяване на часa
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте: z
1Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато натиснете бутона ON/OFF
(Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция
да отнеме известно време.
2Изберете желания език.
3Изберете желаната географска област, като следвате
инструкциите на екрана, след това натиснете z.
4Задайте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date &
Time], след това натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5Следвайте инструкциите на екрана.
BG
12
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
W/T (Зуум)
Ключ за избор на режим
: Снимка
: Панорама
: Видеоклип
W: отдалечаване
T: приближаване
Запис на снимки
1Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове
1Натиснете бутона на затвора докрай, за да започнете
запис.
• Използвайте бутона зуум, за да промените зуум скалата.
2Натиснете отново бутона на затвора докрай, за да
спрете записа.
Забележки
• Ако използвате функцията зуум, докато записвате видеоклип, звукът от движението
на обектива може да се запише.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29 минути,
ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните им стойности и когато
температурата е 25ºС. Когато записът приключи, можете пак да го стартирате, като
натиснете бутона на затвора. В зависимост от температурата е възможно записът
автоматично да спре, за да се предотврати повреда във фотоапарата (стр. 22).
• Обхватът при запис на панорамни изображения може да е по-малък в зависимост от
обекта или начина на снимане. Ето защо, дори когато сте задали [360º] за панорамен
запис, заснетото изображение може да е по-малко от 360 градуса.
BG
13
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
/
(Изтриване)
Избор на изображения: B (следващо)/ b (предходно)
Задава: z
1Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения от картата с памет, които са
записани с друг фотоапарат, ще се изведе екран за регистрация на
файла с данни.
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон. За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в
центъра на контролния бутон.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона /
(Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
14
Упътване във фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции.
Това ви позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост
от вашите нужди.
MENU
/
(Упътване във фотоапарата)
1Натиснете бутона MENU.
Изберете желаната опция в менюто, след това
2натиснете
бутона / (Упътване във фотоапарата).
Извежда се упътване за съответната опция.
• Можете да търсите функция по ключова дума или икона, като
натиснете бутона / (Упътване във фотоапарата), докато менюто
не е изведено.
BG
15
Представяне на другите функции
Работейки с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, вие
можете да управлявате и другите функции на фотоапарата по време на
запис или възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава Упътване за
функции, което ви позволява лесно да избирате измежду тях. Опитайте
другите функции, докато упътването е изведено.
Контролен бутон
MENU
Упътване за функции
x Контролен бутон
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
(Таймер за автоматично включване): Позволява ви да използвате
таймера за автоматично включване.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за
разпознаване на усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата, когато
снимате.
z (Проследяващ фокус): Позволява ви да продължите да фокусирате
върху обект, който се движи.
x Опции в менюто
Запис
REC Mode
Избира режима на запис.
Picture Effect
Записва снимки с оригинални текстури в зависимост от
желания ефект.
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки, за да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимално количество
функции.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Избира размера на снимките, панорамните изображения
или видеоклиповете.
Color hue
BG
16
Задава цветните оттенъци, когато за ефект на
изображението сте избрали [Toy camera].
Extracted Color
Cont. Shooting Settings
Избира цвят за подчертаване, когато за ефект на
изображението сте избрали [Partial Color].
Избира режим на запис на единично или няколко
изображения.
EV
Регулира експонацията ръчно.
ISO
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измерва, за да се определи експозицията.
Scene Recognition
Задава автоматичното разпознаване на условията на
запис.
Soft Skin Effect
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа, както
и нивото на ефекта.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
DRO
Задава функцията DRO за поправка на осветеността
и контраста, и за подобряване на качеството на
изображението.
Anti Blink
Задава автоматичен запис на две изображения и избира
изображението, при което очите на обекта са отворени.
Movie SteadyShot
Задава нивото на устойчиво снимане в режим на запис
на видеоклип.
In-Camera Guide
Позволява търсене из функциите на фотоапарата
според вашите нужди.
BG
17
Преглед
x
Easy Mode
Задава по-голям размер на текста и всички индикатори
се виждат по-лесно.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
View Mode
Избира начина на извеждане на изображенията.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Delete
Изтрива изображение.
Protect
Защитава изображенията.
Print (DPOF)
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво.
In-Camera Guide
Търси функциите на фотоапарата според вашите нужди.
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да
опцията
промените настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
Shooting Settings
(Настройки за запис)
Main Settings
(Основни настройки)
Memory Card
Tool* (Инструмент
за карта с памет)
Clock Settings
(Настройки на часа)
Grid Line (Насочващи линии)/Disp. Resolution (Резолюция на
дисплея)/Digital Zoom (Цифров зуум)/Red Eye Reduction (Намаляване
на ефекта на червените очи)/Write Date (Записване на дата)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност на панела)/Language Settings (Настройка на езика)/Display color (Цвят на дисплея)/
Eco Mode (Еко режим)/Initialize (Нулиране)/Function Guide (Упътване
за функции)/Video Out (Видео изход)/USB Connect Setting (Настройка
за USB връзка)/LUN Setting (LUN настройка)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на папка за
запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката за запис)/Delete REC.
Folder (Изтриване на папка за запис)/Copy (Копиране)/File Number
(Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting (Сверяване
на датата и часа)
* Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
BG
18
Инсталиране на компютърно приложение (Windows)
“PlayMemories Home” е вградено приложение, което ви позволява
да прехвърляте изображения и видеоклипове на компютър и да ги
обработвате.
1Свържете фотоапарата към компютър.
2 [Computer] (в Windows XP, [My Computer]) t [PMHOME] t
щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
3Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите
инсталацията.
Забележка
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac OS. Ако
желаете да възпроизвеждате изображения на Mac компютър, използвайте
приложенията, които са инсталирани на него.
За подробности вижте http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Основни функции на “PlayMemorise Home”
Основните функции на “PlayMemories Home” са изредени по-долу. За да
използвате допълнителни функции, влезте в Интернет и инсталирайте
“Expanded Feature”.
• Прехвърляне и извеждане на изображения, записани с този фотоапарат.
• Преглед на изображения на компютър, както и подреждането им по дата на
записа върху календар.
• Поправка на снимки (Поправка на червените очи и др.), отпечатване,
изпращане на изображения по e-mail и промяна на датата/часа на записа.
• Запазване и отпечатване на изображения с дата на записа.
BG
19
Брой снимки, които можете да запишете, и време
за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата с памет.
x Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Вградена памет
Размер
Прибл. 27 МВ
16M
4
VGA
2 GB
265
11000
165
4
16:9(12M)
Карта с памет
330
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за
запис. Това са общите времена за всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатият запис е възможен за около 29 минути. Максималният
размер на файл с видеоклип е до приблизително 2 GB.
(h (час), m (минута), s (секунда))
Капацитет
Размер
Вградена памет
Прибл. 27 MB
Карта с памет
2 GB
1280×720(Fine)
—
20m
(15m)
1280×720(Standard)
—
35m
(25m)
VGA
1m
(45s)
1h 05m
(50m)
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект,
изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква
повече памет за записа. Времето за запис също се различава в зависимост
от условията за запис, обекта или настройките за качество/размер на
изображението.
BG
20
Забележки относно използването на фотоапарата
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения
или удари като например блъскане, изпускане или настъпване. Особено
внимателни бъдете с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото
това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е възможно
корпусът на фотоапарата да се деформира, и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места със
силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва или
възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това
може да причини повредата му.
Carl Zeiss обектив
Фотоапаратът е оборудван с Carl Zeiss обектив, който произвежда остри
изображения с отличен контраст. Обективът на фотоапарата е произведен
посредством качествена система, сертифицирана от Carl Zeiss и в съответствие
с всички стандартни на Carl Zeiss, Германия.
BG
21
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин
не влияе на качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да
не успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна
функция на устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността
за запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай
оставете захранването изключено и изчакайте, докато температурата на
фотоапарата и батерията спадне. Ако включите захранването без да сте
оставили фотоапарата и батерията да се охладят, захранването може да се
изключи отново или е възможно да не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не
успеете да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции
да бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на
записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя, записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна
кърпичка, леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Илюстрации
Илюстрациите, използвани в това ръководство, се отнасят за модела DSCW630, освен ако не е отбелязано друго.
BG
22
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.75 mm
(тип 1/2.3) цветен CCD, Основен
цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.1 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 5х
зуум обектив
f = 4.5 – 22.5 mm (25 mm - 125
mm (35 mm филмов еквивалент))
F2.6 (W) – F6.3 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
29 mm – 145 mm*
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
35 mm – 175 mm*
* Когато [Movie SteadyShot] е
зададен в положение [Standard].
Устойчиво снимане: Оптично
Контрол на експозицията:
Автоматична експозиция,
Избор на сцена (11 режима)
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Едно
натискане
Интервал на записа за режим “клин”:
Прибл. 1.0 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Видеоклипове: MPEG-4
AVC/H.264
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 27 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, SD карти с памет
Светкавица: Обхват на
светкавицата (ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експозицията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 m до 3.7 m (W)
Прибл. 1.0 m до 1.5 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Терминал USB/ A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
DSC-W630:
6.7 cm (тип 2.7) TFT Drive
DSC-W650:
7.5 cm (тип 3.0) TFT Drive
Общ брой на точките:
230 400 точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN, 3.6 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.1 W
Работна температура: от 0ºC до 40ºС
Температура на съхранение:
От -20ºC до +60ºС
BG
23
Размери (CIPA съвместими):
DSC-W630: 91.0 mm x 52.2 mm x
19.1 mm (Ш/В/Д)
DSC-W650: 94.0 mm x 56.0 mm x
19.1 mm (Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими)
(включително батерия NP-BN,
“Memory Stick Duo” носител):
DSC-W630:
Прибл. 116 g
DSC-W650
Прибл. 124 g
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Зарядно устройство за батерии
BC-CSN/BC-CSNB
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 00C до
400С
Температура на съхранение: От -200C
до +600С
Размери:
55 mm x 24 mm x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия NP-BN
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
BG
24
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
“Cyber-shot,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
• Логото SDHC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ™ или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителни масла без летливи
органични съединения.
Download PDF

advertising