Sony | DSC-W320 | Sony DSC-W320 W320 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-166-054-11(1)
Цифров фотоапарат
DSC-W320/W330
Ръководство за експлоатация
© 2010 Sony Corporation
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези
цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-W350/W360
Сериен №. __________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
2 BG
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвате.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60oС, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
3 BG
Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е изключено
от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V (стенен контакт).
Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
4 BG
За потребители в Европа
Забележка за потребителите от страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
или проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни или гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете USB кабела.
5 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че
батериите, предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като
домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за
да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва
да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите
ще бъдат правилно изхвърлени, когато животът им изтече, предайте батериите на
съответното място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
6 BG
Съдържание
Подготовка за включване
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
на приложения CD-ROM .................................................................................8
Проверка на приложените аксесоари ....................................................8
Забележки относно използването на фотоапарата ..........................8
Упътване за частите.........................................................................................11
Зареждане на батерията ..............................................................................12
Поставяне на батерията/картата с памет (продава се отделно) ......14
Сверяване на часовника ..............................................................................17
Запис/преглед на изображения
Запис на снимки................................................................................................18
Запис на видеоклипове .................................................................................19
Преглед на изображения .............................................................................20
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство
за Cyber-shot) (PDF)
Подробности относно вашия фотоапарат (“Cyber-shot Handbook”
(Ръководство за Cyber-shot)) .....................................................................21
Други
Списък с икони, изведени на екрана ......................................................22
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис
на видеоклипове ..............................................................................................24
Предпазни мерки ............................................................................................25
Технически характеристики .......................................................................27
7 BG
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cybershot) (PDF) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, вижте
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF) на CDROM диска (приложен в комплекта), като използвате компютър.
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) за
подробни инструкции относно записа или прегледа на изображения и
свързването на фотоапарата към вашия компютър, принтер или телевизор (стр. 21).
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
•
•
•
Зарядно устройство за батерии BC-CSN/BC-CSNB (1)
Захранващ кабел (1) (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
Акумулаторна батерия NP-BN1 (1)
USB кабел (1)
A/V кабел (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Забележки относно използването на фотоапарата
Промяна на настройката за език
За да промените настройката за езика, натиснете MENU, след това изберете
(Настройки)
(Основни настройки)
[Language Setting].
Подсигуряване на данни във вградената памет и на картата с памет
Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията или картата с памет, докато
лампичката за достъп свети. Ако го направите, възможно е данните, записани във
вградената памет или на картата с памет, да се повредят. Уверете се, че сте копирали
данните на друг носител, за да ги защитите.
8 BG
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• За да сте сигурни, че операциите с картата с памет са стабилни, препоръчваме
ви да използвате този фотоапарат, за да форматирате всяка карта с памет, която
използвате за първи път с този фотоапарат. Обърнете внимание, че форматирането
ще изтрие всички данни, записани на картата с памет. Тези данни не могат да бъдат
възстановени. Уверете се, че сте подсигурили всички важни данни на компютъра или
на друго място за съхранение на данни.
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив. Преди
да започнете работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 25).
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството попадне
вода, може да се получи неизправност, а в някои случаи повредата на фотоапарата не
може да бъде отстранена.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина.
Това може да причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Aко в устройството се получи конденз на влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за записи,
подобни действия могат да направят носителя за запис неизползваем или да
причинят повреда, или да доведат до загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от повърхността на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне по повърхността на светкавицата залепне прах, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или изображението може да се запише с променен
цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на
качеството на записаното изображение.
• Когато нивото на заряда в батерията намалее, обективът може да спре да се движи.
Поставете нови батерии или заредени никел-метал хидрид батерии и включете
фотоапарата отново.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
9 BG
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете
да запишете видеоклип или е възможно захранването на фотоапарата автоматично да
се изключи като защитна функция.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за запис
на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе съобщение.
Забележки относно съвместимостта на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
Илюстрации
Илюстрациите, които се използват в ръководството се отнасят за DSC-W320, освен
ако не е отбелязано друго.
10 BG
Упътване за частите
DSC-W320
DSC-W330
За запис: бутон W/T (Zoom)
За преглед: бутон (zoom при
възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
Ключ за смяна на режима
Кукичка за ремъка за китката
Бутон
(Възпроизвеждане)
Бутон (Изтриване)
Бутон MENU
Контролен бутон
Включено MENU: / / / /
Изключено MENU: DISP/ / /
Капаче на терминала
Жак
(USB)/A/V OUT
Говорител
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
Лампичка за достъп
Гнездо за карта с памет
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
Капаче на отделението за батериите/
картата с памет
Бутон ON/OFF (Захранване)
Бутон на затвора
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора за
усмивката
Микрофон
Обектив
LCD екран
11 BG
Зареждане на батерията
батерията в
1 Поставете
зарядното устройство за
батерии.
• Можете да използвате батерията, дори
когато тя е частично заредена.
Батерия
зарядното
2 Свържете
устройство за батерии към
стенния контакт.
Ако продължите да зареждате батерията
още около 1 час след като лампичката
CHARGE се изключи, зарядът на
батерията ще ви позволи да работите
с фотоапарата по-дълго време (пълно
зареждане).
За потребители от страни/региони,
For customers in countries/regions
Лампичка CHARGE’
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането
е приключило (нормално
зареждане)
различни
САЩ
Канада
other thanот
the
USAиand
Canada
Захранващ
Power cord
кабел
(Mains lead)
CHARGE
lamp
Лампичка
CHARGE
зареждането приключи, изключете зарядното
3 Когато
устройство за батерии.
Време за зареждане
12 BG
Пълно
зареждане
Full charge
time
Нормално
зареждане
Normal charge
time
Прибл. 245
минути
Approx.
245
min.
Прибл.
минути
Approx.185
185
min.
и
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката Sony.
Живот на батерията и брой изображения, които можете
да запишете/прегледате
Запис
Recording
на снимки
Преглед
Viewing
на снимки
Брой
of
Images
наNo.
изображенията
Прибл.
Approx.230
230
DSC-W330
Живот
Battery
life (min.)
на
батерията
(мин.)
Прибл. 115
Approx.
115
DSC-W320
Прибл. 120
Approx.
120
Прибл.
Approx.240
240
DSC-W330
Прибл. 220
Approx.
220
Прибл.
Approx.4400
4400
DSC-W320
Прибл. 230
Approx.
230
Прибл.
Approx.4600
4600
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис на
снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Normal]
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура от 25oС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите (приложено в комплекта) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е в границите от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това
може да доведе до неизправност.
13 BG
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
1 Отворете капачето.
картата с памет
2 Поставете
(продава се отделно).
Поставете картата с памет, докато
щракне, като внимавате подрязаният
край да сочи напред, както е показано на
илюстрацията.
Уверете се, че подрязаният край
е насочен в правилната посока.
3 Поставете батерията.
Проверете посоката на батерията и я
поставете, докато натискате лостчето
за изваждане на батерията по посока
на стрелката. Поставете батерията в
отделението, докато лостчето за изваждане
се заключи.
4 Затворете капачето.
Затварянето на капачето когато батерията е
неправилно инсталирана може да повреди
фотоапарата.
14 BG
Карти с памет, които можете да използвате
Можете да използвате следните карти с памет: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, SD карта с памет и SDHC карта с памет. Не
можете да използвате MultiMediaCard.
В това ръководство терминът “Memory Stick Duo” се използва за “Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” и “Memory Stick Duo” носители.
Забележки за “Memory Stick Duo” носител
За запис на видеоклипове ви препоръчваме да използвате “Memory
Stick Duo” носител от 1GB или по-голям, който притежава следната
маркировка:
(“Memory Stick PRO Duo” носител)
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
За подробности относно броя на изображенията/времето, което можете да записвате,
вижте стр. 24.
За да отстраните картата с памет
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп не
свети, и след това натиснете веднъж картата
с памет.
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за достъп
свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в карата с памет/
вградената памет.
Когато не е поставена карта с памет
Фотоапаратът записва изображенията на вградената памет (приблизително 45 МВ).
За да прехвърлите изображения от вградената памет на картата с памет, поставете
картата с памет във фотоапарата, след това изберете MENU
(Настройки)
(Инструмент за карта с памет)
[Copy].
15 BG
За да извадите батерията
Лостче за изваждане на батерията Плъзнете лостчето за изваждане на
батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда на LCD екрана.
Висок заряд
Нисък заряд
и
• Устройството се нуждае около минута време, за да изведе правилния индикатор за
оставащо време.
• В зависимост от условията на употреба и обстоятелствата е възможно индикаторът
за оставащ заряд да не извежда верни стойности.
• Когато сте задали [Power Save] в положение [Standard] или [Stamina], и ако
фотоапаратът е включен и не работите с него за определено време, LCD екранът
се затъмнява и фотоапарът автоматично се изключва (Функция за автоматично
изключване на захранването).
• За да поддържате терминалите на батерията чисти и да предотвратите късо
съединение поставете батерията в найлонова чанта или подобна, когато я пренасяте
или съхранявате; така ще избегнете контакта й с други метални предмети и др.
16 BG
Сверяване на часовника
Бутон ON/OFF (Захранване)
бутона ON/OFF
1 Натиснете
(Захранване).
Фотоапаратът се включва.
• Възможно е включването на захранването
и започването на операция да отнеме
известно време.
настройка с помощта
2 Изберете
на / контролния бутон, след
това натиснете
.
Date & Time (Формат с дата и час): Изберете
дисплей с формат на датата и часа.
Date & Time (Дата и час): Задайте датата и
часа.
Контролен
Control button
бутон
цифровата стойност с помощта на
3 Задайте
след това натиснете .
/ / / ,
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
4 Изберете [OK], след това натиснете
.
Повторна настройка на дата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
за часа).
(Настройки)
(Настройки
17 BG
Запис на снимки
ключа за избор
1 Задайте
на режим в положение
(Снимка), след това
натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
Бутон ON/OFF (Захранване)
Mode
switch
Ключ за
избор
на режим
здраво
2 Придържайте
фотоапарата, както е
показано на илюстрацията.
• Натиснете бутона Т, за да увеличите, и
натиснете бутона W, за да се върнете към
предходния изглед.
бутона на затвора
3 Натиснете
наполовина, за да фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува
звуков сигнал и индикаторът светва.
БутонShutter
на затвора
button
AE/AF
lock
AE/AF в заключено
положение
бутона на затвора
4 Натиснете
докрай.
18 BG
Запис на видеоклипове
ключа за избор
1 Задайте
на режим в положение
(Режим на запис на
видеоклип), след това
натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
Бутон ON/OFF (Захранване)
Ключ за
избор
Mode
switch
на режим
бутона на затвора
2 Натиснете
докрай, за да започнете запис.
отново бутона на затвора докрай,
3 Натиснете
за да спрете записа.
19 BG
Преглед на изображения
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
• Възпроизвежда се последното заснето
изображение.
Бутон(Playback)
(Възпроизвеждане)
button
Избор на следващо/предходно
изображение
Изберете изображение с помощта на
(следващо)/ (предходно) на контролния
бутон.
• За да преглеждате видеоклипове,
натиснете в центъра на контролния
бутон.
Изтриване на изображение
Натиснете бутона (Изтриване).
Изберете [This Image] с помощта на
на контролния бутон, след това
натиснете .
Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора докрай.
Изключване на фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
20 BG
(Delete)
Бутон
(Изтриване)
button
Контролен
бутон
Control button
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
Cyber-shot))
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) обяснява в подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се
към ръководството, за да се запознаете с подробни инструкции за употребата на
множеството функции на фотоапарата.
За потребители на Windows
компютъра и поставете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Cyber-shot Handbook].
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
3 Стартирайте
Cyber-shot) от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте “Handbook.
2 Изберете
pdf”, запазени в папката [GB] на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти
3 След
върху “Handbook.pdf”.
21 BG
Списък с икони, изведени на екрана
Когато снимате
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Предупреждение
Vibration warning
за вибрация
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
DRO
Индикатор
за
Smile Detection
чувствителност при
Sensitivity indicator
разпознаване
на усмивка
• В режим
(Лесен режим)
иконките са ограничени.
Когато записвате видеоклип
Zoom
Zoomскала
scaling
A
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Оставащ
заряд
Battery remaining
на батерията
Предупреждение
за
Low battery warning
нисък заряд на батерията
Размер
на
Image size
изображението
Избор
сцена
Scene на
Selection
Диск
избор
на
Modeзаdial
(Intelligent
режим (Интелигентна
Auto Adjustment,
автоматична
настройка,
Автоматично
Program Auto, Sweep
програмиране,
Панорамен
Panorama,
Movie
режим,
Режим
за запис на
видеоклипове)
Mode)
Сцена
за
запис scene
Movie
shooting
на
видеоклип
Икона
за разпознаване
Scene
Recognition
icon
на сцена
Баланс
на белия цвят
White balance
Режим
на Mode
измерване
Metering
22 BG
Дисплей
Display
Индикация
Indication
z
AE/AF
AE/AFзаключване
lock
ISO400
ISO
ISO номер
number
NR
затвор
NR бавен
slow shutter
125
Скорост
на затвора
Shutter speed
F3.5
Размер
наvalue
диафрагмата
Aperture
+2.0EV
Стойност
експонацията
Exposureна
Value
Индикатор
за AF frame
рамка
AF range finder
на визьора
indicator
Standby
0:12
Запис
на видеоклип/
Recording
a movie/
Готовност за запис на
Standby a movie
видеоклип
Време
за запис
Recording
time(m:s
(m:s)
минути: секунди)
C
Display
Дисплей
Indication
Индикация
Папка
за запис
Recording
folder
96
Брой
записани
Number
of recordable
изображения
images
100Min
Време
за запис
Recordable
time
Носител
на запис/
Recording/Playback
Носител за
Media (Memory card,
възпроизвеждане
(карта
сinternal
памет, вградена
memory) памет)
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
на червените очи
Режим
на светкавицата
Flash mode
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
D
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Таймер
за автоматично
Self-timer
включване
C:32:00
Дисплей
за
Self-diagnosis
display
автодиагностика
Предупреждение
Overheating
за
прегряванеwarning
Разпознаване
на лице
Face Detection
Burst
Burstнастройки
Settings
AF
визьора
AF рамка
range на
finder
frame
Кръстче
за прицелване
Spot metering
cross hair
23 BG
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различава в зависимост от
условията на запис и картата с памет.
Снимки
(Единици: изображения)
Капацитет
Вградена Карта с памет, форматирана с този
Capacity Internal
Memory card formatted with this camera
памет фотоапарат
memory
Прибл.
Approx.
28 МВ
28
MB
Размер
Size
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5568
14M
5
343
690
1390
2822
10M
7
479
963
1939
3937
7769
5M
14
928
1866
3757
7628
15050
VGA
153
9901
19910
40080
16:9(11M)
7
453
912
1835
81370 160560
3726
7353
16:9(2M)
33
2121
4267
8589
17430
34400
и
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
99,999, се извежда индикаторът “>99999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени на това
устройство, възможно е изображенията да не се изведат в правилното съотношение.
24 BG
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са
общите времена за всички файлове с видеоклипове.
(Единици: час: минути: секунди)
Capacity Вградена
Internal Карта с памет, форматирана с този
Капацитет
Memory card formatted with this camera
памет фотоапарат
memory
Size
Размер
Approx.
Прибл.
28 МВ
MB
VGA
00:00:20 00:28:00 00:56:20 01:53:40 03:50:50 07:35:30
QVGA
00:01:30 01:42:30 03:26:20 06:55:20 14:03:30 27:44:40
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
• Размерът на файла, който можете да запишете, е максимум 2 GB за всеки от
файловете. Ако размерът на файла достигне прибл. 2 GB, фотоапаратът автоматично
спира записа на видеоклипа.
• Фотоапаратът не поддържа HD записи.
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
25 BG
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0оС и 40оС. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали устройството е
включено или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда,
а пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате
фотоапарата, настъпва за около един месец. Ако това се случи, използвайте
фотоапарата след като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
26 BG
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.76 mm
(тип 1/2.3)
Цветен CCD, основен цветен
филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.5 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.1 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 4х zoom
обектив
f = 4.7 – 18.8 mm (26 - 105 mm (35
mm филмов еквивалент))
F2.7 (W) – F5.7 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (10
режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Баланс с
едно натискане на бутон
Подводен Баланс на белия цвят:
Автоматичен, Подводен ½, Баланс с
едно натискане на бутон
Интервал на записа за Burst режим:
Прибл. 1.0 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител за запис: Вградена памет
(прибл. 28 МВ), “Memory Stick Duo”
носител, SD карта с памет, SDHC
карта с памет (Class 4, 6, 10)
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в положение
Auto):
Прибл. 0.3 до 3.5 m (W)
Прибл. 0.6 до 1.8 m (T)
[Входни и изходни конектори]
(USB)/A/V OUT терминал
Видео изход
Аудио изход (Моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[LCD екран]
LCD панел:
DSC-W330:
7.5 cm (тип 3.0) TFT устройство
DSC-W320:
6.7 cm (тип 2.7) TFT устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960 x
240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN1, 3.6 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0 до 40oС
Температура на съхранение: От -20 до
+60oС
Размери:
DSC-W330: 95.9 x 56.8 x 17.3 mm
(Ш/В/Д, без издадените части)
DSC-W320: 92.9 x 51.9 x 17.3 mm
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BN1
и карта с памет):
DSC-W330: Прибл. 128 g
DSC-W320: Прибл. 117 g
27 BG
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии
BC-CSN/BC-CSNB
Изисквания към захранването: AC 100 V
до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0 до 40oС
Температура на съхранение: От -20
до +60oС
Размери: 55 x 24 x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия NP-BN1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 4.2 V
Номинален волтаж: DC 3.6 V
Максимален волтаж при зареждане:
DC 4.2 V
Максимално напрежение при зареждане:
0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
28 BG
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
, “PhotoTV HD”.
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или
в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски марки
на Apple Inc.
• Intel и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• SDHC логото е търговска марка.
• MultiMediaCard е търговска
марка на MultiMediaCard Association.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки товаTM
или® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
29 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising