Sony | DSC-W220 | Sony DSC-W220 W220 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Съдържание
Основни операции
Използване на функциите за снимане
Използване на функциите за преглед
Промяна
на настройките
Преглед на изображения
на телевизионен екран
Използване
на компютър
Отпечатване на неподвижни изображения
Отстраняване
на проблеми
Други
Наръчник за Cyber-shot
Азбучен указател
DSC-W210/W215/W220
© 2009 Sony Corporation
4-123-770-11(1)
Забележки относно използването на фотоапаратa
Видове “Memory Stick”, които
можете да използвате
(не са приложени в комплекта)
“Memory Stick Duo”:
можете да използвате
“Memory Stick Duo” с
вашия фотоапарат.
“Memory Stick”:
не можете да използвате “Memory
Stick” с вашия
фотоапарат.
Не можете да използвате други карти
с памет.
• За подробности относно “Memory Stick
Duo” вижте стр. 121.
Използване на “Memory Stick Duo” с
“Memory Stick”-съвместимо оборудване
Можете да използвате “Memory Stick
Duo”, като го заредите в Memory Stick
Duo адаптер (не е приложен в комплекта).
Memory Stick Duo адаптер
Забележки за комплекта батерии
• Заредете комплекта батерии (приложен
в комплекта) преди да използвате фотоапарата за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани
дори когато не са разредени напълно.
Също така, дори батериите да не са заредени докрай, вие можете да използвате
устройството и с частично заредени
батерии.
• Ако няма да използвате батериите за
по-дълъг период т време, изразходвайте
заряда им докрай и ги извадете от фотоапарата, а след това ги съхранявайте на
хладно и сухо място. Така ще запазите
функциите на комплекта батерии.
• За подробности относно комплекта
батерии, който можете да използвате,
вижте стр. 123.
2
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да
възпроизвежда отлични изображения с
висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е
изработен посредством висококачествена система, утвърдена от Carl Zeiss,
и е в съответствие с качествените
стандарти на Carl Zeiss Германия.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е, обаче, върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появяването на тези петънца е напълно нормално
в процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
Черни, бели,
червени, сини или
зелени петънца
• Излагането на LCD екрана или обектива
на пряка слънчева светлина за дълго време
може да причини неизправност. Внимавайте, когато поставяте фотоапарата
в близост до прозорец или на открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това
може да причини неизправност и екранът да загуби цветовете си.
• Възможно е да се появят остатъчни
образи на LCD екрана, когато снимате в
студени условия. Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и не прилагайте сила върху него.
Изображения, използвани в Наръчника
Изображенията, използвани като примерни в този Наръчник, са репродукции
и не са истинските изображения, заснети с този фотоапарат.
Относно илюстрациите
Илюстрациите използвани в това ръководство са на модел DSC-W220, освен
ако не е отбелязано друго.
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата ................................... 2
Основни техники за по-добри изображения .................................................. 7
Фокусиране – Успешно фокусиране върху обект................................................... 7
Експонация – Настройка на интензитета на светлината ................................ 9
Цвят – Ефекти на осветлението...........................................................................10
Качество – Относно “качество на изображението” и
“размер на изображението” .............................................................................. 11
Светкавица – Използване на светкавицата ........................................................13
Преглед на частите .........................................................................................14
Индикатори на екрана..................................................................................... 16
Промяна на дисплея на екрана ....................................................................... 20
Използване на вградената памет ................................................................ 21
Основни операции
Използване на диска за избор на режим....................................................... 22
Запис на изображения (Режим Автоматично регулиране) ....................... 23
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена) ................................ 27
Преглед на изображения ................................................................................. 32
Изтриване на изображения ............................................................................ 34
Изучаване на различни функции – HOME/Menu ........................................... 36
Опции в менюто ............................................................................................... 39
3
Съдържание
Използване на функциите за снимане
Меню за запис................................................................................................... 41
Избор на сцена: Избор на режим Scene Selection (Избор на сцена)
Размер на изображението: Избор на размер на изображението
Светкавица: Настройка на светкавицата
Разпознаване на лице: Разпознава лицето на обекта
Разпознаване на усмивка: Настройка на функция за разпознаване на усмивка
Чувствителност при разпознаване на усмивка: Настройка на
чувствителността при разпознаване на усмивка
Режим REC: Избор на метод за продължително снимане
Разпознаване на сцена: Разпознава сцената, която ще бъде
заснета и се заснема.
EV: Настройка на интензитета на светлината
ISO: Избиране на светлочувствителност
Режим на измерване: Избор на режим за измерване
Фокусиране: Промяна на метода за фокусиране
Баланс на белия цвят: Регулиране на цветните тонове
Баланс на белия цвят под вода: Регулира цветовите тонове,
когато използвате режим Underwater
Ниво на светкавицата: Регулиране на количеството
светлина от светкавицата
Намаляване на ефекта на червените очи: Настройка на
функцията за намаляване на ефекта на червените очи
DRO: Оптимизира яркостта и контраста.
Режим на цветност: Промяна на цветовете на изображението
или прибавяне на специални ефекти
Устойчиво снимане: Избор на режим за намаляване на
смущенията (само за DSC-W220)
(Настройки за запис): Избор на настройки за снимане
Използване на функциите за възпроизвеждане
Меню за преглед ..................................................................................................... 56
(Delete): Изтриване на изображения
(Slideshow): Възпроизвеждане на серия от изображения
(Retouch): Ретуширане на неподвижни изображения
(Multi-Purpose Resize): Промяна на размера на изображението в зависимост
от употребата му
(Protect): Предотвратяване на случайно изтриване
: Прибавяне на знак за отпечатване
(Print): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
(Rotate): Въртене на неподвижни изображения
(Select Folder): Избор папка за преглед на изображения
4
Съдържание
Промяна на настройките
Промяна на настройките и функцията за управление на паметта....... 66
Manage Memory .......................................................................................... 68
Инструменти на носителя – Инструмент за Memory Stick .............. 68
Format (Форматиране)
Change REC. Folder
(Смяна на папката за запис)
Create REC. Folder
(Създаване на папка за запис)
Copy (Копиране)
Инструмент на носителя - Инструмент за вградена памет .......... 70
Format (Форматиране)
Настройки ................................................................................................... 71
Основни настройки – Основни настройки 1 ........................................ 71
Beep (Звуков сигнал)
Initialize (Нулиране)
Function Guide (Наръчник за функцията)
Smile Demo Mode
Основни настройки – Основни настройки 2 ........................................ 73
USB Connect (USB свързване
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
(Широкоекранен дисплей)
Настройки за запис – Настройки за запис 1 ........................................ 75
AF Illuminator (AF илюминатор)
Digital Zoom (Цифров zoom)
Grid Line (Решетка)
Conversion Lens
(Преобразуващ обектив)
AF Mode (AF режим)
Настройки за запис – Настройки за запис 2 ........................................ 78
Auto Orientation (Автоматична
ориентация) (DSC-W220)
Auto Review (Автоматичен преглед)
Сверяване на часовника ........................................................................... 79
Настройка на езика ................................................................................... 80
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран ....................................... 81
5
Съдържание
Използване на компютър
Работа с Windows компютри ......................................................................... 84
Инсталиране на софтуер (приложен в комплекта) ................................... 86
Използване на софтуера
“Picture Motion Browser” (приложен в комплекта) .................................. 87
Копиране на изображения на компютър, като
използвате “Picture Motion Browser” ........................................................ 88
Копиране на изображения на компютър без
“Picture Motion Browser” ............................................................................. 92
Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър, с помощта
на вашия фотоапарат и “Memory Stick Duo” ......................................... 94
Използване на “Music Transfer” (приложен в комплекта) ............................ 95
Използване на Macintosh компютър .............................................................. 96
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” ..................... 98
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да отпечатвате неподвижни изображения ......................................... 99
Директно отпечатване на изображения посредством
PictBridge-съвместим принтер .................................................................... 100
Отпечатване във фотостудио ................................................................... 103
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ......................................................................... 105
Предупредителни индикатори и съобщения.............................................. 116
Други
Използване на фотоапарата в чужбина – Източници на захранване......120
Относно “Memory Stick Duo”..........................................................................121
Комплект батерии ..........................................................................................123
Зарядно устройство за батерии .................................................................124
Азбучен указател
Азбучен указател ............................................................................................125
6
Основни техники за по-добри изображения
Фокусиране Експонация Цвят
Качество
Светкавица
Тази част описва основните операции за работа с вашия фотоапарат. Описано е как да
използвате различните функции на фотоапарата, като например диска за избор на режим
(стр. 22), екрана HOME (стр. 36) и различните менюта (стр. 38).
Фокусиране
Успешно фокусиране върху обект
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, фотоапаратът автоматично
настройва фокуса (автоматично фокусиране). Запомнете, че трябва да натиснете
бутона на затвора само наполовина.
Не натискайте
веднага бутона на
затвора докрай.
Натиснете
бутона на затвора
наполовина.
Индикатор за AE/AF заключване, инидкаторът мига ,
светва/чува се звуков сигнал.
След това натиснете бутона на
затвора докрай.
Когато фокусирането е трудно t [Focus] (стр. 49)
Ако изображението изглежда замъглено дори след като сте фокусирали, възможно е да
се разклатили фотоапарата. t Вижте “Съвети за предотвратяване на замъгляването” по-долу.
7
Основни техники за по-добри изображения
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Мръднали сте случайно фотоапарата, когато сте заснели изображението. Този
ефект се нарича “трептене на фотоапарата”. От друга страна, ако обектът е
мръднал в момента на заснемането, ефектът се нарича “замъгляване на обекта”.
Трептене на фотоапарата
Причина
Ръцете или тялото ви треперят, докато придържате фотоапарата и при
натискането на бутона на затвора;
целият екран се замъглява.
Какво можете да направите, за да
намалите замъгляването
• Използвайте статив или поставете
фотоапарата на равна повърхност, за
да го поддържате стабилно.
• Запишете с 2-секунден таймер и
стабилизирайте фотоапарата, като
поставите ръцете си странично близо
до тялото, след като натиснете
бутона на затвора.
Замъгляване на обекта
Причина
Дори ако фотоапаратът е стабилен,
обектът се е преместил по време
на експонирането, затова обектът
изглежда замъглен, когато натиснете
бутона на затвора.
Какво можете да направите, за да
намалите замъгляването
• Изберете режим
(Висока чувствителност) в режим на Избор на сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност, за да направите скоростта на
затвора по-бърза и натиснете бутона
на затвора преди обектите да са се
премести.
Забележки
• Tрептенето на фотоапарата и замъгляването на обекта често се случват при
ниска осветеност или ниска скорост на затвора, като например, когато записвате
в режими (здрач) или
(нощен портрет). В този случай, снимайте като се
съобразявате с горните съвети.
8
Основни техники за по-добри изображения
Експонация
Настройка на интензитета на светлината
Можете да създадете различни изображения, като настроите експонацията и ISO
чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът
получава, когато освободите затвора.
Експонация:
Скорост на затвора = Времето, за което
фотоапаратът получава светлината
Диафрагма = Размерът на отвора, който позволява преминаването на светлината
ISO чувствителност (препоръчителен
индекс на експонацията)
= Чувствителност на записа
В режим на автоматична настройка експонацията се задава автоматично в точната си стой= твърде много светлина ност. Въпреки това, вие можете да я регулирате
Избеляло изображение
ръчно, като използвате функциите по-долу.
Преекспонация
Правилна експонация
Регулиране на EV :
Позволява да регулирате експонацията, определена от фотоапарата (стр. 46).
Недостатъчна експонация
Режим на измерване:
Позволява ви да промените тази част от
= твърде малко светлина, обекта, която ще бъде измерена, за да се опрепо-тъмно изображение
дели експонацията (стр. 48).
9
Основни техники за по-добри изображения
Настройка на ISO чувствителността (Препоръчителен Индекс на експонацията)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва
сензор на изображението, който приема светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
За да регулирате ISO чувствителността, вижте стр. 47
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места дори
ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това, изображението съдържа шум.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението
може да е тъмно.
Цвят
Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Пример: Цветът на изображението се влияе от светлинни източници.
Време/Осветление Дневна светлина Облачно
Характеристики
на светлината
Бяла (стандартна) Синкава
Флуорисцентно Осветление от
cосветление
ел. крушка
Синьо-жълта Червеникава
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим на автоматична настройка.
Въпреки това, вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помоща на [White
Bal] (стр. 51).
10
Основни техники за по-добри изображения
Качество
Относно “качество на изображението” и “размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени
пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана
на вашия фотоапарат, високото качество и времето за обработка на данни се различават, когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер на изображението: 12M
4000 x 3000 пиксела =12, 000, 000 пиксела
2 Размер на изображението: VGA
640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
Pixels
Избор на размер на изображението, който ще използвате (стр. 12)
Пиксел
Много пиксели
(високо качество и
голям размер на файла)
Пример: отпечатване
на изображение в
размер до А3
Малко пиксели (грубо качество, но малък
размер на файла)
Пример: прикрепено
изображение за изпращане по електронната поща.
11
Основни техники за по-добри изображения
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Размер на изображение Препоръки за употреба
12M
(4000×3000)
За отпечатване на
изображения в размер до А3+
3:2(11M)*1
(4000×2672)
Запис в съотношение 3:2
8M
(3264×2448)
За отпечатване на изображения в размер до А3
5M
(2592×1944)
За отпечатване на изображения в размер до А4
3M
(2048×1536)
За отпечатване на изображения в размер до 10х15 cm или
VGA
(640×480)
За прикрепяне на малки
изображения към електронна
поща
16:9(9M)*2
(4000×2248)
За преглед на изображения
на HDTV и отпечатване в
размер до А4
16:9(2M)*2
(1920×1080)
За преглед на изображения на
HDTV
Брой изображения Отпечатване
По-малко
Повече
По-малко
Повече
Добро
качество
Лошо
качество
Добро
качество
Лошо
качество
*1)
Изображенията са записани в същото съотношение 3:2, като на фотографска хартия или
картички и др.
*2) И двата края на изображението могат да бъдат отрязани при отпечатване (стр. 113).
12
Размер на движещото
се изображение
Кадри в секунда Препоръки за употреба
640 (добро) (640х480)
Прибл. 30
640 (стандартно)
(640х480)
Прибл. 17
320 (320х240)
Прибл. 8
Запис на висококачествени движещи
се изображения за възпроизвеждане на
телевизор.
Запис на движещи се изображения със
стандартно качество за възпроизвеждане на телевизор.
Запис с малък размер на изображението
за прикрепяне към електронна поща.
• Колкото по голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството.
• Колкото по-голям е броят на кадрите в секунда, толкова по-лесно се възпроизвежда
изображението.
Основни техники за по-добри изображения
Светкавица
Използване на светкавицата
Възможно е очите на обекта да излязат червени, или когато използвате светкавицата
е възможно да се появят бели петна. Този феномен може да бъде ограничен, ако следвате стъпките.
Феноменът “червени очи”
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Как можете да ограничите ефекта “червени очи”?
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [On] (стр. 53).
(висока чувствителност)* в режим на Избор на сцена (стр. 28).
• Изберете режим
(Светкавицата се изключва автоматично.)
• Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта на
[Retouch] в менюто за преглед (стр. 58) или с помощта на приложения софтуер “Picture
Motion Browser”.
Феноменът “бели петна”
Този ефект се получава от различни частици (прах, полен и др), които витаят във въздуха близо до обектива. Когато тези частици бъдат подчертани от светкавицата на
фотоапарата, те се появяват на изображението като бели кръгли петна.
Фотоапарат
Обект
Частици
(прах, полен и
др.) във въздуха
Как можете да ограничите феномена “бели петна”?
• Пуснете осветление в стаята и снимайте обекта без да използвате светкавица.
• Изберете режим
(висока чувствителност)* в режим на Избор на сцена. (Светкавицата се изключва автоматично.)
• Въпреки че сте избрали режим
(висока чувствителност) в режим на Избор на сцена,
скоростта на затвора може да се намали от условия на ниска осветеност или на тъмни
места. В този случай, използвайте статив или дръжте ръцете си стабилно близо до
тялото след като натиснете бутона на затвора.
13
Преглед на частите
За подробности относно операциите
вижте страниците в скоби.
A
B
C
D
E
F
G
H
Бутон ON/OFF (POWER)
Бутон на затвора (23)
Лампичка ON/OFF POWER
Светкавица (25)
Обектив
Високоговорител
Микрофон
Лампичка за таймера за автоматично включване (26)/Лампичка за затвора при усмивка (30)/AF илюминатор
(75)
A
B
C
D
LCD екран (20)
Бутон
(възпроизвеждане) (32)
Бутон MENU ( ) (38)
За запис: W/T (zoom) бутони (25)
За преглед: (zoom при възпроизвеждане) бутони/бутон
(индекс)
(32, 33)
E Диск за избор на режим (22)
F Кукичка за ремъка за китка
G Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B/z (38)
Изключено меню: DISP/ / / (20,
25, 26)
H Бутон HOME (36)
14
Идентификация на частите
I Мулти конектор (долна част)
Използва се в следните ситуации:
• За създаване на USB връзка между
фотоапарата и компютър.
• За създаване на връзка с аудио/видео
входните жакове на телевизор.
• За създаване на връзка с PictBridge-съвместим принтер.
J Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина на
винта, която е по-малка от 5,5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
K Капаче за батерията/“Memory Stick
Duo” (долна част)
L Гнездо за зареждане на батерията
M Гнездо за зареждане на “Memory Stick
Duo”
N Лампичка за достъп
O Лост за изваждане на батерията
15
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете v (DISP)
на контролния бутон, дисплеят се
променя (стр. 20).
За подробности относно операцията
вижте страниците в скоби.
Когато записвате неподвижни изображения
]
Дисплей
Индикация
Диск за избор на режим/
Меню (Избор на сцена) (27)
Режим “
” (SteadyShot)
е наличен само за DSCW210/W215.
Диск за избор на режим (Автоматично програмиране) (22)
Баланс на белия цвят
(51, 52)
Режим Burst/Bracket (44)
• Индикаторите са ограничени в режим на
лесен запис.
Когато записвате движещи се изображения
Режим на измерване (48)
Режим за разпознаване
на лице (42)/Режим за разпознаване на усмивка (43)
Устойчиво снимане (55)
(DSC-W220)
• В настройката по
подразбиране, когато
бутонът на затвора
бъде натиснат наполовина, в зависимост от
настройката за устойчиво снимане се извежда
един от индикаторите.
DRO (54)
Предупреждение за
вибрация
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията (116)
Размер на
изображението (41)
16
• Показва, че вибрацията
ще попречи на записа на
ясни изображения поради
недостатъчна осветеност. Дори когато предупреждението за вибрация
се изведе, вие можете да
записвате изображения.
Въпреки това, препоръчваме ви да включите
функцията устойчиво
снимане или да използвате светкавицата, за да
увеличите количеството
светлина или да използвате статив или други,
за да стабилизирате
фотоапарата (стр. 8).
Индикатори на екрана
Дисплей Индикация
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка/Брой изображения
(30)
C
Дисплей
Индикация
Папка за запис (68)
• Не се извежда, когато използвате вградената памет.
96
Zoom скала (25, 76)
00:25:05
Режим за цветност (54)
Брой записани изображения
Носител на запис
(“Memory Stick Duo”,
вградена памет)
Време за запис
(часове : минути : секунди)
Scene Recognition (Разпознаване на сцена ) (45)
B
Дисплей
Индикация
z
AE/AF в заключено положение (24)
Запис на движещо се изображение/Режим на готовност
ISO номер (47)
NR бавен затвор
REC
Standby
ISO400
• Ако в условия на ниска осветеност скоростта на затвора е по-бавна от определена
скорост, функцията за NR
(намаляване на смущенията)
бавен затвор автоматично
се активира, за да намали смущенията в изображението.
125
F3.5
+2.0EV
0:12
1.0m
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Стойност на експонацията (46)
Време за запис
(минути : секунди)
Индикатор за AF рамка на
визьора (49)
Полу-ръчна стойност (50)
Режим макро (25)
AF илюминатор (75)
Намаляване на ефекта на
червените очи (53)
Режим със светкавицата (25)
Зареждане на светкавицата
Преобразуващ обектив (77)
D
Дисплей
C:32:00
Индикация
Таймер за самостоятелно включване (26)
Индикация при автодиагностика (116)
Кръстче за прицелване
(49)
AF рамка на визьора (49)
Хистограма (20)
17
Индикатори на екрана
A
Дисплей
Индикация
Оставащ капацитет на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията (116)
Размер на изображението
(41)
VOL.
Защита (63)
Сила на звука (32)
Ред на отпечатване
(DPOF) обозначение (103)
PictBridge връзка (100)
Zoom скала (32)
PictBridge връзка (102)
• Не изключвайте кабела
за мулти употреба, докато иконата е изведена.
B
Дисплей
Индикация
N
Възпроизвеждане (32)
Лента за възпроизвеждане
Брояч
Номер на папка-файл (65)
Дата на записа/време на възпроизведеното изображение
0:00:12
101-0012
2009 1 1
9:30 AM
z STOP
z PLAY
BACK/
NEXT
V VOLUME
Функции за възпроизвеждане на изображения
Избор на изображения
Регулиране на силата на звука
Хистограма (20)
• Индикацията
се извежда, когато дисплеят
за хистограма е изключен.
18
Индикатори на екрана
C
Дисплей
Индикация
Папка за възпроизвеждане (65)
• Не се извежда, когато използвате вградената памет.
8/8 12/12
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в избраната папка
Носител на запис
(“Memory Stick Duo”,
вградена памет)
Промяна на папката (65)
• Не се извежда, когато използвате вградената памет.
Режим на измерване (48)
Светкавица
Баланс на белия цвят
(51)
C:32:00
ISO400
+2.0EV
500
F3.5
Функция за автодиагностика (116)
ISO номер (47)
Стойност на експонацията (46)
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
19
Промяна на дисплея на екрана
Бутон (DISP) (екран на дисплея)
Всеки път, когато натиснете бутона
v (DISP), дисплеят се променя както
следва.
Индикатори включени
Индикатори включени*
• Ако преглеждате изображения в светла
среда, регулирайте осветеността на
задното осветяване на LCD екрана.
Въпреки това, възможно е в тези условия
капацитетът на батерията да намалява
много бързо.
• Хистограмата не се извежда в следните
ситуации:
Когато записвате
– и когато менюто е изведено.
– записвате движещи се изображения.
• По време на възпроизвеждане
– когато менюто се извежда.
– в режим на индексиране.
– използвате функцията zoom при възпроизвеждане.
– въртите неподвижното изображение.
– възпроизвеждате движещи се изображения.
• Получават се големи различия в изведената хистограма, когато снимате или
възпроизвеждате в случаите, когато:
– светкавицата светне.
– скоростта на затвора е бавна или
бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе
за изображения, записани с помощта на
други фотоапарати.
z Настройка на EV (стойност на
експонацията) чрез извеждане на
хистограма
Хистограма включена
По време на
възпроизвеждане
се извежда информацията за
изображението.
Дисплей на
хистограмата
Индикатори изключени*
* Задното осветяване на LCD екрана се
увеличава.
20
A
B
Тъмно
Светло
Хистограмата е графика, която показва
осветеността на изображението.
Неколкократно натиснете v (DISP)
на контролния бутон, за да изведете
хистограмата на екрана. Когато изображението е тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло
изображение - към дясната страна.
A Брой пиксели
B Осветеност
• Хистограмата се извежда и когато
възпроизвеждате единично изображения, но вие не можете да настройвате
експонацията.
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 15 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади.
Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, вие можете да
записвате изображения, ако използвате вградената памет.
• Не можете да записвате на вградената памет движещи се изображения с размер [640
(Fine)].
Когато заредите “Memory Stick Duo”
[Recording]: Изображенията се записват на
“Memory Stick Duo”.
[Playback]: Изображенията на “Memory Stick
Duo” се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc.]: Можете да извършвате
различни операции с изображенията на “Memory
Stick Duo”.
B
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
B
Вградена
памет
[Recording]: Изображенията се записват на
вградената памет.
[Playback]: Изображенията във вградената
памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.]: Можете да извършвате
различни операции с изображенията във вградената памет.
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от
следните няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на “Memory Stick Duo”
Подгответе “Memory Stick” с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата, обяснена в [Copy] (стр. 69).
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на вашия компютър
Извършете процедурата, описана на стр. 88 или 92, без да зареждате “Memory Stick
Duo” във фотоапарата.
• Не можете да прехвърляте данни от вградената памет на “Memory Stick Duo”.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством кабела за мулти употреба,
вие можете да копирате данните от вградената памет на компютър, но не можете да
копирате данните от компютър на вградената памет.
21
Основни операции
Използване на диска за избор на режим
Задайте диска за избор на режим на желаната функция.
Диск за избор на режим
Режим автоматична настройка
:
Позволява ви да записвате, когато настройките са регулирани автоматично. t стр. 23
: Режим на лесен запис
Позволява ви да записвате неподвижни изображения, като използвате наймалко функции с индикаторите, които с лесни за преглед. t стр. 24
Програма автоматичен запис*
:
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост
на затвора и размер на диафрагмата).
Режим на запис на движещи се изображения
:
Позволява ви да записвате движещи се изображения със звук. t стр. 23
/
/
/
/
/ /SCN : Режим на избор на сцена
(SteadyShot) режим е възможен само за DSC-W210/W215.
Позволява ви да снимате с предварителни настройки, в зависимост
от сцената.
Можете да изберете следните режими от менюто, когато дискът за
избор на режим е зададен в положение SCN.
, ,
, , ,
(DSC-W220) t стр. 27.
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t стр. 27.
* Можете да изберете различни настройки, като използвате менюто. (За подробности
относно функциите t стр. 39)
22
Запис на изображения (Режим Автоматично регулиране)
Бутон на затвора
Високоговорител
Бутон макро
Бутон DISP
Бутон за
светкавица
Бутон zoom
Диск за избор
на режим
Бутон за таймер
за автоматично
Бутон z изключване
Бутон MENU
Бутон v/V/b/B/
1 Изберете желаната функция от диска за избор на режим.
Когато записвате неподвижни изображения (режим на автоматична настройка):
Изберете .
Когато записвате движещи се изображения: Изберете .
Основни операции
Контролен бутон
2 Дръжте стабилно фотоапарата, като най-стабилният захват се осъществява
когато лактите ви са прибрани към тялото.
Разположете обекта в
центъра на фокусната
рамка. Не покривайте
високоговорителя с
пръст.
23
Запис на изображения (Режим Автоматично регулиране)
3 Снимайте с бутона на затвора
Когато записвате неподвижни изображения:
1 Натиснете наполовина бутона на затвора и го задръжте в това положение, за да
фокусирате.
Индикаторът z (AE/AF заключване) (зелен) започва да мига, чува се звуков сигнал,
индикаторът спира да мига и остава да свети.
Индикатор AE/AF заключване
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Когато записвате движещи се изображения:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, натиснете отново бутона на затвора докрай.
Ако снимате неподвижно изображение или обект, върху който е трудно да фокусирате
• Най-късото разстояние за снимане е прибл. 4 cm (W)/ 50 cm (Т) (от обектива).
• Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът
AE/AF заключване превключва на бавно мигане и не се чува звуков сигнал. Рамката-търсач
на AF обхват изчезва. Композирайте отново снимката и фокусирайте.
Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За движещи се бързо обекти.
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината или такава с лъскаво покритие.
– Ако обектът е осветен отзад или има мигаща светлина
Използване на режим за лесно снимане
Задайте диска за избор на режим в положение EASY.
Размерът на текста се увеличава и индикаторите се виждат по-лесно. Фотоапаратът записва изображения с оптималните настройки, така че единствените
настройки, които можете да промените, са тези за размер на изображението (голям/
малък) (стр. 41), настройките за светкавицата (автоматична/изключена) (стр. 42) и
таймера за автоматично изключване (10 сек/изключен).
• Силата на батерията намалява по-бързо, защото яркостта на задното осветяване на
LCD екрана автоматично намалява.
24
Запис на изображения (Режим Автоматично регулиране)
W/T Използване на функцията zoom
Натиснете бутона T, за да приближите, и W, за да отдалечите.
• Когато степента на zoom стане по-голяма от 4х, фотоапаратът използва функцията
Цифров zoom.
За подробности относно настройките [Digital Zoom] и качеството на изображението вижте стр. 76.
Светкавица (Избор на режим на светкавицата за неподвижни изображения)
Неколкократно натиснете B ( ) докато изберете желания режим.
Основни операции
(Без индикация): Flash Auto
Светва, когато осветлението или задното осветление е недостатъчно (настройка
по подразбиране).
: Flash forced on (принудителна светкавица)
: Slow synchro (бавна синхронизация) (принудителна светкавица)
Скоростта на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено място. По този
начин можете ясно да заснемете фона, който е извън обсега на светкавицата.
: Flash forced off (изключена принудителна светкавица)
• Светкавицата светва два пъти. Първия път регулира количеството на светлината.
• Индикаторът
се извежда докато светкавицата се зарежда.
Режим макро (Снимане в близък план)
Неколкократно натиснете b (
) докато изберете желания режим.
(Без индикация): Аuto
Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от отдалечени до близки обекти.
Обикновено задавайте този режим.
: Macro
Фотоапаратът регулира фокуса с приоритет на близките обекти. Задайте Macro On,
когато снимате близки обекти.
• Скоростта на Автоматичния фокус намалява, когато записвате изображения в режим
макро.
• Препоръчваме ви да зададете функцията zoom до края на страна W.
25
Запис на изображения (Режим Автоматично регулиране)
Използване на таймера за самостоятелно включване
Неколкократно натиснете V (
режим.
) на контролния бутон докато изберете желания
(Без индикация): Таймерът за самостоятелно включване не се използва
: Задава задействане на таймера след 10 секунди
: Задава задействане на таймера след 2 секунди
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно
включване започва да мига и се чува звуков сигнал докато затворът се задейства.
Лампичка на таймера за
самостоятелно включване
За да отмените таймера, натиснете отново V (
).
• Използвайте дву-секундния таймер, за да предотвратите замъгляване на обекта. Затворът се освобождава 2 секунди след като натиснете бутона на затвора, което намаля
трептенето на фотоапарата при натискането на бутона на затвора.
• В режим на лесно снимане, вие можете да изберете само
(10 сек) или
(изключено).
26
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена)
Контролен бутон
Бутон z
Бутон v/V/b/B
Бутон на затвора
Диск за избор
на режим
Изберете режим от диска за избор на режим
1 Изберете желания режим в Избор на сцена (Scene Selection) (v/V/b/B) с помощта
Основни операции
Бутон MENU
на диска за избор на режим.
2 Снимайте с помощта на бутона на затвора.
Изберете режим в SCN
1 Изберете SCN с помощта на диска за избор на режим.
2 Натиснете бутона MENU и изберете режим с помощта на v/V/b/B на
контролния бутон (стр. 41).
3 Снимайте с помощта на бутона на затвора.
• За подробности относно режима вижте следващата страница.
За да отмените режима за избор на сцена
Задайте диска за избор на режим в положение, което е различно от режима за избор на
сцена.
27
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена)
Режими за избор на сцена
Следните режими са зададени спрямо различните условия на снимане.
Smile Shutter
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът
автоматично се освобождава. За подробности вижте
стр. 30.
Twilight Portrait*
Позволява ви да записвате
ясни изображения на хора на
нощен фон без да се нарушава
атмосферата.
High Sensitivity
Позволява ви да записвате
изображения без светкавица
при ниска осветеност,
като се намалява замъгляването.
Twilight*
Позволява ви да записвате
нощни сцени с отдалечени обекти без да губите
атмосферата на околностите.
SteadyShot (само за
DSC-W210/W215)
Позволява Ви да заснемете
изображения с видимо
намалено замъгляване.
Soft Snap
Позволява ви да записвате
изображения с по-мека атмосфера за портретни снимки и
снимки на цветя и др.
Landscape
Фокусира само върху
далечни обекти за запис на
пейзажи и др.
Gourmet
Превключва в режим Macro,
като ви позволява по този начин да заснемате хранителни
аранжировки в ярки цветове.
Beach
Позволява ви да записвате
по-ясно синевата на водата,
когато записвате на морския бряг или близо до езеро.
Snow
Позволява ви да записвате
ясни изображения и да предотвратите загубата на
цветовете в снежни сцени
или на други места, където
целият екран е бял.
Fireworks*
Позволява ви да записвате
фойерверки в целия им
блясък.
Underwater
Позволява Ви да заснемате
под вода при положение, че
имате подходящ калъф за
фотоапарата.
* Когато записвате изображения и използвате режими
(Twilight Portrait), (Twilight)
или (Fireworks), скоростта на затвора е по-ниска и често се получава замъгляване.
Затова препоръчваме използването на статив.
28
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена)
Функции, които можете да използвате в режим за избор на сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя комбинация от функции. показва функция, която е налична, а маркировката — функция, която не е възможна.
Някои функции не са възможни в зависимост от режима за избор на сцена.
Баланс на белия
цвят
Намаляване на
ефекта на червените очи
Таймер за
самостоятелно
включване
—
—
/
*2
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
/
/
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
Основни операции
Макро
Светкавица
Разпознаване
на лице
Разпознаване
на усмивка
Чувствителност
при разпознаване
на усмивка
Burst/Bracket
—
—
—
—
—
—
*3
—
—
*1 Не можете да избирате [Flash] за [White Balance].
*2 Не можете да избирате [Off] за [Face Detection].
*3 Можете да използвате [Underwater White Balance] вместо [White Balance].
• Режим
(SteadyShot) е възможен само за DSC-W210/W215.
29
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена)
Запис в режим на Smile Shutter
Когато фотоапаратът засече усмивка, затворът се освобождава автоматично.
1 Изберете режим (Smile Shutter) с помощта на диска за избор на режим.
2 Насочете фотоапарата към субекта и натиснете бутона на затвора наполовина,
за да регулирате фокуса.
3 Натиснете бутона на затвора докрай, за да настроите режим Smile Detection.
Smile Shutter отива в режим готовност.
Обозначение за разпознаване на усмивка/
Брой изображения
Кадър за разпознаване на усмивка (оранжев)
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка
4 Изчакайте засичане на усмивка.
Когато нивото на усмивката достигне зададената чувствителност (индикирана
с b), фотоапаратът автоматично включва затвора и записва изображението.
След като запишете изображението, лампичката за Smile Shutter светва.
• Когато Smile Shutter е в режим готовност, лампичка Record (оранжева) примигва.
• Режимът Smile Shutter автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” или вградената памет се изчерпи, или когато запишете 6 изображения.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет при разпознаването на усмивка, с
помощта на [Smile Detection] (стр. 43).
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] (стр. 43).
• Можете да настроите фотоапарата за автоматично заснемане на изображението, когато в рамката за разпознаване на усмивка (оранжева) някой от хората се усмихне след като
натиснете бутона на затвора докрай (стр. 49).
• Възможно е изображението да не е на фокус, ако разстоянието между фотоапарата и
обекта се промени след натискането на бутона на затвора докрай. Възможно е да не се
постигне подходяща експонация, ако осветеността на околната среда се промени.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно, когато:
– е твърде тъмно или твърде светло.
– лицата са отчасти прикрити зад слънчеви очила, маски, шапки и др.
– обектите не са с лице към фотоапарата.
• В зависимост от условията, възможно е усмивките да не се разпознаят правилно.
• Не можете да използвате функция Digital Zoom.
• Не можете да промените съотношението на увеличението (zoom), когато Smile Shutter е
в режим готовност.
30
Запис на неподвижни изображения (Избор на сцена)
z Съвети за запис на по-добри усмивки
1 Не закривайте очите с бретон.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата
на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
открити.
Основни операции
3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са
31
Преглед на изображения
Бутон
Бутон
дане)
(индекс)
(Възпроизвеж-
(Zoom при възпроизвеждане)
Бутон z
Бутон v/V/b/B
Контролен бутон
Бутон MENU
Бутон HOME
1 Натиснете бутона
(възпроизвеждане).
• Ако натиснете бутона
(възпроизвеждане), когато фотоапаратът е изключен,
устройството автоматично се включва като се задава режим на възпроизвеждане. За да
превключите в режим на запис, натиснете бутона
(възпроизвеждане) отново.
2 Изберете изображение с помощта на b/B на контролния бутон.
Движещи се изображения:
Натиснете z, за да възпроизведете движещи се изображения. (Отново натиснете z,
за да спрете възпроизвеждането.)
Натиснете B, за да превъртите назад, и натиснете b, за да превъртите напред. (Натиснете z, за да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане).
Натиснете V, за да изведете екрана за регулиране на силата на звука, след това натиснете b/B, за да регулирате нивото на силата на звука.
• Движещите се изображения, които са с размер на изображението [320], се извеждат в
по-малък размер.
Преглед на увеличено изображение (zoom при възпроизвеждане)
Натиснете (T), докато сте извели неподвижно изображение.
За да се върнете към функция zoom, натиснете W.
Регулирайте позицията с помощта на v/V/b/B.
За да отмените функцията zoom при възпроизвеждане, натиснете z.
Показва изведената област на цялото изображение
В този случай се увеличава централната част.
• За да запазвате увеличените изображения, вижте [Trimming] (стр. 59).
32
Преглед на изображения
Преглед на индекс екран
Натиснете
(Индекс), за да превключите на индекс екран, докато неподвижното
изображение е изведено.
Изберете изображение с помощта на v/V/b/B.
За да се върнете към екрана с единично изображение, натиснете z.
Основни операции
• Можете да получите достъп до индекс екран чрез избор на [
Image Index] от
(View
Images) в екран HOME.
• Всеки път, когато натиснете бутона
(индекс), броят на изображенията в индекс
екрана се увеличава.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” и има няколко папки, изберете лентата за избор на
папки с помощта на b, след това изберете желаната папка с помощта на v/V.
Лента за избор на папка
33
Изтриване на изображения
Бутон
Бутон
дане)
(Zoom при възпроизвеждане)
(индекс)
Бутон z
Бутон v/V/b/B
(Възпроизвеж-
Контролен бутон
Бутон MENU
Бутон HOME
1 Натиснете бутона
(възпроизвеждане).
2 Натиснете бутона MENU, докато извеждате единично изображение или индекс
режим.
3 Изберете
(изтриване) с помощта на v/V- на контролния бутон.
4 Изберете желания начин на изтриване с помощта на b/B от [This Image], [Multiple
Images] и [All In This Folder], след това натиснете z.
• Изведените опции се различават в зависимост от избрания режим за възпроизвеждане
(режим единично изображение или индекс режим).
34
Изтриване на изображения
Когато изберете [This Image]
Можете да изтриете избраното изображение.
Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
Когато изберете [Multiple Images]
Можете да изберете и изтриете едновременно няколко изображения.
1 Изберете изображенията, които желаете да изтриете, след това натиснете z.
Обозначението се извежда в долния ъгъл на изображението.
Единично изображение
Индекс дисплей
• За да изтриете изображения според папката, изберете [Multiple Images] в индекс екран,
изберете лента чрез b и поставете маркировка в кутията.
Основни операции
2 Натиснете бутона MENU.
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
Когато изберете [All In This Folder]
Можете да изтриете всички изображения в избраната папка.
Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
35
Изучаване на различни функции – HOME/Menu
Използване на екрана HOME
Екранът HOME е основният екран, използван за достъп до всички функции и може да
бъде изведен, независимо от настройката на режима (запис/преглед).
Контролен бутон
Бутон z
Бутон v/V/b/B
Бутон HOME
1 Натиснете HOME, за да изведете екрана HOME.
Категория
Опция
Указател
2 Изберете категория с помощта на b/B на контролния бутон.
3 Изберете опция с v/V, след това натиснете z.
• Екранът HOME не може да бъде изведен по време на PictBridge или USB връзка.
• Ще зададете фотоапарата в режим на запис или преглед, като натиснете бутона HOME
отново.
36
Изучаване на различни функции – HOME/Menu
HOME опции
При натискане на бутона HOME се извеждат следните опции. Подробности относно опциите се извеждат на екрана с помощта на указателя.
Категории
Shooting *1
View Images
Single Image
Image Index
Изреждане на кадри (стр. 56)
Музикален инструмент (стр. 95)
Сваляне на музика
Отпечатване (стр. 100)
Форматиране на музика
Print
Manage Memory Инструмент на паметта
Основни операции
Slideshow
Опции
Запис (стр. 22)
Memory Stick (стр. 68)
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис Копиране
Вградена памет (стр. 70)
Форматиране
Settings
Основни настройки
Основни настройки 1 (стр. 71)
Звуков сигнал
Нулиране
Основни настройки 2 (стр. 73)
USB връзка
Видео изход
Настройки на записа
Настройки на записа 1 (стр. 75)
AF илюминатор
AF режим
Преобразуващ обектив
Настройки на записа 2 (стр. 78)
Автоматична ориентация *2
Сверяване на часовника (стр. 79)
Настройка на езика (стр. 80)
Функции
SMTH SLW REC
COMPONENT
Дисплей за широк Zoom
Решетка
Цифров Zoom
Автоматичен преглед
*1 Ще изберете режима на запис, избран с помощта на диска за избор на режим.
*2 Само за DSC-W220
37
Изучаване на различни функции – HOME/Menu
Използване на опциите в менюто
Бутон z
Бутон v/V/b/B
Бутон MENU
Контролен бутон
1 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Упътване за функциите
Ако зададете [Function Guide] в положение [Off], ще
изключите упътването за функциите (стр. 71).
• Менюто ще се изведе само в режим на запис и възпроизвеждане.
• В зависимост от избрания режим са достъпни различни опции.
2 Изберете опцията в менюто с помощта на v/V на контролния бутон.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте v/V докато опцията се изведе на екрана.
3 Изберете настройка с помощта на b/B.
• Ако желаната настройка е скрита, натискайте b/B докато настройката се изведе на
екрана.
• В режим възпроизвеждане изберете опция и натиснете z.
4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
38
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни, в зависимост от положението на режима (запис/възпроизвеждане). На екрана се извеждат само достъпните
опции.
( : достъпна)
Позиция на диска за избор на режим:
Scene
Меню за запис (стр. 41)
Избор на сцена
—
—
—
*1
Размер на изображението
*1
—
Разпознаване на лице
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
*2
—
Чувствителност при разпозна- —
ванена усмивка
—
—
*2
—
Режим на запис
—
*2
—
Разпознаване на сцена
—
EV
—
Разпознаване на усмивка
—
—
—
—
ISO
—
—
—
Режим на измерване
—
—
—
Фокусиране
—
—
—
Баланс на белия цвят
—
—
Подводен баланс на белия цвят
—
—
Ниво на светкавицата
—
Намаляване на ефекта на
червените очи
—
*2
*2
—
—
—
—
—
Цветен режим
Устойчиво снимане (само за
DSC-W220)
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
DRO
(Настройки за запис)
Основни операции
Светкавица
*2
—
—
—
—
*1 Опциите, които могат да бъдат избрани, са ограничени в сравнение с други модели
(стр. 24).
*2 Операцията е ограничена, в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 29).
39
Опции в менюто
Меню за преглед (стр. 56)
(Изтриване)
(Изреждане на кадри)
(Ретуш)
(Оразмеряване)
(Защита)
(Отпечатване)
(Избор на папка)
40
(Въртене)
Използване на функциите за запис
Меню за запис
Функциите в режим на запис, когато използвате MENU, са описани по-долу.
За подробности относно работата с менютата вижте стр. 38
Само възможните опции се извеждат на екрана.
Настройката по подразбиране е отбелязана с .
Избор на сцена: Избор на режим Scene Selection (Избор на сцена)
Избира сцената в менюто.
Можете да записвате изображения с предварително зададени настройки спрямо условията на запис (стр. 27).
Размер на изображението: Избор на размер на изображението
За подробности вижте стр. 11, 12.
За неподвижни изображения
В режим на лесен запис
Използване на функциите за запис
Избира размер на изображението за запис на неподвижни изображения.
Избира размера на неподвижните изображения в режим на Лесен запис.
Large
Записва изображения в размер [12M]
Small
Записва изображения в размер [3M].
За движещи се изображения
640(Fine)
640(Standard)
Избира размера на изображенията за запис на движещи
се изображения.
41
Меню за запис
Светкавица: Настройка на светкавицата
Избира настройката за светкавицата в режим на Лесен запис.
Auto
Светкавицата се активира, когато светлината или
задното осветяване не са достатъчни.
Off
Светкавицата не се използва.
Разпознаване на лице: Разпознаване на лицето на обекта
Избира дали да използва функцията за разпознаване на лице или не, и избира обектът,
върху който ще се фокусира с приоритет, когато използвате тази функция.
Разпознава лицата на обектите и настройва автоматично фокуса, светкавицата, експонацията, балансът на бялото и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
(Off)
Не използва функцията за разпознаване на лицата.
(Auto)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да фокусира.
Знак за разпознаване на лице
Рамка за разпознаване на
лице (оранжева)
Рамка за разпознаване на
лице (бяла)
(Child Priority)
Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Adult Priority)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни.
• Функцията за разпознаване на лица не работи, когато използвате цифров zoom.
• Когато режимът за разпознаване на сцена е в настройка режим
(Soft Snap), функцията
за разпознаване на лица се активира.
(Soft Snap), настройки• Когато режимът за разпознаване на сцена е в настройка режим
те по подразбиране за [Face Detection] са [Auto].
• Въпреки че [Face Detection] е в настройка [Auto], когато изберете настройка лесно заснемане
(Easy Shooting), не се извеждат рамки за лица.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти. Въпреки това, в режима за избор на
сцена, когато сте избрали режим
(Soft Snap), могат да се разпознават само до 4 лица
от обектите.
• Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството ще прецени
кой е основният обект и задава фокуса според приоритета. Рамката за разпознаване на
лицето на основния обект става оранжева.
• Рамката, за която е зададен фокусът, ще стане зелена, като натиснете бутона на затвора
наполовина.
• Лицата няма да бъдат разпознати правилно, когато:
– е твърде тъмно или твърде светло.
– лицата са скрити частично от слънчеви очила, маски, шапки и др.
– обектите не са с лице към фотоапарата.
• Възможно е възрастните и децата да не се разпознаят правилно, в зависимост от условията.
42
Меню за запис
Разпознаване на усмивка: Настройка на функцията за разпознаване на усмивка
Изберете обектите с приоритет за функцията Smile Shutter. За подробности относно Smile Shutter вижте стр. 30.
(Auto)
Разпознава и автоматично записва усмихнати лица.
(Child Priority)
Разпознава и записва с приоритет детски усмивки.
(Adult Priority)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастните.
• Възможно е усмивките да не се разпознават правилно в зависимост от условията.
Чувствителност при разпознаването на усмивка: Настройка на чувствителността при разпознаване на усмивка
(Medium)
Разпознава нормална усмивка.
(High)
Разпознава дори най-малката усмивка.
(Smile
• Възможно е усмивките да не се разпознават правилно в зависимост от условията.
Използване на функциите за запис
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато режимът
Shutter) (стр. 30) е избран в Избор на сцена.
Разпознава голяма усмивка.
(Low)
43
Меню за запис
Режим REC: Избор на метод за продължително снимане
Избира дали фотоапаратът ще осъществи продължително снимане или не, когато
натиснете бутона на затвора.
(Normal)
(Burst)
Не снима продължително.
Записва 100 изображения в последователност, когато
натиснете и задържите бутона на затвора.
• Светкавицата е зададена в положение
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
(Flash forced off).
Записва поредица от три изображения, като стойностите на експонацията се сменят автоматично (Exposure
Bracket – групирана експонация). Колкото по-голяма е
стойността на стъпката при групиране, толкова поголяма е промяната в стойността на експонацията.
• Когато не можете да определите сами правилната експонация, снимайте в режим Exposure Bracket, който променя
стойността на експонацията. След това можете да
изберете изображението с най-добра експонация.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение
, не можете да използвате режим Exposure Bracket.
• Светкавицата е зададена в положение
(Flash forced off).
Относно режим Burst
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване се записват максимум пет
изображения.
• Интервалът при записа е приблизително 0.61 секунди. Интервалът на записа се увеличава
в зависимост от настройката за размер на изображението.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет или "Memory Stick
Duo" са запълнени, Burst спира да работи.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за първото изображение
и тези стойности се използват впоследствие и за следващите изображения.
Относно режим Exposure Bracket
• Фокусът и Балансът на белия цвят се настройват за първото изображение и тези стойности се използват впоследствие и за следващите изображения.
• Когато настройвате експонацията ръчно (стр. 46), стойността й се сменя в зависимост
от настроената яркост.
• Интервалът при записа е същият като в режим Burst, но намалява в зависимост от
условията на снимане.
• Ако обектът е прекалено ярък или прекалено тъмен, възможно е да не успеете да направите хубави снимки с избраната стойност за стъпка при групиране.
44
Меню за запис
Scene Recognition: Разпознаване на сцената, която ще бъде заснета и заснемането й
Фотоапаратът определя автоматично условията на заснемане като задно осветяване или нощни сцени и осъществява заснемането.
(Off)
Не използва Scene Recognition.
(Auto)
Фотоапаратът определя условия като задно осветяване
или нощни сцени и осъществява заснемането като използва
оптимални настройки. Ако фотоапаратът не разпознае
сцената той заснема така, както би заснел, когато настройка Scene Recognition e в положения [Off].
Маркировка на настоящата настройка
Маркировка Scene Recognition
Фотоапаратът заснема една сцена без да използва Scene
Recognition и още една като използва функция Scene
Recognition. До маркировката за Scene Recognition се извежда маркировка +. (Общо две заснемания)
Ако фотоапаратът не разпознае сцената, той осъществява само едно заснемане.
В такъв случай изображението е заснето така, както
би било заснето, когато настройка Scene Recognition e в
положения [Off].
Относно сцени, които се разпознават
Следните сцени могат да бъдат разпознати. Фотоапаратът разпознава оптимално
сцените и извежда всяка маркировка.
Когато затворът е натиснат наполовина, докато е изведена маркировка, цветът на
маркировката е зелен и разпознаването на сцена се потвърждава.
Използване на функциите за запис
(Advanced)
Twilight
Twilight Portrait
Twilight с използване на статив (само за DSC-W220)
Задно осветяване
Портретна сцена със задно осветяване
• Разпознаването на сцена не функционира при следните ситуации:
– По време на burst заснемане;
– Когато използвате цифрово увеличение.
• Въпреки, че [Scene recognition] е в позиция [Auto], когато
(Easy Shooting) е избран,
маркировката за настройки, както и маркировката за автоматичен избор на сцена не се
извеждат.
• Светкавицата е настроена в положение
(Автоматична светкавица) или
(Изключена светкавица).
• Когато функция Face Detection е в положение [Off] и [Scene Recognition] е в положение
[Auto] или [Advanced], [Face Detection] се променя в положения [Auto].
45
Меню за запис
• Когато функция Face Detection е в положение [Off], не могат да се засичат сцени
(Twilight Portraight) и
(Backlight Portrait).
• Сцени
(Twilight using a tripod) понякога не могат да бъдат разпознати в среда, в която
вибрациите се пренасят върху фотоапарата, дори и да е поставен на статив (само за
DSC-W220).
• Понякога, когато сцена е разпозната като
(Twilight using a tripod) се получава бавно
отваряне на затвора. Уверете се, че поддържате фотоапаратът неподвижен по време на
заснемане (само за DSC-W220).
• Маркировката на настоящите настройки, както и маркировката за разпознаване на сцена
се извеждат независимо от настройките за екрана на дисплея (стр. 20).
• Понякога тези сцени може да не бъдат разпознати в зависимост от ситуацията.
EV: Настройка на интензитета на светлината
Ръчна настройка на експонацията
Към -
Към +
–2.0EV
Към -: Затъмнява изображението
0EV
Експонацията се определя автоматично от фотоапарата.
+2.0EV
Към +: Осветява изображението.
• За подробности относно експонацията вижте стр. 9.
• Стойността на компенсиране може да бъде зададена на стъпки от 1/3 EV.
• Ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата, възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна.
46
Меню за запис
ISO: Избиране на светлочувствителност
Избира ISO чувствителност
Нисък интензитет на
ISO чувствителност
(Auto)
Висок интензитет на
ISO чувствителност
• За подробности относно ISO чувствителността вижте стр. 9.
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 100] до [ISO 400], когато сте задали Burst
или Exposure Bracket.
• Когато заснемате при ярка светлина, фотоапаратът автоматично засилва възпроизвеждането на тоновете и помяга да се избегне избеляването на изображения (с изключение на
[ISO] в настройка[ISO 100]).
Използване на функциите за запис
Можете да намалите замъгляването на изображението в тъмни условия или на движещите се обекти,
като увеличите ISO чувствителността (изберете
по-голям номер). Въпреки това, с увеличаването на
номера на ISO чувствителността и в зависимост
от условията на запис изображенията съдържат все
повече смущения.
47
Меню за запис
Режим на измерване: Избор на режим за измерване
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да
настрои експонацията.
(Multi)
Разделя на множество части и измерва всяка от тях.
Фотоапаратът определя добре балансирана експонация (Множествено измерване).
(Center)
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в зависимост от яркостта на обекта там
(Централно измерване).
(Spot)
(само за неподвижни
изображения)
Измерва само част от изображението (Точково измерване).
• Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад или
когато съществува силен контраст между обекта и фона.
Кръстче за точково измерване
Разполага се върху обекта
• За подробности относно експонацията вижте стр. 9.
• Когато използвате точково или централно измерване, се препоръчва да зададете [Focus] в
положение [Center AF], за да фокусирате върху позицията за измерване (стр. 49).
• Можете да изберете режима на измерване, само когато [Face Detection] е зададен в положение [Off].
48
Меню за запис
Фокусиране: Промяна на метода за фокусиране
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е
трудно да постигнете задоволително фокусиране в автоматичен режим.
(Multi AF)
Автоматично фокусира върху обект във всички
обхвати на рамката-търсач.
• Този режим е полезен, когато обектът не е в центъра
на рамката.
(Center AF)
Фокусира автоматично върху обект в центъра на
рамката-търсач.
• Ако я използвате заедно с функцията AF заключване,
ще можете да снимате в желаната композиция на
изображението.
Рамка-търсач на AF обхват
Индикатор за рамка-търсач
на AF обхват
(Spot AF)
Използване на функциите за запис
Рамка-търсач на AF обхват
(Само за неподвижни изображения)
Индикатор за рамка-търсач
на AF обхват
Фокусира автоматично върху изключително малък
обект или при тясна област.
• Ако използвате опцията заедно с функцията AF заключване, ще можете да снимате в желаната композиция на
изображението. Дръжте фотоапарата стабилно, за да
не разминете обекта и рамката-търсач на AF обхват.
Рамка-търсач на AF обхват
Индикатор за рамка-търсач
на AF обхват
49
Меню за запис
0.5 m
Фокусира автоматично върху обекта, използвайки предварително зададено разстояние до него (Полу-ръчно фокусиране).
1.0 m
• Фокусира върху обект в всички обхвати на рамкататърсач в режим на Полу-ръчно фокусиране.
• Този режим е полезен, когато неколкократно записвате
обект на едно и също разстояние.
7.0 m
• Когато снимате обект през мрежа или през стъкло на
прозорец, е трудно да получите подходящ фокус в режим
(неограничено разстояние)
на Автоматично фокусиране. В тези случаи използването на функцията за Полу-ръчно фокусиране е удобно.
3.0 m
• AF означава Автоматично Фокусиране.
• Когато използвате Digital Zoom или AF Illuminator, настройката на рамката-търсач на
AF обхват става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. Приоритетно AF
движение се дава на обекти във или близо до центъра на рамката.
• Можете да промените начина на фокусиране, само когато [Face Detection] е зададен в
положение [Off].
• Можете да изберете само [Multi AF] или [ ], когато записвате движещи се изображения.
• Настройкта за разстоянието при полу-ръчно фокусиране съдържа грешки и те се увеличават, когато zoom е зададен към страната Т или обектива е наклонен нагоре или надолу.
∞
z Ако обектът не е на фокус
Когато при снимане обектът е в края на рамката (или екрана), или когато използвате [Center
AF] или [Spot AF], възможно е фотоапаратът да не фокусира върху обекта в края на рамката.
В такива случаи направете следното:
1 Композирайте снимката отново, така че обектът да е центриран в рамката-
търсач на AF обхват и натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
върху обекта (AF заключване).
Рамка-търсач на AF обхват
Индикатор за AE/AF заключване
Ако не натискате бутона на затвора докрай, можете да повтаряте процедурата
колкото пъти желаете.
50
Меню за запис
2 Когато индикаторът за AE/AF заключване спре да мига и остане да свети, върнете
се към напълно композирания кадър и натиснете бутона на затвора докрай.
Баланс на белия цвят: Регулиране на цветните тонове
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация, например когато цветовете на изображението изглеждат странни.
Регулира автоматично баланса на белия цвят.
(Daylight)
Регулира цветните тонове за условия на открито
в хубав ден, за вечерни гледки, нощни сцени, неонови
надписи, фойерверки и др.
(Cloudy)
Регулира цветните тонове за облачно небе или за
сенчести места.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
[Fluorеscent Light 1]: Регулира бялото флуоресцентно
осветление.
[Fluorеscent Light 2]: Регулира естественото бяло
флуоресцентно осветление.
[Fluorеscent Light 3]: Регулира бялото флуоресцентно
осветление през деня.
Използване на функциите за запис
(Auto)
51
Меню за запис
n (Incandescent)
Регулира цветните тонове за изкуствено или видео
осветление, например във фотографско студио.
(Flash)
(само за неподвижни
изображения)
Регулира цветните тонове за условия при използване на
светкавица.
• За подробности относно Баланса на белия цвят вижте стр. 10.
• При флуоресцентно осветление, което трепка, възможно е функцията баланс на белия
цвят да не действа правилно, дори да сте избрали [Fluorеscent Light 1], [Fluorеscent Light 2]
или [Fluorеscent Light 3].
• Когато заснемате със светкавица в режим различен от [Flash], [White Balance] е в настройка [Auto].
• Когато изберете
(Underwater) в Scene Selection, можее да използвате [Underwater White
Balance] вместо [White Balance].
Underwater White Balance: Регулира цветовите тонове при заснемане под вода
Регулира цветовите тонове по време на режим
(Auto)
(Underwater) (стр. 28).
Фотоапаратът автоматично регулира цветовите
тонове под вода, така че да изглеждат естествени.
(Underwater 1)
Регулира цветовите тонове под вода там, където
синият цвят е прекалено силен.
(Underwater 2)
Регулира цветовите тонове под вода там, където
зеленият цвят е прекалено силен.
(Flash)
Регулира използването на светкавицата под вода.
• В зависимост от света на водата, понякога не е възможно добро регулиране на цвета
независимо дали използвате [Underwater 1] или [Underwater 2].
• Когато използвате светкавица в режим различен от [Flash], [Underwater White Balance] e в
позиция [Auto].
52
Меню за запис
Ниво на светкавицата: Регулиране на количеството светлина от светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата
Намалява нивото на светкавицата
(–)
(Normal)
(+)
Увеличава нивото на светкавицата.
• За да промените режима на светкавицата, вижте стр. 25.
• Ако обектът е твърде светъл или тъмен, тази настройки може да няма ефект.
Намаляване на ефекта на червените очи: Настройка на функцията за
намаляване на ефекта на червените очи
(Auto)
Светкавицата светва, за да намали автоматично ефекта на червените очи, когато функцията за разпознаване на лице е включена.
(On)
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи.
(Off)
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво,
докато затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете
бутона на затвора. Уверете се, че обектът не мърда през това време.
• Възможно е функцията за намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания
ефект. Това зависи от индивидуалните различия и условията, като например разстояние до
обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата. В такива случаи, вие можете да поправите ефекта на червените очи, като в менюто
за преглед използвате [Retouch] след като вече сте приключили със записа (стр. 58).
• Когато не използвате функцията за разпознаване на лица, светкавицата не светва, за да
намали ефекта на червените очи, дори и когато сте избрали опцията [Auto].
Използване на функциите за запис
Светкавицата светва два или повече пъти,
преди записът да намали ефекта на червените
очи, когато използвате светкавицата.
53
Меню за запис
DRO: Оптимизиране на яркостта и контраста
Анализира сцената, която ще бъде заснета и увеличава качеството на изображението
чрез автоматична корекция.
Няма регулиране.
(Off)
(DRO standard)
(DRO plus)
Фотоапаратът автоматично регулира яркостта и
контраста на цялата сцена.
Фотоапаратът автоматично регулира яркостта и
контраста на сцената зона по зона.
• DRO е съкращение за “Dynamic Range Optimizer”, функция която автоматично оптимизира разликата между светли и тъмни части на изображението.
• В зависимост от условията на заснемането е възможно да получите коригиращи ефекти.
• Обърнете внимание на следните точки, когато сте настроили [DRO plus].
– Изисква се време, за да бъде обработено изображение.
– Можете да изберете между [ISO AUTO], [ISO 100] или [ISO 400].
– Kогато сте избрали Burst/bracket заснемане, [DRO plus] се заменя от [DRO standard].
Режим на цветност: Промяна на цветовете на изображението или прибавяне
на специални ефекти
Можете да промените осветеността на изображението заедно с ефекти.
(Normal)
(Vivid)
(само за неподвижни
изображения)
54
Задава стандартни цветове на изображението.
Задава светли и дълбоки цветове на изображението.
Меню за запис
(Sepia)
Задава сепия цветове на изображението.
(B & W)
Задава изображението в черно-бяло
Избира режима, предотвратяващ размазването.
(Shooting) Активира функцията за предотвратяване на размазването,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
(Continuous) Винаги активира функцията за предотвратяване на размазването.
(Off)
Можете да стабилизирате изображенията дори когато правите
приближение (zoom) на отдалечен обект. Консумацията на заряда
от батериите тук е по-голяма, отколкото в режим [Shooting].
Не използва режим за предотвратяване на замъгляването.
Използване на функциите за запис
Устойчиво снимане: Избор на режим за намаляване на смущенията
(само за DSC-W220)
• В режим на Aвтоматична настройка или режим на Lесно снимане, [Gourmet], [SteadyShot] е
зададен в положение [Shooting].
• Когато снимате движещи се изображения, можете да зададете само [Continuous] или [Off].
Настройката по подразбиране е [Continuous].
• Възможно е функцията за предотвратяване на размазването да не постигне желания ефект
в следните случаи.
– Когато трептенето на фотоапарата е твърде силно.
– Когато скоростта на затвора е бавна, например при снимки на нощни сцени.
(Настройки за запис): Избор на настройки за снимане
Изберете настройките за функцията за снимане. Опциите, които се извеждат в това
меню, са същите като опциите в [
Shooting Settings] в екрана HOME.
Вижте стр. 37, 75.
55
Използване на функциите за преглед
Меню за преглед
Тази част описва опциите в менюто, когато натиснете бутона MENU в режим на
възпроизвеждане. За подробности как да използвате менюто вижте стр. 38.
(Delete): Изтриване на изображения
Избира и изтрива изображения в режим на единичен или индекс екран, вижте стр. 34.
(This Image)
Изтрива избраното в момента изображение.
(Multiple Images)
Избира и изтрива няколко изображения.
(All in This Folder)
Изтрива всички изображения в избраната папка.
(Slideshow): Възпроизвеждане на серия от изображения
Изображенията се възпроизвеждат автоматично в определена последователност,
придружени от ефекти и музика.
1 Натиснете бутон MENU.
(Slideshow) посредством v/V на контролния бутон, след това натиснете z.
Появява се екран с настройки.
3 Изберете [OK], след това натиснете z.
Изреждането на снимки стартира.
2 Изберете
• Настройките се запазват, докато не решите да ги промените.
• Не можете да изреждате изображения.
За да приключите изреждането на кадри
Натиснете бутон z.
• Не можете да зададете режим на пауза.
За да регулирате нивото на силата на звука за музиката
Натиснете V, за да изведете екрана за регулиране на силата на звука, и натиснете
b/B, за да регулирате звука.
За да промените настройка
В екрана с настройки на стъпка 1, изберете всяка опция с помощта на v/V, след това
натиснете z.
Опциите, които можете да зададете, са както следва.
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Изображения
Можете да изберете само когато настройката е в положение [Folder] ако “Memory
Stick Duo” (не е приложен в комплекта) не е поставен.
56
All
Възпроизвежда всички неподвижни изображения подред.
Folder
Възпроизвежда всички неподвижни изображения в избраната папка.
Меню за преглед
Ефекти
Simple
Обикновено изреждане на изображения, което превключва неподвижни
изображения на определен интервал.
Basic
Основно изреждане на изображения, подходящо за широка гама от сцени.
Nostalgic
Мрачно изреждане на изображения, пресъздаващо атмосферата на
филмова сцена.
Stylish
Стилно изреждане на изображения, което се движи със средно
темпо.
Active
Изреждане на изображения с високо темпо, подходящо за сцени на
действие.
Face 1: BasicОсъществява изреждане на изображения със средно темпо,
придружено от ефекти като увеличение на лица, извеждане на няколко
изображения едно до друго. Подходящ режим за различни сцени, извежда най-доброто от изображения, в които са включени лица.
Face 1:Basic
Face 2:Nostalgic
Музика
Предварително зададената музика е различна в зависимост от избрания ефект. Можете да зададете всякаква музика с всякакъв ефект, според вашите предпочитания.
Също така, можете да избирате от множество музикални фонове (BGM).
Music1
Настройката по подразбиране за [Simple] изреждане на изображения.
Music2
Настройката по подразбиране за [Basic] изреждане на изображения.
Music3
Настройката по подразбиране за [Nostalgic] изреждане на изображения.
Music4
Настройката по подразбиране за [Stylish] изреждане на изображения.
Music5
Настройката по подразбиране за [Active] изреждане на изображения.
Music6
Можете да променяте функцията по подразбиране.
Използване на функциите за преглед
Face 3:Stylish
Face 2: NostalgicПо-бавно изреждане на изображения, придружено от
ефекти като увеличение на лица, извеждане на няколко изображения
едно до друго, извежда най-доброто от изображения, в които са
включени лица.
Face 3: StylishВесело, оживено и с високо темпо изреждане на изображения, придружено от ефекти като увеличение на лица, извеждане
на няколко изображения едно до друго, извежда най-доброто от
изображения, в които са включени лица.
Music7
Music8
Off
Не се използва Music.
Back
Връща се към екрана с настройки.
57
Меню за преглед
Интервал
1 sec
3 sec
Задава интервалът за изображения при [Simple]
изреждане на кадри.
5 sec
10 sec
Auto
Интервалът се задава в съответствие с избраната
опция от [Effects].
Повторение
On
Възпроизвежда изображения в непрекъснат кръг
Off
След като всички изображения бъдат възпроизведени,
изреждането на кадри спира.
z За да прибавяте/променяте музикални файлове
Можете да прехвърляте желан музикален файл от вашия диск или МР3 файл към вашия
фотоапарат, по време на изреждане на кадри. Можете да прехвърляте музика, като
използвате [ Music Tool] в (Slideshow) в екрана HOME и софтуера “Music Transfer”
(приложен в комплекта), инсталиран на компютър. За подробности вижте стр. 95 до
97.
• Можете да записвате до 8 музикални файла на вашия фотоапарат. (Осемте предварително зададени файла (Music 1-8) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е
5 минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете [Format Music] (стр. 95) и отново прехвърлете музиката.
(Retouch): Ретуширане на неподвижни изображения
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение и го записва като нов
файл. Оригиналното изображение се запазва.
За да ретуширате неподвижни изображения
1 Изберете изображението, което желаете да ретуширате, докато го извеждате в
режим на единично изображение.
2 Натиснете бутона MENU.
3 Изберете [Retouch] с помощта на v/V на контролния бутон, след това натиснете
z, след като изберете режима с помощта на b/B.
4 Ретуширайте изображенията като следвате инструкциите за всеки от режимите
за ретуш по-долу.
58
Меню за преглед
(Trimming)
Записва увеличено изображение.
1 Натиснете W/T за zoom на отрязаното изображение.
2 Задайте точката с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете бутона MENU.
3 Изберете [Image Size] с помощта на v/V, след това
натиснете z.
Изберете размера на изображението за запис с помощта на
v/V, след това отново натиснете z.
4 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Размерът на изображението, което можете да отрежете, се
различава в зависимост от самото изображение.
• Възможно е качеството на отрязаното изображение да се влоши.
(Red Eye Correction)
Поправя ефекта на червените очи, причинен от светкавицата.
(Unsharp masking)
Изостря изображението в избрана рамка.
Използване на функциите за преглед
Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Възможно е да не успеете да поправите ефекта на червените очи в зависимост от изображението.
1 Изберете област (рамка) на желаното изображение,
за да ретуширате, като използвате v/V/b/B, след
това натиснете бутона MENU.
2 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
• В зависимост от изображението, възможно е да не постигнете достатъчен ефект и изображението може да се влоши.
59
Меню за преглед
(Soft Focus)
Замъглява периферията около избрана точка, за да се подчертае обекта.
1 Задайте централана точка за желаното изображение,
за да ретуширате с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете бутона MENU.
2 Изберете [Level] с помощта на v/V и натиснете z.
Изберете нивото на ретуш с помощта на v/V, след
това отново натиснете z.
3 Регулирайте желания обхват за ретуш с помощта на W/T.
4 Изберете [OK], с помощта на v/V, след това натиснете z.
(Partial Color)
Оцветява в черно-бяло периферията около избран обект, за
да подчертае обекта.
1 Задайте централна точка за желаното изображение, за
да ретуширате, като използвате v/V/b/B, след това
натиснете бутона MENU.
2 Регулирайте желания обхват за ретуш, като използвате W/T.
3 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
(Fisheye Lens)
Прибавя ефект на увеличение само в определена точка.
1 Задайте централна точка за желаното изображение, за да
ретуширате с помощта на v/V/b/B, след това натиснете бутона MENU.
2 Изберете [Level] с помощта на v/V и натиснете z.
Изберете нивото на ретуш с помощта на v/V, след
това отново натиснете z.
3 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
60
Меню за преглед
(Cross Filter)
Прибавя ефект на блестящи звезди на светлинните източници.
1 Изберете [Level] с помощта на v/V и натиснете z.
Изберете нивото на ретуш с помощта на v/V и отново натиснете z.
2 Регулирайте желаната дължина за ретуш с помощта на W/T.
3 Изберете [OK] с помощта на v/V и натиснете z.
(Radial Blur)
Определя централна точка за симулиране на движение в
неподвижното изображение.
(Retro)
Омекотява изображението като замъглява фокусирането
и намалява околната осветеност, за да изглежда така, все
едно изображението е записано със стар фотоапарат.
1 Изберете [Level] с помощта на v/V и натиснете z.
Използване на функциите за преглед
1 Задайте централана точка за желаното изображение,
за да ретуширате с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете бутона MENU.
2 Регулирайте желания обхват за ретуш с помощта на W/T.
3 Изберете [OK] с помощта на v/V и натиснете z.
Изберете нивото на ретуш с помощта на v/V и отново натиснете z.
2 Регулирайте желаната дължина за ретуш с помощта на W/T.
3 Изберете [OK] с помощта на v/V и натиснете z.
61
Меню за преглед
(Happy Faces)
Тази функция поставя усмивка на лицето на обекта. Когато
фотоапаратът засече лице, което се нуждае от ретуширане, около лицето се появява рамка.
1 Изберете [Level] чрез а v/V, след това натиснете z.
Изберете ниво на ретуширане чрез а v/V, и отново
натиснете z.
2 Изберете [OK] чрез а v/V, след това натиснете z.
• Ретуширането може да не е възможно в зависимост от изображението.
(Multi-Purpose Resize): Промяна на размера на изображението в зависимост
от употребата му
Можете да промените съотношението на екрана и размера на изображенията.
Можете да преобразувате изображения в съотношение 16:9 за high definition преглед и
VGA размер за прикрепяне към електронна поща или интернет страница.
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Променя съотношението от 4:3/3:2 на 16:9.
)
Променя съотношението от 16:9/3:2 на 4:3 и запазва
като VGA
1 Изведете желаното изображение, което ще променяте.
2 Натиснете бутона MENU.
3 След това изберете Multi-Purpose Resize с помощта на/V на контролния бутон.
Изберете желания размер с помощта на b/B, след това натиснете z.
4 Определете областта, която желаете да отрежете с помощта на W/T.
5 Задайте точка с помощта на v/V/b/B, след това натиснете бутона MENU.
6 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
62
Меню за преглед
• За подробности относно размера на изображението вижте стр. 11.
• Не можете да оразмерявате движещи се изображения.
• Не можете да оразмерявате изображения от VGA в (HDTV).
• Възможно е операциите по увеличаването на изображението и оразмеряването да намалят качеството на изображението.
(Protect): Предотвратяване на случайно изтриване
Защитава изображенията от случайно изтриване. Защитеното изображение се извежда с индикатора .
Защитава/отключва избраното изображение.
Избира и защитава/отключва няколко изображения.
За да защитите изображение
За да изберете и защитите изображение
1 Натиснете бутона MENU в режим на единично изображение или в режим на
индекс екран.
2 Изберете [Protect] с помощта на v/V и изберете [Multiple Images] с помощта на
b/B и натиснете z.
В режим на единично изображение
3 С помощта на b/B изберете изображението, което желаете да защитите, след
това натиснете z.
На избраното изображение се прибавя знака .
4 Натиснете b/B, за да изведете други изображения, които желаете да защитите,
след това натиснете z.
5 Натиснете бутона MENU.
6 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
Използване на функциите за преглед
1 Изберете изображенията, които желаете да защитите, докато извеждате изображения в режим на единично изображение.
2 Натиснете бутона MENU.
3 Изберете [Protect] с помощта на v/V на контролния бутон, изберете [This Image] с
помощта на b/B и натиснете z.
63
Меню за преглед
В режим на индекс екран:
3 С помощта на v/V/b/B изберете изображението, което желаете да защитите,
след това натиснете z.
Избраното изображение се извежда с маркировката .
4 За да защитите други изображения, повторете стъпка 3.
5 За да изберете всички изображения в папката, изберете лентата за избор на папки
с помощта на b, след това натиснете z.
На избраната папака се прибавя знака .
6 Натиснете бутона MENU.
7 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
• Обърнете внимание, че форматирането изтрива всички данни, запазени на носителя за
запис, дори когато изображенията са защитени, и тези изображения не могат да бъдат
възстановени.
• Възможно е защитата на изображението да отнеме известно време.
За да отмените защитата
Изберете изображение, чиято защита желаете да отмените, и го отключете като
извършите същата процедура като при защитата му.
Индикаторът (защита) изчезва.
DPOF: Прибавяне на знак за отпечатване
Прибавя знак за отпечатване (DPOF) на изображенията, които желаете да отпечатате. Вижте стр. 103.
(This Image)
Прикрепя знак DPOF към изображението, което сте избрали сега.
Изчиства DPOF знака, когато избраното изображение има такъв.
(Multiple Images)
Избира изображения и им добавя DPOF знаци. Изчиства
DPOF знаците, които вече са добавени.
(Print): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
Отпечатва изображения, записани с този фотоапарат.
Вижте стр. 100.
64
Меню за преглед
(Rotate): Въртене на неподвижни изображения
Върти неподвижното изображение.
1 Изведете изображението, което желаете да завъртите.
2 Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете [Rotate] с помощта на v/V на контролния бутон, след това натиснете z.
], след това завъртете изображението с помощта на b/B.
4 Изберете [
5 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Не можете да въртите защитени изображения или движещи се изображения.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е възможно информацията за въртенето им да не се отрази.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
Използване на функциите за преглед
(Select Folder): Избор папка за преглед на изображения
Избира папка, съдържаща изображения, които желаете да възпроизведете, когато
използвате фотоапарата с “Memory Stick Duo”.
1 Изберете желаната папка с помощта на b/B на контролния бутон.
За да отмените избора на папка
Изберете [Exit] на стъпка 2, след това натиснете z.
z Относно папките
Фотоапаратът запазва изображения в определена папка на “Memory Stick Duo”. Можете да промените папката или да създадете нова папка.
• За да създадете нова папка t [Create REC. Folder] (стр. 68)
• За да промените папката за запис на изображения t [Change REC. Folder] (стр. 69)
• Когато са създадени няколко папки в “Memory Stick Duo”, и когато първото и последното
изображение в папката са изведени, се извеждат следните индикатори.
: Преминава към предходната папка.
: Преминава към следваща папка.
: Преминава или към предходна или към следваща папка.
65
Промяна на настройките
Промяна на настройките и функцията за
управление на паметта
Можете да променяте настройките по подразбиране, като използвате
(Settings) на екрана HOME.
Memory) или
(Manage
Контролен бутон
Бутон z
Бутон v/V/b/B
Бутон HOME
1 Натиснете бутона HOME, за да изведете екрана HOME.
2 Изберете
(Manage Memory) или
(Settings) с помощта на b/B на контролния
бутон.
3 Изберете опция с помощта на v/V, след това натиснете z.
4 Изберете желаната настройка с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Екранът HOME се извежда, като натиснете b.
66
Промяна на настройките и функцията за управление на паметта
5 Изберете настройка с помощта на v/V, след това натиснете z.
За да отмените промяната на настройките
Изберете [Cancel], ако тази опция е изведена на екрана; след това натиснете z.
Ако не изберете тази опция, натиснете b.
• Тази настройка се поддържа дори когато захранването е изключено.
• Този фотоапарат се задава в режим на запис или преглед, като отново натиснете бутона
HOME.
Промяна на настройките
67
Manage Memory
Инструменти на носителя – Инструмент за Memory Stick
Опциите се извеждат, само когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Format (Форматиране)
Форматира "Memory Stick Duo". Продаваните в търговската мрежа "Memory Stick
Duo" вече са форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
• Обърнете внимание, че форматирането изтрива безвъзвратно всички данни на "Memory
Stick Duo", включително и защитените изображения.
1 Изберете [Format] с помощта на v/V на контролния бутон, а после натиснете z.
Извежда се съобщението "All data on Memory Stick will be erased" (Всички данни на
Memory Stick ще бъдат изтрити).
2 Изберете [OK] с помощта на v, а после натиснете z.
Форматирането започва.
За да отмените форматирането
На стъпка 2 изберете [Cancel], а после натиснете z.
Create REC. Folder (Създаване на папка за запис)
Създава папка на "Memory Stick Duo" за запис на изображения.
1 Изберете [Create REC. Folder] с помощта на v/V на контролния бутон, а после
натиснете z.
Извежда се екранът за създаване на папка.
2 Изберете [OK] с помощта на v, а после натиснете z.
Създава се нова папка с номер, който е с един по-голям от най-големия номер, и папката
става текуща папка за запис като се превръща в настояща папка за запис.
За да отмените създаването на папка
На стъпка2 изберете [Cancel], а после натиснете z.
68
• Когато не създавате нова папка, като папка за запис ще бъде избрана папката
"101MSDCF".
• Можете да създавате папки с номера до "999MSDCF".
• Не можете да изтриете папка с фотоапарата. За да изтриете папката, използвайте
компютър и др.
• Изображенията се записват в новосъздадената папка докато не създадете или изберете
различна папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на
папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
• За подробности вижте "Дестинации за съхранение на файлове с изображения и имена на
файлове" (стр. 90).
Manage Memory
Change REC. Folder (Смяна на папката за запис)
Сменя папката, която използвате понастоящем за запис на изображения.
1 Изберете [Change REC. Folder] с помощта на v/V на контролния бутон, а после
натиснете z.
Извежда се екранът за избор на папка.
2 Изберете желаната папка с помощта на b/B и [OK] с v, а после натиснете z.
За да отмените смяната на папката за запис
На стъпка 2 изберете [Cancel], а после натиснете z.
• Не можете да изберете папка "100MSDCF" като папка за запис.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.
Copy (Копиране)
За да отмените копирането
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете z.
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове
с изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът може да свърши,
което от своя страна ще причини прекратяване на операцията по копирането и може да
доведе до повреда на данните.
• Не можете да избирате изображения за копиране.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да
изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick
Duo”, след което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool])
(стр. 70).
• Създава се нова папка на “Memory Stick Duo” и всички данни ще се копират в нея. Не можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
• Маркировките DPOF (знаци за отпечатване) на изображенията не се копират.
Промяна на настройките
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo”.
1 Заредете “Memory Stick Duo” с достатъчно свободно място.
2 Изберете [Copy] с помощта на v/V на контролния бутон, а после натиснетеv.
Извежда се съобщение “All data on internal memory will be copied” (Всички данни във
вградената памет ще се копират).
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
Копирането започва.
69
Manage Memory
Инструмент на паметта – Инструмент за вградена памет
Опцията не се извежда, когато “Memory Stick Duo” бъде зареден във фотоапарата.
Format (Форматиране)
Форматира вътрешната памет.
• Обърнете внимание, че форматирането изтрива безвъзвратно всички данни във вътрешната памет, включително и защитените изображения.
1 Изберете [Format] с помощта на v/V на контролния бутон, а после натиснете z.
Извежда се съобщението "All data in internal memory will be erased" (Всички данни във
вътрешната памет ще бъдат изтрити).
2 Изберете [OK] с помощта на v, а после натиснете z.
Форматирането започва.
За да отмените форматирането
На стъпка 2 изберете [Cancel], а после натиснете z.
70
Настройки
Основни настройки – Основни настройки 1
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Beep (Звуков сигнал)
Избира звука, който се чува при работа с фотоапарата.
Shutter
Включва звука на затвора, когато натискате бутона на затвора.
On
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете контролния бутон/ бутона на затвора.
Off
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Function Guide (Наръчник за функцията)
Когато работите с фотоапарата, се изведжа наръчникът за функцията.
Извежда наръчника на функцията.
Off
Не извежда наръчника на функцията.
Initialize (Нулиране)
Нулира всички настройки. Изображенията във вградената памет ще се запазят дори
когато включите тази функция.
1 Изберете [Initialize] с помощта на v/V на контролния бутон, а после натиснете z.
Извежда се съобщението "Reset to default settings" (Нулиране на всички настройки).
2 Изберете [OK] с помощта на v, а после натиснете z.
Настройките се връщат в положенията си по подразбиране.
Промяна на настройките
On
За да отмените нулирането
На стъпка 2 изберете [Cancel], а после натиснете z.
• Внимавайте по време на нулиране да не изключите фотоапарата.
71
Настройки
Smile Demo Mode
Можете да наблюдавате демонстрация на Smile Shutter режим.
On
Извършва демонстрация, когато използвате Smile Shutter режим.
Off
Не извършва демонстрация.
1 Изберете
(Smile Shutter) режим от диска за избор на режим (стр. 28).
2 Насочете фотоапарата към обекта и натиснете бутона на затвора докрай.
Демонстрацията започва.
• Ако не работите с фотоапарата около 15 сек, демонстрацията започва автоматично
дори и да не сте натиснали бутона на затвора.
• Можете да излезете временно от демонстрационния екран, след като е стартирал като
натиснете бутона на затвора докрай.
• Въпреки, че затворът е освободен когато фотоапаратът засече усмивка, не се записва
изображение.
• Винаги настройвайте на [Off], за да заснемете Smile Shutter снимка.
72
Настройки
Основни настройки – Основни настройки 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
USB Connect (USB свързване)
Изберете режим USB, когато свързвате фотоапарата към компютър или към
PictBridge-съвместим принтер посредством кабел за мулти употреба.
Auto
Фотоапаратът автоматично разпознава и осъществява връзка с
компютър или PictBridge-съвместим принтер (стр. 88 и 100).
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и
PictBridge-съвместим принтер в положение [Auto], сменете настройката на [PictBridge].
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и
компютър или друго USB устройство с настройка [Auto], сменете
настройката на [Mass Storage].
PictBridgeСвързва фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер (стр. 100).
PTP/MTP
Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за
копиране автоматично се извежда и изображенията в папката за
запис на фотопарата се копират на компютъра (с Windows Vista/
XP, Mac OS X).
Mass Storage
Mass StorageОсъществява Mass Storage връзка между фотоапарата
и компютър или друго USB устройство (стр. 88).
COMPONENT
Промяна на настройките
PictBridge
Избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и HD (1080i), в зависимост от
свързания телевизор (стр. 83).
HD(1080i)
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата с
1080i-съвместим High Definition телевизор.
SD
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към
телевизор, който не е съвместим с HD(1080i) сигнал.
73
Настройки
Video Out
Задава изходния видео сигнал в съответствие с цветната телевизионна система на
свързаното видео оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна телевизия.
Ако желаете да гледате изображенията на телевизионен екран, вижте страница 83 за
системата за цветна телевизия на страната или региона, където се използва фотоапаратът.
NTSC
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ
и Япония).
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например за Европа).
Wide Zoom Display (Широкоекранен дисплей)
По време на възпроизвеждане на High Definition телевизор, неподвижните изображения със съотношение 4:3 и 3:2 се възпроизвеждат в съотношение 16:9. В този случай,
горната и долната част на изображението малко ще бъдат изрязани.
On
Възпроизвежда със съотношение 16:9.
Off
Не използва широкоекранния дисплей.
• Единствените изображения, които могат да бъдат възпроизведени в режим Wide Zoom,
са 4:3 и 3:2 изображения. Не можете да увеличавате движещи се изображения, изображения
със съотношение 16:9, а също и портретни изображения.
• Изображението, изведено на LCD екрана на фотоапарата, не се променя.
74
Настройки
Настройки за запис – Настройки за запис 1
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
AF Illuminator (AF илюминатор)
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате
по-лесно върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата да
фокусира лесно, когато натиснете наполовина бутона на затвора докато фокусът се
заключи. В този момент се извежда индикаторът
.
Auto
Използва AF илюминатор.
Off
Не използва AF илюминатор.
Grid Line (Решетка)
Промяна на настройките
• Ако светлината от AF илюминатора не достига достатъчно до обекта или ако на обекта не е достатъчно контрастен, няма да успеете да постигнете фокусиране.
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до
обекта дори ако светлината е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато
– сте задали полуръчната функция (стр. 50).
– сте задали режим
(Landscape), (Twilight) или (Fireworks) в режим за Избор на
сцена.
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхват
става недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху
обекти, разположени близо до центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не поглеждайте директно в излъчвателя на AF илюминатора от близко разстояние.
Като се водите по решетката, вие можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/вертикална позиция.
On
Извежда решетката.
Off
Не извежда решетката.
• Решетката не се записва.
75
Настройки
AF Mode (AF режим)
Избира режим на работа с автоматично фокусиране.
Single
Регулира автоматично фокусирането, когато натиснете
наполовина и задържите бутона на затвора. Този режим е
полезен за снимане на неподвижни обекти.
Monitor
Регулира автоматично фокусирането преди да натиснете
наполовина и задържите бутона на затвора. Този режим
съкращава времето, необходимо за фокусиране.
• Консумацията на заряда от батериите тук е по-голяма,
отколкото в режим [Single].
• Настройката за AF режима е невалидна, когато включите функцията Face Detection.
• Когато използвате полуръчната функция, [Single] автоматично се възпроизвежда.
Digital Zoom (Цифров zoom)
Избира режима на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен zoom (до 4х). Когато степента на zoom надвиши 4х, фотоапаратът
използва цифров zoom.
Увеличава изображението по цифров път без почти никакSmart
ви смущения в зависимост от размера на изображението.
(Smart zoom)
Тази опция не работи когато изображението е с размер
(
)
[12M], [3:2 (11M)] или [16:9 (7M)]
• Максималната скала на увеличение на smart zoom е показана в
следващата таблица.
Увеличава размера на всички изображения до 8 пъти, вклюPrecision
(Precision digital zoom) чително оптично увеличение до 4х. Въпреки това, качеството на изображението се влошава след като преминете
(
)
скалата на оптично увеличение от 4х.
Off
76
Не използва цифров zoom.
Настройки
Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате
smart zoom (включително оптичен zoom 4x)
Размер
Максимална скала на увеличение
8M
Прибл. 4.9×
5M
Прибл. 6.2×
3M
Прибл. 7.8×
VGA
Прибл. 25×
16:9(2M)
Прибл. 8.3×
• Не можете да използвате функцията за цифров zoom, когато:
– в режима за избор на сцена е избран режим (Smile Shutter).
– при заснемане на клипове.
Conversion Lens (Преобразуващ обектив)
За постигане на точния фокус, когато прикрепите преобразуващ обектив (не е приложен в комплекта). Прикрепете адаптер за обектива (не е приложен в комплекта), след
което прикрепете преобразуващия обектив.
Wide (
Off
)
Прикрепя теле-преобразуващ обектив.
)
Прикрепя широк преобразуващ обектив.
Не прикрепя обектив.
• В изображенията може да се появи изображение отразено от обектива, поради получаване
на отражение между обектива и преобразуващия обектив.
• Проверете композицията на изображението на LCD екрана, когато записвате.
• Настройката макро е в положение [Auto].
• Zoom областта е ограничена.
• Областта за фокусиране е ограничена.
• AF илюминаторът не произвежда светлина.
• Не можете да изберете полуръчна функция.
• Вижте също ръководството за експлоатация, приложено към преобразуващия обектив.
• Ако записвате изображения с преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта), фотоапаратът може да фокусира върху близки обекти в режим
(Landscape) и (Twilight).
• Ако записвате изображения с преобразуващ обектив (не е приложен в комплекта), възможно е да не успеете да записвате фойерверки в целия им блясък.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към вариообектива.
Промяна на настройките
Tele (
77
Настройки
Настройки за запис – Настройки за запис 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Auto Orientation (Автоматична ориентация) (само за DSC-W220)
Когато обърнете фотоапарата, за да заснемете портретна снимка, устройството
записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в портретна
позиция.
On
Записва изображението с правилната ориентация
Off
Автоматичната ориентация е изключена.
• При изображения във вертикална позиция, вляво и дясно се извеждат черни ленти.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата, възможно е ориентацията на изображението да не се запише правилно. Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да въртите изображението, следвайки процедурата, описана на стр. 65.
• Не можете да използвате Автоматична ориентация когато сте избрали режим
(Underwater) в режим избор на сцена.
Auto Review (Автоматичен преглед)
Извежда записаното изображение на екрана за приблизително две секунди, веднага след
като го запишете.
On
Използва функцията за автоматичен преглед.
Off
Не използва функцията за автоматичен преглед.
• Ако натиснете бутона на затвора наполовина, дисплеят за записаното изображение
изчезва и вие можете веднага да запишете следващо изображение.
• Не можете да използвате Автоматичен преглед, когато:
– Снимате Burst/Bracket:
– [Scene Recognition] е в положение [Auto] или [Advanced].
78
Настройки
Сверяване на часовника
Сверяване на часовника
Сверява датата и часа.
1 Изберете [ Clock Settings] от
(Settings) в екрана HOME.
2 Натиснете z на контролния бутон.
3 Изберете формата на дисплея с дата с помощта на v/V на контролния бутон, след
това натиснете z.
4 Изберете всяка от опциите с помощта на b/B и задайте цифровата стойност с
За да отмените настройките за часа
Изберете [Cancel] на стъпка 5, след това натиснете z.
Промяна на настройките
помощта на v/V, след това натиснете z.
5 Изберете [OK], след това натиснете z.
79
Настройки
Настройка на езика
Настройка на езика
Избира езика, който ще използвате за опциите на менюто, предупрежденията и
съобщенията.
80
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата
към телевизор.
Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат.
Преглед на изображения посредством свързване на фотоапарата към телевизор с приложения кабел за мулти употреба
Изключете и фотоапарата, и телевизора, преди да ги свържете.
1 Свържете фотоапарата към телевизора с приложения кабел за мулти употреба.
Към аудио/видео
входни жакове
Жълт
Червен
Бял
White
(възпроизвеждане)
Контролен
бутон
2 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
• За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизор.
3 Натиснете бутона
(възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображения, записани с фотоапарата.
Натиснете b/B на контролния бутон, за да изберете желаното изображение.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите
изходния видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 74).
• Аудио извеждането е моно.
Преглед на изображения на телевизионен екран
Бутон
Към мулти
конектор
81
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарата с HDTV
Можете да гледате изображения с високо качество*, записани на фотоапарата, като
свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор с HD адапторен кабел за
извеждане (не е приложен в комплекта).
Изключете фотоапарата и телевизора, преди да ги свържете един към друг.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD
формат.
• В [Wide Zoom Display], неподвижните изображения със съотношение 4:3 или 3:2 могат да
се възпроизвеждат със съотношение 16:9 (стр. 74).
• Можете да преобразите съотношението в 16:9 за high-definition преглед, като използвате
[Multi-Purpose Resize] (стр. 62).
1 Свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HD
кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
Към аудио/видео
входни жакове
Зелен/Син/Червен
HD кабел с
изходен адаптер
(не е приложен в
комплекта)
Бял/Червен
Към мулти
конектор
Бутон
(възпроизвеждане)
Бутон HOME
2 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
• Вижте също ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
82
Контролен
бутон
3 3 Натиснете бутона
(възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Натиснете b/B на контролния бутон, за да изберете желаното изображение.
• Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] в [Main Settings 2], като изберете
(Settings) в екрана HOME (стр. 73).
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите
изходния видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 74).
• Не можете да преглеждате движещи се изображения, извеждани в [HD(1080i)] формат.
Задайте [COMPONENT] в положение [SD], когато преглеждате движещи се изображения.
• Използвайте Type2b-съвместим HD кабел адаптер за извеждане.
Относно “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HD кабел
с изходен адаптер (не е приложен в комплекта), вие можете да се наслаждавате на
невероятно качество на снимките в HD формат.
PhotoTV HD ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури.
• Трябва да извършите настройките на телевизионния екран. За подробности се обърнете
към ръководството за експлоатация на телевизора.
Относно системите за цветна телевизия
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд,
Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Преглед на изображения на телевизионен екран
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, ще ви трябва телевизор с входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия
трябва да съвпада с тази на вашия цифров фотоапарат. Проверете списъците по-долу
за системите за цветна телевизия на страната или региона, в които използвате
фотоапарата.
83
Използване на компютър
Работа с Windows компютри
За подробности относно работата с
Macintosh компютър вижте “Използване на
Macintosh компютри” (стр. 96).
Този раздел описва английската версия на
екранното съдържание.
Първо инсталирайте приложения софтуер (стр. 86)
• Инсталиране на софтуера както следва:
– “Picture Motion Browser”
– “Music Transfer”
Копиране на изображения на вашия компютър (стр. 88)
• Копиране на изображения на вашия компютър, като използвате
“Picture Motion Browser”
• Преглед на изображения, като използвате “Picture Motion Browser”
и “Music Transfer”, както следва:
– Преглед на изображения на вашия компютър
– Редактиране на изображения
– Извеждане на местата, където сте направили своите снимки,
на он-лайн карти
– Създаване на диск със записани изображения (имате нужда от
записващо CD устройство или записващо DVD устройство)
– Отпечатване или запазване на неподвижни изображения с
дата
– Прехвърляне на изображения на допълнителен носител (Това
изисква интернет връзка).
– Прибавяне/промяна на музикални файлове за Slideshow (използване на “Music Transfer”)
Допълнителна информация за този продукт и отговори на
често задавани въпроси можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
84
Работа с Windows компютри
Забележки за свързване на фотоапарата с компютър
Следната среда е препоръчителна за
компютри, свързани към фотоапарата.
• Компютърната среда трябва да покрива
също изискванията на операционната
система.
• Операциите не са гарантирани за всички
препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или
повече USB устройства към един и
същи компютър, възможно е някое от
устройствата, включително вашият
фотоапарат, да не работи, в зависимост
от вида на USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато
използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви
позволява по-бърз трансфер, защото
този фотоапарат е съвместим с HiSpeed USB (USB 2.0 съвместим).
• Съществуват четири начина да направите USB връзка, когато свързвате с
компютър - [Auto] (по подразбиране),
[Mass Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP]
режими. Тази глава описва като примери
режимi [Auto] и [Mass Storage]. За подробности относно [PictBridge] и [PTP/MTP]
режимите вижте стр. 73.
• Връзката между фотоапарата и компютъра може да не се възстанови по едно
и също време след излизане от режим
Suspend или Sleep.
Препоръчителна компютърна среда за
копиране на изображения.
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/ Windows
Vista*
* Операциите не са гарантирани, ако
средата е обновена до някоя от споменатите операционни системи.
Конектор USB: трябва да има по
стандарт
Препоръчителна компютърна среда за
използване на “Picture Motion Browser” и
“Music Transfer”
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/ Windows
Vista*
Процесор: Intel Pentium III 500 MHz или
по-бърз (препоръчително: Intel
Pentium III 800 MHz или по-бърз)
Памет: 256 МВ или повече (Препоръчително 512 МВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство,
нужно за инсталацията – приблизително 400 МВ.
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x
768 точки или по-голяма
*1 Не се поддържат 64 битови издания
и Starter.
*2 Starter (издания) не се поддържат.
Използване на компютър
Препоръчителна компютъра среда
85
Инсталиране на софтуер (приложен в комплекта)
Можете да инсталирате приложения
софтуер, като изпълните следната
процедура.
• Влезте в системата като Администратор.
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете
два пъти върху [Computer] (в Windows
2000/XP, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• При Windows Vista може да се изведе
AutoPlay екран. Изберете “Run Install.
exe.” и следвайте инструкциите,
които се извеждат на екрана, за да
продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup
Language” (избор на език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация, след това щракнете върху
[Next].
Извежда се екранът “License Agreement”
(лицензно споразумение).
4 Прочетете внимателно лицензното
споразумение. Ако сте съгласни с
условията му, сложете отметка в
квадратчето пред [I accept the terms
of the license agreement] и щракнете
върху [Next].
86
5 Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за
потвърждение на рестартирането,
рестартирайте компютъра, следвайки
инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на
вашия компютър, може да бъде инсталиран DirectX.
6 След като инсталацията приключи,
извадете CD-ROM диска.
• Инсталирайте софтуера както следва:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
След като инсталирате софтуера, на
десктопа се създават иконки-препратки към “Picture Motion Browser”, “PMB
Guide”, “Music Transfer”.
Щракнете два пъти,
за да стартирате
“Picture Motion
Browser”.
Щракнете два пъти,
за да стартирате
“PMB Guide”.
Щракнете два пъти,
за да стартирате
“Music Transfer”.
Използване на софтуера “PMB (Picture Motion
Browser)” (приложен в комплекта)
Можете да използвате неподвижни и
движещи се изображения от фотоапарата за обработка, като използвате
софтуера.
Тази част описва софтуера “PMB” и ви
дава основни инструкции за работа с
него.
Преглед на “PMB”
С “PMB” вие можете:
Стартиране на “PMB Guide”
Щракнете два пъти върху иконката
(PMB Guide) на десктопа.
За да влезете в “PMB Guide” от менюто
за стартиране, щракнете върху [Start]
t [All Programs] t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [PMB Guide].
Щракнете два пъти върху иконата
(PMB) на десктопа.
Или, от Start менюто: Щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [PMB].
• Когато стартирате “PMB” за първи
път, се извежда съобщение за потвърждение. Изберете [Start]. Тази функция ви
информира за новини, като например
нови версии на софтуера. Можете да
промените настройката по-късно.
Излизане от програмата “Picture Motion
Browser”
Щракнете върху бутона
десен ъгъл на екрана.
в горния
Използване на компютър
• Да прехвърляте изображения, заснети
с фотоапарата, и да ги извеждате на
монитора на компютъра.
• Да организирате изображения на
компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
• Да копирате изображения от компютъра на носителя за данни.
• Да ретуширате (намалявате ефекта
на червените очи и др.), да отпечатвате и да изпращате изображения като
приложения към електронна поща, да
променяте датата на записа и др.
• Да изведете информация за позицията на
изображенията на картата (изисква се
интернет връзка).
• Да отпечатвате или запазвате с дата
неподвижните изображения.
• Да създадете диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Качите изображението в мрежата (изисква се интернет връзка).
Стартиране и излизане от “PMВ”
Стартиране на “РMВ”
87
Копиране на изображения на компютър, като
използвате “Picture Motion Browser”
Подготовка на фотоапарата и
компютъра
Свързване на фотоапарата с
компютъра
1 Заредете във фотоапарата “Memory
Stick Duo”, съдържащ изображенията.
• Когато копирате изображения от вградената памет, тази стъпка не е нужна.
2 Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд
или свържете фотоапарата към
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер (продават се отделно).
• Използвайте Type2b-съвместимо USB
/ A/V / DC In кабел (продават се
отделно).
• Ако копирате изображения на вашия
компютър, като използвате заряд от
батериите, възможно е копирането да
пропадне или данните да се повредят,
ако зарядът на батериите свърши.
Към мулти конектора
Към USB конектора
Кабел за мулти употреба
3 Включете компютъра, след това
натиснете бутона
дане).
(възпроизвеж-
На екрана на вашия фотоапарат се
извежда “Connecting…”.
Индикатори
за достъп*
Бутон
88
(възпроизвеждане)
Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела,
вашият компютър автоматично
стартира използваната програма, за
да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
* По време на комуникация на екрана се
извежда индикация .
Не работете с компютъра докато
индикаторът е изведен. Когато индикаторът се промени в
, вие
можете да стартирате, като отново
използвате компютъра.
• Ако “Mass Storage” не се изведе, задайте
[USB Connect] в положение [Mass Storage]
(стр. 73).
Копиране на изображения на компютър, като използвате “Picture Motion Browser”
Копиране на изображения на
компютър
1 Свържете фотоапарата към вашия
компютър, като следвате инструкциите в “Свързване на фотоапарата
с компютър”.
Преглед на изображения на вашия
компютър
Когато прехвърлянето приключи,
“Picture Motion Browser” се стартира.
Извеждат се миниатюрни изображения
на прехвърлените изображения.
След като извършите USB връзка, се
извежда екранът [Import Media Files] на
“Picture Motion Browser”
• Папката “Pictures” (за Windows XP, “My
Pictures”) се задава като папка по подразбиране във “Viewed folders”.
Можете да прегледате изображения,
подредени по дата на записа. За подробности относно работата вижте “Ръководството за Picture Motion Browser”.
• Ако използвате Memory Stick гнездо,
вижте стр. 92.
• Ако се изведе AutoPlay Wizard, затворете го.
За да стартирате прехвърлянето
на изображенията, щракнете върху
бутона [Import].
По подразбиране, изображенията
се прехвърлят в папка, създадена в
“Pictures” (за Windows XP, “My Pictures”),
която се наименува с датата на прехвърляне.
• За подробности относно работата
вижте “Ръководството за Picture Motion
Browser”.
Пример: Екран с дисплей за месеца
Използване на компютър
2 Прехвърлете изображенията.
89
Копиране на изображения на компютър, като използвате “Picture Motion Browser”
За да изтриете USB връзка
Предварително извършете процедурата
от стъпки 1 до 4 по-долу, когато:
• Изключвате кабела за мулти употреба.
• Изваждате “Memory Stick Duo”
• Зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата, след като копирате изображенията от вградената памет
• Изключвате фотоапарата
Запазване на файлове с изображения
и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с
вашия фотоапарат, са групирани като
папки на “Memory Stick Duo” или във
вградената памет.
Пример: За потребители на Windows Vista
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи.
Windows Vista
Щракнете два пъти тук
Windows XP/Windows 2000
Щракнете два пъти тук
2 Щракнете върху
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Потвърдете устройството в по-
твърждаващия прозорец, след това
щракнете върху [ОК].
4 Щракнете върху [ОК].
Устройството е изключено.
• Стъпка 4 е ненужна за потребители
на Windows XP/Vista.
A Папка, съдържаща файлове на изобра-
жения, които са записани с фотоапарат без функция за създаване на папки.
B Папка, съдържаща файлове на изображения, които са записани с вашия
фотоапарат.
Когато не създавате папки, папките
са както следва:
- За “Memory Stick Duo”: само
“101MSDCF”
- За вградената памет: само “101_
SONY”
• Изображенията в папка “100MSDCF”
могат само да се възпроизвеждат;
вашият фотоапарат не може да записва
изображения в тези папки.
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
90
Копиране на изображения на компютър, като използвате “Picture Motion Browser”
• Файловете с изображения се наименуват,
както следва.
– Файл с неподвижно изображение:
DSC0ssss.JPG
– Файл с движещо се изображение:
MOV0ssss.MPG
– Файлове с индексни изображения, записани в режим на движещи се изображения: MOV0ssss.THM
• ssss е обозначение за номер от
0001 до 9999. Цифровите стойности на
файл с движещо се изображение, записан
в режим на движещо се изображение и
отговарящия му индекс файл с изображение, са еднакви.
• За повече информация относно папките
вижте стр. 65 и 68.
Използване на компютър
91
Копиране на изображения на компютър без
“Picture Motion Browser”
Можете да копирате изображения на
вашия компютър без “Picture Motion
Browser”, както следва.
За компютър, който има Memory Stick
гнездо
Извадете “Memory Stick Duo” от фотоапарата и го заредете в Memory Stick
Duo адаптера. Заредете Memory Stick
Duo адаптера в компютъра и копирайте изображенията.
• Дори когато използвате Windows
95/98/98 Second Edition/NT/Me, вие
можете да копирате изображения, като
заредите “Memory Stick Duo” в Memory
Stick гнездото на вашия компютър.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” не се разпознава, вижте стр. 111.
За компютър без Memory Stick гнездо:
Извършете USB връзка и следвайте
стъпките, за да копирате изображенията.
• Дисплеите на екрана, показни в тази
част, са примери за копиране на изображения от “Memory Stick Duo”.
• Фотоапаратът не е съвместим с
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me
операционни системи.
Когато използвате компютър без
Memory Stick гнездо, използвайте Memory
Stick четящо/записващо устройство, за
да копирате изображения на вградената
памет на вашия компютър, първо копирайте изображенията на “Memory Stick
Duo”, след това ги копирайте на вашия
компютър.
92
Копиране на изображения на
компютър – Windows Vista/XP
Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “Documents”
(За Windows XP: “My Documents”).
1 Подгответе фотоапарата и компютъра.
Извършете същата процедура като
описаната в “Подготовка на фотоапарата и компютъра” на стр. 88.
2 Свържете фотоапарата към компютъра с кабела за мулти употреба.
Извършете същата процедура, като
описаната в “Свързване на фотоапарата и компютъра” на стр. 97.
• Ако “Picture Motion Browser” е вече
инсталиран, [Import Media Files] се
стартира за “Picture Motion Browser”;
изберете [Cancel], за да приключите.
Копиране на изображения на компютър без “Picture Motion Browser”
3 Щракнете [Open folder to view files]
(За Windows XP: [Open folder to view
files] t [OK]), когато екранът автоматично се изведе на десктопа.
6 Щракнете върху папката
[Documents] (За Windows XP: [My
Documents]). След това щракнете с десния бутон в прозореца
“Documents”, за да изведете менюто
и после изберете [Paste] от падащото меню.
1
2
• Когато екранът не се изведе автоматично, следвайте процедурата в t
“За Windows 2000”.
4 Щракнете два пъти върху [DCIM].
5 Щракнете два пъти върху папката,
• Ако се опитвате да копирате изображение в папка, в която вече се съдържа
файл със същото име, се извежда съобщение за потвърждаване на презаписа
върху файла.
Ако желаете да запишете новото
изображение на мястото на старото,
старият файл се изтрива.
За да копирате файл с изображение
на компютъра без да презаписвате
върху стария файл, променете името
на файла с каквото желаете. Въпреки
това, обърнете внимание, че ако
промените името на файла (стр. 94), е
възможно да не успеете да възпроизведете файла с вашия фотоапарат.
1
2
• Относно местата за съхранение на
файлове с изображения вижте стр. 90.
За Windows 2000
Щракнете два пъти върху [My
Computer] t [Removable Disk] след
като свържете фотоапарата към вашия
компютър. След това извършете от
стъпка 4.
Използване на компютър
в която са запазени изображенията,
които желаете да копирате. След
това щракнете с десния бутон върху
файловете с изображения, за да изведете менюто, след това изберете
[Copy].
Файловете с изображения са копирани
в папката [Documents] (За Windows XP:
[My Documents]).
93
Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър,
с помощта на вашия фотоапарат и “Memory Stick Duo”
Тази част описва работа с компютър в
Windows среда.
Когато файл с изображение, копиран на
компютър, вече не е на “Memory Stick
Duo”, вие можете отново да прегледате
изображението на фотоапарата, като
копирате файла с изображението от
компютъра на “Memory Stick Duo”.
• Пропуснете стъпка 1 ако името на
файла зададен с вашия фотоапарат не е
променяно.
• Възможно е да не успеете да прегледате
изображението в зависимост от размера
му.
• Sony не гарантира възпроизвеждането на
файловете с изображения на фотоапарата, ако изображенията са редактирани с компютър или записани с други
фотоапарати.
• Когато в “Memory Stick Duo” няма
папки създайте папка (стр. 68) първо с
фотоапарата и след това копирайте
файловете с изображения.
1 Щракнете с десния бутон върху файла с изображение, след което щракнете върху [Rename]. Променете
името на файла на “DSC0ssss”.
Въведете номер от 0001 до 9999 за
обозначението ssss.
1
2
• Ако се изведе съобщение за потвърждение на презапис, въведете различен
номер.
• Може да се появи разширение на
файла, в зависимост от настройките на компютъра. Разширението на
неподвижно изображение е “.JPG”, а на
движещо се изображение - “.MPG”. Не
променяйте разширението.
94
2 Копирате файла с изображение в
“memory Stick Duo” папката в следния
ред:
1 Щракнете с десния бутон върху
файла с изображение, след това
щракнете върху [Copy].
2 Щракнете два пъти върху папката
[Removable Disk] или [Sony Memory
Stick] в [Computer] (в Windows XP,
[My Computer]).
3 Щракнете с десния бутон върху
папката [ssssMSDCF] в
[DCIM], след това щракнете върху
[Paste].
• ssss е обозначение за номер от
100 до 999.
Използване на “Music Transfer” (приложен в комплекта)
Можете да промените музикалните
файлове, които са зададени по подразбиране, с други, като използвате “Music
Transfer” в CD-ROM диска. Също така,
можете да изтривате или прибавяте
файлове, когато пожелаете.
Прибавяне/Промяна на музика като
използвате “Music Transfer”
Музикалните формати, които можете
да прехвърляте с помощта на “Music
Transfer”, са както следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск
на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този
фотоапарат.
• За да възстановите музиката, зададена
по подразбиране за вашия фотоапарат
1 Извършете [Format Music] на стъпка 3.
2 Извършете [Restore Defaults] в “Music
Transfer”.
Всички музикални файлове се връщат
към първоначалните настройки и
[Music] в менюто [Slide Show] е зададено в положение [Off].
• Можете да върнете музикалните файлове към настройките им по подразбиране,
като използвате [Initialize] (стр. 71).
Въпреки това, другите настройки също
ще бъдат нулирани.
• За подробности относно работата с
“Music Transfer”, вижте помощния файл
на “Music Transfer”.
1 Натиснете бутона HOME, за да изведете екрана HOME.
2 Изберете
(Slideshow) с помощта
на b/B на контролния бутон, изберете [ Music Tool] с помощта на v/V,
след това натиснете.
3 Изберете [Download Music] с помощта на v/V, след това натиснете z.
Извежда се съобщението “Connect to PC”
апарата и вашия компютър.
5 Стартирайте “Music Transfer”.
6 Следвайте инструкциите на екрана,
за да прибавите/промените музикални файлове.
Използване на компютър
4 Извършете USB връзка между фото-
95
Използване на Macintosh компютър
Можете да копирате изображения на
вашия Macintosh компютър.
• “Picture Motion Browser” не е съвместим с
Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна за компютри, свързани с
фотоапарата.
Препоръчителна среда за копиране на
изображения
OS (предварително инсталирана):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 до
v10.5)
USB конектор: Трябва да има по
стандарт.
Препоръчителна компютърна среда за
използване на ”Music Transfer”
OS (предварително инсталирана):
Mac OS X (v10.3 до v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac серия G3/G4/G5, mini Mac
Оперативна памет: 64 МВ или повече
(препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск: Необходимо за инсталацията свободно място на хард диска
- приблизително 250 МВ
96
• Съществуват четири начина да направите USB връзка с компютър – [Auto]
(настройка по подразбиране), [Mass
Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP] режими.
В тази част са описани режими [Auto] и
[Mass Storage]. За подробности относно
[PictBridge] и [PTP/MTP] режимите
вижте стр. 73.
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови
по едно и също време след излизане от
режим Suspend или Sleep.
Копиране и преглед на изображения
на компютър
1 Подгответе фотоапарата и
Macintosh компютъра.
Извършете същата процедура като
описаната в “Подготовка на фотоапарата и компютъра” на стр. 88.
2 Свържете фотоапарата към компютъра с кабела за мулти употреба.
Извършете същата процедура като
описаната в “Свързване на фотоапарата с компютъра” на стр. 88.
3 Копирайте файловете с изображения
Забележки за свързване на фотоапарата с компютър
на Macintosh компютъра.
• Операциите не са гарантирани за всички
препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или
повече USB устройства към един и
същи компютър, възможно е някое от
устройствата, включително вашият
фотоапарат, да не работи в зависимост
от вида на USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато
използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви
позволява по-бърз трансфер, защото
този фотоапарат е съвместим с HighSpeed USB (USB 2.0 съвместим).
натото устройство t [DCIM] t
папката, в която са запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете
с изображенията към иконката на
твърдия диск.
Изображенията се копират върху
вашия твърд диск.
• За повече информация относно местата за съхранение на изображенията и
имената на файловете вижте стр. 90.
1 Щракнете два пъти върху новоразпоз-
Използване на Macintosh компютри
4 Преглед на изображенията на вашия
компютър
Щракнете два пъти върху иконката на
твърдия диск t желания от вас файл
с изображение в папката, съдържаща копираните файлове, за да го отворите.
За да изтриете USB връзката
Предварително изтеглете и пуснете
иконката с устройството на “Memory
Stick Duo” в иконката “Trash”, когато
извършвате процедурите, описани подолу, или фотоапаратът е изключен от
компютъра.
• Изключвате кабела за мулти употреба.
• Извадете “Memory Stick Duo”.
• Заредете “Memory Stick Duo” във фотоапарата, след като копирате изображения
във вградената памет
• Изключвете вашия фотоапарат
Прибавяне/Промяна на музика, като
използвате “Music Transfer”
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск
на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този
фотоапарат.
За да прибавите/промените музикални
файлове
Вижте “Прибавяне/промяна на музика,
като използвате “Music Transfer” на стр.
95.
Техническа поддръжка
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
интернет страницата за поддръжка
на Sony.
http://www.sony.net/
Използване на компютър
Можете да промените музикалните
файлове, които са зададени по подразбиране, с други. Също така, можете
да изтривате или прибавяте файлове,
когато пожелаете.
Музикалните формати, които можете
да прехвърляте с помощта на “Music
Transfer”, са както следва:
За да инсталирате “Music Transfer”
• Затворете всички други приложения
преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация трябва да влезете в системата като Администратор.
1 Включете вашия Macintosh компютър и
заредете CD-ROM (приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху
(SONYPICTUTIL).
3 Щракнете два пъти върху файла [Music
Transfer.pkg] в папката [MAC].
Инсталацията на софтуера започва.
97
Преглед на "Ръководство за Cyber-shot
стъпка по стъпка”
Когато инсталирате “Cyber-shot
Handbook” (Наръчник за Cyber-shot),
“Cyber-shot Step-up Guide” (Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка) също се
инсталира. “Cyber-shot Step-up Guide”
ви запознава с начините на използване
на фотоапарата и допълнителните
аксесоари.
Преглед на Windows
Щракнете два пъти върху
Guide) на десктопа.
(Step-up
За да влезете в “Step-up Guide” от Start
менюто, щракнете върху [Start] t [All
Programs] (в Windows 2000, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Step-up Guide].
Преглед на Macintosh
1 Копирайте папката [stepupguide]
в [stepupguide] папката на вашия
компютър.
2 Изберете папките [stepupguide],
[language] и след това [GB] на CDROM диска (приложен в комплекта) и
копирайте всички файлове в папката
[GB] в папката [img] от папката
[stepupguide], която сте копирали
на компютъра в стъпка 1. (Презапишете файловете в папката [img] с
файловете в папката [GB].)
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху
“stepupguide.hqx” в папката
[stepupguide], за да го декомпресирате, след това щракнете два
пъти върху разкомпресирания файл
“stepupguide”.
• Ако не е инсталиран софтуер за
разкомпресиране на HQX файлове,
инсталирайте Stuffit Expander.
98
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да отпечатвате неподвижни изображения
Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], възможно е двата края
да бъдат отрязани, затова се уверете, че сте проверили изображението преди да го
отпечатате (стр. 113).
Директно отпечатване, като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 100)
Можете да отпечатвате изображения, като свържете фотоапарата директно към PictBridge-съвместим принтер.
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick”-съвместим принтер. За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “Picture Package” и да отпечатвате
изображения.
Можете да отпечатвате изображение с дата (стр. 87).
Отпечатване на неподвижни изображения
Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
Отпечатване в магазин (стр. 103)
Можете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения, записани с вашия фотоапарат, в магазин за отпечатване
на снимки. Можете предварително да маркирате изображенията, които желаете да бъдат отпечатани, със знак DPOF (ред
на отпечатване).
99
Директно отпечатване на неподвижни изображения посредством PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, вие лесно
можете да отпечатвате изображения,
записани с вашия фотоапарат, като
свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
• “PictBridge” се основава на CIPA стандарта.
(CIPA: Асоциация на фото и оптични
продукти)
• Не можете да отпечатвате движещи се
изображения.
• Ако индикаторът
мига на екрана на
вашия фотоапарат (индикация за грешка), проверете свързания принтер.
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
Подгответе фотоапарата за свързване
с принтер посредством кабела за мулти
употреба. Когато свързвате фотоапарата към принтер, принтерът автоматично ще се разпознае, когато [USB
Connect] е зададен в положение [Auto], В
този случай стъпка 1 не е нужна.
Бутон
Контролен
бутон
Бутон HOME
Бутон MENU
• Препоръчваме ви да използвате напълно
зареден комплект батерии или променливотоков адаптер (не е приложен
в комплекта), за да предотвратите
изключване на захранването по средата
на отпечатването.
100
1 Натиснете бутона HOME, за да изведете екрана HOME.
2 Изберете
(Settings) с помощта на
v/V на контролния бутон и изберете [ Main Settings] с помощта на
b/B, след това натиснете z.
3 Изберете [Main Settings 2] с помощта
на v/V и изберете [USB Connect],
след това натиснете z-.
4 Изберете [PictBridge] с помощта на
v/V, след това натиснете z.
USB режимът е зададен.
Директно отпечатване на неподвижни изображения посредством
PictBridge-съвместим принтер
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с принтер
1 Свържете фотоапарата с принтера.
[Print] с помощта на v/V на контролния бутон, след това натиснете z.
Фотоапаратът преминава в режим на
възпроизвеждане, след това записаното
изображение и менюто за отпечатване
се извеждат на екрана.
Стъпка 3: Избор на изображения за
отпечатване
Към USB
жака
Кабел за мулти
употреба
Изберете [This Image] или [Multiple
Images] с помощта на v/V, след това
натиснете z.
Когато изберете [This Image]
Можете да отпечатвате избраното
изображение. Преминете към стъпка 4.
Когато изберете [Multiple Images]
2 Включете принтера. Натиснете
бутона
(възпроизвеждане) и
включете фотоапарата.
След като извършите връзката, се
изведжа индикаторът
.
Можете да отпечатате множество
избрани изображения.
1 Изберете изображението, което желаете да отпечатвате, с помощта
на b/B, след това натиснете z.
2 Знакът се появява на избраното
изображение.
3 Натиснете MENU, за да изведете
менюто.
4 Изберете [OK] с помощта на v, след
това натиснете z.
Отпечатване на неподвижни изображения
Към мулти конектора
3 Натиснете бутона MENU, изберете
• След като изберете [Multiple Images] в
индекс екрана, вие можете да отпечатвате всички изображения в папка, като
изберете лентата за избор на папка с
помощта на z и да добавите знак b на
папката.
101
Директно отпечатване на неподвижни изображения посредством
PictBridge-съвместим принтер
Стъпка 4: Отпечатване
1 Изберете изображението, което
желаете да отпечатате, с помощта
на v/V/b/B.
2 Изберете [OK] с помощта на v и
натиснете z.
Изображението се отпечатва.
• Не изключвайте кабела за мулти
употреба, докато на екрана има индикация
(PictBridge връзка).
Индикатор
[Quantity]
Изберете броя на разпечатките на
изображението.
• Възможно е определеният брой изображения да не се събере на една страница,
в зависимост от качеството на
изображенията.
[Layout]
Избира броя на изображенията, които
желаете да отпечатвате едно до друго
на страницата.
[Size]
Изберете размера на хартията, на
която ще отпечатвате.
[Date]
Изберете [Day & Time] или [Date], за да
въведете датата и часа на изображение.
• Когато изберете [Date], датата
ще бъде въведена в реда, който сте
избрали (стр. 79). Възможно е тази
функция да не работи в зависимост
от принтера.
102
Стъпка 5: Приключване на отпечатването
Уверете се, че екранът се е върнал към
стъпка 2 и изключете от фотоапарата
кабела за мулти употреба.
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете “Memory Stick
Duo”, съдържащ изображения, записани
с вашия фотоапарат, в магазин, за да ги
отпечатате. Ако в магазина се поддържат услугите за отпечатване на фото
изображения, съответстващи с DPOF
стандарта, вие можете предварително да поставите знаци DPOF (ред на
отпечатване) на изображенията, които
желаете да бъдат разпечатани. Така
няма да се налага да ги избирате отново
в магазина, където ще ги разпечатвате.
Какво е DPOF?
Бутон
Контролен
бутон
Бутон MENU
1 Натиснете бутона
(възпроиз-
веждане)
DPOF (Цифров формат за ред на
отпечатване) е функция, която ви
позволява да поставяте знаци DPOF
(ред на отпечатване) на изображения на
“Memory Stick Duo”, които желаете да
отпечатате по-късно.
2 Изведете изображението, което
• Не можете да поставяте знак за отпечатване на движещи се изображения.
• Можете да поставяте знак за отпечатване на максимум 999 изображения.
4 Изберете [DPOF] с помощта на v/V
Когато носите “Memory Stick Duo” в
магазин
• Свържете се с магазина, за да проверите
какви видове “Memory Stick Duo” се
поддържат.
• Когато отпечатвате в магазин, който
не поддържа вашият вид “Memory
Stick Duo”, копирайте изображенията
на CD-R и др. и го занесете вместо
“Memory Stick Duo”.
• Не забравяйте да занесете в магазина
Memory Stick Duo адаптера заедно с
“Memory Stick Duo”.
• Уверете се, че сте съхранили данните си
на друго място, преди да отпечатвате
в магазин.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако желаете да отпечатате и датата
върху изображението, консултирайте се
във фотомагазина.
желаете да отпечатате.
3 Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто.
на контролния бутон и изберете
[This Image] с помощта на b/B, след
което натиснете z.
На изображението се появява знакът
DPOF (ред на отпечатване).
Отпечатване на неподвижни изображения
• Не можете да отпечатвате в магазин
изображения, запазени във вградената
памет на фотоапарата. Копирайте
изображенията на “Memory Stick Duo”,
след което занесете носителя в магазина
за отпечатване.
Поставяне на знак на избрано
изображение
DPOF
За да отстраните знака за отпечатване
Изберете изображението, за което
желаете да отмените знака, след това
повторете стъпки 3 или 4.
103
Отпечатване във фотостудио
Избор и поставяне на знак на
изображения
1 Натиснете бутона MENU докато
сте извели изображенията в режим
на единичен или индекс екран.
5 Изберете [OK] с помощта на v, след
това натиснете z.
На екрана се извежда знакът DPOF.
Единичен екран
2 Изберете [DPOF] с помощта на
v/V на контролния бутон, [Multiple
Images] с помощта на b/B, след това
натиснете z.
3 Изберете изображението, което
Индекс екран
желаете да маркирате с помощта
на контролния бутон, след това
натиснете z.
Избраното изображение се извежда със
знака .
Единичен екран
За да отмените избора
Индекс екран
Изберете [Exit] на стъпка 5, след това
натиснете z.
За да отстраните знака за отпечатване
Изберете изображенията, на които желаете да отстраните знака за отпечатване, и натиснете z на стъпка 3.
За да поставите знаци за отпечатване
на всички изображения в папката
4 Натиснете бутона MENU.
104
На стъпка 3 преместете рамката към
лентата за избор на папки с помощта
на b, след това натиснете z по време
на индекс режим.
Знакът се прибавя към избраната
папка и всички изображения.
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните решения.
1 Проверете опциите на стр. 106 до 115.
Ако на екрана се изведе код “С/E:ssss”, вижте стр. 116.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това
включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 71).
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно
съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове
да бъдат прегледани.
Комплект батерии и захранване 106
“Memory Stick Duo”
112
Запис на неподвижни изображе107
ния/движщи се изображения
Вградена памет
113
113
Преглед на изображения
110
Отпечатване
Изтриване
111
PictBridge-съвместим принтер 114
Компютри
111
Други
Отстраняване на проблеми
Щракнете върху една от следните опции, за да прескочите към страницата с обяснение за симптома, причината и съответното действие.
115
105
Отстраняване на проблеми
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на
батериите.
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди, след като заредите батерията в него.
• Поставете комплекта батерии правилно.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 123). Сменете комплекта батерии с
нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството се изключва автоматично, за да не изтощава заряда на батериите. Включете
отново фотоапарата.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 123). Сменете комплекта батерии с
нов.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, захранването може да
се изключи автоматично, за да предпази фотоапарата. В този случай, на LCD екрана се
появява се появява съобщение точно преди фотоапарата да се изключи.
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или
студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от текущата. Разредете напълно,
а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 123). Сменете комплекта батерии с
нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE примигва докато зареждате батерията.
• Отстранете и поставете отново батериите като се уверите, че ги инсталирате
правилно.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте да заредите отново при
подходяща температура (10Oдо 30O). Обърнете се към страница 124 за повече подробности.
106
Отстраняване на проблеми
Снимане на неподвижни изображения/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения.
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на "Memory Stick Duo". Ако
те са пълни, извършете едно от двете:
– Изтрийте ненужните изображения (стр. 34).
– Сменете "Memory Stick Duo".
• Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
• Задайте ключа за избор на режим в положение, различно от , когато записвате неподвижни изображения.
• Задайте ключа за избор на режим в положение , когато записвате движещи се изображения.
• Размерът на изображението е зададен на [640(Fine)], когато снимате движещи се изображения. Извършете едно от следните:
– Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
– Използвайте “Memory Stick PRO Duo”.
Не можете да заснемете в Smile Shutter режим
• Натиснете бутона на затвора докрай.
• Освен ако няма регистрирана усмивка не се заснема изображение (стр. 30).
• [Smile Demo Mode] е в позиция [On]. Настройте [Smile Demo Mode] в позиция [Off] (стр.
72).
(възпроизвеждане),
Функцията против замъгляване не работи.
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея е изведена индикация
(само за DSC-W220).
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни
сцени.
• Снимайте след като сте натиснали бутона на затвора наполовина; не натискайте изведнъж бутона докрай.
• Уверете се, че настройката за [Conversion Lens] е правилна (стр. 77).
• Настройте диска за избор на режим в позиция
(SteadyShot) (само за DSC-210/W215)
Отстраняване на проблеми
Обектът не се вижда на екрана.
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона
за да промените режима на запис (стр. 32).
Записът отнема дълго време.
• Активирана е функцията NR бавен затвор (стр. 17). Това не е неизправност.
• [DRO] е в позиция [DRO plus] (стр. 54). Това не е неизправност.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането внимавайте разстоянието между обектива и
обекта да е по-голямо от най-късото разстояние за снимане – приблизително 4 cm (W)/50
cm (T) (стр. 24).
• Когато снимате неподвижни изображения, сте задали (режим Twilight),
(режим
Landscape) или (режим Fireworks) в режим Избор на сцена.
• Избрана е функцията за полу-ръчен режим. Изберете режим на Автоматично фокусиране
(стр. 49).
• Уверете се, че настройката за [Conversion Lens] е правилна (стр. 77).
• Вижте "Ако обектът не е на фокус" на стр. 50.
107
Отстраняване на проблеми
Функция Zoom не работи
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр.
76).
• Не можете да използвате Digital Zoom, когато заснемате клипове.
• Не можете да променяте скала zoom, когато:
– Smile Shutter е в режим готовност (стр. 30).
– Докато заснемате клипове.
• Потвърдете дали настройките на [Conversion Lens] са правилни (стр. 77).
Светкавицата не функционира.
• Светкавицата е зададена на
(Flash forced off) (стр. 25).
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
– [REC Mode] е зададен в режим [Burst] или Exposure Bracket (стр. 44).
– В режим Избор на сцена сте задали
режим (High Sensitivity), режим (Twilight) или
режим (Fireworks) (стр. 29).
– Снимате движещи се изображения.
• Задайте светкавицата в положение (Flash forced on), когато в режим Избор на сцена сте
задали
режим (Landscape),
режим (Beach), режим (Gourmet) или режим (Snow)
(стр. 25).
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението. Това не е неизправност (стр. 13).
Функцията за снимане от близък план (Макро) не работи.
• В режим Избор на сцена сте задали
жим Fireworks) (стр. 29).
(режим Twilight),
(режим Landscape) или
(ре-
Режимът за марко запис не може да бъде изключен.
• Няма функция за изключване насила на функцията за макро запис. В режим (Auto), записът
на телеснимки е възможен, дори ако сте в условия на макро запис.
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението (стр.
113). Като използвате “Picture Motion Browser”, вие можете да отпечатвате или запазвате
изображенията с дата върху тях (стр. 87).
Стойността F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете и задържите бутона на затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 46).
Екранът е твърде тъмен или твърде светъл.
• Регулирайте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 20).
Изображението е прекалено тъмно.
• Снимате обект, осветен отзад. Изберете [Metering Mode] (стр. 48) или [EV] (стр. 46).
108
Отстраняване на проблеми
Изображението е прекалено светло.
• Регулирайте експонацията (стр. 46).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Задайте [Color Mode] в положение [Normal] (стр. 54).
• Регулирайте баланса на белия цвят (стр. 51).
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и върху изображението са се появили бели, червени,
лилави или други на цвят ивици. Това не е неизправност.
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появява
цветен шум.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява
изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното
изображение.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
Това не е неизправност. Тези петънца не се записват (стр. 2).
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Вградената памет или "Memory Stick Duo" са пълни. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 34).
• Нивото на заряда в батериите е ниско. Поставете зареден комплект батерии.
Едно и също изображение е заснето неколкократно
• [REC Mode] е в позиция [Burst] или [Scene Recognition] e в позиция [Advanced] (стр. 44, 45).
Отстраняване на проблеми
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [On] (стр. 53).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Red Eye Reduction] или приложения софтуер “PMB” (стр. 59, 87).
109
Отстраняване на проблеми
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(възпроизвеждане) (стр. 32).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра (стр. 94).
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 90).
• Възпроизвеждането не е възможно ако Smile Shutter режим е в позиция готовност. Излезте
от режим готовност като натиснете бутона на затвора докрай.
Датата и часът не се извеждат.
• Индикаторите на дисплея са изключени. Изведете индикаторите на дисплея, като натиснете v (DISP) на контролния бутон (стр. 20).
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е
неизправност.
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (само за DSC-W220) (стр. 78).
Не можете да слушате музика в режим на изреждане на кадри.
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на “Music Transfer” (стр.
95).
• Уверете се, че настройката за сила на звука и настройката за изреждане на кадри са правилни (стр. 56).
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен на същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия вашия
телевизор (стр. 74).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 81).
• Ако USB кабелът или кабелът за мулти употреба е свързан към друго устройство, изключете кабела (стр. 90).
• Опитвате се да възпроизвеждате движещи се изображения през HD(1080i) изход.
Движещите се изображения не могат да се гледат с high definition качество. Задайте
[COMPONENT] в положение [SD] (стр. 73).
110
Отстраняване на проблеми
Изтриване
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 64).
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима
с фотоапарата.
• Вижте "Препоръчителна компютърна среда" на стр. 85 за версията на Windows и на стр.
96 за Macintosh.
Компютър с отделение за "Memory Stick" не разпознава "Memory Stick PRO
Duo".
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Включете фотоапарата.
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта) (стр. 88).
• Задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] (стр. 73).
• Използвайте кабела за мулти употреба (приложен в комплекта) (стр. 88).
• Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново
го свържете здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и
мишката от USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра, без да минавате през USB хъб или
друго устройство (стр. 88).
Отстраняване на проблеми
• Проверете дали компютъра и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат "Memory Stick PRO Duo". Потребителите на компютри и четящи/пишещи Memory
Stick устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните
производители.
• Ако "Memory Stick PRO Duo" не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра (стр.
88, 96). Компютърът ще разпознае "Memory Stick PRO Duo".
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 88).
• Следвайте описаната процедура по копиране за вашата операционна система (стр. 92 и
96).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра докато снимате
изображения с "Memory Stick Duo", форматиран на компютър. Снимайте с "Memory Stick
Duo", форматиран с вашия фотоапарат (стр. 68).
След като сте направили USB връзка, “Picture Package” не се стартира
автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 88).
111
Отстраняване на проблеми
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате "Picture Motion Browser", прочетете "PMB Guide” (стр. 87).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Не знаете как да използвате "Picture Motion Browser”.
• Вижте "PMB Guide” (стр. 87).
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате движещи
се изображения на компютъра.
• Възпроизвеждате движещите се изображения директно от вградената памет или от
"Memory Stick Duo". Копирайте движещите се изображения на хард диска на компютъра и
ги възпроизведете оттам (стр. 92).
Не можете да отпечатате изображение.
• Прочетете ръководството за експлоатация на принтера.
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат
разгледани на фотоапарата.
• Копирайте изображенията в папка, която фотоапаратът разпознава, например
"101MSDCF" (стр. 90).
• Работете правилно (стр. 94).
"Memory Stick Duo"
Не можете да поставите "Memory Stick Duo".
• Вкарайте го в правилната посока.
Форматирали сте "Memory Stick Duo" по погрешка.
• При форматирането всички данни на "Memory Stick Duo" се изтриват. Не можете да ги
възстановите.
112
Отстраняване на проблеми
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения като използвате вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo”. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните запазени във вградената памет на
“Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick Duo” е запълнен. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo” с достатъчно свободно място.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” или компютър върху
вградената памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Вижте и "PictBridge-съвместим принтер" във връзка със следните проблеми.
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате такива изображения с помощта на "Picture Motion Browser" (стр.
87).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки това,
тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на
заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или
софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са Exif съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата
върху изображенията ви.
Отстраняване на проблеми
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и долният край
на изображението да бъдат отрязани. Това важи особено за случаите, в които отпечатвате изображение, заснето със зададен размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените настройките "trimming" или "borderless". Консултирайте се с производителя на
принтера дали той е снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали
могат да отпечатат изображенията ви, без да отрязват краищата.
113
Отстраняване на проблеми
PictBridge-съвместим принтер
Не можете да установите връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан директно към принтер, който не е съвместим с
PictBridge стандарта. Обърнете се към производителя на вашия принтер, за да разберете
дали той е PictBridge-съвместим или не.
• Проверете дали принтерът е включен и дали може да бъде свързан към фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] (стр. 73).
• Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако на принтера се изведе
съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към
принтера.
Не можете да отпечатвате изображения.
• Проверете дали фотоапаратът и принтерът са добре свързани посредством кабела за
мулти употреба.
• Включете принтера. За допълнителна информация се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
• Ако по време на печат изберете [Exit], изображенията може и да не се отпечатат. Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако пак не можете да отпечатате
изображенията си, разкачете кабела за мулти употреба, изключете и включете отново
захранването на принтера, а после отново свържете кабела за мулти употреба.
• Не можете да отпечатвате движещи се изображения.
• Възможно е изображения, заснети с фотоапарати, различни от този, или модифицирани
на компютър, да не се отпечатат.
Отпечатването се отменя.
• Изключили сте кабела за мулти употреба преди да е изчезнала индикацията
(PictBridge Connecting).
Не можете да насложите датата или да отпечатвате изображения в
индекс режим.
• Принтерът не е снабден с тези функции. Обърнете се към производителя на принтера, за
да разберете дали устройството е снабдено с тези функции или не.
• В зависимост от принтера, има вероятност да не можете да насложите датата в индекс
режим. Обърнете се към производителя на принтера.
На мястото за наслагване на дата се отпечатва "---- -- --".
• Изображения, които нямат дата на запис, не могат да бъдат отпечатани с насложена
дата. Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте отново изображението (стр. 102).
Не можете да изберете размер за отпечатване.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали в него е заложен желания от вас
размер.
Не можете да отпечатате изображението с избрания размер.
• След като принтерът е бил свързан с фотоапарата, винаги, когато променяте размера на
хартията, изключвайте кабела за мулти употреба и го свързвайте отново.
• Настройките за печат на фотоапарата се различават от тези на принтера. Променете
настройките или на фотоапарата (стр. 102), или на принтера.
114
Отстраняване на проблеми
Не можете да работите с фотоапарата, след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте малко, защото принтерът извършва отменянето на операцията. Това може да
отнеме известно време в зависимост от принтера.
Други
Не можете да нулирате номера на файла.
• Ако смените носителя за запис, вие не можете да нулирате номерата на файловете с
фотоапарата. За да нулирате номерата на файловете, форматирайте “Memory Stick Duo”
(стр. 68, 70) или вградената памет и нулирайте настройките (стр. 71). Въпреки това,
данните от “Memory Stick Duo” или вградената памет ще бъдат изтрити и всички
настройки, включително за дата, ще бъдат изтрити.
Фотоапаратът не работи, когато обективът е изваден.
• Не се опитвайте да насилвате обектива, който не се движи.
• Поставете зареден комплект батерии, след това включете фотоапарата отново.
Обективът не се мести, когато изключите фотоапарата.
• Комплектът батерии е разреден. Поставете зареден комплект.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на
часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 79).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Отстраняване на проблеми
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за 1 час, преди
да го използвате отново.
Искате да промените датата и часа.
• Сверете отново датата и часа (стр. 79).
115
Предупредителни индикатори и съобщения
PictBridge-съвместим принтер
Индикация при авто-диагностика
Ако се появи код, започващ с буква от
азбуката, това е индикация, че вашият
фотоапарат е активирал функцията
индикация при авто-диагностика.
Последните две цифри (указани като
ss) се различават в зависимост от
състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още
не работи добре дори след няколко
опита да отстраните проблема, това
е индикация, че устройството може
би се нуждае от поправка. Свържете
се с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony.
C:32: ss
• Има проблем с хардуера на фотоапарата.
Изключете захранването и го включете
отново.
C:13: ss
• Фотоапаратът не може да чете или
записва данни на "Memory Stick Duo".
Пробвайте да изключите и отново да
включите фотоапарата, или да извадите
и пак да поставите "Memory Stick Duo"
няколко пъти.
• Във вътрешната памет е възникнала
грешка при форматиране или е зареден
неформатиран "Memory Stick Duo".
Форматирайте вътрешната памет или
"Memory Stick Duo" (стр. 68, 70).
• Зареденият "Memory Stick Duo" не може
да бъде използван с вашия фотоапарат
или данните са повредени. Заредете нов
"Memory Stick Duo".
E:61: ss
E:62: ss
E:91: ss
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 71),
след което отново включете захранването.
116
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете
незабавно комплекта батерии. В зависимост от условията на употреба или
вида на комплекта батерии, възможно
е индикаторът да мига дори когато
оставащият заряд е достатъчен за 5 до
10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only.
(Само за употреба със съвместими
батерии.)
• Комплектът батерии не е NP-BG1
(приложен в комплекта) или NP-FG1 (не е
приложен в комплекта).
System error. (Системна грешка.)
• Изключете захранването и го включете
отново.
Camera overheating
Allow it to cool
(Прегряване на фотоапарата. Позволете да се охлади)
• Захранването се изключва автоматично,
когато температурата на фотоапарата
се повиши. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато се охлади.
Internal memory error.
(Грешка във вътрешната памет.)
• Изключете захранването и го включете
отново.
Reinsert the Memory Stick.
(Поставете отново Memory Stick.)
• Поставете "Memory Stick Duo" правилно.
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може
да се използва с вашия фотоапарат
(стр.121).
• “Memory Stick Duo” е повреден.
• Терминалите на “Memory Stick Duo” са
замърсени.
Предупредителни индикатори и съобщения
Memory Stick type error.
(Грешка с вида на “Memory Stick”.)
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може
да бъде използван с вашия фотоапарат
(стр.121).
Cannot access Memory Stick. Access
denied. (Нямате достъп до Memory
Stick. Достъпът е отказан.)
• Използвате “Memory Stick Duo” с контрол на достъпа.
Error formatting Internal memory.
(Грешка при форматирането на
вътрешната памет.)
Error formatting Memory Stick.
(Грешка при форматирането на
Memory Stick.)
• Форматирайте носителя отново (стр.
68, 70).
• Използвате "Memory Stick Duo", който
има щифтче за защита от запис и то е
поставено в положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща
запис.
No memory space in internal memory.
(Няма свободно място във вътрешната памет.)
No memory space on Memory Stick.
(Няма свободно място на Memory
Stick.)
• Изтрийте ненужните изображения или
файлове (стр. 34).
Folder error. (Грешка в папката.)
• На "Memory Stick Duo" вече съществува
папка, чийто номер е със същите първи
три цифри (например: 123MSDCF и
123ABCDE). Изберете друга папка или
създайте нова (стр. 68, 69).
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
• На "Memory Stick Duo" съществува папка,
чието име започва с "999". В този случай
не можете да създавате повече папки.
File error. (Грешка във файла.)
• Възникнала е грешка, докато се възпроизвежда изображение. Ако файловете са обработвани с компютър или са записани с
друг фотоапарат, възпроизвеждането на
изображенията не е гарантирано.
Read only folder.
(Папка само за преглед.)
• Избрали сте папка, в която не може да се
записва на фотоапарата. Изберете друга
папка (стр. 69).
Отстраняване на проблеми
Memory Stick locked.
No images. (Липсват изображения.)
• Във вътрешната памет не са записани
изображения, които могат да бъдат
възпроизведени.
• На “Memory Stick Duo” не са записани
изображения, които могат да бъдат
възпроизведени.
• Избраната папка не съдържа файл, който
може да бъде възпроизвеждан като изреждане на кадри.
File protected. (Защита на файла.)
• Освободете защитата (стр. 64).
Read only memory.
(Памет само за четене.)
Image size over. (По-голям размер.)
• Вашият фотоапарат не може да записва
или да изтрива изображения на този
"Memory Stick Duo".
• Възпроизвеждате изображение с размер,
който вашият фотоапарат не може да
възпроизведе.
(Индикатор за предупреждение
от вибрация)
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина.
Използвайте светкавицата, включете
функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив, за да го
стабилизирате.
117
Предупредителни индикатори и съобщения
640(Fine) is not available. (640(Fine) не
работи.)
• Движещи се изображения с размер
640(Fine) могат да бъдат записани само
на “Memory Stick PRO Duo”. Заредете
“Memory Stick PRO Duo” или задайте
размер на изображението, различен от
[640(Fine)].
Macro is invalid. (Режимът макро е
невалиден.)
• Режимът макро не работи при настоящите настройки (стр. 29).
Flash settings cannot be changed.
(Не можете да промените
настройките на светкавицата.)
• Светкавицата не работи с настоящите
настройки (стр. 29).
Maximum number of images already
selected. (Максималният брой изображения вече е избран.)
• Можете да изберете до 100 изображения.
Отменете маркировките.
Low battery power.
(Нисък заряд на батериите.)
• Когато копирате изображения, записани
във вградената памет на “Memory Stick
Duo”, използвайте напълно заредена
батерия.
Printer busy. (Принтерът работи.)
Paper error. (Грешка с хартията.)
No Paper. (Няма хартия.)
Ink error. (Грешка с мастилото.)
Low ink. (Мастилото свършва.)
No ink. (Няма мастило.)
• Проверете принтера.
Printer error. (Грешка с принтера.)
• Проверете принтера.
• Вижте дали изображението, което желаете да отпечатате, не е повредено.
118
• Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте кабела за мулти
употреба.
Processing... (Обработване...)
• Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да
отпечатвате преди операцията да приключи. Това може да отнеме известно
време, в зависимост от принтера.
Error Playing Music. (Грешка при възпроизвеждане на музиката.)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това
свалете нови музикални файлове.
Error Formatting Music. (Грешка при
форматиране на музиката.)
• Извършете [Format Music].
Operations cannot be executed for
movie files. (Не можете да извършите операциите за файлове с движещи се изображения.)
• Избрали сте функция, която не работи
за файлове с движещи се изображения.
Operation cannot be executed in
unsupported files. (Операциите не
могат да бъдат извършени за файлове, които не се поддържат.)
• Не можете да извършвате обработка
и редакция на файлове с изображения с
този фотоапарат, ако са били обработвани с компютър или са записани с друг
фотоапарат.
Operation cannot be executed when
using PictBridge connection. (Операциите не могат да бъдат извършени,
когато използвате PictBridge връзка.)
• Някои функции са ограничени, когато
сте свързали фотоапарата към PictBridgeсъвместим принтер.
Предупредителни индикатори и съобщения
Operation cannot be executed during
HD(1080i) output.
(Операциите не могат да бъдат
извършени през HD(1080i) изход.)
• Някои функции са ограничени, докато
фотоапаратът е свързан към High
Definition телевизор.
Unable to detect face for retouch.
(Не може да се разпознае лице за
ретуш.)
• Възможно е да не успеете да ретуширате
ефекта на червените очи, в зависимост
от изображението.
Turn the power off and on again.
(Изключете и отново включете
захранването.)
• Повреда с обектива.
• С настоящите настройки, функцията за
таймера не работи (стр. 29).
Отстраняване на проблеми
Self-Timer is invalid.
(Функцията за таймера не работи.)
119
Други
Използване на фотоапарата в чужбина –
Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите и
променливотоковия адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта) във всяка страна
или регион, където електро-захранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това
може да доведе до неизправност.
120
Относно “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC носител. С този фотоапарат
можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick”.
Въпреки това, операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick
Duo”.
Вид “Memory Stick”
Запис/Възпроизвеждане
Memory Stick Duo
(без MagicGate)
Memory Stick Duo
(с MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
a*2
a*2*3
a*2*3*4
• Този продукт е съвместим с “Memory
Stick Micro” (“M2”). Съкращението “M2”
е съкращение от “Memory Stick Micro”.
• Операциите с “Memory Stick Duo”, форматиран с компютър, не са гарантирани.
• Времето за запис/четене на данни е
различно, в зависимост от "Memory Stick
Duo" и използваното устройство.
• Не вадете "Memory Stick Duo" докато
записва или чете данни.
Други
*1) Фотоапаратът не е съвместим с
високоскоростен трансфер на данни
чрез паралелен интерфейс.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate
Memory Stick Duo" и "Memory Stick
PRO Duo" са снабдени с “MagicGate”
функции.
MagicGate е технология за защита на
авторските права, която използва
технология за кодиране. С този
фотоапарат не можете да извършвате запис/възпроизвеждане на данни,
които изискват MagicGate функции.
*3) Не можете да записвате движещи се
изображения с размер [640(Fine)].
*4) Фотоапаратът не е съвместим с
8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов паралелен
трансфер на данни, еквивалентен на
“Memory Stick PRO Duo”.
• Данните могат да се увредят в следните
случаи:
– Когато извадите "Memory Stick Duo"
или изключите фотоапарата, докато
записва или чете данни.
– Ако използвате "Memory Stick Duo"
близо до статично електричество
или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху "Memory
Stick Duo", нито върху Memory Stick Duo
адаптер.
• Когато пренасяте или съхранявате
"Memory Stick Duo", ползвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални
предмети и не докосвайте с пръсти
терминала на "Memory Stick Duo".
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху "Memory Stick Duo".
• Не разглобявайте и не модифицирайте
"Memory Stick Duo".
• Не позволявайте "Memory Stick Duo" да
се намокри.
• Не оставяйте "Memory Stick Duo" на
място, достъпно за малки деца. Те могат
неволно да го погълнат.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за “Memory Stick Duo”. Това може да
причини неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте
"Memory Stick Duo" на следните места:
• В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
• При пряка слънчева светлина
• На влажни места или близо до корозиращи материали.
121
Относно “Memory Stick”
Забележки за употребата на Memory
Stick Duo адаптер (не е приложен в
комплекта)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” с
“Memory Stick”-съвместимо устройство,
трябва да го зареждате в адаптер за
Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory
Stick Duo” в “Memory Stick”-съвместимо устройство без да сте поставили
Memory Stick Duo адаптер, възможно е
да не успеете да извадите “Memory Stick
Duo” от устройството.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” в правилната посока и докрай в
адаптера за “Memory Stick Duo”. Неправилното зареждане може да причини
неизправност.
• Когато използвате "Memory Stick Duo",
зареден в Memory Stick Duo адаптер,
с “Memory Stick”-съвместимо устройство, уверете се, че Memory Stick Duo
адаптерът е зареден в правилната
посока. Неправилната употреба може да
повреди оборудването.
• Не зареждайте Memory Stick Duo
адаптер в “Memory Stick”-съвместимо
устройство, без да сте поставили
“Memory Stick Duo” в него. Това може да
повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory
Stick PRO Duo” (не е приложен в комплекта)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo”
с капацитет до 16 GB функционира
нормално с този фотоапарат.
Забележки относно употребата на
“Memory Stick Micro” (не е приложен в
комплекта)
• За да използвате “Memory Stick Micro”
с този фотоапарат, уверете се, че сте
заредили “Memory Stick Micro” в “М2”
адаптер, който е голям колкото Memory
Stick Duo. Ако заредите “Memory Stick
Micro” във фотоапарата без “М2”
адаптер, възможно е да не успеете да го
извадите от фотоапарата.
• Не оставяйте “Memory Stick Micro”
в близост до малки деца. Могат да го
погълнат по случайност.
122
Комплект батерии
Зареждане на комплекта батерии
Живот на батериите
• Препоръчително е да зареждате комплекта батерии при околна температура
между 10 и 30O С. Ако зареждате комплекта батерии извън този температурен
обхват, ефективното зареждане на
батериите може да се окаже невъзможно.
• Животът на батериите е ограничен.
Капацитетът им намалява малко по
малко в течение на експлоатацията
или просто като минава време. Когато
времето на използването е намаляло значително, вероятна причина затова може
да бъде изтеклият живот на батериите.
Купете нови батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните
условия за всеки комплект батерии.
Ефективно използване на комплекта
батерии
• Работата на батериите се влошава при
ниски температури. По този начин времето, през което може да се използват
батериите на студено, е по-кратко. За
по-дълга безпроблемна употреба препоръчваме следното:
– Сложете батериите в джоб близо до
тялото, за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата непосредствено
преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom
или светкавицата износва заряда на
батериите по-бързо.
• Поддържайте резервни батерии за
време, два или три пъти по-дълго от
очакваното време за снимане и правете
контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на
досег с вода. Комплектът батерии не е
водоустойчив.
• Не оставяйте комплекта батерии на
топло местоположение, като например
в гореща кола или на пряка слънчева
светлина.
Съвместим комплект батерии
• Моделът NP-BG1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot
модели от серията G.
• Ако използвате комплекта батерии
NP-FG1 (не е приложен в комплекта), след
индикатора за оставащ заряд се появяват и минутите (
60 Min.)
Как да съхраняваме комплекта батерии
Други
• Ако батериите не се използват за дълъг
период от време, заредете ги напълно,
след това ги разредете във фотоапарата
преди да ги съхраните на сухо и хладно
място. Изпълнявайте тези процедури
веднъж в годината, за да съхраните
техните функции.
• За да изразходвате напълно заряда на
батериите, оставете фотоапарата
в режим на изреждане на изображения
(slideshow) (стр. 56) докато захранването
изключи.
• Винаги пренасяйте комплекта батерии
в калъфчето, за да предотвратите
замърсяване на терминалите и късо
съединение.
123
Зарядно устройство за батерии
Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте други батерии освен
батерии от вида NP-BG или NP-FG в
зарядното устройство (приложено в
комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии, това може да
доведе до протичане на батериите, да
тяхното прегряване или до експлозия и
това да причини опасност от изгаряния
или други телесни повреди.
• Извадете комплекта батерии от
зарядното устройство за батерии. В
противен случай животът на батериите намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига бързо,
извадете заредения комплект батерии
и го заредете отново в зарядното
устройство за батерии докато щракне
плътно. Ако лампичката CHARGE
отново мига, това може да е индикация
за грешка на батериите или за това, че
са заредени батерии, различни от приложените. Уверете се, че батериите са от
приложения към фотоапарата тип. Ако
е така, извадете батериите, сменете
ги с нови и проверете дали зарядното
устройство функционира нормално. Ако
е така, вероятно е възникнала грешка в
батериите.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, това може да е индикация за временно
или постоянно спиране на зареждането.
Зарядното устройство спира да зарежда
и навлиза в режим готовност автоматично, когато температурата на
заобикалящата среда е извън рамките на
препоръчителната работна температура. Когато температурата се върне
отново в нормални граници, зарядното
продължава да зарежда и лампичката
CHARGE светва отново. Препоръчваме
ви да зареждате при температура между
10 и 30 градуса по Целзий.
124
Азбучен указател
Азбучен указател
A, B, C, D
M, N, O, P, Q, R
AF илюминатор ....................................... 75
AF заключване............................................ 50
B & W .......................................................... 55
Burst ............................................................. 44
Center AF..................................................... 49
Cloudy ......................................................... 51
COMPONENT .......................................... 73
Daylight........................................................ 51
DirectX ......................................................... 86
DISP ............................................................. 20
DPOF ...................................................64, 103
DRO ............................................................. 54
Macintosh компютри .............................. 96
Manage Memory ......................................... 68
Mass Storage ................................................ 73
"Memory Stick Duo" ................................ 121
MTP.............................................................. 73
Multi AF ...................................................... 49
NR бавен затвор ...................................... 17
NTSC ........................................................... 74
PAL................................................................ 74
PC ................................................................. 84
PictBridge .............................................73, 100
PMB...............................................................87
PTP ............................................................... 73
E, F, G, H, I, J, K, L
EV ................................................................. 46
Exposure Bracket ......................................... 44
Fluorescent light 1....................................... 51
Fluorescent light 2....................................... 51
Fluorescent light 3...................................... 51
Gourmet ....................................................... 28
Happy Faces................................................. 62
HOME ........................................................ 36
Incandescent ................................................ 52
ISO......................................................9, 10, 47
LCD екран .................................................. 20
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Азбучен указател
Slideshow ..................................................... 56
Smart zoom ................................................. 76
Smile Shutter .........................................28, 30
Smile Demo режим ................................... 72
Soft Focus .................................................... 60
Spot AF ........................................................ 49
SteadyShot .............................................28, 35
Trimming...................................................... 59
USB връзка ................................................. 73
Underwater................................................... 28
Underwater White Balance ........................ 52
VGA .............................................................. 12
Video Out .................................................... 74
Vivid ............................................................. 54
Windows компютър ................................ 84
Zoom при възпроизвеждане ................... 32
Zoom ............................................................ 25
125
Азбучен указател
А, Б, В, Г, Д
Автоматичен преглед .............................78
Автоматична ориентация ....................78
Автоматично фокусиране ...................... 7
Бавна синхронизация ............................... 25
Баланс на белия цвят .............................. 51
Въртене ...................................................... 65
Вътрешна памет ..................................... 21
Дата ....................................................79, 102
Дестинация за съхранение на файл ...... 90
Дестинации за съхранение на файлове с
изображения и имена на файлове .......... 90
Диафрагма ..................................................... 9
Директно отпечатване ...................... 100
Диск за избор на режим........................... 22
Дисплей за авто-диагностика............. 116
Дисплей за широк zoom .......................... 74
Е, Ж, З, И
126
Единично .................................................... 76
Замъгляване .................................................. 8
Зарядно устройство за батерии ...... 124
Защита ....................................................... 63
Звуков сигнал............................................. 71
Знак за отпечатване .......................64, 103
Екран
Задно осветяване на LCD екрана ........ 20
Индикатор ................................................ 16
Превключване на дисплея....................... 20
Избор на папка .......................................... 65
Избор на сцена ....................................27, 41
Изкуствено осветление ......................... 51
Измерване в центъра .............................. 48
Използване на фотоапарата в
чужбина ..................................................... 120
Изтриване ...........................................34, 56
Форматиране ..................................... 68, 70
Изтриване на изображения ................... 34
Име на файл................................................ 90
Индекс екран .............................................. 33
Индикатор ................................................ 16
Индикатор AE/AF заключване.......24, 50
Инсталиране ............................................. 86
Инструмент за вградената памет ......70
Инструмент за Memory Stick ............... 68
К, Л, М, Н, О
Кабел за мулти употреба...............88, 101
Компютър ................................................. 84
Macintosh .................................................... 96
Windows ...................................................... 84
Копиране на изображения ................88, 96
Преглед на файлове с изображение
на компютър с помощта
на фотоапарата ....................................... 94
Препоръчителна среда .....................85, 96
Софтуер ..................................................... 86
Копиране .................................................... 69
Копиране на изображения на
компютър .................................................. 88
Кръгово замъгляване ................................ 61
Лесен запис ................................................. 24
Макро .......................................................... 25
Меню
Опции .......................................................... 39
Преглед ........................................................ 56
Снимане ...................................................... 41
Меню за преглед ........................................ 56
Множествено измерване........................ 48
Монитор ................................................... 76
Музика ......................................................... 57
Музикален инструмент ......................... 95
Музикален формат................................... 95
Мулти конектор ..................................... 15
Намаляване на ефекта на
червените очи........................................... 53
Настройки................................................. 71
Настройки за запис 1 .............................. 75
Настройки за запис 2 ...............................78
Настройки на езика ................................. 80
Азбучен указател
Натискане на бутона на
затвора наполовина .................................. 7
Недостатъчна експонация ...................... 9
Неясна маскировка .................................. 59
Ниво на светкавицата .......................... 53
Операционна система .......................85, 96
Оптичен zoom ......................................... 76
Основни настройки 1 ............................ 71
Основни настройки 2 ............................ 73
Отпечатване ......................................64, 99
Отпечатване в магазин ....................... 103
Отстраняване на проблеми ............... 105
П, Р, С
Азбучен указател
Папка
Избор ........................................................... 65
Смяна........................................................... 69
Създаване .................................................... 68
Пиксел ......................................................... 11
Полуръчен режим ..................................... 50
Поправяне на ефекта на
червените очи........................................... 59
Преглед на изображения .......................... 32
Преглед на частите................................. 14
Предупредителни индикатори
и съобщения ............................................. 116
Преекспонация ............................................ 9
Преобразуващ обектив .......................... 77
Прецизен цифров zoom .......................... 76
Размер на изображението.................11, 41
Разпознаване на лице ................................ 42
Разпознаване на усмивка .......................... 43
Разпознаване на сцена ............................... 45
Разширение ................................................. 94
Рамка-търсач на AF обхват................... 49
Регулиране на експонацията .............20, 46
Режим на цветност ................................ 54
Режим AF .................................................... 76
Режим Beach ............................................... 28
Режим Fireworks ......................................... 28
Режим High Sensitivity .............................. 28
Режим Twilight ........................................... 28
Режим Landscape ....................................... 28
Режим Sepia ................................................ 55
Режим Snow ................................................ 28
Режим Soft Snap......................................... 28
Режим Twilight Portrait ............................. 28
Режим автоматично регулиране .......... 23
Режим автоматично снимане
с програма................................................... 22
Режим запис................................................ 44
Режим на измерване.................................. 48
Режим на светкавицата ...................25, 42
Ретро .......................................................... 61
Ретуш.......................................................... 58
Решетка ...................................................... 75
Сваляне на музика .................................... 95
Сверяване на часовника .......................... 79
Светкавица (баланс на белия цвят).... 52
Свързване
Компютър ................................................. 88
Принтер................................................... 101
Телевизор .................................................... 81
Сила на звука.............................................. 32
Скорост на затвора ................................. 9
Смяна на папката за запис ..................... 69
Снимане
Движещи се изображения ....................... 23
Неподвижно изображение...................... 23
Софтуер .........................................86, 87, 95
Създаване на папка за запис.................... 68
127
Азбучен указател
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - Я
Таймер за самоснимачка .......................... 26
Телевизор .................................................... 81
Точково измерване ................................... 48
Трансфер на музика ............................. 95, 97
Упътване за функциите.......................... 71
Филтър....................................................... 61
Фокусиране ......................................7, 24, 49
Форматиране ..................................... 68, 70
Форматиране на музика ......................... 95
Хистограма ................................................ 20
Цифров Zoom............................................ 76
Частичен цвят......................................... 60
Чувствителност при
разпознаване на усмивка.......................... 43
128
Забележки за лиценза
Вашата видеокамера притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на
техните разработчици и собственици
на авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права
на тези софтуерни приложения, ние
имаме задължението да ви информираме
за следното.
Моля, прочетете следните секции.
Прочетете “license1.pdf” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език език) в
софтуера “C Library”, “Expat” и “zlib”.
Относно приложения софтуер GNU GPL/
LGPL
Софтуерът, който съответства на
следните GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”)
или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е
включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира,
че имате правото да модифицирате
или преразпределяте програмния код на
този софтуер според условията, описани в GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код
от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас
относно съдържанието на програмния
код.
Прочетете “license2.pdf” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език език) в
софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файл, трябва да
имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия
компютър, можете да го изтеглите
от интернет страницата на Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
129
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising