Sony | DSC-W220 | Sony DSC-W220 W220 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-123-773-11(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство
за експлоатация
DSC-W210/W215/W220
Преди да работите с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство
и го запазете за бъдещи справки.
За подробности и допълнителни операции,
моля, прочетете “Наръчник за Cyber-shot” и
“Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка”
на CD-ROM диска (приложен) на компютъра.
© 2009 Sony Corporation
Бележки на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от
долната страна. Запишете серийния номер
в мястото по-долу. Обръщайте се към
цифрите, когато се обаждате на вашия
доставчик на Sony във връзка с този
продукт.
Mодел №: DSC-W210/W215/W220
Сериен №:
ВАЖНИ МЕРКИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР,
СЛЕДВАЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
Ако щекерът не може да пасне на формата
на контакта, използвайте подходящ
адаптер.
2
ВНИМАНИЕ
| Батерии
Ако батериите не се третират правилно,
те могат да избухнат, да причинят пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте
следните предпазни мерки.
• Не разглобявайте.
• Не притискайте и не излагайте на силово натоварване като например удари с
тъп предмет, настъпване или стъпване
върху им.
• Не излагайте на риск от токов удар и не
оставяйте метални обекти да влизат в
контакт с терминалите на батериите.
• Не излагайте на високи температури над
60 градуса по Целзий като директна слънчева светлина или топлината в нагрята
от слънце кола.
• Не подпалвайте и не излагайте на огън.
• Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че зареждате батериите с
оригинално зарядно Sony устройство
или устройство, което може да ги
зареди правилно.
• Поддържайте батериите извън обсега на
малки деца.
• Поддържайте батериите сухи.
• Подменяйте само със същите или еквивалентни батерии препоръчани от Sony.
• Изхвърляйте батериите според препоръките в това упътване.
| Зарядно устройство за батериите
Дори и ако лампичката за зареждане CHARGE
не свети, зарядното устройство за
батериите е изключено от източникът на
променлив ток, докато последният е свързан
към електрическата мрежа. Ако докато
използвате зарядното устройство възникне
проблем, незабавно изключете захранването
като издърпате щепсела от контакта.
3
За потребители в Европа
| Забележки за потребители в
държави, попадащи под условията на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасността
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с
работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Този продукт е тестван и е доказано
съвместим с изискванията на директивата ЕМС, която касае използването на
свързващи кабели, които са по-къси от 3
метра.
| Внимание
Възможно е електромагнитни полета при
определени честоти да повлияят на картината и звука на това устройство.
| Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на
прехвърлянето на данни, рестартирайте
софтуера или изключете и отново включете кабела за връзка (USB и др.).
4
| Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
5
| Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен
отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва да бъде постоянно свързан с
батерията, то батерията трябва да бъде
сваляна и подменяна само в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, в края на
живота на продукта предайте устройството в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта, която дава информация
за безопасното сваляне на батериите от
продукта.
Предавайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
6
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата .................................. 8
Подготовка за експлоатация............................................ 9
Проверка на приложените аксесоари ............................................................ 9
1 Подготовка на комплекта батерии ..........................................................10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo”
(продава се отделно) ................................................................................ 11
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника ............................13
Лесен запис на изображения ............................................14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/
Таймер/Дисплей ................................................................................................15
Засичане на усмивки и автоматичното им заснемане
(Smile Shutter) ....................................................................................................17
Засичане на условия за заснемане (Scene Recognition) .............................18
Преглед/изтриване на изображения .................................19
Различни функции – HOME/Menu ......................................22
Използване на екрана HOME ......................................................................... 22
Опции HOME ..................................................................................................... 23
Използване на опциите на менюто ............................................................. 24
Опции в менюто .............................................................................................. 25
Работа с компютър ........................................................27
Поддържани операционни системи за USB връзка и
програмен софтуер (приложен в комплекта) ............................................. 27
Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook) .................... 27
Индикатори на екрана .....................................................28
Живот на батерията и капацитет на паметта..............30
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/прегледате .................................................................................... 30
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи
се изображения .................................................................................................31
Отстраняване на проблеми ............................................32
Комплект батерии и захранване .................................................................. 32
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения ................ 33
Преглед на изображения................................................................................. 34
Предпазни мерки .............................................................35
Спецификации .................................................................36
7
Забележки относно използването на фотоапарата
| Подсигуряване на данни във
вградена памет и “Memory Stick
Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
комплекта батерии или “Memory Stick
Duo” докато лампичката за достъп свети.
Ако го направите, възможно е данните, записани на вградената памет или “Memory
Stick Duo”, да се повредят. Уверете се, че
сте копирали данните на друг носител, за
да ги защитите.
| Забележки за запис/възпроизвеждане
• Преди да запишете еднократни събития,
направете пробен запис, за да се уверите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах
и влага и не е водоустойчив. Преди да
започнете работа с фотоапарата, прочетете “Предпазни мерки” (стр. 35).
• Избягвайте да излагате фотоапарата
на влага. Ако във вътрешността на
устройсвото попадне вода, може да се
получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга ярка светлина. Това може
да причини неизправност във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го направите е
възможно фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 35).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност
за правене на записи, подобни действия
могат да направят носителя за запис
неизползваем или да причинят повреда
или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако вследствие на затопляне по повърхността на светкавицата
залепне прах, възможно е светкавицата
8
да не излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с променен
цвят.
| Забележки за LCD екрана и
обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е, обаче, върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална
в процеса на снимане и по никакъв начин
не влияе върху записваното изображение.
• Когато нивото на батерията е ниско,
възможно е обективът да спре да се
движи. Поставете зареден комплект
батерии и отново включете фотоапарата.
| Забележки за съвместимостта
на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
| Предпазни мерки относно авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други да бъдат
защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското
право.
| Не се предоставят компенсации
за съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът
или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Подготовка за експлоатация
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно за батерии BC-CSGD/
BC-CSGE (1)
• Ремък за китката (1)
• Калъф за фотоапарата (1) (само за модел
DSC-W215)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за комплектите за САЩ
и Канада)
• Комплект акумулаторни батерии NPBG1 (1)/ Калъф за батериите (1)
• CD-ROM (1)
– Програмен софтуер Cyber-shot
– “Наръчник за Cyber-shot”
– “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
Прикрепете ремъка и поставете ръката си през него, за да предотвратите
изтърването и повредата на фотоапарата.
Кукичка
9
1 Подготовка на комплекта батерии
За потребители в САЩ и
Канада
За потребители в държавите/регионите,
различни от САЩ и Канада
Щекер
Лампичка CHARGE
Лампичка CHARGE
Кабел на захранването
1 Заредете комплекта батерии в зарядното устройство за батерии.
2 Свържете зарядното устройство за батерии към мрежата от 220 V.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане).
Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около един час (до пълното му
зареждане), зарядът ще издържи малко повече.
| Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Време за нормално зареждане
Прибл. 330 минути
Прибл. 270 минути
• Таблицата по-горе показва времето, нужно за зареждане на напълно разреден комплект
батерии при температура от 25OС. Възможно е зареждането да отнеме повече време в
зависимост от условията на употреба и др.
• Вижте стр. 30 относно броя на изображенията, които можете да запишете.
• Свържете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
извадете комплекта батерии от зарядното устройство за батериите.
• Уверете се, че използвате батерии и зарядно устройство с марката Sony.
10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo”
(не е приложен в комплекта)
Батерии/капаче на
“Memory Stick Duo”
Заредете “Memory Stick Duo”
докато чуете щракне като
страната с терминала е
обърната към обектива.
Заредете комплекта батерии докато натискате
лостчето за изваждане
на батериите с върха на
комплекта батерии.
1 Отворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
2 Заредете “Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта).
3 Заредете комплекта батерии.
4 Затворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick
Duo”.
| Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет
(прибл. 15 МВ).
| За да проверите оставащия заряд на батерията
Натиснете POWER, за да включите устройството и да проверите оставащия заряд в
батерията на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд
Състояние
Достатъчен
оставащ
заряд
Батерията е Батерията
почти напъл- е заредена
но заредена
наполовина
Зарядът на батерията е нисък, записът/
възпроизвеждането скоро ще
спрат
Сменете батерията
с напълно заредена или
заредете батерията
(предупредителният
индикатор мига.)
• Ако използвате комплект батерии NP-FG1 (не е приложен в комплекта), минутите също
се извеждат след индикатора за оставащ заряд (
60 мин).
• Правилният индикатор за оставащ заряд се извежда след около 1 минута.
• Възможно е индикаторът за оставащ заряд да не е правилен в зависимост от условията
на работа и др.
• Kапацитетът на батерията намалява през времето и при продължителна употреба. Когато времето при употреба между зарежданията намалее драстично е време да подмените батериите. Купете нов комплект батерии.
11
| За да извадите комплекта батерии/“Memory Stick Duo”
Отворете капачето на отделението за батериите/“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Комплект батерии
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това веднъж натиснете
“Memory Stick Duo”.
Плъзнете лостчето за изваждане
на комплекта батерии. Внимавайте
да не изпуснете батериите.
• Не вадете комплекта батерии/“Memory Stick Duo” докато лампичката за достъп свети.
Това може да причини неизправност на данните в “Memory Stick Duo”/вградената памет.
12
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника
Бутон POWER
Бутон HOME
1
2
3
Бутон z
Контролен бутон
1 Натиснете POWER.
2 Сверете часовника, като използвате контролния бутон.
1 Изберете формата на дисплея с дата с помощта на V/v на контролния бутон, след това
натиснете z.
2 Изберете всяка опция с помощта на V/v и задайте цифровите стойности с помощта на
b/B, след това натиснете z.
3 Изберете [OK], след това натиснете z.
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дата върху изображенията. Можете да отпечатвате или запазвате изображения с дата, като използвате “Picture Motion
Browser” в CD-ROM диска (приложен в комплекта).
• Полунощ се отбелязва с 12:00 АМ, а обяд с 12:00 РМ.
| За да промените датата и часа
Натиснете HOME и изберете [
Clock Setting] в
(Settings) (стр. 22, 23).
| Забележки за включено захранване
• След като заредите комплекта батерии във фотоапарата, възможно е да устройството
да има нужда от известно време преди да работата с функциите да стане възможна.
• Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и не извършвате никаква операция за около 3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати
изразходването на заряда на комплекта батерии (Функция за автоматично изключване на
захранването).
13
Лесен запис на изображения
Микрофон
Светкавица
Високоговорител
Бутон на затвора
Лампичка за таймера
за самостоятелно
включване
Бутон W/T (zoom)
Диск за избор
на режим
Бутон макро
Бутон DISP
Контролен бутон
Гнездо за статив
(долна част)
Бутон за светкавицата
Бутон за таймера
за самостоятелно
включване
Бутон MENU
1 Изберете желаната функция от диска за избор на режим.
Когато записвате неподвижни изображения
(режим на автоматична настройка): Изберете
.
Когато записвате движещи се изображения: Изберете
.
2 Придържайте здраво фотоапарата като най-сигурният захват се
постига, когато лактите са притиснати към тялото ви.
Позиционирайте
обекта в центъра
на фокусната рамка.
Не покривайте
микрофона с пръст.
3 Снимайте, като използвате бутона на затвора.
Когато записвате неподвижни изображения:
1 Натиснете и задръжте бутона на затвора наполовина,
за да фокусирате.
Индикаторът z (AE/AF lock) (зелен) мига,
чува се звуков сигнал, индикаторът спира
да мига и остава да свети.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Индикатор за AE/AF
заключване
Когато записвате движещи се изображения:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
• Най-малкото разстояние е приблизително 4 cm (W)/50 cm (Т) (от обектива).
14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер/Дисплей
| Използване на диска за избор на режим
Auto Adjustment (Автоматична настройка)
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
Easy Shooting (Лесен запис)
Позволява ви да записвате лесно с лесни за преглед индикатори
Smile Shutter
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично (стр. 17).
High Sensitivity (Висока чувствителност) (само за DSC-W220)
Записва изображения без светкавица дори при слаба осветеност.
SteadyShot (Стабилно заснемане) (само за DSC-W210/W215)
Заснема изображенията ясно, намалява замъгляването.
Soft Snap
Записва изображения с по-мека атмосфера за портретни снимки, снимки на цветя и др.
Landscape
Записва, като фокусира на далечни обекти.
Twilight Portrait
Записва ясни изображения на хора в тъмна среда, без да се губи от нощната атмосфера.
SCN* Scene Selection (Избор на сцена)
Избира настройка от менюто за избор на сцена.
Movie Mode (Режим за запис на движещи се изображения)
Позволява ви да записвате движещи се изображения със звук.
Program Auto (Автоматично програмиране)
Позволява ви да записвате с автоматично зададена експонация (скорост на затвора и големина на диафрагмата). Mожете да регулирате други настройки, като използвате менюто.
* Избор на сцена в режим SCN
Натиснете MENU и изберете настройка (стр. 24).
High Sensitivity (Висока чувствителност) (само за DSC-W210/W215)
Записва изображения без светкавица дори при слаба осветеност.
Twilight
Записва нощна сцена без да се губи от нощната атмосфера.
Gourmet
Променя в режим Macro като по този начин Ви позволява да заснемате храни с реалния им цвят.
Beach
Записва сцени на морския бряг или на брега на езеро, като синевата на водата е по-жива.
Snow
Записва снежни сцени така, че белият цвят да се вижда по-ясно.
Fireworks
Записва фойерверки в целия им блясък.
Underwater
Заснема изображения под вода с естествени цветове при наличието на калъф за подводни
снимки.
15
| W/T Използване на функцията Zoom
Натиснете Т, за да приближите, и натиснете W, за да отдалечите.
|
Светкавица (Избор на режим за светкавица при неподвижни изображения)
Неколкократно натиснете B ( ) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Автоматична светкавица
Светва, когато задното осветяване или светлината не са достатъчни (настройка по
подразбиране)
: Принудителна светкавица включена
: Бавна синхронизация (принудителна светкавица включена)
Скоростта на затвора е бавна на тъмни места, за да се запише ясно фона, който е извън
обсега на светкавицата.
: Принудителна светкавица изключена
• Не можете да използвате (Принудителна светкавица включена) или
(Бавна
синхронизация) когато [Scene Recognition] е в режим [Auto] или [Advanced].
• Дори и когато светкавицата е включена, тя може да не работи по време на присветване.
|
Макро (Запис на близки обекти)
Неколкократно натиснете B (
) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Автоматичен режим
Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от далечни обекти до далечен план.
Обикновено оставяйте фотоапарата в този режим.
: Макро
Фотоапаратът регулира фокуса с приоритет върху близките обекти. Задайте макро в
положение ON, когато записвате близки обекти.
| Използване на таймера за самостоятелно включване
Неколкократно натиснете V (
) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Не се използва таймерът за самостоятелно включване
: Задайте десет-секундно забавяне за таймера
: Задайте дву-секундно забавяне на таймера.
Когато натиснете бутона за затвора, лампичката за таймера мига и се чува звуков сигнал
докато затворът работи.
За да отмените, натиснете V ( ) отново.
| DISP Промяна на дисплея на екрана
Натиснете v (DISP) на контролния бутон.
Всеки път, когaто натиснете v (DISP), дисплеят и осветеността се променят както
следва:
t
Включени индикатори
r
Включени индикатори*
r
Включена хистограма*
r
Изключени индикатори*
*Задното осветяване на LCD екрана става по-ярко.
16
Засичане на усмивки и автоматичното им заснемане (Smile Shutter)
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично.
1 Изберете режим (Smile Shutter) с помощта на диска за избор на
режим.
2 Насочете фотоапарата към субекта и натиснете бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
3 Натиснете докрай бутона на затвора, за да зададете режим за разпознаване на усмивка.
Smile Shutter е в режим на готовност.
Обозначение за разпознаване на усмивка/Брой изображения
Рамка за разпознаване на усмивка (оранжева)
Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка
4 Изчакайте разпознаването на усмивка.
Когато нивото на усмивка надвишава точка – на индикатора, фотоапаратът записва
до 6 изображения. Натиснете бутона на затвора докрай, за да отмените режим за
разпознаване на усмивка.
• Режимът за Smile Shutter автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” или вградената памет се изчерпи, или когато запишете 6 изображения.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията.
z Съвети за по-добро заснемане на усмивки
1 Не покривайте очите.
2 Опитайте се да подраните лицето в центъра на
снимката. Честотата на засичане е по-висока, когато
очите са на едно равнище.
3 Усмивката трябва да е ясна, с разтворени устни. Полесно е усмивката да бъде засечена, когато се виждат
зъбите.
17
Засичане на условията на заснемане
Фотоапаратът засича автоматично условията на заснемане и заснема.
1 Изберете
(Автоматично регулиране) режим на диска за избор на
режим.
2 Натиснете бутон MENU (стр. 24, 25).
3 Изберете
(Разпознаване на сцена) чрез v/Vна контролния бутон.
4 Изберете желаните настройки и натиснете z.
:Off (настройки по подразбиране)
Не използва Разпознаване на сцена.
: Auto
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той се превключва към оптимални настройки и
заснема изображението.
: Advanced
Фотоапаратът заснема едно изображение без да използва функция за разпознаване на
сцени и други изображения кат използва разпознаването на сцени (общо две заснемания).
• Разпознаването на сцени не функционира в следните ситуации:
– По време на заснемане с присветване.
– Когато използвате Digital Zoom.
z Когато фотоапаратът разпознае сцена
Настройка на стойността на иконката
Иконка за разпознаване на сцена
Когато фотоапаратът разпознае сцена се появяват индикации
(Twilight),
(Twilight portrait),
(Twilight using a tripod) (само за
DSC-W220),
(Backlight),
(Backlight Portrait).
Когато фотоапаратът не разпознава сцена, изображението се заснема
при режим на разпознаване на сцена в позиция [Off].
18
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон
(индекс)
Високоговорител
Бутон (zoom при
възпроизвеждане)
Бутон
(възпроизвеждане)
Контролен бутон
Мулти конектор
(долна част)
Бутон HOME
Бутон ( )MENU
1 Натиснете
(възпроизвеждане).
Ако натиснете
докато фотоапаратът е изключен, устройството автоматично
се включва и преминава в режим на възпроизвеждане. За да превключите в режим на
снимане, отново натиснете
.
2 Изберете изображение с помощта на b/B на контролния бутон.
Движещи се изображения :
Натиснете z, за да възпроизведете движещи се изображения. (Отново натиснете z, за
да спрете възпроизвеждането.)
Натиснете B, за да превъртате бързо напред; натиснете b, за да превъртате бързо
назад. (Натиснете z, за се върнете към нормално възпроизвеждане.)
Натиснете V, за да възпроизведете екрана за контрол на силата на звука, след това
натиснете b/B, за да регулирате нивото на силата на звука.
|
За да изтриете изображение
1 Изведете на екрана изображението, което желаете да изтриете, и след това
натиснете MENU ( ).
[Delete] с помощта на v/V и изберете [This Image] с помощта на b/B, след
това натиснете z.
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
2 Изберете
|
За да прегледате увеличено изображение
(zoom при възпроизвеждане)
Натиснете (Т) докато извеждате неподвижното изображение.
За да се върнете към zoom, натиснете W.
Регулирайте позицията с помощта на v/V/b/B.
За да отмените функцията zoom при възпроизвеждане,
натиснете z.
Показва изведената област
на цялото изображение
19
|
За да гледате в индекс екран
Докато неподвижното изображение е изведено, натиснете
(индекс), за да изведете
индекс екрана.
След това изберете изображението с помощта на v/V/b/B.
За да се върнете в екран на единично изображение, натиснете z.
• Всеки път, когато натиснете
(индекс), броят на изображенията на индекса трябва да
се увеличава.
| За да изтриете изображение в индекс екран
1 Натиснете MENU, докато индекс екранът е изведен.
2 Изберете [Delete] с помощта на v/V и изберете [Multiple Images] с помощта на b/B, след
това натиснете z.
3 Изберете изображението, което желаете да изтриете, с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете z.
Обозначението
се извежда в долната част на изображението.
За да отмените избора си, изберете изображението, предназначено за изтриване, след това
натиснете z отново.
4 Натиснете MENU и изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете z.
• За да изтриете всички изображения от определена папка, изберете [All In This Folder], след
това на стъпка 2 натиснете z.
| За да възпроизвеждате серия от неподвижни изображения с ефекти и
музика (Изреждане на кадри)
1 Натиснете бутон MENU.
2 Изберете (Slideshow) посредством v/V на контролния бутон, след това натиснете z.
Извежда се екранът с настройки.
3 Изберете [OK], след това натиснете бутона z.
Изреждането на изображения започва.
Музиката ще се промени заедно с опцията за [Effects]. Също така, можете да прехвърляте и
променяте музика спрямо желанията си.
За да прехвърляте и променяте музика, следвайте стъпките.
1 Инсталирайте софтуера от CD-ROM диска (приложен в комплекта) на вашия компютър.
2 Натиснете бутона HОМЕ. След това изберете [Music Tool] t [Download Music]
в [Slideshow] (стр. 22, 23).
3 Свържете фотоапарата и компютъра чрез кабел за мулти-употреба.
4 Стартирайте “Music Transfer”, инсталиран на вашия компютър, и променете музиката.
За подробности относно промяната вижте помощния файл на “Music Transfer”.
20
| За да прегледате изображения на телевизора
Свържете фотоапарата към телевизора с кабел за мулти употреба (продава се отделно).
Към мулти
конектор
Към аудио/видео
входни жакове
Кабел за мулти употреба (приложен в комплекта)
За да гледате на HD (High Definition) телевизор, вие имате нужда от HD кабел с изходен
адаптер (не е приложен в комплекта)
• Ако зададете размера на изображението в положение [16:9], вие можете да записвате
изображения в размер, който ще запълни целия екран на HD телевизора.
• Не можете да гледате движещи се изображения, извеждани с [HD(1080i)] формат на сигнала. Задайте [COMPONENT] в положение [SD], когато записвате движещи се изображения.
• Използвайте Type2b-съвместим адаптер и кабел за HD извеждане.
21
Различни функции – HOME/Menu
Използване на екрана HOME
Екранът HOME е екран за всички функции на фотоапарата и може да бъде изведен независимо от настройката на режима (запис/преглед).
Бутон z
Контролен бутон
Бутон HOME
1 Натиснете HOME, за да изведете екрана HOME.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Категория
Опция
Насока
2 Изберете категория с помощта на b/B на контролния бутон.
3 Изберете опция с помощта на v/V, след това натиснете z.
| Когато изберете категория
(Manage Memory) или
(Settings)
1 Изберете желаната настройка с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Екранът HOME се извежда, като натиснете b.
2 Изберете настройка с помощта на v/V, след това натиснете z.
• Фотоапаратът е зададен в положение за запис или преглед, като отново натиснете
бутона HOME.
22
За подробности относно операцията
Категории
Shooting
View Images
Slideshow
Print
Manage Memory
Settings
стр. 22
Опции
Запис
Single Image
Image Index
Изреждане на кадри
Музикален инструмент
Сваляне на музика
Отпечатване
Форматиране на музика
Инструмент на паметта
Memory Stick
Форматиране
Промяна на папката за запис
Вградена памет
Форматиране
Създаване на папка за запис
Копиране
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Нулиране
Основни настройки 2
USB връзка
Видео изход
Настройки на записа
Настройки на записа 1
AF илюминатор
AF режим
Преобразуващ обектив
Настройки на записа 2
Автоматична ориентация*
Сверяване на часовника
Настройка на езика
Функции
SMTH SLW REC
COMPONENT
Дисплей за широк Zoom
Решетка
Цифров Zoom
Автоматичен преглед
*само за DSC-W220.
23
Използване на опциите на менюто
Бутон z
Контролен бутон
Бутон HOME
1 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Упътване за функциите
• Менюто ще се изведе само по време на режим на запис или възпроизвеждане.
• Различните опции ще се виждат в зависимост от избрания режим
2 Изберете желаната опция в менюто с помощта на v/V на контролния бутон.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте v/V докато опцията се изведе на екрана.
3 Изберете настройка с помощта b/B.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте b/B, докато опцията се изведе на екрана.
• Изберете опция в режим на възпроизвеждане и натиснете z.
4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
24
За подробности относно операцията
стр. 24
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни в зависимост от положението на
режима (запис/възпрозвеждане) и позицията на диска за избор на режим в режим на запис. На
екрана се извеждат само достъпните опции.
Меню за запис
Scene Selection (Избор на сцена)
Избира предварително зададена настройка в зависимост от различните условия на сцената.
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на изображението.
Flash (Светкавица)
Избира настройката за светкавицата в режим на
лесен запис.
Face Detection (Разпознаване на
лице)
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на
фокуса, когато използвате функцията за разпознаване
на лице.
Smile Detection (Разпознаване на
усмивка)
Избира обекта с приоритет за функцията Smile
Shutter.
Smile Detection Sensitivity (Чувствителност при разпознаване на
усмивка)
Задава нивото на чувствителността при разпознаване на усмивка.
REC Mode (Режим на запис)
Избира режим на продължителен запис.
Scene Recognition
Автоматично разпознава узловиятя на заснемане и
извършва самото заснемане.
EV
Регулира експонацията.
ISO
Избира чувствителност на осветеността.
Metering Mode (Режим на измерване)
Избира режима на измерване.
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
White Balance (Баланс на белия
цвят)
Регулира цветните тонове.
Underwater White Balance (Баланс
на белия цвят под вода)
Регулира цветните тонове под вода.
Flash Level (Ниво на светкавицата) Регулира нивото на светлина от светкавицата
Red Eye Reduction (Намаляване на
ефекта на червените очи)
Задава се, за да намалите ефекта на червените очи.
DRO
Оптимизира яркостта и контраста.
Color Mode (Цветен режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя
специални ефекти.
SteadyShot (Устойчиво снимане)
(само за DSC-W220)
Избира режим на анти-замъгляване.
Shooting Settings (Настройки
за запис)
Избира настройките на записа.
25
За подробности относно операцията
стр. 24
Меню за преглед
(Изтриване)
(Изреждане на кадри)
(Ретуш)
(Оразмеряване)
(Защита)
(Отпечатване)
(Въртене)
(Избор на папка)
26
Изтрива изображението.
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
Ретушира неподвижно изображение.
Променя размера на изображението в зависимост от употребата.
Предотвратява случайно изтриване.
Прибавя знак за отпечатване на изображение, което желаете
да отпечатате.
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим
принтер.
Върти неподвижните изображения.
Избира папка за преглед на изображение.
Работа с компютър
Можете да гледате изображения, записани с вашия фотоапарат, на компютър. Като използвате софтуера на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
неподвижни изображения и на движещи се изображения от фотоапарата повече от всякога.
За подробности вижте “Наръчник за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Поддържани операционни системи за USB връзка и програмен
софтуер (приложен в комплекта)
За Windows потребители
За Macintosh потребители
USB връзка
Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP*1
SP3/Windows Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
до v10.5)
Софтуер “Picture
Motion Browser”
Microsoft Windows XP*1 SP3,
Windows Vista*2 SP1
Не е съвместим
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter издания.
*2 Стартови издания не се поддържат.
• Вашият компютър трябва да е с предварително инсталирана операционна система от
описаните по-горе. Не се поддържат обновени операционни системи.
• Ако вашата операционна система не поддържа USB връзки, копирайте изображението,
като заредите Memory Stick Duo в гнездото за Memory Stick на вашия компютър или
използвайте Memory Stick четящо/записващо устройство, което се продава в търговската мрежа.
• За повече подробности относно операционната среда за “Picture Motion Browser” софтуера, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook)
Приложеният на CD-ROM диска (приложен в комплекта) “Наръчник за Cyber-shot” обяснява
в подробности как да използвате фотоапарата. За да прегледате програмата се изисква
Adobe Reader.
| За Windows потребители
1 Включете вашия компютър и заредете CD-ROM диска (приложен в комплекта) в CD-ROM
устройството.
Извежда се екран за инсталиране.
2 Щракнете върху бутон [“Cyber-shot Handbook”]
• Когато инсталирате “Cyber Shot Handbook”, автоматично се инсталира “Ръководството за Cyber-shot стъпка по стъпка”
3 След като инсталацията приключи, щракнете два пъти върху иконката-препратка на десктопа.
| За Macintosh потребители
1 Включете вашия компютър и заредете CD-ROM диска (приложен в комплекта) в CD-ROM
устройството.
2 Изберете папката [Handbook] и копирайте “Handbook.pdf”, запазен в папката [GB] на вашия
компютър.
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”
27
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете v (DISP) на
контролния бутон, дисплеят се променя
(стр. 16).
| Когато записвате неподвижни
изображения
"
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
Диск за избор на режим/
Меню (Избор на сцена)
s
( Устойчиво снимане)
режим е възможeн само за
моделиDSC-W210/W215 .
• Индикаторите са ограничени в режим на
лесен запис.
Диск за избор на режим
(Автоматично програмиране)
Баланс на бeлия цвят
| Когато записвате движещи се
изображения
Режим Burst/Режим Bracket
Режим на измерване
Разпознаване на лице/
Разпознаване на усмивка
Устойчиво снимане
(само за DSC-W220)
DRO
| Когато възпроизвеждате
Предупреждение за вибрация
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка/Брой изображения
Zoom скала
Режим за цветност
PictBridge връзка
Защита
28
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
Zoom скала
VOL.
00:25:05
Сила на звука
Време за запис (часове :
минути : секунди)
Промяна на папката
PictBridge връзка
Scene Recognition
(Разпознаване на сцена)
#
[
AE/AF в заключено положение
ISO400
ISO номер
AF илюминатор
Намаляване на ефекта
на червените очи
NR бавен затвор
125
Скорост на затвора
F3.5
Размер на диафрагмата
+2.0EV
Стойност на експонацията
Режим на измерване
Режим със светкавицата
Зареждане на светкавицата
Индикатор за AF рамка
на визьора
1.0m
Баланс на белия цвят
Полу-ръчна стойност
Режим макро
REC
Standby
Запис на движещо се изображение/Режим на готовност
0:12
C:32:00
Индикация при автодиагностика
ISO400
ISO номер
Време за запис (минути :
секунди)
+2.0EV
Стойност на експонацията
500
Скорост на затвора
101-0012
Номер на папка-файл
F3.5
Размер на диафрагмата
2009 1 1
9:30 AM
Дата на записа/Време на възпроизведеното изображение
[ STOP
[ PLAY
Функции за възпроизвеждане на изображения
BACK/NEXT Избор на изображения
7 VOLUME
Регулиране на силата на звука
Преобразуващ обектив
%
Таймер за самост. включване
C:32:00
Функция за автодиагностика
AF рамка
$
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
96
Брой на изображения
за запис
8/8 12/12
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в избраната папка
Носител на възпроизвеждане/запис (“Memory Stick
Duo”, вградена памет)
/
Възпроизвеждане
Лента за възпроизвеждане
+
Кръстче за прицелване
Хистограма
sИндикацията
се извежда, когато дисплеят за хистограма е изключен.
29
Живот на батерията и капацитет на паметта
Живот на батерията и брой изображения,
които можете да запишете/прегледате
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете
или прегледате, и животът на батериите,
когато снимате в нормален режим при
температура 25OС с напълно зареден комплект батерии (приложен в комплекта).
Стойностите за броя на изображенията, които могат да бъдат записани или
възпроизведени, позволяват смяната на
“Memory Stick Duo”, когато е необходимо.
Обърнете внимание, че истинският брой
на изображенията може малко да се различава в зависимост от условията.
| Когато записвате неподвижни
изображения
Живот на батерията Брой на изображенията
(мин.)
DSC-W220
Прибл. 185
Прибл. 370
DSC-W210/W215
Прибл. 215
Прибл. 430
• Снимане при следните условия:
– [REC Mode] е зададен в положение
[Normal].
– [AF Mode] е зададен в положение [Single].
– [SteаdyShot] е зададен в положение
[Shooting] (само за DSC-W220).
– Снимане на изображения през 30-секунден интервал.
– Натиснете zoom бутоните W и T за
всяка снимка.
– Използване на светкавицата веднъж на
всеки 2 снимки.
– Включване и изключване на всеки 10
снимки.
• Методът на измерване се основава на
стандарта CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Животът на батериите и броят на изображенията не се променят, независимо
от размера на изображението.
30
| Когато преглеждате неподвижни изображения
Живот на батериите
(мин.)
Брой изображения
DSC-W220
Прибл. 420
DSC-W210/W215
Прибл. 470
Прибл. 8400
Прибл. 9400
• Преглед на единични изображения в поредност на около 3-секундни интервали.
| Забележки за комплекта батерии
• Капацитетът на батериите намалява с
увеличаването на използванията, както
и с течение на времето.
• Животът на батериите и броят
изображения, които могат да бъдат
записани/възпроизвеждани, намалява при
следните условия:
– При ниски температури.
– Когато използвате светкавицата.
– При често включване и изключване на
фотоапарата.
– При често използване на функцията
zoom.
– Когато стойността на [LCD
Backlight] е голяма.
– Когато [AF Mode] е зададен в положение [Monitor].
– Когато функцията [SteadyShot] е
зададена в положение [Continuous] (само
за DSC-W220).
– Когато батериите са почти изтощени.
– Когато функцията за разпознаване на
лица е активирана.
Брой неподвижни изображения и време за запис на
движещи се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения може да
се различава в зависимост от условията на запис.
• Дори когато капацитетът на вашия носител за запис е същият като този, указан в
таблицата по-долу, броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се
изображения може да бъде различна.
• Можете да избирате размер на изображението от менюто (стр. 24, 25).
| Приблизителен брой на неподвижните изображения, които можете да
запишете
(Единици: изображения)
Капацитет Вградена
памет
Прибл.
256 MB
15 MB
Размер
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
3
48
100
204
412
815
1638
3321
8M
4
72
150
306
618
1223
2457
4981
5M
6
92
191
390
787
1557
3127
6340
3M
10
148
306
626
1262
2498
5017
10170
VGA
96
1428
2941
6013
12120
23980
48160
97640
3:2(11M)
3
54
112
229
462
915
1838
3726
16:9(9M)
3
58
120
246
496
982
1974
4001
16:9(2M)
16
238
490
1002
2020
3997
8027
16270
• Брой изображения, когато [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999,
се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с по-стари модели на Sony и бъдат възпроизведени на този
фотоапарат, възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
| Приблизително време за запис на движещи се изображения
Номерата в таблицата по-долу показват максималното време за запис, което се получава
чрез събирането на всички файлове с движещи се изображения.
(Единици: часове: минути:секунди)
Капацитет Вградена
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
памет
Прибл. 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
15 MB
Размер
640(Fine)
0:02:50 0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
3:23:20
640(Standard)
0:00:40 0:10:40 0:22:00
–
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
12:12:20
320
0:02:50 0:42:50 1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50 48:49:20
• Изображения, чиито размер е зададен в положение [640(Fine)], могат да бъдат записвани
единствено на “Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратът не поддържа запис или възпроизвеждане на HD движещи се изображения.
• Размерът на клипа е ограничен до приблизително 2 GB. По време на запис, записът на клипа
спира автоматично, когато размерът на клипадостигне прибл. 2 GB.
31
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
a Проверете опциите по-долу и се обърнете към “Наръчник за Cyber-shot” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/E:< < :< < ”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
b Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това включете захранването.
c Нулирайте настройките (стр. 23).
d Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет и музикалните файлове да бъде прегледани.
Комплект батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на
батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите
батерията в него.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 11).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте единствено препоръчания комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете
отново фотоапарата (стр. 17).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Индикаторът за оставащия заряд на батериите не е верен.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете
отново фотоапарата (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батериите, захранването може
да се изключи автоматично, за да защити фотоапарата. В този случай съобщението се
появява на LCD екрана преди фотоапарата да се изключи.
32
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или
студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от реалното състояние. Разредете напълно комплекта батерии и след това го заредете, за да се изведе вярна индикация.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Лампичката CHARGE примигва, докато зареждате батерията.
• Отстранете и поставете отново батерията и се уверете, че са инсталирани правилно.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте да заредите батериите
отново в рамките на подходящия температурен обхват (10 до 30 градуса по Целзий).
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(продава се отделно). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo” (стр.
31). Ако те са пълни, извършете едно от двете:
– Изтрийте ненужните изображения (стр. 19).
– Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
• Когато записвате неподвижни изображения, задайте ключа за избор на режим в положение,
което е различно от .
• Когато записвате движещи се изображения, задайте ключа за избор на режим в положение .
• Когато записвате движещи се изображения, размерът на изображението е зададен на
[640(Fine)]. Извършете едно от следните:
– Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
– Използвайте “Memory Stick PRO Duo”.
Не можете да заснемате в режим Smile Shutter
• Натиснете бутона на затвора докрай.
• Ако не бъде засечена усмивка, не се заснема изображение (стр. 17).
• Smile demo mode] е в позиция [On]. Настройте [Smile demo mode] в позиция [Off] (стр. 23).
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и са се появили бели, червени, лилави или други на цвят
ивици върху изображението. Това не е неизправност.
Едно и също изображение се заснема няколко пъти
• [REC Mode] е в позиция [Burst] или Exposure Bracket. Или шScene recognition] е в настройка
[Advanced] (стр. 25).
33
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(възпроизвеждане) (стр. 19).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
• Възпроизвеждането не е възможно, ако Smile Shutter е в положение на готовност. Излезте
от режима на готовност, като натиснете бутона на затвора докрай.
34
Предпазни мерки
| Не използвайте/оставяйте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или
влажни места
• Не оставяйте устройството или в кола, паркирана на пряка слънчева светлина. Корпусът
на фотоапарата може да се деформира и да
причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло
• Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може да причини
неизправност.
• Не излагайте устройството на вибрации
• Не излагайте устройството близо до силни
магнитни полета
• Не излагайте устройството на песъчливи
или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да
попадне пясък. Пясъкът и прахът могат да
причинят неизправност във фотоапарата и
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
| Пренасяне
Не сядайте на стол или друго място, когато
сте прибрали фотоапарата в задния си джоб,
защото това може да причини неизправност
или повреда на фотоапарата.
| Относно батерията
Избягвайте грубо третиране, разглобяване или
физически натиск като настъпване или изпускане на батериите.
Не използвайте деформирани или повредени
батерии.
| Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана
със специалния комплект за почистване на
LCD екрани (не е приложен в комплекта), за да
премахнете пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с меко
парче плат, когато по повърхността му има
следи от пръсти или прах.
Почистване на повърхността на
фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата
с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след
което подсушете повърхността добре. В никакъв случай не използвайте следните продукти
и не извършвайте описаните действия, за да почистите устройството, защото покритието
на корпуса може да се повреди:
– Химични продукти като разтворители,
бензин, алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо изпаряващ се инсектицид и др.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете
ви има следи от гореизброените вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с
гума или винил за дълго време.
| Забележка за работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа
в температурен интервал от 0OС до 40OС.
Снимането на крайно студени или горещи
места, които излизат извън тези стойности,
не се препоръчва.
| Относно температурата на
фотоапарата
Фотоапаратът и батериите се затоплят
поради продължителната употреба, но това не
е неизправност.
| Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място или го оставите в
много влажна стая, във вътрешността на
устройството или по повърхността му може
да се кондензира влага. Ако това се случи, фотоапаратът може да се повреди.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата.
Забележете, че ако се опитате да извършвате
операция по запис докато във вътрешността
на устройството или по обектива има влага,
останала във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
| Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и други настройки се запазват
независимо дали захранването е включено или
изключено.
Вградената литиева клетка е постоянно
заредена докато използвате фотоапарата. Независимо от това, ако използвате фотоапарата
само за кратки периоди от време, батерията
се разрежда като не използвате фотоапарата за
около 1 месец, батерията се разрежда напълно. В
този случай се уверете, че сте заредили батерията, преди да използвате фотоапарата.
Обърнете внимание, че независимо от това,
дори и батерията да не е заредена, вие можете
да използвате фотоапарата, като не записвате
датата и часа.
Начин на зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии във фотоапарата
и го оставете с изключено захранване за повече
от 24 часа.
35
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения
7.79 mm (тип 1/2,3) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 12.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 12.1 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 4 х вариообектив
f= 5.35 – 21.4 mm (30 – 120 mm (35 mm
преобразуващ фотоапарат))
F2.8 (W) – F5.8 (T)
Контрол на експонацията:
DSC-W220
Автоматична експонация,
Избор на сцена (11 режима)
DSC-W210/W215
Автоматична експонация,
Избор на сцена (12 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Daylight, Cloudy, Fluorescent, 1, 2, 3,
Incandescent, Flash
Underwater White Balance: Auto, Underwater
1,2, Flash
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21
JPEG съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: MPEG1
съвместим (моно)
Носител на данните: Вградена памет
(Приб. 15 МВ), “Memory Stick Duo”
Светкавица: Препоръчително разстояние
(При ISO чувствителност (препоръчителен индекс на експонацията) в
положение Auto):
Прибл. 0,2 m до 3,9 m (W)/ прибл. 0,5 до
1,9 mm (T)
[Входни и изходни конектори]
Мулти Конектор: Type2b (AV-out(SD/HD
Component/USB/DC-in):
Видео изход
Аудио изход (моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB (USB
2.0 съвместим)
36
[LCD екран]
LCD панел: 6.7 cm (тип 2.7) TFT
Общ брой на точките (dots):
230 400 (960 х 240) точки
[Захранване, общи условия]
Захранване:
Комплект акумулаторни батерии
NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (не е приложен в комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не
е приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време
на запис):
DSC-W220
1,0 W
DSC-W210/W215
0,9 W
Работна температура: От 0OС до 40OС
Температура на съхранение:
От -20OС до +60OС
Размери:
95.2 x 56.5 x 21.8 mm (ш / в / д) (без
изтеглящите се части)
Тегло:
DSC-W220
Прибл. 147 g (включително батерия
NP-BG1, комплект батерии, “Memory
Stick Duo” и др.)
DSC-W210/W215
Прибл. 146 g (включително батерия
NP-BG1, комплект батерии, “Memory
Stick Duo” и др.)
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение съвпадащо с III:
Съвместим
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за
батерии BC-CSGD/BC-CSGE
Изисквания към захранването: AC 100 до
240 V, 50/60 Hz, 2W
Изходен волтаж: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0OС до 40OС
Температура на съхранение:
От -20OС до +60OС
Размери: Прибл. 83 х 55 х 24 mm (ш / в / д)
Тегло: Прибл. 55 g
Комплект акумулаторни
батерии NP-BG1
Използвани батерии:
Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Капацитет: 3.4 Wh (960 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки:
• Следните символи са търговски марки на
копорация Sony.
“
”, “Cyber-shot”, “Memory
Stick”, “
”, “Memory Stick PRO”, “
”, “Memory Stick Duo”,
”, “Memory Stick PRO
“
Duo”, “
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” и “
”
са търговски марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX и Windows
Vista са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
PowerMac и eMac са търговски марки или
запазени търговски марки на Apple Inc.
• Intel, MMX и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марка на Intel
Corporation.
• Adobe и Reader са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство като цяло, са търговски марки или
запазени търговски марки на техните
съответни разработчици или производители. Въпреки това, “™” или “®” не се
използват навсякъде в това ръководство.
37
38
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising