Sony | DSC-W290 | Sony DSC-W290 W290 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-125-476-11(1)
Подготовка за
експлоатация
Цифров фотоапарат
Ръководство за експлоатация
DSC-W270/W275/W290
Преди да започнете да работите с
устройството, моля, прочетете
изцяло това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
Запис/преглед на
изображения
Използване на
функциите за запис
Използване на
функциите за преглед
Изтриване на
изображения
Свързване на други
устройства
Промяна на
настройките на
фотоапарата
© 2009 Sony Corporation
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер
на мястото, оставено по-долу. Обръщайте
се към тези цифри винаги, когато ви се
наложи да се свържете с вашия дилър на
Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-W270/W275/W290
Сериен №. __________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с
контакта от мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща
форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
2
• Не разглобявайте.
• Не удряйте и не излагайте комплекта батерии
на сътресения или подобни, като например
удари, изпускане или натиск следствие на
настъпване.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не
позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батериите на изключително
високи температури над 60oС, като например
в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили комплекта
батерии, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този
комплект батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят с
батериите.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте батериите единствено със
същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използвания комплект
батерии, както е посочено в
инструкциите.
Зарядно устройство за
батерии
Дори когато лампичката CHARGE не
свети, зарядното устройство за батерии
не е изключено от източника на
захранване, докато захранващият кабел е
включен в мрежата от 220 V.
Ако се получи проблем, докато
използвате зарядното устройство за
батерии, незабавно изключете
захранването, като разкачите
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
3
За потребители в
Европа
 Забележки за потребители в
държави, попадащи под
условията на Директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с
работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
 Внимание
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
 Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете
и отново включете USB кабела.
 Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили
продукта.
4
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите не трябва
да се третират като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва да бъде постоянно свързан с
батерията, батерията трябва да бъде
подменяна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато вече нямате
нужда от нея, я предайте в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта.
Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили
продукта.
5
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата ......8
Подготовка за експлоатация ....................10
Проверка на приложените аксесоари .............................10
Упътване за частите ..................................................................11
Зареждане на комплекта батерии .....................................12
Зареждане на комплекта батерии/
"Memory Stick Duo” носител
(продава се отделно) ................................................................14
Сверяване на часовника ........................................................16
Запис/преглед на изображения ...............18
Запис на изображения ............................................................18
Преглед на изображения .......................................................19
Използване на функциите за запис .........................20
Извеждане на минимално количество инидкатори
(Лесен запис) ...........................................................................................20
Разпознаване на усмивка и автоматичен запис
(Разпознаване на усмивка) ...............................................................21
Автоматично разпознаване на условията на запис
(Разпознаване на сцена) .....................................................................22
Фокусиране върху лице на човек
(Разпознаване на лице) .......................................................................24
Запис от близо (Макро) ......................................................................25
Използване на таймера за автоматично включване..............25
Избор на режим за работа със светкавицата............................26
Промяна на дисплея на екрана ......................................................26
Избор на размер на изображението в съответствие
с употребата .............................................................................................27
Използване на режим за запис, който отговаря на
сцената (Избор на сцена) ...................................................................28
Запис на движещи се изображения ..............................................30
Използване на функциите за преглед ....................32
Преглед на увеличено изображение
(Zoom при възпроизвеждане) .......................................................32
Търсене на изображение (Индекс изображение) .................32
Преглед на неподвижни изображения с музика
(Изреждане на кадри) ........................................................................33
Избор на формат на дисплея (Режим на преглед) ................34
Изтриване на изображения .......................................35
6
Изтриване на изображения .............................................................35
Изтриване на всички изображения (Форматиране) .............36
Свързване на други устройства ...............................37
Преглед на изображения на телевизионен екран .................37
Отпечатване на неподвижни изображения ..............................37
Използване на фотоапарата с компютър ...................................39
Промяна на настройките на фотоапарата ..............43
Промяна на оперативните звуци ...................................................43
Използване на опциите в MENU .....................................................44
Използване на опциите (Настройки) .....................................47
Други .............................................................................49
Списък с икони, изведени на екрана ...........................................49
Преглед на "Ръководство за Cyber-shot” ....................................52
Отстраняване на проблеми ..............................................................53
Предпазни мерки ..................................................................................56
Технически характеристики .............................................................57
7
 Забележки относно
използването на
фотоапарата
Подсигуряване на данни
във вградената памет и
“Memory Stick Duo”
• Отстранете праха от повърхността на светкавицата.
Ако вследствие на затопляне по повърхността на
светкавицата залепне прах, възможно е
светкавицата да не излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с променен цвят.
Забележки за LCD екрана и
обектива
• LCD екранът е произведен по високо
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
прецизна технология, така че ефективният
комплекта батерии или “Memory Stick Duo”,
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче
докато лампичката за достъп свети. Ако го
върху LCD екрана да се появят малки черни
направите, възможно е данните, записани във
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или
вградената памет или на “Memory Stick Duo”, да
зелени на цвят). Появата на тези петънца е
се повредят. Уверете се, че сте копирали
напълно нормална в процеса на снимане и по
данните на друг носител, за да ги защитите.
никакъв начин не влияе върху качеството на
Работа с файловете
записаното изображение.
• Когато нивото на заряда в батерията намалее,
Когато заредите във фотоапарата “Memory
възможно е обективът да спре да се движи.
Stick Duo” носител без файл за управление, и
Поставете зареден комплект батерии и
когато включите устройството, част от
отново включете фотоапарата.
капацитета на “Memory Stick Duo” носителя
автоматично се използва за създаването на
Относно температурата на
файл за управление. Тази операцията изисква фотоапарата
известно оперативно време, след което
Възможно е вашия фотоапарат и батерията да
устройството ще стартира извършването на
се нагорещят при продължителна употреба, но
следващата операция.
това не е неизправност.
Забележки по
записа/възпроизвеждането
• Преди да запишете еднократни събития, направете
пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а
също не е и водоустойчив. Преди да започнете
работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки”
(стр. 56).
• Избягвайте да излагате фотоапарата на влага. Ако
във вътрешността на устройството попадне вода,
може да се получи неизправност, а в някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
директно към друга ярка светлина. Това може да
причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага, отстранете
влагата преди да използвате фотоапарата (стр. 56).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен
повреда и невъзможност за правене на записи,
подобни действия могат да направят носителя за
запис неизползваем или да причинят повреда или
загуба на данни за изображенията.
8
Относно защитата от
прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата
и батерията, възможно е да не успеете да
запишете движещо се изображение или
захранването да се изключи автоматично, като
защитна функция на фотоапарата.
Преди захранването да се изключи, на LCD
екрана ще се изведе съобщение, или няма да
можете да записвате движещи се изображения.
Забележки за съвместимостта
на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани
с вашия фотоапарат, но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на изображения, записани
или редактирани с друго оборудване, но на
вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предпазни мерки относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други продукции да бъдат
защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското
право.
Не се предоставят
компенсации за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др., записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Относно илюстрациите
Илюстрациите, които са използвани в това
ръководство са от модела DSC-W290, освен
ако в текста не е отбелязано друго.
9
Проверка на приложените аксесоари
• Ремък за китката (1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за моделите за САЩ и
Канада)
• Меко калъфче за пренасяне (1) (само за
DSC-W275)
Подготовка за експлоатация
• Зарядно устройство за батерии
BC-CSGD/BC-CSGE (1)
• Комплект акумулаторни батерии NPBG1 (1)/Калъф за батериите (1)
• CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Наръчник за Cyber-shot”
- “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
 Използване на ремъка
на китката
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
Прикрепете ремъка и поставете ръката си
през него, за да предотвратите повреда на
фотоапарата вследствие от изтърване.
Кукичка
10
Упътване за частите
Подготовка за експлоатация
Долна част
 Бутон на затвора
 Бутон
(Усмивка)
 Светкавица
 Бутон ON/OFF (Захранване)
 Високоговорител
 Микрофон
 Лампичка за таймера за автоматично
изключване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
 Обектив
 LCD екран
 За запис: Бутон W/T (zoom)
За преглед: Бутон (zoom при
възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
 Диск с режими
 Кукичка за ремъка за китката
 Бутон
(Възпроизвеждане)
 Контролен бутон
Включено меню: ////
Изключено меню: DISP/ / /
 Бутон (Изтриване)
 Бутон MENU
 Мулти конектор
 Гнездо за статив
•Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5,5 mm. Ще
бъде невъзможно да закрепите стабилно фотоапарата към статив, ако
използвате по-дълъг винт, и може да
повредите устройството.
 Капаче на батерията/”Memory Stick
Duo” носителя
 Отделение за “Memory Stick Duo”
 Лампичка за достъп
 Лост за изваждане на батерията
 Отделение за зареждане на батерията
11
Зареждане на комплекта батерии
комплекта
1заПоставете
батерии в зарядното устройство
батерии.
• Можете да използвате батериите, дори когато
са частично заредени.
Подготовка за експлоатация
Комплект
батерии
зарядното устройство
2Свържете
за батерии към стенния контакт.
Щекер
Ако продължите да зареждате комплекта
батерии още около 1 час след като
лампичката CHARGE се изключи, зарядът на
батериите ще ви позволи да работите с
фотоапарата значително по-дълго време
(пълно зареждане).
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Лампичка CHARGE
Изключена: Зареждането е приключило
(нормално зареждане)
За потребители в страните/регионите,
различни от САЩ и Канада
Захранващ
кабел
Лампичка CHARGE
зареждането приключи, изключете зарядното
3Когато
устройство за батерии
12
 Време за зареждане
Пълно зареждане
Нормално зареждане
Прибл. 330 минути
Прибл. 270 минути
Забележки
 Живот на батериите и брой изображения,
които можете да запишете/прегледате
Запис на
неподвижни
изображения
Преглед на
неподвижни
изображения
Живот на
батерията (мин.)
Брой на
изображенията
DSC-W290
Прибл. 150
Прибл. 300
DSC-W270/W275
Прибл. 165
Прибл. 330
DSC-W290
Прибл. 340
Прибл. 6800
DSC-W270/W275
Прибл. 400
Прибл.8000
Подготовка за експлоатация
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредени батерии при температура на околната среда около 25оС. Възможно е
зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батериите от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате оригинални Sony батерии или зарядно устройство за
батерии.
Методът на измерване се основава на стандарта CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Забележка
• Животът на батериите и броят на изображенията не се променят независимо от размера на
изображението.
Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите
(приложено в комплекта) и променливотоковия адаптер AC-LS5K (не е
приложен в комплекта) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото
това може да доведе до неизправност.
13
Зареждане на комплекта батерии/"Memory
Stick Duo” носител (продава се отделно)
1Отворете капачето.
Подготовка за експлоатация
Заредете "Memory Stick
2комплекта).
Duo” (не е приложен в
Заредете “Memory Stick Duo” със
страната с теминала към
обектива, докато чуете
щракването на носителя при
поставянето му в устройството.
комплекта
3Заредете
батерии.
Заредете батерията, докато
натискате лостчето по посока на
стрелката.
4Затворете капачето.
14
“Memory Stick”
носители, които можете
да използвате
“Memory Stick Duo” носител
Фотоапаратът записва изображенията на
вградената памет (приблизително 11 МВ).
За да прехвърлите изображения от
вградената памет на “Memory Stick Duo”
носителя, заредете “Memory Stick Duo”
носителя във фотоапарата, след това
изберете MENU 
(Настройки) 
(“Memory Stick” носител)  [Copy].
 За да извадите
комплекта батерии
Лостче за изваждане на батерията
“Memory Stick” носител
Не можете да използвате “Memory Stick” с
фотоапарата.
Плъзнете лостчето за изваждане
на батерията. Внимавайте да не
изпуснете комплекта батерии.
 Проверка на оставащия
заряд на батериите
За да отстраните
комплекта "Memory
Stick Duo”
Лампичка за достъп
Подготовка за експлоатация
Можете да използвате “Memory Stick PRO
Duo” носител или “Memory Stick PRO-HG
Duo” носител заедно с фотоапарата.
За подробности относно броя на
изображенията/времето, което можете да
записвате, вижте стр. 28, 31. Други видове
“Memory Stick” или карти с памет не са
съвместими с фотоапарата.
Когато не е зареден
"Memory Stick Duo”
Индикаторът за оставащ заряд на
батерията се извежда в горния ляв ъгъл
на LCD екрана.
Висок заряд

Нисък заряд
Забележки
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети и след това натиснете
веднъж "Memory Stick Duo”.
Забележка
• Никога не отстранявайте комплекта
батерии/"Memory Stick Duo” носителя, докато
лампичката за достъп мига. Това може да
причини повреда на данните за
изображенията в "Memory Stick Duo”
носителя/вградената памет.
• Устройството се нуждае от около минута
време, за да изведе правилния индикатор за
оставащо време.
• При определени условия е възможно
индикаторът за оставащ заряд да не показва
верни стойности.
• Ако използвате батерия NP-FG1 (не е
приложена в комплекта), след индикатора за
оставащо време се извеждат и минутите.
•Капацитетът на батерията намалява с времето и
при продължителна употреба. Когато времето
за работа спрямо заряда на батериите
намалява осезаемо бързо, батерията трябва да
бъде подменена. Купете нова.
• Ако фотоапаратът е включен и не работите с
него 3 минути, той автоматично се изключва
(функция за автоматично изключване на
захранването).
15
Сверяване на часовника
бутона ON/OFF
1Натиснете
(Захранване).
Фотоапаратът се включва.
• Възможно е включването на
захранването и извършването на
операция да отнеме известно време.
Подготовка за експлоатация
Бутон ON/OFF (Захранване)
Изберете опцията с
2
настройка с помощта на
на контролния бутон,
след това натиснете .
Date & Time Format: Изберете
формата за извеждане на датата и часа.
Daylight Savings: Изберете
включване/изключване на функцията
Daylight Savings.
Date & Time: Сверява датата и часа.
Контролен бутон
цифровата стойност и желаната настройка с
3Задайте
помощта на , след това натиснете .

• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
4Изберете [Go to next], след това натиснете
16
.
Изберете желаната от вас
5контролния
област с помощта на 
бутон и след
това натиснете .

Забележка
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображение. Използвайки "PMB”
на CD-ROM диска (приложен в комплекта), вие можете да отпечатвате или да запазвате
изображенията с дата.
Подготовка за експлоатация
[OK], след това
6Изберете
натиснете .
 Повторна настройка на дата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(стр. 48).
(Настройки)   (Настройки на часовника)
17
Запис на изображения
Задайте фотоапарата в
1автоматична
положение
(Интелигентна
настройка) и след
това натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
За да записвате движещи се изображения,
задайте диска за избор на режим в
положение
(Режим на движещо се
изображение) (стр. 30).
Бутон ON/OFF
(Захранване)
Запис/преглед на изображения
Придържайте здраво
2показано
фотоапарата, както е
на
Диск за избор на режим
Бутон W/T (Zoom)
илюстрацията.
• Натиснете бутона Т, за да
увеличите, и натиснете бутона
W, за да се върнете към
предходния изглед.
Натиснете бутона на
3фокусирате.
затвора наполовина, за да
Индикаторът
се извежда, за да
покаже, че функцията Устойчиво
снимане работи. Когато
изображението е на фокус, се чува
звуков сигнал и индикаторът 
светва. Най-малкото разстояние за
заснемане на кадър е приблизително
10 cm (W)/50 cm (Т) (от обектива).
бутона на затвора
4Натиснете
докрай.
Изображението се записва.
18
Бутон на
затвора
Обозначение
за устойчиво
снимане
AE/AF в
заключено
положение
Преглед на изображения
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане).
Извежда се последното записано
изображение.
• Когато не можете да възпроизвеждате
изображения от “Memory Stick Duo”,
записани с друг фотоапарат, на това
устройство, опитайте да прегледате
изображенията в режим [Folder View]
(стр. 34).
Бутон
(Възпроизвеждане)
Запис/преглед на изображения
 Избор на
следващо/предходно
изображение
Докоснете  (следващ)/ (предходен) на
екрана.
Контролен бутон
 Изтриване на
изображение
 Натиснете бутона
(Изтриване).
 Изберете [This Image] с помощта на 
на контролния бутон, след това натиснете .
 Връщане към запис
на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
 Изключване на
фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Бутон
(Изтриване)
19
Извеждане на минимално количество
индикатори (Лесен запис)
Този режим намалява минималното количество настройки. Размерът на текста се
увеличава и индикаторите се виждат по-лесно.
Задайте диска за избор на
1(Лесен
режим в положение
запис)
Действие
Как да промените
Таймер за автоматично
включване
Натиснете
на контролния бутон  Изберете
[Self-Timer 10sec] или [Self-Timer Off].
Размер на
изображението
Натиснете MENU  Изберете [Large] или [Small] от
[Image Size].
Светкавица
Натиснете на контролния бутон  Изберете [Flash
Auto] или [Flash Off]/Натиснете MENU  [Flash] 
Изберете [Auto] или [Off].
 Относно режима Лесен преглед
Когато натиснете бутона
(Възпроизвеждане) и дискът за избор на режим е
зададен в положение
(Лесен запис), текстът на екрана за възпроизвеждане
става по-голям и се вижда по-лесно. В допълнение, функциите, които можете да
използвате, са ограничени.
Бутон
(Изтриване):
Бутон MENU:
20
Можете да изтриете изображението,
което е изведено в момента.
Изберете [OK]  .
Можете да изтриете изведеното изображение
с помощта на [Delete Single Image],
всички изображения в папката с помощта на
[Delete All Images].
Разпознаване на усмивка и автоматичен
запис (Разпознаване на усмивка)
1Натиснете бутона
(Усмивка).
Бутон
(Усмивка).
разпознаването на
2Изчакайте
усмивка.
Съвети за запис на по-добри усмивки
Използване на функциите за запис
Когато нивото на усмивката надвиши
точката  на индикатора, фотоапаратът
автоматично записва изображения. Когато
отново натиснете бутона
(Усмивка),
операцията Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка) приключва.
• Дори ако натиснете бутона на затвора
докато функцията Smile Shutter
(Разпознаване на усмивка) е активна,
Рамка за разпознаване на усмивка
фотоапаратът записва изображението и
Индикатор за
след това се връща в режим Smile Shutter чувствителност при
(Разпознаване на усмивка).
разпознаване на
усмивка
 Не закривайте очите с бретон.
 Опитайте се да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да
поставите фотоапарата на
възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава полесно, когато зъбите са открити.
21
Автоматично разпознаване на условията на
запис (Разпознаване на сцена)
Задайте диска за избор на режим
1автоматична
в положение
(Интелигентна
настройка).
2Насочете фотоапарата към обекта.
Когато фотоапаратът определи сцената, той извежда
съответната икона
(Запис при нощни условия),
(Запис на портрет при нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет при задно
осветяване),
(Пейзаж),
(Макро) или
(Портрет) на LCD екрана.
Икона за разпозната сцена
бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
3Натиснете
върху обекта, след това запишете изображенията.
22
 Запис на две изображения с различни настройки и избор на
тази, която ви харесва повече
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Избор на сцена) 
(Предварително) с помощта на ///  на контролния бутон.
Когато фотоапаратът разпознае сцена, която е трудна за заснемане (
(Запис
при нощни условия),
(Запис на портрет при нощни условия),
(Запис при
нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет при
задно осветяване)), той променя настройките както следва и записва две
изображения с различни ефекти.
Първа снимка
Втора снимка
Чувствителността е увеличена, за да се
намали замъгляването
Запис в режим на бавна
синхронизация, като
използвате като
отправна точка лицето,
което е най-силно
осветено от
светкавицата
Чувствителността е увеличена, като за
отправна точка е използвано лицето, което
е най-силно осветено от светкавицата. По
този начин се намалява замъгляването
Запис в режим на бавна
синхронизация
Скоростта на затвора е намалена и
чувствителността не е увеличена
Записана със
светкавицата
Осветеността на фона и контраста за
регулирани (DROplus)
Запис, като за отправна
точка е използвано
лицето, което е найсилно осветено от
светкавицата
Лицето, осветеността на фона и
контрастът са регулирани (DROplus
Използване на функциите за запис
Запис в режим на бавна
синхронизация
Когато записвате с режим за избор на сцена, зададен в положение [Advanced],
фотоапаратът автоматично заснема две снимки, когато режимът
(Портрет)
бъде разпознат. Автоматично се избира, извежда и записва изображение, на което
очите на обекта не са затворени.
23
Фокусиране върху лице на човек
(Разпознаване на лице)
Фотоапаратът разпознава лице на обект и фокусира върху него. Можете да изберете
приоритет при фокусирането върху обект.
1Натиснете бутона MENU.
(Разпознаване на
2наИзберете
лице) с помощта на 
конторлния бутон желан
режим  .
бутон MENU

(Изключена): Не използва функцията
за разпознаване на лице.
(Автоматична): Автоматично избира и
фокусира върху лицето.
(Приоритетно заснемане на деца): Разпознава и записва с приоритет
детски лица.
(Приоритетно заснемане на възрастни): Разпознава и записва с
приоритет лицата на възрастни.
 Регистриране на приоритетно лице (Избор на лице от паметта)
 Натиснете  на контролния бутон в режим на разпознаване на лице. Като
приоритетно лице се задава лицето, което се намира най-вляво, и рамката се
оцветява в оранжево
.
 Всеки път, когато натиснете , лицето с приоритет се премества с едно лице
надясно. Неколкократно натиснете , докато оранжевата рамка (
попадне на лицето, което желаете да регистрирате.
)
 За да отмените регистрацията на лице (Off), преместете оранжевата рамка
върху най-дясното лице, след което отново натиснете .
24
Запис от близо (Макро)
Използвайте тази настройка, за да уловите прекрасни изображения на малки обекти,
като например насекоми или цветя, в близък план.
(Макро) на контролния
1сНатиснете
бутон, след това изберете желания режим
помощта на   .
(Аuto): Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от
отдалечени до близки обекти.
Обикновено задавайте този режим.
(Macro On): Фотоапаратът регулира фокуса, като задава
приоритет на близките обекти. Задайте Macro On, когато снимате близки обекти.
Забележка
• Режимът Макро е фиксиран в положение [Auto], когато фотоапаратът е в режим на
интелигентна автоматична настройка или режим на запис на движещи се изображения.
Натиснете (таймер за автоматично
1изберете
включване) на контролния бутон, след това
желания режим с помощта на 
 .
(таймерът е изключен): Таймерът за самостоятелно
включване не се използва.
(10-секунден таймер): Задава активиране на
таймера след 10 секунди. Използвайте тази настройка, ако желаете да заснемете и
себе си. За да отмените, отново натиснете
.
(2-секунден таймер): Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Използвайте тази настройка, за да предотвратите замъгляване на обекта,
причинено от трептенето на фотоапарата при натискането на бутона на затвора.
Използване на функциите за запис
Използване на таймера за автоматично
включване
2Натиснете бутона на затвора.
Лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се чува
звуков сигнал, докато затворът се задейства.
25
Избор на режим за работа със светкавицата
Натиснете (Светкавица) на
1изберете
контролния бутон, след това
желания режим с
помощта на   .
(Автоматична светкавица): Светва,
когато осветлението или задното осветление е
недостатъчно.
(Активирана светкавица): Светкавицата
винаги се включва.
(Бавна синхронизация (Включена светкавица)): Светкавицата винаги се
включва. Скоростта на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено място.
По този начин можете ясно да заснемете фона, който е извън обсега на
светкавицата.
(Изключена светкавица): Светкавицата не се включва.
Забележки
• Не можете да използвате [Flash On] (Активирана светкавица) или [Slow Synchro
(Flash On)] (Бавна синхронизация (Включена светкавица)), когато фотоапаратът е
в режим на интелигентна автоматична настройка.
• Не можете да използвате светкавицата в режим burst или bracket.
Промяна на дисплея на екрана
Натиснете DISP (дисплей на
1след
екрана) на контролния бутон,
това изберете желания
режим с помощта на .
(Осветеност + Само изображение):
Задава по-голяма осветеност на екрана и
извежда само изображения.
(Осветеност + Хистограма): Задава
по-голяма осветеност на екрана и извежда графика на осветеността на
изображението.
(Осветеност): Задава по-голяма осветеност на екрана и извежда
информацията.
(Стандартна настройка): Задава стандартна осветеност на екрана и
извежда информацията.
 Настройки на хистограмата и осветеността
Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението. Когато
изображението е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно
изображение, графиката е изместена към лявата страна.
• Когато преглеждате изображения на дневна светлина, увеличете осветеността на
екрана. Въпреки това, при тези условия е възможно захранването от батерията
да намалее по-бързо.
26
Избор на размер на изображението в
съответствие с употребата
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който е
записан, когато сте заснемали кадъра.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно ще бъде
отпечатано самото изображение, когато използвате хартия с голям формат. Колкото
по-малък е размерът, толкова повече изображения могат да бъдат записани на един
лист хартия. Изберете размер на изображението, който отговаря на начина, по който
ще преглеждате вашите изображения.
1Натиснете бутона MENU.
бутон MENU
 желан размер  .
Размер на
Препоръки за
изображението употреба
(4000x3000) За отпечатване на изображения в
размер до А3+
Брой
Отпечатване
изображения
По-малко
Фино
(3264x2448) За отпечатване на изображения в
размер до А3
Използване на функциите за запис
Изберете (Размер на
2
изображението) с помощта на
на контролния бутон
(2592x1944) За отпечатване на изображения в
размер до А4
(2048x1536) За отпечатване на изображения в
размер до L/2L
(640x480) За прикрепяне на малки
изображения към електронна поща
Повече
Грубо
(4000x2672) Запис в съотношение 3:2 за фото
разпечатки и пощенски картички
По-малко
Фино
(4000x2248) За преглед на изображения на
телевизор с висока резолюция.
По-малко
Фино
(1920x1080)
Y
Повече
Y
Грубо
27
Забележкa
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата
края на изображението да се отрежат.
 Брой неподвижни изображения, които
можете да запишете
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена “Memory Stick Duo” носител, форматиран с
памет
този фотоапарат
Размер
Прибл.
11 MB
256
MB
512
MB
1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991 10140
70
1383
2897
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
VGA
5924 12030 23730 47910 97390
7986 16230
Забележки
• Броят на неподвижните изображения се различава в зависимост от условията и
носителя за запис.
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени на това
устройство, възможно е изображението да не се изведе със същинския си размер.
Използване на режим за запис, който
отговаря на сцената (Избор на сцена)
диска за избор на
1Задайте
режим в
(Избор на сцена).
Извежда се списък с режими за избор на
сцена.
28
Изберете желания режим с
2контролния
помощта на  на
бутон  .
Ако желаете да превключите друга сцена,
натиснете бутона MENU.
(Висока
чувствителност):
(Запис на храни и
ястия): Позволява ви да
Записва изображения
без светкавица при
ниска осветеност.
снимате храни и блюда в
примамващи цветове.
(Пейзаж):
Фокусира само върху
далечни обекти.
(Портрет при
нощни условия):
Позволява ви да
записвате ясни
изображения на хора на
нощен фон без да се нарушава
атмосферата.
(Нощни снимки):
(Фойерверки):
Позволява ви да
записвате фойерверки в
целия им блясък.
Използване на функции за запис
(Мек запис):
Позволява ви да
записвате изображения
с по-мека атмосфера за
портретни снимки,
снимки на цветя и др.
(Плаж): Позволява
ви да записвате по-ясно
синевата на водата,
когато заснемате кадри
на морския бряг или
близо до езеро.
(Сняг): Позволява
ви по-ясно да записвате
снежни сцени с бял цвят.
(Запис под вода):
Позволява ви да
записвате под вода с
естествени цветове,
когато прикрепите
водонепромокаем калъф.
Позволява ви да
записвате нощни сцени
с отдалечени обекти без
да губите от
атмосферата на околностите.
Забележка
Светкавицата няма да сработи в някои от режимите.
29
Запис на движещи се изображения
Задайте диска за избор на режим в
1движещо
положение
(режим на запис на
се изображение).
2Натиснете докрай бутона на затвора, за да започнете запис.
натиснете докрай бутона на затвора, за да спрете
3Отново
записа.
 Преглед на движещи се изображения
 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) и натиснете  (следващ)/ 
(предходен) на контролния бутон, за да изберете движещото се изображения,
което желаете да прегледате.
 Натиснете .
Бутон




Действие
Пауза
Бързо превъртане напред
Бързо превъртане назад
Извежда екрана за контрол на силата на звука. Регулирайте
силата на звука с /
 Размер на изображението
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството.
Колкото по-голям е броят на кадрите в секунда (среден битрейт), толкова по-лесно
се възпроизвежда изображението.
Размер на движещо се Среден
изображение
битрейт
30
Препоръки за употреба
1280х720(Fine)
9 Mbps
Запис с високо качество за
възпроизвеждане на HDTV телевизор.
1280х720(Standard)
6 Mbps
Запис със стандартно качество за
възпроизвеждане на HDTV телевизор
VGA
3 Mbps
Запис с размер на изображението,
подходящ за качване в Интернет.
 Максимално време за запис
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са
общите времена за всички файлове с движещи се изображения. Максималната
дължина на непрекъснат файл с движещо се изображение е около 29 минути.
(час: минути: секунди)
Капацитет Вградена “Memory Stick Duo” носител, форматиран с
фотоапарат
памет
Прибл.
11 МВ
256 512
1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB
MB MB
1280х720
(Fine)
-
0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40
1280х720
(Standard)
-
0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00
0:00:10
0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10
VGA
Забележки
• Времето за запис се различава в зависимост от условията и носителя за запис.
• Времената за продължителен запис се различават, в зависимост от условията на запис
(температура и др.).
• Движещи се изображения, чиито размер е зададен в положение [1280x720], могат да
бъдат записвани единствено на “Memory Stick PRO Duo” носител.
Използване на функции за запис
Размер
31
Преглед на увеличено изображение
(Zoom при възпроизвеждане)
Натиснете бутона
1изведете
(Възпроизвеждане), за да
изображението,
след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
Изображението се увеличава два пъти
като областта, която сте докоснали,
остава в центъра.
zoom скалата
2Регулирайте
и позицията.
Бутон
: Приближава.
Бутон W на бутоните W/T (zoom): Отдалечава.
v/V/b/B на контролния бутон: Регулира
позицията.
Показва изведената област на
цялото изображение.
Търсене на изображение
(Индекс изображение)
Натиснете бутона
1изведете
(Възпроизвеждане), за да
изображение,
след това докоснете
(Индекс изображение).
• Натиснете отново бутона
(Индекс изображение), за да изведете
индекс екрана с повече изображения.
Изберете изображение с
2контролния
помощта на v/V/b/B на
бутон.
• За да се върнете в екран с единично
изображение, натиснете z.
32
Преглед на неподвижни изображения с
музика (Изреждане на кадри)
Натиснете бутона
1изведете
(Възпроизвеждане), за да
неподвижно
изображение, след това
натиснете бутона MENU.
бутона MENU
(Изреждане на
2наИзберете
кадри) с помощта на v/V/b/B
контролния бутон, след това
натиснете z.
Изреждането на кадри започва.
• За да приключите режима на изреждане на кадри, натиснете z.
z Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте към фотоапарата желан от вас музикален файл от диск или
МР3 файл. За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer”
(приложен в комплекта) на вашия компютър (стр. 40) и следвайте стъпките,
описани по-долу.
 Натиснете MENU 
(Настройки) 
(Основни настройки) 
[Download Music]  [OK].
 Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър.
 Стартирайте “Music Transfer”.
За подробности относно работата с “Music Transfer” вижте помощния файл на
“Music Transfer”.
Използване на функциите за преглед
[Start] с помощта на v на контролния бутон, след
3Изберете
това натиснете z.
33
Избор на формат на дисплея (Режим на преглед)
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения,
когато използвате “Memory Stick Duo”.
Натиснете бутона
1изведете
(Възпроизвеждане), за да
изображение, след това
натиснете бутона MENU.
бутон MENU
Изберете
(режим на преглед)
с помощта на
2v/V/b/B
на контролния бутон
желан режим  z.

(Преглед по дата): Извежда изображенията
по дата.
(Преглед по събитие): Анализира датите на запис и честотата, автоматично
организира изображения в групи и ги възпроизвежда.
(Любими): Извежда изображения, регистрирани като Favorites (любими).
(Преглед по папки): Извежда и организира изображенията по папки.
Забележка
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с други фотоапарати,
прегледайте изображенията във [Folder View].
34
Изтриване на изображение
Натиснете бутона
1изведете
(Възпроизвеждане), за да
изображение,
след това натиснете бутона
(Изтриване).
бутон
(Изтриване)
Натиснете v/V на
2изберете
контролния бутон, за да
желаната
настройка.
Всички от една дата: Можете да
Изтриване на изображение
бутон MENU
изтриете всички изображения в
изведения обхват от дати.
В зависимост от режима на преглед, тази
опция може да бъде [All in This Folder] или [All in Event].
Няколко изображения: Можете да изберете и изтриете няколко изображения.
Изберете изображенията, натиснете z и след това натиснете бутона MENU, за да
изтриете.
Това изображение: Можете да изтриете изображението, изведено на екрана.
Изход: Отменя функцията за изтриване.
35
Изтриване на всички изображения (Форматиране)
Можете да изтриете всички данни, запазени на “Memory Stick Duo” или вградената
памет. Ако заредите “Memory Stick Duo”, всички данни, запазени на “Memory Stick Duo”,
ще се изтрият. Ако няма зареден “Memory Stick Duo”, всички данни, записани във
вградената памет, ще се изтрият.
1Натиснете бутона MENU.
бутон MENU
Изберете (Настройки) с
2контролния
помощта на V на
бутон, след това
натиснете z.
Изберете (“Memory Stick”
3помощта
носител) или (Инструмент на вградената памет) с
на v/V/b/B на контролния бутон, след това
натиснете [Format]  z.
Изберете [OK], след това натиснете z.
4
Забележка
• Форматирането трайно изтрива всички данни, включително защитените изображения, и данните
не могат да бъдат възстановени.
36
Преглед на изображения на телевизионен екран
фотоапарата към телевизора, като използвате
1Свържете
кабела за мулти употреба (приложен в комплекта).
Към мулти
конектор
Към аудио/видео
входни жакове
Кабел за мулти
употреба
z Преглед на изображения на HD телевизор (с висока
резолюция)
• Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като
свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор с HD кабел с изходен
адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте Type2b-съвместим кабел с HD
изходен адаптер.
• Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] в екрана с настройки
(Основни настройки).
• Настройката [Video Out] по подразбиране е зададена в положение [NTSC], за да можете да се
наслаждавате на оптимално качество на изображенията. Когато изображенията не се изведат или
трептят на екрана на вашия телевизор, можете да използвате само телевизор, базиран на системата PAL. Опитайте се да превключите настройката за [Video Out] в положение [PAL] (стр. 48).
Отпечатване на неподвижни изображения
Ако имате PictBridge-съвместим принтер, можете да отпечатвате изображения, като
работите по следната процедура.
Първо задайте фотоапарата така, че да можете да осъществите USB връзка между
фотоапарата и принтера.
фотоапарата с принтера посредством кабела за
1Свържете
мулти употреба (приложен в комплекта).
2Включете принтера.
След като извършите връзката, се извежда индикаторът
Свързване на други устройства
Забележки
.
37
MENU  (Print) с помощта на v/V/b/B на
3Натиснете
контролния бутон  желан режим  z.
(Това изображение): Отпечатва изведеното изображение.
(Множество изображения): Натиснете b/B, за да изведете
изображение, след това натиснете z.
Изберете желаната опция с настройка, след това
[OK]  z.
4
Изображението се отпечатва.
Забележка
• Ако е невъзможно да свържете принтера, уверете се, че сте задали [USB Connect] под
(Основни
настройки) в положение [PictBridge].
zОтпечатване във фотостудио
Не можете да отпечатвате изображения, запазени във вградената памет, директно
от фотоапарата във фотостудиото. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo”
носител, след това занесете “Memory Stick Duo” носителя във фотостудиото.
Как да копирате: Натиснете MENU 
(Настройки) 
(“Memory Stick”
носител)  [Copy]  [OK].
За да се запознаете с подробностите, се консултирайте във фотомагазина.
z Налагане на датата върху изображения
Този фотоапарат не включва функция за налагане на датата върху изображението.
Причината за това е стремежът ни да се предотврати дублирането на датата по
време на отпечатване.
Отпечатване във фотостудио:
Можете да поискате вашите изображения да бъдат отпечатани с наложена дата.
За да се запознаете с подробностите, се консултирайте във фотостудиото.
Отпечатване в домашни условия:
Свържете PictBridge-съвместим принтер и натиснете бутона MENU, след това
задайте [Print]  [Date] или [Day&Time].
Налагане на дата на изображения, като използвате PMB:
С помощта на приложения софтуер “PMB”, който е инсталиран на вашия
компютър (стр. 40), вие можете директно да налагате дата върху изображенията си.
Въпреки това, обърнете внимание, че когато отпечатвате изображения с наложена
дата, в зависимост от настройките за отпечатване е възможно датата да се дублира.
За подробности относно “PMB” вижте “Ръководство на PMB” (стр. 41).
38
Използване на фотоапарата с компютър
 Използване на “PMB (Picture Motion Browser)”
Използвайки “PMB” софтуера, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете
да се наслаждавате повече от всякога на прегледа на изображения, записани с фотоапарата.
Освен функциите, описани по-долу, има и допълнителни функции, които ви
позволяват да се наслаждавате на вашите изображения. За подробности вижте “PMB
ръководство” (стр. 41).
Прехвърляне на
компютър
Календар
Преглед на
изображения в
календара.
Информационни
услуги
Качване на
изображения за
информационни
услуги.
Отпечатване CD/DVD
Прехвърляне
към
Създаване на
диск с данни,
като използвате
CD записващо
устройство или
DVD записващо
устройство.
фотоапарата
Прехвърляне към фотоапарата.
Когато използвате “Memory Stick Duo”,
прехвърлете изображенията и ги прегледайте.
Свързване на други устройства
Отпечатване на
изображения с дата.
Забележка
• Софтуерът “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
Свързване на други устройства
39
 Стъпка 1: Инсталиране на “PMB” (приложен в
комплекта)
Можете да инсталирате софтуера (приложен в комплекта), като използвате следната
процедура. Когато инсталирате “PMB”, “Music Transfer” също се инсталира.
• Влезте в системата като администратор.
1Проверете компютърната среда.
Препоръчителна компютърна среда за използване на “PMB”
и “Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Windows XP*1 SP3/ Windows Vista SP1*2
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз (За
възпроизвеждане/редактиране на движещи се изображения с висока
разделителна способност: Intel Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз/ Intel Pentium D 2.8
GHz или по-бърз/ Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/ Intel Core 2 Duo 1.20 GHz
или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/редактиране на движещи се
изображения с висока разделителна способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск (Дисково пространство, нужно за инсталацията):
Приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x 768 точки или по-голяма
Видео памет: 32 MB или повече (Препоръчително: 64 MB или повече)
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter (Edition).
*2 Не се поддържа Starter (Edition).
компютъра и поставете приложения CD-ROM в
2Включете
CD-ROM устройството.
3Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът на инсталационното меню.
Извежда се екранът “Choose Setup Language”
(Избор на език за инсталация).
инструкциите, изведени на екрана, за да
4Следвайте
завършите инсталацията.
5След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
40
 Стъпка 2: Прехвърляне на изображения на вашия
компютър, като използвате “PMB”
във фотоапарата комплект батерии с достатъчен
1Заредете
заряд и след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2Свържете фотоапарата към вашия компютър.
На екрана на вашия фотоапарат се извежда съобщението “Connecting…”.
 Към USB жака
Кабел за
мулти
употреба
 Към мултиконектора
• По време на комуникация на екрана се извежда индикация
индикаторът е изведен. Когато индикаторът се промени в
можете да започнете да използвате компютъра.
. Не работете с компютъра, докато
, това е индикация, че отново
3Щракнете върху бутона [Import].
За подробност вижте “PMB Ръководство”.
два пъти върху
1наЩракнете
иконката (PMB Ръководство)
десктопа.
• За да влезете в “PMB Guide” от менюто за
стартиране, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility]  [Help]
 [PMB Guide].
Забележки
Свързване на други устройства
 Стъпка 3: Преглед на “PMB Ръководство”
• Не изключвайте кабела за мулти употреба от фотоапарата, докато устройството работи или
докато съобщението “Accessing…” е изведено на екрана на фотоапарата. Ако го направите, това
може да повреди данните.
• Когато използвате комплект батерии с малък заряд, възможно е да не успеете да прехвърлите
данните или е възможно данните да се повредят. Препоръчително е да използвате
променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта) и USB/AV/DC IN кабел за терминал за
мулти употреба (не е приложен в комплекта).
41
 Използване на фотоапарата с вашия Macintosh
компютър.
Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър. Въпреки това “PMB”
не е съвместим с Macintosh компютри. Когато изображенията се прехвърлят към
“Memory Stick Duo” носител, прегледайте изображенията в режима за преглед на папка
[Folder View]. Mожете да инсталирате “Music Transfer” на Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна за компютри, свързани с фотоапарата.
Препоръчителна среда за прехвърляне на изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 до v10.5)
USB жак: Трябва да има по стандарт.
Препоръчителна компютърна среда за използване на ”Music
Transfer”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.3 до v10.5)
Оперативна памет: 64 МВ или повече (препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск: Свободно място на хард диска, необходимо за
инсталацията - приблизително 50 МВ
42
Промяна на настройките на фотоапарата
Промяна на оперативните звуци
Можете да зададете вида на звука, който се възпроизвежда, когато работите с
фотоапарата.
1Натиснете бутона MENU.
бутон MENU
Изберете (Настройки) с
помощта на V на контролния
бутон, след това натиснете z.
2
(Основни настрой ки) с помощта на v/V/b/B
3Изберете
на контролния бутон, след това натиснете [Beep]  желан
режим  z.
Shutter: Включва звука на затвора при натискане на бутона на затвора.
High/Low: Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете
контролния бутон/бутона на затвора. Ако желаете по-ниска сила на звука, изберете
[Low].
Off: Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Промяна на настройките на фотоапарата
Промяна на настройките на фотоапарата
43
Използване на опциите в MENU
Извежда възможните функции за лесна настройка, когато фотоапаратът е в режим на
запис или възпроизвеждане. На екрана се извеждат само възможните опции. Изберете
(Настройки)  [Main Settings]  [Initialize], за да върнете настройките в
положенията им по подразбиране.
бутона MENU, за да
1Натиснете
изведете екрана с менюто.
бутон MENU
Изберете желаната опция в
2v/V/b/B
менюто, като използвате
на контролния бутон.
По време на възпроизвеждане
потвърдете избора си, като
натиснете z.
3Натиснете бутона MENU, за да изключите екрана с менюто.
 MENU в режим на запис
Опция
Режим на запис на движещи се
изображения
Image Size (Размер на изображението)
44
Описание
Променя настройките, в зависимост от режима за
избор на сцена с движещо се изображение.
(
Автоматичен/
Висока чувствителност/
Запис под вода)
Избира размера на изображението.
(
/
/
/
/
(
1280х720 (Fine)/
/
/
/
)
1280х720 (Standard)/
VGA)
REC Mode (Режим на запис)
Избира режим на продължителен запис.
(
Нормален/
Burst/ BRK0.3 EV, BRK0.7 EV,
BRK1.0EV)
EV
Дава възможност за ръчно регулиране на експонацията.
(- 2.0EV до +2.0EV)
ISO
Задава чувствителност на светлината.
(Auto/ISO80 до ISO3200)
Опция
Описание
White Balance (Баланс на белия цвят)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
(
Автоматичен/ Дневна светлина/
облачно/
Флуоресцентно осветление 1,
Флуоресцентно
осветление 2,
Флуоресцентно осветление 3/
Изкуствена светлина/
Светкавица)
Underwater White Balance (Подводен
баланс на белия цвят)
Регулира цветовете, когато снимате под вода.
(
Автоматичен/
Запис под вода
)
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
(
Множествен AF/
Централен AF/
AF/0.5 m/1.0 m/ 3.0 m/7.0 m/
)
Точков
Metering Mode (Режим на измерване)
Задава частта от обекта, която да измервате, за да
определите експонацията.
(
Мулти измерване/
Централно измерване/
Точково измерване)
Scene Recognition (Разпознаване на
сцена)
Автоматично разпознава условията за запис и извършва
записа.
(
Автоматично/
Предварително зададено)
Smile Detection Sensitivity
Задава нивото на чувствителността при разпознаване на
(Чувствителност при разпознаване на усмивка.
усмивка)
(
Широка усмивка/
Нормална усмивка/
Лека
усмивка)
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса,
когато използвате функцията за разпознаване на лице.
(
Изключена опция/
Автоматичен режим/
Приоритетно заснемане на деца/
Приоритетно
заснемане на възрастни)
Flash Level (Ниво на светкавицата)
Регулира нивото на светлина от светкавицата.
(
/
Стандартна/
)
Anti Blink (Разпознаване на
премигване)
Задава функцията за разпознаване на премигване
(
Автоматичен режим/
Изключено)
Red Eye Reduction (Намаляване на
ефекта на червените очи)
Коригира ефекта на червените очи.
(
Автоматичен режим/
Активирана опция/
Изключена опция)
DRO
Оптимизира осветеността и контраста.
(
Изключена опция/
Стандартна стойност на
DRO/
DRO плюс)
Color Mode (Цветен режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя
специални ефекти.
(
Нормален/
Живи цветове/
Цвят
сепия/
B&W)
SteadyShot (Устойчиво снимане)
Избира режим на анти-замъгляване.
(
Запис/
Непрекъснат/
Изключен)
(Settings) (Настройки)
Променя настройките на фотоапарата.
Промяна на настройките на фотоапарата
Face Detection (Разпознаване на лице)
45
 MENU в режим на преглед
Опция
Описание
(Изреждане на кадри)
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
(Списък с дати)
Избира дата за възпроизвеждане.
(Списък със събития)
Избира групата със събития, която ще възпроизвеждате.
(Режим на преглед)
Превключва режима на преглед.
(
Преглед по дата/
Преглед по събитие/
Любими/
Преглед по папка)
(Филтър на лица)
Възпроизвежда изображения, филтрирани да посрещнат
определени условия.
(
Изключен/
Всички лица/
Деца/
Малки
деца/
Усмивки)
(Прибавяне/Премахване от
Favourites (Любими))
Регистрира или премахва изображения от Favourites
(Любими).
(
Това изображение/
Множество
изображения/
Прибавяне на всички в обхват на
дата*/
Премахване на всички от обхват на дата)
* Изведеният текст се различава в зависимост от всеки
режим за преглед.
(Ретуш)
Ретушира неподвижно изображение.
(
Отрязване/
Корекция на ефекта на червените
очи/
Изостряне на образа/
Мек фокус/
Частичен цвят/
Обектив/
Пресечен филтър/
Линейно замъгляване/
Ретро/
Усмихнати лица)
(Оразмеряване)
Променя размера на изображението спрямо употребата.
(
HDTV/
Blag/E-mail)
(Изтриване)
Изтрива изображението.
(
Това изображение/
Множество
изображения/
Всички от обхват на дата*)
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима
за преглед.
(Защита)
Предотвратява случайно изтриване.
(
Това изображение/
Множество изображения)
Прибавя знак за отпечатване на изображението, което
желаете да отпечатате от “Memory Stick Duo”.
(
Това изображение/
Множество изображения)
46
(Отпечатване)
Отпечатва изображения, като използва PictBridgeсъвместим принтер.
(
Това изображение/
Множество изображения)
(Въртене)
Върти неподвижните изображения.
(Избор на папка)
Избира папка за преглед на изображение.
(Настройки)
Променя настройки, различни от настройките за запис.
Използване на опциите
(Настройки)
Можете да промените настройките по подразбиране.
Индикацията (Настройки при запис) се извежда само когато настройките бъдат
въведени от режим на запис.
бутона MENU, за да
1Натиснете
изведете екрана с менюто.
бутон MENU
(Настройки) с
2Изберете
помощта на контролния
бутонV, след това натиснете z.
желаната опция в менюто, като използвате
3Изберете
v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете z.
бутона MENU, за да изключите екрана с
4Натиснете
настройки.
Категория
(Настройки
при запис)
Описание
AF Illuminator
Излъчва плътна светлина, когато се опитвате да
фокусирате в условия на ниска осветеност.
Grid Line
Извежда или скрива решетката на екрана.
Digital Zoom
Избира режим на цифров zoom.
Conversion Lens
За постигане на правилен фокус, когато прикрепяте
преобразуващ обектив
Auto Orientation
Когато фотоапарата бъде завъртян за запис на
изображение в портретна (вертикална) позиция, той
записва промяната в позицията и извежда
изображението в портретна позиция.
Auto Review
Извежда записаното изображение на екрана за
приблизително 2 секунди след записа на неподвижното
изображение.
Промяна на настройките на фотоапарата
Опция
47
Категория
Опция
(Main Settings) Beep
Избира езика, който се използва за опциите в менюто,
предупрежденията и съобщенията.
Function Guide
Извежда или скрива ръководство за функциите,
когато работите с фотоапарата.
Initialize
Връща настройките на фотоапарата в стойностите им
по подразбиране.
Demo Mode
Извежда или скрива демонстрация на функциите
Smile Shutter и Scene Recognition (Разпознаване на
сцена).
COMPONENT
Избира видео сигнала в зависимост от свързания
телевизор.
Video Out
Задава изходен видео сигнал, в зависимост от
системата за цветна телевизия на свързаното видео
оборудване.
Wide Zoom Display
Възпроизвежда неподвижни изображения със
съотношение 4:3 или 3:2 като 16:9 на HD (висока
разделителна способност) телевизор.
USB Connect
Задава USB режима, когато свързвате фотоапарата към
компютър или PictBridge-съвместим принтер,
посредством кабела за мулти употреба.
Download Music
Променя музикалните файлове, като използвате
“Music Transfer”.
Format Music
Изтрива всички музикални файлове за фон на
фотоапарата.
Форматира “Memory Stick Duo”.
Създава нова папка в “Memory Stick Duo” за запис на
изображения.
Change REC. Folder
Променя папката, използвана за запис на
изображения.
Delete REC. Folder
Изтрива папки на “Memory Stick Duo”.
Copy
Копира всички изображения, записани във вградената
памет на “Memory Stick Duo”.
File Number
Избира начина, който ще използвате за задаване на
номера за файловете на изображенията.
Format
(Инструмент
за вградена памет) File Number
48
Включва или изключва звуковия сигнал, който се
извежда при работа с фотоапарата.
Language Setting
Format
(“Memory
Stick” инструмент) Create REC. Folder
(Настройки на
часовника)
Описание
Форматира вградената памет.
Избира начина, който ще използвате за задаване на
номера за изображенията.
Area Setting
Задава вашето местно време спрямо настройката за
областта.
Date & Time Setting
Задава датата и часа.
Списък с икони, изведени на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (екранен дисплей) на
контролния бутон (стр. 26).
Когато записвате неподвижни
изображения

Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
• Иконите са ограничени в режим
(Лесен запис).
Когато записвате движещи се
изображения
Избор на сцена
Диск за избор на режим
(интелигентна автоматична
настройка, автоматично
програмиране, режим на запис
на движещи се изображения)
Икона за режим на избор на
сцена
Режим на запис на движещи
се изображения
Баланс на белия цвят
Когато възпроизвеждате
Режим на измерване
Устойчиво снимане
Предупреждение за вибрация
DRO
Други
Разпознаване на сцена
Индикатор за чувствителност
при разпознаване на усмивка
Zoom скала
49
Дисплей
Индикация

Режим на цветност
Дисплей
Индикация
PictBridge свързване
Папка за запис
Режим на преглед
Папка за възпроизвеждане
96
Брой записани изображения
12/12
Номер на изображението/Брой
изображения, записани в
избраната папка
100Min
Време за запис
Филтър на лица
Favorites (Любими)
Защита
Знак за отпечатване (DPOF)
Прехвърляне на PMB
Zoom при възпроизвеждане
Носител за
запис/възпроизвеждане
(“Memory Stick Duo”, вградена
памет)

Дисплей
Индикация
z
AE/AF заключване
ISO400
ISO номер
Промяна на папка
AF илюминатор
NR бавен затвор
125
Скорост на затвора
F3.5
Размер на диафрагмата
+2.0EV
Стойност на експонацията
Намаляване на ефекта на
червените очи
Режим на измерване
Индикатор за AF рамка на
визьора
1.0 m
Режим на светкавицата
Полу-ръчна настройка
Макро
REC
Standbay
Запис/Готовност за запис на
движещи се изображения
Зареждане на светкавицата
0:12
Време за запис (m:s - минути:
секунди)
Баланс на белия цвят
101-0012
Номер на папка-файл
2009 1 1
9:30 AM
Дата на записа/време на
възпроизведеното изображение
zSTOP
zPLAY
Ръководство за функциите
при възпроизвеждане на
изображения
BACK/NEXT Избор на изображения
50
VOLUME
Регулиране на силата на звука
ISO 400
ISO номер

Дисплей
Индикация
Таймер за самостоятелно
включване
C:32:00
Дисплей за
автодиагностика
Местоположение
Предупреждение за
прегряване
Преобразуващ обектив
Режим за разпознаване на
лице
Burst/Bracket
Файлът за управление е
пълен
AF рамка на визьора
Кръстче за прицелване
+2.0EV
500
Стойност на
експонацията
Скорост на затвора
F3.5
Размер на диафрагмата
PictBridge свързване
Възпроизвеждане
35o 37’ 32’’ N
139o 44’ 31’’ E
Лента за
възпроизвеждане
Географска ширина и
дължина
Хистограма
• Когато изключите
дисплея с хистограмата,
се извежда индикацията
.
Сила на звука
Други

51
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot”
“Ръководство за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта) обяснява в
подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се към ръководството, за да се
запознаете с подробни инструкции за употребата на множеството функции на
фотоапарата.
• За да прочетете “Ръководство за Cyber-shot”, трябва да имате инсталиран Adobe
Reader. Ако приложението не е инсталирано на вашия компютър, можете да го
свалите от следната интернет страница: http://www.adobe.com/
 За потребители на Windows
Включете компютъра и заредете CD-ROM диска (приложен
1устройството.
в комплекта) в CD-ROM
върху “Cyber-shot
2Щракнете
Handbook”.
Едновременно се инсталира “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка”, което
съдържа информация за аксесоарите на
фотоапарата.
“Ръководство за Cyber-shot” от препратката,
3Стартирайте
създадена на десктопа на компютъра.
 За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска (приложен
1Включете
в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте “Handbook.pdf”,
2Изберете
запазени в папката [GB] на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти върху
3След
“Handbook.pdf”.
52
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.

Проверете опциите по-долу и се обърнете към “Наръчник за Cyber-shot” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/E::”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.


Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това
поставете отново батериите и включете захранването.


Нулирайте настройките (стр. 47).

Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.

Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно
съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да
бъдат прегледани. Sony няма да копира или да записва данните от вашия фотоапарат.
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане
на батериите (стр. 14).
Не можете да включите фотоапарата.
• Възможно е след като заредите батериите във фотоапарата, устройството да се
активира след няколко секунди.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 14).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 12).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването внезапно се изключва.
Други
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е
захранването да се изключи автоматично, за да се предотврати повреда на
фотоапарата. В този случай, преди захранването да се изключи, на LCD екрана
се извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване,
устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите.
Включете отново фотоапарата (стр. 16).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
53
Индикаторът за оставащия заряд на батериите не е верен.
• Зарядът на батерията бързо се изразходва в следните случаи:
- Когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
- Когато често използвате светкавицата и функцията zoom.
- Когато неколкократно включвате или изключвате захранването
- Когато зададете осветеността на екрана на по-високо ниво, като използвате
настройките DISP (дисплей на екрана).
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската.
Разредете напълно, а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят
верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 12).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии, докато е във
фотоапарата.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков
адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство за батерии
(приложено в комплекта), за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно
инсталирана.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да заредите
батерията в препоръчителния температурен обхват (10oС до 30oС)
Запис на неподвижни изображения/движещи се
изображения
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на "Memory Stick Duo"
(стр. 28, 31). Ако свободният капацитет е изчерпан, извършете едно от следните
действия:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 35).
- Сменете "Memory Stick Duo".
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Задайте диска за избор на режим в положение, различно от
(движещи се
изображения).
• Задайте диска за избор на режим в положение
(движещи се изображения),
когато записвате движещи се изображения.
• Можете да записвате движещи се изображения с размер, зададен в положение
[1280x720], само на “Memory Stick PRO Duo” носител. Когато използвате носител
за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте размера на
движещото се изображение в положение [VGA].
• Фотоапаратът е в режим на демонстрация на Smile Shutter. Задайте [Demo Mode] в
положение [Off].
Появяват се бели, черни, червени, лилави или други на цвят
ивици или изображението е червеникаво.
• Възникнал е феноменът размазване. Това не е неизправност.
54
Преглед на изображения
Не можете да възпроизвеждате изображения.
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) (стр. 19).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файлът с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с
друг модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия
фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на
“Memory Stick Duo” с по-стари модели на Sony. Възпроизвеждайте тези
изображения в режим преглед по папки (стр. 34).
• Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick
Duo” без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим преглед
по папки (стр. 34).
Други
55
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте
фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни
места На места като вътрешността на кола,
паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и
това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от
директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни
източници. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или
деформира и това може да доведе до
повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и
сътресения
• В близост до места със силни магнитни
полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на
фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в
устройството, а понякога тази повреда не
може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в
задния ви джоб, защото това може да доведе
до повреда в устройството.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете
ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в
контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в
температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на
изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън
посочените.
Кондензация на влага
Ако фотоапаратът бъде внесен директно от
студено на топло място, възможно е във
вътрешността на фотоапарата да се получи
кондензация на влага. Това може да причини
неизправност във функционирането на
устройството.
Ако се получи кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения,
докато във вътрешността на фотоапарата
има кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
Вградена акумулаторна
батерия
56
Вашият фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
Почистване
датата и часа, и другите настройки, се
Почистване на LCD екрана
запазват, дори когато устройството е
За да отстраните отпечатъци от пръсти,
изключено.
мръсотия и др., почиствайте повърхността
Докато използвате фотоапарата, вградената
на екрана, като използвате комплекта за
акумулаторна батерия остава винаги заредена.
почистване на LCD екран (не е приложен в
Въпреки това, ако използвате устройството
комплекта).
само за кратко, батерията се разрежда, като
Почистване на обектива
пълното разреждане на акумулаторната
За да отстраните от обектива отпечатъците от батерия, ако изобщо не използвате
пръст, мръсотия и др, почистете обектива с
фотоапарата, настъпва за около един месец.
меко парче плат.
Ако това се случи, използвайте фотоапарата
Почистване на корпуса на фотоапарата след като заредите вградената акумулаторна
Почистете повърхността на фотоапарата с
батерия.
меко парче плат, леко навлажнено с вода; след Въпреки това, дори ако вградената батерия не
това избършете повърхността на фотоапарата е заредена, това няма да се отрази на работата
със сухо парче плат. За да предотвратите
на устройството, ако не записвате датата.
повреда по повърхността на корпуса:
Зареждане на вградената
- Не излагайте фотоапарата на въздействието акумулаторна батерия
на химически вещества като например
Поставете вградената акумулаторна батерия в
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за
устройството и оставете фотоапарата
третиране на насекоми и др.
изключен за 24 или повече часа.
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Мулти конектор Type2b (AV out (SD/HD
компонент) USB/DC-in):
Видео изход
Аудио изход (стерео)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0 съвместим)
[LCD екран]
Използван LCD панел:
DSC-W290: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
DSC-W270/W275: 6.7 cm (тип 2.7) TFT
устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960 x 240)
точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторни батерии
NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (не са приложени в
комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K
(не е приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време
на запис, включен LCD екран):
DSC-W290: 1.1 W
DSC-W270/W275: 1.0 W
Работна температура: от 0оС до 40оС
Температура на съхранение:
От -20оС до +60оС
Размери:
DSC-W290: 97.6 x 57.4 x 22.6 mm
(Ш/В/Д, без максималните части)
DSC-W270/W275: 97.6 x 56.6 x 22.6 mm
(Ш/В/Д, без максималните части)
Тегло (включително комплект батерии
NP-BG1, “Memory Stick Duo” носителя):
DSC-W290: Прибл. 174 g
DSC-W270/W275: Прибл. 164 g
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Други
Устройство за изображения: 7.79 mm (тип
½.3) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 12.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 12.1 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 5х zoom
обектив
f = 5 mm – 25 mm (28 mm - 140 mm (35
mm филмов еквивалент))
F3.3 (W) – F5.2 (T)
Когато записвате движещи се
изображения (16:9): 31 mm – 155 mm
Когато записвате движещи се
изображения (4:3): 37 mm – 185 mm
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена
(10 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1, 2, 3, Изкуствена
светлина, Светкавица
Подводен баланс на белия цвят:
Автоматичен, Подводен 1,2
Интервал на запис за Burst режим:
Прибл. 1.8 сек.
Формат на файловете:
Неподвижни изображения: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: MPEG-4
Visual
Носител за запис: Вградена памет
прибл. 11 МВ), “Memory Stick Duo”
носител
Светкавица: Обхват на светкавицата (ISO
чувствителност (препоръчителен
индекс на експонацията) в положение
Auto):
Прибл. 0.2 m до 3.0 m (W)/прибл. 0.5 до
1.9 m (T)
[Входни и изходни конектори]
57
Зарядно устройство за
батерии BC-CSGD/ BC-CSGE
Изисквания към захранването: AC 100 до
240 V, 50/60 Hz, 2.2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.33 A
Работна температура: От 0оС до 40оС
Температура на съхранение: От -20оС до
+60оС
Размери: Прибл. 83 x 55 x 24 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Комплект акумулаторни
батерии NP-BG1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 4.2 V
Номинален волтаж: DC 3.6 V
Максимално напрежение: 1.44 A
Номинално напрежение: DC 4.2 V
Капацитет:
Типичен: 3,4 Wh (960 mAh)
Минимален: 3,3 Wh (910 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
•
,Cyber-shot Station,
“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”,
,
“PhotoTV HD” и “InfoLITHIUM”.
• Microsoft, Windows, Direct X и Windows
Vista са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/ или
в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple
Computer, Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки
на Intel Corporation.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това “TM”
или “ ” не се използват навсякъде в
това ръководство.
®
58
59
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising