Sony | DSC-W550 | Sony DSC-W550 W550 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

7
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-W530/W550
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези
цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony
относно този продукт.
Модел №. DSC-W530/W550
Сериен №. ____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или натиск като например при
удар; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
2 BG
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60oС, като
например под въздействието на пряка слънчева светлина или в автомобил, паркиран
на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V
(стенен контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство за
батерии, незабавно изключете захранването, като изключите щекера от мрежата.
Захранващият кабел, ако е приложен, е проектиран единствено за работа с този
фотоапарат и не трябва да се използва с друго електрическо оборудване.
3 BG
За потребители в Европа
Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB и др.).
4 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
5 BG
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово. Като предадете батерията на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
6 BG
Вижте “Cyber-shot User Guide” (Упътване на потребителя
за Cyber-shot) (HTML) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, прочетете “Cyber-shot User
Guide” (Упътване на потребителя за Cyber-shot) (HTML) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта), като използвате компютър.
Insert the CD-ROM
theвCD-ROM
Поставете
CD-ROMinto
диска
CD-ROM drive.
устройството.
За потребители на Windows:
Щракнете върху [User Guide]
[Install].
Стартирайте “User Guide” от иконата-препратка на десктопа.
За потребители на Macintosh:
Изберете [User Guide] и копирайте папката [eng] в папката [User Guide] на вашия
компютър.
След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “index.html” в папката
[eng].
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
•
•
Зарядно устройство за батерии BC-CSN/BC-CSNB (1)
Захранващ кабел (не е приложен в САЩ и Канада) (1)
Акумулаторна батерия NP-BN1 (1)
USB кабел (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot User Guide” (Упътване на потребителя за Cyber-shot)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
7 BG
Упътване за частите
За запис: бутон W/T (Zoom)
За преглед: бутон (zoom при
(Индекс)
възпроизвеждане)/бутон
Ключ за смяна на режима
Кукичка за ремъка за китката
Бутон (Изтриване)
Бутон MENU
Контролен бутон
Включено меню:
Изключено меню: DISP/ / /
Жак
(USB) / A/V OUT
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
Говорител
Капаче на терминала
Гнездо за карта с памет
Лампичка за достъп
Капаче на отделението за батериите/
картата с памет
Бутон ON/OFF (Захранване)
Бутон на затвора
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора за
усмивката
Микрофон
Обектив
LCD екран
Бутон
(Възпроизвеждане)
8 BG
Зареждане на батерията
За потребители от страни/региони
различни от САЩ и Канада
Power cord
(Mains lead)
Захранващ
кабел
mp
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е приключило (нормално зареждане)
батерията в зарядното устройство за
1 Поставете
батерии.
• Можете да използвате батерията, дори когато тя е частично заредена.
зарядното устройство за батерии към
2 Свържете
стенния контакт.
• Ако продължите да зареждате батерията още около 1 час след като лампичката
CHARGE се изключи, зарядът на батерията ще ви позволи да работите с
фотоапарата по-дълго време (пълно зареждане).
Време за зареждане
Пълно зареждане: Прибл. 245 минути
Нормално зареждане: Прибл. 185 минути
и
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката Sony.
9 BG
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/прегледате
DSC-W550
Живот на батерията: прибл. 125 min (запис)/прибл. 280 min (преглед)
Брой на изображенията: прибл. 250 изображения (запис)/прибл. 5,600 изображения
(преглед)
DSC-W530
Живот на батерията: прибл. 125 min (запис)/прибл. 290 min (преглед)
Брой на изображенията: прибл. 250 изображения (запис)/прибл. 5,800 изображения
(преглед)
• Броят на изображенията, който можете да запишете, се базира на стандарта CIPA и е
приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Normal].
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура от 25oС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
10 BG
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
Лостче
за lever
изваждане
Eject
G
Уверете
подрязаният
батерията е
Ensureсе,
theчеnotched
corner ъгъл
facesна
correctly.
насочен в правилната посока.
1 Отворете капачето.
2 Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Поставете картата с памет, докато щракне, като подрязаният край е насочен
напред, както е показано на илюстрацията.
3 Поставете батерията.
• Проверете посоката на батерията и я поставете, докато натискате лостчето за
изваждане на батерията по посока на стрелката. След това поставете батерията в
отделението, докато лостчето за изваждане се заключи.
4 Затворете капачето.
• Затварянето на капачето, когато батерията е неправилно инсталирана, може да
повреди фотоапарата.
11 BG
Карти с памет, които можете да използвате
Memory
card
Карта
с памет
A
B
Forснимки
still images
За
Forвидеоклипове
movies
За
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
a
Memory Stick Duo
a
—
с памет
SD карта
memory
card
a
a
SDHC карта
с памет
SDHC
memory
card
a
a
SDXC карта
с памет
SDXC
memory
card
a
a
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название
“Memory Stick Duo” носител.
• В това ръководство продуктите в графата В се определят с общото название SD
карти.
• Когато записвате видеоклипове, ви препоръчваме да използвате Mark2 “Memory
Stick Duo” носител или SD карти от Class 2 или по-бързи.
За да отстраните картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за достъп
(стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в карата
с памет/вградената памет.
12 BG
Сверяване на датата и часa
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
Контролен
бутон
Control button
Select items:
v/V/b/B
Изберете
опции:
Задайте:
Set: z
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извеждат, когато натиснете бутона ON/OFF
(Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и стартирането на операция да отнеме
известно време.
[Date & Time Format] и [Date & Time], след това
2 Задайте
натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
желания цвят и резолюция на дисплея, като
3 Изберете
следвате инструкциите на екрана.
13 BG
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон
наbutton
затвора
Shutter
W:
W:отдалечаване
zoom out
T:
T:приближаване
zoom in
Ключ за избор
на режим
Mode
switch
: Снимка
: Still image
: Видеоклип
: Movie
Запис на снимки:
бутона на затвора наполовина, за да
1 Натиснете
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и индикаторът
светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове:
бутона на затвора докрай, за да започнете
1 Натиснете
запис.
• Преди запис регулирайте картината като приближите/отдалечите, като използвате
бутона zoom.
отново бутона на затвора докрай, за да
2 Натиснете
спрете записа.
• Ако използвате функцията zoom, докато записвате видеоклип, звукът от работата на
обектива се записва.
14 BG
Преглед на изображения
W:
W:отдалечаване
zoom out
T:
T:приближаване
zoom in
(Възпроизвеждане)
(Playback)
Контролен
бутон
Control button
(Изтриване)
(Delete)
Избор
изображения:
(следващо)/
Selectна
images:
B (next)/b
(previous) (предходно)
Задава:
Set: z
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Извежда се последното записано изображение.
Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение с (следващо)/ (предходно) на контролния бутон.
За да преглеждате видеоклипове, натиснете в центъра на контролния бутон.
Изтриване на изображение
Натиснете бутона (Изтриване).
Изберете [This Image] с помощта на
на контролния бутон, след това натиснете
.
Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
15 BG
Списък с икони, изведени на екрана
(Когато правите снимки)
125
Скорост
на затвора
Shutter speed
F2.7
Размер
наvalue
диафрагмата
Aperture
Стойност
на
Exposure
Value
експонацията
Индикатор
за AF frame
рамка
AF range finder
на визьора
+2.0EV
indicator
C
A
Оставащ
заряд на батерията
Battery remaining
Предупреждение
за нисък
Low battery warning
заряд на батерията
Размер
на изображението
Image size
Папка
за запис
Recording
folder
96
Брой
записани
Number
of recordable
изображения
100Min
Време
за запис
Recordable
time
images
Носител
наMedia
запис
Recording
(Карта
с памет,
(Memory
card, вградена
internal
памет)
memory)
Избор
сцена
Scene на
Selection
Режим
на mode
запис
Shooting
Икона
за
разпознаване
Scene
Recognition
icon
на
сцена
Баланс
на белия цвят
White balance
Режим
на светкавицата
Flash mode
Намаляване
на ефекта на
Red-eye reduction
червените
очи
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
Режим
на измерване
Metering
Mode
Предупреждение
Vibration warningза
вибрация
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
D
DRO
Индикатор
за
Smile Detection
чувствителност при
Sensitivity indicator
разпознаване на усмивка
Zoom
Zoomскала
scaling
×1.4
C:32:00
Таймер
за автоматично
Self-timer
включване
Дисплей
за автодиагностика
Self-diagnosis
display
Разпознаване
на лице
Face Detection
Burst
Burstнастройки
Settings
Предупреждение
за
Overheating
прегряване warning
AF
рамка
на
визьора
AF range finder frame
Кръстче
за прицелване
Spot metering
cross
hair
B
GB
16
16 BG
z
AE/AF
AE/AFзаключване
lock
ISO400
ISO
ISOномер
number
NR
затвор
NRбавен
slow shutter
Представяне на другите функции
Когато работите с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, можете да
управлявате и другите функции на фотоапарата, които използвате по време на запис
или възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава Упътване за функциите, което ви
позволява лесно да избирате измежду опциите. Опитайте другите функции, докато
упътването е изведено.
Контролен
Control
бутон
button
MENU
MENU
Упътване
за функциите
Function
Guide
Контролен бутон
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте екранния
дисплей.
(Таймер за самостоятелно включване): Позволява ви да използвате таймера за
самостоятелно включване.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за разпознаване на
усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата за снимки.
Опции в менюто
Запис
REC Mode
Scene Selection
Easy Mode
Shooting Direction
Image Size
Избира
режима наmode.
запис.
Select recording
Избира
предварително
зададени
настройки,
за conditions.
да
Select pre-set
settings to
match various
scene
съвпаднат
с различните
условия
на сцените.
Записва
снимки,
като
използва
минимално
количество
Shoot
still
images
using
minimal
functions.
функции.
Задава
на фотоапарата,
когатоSweep
Set theпосоката
directionна
to въртене
pan the camera
when shooting
записвате
в панорамен режим.
Panoramaизображения
images.
Избира
размер
за size
снимките,
изображения
Select the
image
for stillпанорамните
images, panorama
images
или видеоклиповете.
or movie files.
EV
Избира режим на запис на единично изображение или
Select single-image
mode or burst mode.
режим
burst.
Регулира
експонацията
ръчно.
Adjust the exposure manually.
ISO
Регулира
на осветяването.
Adjust theчувствителостта
luminous sensitivity.
White Balance
Регулира
цветните
на изображението.
Adjust color
tones тонове
of an image.
Burst Settings
17 BG
Focus
Избира
начина
фокусиране
Select the
focusнаmethod.
Metering Mode
Избира
режима
на измерване,
задаваpart
коя of
част
Select the
metering
mode thatкойто
sets which
theот
обекта да се измерва, за да се определи експонацията.
Scene Recognition
Автоматично
задава условията
на запис
в режимin
Set to automatically
detect shooting
conditions
Intelligent Auto.
Smile Detection
Sensitivity
subject to measure to determine the exposure.
Intelligent Auto mode.
Задава
за разпознаване
на for
усмивка.
Set theчувствителност
Smile Shutter function
sensitivity
detecting
smiles.
Face Detection
Фотоапаратът
автоматично
регулира
Select to detectразпознава
faces and лица
adjustи various
settings
настройките.
automatically.
DRO
Задава
функцията
за поправка
на осветеността
Set DRO
functionDRO
to correct
the brightness
and contrast
и контраста, и за подобряване на качеството на
and
improve
the
image
quality.
изображението.
Преглед
Easy Mode
Задава
на and
текста
всички индикатори
Set theпо-голям
text-size размер
increases
all иindicators
become се
виждат
easier toпо-лесно.
see.
Slideshow
Избира
на of
продължително
възпроизвеждане.
Select aначин
method
continuous playback.
Delete
Ретушира изображението посредством използването на
Retouch an
image using various effects.
различни
ефекти.
Изтрива
Delete anизображение.
image.
Protect
Защитава
Protect theизображение.
images.
DPOF
Прибавя
знакorder
за отпечатване
на снимка.
Add a print
mark to a still
image.
Rotate
Завърта
наляво
Rotate aснимката
still image
to theили
leftнадясно.
or right.
Select Folder
Избира
Select aпапка,
folderкоято
whichсъдържа
containsизображенията,
the images youкоито
want to
желаете
да възпроизведете.
play back.
Retouch
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате, последният
(Настройки). Можете да промените настройките по
избор за настройка е
(Настройки).
подразбиране в екрана
Shooting Settings
Main Settings
18 BG
Насочващи
линии/
Резолюция на дисплея/
Цифров
Grid Line/Disp.
Resolution/Digital
Zoom/Red
Eyezoom/
Намаляване
Reduction на ефекта на червените очи
Звуков
сигнал/ Настройка
на езика/Guide/Display
Упътване с функции/
Beep/Language
Setting/Function
color/
Цвят
наSave/Initialize/Video
дисплея/ Пестене на захранването/
Нулиране/
Power
Out/USB Connect/LUN
Видео
изход/
USB
връзка/
LUN
настройка
Setting
Memory Card
Tool*
Форматира/
Създава
за запис/ Променя
папка за
Format/Create
REC.папка
Folder/Change
REC. Folder/Delete
запис/
папка за запис/
Копира/ Номер на файл
REC. Изтрива
Folder/Copy/File
Number
Сверява
дататаSetting
и часа
Date & Time
Clock Settings
(Инструмент за
* Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
вградена памет) и можете да избирате само [Format] и [File Number].
Брой снимки, които можете да запишете, и време за
запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в зависимост от
условията на запис и картата с памет.
Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Capacity
Size
Размер
Вградена
памет
Internal memory
Карта
с памет
Memory
card
Approx.24
24МВ
MB
Прибл.
Прибл.
2 GB
2 GB
14M
4
295
VGA
130
9800
4
360
16:9(11M)
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Capacity
Size
Размер
Вградена
памет
Internal memory
Карта
с памет
Memory
card
Прибл.
Approx.24
24МВ
MB
Прибл.
2 GB
2 GB
VGA
0:00:20
0:25:00
QVGA
0:01:00
1:40:00
19 BG
Забележки относно използването на фотоапарата
Промяна на настройката за език
За да промените настройката за езика, натиснете MENU
(Основни настройки)
[Language Setting].
(Настройки)
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив.
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството попадне
вода, може да се получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да
бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина.
Това може да причини неизправност в устройството.
• Ако в устройството кондензира влага, преди да използвате фотоапарата отстранете
влагата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да
предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета, които излъчват силни радиовълни
или радиация, или имат силни магнитни полета. Ако го направите, възможно е
фотоапаратът да не записва или възпроизвежда правилно.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни
или радиация, или имат силни магнитни полета. Ако го направите, възможно е
фотоапаратът да не записва или възпроизвежда правилно.
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Обектив Carl Zeiss
20 BG
• Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да
възпроизвежда отлични изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен посредством висококачествена система,
утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие с качествените стандарти на Carl Zeiss
Германия.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете
да запишете видеоклип или като защитна функция на устройството захранването
може автоматично да се изключи.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за запис
на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе съобщение.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата, на носителя и
др., записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
Препоръчителна компютърна среда (Macintosh)
Операционна система (предварително инсталирана):
USB връзка: Mac OS X (v 10.3 до v 10.6)
PMB Portable: Mac OS X* (v 10.4 до v 10.6)
* Модел, съвместим с Intel процесор.
Илюстрации
Илюстрациите, които се използват в ръководството, се отнасят единствено за модела
DSC-W530, освен ако не е отбелязано друго.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения или удари
като например от блъскане, изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни с
обектива.
21 BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[System] [Система]
Устройство за изображения:
7.76 mm (тип 1/2.3) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.5 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.1 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 4х zoom
обектив
f = 4.7 – 18.8 mm (26 - 105 mm (35 mm
филмов еквивалент))
F2.7 (W) – F5.7 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (9 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица
Интервал на записа за режим Burst:
Прибл. 1.0 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.21, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 24 МВ), “Memory Stick Duo”
носител, SD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонацията) зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 m до 3.5 m (W)
Прибл. 0.6 m до 1.8 m (T)
22 BG
[Input and Output connectors] [Входни и
изходни конектори]
Терминал
(USB)/A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход (Моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[LCD екран]
LCD панел:
DSC-W550:
7.5 cm (тип 3.0) TFT Drive
DSC-W530:
6.7 cm (тип 2.7) TFT Drive
Общ брой на точките: 230 400 (960 x
240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия NPBN1, 3.6 V
Консумация на електроенергия (по време
на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0oC до 40oС
Температура на съхранение: От -20oC
до +60oС
Размери:
DSC-W550
95.9 x 57.3 x 19.3 mm (Ш/В/Д, без
издадените части)
DSC-W530
92.9 x 52.4 x 19.3 mm (Ш/В/Д, без
издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BN1 и
“Memory Stick Duo” носител):
DSC-W550
Прибл. 122 g
DSC-W530
Прибл. 113 g
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
Зарядно устройство за батерии
BC-CSN/BC-CSNB
Изисквания към захранването: AC 100 V
до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0oC до 40oС
Температура на съхранение: От -20oC
до +60oС
Размери: 55 mm x 24 mm x 83 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия NP-BN1
Използвани батерии: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане:
DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot, “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick PROHG Duo”, “Memory Stick Duo”.
• Windows е търговска марка на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh е търговска марка на Apple
Inc.
• SDXC и SDHC логата са търговски
марки на SD-3C, LLC.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
Въпреки това TM или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
23 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising