Sony | DSC-W200 | Sony DSC-W200 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
“Наръчник с инструкции за употреба”
DSC-W200
За повече детайли относно подробните операции,
моля прочетете “Ръководство на потребителя”.
Инструкции за употреба
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер на указаното
по-долу място. Използвайте тези номера, когато
ви се налага да се обаждате на доставчика на Sony
относно този продукт.
Модел № DSC-W200
Сериен номер.................................
Важни предпазни мерки
За ваша собствена сигурност, моля прочетете
това упътване за безопасна употреба изцяло преди
да започнете да работите с устройството и
запазите книжката за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Употреба
Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да се зарежда само типа
източник описан на етикета. Ако не сте сигурни
за електрическия волтаж осигурен в дома Ви, моля
консултирайте се с магазина, от който е закупен
уредът или с местната енергийна компания. За тези
устройства, създадени да работят на батерии или
други източници, обърнете се към инструкциите за
експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да е оборудван с поляризиран
захранващ щекер (щекер, на когото един от зъбците
е по-широк от другия).
Този щекер може да прилегне към контакта само от
едната си страна. Това е предпазна мярка. Ако не
можете да поставите шекера докрай в контакта,
обърнете го на обратно. Ако все още не можете да
поставите щекера в контакта, моля свържете се с
електротехник и помолете да Ви бъде инсталиран
подходящ контакт. Не използвайте сила при поставяне на поляризирания щекер в контакта.
Натоварване
Не натоварвайте контактите, разклонителите
или удължителите извън техния капацитет, тъй
като това може да причини електрически удар.
Навлизане на течности или твърди обекти
В никакъв случай не поставяйте обекти от какъвто и да е вид във вътрешността на устройството, тъй като те могат да влязат в контакт с
опасни точки на напрежение и да причинят токов
удар или запалване. Не разливайте течности от
какъвто и да е вид върху устройството.
Допълнителни приспособления
Не използвайте други приспособления освен указаните от производителя, тъй като това може да
причини неизправност.
Почистване
Изключете устройството от мрежата за ел.
захранване преди да я почистите или полирате.
Не използвайте течни или аерозолни почистващи
препарати. За почистване на външната част на
устройството използвайте леко навлажнена с вода
кърпа .
и изключете антената от системата за кабелна
телевизия. Това ще предотврати повреда на
устройството.
Сервиз
Инсталация
Вода и други течности
Не използвайте устройства, свързани към мрежата
за ел. захранване близо до вода – например близо до
вана, мивка, леген, във влажно мазе или в близост
до басейн.
Предпазване на кабела за ел. захранване.
Поставете кабела за ел. захранване така че да не
го настъпвате или притискате с други предмети
, като обръщате особено внимание на щекера,
буксите и точката, от която кабелът излиза от
устройството.
Аксесоари
Не поставяйте устройството върху нестабилна
плоскост, стойка, статив, скоба или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни вреди на деца или възрастни, както и сериозна повреда
на устройството. Използвайте само плоскост,
стойка, статив, скоба или маса, препоръчани от
производителя.
Вентилация
Жлебовете и отворите на устройството са проектирани за осигуряване на нужната вентилация. За
да осигурите надеждно функциониране на устройството и да го предпазите от прегряване, тези
жлебове и отвори не трябва никога да се блокират
или покриват.
- Не покривайте жлебовете и отворите на устройството с плат или други материали;
- Не блокирайте жлебовете и отворите на устройството като го поставяте на креват, диван, килим
или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворено помещение като вграден шкаф, освен ако не е осигурена
подходяща вентилация.
- Не поставяйте устройството в близост или
върху радиатор или друго излъчващо топлина
устройство. Не поставяйте устройството в
контакт с директна слънчева светлина.
Гръмотевици
За допълнителна протекция на устройството по
време на гръмотевична буря или когато е оставена
без надзор или не е използвана за дълъг период от
време, изключете я от мрежата за ел. захранване
Сервизиране на повреди
Изключете системата от мрежата за ел. захранване
и се обърнете към квалифициран персонал при
следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекер е повреден
или протрит.
- Ако върху устройството е била разлята течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд.
- Ако устройството е било обект на екстремен
шок – ако е било изпускано или ако е повреден
корпусът.
- Ако устройството не функционира нормално,
когато следвате инструкциите от упътването за
експлоатация. Настройте само тези части, които
са описани в упътването за експлоатация. Неправилната настройка на други части може да завърши
с повреда и намеса на квалифициран технически
персонал за поправянето й.
- Когато устройството показва ясно изразена промяна във функционирането си, това е ясен знак, че е
нужна намесата на квалифициран персонал.
Сервизиране
Не се опитвайте да поправите устройството
сами, тъй като отварянето на корпуса и премахването на части може да ви подложи на опасен
волтаж или други опасности.
Всичките сервизни дейности трябва да се извършат от квалифициран сервизен персонал.
Подмяна на части
Когато се налага подмяна на части, уверете се, че
техникът извършващ подмяната използва части
упоменати от производителя или само такива,
които имат същите характеристики като оригиналните части.
Неоторизираната подмяна може да причини пожар,
токов удар или други опасности.
Проверка на безопасността
След като сте приключили сервизирането или
подмяната на устройството, помолете техникът
да извърши рутинна проверка за правилното функциониране на устройството.
Първо прочетете това
Предупреждение
Подменяйте батериите само с упоменатия тип.
В противен случай може да възникне пожар или
неизправност.
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с
изискванията на директивата ЕМС за използване на
свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
При определени честоти електромагнитните
полета могат да повлияят на картината и звука на
фотоапарата.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на прехвърлянето на
данни, рестартирайте софтуера или изключете и
включете USB кабела отново.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му
показва, че продуктът не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърлите този продукт на правилното място,
Вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на някои естествени ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
Съдържание
Важни предпазни мерки...............................................................................................................................................................2
Първо прочетете това.............................................................................................................................................................4
Забележки за използване на фотоапарата............................................................................................................................8
Започване на работа.............................................................................................9
Проверка на аксесоарите (приложени)..................................................................................................................................9
Подготовка на батериите.....................................................................................................................................................10
Поставяне на батериите/“Memory Stick Duo” (не е приложен)...............................................................................11
Включване на фотоапарата/настройка на часовника..................................................................................................13
Лесно заснемане на изображения.........................................................................14
Диск за смяна на режима/Увеличение (Zoom)/Светкавица/Макро/Самостоятелен таймер/Дисплей
...........................................................................................................................................................................................................15
Преглед/Изтриване на изображения....................................................................17
Изучаване на различните функции – HOME/меню...............................................19
Използване на HOME меню...................................................................................................................................................19
Опции в HOME меню.............................................................................................................................................................20
Меню..............................................................................................................................................................................................21
Опции в менюто......................................................................................................................................................................22
Работа с компютър...........................................................................................23
Поддържани операционни системи за USB връзка и приложен софтуер............................................................23
Преглед на “Ръководство на потребителя” и “Cyber-shot Step-up Guide”.........................................................24
Индикатори на екрана........................................................................................25
Живот на батериите и брой изображения, които могат
да бъдат записвани/преглеждани........................................................................................................................................27
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове...................................................................................28
Отстраняване на проблеми...............................................................................29
Комплект батерии и захранване........................................................................................................................................29
Заснемане на неподвижни изображения/клипове..........................................................................................................30
Преглед на изображения........................................................................................................................................................30
Предпазни мерки................................................................................................31
Спецификации...................................................................................................32
Забележки за работа с фотоапарата
Подсигуряване на данните във вградената памет и “Memory Stick Duo”
Ако изключите захранването, като отворите капачето на батериите или “на Memory Stick Duo” и др.,
докато лампичката за достъп свети данните във
вградената памет или в “Memory Stick Duo” могат
да се повредят. Уверете се, че сте ги копирали, за
да предотвратите потенциален риск от загуба на
данни.
Забележки за запис/възпроизвеждане
Преди да запишете събития, добре е да
направите пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
Този фотоапарат не е защитен от напрашване
или замърсяване, както и не е водоустойчив.
Прочетете „Предпазни мерки” (стр. 30) преди да
използвате фотоапарата.
Внимавайте да не намокрите фотоапарата.
Ако във вътрешността му попадне вода, това
може да причини неизправност, която в някои
случаи е непоправима.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
друга ярка светлина. Това може безвъзвратно да
повреди очите ви или да причини неизправност
във фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до места,
които излъчват силни радио вълни или радиация.
Възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
Ако се появи кондензация на влага, отстранете
я, преди да използвате фотоапарата. (стр. 30)
Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за правене на
записи, това може да направи носителя за запис
неизползваем или да причини повреда или загуба на
данни за изображенията.
Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако прахът промени цвета или
се залепи по повърхността на светкавицата
вследствие на затопляне, светкавицата може да
не излъчи достатъчно светлина.
Забележки за LCD екран, LCD визьор
(само при моделите с LCD визьор) и
обектив
LCD екранът и LCD визьорът са произведени
по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче
да се появят малки черни и/или ярки петънца
(бели, червени, сини или зелени на цвят) върху LCD
екрана и в LCD визьора. Появяването на тези
петънца е напълно нормално в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху записваното
изображение.
Фотоапаратът няма да работи с изнесен
обектив, когато комплектът батерии разреден.
Поставете зареден комплект батерии и включете фотоапарата отново.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Възпроизвеждането на изображения, записани
с вашия фотоапарат, на друго оборудване и
възпроизвеждането на изображения, записани или
редактирани с друго оборудване, на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение относно авторското
право
Телевизионните програми, филмите, видео записите
и други може да бъдат защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставя компенсация за съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация,
ако записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни поради неизправност на фотоапарата,
на носителя и др.
Започване на работа
Проверка на приложените аксесоари
Зарядно за батерии BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC (1)
USB, A/V кабел за порт за мултифункционална
употреба (1)
Ремък за китка (1)
Кабел за зареждане (1)
CD-ROM (Софтуер за Cyber-shot и
„Ръководство на потребителя”/
“Cyber-shot Step-up Guide”) (1)
“Наръчник с инструкции за употреба”
за използване на цифров фотоапарат
(този наръчник)
Комплект батерии за презареждане NP-BG1 (1)
/Кутийка за батериите (1
Прикачете ремъка, за да предпазите
фотоапарата от повреда при падане и т.н.
Кукичка
Подготовка на комплекта батерии
За клиенти от страни различни от САЩ и Канада
Лампичка за зареждане
Лампичка за зареждане
Кабел за зареждане
Поставете комплекта батерии в зарядното за батерии.
Свържете комплекта батерии към ел. мрежа (контакта).
Лампичката за зареждане светва и зареждането започва.
Когато лампичката за зареждане изгасне, зареждането е приключило.
Ако продължите да зареждате комплекта батерии за още час (докато е напълно зареден), зарядът ще
издържи малко по-дълго.
Време за зареждане
Времето изискващо се за зареждане на изцяло изхабен комплект батерии при стайна температура. Зареждането може и да отнеме повече при определени условия.
Вижте стр. 26 за броя изображения, които могат да бъдат заснети.
Свържете зарядното за батериите към контакт с лесен достъп (наблизо).
Дори и лампичката за зареждане да не свети, зарядното за батериите е свързано към променливотоков
източник, докато е свързано към контакта. Ако имате проблем докато използвате зарядното за батерии,
незабавно изключете захранването като изключите кабела от контакта.
Когато зареждането приключи, изключете кабела от контакта (ел. мрежата) и отстранете комплекта
батерии от зарядното.
Създаден за употреба със съвместими Sony батерии.
Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е
приложен)
Капаче за батериите/;
”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick Duo”
със страната на терминала
с лице към LCD екрана.
Лостче за изваждане на батериите
Поставете комплекта батерии,
докато натискате лостчето за
изваждане на батериите с върха на комплекта батерии.
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick Duo” (не е приложен) докрай, докато щракне.
Поставете комплекта батерии.
Затворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Когато няма поставен ”Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения с помощта на вградената памет (около 31 МВ).
За да проверите оставащото време на батерията
Натиснете бутон POWER, за да включите фотоапарата и да проверите времето на LCD екрана.
Индикатор за
оставащо време
Батерията е
Указания за
полу-празна,
оставащия заряд записът/възпроизвеждането скоро ще
спрат
Малка
Батерията
е наполовина
пълна
част от
батерията е
употребена
Подменете батерията със заредена или
заредете настоящата.
(Предупредителният
индикатор примигва).
Отнема около минута докато се появи правилното време за оставащ заряд
При определени обстоятелства изведеното оставащо време за заснемане може да не е правилно.
Когато включите заряда за първи път се появява екранът за настройка на часовника (стр. 13)
За да отстраните комплекта батерии/”Memory Stick Duo”
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
Уверете се, че лампичката за
достъп не свети, след това
натиснете “Memory Stick Duo”
еднократно.
Комплект батерии
Придвижете лостчето за отстраняване
на батериите
Внимавайте да не изпуснете комплекта
батерии.
Никога не отстранявайте комплекта батерии/“Memory Stick Duo”, когато свети лампичката за достъп,
иначе може да загубите данни.
Включване на фотоапарата/настройка на часовника
Бутон POWER
(Възпроизвеждане) бутон
Бутон
Контролен бутон
Бутон HOME
Изберете бутон POWER или натиснете бутон
(Възпроизвеждане).
Настройте часовника посредством контролния бутон.
Изберете формат на изписване на датата посредством
, след това натиснете --.
Изберете всяка настройка посредством
и настройте числена стойност с
,
след това натиснете --.
Изберете [OK], след това натиснете --.
За да промените датата и часа
Натиснете бутон HOME, изберете [
Clock Settings] в екран
(Setup) (стр. 19, 20 ).
Когато включите захранването
Ако фотоапаратът работи на батерии и не работите с него около три минути, фотоапаратът се изключва автоматично, за да предотврати износване на комплекта батерии
(функция Автоматично изключване).
Лесно заснемане на изображения
Микрофон
Визьор
Бутон на затвора
W/T (Zoom) бутон
Бутон макро
Бутон MENU
Бутон DISP (Смяна
на дисплея на
екрана)
Бутон светкавица
Контролен бутон
Бутон HOME
Бутон на самостоятелния таймер
Захващане за статив (дъно)
Изберете режим посредством, диска за смяна на режима
Неподвижно изображение (Режим автоматична настройка): Изберете --.
Клип: Изберете --.
Задръжте фотоапарата стабилен, като го придържате отстрани.
Обектът трябва да бъде в
центъра на фокусната рамка.
Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
Натиснете и задръжте бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
AE/AF lock индикаторът (зелен) примигва,
чува се звуков сигнал, индикаторът спира да мига,
но остава светнат.
Натиснете докрай бутона на затвора.
АЕ/AF lock индикатор
Клип:
Натиснете докрай бутона на затвора.
За да прекратите записа, натиснете отново бутона на затвора докрай.
Диск за избор на режим/Zoom (увеличение)/Светкавица/Макро/Самостоятелен таймер/Дисплей
Използване на диска за избор на режим
Настройте диска за избор на режим в желаната
функция
Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично
зададени настройки
Режим програмирано автоматично
заснемане
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (и скорост на затвора и
размер на диафрагмата). Също така можете да
изберете различни настройки като използвате
менюто.
Заснемане след ръчна настройка на експонацията
Позволява Ви да заснемате след като сте
регулирали ръчно експонацията.
Режим Клип
Записва клип със звук.
Висока чувствителност
Заснемате изображения без светкавица дори и
при слаба осветеност
Меко заснемане
Заснемате човешка кожа в по-топли нюанси
Нощен портрет
Заснемате ярки изображения на хора на тъмни
места без да се губи нощната атмосфера.
Изключително висока чувствителност
Заснема по-плавни изображения без светкавица
и при ниска осветеност.
Плаж
Заснема сцени на морския или езерен бряг като
прихваща по-ясно синия цвят на водата.
Сняг
Заснема снежни сцени в бяло по-оживено.
Фойерверки
Заснема по –ярко фойерверки.
Използване на zoom
Натиснете бутон Т, за да увеличите и W, за да
откажете увеличението.
-Светкавица (Избор на режим на светкавицата за неподвижни изображения)
Натиснете – (--) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
Flash Auto
Примигва, когато светлината или задното
осветява не (настройка по подразбиране) са
недостатъчни.
Светкавица включена
Нощна сцена
Заснема нощни сцени без да се губи атмосферата.
Бавна синхронизация (включена светкавица)
Скоростта на затвора е ниска на тъмни
места, за да заснеме по-точно фонът, който е
извън обсега на светкавицата.
Пейзажна сцена
Заснема с фокус върху отдалечен обект.
Светкавица изключена
Избор на сцена
Избира сцена от меню Scene Selection.*
* Избор на сцена в менюто
Макро (Заснемане отблизо)
Натиснете
на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
Macro функция изключена
Макро функция включена (от страна W приблизително 5 см или повече), Т страна около 34
см или повече.
Използване на самостоятелен таймер
Натиснете
на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Самостоятелният таймер е изключен
Настройка на 10-секундно отлагане
Настройка на 2-секундно отлагане
Натиснете бутона на затвора, лампичката на самостоятелния таймер примигва и се чува звуков
сигнал, докато затвора работи.
Лампичка на самостоятелния таймер
DISP Промяна на дисплея на екрана
Всеки път, когато натиснете DISP (Ключ за промяна на дисплея), дисплеят се променя както следва.
Хистограма включена
Индикатори изключени
LCD екран изключен
Индикатори включени.
Преглед/Изтриване на изображения
(Възпроизвеждане
(Индекс)
(zoom при възпроизвеждане)
(възпроизвеждане)
Бутон HOME
Контролен бутон
Бутон MENU
Мултиконектор
Високоговорител (дъно)
(дъно)
Изберете бутон (Възпроизвеждане).
Ако натиснете бутон (Възпроизвеждане), докато фотоапарата е изключен, фотоапаратът се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се променя в
режим запис.
Изберете изображение с помощта на
на контролния бутон
Клип:
Натиснете --, за да възпроизведете клип. (Натиснете – отново, за да прекратите възпроизвеждането).
Натиснете , за да превъртите бързо напред/ назад. (Натиснете , за да се върнете в
нормално възпроизвеждане).
Натиснете , за да изведете екрана за контрол на звука, след това натиснете отново
,
за да регулирате нивото на звука.
За да изтриете изображения
1 Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете MENU.
2 Изберете [Delete] посредством , след това изберете [This Image] посредством
натиснете --.
3 Изберете [OK] посредством – и натиснете --.
--/-- За да прегледате изображение увеличено изображение (Playback zoom)
Натиснете --, докато извеждате неподвижното изображение.
За да прекратите функция zoom, натиснете --.
Регулирайте частта
Отменете playback zoom: --.
и
Преглед в режим индекс екран
Натиснете
(Индекс) бутона , за да изведете индекс екран, докато е изведено неподвижно
изображение. Изберете изображението посредством
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете --.
l Можете също така да получите достъп до индекс екран като изберете [
Index Display]
в
(View Images) в екран HOME.
l Всеки път, когато натискате
(Индекс), броят на изображенията в индекс екрана се
променя.
За да изтриете изображения в индекс режим.
1 Докато е изведен индекс екран, натиснете MENU.
2 Натиснете [Delete] посредством – и изберете [Multiple Images] посредством --/--, след това
натиснете --.
3 Изберете изображението , което искате да изтриете посредством
, след което
натиснете –
Появява се маркировка в кутийката до изображението.
За да отмените избора, изберете изображението, на което вече се бяхте спрели и натиснете
– отново.
4 Натиснете MENU и изберете [OK] посредством --, след което натиснете --.
За да изтриете всички изображения от една папка, изберете [All In This Folder] и натиснете
– в стъпка 2.
За да възпроизведете серия от изображения в определена последователност (Slide
Show)
Изберете [
Slide Show] във
(View Images) от екран HOME, след това изберете ОК
посредством – и натиснете --.
За да прегледате изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабел с терминал за мултифункционална употреба.
Към мултиконектора
Към аудио/видео входните жакове
Кабел за мултифункционална употреба
Преглед на различните функции – HOME/Menu
Използване на екран HOME
Екранът HOME е изходен екран за всички функции на вашия фотоапарат. Можете да изберете режим на заснемане или на възпроизвеждане, както и да промените настройките от екран
HOME.
Контролен бутон
Бутон
Бутон HOME
Натиснете HOME, за да и зведете екран HOME.
Категория
Опция
Упътване
Изберете категория посредством
на контролния бутон.
Изберете опция посредством
, след това натиснете --.
Когато изберете (Manage Memory) или категория
(Settings настройки)
Изберете желаната опция посредством
на контролния бутон
Това функционира само когато сте избрали (Настройки).
Преместете надясно посредством , изберете настройка посредством
Изберете настройка посредством --/-- и натиснете --.
и натиснете --.
Фотоапаратът автоматично се настройва режим заснемане, когато натиснете бутона на
затвора наполовина.
За повече подробности относно работата – стр 18
Опции в меню HOME
Натиснете бутон HOME, за да изведете следните опции. Подробности относно опциите
се извеждат на екрана посредством кратко упътване.
Категория
Опции
Заснемане
Единично изображение
Индекс дисплей
Изреждане на кадри в определена последователност (Slide Show)
Отпечатване
Музикално устройство
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Музикално устройство
Инструмент на Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис
Копиране
Инструмент на вградената памет
Форматиране
s
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Упътване за функциите
Инициализация
Основни настройки 2
Свързване през USB
Video Out
COMPONENT
Настройки за заснемане
Настройки за заснемане 1
AF Illuminator
AF режим
Grid line
Цифрово увеличение
Настройки за заснемане 2
Автоматично ориентиране
Автоматичен преглед
Настройки на часовника
Езикови настройки
Използване на опциите в менюто
Бутон MENU
Бутон
Контролен бутон
Натиснете MENU, за да изведете менюто
Упътване за функциите
Менюто ще бъде изведено само по време на режими заснемане и преглед.
В зависимост от избрания режим различни настройки може да са възможни.
Изберете желаното меню посредством
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
екрана
Изберете желаната настройка посредством
, докато настройката се появи на
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
, докато настройката се появи на
екрана
Натиснете след като сте избрали настройка в режим възпроизвеждане.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
За подробности относно тази операция – стр. 21
Настройки на менюто
Възможните настройки на менюто се различават в зависимост от режима на фотоапарата.
Менюто за заснемане е налично само при режим на заснемане, а менюто за преглед е налично само при режим
за преглед.
Също така опциите в менюто се различават в зависимост от позицията на диска за избор на режим. Само
възможните настройки се появяват на екрана.
Меню за запис
Размер на изображението
Намиране на лице
Избира размер на неподвижното изображение.
Намира лицата на обектите, които заснемате и регулира фокуса върху тях.
Режим запис
Избира непрекъснат режим на запис
Режим цвят
Променя яркостта на образа и добавя специални ефекти.
ISO
Избира чувствителност на луминесцентното осветление
EV
Регулира експонацията
(Режим на измерване)
Избира режим на измерване
(Фокус)
Променя метода на фокус
(Баланс на белия цвят)
Регулира тоновете на цветовете
(Ниво на светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата
(Намаляване ефекта на червените очи)
Намалява феномена на червените очи.
Стабилно заснемане (SteadyShot)
Избира режим срещу размазване на изображението.
SETUP
Променя настройките за заснемане
Меню за преглед
(Изтриване)
Изтрива изображения
Изрежда изображение при определена последователност.
Ретушира (коригира) изображения.
Предпазва от инцидентно изтриване
Прибавя знак за отпечатване върху изображението, което желаете да отпечатате.
Отпечатва изображение посредством PictBridge съвместим принтер
Завърта неподвижното изображение
Избира папка за преглед на изображения.
Работа с компютър
Можете да изведете изображения заснети с фотоапарата на компютърния екран. Също така
можете да използвате неподвижни изображения и клипове от фотоапарата повече от всякога като се възползвате от софтуера. За повече подробности, обърнете се към “Упътване за
експлоатация”.
Поддържани операционни системи за USB връзка и прилагане на софтуера
За потребители на Windows
USB връзка
Софтуер
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
За потребители на Macintosh
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1 до
10.4)
не е съвместим
Трябва да бъде инсталиран с посочената по-горе операционна система при доставка
Ако операционната Ви система не поддържа USB свързване, използвайте четец за Memory Stick (не е
приложен).
За повече подробности относно работната среда на “Picture Motion Browser”, използвайте “Упътване за
експлоатация”.
Преглед на „Упътване за експлоатация” и “Cyber-shot Step-up Guide”
За потребители на Windows
Включете компютъра и поставете CDROM-а в приложеното CD-ROM устройство.
Появява се следния екран.
За потребители на Macintosh
Включете компютъра и поставете
приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Следвайте инструкциите
За да прегледате “Cyber-shot Handbook”
Изберете папка [Handbook] и копирайте
“Handbook.pdf”, запазена в папка “GB” на
компютъра Ви.
Когато щракнете върху бутон [Cyber-shot
Handbook] на екрана за копиране се появява
„Cyber-shot Handbook”. Следвайте инструкциите на екрана, за да копирате.
Следвайте инструкциите на екрана, за
да копирате. Когато щракнете върху
бутона “Cyber-shot Handbook”, и “Cyber-shot
Handbook”, и “Cyber-shot Step-up Guide” ще
бъдат инсталирани.
След като инсталацията е приключила щракнете два пъти върху съкратения файл (shortcut)
създаден на десктопа.
След като копирането е завършило,
щракнете два пъти върху “Handbook.
pdf”.
За да прегледате “Cyber-shot Step-up Guide”
Копирайте папка [stepupguide] в папка
[stepupguide] на компютъра Ви.
Изберете [stepupguide], [language] и след
това папка [GB], запазена на CD-ROM
и копирайте всички файлове от папка
[GB], след това презапишете файловете
в папка [img], запазена в [stepupguide],
която е копирана в компютъра Ви в
стъпка 1.
След като копирането е приключило,
щракнете два пъти върху “stepupguide.
hdx” в папка [stepupguide], за да го
декомпресирате, след това щракнете два пъти върху генерирания файл
“stepupguide”.
Ако нямате инсталиран инструмент
за декомпресиране на HQX файлове на
компютъра си, инсталирайте Stuffit
Expander.
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натискате бутон
– (DISP), дисплеят се променя (стр. 16).
Когато записвате неподвижни изображения
Индикация
---
Оставащ заряд на батерията
Размер на изображението
--
Диск за избор на режим/
Меню (Избор на сцена)
-Диск за избор на режим
Баланс на белия цвят
Когато записвате движещи се изображения
Режим на запис
Режим на измерване
Заичане на лице
Стабилно заснемане
Предупреждение за вибрация
Скала за увеличение
Режим на цвета
Когато възпроизвеждате
PictBridge свързване
Защита
Сила на звука
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
---
Zoom скала
PictBridge свързване
--
Контраст
Острота
Режим настройки на ръчната
експонация
Медия за запис/възпроизвеждане
-Папка за запис
Упътване с функциите за ръчна
експонация
Папка за възпроизвеждане
Предварително зададено фокусно
разстояние
Оставащ брой изображения
за запис
АЕ/АF заключване
ISO номер
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Стойност експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Режим макро
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Оставащо време за запис
Промяна на папка
AF илюминатор
Намаляване ефекта на червените очи
Режим измерване
Режим светкавица
Режим възпроизвеждане
Зареждане на светкавицата
Лента за възпроизвеждане
Баланс на белия цвят
Режим готовност/ Време на
запис
Брояч
Хистограма
Се появява, когато дисплеят
за хистограма е изключен.
Дисплей за само-диагностика
ISO номер
Стойност на експонацията
Скорост на затвора
Номер на папката/ файла
Стойност на диафрагмата
Дата на запис/Време на възпроизвеждане на изображението
Конверсионен обектив
Упътване за заснемане на
изображения
Дисплей за само-диагностика
Упътване за възпроизвеждане на
изображения
Самостоятелен таймер
Регулиране на силата на звука
Рамка на AF визьора
Кръстче за точково измерване
Хистограма
Живот на батериите капацитет на вградената памет
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани/прегледани
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете/прегледате и животът на батериите,
когато снимате в режим [Normal] при температура 25--С с напълно зареден комплект
батерии (приложен). Стойностите за броя
на изображенията, които могат да бъдат
записани или възпроизведени, позволяват
смяната на приложения “Memory Stick Duo”,
когато е необходимо.
Обърнете внимание, че е възможно в зависимост от условията истинският брой на
изображенията да бъде по-малък от указания.
Капацитетът на батериите намалява с
увеличаването на използването им, както и с
течение на времето.
Животът на батериите и броят изображения, които могат да бъдат записани/прегледани, намалява при следните условия:
- Когато околната температура е ниска.
- Когато често използвате светкавицата.
- Когато често включвате и изключвате
фотоапарата.
- Когато често използвате функцията zoom.
- Когато [LCD Backlight] бъде увеличено.
- Когато [AF Mode] е зададен в положение
[Monitor].
- Когато [SteadyShot] е в настройка
[Continuous].
- Когато зарядът на батериите е нисък
- Когато [Face Detection] е в положение [On].
Запис на неподвижни изображения
Снимане при следните условия:
- (Качеството на изображението) е зададено
в положение [Fine].
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [STEADY SHOT] е зададен в положение
[Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на
всеки 2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association).
Броят на снимките, които можете да направите, не се променя в зависимост от размера
на изображението.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Възпроизвеждане на единични изображения
в последователност, на около 3-секундни
интервали
Запис на движещи се изображения
Непрекъснат запис с размер на изображението [320]
Брой неподвижните изображения и времетраене на движещите се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават
в зависимост от условията на заснемане.
Можете да изберете размера, при който да стане заснемането, когато заснемате от менюто
(стр. 21, 22)
Приблизителен брой на неподвижните изображения
Броят указани изображения се отнася за ситуация, в която [REC Mode] е зададен в положение
[Normal].
Когато оставащият брой изображения, които могат да се запишат, е по-голям от 9,999, се
извежда индикация “>9999”.
Когато изображения, записани с по-стари модели на Sony се възпроизвеждат посредством
този фотоапарат, дисплеят може да се различава от действителния размер на изображението.
Време за запис на движещи се изображения
Изображения, чиито размер е зададен в положение [640 (Fine)], могат да бъде записани единствено на “Memory Stick PRO Duo”.
Запис на клипове може да се осъществи до 2GB за всеки файл. Когато размерът на файла
достигне 2 GB, фотоапаратът спира заснемането автоматично.
Този фотоапарат не поддържа HD записи или възпроизвеждане на клипове с такова качество.
Отстраняване на проблеми
Ако имате проблеми с фотоапарата, опитайте едно от следните:
Проверете следните настройки и погледнете в “Oтстраняване на проблеми”
Ако на екрана се появява код от типа “C/E
“, обърнете се към “Oтстраняване на
проблеми”.
Отстранете батериите и ги поставете отново след около минута. След това включете отново
фотоапарата.
Стартирайте отново настройките (стр. 20).
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Молим да разберете, че давайки вашият фотоапарат за поправка, съдържанието на вашата
вградена памет може да бъде прегледано.
Батерии и захранване
Комплектът батерии не може да се инсталира
Инсталирайте комплекта батерии правилно като използвате върха на комплекта, за да
натиснете лостчето за изваждане на батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата
След като сте поставили батериите във фотоапарата може да отнеме известно време
преди фотоапаратът да разпознае заряда.
Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 11)
Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 10)
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Използвайте препоръчания комплект батерии (стр. 9)
Захранването изненадващо се изключва
Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено, той
автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите. Включете фотоапарата отново (стр. 13).
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен
Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или горещи
места.
Изведената батерия се различава от настоящата. Разредете напълно и след това заредете
комплекта батерии отново.
Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 10)
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Батерията не може да се зареди
Не можете да заредите батериите посредством променливотоков адаптер (не е приложен).
Заснемане на неподвижни изображения/клипове
Фотоапаратът Ви не може да заснема изображения
Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo”
(стр. 27, 29). Ако са пълни, извършете едно от следните:
Изтрийте ненужни изображения. (стр. 17)
Сменете “Memory Stick Duo”.
Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче на “Memory Stick Duo” поставено в
положение неразрешен запис (LOCK). Поставете го в позиция разрешен запис.
Не можете да записвате изображения, докато зареждате светкавицата.
Настройте ключа за избор на режим в позиция когато заснемате неподвижни изображения
Настройте ключа за избор на режим в позиция когато заснемате клипове.
Размерът на изображенията е в автоматична настройка [640 (Fine)], когато заснемате
клипове. Направете едно от следните:
Сменете настройката за размера на изображението с различна от [640 (Fine)]
Поставете “Memory Stick PRO Duo”.
Не можете да въведете дати на заснетите изображения
Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения. Можете да копирате или запазите изображения с въведена дата като използвате “Picture Motion Browser”.
Когато заснемате обект при много ярко осветление на него се появяват вертикални
ивици
Проявява се феноменът на замазване и върху изображението се появяват бели, черни, червени или лилави ивици. Това явление не е неизправност.
Преглед на изображения
Фотоапаратът Ви не може да възпроизвежда изображения
Натиснете бутон
(Възпроизвеждане) (стр. 17)
Името на папката/файла са били променени на Вашия компютър
Когато файл с изображение е бил обработван на компютър или когато файлът с изображение е записан с модел фотоапарат различаващ се от вашия, възпроизвеждането на вашия
фотоапарат на този файл не е гарантирано.
Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката.
Предпазни мерки
Не оставяйте фотоапарата на следните места
На изключително горещи места
На места като кола, паркирана на пряка
слънчева светлина. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се деформира и да причини
неизправност.
На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло.
Възможно е корпусът на фотоапарата да
се обезцвети или деформира и да причини
неизправност.
Не места, изложени на вибрации
Близо до силни магнитни полета
На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да попадне пясък или прах. Възможно е пясъкът
и прахът да причинят неизправност във
фотоапарата и понякога тази неизправност не може да бъде поправена.
Относно пренасянето
Не сядайте на стол или друго място, когато
фотоапаратът е в задния джоб на Вашите
панталони или пола, защото това може
да причини неизправност или повреда на
фотоапарата.
Относно почистването
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана
със специалния комплект за почистване на
LCD екрани (не е приложен), за да премахнете
пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с
меко парче плат, за да премахнете следите
от пръсти или прах по повърхността му.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с вода,
след което подсушете повърхността добре.
Не ползвайте следните препарати, защото
може да повредите покритието на корпуса.
Химични продукти като разтворители,
бензин, алкохол, парче плат за еднократна
употреба, бързо изпаряващ се инсектицид
и др.
Не докосвайте фотоапарата, ако по
ръцете Ви има следи от гореизброените
вещества.
Не оставяйте фотоапарата в контакт с
гума или винил за дълго време
Относно работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа между 0--С до 40--С. Снимането на крайно
студени или горещи места, които излизат
извън тези стойности, не се препоръчва.
Относно конденза на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място е възможно във вътрешността на фотоапарата да кондензира
влага. Възможно е този конденз да повреди
фотоапарата.
Влага може да кондензира лесно, когато:
Внасяте фотоапарата от студено място,
например ски-писта, в отоплявана стая.
Изнасяте фотоапарата от помещение с климатик навън при висока температура и т.н.
Как да предотвратите конденза на влага
Когато внасяте фотоапарата от студено
на топло място, сложете фотоапарата в полиетиленов плик и оставете фотоапарата
да се аклиматизира към околната температура за около 1 час.
Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата.
Забележете, че ако се опитате да записвате с
влага, останала във вътрешността на обектива, изображенията няма да са ясни.
Относно вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за дата и час и други настройки се запазват,
независимо дали захранването е включено или
изключено.
Вградената акумулаторна батерия е постоянно заредена докато използвате фотоапарата. Независимо от това, ако използвате
фотоапарата само за кратки периоди от
време, тя се разрежда, и ако не използвате
фотоапарата за около 1 месец, батерията се
разрежда напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията преди да използвате фотоапарата.
Въпреки това, дори батерията да не е заредена, Вие можете да използвате фотоапарата
като не записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии, или свържете
фотоапарата с мрежата от 220 V като
използвате променливотоковия адаптер
(не е приложен), и оставете фотоапарата с
изключено захранване за повече от 24 часа.
Спецификации
Фотоапарат
Система
Устройство за изображения
9,29 мм (тип 1/1,72) цветен CCD
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 12 388 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 12 120 000 пиксела
Прибл. 12 120 000 пиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario Tessar 3х вариообектив
f = 7.6 до 22.8 мм
(35 мм преобразуващ фотоапарат: 35 до 105 мм)
F = 2.8 – 5.5
Контрол на експонацията
Автоматична експонация, Избор на сцена
(9 режима)
Баланс на белия цвят
Автоматичен, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1,2,3,
Incandescent, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: МPEG 1 съвместими
(Monaural)
Носител на данните
Вградена памет 31 МВ
“Memory Stick Duo”
Светкавица
Препоръчително разстояние (При ISO в
положение Auto):
0,2 м до 3,3 м (W)
0,4 до 1.8 м (T)
Захранване, общи условия
[Захранване, общи условия]
Захранване
Комплект батерии с възможност за презареждане NP-BG1, 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е приложен), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на запис с
включен LCD екран)
1,3 W
Работна температура
от 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
91.0 x 58.5 x 27.3 мм. (Ш/В/Д) (без изтеглящите се
части)
Тегло
Прибл. 173 гр. (включително батерия NP-BG1,
комплект батерии, връзка за шия)
Микрофон:
Monaural
Високоговорител
Monaural
Exif Print
Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III
Съвместим
PictBridge
Съвместим
Зарядно устройство за батерии BCCSG/BC-CSGB/BC-CSGC
Изисквания към захранването
AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 2W (BC-CSG/BC-CSGC),
2.6W (BC-CSGB)
Изходно напрежение
Изходни и входни конектори
Мултиконектор: видео, аудио (monaural), USB
връзка
USB връзка : Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
LCD екран
LCD панел
6.2 см (тип 2.5) TFT
Общ брой на точките (dots)
115 200 (480х240) точки
DC 4.2V, 0.25 A
Работна температура
От 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
Прибл. 62 х 24 х 91 мм.
(Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 75 гр.
(без захранващия кабел)
Комплект батерии NP-BG1
Използвани батерии
Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение
DC 4.2 V
Минимално напрежение
DC 3.6 V
Капацитет
3.4 Wh (960mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки:
“
” и Cyber-shot Station са
търговски марки на Sony Corporation.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
PRO”, “
”, “Memory Stick
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
Duo”, “
”, “MagicGate” и “
” са търговски марки на Sony
Corporation.
PicturePackage e търговска марка на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“Picture Package” e търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
САЩ и други държави.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, PowerMac и eMac са търговски марки или запазени търговски марки
на Apple Computer, Inc.
Macromedia и Flash са търговски
марки или запазени търговски марки
на Macromedia, Inc. в САЩ и/или други
държави.
Intel, MMX и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марка на Intel
Corporation.
В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство като цяло, са търговски марки или
запазени търговски марки на техните
съответни разработчици или производители. Въпреки това “ ” или “TM” не се
използват навсякъде в това ръководство.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising