Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Инструкции за експлоатация

Cyber-shot
Цифров фотоапарат
Ръководство за експлоатация
DSC-W300
BG
За подробности и допълнителни операции, моля,
прочетете “Наръчник за Cyber-shot” и “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка” на CD-ROM диска
(приложен) на компютъра.
Ръководство за експлоатация
Преди да работите с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от
долната страна. Запишете серийния номер в
мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик
на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела. DSC-W300
Сериен номер. ....................................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
За ваша защита, моля, преди да започнете
работа с устройството прочетете изцяло
тези инструкции за безопасност и ги запазете за бъдещи справки.
Внимателно разгледайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции на устройството, а също и указанията, описани
в това ръководство, и ги спазвайте.
Употреба
Източници на захранване
Това устройство трябва да бъде захранвано
само от източника, описан на етикета с
маркировката. Ако не сте сигурни във вида
на електрическото захранване във вашия дом,
консултирайте се с вашия доставчик или с
местната енергийна компания. За комплектите,
разработени да работят със захранване от
батерия или друг източник, се обърнете към
ръководството за експлоатация.
Поляризация
Възможно е захранващият кабел на този комплект да е снабден с поляризиран щекер (щекер с
два щифта, от които единият е по-широк).
Поради мерки за безопасност, щекерът е изработен по начин, който позволява включването му
в контакта само по един начин. Ако не успеете
да заредите щекера в контакта, опитайте да
обърнете посоката, в която го поставяте.
Ако щекерът все още не може да бъде зареден в
контакта, свържете се с електротехник, който
да постави подходящ контакт. Не зареждайте
щекера насила в контакта, защото можете да
го счупите.
Претоварване
Внимавайте да не претоварите контакта, удължителя или разклонителя, защото това може да
причини пожар или токов удар.
Попадане на течност или твърд
предмет
Никога не поставяйте каквито и да е предмети
в отворите на комплекта, защото те могат
да се допрат до опасни точки с висок волтаж и
да дадат на късо, което да доведе до пожар или
токов удар. Внимавайте да не разлеете течност
върху устройството.
Допълнителни устройства
Не използвайте каквито и да е допълнителни
устройства, които не са препоръчани от
производителя, защото това може да причини
неизправност.
2
Почистване
Изключете комплекта от мрежата от 220
V преди да го почиствате или полирате. Не
използвайте течни или пръскащи почистващи
препарати. За да почистите външната повърхност на комплекта, използвайте меко парче
плат, леко навлажнено с вода.
вследствие на удар от светкавица или резки
промени в захранването.
Сервиз
Инсталация
Вода и влага
Не включвайте комплекта за захранване близо
до вода – например близо до вани, мивки, перални и в мокри помещения, както и в близост до
басейни и др.
Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел така, че да не
стъпвате по него, като внимавате да не го прегъване; също така, не поставяйте върху кабела
никакви предмети и особено много внимавайте
за щекерите и разклонителите, а също и да не
повредите кабела в точката, в която излиза от
устройството.
Аксесоари
Не поставяйте комплекта на нестабилни
колички, стойки, стативи, скоби или маси.
Устройството може да падне и да причини
сериозни наранявания на деца или възрастни,
а също и да се повреди. Използвайте само количките, стойките, стативите, скобите или
масите, препоръчани от производителя.
Вентилация
Отворите в тялото на комплекта служат
за осигуряване на нужната вентилация. За да
подсигурите работата си с продукта и да
предотвратите прегряване на устройството,
не покривайте и не блокирайте тези вентилационни отвори.
- Не покривайте вентилаторните отвори с
плат или други материали.
- Не блокирайте вентилационните отвори,
като поставяте устройството върху легло,
диван, килим или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове, освен ако не сте осигурили
подходяща вентилация.
- Не поставяйте комплекта близо до или върху
радиатор, който излъчва топлина, а също и на
места, изложени на пряка слънчева светлина.
Светкавици
За допълнителна защита на този комплект, по
време на светкавична буря или ако не планирате
да работите с устройството за дълъг период
от време, изключете щекера от мрежата от
220 V, а също изключете и антената или кабелите. Това ще предотврати повреда в комплекта
Повреди, които изискват намесата
на квалифициран техник
Изключете комплекта от мрежата от 220
V и се обърнете към квалифициран сервиз при
следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекерът е
повреден.
- Ако върху комплекта бъде разлята течност
или ако във вътрешността на устройството
е попаднал твърд предмет.
- Ако комплектът бъде изложен на дъжд или
влага.
- Ако комплектът е бил обект на силен удар,
като например, изпускане, или ако целостта на
корпуса на тялото е повредена.
- Ако комплектът не работи нормално, въпреки
че сте следвали инструкциите в ръководството за експлоатация. Регулирайте само тези
функции, които са описани в ръководството
за експлоатация. Неправилните настройки
на други функции могат да причинят повреда
и често изискват продължителна работа в
квалифициран сервиз, за да бъде възстановена
нормалната работа на комплекта.
- Ако забележите огромна промяна при
работата с комплекта, това е индикация, че
комплектът има нужда от сервизна намеса.
Поправка
Не се опитвайте да поправите комплекта
сами, защото е възможно при сваляне на защитните капаци да бъдете изложени на опасен
волтаж или на други рискове.
Обръщайте се единствено към квалифициран
сервиз.
Резервни части
Когато се налага подмяна на части, уверете се,
че техникът използва части, препоръчани от
производителя, които имат същите характеристики като оригиналните.
Неправилната подмяна може да причини пожар,
токов удар и да доведе до други опасности.
Проверка на безопасността
При приключване на всяка сервизна намеса или
поправка, помолете техника да извърши рутинна проверка за безопасност (според инструкциите на производителя), за да потвърди, че
комплектът е безопасен за работа.
3
Първо прочетете това
ВНИМАНИЕ
Подменяйте батерията само с описания в
ръководството вид.
В противен случай можете да се нараните
или да предизвикате пожар.
Не излагайте батерията на крайно високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
Зарядно устройство за батерии
Това зарядно устройство за батерии трябва
да бъде правилно използвано, а именно, при
работа да се поставя само във вертикална
позиция.
4
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и е доказано съвместим с изискванията на директивата ЕМС,
която касае използването на свързващи
кабели, които са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета при
определени честоти да повлияят на картината и звука на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на
прехвърлянето на данни, рестартирайте
софтуера или изключете и отново включете кабела за връзка (USB и др.).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
5
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва да бъде
постоянно свързан с батерията, то батерията
трябва да бъде сваляна и подменяна само в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, в края на живота на
продукта предайте устройството в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте
частта, която дава информация за безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предавайте батериите в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
6
Забележки за потребители в
държави, попадащи под условията на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се
към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
Съдържание
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...............................................................................................................2
Първо прочетете това ........................................................................................................................................... 4
Забележки относно използването на фотоапарата ......................................................................................8
Подготовка за експлоатация ........................................................................ 9
Проверка на приложените аксесоари ...................................................................................................................9
1 Подготовка на комплекта батерии .............................................................................................................. 10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта) ..................11
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника .............................................................................. 13
Лесен запис на изображения .........................................................................14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер/Дисплей ...................................................15
Запис в режим Smile Shutter ....................................................................................................................................17
Преглед/изтриване на изображения..............................................................18
Различни функции – HOME/Menu ................................................................. 21
Използване на екрана HOME ................................................................................................................................ 21
Опции HOME ............................................................................................................................................................. 22
Използване на опциите на менюто.....................................................................................................................23
Опции в менюто........................................................................................................................................................24
Работа с компютър .....................................................................................26
Поддържани операционни системи за USB връзка и програмен софтуер (приложен в комплекта)
.......................................................................................................................................................................................... 26
-- Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook....................................................................27
Индикатори на екрана ..................................................................................28
Живот на батерията и капацитет на паметта .........................................31
Живот на батерията и брой изображения, които можете да запишете/прегледате...................31
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи се изображения ....................................32
Отстраняване на проблеми .........................................................................34
Комплект батерии и захранване .........................................................................................................................34
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения ..................................................................35
Преглед на изображения............................................................................................................................................36
Предпазни мерки ..........................................................................................37
Спецификации .............................................................................................38
7
Забележки относно използването на
фотоапарата
Подсигуряване на данни във вградена памет и
“Memory Stick Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
комплекта батерии или “Memory Stick Duo”
докато лампичката за достъп свети. Ако го
направите, възможно е данните, записани на
вградената памет или “Memory Stick Duo”,
да се повредят. Уверете се, че сте копирали
данните на друг носител, за да ги защитите.
Забележки за запис/възпроизвеждане
Преди да запишете еднократни събития,
направете пробен запис, за да се уверите,
че фотоапаратът работи правилно.
Този фотоапарат не е устойчив на прах и
влага и не е водоустойчив. Преди да започнете работа с фотоапарата, прочетете
“Предпазни мерки” (стр. 37).
Избягвайте да излагате фотоапарата на
влага. Ако във вътрешността на устройсвото попадне вода, може да се получи
неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга ярка светлина. Това може да
причини неизправност във фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите е възможно
фотоапаратът да не записва или възпроизвежда правилно.
Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 37).
Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за правене на записи, подобни действия могат да
направят носителя за запис неизползваем
или да причинят повреда или загуба на
данни за изображенията.
Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако вследствие на затопляне по повърхността на светкавицата
залепне прах, възможно е светкавицата да
не излъчи достатъчно светлина или изображението да се запише с променен цвят.
8
Забележки за LCD екрана и обектива
LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е, обаче, върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на
снимане и по никакъв начин не влияе върху
записваното изображение.
Когато нивото на батерията е ниско,
възможно е обективът да спре да се движи.
Поставете зареден комплект батерии и
отново включете фотоапарата.
Забележки за съвместимостта на данните за
изображението
Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат, но на
друго оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предпазни мерки относно авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Подготовка за експлоатация
Проверка на приложените аксесоари
Зарядно устройство за батерии
BC-CSGB/BC-CSGC (1)
USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
Ремък за китката (1)
Захранващ кабел (1)
(не е приложен за комплектите за САЩ и Канада)
Комплект акумулаторни батерии NP-BG1 (1)/
Калъф за батериите (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Наръчник за Cyber-shot”
- “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Прикрепете ремъка и поставете ръката си през него, за да предотвратите изтърването и
повредата на фотоапарата.
Кукичка
9
1 Подготовка на комплекта батерии
За потребители в САЩ и Канада
Щекер
За потребители в държавите/регионите,
различни от САЩ и Канада
Лампичка CHARGE
Лампичка CHARGE
Кабел на захранването
1 Заредете комплекта батерии в зарядното устройство за батерии.
2 Свържете зарядното устройство за батерии към мрежата от 220 V.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане).
Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около един час (до пълното му зареждане), зарядът ще издържи малко повече.
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Прибл. 330 мин.
Време за нормално зареждане
Прибл. 270 мин.
Таблицата по-горе показва времето, нужно за зареждане на напълно разреден комплект
батерии при температура от 25--С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в
зависимост от условията на употреба и др.
Вижте стр. 31 относно броя на изображенията, които можете да запишете.
Свържете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
Дори когато лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване докато е свързано с мрежата от 220 V. Ако се получи
проблем докато използвате зарядното устройство за батериите, незабавно изключете
захранването, като изключите кабела от мрежата от 220 V.
Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
извадете комплекта батерии от зарядното устройство за батериите.
Проектирано за работа със съвместими Sony батерии.
10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo” (не е
приложен в комплекта)
Батерии/капаче на “Memory
Stick Duo”
Заредете “Memory Stick
Duo” докато чуете щракне
като страната с терминала
е обърната към обектива.
Заредете комплекта
батерии докато натискате
лостчето за изваждане
на батериите с върха на
комплекта батерии.
1 Отворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
2 Заредете “Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта).
3 Заредете комплекта батерии.
4 Затворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет (приб.
15 МВ).
За да проверите оставащия заряд на батерията
Натиснете POWER, за да включите устройството и да проверите оставащия заряд в батерията на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд
Състояние
Достатъчен Батерията Батерията
оставащ
е почти
е заредена
заряд
напълно
наполовина
заредена
Зарядът на
батерията
е нисък,
записът/
възпроизвеждането скоро
ще спрат
Сменете батерията
с напълно заредена или
заредете батерията
(предупредителният
индикатор мига.)
Ако използвате комплект батерии NP-FG1 (не е приложен в комплекта), минутите също се извеждат
след индикатора за оставащ заряд (
60 мин).
Правилният индикатор за оставащ заряд се извежда след около 1 минута.
Възможно е индикаторът за оставащ заряд да не е правилен в зависимост от условията на работа и др.
Когато включите фотоапарата за първи път, се извежда екранът за сверяване на часовника (стр. 13).
11
За да извадите комплекта батерии/“Memory Stick Duo”
Отворете капачето на отделението за батериите/“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това веднъж натиснете “Memory Stick Duo”.
Комплект батерии
Плъзнете лостчето за изваждане на
комплекта батерии.
Внимавайте да не изпуснете батериите
Не вадете комплекта батерии/“Memory Stick Duo” докато лампичката за достъп свети.
Това може да прични неизправност на данните в “Memory Stick Duo”/вградената памет.
12
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника
Бутон POWER
Бутон HOME
Бутон
Контролен бутон
1 Натиснете POWER.
2 Сверете часовника, като използвате контролния бутон.
1 Изберете формат за дисплея с датата с помощта на
, след това натиснете .
2 Изберете всяка опция с помощта на
и задайте цифровите стойности с помощта на
, след това натиснете
.
3 Изберете [OK], след това натиснете .
Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дата върху изображенията. Можете да отпечатвате или запазвате изображения с дата, като използвате “Picture Motion Browser” в CD-ROM диска (приложен в
комплекта).
Полунощ се отбелязва с 12:00 АМ, а обяд с 12:00 РМ.
За да промените датата и часа
Натиснете HOME и изберете
Clock Setting] в
(Settings) (стр. 21, 22).
Забележки за включено захранване
След като заредите комплекта батерии във фотоапарата, възможно е да устройството да
има нужда от известно време преди да работата с функциите да стане възможна.
Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и не извършвате никаква операция
за около 3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати изразходването на заряда на комплекта батерии (Функция за автоматично изключване на захранването).
13
Лесен запис на изображения
Микрофон
Визьор
Светкавица
Лампичка за записа
Лампичка за таймера за
самостоятелно включване
Бутон макро
Бутон на затвора
Бутон W/T (zoom)
Бутон DISP
Диск за избор на
режим
Бутон MENU
Бутон за светкавицата
Гнездо за статив
(долна част)
Контролен бутон
Бутон за таймера
за самостоятелно
включване
1 Изберете желаната функция от диска за избор на режим.
Когато записвате неподвижни изображения (режим на автоматична настройка): Изберете
Когато записвате движещи се изображения: Изберете .
.
2 Придържайте здраво фотоапарата като най-сигурният захват се постига, когато лактите са притиснати към тялото ви.
Позиционирайте обекта в
центъра на фокусната
рамка
3 Снимайте, като използвате бутона на затвора.
Когато записвате неподвижни изображения:
1 Натиснете и задръжте бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
Индикаторът (AE/AF lock) (зелен) мига, чува
се звуков сигнал, индикаторът спира да мига и
остава да свети.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Индикатор за AE/AF заключване
Когато записвате движещи се изображения:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
Най-малкото разстояние е приблизително 5 cm (W)/34 cm (Т) (от обектива).
14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер/Дисплей
Използване на диска за избор на режим
Задайте диска за избор на режим в желаната функция
Auto Adjustment (Автоматична настройка)
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
Easy Shooting (Лесен запис)
Позволява ви да записвате лесно с лесни за преглед индикатори
Program Auto (Автоматично програмиране)
Позволява ви да записвате с автоматично зададена експонация (скорост на затвора и големина
на диафрагмата). Mожете да регулирате други настройки, като използвате менюто.
Manual Exposure Shooting (Ръчно регулиране на експонацията)
Позволява Ви да заснемате като регулирате ръчно експонацията (скорост на затвора и големина
на диафрагмата).
Movie Mode (Режим за запис на движещи се изображения)
Позволява ви да записвате движещи се изображения със звук.
High Sensitivity (Висока чувствителност)
Записва изображения без светкавица дори при слаба осветеност.
Extra High Sensitivity (Възможно най-висока чувствителност)
Позволява да заснемате изображения с максимална чувствителност.
Еxtra High-speed Burst
Позволява Ви да заснемате максимум 5 рамки в секунда при висока скорост. Размерът на изображението е фиксиран на [3M].
Smile Shutter
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично (стр. 17).
SCN* Scene Selection (Избор на сцена)
Избира настройка от менюто за избор на сцена.
* Избор на сцена в режим SCN
Натиснете MENU и изберете настройка.
Soft Snap
Записва изображения с по-мека атмосфера за портретни снимки, снимки на цветя и др.
Landscape
Записва, като фокусира на далечни обекти.
Twilight Portrait
Записва ясни изображения на хора в тъмна среда, без да се губи от нощната атмосфера.
Twilight
Записва нощна сцена без да се губи от нощната атмосфера.
Beach
Записва сцени на морския бряг или на брега на езеро, като синевата на водата е по-жива.
Snow
Записва снежни сцени така, че белият цвят да се вижда по-ясно.
15
Fireworks
Записва фойерверки в целия им блясък.
Underwater
Заснема изображения под вода с естествени цветове при наличието на калъф за подводни
снимки.
W/T Използване на функцията Zoom
Натиснете Т, за да приближите, и натиснете W, за да отдалечите.
Светкавица (Избор на режим за светкавица при неподвижни изображения)
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Автоматична светкавица
Светва, когато задното осветяване или светлината не са достатъчни (настройка по подразбиране)
: Принудителна светкавица включена
: Бавна синхронизация (принудителна светкавица включена)
Скоростта на затвора е бавна на тъмни места, за да се запише ясно фона, който е извън обсега
на светкавицата.
: Принудителна светкавица изключена
-- Макро (Запис на близки обекти)
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Автоматичен режим
Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от далечни обекти до далечен план.
Обикновено оставяйте фотоапарата в този режим.
: Макро
Фотоапаратът регулира фокуса с приоритет върху близките обекти. Задайте макро в положение on, когато записвате близки обекти.
Използване на таймера за самостоятелно включване
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания режим.
: Не се използва таймерът за самостоятелно включване
: Задайте десет-секундно забавяне за таймера
: Задайте дву-секундно забавяне на таймера.
Когато натиснете бутона за затвора, лампичката за таймера мига и се чува звуков сигнал
докато затворът работи.
DISP Промяна на дисплея на екрана
Натиснете (DISP) на контролния бутон.
Всеки път, когaто натиснете (DISP), дисплеят и осветеността се променят както следва:
Включени индикатор
Включени индикатори* Включена хистограма*
Изключени индикатори*
* Осветеността на задното осветяване на LCD екрана е висока.
16
Изключен LCD екран
Запис в режим Smile Shutter
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично.
1 Изберете режим -- (Smile Shutter) с помощта на диска за избор на режим.
2 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса, докато намествате фотоапарата към обекта, който ще заснемате.
3 Натиснете докрай бутона на затвора.
Smile Shutter е в режим на готовност.
Обозначение за разпознаване на усмивка/Брой изображения
Рамка за разпознаване на усмивка (оранжева)
Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка
Той индикира настоящото ниво на усмивката.
Когато нивото на усмивката достигне зададената чувствителност (индикирана с ), фотоапаратът автоматично включва затвора и записва до 6 изображения. След като запишете
изображението, лампичката за Smile Shutter светва.
4 Натиснете отново докрай бутона на затвора, за да излезете от режим
Smile Shutter.
Когато Smile Shutter е в режим на готовност, лампичката за запис(оранжева) мига.
Режимът за Smile Shutter автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” или вградената памет се изчерпи, или когато запишете 6 изображения.
Можете да изберете обекта, който е с приоритет при разпознаването на усмивка, с помощта
на [Smile Detection] (стр. 24).
Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] (стр. 24).
Можете да зададете автоматично заснемане на изображението от фотоапарата, когато, след
като натиснете докрай бутона на затвора, някой от хората се усмихне в рамката за разпознаване на усмивка (оранжева).
Възможно е изображението да не е на фокус, ако след натискането на бутона на затвора докрай
разстоянието между фотоапарата и обекта се промени. Възможно е да не се постигне подходяща експонация, ако осветеността на околната среда се промени.
Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно, когато:
- е твърде тъмно или твърде светло.
- лицата са отчасти прикрити зад слънчеви очила, маски, шапки и др.
- обектите не са с лице към фотоапарата.
В зависимост от условията, възможно е усмивките да не се разпознаят правилно.
Не можете да използвате функцията цифров zoom.
Не можете да променяте съотношението на функцията zoom, когато Smile Shutter е в режим
на готовност.
17
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон
(индекс)/
(zoom при възпроизвеждане)
Бутон (zoom при възпроизвеждане)
Високоговорител
Бутон HOME
Бутон MENU
Контролен бутон
Мулти конектор
(долна част)
Бутон
(възпроизвеждане)
1 Натиснете
Бутон (SlideShow)
(възпроизвеждане).
Ако натиснете
докато фотоапаратът е изключен, устройството автоматично се включва и преминава в режим на възпроизвеждане. За да превключите в режим на снимане, отново
натиснете
.
2 Изберете изображение с помощта на
на контролния бутон.
Движещи се изображения :
Натиснете , за да възпроизведете движещи се изображения. (Отново натиснете , за да
спрете възпроизвеждането.)
Натиснете , за да превъртате бързо напред; натиснете , за да превъртате бързо назад.
(Натиснете , за се върнете към нормално възпроизвеждане.)
Натиснете , за да възпроизведете екрана за контрол на силата на звука, след това натиснете
, за да регулирате нивото на силата на звука.
Понякоги изображения заснети с по-стари фотоапарати с марка Sony не могат да бъдат възпроизведени.
Натиснете бутон HOME, изберете [ Folder View] oт
(View Images), след това възпроизведете изображенията.
За да изтриете изображение
1 Изведете изображението, което желаете да изтриете, и след това натиснете MENU.
2 Изберете [Delete] с помощта на
и изберете [This Image] с помощта на
, след това
натиснете
.
3 Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
За да прегледате увеличено изображение (zoom при възпроизвеждане)
Натиснете
докато извеждате неподвижното изображение. За да отдалечите, натиснете
.
Регулирайте позицията с помощта на
.
За да отмените функцията zoom при възпроизвеждане, натиснете .
18
- За да гледате в индекс екран
Докато неподвижното изображение е изведено, натиснете
(индекс), за да изведете индекс
екрана.
След това изберете изображението с помощта на
.
За да се върнете в екран на единично изображение, натиснете .
-- В настройките по подразбиране изображенията се извеждат в Date View (когато използвате
“Memory Stick Duo”) или във Folder View (когато използвате вградената памет).
Moжете да промените View Mode като изберете
(View Images) от екран HOME (стр. 22).
-- Всеки път, когато натиснете
(индекс), броят на изображенията на индекса трябва да се
увеличава.
За да изтриете изображение в индекс екран
1 Натиснете MENU, докато индекс екранът е изведен.
2 Изберете [Delete] с помощта на
и изберете [Multiple Images] с помощта на
, след това
натиснете .
3 Изберете изображението, което желаете да изтриете, с помощта на
, след това
натиснете .
Обозначението
се извежда в долната част на изображението.
За да отмените избора си, изберете изображението, предназначено за изтриване, след това
натиснете отново.
4 Натиснете MENU и изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
-- За да изтриете всички изображения от определена дата/папка, изберете [All Images in Date
Range]/[All in this folder], след това на стъпка 2 натиснете .
За да възпроизвеждате серия от неподвижни изображения с ефекти и
музика (Изреждане на кадри)
1 Натиснете (Slideshow).
Извежда се екранът с настройки.
2 Натиснете отново бутона
(Slideshow).
Музиката ще се промени заедно с опцията за [Effects]. Също така, можете да прехвърляте и
променяте музика спрямо желанията си.
За да прехвърляте и променяте музика, следвайте стъпките.
1 Натиснете бутона HОМЕ. След това изберете [ Music Tool] -- [Download Music] в -- [
Slideshow] (стр. 22).
2 Инсталирайте софтуера от CD-ROM диска (приложен в комплекта) на вашия компютър.
3 Свържете фотоапарата и компютъра чрез USB кабел.
4 Стартирайте “Music Transfer”, инсталиран на вашия компютър, и променете музиката.
За подробности относно промяната вижте помощния файл на “Music Transfer”.
19
За да прегледате изображения на телевизора
Свържете фотоапарата към телевизора с кабел за мулти употреба (приложен в комплекта).
Към мулти конектор
Към аудио/видео входни жакове
Кабел за мулти употреба (приложен в комплекта)
За да гледате на HD (High Definition) телевизор, вие имате нужда от HD кабел с изходен адаптер
(не е приложен в комплекта)
Ако зададете размера на изображението в положение [16:9], вие можете да записвате изображения
в размер, който ще запълни целия екран на HD телевизора.
Не можете да гледате движещи се изображения, извеждани с [HD(1080i)] формат на сигнала. Задайте [COMPONENT] в положение [SD], когато записвате движещи се изображения.
20
Различни функции – HOME/Menu
Използване на екрана HOME
Екранът HOME е екран за всички функции на фотоапарата и може да бъде изведен независимо от
настройката на режима (запис/преглед).
Бутон HOME
Бутон
Контролен бутон
1 Натиснете HOME, за да изведете екрана HOME.
Категория
Опция
Насока
2 Изберете категория с помощта на
на контролния бутон.
3 Изберете опция с помощта на
, след това натиснете .
Когато изберете категория (Manage Memory) или
(Settings)
1 Изберете желаната настройка с помощта на
, след това натиснете .
Екранът HOME се извежда, като натиснете .
2 Изберете настройка с помощта на
, след това натиснете .
Фотоапаратът е зададен в положение за запис или преглед, като отново натиснете бутона
HOME.
21
Опции HOME
Натискането на HOME извежда следните опции. Само възможните опции са изведени на екрана.
Подробности за опциите се извеждат на екрана.
Категории
Опции
Shooting
Запис
View Images
Date View
Folder View
Favourites
Slideshow
Изреждане на кадри
Музикален инструмент
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Print
Отпечатване
Manage Memory
Инструмент на паметта
Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис
Копиране
Вградена памет
Форматиране
Settings
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Нулиране
SMTH SLW REC
Основни настройки 2
USB връзка
Видео изход
Функции
COMPONENT
Дисплей за широк Zoom
Настройки на записа
Настройки на записа 1
AF илюминатор
AF режим
Преобразуващ обектив
Настройки на записа 2
Автоматична ориентация
Сверяване на часовника
Настройка на езика
22
Решетка
Цифров Zoom
Автоматичен преглед
Използване на опциите на менюто
Бутон MENU
Контролен бутон
Бутон
1 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Упътване за функциите
Менюто ще се изведе само по време на режим на запис или възпроизвеждане.
Различните опции ще се виждат в зависимост от избрания режим
2 Изберете желаната опция в менюто с помощта на
бутон.
Ако желаната опция е скрита, натискайте
3 Изберете настройка с помощта
на контролния
докато опцията се изведе на екрана.
-.
Ако желаната опция е скрита, натискайте
, докато опцията се изведе на екрана.
Изберете опция в режим на възпроизвеждане и натиснете .
4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
23
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни в зависимост от положението на режима (запис/възпрозвеждане) и позицията на диска за избор на режим в режим на запис. На екрана се
извеждат само достъпните опции.
Меню за запис
Scene Selection (Избор на сцена)
Избира предварително зададена настройка в зависимост от
различните условия на сцената.
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на изображението.
Flash (Светкавица)
Избира настройката за светкавицата в режим на лесен запис.
Face Detection (Разпознаване на лице)
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса,
когато използвате функцията за разпознаване на лице.
Smile Detection (Разпознаване на усмивка)
Smile Detection Sensitivity (Чувствителност
при разпознаване на усмивка)
REC Mode (Режим на запис)
Избира обекта с приоритет за функцията Smile Shutter.
Задава нивото на чувствителността при разпознаване на
усмивка.
Избира режим на продължителен запис.
Scene Recognition
Автоматично разпознава узловиятя на заснемане и извършва
самото заснемане.
EV
Регулира експонацията.
ISO
Избира чувствителност на осветеността.
Metering Mode (Режим на измерване)
Избира режима на измерване.
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
Регулира цветните тонове.
White Balance (Баланс на белия цвят)
Underwater White Balance (Баланс на белия цвят Регулира цветните тонове под вода.
под вода)
Регулира нивото на светлина от светкавицата
Flash Level (Ниво на светкавицата)
Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на
червените очи)
Задава се, за да намалите ефекта на червените очи.
DRO
Color Filter (Цветен филтър)
Оптимизира яркостта и контраста.
Променя цветовете на изображението и прибавя специални
ефекти.
Можете да добавяте цветни ефекти към изображенията все
едно използвате цветен филтър.
Color Saturation (Наситеност на цвета)
Регулира яркостта (Color Saturation) на изображението.
Contrast
Регулира контраста на изображението.
Sharpness
Регулира остротата на изображението.
SteadyShot (Устойчиво снимане)
Избира режим на анти-замъгляване.
Color Mode (Цветен режим)
Shooting Settings (Настройки за запис)
24
Избира настройките на записа.
Меню за запис
(Изтриване)
Изтрива изображението.
(Режим на преглед)
Превключва към View Mode (режим на преглед).
(Списък с дати)
(Филтър на лица)
Избира дата на възпроизвеждане.
Възпроизвежда изображения филтрирани, за да отговарят на
определени условия на възпроизвеждане.
(Прибавяне/Отстраняване на Favorites)
Регистрира изображения във Favourites или ги отстранява.
(Изреждане на кадри)
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
(Ретуш)
(Въртене)
Ретушира неподвижно изображение.
Променя размера на изображението в зависимост от
употребата.
Предотвратява случайно изтриване.
Прибавя знак за отпечатване на изображение, което
желаете да отпечатате.
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим
принтер.
Върти неподвижните изображения.
(Избор на папка)
Избира папка за преглед на изображение.
(Оразмеряване)
(Защита)
(Отпечатване)
25
Работа с компютър
Можете да гледате изображения, записани с вашия фотоапарат, на компютър. Като използвате софтуера на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
неподвижни изображения и на движещи се изображения от фотоапарата повече от всякога. За
подробности вижте “Наръчник за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Поддържани операционни системи за USB връзка и програмен софтуер (приложен в комплекта)
За Windows потребители
За Macintosh потребители
USB връзка
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
до v10.5)
Софтуер “Picture
Motion Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Не е съвместим
* Не се поддържат 64 битови издания и Starter издания.
Вашият компютър трябва да е с предварително инсталирана операционна система от
описаните по-горе. Не се поддържат обновени операционни системи.
Ако вашата операционна система не поддържа USB връзки, копирайте изображението, като
заредите Memory Stick Duo в гнездото за Memory Stick на вашия компютър или използвайте
Memory Stick четящо/записващо устройство, което се продава в търговската мрежа.
За повече подробности относно операционната среда за “Picture Motion Browser” софтуера,
вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
26
Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook)
Приложеният на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) “Наръчник за Cyber-shot”
обяснява в подробности как да използвате
фотоапарата. За да прегледате програмата
се изисква Adobe Reader.
За Macintosh потребители
За Windows потребители
2 Изберете папката [Handbook] и копирай-
1 Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта) в
CD-ROM устройството.
Извежда се долният екран.
1 Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта) в
CD-ROM устройството.
те “Handbook.pdf”, запазен в папката [GB]
на вашия компютър.
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”
Когато щракнете върху [“Cyber-shot Handbook”]
бутона, се извежда екранът за копиране на “Cybershot Handbook”.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да
копирате.
Когато инсталирате “Cyber Shot Handbook”,
автоматично се инсталира “Ръководството за
Cyber-shot стъпка по стъпка”
3 След като инсталацията приключи, щракнете два пъти върху иконката-препратка
на десктопа.
27
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете -- (DISP) на
контролния бутон, дисплеят се променя
(стр. 16).
Когато записвате неподвижни изображения
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък заряд на
батерията
Размер на изображението
Диск за избор на режим/Меню
(Избор на сцена)
Диск за избор на режим
Индикаторите са ограничени в режим на
лесен запис.
Когато записвате движещи се изображения
Баланс на бeлия цвят
Режим Burst/Режим Bracket
Режим на измерване
Разпознаване на лице/Разпознаване на усмивка
Устойчиво снимане
DRO
Намалениение на шума (Noise
Reduction)
Предупреждение за вибрация
Когато възпроизвеждате
Индикатор за чувствителност
при разпознаване на усмивка/
Брой изображения
Zoom скала
Режим за цветност
Цветен филтър
Контраст
Острота
28
Наситеност на цвета.
Регулиране на силата на звука
PictBridge връзка
View Mode
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
Филтър на лица
Favourites
Защита
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
Zoom скала
Сила на звука
PictBridge връзка
Брой записани изображения
Носител на възпроизвеждане/запис (“Memory Stick Duo”, вградена
памет)
Номер на изображението/Брой
изображения, записани в избраната папка
Време за запис (часове : минути :
секунди)
Промяна на папката
Режим за настройка на ръчната
експонация
Scene Recognition (Разпознаване на
сцена)
Въведение за ръчна експонация
AE/AF в заключено положение
ISO номер
NR бавен затвор
AF илюминатор
Намаляване на ефекта на червените очи
Режим на измерване
Скорост на затвора
Режим със светкавицата
Зареждане на светкавицата
Размер на диафрагмата
Баланс на белия цвят
Стойност на експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Индикация при автодиагностика
Полу-ръчна стойност
Режим макро
ISO номер
Запис на движещо се изображение/Режим на готовност
Скорост на затвора
Време за запис (минути : секунди)
Преобразуващ обектив
Стойност на експонацията
Размер на диафрагмата
Номер на папка-файл
Дата на записа/Време на възпроизведеното изображение
Таймер за самостоятелно включване
Функция за автодиагностика
Функции за възпроизвеждане на
изображения
Избор на изображения
29
AF рамка
Кръстче за прицелване
Възпроизвеждане
Лента за възпроизвеждане
Хистограма
Индикацията -- се извежда,
когато дисплеят за хистограма е
изключен.
30
Живот на батерията и капацитет на
паметта
Живот на батерията и брой изображения, които можете да запишете/прегледате
Таблиците показват приблизителния брой изображения, които можете да запишете или прегледате,
и животът на батериите, когато снимате в
нормален режим при температура 25--С с напълно
зареден комплект батерии (приложен в комплекта). Стойностите за броя на изображенията,
които могат да бъдат записани или възпроизведени, позволяват смяната на “Memory Stick Duo”,
когато е необходимо. Обърнете внимание, че
истинският брой на изображенията може малко да
се различава в зависимост от условията.
Когато записвате неподвижни изображения
LCD екран
Живот на
батерията
(мин.)
Брой на изображенията
Включен
Изключен
Прибл. 150
Прибл. 170
Прибл. 300
Прибл. 340
Снимане при следните условия:
- [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [StedayShot] е зададен в положение [Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на
всеки 2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
Методът на измерване се основава на
стандарта CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Животът на батериите и броят на
изображенията не се променят, независимо
от размера на изображението.
Когато преглеждате неподвижни
изображения
Живот на батериите (мин.) Брой изображения
Прибл. 370
Прибл. 7400
- Преглед на единични изображения в поредност на
около 3-секундни интервали.
Забележки за комплекта батерии
Капацитетът на батериите намалява с увеличаването на използванията, както и с течение на
времето.
Животът на батериите и броят изображения,
които могат да бъдат записани/възпроизвеждани,
намалява при следните условия:
- При ниски температури.
- Когато използвате светкавицата.
- При често включване и изключване на фотоапарата.
- При често използване на функцията zoom.
- Когато стойността на [LCD Backlight] е голяма.
- Когато [AF Mode] е зададен в положение [Monitor].
- Когато функцията [SteadyShot] е зададена в положение [Continuous].
- Когато батериите са почти изтощени.
- Когато функцията за разпознаване на лица е
активирана.
31
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения може да се различава в зависимост от условията на запис.
Дори когато капацитетът на вашия носител за запис е същият като този, указан в таблицата по-долу, броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения може да бъде различна.
Можете да избирате размер на изображението от менюто (стр. 23, 24).
Приблизителен брой на неподвижните изображения, които можете да запишете
DSC-W170
(Единици: Изображения)
Размер/
Капацитет
Вградена
памет
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
Прибл.
Брой изображения, когато [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999, се извежда
индикаторът “>9999”.
Когато изображенията са записани с по-стари модели на Sony и бъдат възпроизведени на този фотоапарат,
възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
32
Приблизително време за запис на движещи се изображения
Номерата в таблицата по-долу показват максималното време за запис, което се получава чрез
събирането на всички файлове с движещи се изображения. Максималната дължина на непрекъснат
файл с движещо се изображение е около 10 минути
(Единици: часове: минути:секунди)
Размер/
Вградена
Капацитет памет
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
Прибл
Изображения, чиито размер е зададен в положение [640(Fine)], могат да бъдат записвани единствено на “Memory Stick PRO Duo”.
Фотоапаратът не поддържа запис или възпроизвеждане на HD движещи се изображения.
33
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните решения.
Проверете опциите по-долу и вижте “Cyber-shot Handbook” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/Е: : ”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това включете захранването.
Нулирайте настройките (стр. 22).
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет и музикалните файлове да бъде прегледани.
Комплект батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на батериите
(стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата.
Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията
в него.
Поставете правилно комплекта батерии (стр. 11).
Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Използвайте единствено препоръчания комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството
автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете отново фотоапарата (стр. 13).
Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
34
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или
студено място.
Изведената информация за оставащия заряд се различава от реалното състояние. Разредете
напълно комплекта батерии и след това го заредете, за да се изведе вярна индикация.
Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения
Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo” (стр.
32). Ако те са пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 18).
- Сменете “Memory Stick Duo”.
Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
Когато записвате неподвижни изображения, задайте ключа за избор на режим в положение,
което е различно от .
Когато записвате движещи се изображения, задайте ключа за избор на режим в положение .
Когато записвате движещи се изображения, размерът на изображението е зададен на
[640(Fine)]. Извършете едно от следните:
- Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
- Използвайте “Memory Stick PRO Duo”.
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
Възникнал е феноменът размазване и са се появили бели, червени, лилави или други на цвят
ивици върху изображението. Това не е неизправност.
35
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
Натиснете бутона
(възпроизвеждане) (стр. 18).
Името на папката/файла е било променено на компютъра.
Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
Възпроизвеждането не е възможно, ако Smile Shutter е в положение на готовност. Излезте от
режима на готовност, като натиснете бутона на затвора докрай.
Toва се причинява от копиране на изображения от компютър на “Memory Stick Duo” без да
използвате “Picture Motion Browser”. Възпроизвеждайте такива изображения във Folder View
(стр. 22).
Понякога изображения заснети на “Memory Stick Duo” с по-стари модели фотоапарати с
марка Sony| не могат да бъдат възпроизведени. Възпроизвеждайте такива изображения във
Folder View (стр. 22).
36
Предпазни мерки
Не използвайте/оставяйте фотоапарата на следните места
На изключително горещи, студени или влажни
места
Не оставяйте устройството или в кола, паркирана на пряка слънчева светлина. Корпусът на
фотоапарата може да се деформира и да причини
неизправност.
На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети
или деформира и това може да причини неизправност.
Не излагайте устройството на вибрации
Не излагайте устройството близо до силни
магнитни полета
Не излагайте устройството на песъчливи или
прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък. Пясъкът и прахът могат да причинят
неизправност във фотоапарата и понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте на стол или друго място, когато сте
прибрали фотоапарата в задния си джоб, защото
това може да причини неизправност или повреда
на фотоапарата.
Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана със
специалния комплект за почистване на LCD екрани
(не е приложен в комплекта), за да премахнете
пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с меко
парче плат, когато по повърхността му има следи
от пръсти или прах.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата
с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след
което подсушете повърхността добре. В никакъв
случай не използвайте следните продукти и не извършвайте описаните действия, за да почистите
устройството, защото покритието на корпуса
може да се повреди:
- Химични продукти като разтворители, бензин,
алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо
изпаряващ се инсектицид и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви
има следи от гореизброените вещества.
- Не оставяйте устройството в контакт с гума
или винил за дълго време.
-- Забележка за работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа в
температурен интервал от 0--С до 40--С. Снимането на крайно студени или горещи места, които
излизат извън тези стойности, не се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от студено
на топло място или го оставите в много влажна
стая, във вътрешността на устройството или
по повърхността му може да се кондензира влага.
Ако това се случи, фотоапаратът може да се
повреди.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата. Забележете,
че ако се опитате да извършвате операция по
запис докато във вътрешността на устройството или по обектива има влага, останала във
вътрешността на обектива, изображенията няма
да са ясни.
-- Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа
и други настройки се запазват независимо дали
захранването е включено или изключено.
Вградената литиева клетка е постоянно заредена
докато използвате фотоапарата. Независимо от
това, ако използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, батерията се разрежда като не
използвате фотоапарата за около 1 месец, батерията се разрежда напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията, преди да използвате
фотоапарата.
Обърнете внимание, че независимо от това,
дори и батерията да не е заредена, вие можете
да използвате фотоапарата, като не записвате
датата и часа.
Начин на зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии във фотоапарата и
го оставете с изключено захранване за повече от
24 часа.
37
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения
9.29 mm (тип 1/1,7) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 13.9 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 13.6 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 3х вариообектив
f= 7.6 – 22.8 mm (35 – 105 mm (35 mm
преобразуващ фотоапарат)) F2.8 (W) –
F5.5 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (10 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен, Daylight,
Cloudy, Fluorescent, 1, 2, 3, Incandescent,
Flash, Underwater White Balance: Auto,
Underwater 1,2 Flash
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21
JPEG съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: MPEG1
съвместим (моно)
Носител на данните: Вградена памет (Приб. 15
МВ), “Memory Stick Duo”
Светкавица: Препоръчително разстояние (При
ISO чувствителност (препоръчителен
индекс на експонацията) в положение
Auto):
Прибл. 0,2 m до 5,5 m (W)/ прибл. 0,4 до
2,8 mm (T)
[Входни и изходни конектори]
Мулти Конектор:
Видео изход
Аудио изход (моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
38
[Захранване, общи условия]
Захранване: Комплект акумулаторни батерии
NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (не е приложен в комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време
на запис, LCD екран): 1,4 W
Работна температура: от 0--С до 40--С
Температура на съхранение: От -20--С до +60--С
Размери:
94.3 x 59.0 x 26.8 mm (ш / в / д)
(без изтеглящите се части)
Тегло:
Прибл. 187 g (включително батерия NP-BG1, комплект батерии, дръжка за
китката и др.)
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение съвпадащо с III: Съвместим
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии BCCSGB/BC-CSGC
Изисквания към захранването: AC 100 до 240 V,
50/60 Hz, 2W (BC-CSGC)/2.6 W (BCCSGB)
Изходен волтаж: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0--С до 40--С
Температура на съхранение: От -20--С до +60--С
Размери: Прибл. 63 х 24 х 91 mm (ш / в / д)
Тегло: Прибл. 75 g
Комплект акумулаторни батерии
NP-BG1
[LCD екран]
Използвани батерии: Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Капацитет: 3.4 Wh (960 mAh)
LCD панел: 6.7 cm (тип 2.7) TFT
Общ брой на точките (dots): 230 400 (960 х 240)
точки
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки:
“
” и Cyber-shot са търговски
марки на Sony Corporation.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick PRO”,
”, “Memory Stick Duo”, “
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick
PRO-HG Duo”, “
” , “Memory Stick Micro”, “MagicGate” и “
” са търговски марки на
Sony Corporation.
“PhotoTV HD” е търговска марка на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX и Windows Vista са
търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
PowerMac и eMac са търговски марки или запазени
търговски марки на Apple Inc.
Intel, MMX и Pentium са търговски марки или
запазени търговски марка на Intel Corporation.
Adobe и Reader са търговски марки или запазени
търговски марки на Adobe Systems Incorporated в
САЩ и/или други страни.
В заключение, имената на системите и продуктите, използвани в това ръководство като
цяло, са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това, “TM” или R не се
използват навсякъде в това ръководство.
39
Допълнителна информация за този продукт и отговори
на често задавани въпроси могат да бъдат открити на
нашия интернет адрес за помощ на клиенти.
Отпечатано на 70% или повече преработена
хартия посредством използването на VOC
(Volatile Organic Compound) - мастило на растителна основа.
Download PDF

advertising