Sony | DSC-RX10M4 | Sony DSC-RX10M4 RX10 IV с 0,03 сек AF/25x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-725-744-11(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
Помощното ръководство може да не бъде достъпно
на всички езици. Всички налични ръководства
можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/compactcameras-dscrx-series/dsc-rx10m4#manuals
DSC-RX10M4
Български
Вижте
Помощното
ръководство!
"Помощното ръководство" е онлайн ръководство, което можете
да прочетете на компютъра или смартфона си. Прегледайте
го за подробности относно елементите от менюто, разширена
употреба и най-новата информация за фотоапарата.
Сканирайте
тук
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
DSC-RX10M4 Помощно ръководство
Ръководство с
инструкции
Указания във
фотоапарата
Това ръководство представя
някои основни функции.
[Указания във фотоапарата]
показва обяснения за
елементите от менюто на
монитора на фотоапарата.
(тази книга)
За краткото ръководство за
работа вижте "Startup guide"
(страница 16). „Startup guide“
представя първоначалните
процедури от момента
на отваряне на пакета до
освобождаването на затвора
за първата снимка.
BG
2
Можете бързо да откриете
информация по време на снимане.
За да използвате функцията
[Указания във фотоапарата],
някои настройки трябва да бъдат
направени предварително.
За подробности потърсете
"Указания във фотоапарата" в
Помощното ръководство.
Забележки за използването на
фотоапарата
Заедно с този раздел вижте също
"Предпазни мерки" в Помощното
ръководство (стр. 2).
Език на екрана
Можете да изберете езика, който
да се показва на екрана, като
използвате менюто (стр. 28).
Забележки относно
използването на продукта
••Конструкцията на този
фотоапарат е прахоустойчива
и влагоустойчива, но не го
защитава от вода или прах.
••Ако в отворената светкавица
попаднат вода, прах или пясък, това
може да причини неизправност.
••Премахнете всяка мръсотия от
повърхността на светкавицата.
Мръсотията върху повърхността
на светкавицата може да
излъчва дим или пламък поради
генериране на топлина от
излъчването на светлина. Ако
има мръсотия/прах, почистете я с
мека кърпа.
••Не покривайте светкавицата с
пръсти.
••Когато използвате вариообектив,
внимавайте да не заклещите
пръстите си или други предмети
в обектива.
••Погрижете се да държите
пръстите си настрана, когато
натискате светкавицата надолу.
••Винаги поставяйте предната
капачка на обектива, когато не
използвате фотоапарата.
••Не оставяйте обектива или
визьора, изложени на източник
на силна светлина, например
слънчева светлина. Поради
функция за кондензация на
обектива това може да доведе
до дим, пожар или неизправност
вътре в корпуса на фотоапарата
или обектива. Ако трябва да
оставете фотоапарата, изложен
на светлинен източник, например
слънчева светлина, поставете
капачката на обектива.
••Когато снимате в контражур,
поддържайте слънцето
достатъчно далеч от зрителния
ъгъл. В противен случай
слънчевата светлина може да
се фокусира във вътрешността
на фотоапарата и да причини
дим или пожар. Дори ако
слънцето е малко по-далеч от
зрителния ъгъл, все още може да
предизвика дим или пожар.
••Не излагайте директно обектива
на лъчи, например лазерни.
Това може да повреди сензора
за изображения и да причини
неизправност на фотоапарата.
••Не оставяйте фотоапарата,
предоставените аксесоари или
карти с памет в досег на деца.
Те могат да бъдат погълнати
случайно. Ако се случи това, се
консултирайте незабавно с лекар.
BG
3
Забележки относно монитора и
електронния визьор
••Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология с
изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е
възможно на монитора и във
визьора постоянно да се появят
малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени
на цвят). Това са несъвършенства
поради производствения процес
и не засягат по никакъв начин
записаните снимки.
••Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите пълната
композиция с всичките и детайли,
можете да използвате и монитора.
••Когато снимате панорама с
фотоапарата, докато гледате
през визьора или движите очите
си, изображението във визьора
може да е изкривено или цветът
на изображението може да се
промени. Това е характеристика
на обектива или устройството за
показване и не е неизправност.
Когато снимате изображение,
препоръчваме да погледнете в
централната зона на визьора.
••Когато снимате чрез визьора,
може да изпитате симптоми,
като напрежение в окото, умора,
болест на пътуване или гадене.
Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали,
когато снимате чрез визьора.
В случай, че може да изпитате
дискомфорт, се въздържайте от
използване на визьора, докато се
възстановите, и се посъветвайте с
BG
доктор, ако е необходимо.
4
Забележки относно
непрекъснатото снимане
По време на непрекъснато снимане
мониторът или визьорът може да
мигат между екрана за снимане и
черен екран. Ако продължително
гледате екрана в тази ситуация,
може да изпитате симптоми на
дискомфорт, например да ви стане
зле. Ако изпитате симптоми на
дискомфорт, спрете използването
на фотоапарата и се консултирайте
с лекаря си, ако е нужно.
Забележки относно записване
за дълги периоди от време или
запис на 4K филми
••В зависимост от температурата
на камерата и батерията може
да не е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да предпази камерата. На
екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи
или ако вече не е възможно да
се записват клипове. В такъв
случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без
да сте позволили на батерията
и камерата да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или да не е
възможно да записвате клипове.
••Когато температурата на
камерата се повиши, качеството
на изображението може да
се влоши. Препоръчва се да
изчакате температурата на
камерата да спадне, преди да
продължите да снимате.
••Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
камерата се повишава бързо.
••Корпусът на фотоапарата и
батерията може да загреят по
време на употреба и това е
нормално.
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
••Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да
се убедите, че камерата работи
правилно.
••Записаното изображение
може да се различава от
изображението, което сте
наблюдавали преди записа.
••Не използвайте фотоапарата
на места, където се излъчват
силни радиовълни или
радиация. Записването и
възпроизвеждането може да
не функционират правилно.
••Не се гарантира
възпроизвеждането чрез друго
оборудване на записани с вашия
продукт изображения, както
и възпроизвеждането чрез
вашия продукт на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
••Sony не може да даде гаранция
в случай на грешка при запис,
загуба или повреда на записани
изображения или аудиоданни
вследствие на неизправност на
фотоапарата или носителя за запис
и т.н. Препоръчваме създаването на
архивно копие на важните данни.
••След като форматирате картата
с памет, всички данни, записани
на нея, ще бъдат изтрити и няма
да могат да бъдат възстановени.
Преди форматиране копирайте
данните на компютър или друго
устройство.
Забележки относно приставката
за няколко интерфейса
••Когато поставяте или отстранявате
аксесоари, например външна
светкавица, към/от приставката
за няколко интерфейса, първо,
превключете захранването на
OFF. Когато поставяте аксесоар,
се уверете, че е стабилно
затегнат към фотоапарата.
••Не използвайте приставката
за няколко интерфейса на
фотоапарата заедно с предлагана
в търговската мрежа светкавица,
която подава напрежение от 250 V
или повече или има обърнат
поляритет. Това може да причини
неизправност.
Sony аксесоари
Използвайте само оригинални
аксесоари с марката Sony.
Обратното може да причини
неизправност. Аксесоари с марката
Sony може да не са налични на
пазара в някои държави/региони.
Данните за спецификациите,
описани в това ръководство
Данните за продуктивността и
спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от
25ºC (77°F) и използвайки заредена
докрай батерия, до изключване на
лампата за зареждане.
BG
5
Предупреждение относно
авторски права
Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено записване
на такива материали може да
е в противоречие с мерките на
законите за авторско право.
Забележки относно информацията
за местоположение
Ако качите и споделите изображение,
означено с местоположение,
можете инцидентно да разкриете
информацията на трета страна. За
предотвратяване на получаването
на информацията Ви за
местоположение от трети страни
настройте [ Loc. Info. Link Set.] на
[Off], преди да заснемате снимки.
Забележки относно изхвърлянето
или предаването на този продукт
на други потребители
Когато изхвърляте или предавате
този продукт на други потребители,
изпълнете следното, за да
защитите личната си информация.
••Изберете
[Setting Reset]  [Initialize].
Забележки относно
изхвърлянето или
прехвърлянето на карта с памет
на други потребители
Изпълняване на [Format] или [Delete]
на фотоапарата или на компютър
може да не изтрие напълно
данните на картата с памет. Когато
прехвърляте карта с памет на
други потребители, препоръчваме
BG
6
да изтриете напълно данните с
използване на софтуер за изтриване
на данни. Когато изхвърляте
карта с памет, препоръчваме да я
унищожите физически.
Забележки относно безжичната
LAN мрежа
Ако фотоапаратът Ви бъде изгубен
или откраднат, Sony не носи
отговорност за загуба или повреда,
причинена от неупълномощен достъп
или употреба на регистрираната
точка на достъп на фотоапарата.
Забележки относно сигурността
при използване на продукти с
безжична LAN мрежа
••Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за
да избегнете злонамерено
проникване, достъп от
злонамерени трети страни или
други уязвимости.
••Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
••Ако възникне проблем със
сигурността при използването на
безжична LAN мрежа, понеже не
са взети мерки за сигурност или
поради неизбежни обстоятелства,
Sony не носи отговорност за
каквито и да било загуби или щети.
Как да изключите временно
функциите за безжична мрежа
(Wi-Fi и т.н.)
Когато например се качвате на
самолет, можете временно да
изключите всички функции за
безжична мрежа чрез [Airplane Mode].
За клиенти в САЩ
Ако имате въпроси относно този
продукт може да се обадите на:
Центъра за информация за
клиенти на Sony
1-800-222-SONY (7669).
Номерът по-долу е само за
проблеми, свързани с FCC.
Нормативна информация
Декларация за съответствие
Търговско име: SONY
Модел № WW173777
Отговорна страна: Sony Electronics
Inc.
Адрес: 16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Телефонен номер: 858-942-2230
Устройството е в съответствие с част
15 от правилата на FCC. Работата
зависи от следните две условия:
(1) Това устройство не може да
причинява смущения; и (2) това
устройство трябва да приема
всички смущения, включително
такива, които биха могли да
причинят нежелана работа.
BG
7
Проверка на фотоапарата и
елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя
елементи.
•• Лента за носене на рамо (1)
•• Фотоапарат (1)
•• Захранващ кабел (1)
(предоставя се в някои
държави/региони)
•• Капачка на обектива (1)
•• Сенник на обектива (1)
•• Комплект акумулаторни
батерии NP-FW50 (1)
•• Капачка на окуляра (1)
(поставена на фотоапарата)
•• Micro USB кабел (1)
•• Капачка на гнездото (1)
(поставена на фотоапарата)
•• Ръководство с инструкции
(това ръководство) (1)
•• Адаптер за променлив ток (1)
Формата на адаптера за
променлив ток може да се
различава в зависимост от
държавата/региона.
BG
8
•• Справочно ръководство (1)
•• Ръководство за Wi-Fi връзка/
връзка с едно докосване
(NFC) (1)
Идентифициране на частите
Светкавица
•• Натиснете бутона
(Отваряне на светкавицата),
за да използвате
светкавицата. Светкавицата
не се отваря автоматично.
•• Когато не използвате
светкавицата, натиснете я
към корпуса на фотоапарата.
 Multi Interface Shoe
 Превключвател ON/OFF
(захранване)
 Бутон на затвора
 За снимане: Лостче
W/T (мащабиране) За
преглеждане: лостче
(индекс)/лостче
за мащабиране при
възпроизвеждане
 Индикатор на таймер за
самостоятелно снимане/
осветление за AF
 Индекс на блендата
Обектив
 Преден пръстен на обектива
 Заден пръстен на обектива
•• Някои от аксесоарите може
да не влязат напълно и
да се подават назад от
мултиинтерфейсното
гнездо. Въпреки това,
когато аксесоарът достигне
предния край на гнездото
за аксесоари, свързването
е осъществено.
•• За подробности относно
съвместими аксесоари
за приставка за няколко
интерфейса посетете
уебсайта на Sony или
се консултирайте със
съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony. Могат
да бъдат използвани и
аксесоари за гнездото за
аксесоари. Операциите не са
гарантирани с аксесоари от
други производители.
 Пръстен за компенсиране на
експонацията
BG
9
 Селектор за режим
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Кука за лента за носене на
рамо
Закачете двата края на
лентата за фотоапарата.
Микрофон
Не покривайте тази част по
време на запис на видеоклип.
Това може да причини шум
или да намали силата на звука.
Визьор
 Сензор за око
 Капачка на окуляра
 Ролка за регулиране на
диоптъра
 Бутон MOVIE (видеоклип)
Бутон (отваряне на
светкавицата)
 Бутон за задържане на фокуса
 Ограничител на обхвата на
фокуса
 Селектор за режим на фокуса
 Пръстен на блендата
Бутон
(за осветяване
на панела на дисплея)
 Панел на дисплея
 Бутон C2 (Потребителски
бутон 2)
 Бутон C1 (Потребителски
бутон 1)
 Кука за лента за носене на
рамо
 Слот за карта с памет
BG
10
 Капак за карта с памет
 Лампа за достъп
Ако обектът е по-близо от
минималното разстояние
за снимане на обектива,
фокусирането не може да
бъде потвърдено. Уверете
се, че оставяте достатъчно
разстояние между обекта и
фотоапарата.
Високоговорител
Жак  (микрофон)
 Бутон MENU

Маркировка за позиция
на сензора за изображения
Сензорът за изображения е
сензорът, който преобразува
светлина в електрически
сигнал. Обозначението
показва местоположението
на сензора за изображения.
Когато измервате точното
разстояние между фотоапарата
и обекта, използвайте
като еталон позицията на
хоризонталната линия.
Когато се свърже външен
микрофон, вграденият
микрофон се изключва
автоматично. Когато
външният микрофон е от
типа със слабо напрежение,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
Жак  (слушалки)
 Извод за мулти/микро USB
•• Този извод поддържа
съвместими с Micro USB
устройства.
•• За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо
и извода мулти/микро USB
посетете уебсайта на Sony
или се консултирайте със
своя търговец на Sony или
с местния упълномощен
сервиз на Sony.
 Жак HDMI микро
 Лампа за зареждане
BG
11
 Монитор (За сензорна
операция: сензорен
панел/тъчпад)
Можете да настройвате
монитора към подходящ
зрителен ъгъл и да снимате
от всякаква позиция.
В зависимост от типа статив,
който използвате, може да
не е възможно да регулирате
ъгъла на монитора. В такъв
случай развийте винта
на статива веднъж, за да
регулирате ъгъла на монитора.
 За снимане: Бутон Fn
(функция)
За преглеждане: Бутон
(Send to Smartphone)
Може да покажете екрана
за [Send to Smartphone], като
натиснете този бутон.
 Бутон за управление
Можете бързо да регулирате
настройките за всеки от
режимите на снимане.
 За снимане: Бутон AEL
За преглеждане: Бутон
(Мащабиране при
възпроизвеждане)
BG
12
 Колело за управление
 Централен бутон
 За снимане: Бутон C3
(Персонализиран бутон 3)
За преглеждане: бутон
(Изтриване)
Бутон
(Възпроизвеждане)
 Превключвател за отвора на
блендата
 Wi-Fi/Bluetooth антена
(вградена)

(Маркировка N)
Този знак показва точката за
докосване при свързване на
фотоапарата със смартфон с
включена функция NFC.
•• NFC (Near Field
Communication) е
международен стандарт за
технологията за безжична
комуникация в близък обхват.
 Лостче за заключване на
батерията
 Слот за поставяне на батерия
 Капак на платката за
свързване
Използвайте го, когато
използвате адаптер
за променлив ток
AC‑PW20(продава се отделно).
Вкарайте свързващата
пластина в гнездото за
батерията и прекарайте
кабела през капака за
свързващата пластина, както
е показано по-долу.
Уверете се, че кабелът не е
прищипан, когато затваряте
капака.
 Капак на батерията
 Гнездо за монтиране на статив
Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5
мм (7/32 инча). В противен
случай няма да можете да
закрепите фотоапарата
стабилно и може да възникне
повреда във фотоапарата.
BG
13
Основни операции
Използване на колелото за управление
•• Можете да избирате елементи за настройка, като завъртите или
натиснете горната/долната/лявата/дясната страна на колелото
за управление. Изборът ви става окончателен, когато натиснете
центъра на колелото за управление.
•• Опцията DISP (Настройка на дисплея) е присъединена към горната
част на контролния диск. Също така можете да настройте избрани
функции към лявата/дясната/долната и средната част на колелото
за управление и към въртенето на колелото за управление.
•• По време на възпроизвеждане можете да покажете следващото/
предходното изображение, като натиснете дясната/лявата страна
на колелото за управление или като го завъртите.
BG
14
Използване на бутона Fn (Функция)
Можете да регистрирате често използвани функции към бутона Fn
(функция) и да ги извиквате, когато снимате. Към бутона Fn (Функция)
могат да се регистрират до 12 често използвани функции.
1 Натиснете DISP на
колелото за управление
неколкократно за показване
на режим на екрана,
различен от [For viewfinder]
и след това натиснете бутона
Fn (Функция).
Fn
2 Изберете желаната функция, като натиснете горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление.
3 Изберете желаната
настройка чрез завъртане на
колелото за управление, след
това натиснете центъра му.
•• Някои функции могат да бъдат
настроени фино чрез колелото
за управление.
За да регулирате настройки от специално
предназначените екрани за настройка
Изберете желаната функция в стъпка 2,
след което натиснете центъра на
колелото за управление. Ще се покаже
специализираният екран за настройките
на функцията. Следвайте ръководството
за управление да регулирате настройките.
Ръководство за работа
BG
15
Ръководство за стартиране
Стъпка 1: Поставяне на батериите/картата с
памет (продава се отделно) във фотоапарата
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват
с този фотоапарат, вижте страница 31.
1 Отворете капака на
батерията и поставете
батериите във фотоапарата.
Лостче за
заключване
•• Уверете се, че батериите
са насочени в правилната
посока и я поставете, докато
не натисне лостчето за
заключване на батерията.
2 Затворете капака на батерията.
3 Отворете капака на картата
с памет и я поставете
(продава се отделно) във
фотоапарата.
•• Със скосения ъгъл,
ориентиран, както е показано
на илюстрацията, вкарайте
картата с памет, докато
щракне на мястото си.
Уверете се, че скосеният ъгъл
е правилно ориентиран.
4Затворете капака на картата с памет.
BG
16
За да форматирате картата с памет
Когато за първи път използвате карта с памет с този фотоапарата, е
препоръчително да форматирате картата, като използвате фотоапарата,
за да постигнете стабилна производителност на картата с памет.
•• Форматирането изтрива всички данни на картата с памет, включително
защитени изображения и регистрирани настройки (M1 до M4). След
като бъдат изтрити, тези данни не могат да бъдат възстановени.
Запазете ценните данни на компютър и т.н. преди форматиране.
•• За да форматирате, изберете MENU 
(Setup)  [Format].
Изваждане на батерията
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети и изключете
фотоапарата. След което, плъзнете
лостчето за заключване и
извадете батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
Лостче за заключване
За да извадите картата с памет
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети, след това
натиснете веднъж навътре картата
с памет, за да я извадите.
BG
17
Стъпка 2: Зареждане на батерията, докато е поставена
във фотоапарата
1 Изключете захранването.
2 Свържете фотоапарата с
поставена батерия към
адаптера за променлив
ток (приложен) чрез микро
USB кабела (приложен)
и свържете адаптера
за променлив ток към
електрически контакт.
Индикатор за зареждане на фотоапарата (оранжев)
Свети: Зареждане
Off: зареждането е приключено
Мига: грешка при зареждането или зареждането временно
е поставено в пауза, защото фотоапаратът не се намира в
подходящия температурен диапазон
•• Време за зареждане (пълно зареждане): приблизително 150 мин
(при зареждане на напълно изтощена батерия при температура
25°C (77°F)
•• Когато използвате напълно нова батерия или такава, който не
е използвана дълго време, индикаторът за зареждане може
да мига бързо при първото зареждане на батерията. Ако това
се случи, извадете батерията или разкачете USB кабела от
фотоапарата и включете отново за повторно зареждане.
•• Използвайте само оригинални батерии, микро USB кабели
(приложен) и адаптери за променлив ток (приложен) на Sony.
BG
18
Стъпка 3: Настройване на езика и часовника
1 Поставете превключвателя
Превключвател ON/OFF (захранване)
ON/OFF (Захранване) на
"ON", за да включите
фотоапарата.
2 Изберете желания език и
след това натиснете центъра
на колелото за управление.
3 Уверете се, че [Enter] е избрано на екрана, и след това
натиснете в центъра.
4Изберете желаното си географско местоположение,
след това натиснете центъра.
5 Изберете [Дата/Час] с използване на горния/долния край на
колелото за управление или като го завъртите и след това
натиснете в центъра.
6Изберете желания елемент, като натиснете горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление,
след което натиснете центъра.
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи,
след това изберете [Enter] и натиснете в центъра.
Hint
••За да нулирате настройката на датата и часа, използвайте MENU (стр. 28).
BG
19
Стъпка 4: Заснемане на изображения в автоматичен
режим
1 Завъртете селектора за режим, за да зададете
.
2 Погледнете през визьора или монитора и задръжте
фотоапарата.
3 Използвайте лостчето W/T (мащабиране), за да регулирате
увеличението на изображението.
4Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
•• Когато изображението е на фокус, индикаторът (например )
ще светне.
5 Натиснете бутона на затвора напълно.
За снимане на филми
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете/спрете да записвате.
За възпроизвеждане на изображения
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да възпроизведете
изображения. Можете да изберете желаното изображение с помощта
на колелото за управление.
BG
20
За изтриване на показано изображение
Натиснете бутона
(Изтриване), докато се показва дадено
изображение, за да го изтриете. Изберете [Delete] с помощта на
колелото за управление на екрана за потвърждение, след което
натиснете центъра му, за да изтриете изображението.
За снимане на изображения в различни режими
на снимане
Поставете селектора за режим на желания режим в зависимост от
обекта или функциите, които искате да използвате.
Повече информация за фотоапарата
Инструкции за всички функции на този фотоапарат са предоставени в
"Помощното ръководство" (уебръководство).
Вижте страница 2 относно достъп до Помощното ръководство.
BG
21
Използване на функциите за
Wi-Fi/One-touch (NFC)/Bluetooth
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате
функциите на фотоапарата за Wi-Fi, NFC с едно докосване и Bluetooth.
•• Съхраняване на изображения на компютър
•• Прехвърляне на изображения от фотоапарата на смартфон
•• Използване на смартфон като дистанционно управление за
фотоапарата
•• Преглеждане на снимки на телевизор
•• Информация за местоположението на запис от смартфон на
изображения
За подробности вижте "Помощното ръководство" (страница 2)
или прикачения документ "Ръководство за Wi-Fi Връзка/едно
докосване (NFC)".
Инсталиране на PlayMemories Mobile
Изисква се PlayMemories Mobile за свързване на фотоапарата и
смартфона. Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано
на смартфона Ви, уверете се, че е актуализирано до най-новата версия.
За подробности относно PlayMemories Mobile вижте страницата за
поддръжка (http://www.sony.net/pmm/).
Забележка
••За да използвате функцията NFC с едно докосване на фотоапарата, е
необходим Android смартфон или таблет с активирана функция NFC.
••За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще
работи с всички смартфони или таблети.
BG
22
••Функциите за Wi-Fi на фотоапарата са недостъпни при свързване с
публична безжична LAN мрежа.
••В зависимост от бъдещите актуализации на версията, операционните
процедури или показванията на екраните подлежат на промяна без
предупреждение.
Записване на информация за местоположение към
заснетите изображения
Като използвате PlayMemories Mobile можете да получите информация за
местоположението от свързания смартфон (чрез Bluetooth комуникация)
и да я запишете на заснетите изображения.
За подробности относно процедурата за работа вижте "Помощното
ръководство" (страница 2) или следната страница за поддръжка.
http://www.sony.net/pmm/btg/
BG
23
Въведение в компютърния софтуер
Ние предлагаме следния компютърен софтуер, за да подсилите
забавлението си от снимки/видеоклипове. Отидете на едни от
следните URL адреси, като използвате интернет браузъра си, след
което изтеглете софтуера, като следвате екранните инструкции.
Ако една от тези софтуерни програми вече е инсталирана на
компютъра Ви, я актуализирайте до най-новата версия преди употреба.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Можете да проверите препоръчителната оперативна среда за софтуера от
следния URL адрес:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home Ви позволява да импортирате неподвижни
изображения и филми на компютъра си и да ги преглеждате или
използвате.
Трябва да инсталирате PlayMemories Home, за да импортирате филми
във формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Можете да отидете на уебсайта за изтегляне директно от следния URL
адрес:
http://www.sony.net/pm/
•• Когато свържете фотоапарата към компютъра си, може да бъдат
добавени нови функции към PlayMemories Home. Свързването
на фотоапарата към компютъра Ви се препоръчва дори ако
приложението PlayMemories Home вече е инсталирано на
компютъра Ви.
BG
24
Image Data Converter
Можете да обработвате и редактирате RAW изображения с помощта
на различни функции за регулиране като крива на тон и острота.
Remote Camera Control
С Remote Camera Control можете да промените настройките на
фотоапарата или да освободите затвора от компютър, свързан чрез
USB кабел.
За да използвате Remote Camera Control, първо изберете MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], след което свържете
фотоапарата към компютър чрез USB кабел.
BG
25
Списък с елементи от MENU
За подробности за всеки елемент на MENU вижте Помощното
ръководство.
(Camera Settings1)
Червен раздел
Quality/Image Size
Quality
Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Размер
Panorama: Direction
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Memory
Reg Cust Shoot Set
AF
BG
26
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
AF w/ shutter
Pre-AF
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Area
Експонация
Exposure Comp.
Reset EV Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Flash
Flash Mode
Flash Comp.
Exp.comp.set
Red Eye Reduction
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
Focus Assist
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Level
Peaking Color
Focus Ring Rotate
Face Detection/Shoot Assist
Smile/Face Detect.
Face Registration
Auto Obj. Framing
(Camera Settings2)
Лилав раздел
Movie
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Audio Rec Level
Audio Level Display
Audio Out Timing
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
Marker Display
Marker Settings
Video Light Mode
Movie w/ shutter
Shutter/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Zoom
Rng. of Zoom Assist
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Ring Rotate
Zoom Func. on Ring
Display/Auto Review
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Custom Operation
Custom Key(Shoot.)
Custom Key(PB)
Function Menu Set.
Lens Ring Setup
Бутон MOVIE
Dial/Wheel Lock
Audio signals
Write Date
BG
27
(Network) Зелен раздел
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Delete
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
Slide Show
Rotate
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Protect
Motion Interval ADJ
Specify Printing
Photo Capture
BG
28
Син раздел
(Setup)
Жълт раздел
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Pwr Save Start Time
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Format
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Setting Reset
* Ако промените този елемент, ще
трябва да форматирате картата
с памет за съвместимост със
система PAL или NTSC. Освен
това обърнете внимание, че
може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове,
записани със система NTSC, на
телевизор със система PAL.
(My Menu)
Сив раздел
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
BG
29
Спецификации
Живот на батерията и брой записваеми изображения
Живот на
батериите
Брой
изображения
Снимане (неподвижни
изображения)
Режим на екран
–
Прибл. 400
Режим на визьор
–
Прибл. 370
Реално снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 75 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 75 мин
–
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 135 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 135 мин
–
•• Горните прогнозни стойности за живот на батерията и брой
записваеми изображения се прилага, когато батерията е била
напълно заредена. Животът на батерията и броят изображения
може да намалят в зависимост от условията на употреба.
•• Животът на батерията и броят записваеми изображения са
приблизителни стойности, базирани на снимане с настройките по
подразбиране при следните условия:
–– Използване на батерията при околна температура 25°C (77°F).
–– С помощта на Sony SDXC карта с памет (U3) (продава се отделно)
•• Броят за "Снимане (неподвижни изображения)" е базиран на
стандарта CIPA и се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– по една снимка е заснета на всеки 30 секунди;
–– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
–– светкавицата излъчва стробоскопични импулси на всеки две снимки;
–– мащабирането се превключва последователно между
краищата W и T;
•• Броят минути за заснемане на филм е базиран на стандарта CIPA и
се отнася за снимане при следните условия:
–– Качеството на изображението е с настройка
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– действително снимане (видеоклипове): живот на батерията на
базата на често снимане, мащабиране, режим в готовност на
снимане, включване/изключване и т.н.;
BG
30
–– серийно снимане (видеоклипове): живот на батерията на базата
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението
(29 минути), и след това снимане отново чрез повторно натискане
на бутона MOVIE (филм). Други функции, като мащабирането, не
са изпълнени.
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
Когато използвате microSD карти с памет или Memory Stick Micro носител
в този фотоапарат, се уверете, че използвате правилния адаптер.
SD карти с памет
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
SD/SDHC/SDXC карта
AVCHD
SD/SDHC/SDXC карта (Клас 4 или
по-бърза или U1 или по-бърза)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC карта
(Клас 10 или U1 или по-бърза)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC карта (U3)
Висока кадрова честота
SDHC/SDXC карта
(Клас 10 или U1 или по-бърза)
* Включително при запис на прокси филми едновременно
Носител Memory Stick
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Висока кадрова честота
Memory Stick PRO-HG Duo
* Включително при запис на прокси филми едновременно
BG
31
Забележка
••Когато се използва SDHC карта с памет за запис на филми във формат
XAVC S за големи периоди от време, записаните филми ще бъдат
разделени на файлове с размер от по 4 GB. Разделените файлове могат
да бъдат използвани като един файл, като ги импортирате на компютър
чрез PlayMemories Home.
••Заредете напълно батериите, преди да се опитате да възстановите
файловете от базата данни на картата с памет.
Брой записваеми изображения
Когато поставите карта с памет във фотоапарата и зададете
превключвателя ON/OFF (Захранване) на "ON", броят изображения,
които могат да бъдат записвани (ако продължите да снимате,
използвайки текущите настройки), се показва на екрана.
Забележка
••Когато „0” (броят записваеми изображения) светне в оранжево,
картата с памет е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте
изображения от текущата карта с памет.
••Когато "NO CARD" светне в оранжево, това означава, че няма поставена
карта с памет. Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на
карта с памет
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с
този фотоапарат. Стойностите са определени при използване на
стандартни карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да
варират в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет,
която е използвана.
[
Размер на изобр.]: [L: 20M]
[
Аспект]: [3:2]*
(Мерни единици: изображения)
Качество
Standard
Високо
Екстра финно
RAW & JPEG
RAW
BG
32
8 GB
1150
690
510
235
355
32 GB
4800
2800
2050
950
1400
64 GB
9600
5500
4150
1900
2850
256 GB
37 500
22 000
16 000
7500
11 000
* Когато [ Аспект] е с настройка, различна от [3:2], можете да записвате
повече изображения от броя, показан в таблицата по-горе (освен когато
е избрано [RAW]).
Забележка
••Дори и броят на записваемите изображения да е по-голям от 9999,
на панела на дисплея ще се покаже „9999“.
••Когато изображение, заснето с друг продукт, се възпроизведе с този
фотоапарат, изображението може да не се покаже в реалния си размер.
••Показаните числа се отнасят за използване на карта с памет на Sony.
Време на запис на филми
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис
при използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Стойностите може да варират в зависимост от условията на снимане
и типа карта с памет, която е използвана. Времената за запис, когато
[ File Format] е с настройка [XAVC S 4K] и [XAVC S HD] са времена на
запис при снимане с [ Proxy Recording] с настройка [Off].
(ч (час), мин (минута))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/25p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
30p 60M/25p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
24p 100M*/ –
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
24p 60M*/ –
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
120p 100M/100p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
120p 60M/100p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
60p 50M/50p 50M
15 мин
60p 25M/50p 25M
30 мин 2 ч 25 мин
30p 50M/25p 50M
15 мин
30p 16M/25p 16M
50 мин 3 ч 50 мин 7 ч 45 мин 31 ч 30 мин
24p 50M*/ –
AVCHD
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
5 ч
20 ч 10 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
40 мин 2 ч 55 мин
6 ч.
24 ч 15 мин
55 мин 4 ч. 5 мин. 8 ч. 15 мин. 33 ч 15 мин
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
BG
33
•• Непрекъснатото заснемане на филм е възможно за максимум
29 минути едновременно с настройките по подразбиране на
фотоапарата и околна температура от приблизително 25°C (77°F)
(граница на спецификации на продукта).
Забележка
••Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично
регулира качеството на изображението в зависимост от сцената за
снимане. Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е поясно, но времето за запис е по-кратко, понеже се изисква повече памет.
Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане,
от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
••Показаните времена са времената за запис с използване на карта с
памет на Sony.
Бележки относно непрекъснатото записване на
видеоклип
•• Висококачествен запис на филм и високоскоростно непрекъснато
заснемане изискват голямо количество мощност. Затова ако
продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се
покачи, особено тази на сензора за изображения. В такива случаи
фотоапаратът ще се изключи автоматично, защото повърхността на му
се нагрява до висока температура или високата температура влияе на
качеството на снимките или на вътрешния механизъм на фотоапарата.
•• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип
се променя според температурата, формата/настройките за запис
на видеоклипове, състоянието на средата за Wi-Fi мрежа или
състоянието на фотоапарата, преди да започнете да записвате.
Ако редовно реорганизирате или снимате изображения, след като
захранването е включено, температурата във фотоапарата ще се
покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
BG
34
•• При извеждане на иконата
температурата на фотоапарата е
повишена.
•• Ако фотоапаратът спре записа на филм поради висока температура,
оставете го за известно време с изключено захранване. Започнете
записа, след като температурата във фотоапарата падне изцяло.
•• Ако съблюдавате следните точки, ще можете за записвате филми
за по-продължителен период от време.
–– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
–– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
•• Когато [ File Format] е с настройка [AVCHD], размерът на файла
на филми е ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът на файла на
филма достигне около 2 GB по време на запис, автоматично ще
бъде създаден нов файл на филм.
BG
35
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Модул за изображения: 13,2 мм ×
8,8 мм (1.0 тип) CMOS сензор
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата: Прибл.
20,1 мегапиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21,0 мегапиксела
Обектив: ZEISS Vario-Sonnar T 25×
вариообектив
f = 8,8 мм – 220 мм
(24 мм – 600 мм
(35 мм еквивалент на филм)
F2,4 (W) – F4 (T)
При снимане на клипове
(HD 16:9):
26 мм – 630 мм*1
При снимане на клипове
(4K 16:9):
28 мм – 680 мм*1
*1 Когато [ SteadyShot] е
зададено на [Standard]
SteadyShot: Optical
Формат на файл (снимки):
съвместимост с JPEG (DCF
версия 2.0, Exif вер. 2.31, MPF
Baseline), RAW (Sony ARW 2.3
формат), съвместимост с DPOF
Формат на файл (видеоклипове):
XAVC S формат (съвместимост с
формат XAVC S):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: LPCM 2 канала
(48 kHz 16 бита)
AVCHD формат (съвместимост с
формат AVCHD вер. 2.0):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital; 2
канала, оборудвано с
Dolby Digital Stereo Creator
BG
36
••Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Носител за запис:
Memory Stick PRO Duo носител,
Memory Stick Micro носител, SD
карти, microSD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност (индекс на
препоръчителна експонация)
с настройка Auto):
Прибл. 1,0 м до 10,8 м
(3,28 ft. до 35,43 ft.) (W)/
Прибл. 1,0 м до 6,5 м
(3,28 ft. до 21,33 ft.) (T)
[Входни/изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микрожак
Извод Multi/Micro USB*:
USB комуникация
USB комуникация:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Жак за микрофон:
3,5 мм стерео-минижак
Жак за слушалки:
3,5 мм стерео-минижак
*Поддържа съвместимо с Micro
USB устройство.
[Визьор]
Тип: електронен визьор (Органична
електро-луминесценция)
Общ брой точки:
2 359 296 точки
Покритие на кадъра: 100%
Увеличение: прибл. 0,70-кратно
(еквивалент на формат 35 мм)
с 50 мм обектив на
безкрайност, –1 м–1
Точка за око (съответствие с CIPA):
прибл. 23 мм от окуляра,
прибл. 21,5 мм от рамката
на окуляра при –1 м–1
Регулиране на диоптъра:
-4,0 м–1 до +3,0 м–1
[Монитор]
[Безжична LAN мрежа]
LCD монитор:
7,5 см (тип 3.0) TFT дисково
устройство, сензорен панел
Общ брой точки:
1 440 000 точки
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи
за сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурация:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ръчно
Метод на достъп:
инфраструктурен режим
NFC: Съвместимост с
NFC Forum Type 3 Tag
[Общи]
Модел № WW173777
Номинална входна мощност:
7,2 V
, 2,4 W
Консумирана мощност:
Прибл. 2,2 W
(при снимане с монитор)
Прибл. 2,4 W
(при снимане с визьор)
Работна температура: 0 до 40°C
(32 до 104°F)
Температура на съхранение:
-20 до 55°C (-4 до 131°F)
Размери (Ш × В × Д) (прибл.):
132,5 × 94,0 × 145,0 мм
132,5 × 94,0 × 127,4 мм
(от началото на обектива
до монитора)
5 1/4 × 3 3/4 × 5 3/4 in
5 1/4 × 3 3/4 × 5 1/8 in
(от началото на обектива
до монитора)
Тегло (CIPA съвместимост) (прибл.):
1095 g (2 lb 6,7 oz) (включително
батерии, SD карта)
микрофон: Стерео
Високоговорител: Моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III: съвместим
[Bluetooth комуникации]
Bluetooth стандарт вер. 4.1
Честотна лента: 2,4 GHz
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/UUE12
Номинална входна мощност:
100 – 240 V
, 50/60 Hz, 0,2 A
Номинална изходна мощност:
5 V
, 1,5 A
Комплект акумулаторни
батерии NP-FW50
Номинално напрежение: 7,2 V
Дизайнът и спецификациите са
обект на промяна без предизвестие.
BG
37
Търговски марки
••Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
••XAVC S и
са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
••AVCHD и логотипът на
AVCHD са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
••Mac е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в Съединените щати
и други държави.
••IOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
••iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
••Blu-ray Disc™ и ™Blu-ray
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
••DLNA и DLNA CERTIFIED
са търговски марки на
Digital Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio и символът на
двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
••Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI, са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing
Administrator, Inc. в Съединените
щати и в други държави.
••Microsoft и Windows са
регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
BG
38
••Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
••Facebook и логотипът "f"
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
••Android и Google Play
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
••YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
••Wi-Fi, логотипът Wi-Fi
и Wi-Fi Protected Setup
регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
••Маркировката N е търговска
марка или регистрирана
търговска марка на
NFC Forum, Inc. в Съединените
щати и в други държави.
••Словната марка и логотипите
®Bluetooth са регистрирани
търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз.
••QR code е търговска марка на
Denso Wave Inc.
••Наред с това наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като
цяло са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията ™ или  може
да не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Софтуерът, който подлежи на следния
Общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред "GPL") или
Облекчен общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред "LGPL"), е включен
към продукта.
Това Ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL.
Изходният код е предоставен в
мрежата.
Използвайте URL адреса по-долу,
за да го изтеглите.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате
с нас относно съдържанието на
изходния код.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви. Установете връзка
за съхранение на данни с голям
обем между продукта и компютър,
за да прочетете лицензите в папка
"PMHOME" – "LICENSE".
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
BG
39
DSC-RX10M4
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising