Sony | DSC-W610 | Sony DSC-W610 W610 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-W610
Научете повече за вашия фотоапарат (“Cybershot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” е онлайн ръководство.
Обърнете се към него за подробни инструкции относно
многобройните функции на фотоапарата.
1 Влезте в интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на
вашия фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
• Фотоапарат (1)
• Зарядно устройство за батерии BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Захранващ кабел (не е приложен към моделите за САЩ и Канада) (1)
• Акумулаторна батерия NP-BN (1)
(Акумулаторната батерия не може да се използва с Cyber-shot
фотоапарати, към които има приложена батерия NP-BN1.)
• Приложен USB кабел (1)
• Ремък за китката (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно този
продукт.
Модел №. DSC-W610
Сериен No. _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни като
например удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60ºС като
например под въздействието на пряка слънчева светлина или в автомобил,
паркиран на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
BG
3
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V
(стенен контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство
за батерии, незабавно изключете захранването, като изключите щекера от мрежата
от 220 V.
Захранващият кабел, ако е приложен, е проектиран специално за употреба само с
този фотоапарат и не бива да се използва с друго електрическо оборудване.
BG
4
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово. Като предадете батерията на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Упътване за частите
I За запис: бутон W/T (Зуум)
За преглед: бутон (Зуум
при възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
J Ключ за смяна на режима
K Кукичка за ремъка за китката
L Бутон (Изтриване)
M Бутон MENU
N Контролен бутон:
Включено меню: v/V/b/B/z
Изключено меню: DISP/ / /
O Жак USB / A/V OUT
P Лост за изваждане на батерията
Q Гнездо за поставяне на батерията
R Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт,
чиято дължина е по-малка от
5.5 mm. Ще бъде невъзможно да
закрепите стабилно фотоапарата
към статив, ако използвате подълъг винт, и може да повредите
устройството.
S Говорител
T Капаче на терминала
U Гнездо за карта с памет
V Лампичка за достъп
W Капаче на отделението за
батерията/картата с памет
A Бутон ON/OFF (Захранване)
BБутон на затвора
C Светкавица
D Лампичка на таймера за
автоматично включване/Лампичка
на затвора за усмивката
E Микрофон
F Обектив
G LCD екран
H Бутон
(Възпроизвеждане)
BG
7
Зареждане на батерията
За потребители от страни/региони, различни от САЩ и Канада
Захранващ
кабел
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е приключило (нормално
зареждане)
Мига: Грешка при зареждането
Поставете батерията в зарядното устройство за
1батерии.
• Можете да зареждате батерията, дори когато тя е частично заредена.
2Свържете зарядното устройство за батерии към
стенния контакт.
• Ако продължите да зареждате батерията още около 1 час след
като лампичката CHARGE се изключи, зарядът на батерията ще
ви позволи да работите с фотоапарата по-дълго време (пълно
зареждане).
• Когато лампичката CHARGE мига и зареждането не е приключило,
извадете и отново поставете батерията.
BG
8
x Време за зареждане
Пълно зареждане: прибл. 245 минути
Нормално зареждане: прибл. 185 минути
Забележки
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на
напълно разредена батерия при температура на околната среда около
25ºС. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от
обстоятелствата и от условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от
220 V и отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с
марката Sony.
• Зарядното устройство за батерии BC-TRN2 (продава се отделно) може
да зарежда бързо акумулаторна батерия NP-BN. Зарядното устройство
за батерии BC-TRN (продава се отделно) не може да зарежда бързо
акумулаторна батерия от вида NP-BN.
x Живот на батерията и брой изображения,
които можете да запишете/прегледате
Живот на батерията: прибл. 125 мин (запис)/прибл. 290 мин.
(преглед)
Брой изображения: прибл. 250 изображения (запис)/прибл. 5,800
изображения (преглед)
Забележки
• Броят на изображенията, който можете да запишете, се базира на стандарта
CIPA и е приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение
[Normal].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията зуум от края W към края Т.
– Когато използвате светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
– Когато използвате напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура на околната среда 25ºС.
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се
отделно).
BG
9
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
Лостче за изваждане
Уверете се, че подрязаният ъгъл на батерията
е насочен в правилната посока.
1Отворете капачето.
2Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Пъхнете картата с памет, докато щракне, като насочите
подрязания й край напред, както е показано на илюстрацията.
3 Поставете батерията.
• Проверете посоката на батерията и я поставете, докато натискате
лостчето за изваждане на батерията по посока на стрелката.
След това поставете батерията в отделението, докато лостчето за
изваждане се заключи.
4Затворете капачето.
• Затварянето на капачето, когато батерията е неправилно поставена,
може да повреди фотоапарата.
BG
10
x Карти с памет, които можете да използвате
Карта с памет
A
B
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick PRO Duo
a
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD карта с памет
a
a
SDHC карта с памет
a
a
SDXC карта с памет
a
a
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название
“Memory Stick Duo” носител.
• В това ръководство продуктите в графата В се определят с общото название
SD карти.
• Когато записвате видеоклипове, препоръчваме ви да използвате Mark 2
“Memory Stick Duo” носител и Class 2 или по-бързи SD карти
x За да отстраните картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележка
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката
за достъп (стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните за
изображенията в карата с памет/вградената памет.
BG
11
Сверяване на часa
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте: z
1Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато натиснете бутона ON/
OFF (Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на
операция да отнеме известно време.
2Задайте [Date & Time Format] и [Date & Time], след това
натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като
12:00 РМ.
3Изберете желания цвят и резолюция на дисплея, като
следвате инструкциите на екрана.
BG
12
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
W: отдалечаване
T: приближаване
Ключ за избор
на режим
: Снимка
: Видеоклип
Запис на снимки
1Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове
1записа.
Натиснете бутона на затвора докрай, за да започнете
• Използвайте бутона зуум, за да промените зуум скалата.
отново бутона на затвора докрай,
2 Натиснете
за да спрете записа.
BG
13
Забележки за запис на 360-градусови широки
панорамни изображения
 Задайте диска за избор на режим в положение
(Панорама).
 Натиснете MENU  задайте [Image Size] в положение [360º] и запишете
панорамното изображение.
 Натиснете MENU [Shooting Direction]  изберете [Right] или [Left].
Не можете да изберете [Up] и [Down] за [Shooting Direction], когато
записвате 360-градусови панорамни изображения.
 Не можете да преглеждате панорамни изображения на дисплея на този
фотоапарат.
Съвети за запис
 Преди да започнете записа на панорамно изображение, проверете
околната среда за предмети, които могат да попречат на движението ви.
 Придържайте фотоапарата с максимално прибрани към тялото ви
ръце, така че разстоянието между вас и устройството да е възможно
най-малко. След това завъртете фотоапарата с постоянна скорост,
образувайки дъга, в посоката, показана от стрелката на екрана.
 Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно, на екрана ще
се изведе съобщение.
 Препоръчваме ви да направите няколко пробни движения преди да
започнете записа.
Забележки
 Можете да записвате панорамни изображения в приблизително
360-градусов ъгъл. Обхватът на панорамното изображение може да е
по-малък при някои сцени.
 Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на
свръзката няма да бъде ясно записано.
 Не можете да създавате панорамни изображения в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- При силни вибрации на уреда.
 Панорамният 360-градусов запис не е подходящ в следните ситуации:
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- Ако обектът е твърде голям и се движи бързо
- При изображения с малък контраст като например небе, пясъчни
плажове или ливади;
BG
14
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
(Изтриване)
Избор на изображения: B (следващо)/ b (предходно)
Задава: z
бутона
(Възпроизвеждане).
1Натиснете
• Извежда се последното записано изображение.
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон. За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в
центъра на контролния бутон.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона
(Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
15
Списък с икони, изведени на екрана
(Когато правите снимки)
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Стойност на експозицията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Папка за запис
Оставащ заряд на батерията
Брой записани изображения
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
Време за запис
Избор на сцена
Режим на запис
Икона за разпознаване на
сцена
Баланс на бялото
Режим на измерване
Предупреждение за
вибрация
Разпознаване на сцена
DRO
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
Зуум скала
Носител на запис
(Карта с памет, вградена
памет)
Режим на светкавицата
Намаляване на ефекта на
червените очи
Зареждане на светкавицата
Таймер за автоматично
включване
Дисплей за автодиагностика
Разпознаване на лице
Burst настройки
Предупреждение за
прегряване
AF рамка на визьора
Кръстче за прицелване
AE/AF заключване
ISO номер
Намаляване на смущенията
при бавен затвор
BG
16
Представяне на другите функции
Работейки с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, вие можете
да управлявате и другите функции на фотоапарата по време на запис или
възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава Упътване за функции, което ви
позволява лесно да избирате измежду тях. Опитайте другите функции, докато
упътването е изведено.
Контролен
бутон
MENU
x Контролен бутон
Упътване за функции
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
екранния дисплей.
(Таймер за автоматично включване): Позволява ви да използвате
таймера за автоматично включване.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за
разпознаване на усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата,
когато снимате.
x Опции в менюто
Запис
REC Mode
Избира режима на запис.
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки, за да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимално количество функции.
Shooting Direction
Задава посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате изображения в панорамен режим.
Image Size
Избира размер за снимките, панорамните изображения
или видеоклиповете.
Burst Settings
Избира режим на запис на единично изображение или
режим burst.
EV
Регулира експонацията ръчно.
ISO
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
BG
17
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измерва, за да се определи експозицията.
Scene Recognition
Задава автоматичното разпознаване на условията на
запис.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
DRO
Задава функцията DRO за поправка на осветеността и
контраста, и за подобряване на качеството на изображението.
Преглед
Easy Mode
Задава по-голям размер на текста и всички индикатори
се виждат по-лесно.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Delete
Изтрива изображение.
Protect
Защитава изображенията.
DPOF
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво.
Select Folder
Избира папка, която съдържа изображенията, които
желаете да възпроизведете.
x
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
опцията
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да
промените настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
BG
18
Shooting Settings
(Настройки за
запис)
Grid Line (Насочващи линии)/Disp. Resolution (Резолюция
на дисплея)/Digital Zoom (Цифров зуум)/Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта на червените очи)
Main Settings
(Основни
настройки)
Beep (Звуков сигнал)/Language Settings (Настройка на езика)/
Function Guide (Упътване за функции)/Display color (Цвят
на дисплея)/Power Save (Пестене на захранването)/Initialize
(Нулиране)/ Video Out (Видео изход)/USB Connect Setting
(Настройка за USB връзка)/LUN Setting (LUN настройка)
Memory Card Tool*
(Инструмент за
карта с памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване
на папка за запис)/Change REC. Folder (Промяна на
папката за запис)/Delete REC. Folder (Изтриване на
папка за запис)/Copy (Копиране)/File Number (Номер
на файл)
Date & Time Setting (Сверяване на датата и часа)
Clock Settings
(Настройки на часа)
* Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент за вградена памет) и можете да избирате само [Format] и
[File Number].
BG
19
Инсталиране на компютърно приложение (Windows)
“PlayMemories Home” ви позволява да прехвърляте изображения,
записани с този фотоапарат на компютър и да ги преглеждате.
1Свържете фотоапарата към компютър.
2[Computer] (в Windows XP, [My Computer]) t [PMHOME] и
щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
инструкциите на екрана, за да приключите
3Следвайте
инсталацията.
Забележка
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac OS. Ако
желаете да възпроизвеждате изображения на Mac компютър, използвайте
приложенията, които са инсталирани на него.
За подробности вижте http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Основни функции на “PlayMemorise Home”
Основните функции на “PlayMemories Home” са изредени по-долу.
За да използвате допълнителни функции, влезте в Интернет и
инсталирайте “Expanded Feature”.
• Можете да прехвърляте и извеждате изображения, записани с този
фотоапарат.
• Можете да преглеждате изображения на компютър, както и да ги
подреждане по дата на записа върху календар.
• Можете да нанасяте корекции върху снимки (Поправка на
червените очи и др.), да отпечатвате, да изпращате изображения по
e-mail и да променяте датата и часа на записа.
• Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата на записа.
BG
20
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата с памет.
x Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Вградена памет
Прибл. 21 MB
Размер
14M
Прибл 2 GB
295
3
110
4
VGA
16:9(11M)
Карта с памет
9800
360
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Размер
VGA
QVGA
Вградена памет
Прибл. 21 MB
0:00:18
0:01:00
Карта с памет
2 GB
0:25:00
1:40:00
BG
21
Забележки относно използването на фотоапарата
Промяна на настройката за език
За да промените настройката за езика, натиснете MENU t
(Основни настройки) t [Language Setting].
(Настройки) t
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се
уверите, че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността
на устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В
някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект,
защото това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за
запис, подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем
или да причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е
възможно корпусът на фотоапарата да се деформира, и това може да доведе
до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на
места със силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да
не записва или възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това
може да причини повредата му.
Забележки за LCD екрана и обектива
• Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят
BG
22
малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по
никакъв начин не влияе на качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията
да се нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да
не успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна
функция на устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността
за запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай
оставете захранването изключено и изчакайте, докато температурата на
фотоапарата и батерията спадне. Ако включите захранването без да сте
оставили фотоапарата и батерията да се охладят, захранването може да се
изключи отново или е възможно да не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не
успеете да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции
да бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на
записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя, записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна
кърпичка, леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения
или удари като например блъскане, изпускане или настъпване. Особено
внимателни бъдете с обектива.
BG
23
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
7.76 mm (тип 1/2.3) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.5 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14.1 мегапиксела
Обектив: 4х зуум обектив
f = 4.7 – 18.8 mm (26 mm 105 mm (35 mm филмов
еквивалент))
F2.8 (W) – F5.9 (T)
Контрол на експозицията:
Автоматична експозиция, Избор
на сцена (9 режима)
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица
Интервал на записа за режим “клин”:
Прибл. 1.0 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)съвместим, DPOF-съвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 21 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, SD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експозицията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 m до 3.5 m (W)
Прибл. 0.6 m до 1.8 m (T)
BG
24
Входни и изходни конектори]
Терминал USB/ A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
6.7 cm (тип 2.7) TFT Drive
Общ брой на точките: 230 400
(960 x 240) точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN, 3.6 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
92.9 mm x 52.4 mm x 19.3 mm
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BN
и “Memory Stick Duo”
носител):
Прибл. 113 g
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Зарядно устройство за
батерии BC-CSN/BC-CSNB
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери:
55 mm x 24 mm x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия
NP-BN
Използвана батерия:
Литиево-йонна батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане:
0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600
mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
“Cyber-shot,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”.
• Windows е регистрирана
търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/
или в други страни.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
• Логото SDXC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ™ или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителни масла без летливи
органични съединения.
BG
25
Download PDF

advertising