Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 Професионален компактен фотоапарат RX1R II с 35 mm сензор Инструкции за експлоатация

4-579-865-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(Ръководство в мрежата)
Вижте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за
всички функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Български
Повече информация за
фотоапарата („Помощно
ръководство“)
„Помощно ръководство“
е онлайн ръководство. Можете
да прочетете „Помощно
ръководство“ на компютъра или
смартфона си. Прегледайте го
за по-подробни инструкции за
всички функции на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/
h_zz/
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на дъното. Запишете
серийния номер в предоставеното
по-долу място. Правете справка с тези
номера винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № WW843944 (DSC-RX1RM2)
Сериен №
Модел № ACСериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съвпада
с контакта, използвайте адаптер за
щепсел с правилната конфигурация
за контакта.
BG
2
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60 °C, например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце
автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на Sony
или с устройство, което може да
зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ
електрически контакт (гнездо), когато
използвате адаптера за променлив ток.
Незабавно изключете адаптера за
променлив ток от контакта, ако
възникне неизправност, докато
използвате устройството.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания
и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение
Ако поради статично електричество или
електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението
или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията,
изложени в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели
с дължина под 3 метра.
BG
3
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
Изхвърляне на използвани батерии
и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския съюз
и други страни в Европа със
системи за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
BG
4
в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
За потребители, които са
купили фотоапарата си от
магазин в Япония, обслужващ
туристи
Забележка
Някои знаци за сертифициране за
стандарти, поддържани от фотоапарата,
могат да бъдат потвърдени на екрана му.
Изберете MENU t
(Настройка) t
[Лого сертификат].
Ако показването не е възможно поради
проблеми като неизправност на
фотоапарата, свържете се с търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Съдържание
Въведение за функциите ...................................................... 8
Преди употреба
Забележки за използването на фотоапарата ................. 11
Проверка на елементите от комплекта ........................... 16
Идентифициране на компонентите ................................ 17
Предна страна ................................................................. 17
Задна страна .................................................................... 18
Горна страна/страничен изглед .................................. 20
Изглед отдолу .................................................................. 22
Използване на визьора ....................................................... 23
Поставяне на капачката на окуляра
(в комплекта) ........................................................ 24
Списък с икони на монитора ............................................ 26
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат изпълняванни
чрез бутоните/селекторите........................................... 30
Как се използва екранът Quick Navi ............................... 32
Работа с фотоапарата .......................................................... 34
Как се използва колелото за управление ................. 34
Как се използва селекторът за управление .............. 35
Избиране на функция с бутона Fn (Функция) ............. 36
Функции, които могат да бъдат регистрирани
с помощта на бутона Fn (Функция) ................. 37
Функции, които могат да бъдат избирани чрез
бутона MENU ................................................................... 38
Използване на екранното ръководство ......................... 50
BG
5
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията ......................................................51
Време за зареждане (пълно зареждане) ....................55
Зареждане чрез свързване към компютър ...............56
Проверка на оставащия заряд на батерията ............56
Използване на електрически контакт (гнездо)
като източник на електрозахранване ..............57
Изваждане на батерията ...............................................58
Поставяне на карта с памет (продава се отделно) ........59
Форматиране на картата с памет ................................60
Карти с памет, които могат да бъдат използвани ...60
Настройване на езика и часовника ..................................62
Проверка или нулиране на датата/часа или
зоната .......................................................................63
Снимане на чисто изображение без трептене на
фотоапарата .....................................................................64
Правилно държане на фотоапарата ...........................64
Функция SteadyShot за снимане на видеоклип ........65
Снимане и преглеждане на изображения
Снимане на снимки .............................................................66
Записване на клипове ..........................................................68
Възпроизвеждане на изображения ..................................69
Превключване между снимки и видеоклипове .......70
Функции за възпроизвеждане .....................................70
Изтриване на изображения ...............................................71
Избор на режим на снимане
Избиране на режим на снимане .......................................72
Функции, достъпни за всеки от режимите на
снимане .............................................................................73
Различни функции
Използване на различните функции ...............................74
Размер на изображ. (снимка) ...............................74
Функции за автофокус ..................................................75
Творчески стил ................................................................76
DRO/Авто HDR ...............................................................77
Ефект LPF .........................................................................77
BG
6
Използване на функциите на Wi-Fi
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC ................... 79
Свързване на фотоапарата към безжична
точка на достъп .................................................... 80
Използване на приложения
Добавяне на приложения към фотоапарата
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 81
Изтегляне на приложения ........................................... 81
Стартиране на приложението .................................... 82
Използване на компютър
Проявяване на RAW изображения (Image Data
Converter) ......................................................................... 83
Инсталиране на Image Data Converter ...................... 83
Импортиране на изображения на компютъра
ви и използването им (PlayMemories Home) .......... 84
Инсталиране на PlayMemories Home ........................ 85
Управление на фотоапарата чрез компютъра
ви (Remote Camera Control) ........................................ 86
Инсталиране на Remote Camera Control .................. 86
Други
Проверка на броя изображения и времето за
запис на видеоклипове ................................................. 87
Спецификации ..................................................................... 92
Индекс .......................................................................................96
За подробности относно функциите Wi-Fi и NFC с едно докосване вижте
приложения документ „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide“ или
„Help Guide“.
Относно настройката на езика
Променете екранния език, ако е нужно, преди да използвате
фотоапарата (стр. 62).
BG
7
Въведение за функциите
Този раздел представя някои често използвани функции за снимане
и други уникални функции.
За подробности вижте страниците в скоби.
Често използвани функци за снимане
Комп. Експозиция (40)
Можете да коригирате експонацията, за да промените яркостта
на цялото изображение.
Дори когато режимът на снимане е зададен на M, можете да
регулирате експонацията, ако чувствителността ISO е зададена
на [ISO AUTO].
ISO/Н. шум Мулти кадър (40)
Можете да регулирате светлинната чувствителност.
Чувствителността ISO може да бъде регулирана между ISO 50
и ISO 102400.
Баланс на бялото (40)
Можете да регулирате цветовите тонове.
Можете да изберете опция, която да е подходяща за източника
на светлина, или да направите фини настройки, като използвате
цветова температура и цветни филтри.
Режим на работа (39)
Можете да изберете подходящ за целите ви режим на снимане,
например единично снимане, непрекъснато снимане или снимане
с клин.
BG
8
Въведение за функциите
Режим на фокус (75)/Зона на фокус (75)
Можете да коригирате различни настройки за фокуса.
Можете да изберете метода или зоната на фокусиране според
желанието си, за да съответства на обекта ви.
Фокус увеличител (41)/MF Асистент (43)
Увеличете изображението, за да направите проверката на фокуса
по-лесна, когато фокусирате ръчно.
Функции на този фотоапарат
Снимане на снимки с разделителна способност 42 мегапиксела (74)
Вече можете да снимате снимки с екстремно висока разделителна
способност.
Снимане с визьора (23)
Можете да заснемате изображения с помощта на вградения
изскачащ визьор.
Ефект на филтър на пропускане на нисък спектър (77)
Можете да промените нивото на ефект на филтър за пропускане
на нисък спектър според оебкта си.
Бърз и прецизен автофокус (75)
Позволява по-бърз и по-прецизен автофокус, като комбинира
контрастен AF и AF с откриване на фаза, който отчита 399 точки.
Режим Макро (67)
Можете да снимате снимки в близък план на обекти, като цветя
или храна.
BG
9
Въведение за функциите
Как се използва или персонализира фотоапаратът
Информация на дисплея (43)
Когато погледнете в повдигнатия визьор, се активира режимът на
визьор, а когато отдалечите лицето си от него, режимът за преглед се
връща на режим на показване на екран (настройка по подразбиране).
Можете да промените режима на показване на екрана, като натиснете
DISP на колелото за управление.
Quick Navi (32)
На екрана [За визьора] можете бързо да превключите от монитора
към екрана Quick Navi чрез натискане на бутона Fn. Можете да
задаядете елементите с интуитивни операции, като използвате
селектора и колелото за управление.
Персонализиране (45)
Фотоапаратът е оборудван с потребителски бутони, при които
можете да назначите желана функция към всеки бутон. Можете да
назначавате функции и на други бутони, например на бутона AEL.
BG
10
Преди употреба
Забележки за използването
на фотоапарата
Език на екрана
Можете да изберете езика, който да се
показва на екрана, като използвате
менюто (стр. 48).
Този фотоапарат има 2 режима за
следене на обекти: режим на монитор
с използване на монитора и режим на
визьор с използване на визьора.
Функции, вградени във фотоапарата
Този фотоапарат е съвместим
с видеоклипове с формат 1080 60p
или 50p. За разлика от стандартните
режими на запис досега, които записват
с презредов метод, този фотоапарат
записва, като използва прогресивен
метод. Това увеличава разделителната
способност и предоставя по-гладко
и по-реалистично изображение.
Създаване на файл с база данни за
изображение
Ако във фотоапарата поставите карта
с памет, която не съдържа файл с база
данни за изображение и включите
захранването, фотоапаратът
автоматично създава файл с база данни
за изображение, използвайки част от
капацитета на картата с памет.
Този процес може да отнеме дълго време
и докато не приключи, не можете да
работите с фотоапарата. Ако възникне
грешка, свързана с файла с база данни,
експортирайте всички изображения
в компютъра чрез PlayMemories Home™
и после форматирайте картата с памет,
като използвате фотоапарата.
• За да стабилизирате работата на
картата с памет, се препоръчва да
я форматирате на фотоапарата, когато
я използвате с него за пръв път.
След като форматирате картата
с памет, всички данни, записани
на нея, ще бъдат изтрити и няма да
могат да бъдат възстановени. Преди
форматиране копирайте данните на
компютър или друго устройство.
• Ако често записвате и изтривате
изображения за дълъг период от
време, файловете в картата с памет
може да се фрагментират и записът на
видеоклип може да бъде прекъснат по
средата. Ако се случи това, копирайте
данните на компютър или друго
устройство и след това изпълнете
[Формат].
• Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да се
убедите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Фотоапаратът не е устойчив на прах,
напръскване или вода.
Препоръка за архивиране на картата
с памет
Ако изключите фотоапарата, извадите
батерията или картата с памет или
разкачите USB кабела, докато
индикаторът за достъп мига, данните
на картата с памет може да се повредят.
За да предотвратите загубата на данни,
винаги копирайте (архивирайте)
данните на друго устройство.
BG
11
Преди употреба
Процедура на снимане
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
Забележки за използването на фотоапарата
Не се компенсира повреден материал
или грешка при записа
Sony не може да даде гаранция в случай
на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или
аудиоданни, вследствие на неизправност
на фотоапарата или носителя за запис
и т.н. Препоръчваме правенето на
архивно копие на важните данни.
Обектив ZEISS
Фотоапаратът е снабден с обектив ZEISS,
който е способен да пресъздаде ясни
изображения с отличен контраст.
Обективът за този фотоапарат
е изработен чрез система за осигуряване
на качеството, сертифицирана от ZEISS
в съответствие със стандартите за
качество на ZEISS в Германия.
Забележки за монитора, електронния
визьор, обектива и сензора за
изображения
• Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология
с изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е възможно
на монитора и във визьора постоянно
да се появят малки черни и/или ярки
точки (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Тези точки са нормално
явление, предизвикано от процеса на
производство, и по никакъв начин не
се отразяват върху изображенията.
• Не хващайте фотоапарата за монитора
или визьора.
• Погрижете се да държите пръстите си
настрана, когато натискате визьора
надолу.
BG
12
• Ако във модула на визьора попаднат
вода, прах или пясък, това може да
причини неизправност.
• Не излагайте фотоапарата на слънчева
светлина и не снимайте срещу
слънцето за дълъг период от време.
Вътрешният механизъм може да се
повреди.
• Не използвайте фотоапарата на места,
където се излъчват силни радиовълни
или радиация. Записването
и възпроизвеждането може да
не функционират правилно.
• Към корпуса на фотоапарата и задната
страна на монитора има закрепени
магнити. Не поставяйте предмети,
които се влияят от магнитни полета,
като дискети или кредитни карти,
между монитора и корпуса на
фотоапарата.
Магнити
Магнити
• На студено местоположение
изображенията може да се провлачват
по екрана. Това не е неизправност.
Когато включвате фотоапарата на
студено местоположение, екранът
може временно да потъмнее. Когато
фотоапаратът се стопли, екранът ще
функционира нормално.
• Записаното изображение може да
е различно от изображението, което
сте прегледали преди запис.
Забележки за използването на фотоапарата
Забележки относно използването на
аксесоари
Забележки относно мултиинтерфейсното
гнездо
• Когато поставяте или отстранявате
аксесоари, например външна
светкавица, към/от
мултиинтерфейсното гнездо, първо
изключете захранването на OFF.
Когато прикрепвате аксесоар,
затегнете винтовете докрай и се
уверете, че е стабилно затегнат
към фотоапарата.
• Не използвайте външна светкавица
с високоволтов терминал за
синхронизация на светкавица или
обърнат поляритет. Това може да
доведе до неизправност.
Забележки относно снимането с визьора
Този фотоапарат е оборудван
с органичен електролуминисцентен
визьор с висока разделителна
способност и голям контраст. Този
визьор постига широк ъгъл на виждане
и голямо зрително разстояние. Този
фотоапарат е проектиран така, че да
осигури визьор с добра видимост като
балансира правилно различни елементи.
BG
13
Преди употреба
Препоръчваме ви да използвате
аксесоари Sony, създадени
в съответствие с характеристиките
на този фотоапарат. Използването на
този фотоапарат с продукти от други
производители може да повлияе на
работните характеристики, което да
доведе до инциденти или неизправност.
Sony не носи отговорност за такива
инциденти или неизправности.
• Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите пълната
композиция с всичките и детайли,
можете да използвате и монитора.
• Когато снимате панорама
с фотоапарата, докато гледате през
визьора или движите очите си,
изображението във визьора може
да изглежда изкривено или цветът
му може да се променя. Това
е характеристика на обектива
или устройството за показване
и не е неизправност. Когато снимате
изображение, препоръчваме да
погледнете в централната зона на
визьора.
• Когато снимате чрез визьора, може да
изпитате симптоми, като напрежение
в окото, умора, болест на пътуване
или гадене. Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали, когато
снимате чрез визьора.
Необходимата дължина или честота
на почивките може да се различава
в зависимост от индивида, затова ви
съветваме да решите по своя преценка.
В случай, че може да изпитате
дискомфорт, се въздържайте от
използване на визьора, докато се
възстановите, и се посъветвайте
с доктор, ако е необходимо.
Забележки за използването на фотоапарата
Бележки относно записване за дълги
периоди от време
Забележки при възпроизвеждането
на видеоклипове на други устройства
• В зависимост от температурата на
фотоапарата и батерията може да не
е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват
клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без да сте
позволили на батерията и фотоапарата
да се охладят достатъчно,
захранването може да се изключи
отново или може да не е възможно
да записвате видеоклипове.
• Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
фотоапарата се повишава бързо.
• Когато температурата на фотоапарата
се повишава, качеството на
изображението се влошава.
Препоръчва се да изчакате
температурата на фотоапарата да
спадне, преди да продължите да
снимате.
• Повърхността на фотоапарата може да
стане топла. Това не е неизправност.
• Видеоклипове, записани с този
фотоапарат, може да не бъдат
възпроизведени правилно на
друго устройство. Освен това
видеоклиповете записани на
други устройства може да не се
възпроизведат правилно на този
фотоапарат.
• Дисковете, създадени от AVCHD
видеоклипове, записани с този
фотоапарат, могат да бъдат
възпроизведени само на съвместими
с AVCHD устройства. DVD плейъри
или записващи устройства не могат да
възпроизвеждат дискове, създадени
от AVCHD видеоклипове, тъй като са
несъвместими с формата AVCHD.
Също така плейъри и записващи
устройства може да не успеят да
извадят дискове с HD качество на
изображението, записани във формат
AVCHD.
• Видеоклипове, записани във формат
1080 60p/1080 50p, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства,
поддържащи 1080 60p/1080 50p.
• Видеоклипове, записани във
формат XAVC S, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства,
поддържащи XAVC S.
Забележка относно импортирането
на XAVC S и AVCHD видеоклипове на
компютър
Когато импортирате XAVC S или
AVCHD видеоклипове на компютър,
изтеглете от посочения по-долу
уебсайт и използвайте софтуера
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
BG
14
Предупреждение относно авторски
права
• Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали може
да са обект на авторски права.
Неупълномощено записване на такива
материали може да е в противоречие
с мерките на законите за авторско
право.
Забележки за използването на фотоапарата
Снимките, използвани в това
ръководство
Фотографиите, използвани като
примери на снимки в това ръководство,
са преработени и не са действителни
изображения, заснети с този
фотоапарат.
Данните за спецификациите, описани
в това ръководство
Данните за производителността
и спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от 25 °C
и използване на батерия, която е била
напълно заредена до изгасване на
индикатора за зареждане.
Забележки относно безжичната
LAN мрежа
Ако фотоапаратът ви бъде изгубен или
откраднат, Sony не носи отговорност
за загуба или повреда, причинена от
неупълномощен достъп или употреба
на регистрираната точка на достъп на
фотоапарата.
Забележки относно сигурността при
използване на продукти с безжична
LAN мрежа
• Винаги използвайте сигурна безжична
LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от
злонамерени трети страни или други
уязвимости.
• Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със
сигурността при използването на
безжична LAN мрежа, понеже не
са взети мерики за сигурност или
поради неизбежни обстоятелства,
Sony не носи отговорност за каквито
и да било загуби или неизправности.
Как да изключите временно функциите
за безжична мрежа (Wi-Fi, NFC и т.н.)
Когато например се качвате на самолет,
можете временно да изключите всички
функции за безжична мрежа.
Изберете бутона MENU t
(Безжично) t
[Режим Самолет] t [Вкл.].
Ако зададете [Режим Самолет] на [Вкл.],
на екрана ще се покаже символа
(самолет).
BG
15
Преди употреба
• За да предотвратите нелегалното
използване на [Инфо Автор. Права],
оставете [Зад. Име Фотограф]
и [Зад. Прит. Авт. Пр.] празни, когато
давате назаем или прехвърляте
собствеността на фотоапарата.
• Sony не носи отговорност за каквито
и да било проблеми или повреди,
причинени от неупълномощено
използване на [Инфо Автор. Права].
Преди употреба
Проверка на елементите от комплекта
Числото в скобите посочва броя части.
• Фотоапарат (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
Формата на адаптера за
променлив ток може да се
различава в зависимост от
държавата/региона.
• Зарядно устройство за
батерии (1)
• Захранващ кабел (1)
(предоставя се в някои
държави/региони)
• Капачка на обектива (1)
• Капачка на държача (1)
(поставена на фотоапарата)
• Капачка на окуляра (1)
За да разберете как да прикрепите
капачката на окуляра към
фотоапарата, вижте страница 24.
• Акумулаторна батерия
NP-BX1 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Лента за носене на рамо (1)
За да разберете как да прикрепите
лентата за носене на рамо към
фотоапарата, вижте страница 20.
BG
16
• Кърпа за почистване (1)
• Ръководство с инструкции (1)
(това ръководство)
• Ръководство за Wi-Fi връзка/
връзка с едно докосване
(NFC) (1)
В това ръководство са обяснени
функциите, които изискват
Wi-Fi връзка.
Идентифициране на компонентите
За подробности относно използването на частите вижте страниците
в скоби.
Предна страна
Преди употреба
A Осветление за AF (40)/
индикатор на таймера за
самозаснемане
B Маркер за сенник на обектив
C Обектив
D Индекс на блендата/индекс
E Пръстен на блендата (30)
F Пръстен за превключване
на режим Макро (67)
G Селектор за режима на
фокусиране (75)
H Пръстен за фокусиране
за превключване в режим
Макро
BG
17
Идентифициране на компонентите
Задна страна
A Сензор за око
B Бутон
(Възпроизвеждане)
(69)
C Селектор за управление (35)
I Монитор (26)
• Можете да настройвате
монитора към подходящ
зрителен ъгъл и да снимате
от всякаква позиция.
D Бутон MOVIE (68)
E Колело за управление (34)
F Wi-Fi антена (вградена)
G Превключвател FINDER
(Изваждане на визьора) (23)
H Светлинен сензор
BG
18
• В зависимост от типа статив,
който използвате, може да не
е възможно да регулирате
ъгъла на монитора. В такъв
случай развийте винта на
статива веднъж, за да
регулирате ъгъла на
монитора.
Идентифициране на компонентите
J За снимане: бутон AEL (30)
За преглеждане: бутон
(Уголемяване) (70)
K За снимане: бутон Fn (36)
За преглеждане: бутон
(Индекс на изображение) (70)
L Бутон MENU (38)
Преди употреба
M За снимане: бутон C2
(Потребителски 2) (30)
За преглеждане: бутон
(Изтриване) (71)
BG
19
Идентифициране на компонентите
Горна страна/страничен изглед
A Бутон за затвора (66)
B Селектор за компенсация на
експонацията (30)
C Бутон C1 (Потребителски 1)
(30)
D Кукички за лента за носене
на рамо
• Закачете двата края на
лентата за фотоапарата.
BG
20
E
(маркировка N)
• Този знак показва точката за
свързването на фотоапарата
със сматфон с включена
функция NFC.
За подробности относно
местоположението на
(маркировката N) на
вашия смартфон, вижте
инструкциите за
експлоатация на смартфона.
Идентифициране на компонентите
• NFC (Near Field
Communication)
е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък
обхват.
F Превключвател ON/OFF
(Захранване) (62)
H Селектор за режим (72)
I Мултиинтерфейсно гнездо*2
• Когато е изваден визьорът,
някои аксесоари не могат да
бъдат прикрепени. В такъв
случай използвайте
фотоапарата с прибран
надолу визьор.
• Някои от аксесоарите
може да не съответстват
напълно на дължината и да
се подават отзад навън от
мултиинтерфейсното гнездо.
Въпреки това, когато
аксесоарът достигне предния
край на гнездото за
аксесоари, свързването
е осъществено.
J Плъзгач за регулиране на
диоптъра (23)
• Настройте плъзгача за
регулиране на диоптъра
спрямо зрението си, докато
картината не се покаже
ясно във визьора.
K Визьор (23)
L
Знак за позиция на
сензора за изображения
N Жак m (Микрофон)*3
• Когато е свързан външен
микрофон, микрофонът
се включва автоматично.
Ако външният микрофон
е със захранване през
интерфейсната връзка,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
O Индикатор за зареждане (54)
P Извод Multi/Micro USB*2
• Поддържа Micro USBсъвместимо устройство.
*1 Не покривайте тази част по
време на запис на видеоклипове.
Това може да причини шум или
да намали силата на звука.
*2 За подробности относно
съвместими аксесоари за мултиинтерфейсния държач и извода
Multi/Micro USB, посетете
уебсайта на Sony, консултирайте
се с търговеца си на Sony или
с местния упълномощен сервиз
на Sony.
Можете да използвате
и аксесоари, които са съвместими
с гнездото за аксесоари.
Операциите не са гарантирани
с аксесоари от други
производители.
*3 Когато е свързан външен
микрофон, не можете да свързвате
кабели към микрожака HDMI
и извода Multi/Micro USB.
BG
21
Преди употреба
G Вграден микрофон*1
M HDMI микро жак
Идентифициране на компонентите
Изглед отдолу
A Лостче за заключване
на батерията
B Слот за поставяне на
батерия (53)
C Слот за карта с памет (59)
D Индикатор за достъп
E Гнездо за монтиране
на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от
5,5 мм. В противен случай
няма да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и той
може да се повреди.
F Високоговорител
G Капак за батерията/картата
с памет (53, 59)
BG
22
Използване на визьора
1 Плъзнете надолу превключвателя
FINDER (изваждане на визьора),
за да повдигнете визьора.
Превключвател FINDER
(изваждане на визьора)
Преди употреба
2 Настройте плъзгача за регулиране
Плъзгач за регулиране на диоптъра
на диоптъра спрямо зрението си,
докато започнете да виждате ясно
в екрана на визьора.
За да съхраните визьора
Натиснете надолу горната част
на визьора.
Забележки
• Внимавайте да не натиснете надолу визьора, докато се повдига.
• Когато съхранявате визьора, го натиснете бавно надолу, за да предпазите
окуляра от приклещване по време на процеса.
• Не носете фотоапарата за визьора.
BG
23
Използване на визьора
Превключване между визьора и монитора
Показванията на визьора и монитора може да се различават
в зависимост от състоянието на визьора и настройката на
[FINDER/MONITOR] (стр. 44).
Настройка на
[FINDER/MONITOR]
Автоматично
Визьор(Ръчно)
Монитор(Ръчно)
Когато визьорът
е затворен
Когато погледнете
през визьора
Когато не гледате
през визьора
Използване на външен електронен визьор (продава се отделно)
Този фотоапарат е съвместим с външен електронен визьор
FDA-EV1MK (продава се отделно). Когато външен електронен визьор
е прикрепен към фотоапарата, вграденият не може да се използва.
Забележки
• Когато използвате външен електронен визьор, можете да промените
настройката за [Яркост на визьора] (стр. 47), но не и за [Цвет. темп визьор]
(стр. 47).
Поставяне на капачката на окуляра (в комплекта)
Капачката на окуляра засенчва зоната между визьора и окото ви, за да
спре светлината. Прикрепването на капачката на окуляра подобрява
видимостта на визьора.
1 Плъзнете надолу превключвателя FINDER (изваждане на визьора),
за да повдигнете визьора (стр. 23).
BG
24
2 Уверете се, че краят на винта на
капачката на окуляра не се показва
от рамката.
• Ако винтът се показва от рамката,
разхлабете винта.
Край на винта
Преди употреба
3 Докато държите капачката на
окуляра между пръстите си,
вмъкнете капачката в окуляра.
• Продължете да вмъквате капачката
на окуляра, докато щракне.
4 Затегнете винта, за да заключите
капачката на окуляра на мястото й.
За да отстраните капачката на окуляра
Разхлабете винта на капачката на окуляра и я отстранете.
Забележки
• Когато е прикрепена капачката на окуляра, визьорът не може да бъде
съхраняван.
• Не натискайте надолу визьора, когато е поставена капачката на окуляра.
Фотоапаратът или капачката на окуляра може да се повреди.
• Ако е трудно да използвате плъзгача за регулиране на диоптъра (стр. 23),
защото е прикрепена капачката на окуляра, я отстранете, преди да използвате
плъзгача за регулиране на диоптъра.
• Когато е прикрепена капачката на окуляра, някои аксесоари не могат да бъдат
прикрепени.
BG
25
Списък с икони на монитора
Списък с икони на монитора
Състоянието на монитора е с настройка [Покажи вс. инфо]
в настройките по подразбиране.
Когато промените настройката [Бутон DISP] и след това натиснете
DISP на колелото за управление, състоянието на екрана ще се промени
към режим на визьор. Можете да изведете и хистограмата чрез
натискане на DISP. Показаното съдържание и позицията му, показана
по-долу, е само с цел насока и може да се различава от реалния изглед.
Режим на монитор
За възпроизвеждане
Показване на основна информация
Режим на визьор
Режим Авто режим или Избор на сцена
Режим P/A/S/M/Панор. обхождане
BG
26
Показване на хистограма
Списък с икони на монитора
A
Инфо
Значение
Режим на снимане
P P* A S M (72)
Инфо
Значение
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Кадрова честота на
видеоклипове (39)
Размер на
изображението на
видеоклипове (39)
Икони за
разпознаване
на сцени
NO CARD
Карта с памет (59)/
Качване (48)
Преди употреба
Номер на
регистриране (72)
Оставащ заряд на
батерията (56)
Предупреждение
за оставащ заряд
на батерията
USB
eлектрозахранване
(57)
Извършва се
презареждане на
светкавицата
Настр. Ефект ИЗКЛ
(43)
Осветление за AF (40)
100
Оставащ брой
записваеми
изображения
Съотношение на
картината за снимки
(39)
42M 38M 36M Размер на
28M 18M 16M изображението
15M 12M 11M за снимки (39)
9.4M 8.9M 7.1M
RAW RAW+J
X.FINE
FINE STD
Качество на
изображението
за снимки (39)
Функцията NFC
е активирана
Режим Самолет
Без аудиозапис на
видеоклипове (42)
Намаляване на шума
от вятър (42)
SteadyShot вкл./изкл.,
предупреждение за
разклащане на
фотоапарата (65)
Предупреждение за
прегряване
Файлът с база данни
е пълен/Грешка във
файла с база данни
BG
27
Списък с икони на монитора
Инфо
Значение
Инфо
Интелигентно
мащабиране/Зум ясно
изобр./Цифров зум
Значение
Режим на светкавица
(40)/Намаляване на
ефекта „червени очи“
(40)
Режим на преглед (70)
±0.0
Компенсация на
светкавицата (40)
Режим на фокусиране
(75)
100-0003
Папка – номер на
файла
-
Защита (47)
XAVC S HD
AVCHD MP4
Режим на запис на
видеоклипове
DPOF
Настройка DPOF
AF зона (75)
Разпозн. на лица/
Сн. при усмивка (41)
Автоматично
кадриране на обект
Двоен видео запис
(39)
Режим на измерване
(40)
AWB
PC дистанционно
Ярък монитор
Записване на
информация за
авторските права (49)
7500K A5 G5
Опт. динам. обхват/
Авто HDR (77)
B
Инфо
Баланс на бялото
(Автоматично,
предварително
зададено,
персонализирано,
цветна температура,
цветен филтър) (40)
Значение
Ефект LPF (77)/Ефект
LPF превключване на
известията
Режим на работа (39)
Творчески стил (76)/
Контраст,
Наситеност, Острота
+3 +3 +3
BG
28
Списък с икони на монитора
Инфо
Значение
Инфо
Значение
Индикатор за
скоростта на затвора
Фотоефект (41)
Индикатор на
блендата
Хистограма
Цифров нивомер
Индикатор за
чувствителността
на разпознаването
на усмивка
Опт. динам. обхват/
Авто HDR/
Предупреждение
за изображение
с Авто HDR
Информация за
авторските права
Подчертаване на
фокуса (43)
C
Инфо
Значение
z Фиксиране
с AF
Ръководство
Фиксиране с AF
Индикатор за клин
Компенсация на
експонацията (40)/
Ръчно измерване
STBY
Готовност за запис
на видеоклип
REC 0:12
Време за запис на
видеоклипа (мин:сек)
z
Фокус
1/250
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на блендата
ISO400
ISO AUTO
ISO чувствителност
(40)
Преди употреба
Ниво на звука (43)
Грешка Фотоефект
2015-1-1
10:37PM
Дата на запис
3/7
Номер на файла/
брой изображения
в режима за преглед
Зона за точково
измерване
Интел. телеконв.
Режим Макро (67)
Заключване на AE
BG
29
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат
изпълняванни чрез бутоните/
селекторите
Можете да зададете или използвате различни функции чрез
използването на тези бутони/селектори.
За местоположението на тези бутони/селектори вижте
„Идентифициране на компонентите“ (стр. 17)
Селектор за режим (72)
Превключва режима на снимане.
Бутон MENU (38)
Показва екрана на менюто с елементи от менюто
за настройки.
Записва видеоклипове.
Бутон MOVIE (68)
Бутон AEL/бутон
Фиксира експонацията на целия екран./Увеличава
изображение, когато преглеждате изображения.
(70)
Бутон Fn (36)/бутон
(70)
Показва екрана за настройки на функции чрез
бутона Fn. На екрана [За визьора] превключва на
екрана Quick Navi./Показва няколко изображения
на екрана едновременно.
Селектор за компенсация на
експонацията
Задава диапазона за регулиране на експонацията.
Бутон
Възпроизвежда изображения.
Бутон
Бутон C1
BG
30
(69)
(71)/бутон C2
Изтрива изображения в режим на
възпроизвеждане./Често използвана функция
може да бъде назначена за режим на снимане.
По подразбиране към бутона няма назначена
функция.
Може да бъде назначена често използвана функция.
Функциите за режимите на снимане
и възпроизвеждане могат да бъдат назначени
отделно. Функцията по-долу е назначена на всеки
бутон в настройките по подразбиране.
За снимане: ISO
За преглеждане: Следвай Перс.(Сн.)
Функции, които могат да бъдат изпълняванни чрез бутоните/селекторите
Селектор за режима на
фокусиране (75)
Избира метода на фокусиране, за да съответства
на движението на обекта.
Пръстен за превключване
на режим Макро (67)
Превключва режима на снимане в близък план.
Пръстен за отвор на
диафрагмата
Ръчно задава стойността на блендата (F-число).
Пръстен за фокусиране
Настройва фокуса ръчно.
Превключвател FINDER (23)
Повдига визьора.
Списък с функции
BG
31
Как се използва екранът Quick Navi
Чрез използването на екрана Quick Navi можете да променяте
настройките директно на дисплея с информация за записа, когато
режимът на екрана е зададен на [За визьора] (Quick Navi).
1 Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Бутон DISP] t
[Монитор] t [За визьора] t [Въвеждане]
2 Натиснете DISP на колелото за управление, за да зададете режима
на екрана на [За визьора].
3 Натиснете бутона Fn, за да превключите на екрана Quick Navi.
В режим Авто режим или Избор на сцена
В режим P/A/S/M/Панор. обхождане
• Показаното съдържание и позицията му е само с цел насока и може
да се различава от реалния изглед.
4 Изберете желания елемент чрез v/V/b/B на колелото за
управление.
BG
32
Как се използва екранът Quick Navi
5 Задайте елемента, като завъртите колелото за управление.
• Някои стойности за настройка могат да бъдат настроени чрез
завъртане на селектора за управление.
• Натискането на центъра на колелото за управление включва
съответния екран, който се използва за настройка на избрания
елемент (стр. 34).
• Повторното натискане на бутона Fn изключва екрана Quick Navi
и екранът се връща в първоначално състояние.
Списък с функции
Функции, налични на екрана Quick Navi
Режим на работа
Режим светкавица
Комп. Светкавица
Зона на фокус
Комп. Експозиция
ISO
Режим измерване
Баланс на бялото
DRO/Авто HDR
Творчески стил
Фотоефект
Ефект LPF
Разпозн. усм./лице
Качество
Избор на сцена
Размер на изображ.
SteadyShot
Съотношение
Авто режим
Подчертаване ниво
Забележки
• Сивите елементи на екрана Quick Navi не са налични.
• Когато използвате [Творчески стил] (стр. 76), някои от задачите за настройка
могат да бъдат изпълнени само на специален екран.
BG
33
Работа с фотоапарата
Как се използва колелото за управление
• Можете да завъртите колелото за управление или да го натиснете
нагоре/надолу/наляво/надясно, за да преместите рамката за избор.
Натиснете z в центъра на колелото за управвление, за да настроите
избрания елемент. В това ръководство натискането на горната/
долната/лявата/дясната част на колелото за управление е указано
с v/V/b/B.
• Функцията за превключване на показването (DISP) е назначена на v
на колелото за управление.
• Можете да назначите желаната функция към бутоните V/b/B/z
и към позицията на въртене на колелото за управление в режим на
снимане.
• Когато завъртите колелото за управление или натиснете b/B на него
в режим на възпроизвеждане, можете да изведете предишното или
следващото изображение.
BG
34
Работа с фотоапарата
Как се използва селекторът за управление
Селектор за управление
Списък с функции
Можете да завъртите селектора за управление, за да промените
настройките, нужни за всеки режим на снимане, което става
незабавно.
BG
35
Избиране на функция с бутона Fn
(Функция)
Можете да регистрирате често използвани функции към бутона Fn
(Функция) и да ги извиквате, когато снимате. Към бутона Fn
(Функция) могат да се регистрират до 12 често използвани функции.
1 Натиснете DISP на колелото за управление, за да зададете режим
на екрана, различен от [За визьора].
2 Натиснете бутона Fn.
3 Изберете желания елемент, като използвате v/V/b/B на колелото
за управление.
За списък с функциите, които могат да бъдат регистрирани, и за това как
да ги регистрирате, вижте страница 37.
4 Изберете желаната настройка, като
завъртите колелото за управление,
след това натиснете z на колелото
за управление.
• Някои стойности за настройка
могат да бъдат настроени чрез
завъртане на селектора за
управление.
BG
36
Избиране на функция с бутона Fn (Функция)
Задаване на отделните настройки
в съответния екран
В стъпка 3 изберете елемент за настройка
и натиснете z на колелото за управление,
за да превключите към специалния екран
на елемента за настройка. Настройте
елементите съгласно работните указания.
Ръководство за работа
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат регистрирани с помощта
на бутона Fn (Функция)
Можете да изберете функциите, които да бъдат показани, когато
натиснете бутона Fn (Функция).
Бутон MENU t (Персон. Настройки) t [Настр. меню Функц] t
Назначете функцията на желаното местоположение.
Функциите могат да бъдат избрани чрез бутона Fn, както следва:
Режим на работа
Тмр самозасн клин
Режим светкавица
Комп. Светкавица
Зона на фокус
Комп. Експозиция
ISO
ISO AUTO Мин СкЗ
Режим измерване
Баланс на бялото
DRO/Авто HDR
Творчески стил
Режим на снимане
Фотоефект
Ефект LPF
Центр. Фикс. с AF
Разпозн. усм./лице
Авто кадр. Обект
Качество
Размер на изображ.
SteadyShot
Зебра
Грид линия
Ниво звук
Подчертаване ниво
Еф. Гладка кожа
Съотношение
Ниво запис на звук
Пок. на маркер
Подчертаване Цвят
Незададен
BG
37
Функции, които могат да бъдат избирани
чрез бутона MENU
Можете да задавате основните настройки за фотоапарата като цяло
или да изпълнявате функции, като снимане, възпроизвеждане или
други операции.
1 Натиснете бутона MENU, за да изведете екрана на менюто.
2 Изберете желания елемент за настройка
чрез v/V/b/B на колелото за
управление или чрез завъртането му,
след което натиснете z в центъра му.
• Изберете икона в горната част на
екрана и натиснете b/B на колелото
за управление, за продължите към
друг елемент от MENU.
3 Изберете стойността на настройката, след това натиснете z,
за да потвърдите.
За да покажете плочковото меню
Позволява ви да изберете дали винаги да се
показва първият екран на менюто, когато
натиснете бутона MENU.
Бутон MENU t
(Настройка) t
[Плочково меню] t [Вкл.]
BG
38
Плочково меню
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
(Настройки фотоапарат)
Размер на
изображ.
Избира размер на снимки.
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 38M/M: 16M/S: 9.4M (4:3)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 28M/M: 12M/S: 7.1M (1:1))
Избира съотношението за снимки.
(3:2/4:3/16:9/1:1)
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
(RAW/RAW & JPEG/Екстра финно/Високо/Стандартно)
Вид RAW файл
Избира типа файл за RAW изображения.
(С компресия/Без компресия)
Панорама: Размер
Избира размер на панорамни изображения.
(Стандартно/Широко)
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни изображения.
(Дясно/Ляво/Нагоре/Надолу)
Списък с функции
Съотношение
Формат на файл
Избира формат на клипа.
(XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Настойки Запис
Избира качеството и размера на кадъра на записвания
клип.
За модели, съвместими с 1080 60i:
(XAVC S HD: 60p 50M/30p 50M/24p 50M/120p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/60i 17M(FH)/60p 28M(PS)/
24p 24M(FX)/24p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 30p 16M/1280×720
30p 6M)
За модели, съвместими с 1080 50i:
(XAVC S HD: 50p 50M/25p 50M/100p 50M
AVCHD: 50i 24M(FX)/50i 17M(FH)/50p 28M(PS)/
25p 24M(FX)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 50p 28M/1920×1080 25p 16M/1280×720
25p 6M)
Двоен видео запис
Задайте дали да се записва едновременно XAVC S и MP4
видеоклип, или AVCHD клип и MP4 видеоклип.
(Вкл./Изкл.)
Режим на работа
Задава режима на снимане, например серийно снимане.
(Единична снимка/Серийни снимки/Приор. скор. непр./
Таймер-самозасн./Т. самозасн.(Сер.)/Сериен клин/
Единичен клин/Баланс бял клин/DRO клин/LPF клин)
BG
39
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Настройки на клин
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на експонацията
и клин на баланса на бялото.
(Тмр самозасн клин/Ред за клин)
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
(Изкл. светкавица/Авто. светкавица/Запълв. светкавица/
Бавно синхрониз./Забавен синхрон/Безжично)
Комп. светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
(-3.0EV до +3.0EV)
Редуц. на черв. oчи
Редуцира ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
(Вкл./Изкл.)
Зона на фокус
Избира зона за фокусиране.
(Широко/Център/Подвижна точка/Разш. подв. точка/
Фиксиране-с AF)
Осветление за AF
Настройва AF осветяващия лъч, който осигурява
светлина, подпомагаща фокусирането при тъмни сцени.
(Автоматично/Изкл.)
Комп. Експозиция
Компенсира яркостта на цялото изображение.
(-5.0EV до +5.0EV)
ISO
Задава ISO чувствителността.
(Н. шум Мулти кадър/ISO AUTO/ISO 50 на ISO 102400)
ISO AUTO Мин СкЗ
Задава най-бавната скорост на затвора, при която ISO
чувствителността ще започне да се променя в режим
[ISO AUTO].
(По-бърза/Бързо/Стандартно/Бавно/По-бавна/
1/4000 - 30”)
Режим измерване
Избира метода за измерване на яркостта.
(Няколко/Център/Точка)
Баланс на бялото
Регулира цветовите тонове на изображенията.
(Автоматично/Дневна светлина/Сянка/Облачност/
Стандартна лампа/Флуор.: Топло бяло/Флуор.: Хл. бяло/
Флуор.: Дн. бяло/Флуор.: Дневна светлина/Светкавица/
Темп. цвят/Филтър/Персонализирано 1-3/
Персонализ. настр.)
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
(Изкл./Опт. динам. обхват/Авто HDR)
BG
40
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Избира желаната обработка на изображенията. Можете
също да настроите контраста, наситеността и остротата.
(Стандартно/Живо/Неутрално/Изчистване/Дълбоко/
Светло/Портрет/Пейзаж/Залез/Нощна сцена/Есенни
листа/Черно & бяло/Сепия/Стилна кутия1-6)
Фотоефект
Снима изображения с текстура, уникална за избрания
ефект.
(Изкл./Фотоапар. играчка/Поп Цветове/Постеризация/
Ретро снимка/Мек висок ключ/Частичен цвят/Висок
контр. Моно./Мек фокус/HDR живопис/Богат-тон
Моно./Миниатюра/Акварел/Илюстрация)
Зум
Задава скалата на мащабиране за Мащабиране за чисто
изображение и Цифрово мащабиране.
Фокус увеличител
Уголемява изображението преди снимане, за да можете
да проверите фокуса.
Ред. шум д. експ.
Задава обработка за намаляване на шума за снимки със
скорост на затвора 1 секунда или повече.
(Вкл./Изкл.)
С. ISO обр. н.шум
Задава обработка за намаляване на шума за снимане
с висока чувствителност.
(Нормално/Ниско/Изкл.)
Ефект LPF
Задава ефекта на филтър на пропускане на нисък
спектър.
(Изкл./Стандартно/Високо)
Центр. Фикс. с AF
Задава функцията за проследяване на обекта
и продължително фокусиране, когато натиснете
централния бутон в екрана за снимане.
(Изкл./Вкл.)
Разпозн. усм./лице
Избира дали да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава автоматично
освобождаване на затвора при откриване на усмивка.
(Изкл./Вкл.(Регистр. лица)/Вкл./Сн. при усмивка)
Списък с функции
Творчески стил
Еф. Гладка кожа
Задава ефект на меко осветление и нивото му.
(Включено: Високо/Включено: Ср./Включено: Ниско/
Изкл.)
Авто кадр. Обект
Анализиране на сцената при снимане на лица, на обекти
в близък план или обекти, проследени от функцията за
блокиране на AF, и автоматично отрязване и запазване
на копие на изображението с по-впечатляваща
композиция.
(Изкл./Автоматично)
BG
41
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Авто режим
При снимане можете да изберете Интелигентен
автоматичен режим или Усъвършенстван автоматичен
режим.
(Интелигентно Авто/Супериор Авто)
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки за постигане
на съответствие с условията при различните сцени.
(Портрет/Спортни движения/Пейзаж/Залез/Нощна
сцена/На ръка-Вечер/Нощен портрет/Анти-размазване)
Клип
Избиране на режима на експонация, подходящ за вашия
обект или ефект.
(Програма Авто/Приоритет бленда/Приоритет затвор/
Ръчна експонация)
SteadyShot
Задаване на SteadyShot за снимане на клипове.
Намаляване на размазването поради трептенето на
фотоапарата при държане.
(Вкл./Изкл.)
Цветово простр.
Промяна на обхвата на възпроизведимите цветове.
(sRGB/AdobeRGB)
Авто Бав. затвор
Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на околната
среда в режим на клип.
(Вкл./Изкл.)
Звукозапис
Задаване дали да се записва звук при снимане на клип.
(Вкл./Изкл.)
Ниво запис на звук
Регулира нивото на аудиозаписа по време на снимане
на клип.
(0 до 31)
Нам. шум от вятър
Редуцира шума от вятъра по време на запис на клип.
(Вкл./Изкл.)
Памет
Регистрира желаните режими или настройки на
фотоапарата.
(1 - 3)
BG
42
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
(Персон. Настройки)
Зебра
MF Асистент
Показване на ивици за регулиране на яркостта.
(Изкл./70 до 100/100+)
Показва уголемено изображение при ръчно фокусиране.
(Вкл./Изкл.)
Задава периода от време, през който изображението
ще се показва в уголемен вид.
(2 сек/5 сек/Без лимит)
Грид линия
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
(Разделен на 3 грид/Квадратен грид/Диаг. + Квадр. грид/
Изкл.)
Пок. на маркер
Задава дали на екрана да се показва маркер при запис
на видеоклип.
(Вкл./Изкл.)
Настр. маркер
Задава маркера, показва на монитора при запис
на видеоклип.
(Център/Аспект/Безопасна зона/Водеща рамка)
Ниво звук
Задава показването на нивото на звука.
(Вкл./Изкл.)
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
(10 сек/5 сек/2 сек/Изкл.)
Бутон DISP
Задава типа информация за показване на монитора или
във визьора чрез натискане на DISP на колелото за
управление.
(Монитор/Визьор)
Подчертаване ниво
Подсилва контурите на фокусираните диапазони чрез
определен цвят при ръчно фокусиране.
(Високо/Средно/Ниско/Изкл.)
Подчертаване Цвят
Задава цвета, използван за функцията за проследяване
на фокуса.
(Червено/Жълт/Бяло)
Рък. Настр на
експонацията
Задаване на указанията, показвани при промяна на
настройките на експонацията в екрана за снимане.
(Изкл./Вкл.)
Пок. прегл. на живо
Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана.
(Настр. Ефект ВКЛ/Настр. Ефект ИЗКЛ)
BG
43
Списък с функции
Време за увеличителя
на фокус
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Пок. зона непр. AF
Задава дали да се показва зоната за фокусиране в режим
[Непрекъснат AF], или не.
(Вкл./Изкл.)
Обл. откр. на фаза
Задава зона за откриване на фаза за автоматично
фокусиране.
(Вкл./Изкл.)
Предв. AF
Задава дали да се извършва автоматично фокусиране,
преди бутонът на затвора да бъде натиснат наполовина.
(Вкл./Изкл.)
Настройка на зум
Задаване дали при мащабиране да се използва
Мащабиране за чисто изображение, или Цифрово
мащабиране.
(Само смарт зум/Вкл:Зум ясно изобр/Вкл.:Цифров зум)
FINDER/MONITOR
Задава метода на превключване между визьора
и монитора.
(Автоматично/Визьор(Ръчно)/Монитор(Ръчно))
Освоб. без карта
Задава дали да се освободи затворът, когато не
е поставена карта с памет.
(Активиране/Деактивиране)
Приор. настр. AF-S
Задава времето на освобождаване на затвора, когато
режимът на фокусиране е зададен на [Еднокр. снимане
AF] или [Дир. ръчен фокус].
(AF/Освобождаване/Балансиран акцент)
Приор. настр. AF-C
Задава времето на освобождаване на затвора, когато
режимът на фокусиране е зададен на [Непрекъснат AF].
(AF/Освобождаване/Балансиран акцент)
AEL със затвор
Задава дали да се регулира експонацията чрез натискане
на бутона на затвора наполовина. Това е удобно, когато
искате да настроите фокуса и експонацията поотделно.
(Автоматично/Вкл./Изкл.)
Настр. Комп. Експ.
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията да се отразява при компенсацията на
светкавицата.
(Ок. среда и светк./Само околна среда)
Нулира EV комп.
Задава дали да се запазва стойността на експонацията,
зададена без използване на селектора за експонация,
или стойността на експонацията да се нулира, когато
изключите фотоапарата.
(Поддържане/Нулиране)
BG
44
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Регистрация лица
Вписване на Дата
Записване или смяна на лицето, получаващо приоритет
при фокусирането.
(Нова регистрация/Промяна на ред/Изтриване/
Изтриване на всички))
Задава дали да се записва датата на снимане върху
снимката.
(Вкл./Изкл.)
Компенсира изкривяването на екрана, причинено
от обектива.
(Комп. Засенчване/Комп. хром. абер./Комп.
Изкривяване)
Настр. меню Функц
Персонализира показаните функции, когато е натиснат
бутонът Fn (Функция).
(Режим на работа/Тмр самозасн клин/Режим светкавица/
Комп. светкавица/Зона на фокус/Комп. Експозиция/ISO/
ISO AUTO Мин СкЗ/Режим измерване/Баланс на бялото/
DRO/Авто HDR/Творчески стил/Режим на снимане/
Фотоефект/Ефект LPF/Центр. Фикс. с AF/Разпозн. усм./
лице/
Еф. Гладка кожа/
Авто кадр. Обект/
Размер на изображ./
Съотношение/
Качество/
SteadyShot/Ниво запис на звук/Зебра/Грид линия/
Пок. на маркер/Ниво звук/Подчертаване ниво/
Подчертаване Цвят/Незададен)
Перс. Клавиш(Сн.)
Присъединяването на функции към различни бутони
ви позволява да извършвате операциите по-бързо,
като натискате съответния бутон, когато снимате
изображения.
(Колело за управл./Бутон Персонал. 1/Бутон Персонал. 2/
Функ. центр. Бутон/Функция ляв Бутон/Функция дес.
Бутон/Бутон Надолу/Бутон AEL)
Перс. Клав.(Възпр.)
Присъединяването на функция към бутона ви позволява
да извършвате операциите по-бързо, като натискате
бутона, когато възпроизвеждате изображения.
(Бутон Персонал. 1)
Бутон MOVIE
Активира или деактивира бутона MOVIE.
(Винаги/Само режим клип)
Закл. Диск/Колело
Задава дали да се деактивира селектора за управление
или колелото за управление чрез натискане и задържане
на бутона Fn.
(Заключване/Отключване)
BG
45
Списък с функции
Компенс. обектив
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
(Безжично)
Изпр. на Смартфон
Прехвърля изображения за показване на смартфон.
(Избери от Това Устройство/Избери чрез Смартфон)
Изпр. на Компютър
Архивира изображения, като ги прехвърля на компютър,
свързан към мрежа.
Преглед на TV
Можете да преглеждате изображения на телевизор
с активирана мрежа.
One-touch(NFC)
Назначава едно приложение към Едно докосване (NFC).
Може да извикате приложението, когато снимате, чрез
допиране на смартфон с активирана функция NFC до
фотоапарата.
Режим Самолет
Може да зададете това устройство да не извършва
безжични комуникации и GPS функции.
(Вкл./Изкл.)
Натискане на WPS
Можете лесно да регистрирате точката на достъп във
фотоапарата, като натиснете бутона Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Настр. точка достъп
Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Редакт. Име Устр.
Можете да смените името на устройството в Wi-Fi Direct
и т.н.
Покажи MAC Адрес
Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.
Нулиране на SSID и паролата за свързване чрез
смартфон.
Нул. настр. Мрежа
Нулира всички мрежови настройки.
(Приложение)
Можете да се свържете към уебсайта за изтегляне на PlayMemories
Camera Apps™ чрез интернет, за да добавите желани функции към
фотоапарата си.
• Този фотоапарат има предварително инсталирано вградено
приложение, наречено [Smart Remote Embedded], което ви
позволява да управлявате фотоапарата чрез смартфона си.
Предварително инсталираното приложение [Smart Remote
Embedded] няма да бъда изтрито дори ако изберете
бутона MENU t
(Настройка) t [Нулиране на настр.] t
[Инициализиране].
BG
46
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
(Възпроизв.)
Изтрива изображение.
(Няколко изображ./Всички в тази папка/Всички от тази
дата)
Режим на Преглед
Възпроизвежда изображения от конкретна дата или
папка със снимки и видеоклипове.
(Преглед по дати/Преглед Папка (Сн.)/Преглед
папки(MP4)/Преглед AVCHD/Преглед XAVC S HD)
Индекс на изображ.
Показва няколко изображения едновременно.
(9 изображения/25 изображения)
Завъртане дисплей
Задава посоката на възпроизвеждане на записваното
изображение.
(Автоматично/Ръчно/Изкл.)
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
(Повтори/Интервал)
Завъртане
Завърта изображението.
Увелич. изображ.
Списък с функции
Изтриване
Увеличава възпроизвежданите изображения.
4K Възпр. снимки
Извежда снимки с разделителна способност 4K към
свързан чрез HDMI телевизор, който поддържа 4K.
Защита
Защита на изображенията.
(Няколко изображ./Всички в тази папка/Всички от тази
дата/Отм. Вс. в тази папка/Отм. Вс. от тази дата)
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.
(Няколко изображ./Отмени всички/Настройка за печат)
(Настройка)
Яркост на монитор
Задава яркостта на монитора.
(Автоматично/Ръчно/Слънчево Време)
Яркост на визьора
Задава яркостта на електронния визьор.
(Автоматично/Ръчно)
Цвет. темп визьор
Задава цветовата температура на визьора.
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на клип.
Аудио сигнали
Задава дали да се подава звуков сигнал по време на
операции на автоматичен фокус или таймер за
самозаснемане.
(Вкл./Затвор/Изкл.)
BG
47
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Настр. на Качване
Задава функцията на фотоапарата за качване при
използване на Eye-Fi карта.
(Вкл./Изкл.)
Плочково меню
Задава дали да се показва плочково меню при всяко
натискане на бутона MENU.
(Вкл./Изкл.)
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството на селектора за
режим (обяснението за всеки режим на снимане).
(Вкл./Изкл.)
Изтрий потвърди.
Задава дали функциите „Изтриване“ и „Отказ“ да са
предварително избрани в екрана за потвърждаване на
изтриването.
(„Изтриване“ първо/„Отмени“ първо)
Качество дисплей
Задаване на качеството на показване.
(Високо/Стандартно)
Начало пест. енерг.
Задава времевите интервали за автоматично
превключване към режима на енергоспестяване.
(30 минути/5 минути/2 минути/1 минути/10 сек)
Избор NTSC/PAL*1
Чрез промяна на телевизионния формат на устройството
е възможно снимане в различен формат на клип.
Демо режим
Включва или изключва демонстрационното
възпроизвеждане на клип.
(Вкл./Изкл.)
Настройки на HDMI
Задава настройките за HDMI.
(HDMI резолюция/
24p/60pИз.прев./Пок. HDMI
Инфо/КОНТРОЛ ЗА HDMI)
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
(Автоматично/Масов носител/MTP/PC дистанционно)
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на
функциите на USB връзката. Задайте на [Няколко]
в нормални условия и на [Един] само когато връзката
между фотоапарата и компютъра или AV компонент
не може да бъде установена.
(Няколко/Един)
USB Захранване
Задава дали да се подава захранване по USB връзка,
когато фотоапаратът е свързан към компютър или
USB устройство чрез micro USB кабел.
(Вкл./Изкл.)
Език
Избира езика.
BG
48
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Задаване на датата и часа, както и на лятното часово
време.
Настр. часова зона
Задаване на местоположението на използване.
Инфо Автор. Права
Задава информация за авторски права за снимки.
(Впис.Инфо Авт. Пр./Зад. Име Фотограф/
Зад. Прит. Авт. Пр./Инфо Автор. Права)
Формат
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване на номера
на файловете към снимки и клипове.
(Серии/Нулиране)
Избор Папка запис
Променя избраната папка за съхраняване на снимки
и видеоклипове (MP4).
Нова папка
Създава нова папка за съхранение на снимки и клипове
(MP4).
Име на папка
Задава формат на папката за снимки.
(Стандартна форма/Като дата)
Възст. БД на изобр.
Възстановява файла с базата с данни за изображенията
и разрешава записа и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на клипове и броя
снимки, които могат да бъдат записани в картата с памет.
Версия
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Лого сертификат*2
Сертификацията може да бъде показана на фотоапарата.
Нулиране на настр.
Възстановява настройките по подразбиране. Изберете
[Инициализиране], за да възстановите всички настройки
до настройки по подразбиране.
(Инициализиране/ Нул. Настр. Фотоапарата)
Списък с функции
Настр. Дата/Час
*1 Опцията [Избор NTSC/PAL] е налична само за модели, които могат да
извършват запис AVCHD 50i като настройка по подразбиране.
Ако превключите този елемент, ще се изисква форматиране на картата
с памет при настройка, съвместима съответно със система PAL или NTSC.
Освен това обърнете внимание, че може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор
със система PAL.
*2 Само за някои модели
BG
49
Използване на екранното ръководство
Можете да използвате [Перс. Клавиш(Сн.)], за да назначите екранното
ръководство към желания бутон.
Екранното ръководство показва обяснения за текущо избраната
функция или настройка на менюто.
Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Перс. Клавиш(Сн.)] t
Изберете желания бутон, назначен към функцията. t
[Ръков. Фотоапарат]
Натиснете бутона MENU и използвайте колелото за управление, за да
изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да прочетете, след
това натиснете бутона, към който е назначена функцията
[Ръков. Фотоапарат].
BG
50
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте
заредили батерията.
Заредената батерия се изтощава малко по малко дори и когато не
я използвате. За да не изпуснете възможност за снимане, заредете
батерията отново, преди да снимате.
Зареждане на батерията чрез зарядно устройство за батерии
1 Поставете батерията в зарядното
устройство за батерии.
Подготовка на фотоапарата
• Плъзнете горния капак на зарядното
устройство за батерии, за да го
отворите, след което вмъкнете
батерията, докато щракнете, като
подравните обозначенията V и на
батерията, и на зарядното
устройство.
Обозначения V
2 Плъзнете горния капак на зарядното устройство за батерии,
за да го затворите.
BG
51
Зареждане на батерията
3 Свържете зарядното устройство за
Индикатор CHARGE
батерии към адаптера за променлив
ток (в комплекта) чрез Micro USB
кабела (в комплекта) и адаптера за
променлив ток към електрически
контакт. Като алтернатива можете да
заредите батерията чрез компютър,
като свържете зарядното устройство
за батерии към USB жак на
компютър, свързан към източник
на захранване.
• Индикаторът CHARGE светва в оранжево, когато започне
зареждането.
• Индикаторът CHARGE угасва, когато зареждането приключи.
• Индикаторът CHARGE светва и след това угасва веднага, когато
батерията е напълно заредена.
• В някои държави/региони свържете захранващия кабел към адаптера
за променлив ток и свържете адаптера към електрически контакт,
когато зареждате батерията с помощта на адаптер за променлив ток.
Забележки
• Ако индикаторът CHARGE не светне, проверете дали батерията е добре
поставена в зарядното устройство и след това изключете и включете отново
USB кабела.
• Свържете зарядното устройство директно към компютъра, а не чрез USB
концентратор и др.
BG
52
Зареждане на батерията
Зареждане на батерията с помощта на фотоапарата
1 Поставете превключвателя ON/OFF
(Захранване) в позиция OFF.
2 Плъзнете лостчето, за да отворите
капака.
Подготовка на фотоапарата
3 Вкарайте батерията докрай, като
Лостче за заключване
използвате върха на батерията, за да
натиснете лостчето за заключване.
4 Затворете капака.
BG
53
Зареждане на батерията
5 Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток (в комплекта)
чрез Micro USB кабела (в комплекта) и свържете адаптера за
променлив ток към електрически контакт.
Индикаторът за зареждане светва
в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато
зареждате батерията.
• Ако индикаторът за зареждане
светва и след това угасва веднага,
батерията е напълно заредена.
• Когато индикаторът за зареждане
мига и зареждането не
е приключило, извадете
и поставете отново батерията.
• В някои държави/региони
свържете захранващия кабел към
адаптера за променлив ток и след
това свържете адаптера към
електрически контакт.
BG
54
Индикатор за зареждане
Свети: зареждане
Не свети: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или зареждането
временно е поставено в пауза, защото
фотоапаратът не се намира в подходящия
температурен диапазон
Зареждане на батерията
Време за зареждане (пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 155 мин при използване
на адаптера за променлив ток (в комплекта) заедно със зарядното
устройство (в комплекта) и около 150 мин с помощта на адаптер
за променлив ток заедно с фотоапарата.
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощена батерия при температура 25 °C. В зависимост от условията на
употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
BG
55
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът
за променлив ток е свързан към електрическия контакт, това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате батерията
при околна температура между 10 °C и 30 °C.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време на
използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела
от електрическия контакт, за да изключите източника на захранване.
• Когато фотоапаратът се използва за първи път или когато използвате батерия,
който не е използвана дълго време, индикаторът за зареждане/индикаторът
CHARGE може да мига бързо при първото зареждане на батерията. Ако това
се случи, извадете батерията от фотоапарата и я поставете отново за ново
зареждане.
• Не зареждайте батерията непрекъснато или неколкократно, без да
я използвате, ако тя вече е напълно заредена или почти напълно заредена.
Това може да причини понижаване на производителността на батерията.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт.
• Използвайте само оригинални батерии, Micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта) на Sony.
Зареждане на батерията
Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър посредством Micro USB кабел. Свържете фотоапарата към
компютъра, като предварително изключите фотоапарата.
Забележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте за
продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, не го
„събуждайте“ от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Фотоапаратът може да причини неизправност.
Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“ компютъра
от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата и компютъра.
• Няма гаранция при зареждане от изработен по поръчка или модифициран
компютър.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикатор за оставащия заряд на батерията се показва на екрана.
Високо
Ниско
Забележки
• При определени обстоятелства индикаторът за оставащ заряд може да не
отчита коректно.
BG
56
Зареждане на батерията
Използване на електрически контакт (гнездо) като източник
на електрозахранване
Можете да използвате фотоапарата, докато го захранвате от
електрически контакт чрез адаптер за променлив ток (в комплекта).
1 Поставете батерията във фотоапарата (стр. 53).
2 Свържете фотоапарата към електрически контакт чрез Micro USB
кабела (в комплекта) и адаптера за променлив ток (в комплекта).
BG
57
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Фотоапаратът няма да се включи, ако няма заряд в батерията. Поставете
достъчо заредена батерия във фотоапарата.
• Ако използвате фотоапарата, докато го захранвате от електрически контакт,
се уверете, че иконата (
) се показва на монитора.
• Не изваждайте батерията, докато захранвате от електрически контакт.
Ако извадите батерията, фотоапаратът ще се изключи.
• Не изваждайте батерията, докато индикаторът за достъп (стр. 22) свети.
Данните в картата с памет може да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• При определени условия захранването може да бъде допълнително подадено
от батерията дори ако изполвате адаптер за променлив ток.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата може да се повиши, което води до намаляване на времето за
непрекъснат запис.
• Когато използвате мобилно зарядно устройство като източник на захранване,
преди употреба проверете дали е заредено напълно. Освен това обръщайте
внимание на оставащия заряд в мобилното зарядно устройство по време на
употреба.
Зареждане на батерията
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата. Плъзнете
лостчето за заключване, след като се
уверите, че индикаторът за достъп
(стр. 22) не свети, и извадете батерията.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
BG
58
Лостче за заключване
Поставяне на карта с памет
(продава се отделно)
1 Плъзнете лостчето, за да отворите
капака.
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете картата с памет.
• Със скосения ъгъл, ориентиран,
както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато
щракне на мястото си.
Уверете се, че скосеният ъгъл
е в правилната позиция.
3 Затворете капака.
Изваждане на картата с памет
Уверете се, че индикаторът за достъп (стр. 22) не свети, след това
натиснете веднъж навътре картата с памет.
BG
59
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Форматиране на картата с памет
Когато за първи път използвате карта с памет с фотоапарата,
е препоръчително да форматирате (инициализирате) картата на
фотоапарата, за по-стабилна производителност на картата с памет.
• Форматирането ще изтрие перманентно всички данни на картата
с памет и те няма да могат да бъдат възстановени. Запишете ценните
данни на компютър.
• За да извършите форматиране, изберете бутона MENU t
(Настройка) t [Формат].
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
С този фотоапарат можете да използвате посочените по-долу типове
карти с памет. Правилната работа обаче не може да бъде гарантирана
за всички типове карти с памет.
Карта с памет
Memory Stick PRO Duo
За снимки
За видеоклипове
MP4
AVCHD
(Само Mark2) (Само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD карта с памет
microSD карта с памет
(Само Mark2) (Само Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
microSDHC карта с памет
microSDXC карта с памет
—
—
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет
XAVC S
—
—
*2
—
*2
*1 SD с клас на скорост 4:
или по-бърза или UHS с клас на скорост 1:
или по-бърза
*2 Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу.
– Капацитет от 64 GB или повече
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или
по-бърза
BG
60
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
• За подробности относно броя записваеми снимки и възможната
продължителност на записване на видеоклипове вижте страници 87 до 90.
Вижте таблиците, за да изберете карта с памет с желания капацитет.
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
• При поставяне на Носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер.
• Изображения, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат
импортирани или възпроизвеждани на компютри или AV устройства,
които не са съвместими с exFAT*. Уверете се, че устройството е съвместимо
с exFAT, преди да го свържете с фотоапарата. Ако свържете фотоапарата
с несъвместимо устройство, може да бъдете подканени да форматирате
картата.
Никога не форматирайте картата в отговор на тази подкана, тъй като това
ще изтрие всички данни от картата.
* exFAT е файловата система, използвана за SDXC картите с памет.
BG
61
Настройване на езика и часовника
Когато включите фотоапарата за първи път или след като
инициализирате функциите, се показва екранът за настройване
на езика, датата и часа.
1 Поставете превключвателя ON/OFF
(Захранване) на ON, за да включите
фотоапарата.
Ще се покаже екран, който ще ви
позволи да зададете езика за
използване на монитора.
• За да изключите фотоапарата,
задайте превключвателя ON/OFF
(Захранване) на OFF.
2 Изберете желания език, след което
натиснете z на колелото за
управление.
Показва се екранът за настройване
на датата и часа.
3 Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
4 Изберете желаното географско местоположение, след това
натиснете z.
5 Натиснете v/V на колелото за управление или изберете елемент
за настройка чрез завъртане на колелото за управление, след което
натиснете z.
BG
62
Настройване на езика и часовника
6 Натиснете v/V/b/B или изберете желаната настройка, като
завъртите колелото за управление, след което натиснете z.
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи, след това
изберете [Въвеждане] и натиснете z на колелото за управление.
Отмяна на настройването на датата и часа
Натиснете бутона MENU.
Подготовка на фотоапарата
Проверка или нулиране на датата/часа или зоната
Екранът за настройка на датата и часа се показва автоматично,
когато захранването се включи за първи път или когато вътрешната
акумулаторна резервна батерия се изтощи. За да нулирате датата
и часа, използвайте менюто.
Бутон MENU t
(Настройка) t
[Настр. Дата/Час] или [Настр.
часова зона]
Бутон MENU
Запазване на настройката за дата и час
Този фотоапарат има вътрешна акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа и други настройки, независимо дали
захранването е включено, или изключено, нито дали батерията
е поставена, или не.
BG
63
Снимане на чисто изображение без
трептене на фотоапарата
Трептенето на фотоапарата се отнася за нежеланото движение на
фотоапарата, което се появява след натискането на бутона на затвора,
което води до размазано изображение.
Правилно държане на фотоапарата
Стабилизирайте горната част на тялото си и заемете позиция, която
предпазва фотоапарата от движение.
Режим на визьор
Режим на визьор
(вертикално положение)
Режим на монитор
Точка 1
Едната ръка държи ръкохватката на фотоапарата, а другата поддържа
обектива.
Точка 2
Заемете стабилна стойка с крака, разтворени на ширината на
раменете.
Точка 3
Леко прегънете лактите към тялото си.
Когато снимате в клекнала позиция, стабилизирайте горната част
на тялото си чрез подпиране на лакътя ви на коляното.
BG
64
Снимане на чисто изображение без трептене на фотоапарата
Функция SteadyShot за снимане на видеоклип
Фотоапаратът е оборудван с функция SteadyShot, която намалява
трептенето на фотоапарата по време на запис на видеоклип.
Функцията SteadyShot се активира само при запис на видеоклипове.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [
Изберете желаната настройка.
SteadyShot] t
Забележки
• Функцията SteadyShot е налична само за снимане на видеоклип. Не можете да
използвате функцията SteadyShot за снимане на снимки.
Подготовка на фотоапарата
BG
65
Снимане и преглеждане на изображения
Снимане на снимки
При [Авто режим] фотоапаратът анализира обекта и ви позволява да
снимате с подходящите настройки.
1 Поставете превключвателя ON/OFF (Захранване) на ON, за да включите
фотоапарата.
2 Задайте селектора на режим на
(Авто режим).
3 Хванете фотоапарата и след това определете композицията си.
4 Натиснете бутона за затвора
наполовина, за да фокусирате.
• Когато изображението е на
фокус, индикаторът z или
светва.
5 Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете изображение.
• Ако [Авто кадр. Обект] е с настройка [Автоматично], при снимането
на лица, на обекти в близък план (макро) или обекти, проследени
от заключен автоматичен фокус, фотоапаратът анализира сцената
и автоматично отрязва заснетото изображение в подходяща
композиция. Ще бъдат съхранени и оригиналното, и отрязаното
изображение.
BG
66
Снимане на снимки
Техники за снимане
• Когато завъртите пръстена за
превключване на режим Макро на
„0,2m-0,35m“, фотоапаратът влиза
в режим Макро. Най-малкото разстояние
за снимане е около 0,2 м. Режимът Макро
е подходящ за снимане в близък план на
обекти, като цветя или храна.
Пръстен за превключване
на режим Макро
Снимане и преглеждане на изображения
BG
67
Записване на клипове
1 Натиснете бутона MOVIE, за да
започнете да записвате.
• Тъй като [Бутон MOVIE]
е с настройка [Винаги]
в настройките по подразбиране,
записът на видеоклип може да
бъде стартиран от всички режими
на снимане.
Бутон MOVIE
2 Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
Забележки
• Звукът на фотоапарата по време на работа може да бъде записан при
записването на видеоклип. Можете да деактивирате звука при запис, като
зададете [Звукозапис] на [Изкл.] (стр. 42).
• Времето за продължителен запис на видеоклип зависи от околната
температура или от състоянието на фотоапарата. Вижте „Бележки относно
непрекъснатото записване на видеоклип“ (стр. 91).
• Когато се появи икона
, температурата на фотоапарата е твърде висока.
Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
спадне.
• Когато записвате продължително дълго време, може да усетите,
че фотоапаратът е топъл. Това е нормално. Също така може да се появи
[Вътрешната температура е висока. Оставете да се охлади.]. В тези случаи
изключете фотоапарата и изчакайте, докато отново е готов за снимане.
• Когато снимате, звукът от кукичките за лентата за носене на рамо
(триъгълната кукичка) може да бъде записан в зависимост от ситуацията
на използване.
BG
68
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
.
Бутон
2 Изберете изображение, като натиснете b/B на колелото
• За възпроизвеждане на видеоклипове натиснете z на колелото
за управление.
Ако натиснете V на колелото за управление, докато се възпроизвежда
видеоклип, ще се покаже панелът за управление.
Контролен панел
Действие по време на възпроизвеждане на видеоклип
N
Възпроизвеждане
X
Пауза
M
Бързо превъртане напред
m
Бързо превъртане назад
T
Бавно възпроизвеждане напред
t
Бавно възпроизвеждане назад
>
Следващ видеоклип
.
Предишен видеоклип
C
Следващ кадър
c
Предишен кадър
Настройки на силата на звука
Затваряне на контролния панел
Забележки
• Видеоклипове, записани с други устройства, може да не успеят да се
възпроизведат на този фотоапарат.
BG
69
Снимане и преглеждане на изображения
за управление.
Възпроизвеждане на изображения
Превключване между снимки и видеоклипове
За да възпроизведете снимки, задайте [Режим на Преглед] на [Преглед
Папка (Сн.)], а за да възпроизведете видеоклипове, задайте [Режим на
Преглед] на [Преглед папки(MP4)], [Преглед AVCHD] или [Преглед
XAVC S HD]. Когато изберете [Преглед по дати], и снимките,
и видеоклиповете ще бъдат изведени на екрана, подредени по дата.
Бутон MENU t
желания режим.
(Възпроизв.) t [Режим на Преглед] t Изберете
Функции за възпроизвеждане
По-долу са посочени удобни функции за възпроизвеждане.
Променя показването на
екран за възпроизвеждане.
B
Увеличава или намалява
изображенията.
A
• Можете да изберете броя
изображения за показване:
Бутон MENU t
(Възпроизв.) t
[Индекс на изображ.]
• Завъртете колелото за
управление, за да увеличите
или намалите изображение.
Завъртете селектора за
управление, за да
превключите към предишно/
следващо изображение.
C
BG
70
Екран за индекс на
изображенията
D
Изтрива ненужните
изображения.
Изтриване на изображения
Веднъж изтрили ли сте изображение, не можете да го възстановите.
Уверете се, че искате да изтриете изображението, преди да
продължите.
1 Когато се покаже изображението,
което искате да изтриете, натиснете
бутон (Изтриване).
(Изтриване)
Снимане и преглеждане на изображения
Бутон
2 Изберете [Изтриване] с v/V на колелото за управление, след което
натиснете z.
• За да изтриете няколко изображения едновременно, изберете бутона
MENU t
(Възпроизв.) t [Изтриване].
Забележки
• Защитените изображения не могат да бъдат изтривани.
BG
71
Избор на режим на снимане
Избиране на режим на снимане
Завъртете селектора на режимите
и задайте желания режим на
снимане.
Налични са следните режими на снимане.
(Авто режим)
(Програма Авто)
Позволява ви да снимате снимки с автоматично
регулирани настройки.
Позволява ви да снимате с автоматично регулирана
експонация (скоростта на затвора и стойността на
блендата). Другите настройки могат да бъдат регулирани
ръчно.
(Приоритет бленда) Снима като регулира блендата и променя обхвата на
фокусиране или като дефокусира фона.
(Приоритет затвор) Регулира скоростта на затвора, за да покаже движението
на обекта.
(Ръчна експозиция) Позволява да снимате след ръчно настройване на
експонацията (скорост на затвора и отвор на блендата)
чрез селектора за управление и пръстена на блендата.
1/2/3 (Извикване
памет)
Извиква настройките, предварително регистрирани
в [Памет] от
(Настройки фотоапарат).
(Избор на сцена) Позволява да снимате с предварителни настройки според
сцената.
(Панор.
обхождане)
(Клип)
BG
72
Позволява да снимате панорамни изображения, като
комбинирате множество изображения.
Позволява ви да променяте настройките на снимане
и да снимате видеоклип.
Функции, достъпни за всеки от режимите
на снимане
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим
на снимане.
В таблицата по-долу указва, че функцията е налична, а „–“ указва,
че функцията не е налична.
Режим на
снимане
Комп.
Таймер
Експозиция самозасн.
Серийни
снимки
Разпозн.
на лица
Сн. при
усмивка
Авто кадр.
Обект
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Избор на режим на снимане
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Когато режимът на снимане е зададен на M, можете да регулирате
експонацията само когато [ISO] е с настройка [ISO AUTO].
BG
73
Различни функции
Използване на различните функции
Това ръководство основно предоставя въведение в използването
на фотоапарата и списък с функциите. За да научите повече за
фотоапарата, вижте „Помощно ръководство“ (стр. 2), където се
предлагат подробни инструкции за много функции.
Размер на изображ. (снимка)
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече
детайли ще бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия
с голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението,
толкова повече изображения могат да бъдат записвани.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t
[ Размер на изображ.] t Изберете желаната настройка.
Когато [Съотношение] е 3:2
Когато [Съотношение] е 4:3
L:42M
7952 × 5304 пиксела
L:38M
7072 × 5304 пиксела
M:18M
5168 × 3448 пиксела
M:16M
4592 × 3448 пиксела
S:11M
3984 × 2656 пиксела
S:9.4M
3536 × 2656 пиксела
Когато [Съотношение] е 16:9
Когато [Съотношение] е 1:1
L:36M
7952 × 4472 пиксела
L:28M
M:15M
5168 × 2912 пиксела
M:12M
3440 × 3440 пиксела
S:8.9M
3984 × 2240 пиксела
S:7.1M
2656 × 2656 пиксела
5296 × 5296 пиксела
Забележки
• Когато [
Качество] е с настройка [RAW] или [RAW & JPEG], размерът на
изображението за RAW изображения отговаря на [L].
BG
74
Използване на различните функции
Функции за автофокус
[Режим на фокус]: Можете да изберете метода на фокусиране, за да
съответства на движението на обекта.
Задайте селектора на режим на фокус на
S (Еднокр. снимане AF) или
C (Непрекъснат AF).
Селектор за режима на фокусиране
Продуктът заключва фокуса, когато се постигне
настройването на фокуса. Използвайте този режим, когато
обектът не е в движение.
C
(Непрекъснат
AF)
Продуктът продължава да фокусира, докато бутонът на
затвора е натиснат и задържан до средата. Използвайте този
режим, когато обектът е в движение.
[Зона на фокус]: Можете да изберете зоната за фокусиране.
Използвайте тази функция, когато е трудно да фокусирате правилно
в режим на автоматично фокусиране.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [Зона на фокус] t
Изберете желаната настройка.
(Широко)
Фокусира автоматично върху обект във всички диапазони
на изображението.
(Център)
фокусира автоматично върху обект в центъра на
изображението.
(Подвижна
точка)
Позволява ви да придвижите рамката на диапазона на AF до
желаната точка на екрана и да фокусирате върху извънредно
малък обект в тясна зона.
На екрана за снимане с гъвкава зона можете да промените
размера на рамката на търсача на AF чрез завъртане на
колелото за управление.
BG
75
Различни функции
S
(Еднокр.
снимане AF)
Използване на различните функции
(Разш. подв.
точка)
(Фиксиране
с AF)
Ако продуктът не успее да фокусира върху единична избрана
точка, той използва фокусните точки около подвижната
точка като второстепенна зона, за да постигне фокус.
Когато бутонът на затвора е натиснат и задържан
наполовина, продуктът проследява обекта в рамките на
избраната зона за автофокус.
Насочете курсора към [Фиксиране с AF] на екрана за
настройка на [Зона на фокус], след това изберете желаната
стартова зона за проследяване чрез лявата/дясната страна
на колелото за управление.
Можете да преместите стартовата зона за проследяване към
която и да е желана точка, като определите зоната като
подвижна точка или разширяваща се подвижна точка.
Творчески стил
Можете да изберете желания вид обработка на изображението от
13 стила и освен това можете да регулирате контраста, наситеността
и остротата за всеки елемент от [Творчески стил].
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [Творчески стил] t
Изберете желания стил.
Елемент от [Творчески стил]
BG
76
[Стилна кутия]
Можете да направите фини настройка
и да ги запаметите.
Използване на различните функции
DRO/Авто HDR
Чрез използването на функцията [DRO/Авто HDR] можете да уловите
различни градации на контраста на изображенията.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [DRO/Авто HDR] t
Изберете желаната настройка.
[Опт. динам. обхват]: Като разделя изображението на малки зони,
фотоапаратът анализира контраста на светлината и сянката между
обекта и фона и създава изображение с оптимална яркост и градация.
[Авто HDR]: Снима 3 изображения с различна експонация, след което
наслагва правилно експонираното изображение, светлите зони на
слабо експонираното изображение и тъмните зони на
преекспонираното, за да създаде изображение с плътна градация.
Ефект LPF
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [Ефект LPF] t Изберете
желаната настройка.
(Изкл.)
Ефектът на филтър на пропускане на нисък спектър не се
използва. Разделителната способност е с приоритет.
(Стандартно) Балансира разделителната способност с намаляването на
ефекта „моар“ и неправилните цветове.
(Високо)
Дава приоритет на намаляването на ефекта „моар“
и неправилните цветове.
BG
77
Различни функции
Този фотоапарат е оборудван с оптичен вариращ филтър за
пропускане на нисък спектър. Като промените настройките на ефект
на филтър на пропускане на нисък спектър според обекта си, можете
да изберете дали да дадете приоритет на разделителната способност
или да намалите ефекта „моар“ и неправилните цветове.
Използване на различните функции
Забележки
• В зависимост от настройките на фотоапарата и обекта, е възможно да не
можете да получите желания резултат.
• Докато фотоапаратът променя настройката, на монитора се показва
.
Можете да снимате изображения, докато се показва
, но настройките
[Ефект LPF] може да не бъдат изпълнени правилно. За изображенията,
заснети, докато се показва
, на екрана за възпроизвеждане се показва
.
• Опцията [Ефект LPF] е заключена на [Изкл.] и не може да бъде променяна,
когато режимът на снимане е зададен на един от следните:
– [Интелигентно Авто]
– [Супериор Авто]
– [Избор на сцена]
– [Панор. обхождане]
– [Клип]
BG
78
Използване на функциите на Wi-Fi
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате
функциите на фотоапарата за Wi-Fi и NFC с едно докосване.
Съхраняване на изображения
на компютър.
Прехвърляне на изображения
от фотоапарата към смартфон.
Използване на смартфона като
дистанционно управление за
фотоапарата.
Преглеждане на снимки на
телевизор.
BG
79
Използване на функциите на Wi-Fi
За подробности относно функциите за Wi-Fi и NFC с едно докосване
вижте приложения документ „Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка
с едно докосване (NFC)“ или „Помощно ръководство“ (стр. 2).
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC
Свързване на фотоапарата към безжична точка на достъп
Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп. Преди
да стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID (име на точката
на достъп) и паролата на безжичната точка на достъп.
1 Бутон MENU t
(Безжично) t [Настр. точка достъп]
2 Използвайте v/V на колелото за управление, за да изберете точката
на достъп, към която искате да се свържете. Натиснете z в центъра
на колелото за управление и въведете паролата, ако с дадена
безжична точка на достъп е показана икона с ключ, след което
изберете [OK].
Забележки
• Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация на
безжичната точка на достъп или се свържете с нейния администратор.
• За да записвате изображения на компютър, инсталирайте следния
специализиран софтуер на компютъра си.
При използване на Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
При използване на Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
80
Използване на приложения
Добавяне на приложения към
фотоапарата (PlayMemories Camera Apps)
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като
посетите уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps) чрез интернет.
Изтегляне на приложения
1 Посетете уеб сайта за изтегляне на приложения.
http://www.sony.net/pmca/
• За повече информация относно компютърната среда, нужна за
изтеглянето, вижте уебсайта за изтегляне на приложението.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да се сдобиете с акаунт за
услугата (само първия път).
• Ако имате акаунт, влезте в уебсайта за изтегляне на приложения.
3 Изберете желаното приложение
• Свържете компютъра
и фотоапарата, като използвате
micro USB кабела (в комплекта),
и следвайте инструкциите на екрана.
1 Към USB порта на компютъра
Използване на приложения
и го изтеглете на фотоапарата, като
следвате инструкциите на екрана.
Micro USB кабел
(в комплекта)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Забележки
• Функцията за изтегляне на приложения може да не е достъпна в някои
държави и региони. За подробности вижте уебсайта за изтегляне на
приложения по-горе.
BG
81
Добавяне на приложения към фотоапарата (PlayMemories Camera Apps)
Как да изтегляте приложения, като използвате директно функцията за
Wi-Fi връзка на фотоапарата
Можете да изтегляте приложения, като използвате функцията за
Wi-Fi, без да се свързвате към компютър.
Изберете бутона MENU t (Приложение) t [Лист с Приложения] t
(PlayMemories Camera Apps), след което следвайте инструкциите на
екрана, за да изтеглите приложения.
• Предварително се сдобийте с акаунт за услугата.
• Изберете бутона MENU t
(Безжично) t [Настр. точка
достъп] t точка на достъп за свързване t променете [Настр. на
IP адрес] на [Автоматично], ако е с настройка [Ръчно].
Стартиране на приложението
Бутон MENU t (Приложение) t [Лист с Приложения] t Изберете
желаното приложение за стартиране.
• Можете да използвате менюто [One-touch(NFC)], за да инсталирате
функциите на NFC с едно докосване и да извикате приложението
само чрез допиране на смартфона до маркировката
на
фотоапарата.
• Преди да използвате функциите на NFC с едно докосване, настройте
приложенията, които искате да извиквате, чрез следната процедура:
(Безжично) t [One-touch(NFC)] t желаното
Бутон MENU t
приложение
След показването на екрана за снимане на фотоапарата, допрете
смартфона до фотоапарата.
• Функцията „Smart Remote Embedded“ е назначена на
[One-touch(NFC)] по подразбиране.
BG
82
Използване на компютър
Проявяване на RAW изображения
(Image Data Converter)
С Image Data Converter можете да правите следните неща:
• можете да възпроизвеждате и редактирате изображения, записани
във формат RAW с множество корекции като крива на тоновете
и рязкост;
• можете да регулирате изображения с баланс на бялото, експонация,
[Творчески стил] и др.;
• можете да записвате изображения, показани и редактирани на
компютър.
Можете или да запишете изображението като формат RAW, или да
го запишете в общ файлов формат;
• можете да покажете и сравните RAW изображенията и JPEG
изображенията, записани с този фотоапарат;
• можете да класирате изображенията в 5 категории;
• можете да прилагате цветни обозначения.
Инсталиране на Image Data Converter
Използване на компютър
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на
URL адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана,
за да изтеглите Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте следната страница за
поддръжка на Image Data Converter (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Можете да видите и подробностите в „Help“ в лентата с меню на
Image Data Converter.
BG
83
Импортиране на изображения на
компютъра ви и използването им
(PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате снимки
и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът
PlayMemories Home е необходим, за да импортирате видеоклипове
във формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Възпроизвеждане на
импортирани изображения
Импортиране на изображения от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Преглеждане на
изображения
в календар
Създаване
на дискове
с клипове
Споделяне на изображения
в PlayMemories Online™
Качване на
изображения
в мрежови услуги
• Можете да изтеглите Image Data Converter или Remote Camera
Control и др., като изпълните следното:
Свържете фотоапарата към компютъра t стартирайте
PlayMemories Home t щракнете върху [Известия].
Забележки
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да не
са достъпни в някои държави или региони.
• За софтуер за Mac направете справка на следния URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
84
Импортиране на изображения на компютъра ви и използването им (PlayMemories Home)
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели, издадени
преди 2011 г., вече е инсталиран на компютъра ви, ще бъде презаписан от
PlayMemories Home по време на инсталацията. Използвайте PlayMemories
Home – софтуер, заменящ PMB.
• Видеоклиповете, записани чрез настройка [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] [
Настойки
Запис], се преобразуват от PlayMemories Home за създаването на AVCHD диск
за запис. Преобразуването може да отнеме дълго време. Също така не можете
да създадете диск с оригиналното качество на изображението. Ако искате да
запазите оригиналното качество на изображението, съхранявайте
видеоклиповете на Blu-ray диск.
Инсталиране на PlayMemories Home
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на
URL адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана,
за да изтеглите PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте следната страница за
поддръжка на PlayMemories Home (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Използване на компютър
За да добавите функции към PlayMemories Home
Когато свържете фотоапарата към
компютъра си, може да бъдат
добавени нови функции към
PlayMemories Home. Препоръчва
Към USB
се да свържете фотоапарата към
извода на
компютъра си дори ако
компютъра
приложението PlayMemories Home
вече е инсталирано на компютъра ви.
Multi/Micro USB извод
BG
85
Управление на фотоапарата чрез
компютъра ви (Remote Camera Control)
Свържете фотоапарата към компютъра. С Remote Camera Control
можете да:
• настройвате фотоапарата или да записвате изображение от
компютъра;
• записвате изображение директно на компютъра;
• изпълнявате снимане с таймер с интервали.
Настройте следното преди употреба: Бутон MENU t
(Настройка) t [USB връзка] t [PC дистанционно]
Инсталиране на Remote Camera Control
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на
URL адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана,
за да изтеглите Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте Помощ.
BG
86
Други
Проверка на броя изображения
и времето за запис на видеоклипове
Когато поставите карта с памет във
фотоапарата и зададете превключвателя
на ON/OFF (Захранване) на ON, броят
изображения, които могат да бъдат
записвани (ако продължите да снимате,
използвайки текущите настройки),
се показва на екрана.
Забележки
• Когато „0“ (броят записваеми изображения) светне в жълто, картата с памет
е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте изображения от
текущата карта с памет (стр. 47, 71).
• Когато „NO CARD“ (броят записваеми изображения) светне в жълто, това
означава, че няма поставена карта с памет. Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на карта
с памет
BG
87
Други
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени при използване на стандартни
карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да варират
в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет, която
е използвана.
Проверка на броя изображения и времето за запис на видеоклипове
Размер на изображ.: L: 42M
Съотношение: 3:2*
Карта с памет, форматирана
с този фотоапарат
Капацитет
Качество
Стандартно
Високо
Екстра финно
RAW & JPEG (RAW с компресия)
RAW (RAW с компресия)
RAW & JPEG
(RAW без компресия)
RAW (RAW без компресия)
(Единица: изображения)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
770
520
270
130
170
1550
1000
540
260
350
3100
2100
1050
520
700
6200
4200
2150
1050
1400
75
150
300
600
88
175
355
710
* Когато [
Съотношение] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от броя, показан в таблицата по-горе
(освен когато е избрано [RAW]).
Броят изображения, които могат да бъдат записани
с батерията
Имайте предвид, че действителните стойности може да са различни
в зависимост от условията на употреба.
Живот на батерията
Снимане
(снимки)
Действително
снимане
(видеоклипове)
Серийно
снимане
(видеоклипове)
Преглеждане (снимки)
BG
88
Монитор
—
Визьор
—
Монитор
Прибл. 30 мин
Брой изображения
Прибл. 220
изображения
Прибл. 200
изображения
—
Визьор
Прибл. 30 мин
—
Монитор
Прибл. 50 мин
—
Визьор
Прибл. 50 мин
—
Прибл. 170 мин
Прибл. 3400
изображения
Проверка на броя изображения и времето за запис на видеоклипове
BG
89
Други
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи, когато батерията е напълно
заредена. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане при
следните условия:
– батерията се използва при околна температура 25 °C;
– използва се Sony Носител Memory Stick PRO Duo (Mark2) (продава се
отделно);
– [Яркост на визьора] е с настройка [Ръчно] [±0];
– [Яркост на монитор] е с настройка [Ръчно] [±0];
– [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо];
– Селекторът за режим на фокусиране е зададен на S (Еднокр. снимане AF).
– снимане на всеки 30 секунди;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и е за
снимане при следните условия:
–[
Настойки Запис] е с настройка [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)];
– типично снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на често
снимане, режим в готовност на снимане, включване/изключване и т.н.;
– непрекъснато снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции не са изпълнени.
Проверка на броя изображения и времето за запис на видеоклипове
Налично време за запис на видеоклип
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Времето
за запис за видеоклипове във формат XAVC S и AVCHD е такова при
снимане с [Двоен видео запис] с настройка [Изкл.].
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
Капацитет
Настойки Запис
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
(ч (час), мин (минута)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
40 мин
1 ч 25 мин
3ч
6ч
55 мин
2ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
1 ч 15 мин
2 ч 30 мин
5 ч 5 мин
40 мин
1 ч 25 мин
3ч
6ч
55 мин
2ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
1 ч 15 мин
2 ч 35 мин
5 ч 20 мин
1ч
2ч
4 ч 10 мин
8 ч 25 мин
2 ч 35 мин
5 ч 20 мин
10 ч 55 мин
22 ч
* Само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка NTSC
(Опцията [Избор NTSC/PAL] е налична само за модели, които имат опцията
за запис AVCHD 50i като настройка по подразбиране.)
• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути.
Въпреки това времето за запис е около 5 минути, когато снимате
видеоклипове във формат XAVC S HD 120p/100p (ограничение от
спецификациите на продукта). Освен това, ако форматът на файл
е зададен на MP4 (28M), можете да снимате непрекъснато за около
20 минути наведнъж (ограничение от размера на файла от 4 GB).
BG
90
Проверка на броя изображения и времето за запис на видеоклипове
Забележки
• Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато
записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но записваемото
време е по-кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане, от обекта
или от настройките на качество/размер на изображението.
• Показаните стойности не са за време за непрекъснат запис.
• Времето за запис може да е различно в зависимост от условията на снимане
и типа карта с памет, която е използвана.
• За подробности относно възпроизвеждането на видеоклип, вижте стр. 69.
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
BG
91
Други
• Изисква се много мощност, за да се изпълни запис на видеоклип с високо
качество или непрекъснато снимане с използване на сензора за изображения.
Затова ако продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се
покачи, особено тази на сензора за изображения. В такива случаи
фотоапаратът се изключва автоматично, тъй като по-високите температури
влияят на качеството на изображенията или се отразяват на вътрешния
механизъм на фотоапарата.
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя
в зависимост от температурата или състоянието на фотоапарата преди
стартирането на записа. Ако редовно реорганизирате или снимате
изображения след като захранването е включено, температурата във
фотоапарата ще се покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
• Когато
е обозначено, спрете да записвате видеоклипа. Температурата във
фотоапарата се е увеличила до недопустимо ниво.
• Ако фотоапаратът спре записа заради температурата, оставете го за няколко
минути с изключено захранване. Започнете записа, след като температурата
във фотоапарата спадне изцяло.
• Ако спазвате следното, времето за запис ще бъде по-дълго:
– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
• Максималното време за непрекъснат запис е 29 минути.
• Максималният размер на файл с видеоклип е около 2 GB, когато [
Формат
на файл] е с настройка [AVCHD]. Когато размерът на файла е около 2 GB,
автоматично ще бъде създаден нов файл на видеоклип.
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [MP4], единичният файл на видеоклип е ограничен до около 4 GB. Записът на видеоклип ще спре автоматично,
ако размерът на файла на видеоклипа, който се записва, достигне 4 GB.
Спецификации
Фотоапарат
[Сензор за изображения]
Формат на файла:
35 мм, пълен размер на кадъра
(35,9 мм × 24,0 мм), сензор за
изображения CMOS
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
прибл. 42 400 000 пиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
прибл. 43 600 000 пиксела
[Обектив]
Обектив: ZEISS Sonnar T
35-милиметров обектив
с единичен фокус
Фокусно разстояние: f = 35 мм
При снимане на клипове:
Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Изкл.]: 37 мм
Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Вкл.]: 44 мм
F-стойност: F2.0
Минимален фокус:
Когато пръстенът за
превключване на режим Макро
е зададен на „0,3m- “: мин 0,3
Когато пръстенът за
превключване на режим Макро
е зададен на „0,2m-0,35m“:
мин. 0,2
• Минималният фокус
представлява най-краткото
разстояние от сензора за
изображения до обекта.
BG
92
Максимално увеличение:
Когато пръстенът за
превключване на режим Макро
е зададен на „0,3m- “: 0,15×
Когато пръстенът за
превключване на режим Макро
е зададен на „0,2m-0,35m“:
0,26×
Минимум f-stop: F22
Диаметър на филтъра: 49 мм
[SteadyShot]
Система: електронен (само за
видеоклипове)
[Система за автоматичен фокус]
Система: система за откриване на
фазата/система за разпознаване
на контраста
[Електронен визьор]
Тип: електронен визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Кадрово покритие: 100%
Увеличение: еквивалент на прибл.
0,74 × с обектив 50 мм
в безкрайност, –1 м–1
Точка за окото: прибл. 19 мм от
окуляра, 18,4 мм от рамката
на окуляра при –1 м–1
(съвместимост със стандарт
CIPA)
Регулиране на диоптъра:
–4,0 м–1 до +3,0 м–1
Спецификации
[Монитор]
LCD монитор: 7,5 см (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой точки: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) точки
[Носител за запис]
Memory Stick носител, SD карта
• За подробности вижте „Карти
с памет, които могат да бъдат
използвани“ (стр. 60).
* Поддържа устройства, съвместими
с Micro USB.
[Захранване, общо]
Батерия: акумулаторна батерия
NP-BX1
[Консумирана мощност (при снимане)]
При използване на визьора:
прибл. 2,7 W
При използване на монитора:
прибл. 2,5 W
[Други]
Exif Print: съвместим
DPOF: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
Размери (прибл.):
113,3 мм × 65,4 мм × 72 мм
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло:
прибл. 507 г (с батерия
и носител Носител Memory
Stick PRO Duo)
прибл. 480 г (само тялото)
Работна температура:
от 0 °C до 40 °C
BG
93
Други
[Формат на запис]
Формат на файл: съвместимост
с JPEG (DCF версия 2.0,
Exif вер. 2.3, MPF Baseline),
RAW (формат Sony ARW 2.3)
Видеоклип (формат XAVC S):
съвместимост с формат
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
версия 1.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM два канала
(48 kHz 16 бита)
Видеоклип (формат AVCHD):
Съвместимост с формат
AVCHD версия 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital два канала,
оборудвано с Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклип (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC два
канала
[Входни/изходни портове]
Извод Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI микрожак, тип D
m (Микрофон) порт:
3,5 мм
стерео минижак
Спецификации
[Безжична LAN мрежа]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz честотен
диапазон
Сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на свързване: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)/Ръчно
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Модел № WW843944
Зарядно устройство за батерии
BC-DCX
Входно напрежение:
постоянен ток 5 V
Изходно напрежение:
постоянен ток 4,2 V, 0,86 A
Диапазон на работната
температура:
от 0 °C до 40 °C
Диапазон на температура
на съхранение:
-20 °C до +60 °C
Адаптер за променлив ток
AC-UD10/AC-UUD11/
AC-UUD12/AC-UUE12
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Изходно напрежение: постоянен
ток 5 V, 1,5 A
BG
94
Акумулаторна батерия NP-BX1
Тип батерия: литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 4,2 V
Номинално напрежение:
постоянен ток 3,6 V
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 4,2 V
Максимален ток на зареждане:
1,89 A
Капацитет: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Относно съвместимостта на данни на
изображението
• Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File
system), установен от JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Не се гарантира
възпроизвеждането върху
друго оборудване на
изображения, записани
с вашия фотоапарат, както
и възпроизвеждането върху
друго оборудване на
изображения, записани
или редактирани с вашия
фотоапарат.
Спецификации
• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и Wi-Fi
Protected Setup са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им
разработчици или производители.
Въпреки това обозначенията ™ или
® може да не са използвани във
всички случаи в това ръководство.
BG
95
Други
Търговски марки
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и
са регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и други
държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
Индекс
Индекс
A–Z
В
AUTO.............................................66
DISP..........................................26, 43
DRO/Авто HDR...........................77
Fn ..............................................36, 37
Image Data Converter.................. 83
ISO ..................................................40
MENU ............................................ 38
MOVIE........................................... 68
NFC................................................. 79
PlayMemories Camera Apps....... 81
PlayMemories Home..............84, 85
Quick Navi.....................................32
Remote Camera Control..............86
SteadyShot...................................... 65
Wi-Fi...........................................7, 79
Визьор............................................23
Време за увеличителя
на фокус...................................43
А
Авто режим .................................. 66
Б
Баланс на бялото......................... 40
Батерия.......................................... 51
Брой записваеми
изображения .......................... 87
Бутон MOVIE............................... 68
Бутон за функция..................36, 37
BG
96
Е
Език ..........................................48, 62
Ефект LPF......................................77
Ж
Жак за микрофон........................21
З
Записваемо време за
видеоклипове ..........................90
Зареждане на батерията ............51
Зебра...............................................43
Зона на фокус...............................75
И
Избор на сцена ............................42
Извикване памет .........................72
Изтриване .....................................71
Индикатор за зареждане ...........54
К
Капачка на окуляра ....................24
Карта с памет .........................59, 60
Колело за управление ................34
Компютър ........................ 83, 84, 86
Индекс
Л
С
Лента за носене на рамо............ 20
Селектор за компенсация
на експонацията ..................... 30
Сензор за око ............................... 18
Снимане на снимки.................... 66
Софтуер.............................83, 84, 86
Спецификации ............................ 92
М
Монитор ....................................... 26
Мултиинтерфейсно гнездо ...... 21
Н
Настр. Дата/Час........................... 62
Настр. часова зона...................... 63
Настройване на часовника....... 63
Т
Творчески стил............................ 76
Трептене на фотоапарата ......... 64
П
Перс. Клав.(Възпр.) .................... 45
Перс. Клавиш(Сн.) ..................... 45
Помощно ръководство ............... 2
Преглед на изображение........... 69
Пръстен за превключване
на режим Макро..................... 67
Р
Индекс
Размер на изображ. .................... 74
Регулиране на диоптъра ........... 23
Режим на Преглед ...................... 70
Режим на работа ......................... 39
Режим на снимане ...................... 72
Режим на фокус .......................... 75
Ръков. Фотоапарат ..................... 50
BG
97
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси
могат да бъдат намерени на нашия сайт
за поддръжка на клиенти.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising