Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 RX1R Професионален компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-443-124-11(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-RX1
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират
от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото,
указано по-долу. Използвайте тези
номера, когато ви се налага да се
свързвате с упълномощен сервиз на
Sony относно този продукт.
Модел № DSC-RX1
Сериен №
Модел № AC-UD10/AC-UD11
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ
МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ
ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада
с контакта от мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща
форма за контактите от вашата мрежа.
BG
2
Внимание
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не блъскайте батерията и не я
подлагайте на сътресения или подобни
като например удари; не я изпускайте
или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията
накъсо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на
изключително високи температури
над 60°С като например на директна
слънчева светлина или в автомобил,
паркиран на слънце.
• Не изхвърляйте или горете батерията
в огън.
• Не работете с повредена или
протекла литиево-йонна
батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда
този вид батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят
с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено
със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии
както е посочено в инструкциите.
Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия
адаптер към най-близкия контакт
от електрическата мрежа. Ако се
получи проблем, докато използвате
променливотоковия адаптер,
незабавно изключете захранването,
като изключите захранващия кабел от
мрежата от 220 V.
Използвайте захранващия кабел, когато
има приложен такъв, само с това
устройство; не го използвайте с друго
оборудване.
BG
3
За потребители в Европа
Забележка за потребители
от страните, прилагащи
директивите на Европейския
съюз.
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията и ограниченията на EMC
директивата за използване на свързващи
кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по трансфера на данни,
рестартирайте приложението или
изключете и отново включете USB
кабела.
BG
4
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(Приложимо в Европейския съюз
и други Европейски страни със
системи за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху
устройството или върху
неговата опаковка
показва, че този продукт
не трябва да се третира
като домакински
отпадък. Вместо това
той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
BG
5
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни със системи
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
BG
6
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта.
Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Съдържание
Въведение във функциите ................................................ 9
Преди употреба
Забележки относно използването на фотоапарата ...... 11
Проверка на приложените артикули ............................. 14
Идентификация на частите ............................................ 15
Предна част ............................................................... 15
Задна част/Странични части .................................... 16
Горна част .................................................................. 17
Долна част ................................................................. 18
Използване на контролния диск .............................. 19
Списък с икони на екрана .............................................. 20
Списък с функции
Функции, които можете да управлявате с бутоните/
диска ................................................................................ 23
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция) ............. 24
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция) ........... 25
Функции, избирани чрез бутона MENU ....................... 27
Използване на Упътване за функциите във
фотоапарата ..................................................................... 35
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията ................................................. 36
Време за зареждане (Пълно зареждане) ................. 38
Зареждане чрез свързване към компютър .............. 39
Проверка на оставащия заряд на батерията ........... 39
Захранване ................................................................. 40
За да извадите батерията.......................................... 40
Поставяне на карта-памет (продава се отделно) ......... 41
За да извадите картата-памет .................................. 42
Карти-памет, които можете да използвате ............. 42
Сверяване на датата и часа ............................................ 43
Повторна настройка на датата/часа ........................ 44
Запис на ясни изображения без трептене на
фотоапарата ..................................................................... 45
BG
7
Запис и преглед на изображения
Запис на снимки .............................................................. 46
Запис на видеоклипове ................................................... 48
Промяна на файловия формат ................................. 48
Възпроизвеждане на изображения ................................ 49
Превключване между снимки и видеоклипове...... 49
Изтриване на изображения ............................................ 50
Избор на режим за запис
Избор на режим за запис ................................................ 51
Функции, които можете да използвате за всеки
режим на запис................................................................ 52
Различни функции
Използване на различните функции на фотоапарата .. 53
ISO чувствителност/Намаляване на смущенията
за кадрите .................................................................. 53
Творчески стил.......................................................... 54
Запис при нощни условия от ръка .......................... 54
DRO/Автоматичен HDR........................................... 55
Функции за възпроизвеждане ................................. 55
Как да използвате екрана Quick Navi (Бърза
навигация) ................................................................. 56
Преглед на изображения на компютър
Използване на софтуера ................................................. 58
Използване на “Image Data Converter” ................... 58
Използване на “PlayMemories Home” ..................... 59
Препоръчителна компютърна среда (Windows)..... 60
Препоръчителна компютърна среда (Mac)............. 60
Инсталиране на “PlayMemories Home” .................. 61
Инсталиране на “Image Data Converter” ................. 63
Други
Научете повече за фотоапарата (“Cyber-shot
Ръководство на потребителя”)....................................... 64
Проверка на броя на изображенията, които можете
да запишете, и времето за запис на видеоклипове ...... 65
Технически характеристики .......................................... 69
Азбучен указател...................................................73
BG
8
Въведение във функциите
Този раздел описва някои често използвани функции за запис и
тяхното функциониране.
За подробности вижте страниците в скоби.
Често използвани функции за запис
Компенсация на експонацията (23)
Можете така да компенсирате експонацията, че да регулирате яркостта
на цялото изображение. Дори и да сте задали режима на експониране в
положение М, експонацията може да бъде компенсирана, ако зададете
ISO чувствителността в положение [AUTO].
ISO чувствителност (53)/Намаляване на смущенията
за множество кадри (53)
Можете да зададете чувствителността на фотоапарата към
светлината.
ISO чувствителността може да бъде зададена в стойности от ISO
50 до ISO 25600. Когато изберете (Намаляване на смущенията за
множество кадри), можете да изберете по-голяма стойност за ISO
отколкото е максималната ISO чувствителност.
Баланс на бялото (25)
Можете да регулирате цветните тонове.
Можете да изберете опция, подходяща за източника на светлина,
или можете да извършите фина настройка чрез комбиниране на
температурата на цветовете с цветния филтър.
Режим на работа (25)
Можете да използвате режим на работа, който е подходящ за
вашите цели, като например запис на единично изображение,
продължителен запис или запис с експозиционен клин.
Функции на този фотоапарат
Режим макро (46)
Можете да снимате близък план на обекти като например цветя или
храни.
BG
9
Въведение във функциите
DRO/Автоматичен HDR (55)
[Оптимизатор на динамичния обхват]: Разделяйки изображението
на малки части, фотоапаратът анализира контраста на светлината
и сенките между обекта и фона, като произвежда изображение с
оптимална яркост и градация.
[Автоматичен HDR]: Записва 3 изображения с различна експонация и
след това ги наслагва, за да създаде снимка с богата градация
Творчески стил (54)
Можете да изберете желания стил от 13 различни опции.
Можете също да регулирате и определени характеристики на
снимките - например експонацията, използвайки като основа избрания
стил.
Запис при нощни условия от ръка (54)
Можете да записвате нощни сцени с по-малко смущения и размазване
без да се налага да използвате статив.
Запис на видеоклипове с ръчни настройки (26)
Можете да регулирате експонацията и да я зададете в режим P, A, S,
M, докато записвате видеоклип.
Как да използвате или настройвате вашия фотоапарат
Информация на екрана (29)
Можете да промените режима на екрана, като натиснете бутона DISP
на контролния диск.
Потребителски настройки (30)
Този фотоапарат притежава бутон С (потребителски настройки),
към който можете да програмирате желани функции. Можете да
програмирате функции и към други бутони - например към бутона
AEL.
BG
10
Забележки относно използването на фотоапарата
Език на екрана
Можете да изберете езика на екрана,
като използвате менюто (стр. 34).
Функции вградени в този
фотоапарат
Забележки за запис/
възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите
с картата-памет са стабилни, ви
препоръчваме да използвате този
фотоапарат, за да форматирате всяка
карта-памет, която използвате за първи
път с фотоапарата.
Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни,
записани на картата-памет, и данните
не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Запазете важните за
вас данни на компютър или друго
устройство за съхранение на данни.
• Ако неколкократно записвате/изтривате
изображения, може да се получи
11
Преди употреба
• Това ръководство описва 1080
60i-съвместими устройства и 1080
50i-съвместими устройства.
За да проверите дали вашият фотоапарат
е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната
страна на устройството за следните
маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Този фотоапарат е съвместим с
видеоклипове в 1080 60p или 50p
формат. За разлика от стандартните
режими на запис до този момент,
които записваха в презредов формат,
този фотоапарат извършва запис, като
използва прогресивно сканиране. Това
увеличава резолюцията и предоставя поплавно и реалистично изображение.
раздробяване на данните в картатапамет. Възможно е да се окаже, че не
можете да запазвате или записвате
видеоклипове. В този случай запазете
вашите изображения на компютър
или на друг носител и след това
форматирайте носителя (стр. 32).
• Преди да започнете запис, направете
пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не устойчив на прах,
влага и вода.
• Избягвайте да излагате фотоапарата
на досег с вода. Ако вътрешността на
устройството се намокри, то може да се
повреди. В някои случаи, фотоапаратът
не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно
към слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да увреди очите
ви или да причини неизправност в
устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Възможно е фотоапаратът
да не записва или възпроизвежда
правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни
или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за
запис, това може да направи носителя
на запис неизползваем или може да
причини повреда или загуба на данни за
изображенията.
• Почистете светкавицата преди
да я използвате. В резултат на
генерираната топлина от светкавицата
по повърхността й може да залепнат
прашинки и тя може да запуши или BG
Забележки относно използването на фотоапарата
да се запали. Почистете повърхността
на светкавицата с мека текстилна
почистваща кърпичка, за да отстраните
праха или мръсотията и др.
Carl Zeiss обектив
Този фотоапарат е оборудван с обектив
Carl Zeiss, който е в състояние да
възпроизвежда отлични изображения
с висок контраст. Обективът за този
фотоапарат е изработен посредством
висококачествена система, утвърдена
от Carl Zeiss, и е в съответствие с
качествените стандарти на Carl Zeiss
Германия.
Забележки за светкавицата
• Не пренасяйте фотоапарата, като
го държите за светкавицата, и не
прилагайте прекалена сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попадне
вода, прах или песъчинки, това може да
причини неизправност.
Не се предоставят компенсации за
повреди в съдържанието на записа
или за проблеми със записа.
Sony не дължи компенсации, ако
поради неизправност на фотоапарата
или на носителя и др., записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Препоръка за подсигуряване на
данните
За да предотвратите потенциален риск
от загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на друг носител.
Забележки за LCD екрана,
обектива и сензора
• Екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче
върху екрана да се появят малки черни и/
или ярки петънца (бели, червени, сини
или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса
на снимане и по никакъв начин не влияе
на записваното изображение.
BG
12
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина и не снимайте срещу
слънцето дълго време. Вътрешният
механизъм може да се повреди. Ако
слънчевата светлина се фокусира върху
близък обект, това може да причини
пожар.
• Възможно е, когато снимате в
студени условия, на LCD екрана да
се появят остатъчни образи. Това
не е неизправност. Когато включите
фотоапарата на студено място, е
възможно екранът временно да остане
тъмен. Когато фотоапаратът се затопли,
екранът ще заработи нормално.
• Записаното изображение може да се
различава от това, което сте видели
преди записа.
Забележки за дълги записи
• Когато записвате продължително,
температурата на фотоапарата се
повишава. Ако температурата се покачи
над определено ниво, на екрана ще
се изведе иконата и фотоапаратът
автоматично ще се изключи. Ако
захранването се изключи, оставете
устройството за 10 или повече минути, за
да може температурата във вътрешността
му да спадне до безопасни граници.
• Когато температурата на околната среда е
висока, температурата на фотоапарата се
покачва бързо.
• Когато температурата на фотоапарата се
повиши, качеството на изображенията
може да се влоши. Преди да продължите
снимките ви препоръчваме да изчакате
температурата на устройството да спадне.
• Повърхността на фотоапарата и батерията
може да се загреят при продължителна
употреба. Това не е неизправност.
Забележки за съвместимостта
на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Забележки относно използването на фотоапарата
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат,
не е гарантирано.
Забележки, когато прехвърляте
AVCHD видеоклипове на вашия
компютър
Забележки, когато
възпроизвеждате видеоклипове
на други устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат. Видеоклиповете, записани с този
фотоапарат в AVCHD формат, не могат да
се възпроизвеждат на следните устройства.
– На други устройства, съвместими с
AVCHD формат, които не поддържат
High Profile.
– На устройства, несъвместими с AVCHD
формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile за запис в
MP4 формат. Поради тази причина
видеоклиповете, записани с този
фотоапарат в MP4 формат, не могат да се
възпроизвеждат на устройства, които не
поддържат MPEG-4 AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формат. DVD
плейърите или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими
с AVCHD формата. Също така, DVD
плейърите или рекордерите може да
откажат при изваждането на дискове с HD
Предупреждение относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други материали да бъдат
защитени с авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали може да
противоречи на закона за авторското право.
Изображенията, използвани в
това ръководство
Снимките, използвани като примери, са
обработени и не са истинските изображения,
заснети с помощта на този фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в това
ръководство
Данните за работата и техническите
характеристики са дефинирани при следните
условия, освен за случаите, указани в това
ръководство: при обичайна температура на
околната среда от 25°С и при използване на
батерия, която е зареждана в продължение на
1 час след като лампичката за зареждането се
е изключила.
Употреба и грижи
Не работете грубо с продукта, не го
разглобявайте и модифицирайте, както и
не го подлагайте на сътресения или удари в
резултат например на блъскане, изпускане
или настъпване. Бъдете особено внимателни
с обектива.
Забележки за изхвърляне или
прехвърляне на собствеността
на фотоапарата
Преди да изхвърлите или прехвърлите
собствеността на фотоапарата, ви
препоръчваме да изтриете регистрираните
лица, за да защитите вашата лична
информация (стр. 31).
BG
13
Преди употреба
Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове на
компютър, за Windows операционни системи
използвайте вградения софтуер “PlayMemories Home”; за Mac операционни системи
използвайте софтуера “iMovie”, включен към
Mac компютъра.
качество.
• Видеоклиповете, записани с 1080 60p/1080
50p сигнал, могат да се възпроизвеждат
само на 1080 60p/1080 50p-съвместими
устройства.
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скобите указва броя на приложените артикули.
• Фотоапарат (1)
• Раменна дръжка (1)
• Акумулаторна батерия
NP-BX1 (1)
• Капаче на обектива (1)
• Micro USB кабел (1)
• Променливотоков адаптер
AC-UD10 (1) (За потребители
от страни/региони, различни
от САЩ и Канада)
• Захранващ кабел (1)* (не
е приложен за моделите за
САЩ и Канада)
*Възможно е към фотоапарата
да има приложени няколко
захранващи кабела. Използвайте
подходящия кабел за вашата
държава/регион.
BG
14
• Капаче на гнездото за
аксесоари (1) (Прикрепено
към фотоапарата)
• Почистваща кърпичка (1)
• Ръководство с инструкции
(1) (Това ръководство)
Идентификация на частите
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно
операцията.
Предна част
Преди употреба
A Кукички за раменната дръжка
• Прикрепете двата края на
дръжката към фотоапарата
G Пръстен за превключване в
режим Макро (46)
H Диск за режим на
фокусиране (23)
I Пръстен за фокусиране (23)
B Помощна лампичка за
автофокус (28)/Лампичка за
самоснимачка
C Маркировка за сенника
D Обектив
E Пръстен на диафрагмата (23)
F Маркировка за диафрагмата/
Маркировка за превключване в
режим Макро
BG
15
Идентификация на частите
Задна част/Странични части
A Превключвател
(изкарване на
светкавицата) (23)
B Светлинен сензор
C Лампичка за зареждане 37)
D Микро USB конектор (61)
E HDMI микро жак
F Жак m (Микрофон)
• Когато свързвате външен
микрофон, фотоапаратът
автоматично превключва
от вградения микрофон
към външния микрофон.
Когато външният микрофон
е от типа plug-in-power,
захранването се черпи от
фотоапарата.
G LCD екран (20)
H Бутон
(Възпроизвеждане)
(49)
I Контролен диск (24, 51)
J Бутон MOVIE (Видеоклип)
(30, 48)
BG
16
K За запис: Бутон AEL
(Заключване на автоматичната
експонация) (30)
За преглед: Бутон
(Увеличаване) (55)
L За запис: Бутон Fn
(Функция) (24, 25)
(Индекс
За преглед: Бутон
с изображения) (55)
M Контролен диск
N Бутон (Изтриване) (50)
O Бутон MENU (27)
Идентификация на частите
Горна част
B Диск за компенсиране на
експонацията (23)
C Бутон C (потребителски
настройки) (30)
Можете да използвате и
аксесоари, които са съвместими с
гнездото. Операциите с аксесоари
на други производители не са
гарантирани.
D Ключ за захранване (43)
E Диск за избор на режим (51)
F Гнездо за аксесоари*
• Възможно е някои от
аксесоарите да не се поставят
плътно докрай в гнездото и да
са частично издадени. Въпреки
това, ако аксесоарът достига
предната част на гнездото,
връзката е осъществена.
Маркер за позициониране
на сензора за изображението
H Светкавица **
G
I Микрофон ***
*
За подробности относно
съвместимите аксесоари с
гнездото посетете интернет
страницата на Sony или се
консултирайте с вашия доставчик
на Sony продукти или с местен
упълномощен сервиз.
Функциите на фотоапарата за
визьор са налични само когато
използвате аксесоара за визьор
FDA-EV1MK (продава се отделно).
** За да повдигнете светкавицата,
първо се уверете, че не сте я
блокирали с пръсти или друг
предмет, след това плъзнете
превключвателя (изваждане на
светкавицата). Когато не желаете
да използвате светкавицата, я
натиснете с пръст, за да се прибере
на мястото си. Внимавайте да
не прещипете пръста си, когато
затваряте светкавицата.
***Не закривайте тази част, докато
записвате видеоклипове.
Закриването й може да причини
смущения или да доведе до
запис на по-слаб звук.
BG
17
Преди употреба
A Бутон на затвора (46)
Идентификация на частите
Долна част
A Отделение за поставяне на
батерията (36)
B Гнездо за картата-памет (41)
C Лампичка за достъп (42)
D Лост за заключване
E Говорител
F Гнездо за статив
• Използвайте статив с винт,
който е по-къс от 5.5 mm. В
противен случай стативът
няма да бъде здраво прикрепен
и фотоапаратът може да се
повреди.
G Капаче на отделението за
батерията/картата-памет (36, 41)
BG
18
Идентификация на частите
Използване на контролния диск
Преди употреба
• Функцията DISP (Извеждане на съдържание) е зададена за горния
бутон на контролния диск (стр. 29). Можете да зададете желаните
функции към левия, десния и долния бутони (стр. 30).
• Можете да преместите рамката за избор, като завъртите контролния
диск или като натиснете горната/долната/лявата/дясната страна на
диска. В това ръководство натискането на диска нагоре/надолу/
наляво/надясно се указва с маркировката v/V/b/B.
BG
19
Списък с икони на екрана
За режим на работа
с LCD екран*
За възпроизвеждане
(дисплей с основна
информация)
* Режимът на работа с визьора е наличен и подходящ, когато снимате с
външен визьор (продава се отделно).
Дисплей
Дисплей
Индикация
Режим на запис (51)
Индикация
Карта-памет (41)/
Качване (33)
Брой на изображенията,
които можете да запишете
Екранно съотношение на
снимките (27)
Размер на снимките (26)
Номер за запаметяване (51)
Иконки за разпознаване
на сцена (25)
Качество на снимките (26)
Икона за наслагване
Помощна лампичка за
автофокус
BG
20
Кадрова честота за
видеоклипове (28)
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Индикация
Оставащ заряд на
батерията (39)
Режим на фокусиране (23)
Светкавицата се зарежда
Област за автофокус (25)
Изключена настройка на
ефекта (29)
Не записва звук при
запис на видеоклипове
(28)
Ефект на меки тонове на
човешката кожа
Намаляване на
смущенията, причинени
от вятъра (28)
Стабилизация/
Предупреждение за трептене
на фотоапарата (45)
Разпознаване на лице/
Задействане на затвора при
усмивка (25)
Предупреждение за
прегряване (12)
Баланс на бялото
(Автоматична настройка,
Предварителна настройка,
Потребителска настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър) (25)
Номер на папка - файл
Защита (32)
DPOF настройка (32)
Предупреждение за оставащ
заряд на батерията (39)
Преди употреба
Режим на работа със
светкавица (25)/Намаляване
на ефекта “червени очи” (29)
Файлът с базата данни е
пълен/Грешка във файла с
базата данни
Режим на преглед (31)
Дисплей
Дисплей
Режим на запис на
видеоклипове (28)
Режим на измерване (25)
Оптимизатор на динамичния
обхват/Автоматичен висок
динамичен обхват (25)
Творчески стил (54)/
Контраст, Наситеност,
Острота
Индикация
Режим на работа (25)
Картинен ефект (26)
BG
21
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Автоматично кадриране на
портрет (26)
Компенсация на
експонацията/Ръчно
измерване
Компенсация на светкавицата
(25)
EV скала (само за режим на
работа с визьора)
Разпознаване на
усмивка/Индикатор за
чувствителност
Дисплей
Индикация
Времетраене на видеоклип
(m:s)
Фокус (46)
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
ISO чувствителност (53)
AE заключване (23)
Грешка в изображение
с автоматичен висок
динамичен обхват
Грешка при картинния ефект
Хистограма
Дата на записа/Час на
възпроизвежданото
изображение
Номер на файл/Брой
записани изображения в
избрания режим на преглед
Проследяващ фокус
BG
22
Дисплей
Индикация
Област за точково измерване
Цифров нивелир
Интелигентен телеконвертор
Интелигентно приближение/
Приближение Ясно
изображение (27)/Цифрово
приближение (27)
Индикатор за скорост на
затвора
Индикатор за отвор на
диафрагмата
Режим макро
Функции, които можете да управлявате
с бутоните/диска
Можете да настроите или да управлявате различни функции с тези
бутони/дискове.
За местоположението на бутоните/дисковете вижте “Идентификация на
частите” (стр. 15).
Диск за избор на
режим
Превключва режима на запис.
Бутон MENU
Извежда екрана с менюто за настройка на опциите
на менюто.
Записва видеоклипове.
Фиксира експонацията за целия екран./Увеличава
изображение в режим на преглед.
Бутон Fn/Бутон
Извежда екрана с настройки за функциите, които
са зададени, като използвате бутона Fn. В режим на
преглед във визьора, преминава към екран Quick
Navi (Бърза навигация)./Извежда едновременно
няколко изображения на екрана.
DISP на
контролния диск
Превключва дисплея с информация за записа на LCD
екрана.
Бутон
Възпроизвежда изображения.
Бутон
Извежда упътването във фотоапарата. /Изтрива
изображения.
Бутон С
(Потребителски
настройки)
Програмира често използвани функции към бутона.
Диск за режим на
фокусиране
Избира начина на фокусиране според движението
на обекта.
Диск за
компенсация на
експонацията
Задава обхвата на настройката за експониране.
Пръстен за
диафрагмата
Ръчно задава стойността на диафрагмата
(F-стойност).
Пръстен за
превключване в
режим Макро
Превключва в режим на снимки в близък план.
Пръстен за
фокусиране
Регулира фокуса ръчно.
Превключвател
(изваждане на
светкавицата)
Повдига светкавицата.
Списък с функции
Бутон MOVIE
Бутон AEL/Бутон
BG
23
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция)
Този бутон се използва за настройка или изпълнение на функциите,
които се използват често при запис.
1 Натиснете бутона Fn.
2 Изберете желаната опция с помощта на v/V/b/B
на контролния диск, след това натиснете z, за да
въведете избора си.
Извежда се екранът с настройки.
3 Като следвате упътването за
операциите, изберете и въведете
желаната функция.
Упътване за операциите
За да настроите функции директно в екрана с информация за записа
Завъртете контролния диск без да натискате z на стъпка 2, за да
настроите функциите директно в екрана с информация за записа.
Можете да извършите фини настройки на някои от функциите, като
използвате контролния диск.
BG
24
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)
Функциите, които могат да бъдат избрани с бутона Fn, са както следва:
Задава режима на работа като например непрекъснат запис.
(Single Shooting (Запис на едно изображение)/Cont. Shooting
(Непрекъснат запис)/Spd Priority Cont. (Непрекъснат запис с
приоритет на скоростта)/Self-timer (Самоснимачка)/Bracket:: Cont
(Клин: Непрекъснат запис)/Single Bracket (Запис на единично
изображение с клин)/WB bracket (Баланс на бялото при запис с
експонационен клин)/DRO Bracket (Клин на оптимизатора на
динамичния обхват)).
Задава настройките на светкавицата. (Flash Off (Изключена
Flash Mode (Режим
светкавица)/Autoflash (Автоматична светкавица)/Fill-flash
на работа със
(Запълваща
светкавица)/Slow Sync. (Бавна синхронизация)/Rear
светкавицата)
Sync. (Задна синхронизация)/Wireless (Безжична светкавица))
Задава чувствителността към светлината. Колкото по-голямо е
ISO
числото, толкова по-бърза е скоростта на затвора. (Multi Frame
Noise Reduct. (Многокадрово потискане на цветния шум)/ISO
AUTO to 102400 (ISO AUTO до 102400))
Metering Mode (Режим Избира начина на измерване на осветеността. (Multi
(Многосегментно)/Center (Измерване в центъра)/Spot (Точково
на измерване)
измерване))
Избира област за фокусиране. (Multi (Множествено фокусиране)/
Autofocus area
(Област за автофокус) Center (Фокусиране в центъра)/Flexible Spot (Гъвкаво точково
фокусиране))
White Balance (Баланс Регулира цветните тонове на изображението. (Auto WB
(Автоматична настройка на баланса на бялото)/Daylight (Дневна
на бялото)
светлина)/Shade (Сянка)/Cloudy (Облачно)/Incadescent (Лампа
с волфрамова жичка)/Fluor.: Warm White (Флуоресцентно
осветление: Топло бяло)/Fluor.: Cool White (Флуоресцентно
осветление: Студено бяло)/Fluor.: Day White (Флуоресцентно
осветление: Дневно бяло)/Fluor.: Daylight (Флуоресцентно
осветление: Дневна светлина)/Flash (Светкавица)/C.Temp
(Температура на цветовете)/Filter (Цветен филтър)/Custom
1-3 (Режими по избор на потребителя 1-3)/ Custom Setup
(Потребителска настройка))
Автоматично поправя яркостта и контраста на изображението.
DRO/Auto HDR
(Off (Изключена настройка)/D-Range Opt. (Оптимизиране на
динамичния обхват)/Auto HDR (Автоматичен висок динамичен
обхват))
Избира желаната от вас обработка на изображението. (Standard
Creative Style
(Стандартен режим)/Vivid (Живи цветове)/Neutral (Неутрално
(Творчески стил)
изображение)/Clear (Ясно изображение)/Deep (Дълбоко
изображение)/Light (Светло изображение)/Portrait (Портретно
изображение)/Landscape (Пейзаж)/Sunset (Залез)/Night Scene
(Нощен режим)/Autumn leaves (Есенни листа)/Black & White
(Черно-бяло/Sepia (Сепия)/Style Box1–6 (Избор на стил 1–6)
Регулира интензитета на светкавицата.
Flash Comp.
(+3.0EV до -3.0EV)
(Компенсация на
светкавицата)
Разпознава лица и автоматично регулира различните настройки.
Smile/Face Detect.
Автоматично освобождава затвора, когато разпознае усмивка.
(Разпознаване на
(Face Detection Off (Разпознаването на лице е изключено)/Face
усмивка/лице)
Detection On (Regist. Faces) (Разпознаването на лице е включено
(Регистрирани лица))/Face Detection On (Разпознаването на лице
е включено)/Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
Scene Selection (Избор Избира подходящия режим измежду режимите за избор на сцена
спрямо условията за запис. (Portrait (Портрет)/Sports Action
на сцена)
(Спортни събития)/Landscape (Пейзаж)/Sunset (Залез)/Night Scene
(Нощна сцена)/Hand-held Twilight (Запис на нощна сцена от
ръка)/Night Portrait (Портрет при нощни условия))
BG
Drive Mode (Режим на
работа)
Списък с функции
25
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)
Избира режима на експониране, който е най-подходящ за обекта
или ефекта.
(P/A/S/M)
Записва снимки с различни ефекти, за да придаде специфична
Picture Effect
атмосфера на изображението. (Off (Изключен)/Toy Camera
(Картинен ефект)
(Ломография)/Pop Color (Поп цвят)/Posterization (Постеризация)/
Retro Photo (Ретро снимка)/Soft High-key (Мека светла снимка)/
Partial Color (Частичен цвят)/High Contrast Mono. (Чернобяло изображение с висок контраст)/Soft Focus (Мек фокус)/
HDR Painting (Картина с висок динамичен обхват)/Rich-tone
Mono. (Черно-бяло изображение с наситени тонове)/Miniature
(Миниатюра)/Watercolor (Акварел)/Illustration (Илюстрация))
Анализира сцената, когато записвате лице, и запазва друго
Auto Port. Framing
(Автоматично кадриране изображение с по-добра композиция. (Off (Изключено)/Auto
(Автоматична настройка))
на портрет)
Избира автоматичен режим на запис
Auto Mode
(Intelligent Auto (Запис с автоматични настройки)/Superior Auto
(Автоматични
(Запис с допълнителни автоматични настройки))
настройки)
Soft Skin Effect (Ефект Задава ниво на ефекта на меките тонове на човешката кожа.
(Off (Изключен)/Low (Слаб)/Mid (Среден)/High (Силен))
на меките тонове на
човешката кожа)
Задава качество на снимките.
Quality (Качество)*
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine (Високо качество)/Fine (Добро
качество)/Standard (Стандартно качество))
Aspect Ratio (Екранно Избира екранното съотношение на снимките.
(3:2/16:9)
съотношение)*
Image Size (Размер на Избира размера на снимките.
(L/M/S)
изображението)*
Movie (Видеоклип)
* Работи само когато използвате екрана Quick Navi.
BG
26
Функции, избирани чрез бутона MENU
Можете да зададете основните настройки за фотоапарата като
цяло или можете да изпълнявате функции като например запис,
възпроизвеждане или други операции.
Натиснете бутона MENU, изберете желаната опция с помощта на
v/V/b/B на контролния диск и след това натиснете центъра на
контролния диск.
Изберете страница от менюто Изберете опция в менюто
Списък с функции
Меню за запис на снимки
Image Size (Размер
на изображението)
Избира размера на снимките.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2) L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio (Екранно Избира екранното съотношение на снимките.
съотношение)
(3:2/16:9)
Panorama: Size
(Панорама: Размер)
Задава качество на снимките.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine (Високо качество)/Fine (Добро
качество)/Standard (Стандартно качество))
Задава размер на панорамното изображение.
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Panorama: Direction
(Панорама: Посока)
Задава посоката на записа за панорамни изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
Clear Image Zoom
(Приближение за
ясно изображение)
Приближава изображението с по-високо качество отколкото при
функцията Цифрово приближение.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Digital Zoom
(Цифрово
приближение)
Приближава изображението повече отколкото в режим Clear Image
Zoom (Приближение за ясно изображение).
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Quality (Качество)
BG
27
Функции, избирани чрез бутона MENU
Long Exposure
NR (Потискане на
цветния шум при
дълга експонация)
Задава обработка за потискане на цветния шум за снимки, при
които скоростта на затвора е 1 секунда или повече.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
High ISO NR (Потискане
на цветния шум при
високи ISO стойности)
AF Illuminator (Помощна
лампичка за автофокус)
Задава обработка за потискане на цветния шум за снимки с висока
чувствителност. (Normal (Нормална настройка)/Low (Ниска
стойност)/Off (Изключена функция))
Включва и изключва рефлектора, който осветява при тъмни
условия, за да помогне на фокусирането.
(Auto (Автоматично активиране)/Off (Изключена функция))
Color Space (Цветова
гама)
Променя скалата на използваните цветове.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
(Автоматично задаване
на експонацията при
задействане на затвора)
Задава настройка дали да регулирате експонацията или не
чрез натискане на бутона на затвора наполовина. Тази опция е
подходяща, когато желаете да регулирате фокуса и експонацията
отделно.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Memory (Памет)
Запаметява комбинации на често използвани режими и настройки,
и позволява лесното им извикване с диска за избор на режим.
(1/2/3)
Меню за запис на видеоклипове
File Format (Формат на
файла)
Задава формат на файла с видеоклипа.
(AVCHD/MP4)
Recording Setting
(Настройки на записа)
Избира качеството и размера на записвания видеоклип.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440x1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
(Стабилизация)
Включва стабилизацията.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Auto Slow Shutter
(Автоматичен бавен
затвор)
Задава дали автоматично да регулира скоростта на затвора, когато
записвате видеоклипове, докато обектът е в тъмна среда
(On (Включен)/Off (Изключен))
Audio Recording (Запис Включва или изключва записа на звук при заснемане на
видеоклип. (On (Включва)/Off (Изключва))
на звук)
Wind Noise Reduct. (Намаляване
на смущенията,
причинени от вятъра)
BG
28
Намалява смущенията, причинени от вятъра, докато записвате
видеоклипове.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Функции, избирани чрез бутона MENU
Меню Custom (по избор на потребителя)
Настройка FINDER/
LCD
Когато използвате визьор (продава се отделно), задава начина на
превключване между визьора и LCD екрана.
(Auto (Автоматично)/Manual (Ръчно))
DISP Button(Monitor)
(Бутон DISP(Екран))
Позволява ви да изберете режим за извеждане на екранния дисплей
на LCD екрана, натискайки DISP на контролния диск.
(Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извежданe на
цялата информация)/No Disp. Info. (Информацията не се извежда)/
Level (Ниво)/Histogram (Хистограма)/For viewfinder (За визьор))
DISP Button(Finder)
(Бутон DISP(Визьор))
Позволява ви да изберете режим за екранния дисплей на визьора,
натискайки DISP на контролния диск, когато използвате визьора
(продава се отделно).
(Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извеждане
на цялата информация)/No Disp. Info. (Информацията не се
извежда)/Level (Ниво)/Histogram (Хистограма))
Peaking Level (Ниво на Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
(High (Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off (Изключено))
подчертаване)
Peaking Color (Цвят за
подчертаване)
Задава цвета, който да се използва за функцията за подчертаване.
(Red (Червен)/Yellow (Жълт)/White (Бял))
MF Assist (Помощ при
ръчно фокусиране)
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава продължителността, за която изображенията ще се извеждат
Focus Magnif. Time
(Време за увеличаване увеличени.
(2 Sec (2 секунди)/5 Sec (5 секунди)/No Limit (Без ограничение))
при фокусиране)
Позволява ви да избирате дали да извеждате ефекта от дадена
Live View Display
функция на екрана или не – например ефекта от стойността на
(Извеждане на
моментните настройки) компенсацията за експонацията. (Setting Effect ON (Настройката е
включена)/Setting Effect OFF (Настройката е изключена))
BG
29
Списък с функции
Намалява ефекта “червени очи”, когато използвате светкавица.
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
“червени очи”)
Извежда решетка от насочващи линии, с които изравняването е
Grid Line (Решетка)
по-лесно.
(Rule of 3rds Grid (Разделя изображението на третини)/Square Grid
(Квадратна решетка)/Diag. + Square Grid (Диагонали + Квадратна
решетка)/Off (Изключена функция))
Извежда изображението след автоматичния запис. Можете да
Auto Review
(Автоматичен преглед) зададете времето за извеждане на изображението.
(10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2 секунди)/Off
(Изключена функция))
Функции, избирани чрез бутона MENU
Func. of C Button
(Функции за бутона
с потребителски
настройки)
Програмира желана функция към бутона С (потребителски
настройки). (Drive Mode (Режим на работа)/Flash Mode (Режим
на запис със светкавицата)/Autofocus аrea (Област на автофокус)/
Soft Skin Effect (Ефект на меки тонове на човешката кожа)/Smile
(Усмивка)/Face Detect. (Разпознаване на лица)/Auto Port. Framing
(Автоматично кадриране на портрет)/ISO/Metering Mode (Режим на
измерване)/Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO (Оптимизатор на динамичния обхват)/
Auto HDR (Автоматичен висок динамичен обхват)/Creative Style
(Творчески стил)/Picture Effect (Картинен ефект)/Image Size (Размер
на изображение)/Aspect Ratio (Съотношение на екрана)/Quality
(Качество)/AEL hold (Заключена експонация в едно положение)/AEL
toggle (Превключване между режимите за заключена експонация)/
AEL hold ( Заключена експонация в едно положение)/
AEL toggle ( Превключване между режимите за заключена
експонация)/AF/MF Control Hold (Задържане на автоматичен/ръчен
фокус)/AF/MF Control Toggle (Превключване между автоматичен/
ръчен фокус)/Smart Telecon. (Интелигентен преобразувател)/ Zoom
(Приближение)/Focus Magnifier (Фокусна лупа)/Memory (Извикване
на настройка от паметта)/Deactivate the LCD (Изключване на LCD
екрана)/Not set (Без настройка))
Програмира желана функция към бутона AEL. Наличните функции
Func. of AEL button
(Функции на бутона AEL) са същите като за [Func. of C Button].
Програмира желана функция към левия бутон на контролния диск.
Func. of Left Button*
(Функции на левия бутон) Наличните функции са същите като за [Func. of C Button].
Func. of Right Button*
(Функции на десния
бутон)
Програмира желана функция към десния бутон на контролния диск.
Наличните функции са същите като за [Func. of C Button].
Func. of Down Button*
(Функции на долния
бутон)
Програмира желана функция към долния бутон на контролния диск.
Наличните функции са същите като за [Func. of C Button].
Smart Telecon./
Zoom (Интелигентен
телепреобразувател/
приближение)
Избира функцията, която да използвате, когато [Smart Telecon./
Zoom] е програмирана за бутона.
(Smart Telecon. (Интелигентен телепреобразувател)/Zoom
(Приближение))
MOVIE Button (Бутон за
запис на видеоклип)
Избира дали бутонът MOVIE да е винаги включен.
(Always (Винаги)/Movie Mode Only (Само в режим на запис на
видеоклип))
* “AEL hold”, “
BG
30
AEL hold” и “AF/MF Control Hold” не могат да бъдат програмирани.
Функции, избирани чрез бутона MENU
Exp.comp.set (Настройка Включва или изключва компенсацията на експонацията в
светлинния обхват на светкавицата. (Ambient&flash (Околна
за компенсация на
светлина и светкавица)/Ambient only (Само околна светлина))
експонацията)
Bracket order (Ред при
запис с клин)
Избира реда при запис с експонационен клин и баланс на бялото при
запис с експонационен клин
Lens Comp.: Shading
(Компенсация на
обектива: Засенчване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено
от монтирания обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off
(Изключена настройка))
Lens Comp.: Chro.
Aber. (Компенсация на
обектива: Хроматична
аберация)
Lens Comp.: Distortion ((Компенсация на
обектива: Изкривяване)
Face Priority Tracking
(Проследяване на лица с
приоритет)
Face Registration
(Регистриране на лица)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени
от монтирания обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off
(Изключена настройка))
(0 t – t +/– t 0 t +)
Списък с функции
Компенсира смущенията на екрана, причинени от монтирания
обектив.
(Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена настройка))
Задава проследяване или не на определено лице, когато
фотоапаратът засече такова, докато следи обект. (On (Включена
функция)/Off (Изключена функция))
Регистрира или променя човека, върху когото фотоапаратът
фокусира с приоритет. (New Registration (Нова регистрация)/Order
Exchanging (Промяна на поредността)/Delete (Изтриване)/Delete All
(Изтриване на всички))
Меню за възпроизвеждане
Still/Movie Select (Избор
на снимка/видеоклип)
Delete (Изтриване)
Slide Show
(Последователно
изреждане на кадри)
Image Index (Индекс с
изображения)
Rotate (Въртене)
Избира формата за извеждане на изображения.
(Folder View(Still) (Преглед на папка(Снимки))/Folder View(MP4)
(Преглед на папка (MP4))/AVCHD View (AVCHD преглед))
Изтрива изображения.
(Multiple Img. (Множество изображения)/All in Folder (Всички в
папката)/All AVCHD view files (Всички AVCHD файлове за преглед))
Възпроизвежда изображения едно след друго.
(Repeat (Повторно изреждане)/Interval (Интервал на смяна на
кадъра)/Image Type (Вид на изображението))
Извежда много изображения по едно и също време.
(4 Images (4 изображения)/9 Images (9 изображения))
Върти снимката в посока обратна на часовниковата стрелка.
(0°/90°/180°/270°)
BG
31
Функции, избирани чрез бутона MENU
Specify Printing (Избор
за печат)
Защитава изображения или отменя защитата им.
(Multiple Img. (Множество изображения)/Cancel All Images (Отменя
защитата на всички изображения)/Cancel All Movies(MP4) (Отменя
защитата на всички видеоклипове (MP4))/Cancel All AVCHD view
files (Отменя защитата на всички AVCHD файлове за преглед))
Прибавя знак за отпечатване за снимката.
(DPOF Setup (DPOF настройка)/Date Imprint (Отпечатване на дата))
Picture Effect (Картинен
ефект)
Прибавя разнообразни ефекти на изображенията.
(Watercolor (Акварел)/Illustration (Илюстрация))
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Playback Display
(Дисплей за
възпроизвеждане)
Задава сила на звука за видеоклиповете.
Protect (Защита)
Задава начина на възпроизвеждане на изображение, записано в
портретен режим. (Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual
Rotate (Ръчно завъртане))
Меню за работа с картата-памет
Format (Форматиране)
Форматира картата-памет.
File Number (Номер на
файл)
Избира начина, който се използва за номериране на снимките и
видеоклиповете.
(Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Folder Name (Име на
папка)
Избира формата за име на папката със снимки.
(Standard Form (Стандартен формат)/Date Form (Формат по дата))
Select REC Folder (Избор Променя избраната папка за запис на снимки и видеоклипове.
на папка за запис)
New Folder (Нова папка) Създава нова папка за запис на снимки и видеоклипове (MP4).
Recover Image DB
(Възстановяване на
файла с база данни)
Display Card Space
(Извеждане на свободното
място на картата)
Възстановява файла с база данни и активира операциите за запис и
възпроизвеждане.
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия
брой снимки, които можете да запишете на картата-памет.
Меню с настройки на часовника
Настройва датата, часа и зимно/лятно часово време.
Date/Time Setup
(Настройки на датата
и часа)
Area Setting (Настройка на Избира часовата зона, в която използвате фотоапарата.
областта)
BG
32
Функции, избирани чрез бутона MENU
Меню с настройки
Menu start (Стартиране
на менюто)
Задава позицията по подразбиране за курсора върху първата или
последната изведена опция от главното меню.
(Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню))
Delete confirm.
(Потвърждение на
изтриването)
Избира опция по подразбиране от екрана за потвърждение на
изтриването между [Delete] и [Cancel].
(“Delete” first (Първо “Изтрий”)/“Cancel” first (Първо ”Отмени”))
Mode Dial Guide
(Упътване за диска за
избор на режим)
Включва или изключва упътването за диска за избор на режим
(пояснения за всеки режим за запис).
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава яркостта на LCD екрана.
(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна настройка)/Sunny
Weather (Слънчево))
Viewfinder Bright. (Яркост Когато използвате визьор (продава се отделно), задава осветеността
на визьора.
на визьора)
(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна настройка))
Списък с функции
LCD Brightness (Яркост
на LCD екрана)
LCD Quality (Качество на Задава качеството на екранния дисплей.
(High (Високо)/ Standard (Стандартно))
LCD екрана)
Power Saving Start Time
(Време за стартиране на
функцията за пестене на
енергия)
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
CTRL FOR HDMI
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим на
пестене на енергията.
(30 Min (30 минути)/5 Min (5 минути)/1 Min (1 минута)/20 Sec (20
секунди)/10 Sec (10 секунди))
Задава резолюцията, когато свържете фотоапарата към HDMI
телевизор
(Auto (Автоматична настройка)/1080p/1080i)
Можете да работите с фотоапарата от телевизор, който поддържа
функцията “BRAVIA” Sync.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Upload Settings*
(Настройки за качване
на изображения)
Включва или изключва функцията на фотоапарата за качване на
данни, когато използвате Eye-Fi карта.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
USB Connection (USB
връзка)
Избира начина, който се използва за USB връзка, според свързаното
устройство.
(Auto (Автоматично свързване)/Mass Storage (Устройство за
съхранение на данни)/MTP (От точка до точка))
BG
33
Функции, избирани чрез бутона MENU
USB LUN Setting (USB
LUN настройка)
Задава режима, когато фотоапаратът е свързан с компютър чрез
USB връзка.
(Multi (Множество)/Single (Единично))
USB Power Supply
(Захранване от USB)
Задава дали да използвате захранване от USB връзката.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
PAL/NTSC Selector
(Селектор за PAL/
NTSC) (само за 1080
50i-съвместими модели)
Audio signals (Звуков
сигнал)
Възпроизвежда видеоклипове, записани с фотоапарат, на телевизор
с NTSC система
(PAL/NTSC)
Задава използването на кратък звуков сигнал при работата с
фотоапарата.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
* Извежда се, когато във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта (продава се отделно).
Version (Версия)
Language (Език)
Demo Mode (Режим на
демонстрация)
Initialize (Нулиране)
BG
34
Извежда версията на софтуера на фотоапарата.
Избира езика.
Задава активиране или изключване на режима на демонстрация за
видеоклипове.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им стойности.
(Reset Default (Нулиране)/Rec mode reset (Нулиране на режима за
запис)/Custom reset (Нулиране на избрани настройки))
Използване на Упътване за функциите
във фотоапарата
Бутон
(Изтриване)
Списък с функции
Можете да използвате бутона (Изтриване)
не само за изтриване на изображения, но
също така за извеждане на вграденото
упътване с инструкции.
Натиснете бутона (Изтриване) в екрана
Fn или екрана с менюто, за да изведете
поясненията за избраната функция или
настройка.
BG
35
Preparing the camera
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте
заредили батерията. Зарядът на батерията намалява малко по малко с
времето, дори ако не я използвате. За да не пропускате възможности за
снимане, зареждайте батерията преди да започнете записа.
1 Плъзнете лостчето, за да
отворите капачето.
2 Поставете батерията докрай,
като използвате върха й, за
да натиснете лостчето за
заключване.
3 Затворете капачето.
BG
36
Лостче за
заключване
Зареждане на батерията
4 Свържете фотоапарата и променливотоковия
адаптер (приложен в комплекта), като използвате
микро USB кабела (приложен в комплекта) и
свържете променливотоковия адаптер към
мрежата от 220 V.
Подготовка на фотоапарата
Захранващ кабел
За потребители в държави/региони,
различни от САЩ и Канада
Лампичката за зареждане светва
в оранжево и зареждането
започва.
• Изключете фотоапарата, докато
зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията,
дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката за зареждане мига,
а зареждането не е приключило,
извадете и отново поставете
батерията.
Лампичка за зареждане
Свети: Зареждане
Изключена: Зареждането е
приключило
Мига:
Получила се е грешка при
зареждането или зареждането
временно е прекъснато,
защото фотоапаратът е извън
подходящия температурен обхват.
BG
37
Зареждане на батерията
Забележки
• Когато лампичката за зареждане на фотоапарата мига, дори ако
променливотоковият адаптер е свързан с мрежата от 220 V, това означава,
че зареждането временно е прекъснато, защото температурата е извън
препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в подходящите
стойности, зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако терминалите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването от терминалите
на батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към найблизкия контакт от електрическата мрежа. Ако се получи повреда, докато
използвате променливотоковия адаптер, незабавно изключете щекера от
мрежата, за да прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии с марката Sony, микро
USB кабел (приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в
комплекта).
Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 155 минути, когато използвате
променливотоков адаптер (приложен в комплекта).
Забележки
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
BG
38
Зареждане на батерията
Зареждане чрез свързване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към
компютър, използвайки микро USB кабел.
– Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен
към мрежата от 220 V, батерията на компютъра може бързо да се изтощи.
Ако случаят е такъв, не оставяйте фотоапарата включен за дълго време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както и не
го възстановявайте от режим sleep, докато между него и фотоапарата е
осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди. Изключете
фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или рестартирате
компютъра, или да възстановите работата му от режим sleep.
– Sony не дава гаранции за зареждането, ако използвате компютри, които са
сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
Проверка на оставащия заряд на батерията
На екрана се извежда индикатор, указващ нивото на оставащия заряд.
Висок заряд
Нисък заряд
Забележки
• Извеждането на правилния индикатор за оставащ заряд отнема около 1
минута.
• Индикаторът за оставащ заряд може да не е изведен правилно при определени
обстоятелства.
• Ако не работите с фотоапарата за определен период от време, докато
захранването е включено, фотоапаратът автоматично се изключва (Функция за
BG
автоматично изключване на захранването).
39
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
Зареждане на батерията
Батерия
За подробности относно живота на батерията вижте стр. 66.
Захранване
Фотоапаратът може да се захранва от електрическата мрежа, като
свържете променливотоковия адаптер (приложен) чрез микро USB
кабела (приложен). Когато снимате за дълги периоди от време,
консумацията на заряд от батерията може да намалее.
Можете да записвате или възпроизвеждате изображения без батерия
във фотоапарата. Въпреки това, препоръчваме ви да поставите
заредена батерия при условия на запис, които изискват повече енергия
като например, когато използвате визьора (продава се отделно) или
когато снимате видеоклипове. В противен случай някои от функциите
ще бъдат ограничени.
За да извадите батерията
Лостче за
заключване
Плъзнете лостчето за заключване.
Внимавайте да не изпускате батерията.
Забележки
• За да запазите терминалите на батерията чисти и да предотвратите късо
съединение, поставете батерията в найлонов плик и др., когато я пренасяте или
съхранявате, за да я изолирате от други метални предмети и др.
BG
40
Поставяне на карта-памет
(продава се отделно)
С този фотоапарат можете да използвате “Memory Stick Duo”
носители и SD крти. За подробности вижте стр. 42.
1 Плъзнете лоста, за да отворите
капачето.
(продава се отделно).
• Насочете подрязания край на картатапамет, както е показано на илюстрацията,
и я поставете добре, докато щракне на
мястото си.
Уверете се, че подрязаният
край е насочен в
правилната посока
3 Затворете капачето на отделението.
BG
41
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете картата-памет
Поставяне на карта-памет (продава се отделно)
За да извадите картата-памет
Лампичка
за достъпа
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това натиснете
картата-памет веднъж.
Забележки
• Никога не изваждайте картата-памет/батерията, когато лампичката за достъп
свети. Това може да повреди данните или самата карта-памет.
Карти-памет, които можете да използвате
Можете да използвате следните носители на запис с този фотоапарат.
Въпреки това правилните операции не са гарантирани за всички
видове карти-памет.
Карта-памет
A
Memory Stick PRO Duo
За снимки
За видеоклипове
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
-
B
Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
C
SD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDXC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
D
• В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото название
както следва:
A: “Memory Stick Duo” носител
B: “Memory Stick Micro” носител
C: SD карта
D: microSD карта-памет
Забележки
• Когато използвате “Memory Stick Micro” носител или microSD карта-памет с
този фотоапарат, се уверете, че използвате подходящ адаптер.
BG
42
Сверяване на датата и часа
Когато включите фотоапарата за пръв път или след като нулирате
функциите, се извежда екран за настройка на датата и часа.
1 Задайте ключа на захранването
в положение ON, за да включите
фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Извежда се екранът, който се използва за
настройка на датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте в
положение OFF.
2 Уверете се, че сте избрали
[Enter] на екрана, след това
натиснете z на контролния
диск.
3 Изберете желаната географска област, след това
натиснете z.
4 Изберете всяка опция с
помощта на b/B и задайте
цифровата стойност с
помощта на v/V.
[Daylight Svg.:]: Включва или
изключва функцията за автоматично
задаване на лятно часово време.
[Date Format:]: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ,
а обяд – като 12:00 РМ.
BG
43
Сверяване на датата и часа
5 Повторете стъпка 4, за да зададете други опции,
след това натиснете z на контролния диск.
6 Уверете се, че сте избрали [Enter], след това
натиснете z на контролния диск.
За да отмените настройката за дата и час
Натиснете бутона MENU.
Повторна настройка на датата/часа
Когато включите фотоапарата за пръв път, автоматично се извежда
екран за сверяване на датата и часа. Следващия път, когато решите да
настройвате датата и часа, използвайте менюто.
Бутон MENU t 1 t [Date/Time
Setup] или [Area Setting] (стр. 32)
Бутон MENU
Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която
да поддържа датата и часа, както и други настройки на фотоапарата,
независимо дали захранването е включено или не, и независимо дали
батерията е поставена.
BG
44
Запис на ясни изображения без трептене
на фотоапарата
“Трептене на фотоапарата” е нежелателно движение на фотоапарата,
което се получава по време на запис. То може да доведе до запис на
размазано изображение.
За да намалите трептенето на фотоапарата при записа, можете да
използвате функцията Стабилизиране.
Бутон MENU t
1 t [SteadyShot] t Изберете
желаната настройка
Подготовка на фотоапарата
BG
45
Shooting and viewing images
Запис на снимки
В режим на автоматичен запис фотоапаратът анализира обекта и ви
позволява да записвате с най-подходящите настройки.
1 Задайте диска за избор на
режим в положение
(Автоматичен режим).
2 Придържайте фотоапарата стабилно,
като е показано на илюстрацията.
3 Натиснете бутона на
затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус,
индикаторът (z) светва.
• Най-късото разстояние за снимане
е приблизително 0.3 m (от сензора
за изображението (стр. 17))
• Когато завъртите пръстена за
режим Макро в положение “0,2m0,35m”, фотоапаратът преминава
в режим на макро запис. Найкъсото разстояние за снимане е
приблизително 0.2 m. Режимът
Макро е подходящ за запис на
близки планове на обекти като
цветя или храни.
BG
46
Пръстен за режим
Макро
Запис на снимки
4 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
изображението.
• Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице с [Auto Port. Framing],
зададен в положение [Auto], записаното изображение автоматично се
подрязва, за да се постигне подходящата композиция. Запазват се както
оригиналното, така и подрязаното изображение.
Запис и преглед на изображения
BG
47
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона MOVIE, за да
Бутон MOVIE
започнете записа.
• Можете да активирате записа на видеоклипове при
всеки режим на запис.
• Фотоапаратът продължително фокусира, докато е
зададен режим на автофокус.
2 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележки
• Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата или
обектива може да се запише. Можете да изключите този звук, като зададете
[Audio Recording] в положение [Off] (стр. 28).
• Времето за непрекъснат запис на видеоклипове зависи от температурата
на околната среда или състоянието на фотоапарата. Вижте “Забележки
относно продължителния запис на видеоклипове” (стр. 68).
• Извеждането на индикация означава, че температурата на фотоапарата
се е повишила твърде много. Изключете устройството и изчакайте
температурата му да се нормализира.
Промяна на файловия формат
Бутон MENU t
BG
48
1 t [File Format] (стр. 28).
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
.
Бутон
2 Изберете изображение, като завъртите контролния диск.
• За да възпроизвеждате видеоклипове, натиснете z на контролния диск.
Контролен диск
За да въведете пауза/За да започнете
възпроизвеждате
z
За да превъртите бързо напред
B
За да превъртите бързо назад
b
За да възпроизвеждате бавно напред
Завъртете контролния диск по посока
на часовниковата стрелка в режим
на пауза.
За да превъртате бавно назад
Завъртете контролния диск в посока
обратна на часовниковата стрелка в
режим на пауза.
• Видеоклипът се възпроизвежда
кадър по кадър.
За да регулирате силата на звука
V t v/V
За да изведете информация
v
Забележки
• Възможно е видеоклиповете, записани с други устройства, да не се
възпроизвеждат с този фотоапарат.
Превключване между снимки и видеоклипове
За да възпроизвеждате снимки, задайте [Still/Movie Select] в
положение [Folder View(Still)], а за да възпроизвеждате видеоклипове,
задайте [Still/Movie Select] в положение [Folder View(MP4)] или
[AVCHD View].
Бутон MENU t
желания режим
1 t [Still/Movie Select] t Изберете
BG
49
Запис и преглед на изображения
Действие в режим на
възпроизвеждане на
видеоклипове
Изтриване на изображения
Веднъж изтрито, изображението не можете да се възстанови.
Уверете се, че наистина желаете да изтриете изображението преди
да го направите.
1 Изведете изображението, което
желаете да изтриете, и натиснете
бутона (Изтриване).
Бутон
(Изтриване)
2 Изберете [Delete] с помощта на v на контролния
бутон, след това натиснете z.
Забележки
• Не можете да изтривате защитени изображения.
BG
50
Selecting a shooting mode
Избор на режим на запис
Завъртете диска за избор
на режим и задайте
желания режим на запис.
Фотоапаратът разполага със следните режими.
(Автоматичен
режим)
Режимът ви позволява да записвате снимки с
автоматично регулирани настройки.
Позволява ви да записвате с автоматична настройка на
експонацията (скорост на затвора и стойност на отвора
на диафрагмата). Другите настройки могат да бъдат
зададени ръчно.
(Приоритет
на отвора на
диафрагмата)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
отвора на диафрагмата, като използвате диска за
настройка на диафрагмата.
(Приоритет
на скоростта на
затвора)
Позволява ви да регулирате ръчно скоростта на
затвора, като използвате контролния диск.
(Ръчна
експонация)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
експонацията (скорост на затвора и стойност на
диафрагмата), като използвате контролния диск и
диска за настройка на диафрагмата.
1/2/3
Извежда предварително регистрираните настройки в
[Memory] от менюто
Запис на снимки (стр. 28).
(Видеоклип)
(Широкообхватна
панорама)
(Избор на
сцена)
Позволява ви да записвате видеоклипове. Можете
ръчно да регулирате експонацията (скорост на затвора
и стойност на отвора на диафрагмата) в режим М.
Позволява ви да записвате панорамни изображения
чрез комбиниране на няколко изображения.
Позволява ви да записвате с предварително зададени
настройки, в зависимост от сцената.
BG
51
Избор на режим на запис
(Автоматична
програма)
Функции, които можете да използвате
за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на
запис.
В таблицата по-долу индикацията показва, че функцията е активна, а
индикацията - показва, че функцията не е активна.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис (51)
Комп. на Самоснимачка Непрекъснат Разпознаване
експонацията
запис
на лица
Затвор за
усмивка
Авт.
кадриране на
портрет
*Когато режимът на експониране е зададен в положение М, експонацията
може да бъде коригирана, когато [ISO] е зададен в положение [AUTO].
BG
52
Various functions
Използване на различните функции на
фотоапарата
Това “Ръководство с инструкции” ви предоставя основно информация
за подготовката на фотоапарата преди да започнете работа с него,
както и информация за списъка с функции. За да научите повече
за фотоапарата, се обърнете към “Cyber-shot Ръководство на
потребителя”, което предлага подробни инструкции за много от
функциите.
ISO чувствителност/Намаляване на смущенията за кадрите
ISO чувствителността може да бъде зададена в положение [AUTO] или
в стойности между ISO 50 и ISO 25600
1 Натиснете бутона Fn и изберете [ISO].
контролния диск.
• Когато изберете [AUTO] и натиснете B на контролния диск,
можете да промените обхвата на настройката [AUTO] в [ISO
AUTO Maximum] или [ISO AUTO Minimum].
• Когато изберете (Намаляване на смущенията за кадрите), можете
да изберете по-високи ISO стойности, отколкото е максималната ISO
чувствителност.
Фотоапаратът автоматично и продължително записва няколко
изображения, комбинира кадрите, намалява смущенията и запечатва
1 снимка.
BG
53
Различни функции
2 Изберете желаната настройка с v/V на
Използване на различните функции на фотоапарата
Творчески стил
Можете да изберете желания стил, който ще използвате, за да
извършвате обработка на изображението, измежду 13 стила и можете
да регулирате контраста, наситеността и остротата за всяка [Creative
Style] опция.
1 Натиснете бутона Fn и изберете [Creative Style].
2 Изберете желания творчески стил с v/V на
контролния диск.
[Creative Style] опция
(Опция за творчески
изглед)
[Style Box] Опция (Опция
за стила)
Можете да регулирате фино
оригиналната настройка и
да запазите резултата.
Запис при нощни условия от ръка
Записва нощни сцени с по-малко цветен шум и размазване без да
се налага използването на статив. Записва поредица от кадри, като
снимките се обработват, за да се намали размазването, ефекта от
трептенето на фотоапарата и цветния шум
1 Задайте диска за избор на режим в
положение
.
2 Натиснете бутона Fn и изберете [Hand-held
Twilight].
BG
54
Използване на различните функции на фотоапарата
DRO/Автоматичен HDR
Използвайки функцията [DRO/Auto HDR], можете да запишете
изображения с разнообразна градация на контраста.
[D-Range Opt.]: Чрез разделянето на изображението на малки части
фотоапаратът анализира контраста на светлините и сенките между
обекта и фона, като произвежда изображение с оптимална яркост и
градация.
[Auto HDR]: Записва 3 изображения с различна експонация и след това
наслагва изображението с правилна експонация, светлите части на
недоекспонираното изображение и тъмните части на преекспонираното
изображение, за да създаде снимка с богата градация.
1 Натиснете бутона Fn и изберете [DRO/
Auto HDR].
Различни функции
2 Изберете желаната настройка с v/V на
контролния диск.
Функции за възпроизвеждане
Удобните функции за възпроизвеждане са както следва:
Променя екрана за възпроизвеждане.
Увеличава или смалява изображението
Завъртете контролния диск, за да увеличите или
намалите изображение.
Завъртете контролния диск, за да превключите към
следващото/предходното изображение.
Изтрива ненужните изображения.
Екран с индекс изображения
Можете да изберете броя изображения, които да изведете; MENU t
1 t [Image Index]
BG
55
Използване на различните функции на фотоапарата
Как да използвате екрана Quick Navi (Бърза навигация)
Използвайки екрана Quick Navi (Бърза навигация), можете да промените
настройките директно. Тази функция е полезна, когато използвате
визьор (продава се отделно).
За подробности относно начина на прикрепяне на визьора вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към визьора.
1 Натиснете DISP на контролния диск, за да зададете
режима на екрана в положение [For viewfinder].
2 Натиснете бутона Fn, за да превключите към екрана
Quick Navi (Бърза навигация).
В режим [Auto Mode] (Автоматична настройка) или [Scene Selection]
(Избор на сцена)
В режим P/A/S/M/[Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама)
3 Изберете желаната опция с помощта на v/V/b/B на
контролния диск.
4 Задайте настройката с помощта на контролния
диск или диска за управление.
• Изберете опция с помощта на контролния диск или регулирайте чрез
диска за управление.
• Натиснете централната част на контролния диск, за да отворите екрана
с настройки за избраната опция.
• Натиснете отново бутона Fn, за да изключите екрана Quick Navi (Бърза
навигация).
BG
56
Използване на различните функции на фотоапарата
Използване на различните функции на фотоапарата
Функции, които могат да се използват в екрана Quick Navi (Бърза
навигация)
Auto Mode (Автоматична настройка)/Scene Selection (Избор на сцена)/
Image Size (Размер на изображението)/Quality (Качество)/Drive Mode
(Режим на работа)/Flash Mode (Режим на работа със светкавица)/Face
Detect. (Разпознаване на лице)/Metering Mode (Режим на измерване)/
White Balance (Баланс на бялото)/DRO/Auto HDR (Автоматичен висок
динамичен обхват)/Creative Style (Творчески стил)/Picture
Effect (Картинен ефект)/Auto Port. Framing (Автоматично кадриране на
портрет)/Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)/ISO/Aspect Ratio
(Съотношение на екрана)/Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове на
човешката кожа)/Autofocus Area (Област за автофокусиране)
Забележки
• Настройките за затъмнените опции не могат да бъдат променяни.
• Когато използвате функцията [Creative Style] (стр. 54), някои от задачите за
настройка могат да бъдат осъществени само в съответния екран.
Различни функции
BG
57
Viewing images on a computer
Използване на софтуера
Използвайте следните приложения, за да оптимизирате работата с
изображения, записани с вашия Cyber-shot фотоапарат.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
За подробности относно инсталирането вижте страници 61 до 63.
Използване на “Image Data Converter”
Като използвате “Image Data Converter”, вие можете да:
• Възпроизвеждате и редактирате изображения, записани в RAW
формат, и да извършвате различни корекции по тях, като например
можете да промените кривата на тоновете и остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и [Creative
Style] (Творчески стил), и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията в RAW формат или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
• Извеждате и сравнявате RAW и JPEG изображения, записани с този
фотоапарат.
• Оценявате изображенията по петобална система.
• Задавате цветови етикети.
Информация как да използвате “Image Data Converter” ще намерите в
помощния файл Help.
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Интернет страница за поддръжка на “Image Data Converter” (само на
английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
BG
58
Използване на софтуера
Използване на “PlayMemories Home”
С “PlayMemories Home” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, на компютър и да
ги извеждате на монитора на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да
отпечатвате и да изпращате изображения като приложения към
електронна поща, да променяте датата на записа и др.
• Да подрязвате и оразмерявате изображения.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Създавате Blu-ray дискове или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато за първи път
създавате Blu-ray/DVD дискове, имате нужда от Интернет връзка.)
Забележки
• “PlayMemories Home” не е съвместим с Mac компютри. Когато
възпроизвеждате изображения на Mac компютри, използвайте подходящите
приложения, приложени към Mac компютрите.
За да използвате “PlayMemories Home”, се обърнете към “PlayMemories
Home Help Guide”.
Щракнете два пъти върху (PlayMemories Home Help Guide) на
десктопа или щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
За поддържаща информация относно “PlayMemories Home” (само на
английски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
BG
59
Преглед на изображения на компютър
• Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [Record Setting],
се преобразуват чрез “PlayMemories Home”, за да се създаде AVCDH диск.
Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете
да създавате диск с оригинално качество на изображенията. Ако желаете
да запазите оригиналното качество на изображенията, трябва да запишете
видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Използване на софтуера
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Препоръчваме ви да подсигурите следната компютърна среда, за да използвате
приложения софтуер и за да копирате изображения чрез USB връзка.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
“PlayMemories
Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока
разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo
2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo
2.40 GHz или по-бърз (AVC HD (PS))
Памет: Windows XP 512 МВ или повече (препоръчваме 1
GВ или повече); Windows Vista/ Windows 7 1 GB или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
по-повече
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
* 64-битови операционни системи или начални издания не се
поддържат. За да използвате функцията за създаване на дискове,
трябва да сте инсталирали Windows Image Mastering API (IMAPI)
версия 2.0 или по-нова.
** Начално издание не се поддържа.
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения
чрез USB връзка, препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
“Image Data
Converter Ver.4”
BG
60
USB връзка: Mac OS X v10.3 - 10.8
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или
по-бърз
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Използване на софтуера
Забележки
• Операциите не са гарантирани за среди, обновени до описаните по-горе
операционни системи, или в среди с няколко операционни системи.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е
възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи.
• Ако свържете фотоапарата посредством USB интерфейс, съвместим с
Високоскоростен USB (USB 2.0-съвместим), това ви позволява да извършвате
усъвършенстван (високоскоростен) трансфер, защото този фотоапарат е съвместим
с Високоскоростен USB (USB 2.0-съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно
и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Инсталиране на “PlayMemories Home”
1 Проверете компютърната среда (стр. 60).
2 Включете фотоапарата и вашия компютър, след
това свържете фотоапарата като използвате
микро USB кабел (приложен в комплекта).
2 Към микро
USB конектор
Микро USB кабел
Windows 7: На компютъра се появява Device Stage.
3 Windows 7: Изберете “PlayMemories Home” в Device
Stage. Windows XP/Windows Vista: Щракнете върху
[Computer] (в Windows XP, [My Computer]) t
[PMHOME], и щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
BG
61
Преглед на изображения на компютър
1 Към USB конектор
Използване на софтуера
4 Продължете с инсталацията, като следвате
инструкциите на екрана.
Когато инсталацията приключи, “PlayMemories Home” (Lite Version) се
стартира.
• Екранът с упътване за инсталиране на “Expanded Feature” за “PlayMemories Home” се извежда на компютъра. Продължете инсталацията
като следвате инструкциите на екрана.
• За да инсталирате “Expanded Feature”, имате нужда от Интернет
връзка. Ако стартирате програмата без да инсталирате тези функции,
упътването за инсталиране ще се изведе, ако щракнете върху
функцията, която можете да използвате с “Expanded Feature”.
Забележки
• Влезте в системата като Administrator (администратор).
• Задайте MENU t
3 t [USB LUN Setting] в положение [Multi].
• Ако Device Stage не се включва с Windows 7, щракнете върху [Computer] t
икона на фотоапарата t икона на медията, и щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуерът “PlayMemories”,
свържете фотоапарата с компютъра и го регистрирайте посредством “PlayMemories Home”. Наличните функции са активни.
• Mac компютрите не поддържат софтуера “PlayMemories Home”. Използвайте
приложенията, приложени към Mac компютрите, за да възпроизвеждате
изображения.
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер “PMB” (Picture Motion
Browser), приложен към фотоапарат преди 2011 г., софтуерът “PlayMemories
Home” ще се запише върху него и е възможно някои от функциите на “PMB”
да бъдат недостъпни.
BG
62
Използване на софтуера
Инсталиране на “Image Data Converter”
Windows:
1 Проверете компютърната среда.
Операционна система (предварително инсталирана): Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
Процесор: Pentium 4 или по-бърз
* Не се поддържат 64-битови операционни системи и Starter (Edition).
** Не се поддържат Starter (Edition).
2 Свалете софтуера от следния Интернет адрес и го
инсталирайте на вашия компютър.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
1 Проверете компютърната среда.
Операционна система (предварително инсталирана): Mac OS X
v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или по-бърз
инсталирайте на вашия компютър.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac
Забележки
• Влезте в системата като Administrator (администратор).
BG
63
Преглед на изображения на компютър
2 Свалете софтуера от следния интернет адрес и го
Others
Научете повече за фотоапарата
(“Cyber-shot Ръководство на потребителя”)
Можете да преглеждате ръководството “Cyber-shot
Ръководство на потребителя” в Интернет. Обърнете се
към него за подробни инструкции относно начина на
работа с фотоапарата.
1 Влезте в Интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат
в страницата.
• Проверете името на модела от долната страна на фотоапарата.
BG
64
Проверка на броя изображения, които
можете да запишете, и времето за
запис на видеоклипове
Когато поставите във фотоапарата носителя
на запис и зададете ключа на захранването
в положение ON, на екрана се извежда
броят изображения, които можете да
запишете (ако записвате, като използвате
настоящите настройки).
Забележки
• Ако индикацията “0” (брой изображения) мига в жълто, това означава, че
носителят на запис е пълен. Сменете носителя на запис с друг или изтрийте
изображения от носителя, който използвате в момента (стр. 31, 50).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой изображения) мига в жълто, това
означава, че не е поставен носител на запис. Поставете носител.
Брой изображения, които можете да запишете
на носителя на запис
Други
Таблицата показва приблизителния брой на изображенията, които
могат да бъдат съхранени на носител на запис, форматиран с този
фотоапарат. Стойностите са определени посредством използването
на стандартни Sony карти за тестове. Стойностите се различават в
зависимост от условията на снимане и вида на използвания носител.
Размер на изображението: L: 24M
Съотношение на екрана: 3:2*
Карта-памет, форматирана с този фотоапарат
(Мерни единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Стандартно качество
2 GB
4 GB
8 GB
16GB
32GB
64GB
9200
280
560
1100
2250
4600
Добро качество
195
395
800
1600
3200
6400
Много добро качество
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
BG
65
Проверка на броя изображения, които можете да запишете, и времето за запис на видеоклипове
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение, различно от [3:2], можете да
записвате повече изображения отколкото е броят, който е указан в таблицата
по-горе (освен когато сте избрали [RAW]).
Брой изображения, които могат да бъдат
записани с помощта на батерията
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да се
различава.
Живот на батерията Брой изображения
Запис (снимки) (когато
[LCD Quality] е зададен в
положение [High])
Прибл. 110 мин.
Прибл. 220
изображения
Запис (снимки) (когато
[LCD Quality] е зададен в
положение [Standard])
Прибл. 135 мин.
Прибл. 270
изображения
Преглед (снимки)
Прибл. 230 мин.
Прибл. 4600
изображения
Реален запис
(видеоклипове)
Прибл. 30 мин.
Непрекъснат запис
(видеоклипове)
Approx. 60 min.
—
—
Забележки
• Горният брой изображения е изчислен при напълно заредена батерия.
Броят изображения може да намалее в зависимост от условията, при които
използвате фотоапарата.
• Броят изображения, който можете да запишете, се отнася за следните
условия на запис:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава
се отделно).
– Когато използвате напълно заредена батерия при температура на околната
среда 25°С.
• Броят изображения за “Запис (снимки)” се основава на стандарта CIPA и е
приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато дискът за избор на режим за фокусиране е зададен в положение AF
(Автофокус).
– Когато DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Display All
Info.].
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на устройството на всеки 10
BG снимки.
66
Проверка на броя изображения, които можете да запишете, и времето за запис на видеоклипове
• Животът на батерията за видеоклипове се основава на стандарта CIPA и се
отнася за запис при следните условия:
– Когато опцията [Recording Setting] е зададена в положение [60i 17M (FH)]/[50i
17M (FH)].
– “Реален запис (видеоклипове)”: Показва приблизителното време за запис
като насока, когато неколкократно извършвате запис, приближение,
готовност за запис и включване и изключване на фотоапарата.
– “Непрекъснат запис (видеоклипове)”: Ако вследствие на зададените
ограничения (29 минути) непрекъснатият запис приключи, натиснете отново
бутона MOVIE (видеоклип), за да продължите записа. Функциите за запис,
като например функцията за приближение, не работят.
Времена за запис на видеоклипове
В таблицата по-долу са посочени приблизителните общи времена
за запис като се използва карта-памет, която е форматирана с
този фотоапарат.
Карта-памет, която е форматирана с този фотоапарат
Капацитет
Размер
2 GB
4 GB
8 GB
(h (час), m (минута))
16GB
32GB
64GB
Други
• Непрекъснатият запис е възможен за приблизително 29 минути (ограничен
от техническите характеристики на продукта). За видеоклипове с размер
[1440x1080 12M], непрекъснатият запис е възможен за приблизително 15
минути (ограничен до размер на файла 2GB).
BG
67
Проверка на броя изображения, които можете да запишете, и времето за запис на видеоклипове
Забележки
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът е
снабден с VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект,
изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква
повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията на запис, обекта
или настройките за качество/размер на изображението.
• Изведените стойности не указват непрекъснато време за запис.
• Времето за запис може да зависи от условията за запис и използваната карта.
• Когато се изведе индикацията , спрете записа на видеоклипа. Температурата
във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво.
• За подробности относно възпроизвеждането на видеоклипове вижте стр. 49.
Забележки относно продължителния запис на видеоклипове
• Записът на висококачествени видеоклипове, или продължителният запис
посредством използването на сензора за изображението, изисква голям
енергиен заряд. Поради това, ако продължите да снимате, температурата във
фотоапарата, и особено температурата на сензора за изображението, ще се
повиши. В този случай фотоапаратът ще се изключи автоматично, тъй като повисоките температури влияят на изображенията и могат да повредят вътрешния
механизъм на устройството.
• Времето за запис на видеоклипове се различава в зависимост от температурата
или състоянието на фотоапарата преди да започнете записа. Ако често
композирате или записвате изображения, след като включите захранването,
температурата във вътрешността на фотоапарата ще се повиши и времената на
запис ще бъдат по-кратки отколкото стойностите, указани в таблицата по-горе.
• Ако фотоапаратът спре записа поради повишаване на температурата, оставете
устройството с изключено захранване за няколко минути. Стартирайте записа,
когато температурата във вътрешността на фотоапарата спадне.
• Времето за запис ще бъде по-дълго, ако:
– Не излагате фотоапарата на директна слънчева светлина.
– Изключвате фотоапарата, когато не го използвате.
• Максималният размер на видеоклипа е около 2 GB. Когато размерът на файла
достигне около 2 GB, записът автоматично спира, ако [File Format] е зададен в
положение [MP4], и автоматично се създава нов файл с видеоклип, когато [File
Format] е зададен в положение [AVCHD].
• Максималното непрекъснато време за запис е 29 минути.
BG
68
Технически
характеристики
Фотоапарат
Минималното фокусно разстояние
е най-краткото разстояние от
сензора за изображението до
обекта.
Максимално увеличение:
Когато пръстенът за
преминаване в режим Макро е
зададен в положение “0,3m”: 0.15 х
Когато пръстенът за
преминаване в режим Макро е
зададен в положение “0,2m0,35m”: 0.26 х
Минимален f-stop: F22
Диаметър на филтъра: 49 mm
Стабилизация: Електронна (само за
видеоклипове)
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация,
Приоритет на затвора,
Приоритет на диафрагмата,
Ръчна експонация, Избор на
сцена (7 режима)
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Сянка,
Облачно, Изкуствено
осветление, Флуоресцентно
(Топло Бяло/Студено Бяло/
Дневно Бяло/Дневна светлина),
Светкавица, Температура на
цветовете/Цветен филтър,
Потребителска настройка
Формат на сигнала:
За 1080 50i:
PAL цвят, CCIR стандарт
HDTV 1080/50i, 1080/50р
характеристикa
За 1080 60i:
NTSC, EIA стандарт
HDTV 1080/60i, 1080/60р
характеристикa
BG
69
Други
[Система]
Устройство за изображения: 35mm
пълен размер (35.8 mm x 23.9
mm) Exmor CMOS сензор за
изображение
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 24.7 мегапиксела
Ефективни пиксели на
фотоапарата:
Прибл. 24.3 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm еднофокусен обектив
f = 35 mm, F2.0
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
Когато [SteadyShot] е в
положение [Off]: 37 mm
Когато [SteadyShot] е в
положение [On]: 44 mm
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
Когато [SteadyShot] е в
положение [Off]: 45 mm
Когато [SteadyShot] е в
положение [On]: 48 mm
Минимално фокусно
разстояние*1:
Когато пръстенът за
преминаване в режим Макро е
зададен в положение “0,3m”: 0.3 m
Когато пръстенът за
преминаване в режим Макро е
зададен в положение “0,2m0,35m”: 0.2 m
*1
Технически характеристики
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Видеоклипове (AVCHD
формат): AVCHD формат Ver.
2.0-съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: двуканален Dolby Digital звук
с Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: “Memory Stick
Duo” носител, “Memory Stick
Micro” носител, SD карта-памет,
microSD карта-памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.75 m до 21.7 m
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Микро USB конектор:USB връзка
Жак на микрофона: 3.5 mm
стерео мини жак
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[Екран]
LCD екран:
7.5 cm (Тип 3.0), TFT drive
Общ брой на точките:
1 228 800 точки
BG
70
[Захранване, общи
положения]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BX1, 3.6 V
Променливотоков адаптер ACUD10/UD11, 5 V
Консумация на електроенергия
(при запис): 2.0 W
Работна температура: от 0°C до
40°С
Температура на съхранение: От
-20°C до +60°С
Размери (Стойности, съвместими
със стандартите на CIPA):
113.3 mm x 65.4 mm x 69.6 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (Стойности, съвместими
със стандартите на CIPA)
(включително батерия NP-BX1
и “Memory Stick Duo” носител):
Прибл. 482 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместим
Технически характеристики
Променливотоков адаптер
AC-UD10/UD11
Изисквания към захранването: AC
100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz,
0.2 A
Изходно напрежение: DC 5 V, 1
500 mA
Работна температура: От 0°C до
40°С
Температура на съхранение: От
-20°C до +60°С
Размери:
AC-UD10: Прибл. 78 mm x 22
mm x 36 mm (Ш/В/Д)
AC-UD11: Прибл. 70 mm x 33
mm x 36 mm (Ш/В/Д)
Тегло:
AC-UD10: Прибл. 45 g
AC-UD11: Прибл. 50 g
Акумулаторна батерия NP-BX1
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
BG
71
Други
Използвани батерии: Литиевойонна батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане:
1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
, “Memory Stick
“Memory Stick”,
PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”.
• “AVCHD Progressive” и логото
“AVCHD Progressive” са търговски
марки на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac, Mac OS и iMovie са
регистрирани търговски марки на
Apple Inc.
• SDXC логото е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• “ “ и “PlayStation” са търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi
Inc.
• В допълнение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това
означенията ™ или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
Технически характеристики
• Прибавете допълнителна наслада
с помощта на вашия PlayStation
3, като свалите приложението за
PlayStation 3 от PlayStation Store (в
регионите, където то е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3
изисква да притежавате PlayStation Network потребителско име
и парола, за да го свалите. Може
да се използва само в държави,
където услугата PlayStation Store
е достъпна.
Допълнителна информация
относно този продукт и
отговори на често задавани
въпроси можете да откриете
на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на мастило, базирано
на растителни масла без летливи
органични съединения
BG
72
Index
Азбучен указател
A–U
AUTO.........................................46
DISP ...........................................39
DRO/Auto HDR.........................55
Fn .........................................24, 25
Func. of C Button.......................30
Image Data Converter ..........58, 63
ISO .............................................53
LCD екран .................................20
MENU ........................................27
MOVIE ......................................48
PlayMemories Home ...........59, 61
Quick Navi .................................56
USB връзка................................33
А-Я
BG
73
Азбучен указател
Автоматичен режим .................46
Баланс на белия цвят................25
Батерия ......................................36
Брой изображения, които
можете да запишете .................65
Бутон C (потребителски
настройки).................................30
Бутон MOVIE .....................30, 48
Бутон с функции .................24, 25
Видеоклип .................................48
Време за запис на
видеоклипове ............................67
Гнездо за аксесоари..................17
Диск за компенсация на
експонацията ............................23
Диск за управление ..................24
Език .....................................11, 34
Жак за микрофон......................16
Запис ..........................................46
Запис в режим на нощни
условия от ръка ........................54
Запис на видеоклипове ............48
Запис на снимки .......................46
Зареждане на батерията ...........36
Избор на снимка/видеоклип ....49
Избор на сцена..........................25
Изтриване..................................50
Карта-памет ........................41, 42
Компютър ..................................58
Контролен диск ........................19
Лампичка за зареждане............37
Меню .........................................27
Намаляване на смущенията за
множество кадри ......................53
Намаляване на трептенето на
фотоапарата ..............................45
Настройка на дата/час..............43
Настройка на областта .............43
Преглед на изображения..........49
Пръстен за преминаване в
режим Макро ............................46
Раменна дръжка........................15
Режим на запис .........................51
Режим на работа .......................25
Ремък .........................................15
Ръководство на потребителя ...64
Сверяване на часа.....................43
Софтуер .....................................58
Стабилизация............................45
Творчески стил .........................54
Технически характеристики ....69
Упътване във фотоапарата .......35
Файлов формат .........................48
Download PDF

advertising