Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 RX10 Фотоапарат с обектив 24–200 mm F2.8 Инструкции за експлоатация

4-477-083-42(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-RX10
Български
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство“)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
1 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете държава или регион.
3 Потърсете името на модела на фотоапарата
в страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела в долната част
на фотоапарата.
Разглеждане на указанията
Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с указания.
MENU
(Изтриване)
BG
2
In-Camera Guide
Фотоапаратът показва обяснения за елементите на менюто и стойностите
на настройките.
1 Натиснете бутона MENU или Fn (Функция).
2 Изберете желания елемент, след което натиснете бутон
(Изтриване).
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна. Запишете
серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел № WW808143 (DSC-RX10)
Сериен № _____________________________
Модел № AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
BG
Сериен № _____________________________
DSC-RX10 Модел № WW808143
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съответства на електрическия контакт, използвайте
адаптер за щепсел с правилната конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Спазвайте предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте батерията на удар, като например удар с чук,
не я изпускайте и не допускайте стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт
с клемите на батерията.
• Не излагайте на висока температура над 60°C (140°F), например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
BG
3
• Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство на Sony или с устройство,
което може да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега на деца.
• Поддържайте батерията суха.
• Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
• Незабавно изхвърляйте употребените батерии, както е описано в инструкциите.
[ Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ контакт, когато използвате адаптера за променлив
ток. Изключете адаптера за променлив ток от контакта незабавно, ако възникне
неизправност, докато използвате устройството.
За потребители в Европа
[ Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
С настоящото Sony Corporation декларира, че цифровият фотоапарат WW808143
съответства на основните изисквания и други приложими разпоредби
на Директива 1999/5/EО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
[ Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне неочаквано, рестартирайте приложението или изключете и включете
отново комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е тестван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра
(9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху
картината и звука на това устройство.
BG
4
[ Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той
не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта.
BG
[ Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни в Европа със системи
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност
или цялост на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази
батерия трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията
от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията
обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
BG
5
Проверка на елементите от комплекта
Числото в скоби посочва броя елементи.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-FW50 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Адаптер за променлив ток AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) (не е включен
в комплекта за САЩ и Канада) (1)
• Лента за носене на рамо (1)
• Капачка на обектива (1)
• Сенник на обектива (1)
• Капачка на гнездото за аксесоари (1) (прикрепена към фотоапарата)
• Сенник на окуляра (1) (прикрепен към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
6
Идентифициране на компонентите
A Превключвател ON/OFF
(захранване)
B Спусък
C При снимане: Лост W/
T (мащабиране)
При преглеждане: Лост
за
(индекс)/лост за
мащабиране при
възпроизвеждане
D Индикатор на самоснимачка/
Лъч за подпомагане на AF
E Индекс за отвора на
диафрагмата
F Обектив
G Пръстен за ръчна настройка
• Можете да мащабирате чрез
пръстена за ръчна настройка,
когато сте в режим на
автоматичен фокус. Можете
да настройвате фокуса чрез
пръстена за ръчна настройка,
когато сте в режим на ръчно
фокусиране или режим на
директно ръчно фокусиране.
H Селектор за компенсация
на експонацията
I Светкавица
J Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари*
K Селектор на режимите
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Кукичка за лента за носене
на рамо
M Селектор за режима
на фокусиране
N Пръстен за отвор
на диафрагмата
A Бутон
(за осветяване
на горния дисплей)
B Микрофон
C Визьор
BG
BG
7
D Ролка за регулиране
на диоптъра
E Бутон MOVIE (Видеоклип)
F Бутон (отваряне
на светкавицата)
G Горен дисплей
H Бутон C (Потребителски)
I Кукичка за лента за носене
на рамо
J Слот за карта с памет
K Капак на слота за карта с памет
L Индикатор за достъп
A Бутон MENU
B Високоговорител
C Жак m (Микрофон)
• Когато е свързан външен
микрофон, фотоапаратът
превключва от вътрешния
микрофон към външния.
Ако външният микрофон
е със захранване през
интерфейсната връзка,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
D Жак i (за слушалки)
BG
8
E Мулти порт
• Поддържа устройство,
съвместимо с Micro USB.
F Микро жак HDMI
G Индикатор за зареждане
H Светлинен сензор
I LCD екран
J Контролен диск
K Контролен селектор
L При снимане: Бутон AEL
(AE заключване)
При преглеждане: Бутон
(Мащабиране при
възпроизвеждане)
M При снимане: Бутон Fn
(Функция)
При преглеждане: Бутон
(Send to Smartphone)
N Бутон (Изтриване/
In-Camera Guide)
O Бутон
(Възпроизвеждане)
F Капак за свързваща пластина
Използвайте го, когато
използвате адаптер за
променлив ток AC-PW20
(продава се отделно). Вкарайте
свързващата пластина в гнездото
за батерията и прекарайте кабела BG
през капака за свързващата
пластина, както е показано
по-долу.
A Превключвател за отвора
на диафрагмата
• Когато снимате видеоклипове,
поставете превключвателя
за отвора на диафрагмата
в позиция OFF. Ако промените
стойността за отвор
на диафрагмата, докато снимате
видеоклип при превключвател
за отвор на диафрагмата
в положение ON, звукът
от движението на пръстена
за отвор на диафрагмата
ще бъде записан.
B Wi-Fi сензор (вграден)
C
(маркировка N)
• Уверете се, че кабелът
не е прещипан, когато
затваряте капака.
G Капак на гнездото за батерия
H Гнездо за монтиране на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5 mm
(7/32 in). В противен случай
няма да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и той
може да се повреди.
• Докоснете маркировката,
когато свързвате фотоапарата
към смартфон, снабден
с функцията NFC.
• NFC (Комуникация в близко
поле) е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък обхват.
D Лост за изваждане на
батерията
E Слот за поставяне на батерия
BG
9
* За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо за
аксесоари, посетете уебсайта
на Sony или се консултирайте
със съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony. Можете да
използвате и аксесоари, които
са съвместими с гнездото
за аксесоари. Операциите
с аксесоари от други
производители не са гарантирани.
BG
10
Поставяне на батерията
Лост за изваждане на батерията
1
2
BG
Отворете капака.
Поставете батерията.
• Като натискате лоста за изваждане на батерията, поставете
батерията, както е показано. Уверете се, че лостът за изваждане
на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може
да повреди фотоапарата.
BG
11
Зареждане на батерията
За потребители в САЩ и Канада
Захранващ кабел
(проводник към
електрическата
мрежа)
За потребители в държави/
региони, различни от САЩ и Канада
Индикатор за зареждане
Свети: Зареждане
Изкл.: Зареждането
е приключено
Мига:
Грешка при зареждането
или зареждането временно
е поставено в пауза,
защото фотоапаратът не
се намира в подходящия
температурен диапазон
1
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив
ток (в комплекта) чрез Micro USB кабела (в комплекта).
2
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт (гнездо).
Индикаторът за зареждане светва в оранжево и зареждането
започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
• Когато индикаторът за зареждане мига и зареждането не
е приключило, извадете и поставете отново батерията.
BG
12
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът
за променлив ток е свързан към електрическия контакт (гнездо), това
показва, че зареждането е временно преустановено, защото температурата
е извън препоръчителния диапазон. Когато температурата се върне отново
в подходящия диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме
да зареждате батерията при околна температура от 10°C до 30°C (от 50°F
до 86°F).
• Батерията може да не се зарежда ефективно, ако контактните пластини
на батерията са замърсени. В този случай внимателно забършете прахта
с мека кърпа или памучен тампон, за да почистите контактните пластини
на батерията.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време
на използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете
щепсела от електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника
на захранване.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток
от електрическия контакт (гнездо).
• Използвайте само оригинални батерии, кабел за Micro USB (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
• Ако фотоапаратът е свързан към електрически контакт чрез предоставения
адаптер за променлив ток, той няма да получава захранване по време
на снимане/възпроизвеждане. За да захранвате фотоапарата по време
на снимане/възпроизвеждане, използвайте адаптера за променлив ток
AC-PW20 (продава се отделно).
BG
x Време за зареждане (пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 310 мин., при използване
на адаптера за променлив ток (в комплекта).
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на
изтощена докрай батерия при температура 25°C (77°F). В зависимост
от условията на употреба и други обстоятелства зареждането може
да отнеме повече време.
BG
13
x Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата
към компютър посредством Micro USB кабел.
Към USB жак
Забележки
• Имайте предвид следните неща, когато зареждате чрез компютър:
– Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник
на захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава.
Не зареждайте за продължителен период от време.
– Не включвайте/изключвайте и не рестартирайте компютъра, не го
„събуждайте“ от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Това може да причини неизправност
на фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или
„събудите“ компютъра от спящ режим, преустановете връзката
между фотоапарата и компютъра.
– Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или
модифициран компютър.
BG
14
x Капацитет на батерията и брой изображения, които
могат да бъдат записани и възпроизведени
Капацитет
на батерията
Брой изображения
Снимане
(неподвижни
изображения)
LCD екран
Прибл. 210 мин.
Прибл. 420 изображения
Визьор
Прибл. 170 мин.
Прибл. 340 изображения
Типично
снимане на
видеоклип
LCD екран
Прибл. 70 мин.
—
Визьор
Прибл. 70 мин.
—
Непрекъснато
снимане на
видеоклип
LCD екран
Прибл. 145 мин.
—
Визьор
Прибл. 145 мин.
—
Прибл. 315 мин.
Прибл. 6 300 изображения
Преглеждане (неподвижни
изображения)
BG
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи за заредена докрай батерия.
Броят изображения може да намалее в зависимост от условията на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при следните условия:
– Използване на Sony „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) носител (продава
се отделно)
– Батерията се използва при околна температура 25°C (77°F)
– [Display Quality] е с настройка [Standard].
• Броят за „Снимане (неподвижни изображения)“ е базиран на стандарта
CIPA и се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Display All Info.].
– Заснемане на всеки 30 секунди.
– Мащабирането се превключва последователно между позиции W и T.
– Светкавицата се задейства веднъж на всеки два пъти.
– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA
и се отнася за снимане при следните условия:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Типично снимане на видеоклип: Капацитет на батерията, базиран
на многократно стартиране/спиране на снимането, мащабиране,
включване/изключване и т.н.
– Непрекъснато снимане на видеоклип: Капацитет на батерията на базата
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Не се изпълняват други функции, като мащабиране.
BG
15
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете се, че скосеният
ъгъл е в правилната
позиция.
1
2
3
BG
16
Отворете капака.
Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Със скосения ъгъл ориентиран както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
Затворете капака.
x Карти с памет, които могат да се използват
Карта с памет
За неподвижни
За видеоклипове
изображения
Memory Stick XC-HG Duo
A Memory Stick PRO Duo
(само Mark2)
BG
Memory Stick PRO-HG Duo
B Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
SD карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
C SDHC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
SDXC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
microSD карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
D microSDHC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
microSDXC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
• В това ръководство продуктите в таблицата се наричат общо, както следва:
A: „Memory Stick PRO Duo“ носител
B: „Memory Stick Micro“ носител
C: SD карта
D: microSD карта с памет
Забележки
• При поставяне на „Memory Stick Micro“ носител или microSD карти с памет
в този фотоапарат уверете се, че използвате правилния адаптер.
x Изваждане на картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата с памет веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лоста за изваждане на батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
Забележки
• В никакъв случай не изваждайте картата с памет/батерията, когато
индикаторът за достъп (стр. 7) свети. Това може да предизвика повреда
на данните в картата с памет.
BG
17
Настройване на часовника
ON/OFF (Захранване)
Контролен диск
Избор на елементи: v/V/b/B/ /
Задаване: z
1
Поставете превключвател ON/OFF (Захранване)
в позиция ON.
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва настройката
за дата и час.
• Включването на захранването и привеждането в готовност
за работа може да отнемат известно време.
2
3
4
Уверете се, че на екрана е избрано [Enter], след което
натиснете z на контролния диск.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете z.
Задайте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format],
след което натиснете z.
• Когато настройвате [Date/Time], полунощ е 12:00 AM, а обед
е 12:00 PM.
5
BG
18
Проверете дали е избрано [Enter], след което
натиснете z.
Снимане на неподвижни изображения/
видеоклипове
Спусък
BG
Селектор
на режимите
Лост W/T
(мащабиране)
: Auto Mode
: Movie
W: намаляване
T: увеличаване
MOVIE
Снимане на неподвижни изображения
1
2
Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
Когато изображението е във фокус, прозвучава звуков сигнал
и индикатор z или
светва.
Натиснете спусъка докрай, за да заснемете
изображение.
Снимане на видеоклипове
1
Натиснете бутон MOVIE (Видеоклип), за да започнете
да записвате.
• Използвайте лоста W/T (мащабиране), за да промените мащаба.
2
Натиснете бутон MOVIE отново, за да спрете записа.
BG
19
Забележки
• Не отваряйте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
• При използване на функцията за мащабиране по време на снимане
на видеоклип ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата.
Звукът от действието на бутона MOVIE също може да бъде записан
при приключването на записа на видеоклипа.
• Възможно е непрекъснато снимане на видеоклип в продължение
на приблизително 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране
на фотоапарата, когато околната температура е приблизително 25°C (77°F).
След приключването на записа на видеоклипа можете да започнете отново
запис, като натиснете пак бутона MOVIE. В зависимост от околната
температура записът може да спре, за да се предпази фотоапаратът.
BG
20
Преглед на изображения
W: намаляване
T: увеличаване
BG
Контролен диск
(Възпроизвеждане)
1
Изберете изображения: B (следващо)/
b (предходно)
(Изтриване)
или завъртете
контролния диск
Задаване: z
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
x Избиране на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (следващо)/b (предходно)
на контролния диск или като завъртите контролния диск. Натиснете z
в средата на контролния диск, за да преглеждате видеоклиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [Delete] с v на контролния диск, след което натиснете z.
x Връщане към снимането на изображения
Натиснете спусъка наполовина.
BG
21
Работа с други функции
Можете да управлявате другите функции чрез контролния диск, бутона
MENU и т.н.
MENU
Контролен селектор
Fn (Функция)
Контролен диск
x Контролен диск
DISP (Display Contents): Позволява промяна на извежданите показания
на екрана.
z (Eye AF): Фокусира върху очите на човек, когато натиснете бутона.
Снимайте изображения, като натиснете спусъка, докато е натиснато z.
x Бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато
снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете v/V/b/B
на контролния диск.
3 Изберете стойността на настройката, като завъртите контролния диск.
x Контролен селектор
Можете незабавно да промените съответната настройка за всеки режим
на снимане, като завъртите контролния селектор.
BG
22
x Елементи от менюто
(Camera Settings)
Image Size
Избира размера на неподвижните изображения.
Aspect Ratio
Избира съотношението на картината
за неподвижни изображения.
Quality
Задава качеството на изображението
за неподвижни изображения.
Panorama: Size
Избира размера на панорамните изображения.
Panorama: Direction
Задава посоката на снимане за панорамните
изображения.
File Format
Избира формата на файла на видеоклипа.
Record Setting
Избира размера на кадъра на записвания
видеоклип.
Drive Mode
Задава метода на снимане, например за
непрекъснато снимане.
Flash Mode
Задава настройките на светкавицата.
Flash Comp.
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Red Eye Reduction
Намалява ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
Focus Area
Избира зоната за фокусиране.
AF Illuminator
BG
Настройва лъча за подпомагане на AF, който
осигурява светлина при тъмни сцени,
за да помогне на фокусирането.
ISO
Регулира светлочувствителността.
ND Filter
Задава функцията за намаляване на количеството
светлина. Можете да зададете по-ниска скорост
на затвора, да намалите стойността за отвор
на диафрагмата т.н.
Metering Mode
Избира режима на измерване, който определя коя
част от обекта, която се измерва, за да се определи
експонацията.
White Balance
Настройва цветовите тонове на дадено
изображение.
DRO/Auto HDR
Автоматично компенсира яркостта и контраста.
BG
23
BG
24
Creative Style
Избира желаната обработка на изображенията.
Picture Effect
Избира желания филтър за ефекти за постигане
на по-впечатляващ и артистичен израз.
Focus Magnifier
Уголемява изображението преди снимане, така
че да можете да проверите фокуса в детайли.
Long Exposure NR
Задава обработка за намаляване на шума
за снимки със скорост на затвора 1/3 секунда
или по-ниска.
High ISO NR
Задава обработка за намаляване на шума за
снимане с висока чувствителност.
Lock-on AF
Задава функцията за проследяване на обекта
и продължаване на фокусирането.
Smile/Face Detect.
Избира разпознаването на лица и на
автоматичното регулиране на различни
настройки. Задава автоматично освобождаване
на затвора при разпознаване на усмивка.
Soft Skin Effect
Задава ефект на омекотяване на кожата и нивото
на ефекта.
Auto Obj. Framing
Анализира сцената при снимане на лица,
обекти в близък план или обекти, проследени
от функцията за AF заключване, и автоматично
изрязва и запаметява на копие на изображението
с по-впечатляваща композиция.
Auto Mode
При снимане можете да изберете режим
„Intelligent Auto“ или „Superior Auto“.
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки
за постигане на съответствие с условията
при различните сцени.
Movie
Избира режима на експонация, подходящ
за вашия обект или ефект.
SteadyShot
Задава SteadyShot за снимане на неподвижни
изображения. Намалява размазването поради
заклащане на фотоапарата при държане.
SteadyShot
Задава SteadyShot за снимане на видеоклипове.
Color Space
Променя обхвата на пресъздаваните цветове.
Auto Slow Shut.
Задава функцията, която автоматично настройва
скоростта на затвора съобразно яркостта
на околната среда.
Audio Recording
Задава дали да се записва звук при снимане
на видеоклип.
Audio Rec Level
Регулира нивото на аудио записа по време
на снимане на видеоклип.
Audio Out Timing
Задава времевото синхронизиране за аудио изход
по време на запис на видеоклип.
Wind Noise Reduct.
Намалява шума от вятъра по време на запис на
видеоклип.
Memory
Регистрира желаните режими или настройки
на фотоапарата.
BG
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Показва ивици за регулиране на яркостта.
Показва уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Focus Magnif. Time
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в уголемен вид.
Grid Line
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
Audio Level Display
Задава дали да се показва на екрана нивото
на звука, или не.
Auto Review
Задава автоматичен преглед за показване
на изображението след заснемането.
DISP Button
Задава режимите на показване на екрана, които
могат да бъдат избирани чрез натискане на DISP
на контролния диск.
Peaking Level
Подсилва контурите на фокусираните диапазони
чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Peaking Color
Задава цвета, използван за функцията
за проследяване на фокуса.
Exposure Set. Guide
Задава указанията, показвани при промяна на
настройките на експонацията в екрана за снимане.
BG
25
Live View Display
Pre-AF
Задава дали при мащабиране да се използват
Мащабиране за чисто изображение или Цифрово
мащабиране.
FINDER/MONITOR
Задава метода на превключване между визьора
и екрана.
Задава дали да се извършва AEL при натискане
на спусъка наполовина.
Exp.comp.set
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията, да се отразява при компенсацията
на светкавицата.
Bracket order
Задава последователността на снимане за клин на
експонацията и клин на баланса на бялото.
Face Registration
Регистрира или променя лицето, получаващо
приоритет при фокусирането.
Write Date
BG
Задава дали да се извършва автоматично
фокусиране преди натискане на спусъка
наполовина.
Zoom Setting
AEL w/ shutter
26
Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана или не.
Задава дали да се записва датата на снимане върху
неподвижното изображение.
Function Menu Set.
Персонализира функциите, показвани
при натискане на бутона Fn (Функция).
Custom Key Settings
Присвоява желана функция към бутона
и селектора.
Zoom Func. on Ring
Задава функцията за мащабиране на пръстена за
ръчна настройка. Когато изберете [Step], можете
да премествате позицията за мащабиране към
фиксирана стъпка от фокусното разстояние.
MOVIE Button
Задава дали винаги да се активира бутонът MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Задава дали да се деактивират временно
котролният селектор и контролният диск чрез
бутона Fn при снимане. Можете да деактивирате/
активирате контролния селектор и контролния
диск, като натиснете и задържите бутона Fn.
(Wireless)
Send to Smartphone
Прехвърляне на изображения за показване
на смартфон.
Send to Computer
Запазва резервни копия на изображенията
чрез прехвърлянето им в компютър, свързан
към мрежа.
View on TV
Можете да разглеждате изображенията
на телевизор с активирана функция за работа
в мрежа.
Ctrl w/ Smartphone
Заснема неподвижни изображения чрез
дистанционно управление на фотоапарата
посредством смартфон.
Airplane Mode
Можете да настроите това устройство
да не извършва безжични комуникации.
WPS Push
Можете лесно да регистрирате точката на достъп
във фотоапарата, като натиснете бутона WPS.
Access Point Set.
Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Edit Device Name
Можете да смените името на устройството
в Wi-Fi Direct и т.н.
Disp MAC Address
Показва MAC адреса на фотоапарата.
SSID/PW Reset
Нулира SSID и паролата за свързване чрез
смартфон.
Reset Network Set.
Нулира всички мрежови настройки.
BG
(Playback)
Delete
Изтрива изображение.
View Mode
Задава начина на групиране на изображенията
за възпроизвеждане.
Image Index
Показва няколко изображения едновременно.
Display Rotation
Задава посоката на възпроизвеждане
на записваното изображение.
Slide Show
Показва слайдшоу.
Rotate
Завърта изображението.
Enlarge Image
Уголемява възпроизвежданите изображения.
BG
27
4K Still Image PB
Извежда неподвижни изображения
с разделителна способност 4K към телевизор
с HDMI връзка, който поддържа 4K.
Protect
Защитава изображенията.
Specify Printing
Добавя маркировка за заявка за печат
към неподвижно изображение.
(Setup)
Monitor Brightness
Задава яркостта на екрана.
Viewfinder Bright.
При използване на електронен визьор задава
яркостта му.
Finder Color Temp.
Задава цветовата температура на визьора.
Volume Settings
Задава силата на звука за възпроизвеждане
на видеоклипове.
Audio signals
Задава работните звукови сигнали при работа
на фотоапарата.
Upload Settings
Задава функцията на фотоапарата за качване
при използване на Eye-Fi карта.
Tile Menu
Задава да се показва мозаечно меню при всяко
натискане на бутон MENU.
Mode Dial Guide
Включва или изключва указанията за селектора
на режимите (обяснението за всеки режим
на снимане).
Delete confirm.
Задава предварително избраната опция на екрана
за потвърждение за изтриването – Изтриване
или Отказ.
Display Quality
Задава качеството на показване.
Pwr Save Start Time
Задава периода от време до автоматичното
изключване на фотоапарата.
PAL/NTSC Selector
(само за модели,
съвместими
с 1080 50i)
BG
28
Demo Mode
Чрез промяна на телевизионния формат
на устройството е възможно снимане
в различен формат за видеоклип.
Задава включване/изключване на
демонстрационното възпроизвеждане
на видеоклип.
HDMI Resolution
Задава разделителната способност при свързване
на фотоапарата към HDMI телевизор.
CTRL FOR HDMI
Управлява фотоапарата чрез телевизор,
поддържащ „BRAVIA“ Sync.
HDMI Info. Display
Избира дали да се покаже информацията
на екрана на телевизора при свързване
към телевизор, съвместим с HDMI.
USB Connection
Задава метода на свързване чрез USB.
USB LUN Setting
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване
на функциите на USB връзката.
Language
BG
Избира езика.
Date/Time Setup
Задава датата и часа, както и лятното
часово време.
Area Setting
Задава местоположението на използване.
Format
Форматира картата с памет.
File Number
Задава метода, използван за присъединяване
на номера на файловете към неподвижни
изображения и видеоклипове.
Select REC Folder
Променя папката, избрана за записване
на изображения.
New Folder
Създава нова папка за записване на неподвижни
изображения и видеоклипове (MP4).
Folder Name
Задава формат на папката за неподвижни
изображения.
Recover Image DB
Възстановява файла с базата с данни
за изображенията и разрешава записа
и възпроизвеждането.
Display Media Info.
Показва оставащото време на запис
на видеоклипове и броя неподвижни
изображения, които могат да бъдат
записани в картата с памет.
Version
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Setting Reset
Възстановява настройките към стойностите
им по подразбиране.
BG
29
Функции на „PlayMemories Home“
Софтуерът „PlayMemories Home“ ви позволява да импортирате
неподвижни изображения и видеоклипове в компютъра си и да
ги използвате. „PlayMemories Home“ е необходим, за да импортирате
AVCHD видеоклипове в компютъра си.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на изображения
от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции.
Споделяне на
изображения в
„PlayMemories Online“
Качване
Преглеждане на Създаване
на изображения
изображения
на дискове
в календар
с видеоклипове в мрежови
услуги
z Инсталиране на „PlayMemories Home“
Може да инсталирате „PlayMemories Home“ от следния URL адрес:
www.sony.net/pm/
Забележки
BG
30
• За инсталирането на „PlayMemories Home“ се изисква интернет връзка.
• За да използвате „PlayMemories Online“ или други мрежови услуги,
ви е нужна интернет връзка. „PlayMemories Online“ или други мрежови
услуги може да не са достъпни в някои държави или региони.
• За софтуер на Mac направете справка на следния URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтуерът „PMB (Picture Motion Browser)“, предоставен с модели,
пуснати на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран на компютъра ви,
„PlayMemories Home“ ще се презапише върху него и ще се инсталира.
Използвайте „PlayMemories Home“ - софтуер, заменящ „PMB“.
x Инсталиране на „PlayMemories Home“ на компютър
1
Използвайки интернет браузъра на компютъра, отидете
на следния URL адрес и след това щракнете върху
[Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
BG
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
инсталацията.
• За подробности относно „PlayMemories Home“ вижте следната
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само
на английски).
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Добавяне на налични функции
към „PlayMemories Home“
Когато свързвате фотоапарата към
компютър, можете да добавяте функции
към „PlayMemories Home“.
Препоръчваме ви да свържете
фотоапарата към компютъра дори
ако в него вече е инсталиран
„PlayMemories Home“.
Към мулти
порта
Към USB жак
Забележки
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато
се показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини
повреда на данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата
на задачите и след това върху
(иконата за изключване). За Windows Vista
щракнете върху
в лентата на задачите.
BG
31
Функции на „Image Data Converter“
По-долу са показани примери за функциите, които са налични, когато
използвате „Image Data Converter“.
• Можете да редактирате RAW изображения чрез няколко функции
за корекция, като крива на тоналността или рязкост.
• Можете да регулирате изображения чрез баланса на бялото, яркостта,
Креативен стил и др.
• Можете да записвате показваните и редактираните неподвижни
изображения на компютъра.
Съществуват два начина за записване на RAW изображения:
запаметяване и оставяне като RAW данни или запаметяване
в обикновен файлов формат.
• Можете да покажете и сравните RAW изображения/JPEG изображения,
заснети с този фотоапарат.
• Можете да класирате изображенията в пет нива.
• Можете да зададете цветното обозначение.
BG
32
x Инсталиране на „Image Data Converter“
1
Изтеглете софтуера от следния URL адрес
и го инсталирайте на компютъра си.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
x Преглед на „Ръководство за Image Data Converter“
За подробности относно използването на „Image Data Converter“
направете справка с „Ръководство за Image Data Converter“.
1
За Windows:
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
За Mac:
Стартирайте Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t В лентата
с менюта изберете „Help“ t „Ръководство за Image Data
Converter“.
• За Windows 8 стартирайте „Image Data Converter Ver.4“ t
В лентата с менюта изберете „Help“ t „Ръководство за Image Data
Converter“.
• За подробности относно „Image Data Converter“ можете
да направите справка в „Помощно ръководство“ (стр. 2) на
фотоапарата или в следната страница за поддръжка на „Image Data
Converter“ (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
BG
33
Брой неподвижни изображения и време
за запис за видеоклипове
Броят неподвижни изображения и времето за запис може да варират
в зависимост от условията на снимане и картата с памет.
x Неподвижни изображения
[
Image Size]: L: 20M
Когато [
Aspect Ratio] е с настройка [3:2]*
Капацитет
Качество
2 GB
Standard
295 изображения
Fine
170 изображения
Extra fine
125 изображения
RAW & JPEG
58 изображения
RAW
88 изображения
* Когато [
Aspect Ratio] е с настройка, различна от [3:2], можете
да запишете повече снимки от посочените по-горе. (С изключение
на случаите, когато [
Quality] е с настройка [RAW].)
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните максимални времена
на запис. Това са общите времена на всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Максималното време
за непрекъснат запис на видеоклип с формат MP4 (12M) е около
15 минути (ограничено от поставения лимит от 2 GB за размер на файла).
(ч (час), мин (минута))
Капацитет
Настройка
за запис
BG
34
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 мин.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 мин.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 мин.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 мин.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 мин.
1440×1080 12M
15 мин.
VGA 3M
1 ч. 10 мин.
• Времето за запис на видеоклипове варира, тъй като фотоапаратът
е оборудван с опция VBR (променлива побитова скорост), която
автоматично регулира качеството на изображението в зависимост
от сцената за снимане. Когато записвате бързодвижещ се обект,
изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, тъй като
се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане,
от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
BG
Забележки относно използването
на фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Това ръководство описва устройства, съвместими с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
За да проверите дали фотоапаратът е устройство, съвместимо с 1080 60i,
или с 1080 50i, проверете за следните символи на долната му страна.
Устройство, съвместимо с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i: 50i
• Този фотоапарат е съвместим с видеоклипове с формат 1080 60p или 50p.
За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват с метод
на презредово сканиране, този фотоапарат записва, използвайки метод
на прогресивно сканиране. Това увеличава разделителната способност
и осигурява по-гладко и по-реалистично изображение.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари
или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Конструкцията на този фотоапарат е прахоустойчива и влагоустойчива,
но не го защитава от вода и пръски.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина.
Това може да причини неизправност на фотоапарата.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини
неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен
това носителят за запис може да стане неизползваем или данните
на изображенията да се повредят.
BG
35
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На прекалено горещи, студени или влажни места
На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът
на фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• Съхранение на пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това
може да причини неизправност.
• На места със силни вибрации
• В близост до места със силни радиовълни, лъчение или силно магнитно поле
В противен случай фотоапаратът може да не записва или възпроизвежда
правилно изображенията.
• На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах. Това може
да го повреди и в някои случаи тази повреда може да е непоправима.
Обектив Carl Zeiss
Фотоапаратът е снабден с обектив Carl Zeiss, който е способен да пресъздава
ясни изображения с отличен контраст. Обективът за този фотоапарат
е изработен чрез система за осигуряване на качеството, сертифицирана
от Carl Zeiss в съответствие със стандартите за качество на Carl Zeiss
в Германия.
Забележки относно екрана, електронния визьор и обектива
• Екранът и електронният визьор са произведени по технология
с изключително висока прецизност и 99,99 % от пикселите са
функциониращи за ефективна употреба. Все пак, може да има малки
черни или ярки точки (бели, червени, сини или зелени), които се появяват
върху екрана и електронния визьор. Тези точки са нормален резултат
от процеса на производство и не се отразяват върху записа.
• Внимавайте да не заклещите пръстите си или други предмети в обектива,
когато той работи.
Забележки относно снимането с визьора
BG
36
Този фотоапарат е оборудван с органичен електролуминесцентен визьор
с висока разделителна способност и висок контраст. Този визьор постига
широк зрителен ъгъл и позволява по-голямо разстояние между окото
и визьора. Този фотоапарат е проектиран така, че да осигури визьор
с добра видимост като балансира правилно различни елементи.
• Изображението може да е леко изкривено в близост до ъглите на визьора.
Това не е неизправност. Когато искате да видите всеки детайл на цялата
композиция, можете да използвате и LCD екрана.
• Когато снимате панорама с фотоапарата, докато гледате през визьора
или движите очите си, изображението във визьора може да е изкривено
или цветът на изображението може да се промени. Това е характеристика
на обектива или на устройството за визуализация, а не неизправност.
Когато снимате изображение, ви препоръчваме да гледате в централната
зона на визьора.
Забележки относно светкавицата
• Не хващайте фотоапарата за светкавицата и не прилагайте прекомерна
сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може
да причини неизправност.
• Внимавайте да не заклещите пръста си в жлеба, когато избутвате
светкавицата надолу.
BG
Относно температурата на фотоапарата
Фотоапаратът и батерията може да загреят поради продължително
използване, но това не е неизправност.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не
е възможно да запишете видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват видеоклипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да оставите
батерията и фотоапаратът да се охладят достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може да не е възможно да записвате видеоклипове.
Относно зареждането на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не успеете
да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност.
Заредете батерията отново.
Предупреждение относно авторските права
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да
са обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с разпоредбите на законите за авторско право.
Няма гаранция в случай на повредено съдържание или грешки
при записа
Sony не може да осигурява гаранция в случай на грешка при записа,
или загуба, или повреда на записано съдържание, вследствие
на неизправност на фотоапарата или носителя за запис и т.н.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа
и забърсвайте повърхността със суха кърпа. За да предотвратите повреда
на покритието или корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химикали като разредител,
бензен, спирт, мокри кърпички, препарати против насекоми,
слънцезащитни лосиони или инсектициди.
BG
37
Поддръжка на екрана
• Ако върху екрана остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може
да разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху екрана,
забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при забърсване със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
• Ако по екрана останат отпечатъци от пръсти или остатъци, препоръчваме
ви внимателно да отстраните всички остатъци и след това да избършете
екрана с мека кърпа.
Забележки относно безжичната LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени
от неупълномощен достъп или неупълномощена употреба
на директории във фотоапарата, в резултат на загуба или кражба.
Забележки относно изхвърлянето/отдаването на фотоапарата
За да защитите личните си данни, изпълнете следното, когато изхвърляте
или отдавате фотоапарата.
• Нулирайте всички настройки на фотоапарата чрез [Setting Reset] (стр. 29).
• Изтрийте всички записани лица на хора от [Face Registration] (стр. 26).
BG
38
Спецификации
Фотоапарат
[System]
Модул за изображения: 13,2 mm ×
8,8 mm (1,0 тип) Exmor R CMOS
сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20,9 мегапиксела
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
Прибл. 20,2 мегапиксела
Обектив: Обектив Carl Zeiss VarioSonnar T* 8,3-кратно увеличение
f = 8,8 mm – 73,3 mm
(24 mm – 200 mm (еквивалент
на 35 mm филмлента))
F2.8
При снимане на видеоклипове
(16:9): 26 mm – 212 mm*1
При снимане на видеоклипове
(4:3): 31 mm – 259 mm*1
*1 Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Standard]
SteadyShot: Оптично
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация,
Приоритет на отвор на
диафрагмата, Приоритет на
скорост на затвора, Ръчна
експонация, Избор на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Сянка,
Облачност, Лампа с нажежаема
жичка, Флуоресцент (Топло
бяло/Студено бяло/Дневно бяло/
Дневна светлина), Светкавица,
Цветова температура/Цветови
филтър, Потребителски
Файлов формат:
Неподвижни изображения:
Съвместимост с JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline),
RAW (формат Sony ARW 2.3),
съвместимост с DPOF
Видеоклипове (формат
AVCHD): формат AVCHD,
версия Съвместимост с 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
оборудвано с Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Видеоклипове (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: „Memory Stick
PRO Duo“ носител, „Memory
Stick Micro“ носител, SD карти,
microSD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност (индекс
на препоръчителна експонация)
с настройка Auto):
Прибл. 1,0 m до 10,2 m
(3,28 ft до 33146 ft)
BG
[Input and Output connectors]
HDMI конектор: Микро жак HDMI
Мулти порт*:
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Жак за микрофон: 3,5 mm стерео
минижак
Жак за слушалки: 3,5 mm стерео
минижак
* Поддържа устройство, съвместимо
с Micro USB.
BG
39
[Viewfinder]
Тип: Електронен визьор
Общ брой точки:
1 440 000 точки
Покритие на кадъра: 100%
Увеличение: 0,70 × (еквивалент
на 35 mm формат) с 50 mm
обектив в безкрайността, –1 m–1
(диоптър)
Точка за окото: Приблизително
23 mm от окуляра, 21,5 mm
от рамката на окуляра при
–1 m–1 (диоптър)
Регулиране на диоптъра:
–4,0 m–1 до +3,0 m–1 (диоптър)
[Screen]
LCD екран:
7,5 cm (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки:
1 228 800 точки
[Power, general]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-FW50, 7,2 V
Адаптер за променлив ток
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,
5V
Консумация на електроенергия:
Прибл. 2.1 W (по време
на снимане с LCD екрана)
Прибл. 2,7 W (по време
на снимане с визьора)
Работна температура: От 0°C до 40°C
(от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение:
От –20°C до +60°C
(от –4°F до +140°F)
Размери (CIPA съвместимост):
129,0 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(5 1/8 in × 3 1/2 in × 4 1/8 in)
(Ш/В/Д)
BG
40
Тегло (CIPA съвместимост) (прибл.):
813 g (1 lb и 12,7 oz)
(включително NP-FW50 батерия,
„Memory Stick PRO Duo“
носител)
Микрофон: Стерео
Високоговорител: Моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
[Wireless LAN]
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ръчно
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
NFC: Съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Адаптер за променлив ток
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Изисквания за захранването:
Променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: Постоянен
ток 5 V, 0,5 A
Работна температура: От 0°C до 40°C
(от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение:
От –20°C до +60°C
(от –4°F до +140°F)
Размери (прибл.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 in × 7/8 in × 2 1/4 in) (Ш/В/Д)
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Тип батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение:
8,4 V постоянен ток
Номинално напрежение:
7,2 V постоянен ток
Максимално зарядно напрежение:
8,4 V постоянен ток
Максимален заряден ток: 1,02 A
Капацитет: Типичен 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Минимален 7,3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери (прибл.):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(1 5/16 in × 3/4 in × 1 13/16 in)
(Ш/В/Д)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
, „Cyber-shot“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory BG
Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick
Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, логото
„PlayMemories Home“,
„PlayMemories Online“, логото
„PlayMemories Online“,
„PlayMemories Mobile“, логото
„PlayMemories Mobile“
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
„AVCHD Progressive“ са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI, HDMI
(Мултимедиен интерфейс за
висока разделителна способност)
и логото HDMI, са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и други
държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
• iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка
на Cisco Systems, Inc. и/или
нейните свързани фирми
в Съединените щати и други
определени държави.
BG
41
• iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави.
• Логото SDXC е търговска марка
на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото Wi-Fi и Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логото „f“ са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията
на системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това,
обозначенията ™ и ® не са
използвани във всички случаи
в това ръководство.
BG
42
Допълнителна информация
за този продукт и отговори
на често задавани въпроси
могат да бъдат намерени
на нашия сайт за поддръжка
на клиенти.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising