Sony | DSC-RX10M3 | Sony DSC-RX10M3 RX10 III с вариообектив с голяма апертура F2,4 – 4 24 – 600 mm Инструкции за експлоатация

4-591-691-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(Ръководство в мрежата)
Вижте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за
всички функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1610/h_zz/
DSC-RX10M3
Български
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство“)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство.
Можете да прочетете „Помощно ръководство“
на компютъра или смартфона си.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1610/h_zz/
Разглеждане на ръководството
Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с инструкции.
Ръков. Фотоапарат
Можете да използвате [Перс. Клавиш(Сн.)], за да назначите екранното
ръководство към желания бутон.
Екранното ръководство показва обяснения за текущо избраната функция
или настройка на менюто.
1 Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Перс. Клавиш(Сн.)] t
Изберете желания бутон, назначен към функцията. t [Ръков.
Фотоапарат]
2 Натиснете бутона MENU и използвайте колелото за управление,
за да изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да
прочетете, след това натиснете бутона, към който е назначена
функцията [Ръков. Фотоапарат].
BG
2
Данни на собственика
Запишете номера на модела и серийния
номер (които се намират на продукта)
в полето, предоставено по-долу.
Правете справка с тези номера винаги
когато се свързвате с търговеца на
Sony относно този продукт.
Модел № DSCСериен № _____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството
на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съответства
на електрическия контакт, използвайте
адаптер за щепсел за правилната
конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60 °C, например на пряка
слънчева светлина или в паркиран
на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на
Sony или с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано
в инструкциите.
BG
3
Използвайте близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате предоставения или
препоръчан адаптер за променлив ток/
зарядно устройство за батерии.
Ако възникне неизправност по време
на използването на този продукт,
незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт, за да
изключите източника на захранване.
Ако използвате продукта с индикатор
за зареждане, обърнете внимание,
че продуктът не е изключен от
източника на захранване дори когато
индикаторът не свети.
[ Съобщение
Ако поради статично електричество
или електромагнетизъм преносът
на данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели с дължина
под 3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
[ Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
BG
4
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания
и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
[ Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
BG
5
Проверка на елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя части.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-FW50 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Захранващ кабел (предоставя се в някои държави/региони) (1)
• Лента за носене на рамо (1)
• Капачка на обектива (1)
• Сенник на обектива (1)
• Капачка на гнездото за аксесоари (1) (прикрепена към фотоапарата)
• Капачка на окуляра (1) (Поставена на фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
• Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC) (1)
В това ръководство са обяснени функциите, които изискват
Wi-Fi връзка.
За допълнителни подробности относно функциите за Wi-Fi и NFC
с едно докосване вижте приложения документ „Ръководство за
Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC)“ (в комплекта) или
„Помощно ръководство“ (стр. 2).
Относно настройката на езика
Променете екранния език, ако е нужно, преди да използвате фотоапарата
(стр. 17).
BG
6
Идентифициране на компонентите
A Превключвател ON/OFF
(захранване)
B Бутон на затвора
C За снимане: лостче W/T
(мащабиране)
За преглеждане: лостче
(индекс)/лостче за
мащабиране при
възпроизвеждане
D Индикатор на
самоснимачката/
AF осветяващ лъч
E Индекс на блендата
F Обектив
G Преден пръстен на обектива
H Заден пръстен на обектива
I Селектор за компенсация
на експонацията
J Светкавица
K Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари*
BG
7
L Селектор на режимите
(Авто режим)/
(Програма Авто)/
(Приоритет бленда)/
(Приоритет затвор)/
(Ръчна експозиция)/
(Извикване памет)/
(Клип)/
(Вис. честота
кадри)/
(Панор.
обхождане)/
(Избор на сцена)
M Кукичка за лента за носене
на рамо
N Бутон за задържане на фокуса
O Селектор за режима на
фокусиране
P Пръстен за блендата
A Микрофон
B Визьор
C Сензор за око
D Ролка за регулиране
на диоптъра
E Бутон MOVIE (Клип)
F Бутон (отваряне
на светкавицата)
G Бутон
(Осветление
на панела на дисплея)
H Панел на дисплея
I Бутон C2 (Бутон Персонал. 2)
J Бутон C1 (Бутон Персонал. 1)
K Кукичка за лента за носене
на рамо
L Слот за карта с памет
M Капак на слота за карта с памет
N Индикатор за достъп
D Жак i (за слушалки)
E Извод Мулти/Micro USB*
• Поддържа съвместимо
с Micro USB устройство.
F HDMI микро жак
G Индикатор за зареждане
H Монитор
I За снимане:
бутон Fn (Функция)
За преглеждане: бутон
(Изпр. на Смартфон)
J Селектор за управление
K За снимане: бутон AEL
(AE заключване)
За преглеждане:
Бутон
(Мащабиране
при възпроизвеждане)
L Колело за управление
M Централен бутон
N За снимане: бутон C3
(Бутон Персонал. 3)
За преглеждане:
бутон (Изтриване)
O
Бутон (Възпроизвеждане)
A Бутон MENU
B Високоговорител
C Жак m (Микрофон)
• Когато е свързан външен
микрофон, фотоапаратът
превключва от вътрешния
микрофон към външния.
Ако външният микрофон
е със захранване през
интерфейсната връзка,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
BG
8
Вкарайте свързващата пластина
в гнездото за батерията и
прекарайте кабела през капака за
свързващата пластина, както е
показано по-долу.
A Превключвател за блендата
• Когато снимате видеоклипове,
поставете превключвателя
за блендата в позиция OFF.
Ако промените стойността
на блендата, докато снимате
видеоклип при превключвател
за блендата в положение ON,
звукът от движението на
пръстена за блендата ще
бъде записан.
B Wi-Fi антена (вградена)
C
(маркировка N)
• Докоснете маркировката,
когато свързвате фотоапарата
към смартфон, снабден
с функцията NFC.
• NFC (Near Field
Communication)
е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък обхват.
D Лостче за заключване на
батерията
E Слот за поставяне на батерия
F Капак на платка за свързване
BG
9
Използвайте го, когато
използвате адаптер за
променлив ток AC-PW20
(продава се отделно).
• Уверете се, че кабелът не
е прещипан, когато затваряте
капака.
G Капак на батерията
H Гнездо за монтиране на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5 мм.
В противен случай няма
да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и той
може да се повреди.
* За подробности относно
съвместими аксесоари за мултиинтерфейсния държач и извода
Multi/Micro USB, посетете уебсайта
на Sony, консултирайте се с
търговеца си на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony.
Можете да използвате и аксесоари,
които са съвместими с гнездото
за аксесоари.
Операциите не са гарантирани с
аксесоари от други производители.
Поставяне на батерията
Лостче за заключване на батерията
1
2
Отворете капака.
Поставете батерията.
• Натиснете лостчето за заключване на батерията и поставете
батерията, както е показано. Уверете се, че лостчето за заключване
на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може
да повреди фотоапарата.
BG
10
Зареждане на батерията
Индикатор за зареждане
Свети: зареждане
Не свети: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или зареждането
временно е поставено на пауза, защото
фотоапаратът не се намира в подходящия
температурен диапазон
1
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток
(в комплекта) чрез микро USB кабела (в комплекта).
2
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт (гнездо).
Индикаторът за зареждане светва в оранжево и зареждането
започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате батерията дори когато е частично заредена.
• Когато индикаторът за зареждане мига и зареждането не
е приключило, извадете и поставете отново батерията.
• В някои държави/региони свържете захранващия кабел към
адаптера за променлив ток и след това свържете адаптера
към електрически контакт.
BG
11
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът за
променлив ток е свързан към електрическия контакт (гнездо), това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате
батерията при околна температура между 10 °C и 30 °C.
• Батерията може да не се зарежда ефективно, ако контактните й пластини
са замърсени. В този случай внимателно забършете прахта с мека кърпа
или памучен тампон, за да почистите контактните пластини на батерията.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време на
използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника на захранване.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт (гнездо).
• Използвайте само оригинални батерии, micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
• Ако фотоапаратът е свързан към електрически контакт чрез адаптера за
променлив ток AC-PW20 (продава се отделно), ще получава захранване
по време на снимане/възпроизвеждане.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 150 мин при използване на
адаптера за променлив ток (в комплекта). Индикаторът за зареждане
светва и след това угасва веднага, когато батерията е напълно заредена.
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощена батерия при температура 25 °C. В зависимост от условията на
употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
BG
12
x Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър посредством Micro USB кабел. Свържете фотоапарата към
компютъра, като предварително изключите фотоапарата.
Към USB жак
Забележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте за
продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, нито го
събуждайте от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Това може да причини неизправност на
фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“
компютъра от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата
и компютъра.
• Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или
модифициран компютър.
BG
13
x Живот на батериите и брой изображения, които могат
да бъдат записани и възпроизведени
Живот на батерията
Брой изображения
Монитор
—
Прибл.
420 изображения
Визьор
—
Прибл.
370 изображения
Типично
снимане на
клип
Монитор
Прибл. 65 мин
—
Визьор
Прибл. 70 мин
—
Непрекъснато
снимане на
клип
Монитор
Прибл. 120 мин
—
Визьор
Прибл. 130 мин
—
Прибл. 315 мин
Прибл.
6300 изображения
Снимане
(снимки)
Преглеждане (снимки)
Забележки
BG
14
• Посоченият по-горе брой изображения важи за заредена докрай батерия.
Броят изображения може да намалее в зависимост от условията на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при посочените по-долу условия.
– Използване на носител Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) на Sony (продава
се отделно).
– Батерията се използва при околна температура 25 °C.
– [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася
за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо];
– снимане на всеки 30 секунди;
– мащабирането се превключва последователно между краищата W и T;
– светкавицата излъчва стробоскопични импулси през един път;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на клип е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
–[
Настойки Запис]: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
– типично снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на снимане
с често стартиране/спиране, мащабиране, включване/изключване и т.н.;
– непрекъснато снимане на клип: живот на батерията на базата на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции, като мащабирането, не са изпълнени.
x Електрозахранване
Може да използвате адаптера за променлив ток (в комплекта) за подаване
на захранване по време на снимане или възпроизвеждане на
изображения, за да намалите консумацията от батерията.
Забележки
• Фотоапаратът няма да се включи, ако няма заряд в батерията. Поставете
достъчо заредена батерия във фотоапарата.
• Ако използвате фотоапарата, докато го захранвате от електрически контакт,
се уверете, че иконата (
) се показва на монитора.
• Не изваждайте батерията, докато захранвате от електрически контакт.
Ако извадите батерията, фотоапаратът ще се изключи.
• Не изваждайте батерията, докато индикаторът за достъп (стр. 8) свети.
Данните в картата с памет може да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• При определени условия захранването може да бъде допълнително подадено
от батерията дори ако изполвате адаптер за променлив ток.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата ще се повиши и времето за непрекъснат запис може да намалее.
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете се, че скосеният край
е в правилната позиция.
1
2
3
Отворете капака.
Поставете картата с памет.
• Със скосения ъгъл, ориентиран, както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
Затворете капака.
BG
15
x Карти с памет, които могат да се използват
Карта с памет
Memory Stick PRO Duo
За
снимки
За видеоклипове
MP4
AVCHD
XAVC S
(Само
Mark2)
(Само
Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
(Само
Mark2)
(Само
Mark2)
—
SD карта с памет
*2
*2
SDHC карта с памет
*2
*2
SDXC карта с памет
*2
*2
microSD карта с памет
*2
*2
microSDHC карта с памет
*2
*2
*3
microSDXC карта с памет
*2
*2
*3
—
*3
*3
—
*1
Не можете да записвате видеоклипове със скорост 100 Mbps или повече.
SD с клас на скорост 4:
или по-бърза или UHS с клас на
скорост 1:
или по-бърза
*3
Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу.
– Капацитет 4 GB или повече
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или по-бърза
Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS с клас на
скорост 3: Изисква се
.
*2
• За подробности относно броя записваеми снимки и продължителността на
запис на видеоклипове вижте страници 34 до 35. Вижте таблиците, за да
изберете карта с памет с желания капацитет.
Забележки
BG
16
• Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във
формат XAVC S за големи периоди от време, записаните видеоклипове ще
бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат
интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home™.
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
• При поставяне на носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер.
x Изваждане на картата с памет/батерията
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж,
за да я извадите.
Батерия: плъзнете лостчето за заключване на батерията.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
Забележки
• В никакъв случай не изваждайте картата с памет/батерията, когато
индикаторът за достъп (стр. 8) свети. Това може да предизвика
повреждане на данните в картата с памет.
Настройване на езика и часовника
ON/OFF (Захранване)
Колело за управление
Избор на елементи: v/V/b/B
Задайте числовата стойност
на датата и часа: v/V/ /
Настройка: z
1
Поставете превключвател ON/OFF (захранване)
в позиция ON.
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва екранът
за настройка на езика.
• Включването на захранването и получаването на възможност
за управление може да отнемат известно време.
2
Изберете желания език, след което натиснете z
на селектора за управление.
Показва се екранът за настройка на дата и час.
BG
17
3
4
5
Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след
което натиснете z.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете z.
Задайте [Лятно време], [Дата/Час] и [Формата на дата],
след което натиснете z.
• Когато настройвате [Дата/Час], полунощ е 12:00 AM, а обед
е 12:00 PM.
6
Проверете дали е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
Снимане на снимки/клипове
Бутон на затвора
Селектор на
режимите
Лостче W/T
(мащабиране)
: Авто режим
: Клип
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
MOVIE
Снимане на снимки
1
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, прозвучава звуков сигнал
и индикатор z или
светва.
• Когато фотоапаратът не може да фокусира автоматично,
индикаторът z мига.
BG
18
2
Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете
изображение.
Снимане на клипове
1
Натиснете бутон MOVIE (Клип), за да започнете да
записвате.
• Използвайте лостчето W/T (мащабиране), за да промените скалата
на мащабиране.
2
Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
Забележки
• Не отваряйте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
• Максималната бленда зависи от фокусното разстояние. Блендата не може
да бъде отворена по-широко от максимума дори когато зададете по-малка
стойност с помощта на пръстена на блендата. Проверете правилната
стойност на блендата на монитора.
• При използване на функцията за мащабиране по време на снимане на клип
ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата. Звукът от фотоапарата
често частично влиза в записа, когато [Скорост зумиране] е с настройка
[Бързо] и когато [Зум Функ. Пръстен] е с настройка [Бърз]. Звукът на бутона
MOVIE при приключване на записа на видеоклип или звукът на операцията
на [Зум асистент] може също да се запишат.
• Възможно е непрекъснато снимане на клип в продължение на максимално
около 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране на фотоапарата,
когато околната температура е приблизително 25 °C. След приключването
на записа на клипа можете да започнете отново запис, като натиснете пак
бутона MOVIE. В зависимост от околната температура записът може да спре,
за да бъде предпазен фотоапаратът.
BG
19
Преглед на изображения
W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Колело за управление
(Възпроизвеждане)
C3/
1
(Изтриване)
Натиснете бутона
Изберете изображения:
B (следващо)/b (предходно)
или завъртете колелото за
управление.
Настройка: z
(Възпроизвеждане).
x Избиране на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (Следващо)/b (Предходно)
на колелото за управление или като го завъртите. Натиснете z в средата
на колелото за управление, за да прегледате клиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона C3/ (Изтриване).
2 Изберете [Изтриване] с v на колелото за управление, след което
натиснете z.
x Връщане към снимане на изображения
Натиснете бутона за затвора наполовина.
BG
20
Въведение към други функции
MENU
Селектор за управление
Fn (Функция)
Колело за управление
x Колело за управление
DISP (Показване на съдържание): позволява промяна на извежданите
показания на екрана.
z (Стандарт на фокус): Ако натиснете този бутон, когато [Зона на фокус]
е с настройка [Подвижна точка] или [Разш. подв. точка], можете да
промените позицията на зоната на фокусиране, като натиснете v/V/b/B
на колелото за управление. Освен това можете да промените позицията
на зоната за фокусиране, докато снимате снимки. В зависимост от
опциите, избрани в [Зона на фокус] или [Центр. Фикс. с AF], наличните
функции се различават, когато натиснете бутона.
x бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато
снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете v/V/b/B на колелото
за управление.
3 Изберете стойността на настройката, като завъртите колелото за
управление.
• Някои стойности за настройка могат да бъдат настроени чрез завъртане
на селектора за управление.
BG
21
x Селектор за управление
Можете незабавно да промените съответната настройка за всеки режим
на снимане, като завъртите селектора за управление.
x Елементи от менюто
(Настройки фотоапарат)
Размер на
изображ.
Съотношение
Избира съотношението за снимки.
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
Разм изо(Dual Rec)
Задава размера на снимките, заснети при запис
на видеоклип.
Качество(Dual Rec)
Задава качеството на снимките, заснети при запис
на видеоклип.
Формат на файл
Избира формат на клипа.
Настойки Запис
Избира размера на кадъра на записвания клип.
Двоен видео запис
Настройки HFR
BG
22
Избира размер на снимки.
Задайте дали да се записва едновременно XAVC S
клип и MP4 клип, или AVCHD клип и MP4 клип.
Задава настройката за снимане с висока кадрова
скорост.
Панорама: Размер
Избира размер на панорамни изображения.
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни
изображения.
Режим на работа
Задава режима на снимане, например серийно
снимане.
Настройки на клин
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на
експонацията и клин на баланса на бялото.
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
Комп. светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Редуц. на черв. oчи
Намалява ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
Зона на фокус
Избира зоната за фокусиране.
Осветление за AF
Настройва AF осветяващия лъч, който осигурява
светлина, подпомагаща фокусирането при
тъмни сцени.
Комп. Експозиция
Компенсира яркостта на цялото изображение.
ISO
Задава ISO чувствителността.
ISO AUTO Мин СкЗ
Задава най-бавната скорост на затвора, при която
ISO чувствителността ще започне да се променя
в режим [ISO AUTO].
Режим измерване
Избира метод за измерване на яркостта.
Баланс на бялото
Регулира цветовите тонове на дадено
изображение.
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
Творчески стил
Избира желаната обработка на изображенията.
Можете също да настроите контраста,
наситеността и остротата.
Фотоефект
Избира желания филтър за ефекти за постигане
на по-впечатляващ и артистичен израз.
Профил на картина
Променя настройки, като цвят и тон.
Обхв. Зум асистент
Избира количеството на намаляване с функцията
[Зум асистент].
Фокус увеличител
Уголемява изображението преди снимане, за да
можете да проверите фокуса.
Ред. шум д. експ.
Задава обработка за намаляване на шума за
снимки със скорост на затвора 1/3 секунда или
повече.
С. ISO обр. н.шум
Задава обработка за намаляване на шума за
снимане с висока чувствителност.
Центр. Фикс. с AF
Задава функцията за проследяване на обекта
и продължително фокусиране, когато натиснете
централния бутон в екрана за снимане.
Разпозн. усм./лице
Избира да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава
автоматично освобождаване на затвора при
откриване на усмивка.
BG
23
Авто Dual Rec
BG
24
Задава затвора да се освобождава автоматично,
когато се отчете внушителна композиция заедно
с лице по време на снимане на видеоклип.
Еф. Гладка кожа
Задава ефект на меко осветление и нивото му.
Авто кадр. Обект
Анализира сцената при снимане на лица, обекти
в близък план или обекти, проследени от
функцията за AF заключване, и автоматично
изрязва и запаметява на копие на изображението
с по-впечатляваща композиция.
Авто режим
При снимане можете да изберете режим
Интелигентно Авто или Супериор Авто.
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки за
постигане на съответствие с условията при
различните сцени.
Вис. честота кадри
Избира режима на експонация по време на
снимане с висока кадрова честота, за да
е подходящ за обекта или ефекта.
Клип
Избиране на режима на експонация, подходящ
за вашия обект или ефект.
SteadyShot
Задаване на SteadyShot за снимане на снимки.
Намаляване на размазването поради трептенето
на фотоапарата при държане.
SteadyShot
Задаване на SteadyShot за снимане на клипове.
Цветово простр.
Промяна на обхвата на възпроизводимите
цветове.
Авто Бав. затвор
Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на
околната среда в режим на клип.
Звукозапис
Задаване дали да се записва звук при снимане
на клип.
Ниво запис на звук
Регулира нивото на аудио записа по време на
снимане на видеоклип.
Време Аудио Изход
Задава синхронизирането за аудио изход по време
на запис на видеоклип.
Нам. шум от вятър
Редуцира шума от вятъра по време на запис
на клип.
Извикване памет
Избира предварително регистрирана настройка,
когато селекторът на режимите е зададен на MR
(Извикване на паметта). Скалата за оптично
мащабиране и др. може да се регистрира.
Памет
Регистрира желаните режими или настройки
на камерата.
(Персон. Настройки)
Зебра
MF Асистент
Показване на ивици за регулиране на яркостта.
Показване на уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Време увел. Фокус
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в уголемен вид.
Рък. Настр.
Експоз.
Задава първоначалното увеличение, когато се
показва увеличено изображение с помощта на
[Фокус увеличител].
Грид линия
Задава показване на мрежа от линии,
позволяваща подравняване към структурни
контури.
Пок. на маркер
Задава дали на екрана да се показва маркер при
запис на видеоклип.
Настр. маркер
Задава маркера, показва на монитора при запис
на видеоклип.
Ниво звук
Задава дали да се показва на екрана нивото на
звука, или не.
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
Бутон DISP
Задава типа информация за показване на
монитора или във визьора чрез натискане на
DISP на колелото за управление.
Подчертаване Ниво
Подсилва контурите на фокусираните диапазони
чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Подчертаване Цвят
Задава цвета, използван за функцията за
проследяване на фокуса.
BG
25
Рък. Настр. Експоз.
Задаване на указанията, показвани при промяна
на настройките на експонацията в екрана за
снимане.
Пок. прегл. на живо
Здаване дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана или не.
Предв. AF
Скорост зумиране
Задава скоростта на мащабиране, когато
използвате лостчето за мащабиране.
Настройка на зум
Задава дали да се използват функциите Зум ясно
изобр. и Цифрово мащабиране при мащабиране.
FINDER/MONITOR
Задава метода на превключване между визьора
и монитора.
Освоб. без карта
Задава дали да се освободи затворът, когато не
е поставена карта с памет.
AEL със затвор
Задава дали да се извършва AEL, когато бутонът
на затвора е натиснат наполовина. Това е полезно,
когато искате да настроите фокуса и експонацията
поотделно.
Вид Затвор
Задава дали да се използва механичен или
електронен затвор при снимане на снимки.
Настр. Комп. Експ.
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията да се отразява при компенсацията
на светкавицата.
Нулира EV комп.
Задава дали да се запазва стойността на
експонацията, зададена без използване на
селектора за експонация, или стойността на
експонацията да се нулира, когато изключите
фотоапарата.
Регистрация лица
Записване или смяна на лицето, получаващо
приоритет при фокусирането.
Вписване на Дата
BG
26
Задава дали да се извършва автоматичен фокус,
преди бутонът на затвора да бъде натиснат
наполовина.
Задава дали да се записва датата на снимане
върху снимката.
Реж. Освет. видео
Задава настройката за осветление за LED
светлината HVL-LBPC (продава се отделно).
Настр. меню Функц
Персонализира функциите, показвани при
натискане на бутона Fn (Функция).
Перс. Клавиш(Сн.)
Присъединяването на функции към различни
бутони ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате съответния бутон,
когато снимате изображения.
Перс. Клав.(Възпр.)
Присъединяването на функция към бутоните ви
позволява да извършвате операциите по-бързо,
като натискате бутоните, когато възпроизвеждате
изображения.
Настр. Пр. обектив
Задава дали функцията за фокус или функцията за
мащабиране да бъде зададена на предния и задния
пръстени на обектива.
Зав. Пръстен фокус
Задава фокус за по-малко или по-голямо
разстояние към посоките на въртене на пръстена
на обектива, към който е зададена функцията за
фокусиране.
Зав. Пръстен зум
Задава увеличаващо/намаляващо мащабиране
към посоката на въртене на пръстена на обектива,
към който е назначена функцията за фокусиране.
Зум Функ. Пръстен
Задава функцията за мащабиране към пръстена на
обектива. Когато изберете [Бърз], позицията на
мащабиране се премества според градуса на
завъртане на пръстена на обектива. Когато
изберете [Степен], можете да преместите
позицията на мащабиране на фиксирана стъпка
от фокусното разстояние.
Бутон MOVIE
Задава дали винаги да се активира бутонът
MOVIE.
Закл. Диск/Колело
Задава дали да се деактивират временно
контролният селектор и контролният диск чрез
бутона Fn при снимане. Можете да деактивирате/
активирате колелото и селектора за управление,
като натиснете и задържите бутона Fn.
BG
27
(Безжично)
Изпр. на Смартфон
Прехвърля изображения за показване на
смартфон.
Изпр. на Компютър
Архивира изображения, като ги прехвърля на
компютър, свързан към мрежа.
Преглед на TV
Можете да преглеждате изображения на
телевизор с активирана мрежа.
One-touch(NFC)
Назначава приложение към One-touch (NFC).
Може да извикате приложението, когато снимате,
чрез докосване на смартфон с активирана
функция NFC до фотоапарата.
Режим Самолет
Може да зададете това устройство да не извършва
безжични комуникации и GPS функции.
Натискане на WPS
Можете лесно да регистрирате точката на достъп
във фотоапарата, като натиснете бутона
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Настр. точка достъп
Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Редакт. Име Устр.
Можете да смените името на устройството
в Wi-Fi Direct и т.н.
Покажи MAC Адрес
Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.
Нулиране на SSID и паролата за свързване чрез
смартфон.
Нул. настр. Мрежа
Повторно задаване на всички мрежови
настройки.
(Приложение)
BG
28
Лист с Приложения
Показва списъка с приложения. Може да изберете
приложението, което искате да използвате.
Въведение
Показва инструкции за използване на
приложението.
(Възпроизв.)
Изтриване
Изтрива изображение.
Режим на Преглед
Задава начин, по който се групират
изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на изображ.
Показва няколко изображения едновременно.
Завъртане дисплей
Задаване на посоката на възпроизвеждане на
записваното изображение.
Слайдшоу
Показване на слайдшоу.
Завъртане
Завърта изображението.
Увелич. изображ.
Увеличава възпроизвежданите изображения.
Увел. Нач. позиц.
Задава първоначалното увеличение, когато
увеличавате изображение по време на
възпроизвеждане.
Enlarge Initial Pos.
Задава първоначалната позиция, когато
увеличавате изображение по време на
възпроизвеждане.
Защита
Защита на изображенията.
Рег. Интерв. Движ.
Настройва интервала за показване на
проследяването на обектите в [Видео Засн. Движ.],
където проследяването на движението на обекта
ще бъде показано при възпроизвеждане на
клипове.
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.
Запис като снимка
Улавя желаната сцена от видеоклип, която да бъде
запазена като снимка.
(Настройка)
Яркост на монитор
Задава яркостта на монитора.
Яркост на визьора
Задава яркостта на електронния визьор.
Цвет. темп визьор
Задава цветна температура на визьора.
Пом. Gamma диспл.
Преобразува S-Log изображение в ITU709еквивалентно изображение и го показва на
визьора или монитора.
BG
29
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на
клип.
Аудио сигнали
Задаване на звука при работа на фотоапарата.
Настр. на Качване
Задаване на функцията на фотоапарата за качване
при използване на Eye-Fi карта.
Плочково меню
Задава дали да се показва мозаечно меню при
всяко натискане на бутона MENU.
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството за
селектора за режим (обяснението за всеки
режим на снимане).
Изтрий потвърди.
Задава дали функциите „Изтриване“ и „Отказ“
да са предварително избрани в екрана за
потвърждаване на изтриването.
Качество дисплей
Задаване на качеството на показване.
Начало пест. енерг.
Задава времевите интервали за автоматично
превключване към режима на енергоспестяване.
Избор NTSC/PAL*
Чрез промяна на телевизионния формат на
устройството е възможно снимане в различен
формат на клип.
Демо режим
Включва или изключва демонстрационното
възпроизвеждане на клип.
Настройки TC/UB
Задава времевия код (TC) и потребителските
данни (UB).
Настройки на HDMI
Задава настройките за HDMI.
Избор 4K изход
BG
30
Задава дали да се записват и извеждат 4K
видеоклипове по HDMI, когато фотоапаратът
е свързан към външен рекордер/плейър, който
поддържа 4K.
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на
функциите на USB връзката. Задайте на [Няколко]
в нормални условия и на [Едно] само когато
връзката между фотоапарата и компютъра или
AV компонент не може да бъде установена.
USB захранване
Език
Задава дали да се подава захранване по USB
връзка, когато фотоапаратът е свързан към
компютър или USB устройство чрез micro
USB кабел.
Избира езика.
Настр. Дата/Час
Задаване на датата и часа, както и на лятното
часово време.
Настр. часова зона
Задаване на местоположението на използване.
Инфо Автор. Права
Задава информация за авторски права за снимки.
Формат
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване на
номера на файловете към снимки и клипове.
Зад. Име на файл
Променя първите 3 знака от името на файла за
снимки.
Избор Папка запис
Променя избраната папка за съхраняване на
снимки и видеоклипове (MP4).
Нова папка
Създава нова папка за съхранение на снимки
и клипове (MP4).
Име на папка
Задаване на формат на папката за снимки.
Възст. БД на изобр.
Възстановяване на файла с базата с данни за
изображенията и разрешаване на записа
и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на клипове
и броя снимки, които могат да бъдат записани
в картата с памет.
Версия
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Нулиране на настр.
Възстановява настройките по подразбиране.
* Ако превключите този елемент, ще се изисква форматиране на картата
с памет при настройка, съвместима съответно със система PAL или NTSC.
Освен това обърнете внимание, че може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор
със система PAL.
BG
31
Използване на софтуера
Инсталирането на посочения по-долу софтуер на компютъра ви ще
направи използването на фотоапарата ви по-удобно.
• PlayMemories Home: импортира изображения на компютъра ви и ви
позволява да ги използвате по различни начини (стр. 33).
• Image Data Converter: показва RAW изображения и ги обработва.
• Remote Camera Control: управлява фотоапарат, свързан към компютъра
ви чрез USB кабел.
Можете да изтеглите и инсталирате този софтуер на компютъра си от
URL адресите по-долу.
1
Като използвате интернет браузъра на компютъра си,
отидете на един от URL адресите по-долу и след това
следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите
желания софтуер.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности за операцията прегледайте страницата за
поддръжка или страницата за помощ на софтуера.
Забележки
• Когато използвате Remote Camera Control, изберете бутона MENU t
(Настройка) t [USB връзка] t [PC дистанционно] и след това
свържете фотоапарата към компютъра си.
BG
32
Импортиране на изображения на компютъра
ви и използването им (PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате снимки
и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories
Home е необходим, за да импортирате XAVC S и AVCHD клипове на
компютъра си. http://www.sony.net/pm/
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на
изображения от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Преглеждане на
изображения
в календар
Споделяне на
изображения
в PlayMemories Online™
Създаване Качване на
на дискове изображения
с клипове в мрежови услуги
Забележки
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да
не са достъпни в някои държави или региони.
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели,
въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви,
той ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията.
Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
• В PlayMemories Home могат да се инсталират нови функции. Свържете
фотоапарата към компютъра дори ако PlayMemories Home вече е инсталиран
в компютъра.
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато се
показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини
повреда на данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата
на задачите и след това върху [Изваждане на DSC-RX10M3].
BG
33
Добавяне на функции към фотоапарата
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като се
свържете с уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps™) чрез интернет.
http://www.sony.net/pmca/
• След инсталиране на дадено приложение можете да го извикате, като
докоснете Android-базиран смартфон с активирана NFC функция
в маркировката N на фотоапарата и използвате функцията
[One-touch(NFC)].
Брой снимки и време за запис на клипове
Броят снимки и времето за запис може да варират в зависимост
от условията на снимане и картата с памет.
x Снимки
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени при използване на стандартни
карти с памет на Sony за тестване.
[
Размер на изображ.]: L: 20M
Когато [
Съотношение] е с настройка [3:2]*
Качество
Стандартно
Високо
Екстра фино
RAW & JPEG
RAW
Брой снимки
8 GB
64 GB
1150 изображения
9600 изображения
690 изображения
5500 изображения
510 изображения
4150 изображения
235 изображения
1900 изображения
355 изображения
2850 изображения
* Когато [
Съотношение] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от посочения по-горе брой. (С изключение
на случаите, когато [
Качество] е с настройка [RAW].)
BG
34
x Клипове
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Времето на
запис за XAVC S и AVCHD клипове е такова, когато [Двоен видео запис]
е с настройка [Изкл.].
Формат
на файл
XAVC S
4K
XAVC S
HD
AVCHD
MP4
Време за запис
(ч (час), мин (минута)
Настойки Запис
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
30p 60M/25p 60M
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
24p 100M*/ –
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
24p 60M*/ –
60p 50M/50p 50M
15 мин
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин
30p 50M/25p 50M
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин
24p 50M*/ –
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин
120p 100M/100p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
120p 60M/100p 60M
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 мин
3ч
6ч
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
55 мин
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
35 мин
2 ч 30 мин
5 ч 5 мин
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
40 мин
3ч
6ч
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
55 мин
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
2 ч 35 мин 5 ч 20 мин
1ч
4 ч 10 мин 8 ч 25 мин
2 ч 35 мин
10 ч
55 мин
22 ч
* само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка [NTSC]
• Възможно е непрекъснато снимане на клип в продължение на максимално
около 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране на фотоапарата,
когато околната температура е приблизително 25 °C. Максималното време за
непрекъснат запис на клип с формат MP4 (28M) е около 20 минути
(ограничено от поставения лимит от 4 GB за размер на файла).
BG
35
• Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван с VBR
(променлива побитова скорост), който автоматично регулира качеството
на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато записвате
бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но записваемото време
е по-кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане, обекта
или настройките на качество/размер на изображението.
Забележки относно използването на
фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Този фотоапарат е съвместим с клипове с формат 1080 60p или 50p.
За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват
с презредов метод, този фотоапарат записва, като използва прогресивен
метод. Това увеличава разделителната способност и предоставя по-гладко
и по-реалистично изображение. Клипове, записани във формат 1080 60p/
1080 50p, могат да бъдат възпроизвеждани на устройства, поддържащи
1080 60p/1080 50p.
• Този фотоапарат е съвместим със запис 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Видеоклиповете могат да бъдат записани с по-висока разделителна
способност от формат HD.
• Когато сте в самолет, задайте [Режим Самолет] на [Вкл.].
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари
или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Конструкцията на този фотоапарат е прахоустойчива и влагоустойчива,
но не го защитава от вода и пръски.
• Не излагайте директно обектива на лъчи, например лазерни. Това може
да повреди сензора за изображения и да причини неизправност на
фотоапарата.
• Не излагайте фотоапарата на слънчева светлина и не снимайте срещу слънцето
за дълъг период от време. Вътрешният механизъм може да се повреди.
BG
36
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини
неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това
носителят за запис може да стане неизползваем или данните на
изображенията да се повредят.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на местата по-долу
• На прекалено горещи, студени или влажни места.
На места, като например в паркирана на слънце кола, корпусът на
фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• Съхранение под пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това
може да причини неизправност.
• На места със разтърсваща вибрация
• В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва се
радиация или има силно магнитно поле. В противен случай има възможност
фотоапарата да не записва или да не възпроизвежда правилно
изображенията.
• На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах. Това може
да го повреди и в някои случаи тази повреда може да е непоправима.
Обектив ZEISS
Фотоапаратът е снабден с обектив ZEISS, който е способен да пресъздава ясни
изображения с отличен контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен
чрез система за осигуряване на качеството, сертифицирана от ZEISS
в съответствие със стандартите за качество на ZEISS в Германия.
Забележки относно монитора, електронния визьор и обектива
• Мониторът и електронният визьор са произведени чрез технология
с изключително висока прецизност и над 99,99% от пикселите са ефективни.
Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени)
обаче може да се появяват на монитора и електронния визьор. Тези точки
са нормален резултат от процеса на производство и не се отразяват
върху записа.
• Не хващайте фотоапарата за монитора.
• Внимавайте да не заклещите пръстите си или други предмети в обектива,
когато той работи.
Забележки относно снимането с визьора
Този фотоапарат е оборудван с органичен електролуминесцентен визьор
с висока разделителна способност и висок контраст. Този визьор постига
широк ъгъл на виждане и голямо зрително разстояние. Фотоапаратът
е проектиран така, че да осигури визьор с добра видимост, като балансира
правилно различни елементи.
• Изображението може да е леко изкривено в близост до ъглите на визьора.
Това не е неизправност. Когато искате да видите всеки детайл на цялата
композиция, можете да използвате и монитора.
• Когато снимате панорама с фотоапарата, докато гледате през визьора или
движите очите си, изображение то във визьора може да е изкривено или
цветът на изображението може да се промени. Това е характеристика на
обектива или устройството за показване и не е неизправност. Когато снимате
изображение, препоръчваме да погледнете в централната зона на визьора.
BG
37
Забележки относно светкавицата
• Не пренасяйте фотоапарата, като го държите за светкавицата, и не
прилагайте прекомерна сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може да
причини неизправност.
• Погрижете се да държите пръстите си настрана, когато натискате
светкавицата надолу.
• Не използвайте мултиинтерфейсното гнездо на фотоапарата заедно
с предлагана в търговската мрежа светкавица, която прилага напрежение
от 250 V или повече или има обърнат поляритет. Това може да причини
неизправност.
Аксесоари на Sony
Използвайте само оригинални аксесоари с марката Sony. Обратното може да
причини неизправност. Аксесоари с марката Sony може да не са налични на
пазара в някои държави/региони.
Относно температурата на фотоапарата
Корпусът на камерата и батерията може да загреят по време на употреба и това
е нормално.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на камерата и батерията може да не
е възможно да записвате видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази камерата.
На екрана ще се покаже съобщение, преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили
на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно, захранването може да
се изключи отново или може да не е възможно да записвате клипове.
Относно зареждането на батерията
• Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не
успеете да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
• Батерии, която не са използвани повече от година, може да са се повредили.
Предупреждение относно авторските права
BG
38
• Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с мерките на законите за авторско право.
• За да предотвратите нелегалното използване на [Инфо Автор. Права],
оставете [Зад. Име Фотограф] и [Зад. Прит. Авт. Пр.] празни, когато давате
назаем или прехвърляте собствеността на фотоапарата.
• Sony не носи отговорност за каквито и да било проблеми или повреди,
причинени от неупълномощено използване на [Инфо Автор. Права].
Няма гаранции в случай на повредено съдържание или грешки
при записа
Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или аудиоданни, вследствие на
неизправност на фотоапарата или носителя за запис и т.н. Препоръчваме
правенето на архивно копие на важните данни.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа
и я избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието
или корпуса:
– не излагайте фотоапарата на химикали, като разредител, бензин, алкохол,
мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или
инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако върху монитора остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може да
разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху монитора,
забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
• Ако по монитора има отпечатъци от пръсти или замърсявания,
препоръчваме ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след
това да го забършете с мека кърпа.
Забележки относно безжичната LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от
неупълномощен достъп или неупълномощена употреба на директориите,
заредени във фотоапарата, които са резултат от загуба или кражба.
Забележки относно сигурността при използване на продукти
с безжична LAN мрежа
• Винаги използвайте сигурна безжична LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от злонамерени трети страни или други
уязвимости.
• Важно е да зададете настройките за ниво на сигурност, когато използвате
безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със сигурността при използването на безжична LAN
мрежа, понеже не са взети мерки за сигурност или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи отговорност за каквито и да било загуби или
неизправности.
BG
39
Забележки относно снимането с висока кадрова
скорост
Скорост на възпроизвеждането
Скоростта на възпроизвеждането ще се променя, както е посочено по-долу,
в зависимост от зададените [
Честота на кадри] и [
Настойки Запис].
Честота
на кадри
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Настойки Запис
30p 50M/
60p 50M/
25p 50M
50p 50M
8 пъти по-бавно/ 4 пъти по-бавно/
10 пъти по-бавно
10 пъти по-бавно 5 пъти по-бавно
16 пъти по-бавно/ 8 пъти по-бавно/
20 пъти по-бавно
20 пъти по-бавно 10 пъти по-бавно
32 пъти по-бавно/ 16 пъти по-бавно/
40 пъти по-бавно
40 пъти по-бавно 20 пъти по-бавно
24p 50M*
* само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка [NTSC].
[
Настр. приоритет] и възможна продължителност на записа
Настр.
приоритет
Приоритет
качество
Приор. Време
за сн.
Честота
на кадри
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Брой ефективни
пиксели, изчетени Продължителност
от сензора за
на записа
изображения
1824 × 1026
1676 × 566
Прибл. 2 секунди
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
Прибл. 4 секунди
800 × 270
Забележки
• Звукът няма да бъде записан.
• Видеоклипът ще бъде записан във формат XAVC S HD.
• Изображението излиза от фокус, когато обектът е твърде близо, напр.
по време на снимане на макро. Снимайте от най-близкото разстояние на
снимане (страна W: прибл. 3 см, страна T: прибл. 72 см (от обектива)).
BG
40
Спецификации
Камера
[Система]
BG
41
Устройство за изображения: 13,2 мм
× 8,8 мм (тип 1,0) CMOS сензор
Общ брой ефективни пиксели на
фотоапарата:
прибл. 20,1 мегапиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
прибл. 21,0 мегапиксела
Обектив: вариообектив ZEISS VarioSonnar T с 25-кратно
мащабиране
f = 8,8 мм – 220 мм (24 мм –
600 мм (еквивалент на филм
35 мм))
F2.4 (W) – F4 (T)
При снимане на клипове
(HD 16:9): 26 мм – 630 мм*1
При снимане на клипове
(4K 16:9): 28 мм – 680 мм*1
*1 Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Стандартно]
SteadyShot: оптичен
Формат на файл (снимки):
съвместимост с JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (формат
Sony ARW 2.3), съвместимост
с DPOF
Формат на файл (видеоклипове):
формат XAVC S (съвместим
с формат XAVC S):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM два канала
(48 kHz 16 бита) формат AVCHD
(съвместим с формат AVCHD
вер. 2.0):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2 канала,
оборудвано с Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Клипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: носител Memory
Stick PRO Duo, носител Memory
Stick Micro, SD карти, microSD
карти с памет
Светкавица: диапазон на
светкавицата (ISO
чувствителност (Индекс на
препоръчителна експозиция)
с настройка Auto):
прибл. 1,0 м до 10,8 м (W)/
прибл. 1,0 м до 6,5 м (T)
[Входни/изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Извод Multi/Micro USB*:
USB комуникация
USB комуникация:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Жак за микрофон:
3,5 мм стерео-минижак
Жак за слушалки:
3,5 мм стерео-минижак
* Поддържа съвместимо с Micro
USB устройство.
[Визьор]
Тип: електронен визьор (Органична
електро-луминесценция)
Общ брой точки:
2 359 296 точки
Кадрово покритие: 100%
Увеличение: прибл. 0,70-кратно
(еквивалент на формат 35 мм)
с 50 милиметров обектив на
безкрайност, –1 м–1
Точка за око (съответствие с CIPA):
прибл. 23 мм от окуляра,
прибл. 21,5 мм от рамката
на окуляра при –1 м–1
Регулиране на диоптъра:
–4,0 м–1 до +3,0 м–1
[Монитор]
LCD монитор:
7,5 см (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки:
1 228 800 точки
[Захранване, общо]
Захранване: акумулаторна батерия
NP-FW50, 7,2 V
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/UUE12, 5 V
Консумирана мощност:
прибл. 2,3 W (по време на
снимане с монитора);
прибл. 2,6 W (по време на
снимане с визьора).
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Размери (отговарят на CIPA)
(прибл.):
132,5 мм × 94,0 мм × 127,4 мм
(Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (прибл.):
1095 г (включително батерия
NP-FW50, носител Memory Stick
PRO Duo)
Микрофон: стерео
Високоговорител: моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
[Безжична LAN мрежа]
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи
за сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурация:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ръчно
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Модел № WW411000
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/UUE12
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Изходно напрежение: постоянен
ток 5 V, 1,5 A
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Тип батерия: литиево-йонна батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 8,4 V
Номинално напрежение:
постоянен ток 7,2 V
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
1,02 A
Капацитет: 7,3 Wh (1020 mAh)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
42
Търговски марки
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• XAVC S и
са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface
и логото HDMI, са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и други
държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc..
• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и Wi-Fi
Protected Setup са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
BG
43
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията ™ или ® може да
не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Относно приложения софтуер
GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който подлежи на
следния GNU General Public
лиценз (наричан занапред „GPL“)
или GNU Lesser General Public
лиценз (наричан занапред
„LGPL“), е включен към продукта.
Това ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен
в интернет. За да го изтеглите,
посетете следния URL (адрес).
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не се
свързвате с нас относно
съдържанието на кода на
източника.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви.
Установете връзка тип Масов
носител между продукта
и компютър, за да прочетете
лицензите в папка „PMHOME“ –
„LICENSE“.
Допълнителна информация
за този продукт и отговори на
често задавани въпроси могат
да бъдат намерени на нашия
сайт за поддръжка на клиенти.
BG
44
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising