Sony | DSC-RX100M2 | Sony DSC-RX100M2 RX100 II Усъвършенстван фотоапарат със сензор тип 1.0 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
Научете повече за вашия фотоапарат
(Упътване за потребителя на Cyber-shot)
“Упътване за потребителя на Cyber-shot” е онлайн
ръководство. Обърнете се към него за подробни
инструкции относно многобройните функции на
фотоапарата.
1 Влезте в Интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на
вашия фотоапарат.
Преглед на упътването
Този фотоапарат е снабден с вградено упътване с инструкции
MENU
/
(Търсене във функциите на фотоапарата)
Търсене във функциите на фотоапарата
Фотоапаратът извежда обяснения на опциите в менюто и стойности за
настройките.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Изберете желаната опция в менюто, след това натиснете бутона
/ (Търсене във функциите на фотоапарата).
Съвет за запис
Фотоапаратът извежда съвети за избрания режим на запис.
1 Натиснете бутона / (Търсене във функциите на фотоапарата) в режим
на запис.
2 Изберете желания съвет за запис и натиснете z на контролния диск.
Извежда се съветът за запис.
• Можете да преглеждате екрана, като използвате v/V, и можете да
сменяте съветите с помощта на b/B.
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия представител на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-RX100M2
Сериен №. _____________________________
Модел №. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Сериен №. _____________________________
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
3
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар или
дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не блъскайте батерията и не я излагайте на сътресения или подобни като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията накъсо и не позволявайте контакт на изводите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С като
например на въздействието на пряка слънчева светлина; не оставяйте батерията в
автомобил, паркиран на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
[ Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от електрическата
мрежа. Ако се получи проблем, докато използвате променливотоковия адаптер,
незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
4
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Тokyo, 108-0075 Japan. Запитвания относно съвместимостта на продукта със
законодателството на Европейския съюз следва да се отнасят към упълномощения
представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите,
предоставени в съответните сервизни или гаранционни документи.
BG
С настоящото Sony Corporation декларира, че този цифров фотоапарат, модел DSCRX100M2, е съвместим с основните изисквания и други приложими разпоредби на
Директива 1999/5/ЕС. За подробности посетете следния URL адрес:
http:/www.compliance.sony.de/
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
5
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни
със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
6
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
7
BG
Проверка на приложените артикули
Цифрите в скоби показват броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• Променливотоков адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Захранващ кабел (не е приложен към моделите за САЩ и Канада) (1)
• Ремък за китката (1)
• Приставка за ремъка (2)
(Приставките за ремъка се използват за прикрепяне на ремъка за
китката (продава се отделно), както е показано на илюстрацията.)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
8
Упътване за частите
A Бутон на затвора
B Диск за избор на режим
(Автоматичен режим)/
(Запис с допълнителни
автоматични настройки)/
(Автоматично програмиране)/
(Запис с приоритет на
диафрагмата)/
(Запис с приоритет на
скоростта на затвора)/
(Запис с ръчна експонация)/
(Избор на режим в паметта)/
(Видеоклип)/
(Широкообхватна
(Избор на сцена)
панорама)/
C За запис: Лостче W/T
(приближение)
За преглед: Лост Индекс/
Приближение при
възпроизвеждане
D Лампичка на таймера за
самоснимачка/Лампичка на
затвора за усмивката/Лампичка
за автоматично фокусиране
E Лампичка на захранването/за
зареждане
F Бутон ON/OFF (Захранване)
G Многофункционално гнездо за
аксесоари*
H Светкавица
• Не покривайте светкавицата с
пръсти.
• Когато използвате светкавицата,
тя автоматично изскача. Ако
не използвате светкавицата,
приберете я ръчно.
I Микрофон
J Кукичка за ремъка
K Пръстен за управление
L Wi-Fi сензор (вграден)
M Обектив
N Светлинен сензор
O LCD екран
P Бутон Fn (Функция)
Q Бутон MOVIE (Видеоклип)
9
BG
R Многофункционален терминал
• Поддържа Micro USB
съвместими устройства.
S HDMI микро жак
T Бутон MENU
U Контролен диск
(Възпроизвеждане)
V Бутон
W Бутон / (Търсене във функциите
на фотоапарата/Изтриване)
X Гнездо за поставяне на батерията
Y Лост за изваждане на батерията
Z Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив, ако
използвате по-дълъг винт, и може да
повредите устройството.
wj Лампичка за достъп
wk Гнездо за карта-памет
wl Капаче на отделението за батерията/
картата-памет
e; (маркировка N)
• Докоснете маркировката,
когато свързвате фотоапарата
към смартфон, оборудван с
функцията NFC.
• NFC (Near Field Communication)
е международен стандарт за
безжична комуникация между
устройства на късо разстояние.
ea Говорител
* За подробности относно
артикулите, съвместими с
гнездото за аксесоари, посетете
Интернет страницата на Sony
или се консултирайте с вашия
представител на Sony или местен
упълномощен сервиз. Можете
да използвате и аксесоари,
които са съвместими с гнездото.
Операциите с артикули на други
производители не са гарантирани.
10
Поставяне на батерията
Лостче за изваждане на батерията
ЗАКЛЮЧЕНО
BG
ОТКЛЮЧЕНО
1Отворете капачето.
2Поставете батерията.
• Като натискате лостчето за изваждане на батерията, поставете
батерията, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че
лостчето за изваждане на батерията се заключва след поставянето й.
• Ако затворите капачето и батерията не е поставена правилно, това
може да повреди фотоапарата.
11
Зареждане на батерията
Захранващ кабел
За потребители от страни/региони,
различни от САЩ и Канада
Лампичка на захранването/
за зареждане
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е
приключило
Мига: Грешка при
зареждането или
зареждането временно
е спряло, защото
фотоапаратът не е в
подходящия температурен
обхват.
Свържете фотоапарата и променливотоковия адаптер
1(приложен
в комплекта), като използвате микро USB
кабела (приложен в комплекта).
2Свържете променливотоковия адаптер към мрежата
от 220 V.
Лампичката на захранването/за зареждането светва в оранжево и
зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията, дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката на захранването/за зареждането мига, а
зареждането не е приключило, извадете и отново поставете
батерията.
12
Забележки
• Когато лампичката на захранването/за зареждането на фотоапарата мига, дори
ако променливотоковият адаптер е свързан към фотоапарата и мрежата от 220 V,
това означава, че зареждането временно е спряло, защото температурата е
извън препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в подходящите
стойности, зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако терминалите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването на изводите на
батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към
най-близкия контакт. Ако се получи повреда, докато използвате
променливотоковия адаптер, незабавно изключете щекера от мрежата, за да
прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии с марката Sony, микро
USB кабел (приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в
комплекта).
• Захранването не достига до устройството по време на запис/възпроизвеждане,
ако фотоапаратът е включен в електрическата мрежа чрез приложения
променливотоков адаптер. За да захранвате фотоапарата, докато записвате/
възпроизвеждате, използвайте променливотоков адаптер AC-UD10 (продава се
отделно) или AC-UD11 (продава се отделно).
• Променливотоковият адаптер AC-UD11 (продава се отделно) може да не е
наличен в някои държави/региони.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е прибл. 230 минути, когато използвате
променливотоковия адаптер (приложен в комплекта).
Забележки
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и
условията, при които използвате устройството.
13
BG
x Зареждане чрез включване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към
компютър, използвайки микро USB кабел.
Към USB жака
Забележки
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
– Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен
към източник на захранване, батерията на преносимия компютър може да
се изтощи. Не зареждайте фотоапарата дълго време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както
и не го възстановявайте от режим sleep, докато между него и
фотоапарата е осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се
повреди. Изключете фотоапарата и компютъра преди да включите/
изключите или рестартирате компютъра, или да възстановите
работата му от режим sleep.
– Sony не дава гаранции за зареждането, ако използвате компютри,
които са сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
14
x Живот на батерията и брой изображения,
които можете да запишете и прегледате
Живот на батерията
Брой изображения
BG
Прибл. 350
изображения
Запис (снимки)
Прибл. 175 min.
Обичаен запис на
видеоклипове
Прибл. 45 min.
—
Продължителен запис на
видеоклипове
Прибл. 80 min.
—
Преглед (снимки)
Прибл. 250 min.
Прибл. 5000
изображения
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, указан по-горе, се отнася за
случаите, когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой може
да е по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за случаите,
когато записвате при следните условия:
– Когато използвате Sony Memory Stick PRO DUO (Mark 2) носител (продава
се отделно).
– Когато използвате напълно заредена батерия при температура на околната
среда 25°С.
• Броят на изображенията в графата “Запис (снимки)” се основава на стандарта
CIPA и е приложим за запис на снимки при следните условия: (CIPA: Camera
& Imaging Products Association)
– Когато DISP е зададен в положение [Display All Info.].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията за приближение/отдалечаване от
края W към края Т.
– При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Броят минути за запис на видеоклипове се основава на стандарта CIPA и е
обвързан със следните условия:
– Настройка на записа: 60i 17M (FH)/50i 17M (FH)
– Обичаен запис на видеоклипове: Животът на батерията е обвързан
с операции като често стартиране/спиране на записа, използване на
функцията за приближение, включване/изключване на захранването и др.
– Продължителен запис на видеоклипове: Животът на батерията е обвързан
с функцията за непрекъснат запис до достигане на зададеното ограничение
(29 минути) и повторно натискане на бутона MOVIE, за да продължите
записа. Функциите за запис, като например приближение, няма да работят.
15
Поставяне на карта-памет (продава се отделно)
ЗАКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
Уверете се, че подрязаният ъгъл
на картата-памет е насочен в
правилната посока.
1 Отворете капачето.
2 Поставете картата-памет (продава се отделно).
• Поставете картата-памет, докато щракне, като насочите
подрязания й край, както е показано на илюстрацията.
3 Затворете капачето.
16
x Карти-памет, които можете да използвате
Карта-памет
A
B
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
BG
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
C
D
E
Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
SD карта-памет
(Class 4 или побърза)
SDHC карта-памет
(Class 4 или побърза)
SDXC карта-памет
(Class 4 или побърза)
microSD карта-памет
(Class 4 или побърза)
microSDHC карта-памет
(Class 4 или побърза)
microSDXC карта-памет
(Class 4 или побърза)
• В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото название
както следва:
A: Memory Stick XC Duo носител
B: Memory Stick PRO Duo носител
C: Memory Stick Micro носител
D: SD карта
E: microSD карта-памет
Забележки
• Когато използвате Memory Stick Micro носител или microSD карта-памет с
този фотоапарат, се уверете, че използвате подходящ адаптер.
x За да извадите картата-памет/батерията
Карта-памет: Натиснете картата-памет веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележки
• Никога не вадете картата-памет/батерията, докато лампичката за достъп
(стр. 9) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в
карата-памет.
17
Сверяване на часa
Бутон ON/OFF (Захранване)
Лампичка на захранването/за
зареждането (зелена)
Контролен диск
Изберете опции: b/B
Задайте цифровите
стойности за датата и часа:
v/V/ /
Задайте: z
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато включите
фотоапарата за първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на
операция да отнеме известно време.
2 Уверете се, че сте избрали [Enter] на екрана, след
това натиснете z на контролния диск.
3 Изберете желаната географска област, като следвате
инструкциите на екрана, след това натиснете z.
[Daylight Svg.:], датата и [Date Format], след
4 Задайте
това натиснете z.
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5 Проверете дали сте избрали [Enter], след това
натиснете z.
18
Запис на снимки/видеоклипове
Не закривайте светкавицата.
Бутон на затвора
BG
Лост W/T
(приближение)
Диск за избор на режим
: Автоматична настройка
: Видеоклип
Запис на снимки
W: отдалечаване
Т: приближаване
MOVIE
1Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
светва.
индикаторът z или
2Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
изображението.
Запис на видеоклипове
1Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип), за да
започнете запис.
• Използвайте бутона W/T (приближение), за да промените скалата на
приближение.
• За да записвате снимки, докато записвате видеоклип, натиснете
бутона на затвора.
2Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележки
• Не издърпвайте светкавицата ръчно. Това може да причини неизправност.
• Ако използвате функцията за приближение, докато записвате видеоклип,
звукът от работата на фотоапарата ще се запише. Звукът от работата с бутона
MOVIE също може да се запише, когато записът приключи.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29
минути, ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните им
стойности и когато температурата е приблизително 25°С. Когато записът
приключи, можете пак да го стартирате, като отново натиснете бутона MOVIE.
В зависимост от температурата е възможно записът автоматично да спре, за да
защити фотоапарата от повреда.
19
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
Контролен диск
Fn (Функция)
(Възпроизвеждане)
/
Избор на изображения: B
(следващо)/b (предходно) или
завъртете контролния диск
Задайте: z
(Изтриване)
1Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Можете да превключите режима на дисплея между снимки и
1 t [Still/Movie Select].
видеоклипове, като изберете MENU t
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (следващо)/b (предходно) на
контролния диск или като го завъртите. За да преглеждате видеоклипове,
натиснете z в центъра на контролния диск.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона /
(Изтриване).
2 Изберете [Delete] с v на контролния диск, след това натиснете z.
x Въртене на изображение
Натиснете бутона Fn (Функция).
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
20
Представяне на другите функции
Използвайки контролния диск, бутона MENU и др., можете да
управлявате и други функции.
BG
Пръстен за
управление
MENU
Fn (Функция)
Контролен диск
x Контролен диск
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
изгледа на екрана.
(Режим на работа със светкавица): Позволява ви да избирате режима на
работа със светкавицата за запис на снимки.
/
(Компенсация на експонацията/Творчески разпечатки): Позволява
ви да регулирате яркостта на изображението. Позволява ви да променяте
настройките [Bkground Defocus] (Разфокусиране на фона), [Brightness]
(Осветеност), [Color] (Цветност), [Vividness] (Яркост) и [Picture Effect]
(Картинен ефект), когато режимът на запис е зададен в положение [Intelligent
Auto] (Автоматичен запис) или [Superior Auto] (Допълнителен автоматичен
запис).
/ (Режим на работа): Позволява ви да използвате таймера за
самоснимачка и запис с експонационен клин.
z (Проследяващ фокус): Фотоапаратът проследява обекта и автоматично
регулира фокуса, дори когато обектът се движи.
21
x Бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате седем функции и да ги извеждате,
докато записвате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като използвате бутона Fn (Функции) или
b/B на контролния диск.
3 Изберете стойност за настройката, като завъртите контролния диск или
пръстена за управление.
x Пръстен за управление
Можете да зададете вашите любими функции към пръстена за управление;
когато снимате, зададените настройки могат да бъдат променяни само чрез
завъртане на пръстена.
x Опции в менюто
Меню за запис на снимки
Image Size (Размер на
изображение)
Избира размера на снимките.
Aspect Ratio
(Съотношение на
изображение)
Избира съотношението на снимките.
Quality (Качество)
Задава качество на снимките.
Panorama: Size
(Панорама: Размер)
Задава размер на панорамното изображение.
Panorama: Direction
(Панорама: Посока)
Задава посока на записа за панорамни изображения.
Ctrl with Smartphone
(Управление чрез
смартфон)
Позволява запис на снимки и видеоклипове чрез фотоапарата,
контролиран дистанционно от смартфон.
Drive Mode (Режим на
работа)
Избира режима на работа като например режим на
продължителен запис.
Flash Mode (Режим на
запис със светкавица)
Задава настройките на светкавицата.
Focus Mode (Режим на
фокусиране)
Избира режима на фокусиране.
Autofocus Area (Област
за автоматично
фокусиране)
Избира областта за фокусиране.
Soft Skin Effect (Ефект
на меките тонове на
човешката кожа)
Записва човешката кожа с меки тонове и регулира ефекта.
Smile/Face Detect.
(Разпознаване на
усмивка/лице)
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира различни
настройки. Автоматично освобождава затвора, когато бъде
разпозната усмивка.
Auto Object Framing
(Автоматично кадриране
на обект)
Анализира сцената, когато записвате лица, близки планове
или обекти, които се следят чрез функцията Проследяване
на фокуса, и автоматично отрязва и запазва друго копие на
изображението с по-подходяща композиция.
22
ISO
Задава светолочувствителността.
Metering Mode (Режим
на измерване)
Избира начина на измерване, който задава коя част от обекта
се измерва, за да определите експонацията.
Flash Comp.
(Компенсация на
светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата.
White Balance (Баланс
на бялото)
Регулира цветните тонове на изображението.
BG
DRO/Auto HDR
Автоматично поправя осветеността и контраста.
Creative Style
(Креативен стил)
Избира начин на обработка на изображението.
Picture Effect (Картинен
ефект)
Записва снимки с уникални текстури според избрания ефект.
Clear Image Zoom
(Приближение за ясно
изображение)
Приближава изображението с по-добро качество, отколкото в
режим на цифрово приближение.
Digital Zoom (Цифрово
приближение)
Приближава изображението повече, отколкото в режим
Приближение за ясно изображение.
Long Exposure NR
(Намаляване на шума
при дълга експонация)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате снимки със скорост на затвора от 1/3 или повече.
High ISO NR
(Намаляване на шума
при висока стойност
на ISO)
Задава настройка за намаляване на смущенията при снимки с
висока чувствителност.
AF Illuminator (Лампичка
за автоматично
фокусиране)
Включва AF лампичката, за да помогне при фокусирането на
места места, които са слабо осветени.
SteadyShot
(Стабилизация)
Включва стабилизацията.
Color Space (Цветова
гама)
Променя вида на цветовата гама.
Shooting Tip List
(Списък със съвети за
запис)
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
Write Data (Запис на
данни)
Запазва или не датата на записа на снимката.
Scene Selection (Избор
на сцена)
Избира предварително зададени настройки, за да съвпаднат с
различните условия на сцените.
Memory recall (Избор
от паметта)
Избира настройка, която желаете да изведете, когато дискът за
избор на режим е зададен в положение [Memory recall].
Memory (Памет)
Регистрира желаните режими или настройки на фотоапарата.
23
Меню за запис на видеоклип
File Format (Формат на
файла)
Избира формата на видеоклипа.
Recording Setting
(Настройки на записа)
Избира размера на записания видео кадър.
Image Size(Dual
Rec) (Размер на
снимка(Двоен запис)
Задава размера на снимката, която се запечатва, докато се
записва видеоклип.
SteadyShot
(Стабилизация)
Включва стабилизацията.
Audio Recording (Запис
на звук)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на
смущенията от вятъра)
Намалява смущенията, причинени от вятъра, докато записвате
видеоклип.
Movie (Видеоклип)
Избира режима на експониране според обекта, който снимате,
или ефекта, който сте избрали.
Меню с потребителски настройки
FINDER/LCD Setting
(Превключване между
визьор/LCD екран)
Когато използвате електронен визьор (продава се отделно),
задава начина на превключване между визьора и екрана.
Red Eye Reduction
(Намаляване на
ефекта “червени очи”)
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, което
предотвратява ефекта на “червените очи”.
Grid Line (Насочващи
линии)
Включва насочващите линии, които ви помагат да композирате
изображението.
Auto Review
(Автоматичен преглед)
Извежда изображението след записа. Задава режим на
автоматичен преглед.
DISP Button (Бутон
DISP)
Задава режимите на дисплея, които можете да изберете, когато
натиснете DISP на контролния диск.
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Peaking Color (Цвят за
подчертаване)
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
Control Ring (Пръстен
за управление)
Задава желана функция за пръстена за управление.
Zoom Func. on Ring
(Приближение с
пръстена)
Задава функцията за приближение към пръстена за
управление. Когато изберете [Step], можете да зададете
позицията за приближение към фиксирана стъпка за
фокусното разстояние.
Control Ring Display
(Дисплей на пръстена
за управление)
Включва или изключва анимацията, когато работите с
пръстена за управление.
Function Button (Бутон
с функции)
Настройва изведените фунцкии, когато натиснете бутона Fn
(Функции).
24
Func. of Center
Button (Функции на
централния бутон)
Програмира желани функции към централния бутон.
Func. of Left Button
(Функции на левия
бутон)
Програмира желани функции към левия бутон.
Func. of Right Button
(Функции на десния
бутон)
Програмира желани функции към десния бутон.
MOVIE Button (Бутон
MOVIE)
Включва или изключва бутона MOVIE.
MF Assist (Помощ при
ръчно фокусиране)
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
Focus Magnif. Time
(Време за увеличаване
при фокусиране)
Задава времето, за което изображенията ще се извеждат
увеличени.
Face Priority Tracking
(Проследяване на
лице с приоритет)
Включва или изключва функцията за приоритетно следене на
лице в режим на следене на обект.
Face Registration
(Регистриране на
лица)
Регистрира или променя човека, когото фотоапаратът
фокусира с приоритет.
BG
Меню за възпроизвеждане
Send to Smartphone
Качва и прехвърля изображения на смартфон.
Send to Computer
Запазва изображения като ги прехвърля към компютър,
свързан към мрежа.
View on TV (Преглед
на телевизор)
Можете да гледате изображения на телевизор, който е
мрежово-съвместим.
Still/Movie Select
(Избор на снимка/
видеоклип)
Превключва между дисплей със снимки и дисплей с
видеоклипове.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображение.
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Възпроизвежда автоматично поредица от изображения.
Image Index (Индекс с
изображения)
Извежда няколко изображения едновременно.
Protect (Защита)
Защитава изображения.
Specify Printing (Избор
за печат)
Прибавя маркировка за ред на отпечатване на изображението.
Picture Effect (Картинен
ефект)
Прибавя различни текстури за изображенията.
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Регулира силата на звука.
Playback Display (Дисплей
за възпроизвеждане)
Избира начина, който да се използва за възпроизвеждане на
портретни изображения.
25
Меню за картата-памет
Format (Форматиране)
Форматира картата-памет.
File Number (Номер на
файл)
Избира начина, който да се използва за номерация на
файловете със снимки и видеоклипове.
Select REC Folder
(Избор на папка за
запис)
Променя избраната папка за запазване на изображения.
New Folder (Нова
папка)
Създава нова папка за запазване на снимки и видеоклипове
(MP4).
Recover Image DB
(Поправка на файла с
базата данни)
Поправя файла с базата данни за изображения и включва
записа и възпроизвеждането.
Display Card Space
(Извеждане на
свободното място на
картата)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и
оставащия брой снимки, които можете да запишете на картатапамет.
Меню с настройки за часа
Date/Time Setup
(Настройки на датата
и часа)
Задава датата и часа, както и настройката за лятно часово
време.
Area Setting
(Настройка на
областта)
Избира областта на използване на фотоапарата.
Меню с настройки
Menu start (Стартиране
на менюто)
Задава първата или последната избрана опция в менюто като
настройка по подразбиране.
Mode Dial Guide
(Упътване за диска за
избор на режим)
Включва или изключва упътването за диска за избор на режим
(обяснението за всеки от режимите на запис).
LCD Brightness (Яркост
на LCD екрана)
Задава яркостта на екрана.
Viewfinder Bright.
(Яркост на визьора)
Когато използвате електронен визьор (продава се отделно),
задава яркостта на електронния визьор.
Power Save
(Икономичен режим)
Задава нивото на функцията за пестене на захранването.
Power Saving
Start Time (Време
за включване на
функцията за пестене
на електроенергия)
Задава времето, след което фотоапаратът автоматично ще се
изключи.
PAL/NTSC Selector (Избор
на PAL/NTSC) (само за
1080 50i-съвместими
модели)
Записът на видеоклипове в различен формат е възможен,
когато смените системата за цветна телевизия на
устройството,
Upload Settings*1
(Настройки за качване)
Активира функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта.
26
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
Задава резолюцията, когато свържете фотоапарата към HDMI
телевизор
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA” Syncсъвместим телевизор.
USB Connection (USB
връзка)
Избира начина, който да се използва за USB връзка.
USB LUN Setting (USB
LUN настройка)
Подобрява съвместимостта като ограничава функциите на
USB връзката.
USB Power Supply
(USB захранване)
Включва или изключва подаването на захранване чрез USB
връзка.
BG
Audio signals (Аудио
сигнали)
Включва или изключва звуковите сигнали на фотоапарата.
WPS Push (Натискане
на бутона WPS)
Можете лесно да регистрирате точката за достъп за
фотоапарата, като натиснете бутона WPS.
Access Point Settings
(Настройки на точката
за достъп)
Можете ръчно да регистрирате точката за достъп.
Edit Device Name
(Редактиране на името
на устройството)
Можете да промените името на устройството в Wi-Fi Direct
и др.
Disp MAC Address
(Извеждане на MAC
адрес)
Извежда MAC адреса на фотоапарата.
SSID/PW Reset
Нулира SSID и паролата на връзката със смартфон.
Airplane Mode (Режим
на работа в самолет)
Можете да зададете устройството така, че да не осъществява
безжична комуникация.
Version (Версия)
Извежда версията на софтуера на фотоапарата.
Language (Език)
Избира езика.
Drop Sensor (Датчик за
изпускане)
Активира функцията [Drop Sensor].
Demo Mode
(Демонстрационен
режим)
Включва или изключва режима на демонстрация за
видеоклипове.
Initialize (Връщане
на фабричните
настройки)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им
стойности.
*1
Извежда се, когато поставите Eye-Fi карта (продава се отделно) във фотоапарата.
27
Функции на PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да прехвърляте снимки и
видеоклипове на компютъра и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories
Home е необходим, за да прехвърляте AVCHD видеоклипове на компютър.
Организиране
Прехвърляне на снимки
от фотоапарата
Преглед на
изображения в
Календар
Създаване
на дискове с
видеоклипове
Споделяне на
изображения
Качване на
изображения в
Интернет
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online
z Сваляне на PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да свалите PlayMemories Home от следния Интернет адрес:
Забележки
• За да инсталирате PlayMemories Home ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате PlayMemories Online или друга мрежова услуга, ви е
необходима Интернет връзка. Възможно е PlayMemories Online или друга
мрежова услуга да не са налични в някои държави или региони.
• Приложението PlayMemories Home не е съвместимо с Mac компютри.
Използвайте приложенията, които са инсталирани на Mac компютъра. За
подробности вижте следната Интернет страница:
28
x Инсталиране на PlayMemories Home на компютър
1 Посетете следния адрес, като използвате Интернет
браузъра на компютърa, след това щракнете върху
[Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Следвайте
инструкциите
Към
терминала
Multi
на екрана, за
да завършите
инсталацията.
• Когато се изведе
съобщението за свързване на
фотоапарата и компютъра,
свържете устройствата, като
използвате микро USB кабел
(приложен в комплекта).
Към жака USB
x Преглед на “PlayMemories Home Help Guide”
(Помощно упътване за PlayMemories Home)
За подробности относно начина на използване на софтуера PlayMemories
Home се обърнете към “Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories
1 Home
Help Guide] на десктопа.
• За да влезете в “PlayMemories Home Help Guide” (Помощно
упътване за PlayMemories Home) от началното меню:
Щракнете [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8 изберете иконата [PlayMemories Home] от началния
екран, за да стартирате [PlayMemories Home], след това изберете
[PlayMemories Home Help Guide] от менюто [Help].
• Подробности относно PlayMemories Home можете да намерите и в
“Упътване за потребителя на Cyber-shot“ (стр. 2) или следната Интернет
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
29
BG
Wi-Fi връзка
Упътване за свързване с едно докосване
(NFC - Near Field Communication)
A
За да изпращате снимки/видеоклипове от фотоапарата към компютър
чрез Wi-Fi: вижте А-1
B
За да изпращате
снимки/видеоклипове
от фотоапарата към
смартфон или таблет:
вижте В-1
A-1
Инсталирайте последната версия на
софтуера на вашия компютър
Windows
http://www.sony.net/pm/
Mac
Wireless Auto Import*
* Изберете [Wireless Auto Import]
30
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
A-2
A-3
Изберете процедура
или , за да свържете точката
за достъп. За повече информация се обърнете към
ръководството с инструкции на точката за достъп или се
свържете с администратора на точката.
BG
Започнете изпращането на изображения от фотоапарата към компютъра.
Изображенията, които са изпратени преди това, не се изпращат отново.




Повече информация … http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-2/
31
B-1
Инсталирайте последната версия на приложението PlayMemories
на вашия смартфон. За повече информация вижте следната
Интернет страница*.
* http://www.sony.net/pmm/

Android 2.3~
* Използване на функции с едно докосване (NFC), Android 4.0 ~

iOS 4.3~
* Извършването на функции с едно докосване (NFC) не работи
Възможно е да не успеете да използвате Google play/App Store в
някои държави/региони.
Не гарантираме работата с всички смартфони/таблети.
B-2
Android/iOS системи, които не поддържат NFC
Изберете изображение от фотоапарата, което желаете да изпратите;
след това ще се изведат SSID и паролата. Изберете правилния SSID
на вашия смартфон и после въведете паролата.

Android




iOS


5GVVKPI






32
Android системи, които поддържат NFC
(Споделяне с едно докосване)
Изберете изображение от фотоапарата, което желаете да изпратите,
включете NFC функцията на смартфона, след това докоснете
(маркировка N) на фотоапарата за прехвърляне към телефона.



B-3
Смартфонът може да се използва като безжично устройство за
дистанционно управление на фотоапарата.
(Повече информация …)
http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-2/
33
BG
Функции на Image Data Converter
По-долу са изредени примери на функции, които са налични, когато
използвате Image Data Converter.
• Можете да редактирате изображения, записани в RAW режим, и да
извършвате различни корекции по тях - например можете да промените
кривата на тоновете или остротата.
• Можете да регулирате изображения с баланс на бялото, диафрагма и
творчески стил, и др.
• Можете да запазвате снимки, изведени и редактирани на вашия компютър.
Съществуват два начина на запазване на RAW изображения: запазване
на данните в RAW формат или във файлов формат, подходящ за обща
употреба.
• Можете да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с
този фотоапарат.
• Можете да оценявате изображенията по петобална система.
• Можете да задавате цветови етикети.
x Инсталиране на Image Data Converter
1Свалете софтуера от следния Интернет адрес и го
инсталирайте на вашия компютър.
За Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
За Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Преглед на “Image Data Converter Guide” (Упътване
за Image Data Converter)
За подробности относно Image Data Converter се обърнете към Image Data
Converter Guide (Упътване за Image Data Converter)
1За Windows:
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
За Mac:
Стартирайте Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t изберете
“Help” в менюто t Image Data Converter Guide.
• За Windows 8 стартирайте Image Data Converter Ver.4 t изберете
“Help” в менюто t Image Data Converter Guide.
• За подробности относно Image Data Converter можете да прегледате
и “Упътване за потребителя на Cyber-shot” (стр. 2) или следната
Интернет страница за поддръжка на Image Data Converter (само на
английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
34
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис на видеоклипове да се
различават в зависимост от условията на запис и картата-памет.
x Снимки
Размер на изображението: L: 20M
Когато сте задали [Aspect Ratio] в положение [3:2]*
Капацитет
2 GB
Качество
Стандартно
295 изображения
Добро
170 изображения
RAW & JPEG
58 изображения
RAW
88 изображения
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение, различно от [3:2], можете да
записвате повече изображения отколкото е броят, който е указан в таблицата
по-горе (освен когато [Quality] е в положение [RAW]).
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
Това са общите времена за запис на всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатият запис е възможен за около 29 минути (ограничения според
техническите характеристики на продукта). За видеоклипове с формат MP4
(12M), непрекъснат запис е възможен в продължение на 15 минути
(с ограничение от 2 GB размер на файла).
(h (час), m (минути))
Капацитет
2 GB
Настройка на записа
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440x1080 12M
VGA 3M
15 m
1 h 10 m
35
BG
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът притежава
VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството на изображението
спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект, изображението е поясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията за запис, обекта
или настройките за качество/размер на изображението.
Забележки относно използването на фотоапарата
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на 1080 60i-съвместими устройства и
1080 50i-съвместими устройства.
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i- или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Фотоапаратът е съвместим с филмовия стандарт 1080 60р или 50p. Този фотоапарат
записва в прогресивен режим, за разлика от свързващия режим, който се използваше
до сега. Прогресивният режим увеличава резолюцията повече от стандартния
записващ режим като в резултат се постигат по-плавни и реалистични изображения.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модификации, сътресения или удари като
например блъскане, изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, това може да причини неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото това
може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте или удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или може да
причинят повреда на данните за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е възможно
корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да причини
повреда.
36
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може
да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места със
силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва или
възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може причини повреда, а понякога тази повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да
възпроизвежда отлични изображения с висок контраст. Обективът за този фотоапарат
е изработен посредством висококачествена система, утвърдена от Carl Zeiss, и е в
съответствие с качествените стандарти на Carl Zeiss Германия.
Забележки за екрана
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на
качеството на записаното изображение.
Забележки за светкавицата
• Не пренасяйте фотоапарата, като го държите за светкавицата и не прилагайте
прекалена сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попадне вода, прах или песъчинки, това може да
причини неизправност.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не
успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна функция на
устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и
батерията спадне. Ако включите захранването без да сте оставили фотоапарата и
батерията да се охладят достатъчно, захранването на устройството може отново да
се изключи или е възможно да не успеете да записвате видеоклиповете.
37
BG
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не успеете
да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на
записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя, записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна кърпичка,
леко навлажнена с вода, и след това подсушете със суха текстилна кърпичка. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако по екрана останат следи от крем за ръце или овлажнител, това може да
наруши покритието му. Ако по монитора попадне подобна субстанция, незабавно
я почистете.
• Силното натискане със салфетка или друг материал може да повреди покритието на
екрана.
• Ако по LCD екрана има останали отпечатъци от пръсти или зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите, след което да забършете екрана с
чиста текстилна кърпичка.
Забележка за безжичния LAN
Sony не носи отговорност за повреди, причинени от неразрешен достъп или
използване на фотоапарата вследствие на загуба или кражба.
Забележка за изхвърляне/смяна на собствеността на фотоапарата
За да защитите вашите лични данни, когато изхвърляте или сменяте собствеността
на фотоапарата, извършете следното.
• Нулирайте всички настройки на фотоапарата, като извършите [Initialize] (стр. 27).
• Изтрийте всички регистрирани лица от [Face Registration] (стр. 25).
38
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 13.2 mm х
8.8 mm (тип 1.0)
Exmor R CMOS матрица
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20.9 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20.2 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
3.6х вариообектив
f = 10.4 mm – 37.1 mm (28 mm –
100 mm (35 mm филмов
еквивалент)) F1.8 (W) – F4.9 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9): 29 mm – 105 mm*1
Докато записвате видеоклипове
(4:3): 36 mm – 128 mm*1
*1 Когато
[Movie SteadyShot] е
зададен в положение [Standard]
Стабилизация: Оптична
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация,
Приоритет на затвора, Приоритет
на диафрагмата, Ръчна експонация,
Избор на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Сянка,
Облачно, Изкуствено осветление,
Флуоресцентно (Топло Бяло/
Студено Бяло/Дневно Бяло/
Девна светлина), Светкавица,
Температура на цветовете/ Цветен
филтър, Потребителска настройка
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, RAW (Sony
ARW 2.3 Format), DPOF-съвместим
Видеоклипове (AVCHD формат):
Съвместим с AVCHD формата
Ver.2.0.
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch, снабден
с Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: Memory Stick
XC Duo носител, Memory Stick
PRO Duo носител, Memory Stick
Micro носител, SD карта-памет,
microSD карта-памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 m до 15.0 m (W)
Прибл. 0.55 m до 5.7 m (T)
[Входни и изходни
конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Multi терминал*: USB връзка
USB връзка: Високоскоростен
USB (USB 2.0)
* Поддържа Micro USB съвместими
устройства
[Екран]
LCD екран: 7.5 cm (Тип 3.0), TFT
drive
Общ брой на точките:
1 228 800 точки
39
BG
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BX1, 3.6 V
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D, 5 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис): Прибл. 1.5 W
Работна температура: от 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
101.6 mm x 58.1 mm x 38.3 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими)
(включително батерия NP-BX1,
Memory Stick Duo носител):
Прибл. 281 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
[Безжичен LAN]
Поддържан стандарт: IEEE 802.11
b/g/n Честота: 2.4GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Начин на конфигурация: WPS (Wi-Fi
защитена настройка)/ръчна
Начин на достъп: Режим
Инфраструктура
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
съвместим
40
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия NP-BX1
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
, Cyber-shot, MemoryStick XC-HG Duo, Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick PRO-HG
Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick
Micro.
• AVCHD Progressive и логото AVCHD
Progressive са търговски марки на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както
и логото HDMI са търговски марки
или запазени търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ и други
държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac, App Store са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
• iOS е запазена търговска марка или
търговска марка на компанията Cisco
System Inc. и/или нейните филиали в
САЩ и други държави.
• Логото SDXC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SETUP са запазени търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска марка
или запазена търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и други държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
•
и Playstation са запазени
търговски марки на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Facebook и логото “f” са търговски
марки или запазени търговски марки
на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или запазени
търговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi,
Inc.
• В допълнение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ™ или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
• Прибавете допълнителна наслада с
помощта на вашия PlayStation 3, като
свалите приложението за PlayStation
3 от PlayStation Store (в регионите,
където то е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3 изисква
да притежавате PlayStation Network
потребителско име и парола, за да го
свалите.
Може да се използва само в държави,
където услугата PlayStation Store е
достъпна.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата Интернет
страницата за поддръжка.
41
BG
Download PDF

advertising