Sony | DSC-RX0 | Sony DSC-RX0 Свръхкомпактен удароустойчив и водоустойчив цифров фотоапарат RX0 Инструкции за експлоатация

4-690-287-11(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(Ръководство в мрежата)
Вижте „Помощно ръководство“ за
по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1710/h_zz/
Помощното ръководство може да не бъде достъпно
на всички езици.
Всички налични ръководства можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
compact-cameras-dscrx-series/dsc-rx0#manuals
DSC-RX0
Български
Повече информация за фотоапарата
(„Помощно ръководство”)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Можете
да прочетете „Помощно ръководство“ на компютъра или
смартфона си.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за голяма
част от функциите на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1710/h_zz/
BG
2
Данни на собственика
Запишете номера на модела и серийния
номер (които се намират на продукта) в
полето, предоставено по-долу. Правете
справка с тези номера винаги когато се
свързвате с търговеца си на Sony
относно този продукт.
Модел № DSCСериен № _____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството
на дъжд или влага.
ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съвпада
с контакта, използвайте адаптер за
щепсел с правилната конфигурация
за контакта.
ВНИМАНИЕ
[ Комплект батерии
Ако с комплекта батерии се борави
неправилно, той може да избухне, да
причини пожар или дори химически
изгаряния. Съблюдавайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като например
удар с чук, изпускане или стъпване
върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети да
влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60°C (140°F), например на пряка
слънчева светлина или в паркиран на
слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на Sony
или с устройство, което може да
зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега на
деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или с
еквивалентен тип, препоръчан от
Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано в
инструкциите.
• Не излагайте на изключително ниска
температура от -20°C (-4°F) или пониска или изключително ниско
налягане от 11,6 kPa или по-ниско.
BG
3
Използвайте близък електрически
контакт, когато използвате адаптера за
променлив ток/зарядното устройство за
батерии. Ако възникне неизправност,
незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт, за да
изключите източника на захранване.
Ако използвате продукта с индикатор
за зареждане, обърнете внимание, че
продуктът не е изключен от източника
на захранване дори когато индикаторът
не свети.Съобщение
[ Съобщение
Ако поради статично електричество
или електромагнетизъм преносът на
данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете и
включете отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е
установено, че е съвместим с
ограниченията, изложени в
разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели с дължина под
3 метра (9,8 фута).
Електромагнитните полета на
определени честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
Ако устройството е подложено на
интензивен неприсъщ шум, то може да
се рестартира.
IEEE
2,4GHz
802.11b/g/n
Bluetooth 2,4GHz
NFC
BG
4
13,56 MHz
<17,7 dBm e.i.r.p.
<10 dBm e.i.r.p.
<60 dBuA/m
(10 м)
За клиенти в САЩ и
Канада
[ РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Литиево-йонните
батерии подлежат на
рециклиране.
Можете да помогнете
в опазването на
околната среда, като
предадете използваните акумулаторни
батерии в най-близкия до Вас пункт за
събиране и рециклиране.
За повече информация относно
рециклирането на акумулаторни
батерии се обадете на безплатен номер
1-800-822-8837 или посетете
http://www.call2recycle.org/
Внимание: Не използвайте повредени
или изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
Наличните научни доказателства не
показват, че има каквито и да е
здравословни проблеми, които
произтичат от използването на
безжични устройства с ниска мощност.
Обаче не е доказано, че тези безжични
устройства с ниска мощност са напълно
безопасни. Безжичните устройства с
ниска мощност излъчват ниски нива на
радиочестотна енергия (РЧ) в
микровълновия обхват, докато се
използват.
Докато високите нива на РЧ могат да
повлияят на здравето (чрез загряване на
тъканта), излагането на ниски нива на
РЧ, които не предизвикват ефекти на
загряване, не причинява никакви
установени до момента неблагоприятни
ефекти върху здравето. Много
проучвания за излагане на ниски нива
на РЧ не са открили никакви
биологични ефекти. Някои проучвания
сочат, че някакви биологични ефекти
могат да се получат, но такива
констатации не са били потвърдени от
допълнително проучване. Това
оборудване е тествано и е в
съответствие с ограниченията за
излагане на FCC/IC радиация, указани
за неконтролирана среда, и отговаря на
насоките за излагане на FCC
радиочестота (RF) RSS-102 от
правилата за излагане на IC
радиочестота (RF).
За клиенти в САЩ
Ако имате въпроси относно този
продукт може да се обадите на:
Центъра за информация за клиенти
на Sony
1-800-222-SONY (7669).
Номерът по-долу е само за проблеми,
свързани с FCC.
[ Нормативна информация
Декларация за
съответствие
Търговско име: SONY
Модел № WW620081
Отговорна страна: Sony Electronics Inc.
Адрес:
16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
САЩ
Телефонен номер: 858-942-2230
Устройството е в съответствие с част 15
от правилата на FCC. Работата зависи
от следните две условия: (1) Това
устройство не може да причинява
смущения; и (2) това устройство трябва
да приема всички смущения,
включително такива, които биха могли
да причинят нежелана работа.
Това оборудване не трябва да се намира
в близост до друга антена или
предавател или да се използва
съвместно с такива.
[ ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме Ви, че всякакви
промени или модификации, които не
са изрично одобрени в настоящото
ръководство, могат да прекратят правото
Ви да работите с това оборудване.
BG
5
[ Забележка:
Това оборудване е изпробвано и е
установено, че отговаря на ограниченията
за цифрови устройства клас B съгласно
част 15 от правилата на FCC.
Целта на тези изисквания е да осигурят
нормална защита от вредна
интерференция при инсталиране в
жилищно място. Това оборудване
произвежда, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия, както и
да причини вредни смущения в
радиокомуникациите, ако не се
инсталира и използва в съответствие с
инструкциите. Не може да се гарантира
обаче, че при определено инсталиране
няма да възникне интерференция. Ако
този уред смущава радио- и
телевизионните сигнали, което може да
се установи при неговото включване и
изключване, потребителят следва да се
опита да коригира смущенията, като
вземе една или няколко от следните
мерки:
– да пренасочи или да промени
мястото на приемната антена;
– да увеличи разстоянието между
оборудването и приемника;
– да свърже уреда към контакт във
верига, различна от тази, към която е
свързан приемникът;
– да се консултира с търговеца или с
опитен техник по радио- и
телевизионна техника за помощ.
BG
6
За клиенти в Канада
Това устройство отговаря на
освободените от лиценз RSS на Industry
Canada. Работата зависи от следните
две условия:
(1) Това устройство не може да
причинява смущения; и
(2) Това устройство трябва да приема
всички смущения, включително такива,
които биха могли да причинят
нежелана работа на устройството.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
За клиенти в Европа
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или
относно съответствието на продукта в
Европа трябва да бъдат отправяни към
упълномощените представители на
производителя, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия.
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
[ Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и
други страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци. При
определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да
гарантирате правилното третиране на
батерията и на електрическото и
електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела за
безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
За клиенти в Сингапур
За клиенти в ОАЕ
За клиенти в Малайзия
BG
7
Проверка на елементите от комплекта
Числото в скобите посочва броя елементи.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BJ1 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Захранващ кабел (предоставя се в някои държави/региони) (1)
• Каишка за китката (1)
• Протектор за карта с памет (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
Относно настройката на езика
Променете екранния език, ако е нужно, преди да използвате фотоапарата
(страница 22).
Относно работните показатели, свързани
с водоустойчивост, прахоустойчивост и
удароустойчивост на фотоапарата
Този фотоапарат разполага с подобрена защита от вода, прах и удар.
Повредите, причинени от неправилна, злонамерена употреба или от
неправилна поддръжка на фотоапарата, не се покриват от ограничената
гаранция.
• Този фотоапарат е водоустойчив/прахоустойчив, което е еквивалентно
на стандарт IEC60529 IP68. Фотоапаратът може да работи под вода на
дълбочина от 10 м (33 ft) в продължение на 60 минути.
• Не излагайте фотоапарата на вода под налягане, например под
водопроводен кран.
• Не го използвайте в горещи извори.
• Използвайте фотоапарата в препоръчителния обхват на температурата
на водата от 0°C до +40°C (32°F до 104°F).
• Относно работните показатели при удароустойчивост този продукт е
преминал нашите вътрешнофирмени тестове, които съответстват на MILSTD 810G C1 метод 516,7 (стандартен метод на тестване за удар на
Департамента на отбраната на САЩ), чрез пускане на този продукт от
височина от 2,0 м (6,5 ft) от дъска от шперплат с дебелина от 5 см (2 инча)*.
BG
8
* В зависимост от условията и обстоятелствата на използване не може да
бъде дадена гаранция относно повреда на, неизправност или
продуктивност на водоустойчивост/прахоустойчивост на този фотоапарат.
• Във връзка с работните показателите за удароустойчивост няма
гаранция, че фотоапаратът няма да се надраска или огъне.
• Понякога работните показатели на водоустойчивост/прахоустойчивост
се губят, ако фотоапаратът бъде подложен на силен удар, например
изпускане. Препоръчваме фотоапаратът да бъде прегледан в
упълномощен сервизен магазин срещу заплащане.
• Приложените аксесоари не отговарят на спецификациите за
водоустойчивост, прахоустойчивост и удароустойчивост.
Забележки преди използването на фотоапарата под/
близо до вода
• Уверете се, че под капака на батерията или капака на картата с памет/
конектора няма чужди тела като пясък, косми или замърсявания. Дори
малко количество чужди частици може да причини проникване на вода
във фотоапарата.
• Уверете се, че уплътнението и
съединителните му
повърхности не са надраскани.
Дори малко надраскване може
да причини проникване на вода
във фотоапарата. Ако
уплътнението или
съединителните му
повърхности се надраскат,
1 Уплътнение
занесете фотоапарата в
2 Повърхност, която се
упълномощен сервиз за подмяна
допира до уплътнението
на уплътнението срещу такса.
• Ако върху уплътнението или съединителните му повърхности попадне
замърсяване или пясък, изчистете участъка с мека кърпа, която не оставя
влакна. Защитете уплътнението от надраскване, като го докосвате, докато
се зарежда батерията или използва кабел.
• Не отваряйте/затваряйте капака на батерията или капака на картата с памет/
конектора с мокри или покрити с пясък ръце или близо до вода. Съществува
риск, който ще доведе до проникване на пясък или вода във вътрешността
му. Преди отваряне на капака извършете процедурата, описана в
"Почистване след използването на фотоапарата под/ близо до вода".
• Отворете капака на батерията или капака на картата с памет/конектора,
когато фотоапаратът е напълно сух.
• Винаги проверявайте дали капакът на батерията, или капакът на
картата с памет/конектора е здраво заключен.
BG
9
Забележки относно използването на фотоапарата под/
близо до вода
• Не подлагайте фотоапарата на удари, като например скачане във вода.
• Не отваряйте и не затваряйте капака на батерията или капака на картата
с памет/конектора, докато сте под/близо до вода.
• Този фотоапарат потъва във вода. По време на използване поставете
ръката си през каишка и т.н., за да предотвратите потъване на
фотоапарата.
• Работните показатели при водоустойчивост/прахоустойчивост не се
гарантират, когато капакът на батерията или капакът на картата с
памет/конектора е отворен.
Почистване след използването на фотоапарата под/
близо до вода
• Винаги почиствайте фотоапарата с вода след
употреба в рамките на 60 минути и не отваряйте
капака на батерията или капака на картата с
памет/конектора, преди да приключите с
почистването. Възможно е навлизането на прах
или вода на места, където не може да се види.
Ако не бъде изплакнат, работните
характеристики на водоустойчивост ще бъдат влошени.
• Оставете фотоапарата да постои в чиста вода, налята в купа за
почистване, за около 5 минути. След това леко разклатете фотоапарата,
натиснете всеки бутон под водата, за да премахнете солта, пясъка или
други вещества, натрупали се около бутоните.
• Изплакнете и избършете всички капки вода с мека кърпа. Оставете
фотоапарата да изсъхне напълно на сенчесто място с добра вентилация.
Не го сушете със сешоар, защото има риск от деформиране и/или
влошаване на водоустойчивите характеристики.
• Подсушете капките вода или избършете праха от капака на батерията
или капака на картата с памет/конектора с мека и суха кърпа.
• След изваждането на фотоапарата от водата го оставете с обектива
надолу върху суха кърпа за известно време, за да позволите на водата
да се оттече.
Дори след като сте оставили водата да се оттече, звукът не може да се
записва или се записва с ниска сила на звука, възможно е все още да
има вода във вътрешния микрофон (страница 12). Оставете водата да се
оттече напълно от фотоапарата преди използване.
BG
10
• При поставянето на фотоапарата под вода може да се появят мехурчета.
Това не е неизправност.
• Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети, ако влезе в контакт със
слънцезащитен лосион или с масло за слънчев загар. В допълнение
уплътнението може да се наруши, ако влезе в контакт със
слънцезащитен лосион или с масло за слънчев загар. Ако фотоапаратът
влезе в контакт със слънцезащитен лосион или масло за слънчев загар,
бързо го избършете.
• Не допускайте във фотоапарата или по повърхността му да остава
солена вода. Това може да доведе до корозия или обезцветяване, както
и до влошаване на водоустойчивите характеристики.
• За да поддържате работните характеристики на водоустойчивост, ние
препоръчваме веднъж годишно да занесете своя фотоапарат на своя
търговец или в упълномощен сервиз за безплатна подмяна на
уплътнението на капака на батерията или капака на картата с памет/
конектора.
• Повърхността на монитора може да се вдлъбне при дълбочина от около
10 м (33 ft.) заради налягането на водата. Това не е неизправност.
BG
11
Идентифициране на частите
A Светлинен индикатор за запис
B Обектив
C Вътрешни микрофони*1
D Предпазител на обектива*2
E Кукичка за каишка
За да избегнете изпускане на
фотоапарата, прикрепете
каишката за китка и поставете
ръката си през каишката,
когато снимате от ръка.
*1
Не покривайте тази част по време
на запис на видеоклип. Това може
да причини шум или да намали
силата на звука.
*2
Можете да подмените тази
част с опционален аксесоар
(sold separately).
BG
12
F 1 Бутон (вкл./в готовност)
G Капак на картата с памет/
конектора
H Монитор
I Бутон MENU
J Speaker
K Бутон SHUTTER/MOVIE
L Светлинен индикатор за запис
M Бутон нагоре/бутон DISP
(превключване на дисплей)
N Капак на батерията
O Бутон надолу/бутон
(възпроизвеждане)
P Бутон z (въведи)/
потребителски клавиш
Q Ляв бутон/потребителски
клавиш
R Десен бутон/бутон Fn
(функция)
Когато капаците са отворени
S HDMI микрожак
T Слот за карта с памет
U Извод за мулти/микро USB*3
V Лампа за достъп/лампа за
зареждане
W m Жак за микрофон
Когато е включен външен
микрофон, вграденият
микрофонът се изключва
автоматично. Когато
външният микрофон е от типа
със слабо напрежение,
захранването на микрофона се
осигурява от фотоапарата.
X Слот за поставяне на батерия
Y Лостче за заключване на
батерията
*3
Z Гнездо за монтиране на статив
Използвайте статив с винт
5,5 мм (7/32 инча) или с
по-къса дължина.
За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо и
извода Multi/Micro USB посетете
уебсайта на Sony или се
консултирайте със своя търговец
на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony.
BG
13
BG
14
За използване на
фотоапарата с изваден
капак на картата с памет/
конектора
Можете да разкачите капака на
картата с памет/конектора, за да
използвате фотоапарата с HDMI
кабел, micro USB кабел или
вътрешен микрофон, свързан към
фотоапарата.
Протектор за карта с памет
Прикрепете протектора за карта с
памет, когато използвате
фотоапарата с HDMI кабел, микро
USB кабел или свързан външен
микрофон. Протекторът за карта с
памет защитава от грешки за
достъп до картата с памет при
случайно разхлабване на картата с
памет поради вибрации, удар и т.н.
За да прикрепите отново капака на
картата с памет/конектора,
поставете го във фотоапарата.
За да премахнете протектора на
картата с памет, издърпайте я,
докато натискате задържащите
части от горната и долната част на
протектора.
Поставяне на батерията
Лостче за заключване на батерията
1 Отворете капака.
батерията.
2 Поставете
• Натиснете лостчето за заключване на батерията и поставете
батерията, както е показано. Уверете се, че лостчето за заключване
на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може да
повреди фотоапарата.
Бележки
• Когато затваряте капака, се уверете, че жълтата маркировка под палеца е
скрита и капакът е добре затворен. При попадане на чужди частици като
пясък вътре в капака може да се повреди уплътнението и да се причини
проникване на вода (страница 8).
BG
15
Зареждане на батерията
Светлинен индикатор за
зареждане
Свети (оранжево): Зареждане
Off: зареждането е приключено
Мига (оранжево): грешка при
зареждането или зареждането
временно е поставено в пауза,
защото фотоапаратът не се
намира в подходящия
температурен диапазон
фотоапарата към адаптера за
1 Свържете
променлив ток (в комплекта) чрез микро USB
кабела (в комплекта).
адаптера за променлив ток към
2 Свържете
електрически контакт (гнездо).
Индикаторът за зареждане светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете камерата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате батерията дори когато е частично заредена.
• Когато индикаторът за зареждане мига и зареждането не е
приключило, извадете и поставете отново батерията.
• В някои държави/региони свържете захранващия кабел към
адаптера за променлив ток и след това свържете адаптера към
електрически контакт.
BG
16
Бележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът за
променлив ток е свързан към електрическия контакт, това показва, че
зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате
батерията при околна температура от 10°C до 30°C (от 50°F до 86°F).
• Батерията може да не се зарежда ефективно, ако контактните й пластини са
замърсени. В този случай внимателно забършете прахта с мека кърпа или
памучен тампон, за да почистите контактните пластини на батерията.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт.
• Използвайте само оригинални батерии, кабел за Micro USB (в комплекта) и
адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 135 мин при използване на
адаптера за променлив ток (в комплекта). Индикаторът за зареждане
светва и след това угасва веднага, когато батерията е напълно заредена.
Бележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на
изтощена докрай батерия при температура 25°C (77°F). В зависимост от
условията на употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме
повече време.
BG
17
x Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър, използвайки Micro USB кабел. Свържете фотоапарата към
компютъра, като предварително изключите фотоапарата.
Към USB жак
Бележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте за
продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, не го
„събуждайте“ от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата е
установена USB връзка. Това може да причини неизправност на
фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“
компютъра от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата и
компютъра.
• Няма гаранция при зареждане от изработен по поръчка или модифициран
компютър.
x Живот на батерията и брой записваеми
изображения
Снимане (снимки)
BG
18
Живот на
батериите
Брой
изображения
—
Прибл. 240
Реално снимане
(видеоклипове)
Прибл. 35 мин
—
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Прибл. 60 мин.
—
Бележки
• Горните прогнозни стойности за живот на батерията и брой записваеми
изображения се прилага, когато батерията е била напълно заредена. Животът
на батерията и броят изображения може да намалят в зависимост от
условията на употреба.
• Животът на батерията и броят записваеми изображения са прогнозни
стойности, базирани на снимане при посочените по-долу условия.
– Използване на батерията при околна температура 25°C (77°F).
– При използване на microSDXC карта с памет на Sony (sold separately)
• Броят за "Снимане (неподвижни изображения)" е базиран на стандарта CIPA
и се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– по една снимка е заснета на всеки 30 секунди;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и се
отнася за снимане при следните условия:
– Качеството на изображението е зададено на XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
– [Auto Pwr OFF Temp.]: [High]
(За ограничения поради високи температури направете справка със
страница 47.)
– действително снимане (видеоклипове): живот на батерията на базата на често
снимане, режим в готовност на снимане, включване/изключване и т.н.;
x Електрозахранване
Свържете фотоапарата към електрически контакт (стенното гнездо) чрез
микро USB кабела (в комплекта) и адаптера за променлив ток (в комплекта).
Бележки
• Преди снимане или възпроизвеждане на изображения при включено
захранване от електрически контакт (стенното гнездо) поставете заредена
батерия във фотоапарата.
• Ако използвате фотоапарата, докато го захранвате от електрически контакт
(стенното гнездо), се уверете, че иконата (
/
) се показва на монитора.
• Не изваждайте батерията или микро USB кабела, докато лампата за достъп
(страница 13) свети. Възможно е данните на картата с памет да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата ще се повиши и времето за непрекъснат запис може да намалее.
• Когато използвате мобилно зарядно устройство като източник на
захранване, преди употреба проверете дали е заредено напълно. Освен това
обръщайте внимание на оставащия заряд в мобилното зарядно устройство по
време на употреба.
BG
19
Поставяне на карта с памет (sold separately)
Страна с изводи
microSD карта с памет/
microSDHC карта с памет/
microSDXC карта с памет
Memory Stick Micro media
1 Отворете капака.
картата с памет.
2 Поставете
• За microSD/microSDHC/microSDXC карти: Поставете карта с
памет, като я сложите, както е показано на фигура A.
• За Memory Stick Micro media: Поставете карта с памет, като я
сложите, както е показано на фигура B.
3 Затворете капака.
Бележки
• Когато затваряте капака се уверете, че жълтата маркировка под палеца е
скрита и капакът е добре затворен. При попадане на чужди частици, като
пясък, вътре в капака може да се повреди уплътнението и да се причини
проникване на вода (страница 8).
BG
20
x Карти с памет, които могат да бъдат използвани
Карта с памет
Memory Stick Micro (M2);
За
снимки
За видеоклипове
MP4
AVCHD
XAVC S
(само за
Mark2)
(само за
Mark2)
—
microSD карта с памет
*1
*1
microSDHC карта с памет
*1
*1
*2
microSDXC карта с памет
*1
*1
*2
—
*1
SD клас на скорост 4 (
) или по-бърза или UHS клас на скорост
1(
) или по-бърза
SD клас на скорост 10 (
) или UHS клас на скорост 1 (
) или
по-бърза
• За подробности относно броя записваеми снимки и възможната
продължителност на записване на видеоклипове вижте страници 45 до 46.
Вижте таблиците, за да изберете карта с памет с желания капацитет.
*2
Бележки
• Когато се използва microSDHC карта с памет за запис на филми във формат
XAVC S или MP4 за големи периоди от време, записаните филми ще бъдат
разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат
интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
x Изваждане на картата с памет/батерията
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я
извадите.
Батерия: Уверете се, че фотоапаратът е изключен, след което плъзнете
лостчето за заключване на батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Бележки
• Никога не премахвайте картата с памет/батерията, когато лампата за достъп
(страница 13) свети. Това може да повреди данните в картата с памет.
BG
21
Настройване на езика и часовника
Бутон нагоре
Бутон надолу
Бутон z (въведи)
Бутон наляво
Бутон надясно
Избор на елементи: Бутон нагоре/бутон надолу/бутон наляво/бутон надясно
Задайте числовата стойност на датата и часа: Бутон нагоре/бутон надолу
Настройка: Бутон z (въведи)
бутона 1 (вкл./в готовност).
1 Натиснете
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва екранът за
настройка на езика.
• Включването на захранването и получаването на възможност за
управление може да отнемат известно време.
желан език, след което натиснете
2 Изберете
бутона z (въведи).
Показва се екранът за настройка на дата и час.
извеждане на съобщението [Set Area/Date/
3 При
Time.], изберете [Enter] и натиснете бутона
z (въведи).
желано географско местоположение,
4 Изберете
като следвате екранните инструкции, след което
натиснете бутона z (въведи).
[Daylight Savings], [Date/Time] и [Date
5 Задайте
Format], след което натиснете бутона z (въведи).
• Когато настройвате [Date/Time], полунощ е 12:00 AM, а обед е 12:00 PM.
BG
22
се, че сте избрали [Enter], след което
6 Уверете
натиснете бутона z (въведи).
Снимане на снимки/клипове
Бутон SHUTTER/
MOVIE
Бутон MENU
Снимане на снимки
Изберете MENU t
(Camera Settings1) t
1 [Shoot
Mode] t [Intelligent Auto].
бутона SHUTTER/MOVIE наполовина, за
2 Натиснете
да фокусирате.
Когато изображението е на фокус, прозвучава сигнал и индикаторът
за фокус (z) светва.
бутона SHUTTER/MOVIE докрай надолу,
3 Натиснете
за да заснемете изображение.
Снимане на клипове
Изберете MENU t
1 [Shoot
Mode] t
(Camera Settings1) t
(Intelligent Auto).
бутон SHUTTER/MOVIE, за да стартирате
2 Натиснете
запис.
• Фокусирането не е необходимо при обикновено заснемане на
филм. Когато снимате обекти на близко разстояние от
приблизително 50 см до 1 m (1,7 ft до 3,3 ft) от фотоапарата,
задайте [NEAR Mode in PF] на [On] (страница 27).
бутона SHUTTER/MOVIE отново, за да
3 Натиснете
спрете записа.
BG
23
Бележки
• Мониторът се изключва след приблизително една минута без никаква дейност от
страна на потребителя по време на записа на филма (настройка по подразбиране).
За да включите отново монитора, натиснете бутона MENU, някои от бутоните
нагоре/надолу/наляво/надясно или бутона z (въведи). Ако зададете MENU t
Mon. Off dur REC] на [Off], мониторът ще се
(Camera Settings2) t [
изключи по време на записа на филм (страница 29).
• Звукът от дейности с фотоапарата се записват по време на запис на филм.
Звукът от действието на бутона SHUTTER/MOVIE също може да бъде
записан при приключването на записа на филма.
• В зависимост от околната температура записът може да спре, за да бъде
предпазен фотоапаратът.
• Когато снимате под вода, снимайте с бърза скорост на затвора. Направете
справка с "Помощно ръководство" (страница 2) за подробности относно
настройки за подводно снимане.
Преглед на изображения
бутон
Бутон MENU
Бутон наляво
(Playback)
Бутон z (въведи)
Бутон надясно
Избор на елементи: Бутон наляво/бутон надясно
Настройка: Бутон z (въведи)
1 Натиснете бутона
(Playback).
x Избиране на следващо/предишно изображение
BG
24
Изберете изображение, като натиснете бутона наляво или бутона
надясно. Натиснете бутона z (въведи) за показване на филми.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона
(Playback) за превключване към
режима на възпроизвеждане.
2 Изберете MENU t
(Playback) t [Delete].
3 Изберете изображения за изтриване на екрана и след това
натиснете бутона z (въведи).
x Връщане към снимане на изображения
Изберете MENU t
(Playback) t [Shoot./PB Selector], за да
се върнете към режим на снимане.
• Можете също да се върнете към режим на снимане, като натиснете
бутона SHUTTER/MOVIE до средата.
Бележки
• Ако се опитате да възпроизведете изображения веднага след непрекъснато
снимане, мониторът може да покаже икона, която показва записване на
данни/броя оставащи за записване изображения. По време на запис някои
функции не са налични.
Работа с други функции
DISP
MENU
Fn (Функция)
x Бутон DISP (Превключване на екрани)
позволява промяна на извежданите показания на екрана.
BG
25
x бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато
снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете бутона нагоре/надолу/
наляво/надясно, след което натиснете бутона z (въведи).
3 Изберете настройка, като следвате ръководството за управление, след
което натиснете бутона z (въведи).
x Елементи от менюто
(Camera Settings1);
Качество/Размер на изображ.
Quality
Задава качеството на изображението за снимки.
Image Size
Избира размер на снимки.
Aspect Ratio
Избира съотношението за снимки.
High ISO NR
Задава обработка за потискане на шума при снимане
с висока чувствителност.
Цветово
пространство
Променя обхвата на възпроизведимите цветове.
Shoot Mode/Drive
Shoot Mode
Задава режима на снимане.
Работен режим
Задава режима на снимане, например непрекъснато
снимане.
Настр. на
компенсацията
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на
експонацията и клин на баланса на бялото.
/
Recall
/
Memory
Избира предварително регистрирана настройка, когато
[Shoot Mode] е зададен на [Memory recall].
Регистрира желаните режими или настройки на
фотоапарата.
AF
BG
26
Focus Mode
Избира начин на фокусиране.
Focus Area
Избира зоната за фокусиране.
Бутон z
фиксиращ AF
Задава функцията за проследяване на обект, когато
натиснете бутона z (въведи) в екрана за снимане.
AF Area Auto Clear
Задава дали зоната за фокусиране да се показва през
цялото време, или да изчезва автоматично скоро след
постигане на фокус.
NEAR Mode in PF
Задава фотоапарата да снима при къси фокусни
разстояния, когато [Focus Mode] е зададено на
[Preset Focus].
Прилагане на
фокус
Регулира фокуса, когато фотоапаратът е в режим на
ръчно фокусиране.
Експонация
Скорост на
затвора
Задава скоростта на затвора.
Exposure Comp.
Компенсира яркостта на цялото изображение.
ISO
Задава ISO чувствителността.
ISO AUTO Min. SS
Задава най-бавната скорост на затвора, при която
ISO чувствителността ще започне да се променя в
режим [ISO AUTO].
Режим за
измерване
Избира метод за измерване на яркостта.
AEL w/ shutter
Задава дали да се извършва AEL при натискане на
бутона SHUTTER/MOVIE наполовина. Това е
полезно, когато искате да настроите фокуса и
експонацията поотделно.
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Настройва цветовите тонове на дадено изображение.
DRO/Auto HDR
Автоматично компенсира яркостта и контраста.
Creative Style
Избира желаната обработка на изображенията.
Можете също да настроите контраста, наситеността
и остротата.
Фотоефект
Избира желания филтър за ефекти за постигане на
по-впечатляващ и артистичен израз.
Профил на
картина
Променя настройки, като цвят и тон.
BG
27
Focus Assist
Focus Magnif.
Time
Задава периода от време, през който изображението
ще се показва в уголемен вид.
MF Assist
Показва уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Peaking Level
Подсилва контурите на фокусираните диапазони
чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Peaking Color
Задава цвета, използван за функцията за
проследяване на фокуса.
Face Detection/Shoot Assist
Разпозн. на Лица
Избира разпознаването на лица и автоматичното
регулиране на различни настройки.
Face Registration
Регистрира или променя лицето, получаващо
приоритет при фокусирането.
(Camera Settings2)
Movie
Режим на
експозиция
File Format
Настройки за
запис
HFR Settings
BG
28
Избира режима на експонация по време на
снимане с висока кадрова честота, за да е
подходящ за обекта или ефекта.
Избира формат на клипа.
Избира кадрова честота и побитова скорост за
филма.
Задава настройката за снимане с висока кадрова
скорост.
Dual Video REC
Задайте дали да се записва едновременно XAVC S
клип и MP4 клип, или AVCHD клип и MP4 клип.
Автоматичен
бавен затвор
Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на
околната среда в режим на клип.
Audio Recording
Задава дали да се записва звук при снимане на
видеоклип.
Audio Rec Level
Регулира нивото на аудио записа.
Audio Level Display
Задава дали на монитора да се показва нивото на
звука.
Ред. Шум от Вятър
Потиска шума от вятъра по време на запис на
видеоклип.
Marker Display
Задава дали на екрана да се показва маркер при
запис на видеоклип.
Marker Settings
Задава маркера, показва на монитора при запис на
видеоклип.
Mon. Off dur REC
Задава дали да се изключи мониторът автоматично
след приблизително една минута без никакви
дейности от страна на потребителя при запис
на филми.
Лампа ЗАПИС
Изключете лампата за запис, когато записвате
филми, така че светлината от лампата да не бъде
отразена върху обекта.
Затвор
Release w/o Card
Задава дали да се освободи затворът, когато не е
поставена карта с памет.
Дисплей/Авто. преглед
Zebra
Показване на ивици за регулиране на яркостта.
Grid Line
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
Live View Display
Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана или не.
Auto Review
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
Custom Operation
Custom Key(Shoot.)
Присъединяването на функции към различни
бутони ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате съответния бутон, когато
снимате изображения.
Function Menu Set.
Персонализира функциите, показвани при
натискане на бутона Fn (Функция).
BG
29
Бутон MOVIE
Задава дали да се активира функцията [MOVIE],
когато бутонът, към който е назначен [MOVIE] с
помощта на [Custom Key(Shoot.)], е натиснат.
Аудио сигнали
Задаване на звука при работа на фотоапарата.
Вписване на
Дата
Задаване дали да се записва датата на снимане
върху неподвижното изображение.
(Network)
BG
30
Send to Smartphone
Прехвърля изображения за показване на
смартфон.
Send to Computer
Архивира изображения, като ги прехвърля на
компютър, свързан към мрежа.
View on TV
Можете да разглеждате изображенията на
телевизор с активирана функция за работа в
мрежа.
Ctrl w/ Smartphone
Можете да снимате неподвижни изображения/
филми чрез смартфон като дистанционен панел за
управление на фотоапарата. Неподвижни
изображения/филми, заснети чрез дистанционно
управление могат да бъдат запаметени в
смартфона.
Airplane Mode
Можете да настроите това устройство да не
извършва безжични комуникации.
Wi-Fi Settings
Позволява Ви да регистрирате точката си на
достъп и да проверите или промените
информацията за Wi-Fi връзка.
Bluetooth Settings
Управлява настройките за свързване на
фотоапарата със смартфон чрез Bluetooth връзка.
Настройка на
отдалечено
захранване
Задава функцията, която позволява на
фотоапарата да бъде включен/изключен от
смартфон чрез Bluetooth връзка.
Edit Device Name
Можете да смените името на устройството в Wi-Fi
Direct и т.н.
Reset Network Set.
Повторно задаване на всички мрежови настройки.
(Playback)
Shoot./PB Selector
Превключва между режима на снимане и режима
на възпроизвеждане.
Изтрий
Изтрива изображение.
Режим на преглед
Задава начин, по който се групират
изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на
изображения
Показва няколко изображения едновременно.
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
Rotate
Завърта изображението.
Enlarge Image
Увеличава възпроизвежданите изображения.
Увел. Нач. позиц.
Задава първоначалната позиция, когато
увеличавате изображение по време на
възпроизвеждане.
4K Still Image PB
Извежда 4K неподвижни изображения към 4K
съвместим телевизор, свързан чрез HDMI.
Защита
Защитава изображенията.
Specify Printing
Добавя маркировка за заявка за печат към
неподвижно изображение.
(Setup)
Яркост монитор
Задава яркостта на монитора.
Gamma Disp. Assist
Преобразува S-Log изображение в ITU709
еквивалентно изображение и го показва на
монитора.
Volume Settings
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на
видеоклип.
Tile Menu
Задава дали да се показва мозаечно меню при
всяко натискане на бутона MENU.
Pwr Save Start Time
Задава периода от време до автоматичното
изключване на фотоапарата.
BG
31
Auto Pwr OFF Temp.
Задава температурата на фотоапарата, при която
той се изключва автоматично по време на
снимане. Когато снимате в режим на ръка, задайте
на [Standard].
Обръщане
Задава дали да се записват или не изображенията
обърнати. Когато сте избрали [On], звукът също се
записва с обърнат ляв и десен канал. Функциите
на бутоните нагоре/надолу и бутоните наляво/
надясно също се обръщат.
NTSC/PAL Selector
Чрез промяна на телевизионния формат на
устройството е възможно снимане в различен
формат на клип.
Демо. режим
Задава включване/изключване на
демонстрационното възпроизвеждане на
видеоклип.
Настройки за TC/UB
Задава времевия код (TC) и потребителските
данни (UB).
HDMI Settings
Задава настройките за HDMI.
HDMI 4K извод
USB Connection
Задава метод за USB свързване.
USB LUN Setting
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на
функциите на USB връзката. Задайте на [Multi] в
нормални условия и на [Едно] само когато
връзката между фотоапарата и компютъра или
аудио-видео компонент не може да бъде
установена.
USB захранване
Задава дали да се подава захранване по USB
връзка, когато фотоапаратът е свързан към
компютър или USB устройство чрез micro USB
кабел.
PC Remote Settings
Задава настройките за отдалечено снимане от
компютър.
Language
BG
32
Задава HDMI извод, когато сте избрали филмов
режим и когато сте се свързали с 4K съвместими
устройства като рекордери.
Настройка на дата/
час
Избира езика.
Задаване на датата и часа, както и на лятното
часово време.
Настр. на час. зона
Задава местоположението на използване.
Copyright Info
Задава информация за авторски права за снимки.
Format
Форматира картата памет.
File Number
Задава метода, използван за присвояване на
номера на файловете към снимки и клипове.
Зад. Име на файл
Променя първите 3 знака от името на файла за
снимки.
Select REC Folder
Променя избраната папка за съхраняване на
снимки и видеоклипове (MP4).
New Folder
Създава нова папка за съхранение на снимки и
клипове (MP4).
Folder Name
Задава формат на папката за снимки.
Recover Image DB
Възстановява файла с базата с данни за
изображенията и разрешава записа и
възпроизвеждането.
Display Media Info.
Показва оставащото време за запис на клипове и
броя снимки, които могат да бъдат записани в
картата с памет.
Version
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Setting Reset
Възстановява настройките към стойностите им по
подразбиране.
BG
33
Използване на софтуера
Инсталирането на посочения по-долу софтуер на компютъра ви ще
направи използването на фотоапарата ви по-удобно.
• PlayMemories Home: Импортира изображения на компютъра ви и ви
позволява да ги използвате по различни начини (страница 35).
• Image Data Converter: показва RAW изображения и ги обработва.
• Remote Camera Control: управлява фотоапарат, свързан към компютъра
ви чрез USB кабел.
Можете да изтеглите и инсталирате тези софтуери на компютъра си от
URL адресите по-долу.
използвате интернет браузъра на компютъра
1 Като
си, отидете на един от URL адресите по-долу и
след това следвайте инструкциите на екрана, за
да изтеглите желания софтуер.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности за операцията прегледайте страницата за
поддръжка или страницата за помощ на софтуера.
Бележки
• Когато използвате Remote Camera Control, изберете MENU t
(Setup)
t [USB Connection] t [PC Remote] и свържете фотоапарата към
компютъра си.
BG
34
Импортиране на изображения на
компютъра ви и използването им
(PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home позволява да импортирате неподвижни
изображения и видеоклипове на компютъра си и да ги използвате.
PlayMemories Home се изисква за импортиране на XAVC S и AVCHD
филми към компютъра Ви. http://www.sony.net/pm/
Възпроизвеждане на
импортирани
изображения
Импортиране на изображения
от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Преглеждане
на изображения
в календар
Създаване на
дискове с
видеоклипове
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online
Качване на
изображения
в мрежови
услуги
Бележки
• Изисква се интернет връзка за използване на PlayMemories Online или други
безжични услуги. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да
не са достъпни в някои държави или региони.
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели,
въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви, той ще
бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията.
Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
• В PlayMemories Home могат да се инсталират нови функции. Свържете
фотоапарата към компютъра дори ако PlayMemories Home вече е инсталиран
в компютъра.
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато се
показва работният екран или екранът за достъп. Това може да повреди данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата на
задачите и след това върху [Eject DSC-RX0].
BG
35
Използване на Wi-Fi/Bluetooth функцията
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате Wi-Fi и
Bluetooth функциите на фотоапарата.
• Използване на смартфона като дистанционно управление за
фотоапарата (страница 37).
• Включване/изключване на фотоапарата от смартфон (страница 43).
• Прехвърляне на изображения от фотоапарата към смартфон (страница 44).
• Запазване на изображения на компютър (за подробности направете
справка с "Помощно ръководство" (страница 2)).
• Прехвърляне на изображения от фотоапарата към телевизор и
преглеждане на телевизора (за подробности направете справка с
"Помощно ръководство" (страница 2)).
x Инсталирайте приложението PlayMemories
Mobile на своя смартфон
Ако инсталирате PlayMemories Mobile на своя смартфон или таблетен
компютър, Вие можете да извършвате следните операции:
• Използване на смартфона като дистанционно управление за
фотоапарата (страница 37).
• Включване/изключване на фотоапарата от смартфон (страница 43).
• Лесно прехвърляне на изображения, записани с Вашия фотоапарат към
смартфона (страница 44).
За най-нова информация относно PlayMemories Mobile и за подробности
относно функции направете справка със следната URL връзка.
http://www.sony.net/pmm/
Бележки
BG
36
• Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона
ви, уверете се, че е актуализирано до последната версия.
• Функциите Wi-Fi и Bluetooth, описани в това ръководство с инструкции,
може да не работят правилно при някои смартфони.
• Не можете да използвате Wi-Fi функциите на този фотоапарат при свързване
към публична безжична LAN мрежа.
• В зависимост от бъдещите актуализации на версията, операционните
процедури или показванията на екраните подлежат на промяна без
предупреждение.
Управление на фотоапарата от смартфон
Можете да управлявате фотоапарата, като го свържете със смартфон с
помощта на Wi-Fi или Bluetooth комуникация.
Wi-Fi: Единична връзка (страница 37)
Можете да управлявате фотоапарата от смартфон.
Wi-Fi: Множество връзки (страница 40)
Можете да управлявате няколко фотоапарата от смартфон.
Bluetooth връзка (страница 43)
Можете да включвате/изключвате фотоапарата от смартфон.
x Управление на фотоапарата от смартфон чрез
Wi-Fi (Единична връзка)
При свързване на смартфон с фотоапарат чрез Wi-Fi Вие можете да
снимате изображения, докато проверявате композицията или
настройките на екрана на смартфона.
Смартфон
Фотоапарат
1 Изберете MENU t
(Network) t [Ctrl w/
Smartphone] и задайте по следния начин.
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Single]
[ Connection Info.] в [Ctrl w/ Smartphone].
2 Изберете
Извеждат се QR КОД и SSID за единична връзка.
BG
37
QR КОД на монитора на фотоапарата
3 Сканирайте
с PlayMemories Mobile (инсталирано на Вашия
смартфон) за свързване.
Пуснете PlayMemories
Mobile на смартфона.
Изберете [Scan QR
Code of the Camera].
• Ако сте активирали функцията
за заключване с парола за
Вашия iPhone/iPad, трябва да
въведете паролата. Въведете
паролата, която сте задали за
Вашия iPhone/iPad.
BG
38
Изберете [OK] на
екрана на смартфона.
Когато се покаже
съобщение, изберете
отново [OK].
Сканирайте QR КОД.
Android
Потвърдете съобщението [Connect with the camera?], изведено на екрана на
смартфона и изберете [OK].
iPhone/iPad
Изберете [OK], след което
завършете инсталацията,
като следвате
инструкциите на екрана.
Изберете [Settings] на
екрана "Home" t
[Wi-Fi]
Изберете SSID на
продукта (DIRECT-xxxxx).
Върнете се на "Home" екрана
на iPhone или iPad и пуснете
PlayMemories Mobile.
на фотоапарата с помощта на смартфона.
4 Управление
• Веднъж прочетен QR КОД SSID (DIRECT-xxxxx) и паролата на
този фотоапарат са регистрирани в смартфона. Това ви позволява
лесно да свържете смартфона към продукта чрез Wi-Fi към покъсна дата, като изберете SSID.
• Ако не можете да свържете устройството към фотоапарата, като
следвате процедурата по-горе, изключете смартфона и го включете
отново, след което опитайте пак същата процедура. Като
алтернатива изберете MENU t
(Network) t [Reset Network
Set.] на фотоапарата.
• Ако не можете да свържете своето устройство към този продукт с
помощта на QR КОД, направете справка с "Помощно ръководство"
(страница 2).
BG
39
Бележки
• Разстоянието на комуникация зависи от средата на комуникация и
устройствата, които да бъдат свързани.
• Wi-Fi връзките са недостъпни под вода.
• Изображенията live view може да не се показват плавно върху екрана на
смартфона в зависимост от условията на заобикалящите радиовълни или
работните характеристики на смартфона.
• Когато [Ctrl w/ Smartphone] е зададено на [On], батерията на фотоапарата
се изчерпва по-бързо. Задайте го на [Off], когато не използвате функцията
[Ctrl w/ Smartphone].
• Ако сте извършили [SSID/PW Reset] или [Edit Device Name] на фотоапарата,
Вие няма да можете да установите Wi-Fi връзка чрез предишно сканиране на
QR КОД. В този случай изведете нов QR КОД, като изберете [ Connection
Info.] и го сканирайте повторно.
x Управление на няколко фотоапарата от
смартфон чрез Wi-Fi (Множество връзки)
С PlayMemories Mobile Вие можете да използвате смартфон за
управление на няколко фотоапарата. Едновременно можете да
управлявате до пет фотоапарата.
При множество връзки един от фотоапаратите е зададен на "собственик на
група" и е свързан към смартфона чрез Wi-Fi. Всеки един от другите
фотоапарати е зададен като "клиент" и е свързан към собственика на група
чрез Wi-Fi. Клиентите комуникират със смартфона чрез собственика на група.
Смартфон
Собственик на
група
Клиенти
• Единствено DSC-RX0 може да се свързва като собственик на група или
клиент.
BG
40
фотоапарата, който искате да свържете като
1 От
собственик на група, изберете MENU t
(Network) t [Ctrl w/ Smartphone] и направете
следната настройка.
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Multi (Group Owner)]
2 Свържете смартфона и собственика на група.
Смартфон
Собственик на
група
Свържете собственика на група към смартфона, като извършите
следната процедура.
1 От собственика на група изберете [ Connection Info.] в
[Ctrl w/ Smartphone].
Извеждат се QR КОД и SSID за множество връзки.
2 Сканирайте QR КОД на монитора на собственика на група
с PlayMemories Mobile (инсталирано на Вашия смартфон)
за свързване.
• Следвайте стъпка 3 в "Управление на фотоапарата от смартфон
чрез Wi-Fi (Единична връзка)" (страница 38) за свързване на
фотоапарата към смартфона.
• След свързване на фотоапарата като собственик на група на екрана
за снимане на фотоапарата се извежда
в бяло.
BG
41
фотоапарата, който искате да свържете като
3 От
клиент, изберете MENU t
(Network) t [Ctrl w/
Smartphone] и направете следната настройка.
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Multi (Client)]
Ако фотоапаратът е бил свързан като клиент, фотоапаратът ще
се свърже автоматично към предишния собственик на група.
Ако свързвате фотоапарата като клиент за първи път или ако
фотоапаратът не може да бъде свързан към предишния собственик
на група, Вие трябва да зададете точка на достъп.
Изпълнете следната процедура.
собственика на група и клиента
4 Свържете
(само за първия път).
Собственик на
група
Клиент
Свържете клиента към собственика на група, като извършите
следната процедура.
1 От клиента извършете [ WPS Push].
2 От собственика на група изберете MENU t
(Network)
t [Ctrl w/ Smartphone] t [ WPS Push].
• Докато екранът MENU е изведен, връзката към смартфона и
собственика на група или клиента ще бъде временно
прекъсната. Връзката ще бъде автоматично установена, когато
се върнете към екрана за снимане.
3 Когато клиентът открие SSID на собственика на групата,
изберете [OK].
BG
42
• След свързване на фотоапарата като клиент на екрана за снимане
на фотоапарата се извежда
в бяло.
• Ако искате да добавите повече клиенти, повторете стъпки 3 и 4.
• Когато приключите със свързването на всичките клиенти, върнете
собственика на група към екрана за снимане.
• При установяване на множество връзки за втори път или по-късно
можете да установите връзки със същите настройки като при последния
път, като зададете същия фотоапарат за собственикът на група. Ако
искате да промените фотоапарата на собственик на група, трябва да
свържете повторно смартфона със собственика на група и собственика
на група с клиентите.
• Като изберете MENU t
(Network) t [Ctrl w/ Smartphone] t
[Access Point (Client)] на клиент, можете да проверите и смените
собственика на група за множество връзки.
Бележки
• Разстоянието на комуникация зависи от средата на комуникация и
устройствата, които да бъдат свързани.
• Wi-Fi връзките са недостъпни под вода.
• Изображенията live view може да не се показват плавно върху екрана на
смартфона в зависимост от условията на заобикалящите радиовълни или
работните характеристики на смартфона.
• Когато [Ctrl w/ Smartphone] е зададено на [On], батерията на фотоапарата
се изчерпва по-бързо. Задайте го на [Off], когато не използвате функцията
[Ctrl w/ Smartphone].
• Ако сте извършили [SSID/PW Reset] или [Edit Device Name] на собственика
на група, няма да успеете да установите Wi-Fi връзка между собственика на
група и смартфон или клиенти, които преди това сте свързали с множество
връзки. В този случай следвайте отново стъпките от 2 до 4 (страница 41, 42)
за повторно установяване на връзките между смартфона и собственика на
група и между собственика на група и клиентите.
• Докато работите с MENU, Wi-Fi функцията е временно дезактивирана. По този
начин, ако използвате MENU на собственика на група, връзката с всичките
клиенти и смартфона ще бъде прекъсната. Връзката ще бъде повторно
установена, ако излезете от MENU в рамките на определен период от време.
• Когато поставите фотоапаратите на място, разположете ги така, че
разстоянието между собственика на група и най-отдалечения клиент да е
възможно най-късо.
x Включване/изключване на фотоапарата от
смартфон с помощта на Bluetooth функцията
Можете да включите или изключите фотоапарата чрез управление на
смартфон, свързан към фотоапарата чрез Bluetooth функцията.
За подробности вижте "Помощно ръководство" (стр. 2).
Бележки
• Когато [Bluetooth Function] е зададено на [On], батерията на фотоапарата
постепенно ще се изтощи дори ако фотоапаратът е изключен. Задайте
[Bluetooth Function] на [Off], когато не използвате Bluetooth функцията.
BG
43
Прехвърляне на изображения от
фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi
Можете да прехвърляте всички неподвижни изображения или филми във
формат MP4 в смартфона.
• Можете да прехвърляте само изображения, които са запазени на
картата с памет на фотоапарата.
изображение, което да бъде
1 Отворете
прехвърлено във фотоапарата.
MENU t
2 Изберете
(Network) t [Send to
Smartphone] t [Select on
This Device] t [This Image].
Бутон MENU
фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi
3 Свържете
(страница 37).
Изображението ще бъде прехвърлено от фотоапарата в смартфона.
• Прехвърлените изображения се запаметяват в галерия/албум със
снимки на Android или в албум на iPhone/iPad.
BG
44
Брой неподвижни изображения и време за
запис за видеоклипове
Броят снимки и времето за запис може да варират в зависимост от
условията на снимане и картата с памет.
x снимки
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения, които
могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат.
[
Image Size]: L: 15M
Когато [
Aspect Ratio] е с настройка [3:2]*
Quality
Standard
Високо
Екстра финно
RAW & JPEG
RAW
8 GB
1450 изображения
880 изображения
660 изображения
300 изображения
460 изображения
Брой снимки
32 GB
6000 изображения
3550 изображения
2650 изображения
1200 изображения
1850 изображения
128 GB
24 000 изображения
14 000 изображения
10 500 изображения
4900 изображения
7400 изображения
* Когато [
Aspect Ratio] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от посочения по-горе брой. (С изключение на
случаите, когато [
Quality] е с настройка [RAW].)
Бележки
• Показаните числя се отнасят за използване на карта с памет Sony.
BG
45
x Клипове
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Времето на
запис за XAVC S и AVCHD клипове е такова, когато [Dual Video REC]
е с настройка [Off].
Файлов
формат
XAVC S
HD
AVCHD
MP4
Настройки за запис
Време за запис
(ч (час), мин (минута))
8 GB
32 GB
128 GB
120p 50M/100p 50M
15 мин
1 ч 15 мин
5 ч 10 мин
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
15 мин
15 мин
1 ч 15 мин
1 ч 15 мин
5 ч 10 мин
5 ч 10 мин
24p 50M*/ –
15 мин
1 ч 15 мин
5 ч 10 мин
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 мин
3 ч.
12 ч. 5 мин.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
55 мин
4 ч. 5 мин. 16 ч 35 мин
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M (FX)/25p 24M (FX)
35 мин
40 мин
2 ч 30 мин 10 ч 15 мин
3 ч.
12 ч. 5 мин.
24p 17M (FH)/25p 17M (FH) 55 мин
1920×1080 60p 28M/
35 мин
1920 ×1080 50p 28M
1920 ×1080 30p 16M/
1ч
1920 ×1080 25p 16M
/1280 ×720 30p 6M
2 ч 35 мин
1280 ×720 25p 6M
4 ч. 5 мин. 16 ч 35 мин
2 ч 35 мин 10 ч 40 мин
4 ч 10 мин 16 ч 55 мин
10 ч 55 мин 44 ч 10 мин
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка [NTSC].
Бележки
• Максималното непрекъснато време за запис за филми е около 13 часа.
• Времето за запис на клипове варира, понеже фотоапаратът е оборудван с
функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато
записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но времето за
запис е по-кратко, понеже се изисква повече памет.
Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане, от
обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
• Показаните времена са времената за запис с помощта на карта с памет Sony.
BG
46
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
• Изисква се много мощност, за да се изпълни запис на видеоклип с високо
качество или непрекъснато снимане. Затова ако продължите да снимате,
температурата във фотоапарата ще се покачи, особено тази на сензора за
изображения. В такива случаи фотоапаратът ще се изключи автоматично,
защото повърхността на му се нагрява до висока температура или високата
температура влияе на качеството на снимките или на вътрешния механизъм
на фотоапарата.
• Времетраенето на наличното време за непрекъснат запис на филм е следната,
когато фотоапаратът стартира записване, след като захранването е било
изключено за известно време. Следните стойности указват непрекъснатото
време от момента на стартиране на запис до момента на спирането му.
XAVC S HD (60p 50M/50p 50M)
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
Околна
[Ctrl w/ Smartphone]: [Off] [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
температура
20 °C (68 °F)
Прибл. 45 мин
Прибл. 20 мин
30 °C (86 °F)
Прибл. 25 мин
Прибл. 15 мин
40 °C (104 °F)
Прибл. 25 мин
Прибл. 15 мин
XAVC S HD (60p 50M/50p 50M)
[Auto Pwr OFF Temp.]: [High]
Околна
[Ctrl w/ Smartphone]: [Off] [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
температура
20 °C (68 °F)
Прибл. 60 мин.
Прибл. 50 мин
30 °C (86 °F)
Прибл. 60 мин.
Прибл. 50 мин
40 °C (104 °F)
Прибл. 25 мин
Прибл. 20 мин
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя
според температурата, формата/настройките за запис на видеоклипове,
състоянието на средата за Wi-Fi мрежа или състоянието на фотоапарата,
преди да започнете да записвате. Ако редовно реорганизирате или снимате
изображения, след като захранването е включено, температурата във
фотоапарата ще се покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
• Когато се покаже
, температурата на фотоапарата е прекалено висока.
• Ако фотоапаратът спре записа заради температурата, оставете го за известно
време с изключено захранване. Започнете записа, след като температурата
във фотоапарата падне изцяло.
• Ако съблюдавате следните точки, ще можете за записвате филми за попродължителен период от време.
– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
BG
47
Забележки относно използването на
фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Този фотоапарат е съвместим с филми във формат 1080 60p или 50p. За разлика
от стандартните режими на запис досега, които записват с презредов метод,
този фотоапарат записва, като използва прогресивен метод. Това увеличава
разделителната способност и осигурява по-гладко и по-реалистично
изображение. Филми, записани във формат 1080 60p/1080 50p, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства, поддържащи 1080 60p/1080 50p.
• Когато сте в самолет, задайте [Airplane Mode] на [On].
Относно употребата и грижите
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични
сътресения или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху
него. Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че камерата работи правилно.
• Не излагайте директно обектива на лъчи, например лазерни. Това може да
повреди сензора за изображения и да причини неизправност на фотоапарата.
• Не излагайте фотоапарата на слънчева светлина и не снимайте с обектив
насочен към слънцето за дълъг период от време. Вътрешният механизъм
може да се повреди.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте камерата. Това може да причини неизправност и
да ви попречи да записвате изображения. Освен това носителят за запис може
да стане неизползваем или да бъдат повредени данните на изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На прекалено горещи, студени или влажни места.
На места, като например в паркирана на слънце кола, корпусът на
фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• Съхранение под пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на камерата може да се обезцвети или деформира и това може
да причини неизправност.
• На места със разтърсваща вибрация
• В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва се
радиация или има силно магнитно поле. В противен случай има възможност
фотоапарата да не записва или да не възпроизвежда правилно изображенията.
BG
48
Относно носенето
Не сядайте на стол или друго място с камерата, поставена в заден джоб на панталон
или пола, защото това може да причини неизправност или да я повреди.
Забележки относно непрекъснатото снимане
По време на непрекъснато снимане мониторът може да мига между екрана за
снимане и черен екран. Ако продължително гледате екрана в тази ситуация,
може да изпитате симптоми на дискомфорт, например да ви стане зле. Ако
изпитате симптоми на дискомфорт, спрете използването на фотоапарата и се
консултирайте с лекаря си, ако е нужно.
Обектив ZEISS
Фотоапаратът е снабден с обектив ZEISS, който е способен да пресъздава ясни
изображения с отличен контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен
чрез система за осигуряване на качеството, сертифицирана от ZEISS в
съответствие със стандартите за качество на ZEISS в Германия.
Забележки относно монитора
Дисплеят е произведен чрез технология с изключително висока прецизност и
99,99% от пикселите са функциониращи за ефективна употреба. Някои малки
тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени) обаче може да се
появяват на монитора. Тези точки са нормален резултат от процеса на
производство и не се отразяват върху записа.
Аксесоари на Sony
Използвайте само оригинални аксесоари с марката Sony. Обратното може да
причини неизправност. Аксесоари с марката Sony може да не са налични на
пазара в някои държави/региони.
Бележки относно записване за дълги периоди от време
• В зависимост от температурата на камерата и батерията може да не е
възможно да записвате видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази камерата. На екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи или ако вече не е възможно да се записват
клипове. В такъв случай оставете захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без да сте позволили на батерията и камерата да се
охладят достатъчно, захранването може да се изключи отново или да не е
възможно да записвате клипове.
• Когато температурата на околната среда е висока, температурата на камерата
се повишава бързо.
• Когато температурата на камерата се повиши, качеството на изображението
може да се влоши. Препоръчва се да изчакате температурата на камерата да
спадне, преди да продължите да снимате.
• Повърхността на фотоапарата може да се нагорещи. Това не е неизправност.
BG
49
• Ако една и съща част от кожата ви докосва фотоапарата за дълъг период от
време, докато го използвате, дори ако не го усещате горещ, това може да
причини симптомите на нискотемпературно изгаряне под формата на
зачервяване или мехури. Обърнете специално внимание в ситуациите подолу и използвайте статив и т.н.
– Когато използвате фотоапарата в среда с висока температура
– Когато някой с влошено кръвоснабдяване или намалена сензитивност на
кожата използва фотоапарата
– Когато използвате фотоапарата при [Auto Pwr OFF Temp.] с настройка [High]
BG
50
Забележки, когато [Auto Pwr OFF Temp.] е
зададено на [High]
Ако [Auto Pwr OFF Temp.] е зададено на [High], фотоапаратът
може да се нагорещи, поради възможността за запис за по-дълъг
период от време от обичайното.
Не снимайте, докато държите фотоапарата в ръка, когато [Auto Pwr OFF
Temp.] е зададено на [High]. Използване на статив и т.н.
Относно зареждането на батерията
• Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не
успеете да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
• Батерии, която не са използвани повече от година, може да са се повредили.
Предупреждение относно авторски права
• Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с мерките на законите за авторско право.
• За да предотвратите нелегалното използване на [Copyright Info], оставете
[Set Photographer] и [Set Copyright] празни, когато давате назаем или
прехвърляте собствеността на фотоапарата.
• Sony не носи отговорност за каквито и да било проблеми или повреди,
причинени от неупълномощено използване на [Copyright Info].
Няма гаранции в случай на повредено съдържание или
грешки при записа
Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или аудиоданни, вследствие на
неизправност на фотоапарата или носителя за запис и т.н. Препоръчваме
правенето на архивно копие на важните данни.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на камерата с мека, леко навлажнена кърпа и я
избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието или
корпуса:
– не излагайте фотоапарата на химикали, като разредител, бензин, алкохол,
мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или
инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако върху монитора остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може да
разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху монитора,
забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
BG
51
• Ако по монитора има отпечатъци от пръсти или замърсявания,
препоръчваме ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след това
да го забършете с мека кърпа.
Забележки относно безжичната LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от неупълномощен
достъп или неупълномощена употреба на директориите, заредени във
камерата, които са резултат от загуба или кражба.
Забележки относно сигурността при използване на продукти
с безжична LAN мрежа
• Винаги използвайте сигурна безжична LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от злонамерени трети страни или други
уязвимости.
• Важно е да зададете настройките за ниво на сигурност, когато използвате
безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със сигурността при използването на безжична LAN
мрежа, понеже не са взети мерки за сигурност или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи отговорност за каквито и да било загуби или
неизправности.
BG
52
Забележки относно снимането с висока
кадрова скорост
Скорост на възпроизвеждането
Скоростта на възпроизвеждането ще се променя, както е посочено по-долу, в
зависимост от зададените [
Frame Rate] и [
Priority Setting].
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Priority Setting
30p 50M/
60p 50M/
25p 50M
50p 50M
8 пъти по-бавно/ 4 пъти по-бавно/
10 пъти по-бавно
10 пъти по-бавно 5 пъти по-бавно
16 пъти по-бавно/ 8 пъти по-бавно/
20 пъти по-бавно
20 пъти по-бавно 10 пъти по-бавно
32 пъти по-бавно/ 16 пъти по-бавно/
40 пъти по-бавно
40 пъти по-бавно 20 пъти по-бавно
24p 50M*
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка [NTSC].
[
Priority Setting] и възможно времетраене на записа
Priority Setting
Приоритет
качество
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Брой ефективни
пиксели,
изчетени от
сензора за
изображения
1676 × 942
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Продължителност на записа
Прибл. 2 секунди
Прибл. 4 секунди
Време за възпроизвеждане
Например, ако снимате за около 4 секунди, когато [
Priority Setting]
е зададено на [24p 50M]*, [
Frame Rate] задайте на [960fps] и
[
Priority Setting] задайте на [Shoot Time Priority], скоростта на
възпроизвеждане ще бъде 40 пъти по-бавно и времето за възпроизвеждане
ще бъде приблизително 160 секунди (прибл. 2 минути и 40 секунди).
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е зададено на NTSC.
Бележки
• Звукът няма да бъде записан.
• Видеоклипът ще бъде записан във формат XAVC S HD.
BG
53
Спецификации
Фотоапарат
[System]
BG
54
Модул за изображения: 13,2 mm ×
8,8 mm (1.0 тип) CMOS сензор
Общ брой ефективни пиксели на
фотоапарата:
Прибл. 15,3 мегапиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21,0 мегапиксела
Обектив: ZEISS Tessar T обектив с
единичен фокус
f = 7,7 мм (24 мм (еквивалент на
35 мм филм), F4,0
При снимане на клипове
(HD 16:9): 24 мм
Формат на файл (снимки):
съвместимост с JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (формат
Sony ARW 2.3), съвместимост с
DPOF
Формат на файл (видеоклипове):
формат XAVC S (съвместим с
формат XAVC S):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: LPCM 2 канала (48 kHz
16 бита)
формат AVCHD (съвместим с
формат AVCHD вер. 2.0
съвместимост):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital; 2 канала,
оборудвано с Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Клипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: MPEG-4 AAC-LC два
канала
Носител за запис:
Memory Stick Micro media,
microSD карти с памет
[Input/Output connectors]
HDMI конектор: HDMI микрожак
Multi/Micro USB извод*:
USB комуникация
USB комуникация:
Hi-Speed USB (USB 2.0);
* Поддържа съвместимо с Micro
USB устройство.
m (Микрофон) извод:
3,5 мм стерео мини жак
(поддържа захранване чрез
свързване)
[Monitor]
LCD монитор: 3,8 см (1,5 тип)
Общ брой точки: 230 400 точки
[Power, general]
WW620081Модел №
Номинална входна мощност:
3,7 V
, 1,3 W
Работна температура: 0 до 40°C
(32 до 104°F)
Температура на съхранение:
–20 до 55°C
(–4 до 131°F)
Размери (прибл.):
59,0 × 40,5 × 29,8 мм (2 3/8 ×
1 5/8 × 1 3/16 инча) (Ш/В/Д)
Тегло (прибл.):
110 g (3,9 oz) (включително
комплекта батерии, microSD карта)
микрофон: Стерео
Високоговорител: Моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III: съвместим
[Wireless LAN]
Поддържан стандарт: IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) / ръчно
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
[Bluetooth communications]
Bluetooth стандарт вер. 4.1
Честотна лента: 2,4 GHz
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12
Номинална входна мощност:
100 – 240 V
,
50/60 Hz, 0,2 A
Номинална изходна мощност:
5V
, 1,5 A
Акумулаторна батерия
NP-BJ1
Номинално напрежение: 3,7 V
Дизайнът и спецификациите са
обект на промяна без предизвестие.
Търговски марки
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и
са
регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
„AVCHD Progressive“ са търговски
марки на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Dolby®, Dolby Audio и двойният
символ на D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI, са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI
Licensing Administrator, Inc. в
Съединените щати и в други
държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или други
държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• IOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc. в
Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на microSDXC е
търговска марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc..
• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и Wi-Fi
Protected Setup са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
BG
55
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът на YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Google Inc.
• Словната марка и логотипите
Bluetooth® са регистрирани
търговски марки на Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по
лиценз.
• QR кодът е регистрирана търговска
марка на Denso Wave Inc.
• Наред с това наименованията на
системи и продукти, използвани в
това ръководство, като цяло са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните
им разработчици или
производители. Въпреки това
обозначенията ™ или ® може да
не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Относно приложения
софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който подлежи на
следния GNU General Public
лиценз (наричан занапред „GPL“)
или GNU Lesser General Public
лиценз (наричан занапред
„LGPL“), е включен към
продукта.
Това ви информира, че имате
право да осъществявате достъп, да
променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е предоставен в
мрежата. Използвайте URL адреса
по-долу, за да го изтеглите.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с
нас относно съдържанието на
изходния код.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет на
продукта ви.
Установете връзка тип
съхранение на данни с голям обем
между продукта и компютър, за да
прочетете лицензите в папка
„PMHOME“ – „LICENSE“.
Допълнителна информация за
този продукт и отговори на
често задавани въпроси можете
да намерите на нашия сайт за
поддръжка на клиенти.
BG
56
BG
57
© 2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising