Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-152-047-41(1)
BG
DSC-WX1
Цифров фотоапарат/
Инструкции за експлоатация
© 2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвате.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60oС, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V
(стенен контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство
за батерии, незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата
от 220 V.
За потребители в Европа
Забележка за потребителите от страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
или проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни или гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
2 BG
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете USB кабела.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че батериите,
предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като домашен
отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде използван
заедно с химически означения. Химическият символ на живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да
бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат
подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат
правилно изхвърлени, когато животът им изтече, предайте батериите на съответното място
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които
работи, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
3 BG
Съдържание
Подготовка за включване
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
на приложения CD-ROM ....................................................................................... 5
Проверка на приложените аксесоари .................................................................. 5
Забележки относно използването на фотоапарата ............................................ 5
Упътване за частите .............................................................................................. 8
Зареждане на батерията....................................................................................... 9
Поставяне на батерията/”Memory Stick Duo” носител (продава се отделно)...11
Сверяване на часовника ..................................................................................... 14
Запис/преглед на изображения
Запис на изображения ........................................................................................ 15
Преглед на изображения .................................................................................... 16
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)) ...................................... 17
Други
Списък с икони, изведени на екрана.................................................................. 18
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис на видеоклипове .... 20
Предпазни мерки ................................................................................................. 21
Технически характеристики ...................................................................................23
4 BG
Вижте “Cyber-shot Handbook”
(Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, вижте
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF) на CDROM диска (приложен в комплекта), като използвате компютър.
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
за подробни инструкции относно записа или прегледа на
изображения и свързването на фотоапарата към вашия компютър, принтер или
телевизор (стр. 17).
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
•
•
•
Зарядно устройство за батерии BC-CSGD/BC-CSGE (1)
Захранващ кабел (1)
Акумулаторна батерия NP-BD1 (1)
Калъф за батерията (1)
USB, A/V кабел за терминала за мулти употреба (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
- “Cyber-shot Step-up Guide” (“Ръководство Cyber-shot стъпка по стъпка”)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Забележки относно използването
на фотоапарата
Промяна на настройката за език
Езикът на екрана може да бъде променян, ако е необходимо.
, след това изберете
За да промените настройката за езика, докоснете
(Основни настройки)
[Language Setting].
(Настройки)
Подсигуряване на данни във вградената памет и “Memory Stick Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията или “Memory Stick Duo”
носителя, докато лампичката за достъп свети. Ако го направите, възможно е
данните, записани във вградената памет или на “Memory Stick Duo” носителя, да се
повредят. Уверете се, че сте копирали данните на друг носител, за да ги защитите.
5 BG
Файлове с бази данни
Когато заредите във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител без файл с база
данни, и когато включите устройството, част от капацитета на “Memory Stick
Duo” носителя автоматично се използва за създаването на файл с база данни. Тази
операцията изисква известно оперативно време, след което устройството стартира
извършването на следващата операция.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив. Преди
да започнете работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 21).
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството
попадне вода, може да се получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не
може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина.
Това може да причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако в устройството се получи конденз на влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за записи,
подобни действия могат да направят носителя за запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от повърхността на светкавицата. Ако вследствие
на затопляне по повърхността на светкавицата залепне прах, възможно е
светкавицата да не излъчи достатъчно светлина или изображението може да се
запише с променен цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв
начин не влияе върху качеството на записаното изображение.
• Когато нивото на заряда в батерията спадне, обективът може да спре да се движи.
Поставете заредена батерия и отново включете фотоапарата.
Температура на фотоапарата
• При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят - това не е индикация за неизправност.
6 BG
Защита от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не
успеете да запишете видеоклип или захранването може автоматично да се изключи
като защитна функция на фотоапарата.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе съобщение.
Забележки относно съвместимостта на данните за
изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
7 BG
Упътване за частите
Долна
част
Bottom
Бутон на затвора
Бутон
(Burst/Bracket)
Светкавица
Микрофон
Бутон ON/OFF (Захранване)
Говорител
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
LCD екран
8 BG
За запис: Бутон W/T (Zoom)
За преглед: Бутон (zoom при
възпроизвеждане)/Бутон
(Индекс)
Диск за избор на режим
Кукичка за ремъка за китката
Бутон
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
Включено меню:
Изключено меню: DISP/ / /
Бутон (Изтриване)
Бутон MENU
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
Капаче за батерията/капаче на
носителя “Memory Stick Duo”
Мулти конектор
Гнездо за “Memory Stick Duo”
носител
Лампичка за достъп
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
Зареждане на батерията
1 Поставете батерията в зарядното
устройство за батерии.
• Можете да използвате батерията, дори когато тя е
частично заредена.
Батерия
Battery
pack
2 Свържете зарядното
устройство за батерии
към стенния контакт.
Захранващ
кабел
Mains lead
Ако продължите да зареждате
батерията още около 1 час след като
Лампичка
CHARGE
lamp
лампичката CHARGE се изключи,
CHARGE
зарядът на батерията ще ви позволи
да работите с фотоапарата по-дълго време (пълно зареждане).
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е приключило (нормално зареждане)
3 Когато зареждането приключи, изключете зарядното
устройство за батерии.
Време за зареждане
Пълно
зареждане
Full
charge
time
Нормално
зареждане
Normal charge
time
Прибл.
минути
Approx.330
330
min.
Прибл.
минути
Approx.270
270
min.
9 BG
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V
и отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката
Sony.
Живот на батерията и брой изображения,
които можете да запишете/прегледате
Живот
на батерията
(мин.) БройNo.
на изображенията
Battery
life (min.)
of Images
Запис
на снимки
Shooting
still images
Прибл. 175
Approx.
175
Прибл.
Approx.350
350
Преглед
Viewing на
stillснимки
images
Прибл. 420
Approx.
420
Прибл. 8400
Approx.
8400
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис на
снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията [SteadyShot] е зададена в положение [Shooting].
- Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Normal]
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура от 25oС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
[ Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите (приложено в комплекта) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е в границите от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото
това може да доведе до неизправност.
10 BG
Поставяне на батерията/”Memory Stick
Duo” носител (продава се отделно)
1 Отворете капачето.
“Memory Stick
2 Поставете
Duo” носителя (продава се
отделно).
Поставете “Memory Stick Duo” носителя,
като насочите страната с терминала
към обектива. Ще чуете щракването
на носителя при поставянето му в
устройството.
батерията.
3 Поставете
Поставете батерията, като натискате
лостчето за изваждане на батерията по
посока на стрелката.
4 Затворете капачето
11 BG
“Memory Stick” носители, които можете да използвате
“Memory Stick Duo” носител
Можете да използвате “Memory Stick PRO Duo” носител или
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител с фотоапарата.
За подробности относно броя на изображенията/времето, което
можете да записвате, вижте стр. 20. Други видове “Memory Stick”
носители или карти с памет не са съвместими с фотоапарата.
“Memory Stick” носител
Не можете да използвате “Memory Stick” носител с
фотоапарата.
За да отстраните “Memory Stick Duo” носителя
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп не
свети, и след това натиснете веднъж
“Memory Stick Duo” носителя.
• Никога не отстранявайте батерията/”Memory Stick Duo” носителя, докато
лампичката за достъп свети. Това може да причини повреда на данните за
изображенията в “Memory Stick Duo” носителя/вградената памет.
Когато не е поставен “Memory Stick Duo” носител
Фотоапаратът записва изображенията на вградената памет (приблизително 11 МВ).
За да прехвърлите изображения от вградената памет на “Memory Stick Duo”
носителя, поставете “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата, докоснете
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент)
[Copy].
12 BG
За да извадите батерията
Лостче за изваждане
Battery
eject lever
на
батерията
Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда на LCD екрана.
Висок
High заряд
НисъкLow
заряд
и
• Устройството се нуждае от около минута време, за да изведе правилния индикатор
за оставащо време.
• В зависимост от условията на употреба и обстоятелствата е възможно
индикаторът за оставащ заряд да не извежда верни стойности.
• Ако използвате батерия NP-FG1 (не е приложена в комплекта), след индикатора за
оставащо време се извеждат и минутите.
• Ако фотоапаратът е включен и не работите с него около 1 минута, LCD екранът
се затъмнява.
• Ако фотоапаратът е включен и не работите с него около 2 минути, той
автоматично се изключва (Функция за автоматично изключване на захранването).
13 BG
Сверяване на часовника
1 Натиснете бутона ON/OFF
(Power) button
БутонON/OFF
ON/OFF (Захранване)
(Захранване).
Фотоапаратът се включва.
• Възможно е включването на захранването
и извършването на операция да отнеме
известно време.
2 Изберете опция за настройка
с помощта на / на
контролния бутон, след това
натиснете .
Контролен
бутон
Control button
Date &Time Format: Избера формата за
дисплея на датата и часа.
Daylight Savings: Включва/изключва
опцията Daylight Savings.
Date & Time: Задава датата и часа.
3 Изберете цифровата стойност и желаните настройки
с помощта на
, след това натиснете
.
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
4 Следвайте инструкциите на екрана. Изберете желаната
област с помощта на
това натиснете .
на контролния бутон, след
5 Изберете [OK], след това натиснете
.
Повторна настройка на дата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Настройки за часа).
14 BG
(Настройки)
Запис на изображения
(Power)
button
1 Задайте диска за избор на режим ON/OFF
Бутон ON/OFF
(Захранване)
в положение
(Интелигентна
автоматична настройка), след
това натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
Диск за избор
Mode
dial
на режим
За да запишете видеоклип, задайте диска за
(Запис на
избор на режим в положение
видеоклип).
2 Придържайте здраво фотоапарата,
както е показано на илюстрацията.
• Натиснете бутона Т, за да увеличите обекта, и
бутона W, за да го отдалечите.
бутона на
3 Натиснете
затвора наполовина,
Бутон
на
Shutter
затвора
button
Обозначение
SteadyShot
за
устойчиво
mark
снимане
за да фокусирате.
Индикаторът
се извежда, за да
покаже, че функцията Устойчиво
снимане работи.
Когато изображението е на фокус,
се чува звуков сигнал и индикаторът
светва.
AE/AF в
AE/AF
заключено
lock
положение
бутона на затвора
4 Натиснете
докрай.
Изображението се записва.
15 BG
Преглед на изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Когато не можете да възпроизвеждате
изображения от “Memory Stick Duo”
носителя, записани с друг фотоапарат, Бутон
натиснете бутона MENU и след това
[Folder
изберете [View Mode]
View], за да прегледате изображенията.
(Възпроизвеждане)
(Playback)
button
Бутон
MENUMENU
button
Избор на следващо/предходно
изображение
Докоснете
на екрана.
(Следващо)/
(Предходно)
Изтриване на изображение
Натиснете бутона (Изтриване).
Изберете [This Image] с помощта на на
контролния бутон, след това натиснете .
Връщане към запис
на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
Изключване на фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
16 BG
(Delete)
Бутон
button
(Изтриване)
Контролен
бутон
Control button
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Р ъководство за
Cyber-shot))
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) обяснява в подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се
към ръководството, за да се запознаете с подробни инструкции за употребата на
множеството функции на фотоапарата.
За потребители на Windows
1 Включете компютъра и поставете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
върху [Cyber-shot Handbook].
2 Щракнете
Едновременно се инсталира “Cyber-shot Step-up Guide” (“Ръководство Cyber-shot
стъпка по стъпка”), което съдържа информация за аксесоарите на фотоапарата.
3 Стартирайте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
Cyber-shot) от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
За потребители на Macintosh
1 Включете компютъра и заредете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Изберете папката [Handbook] и копирайте “Handbook.
pdf”, запазени в папката [GB] на вашия компютър.
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти
върху “Handbook.pdf”.
17 BG
Списък с икони, изведени на екрана
Когато
снимки
When правите
shooting
still images
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Баланс
на белия цвят
White balance
Режим
Измерване
Metering
Mode
Устойчиво
SteadyShotснимане
Предупреждение
Vibration warningза
вибрация
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
• Иконите са ограничени в режим
(Лесен запис)
DRO
Индикатор
за
Smile Detection
чувствителност
при
Sensitivity indicator
разпознаване на усмивка
Когато записвате видеоклип
Zoom
Zoom скала
scaling
A
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Оставащ
заряд на
Battery remaining
батерията
Предупреждение
за
Low battery warning
нисък заряд на батерията
Размерsize
на
Image
изображението
Избор Selection
на сцена
Scene
Диск заdial
избор
на
Mode
(Intelligent
режим (Интелигентна
Auto
Adjustment,
автоматична
настройка,
Автоматично
Program
Auto,Панорама,
Sweep
програмиране,
Режим Предотвратяване
Panorama,
Anti Motion
на замъгляването, Запис в
Blur,
режимHand-held
на нощно снимане
без статив,Movie
РежимMode)
на
Twilight,
запис на видеоклип)
Икона Recognition
за разпознаване
Scene
icon
на сцена
Режим shooting
на запис
Movie
на видеоклип mode
18 BG
B
Дисплей
Display
Индикация
Indication
z
AE/AF
AE/AFзаключване
lock
ISO400
ISO
ISO номер
number
125
NR
затвор
NR бавен
slow shutter
Скорост
на затвора
Shutter speed
F3.5
+2.0EV
Standby
0:12
Размер
наvalue
диафрагмата
Aperture
Стойност
Exposure на
Value
експонацията
Индикатор
за AFframe
рамка
AF range finder
на
визьора
indicator
Запис
на видеоклип/
Recording
a movie/
Готовност за запис на
Standby a movie
видеоклип
Време
за запис
Recording
time(m:s
(m:s)минути: секунди)
C
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Папка
за запис
Recording
folder
96
100Min
Брой
записани
Number
of recordable
изображения
images
Време
за запис
Recordable
time
Носител
на запис/
Recording/Playback
Носител за
Media (“Memory Stick
възпроизвеждане
(“Memory
Stick
Duo”
Duo” media,
internal
носител,
memory) вградена
памет)
AF
AF илюминатор
illuminator
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
на червените очи
Режим
на
светкавицата
Flash mode
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
D
Дисплей
Display
C:32:00
Индикация
Indication
Таймер
за автоматично
Self-timer
включване
Дисплей
за display
Self-diagnosis
автодиагностика
Дестинация
Destination
Предупреждение
за покачване
Overheating
на
температуратаwarning
Разпознаване
Face Detectionна лице
Burst/Bracket
Burst/Bracket
Файлът
управление
Databaseзаfile
full
е пълен
Bracket
Bracket настройки
Settings
AF
на визьора
AF рамка
range finder
frame
Кръстче
за прицелване
Spot metering
cross hair
19 BG
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Снимки
(Единици: изображения)
“Memory
Duo”
носител,
“MemoryStick
Stick
Duo”
media formatted with
форматиран
this camera с този фотоапарат
Капацитет
Capacity Вградена
Internal
памет
memory
Прибл.
Approx.
11 МВ
11
MB
Размер
Size
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
202
412
812
1640
5M
3
293
595
1174
2372
4821
3M
7
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3335
70
5924
12030
23730
47910
3:2(8M)
2
200
406
801
1618
3290
16:9(7M)
2
201
409
807
1629
3312
16:9(2M)
11
987
2005
3955
7986
16230
Панорамни изображения
(Единици: изображения)
“Memory
Duo”
носител,
“MemoryStick
Stick
Duo”
media formatted with
форматиран
this cameraс този фотоапарат
Капацитет
Capacity Вградена
Internal
памет
memory
Размер
Size
Стандартен
размер
Standard
(horizontal)
(Хоризонтален)
Широк
екран
Wide (horizontal)
(Хоризонтален)
Стандартен
размер
Standard (vertical)
(Вертикален)
Широк
екран
Wide
(vertical)
(Вертикален)
Approx.
Прибл.
11 МВ
MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3
315
640
1262
2548
3
259
527
1040
2101
5180
4271
2
222
452
892
1801
3661
2
213
432
853
1723
3503
и
• Броят на снимките се различава в зависимост от условията на запис и носителя
за запис.
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям
от 9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени
на това устройство, възможно е изображенията да не се изведат в правилното
съотношение.
20 BG
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на
непрекъснат видеоклип е около 29 минути.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
Duo”
носител,
Capacity Вградена
Internal “Memory
“MemoryStick
Stick
Duo”
media formatted with
памет
memory форматиран
this camera с този фотоапарат
Прибл.
Approx.
Размер
11 МВ
Size
11
MB
1280х720(Fine)
1280×720(Fine)
—
(Добро
качество)
1280х720(Standard)
1280×720(Standard)
—
(Стандартно
качество)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
VGA
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
0:00:10
и
• Времето за запис се различава в зависимост от условията на запис и носителя за
запис.
• Времето за продължителен запис се различава в зависимост от условията на
запис (температура и др.). Стойностите по-горе сe отнасят за ситуацията, в която
настройка DISP (Настройки на дисплея) е зададена в положение [Normal].
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът
на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може
да доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
21 BG
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността
на екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се
отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови
материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали когато
устройството е включено или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда,
а пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате
фотоапарата, настъпва за около един месец. Ако това се случи, използвайте
фотоапарата след като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
22 BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
7.59 mm (тип 1/2.4)
Exmor R CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.6 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.2 мегапиксела
Обектив: Sony G 5х zoom обектив
f = 4.25 – 21.25 mm (24 mm - 120
mm (35 mm филмов еквивалент))
F2.4 (W) – F5.9 (T)
Когато записвате видеоклип (16:9):
28 mm – 140 mm
Когато записвате видеоклип (4:3):
34 mm – 170 mm
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Избор на
сцена (11 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Баланс с
едно натискане на бутон
Подводен Баланс на белия цвят:
Автоматичен, Подводен 1/2,
Баланс с едно натискане на бутон
Система на записа:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)съвместим, DPOF-съвместим
Видеоклипове: MPEG-4 Visual
Носител за запис: Вградена памет
(прибл. 11 МВ), “Memory Stick
Duo” носител
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.2 до 5.0 m (W)/прибл. 0.5
до 2.0 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Терминал за мулти употреба Type1a:
(AV-out (SD/HD компонент)/USB/
DC-in)
Видео изход
Аудио изход (Моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[LCD екран]
LCD панел: Широкоекранен
6.7 cm (тип 2.7) TFT устройство
Общ брой на точките: 230 400
(960 x 240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BD1, 3.6 V
NP-FD1 (продава се отделно),
3.6 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0o до 40оС
Температура на съхранение:
От -20 до +60оС
Размери: 90.5 x 51.8 x 19.8 mm
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BD1
и “Memory Stick Duo” носител):
Прибл. 149г.
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо
с III: Съвместимо
PictBridge: Съвместим
23 BG
Зарядно устройство за
батерии BC-CSGD/BC-CSGD
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0o до 40оС
Температура на съхранение: От -20
до +60оС
Размери: 55 x 24 x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g.
Акумулаторна батерия NPBG1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 4.2 V
Номинален волтаж: DC 3.6 V
Максимално напрежение: 1.44 A
Номинално напрежение: DC 4.2 V
Капацитет:
обичаен: 3.4 Wh (960 mAh)
минимален: 3.3 Wh (910 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
“Cyber-shot, “Memory
, “Memory Stick PRO”,
Stick”,
, “Memory
,
Stick Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
, “PhotoTV HD”,
“InfoLITHIUM”.
24 BG
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки
или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски марки
на Apple Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки
на Intel Corporation.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това
ТМ
или ® не се използват навсякъде в
това ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising