Sony | ECM-AW4 | Sony ECM-AW4 Belaidis mikrofonas Naudojimo instrukcijos

4-533-246-01(1) (LT-LV-EE)

Dalys (žr.  pav.)
Specifikacijos
Mikrofonas (-)*
Imtuvas (-)*
Ryšio sistema
„Bluetooth“ specifikacijos versija – 3.0
Išvestis
„Bluetooth“ specifikacijos 1 maitinimo klasė
Pagrindinis suderinamas „Bluetooth“ profilis
Išplėstinis garso paskirstymo profilis
Veikimo diapazonas*
iki 50 m (150 pėd.)
* [MICROPHONE] ir [RECEIVER] užrašyta atitinkamai ant mikrofono ir imtuvo,
kaip parodyta.
Mikrofonas / imtuvas
 Maitinimo jungiklis
Kad nebūtų eikvojamas maitinimo elementas, jei įrenginio nenaudojate,
maitinimo jungiklį išjunkite.
 Ausinės lizdas
Ausinę prijungus prie imtuvo ausinės lizdo galima klausytis mikrofono
fiksuojamo garso.
Ausinę prijungus prie mikrofono ausinės lizdo galima klausytis imtuvo
fiksuojamo garso.
Pridedamą įrašymo kabelį įjungę į imtuvo ausinių lizdą ir įrašymo įrenginio
mikrofono lizdą, mikrofono fiksuojamą garsą galėsite įrašyti įrašymo
įrenginiu.
 Lemputė
Atsižvelgiant į įrenginių ir ryšio būseną, lemputė gali degti, miksėti arba
užgesti (žr. toliau).
Belaidis mikrofonas
Bezvadu mikrofons
Juhtmeta mikrofon
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Lietuvių
Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir jas
išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti vėliau.
Atsargumo priemonės
 Etiketė yra po mikrofono gnybtu.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką:
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
©2014 Sony Corporation
DĖMESIO
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso galite sugadinti klausą.
Maitinimo elementą keiskite tik nurodyto tipo elementu.
Kitaip galite sukelti gaisrą arba susižeisti.
ECM-AW4
Teisinė informacija
Šalys ir regionai
Šį gaminį galima naudoti toje šalyje arba regione, kurioje jis įsigytas.
Šį gaminį leidžiama naudoti toje šalyje arba regione, kuriam jis skirtas.
Šio gaminio naudojimas be patvirtinimo etiketės gali būti baudžiamas
pagal įstatymą.
Klientams Europoje
Žr. kitą naudojimo instrukciją.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad šis belaidis mikrofonas
ECM-AW4 atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Būsena
Imtuvas
Mikrofonas
Iš karto įjungus imtuvą ir Lėtai mirksi mėlyna šviesa
mikrofoną
(budėjimo režimas)
Ryšys užmegztas ir gali
būti įrašomas aiškus
Dega mėlyna šviesa
garsas
Imtuvo išjungimas
Lėtai mirksi mėlyna
Užgęsta
šviesa
(budėjimo režimas)
Mikrofono išjungimas
Lėtai mirksi mėlyna
šviesa
Užgęsta
(budėjimo režimas)
Dėl netinkamo ryšio
Greitai mirksi mėlyna šviesa
sutrikus garsui
Maitinimo elementas
Mirsi raudona šviesa
senka
Nedelsdami maitinimo elementą pakeiskite
nauju.
 Vidinis mikrofonas
 Išorinis mikrofono lizdas
 Dirželiui skirta kilputė
Prie mikrofono galima pritvirtinti dirželį ar kt. (nepridėtas).
Naudokite savo nuožiūra.
 Garsumo mygtukas +/–
 Maitinimo elemento skyriaus dangtelis
 Gnybtas
Jį naudodami prisisekite mikrofoną prie drabužių arba pridedamo
rankos dirželio.
Jį naudodami prisekite imtuvą prie kameros laikymo dirželio.
Gnybtą naudojant kaip stovą mikrofoną / imtuvą galima pastatyti ant
stalo ar kt.
 Apsauga nuo vėjo
Uždėjus ant mikrofono sumažinamas kvėpuojant arba stipriai pučiant
vėjui girdimas traškesys.
 Maitinimo elemento įdėjimas

ʓ
Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
< Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos >
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
ʔ
Dėmesio
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali turėti įtakos šio įrenginio
vaizdo ir garso funkcijoms.
ȯ
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant
trumpesnius nei 3 m jungiamuosius kabelius.
ȩ
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko)
duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl
prijunkite ryšio kabelį (USB ir pan.).
ȫ
Ȫ
Ypatumai
Ȱ
Ȭ
 Šis belaidis mikrofonas yra skirtas naudoti su įrašymo įrenginiu, pvz., vaizdo
ȱ
ȭ
Ȳ
Ȯ

-1
-2
ʔ
-3
ʓ
ʔ

 Per belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologiją nenaudojant kabelių galima
Pastabos dėl naudojimo
 Saugokite, kad į korpusą nepatektų skysčio arba pašalinių daiktų.
 Belaidžio mikrofono negalima ardyti arba modifikuoti.
 Nenaudokite šio belaidžio mikrofono medicinos įstaigoje, pvz., ligoninėje,



Belaidžio „Bluetooth®“ ryšio technologija
sukurti ryšį tarp įvairių „Bluetooth“ įrenginių. Šią technologiją palaiko
kompiuteriai, periferiniai kompiuterių įrenginiai ir išmanieji telefonai.
 Imtuvo ir mikrofono ryšys užtikrinamas pagal gamyklinius nustatymus.
Todėl veiksmų, kurie paprastai būtini naudojant „Bluetooth“ įrenginius,
pvz., siejimas arba prieigos rakto įvedimas, atlikti nereikia. Ryšio tarp atskirai
įsigytų imtuvo ir mikrofono, kelių mikrofonų arba bet kurio „Bluetooth“
įrenginio, pvz., išmaniojo telefono, kompiuterio ar kt., užmegzti nepavyks.
Pastabos
 Toliau išvardyti veiksniai gali trikdyti šio belaidžio mikrofono veikimą.
 Priešais imtuvą esančios ir jį nuo mikrofono užstojančios kliūtys,
pvz., žmonės, metaliniai daiktai, sienos arba atspindintieji paviršiai.
 Belaidžio LAN sistemos aplinka, netoliese veikiantys „Bluetooth“
įrenginiai, mikrobangų krosnelė arba elektromagnetinės bangos.
 Jei mikrofonas bus arti kameros, gali būti įrašyti ir RF trikdžiai arba
triukšmas. Naudojant mikirofoną tarp jo ir kameros turi būti bet 1 m (3 pėd.)
atstumas.
 Jei atsiranda triukšmas arba dėl ryšio trikdžių nefiksuojamas garsas,
pradeda greitai mėlyna spalva mirksėti imtuvo lemputė. Patikrinkite,
ar atstumas tarp objektų ne per didelis, ar tarp jų nėra kliūčių. Lemputei
nustojus mirksėti ir nuolat degant mėlynai, galima naudoti toliau.
ʓ
-1
kamera ar IC įrašymo įrenginiu, kuriame yra mikrofono įvesties lizdas, kad
būtų įrašytas aiškus garsas monofoniniu režimu net tada, kai garso šaltinis
yra toli nuo įrašymo įrenginio.
 Ant mikrofono (siųstuvo, toliau vadinamo mikrofonu) ir imtuvo, prijungtų
prie įrašymo įrenginio, yra mikrofono ir ausinių lizdai. Kai ausinės prijungtos
ir prie mikrofono, ir prie įrašymo įrenginio, asmuo, esantis prie mikrofono,
ir kitas asmuo prie imtuvo gali girdėti vienas kito garsą ar balsą net būdami
toli vienas nuo kito. Mikrofono užfiksuojamas garsas gali būti įrašytas
įrašymo įrenginiu. (Imtuvo garso įrašyti negalite. Jei įrašymo įrenginyje nėra
ausinių lizdo, įrašymo metu asmuo, esantis prie imtuvo, negali girdėti kito
asmens balso.)
 Šis belaidis mikrofonas gali būti naudojamas kaip siųstuvas-imtuvas, kad
garso būtų galima klausytis per ausines, tiesiogiai prijungtas prie mikrofono
ir imtuvo lizdų.
 Šio belaidžio mikrofono veikimas pagrįstas belaidžio „Bluetooth“ ryšio
technologija.
-2
netoli medicininių elektros įrenginių, lėktuve arba jei juntami dėl kito
(-ų) įrenginio (-ių) atsirandantys radijo trukdžiai. Šio belaidžio mikrofono
skleidžiama RF energija gali trikdyti kitų įrenginių veikimą ir sukelti
nelaimingą atsitikimą.
 Šis įrenginys yra tikslus instrumentas. Saugokite, kad jis nenukristų,
nesusitrenktų, ir stipriai jo nekratykite.
 Laikykite šį įrenginį atokiai nuo aukštos temperatūros šaltinių ir saugokite
nuo drėgmės.
 Jei šį įrenginį naudojate ne patalpoje, saugokite, kad jis nesušlaptų lietuje
arba jūroje.
 Belaidžius ryšio įrenginius galima naudoti tik tose šalyse arba regionuose,
kuriuose suteikiama teisė tai daryti.
 Jei įrašant ausinė bus per arti mikrofono (garso fiksavimo įrenginio), gali
atsirasti ūžimą primenantis efektas (akustinė reakcija). Jei taip nutiktų,
padėkite ausinę toliau nuo mikrofono arba sumažinkite jos garsumą.
 Jei pradėjus įrašyti bus išjungtas mikrofono maitinimas arba tarp imtuvo
ir mikrofono nebus užmegztas ryšys, įraše gali girdėtis triukšmas arba gali
būti neįrašytas garsas. Įsitikinkite, kad imtuvo ir mikrofono lemputės dega
mėlyna šviesa, taip pat kad ryšys yra užmegztas, ir tik tada pradėkite įrašyti.
 Jei įrašydami liesite mikrofoną, bus įrašytas lietimo garsas. Stenkitės neliesti
mikrofono rankomis ir stebėkite, kad prie jo nesiliestų jokie daiktai.
 Naudojant mikrofoną žemoje temperatūroje, maitinimo elemento
efektyvumas yra mažesnis, palyginti su efektyvumu tinkamiausioje
temperatūroje (25 °C (77 °F), todėl naudojimo trukmė sutrumpėja.
 Saugokite maitinimo elementus nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Kad nesklistų radijo bangos
 Vietose, kuriose draudžiama naudoti radijo bangas skleidžiančius įrenginius,
pvz., lėktuve (jam kylant ir leidžiantis), išjunkite šio įrenginio maitinimą.
Apie prekių ženklus
 „Bluetooth“ prekių ženklai priklauso jų savininkui ir „Sony Corporation“ juos
naudoja pagal licenciją.
 Visi kiti šiame dokumente minimi gaminių pavadinimai yra atitinkamų
įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Be to, ženklai ™ ir ®
šiame dokumente kartais nenaudojami.
Pasiruoškite maitinimo elementą (papildomą).
Naudokite AAA dydžio šarminį sausąjį maitinimo elementą arba AAA dydžio
įkraunamą „Ni-MH“ maitinimo elementą.
Rekomenduojama naudoti „Sony“ maitinimo elementus. Naudojant
kitų gamintojų maitinimo elementus optimalus šio įrenginio veikimas
negarantuojamas.
1 Paspaudę maitinimo elemento skyriaus dangtelį , jį kilstelėkite
ir nuimkite .
2 Atsižvelgdami į vidinėje pusėje pažymėtą poliškumą, tinkamai
įdėkite maitinimo elementą į skyrių.
3 Dėdami maitinimo elemento skyriaus dangtelį pradėkite
nuo minusu (–) pažymėto galo, o tada įtvirtinkite pliusu (+)
pažymėtą galą.
Pastabos
Jokiu būdu nesupainiokite  ir  maitinimo elemento polių. Jei maitinimo
elemento poliai bus nukreipti klaidingomis kryptimis, gali įvykti nuotėkis
arba įtrūkti izoliacinė danga.
 Mikrofono / imtuvo montavimas
Mikrofono prisegimas prie drabužių ir pan.
Naudodami gnybtą prisisekite mikrofoną prie krūtinės kišenės.
Mikrofoną prisekite, kad jis būtų nukreiptas reikiama kryptimi. Norėdami
nustatyti tinkamiausią jo kryptį, ausinę prijunkite prie imtuvo ir klausykitės
mikrofono fiksuojamo garso. Garso galite klausytis ir įrašymo kabeliu prijungę
imtuvą bei ausinę prie įrašymo įrenginio. Daugiau informacijos apie garso
klausymąsi rasite susijusiuose tolesniuose skyriuose.
Pastabos
Jei naudojate medicininį širdies įtaisą, pvz., širdies stimuliatorių, mikrofono
prie drabužių (pvz., krūtinės arba vidinės kišenės) segtis negalima. Jei
mikrofoną naudosite šalia medicininio įrenginio, gali sutrikti jo veikimas.
Rankos dirželio naudojimas (žr. - pav.)
Pirmiausia naudodami gnybtą prisekite mikrofoną prie rankos dirželio, o tada
užsisekite dirželį ant rankos.
Ausinės pakabos naudojimas (žr. - pav.)
Jei ausinė yra per didelė (pvz., jei ją naudoja vaikas) ir nuolat iškrenta,
išmėginkite ausinės pakabą. Pritvirtinkite ausinę prie ausinės pakabos, kaip
pavaizduota (žr. --1 pav.).
Užkabinkite ausinės pakabą ant ausies ir pareguliuokite ausinės padėtį, kad
ausinė būtų kuo arčiau ausies. (--2 pav. pavaizduota, kaip uždėti ant
kairiosios ausies.)
Imtuvo prisegimas prie kameros laikymo dirželio
(žr. - pav.)
Jei imtuvą naudojate su kamera, gnybtu prisekite jį tokioje vietoje, kur jis
būtų gerai matomas ir nebūtų kliūčių tarp jo ir mikrofono, pvz., prisekite
prie kameros laikymo dirželio, kaip parodyta.
Išorinio mikrofono (įsigyjamas atskirai) naudojimas
Išjunkite mikrofono maitinimą ir prie išoriniam mikrofonui skirto lizdo
prijunkite išorinį mikrofoną.
Vidinis mikrofonas bus automatiškai išjungtas ir pradėtas įrašyti išoriniu
mikrofonu užfiksuotas garsas.
Naudokite tokį išorinį mikrofoną, į kurį maitinimas tiekiamas prijungus.
Maitinimas į išorinį mikrofoną tiekiamas iš šio įrenginio.
 Belaidžio mikrofono naudojimas
Belaidžio mikrofono naudojimas kaip mikrofono
Prieš prijungdami imtuvą prie įrašymo įrenginio įsitikinkite, kad imtuvo
ir įrašymo įrenginio maitinimo jungikliai nustatyti kaip OFF.
1 Įrašymo kabelį įjunkite į imtuvo ausinių lizdą ir įrašymo įrenginio
mikrofono įvesties lizdą.
Įrašymo laidas yra nekryptinis laidas. Naudojant monofoninį įrašymo
įrenginį, įrašomas monofoninis garsas. Naudojant erdvinio garso įrašymo
įrenginį, tas pats garsas įrašomas dešiniuoju ir kairiuoju kanalais.
2 Įjunkite įrašymo įrenginį ir nustatykite budėjimo režimą.
3 Įjunkite mikrofono ir imtuvo maitinimo jungiklius į padėtį ON.
Kai jie įjungiami, abiejų įrenginių lemputės iš karto pradės lėtai mirksėti
mėlyna šviesa. Tai reiškia, kad jie bando aptikti ir autentifikuoti vienas
kitą bei prie vienas kito prisijungti. Kai užmezgamas ryšys ir įrašymo
įrenginys parengtas aiškiai įrašyti garsą, abiejų įrenginių lemputės pradeda
nemirksėdamos degti mėlyna šviesa.
4 Įsitikinę, kad imtuvo lemputė dega, pradėkite įrašyti įrašymo
įrenginiu.
Pastabos
 Jungdami imtuvą prie įrašymo įrenginio, būtinai naudokite pridedamą
įrašymo kabelį. Pridedamame įrašymo kabelyje yra vidinis rezistorius,
kuris sureguliuoja garso lygį tarp ausinių lizdo ir mikrofono įvesties lizdo.
 Maitinimą išjungus visada nustatoma numatytoji ausinių garsumo
nuostata. „Sony“ rekomenduoja naudoti numatytąjį įrašymo nustatymą.
 Paspausdami garsumo mygtuką +/– reguliuokite ausinių, tiesiogiai
prijungtų prie ausinių lizdo, garsumą.
 Jei norite reguliuoti garso įrašo lygį, reguliuokite naudodami įrašymo
įrenginį. Jei norite reguliuoti prie įrašymo įrenginio prijungtų ausinių
garsumą, tai darykite naudodami įrašymo įrenginį. Jei pakeisite imtuvo
garsumą, įrašymo lygis irgi pasikeis.
 Įrašant kamera gali būti įrašytas patvirtinimo pyptelėjimas, kuris
suskamba pradedant įrašymą. „Sony“ rekomenduoja nustatyti kameros
[BEEP] kaip [OFF]. Išsamios informacijos ieškokite kameros naudojimo
instrukcijoje.
Belaidžio mikrofono naudojimas kaip siųstuvo-imtuvo
1 Pridedamas ausines įjunkite į mikrofono ir imtuvo ausinių lizdus.
2 Įjunkite mikrofono ir imtuvo maitinimo jungiklius į padėtį ON.
Pastabos
 Jei pradėjus įrašyti bus išjungtas mikrofono maitinimas arba tarp imtuvo
ir mikrofono nebus užmegztas ryšys, įraše gali girdėtis triukšmas arba gali
būti neįrašytas garsas. Įsitikinkite, kad imtuvo ir mikrofono lemputės dega
mėlyna šviesa, taip pat kad ryšys yra užmegztas, ir tik tada pradėkite įrašyti.
 Imtuvu užfiksuotas garsas įrašytas nebus.
 Greitai spustelėjus garsumo mygtuką +/– lygis pasikeičia viena padala.
Laikant nuspaudus, lygis kinta nuolat. Jei garsumo mygtuką +/– paspausite
įrašant, bus įrašytas spustelėjimo garsas.
 „Sony“ rekomenduoja išjungti imtuvą, jei jo nereikia įrašant.
 Gali tekti šiek tiek palaukti, kol lemputė ir įrenginys išsijungs maitinimo
mygtuką nustačius kaip OFF. Tai nėra gedimas.
 Šis belaidis mikrofonas garsą perduoda ir apdoroja skaitmeniniu būdu,
todėl įrašytas (klausomas) garsas šiek tiek atsilieka nuo faktiškai girdimo
garso. Dėl šios priežasties klausant per ausinę gali būti girdimas aidas.
Ši delsa pastebima ir peržiūrint vaizdus, kurių garsas įrašytas šiuo
belaidžiu mikrofonu. Tačiau tai nėra gedimas.
 Garso įrašymo lygį galima reguliuoti įrašymo įrenginiu arba pakeitus
atstumą tarp objekto ir mikrofono.
 Kai senka maitinimo elemento energija, nereguliariai mirksi lemputė,
o mikrofonas ir imtuvas nebepalaiko tarpusavio ryšio. Tai nėra gedimas.
Pakeiskite maitinimo elementus naujais.
 „Sony“ neatsako už jokias garso įrašymo triktis dėl šio gaminio problemos.
Mikrofono sistema
nekryptinė
Maitinimo reikalavimai vienas 1,5 V AAA dydžio šarminis sausasis maitinimo
elementas** arba vienas 1,2 V AAA dydžio „Ni-MH“
maitinimo elementas**
Energijos sąnaudos
apytiksl. 0,3 W
Dažnio atsakas
300–9 000 Hz (imtuvas)
Nepertraukiamo
apytiksl. 3 val.***
veikimo laikas
Matmenys (apytiksl.)
19 × 66 × 30 mm
(P / A / G)
(3/4 × 2 5/8 × 1 3/16 col.)
Svoris
apytiksl. 19 g (0,7 unc.) (be maitinimo elemento)
Darbinė temperatūra
5–40 °C (41–104 °F)
Laikymo temperatūra
nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
*
Tai yra apytikslis ryšio atstumas tarp mikrofono ir imtuvo, kai tarp jų
nėra kliūčių.
Įtakos turi vieta, kurioje įrašoma, pvz., tarp „Bluetooth“ įrenginių esančios
kliūtys arba atspindintieji paviršiai, radijo bangų efektyvumas ir kt.
** Maitinimo elementas nepridedamas. Mangano sausojo maitinimo
elemento naudoti negalima.
*** Naudojant „Sony“ šarminį sausąjį maitinimo elementą esant 25 ºC (77 ºF)
temperatūrai
Naudojant šarminius sausuosius maitinimo elementus žemesnėje
temperatūroje, veikimo laikas bus trumpesnis. Rekomenduojama naudoti
įkraunamus „Ni-MH“ maitinimo elementus.
Pridedami elementai
Mikrofonas (siųstuvas) (ECM-AW4(T)) (1), imtuvas (ECM-AW4(R)) (1), įrašymo
kabelis (1), apsauga nuo vėjo (1), nešiojimo krepšys (1), rankos dirželis (1),
ausinė (2), ausinės pakaba (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Latviski
Pirms ierīces darbināšanas, lūdzu, izlasiet visas šīs instrukcijas,
kā arī saglabājiet tās turpmākām uzziņām.
Piesardzības pasākumi
 Nosaukuma plāksnīte ir zem mikrofona piespraudes.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku:
1) nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai;
2) nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.
UZMANĪBU!
Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.
Aizstājiet bateriju tikai ar norādītā veida bateriju.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai traumu.
Normatīvā informācija
Valstis un reģioni
Šo produktu var izmantot tā iegādes valstī vai reģionā.
Šī ierīce ir apstiprināta paredzētās lietošanas valstij vai reģionam. Šīs ierīces
izmantošana ar noņemtu piestiprināto apstiprinājuma uzlīmi, iespējams,
ir krimināli sodāma.
Klientiem Eiropā
Daļu identificēšana (skatiet attēlu )
Specifikācijas
Mikrofons (-)*
Uztvērējs (-)*
Sakaru sistēma
Bluetooth specifikācijas versija 3.0
Izvade
Bluetooth specifikācijas 1. jaudas klase
Galvenais saderīgais Bluetooth profils
Advanced Audio Distribution Profile
Darbības diapazons*
Līdz 50 m (150 pēdām)
* Uz mikrofona uz uztvērēja ir atbilstošs uzraksts [MICROPHONE]
un [RECEIVER], kā parādīts attēlā.
Mikrofons/uztvērējs
 Barošanas slēdzis
Lai nepieļautu baterijas/akumulatora izlādi, izslēdziet barošanu,
kad nelietojat.
 Austiņu ligzda
Ja uztvērēja austiņu ligzdai ir pievienota austiņa, var pārraudzīt mikrofona
uztverto skaņu.
Ja mikrofona austiņu ligzdai ir pievienota austiņa, var pārraudzīt uztvērēja
uztverto skaņu.
Ja ar komplektācijā iekļauto ierakstīšanas kabeli tiek savienota uztvērēja
austiņu ligzda un ierakstīšanas ierīces mikrofona ligzda, ierakstīšanas ierīcē
var ierakstīt mikrofona uztverto skaņu.
 Indikators
Indikators deg, mirgo vai nodziest atbilstoši tālāk norādītajam ierīču un
sakaru statusam.
Statuss
Uzreiz pēc uztvērēja un
mikrofona ieslēgšanas
Savienojums izveidots,
un skaņu var skaidri
ierakstīt
Uztvērēja izslēgšana
Uztvērējs
Reti mirgo zilā krāsā
(gaidstāves režīms)
Nodziest
Reti mirgo zilā krāsā
(gaidstāves režīms)
Mikrofona izslēgšana
Reti mirgo zilā krāsā
(gaidstāves režīms)
Nodziest
Skatiet citas lietošanas instrukcijas.
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis ECM-AW4 bezvadu mikrofons
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem
noteikumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Vāja sakaru signāla dēļ
pārtraukts audio
Ja baterijai/
akumulatoram ir zems
uzlādes līmenis
Mikrofons
Deg zilā krāsā
Bieži mirgo zilā krāsā
Mirgo sarkanā krāsā
Ātri nomainiet bateriju/akumulatoru ar jaunu
bateriju/akumulatoru.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo
produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta
atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu.
< Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas >
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija
 Iekšējais mikrofons
 Ārējā mikrofona ligzda
 Siksniņas āķītis
Mikrofonam varat pievienot siksniņu (komplektācijā nav iekļauta) vai ko
citu.
Izmantojiet to pēc nepieciešamības.
 Skaļuma +/– poga
 Baterijas/akumulatora nodalījuma vāciņš
 Piespraude
Izmantojiet to, lai mikrofonu piestiprinātu apģērbam vai komplektācijā
iekļautajai rokas siksniņai.
Izmantojiet to, lai uztvērēju piestiprinātu kameras roktura siksniņai.
Mikrofonu/uztvērēju var novietot, piemēram, uz galda, piespraudi
izmantojot kā statīvu.
 Vējsegs
Uzlieciet uz mikrofona, lai samazinātu troksni, ko izraisa elpa vai vējš.
Uzmanību!
 Baterijas/akumulatora ievietošana
Elektromagnētiskie lauki pie noteiktām frekvencēm var ietekmēt šīs ierīces
attēlu un skaņu.
Šis produkts ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem,
izmantojot savienojuma kabeļus, kas ir īsāki par 3 metriem.
Ja statiskās elektrības vai elektromagnētisko traucējumu dēļ datu pārraide tiek
pārtraukta (rodas kļūme), restartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un no
jauna pievienojiet sakaru (USB u.tml.) kabeli.
Iezīmes
 Šis bezvadu mikrofons ir paredzēts izmantošanai ar kādu ierakstīšanas ierīci,
piemēram, kameru vai IC rakstītāju, kurai ir mikrofona ieejas ligzda skaidrai
monofoniskas skaņas ierakstīšanai pat tad, ja skaņas avots atrodas tālu no
ierakstīšanas ierīces.
 Gan mikrofonam (raidītājam, tālāk tiek norādīts kā “mikrofons”),
gan ierakstīšanas ierīcei pievienotajam uztvērējam ir mikrofons un
austiņu ligzda. Ja austiņas ir pievienotas gan uztvērējam, gan ierakstīšanas
ierīcei, persona mikrofona pusē un otra persona uztvērēja pusē var
dzirdēt otras puses skaņu vai balsi pat tad, ja atrodas tālu cita no citas.
Mikrofona uztverto skaņu var ierakstīt ierakstīšanas ierīcē. (Uztvērēja skaņu
nevar ierakstīt. Ja ierakstīšanas ierīcei nav austiņu vai austiņas ligzdas,
ierakstīšanas laikā persona uztvērēja pusē nedzird otras puses balsi.)
 Šo bezvadu mikrofonu var uzmantot kā raiduztvērēju, lai jebkuras puses
skaņu varētu pārraudzīt otrā pusē, izmantojot austiņas, kas ir tieši
pievienotas mikrofona un uztvērēja austiņu ligzdām.
 Šis bezvadu mikrofons izmanto Bluetooth bezvadu sakaru tehnoloģiju.
Bluetooth® bezvadu sakaru tehnoloģija
 Bluetooth bezvadu sakaru tehnoloģija atļauj saziņu starp dažādām
Bluetooth ierīcēm, nelietojot kabeļus. Ierīces, kas var izmantot šo
tehnoloģiju, piemēram, ir datori, datoru perifērijas ierīces un viedtālruņi.
 Uztvērējam un mikrofonam rūpnīcā ir iestatīta savstarpēja saziņa.
Tāpēc nav nepieciešamas darbības, kas parasti ir jāveic Bluetooth ierīcēm,
piemēram, savienošana pārī un ieejas atslēgas ievade. Saziņa nav
iespējama ar uztvērēju un mikrofonu, kas nav pārdots kā pāris,
ar vairākiem uztvērējiem, kā arī jebkuru citu Bluetooth ierīci, piemēram,
viedtālruni, datoru u.c.
Piezīmes
 Šis bezvadu mikrofons var tikt ietekmēts tālāk norādītajos apstākļos.
 Ja starp uztvērēja priekšējo daļu un mikrofonu ir šķēršļi, piemēram,
personas, metāliski objekti, sienas vai atstarojošas virsmas.
 Izmantojot bezvadu LAN sistēmas vidē netālu no vairākām Bluetooth
ierīcēm, kas darbojas, blakus mikroviļņu krāsnij, kas darbojas, kā arī tur,
kur ir elektromagnētiskie viļņi.
 Ja mikrofons tiek novietots tuvu kamerai, iespējama arī RF traucējumu
vai trokšņa ierakstīšana. Izmantošanas laikā turiet mikrofonu vismaz 1 m
(3 pēdu) attālumā no kameras.
 Ja pasliktinātu sakaru dēļ ir troksnis vai nav skaņas, bieži mirgo zils uztvērēja
indikators. Nodrošiniet, lai starp ierīcēm nebūtu pārāk liels attālums un
lai starp tām nebūtu šķēršļu. Turpiniet lietošanu, kad nepārtraukti deg zils
indikators.
Piezīmes par lietošanu
 Neļaujiet apvalkā nokļūt nekādam šķidrumam un nepiederošiem objektiem.
 Neizjauciet un nemodificējiet bezvadu mikrofonu.
 Nelietojiet šo bezvadu mikrofonu medicīnas iestādēs, piemēram, slimnīcās,
kā arī medicīnas elektroaprīkojuma tuvumā, lidmašīnā un tad, ja rodas radio
traucējumi ar citām ierīcēm. Ar šo bezvadu mikrofonu izstarotā RF enerģija
var traucēt citām ierīcēm, izraisot negadījumus.
 Šī ierīce ir precīzijas instruments. Nenometiet to, kā arī nepakļaujiet
pārmērīgiem triecieniem.
 Nepakļaujiet šo ierīci augstas temperatūras un mitruma iedarbībai.
 Izmantojot šo ierīci ārpus telpām, uzmanieties, lai to nesaslapinātu lietū vai
ar jūras ūdeni.
 Bezvadu sakaru ierīces var izmantot tikai tajās valstīs un reģionos, kur ir
iegūta autentifikācija.
 Ja ierakstīšanas laikā austiņa tiek novietota mikrofona (skaņas uztveršanas
ierīces) tuvumā, var rasties svilpoņas efekts (akustiskā atbildes reakcija).
Ja tā notiek, pārvietojiet austiņu tālāk no mikrofona vai samaziniet austiņas
skaļumu.
 Ja mikrofona barošana tiek izslēgta vai ja, sākot ierakstīšanu, nav uztvērēja
un mikrofona savienojuma, iespējams, tiks ierakstīts troksnis vai nebūs
skaņas. Pārliecinieties, vai uztvērēja un mikrofona indikators deg zilā krāsā
un savienojums ir izveidots, pēc tam sāciet ierakstīšanu.
 Ierakstīšanas laikā pieskaroties mikrofonam, tiks ierakstīts troksnis.
Uzmanieties, lai nepieskartos mikrofonam ar rokām vai ko citu.
 Mikrofonu izmantojot zemā temperatūrā, baterijas/akumulatora veiktspēja
samazinās, salīdzinot ar parasto temperatūru (25 °C (77 °F)), tāpēc darbības
ilgums samazinās.
 Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus pārmērīgam karstumam, piemēram,
saules stariem, ugunij u.tml.
Lai neizstarotu radio viļņus
 Vietā, kur radio viļņu izmantošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnas salonā
pacelšanās un nolaišanās laikā, izslēdziet šīs ierīces barošanu.
Par preču zīmēm
 Bluetooth preču zīmes pieder to īpašniekam, un Sony Corporation tās
izmanto saskaņā ar licenci.
 Visi šeit minētie produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašniekuzņēmumu
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Turklāt šajā rokasgrāmatā zīmes ™
un ® visos gadījumos netiek norādītas.
Sagatavojiet bateriju/akumulatoru (nav obligāti).
Izmantojiet AAA lieluma sārma sauso bateriju vai AAA lieluma Ni-MH
akumulatoru.
Ieteicams izmantot Sony baterijas/akumulatorus. Izmantojot citu ražotāju
baterijas/akumulatorus, šīs ierīces veiktspēja var nebūt vislabākā.
1 Spiežot uz bateriju/akumulatora nodalījuma vāciņa apakšas ,
paceliet vāciņu un noņemiet to .
2 Nodalījumā pareizi ievietojiet bateriju/akumulatoru, ievērojot
iekšpusē esošās polaritātes norādes.
3 Vispirms ievietojiet baterijas/akumulatora nodalījuma
vāciņa - pusi, pēc tam aizveriet + pusi.
Piezīmes
Noteikti pārbaudiet baterijas/akumulatora  polus. Ievietojot bateriju/
akumulatoru ar nepareizi vērstu polu, var izraisīt noplūdi vai caursiti.
 Mikrofona/uztvērēja pievienošana
Mikrofona piestiprināšana apģērbam u.c.
Pievienojiet mikrofonu krūšu kabatai vai citur, izmantojot piespraudi.
Pievienojiet mikrofonu ierakstīšanas vietai piemērotā novietojumā.
Lai noteiktu piemērotu novietojumu, uztvērējam pievienojiet austiņu un
pārraugiet mikrofona uztverto skaņu. Skaņu varat arī pārraudzīt, uztvērēju
ar ierakstīšanas kabeli savienojot ar ierakstīšanas ierīci un austiņu savienojot
ar ierakstīšanas ierīci. Papildinformāciju par skaņas pārraudzīšanu skatiet
saistītajā sadaļā tālāk.
Piezīmes
Ja izmantojat kādu medicīnas elektroierīci, piemēram,
elektrokardiostimulatoru, nepievienojiet mikrofonu savam apģērbam,
piemēram, krūšu kabatai vai iekšējai kabatai. Mikrofona izmantošana
medicīnas ierīces tuvumā var slikti ietekmēt šo medicīnas ierīci.
Rokas siksniņas izmantošana (skatiet attēlu -)
Izmantojot piespraudi, pievienojiet mikrofonu rokas siksniņai un pēc tam
šo rokas siksniņu uzvelciet uz rokas.
Austiņas uzlikas izmantošana (skatiet attēlu -)
Ja, bērnam vai kādam citam ar mazām ausīm, austiņa pārāk viegli nāk ārā,
mēģiniet izmantot austiņas uzliku. Pievienojiet austiņu uzlikai, kā parādīts
attēlā (skatiet attēlu --1).
Uzkabiniet austiņas uzliku aiz auss, pēc tam regulējiet tās stāvokli, lai austiņu
novietotu auss atveres tuvumā. (Attēlā --2 parādīta pievienošana
kreisajai ausij.)
Uztvērēja savienošana ar kameras roktura siksniņu
(skatiet attēlu -)
Ja uztvērēju izmantojat kopā ar kameru, pievienojiet to ar piespraudi tur,
kur tas ir redzams un nekas neatrodas starp to un mikrofonu, piemēram,
kameras roktura siksniņai, kā parādīts attēlā.
Ārējā mikrofona (jāiegādājas atsevišķi) lietošana
Izslēdziet mikrofona barošanu un šī mikrofona ārējā mikrofona ligzdai
pievienojiet ārējo mikrofonu.
Iekšējais mikrofons automātiski tiek izslēgts, un tiek ierakstīta ārējā mikrofona
uztvertā skaņa.
Izmantojiet ārējo mikrofonu, kas ir saderīgs ar spraudņa barošanu.
Ārējo mikrofonu baro šī ierīce.
 Bezvadu mikrofona izmantošana
Bezvadu mikrofona izmantošana kā mikrofonu
Pirms uztvērēju savienojat ar ierakstīšanas ierīci, pārliecinieties, vai uztvērēja
un ierakstīšanas ierīces barošanas slēdzis ir stāvoklī OFF.
1 Komplektācijā iekļauto ierakstīšanas kabeli savienojiet ar uztvērēja
austiņu ligzdu un ierakstīšanas ierīces mikrofona ieejas ligzdu.
Ierakstīšanas kabelis nav virzienkabelis. Izmantojot monofonisku
ierakstīšanas ierīci, tiek ierakstīta monofoniska skaņa. Izmantojot stereo
ierakstīšanas ierīci, labajā un kreisajā kanālā tiek ierakstīta vienāda skaņa.
2 Ieslēdziet ierakstīšanas ierīci un iestatiet to gaidstāves režīmā.
3 Iestatiet mikrofona un uztvērēja barošanas slēdzi stāvoklī ON.
Tiklīdz šīs ierīces ir ieslēgtas, zilā krāsā sāk reti mirgot abu šo ierīču
indikators, norādot, ka tās mēģina viena otru atrast, savstarpēji izveidot
savienojumu un autentificēt. Kad savienojums ir izveidots un ierakstīšanas
ierīce ir gatava skaidras skaņas ierakstīšanai, abu ierīču indikatori deg zilā
krāsā.
4 Pārliecinieties, vai deg uztvērēja indikators, un ierakstīšanas ierīcē
sāciet ierakstīšanu.
Piezīmes
 Savienojot uztvērēju ar ierakstīšanas ierīci, noteikti izmantojiet
komplektācijā iekļauto ierakstīšanas kabeli. Komplektācijā iekļautajam
ierakstīšanas kabelim ir iekšējs rezistors, lai regulētu skaņas līmeni starp
austiņu ligzdu un mikrofona ieejas ligzdu.
 Izslēdzot barošanu, austiņu skaļumam vienmēr tiek atgriezts
noklusējuma iestatījums. Sony iesaka ierakstīšanai paturēt noklusējuma
iestatījumu.
 Lai regulētu austiņu ligzdai tieši pievienotas austiņas skaļumu,
izmantojiet skaļuma pogu +/–.
 Ja vēlaties regulēt audio ierakstīšanas skaļumu, regulējiet to ierakstīšanas
ierīcē. Regulējot ierakstīšanas ierīcei pievienotās austiņas skaļumu, dariet
to ierakstīšanas ierīcē. Mainot uztvērēja skaļumu, mainās arī ierakstīšanas
skaļums.
 Ierakstot ar kameru, iespējams, tiks ierakstīts ierakstīšanas sākuma
apstiprinājuma signāls. Sony iesaka iestatīt kameras opcijas [BEEP]
vērtību [OFF]. Plašāku informāciju skatiet kameras lietošanas instrukcijās.
Bezvadu mikrofona izmantošana kā raiduztvērēju
1 Komplektācijā iekļautās austiņas savienojiet ar mikrofona un
uztvērēja austiņu ligzdām.
2 Iestatiet mikrofona un uztvērēja barošanas slēdzi stāvoklī ON.
Piezīmes
 Ja mikrofona barošana tiek izslēgta vai ja, sākot ierakstīšanu, nav mikrofona
un uztvērēja savienojuma, iespējams, tiks ierakstīts troksnis vai nebūs
skaņas. Pārliecinieties, vai mikrofona un uztvērēja indikators deg zilā krāsā
un savienojums ir izveidots, pēc tam sāciet ierakstīšanu.
 Ar uztvērēju uztvertā skaņa netiek ierakstīta.
 Īslaicīgi nospiežot skaļuma pogu +/–, skaļums mainās par vienu soli.
Turot nospiestu, skaļums turpina mainīties. Ja skaļuma pogu +/– spiedīsit
ierakstīšanas laikā, tiks ierakstīta klikšķoša skaņa.
 Sony iesaka izslēgt uztvērēju, ja to nelietojat ierakstīšanai.
 Pēc barošanas slēdža iestatīšanas stāvoklī OFF pirms indikatora un šīs
ierīces izslēgšanas var paiet kāds laiks. Tas nav darbības traucējums.
 Šis bezvadu mikrofons digitāli apstrādā un pārraida skaņu, tā rezultātā
rodas neliela aizkave starp faktisko skaņu un ierakstīto (pārraudzīto) skaņu.
Tāpēc, pārraugot ar austiņas palīdzību, iespējams, dzirdēsit atbalss efektu.
Līdzīgi arī, skatot attēlus ar skaņu, kas ierakstīta ar šo bezvadu mikrofonu,
iespējama šī aizkaves efekta novērošana. Tomēr tā nav nepareiza darbība.
 Audio ierakstīšanas skaļumu regulējiet ar ierakstīšanas ierīci vai mainot
attālumu starp objektu un mikrofonu.
 Ja atlicis neliels baterijas/akumulatora lādiņš, iespējams, neregulāri mirgos
indikators un nebūs mikrofona un uztvērēja saziņas. Tas nav darbības
traucējums. Ievietojiet jaunas baterijas/akumulatorus.
 Sony neuzņemas nekādu atbildību par nespēju pareizi ierakstīt audio,
ja rodas problēmas ar šo produktu.
Nesklandumų šalinimas
Problēmu novēršana
 Tarp mikrofono ir imtuvo neužmezgamas „Bluetooth“ ryšys.
 Mikrofonu un uztvērēju nevar savienot, izmantojot Bluetooth.
 Ryšys su šiuo įrenginiu užmezgamas radijo bangomis. Užtikrinkite, kad
jokie objektai neblokuotų aplink šį įrenginį sklindančių radijo bangų.
 Sumažinkite atstumą tarp mikrofono ir imtuvo.
 Mikrofoną laikykite stačią.
 Šī ierīce veido savienojumu, izmantojot radio viļņus. Pārliecinieties,
vai nav kādu objektu, kas šīs ierīces tuvumā bloķē radio viļņus.
 Izmantojiet mikrofonu un uztvērēju pietiekami tuvu citu citam.
 Izmantojiet mikrofonu, pavēršot uz augšu.
Mikrofona sistēma
Enerģijas prasības
Bez virziena
Viena 1,5 V AAA lieluma sārma sausā baterija** vai
viens 1,2 V AAA lieluma Ni-MH akumulators**
Enerģijas patēriņš
Aptuveni 0,3 W
Frekvenču raksturlīkne 300 Hz–9000 Hz (uztvērējs)
Nepārtrauktas darbības Aptuveni 3 stundas***
ilgums
Izmēri (aptuveni; p/a/d) 19 mm×66 mm×30 mm
(3/4 collas×2 5/8 collas×1 3/16 collas)
Masa
Aptuveni 19 g (0,7 unces; bez baterijas/akumulatora)
Darba temperatūra
No 5 °C līdz 40 °C (no 41 °F līdz 104 °F)
Glabāšanas temperatūra No -20 °C līdz +60 °C (no -4 °F līdz +140 °F)
*
Šis ir aptuvenais sakaru attālums, ja starp mikrofonu un uztvērēju
nav šķēršļu. Atkarībā no ierakstīšanas vietas, piemēram, vai starp
Bluetooth ierīcēm atrodas kādi šķēršļi vai atstarojošas virsmas,
radio viļņu apstākļiem, u.c.
** Baterija/akumulators komplektācijā nav iekļauta. Mangāna sauso bateriju
lietot nedrīkst.
*** Izmantojot Sony sārma sauso bateriju 25 ºC (77 ºF) temperatūrā
Izmantojot zemā temperatūrā, sārma sausās baterijas darbības laiks
saīsināsies. Ieteicams izmantot Ni-MH akumulatorus.
Iekļautie priekšmeti
Mikrofons (raidītājs) (ECM-AW4(T)) (1), uztvērējs (ECM-AW4(R)) (1), ierakstīšanas
kabelis (1), vējsegs (1), sosmiņa pārnēsāšanai (1), rokas siksniņa (1), austiņa (2),
austiņas uzlika (1), drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Eesti
ʓ
Enne seadme kasutamist lugege need juhised tähelepanelikult läbi ja
säilitage hilisemaks kasutamiseks.
ʔ
Ettevaatusabinõud
 Andmesilt on mikrofoni klambri all.
HOIATUS
Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks tehke järgmist:
1) ärge laske seadmel kokku puutuda vihma ega niiskusega;
2) ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Ärge jätke akusid liigse kuumuse kätte, nt päikesepaiste, tuli vms.
HOIATUS
Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.
Asendage aku ainult määratud tüüpi akuga.
Vastasel juhul tekib tulekahju- ja kehavigastuste oht.
Regulatiivteave
ȯ
ȩ
Riigid ja piirkonnad
Seda toodet saab kasutada riigis või piirkonnas, kust see osteti.
Seade on kinnitatud selle riigi või piirkonna jaoks, kus kasutamiseks see
mõeldud on. Seadme kasutamine, kui sellelt on kinnitusmärgis eemaldatud,
võib olla seadusega karistatav.
ȫ
Ȫ
Euroopa klientidele
Ȭ
Ȱ
Vaadake muid kasutusjuhendeid.
ȱ
Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see ECM-AW4 juhtmeta mikrofon
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/.
ȭ
Ȳ
Ȯ

-1
-2
ʓ
ʔ
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
eraldi toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei
tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.
< Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid >
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
NB!
Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme
pilti ja heli.
Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruses
olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.
-3
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse
katkemise (nurjumise), taaskäivitage rakendus või eemaldage sidekaabel
(USB vms) ja ühendage see uuesti.
ʓ
Funktsioonid
ʔ
 See juhtmeta mikrofon on mõeldud kasutamiseks koos salvestusseadme,
näiteks kaamera või IC-salvestiga, millel on mikrofoni sisendpesa
heli selgeks ühefooniliseks salvestamiseks, isegi kui heliallikas on
salvestusseadmest kaugel.
 Mikrofoniseade ja kõrvaklapipesa on olemas nii mikrofonil (saatja,
edaspidi „mikrofon”) kui ka salvestusseadmega ühendatud vastuvõtjal.
Kui kõrvaklapid ühendatakse nii mikrofoni kui ka salvestusseadmega,
kuulevad mõlema seadme juures olevad inimesed teise poole heli
või häält ka teineteisest kaugel olles. Mikrofoni jõudva heli saab
salvestada salvestusseadmesse. (Vastuvõtja heli ei saa salvestada.
Kui salvestusseadmel pole kõrvaklapipesa, ei kuule vastuvõtja juures asuv
inimene salvestamise ajal teise poole häält.)
 Seda juhtmeta mikrofoni saab kasutada saatjana, nii et kummaski otsas
olevat heli saab kuulda teisel pool otse (nii mikrofoni kui ka vastuvõtja)
kõrvaklapipessa ühendatud kõrvaklappide kaudu.
 Juhtmeta mikrofon kasutab Bluetoothi juhtmeta sidetehnoloogiat.


Bluetooth®-i juhtmeta sidetehnoloogia
 Bluetoothi juhtmeta sidetehnoloogia võimaldab sidet mitmesuguste

-1

-2
Bluetooth-seadmete vahel kaableid kasutamata. Seadmete hulka, mis seda
tehnoloogiat kasutada võivad, kuuluvad arvutid, arvutite välisseadmed ja
nutitelefonid.
 Vastuvõtja ja mikrofon on tehases seadistatud üksteisega sidet pidama.
Seetõttu pole Bluetooth-seadmete puhul tavaliselt vajalikke toiminguid
(nt sidumine ja pääsukoodi sisestamine) tarvis. Side pole võimalik
vastuvõtja ja mikrofoni puhul, mida ei müüda paarina, mitme mikrofoni
või mis tahes muu Bluetooth-seadme puhul (nt nutitelefon, arvuti jne).
Märkused
 Seda juhtmeta mikrofoni võivad mõjutada järgmised tingimused.
 Kui vastuvõtja esiosa ja mikrofoni vahel on takistusi nagu inimesed,
metallesemed, seinad või peegeldavad pinnad.
 Kasutamise korral juhtmeta LAN-süsteemi keskkonnas, mitme töötava
Bluetooth-seadme, töötava mikrolaineahju või elektromagnetlainete
läheduses.
 Kui mikrofon on asetatud kaamera lähedusse, võidakse salvestada
ka raadiosageduslikud häired või müra. Hoidke mikrofon kaamerast
kasutamise ajal vähemalt 1 m kaugusel.
 Kui esineb müra või heli puudub halva side tõttu, vilgub vastuvõtjal kiiresti
sinine tuli. Veenduge, et seadmetevaheline kaugus poleks liiga suur ja
et nende vahel poleks takistusi. Jätkake kasutamist, kui sinine valgus
pidevalt põleb.
Märkused kasutamise kohta
 Ärge laske vedelikel ega võõrkehadel korpusse sattuda.
 Ärge võtke juhtmeta mikrofoni lahti ega muutke seda.
 Ärge kasutage juhtmeta mikrofoni meditsiiniasutuses (nt haiglas), elektrilise

meditsiiniseadme läheduses, lennukis või teistest seadmetest pärinevate
raadiohäirete korral. Sellest juhtmeta mikrofonist pärinev raadiosageduslik
energia võib häirida teisi seadmeid, põhjustades õnnetuse.
 Tegemist on täppisinstrumendiga. Ärge laske sellel kukkuda, lööke
kannatada ega tugevasti põruda.
 Hoidke seade kõrgetest temperatuuridest ja niiskusest eemal.
 Seadme kasutamisel välitingimustes olge ettevaatlik, et see vihma või
mereveega märjaks ei saaks.
 Juhtmeta sideseadmeid võib kasutada ainult nendes riikides või
piirkondades, kust on saadud autentimine.
 Kui mikrofoni (heli salvestusseadme) lähedusse on salvestamise ajal
pandud kõrvaklapid, võib tekkida vilin (akustiline tagasiside). Kui see juhtub,
paigutage kõrvaklapid mikrofonist kaugemale või vähendage kõrvaklappide
helitugevust.
 Kui mikrofoni toide välja lülitub või vastuvõtja ja mikrofon pole salvestamise
alguses ühendatud, võidakse salvestada müra või heli mitte salvestada.
Veenduge, et vastuvõtja ja mikrofoni lambid põleksid siniselt ja ühendus
on loodud ning alustage siis salvestamist.
 Mikrofoni puudutamisel salvestamise ajal salvestatakse müra.
Olge ettevaatlik, et te mikrofoni käte või muuga ei puudutaks.
 Mikrofoni kasutamisel madalal temperatuuril väheneb aku maht võrreldes
normaaltemperatuuriga (25 °C), mistõttu kasutusaeg lüheneb.
 Ärge jätke akusid liigse kuumuse kätte, nt päikesepaiste, tuli vms.
Raadiolainete kiirgamise vältimine
 Kohtades, kus on keelatud raadiolaine kasutamine (nt lennukis
õhkutõusmise ja maandumise ajal), lülitage seadme toide välja.
Kaubamärgid
 Bluetoothi kaubamärgid kuuluvad nende omanikule ja Sony Corporation
kasutab neid litsentsi alusel.
 Kõik muud siin nimetatud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Tähised ™ ja ® pole selles
juhendis igal pool märgitud.
Osade tuvastamine (vt jaotist )
Spetsifikatsioonid
Mikrofon (-)*
Vastuvõtja (-)*
Sidesüsteem
Bluetoothi spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund
Bluetoothi spetsifikatsiooni võimsusklass 1
Peamine ühilduv Bluetoothi profiil
Heliedastusprofiil Advanced Audio Distribution Profile
Töövahemik*
Kuni 50 m (150 jalga)
* Mikrofonile ja vastuvõtjale on trükitud vastavalt [MICROPHONE]
ja [RECEIVER], nagu joonisel on näha.
Mikrofon/vastuvõtja
 Toitelüliti
Aku tühjenemise vältimiseks lülitage toitelüliti välja, kui te seadet ei
kasuta.
 Kõrvaklappide pesa
Kui vastuvõtja kõrvaklapipessa ühendatakse kõrvaklapid, saab jälgida
mikrofoni jõudvat heli.
Kui mikrofoni kõrvaklapipessa ühendatakse kõrvaklapid, saab jälgida
vastuvõtjasse jõudvat heli.
Kui vastuvõtja kõrvaklapipesa ühendatakse kaasasoleva salvestuskaabli
abil salvestusseadme mikrofonipesaga, saab mikrofoni jõudvat heli
salvestada salvestusseadmesse.
 Lamp
Lamp süttib, vilgub või kustub seadmete ja side oleku kohaselt järgmiselt.
Olek
Kohe pärast vastuvõtja ja
mikrofoni sisselülitamist
Ühendus on loodud
ja heli saab selgelt
salvestada
Vastuvõtja
väljalülitamine
Vastuvõtja
Vilgub aeglaselt sinisena
(ooterežiim)
Mikrofon
Süttib siniselt
Kustub
Vilgub aeglaselt
sinisena
(ooterežiim)
Mikrofoni väljalülitamine Vilgub aeglaselt
sinisena
Kustub
(ooterežiim)
Katkestatud heli halva
Vilgub kiiresti sinisena
sideoleku tõttu
Aku tase on madal
Vilgub punaselt
Vahetage aku kohe uue vastu välja.
 Sisemine mikrofon
 Väline mikrofonipesa
 Rihma haak
Saate kinnitada mikrofoni külge rihma jne (pole komplektis).
Kasutage vajaduse järgi.
 Helitugevuse nupp +/–
 Akukambri kaas
 Klamber
Kinnitage mikrofon selle abil riiete või komplekti kuuluva randmepaela
külge.
Kinnitage vastuvõtja selle abil kaamera käerihma külge.
Mikrofoni/vastuvõtja saab paigutada lauale jne, kasutades klambrit
statiivina.
 Tuulekaitse
Pange mikrofoni peale, et vähendada tuulest või hingamisest tingitud
müra.
 Aku sisestamine
Valmistage aku ette (valikuline).
Kasutage AAA leelisakut või AAA Ni-MH laetavat akut.
Soovitatakse Sony akusid. Teiste tootjate akudega ei pruugi see seade parimal
moel toimida.
1 Vajutades akukambri kaane alumist osa , tõstke kaas üles ja
eemaldage .
2 Sisestage aku õigesti kambrisse, järgides sees olevaid polaarsuse
tähiseid.
3 Sisestage esmalt akukambri kaane miinuspool (–) ja sulgege siis
plusspool (+).
Märkused
Kontrollige kindlasti  aku poolusi. Kui sisestate aku valede poolustega,
võib see põhjustada lekkimise või purunemise.
 Mikrofoni/vastuvõtja kinnitamine
Mikrofoni kinnitamine rõivastele jne
Kinnitage mikrofon klambriga rinnatasku vms külge.
Kinnitage mikrofon salvestamiseks sobilikku kohta. Sobiva koha
kindlakstegemiseks ühendage kõrvaklapid vastuvõtjaga ja jälgige mikrofoni
jõudvat heli. Heli saate jälgida ka nii, et ühendate vastuvõtja salvestuskaabli
abil salvestusseadmega ja kõrvaklapid salvestusseadmega. Lisateavet heli
jälgimise kohta vt allolevast asjakohasest jaotisest.
Märkused
Kui kasutate elektrilist meditsiiniseadet (nt südamestimulaatorit), ärge
kinnitage mikrofoni rõivaste külge (nt rinna- ega põuetaskusse). Mikrofoni
kasutamine meditsiiniseadme läheduses võib seda negatiivselt mõjutada.
Käerihma kasutamine (vt joonist -)
Kinnitage mikrofon klambriga käerihma külge ja kandke siis käerihma käel.
Kõrvaklappide aasa kasutamine (vt joonist -)
Kui kõrvaklapid tulevad liiga kergesti ära (nt kui neid kasutab laps või väikeste
kõrvadega inimene), proovige kasutada kõrvaklappide aasa. Kinnitage
kõrvaklapid aasade külge joonise järgi (vt joonist --1).
Riputage kõrvaklappide aas kõrvale ja reguleerige see siis sellisesse
asendisse, et kõrvaklapid oleksid kõrvaaugu juures. (--2 joonisel näitab
kinnitamist vasema kõrva külge.)
Vastuvõtja kinnitamine kaamera käerihma külge
(vt joonist -)
Kui kasutate koos kaameraga vastuvõtjat, kinnitage see klambri abil
nähtavasse kohta, nii et vastuvõtja ja mikrofoni vahel poleks takistust,
nt kaamera käerihma. Vt joonist.
Välise mikrofoni kasutamine (müüakse eraldi)
Ühendage väline mikrofon välise mikrofoni pessa, nii et mikrofoni toide on
välja lülitatud.
Sisemine mikrofon lülitub automaatselt välja ja salvestatakse välisesse
mikrofoni jõudev heli.
Kasutage ühendatud toitega sobivat mikrofoni. Väline mikrofon saab toite
sellest seadmest.
 Juhtmeta mikrofoni kasutamine
Juhtmeta mikrofoni kasutamine mikrofonina
Enne vastuvõtja ühendamist salvestusseadmega veenduge, et nii vastuvõtja
kui ka salvestusseadme toitenupp oleks välja lülitatud.
1 Ühendage kaasasolev salvestuskaabel vastuvõtja kõrvaklapipessa
ja salvestusseadme mikrofoni sisendpessa.
Salvestuskaabel pole kindlasuunaline kaabel. Monofoonse
salvestusseadme puhul salvestatakse heli monofoonselt. Stereofoonse
salvestusseadme puhul salvestatakse paremas ja vasakus kanalis sama
heli.
2 Lülitage salvestusseade sisse ja pange ooterežiimi.
3 Seadke mikrofoni ja vastuvõtja toitelülitid asendisse ON.
Kohe, kui seadmed on sisse lülitatud, hakkavad nende lambid aeglaselt
siniselt vilkuma, mis näitab, et seadmed püüavad teineteist tuvastada,
teineteisega ühendust luua ja teineteist autentida. Kui ühendus on loodud
ja salvestusseade on selge heli salvestamiseks valmis, süttib mõlema
seadme lamp siniselt.
4 Kui olete veendunud, et vastuvõtja lamp põleb, käivitage
salvestusseadmes salvestamine.
Märkused
 Kui ühendate vastuvõtja salvestusseadmega, kasutage kindlasti
kaasasolevat salvestuskaablit. Kaasasoleval salvestuskaablil on
kõrvaklapipesa ja mikrofoni sisendpesa vahelise helitaseme
reguleerimiseks sisemine takisti.
 Kõrvaklappide helitugevus naaseb toite väljalülitamisel alati
vaikeseadistusele. Sony soovitab säilitada salvestamise jaoks
vaikeseadistust.
 Kasutage otse kõrvaklapipesaga ühendatud kõrvaklappide helitugevuse
reguleerimiseks helitugevuse nuppu +/–.
 Kui soovite reguleerida helisalvestuse taset, tehke seda salvestusseadme
abil. Reguleerige salvestusseadmega ühendatud kõrvaklappide
helitugevust salvestusseadme abil. Kui muudate vastuvõtja helitugevust,
muutub ka salvestuse helitase.
 Kaameraga salvestamise ajal võidakse salvestada ka salvestuse alguses
kõlav kinnituspiiks. Sony soovitab seada kaameras suvand [BEEP]
olekusse [OFF]. Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist.
Juhtmeta mikrofoni kasutamine vastuvõtjana
1 Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid mikrofoni ja vastuvõtja
kõrvaklapipesadesse.
2 Seadke mikrofoni ja vastuvõtja toitelülitid asendisse ON.
Märkused
 Kui mikrofoni toide lülitub välja või mikrofon ja vastuvõtja pole salvestamise
alguses ühendatud, võidakse salvestada müra või ei pruugita heli
salvestada. Veenduge, et mikrofoni ja vastuvõtja lambid põleksid siniselt ja
ühendus oleks loodud, ning alustage siis salvestamist.
 Vastuvõtjasse jõudvat heli ei salvestata.
 Helitugevusnupu +/– kiiresti vajutamisel muutub tase ühe astme võrra.
All hoidmisel muutub tase pidevalt. Salvestamise ajal helitugevusnupu +/–
vajutamisel jääb salvestusele nupu vajutamisel kõlav klõps.
 Sony soovitab vastuvõtja välja lülitada, kui te seda salvestamise jaoks
ei kasuta.
 Pärast toitelüliti seadmist asendisse OFF võib lambi kustumine ja seadme
väljalülitumine võtta veidi aega. See ei viita seadme talitlushäirele.
 See juhtmeta mikrofon töötleb ja edastab heli digitaalselt, mistõttu
tegeliku heli ja salvestatava (jälgitava) heli vahel on väike viivitus.
Seetõttu võib kõrvaklappidest jälgimisel kuulda kaja. Samuti võib selle
juhtmeta mikrofoniga salvestatud heliga piltide vaatamisel viivitus ilmneda.
See ei viita siiski talitlushäirele.
 Reguleerige helisalvestuse taset salvestusseadme abil või objekti ja
mikrofoni vahelist kaugust muutes.
 Kui järelejäänud akumaht on väike, võib lamp ebaregulaarselt vilkuda ning
mikrofon ja vastuvõtja ei pruugi teineteisega ühenduda. See ei viita seadme
talitlushäirele. Võtke kasutusele uued akud.
 Sony ei vastuta probleemse tootega heli salvestamise nurjumise eest.
Tõrkeotsing
 Mikrofon ja vastuvõtja ei saa Bluetoothi kaudu ühendust.
 See seade loob ühenduse raadiolainete abil. Veenduge, et seadme
ümber miski raadiolaineid ei takista.
 Kasutage mikrofoni ja vastuvõtjat üksteise lähedal.
 Kasutage mikrofoni püstises asendis.
Mikrofonisüsteem
Võimsuse nõuded
Elektritarbimine
Sagedusvastus
Pidev tööaeg
Mõõtmed (ligikaudu)
(l/k/s)
Kaal
Töötemperatuur
Säilitustemperatuur
Suunata
Üks 1,5 V AAA leelisaku** või üks 1,2 V AAA Ni-MH aku**
Ligikaudu 0,3 W
300–9000 Hz (vastuvõtja)
Ligikaudu 3 tundi***
19 × 66 × 30 mm
(3/4 × 2 5/8 × 1 3/16 tolli)
Ligikaudu 19 g (0,7 untsi) (ilma akuta)
5 °C kuni 40 °C (41 °F kuni 104 °F)
–20 °C kuni +60 °C
*
See on ligikaudne sidevahemik, kui mikrofoni ja vastuvõtja vahel on
takistamatu vaade.
Oleneb salvestusasukohast, nt kas Bluetooth-seadmete vahel on takistusi
või peegeldavaid pindu, raadiolainete tingimustest jne.
** Aku pole kaasas. Mangaanakut ei tohi kasutada.
*** Sony leelisakuga temperatuuril 25 ºC
Madalama temperatuuri korral on leelisaku kasutusaeg lühem. Soovitatav
on kasutada Ni-MH korduvlaetavaid akusid.
Kaasatud üksused
Mikrofon (saatja) (ECM-AW4(T)) (1), vastuvõtja (ECM-AW4(R)) (1),
salvestuskaabel (1), tuulekaitse (1), vutlar (1), käerihm (1), kõrvaklapid (2),
kõrvaklappide aas (1), trükitud dokumentatsioon
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Download PDF

advertising