Sony | XLR-K2M | Sony XLR-K2M XLR-K2M adapterių komplektas ir mikrofonas Naudojimo instrukcijos

4-546-775-01 (1)
(LT-LV-EE)

2
3
1
XLR adapterio rinkinys
XLR adaptera komplekts
XLR-adaptrikomplekt
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
4
5
 Mikrofono montavimas
Specifikacijos
1 Prie mikrofono pritvirtinkite apsaugą
nuo vėjo (-1).
2 Atfiksuokite mikrofono laikiklio kaištį
ir atidarykite dangtelį.
3 Įstatykite mikrofoną į laikiklį taip,
kad mikrofono modelio pavadinimas
(ECM-XM1) būtų nukreiptas į viršų.
Tada uždarykite dangtelį ir tvirtai
užfiksuokite kaištį.
4 Mikrofono jungties kištuką įjunkite
į XLR adapterio lizdą INPUT1.
Didžiausi matmenys (apytiksl.)
XLR adapterio (XLR-A2M) įrenginys
116,5 mm × 105,5 mm × 75 mm (p / a / g)
(be laido ir išsikišusių dalių)
Mikrofonas (ECM-XM1)
21 mm × 162 mm (skersmuo / ilgis)
(be apsaugos nuo vėjo ir laido)
Masė (apytiksl.)
XLR adapterio (XLR-A2M) įrenginys 250 g
Mikrofonas (ECM-XM1)
121,5 g
Darbinė temperatūra
nuo 0 °C iki 40 °C
Saugojimo temperatūra nuo -20 °C iki +60 °C
Įvesties lizdai
Lizdai INPUT1 / INPUT2: XLR 3 kištukų, lizdiniai
MIC: -60 dBu / -50 dBu / -40 dBu, 3 kΩ (kiloomai)
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kiloomai)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Pridedami elementai
XLR adapteris (XLR-A2M) (1), mikrofonas (ECM-XM1) (1),
apsauga nuo vėjo (1), apsauginis jungties dangtelis (1),
nešiojimo dėklas (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Mikrofono jungties kištuką į lizdą INPUT1 junkite tada,
jei prijungiate vieną įrenginį.
5 Mikrofono kabelį įstatykite į XLR
adapterio kabelio laikiklį (-19).
• Apie garso įrašymą žr. skyriuje „Garso sąranka“.
• Jei kabelis bus pernelyg įtemptas arba kabelio laikiklyje
įtaisytas per laisvai, prie mikrofono laikiklio pritvirtintas
mikrofonas gali šiek tiek pakrypti.
Kad apsauga nuo vibracijos veiktų tinkamai,
pasirūpinkite, kad mikrofonas per daug nepakryptų.
Lietuvių
XLR-K2M
Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir jo neišmeskite, kad prireikus galėtumėte vėl peržiūrėti.
© 2014 Sony Corporation
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie netyčia
neprarytų jo dalių.
Klientams Europoje
Senos elektrinės ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.

4
5
6
7
8
< Pastaba klientams iš šalių, kuriose
taikomos ES direktyvos >
9
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
Ypatumai
10
11
12 13
14
1
3
2
XLR-K2M – tai rinkinys, kuriame yra XLR adapteris, skirtas
įrenginiui su „Multi Interface Shoe“ jungtimi ir mikrofonu.
Kai kurių fotoaparatų modelių su „Multi Interface Shoe“
jungtimi negalima naudoti su šiuo rinkiniu.
Jei reikia daugiau informacijos apie su šiuo įrenginiu
suderinamus fotoaparatų modelius, apsilankykite savo
regiono „Sony“ svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją
ar vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.
Pastabos dėl naudojimo
• Mikrofonas yra tikslus instrumentas. Saugokite, kad
jis nenukristų, nesusitrenktų, ir stipriai jo nekratykite.
• Jei mikrofonas bus arti garsiakalbių, gali atsirasti ūžimą
primenantis efektas (akustinė reakcija). Jei taip nutiktų,
padėkite mikrofoną kuo toliau nuo garsiakalbių arba
sumažinkite garsiakalbio garsumą.
• Nekelkite ir neneškite fotoaparato, laikydami už šio
įrenginio, kai jis prijungtas prie fotoaparato.
• Norėdami neštis šį įrenginį, atjunkite jį nuo fotoaparato,
uždėkite ant jo jungties apsauginį dangtelį ir įdėkite
įrenginį į pridedamą nešiojimo dėklą.
15
16
17
Pastabos apie objektyvo keitimą
• Prieš keisdami objektyvą atjunkite šį įrenginį
nuo fotoaparato.
• Prieš keisdami objektyvą patikrinkite, ar ant objektyvo
arba fotoaparato korpuso nuo apsaugos nuo vėjo
nepateko jokių plaušelių. Patekusius plaušelius nupūskite
pūstuvu ar panašiu įrenginiu ir tada pakeiskite objektyvą.
• Pasinaudojus šiuo įrenginiu rekomenduojama
nuvalyti objektyvą.
18
19
 Dalys
20
21

1
3
2
1 Apsauga nuo vėjo 2 Mikrofonas 3 Mikrofono laikiklis
4 Jungiklis REC CH SELECT (INPUT1) 5 Jungiklis ATT (INPUT1)
6 Jungiklis INPUT1 (LINE / MIC / MIC+48V)
7 Jungiklis ATT (INPUT2)
8 Jungiklis INPUT2 (LINE / MIC / MIC+48V)
9 Jungiklis LOW CUT (INPUT1)
10 Jungiklis AUTO / MAN (CH1)
11 Ratukas AUDIO LEVEL (CH1)
12 Jungiklis AUTO / MAN (CH2)
13 Ratukas AUDIO LEVEL (CH2)
14 Jungiklis LOW CUT (INPUT2)
15 Fiksavimo ratukas 16 „Multi Interface“ jungties pagrindas
17 Apsauginis jungties dangtelis 18 Atleidimo svirtelė
19 Kabelio laikiklis 20 Lizdas INPUT2 21 Lizdas INPUT1
Išorinio garso įvedimas: 20, 21
Garso šaltinio pasirinkimas: 6, 8
Garso šaltinio lygio pasirinkimas: 5, 7
Kanalo nuostatos įrašymui pasirinkimas: 4
Įrašymo lygio pasirinkimas: 10, 11, 12, 13
Vėjo triukšmo mažinimo įjungimas ar išjungimas –
ON / OFF: 9, 14
 XLR adapterio
pritvirtinimas
1 Nuo XLR adapterio jungties kištuko
nuimkite apsauginį jungties dangtelį.
Patikrinkite, ar fiksavimo kaištis neišsikiša pro XLR
adapterio „Multi Interface“ jungties pagrindo apačią.
1
3
2
2 Sujunkite XLR adapterio „Multi Interface“
jungties pagrindą su fotoaparato
„Multi Interface Shoe“ jungtimi.
3 Patikimai priveržkite XLR adapterio
fiksavimo ratuką.
Pastabos
• XLR adapterio „Multi Interface“ jungties pagrindą iki
galo įstatykite į fotoaparato „Multi Interface Shoe“ jungtį
ir patikimai priveržkite fiksavimo ratuką. Įsitikinkite, kad
šis įrenginys pritvirtintas patikimai.
XLR adapterio nuėmimas
Prieš nuimdami XLR adapterį visiškai atlaisvinkite XLR
adapterio fiksavimo ratuką.
Mikrofono kabelio atjungimas
 Išimkite mikrofoną iš mikrofono laikiklio.
 Ištraukite mikrofono kištuką, atleidimo svirtelę (-18)
nuspausdami žemyn.
Garso sąranka
Pridėto mikrofono naudojimas
Mikrofonu galite įrašyti vienkryptį monofoninį garsą.
1 Jungiklį INPUT1 (LINE / MIC / MIC+48V)
nustatykite į padėtį MIC+48V.
2 Jungiklį REC CH SELECT (INPUT1)
nustatykite į padėtį CH1·CH2.
Šis nustatymas leidžia įrašyti ir CH1, ir CH2 kanalu.
Nustatykite jungiklį į CH1, jei norite įrašyti tik CH1 kanalu.
Įrašymo lygio reguliavimas
Įrašymo lygio įvestį galima reguliuoti per lizdus
INPUT1 / INPUT2.
Vidinio mikrofono ir MIC įvesties lizdo įrašymo lygio
reguliuoti negalima.
1 Kanalo jungiklį AUTO / MAN (CH1 / CH2)
nustatykite į padėtį MAN.
2 Sukite ratuką AUDIO LEVEL, kad
nustatytumėte tinkamą garsumo lygį.
Per ausines arba garso lygio matuokliu patikrinkite,
ar garsumo lygis tinkamas.
Automatinio reguliavimo atkūrimas
Jungiklį AUTO / MAN (CH1 / CH2) nustatykite į padėtį AUTO.
Vėjo keliamo triukšmo sumažinimas
Galite sumažinti vėjo keliamą triukšmą, įeinantį per lizdus
INPUT1 / INPUT2.
Jungiklį LOW CUT (INPUT1) arba jungiklį
LOW CUT (INPUT2) nustatykite į ON.
Išorinio garso įrenginio naudojimas
Jei naudojate kitą, o ne pridėtą, mikrofoną arba išorinį garso
įrenginį (maišiklį ir pan.), nustatykite, kaip nurodyta toliau.
1 Pasirinkite norimą įvesti garso šaltinį.
Jungiklį INPUT1 / INPUT2 (LINE / MIC / MIC+48V)
nustatykite pagal tai, kokį įrenginį jungsite prie
lizdų INPUT1 / INPUT2.
Išorinis garso įrenginys (maišiklis ir pan.): LINE
Dinaminis mikrofonas arba mikrofonas su įmontuotu
maitinimo elementu: MIC
Mikrofonas, palaikantis 48 V fantominį maitinimą:
MIC+48V
Pastabos
• Jei prijungiate įrenginį, nepalaikantį 48 V fantominio
maitinimo, ir nustatote šį jungiklį į padėtį MIC+48V,
gali įvykti gedimas. Patikrinkite, prieš prijungdami
įrenginį.
• Jei jus trikdo triukšmas iš nenaudojamo lizdo,
nenaudojamo lizdo jungiklį INPUT1 / INPUT2
(LINE / MIC / MIC+48V) nustatykite į padėtį LINE.
2 Nustatykite mikrofono įvesties lygį.
Kai jungiklis INPUT1 / INPUT2 (LINE / MIC / MIC+48V)
nustatytas į padėtį MIC arba MIC+48V, jungikliu ATT
(INPUT1 / INPUT2) galite nustatyti įvesties lygį.
Sureguliuokite, atsižvelgdami į mikrofono jautrumą.
Jei naudojate pridėtą mikrofoną, (ECM-XM1)
rekomenduojama nustatyti į ATT 10 dB.
Įvesties lygiai nurodyti toliau.
ATT 0 dB: -60 dBu
ATT 10 dB: -50 dBu
ATT 20 dB: -40 dBu
Pastabos
• Kai jungiklis INPUT1 / INPUT2 (LINE / MIC / MIC+48V)
nustatytas į padėtį LINE, įvesties lygis yra fiksuotas
ties +4 dBu. Įvesties lygis nesikeičia netgi iš naujo
nustačius jungiklį ATT.
3 Nustatykite kanalą, kurį norite įrašyti.
Jungikliu REC CH SELECT (INPUT1) galite pasirinkti kanalą,
kurį norite įrašyti.
Jungiklio REC CH
Garsas įrašytas
SELECT (INPUT1)
CH1 ir CH2 kanalais
padėtis
CH1
INPUT1
CH1·CH2
CH2
CH1
INPUT1
CH1
INPUT2
CH2
• Jei norite naudoti erdvinio garso mikrofoną su dviem
XLR (3PIN) kištukais, kairįjį kanalą įjunkite į lizdą
INPUT1, dešinįjį kanalą – į lizdą INPUT2, o jungiklį REC
CH SELECT (INPUT1) nustatykite į CH1.
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio
įspėjimo.
„Multi Interface Shoe“ yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
Latviski
Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, izlasiet visu šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu
nejaušu norīšanu.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā
iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko
iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
< Piezīme klientiem valstīs, kuras
piemēro ES direktīvas >
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vācija
Apraksts
XLR-K2M ir komplekts, kas ietver XLR adapteri. Šis adapteris
ir paredzēts ierīcei, kas aprīkota ar vairāku interfeisu ligzdu
un mikrofonu.
Dažus kameru modeļus, kam ir vairāku interfeisu ligzda,
nevar izmantot ar šo komplektu.
Detalizētu informāciju par kameru modeļiem, kas ir
saderīgi ar šo ierīci, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa
vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā
Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
• Mikrofons ir precizitātes instruments. Nemetiet to zemē,
kā arī nepakļaujiet triecieniem un pārmērīgām vibrācijām.
• Ja mikrofons tiek novietots skaļruņu tuvumā, var rasties
svilpoņas efekts (akustiskā saites reakcija). Ja tā notiek,
pārvietojiet mikrofonu pēc iespējas tālāk no skaļruņiem
vai samaziniet skaļruņa skaļumu.
• Neizmantojiet šo ierīci kameras pacelšanai vai
pārnēsāšanai, kad tā ir savienota ar kameru.
• Lai pārnēsātu šo ierīci, atvienojiet to no kameras,
pievienojiet tai savienotāja aizsargvāciņu un ievietojiet
to komplektācijā iekļautajā somiņā, kas paredzēta
pārnēsāšanai.
Piezīmes par objektīva maiņu
• Pirms maināt objektīvu, atvienojiet šo ierīci no kameras.
• Pirms objektīva maiņas pārbaudiet, vai uz objektīva vai
kameras korpusa nav šķiedru no vējsega. Noņemiet visas
šķiedras ar pūtēju u.tml. instrumentu un tikai pēc tam
mainiet objektīvu.
• Pēc šīs ierīces izmantošanas ir ieteicams notīrīt objektīvu.
 Daļu identificēšana
1 Vējsegs 2 Mikrofons 3 Mikrofona turētājs
4 Slēdzis REC CH SELECT (INPUT1) 5 Slēdzis ATT (INPUT1)
6 Slēdzis INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
7 Slēdzis ATT (INPUT2)
8 Slēdzis INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
9 Slēdzis LOW CUT (INPUT1) 10 Slēdzis AUTO/MAN (CH1)
11 Grozāmpoga AUDIO LEVEL (CH1)
12 Slēdzis AUTO/MAN (CH2)
13 Grozāmpoga AUDIO LEVEL (CH2)
14 Slēdzis LOW CUT (INPUT2) 15 Fiksācijas grozāmpoga
16 Vairāku interfeisu pēda 17 Savienotāja aizsargvāciņš
18 Atbrīvošanas svira 19 Kabeļa turētājs
20 Ligzda INPUT2 21 Ligzda INPUT1
Ārējas skaņas ievade: 20, 21
Skaņas avota izvēle: 6, 8
Skaņas avota līmeņa izvēle: 5, 7
Kanāla iestatījuma izvēle ierakstam: 4
Ierakstīšanas līmeņa izvēle: 10, 11, 12, 13
Vēja trokšņu samazināšanas ieslēgšana/izslēgšana:
9, 14
 XLR adaptera pievienošana
1 Atvienojiet savienotāja aizsargvāciņu
no XLR adaptera savienotāja spraudņa.
Pārliecinieties, vai uz XLR adaptera vairāku interfeisu
pēdas pamatnes nav izvirzījusies fiksācijas adata.
2 Pievienojiet kameras vairāku interfeisu
pēdai XLR adaptera vairāku interfeisu
ligzdu.
3 Droši pievelciet XLR adaptera fiksācijas
grozāmpogu.
Piezīmes
• Pilnībā ievietojiet XLR adaptera vairāku interfeisu ligzdu
kameras vairāku interfeisu pēdā un droši pievelciet
fiksācijas grozāmpogu. Pārliecinieties, vai šī ierīce ir droši
pievienota.
(turpinājums aizmugurē)

4 Savienojiet mikrofona savienotāja
spraudni ar XLR adaptera ligzdu INPUT1.
4
5
6
7
8
Savienojiet mikrofona savienotāja spraudni ar ligzdu
INPUT1, ja pievienojat vienu ierīci.
9
5 Mikrofona kabeli ievietojiet XLR adaptera
kabeļa turētājā (-19).
10
11
12 13
• Informāciju par audio ierakstīšu sk. sadaļā
“Audio iestatīšana”.
• Ja kabelis tiek vilkts ar pārāk lielu spēku vai tas
ir pārāk vaļīgi piestiprināts kabeļu turētājam,
mikrofona turētājam piestiprinātais mikrofons
var būtiski sasvērties.
Lai panāktu pilnīgu vibrāciju novēršanas efektu,
nodrošiniet, ka mikrofons būtiski nesasveras.
14
1
Kad atvienojat mikrofona kabeli
3
2
 Atvienojiet mikrofonu no mikrofona turētāja.
 Izvelciet mikrofona spraudni, spiežot atbrīvošanas
sviru (-18) uz leju.
Audio iestatīšana
Komplektācijā iekļautā mikrofona
izmantošana
Izmantojot mikrofonu, var ierakstīt vienvirziena
mono skaņu.
1 Pārvietojiet slēdzi INPUT1 (LINE/MIC/
MIC+48V) stāvoklī MIC+48V.
2 Pārvietojiet slēdzi REC CH SELECT
(INPUT1) stāvoklī CH1·CH2.
15
16
17
Šis iestatījums ļauj veikt ierakstu gan kanālā CH1,
gan kanālā CH2. Pārvietojiet slēdzi stāvoklī CH1,
ja vēlaties ierakstīt tikai kanālā CH1.
18
Ierakstīšanas līmeņa regulēšana
Varat regulēt ierakstīšanas līmeņa ievadi no ligzdām
INPUT1/INPUT2.
Nevar regulēt iekšējā mikrofona un ieejas ligzdas MIC
ierakstīšanas līmeni.
19
20
21
1 Pārvietojiet regulējamā kanāla slēdzi
AUTO/MAN (CH1/CH2) stāvoklī MAN.
2 Groziet grozāmpogu AUDIO LEVEL,
lai regulētu skaļumu vēlamajā līmenī.
Izmantojiet austiņas vai audio līmeņa mērītāju,
lai pārbaudītu, vai skaļums ir vēlamajā līmenī.
Lai atjaunotu automātisko regulēšanu
Pārvietojiet slēdzi AUTO/MAN (CH1/CH2) stāvoklī AUTO.
Vēja trokšņa mazināšana

Varat samazināt vēja troksni no ligzdām INPUT1/INPUT2
ievadītajam signālam.
Pārvietojiet slēdzi LOW CUT (INPUT1) vai
slēdzi LOW CUT (INPUT2) stāvoklī ON.
Ārējas audio ierīces izmantošana
Ja izmantojat mikrofonu, kas nav iekļauts komplektācijā,
vai ārēju audio ierīci (mikseri u.tml.), veiciet tālāk
aprakstītās darbības.
1
3
2
1 Izvēlieties skaņas ieejas avotu.
Pārvietojiet slēdzi INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
atbilstoši ierīcei, kas jāpievieno ligzdām INPUT1/INPUT2.
Ārēja audio ierīce (mikseris u.tml.): LINE
Dinamisks mikrofons vai mikrofons ar iebūvētu bateriju:
MIC
Mikrofons, kas ir saderīgs ar 48 V fantomo barošanu:
MIC+48V
Piezīmes
• Ja pievienojat ierīci, kas neatbalsta 48 V fantomo
barošanu, un pārvietojat šo slēdzi stāvoklī MIC+48V,
var rasties darbības traucējums. Noskaidrojiet
saderību, pirms pievienojat ierīci.
• Ja jums traucē troksnis, ko rada neizmantotā ligzda,
pārvietojiet neizmantotās ligzdas slēdzi INPUT1/
INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) stāvoklī LINE.
1
3
2

2
3
1
4
5
2 Iestatiet mikrofona ieejas līmeni.
Ja slēdzis INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ir
pārvietots stāvoklī MIC vai MIC+48V, ieejas līmeni
var norādīt ar slēdža ATT (INPUT1/INPUT2) palīdzību.
Regulējiet atbilstoši mikrofona jutīgumam.
ATT 10dB ir ieteicams izmantot, ja izmantojat
komplektācijā iekļauto mikrofonu (ECM-XM1).
Ieejas līmeņi ir norādīti tālāk.
ATT 0dB: -60 dBu
ATT 10dB: -50 dBu
ATT 20dB: -40 dBu
Piezīmes
• Ja slēdzis INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
atrodas stāvoklī LINE, ir fiksēts ieejas līmenis +4 dBu.
Arī tad, ja atjaunojat slēdža ATT stāvokli, ieejas
līmenis nemainās.
3 Norādiet ierakstīšanai izmantojamo
kanālu.
Kanālu, kas jāizmanto ierakstīšanai, izvēlas ar slēdzi REC
CH SELECT (INPUT1).
Slēdža REC CH
Kanālā CH1 un CH2 ierakstīts
SELECT (INPUT1)
audio
stāvoklis
CH1
INPUT1
CH1·CH2
CH2
CH1
INPUT1
CH1
INPUT2
CH2
• Lai izmantotu stereo mikrofonu, kuram ir divi XLR
(3 kontaktu) spraudņi, savienojiet Lch ar ligzdu
INPUT1 un Rch ar ligzdu INPUT2 un pārvietojiet
slēdzi REC CH SELECT (INPUT1) stāvoklī CH1.
Specifikācijas
Latviski
(turpinājums no priekšpuses)
Kad atvienojat XLR adapteri
Pirms XLR adaptera atvienošanas pilnībā atskrūvējiet XLR
adaptera fiksācijas grozāmpogu.
 Mikrofona pievienošana
1 Pievienojiet mikrofonam vējsegu (-1).
2 Atbrīvojiet mikrofona turētāja sprūdu
un atveriet vāciņu.
3 Novietojiet mikrofonu turētājā,
lai modeļa nosaukums (ECM-XM1)
uz mikrofona būtu vērsts uz augšu.
Pēc tam aizveriet vāciņu un cieši
nofiksējiet sprūdu.
Maksimālie izmēri (aptuveni)
XLR adaptera (XLR-A2M) bloks
116,5 mm × 105,5 mm × 75 mm (p/a/d)
(bez vada un izvirzītajām daļām)
Mikrofons (ECM-XM1)
21 mm × 162 mm (diametrs/garums)
(bez vējsega un vada)
Masa (aptuveni)
XLR adaptera (XLR-A2M) bloks 250 g
Mikrofons (ECM-XM1)
121,5 g
Darba temperatūra
no 0 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra no -20 °C līdz +60 °C
Ieejas ligzdas
Ligzdas INPUT1/INPUT2: 3 kontaktu XLR, sievišķās
MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3 kΩ (kiloomi)
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kiloomi)
(0 dBu=0,775 V vidējais kvadrātiskais spriegums)
Iekļautie priekšmeti
XLR adapteris (XLR-A2M) (1), mikrofons (ECM-XM1) (1),
vējsegs (1), savienotāja aizsargvāciņš (1), somiņa
pārnēsāšanai (1), izdrukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Multi Interface Shoe ir Sony Corporation preču zīme.
Eesti
Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend
tähelepanelikult läbi ja säilitage hilisemaks kasutamiseks.
HOIATUS
Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks vältige
seadme kokkupuudet vihma ja niiskusega.
Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas, et vältida
kogemata allaneelamist.
Euroopa klientidele
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab,
et seda toodet ei tohi olmejäätmena
käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote
reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta
võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle
toote ostsite.
< Märkus klientidele riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid >
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa
Funktsioonid
XLR-K2M- komplektis on XLR-adapter mitmikliidesepesaga
varustatud seadme ja mikrofoni jaoks.
Mõningaid mitmikliidesepesaga kaameramudeleid ei saa
selle komplektiga kasutada.
Selle seadmega ühilduvate kaameramudelite kohta
lisateabe saamiseks minge oma piirkonna Sony veebisaidile
või võtke ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud
Sony teenindusega.
Märkused kasutamise kohta
• Mikrofon on täppisinstrument. Ärge laske sellel kukkuda,
lööke saada ega tugevasti põrutuda.
• Kui mikrofon on asetatud kõlarite lähedusse, võib tekkida
vilin (akustiline tagasiside). Kui see juhtub, paigutage
mikrofon kõlaritest võimalikult kaugele või vähendage
kõlari helitugevust.
• Kui seade on kinnitatud, ärge hoidke sellest kaamera
tõstmiseks või kandmiseks kinni.
• Seadme kandmiseks eemaldage see kaamera küljest,
kinnitage pistiku kaitsekork seadme külge ja pange see
kaasasolevasse kandekotti.
Märkused objektiivide vahetamise kohta
• Enne objektiivi vahetamist eemaldage see seade
kaamera küljest.
• Enne objektiivi vahetamist kontrollige, kas objektiivil või
kaamera korpusel on tuulekaitsme küljest eraldunud
kiude. Eemaldage kiud puhuri vmt ja vahetage
seejärel objektiivi.
• Pärast seadme kasutamist soovitatakse objektiivi
puhastada.
 Osade tuvastamine
1 Tuulekaitse 2 Mikrofon 3 Mikrofonihoidik
4 Lüliti REC CH SELECT (INPUT1) 5 Lüliti ATT (INPUT1)
6 Lüliti INPUT1 (LINE/MIC/MIC + 48 V) 7 Lüliti ATT (INPUT2)
8 Lüliti INPUT2 (LINE/MIC/MIC + 48 V)
9 Lüliti LOW CUT (INPUT1) 10 Lüliti AUTO/MAN (CH1)
11 Nupp AUDIO LEVEL (CH1) 12 Lüliti AUTO/MAN (CH2)
13 Nupp AUDIO LEVEL (CH2) 14 Lüliti LOW CUT (INPUT2)
15 Lukustusnupp 16 Mitmikliidese jalas
17 Pistiku kaitsekork 18 Vabastushoob 19 Kaablihoidik
20 Pesa INPUT2 21 Pesa INPUT1
Välise heli sisestus: 20, 21
Heliallika valimine: 6, 8
Heliallika taseme valimine: 5, 7
Salvestamiseks kanali seadistuse valimine: 4
Salvestustaseme valimine: 10, 11, 12, 13
Tuulemüra vähenduse lülitamine asendisse ON/OFF:
9, 14
 XLR-adaptri kinnitamine
1 Eemaldage pistiku kaitsekork
XLR-adaptri pistikukorgi küljest.
Kontrollige, et lukustusviik ei ulatuks XLR-adaptri
mitmikliidese jalase põhjast välja.
2 Kinnitage XLR-adaptri mitmikliidese
jalas kaamera mitmikliidesepesa külge.
3 Keerake XLR-adaptri lukustusnupp
kindlalt kinni.
Märkused
• Sisestage XLR-adaptri mitmikliidese jalas täielikult
kaamera mitmikliidesepessa ja keerake lukustusnupp
kindlalt kinni. Veenduge, et seade oleks kindlalt
kinnitatud.
XLR-adaptri lahtivõtmine
Keerake XLR-adaptri lukustusnupp enne XLR-adaptri
lahtivõtmist täiesti lahti.
 Mikrofoni kinnitamine
1 Kinnitage tuulekaitse (-1)
mikrofoni külge.
2 Vabastage mikrofonihoidiku stopper
ja avage kate.
3 Asetage mikrofon hoidikusse, nii et
mikrofonil olev mudeli nimi (ECM-XM1)
oleks suunatud üles. Seejärel sulgege
kate ja lukustage kindlalt stopper.
4 Lükake mikrofoni pistik XLR-adaptri
pessa INPUT1.
Lükake mikrofoni pistik pessa INPUT1, kui ühendate
ühe seadme.
5 Pange mikrofoni kaabel XLR-adaptri
kaablihoidikusse (-19).
• Helisalvestuse kohta lugege jaotist „Heli seadistus”.
• Kui kaablit liiga tugevasti tõmmata või see on
liiga lõdvalt kaablihoidiku külge kinnitatud, võib
mikrofonihoidiku külge kinnitatud mikrofon
tugevasti kalduda.
Täieliku vibreerimisvastase efekti tagamiseks
veenduge, et mikrofon liiga palju ei kalduks.
Mikrofoni kaabli lahtivõtmine
 Eemaldage mikrofon mikrofonihoidiku küljest.
 Eemaldage mikrofoni pistik, vajutades samal ajal
vabastushooba (-18) alla.
Heli seadistus
Kaasasolevat mikrofoni kasutades
Saate mikrofoniga salvestada ühesuunalist monoheli.
1 Seadke lüliti INPUT1 (LINE/MIC/
MIC + 48 V) asendisse MIC + 48 V.
2 Seadke lüliti REC CH SELECT (INPUT1)
asendisse CH1·CH2.
See seadistus võimaldab salvestada nii kanalile CH1
kui ka CH2. Kui soovite salvestada ainult kanalile CH1,
seadke lüliti asendisse CH1.
Salvestustaseme reguleerimine
Salvestustaseme sisendit saate reguleerida pesadest
INPUT1/INPUT2.
Te ei saa reguleerida sisemise mikrofoni ja sisendpesa
MIC salvestustaset.
1 Seadke reguleeritava kanali lüliti
AUTO/MAN (CH1/CH2) asendisse MAN.
2 Keerake nuppu AUDIO LEVEL
helitugevuse reguleerimiseks
õigele tasemele.
Kontrollige kõrvaklappide helitaseme mõõdiku abil,
kas helitugevus on õigel tasemel.
Automaatse reguleerimise taastamine
Seadke lüliti AUTO/MAN (CH1/CH2) asendisse AUTO.
Tuulemüra vähendamine
Tuulemüra sisenemist pesadesse INPUT1/INPUT2
saab vähendada.
Seadke lüliti LOW CUT (INPUT1) või lüliti
LOW CUT (INPUT2) asendisse ON.
Välise heliseadme kasutamine
Seadistage järgmiselt, kui kasutate muud mikrofoni peale
kaasasoleva mikrofoni või välist heliseadet (helimikser jne).
1 Valige sisendiks heliallikas.
Seadke lüliti INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC + 48 V)
vastavalt pesadesse INPUT1/INPUT2 ühendatavale
seadmele.
Väline heliseade (helimikser jne): LINE
Dünaamiline mikrofon või integreeritud akuga mikrofon:
MIC
Mikrofon, mis ühildub 48 V fantoomi toitega: MIC + 48 V
Märkused
• Kui ühendate seadme, mis ei toeta 48 V fantoomi
toidet, võib tekkida rike lüliti seadmisest asendisse
MIC + 48 V. Kontrollige enne seadme ühendamist.
• Kui teid häirib kasutamata pesade müra, seadke
kasutamata pesa lüliti INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
MIC + 48 V) asendisse LINE.
2 Määrake mikrofoni sisendi tase.
Kui lüliti INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC + 48 V) on
asendis MIC või MIC + 48 V, saate määrata sisendi
taseme lülitiga ATT (INPUT1/INPUT2).
Reguleerige vastavalt mikrofoni tundlikkusele.
Kui kasutate kaasasolevat mikrofoni (ECM-XM1),
soovitatakse ATT väärtuseks 10 dB.
Sisendi tasemed on järgmised.
ATT 0 dB: –60 dBu
ATT 10 dB: –50 dBu
ATT 20 dB: –40 dBu
Märkused
• Kui lüliti INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC + 48 V) on
asendis LINE, on sisendi tase fikseeritud väärtusele
+4 dBu. Isegi kui ATT-lüliti lähtestate, ei muutu
sisendi tase.
3 Määrake salvestatav kanal.
Salvestatava kanali saate valida lülitiga REC CH SELECT
(INPUT1).
Lüliti REC CH SELECT
Kanalitele CH1 ja CH2
(INPUT1) asend
salvestatud heli
CH1
INPUT1
CH1·CH2
CH2
INPUT1
CH1
CH1
INPUT2
CH2
• Kahe XLR-i (3PIN) pistikuga stereomikrofoni
kasutamiseks ühendage Lch pessa INPUT1 ja Rch
pessa INPUT2 ning seadke lüliti REC CH SELECT
(INPUT1) asendisse CH1.
Tehnilised andmed
Maksimaalsed mõõtmed (ligikaudu)
Seade XLR-adapter (XLR-A2M)
116,5 mm × 105,5 mm × 75 mm (l/k/s)
(ilma juhtme ja eenduvate osadeta)
Mikrofon (ECM-XM1)
21 mm × 162 mm (diameeter/pikkus)
(v.a tuulekaitse ja juhe)
Ligikaudne kaal
Seade XLR-adapter (XLR-A2M) 250 g
Mikrofon (ECM-XM1)
121,5 g
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Säilitustemperatuur –20 °C kuni +60 °C
Sisendpesad
Pesad INPUT1/INPUT2: 3 viiguga XLR, emaskontakt
MIC: –60 dBu / –50 dBu / –40 dBu, 3 kΩ (kilo-oomi)
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kilo-oomi)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Kaasatud üksused
XLR-adapter (XLR-A2M) (1), mikrofon (ECM-XM1) (1),
tuulekaitse (1), pistiku kaitsekork (1), kandekott (1),
trükitud dokumentatsioon
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Multi Interface Shoe on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärk.
Download PDF

advertising