Sony | PHA-3AC | Sony PHA-3AC Trumpasis vadovas

4-547-088-22(1) (LT-LV-EE)
Headphone Amplifier
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
PHA-3AC
© 2014 Sony Corporation
Lietuvių
Pridedamos naudojimo instrukcijos
Pridedamos trejos toliau nurodytos naudojimo instrukcijos.
Nurodymų vadovas (šis dokumentas)
Nurodomos atsargumo priemonės ir gaminio
specifikacijos.
Pasirengimo darbui vadovas (demonstracinis
dokumentas)
Pateikiamos instrukcijos, kaip sujungti įrenginį
su kitais įrenginiais, ir pagrindiniai veiksmai.
Žinynas (naudojimo instrukcijos)
Perskaitykite žinyną kompiuteryje arba
išmaniajame telefone, jeigu norite išsamiau
sužinoti, kaip naudoti įrenginį. Žinyne taip pat
yra trikčių šalinimo vadovas, kuriame pateikiamos
problemų, su kuriomis galite susidurti, sprendimo
priemonės.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvimatis kodas:
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite
kintamosios srovės maitinimo adapterį nuo skysčio lašų ar purslų,
ant jo nedėkite skysčių pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Įrenkite kintamosios srovės adapterį taip, kad nutikus nelaimei
jį būtų galima nedelsiant atjungti nuo sieninio elektros lizdo.
Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į sieninį elektros lizdą,
net jei yra išjungtas.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų
lentynos arba įtaisytoje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę
arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
JK, Airijos, Maltos ir Kipro klientams:
Kaip naudoti USB kintamosios srovės adapterį (A).
Dėl saugumo USB kintamosios srovės adapterio (B) naudojimas
nenumatytas toliau nurodytose šalyse arba regionuose, todėl jis
neturi būti naudojamos juose.
Kitų šalių / regionų klientams:
Kaip naudoti USB kintamosios srovės adapterį (B).
(A)
(B)
Ši etiketė yra įrenginio išorėje, ant dugno.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija. Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus padėsite apsaugoti nuo galimai neigiamų padarinių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos priešingu atveju galėjo
sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Trikčių šalinimas
Jeigu naudodami šį įrenginį susidursite su kokiomis nors
problemomis, naudokite toliau pateiktą kontrolinį sąrašą ir
perskaitykite svetainėje pateiktą produkto pagalbos informaciją.
Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Naudojamas įrenginys gali įšilti. Tai nėra gedimas.
Nėra garso
 Patikrinkite, ar įrenginys ir garso įrenginys tinkamai sujungti.
 Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys yra įjungtas.
 Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
 Patikrinkite, ar jungiklis INPUT nustatytas į tinkamą prijungto
garso įrenginio padėtį.
 Patikrinkite, ar jungiklis OUTPUT nustatytas į tinkamą išvesties
lizdo padėtį.
 Padidinkite prijungto įrenginio garsumą.
 Padidinkite įrenginio garsumą.
 Tvirtai prijunkite ausinių kištuką prie įrenginio.
 Patikrinkite, ar įrenginys, stiprintuvas ir aktyvusis garsiakalbis
tinkamai sujungti.
 Patikrinkite, ar prijungtos erdvinio garso, o ne monofoninės
ausinės.
Šiame įrenginyje nepalaikomos monofoninės ausinės.
Neprijunkite monofoninių ausinių. Kitaip galite sugadinti
įrenginį.
 Jei signalas perduodamas į įrenginį per jungtį AUDIO IN/
LINE OUT, garsas bus atkuriamas iš  (ausinės) lizdo
NORMAL.
 Įrenginys suderinamas tik su PCM skaitmeniniu signalu kaip
optiniu signalu.
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, garso nėra arba
garsas tinkamai neatkuriamas.
 Kompiuteris neatpažįsta įrenginio kaip USB įrenginio.
Paleiskite kompiuterį iš naujo.
„Windows“ kompiuteryje įdiekite tvarkyklės programinę
įrangą „Sony USB Device Driver“, skirtą „Windows“.
Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir įdiekite
programinę įrangą.
http://www.sony.eu/support/dna
 Padidinkite kompiuterio ar programinės įrangos garsumą.
 Jeigu įrenginys buvo prijungtas prie kompiuterio naudojant
garso atkūrimo programinę įrangą, paleiskite garso atkūrimo
programinę įrangą iš naujo.
 Kai kompiuteryje su prijungtu įrenginiu leidžiami didelės
raiškos garso formato duomenys, naudokite garso atkūrimo
programinę įrangą, suderinamą su didelės raiškos garso
formato duomenimis, pvz., „Hi-Res Audio Player“.
Jeigu „Hi-Res Audio Player“ neįdiegtas, įdiekite jį
kompiuteryje. Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir
įdiekite programinę įrangą.
http://www.sony.eu/support/dna
 Jeigu kompiuteryje įsijungia budėjimo, miego arba
užmigdymo režimas, kol muzika atkuriama naudojant garso
atkūrimo programinę įrangą, garso atkūrimo programinę
įrangą paleiskite iš naujo.
 Patikrinkite, ar kompiuterio garso įrenginio nustatymai yra
tinkami.
 „Windows 8/8.1“
Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtukus [Windows] ir
[X], kad būtų rodomas meniu, pasirinkite [Control Panel] >
[Hardware and Sound] > [Sound] > [Playback] (valdymo
skydas > aparatūra ir garsas > garsas > atkūrimas),
pasirinkite [Sony PHA-3] kaip atkūrimo įrenginį, tada
spustelėkite [Set default] (nustatyti numatytąjį).
 „Windows 7“/ „Windows Vista“
Spustelėkite meniu [Start] (pradėti), pasirinkite [Control
Panel] > [Hardware and Sound] > [Sound] > [Playback]
(valdymo skydas > aparatūra ir garsas > garsas > atkūrimas),
pasirinkite [Sony PHA-3] kaip atkūrimo įrenginį, tada
spustelėkite [Set default] (nustatyti numatytąjį).
 „Macintosh“
Spustelėkite meniu [Apple], pasirinkite skirtukus [System
Preferences] > [Sound] > [Output] (sistemos nuostatos >
išvestis), tada parinktį [Select a device for sound output]
(pasirinkti garso išvesties įrenginį) nustatykite kaip [PHA-3].
 Nustatyta, kad garsumą valdant kompiuteriu arba garso
atkūrimo programine įranga garsas sumažinimas.
Atšaukite nustatymą.
 CD-ROM įrenginys nepalaiko skaitmeninio atkūrimo funkcijos.
Naudokite skaitmeninio atkūrimo funkciją palaikantį
CD-ROM įrenginį.
 Skaitmeniniu būdu transliuojamas garsas gali būti
neatkuriamas iš kompiuterio USB prievado. Tokiu atveju
prijunkite įrenginio lizdą AUDIO IN/LINE OUT prie kompiuterio
analoginės garso išvesties.
„Windows“ skirtos tvarkyklės programinės įrangos negalima
įdiegti „Windows“ kompiuteryje.
 Įrenginį reikia prijungti prie „Windows“ kompiuterio tam tikru
metu įdiegiant tvarkyklės programinę įrangą.
Tokiu atveju prijunkite „Windows“ kompiuterį prie „Xperia“ /
WALKMAN / asmeninio kompiuterio (USB AUDIO) įrenginio
jungties prievado naudodami kabelį su USB mikrojungtimi
(pridedamas).
Išsamios informacijos apie prijungimą žr. paveikslėlyje
„Skaitmeninę išvestį palaikantis WALKMAN / „Xperia“ ir
kompiuteris“, pateiktame trečiame pasirengimo darbui
vadovo veiksmo apraše.
Žemas garsumo lygis
 Padidinkite prijungto įrenginio garsumą.
 Padidinkite įrenginio garsumą.
 Naudodami aukštos varžos ausines, nustatykite
pasirenkamąjį jungiklį GAIN į padėtį HIGH.
 Naudokite ausines su erdvinio garso mažuoju kištuku.
Įrenginys palaiko tik ausines su erdvinio garso mažuoju
kištuku. Jei naudojate ausines, valdomas nuotoliniu būdu,
arba ausines su mikrofonu, garsumo lygis gali būti žemas
arba garsas gali nesklisti.
Nepavyksta įjungti įrenginio.
 Jeigu maitinimo elementų veikimo trukmė sumažėja iki
pusės, maitinimo elementų naudojimo trukmė baigiasi.
Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų
maitinimo elementą.
Iškraipytas garsas.
 Jeigu garso įrenginys prijungtas prie įrenginio lizdo AUDIO
IN/LINE OUT, sumažinkite prijungto įrenginio garsumą.
 Išjunkite prijungto įrenginio glodintuvo nustatymą.
Generuojamas triukšmas.
 Prijungdami garso įrenginį prie įrenginio lizdo AUDIO IN/
LINE OUT, sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą,
tada padidinkite įrenginio garsumą.
 Kompiuterio nelaikykite šalia įrenginio.
 Paleiskite garso atkūrimo programinę įrangą iš naujo.
 Išjunkite prijungtą garso įrenginį, tada vėl jį įjunkite.
Prijungiant prie kompiuterio garsas gali trūkinėti.
 Jūsų kompiuterio centrinis procesorius (CPU) perkrautas.
Uždarykite kitas taikomąsias programas.
 Prie jūsų kompiuterio yra prijungta ir tuo pat metu
naudojama kitų USB įrenginių. Nebenaudokite kitų
USB įrenginių.
Ausinių nuotolinis valdymas neveikia.
 Šis įrenginys negali būti valdomas nuotoliniu būdu.
Ausinių mikrofonas neveikia.
 Ausinių mikrofonas nepalaikomas šio įrenginio.
Prijungtas radijas arba TV negali priimti signalo /
generuojamas triukšmas.
 Prijungto įrenginio nelaikykite šalia įrenginio.
Suderinami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“
modeliai
Įrenginį galite naudoti tik su toliau nurodytais modeliais. Prieš
naudodami „iPhone“, „iPad“ arba „iPod“ įrenginį, įdiekite jame
naujausią programinę įrangą.













„iPhone 5s“
„iPhone 5c“
„iPhone 5“
„iPhone 4s“
„iPhone 4“
„iPhone 3GS“
„iPad Air“
„iPad mini“ su „Retina“ ekranu
„iPad“ (4-osios kartos)
„iPad mini“
„iPad“ (3-osios kartos)
„iPad 2“
„iPad“










„iPod touch“ (5-osios kartos)
„iPod touch“ (4-osios kartos)
„iPod touch“ (3-osios kartos)
„iPod touch“ (2-osios kartos)
„iPod classic“ 120 GB / 160 GB
(2009 m.)
„iPod nano“ (7-osios kartos)
„iPod nano“ (6-osios kartos)
„iPod nano“ (5-osios kartos)
„iPod nano“ (4-osios kartos)
„iPod nano“ (3-osios kartos)
(Nuo 2014 m. liepos mėn.)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Atsargumo priemonės
Sauga
 Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite, nes ilgai
tai darydami galite jį deformuoti.
 Nemėtykite įrenginio ir saugokite jį nuo išorės smūgių, nes galite
jį sugadinti.
 Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
 Jeigu klausant radijo ir kitais atvejais girdimas triukšmas, patraukite
įrenginį toliau nuo prijungto įrenginio.
Vieta
 Nemontuokite įrenginio vietose, kuriose:
 jį veiktų labai aukšta temperatūra (pvz., automobilyje uždarytais langais);
 jį veiktų tiesioginė saulės šviesa arba jis būtų greta šilumos šaltinio;
 jį veiktų mechaninė vibracija arba smūgiai;
 jį veiktų magnetiniai laukai
(pvz., greta magneto, garsiakalbio ar TV);
 kur daug dulkių.
Latviski
Problēmu novēršana
Iekļautās lietošanas rokasgrāmatas
Komplektācijā ir šīs 3 rokasgrāmatas.
Uzziņu rokasgrāmata (šis dokuments)
Aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro,
un produkta tehniskie parametri.
Sākšanas norādījumi (norādītais dokuments)
Sniegti norādījumi, kā ierīce ir pievienojama, un
aprakstītas pamatdarbības.
Specifikacijos
Dažnių diapazonas:
Palīdzības norādījumi (lietošanas instrukcijas)
Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces
lietošanu, izlasiet palīdzības norādījumus datorā
vai viedtālrunī. Palīdzības norādījumos ir arī
ieteikumi, kā var novērst problēmas, ja tādas rodas.
10–100 kHz (AUDIO IN įvestis)
Garso iškraipymas 0,01 % arba mažiau (1 kHz)
Palaikoma varža
8–600 Ω
Maksimali įvestis
2 Vrms (AUDIO IN)
Maksimali išvestis
Subalansuotas ryšys
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Divdimensiju kods:
Maždaug 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % iškraipymas)
Įprastas ryšys
Maždaug 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % iškraipymas)
Išvesties lizdas
Trijų polių mini lizdas ( (ausinės) BALANCED-L)
Trijų polių mini lizdas ( (ausinės) BALANCED-R)
Erdvinio garso mini lizdas*1 ( (ausinės)-NORMAL)
Erdvinio garso mini lizdas*1 (lizdo AUDIO IN/LINE OUT įvesties ir išvesties
perjungimas naudojant jungiklį OUTPUT)
Įvesties lizdas / prievadas
Kompiuterio / WALKMAN® / „Xperia“ jungties prievadas
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod“ jungties prievadas
Optinės įvesties jungties prievadas (OPT IN prievadas)
Erdvinio garso mini lizdas*1 (lizdo AUDIO IN/LINE OUT įvesties ir išvesties
perjungimas naudojant jungiklį OUTPUT)
*1 Palaikomas tik trijų polių erdvinio garso mažasis kištukas. Kiti kištukai,
įskaitant dviejų polių mažąjį kištuką arba keturių polių erdvinio garso mažąjį
kištuką, nepalaikomi.
Veikimo temperatūra
0–40 °C
Maitinimo šaltinis
DC 5 V: naudojant kintamosios srovės adapterį
Nominalios energijos sąnaudos
13,5 W
Matmenys
Apytiksl. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(p / a / g), neįskaitant projektavimo dalių)
Svoris
Apytiksl. 230 g
Palaikomas diskretizavimo dažnis / bitai
PCM: kai prijungiate kompiuterį: daugiausia 384 kHz / 32 bitai
prijungiant „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“: daugiausia 48 kHz / 24 bitai
prijungiant optinę sąsają: daugiausia 192 kHz / 24 bitai
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Pridedami elementai
Ausinių stiprintuvas (šis įrenginys) (1)
Skaitmeninis kabelis, skirtas WALKMAN® (1)
Skaitmeninis kabelis, skirtas „Xperia“ (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi (2)
Erdvinio garso minikabelis (1)
USB kintamosios srovės adapteris (2)
Silikono dirželis (4)
Apsauginė medžiaga (1)
Pasirengimo darbui vadovas (1)
Nurodymų vadovas (šis dokumentas) (1)
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrotraumu risku, neaiztieciet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet
maiņstrāvas adapteri pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz maiņstrāvas adaptera ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
Uzstādiet maiņstrāvas adapteri tā, lai problēmu gadījumā
elektroenerģijas tīkla pievadu varētu nekavējoties atvienot
no sienas kontaktligzdas.
Kamēr ierīce ir pievienota sienas rozetei, tā no maiņstrāvas avota
(elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā
vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas (akumulatorus vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgi pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Klientiem Lielbritānijā, Īrijā, Maltā un Kiprā:
Izmantojiet USB maiņstrāvas adapteri (A).
Drošības apsvērumu dēļ USB maiņstrāvas adapteris (B) nav
paredzēts lietošanai iepriekš minētajās valstīs/reģionos un
to nevajadzētu izmantot.
Klientiem citās valstīs/reģionos:
Izmantojiet USB maiņstrāvas adapteri (B).
(A)
(B)
Operacinė aplinka
Suderinama OS:
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“/ „Windows 8“/ „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Starter“ (SP1 ar naujesnė versija) / „Home Basic“ (SP1 ar naujesnė versija) /
„Home Premium“ (SP1 ar naujesnė versija) / „Professional“ (SP1 ar naujesnė
versija) / „Ultimate“ (SP1 ar naujesnė versija)
„Windows Vista“
„Home Basic“ (SP2 ar naujesnė versija) / „Home Premium“ (SP2 ar
naujesnė versija) / „Business“ (SP2 ar naujesnė versija) / „Ultimate“
(SP2 ar naujesnė versija)
„Mac OS X“ (v10.6.8 ar naujesnė versija)
Centrinis procesorius (CPU): „Intel Core 2“ procesorius, 1,6 GHz arba spartesnis
Atmintis: 1 GB arba daugiau
USB prievadas („USB 2.0 High Speed“)
 Viena iš pirmiau nurodytų OS turi būti įdiegta kompiuteryje gamykloje.
 Įrenginys gali neveikti su kai kuriais kompiuteriais.
 Įrenginys gali neveikti namuose sukomplektuotuose kompiuteriuose,
kompiuteriuose, kuriuose veikia asmeniškai atnaujintos operacinės sistemos
arba kelios operacinės sistemos.
 Įrenginys gali neveikti visuose kompiuteriuose, jei įjungtos tokios funkcijos,
kaip sistemos budėjimas, miegas ir užmigdymas.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Prekių ženklų žymos
 WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
 „Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra „Sony Mobile Communications AB“
prekių ženklai.
 „iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“, „iPod touch“ ir „Retina“
yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „iPad Air“
ir „iPad mini“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
 „Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ veikimo standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šį priedą kartu su „iPod“,
„iPhone“ ar „iPad“ gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
 „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV
ir kitose šalyse.
 „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“
registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
 Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų
prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove nenurodomi
ženklai ™ ir ®.
Nosaukuma plāksnīte atrodas uz apakšējā paneļa.
Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai
uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai
iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām/
akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis
apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols
tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par
0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ
produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu
bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās
iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam,
nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā
savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/akumulatoru.
Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, izmantojiet tālāk
aprakstīto pārbaudes sarakstu un lasiet produkta atbalsta
informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Lietošanas laikā ierīce var uzsilt. Tā nav nepareiza darbība.
Nav skaņas
 Pārbaudiet, vai ierīce un skaļruņi ir savienoti pareizi.
 Pārbaudiet, vai savienotā ierīce ir ieslēgta.
 Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
 Pārbaudiet, vai ieejas slēdzis atrodas pareizā pozīcijā
attiecībā pret pieslēgto audio ierīci.
 Pārbaudiet, vai izejas slēdzis atrodas pareizā pozīcijā attiecībā
pret izejas ligzdu.
 Palieliniet savienotās ierīces skaļumu.
 Palieliniet ierīces skaļumu.
 Stingri pievienojiet austiņu spraudni ierīcei.
 Pārbaudiet, vai ierīce, pastiprinātājs un aktīvie skaļruņi ir
savienoti pareizi.
 Pārbaudiet, vai pievienotās austiņas ir stereo, nevis mono.
Šī ierīce neatbalsta monofoniskās austiņas. Nepievienojiet
monofoniskās austiņas. Tas var izraisīt nepareizu darbību.
 Skaņa tiks izvadīta pa  (austiņu) NORMAL ligzdu, ja signāls
uz ierīci tiek pārraidīts pa AUDIO IN/LINE OUT ligzdu.
 Ierīce ir savietojama tikai ar PCM digitālo signālu kā
optiskajiem signāliem.
Savienojot ierīci ar datoru, skaņas nav vai tā netiek
atskaņota pareizi.
 Dators neatpazīst ierīci kā USB ierīci. Restart your computer.
Instalējiet Windows “Sony USB Device Driver” draivera
programmatūru savā Windows datorā. Apmeklējiet šo
vietni un instalējiet programmatūru.
http://www.sony.eu/support/dna
 Palieliniet skaļumu savā datorā vai programmatūrā.
 Ja ierīce tika pievienota datoram audio atskaņošanas
programmatūras darbības laikā, restartējiet audio
atskaņošanas programmatūru.
 Atskaņojot augstas izšķirtspējas autoo formāta datus,
nodatora ar ierīci, izmantojiet audio atskaņošanas
programmatūru, kas atbalsta augstas izšķirtspējas audio
formāta datus, piemēram, “Hi-Res Audio Player”.
Ja “Hi-Res Audio Player” nav instalēts, instalējiet to savā
datorā. Apmeklējiet vietni un instalējiet programmatūru.
http://www.sony.eu/support/dna
 Ja dators ieiet gaidstāves, miega vai hibernēšanas režīmā,
kamēr tiek atskaņota mūzika, izmantojot audio atskaņošanas
programmatūru, restartējiet audio atskaņošanas
programmatūru.
 Pārbaudiet vai datorā ir pareizi skaņas ierīces iestatījumi.
 Operētājsistēma Windows 8/8.1
Nospiediet un turiet taustiņus [Windows] un [X], lai parādītu
izvēlni, izvēlieties [Control Panel], [Hardware and Sound],
[Sound], cilni [Playback], izvēlieties [Sony PHA-3] kā
atskaņošanas ierīci, tad noklikšķiniet uz [Set default].
 Operētājsistēma Windows 7/Windows Vista
Noklikšķiniet uz izvēles [Start], izvēlieties [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], cilni [Playback], izvēlieties
[Sony PHA-3] kā atskaņošanas ierīci, tad noklikšķiniet uz
[Set default].
 Operētājsistēma Macintosh
Noklikšķiniet uz izvēlnes [Apple], izvēlieties [System
Preferences], [Sound], cilne [Output], tad izvēlieties [PHA-3]
sadaļā [Select a device for sound output].
 Datora vai audio atskaņošanas programmatūras skaļuma
vadība ir iestatīta tā, lai mazinātu skaņu. Atceliet iestatījumu.
 CD-ROM diskdzinis neatbalsta digitālās atveides funkciju.
Izmantojiet CD-ROM diskdzini, kas atbalsta digitālās
atveides funkciju.
 Digitālās apraides skaņu, iespējams, nevarēs izvadīt caur
datora USB portu. Tādā gadījumā pievienojiet iekārtas
AUDIO IN/LINE OUT slēdzi datora analogajai audio izejai.
Windows datorā nevar instalēt Windows draivera
programmatūru.
 Draivera programmatūras instalēšanas laikā ierīcei ir jābūt
pievienotai noteiktā vietā.
Šajā gadījumā Windows datoru savienojiet ar ierīces Xperia/
WALKMAN/PC (USB AUDIO) savienojuma portu, izmantojot
mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā).
Detalizētu informāciju par savienojumu skatiet 3. darbības
sadaļas “WALKMAN®/Xperia, dators ar digitālo izeju” attēlā.
Klusa skaņa
 Palieliniet savienotās ierīces skaļumu.
 Palieliniet ierīces skaļumu.
 Izmantojot augstas pretestības austiņas, iestatiet GAIN slēdzi
pozīcijā HIGH.
 Izmantojiet austiņas ar stereo minispraudni. Ierīce atbalsta
tikai austiņas ar stereo minispraudni. Ja izmantojat austiņas
ar tālvadību vai mikrofonu, iespējama klusa skaņa vai tās var
nebūt vispār.
Ierīce netiek ieslēgta.
 Kad baterijas/akumulatora darbības laiks samazinās uz pusi,
baterijas/akumulatora darba resurss tuvojas beigām.
Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju, lai iegūtu rezerves daļu.
Kropļota skaņa
 Ja audio ierīce ir savienota ar ierīces AUDIO IN/LINE OUT
ligzdu, samaziniet savienotās ierīces skaļumu.
 Izslēdziet savienotās ierīces ekvalaizeru.
Tiek ģenerēts troksnis.
 Savienojot audio ierīci ar ierīces AUDIO IN/LINE OUT ligzdu,
vispirms koriģējiet pievienotās ierīces skaļumu, tad
ierīces skaļumu.
 Turiet datoru tālāk no ierīces.
 Restartējiet audio atskaņošanas programmatūru.
 Izslēdziet savienoto audio ierīci, tad ieslēdziet to atkārtoti.
Izveidojot savienojumu ar datoru, skaņa tiek pārtraukta.
 Jūsu datora CPU ir pārpildīta. Aizveriet citas
lietojumprogrammas.
 Jūsu datoram ir pievienotas un tiek vienlaicīgi lietotas citas
USB ierīces. Pārtrauciet darbu ar citām USB ierīcēm.
Nestrādā austiņu tālvadība.
 Šī ierīce neatbalsta tālvadības darbību.
Nestrādā austiņu mikrofons.
 Šī ierīce neatbalsta austiņu mikrofonus.
Savienotais radio vai televoizors nesaņem signālu/tiek
ģenerēts troksnis.
 Turiet savienoto ierīci tālāk no ierīces.
Saderīgie iPhone/iPad/iPod modeļi
Ierīci var izmantot tikai ar tālāk minētajiem modeļiem. Pirms
izmantošanas jauniniet savu iPhone, iPad vai iPod ierīci ar
jaunāko programmatūru.













iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad mini ar Retina displeju
iPad (4. paaudze)
iPad mini
iPad (3. paaudze)
iPad 2
iPad










iPod touch (5. paaudze)
iPod touch (4. paaudze)
iPod touch (3. paaudze)
iPod touch (2. paaudze)
iPod classic 120GB/160GB
(2009)
iPod nano (7. paaudze)
iPod nano (6. paaudze)
iPod nano (5. paaudze)
iPod nano (4. paaudze)
iPod nano (3. paaudze)
(No 2014. gada jūlija)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
 Nenovietojiet svaru vai spiedienu uz ierīces, ilgstošas uzglabāšanas laikā tas
var deformēt ierīci.
 Nemetiet ierīci un nepkaļaujiet to ārējam triecienam, tas var radīt iekārtas
nepareizu darbību.
 Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu.
 Ja, klausoties radio u.c., dzirdams troksnis, pārvietojiet ierīci tālāk no
savienotās ierīces.
Darbības vide
Saderīgās operētājsistēmas:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 vai jaunāka)/Home Basic (SP1 vai jaunāka)/Home Premium
(SP1 vai jaunāka)/Professional (SP1 vai jaunāka)/Ultimate (SP1 vai jaunāka)
Windows Vista
Home Basic (SP2 vai jaunāka)/Home Premium (SP2 vai jaunāka)/
Business (SP2 vai jaunāka)/Ultimate (SP2 vai jaunāka)
Mac OS X (v10.6.8 vai jaunāka)
CPU: Intel Core 2 procesors 1.,6 GHz vai labāks
Atmiņa: 1 GB vai lielāka
USB ports (USB 2.0 High Speed)
 Kādai no iepriekš minētajām OS jābūt instalētai datorā rūpnīcā.
 Netiek garantēts, ka ierīce darbosies ar visiem datoriem.
 Netiek garantēts, ka ierīce darbosies ar mājas apstākļos uzbūvētiem
datoriem, personiski jauninātām operētājsistēmām vai vairākām
operētājsistēmām.
 Netiek garantēts, ka ierīce darbosies visu datora funkciju, piemēram,
gaidstāves, miega režīma vai hibernācijas režīma, izmantošanas gadījumā.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Paziņojumi par preču zīmēm
 WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir Sony Corporation reģistrētas
preču zīmes.
 Xperia un Xperia Tablet ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
 AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch un Retina ir
Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. iPad Air un IPad mini
ir Apple Inc. preču zīmes.
 Made for iPod, Made for iPhone un Made for iPad nozīmē, ka elektroniskais
piederums ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši ar iPod, iPhone
vai iPad (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple
veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību
drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma
izmantošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
 Macintosh un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un
citās valstīs.
 Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation ASV un/vai
citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
 Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes un reģistrētās preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā
zīmes ™ un ® nav norādītas.
Eesti keel
Kaasas on järgmised 3 juhendit.
Viitejuhend (see dokument)
Sisaldab ettevaatusabinõusid ja toote tehnilisi
andmeid.
 Nenovietojiet ierīci vietā, kurā tā tiek pakļauta:
 Ekstrēmi augstām temperatūrām (piemēram, automašīnā ar
aizvērtiem logiem).
 Tiešai saules gaismai vai atrodas blakus karstuma avotam.
 Mehāniskai vibrācijai vai triecieniem.
 Magnētiskā lauka iedarbībai.
(Piemēram, blakus magnētam, skaļrunim vai TV).
 Lielam gaisa piesārņojumam.
Alustusjuhend (näidisdokument)
Annab juhised seadme ühendamise kohta teiste
seadmetega ja põhitoimingute kohta.
Spikker (kasutusjuhend)
Kui soovite seadme kasutamise kohta
üksikasjalikke andmeid, lugege arvutist või
nutitelefonilt spikrit. Spikker sisaldab ka
tõrkeotsingu juhendit, milles on võimalike
probleemide lahendused.
Specifikācijas
Frekvenču diapazons
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Kahemõõtmeline kood:
10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN ieeja)
Kropļojumi 0,01 % vai mazāk (1 kHz)
Atbalstītā pretestība
8 Ω – 600 Ω
Maksimālā ievade
2 Vrms (AUDIO IN)
Maksimālā izvade
Balansētais savienojums
Aptuveni 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % kropļojumi)
Normāls savienojums
Aptuveni 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % kropļojumi)
Izejas ligzda
3-kontaktu minispraudnis ( (austiņas) BALANCED-L)
3-kontaktu minispraudnis ( (austiņas) BALANCED-R)
Stereo minispraudnis*1 ( (austiņas)-NORMAL)
Stereo minispraudnis*1 (Pārslēdziet AUDIO IN/LINE OUT ligzdu ieejas vai izejas
režīmā ar slēdzi OUTPUT)
Ievades ligzda/ports
Datora/WALKMAN®/Xperia savienojuma ports
iPhone/iPad/iPod savienojuma ports
Optiskās ieejas savienojuma ports (OPT IN ports)
Stereo minispraudnis*1 (Pārslēdziet AUDIO IN/LINE OUT ligzdu ieejas vai izejas
režīmā ar slēdzi OUTPUT)
*1 Ir atbalstīts tikai 3-kontaktu minispraudnis. Citi spraudņi, to skaitā
2-kontaktu minispraudnis vai 4-kontaktu stereo minispraudnis,
netiek atbalstīti.
Darba temperatūra
0 °C līdz 40 °C
Barošanas avots
HOIATUS
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge avage korpust.
Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega
personalil.
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage vahelduvvoolu
toiteadaptri lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega
vahelduvvoolu toiteadaptri peale vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Paigaldage AC-adapter nii, et hädaolukorras saab selle
viivitamatult seinakontaktist eemaldada.
Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või
integreeritud kapp.
5 V līdzstrāva: izmantojot maiņstrāvas adapteri
Enerģijas patēriņš
13,5 W
Izmēri
aptuveni 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(p/a/g, izvirzītās daļas nav iekļautas)
Masa
aptuveni 230 g
Atbalstītā iztveršanas frekvence/biti
PCM: savienojot ar datoru: maksimāli 384 kHz/32 bit
savienojot ar iPhone/iPad/iPod: maksimāli 48 kHz/24 bit
savienojot ar optisko saiti: maksimums 192 kHz/24 bit
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Ärge asetage akusid (akukomplekti või paigaldatud akusid)
pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
Ühendkuningriigi, Iirimaa, Malta ja Küprose klientidele:
kasutage USB AC-adaptrit (A).
Ohutusnõuetest tulenevalt pole USB AC-adapter (B) mõeldud
ülaltoodud riikidele/piirkondadele ja seetõttu ei tohi seda
seal kasutada.
Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:
kasutage USB AC-adaptrit (B).
(A)
(B)
Iekļautās pozīcijas
Austiņu pastiprinātājs (šī ierīce) (1)
WALKMAN® digitālais kabelis (1)
Xperia digitālais kabelis (1)
Micro-USB kabelis (2)
Stereo mini kabelis (1)
USB maiņstrāvas adapteris (2)
Silikona josta (4)
Aizsargājošā lapa (1)
Sākšanas norādījumi (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šis dokuments) (1)
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet
ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse
seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda
(Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende
toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning
elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul
vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest
tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
Tõrkeotsing
Kaasasolevad juhendid
Par novietojumu
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele,
mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja.
Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel
aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide
tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides
oleval aadressil.
Nimeplaat asub seadme all välispinnal.
Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kasutage
järgmist kontrollnimekirja ja lugege meie veebisaidil olevat
tootetoe teavet. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Seade võib kasutamise ajal soojeneda. See ei viita seadme
talitlushäirele.
Heli puudub
 Veenduge, et seade ja heliseade on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et ühendatud seade on sisse lülitatud.
 Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
 Veenduge, et lüliti INPUT on ühendatud heliseadme
puhul õiges asendis.
 Veenduge, et lüliti OUTPUT on väljundpesa puhul
õiges asendis.
 Suurendage ühendatud seadme helitugevust.
 Suurendage seadme helitugevust.
 Ühendage kõrvaklappide pistik kindlalt seadmega.
 Veenduge, et seade, võimendi ja aktiivne kõlar on
korralikult ühendatud.
 Veenduge, et ühendatud kõrvaklapid on stereo ja
mitte monoheliga.
Seade ei toeta monokõrvaklappe. Ärge ühendage
monokõrvaklappe. See võib põhjustada talitlushäire.
 Heli väljastatakse  (kõrvaklappide) pesast NORMAL, kui
signaal liigub seadmesse pesa AUDIO IN/LINE OUT kaudu.
 Seade ühildub ainult PCM-i digitaalse signaali optiliste
signaalidega.
Arvutiga ühendamisel puudub heli või heli ei taasesitata
korralikult.
 Arvuti ei tuvasta seadet USB-seadmena. Taaskäivitage arvuti.
Installige oma Windowsiga arvutisse Windowsi
draiveritarkvara Sony USB Device Driver. Minge
järgmisele veebisaidile ja installige tarkvara.
http://www.sony.eu/support/dna
 Suurendage arvuti või tarkvara helitugevust.
 Kui seade oli heli taasesituse tarkvara kasutamise ajal
arvutiga ühendatud, taaskäivitage heli taasesituse tarkvara.
 Kui esitate seadmega arvutil kõrge eraldusvõimega
helivormingu andmeid, kasutage heli taasesituse tarkvara,
mis ühildub kõrge eraldusvõimega helivormingu andmetega,
nt Hi-Res Audio Playerit.
Kui Hi-Res Audio Playerit pole installitud, installige see oma
arvutisse. Minge järgmisele veebisaidile ja installige tarkvara.
http://www.sony.eu/support/dna
 Kui arvuti läheb heli taasesituse tarkvaraga muusika
taasesitamise ajal ooterežiimi, unerežiimi või talveune režiimi,
taaskäivitage heli taasesituse tarkvara.
 Veenduge, et teie arvuti heliseadme seaded on õiged.
 Windows 8/8.1:
vajutage ja hoidke klahve [Windows] ja [X] menüü
kuvamiseks, valige [Control Panel] (Juhtpaneel), [Hardware
and Sound] (Riistvara ja heli), [Sound] (Heli), vahekaart
[Playback] (Taasesitus), valige taasesituse seadmeks
[Sony PHA-3] ja klõpsake siis käsku [Set default]
(Määra vaikesätteks).
 Windows 7 / Windows Vista:
klõpsake menüüd [Start], valige [Control Panel]
(Juhtpaneel), [Hardware and Sound] (Riistvara ja heli),
[Sound] (Heli), vahekaart [Playback] (Taasesitus), valige
taasesitusseadmeks [Sony PHA-3] ja klõpsake siis käsku
[Set default] (Määra vaikesätteks).
 Macintosh:
klõpsake menüüd [Apple], valige [System Preferences]
(Süsteemi eelistused), [Sound] (Heli), vahekaart [Output]
(Väljund), seejärel valige jaotisest [Select a device for sound
output] (Valige heliväljundi seade) säte [PHA-3].
 Teie arvuti või heli taasesitusseadme helitugevuse nupp on
seatud heli summutama. Tühistage see seadistus.
 CD-ROM-i seade ei toeta digitaalse reprodutseerimise
funktsiooni. Kasutage CD-ROM-i seadet, mis toetab digitaalse
reprodutseerimise funktsiooni.
 Digitaalselt edastatud heli ei pruugita arvuti USB-pordist
väljastada. Sellisel juhul ühendage seadme pesa AUDIO IN/
LINE OUT arvuti analoogheli väljundiga.
Windowsi draiveritarkvara ei saa Windowsiga arvutisse
installida.
 Draiveritarkvara installimisel tuleb teatud hetkel seade teie
Windowsi arvutiga ühendada.
Sellisel juhul ühendage Windowsi arvuti mikro-USB-kaabliga
(kaasas) seadme Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO)
ühendusporti.
Üksikasjad ühendamise kohta leiate jooniselt
„Digitaalväljundi toega WALKMAN®/Xperia, arvuti”
alustusjuhendi 3. sammus.
Vaikne heli
 Suurendage ühendatud seadme helitugevust.
 Suurendage seadme helitugevust.
 Kui kasutate suure takistusega kõrvaklappe, seadke
valikulüliti GAIN asendisse HIGH.
 Kasutage kõrvaklappe, millel on stereo-minipistik. Seade
toetab ainult kõrvaklappe, millel on stereo-minipistik. Kui
kasutate kaugjuhtimise pulti või mikrofoniga kõrvaklappe/
peakomplekti, võib heli olla vaikne või puududa.
Seade ei lülitu sisse.
 Kui aku eluiga väheneb poole võrra, hakkab aku kasutusaeg
lõppema. Asendamiseks võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
Moonutatud heli
 Kui heliseade on ühendatud seadme pessa AUDIO IN/
LINE OUT, keerake ühendatud seadme helitugevus maha.
 Lülitage ühendatud seadme ekvalaiser välja.
Tekib müra.
 Heliseadme ühendamisel seadme pessa AUDIO IN/LINE OUT
reguleerige ühendatud seadme helitugevust, seejärel
keerake seadme helitugevust juurde.
 Hoidke arvuti seadmest eemal.
 Taaskäivitage heli taasesituse tarkvara.
 Lülitage ühendatud heliseade välja ning siis uuesti sisse.
Heli katkeb arvutiga ühendamisel.
 Arvuti protsessor on üle koormatud. Sulgege teised
rakendused.
 Teised USB-seadmed on teie arvutiga ühendatud ja neid
kasutatakse samaaegselt. Lõpetage teiste USB-seadmete
kasutamine.
Peakomplekti kaugjuhtimise pult ei tööta.
 See seade ei toeta kaugjuhtimise puldi kasutamist.
Peakomplekti mikrofon ei tööta.
 See seade ei toeta peakomplekti mikrofone.
Ühendatud raadio või teler ei võta signaali vastu / tekib müra.
 Hoidke ühendatud seade seadmest eemal.
Tehnilised andmed
Sageduspiirkond
10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN sisend)
Moonutus 0,01% või vähem (1 kHz)
Toetatud takistus
8–600 Ω
Suurim sisendvõimsus
2 Vrms (AUDIO IN)
Suurim väljundvõimsus
Tasakaalustatud ühendus
Ligikaudu 320 mW + 320 mW (32 Ω, moonutus 1%)
Tavaühendus
Ligikaudu 100 mW + 100 mW (32 Ω, moonutus 1%)
Väljundpesa
3 poolusega minipistik ( (kõrvaklapid) BALANCED-L)
3 poolusega minipistik ( (kõrvaklapid) BALANCED-R)
Stereo-minipistik*1 ( (kõrvaklapid)-NORMAL)
Stereo-minipistik*1 (pesa AUDIO IN/LINE OUT sisendi ja väljundi lülitamine
lülitiga OUTPUT)
Sisendpesa/-port
Arvuti/WALKMAN®-i/Xperia ühendusport
iPhone’i/iPadi/iPodi ühendusport
Optilise sisendi ühendusport (OPT IN port)
Stereo-minipistik*1 (Pesa AUDIO IN/LINE OUT sisendi ja väljundi lülitamine
lülitiga OUTPUT)
*1 Toetatakse ainult 3 poolusega stereo-minipistikut. Teisi pistikuid, muu
hulgas 2 poolusega minipistikut või 4 poolusega stereo-minipistikut,
ei toetata.
Töötemperatuur
0–40 °C
Toiteallikas
alalisvool 5 V: AC-adaptri kasutamisel
Elektritarbimise nimiväärtus
13,5 W
Mõõtmed
Ligikaudu 80 × 29 × 140,5 mm
(l/k/s, eenduvate osadeta)
Kaal
ligikaudu 230 g
Toetatud diskreetimissagedused/bittides
PCM: arvuti ühendamisel: kuni 384 kHz / 32 bitti
iPhone’i/iPadi/iPodi ühendamisel: kuni 48 kHz / 24 bitti
optilise ühenduse korral: kuni 192 kHz / 24 bitti
DSD: 2,8–5,6 MHz
Komplekti kuuluvad:
kõrvaklappide võimendi (see seade) (1)
WALKMAN®-i digitaalne kaabel (1)
Xperia digitaalne kaabel (1)
mikro-USB-kaabel (2)
stereo-minikaabel (1)
USB AC-adapter (2)
silikoonrihm (4)
kaitsepaber (1)
alustusjuhend (1)
viitejuhend (see dokument) (1)
Töökeskkond
Ühilduvad iPhone’i/iPadi/iPodi
mudelid
Seadet saab kasutada ainult järgmiste mudelitega. Enne
kasutamist värskendage oma iPhone’i/iPodi/iPadi tarkvara.













iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
Retina ekraaniga iPad mini
4. põlvkonna iPad
iPad mini
3. põlvkonna iPad
iPad 2
iPad










5. põlvkonna iPod touch
4. põlvkonna iPod touch
3. põlvkonna iPod touch
2. põlvkonna iPod touch
iPod classic 120 GB / 160 GB
(2009)
7. põlvkonna iPod nano
6. põlvkonna iPod nano
5. põlvkonna iPod nano
4. põlvkonna iPod nano
3. põlvkonna iPod nano
(alates 2014. aasta juulist)
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
 Ärge rakendage seadmele raskust ega avaldage survet, kuna see
võib pikaajalisel hoiustamisel seadme kuju muuta.
 Ärge laske seadmel maha kukkuda ega põruda, kuna see võib
talitlushäireid põhjustada.
 Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
 Kui raadio kuulamisel jne esineb müra, viige seade ühendatud
seadmest kaugemale.
Vastuvõtja asukoht
 Ärge paigutage seadet kohtadesse, kus:
 see satub äärmiselt kõrgesse temperatuuri (nt suletud akendega autosse);
 see on otseses päikesevalguses või soojusallika läheduses;
 see peab taluma mehaanilist vibratsiooni või põrutust;
 see asub magnetväljas
(magneti, kõlari või teleri läheduses);
 see on liigse tolmu käes.
Ühilduv OS:
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 või uuem) / Home Basic (SP1 või uuem) / Home Premium
(SP1 või uuem) / Professional (SP1 või uuem) / Ultimate (SP1 või uuem)
Windows Vista
Home Basic (SP2 või uuem) / Home Premium (SP2 või uuem) /
Business (SP2 või uuem) / Ultimate (SP2 või uuem)
Mac OS X (v10.6.8 või uuem)
Protsessor: Intel Core 2 protsessor 1,6 GHz või parem
Mälu: 1 GB või rohkem
USB-port (USB 2.0 High Speed)
 Arvutisse peab olema tehases installitud mõni ülal nimetatud OS.
 Seadme tööd kõigi arvutitega ei garanteerita.
 Seade ei pruugi toimida kodus kokkupandud arvutites, ise uuendatud
versiooniga operatsioonisüsteemides või mitmes operatsioonisüsteemis.
 Seade ei pruugi toimida ühelgi arvutil funktsioonidega nagu ooterežiim,
unerežiim või talveuni.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Teated kaubamärkide kohta
 WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on Sony Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
 Xperia ja Xperia Tablet on ettevõtte Sony Mobile Communications AB
kaubamärgid.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Retina on ettevõtte
Apple Inc. kaubamärgid ning need on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
iPad Air ja iPad mini on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.
 Kirjed „Made for iPod”, „Made for iPhone” ja „Made for iPad” tähendavad,
et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt
iPodi, iPhone’i või iPadiga ning arendaja on esitanud sertifikaadi, et see
vastab ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme
töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange
tähele, et tarviku kasutamine seadmega iPod, iPhone või iPad võib
mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
 Macintosh ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid
USA-s ja teistes riikides.
 Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
 Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei näidata märke ™ ja ®.
Download PDF