Sony | TA-ZH1ES | Sony TA-ZH1ES Aukščiausios kokybės ausinių stiprintuvas su skaitmeninį stiprinimą taikančiu hibridiniu stiprintuvo bloku Naudojimo instrukcijos

Ausinių stiprintuvas
TA-ZH1ES
Naudojimo instrukcija
LT
Apie pridedamus vadovus
Pridedami du toliau nurodyti vadovai.
Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
Joje pateikiami naudojimo nurodymai.
Atsargumo priemonės / specifikacijos (atskiras vadovas)
Joje pateikiamos atsargumo priemonės ir gaminio specifikacijos.
Pridedami priedai
Ausinių stiprintuvas
Nuotolinio valdymo pultas
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai
Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
USB kabelis (USB-A / USB-B)
Skaitmeninis kabelis, skirtas
WALKMAN®
2LT
Atsargumo priemonės /
specifikacijos
Turinys
Pridedami priedai........................................................................... 2
Dalių ir valdiklių vadovas.............................................................. 4
LT
Prijungimas:
1 jungtis: kaip prijungti įvesties įrangą.........................................10
WALKMAN®.................................................................................. 10
Išmanusis telefonas..................................................................... 10
AV įranga....................................................................................... 11
Kompiuteris...................................................................................13
2 jungtis: kaip prijungti ausines................................................... 14
Kaip prijungti naudojant subalansuotą jungtį............................. 14
Kaip prijungti naudojant nesubalansuotą jungtį......................... 16
Kaip prijungti prie garso išvesties lizdų (PRE OUT)
nenaudojant ausinių lizdo........................................................17
3 jungtis: kaip prijungti kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).......................................................... 18
Muzikos klausymasis:
Kaip klausytis muzikos šaltinio iš WALKMAN®, išmaniojo
telefono ar AV įrangos............................................................ 19
Kaip klausytis muzikos šaltinio iš kompiuterio............................. 21
Kompiuterio paruošimas..............................................................21
Kaip leisti muzikos šaltinį iš kompiuterio..................................... 24
Kaip naudotis įvairiomis funkcijomis:
Kaip pakeisti ekrano langą...........................................................26
Meniu naudojimas.......................................................................27
Trikčių šalinimas.................................................................................. 30
Rodyklė................................................................................................33
3LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Priekinis skydelis
 Garsumo valdymo rankenėlė
Reguliuojamas garsumo lygis.
 DSEE HX indikatorius
Užsidega veikiant DSEE HX funkcijai (žr. psl.: 28).
Patarimas
Jei DSEE HX funkcija įjungiama esant nepalaikomam įvesties signalui, šis indikatorius įsižiebia ir tuojau
pat išsijungia.
 DSD RE. indikatorius
Užsidega veikiant „DSD Remastering“ funkcijai (žr. psl.: 28).
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
4LT
Pasirinkus ausinių lizdą įsižiebia pasirinkto ausinių lizdo indikatorius.
Stiprintuvo ausinių lizdas
Ausinių kištukas ir forma
 3 kontaktų ausinių mini lizdas (subalansuota
jungtis, 3,5 mm skersmens) × 2
L+
L–
G arba OPEN
R–
G arba OPEN
L pusė
R pusė
LT
R+
 Subalansuotas standartinis ausinių lizdas
(4,4 mm skersmens)
L+
R+
L–
 Standartinis ausinių lizdas
(6,3 mm skersmens)
L
OPEN
R–
G (COMMON)
R
 Erdvinio garso ausinių mini lizdas
(3,5 mm skersmens)
L
L+
R–
L–
R+
R
G (COMMON)
 XLR4 ausinių lizdas (subalansuotas,
4 kontaktų)
R–
L+
R+
L–
Pastaba
Jei subalansuotą jungtį bandysite konvertuoti į nesubalansuotą jungtį, stiprintuvą galite sugadinti.
5LT
Dešinysis skydelis
 WALKMAN prievadas (skirtas
prijungti WALKMAN® / „Xperia™“)
(žr. psl.: 10)
Galinis skydelis
 PRE OUT L/R lizdai (žr. psl.: 17)
 LINE IN L/R lizdai (žr. psl.: 11)
 USB-B prievadas (žr. psl.: 13)
 COAX (bendraašis) IN lizdas
(žr. psl.: 11)
 OPT (optinis) IN lizdas (žr. psl.: 12)
 AC IN lizdas (žr. psl.: 18)
Patarimas
Nenuplėškite lipduko, pažymėto „FOR SERVICE“.
Jis skirtas tik techninės priežiūros specialistams.
6LT
Viršutinis skydelis
LT
Mygtukas  (maitinimas)
Stiprintuvas įjungiamas arba
išjungiamas. Stiprintuvą įjungus
įsižiebia indikatorius.
 Mygtukas INPUT
Kelis kartus paspausdami šį mygtuką
pasirinkite įrangą, kurioje yra muzikos
šaltinis. Ekrano lange bus rodomas
pasirinktos įvesties pavadinimas
(žr. psl.: 19).
 Mygtukas OUTPUT
Kelis kartus paspausdami šį mygtuką
kaip išvestį pasirinkite ausinių lizdą
arba PRE OUT L/R lizdus. Ekrano lange
bus rodomas pasirinktos išvesties
pavadinimas (žr. psl.: 19).
Jei kaip išvestį renkatės PRE OUT L/R
lizdus, žr. „Kaip prijungti prie garso
išvesties lizdų (PRE OUT) nenaudojant
ausinių lizdo“ (žr. psl.: 17).
 Mygtukas MENU/BACK
Ekrano lange rodomas meniu. Jei šį
mygtuką paspausite, kai rodomas
meniu, bus sugrąžintas atkūrimo
ekranas.
Mygtukas //ENTER
Meniu elementą arba nustatymo
reikšmę ekrano lange pasirinkite
paspausdami / ir pasirinkimą
patvirtinkite paspausdami ENTER.
Pasirenkamasis jungiklis GAIN (H/L)
Reguliuojamas ausinių lizdo
stiprinimo lygis.
Jei ausinių garsumas mažas, nustatykite
parinktį „H“ (prieš tai sumažinę
garsumą). Naudodami įprastai
nustatykite „L“ (19, 24 psl.).
 Ekrano langas
Rodomi įvesties pavadinimas, įvesties
signalo formatas, meniu elementai ir
pan. (žr. psl.: 26).
7LT
Nuotolinio valdymo pultas
 Mygtukas DIMMER
Reguliuojamas ekrano lango šviesumas.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrano
lango ryškumas keičiamas tokia tvarka:
šviesus  tamsus  išjungtas 
šviesus...
Kai ekrano langas išjungtas, indikatoriai
ant stiprintuvo priekinio skydelio yra
išjungti.
 Mygtukai VOLUME +/–
Reguliuojamas garsumo lygis.
 Mygtukas MUTING
Laikinai išjungiamas garsas. Įjungus
nutildymą, ekrano lange rodoma
[MUTING].
Nutildymas atšaukiamas šį mygtuką
paspaudus dar kartą arba padidinus
garsumo lygį nuotolinio valdymo
pulto mygtuku VOLUME +.
Mygtukas DISPLAY
Pakeičiamas atkūrimo metu ekrano
lange rodomas ekranas. Galite pasirinkti
įprasto atkūrimo ekraną [NORMAL]
arba įvesties / išvesties signalo ekraną
[FORMAT]. Daugiau informacijos apie
ekraną leidimo metu žr. „Kaip pakeisti
ekrano langą“ (žr. psl.: 26).
Mygtukas  (maitinimas)
Stiprintuvas įjungiamas arba
išjungiamas.
 Mygtukas INPUT
Kelis kartus paspausdami šį mygtuką
pasirinkite įrangą, kurioje yra muzikos
šaltinis. Ekrano lange bus rodomas
pasirinktos įvesties pavadinimas
(žr. psl.: 19).
 Mygtukas DSD REMASTERING
Įjungiama arba išjungiama „DSD
Remastering“ funkcija. Veikiant „DSD
Remastering“ funkcijai dega DSD RE.
indikatorius. Išsamios informacijos apie
„DSD Remastering“ funkciją žr. „Meniu
elementų sąrašas“ (žr. psl.: 28).
8LT
 Mygtukas OUTPUT
Kelis kartus paspausdami šį mygtuką
kaip išvestį pasirinkite ausinių lizdą
arba PRE OUT L/R lizdus. Ekrano lange
bus rodomas pasirinktos išvesties
pavadinimas (žr. psl.: 19).
Jei kaip išvestį renkatės PRE OUT L/R
lizdus, žr. „Kaip prijungti prie garso
išvesties lizdų (PRE OUT) nenaudojant
ausinių lizdo“ (žr. psl.: 17).
 Mygtukas DSEE HX
Įjungiama arba išjungiama DSEE HX
funkcija. Kai paspausdami mygtuką
įjungiate DSEE HX, iškviečiamas meniu
nustatytas [DSEE HX] nustatymas.
Veikiant DSEE HX funkcijai dega DSEE HX
indikatorius. Išsamios informacijos apie
DSEE HX funkciją žr. „Meniu elementų
sąrašas“ (žr. psl.: 28).
LT
Kaip įdėti maitinimo
elementus
Pastabos
•• Nuotolinio valdymo pulto nepalikite itin karštoje
ar drėgnoje vietoje.
•• Kartu nenaudokite naujų ir senų maitinimo
elementų.
•• Nedėkite skirtingų tipų maitinimo elementų.
•• Jei nuotolinio valdymo pulto planuojate ilgą
laiką nenaudoti, išimkite maitinimo elementus,
kad pultas nesugestų dėl maitinimo elementų
nuotėkio ir korozijos.
9LT
Prijungimas:
1 jungtis: kaip prijungti įvesties įrangą
WALKMAN®
Skaitmeninę išvestį palaikantį WALKMAN® prijunkite prie stiprintuvo WALKMAN prievado
(skirto prijungti WALKMAN® / „Xperia“).
Skaitmeninis kabelis, skirtas WALKMAN® (pridedamas)
Patarimas
Jei WALKMAN® palaiko WALKMAN® skaitmeninį kabelį (pridedamas), jį galima įkrauti atkuriant muziką.
Išmanusis telefonas
Išmanųjį telefoną („Xperia“) prijunkite prie stiprintuvo WALKMAN prievado (skirto prijungti
WALKMAN® / „Xperia“).
USB adapteris (nepridedamas)
Naudokite atskirai parduodamą jūsų
išmaniojo telefono USB adapterį.
Jį prijunkite prie išmaniojo telefono.
Kabelis su USB mikrojungtimi (nepridedamas)
10LT
AV įranga
Pasirinkite įrangos išvesties lizdo prijungimo būdą.
 Įranga, kurioje yra analoginio garso (LINE) išvesties lizdai
Įrangą su analoginio garso (LINE) išvesties lizdais (pvz., grotuvą (PS-HX500)) prijunkite prie
stiprintuvo LINE IN L/R lizdų.
LT
Prie analoginio
garso (LINE)
išvesties (L/R) lizdų
Baltas
Raudonas
Baltas
Raudonas
Garso kabelis (nepridedamas)
 Įranga, kurioje yra bendraašis skaitmeninės išvesties lizdas
Įrangą su bendraašiu skaitmeninės išvesties lizdu (pvz., CD grotuvą) prijunkite prie stiprintuvo
COAX IN lizdo.
Prie bendraašio
skaitmeninės
išvesties lizdo
Bendraašis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)
11LT
 Įranga, kurioje yra optinės skaitmeninės išvesties lizdas
Įrangą su optinės skaitmeninės išvesties lizdu (pvz., CD grotuvą) prijunkite prie stiprintuvo
OPT IN lizdo.
Prie optinio
skaitmeninės
išvesties lizdo
Optinis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)
12LT
Kompiuteris
Prie kompiuterio prijunkite stiprintuvo USB-B prievadą.
LT
USB kabelis (USB-A / USB-B) (pridedamas)
Patarimas
Norėdami klausytis kompiuteryje laikomos muzikos, kompiuteryje turite įdiegti USB prievado tvarkyklę
ir „Hi-Res Audio Player“. Išsamios informacijos žr. „USB prievado tvarkyklės įdiegimas“ (žr. psl.: 21)
ir „Hi‑Res Audio Player“ programinės įrangos įdiegimas“ (žr. psl.: 22).
13LT
2 jungtis: kaip prijungti ausines
Kaip prijungti naudojant subalansuotą jungtį
Pasirinkite ausinių lizdą savo ausinėms.
 Ausinės su subalansuotu standartiniu kištuku (4,4 mm skersmens)
 Ausinės su 3 kontaktų mini kištuku (3,5 mm skersmens) (x 2)
14LT
 Ausinės su XLR4 kištuku (subalansuotas, 4 kontaktų)
LT
15LT
Kaip prijungti naudojant nesubalansuotą jungtį
Pasirinkite ausinių lizdą savo ausinėms.
 Ausinės su standartiniu kištuku (6,3 mm skersmens)
 Ausinės su erdvinio garso mini kištuku (3,5 mm skersmens)
16LT
Kaip prijungti prie garso išvesties lizdų (PRE OUT)
nenaudojant ausinių lizdo
Jei įrangą (pvz., integruotą stiprintuvą, aktyvųjį garsiakalbį ar kt.) prijungsite prie stiprintuvo
PRE OUT L/R lizdų, galėsite mėgautis iš sistemos garsiakalbių sklindančiu garsu.
LT
Prie analoginio
garso įvesties (L/R)
lizdų
Baltas
Raudonas
Baltas
Raudonas
Garso kabelis (nepridedamas)
Patarimas
[PRE OUT] nustatymą galite pakeisti naudodamiesi meniu. Išsamios informacijos žr. 29 psl.
17LT
3 jungtis: kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą)
1
Stiprintuvo AC IN lizdą kintamosios srovės maitinimo laidu
(maitinimo tinklo laidu) (pridedamas) prijunkite prie sieninio
elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (pridedamas)
2 Paspauskite  (maitinimas), kad stiprintuvą įjungtumėte.
18LT
Muzikos klausymasis:
Kaip klausytis muzikos šaltinio iš
WALKMAN®, išmaniojo telefono ar
AV įrangos
Daugiau informacijos apie palaikomus formatus žr. dokumento „Atsargumo priemonės /
specifikacijos“ (atskiras vadovas) skyrelį „Specifikacijos“.
LT
WALKMAN prievadas
(skirtas prijungti
WALKMAN® / „Xperia“)
Garsumo valdymo rankenėlė
1
Įrangą prijunkite, kad galėtumėte atkurti (10–18 psl.).
2 Kelis kartus paspauskite OUTPUT, kad kaip išvestį pasirinktumėte
ausinių lizdą.
Ekrano lange bus rodomas pasirinktos išvesties pavadinimas.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Patarimas
Pasirinkus PRE OUT L/R lizdus, ekrano lange rodomas [PRE OUT].
19LT
3 Patikrinkite, ar užsidega indikatorius ant pasirinkto ausinių lizdo.
Patarimas
Pasirinkus PRE OUT L/R lizdus, išjungiami visi ausinių lizdų indikatoriai.
4 Kelis kartus paspauskite INPUT, kad ekrano lange būtų rodomas
įrangos, kurioje yra muzikos šaltinis, įvesties pavadinimas.
Įrangos ir įvesties pavadinimas
WALKMAN® / išmanusis telefonas: [WALKMAN]
Įranga, kurioje yra analoginio garso (LINE) išvesties lizdai: [ANALOG (LINE)]
Įranga, kurioje yra bendraašis skaitmeninės išvesties lizdas: [DIGITAL (COAX)]
Įranga, kurioje yra optinės skaitmeninės išvesties lizdas: [DIGITAL (OPT)]
5 Paleiskite įrangą, kurioje yra muzikos šaltinis.
6 Pasukite garsumo valdymo rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumo lygį.
Atsižvelgiant į ausines, garsumas gali likti mažas. Tokiu atveju GAIN nustatykite
į padėtį „H“ (prieš tai sumažinę garsumą). Naudojant įprastai GAIN turėtų būti
nustatytas į padėtį „L“.
20LT
Kaip klausytis muzikos šaltinio
iš kompiuterio
Kompiuterio paruošimas
LT
USB prievado tvarkyklės įdiegimas
1
Kelis kartus paspausdami INPUT pasirinkite [PC (USB-B)].
Ekrano lange bus rodomas [PC (USB-B)].
2 Įjunkite kompiuterį ir įdiekite stiprintuvo USB prievado tvarkyklę.
Tvarkyklės diegimo būdas skiriasi atsižvelgiant į prijungto kompiuterio operacinę sistemą.
 „Windows 7“/ „Windows 8“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“
Jei kompiuteris stiprintuvą aptinka, USB prievado tvarkyklė įdiegiama automatiškai.
 „Windows Vista“
Apsilankykite svetainėje įvedę toliau nurodytą URL. Svetainės paieškos lange įveskite
„TA-ZH1ES“, atsisiųskite USB prievado tvarkykles ir jas įdiekite.
Europos klientams: http://support.sony-europe.com/
JAV ir Kanados klientams: http://esupport.sony.com/
Klientams kituose regionuose: http://www.sony-asia.com/support
 „Mac“
Tvarkyklės įdiegti nereikia.
21LT
Patarimas
Jei „Windows 7“ / „Windows 8“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“ kompiuteryje tvarkyklė neįdiegta,
apsilankykite svetainėje toliau pateiktu URL adresu. Svetainės paieškos lange įveskite „TA-ZH1ES“,
atsisiųskite USB prievado tvarkykles ir jas įdiekite.
Europos klientams: http://support.sony-europe.com/
JAV ir Kanados klientams: http://esupport.sony.com/
Klientams kituose regionuose: http://www.sony-asia.com/support
„Hi‑Res Audio Player“ programinės įrangos įdiegimas
1
„Hi-Res Audio Player“ įdiekite kompiuteryje, kuriame buvo įdiegta
USB prievado tvarkyklė.
Apsilankykite svetainėje įvedę toliau nurodytą URL. Svetainės paieškos lange įveskite
„TA-ZH1ES“, tada atsisiųskite ir įdiekite „Hi-Res Audio Player“. Informacijos apie diegimą
ir naudojimą žr. tuo pačiu URL.
Europos klientams: http://support.sony-europe.com/
JAV ir Kanados klientams: http://esupport.sony.com/
Klientams kituose regionuose: http://www.sony-asia.com/support
2 Paleiskite kompiuteryje įdiegtą „Hi-Res Audio Player“.
3 „Hi-Res Audio Player“ įrankių juostoje pasirinkite [Configure] –
[Device], tada kaip [Device] pasirinkite [Sony Headphone Amplifier
Driver].
Kompiuterio parengimas baigtas.
22LT
„Hi-Res Audio Player“ funkcijos
„Hi-Res Audio Player“ yra grotuvo programinė įranga, kurią naudojant galima lengvai atkurti
aukštos kokybės garso failus.
•• Lengvas didelės raiškos garso failų atkūrimas
Didelės raiškos garso failus (pvz., DSD failus, įsigytus internetinėse muzikos parduotuvėse,
ir kt.) atkurti galite įrenginį prijungę prie kompiuterio ir nustatę paprastus programinės
įrangos parametrus.
•• Grojaraščio funkcija
Norėdami kurti grojaraščius ir norima eilės tvarka klausytis mėgstamų įrašų, muzikos failus
nutempkite į „Hi-Res Audio Player“. Sukurtus grojaraščius galima įrašyti ir redaguoti.
•• Geresnė garso kokybė klausantis muzikos
Jei prieš atkuriant garso duomenys įrašomi aktyviojoje kompiuterio atmintyje, sumažėja
procesoriaus apkrova, todėl atkuriant muzikos failus būna stabilesnė garso kokybė.
LT
Palaikomas formatas
„Hi-Res Audio Player“ palaiko toliau nurodytus garso failų formatus.
•• DSF (.dsf): 2,8 MHz / 5,6 MHz / 11,2 MHz / 22,4 MHz
•• DSDIFF (.dff): 2,8 MHz / 5,6 MHz / 11,2 MHz / 22,4 MHz
•• PCM (.wav / .aiff / .aif): 44,1–768 kHz, 16–32 bitų
•• FLAC (.flac): 44,1–384 kHz, 16–32 bitų
•• ALAC (.m4a): 44,1–384 kHz, 16–32 bitų
•• MP3 (.mp3): 32–320 kb/s
23LT
Kaip leisti muzikos šaltinį iš kompiuterio
Muzikos šaltinį leiskite kompiuteryje įdiegta „Hi-Res Audio Player“ programine įranga.
Garsumo valdymo
rankenėlė
1
Kelis kartus paspauskite OUTPUT, kad kaip išvestį pasirinktumėte
ausinių lizdą.
Ekrano lange bus rodomas pasirinktos išvesties pavadinimas.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Patarimas
Pasirinkus PRE OUT L/R lizdus, ekrano lange rodomas [PRE OUT].
24LT
2 Patikrinkite, ar užsidega indikatorius ant pasirinkto ausinių lizdo.
LT
Patarimas
Pasirinkus PRE OUT L/R lizdus, išjungiami visi ausinių lizdų indikatoriai.
3 Kelis kartus paspausdami INPUT pasirinkite [PC (USB-B)].
Ekrano lange bus rodomas [PC (USB-B)].
4 Paleiskite „Hi-Res Audio Player“ ir leiskite muzikos šaltinį.
Daugiau informacijos apie „Hi-Res Audio Player“ žr. 23. psl.
5 Pasukite garsumo valdymo rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumo lygį.
Atsižvelgiant į ausines, garsumas gali likti mažas. Tokiu atveju GAIN nustatykite
į padėtį „H“ (prieš tai sumažinę garsumą). Naudojant įprastai GAIN turėtų būti
nustatytas į padėtį „L“.
25LT
Kaip naudotis įvairiomis funkcijomis:
Kaip pakeisti ekrano langą
Ekrano lange rodomus elementus galite
pakeisti paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką DISPLAY arba naudodamiesi
meniu.
Įprasto atkūrimo ekranas [NORMAL]
 Įvesties pavadinimas
 Garsumo lygis
 Įvesties signalo formatas
Įvesties / išvesties signalo ekranas [FORMAT]
 Įvesties signalo formatas
1
Paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką
DISPLAY.
Ekrano langas pasikeičia, kaip nurodyta
toliau.
 Įvesties signalo diskretizavimo
dažnis
 Įvesties signalo bitų skaičius
Atsižvelgiant į įvesties signalą, jis gali
būti rodomas netinkamai.
 Išvesties signalo bitų skaičius
 Išvesties signalo diskretizavimo
dažnis
 Išvesties signalo formatas
26LT
Meniu naudojimas
Ekrano lange rodomame meniu galite atlikti
įvairius nustatymus.
3 Paspausdami / pasirinkite
nustatymo reikšmę, tada
paspauskite ENTER.
Pasirinkta reikšmė bus taikoma ir bus
sugrąžintas atkūrimo ekranas
(žr. psl.: 26).
Ekrano langas
LT
Patarimas
Jei naudodamiesi meniu paspausite MENU/BACK,
meniu bus atšauktas ir bus sugrąžintas atkūrimo
ekranas.
1
Paspauskite MENU/BACK.
Ekrano lange bus rodomas meniu.
Kaip iš naujo nustatyti
numatytuosius gamyklinius
nustatymus
Galite iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius įvesties, garsumo ir meniu
nustatymus.
1
2 Paspausdami / pasirinkite
meniu elementą, tada
paspauskite ENTER.
Meniu elementas
Paspausdami  (maitinimas)
stiprintuvą išjunkite.
2 Mygtuką  (maitinimas)
Nustatymo reikšmė
palaikykite nuspaustą
bent 7 sek.
Ekrano lange rodomas užrašas [MEMORY
CLEARED!] ir vėl nustatomi numatytieji
gamykliniai nustatymai.
Kai nustatomos reikšmės
kairėje rodoma  arba , galite
pasirinkti nustatomą reikšmę.
Slankjuostė
Daugiau informacijos apie nustatomą
elementą žr. „Meniu elementų sąrašas“
(žr. psl.: 28).
27LT
Meniu elementų sąrašas
Meniu galite nustatyti toliau nurodytus elementus.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Nustatomi elementai
Nustatymo reikšmė
[DSEE HX]
Suspaustas arba CD garso kokybės šaltinis
konvertuojamas į didelės raiškos garsui
beveik prilygstančią kokybę.
DSEE HX funkciją taip pat galite įjungti arba
išjungti paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką DSEE HX. Jei įjungsite,
šiame meniu pasirinktas nustatymas bus
atšauktas.
•• [OFF]: išj.
•• [STANDARD]: standartinis režimas
•• [FEMALE VOCAL]: moteriškam vokalui
tinkamas režimas
•• [MALE VOCAL]: vyriškam vokalui tinkamas
režimas
•• [PERCUSSION]: mušamiesiems
instrumentams tinkamas režimas
•• [STRINGS]: styginiams instrumentams
tinkamas režimas
Pastaba
DSEE HX funkcija veikia tik su PCM signalu, kurio
diskretizavimo dažnis ne didesnis nei 48 kHz ir
bitų skaičius ne didesnis nei 24 bitai.
[DSD REMASTERING]
Visi PCM signalai konvertuojami į 11,2 MHz
DSD signalus.
Šis nustatymas veikia taip pat kaip
nuotolinio valdymo pulto mygtukas
DSD REMASTERING.
•• [OFF]: išj.
[D.C.PHASE LINEARIZER]
Suteikia galimybę taikyti tradiciniam
analoginiam stiprintuvui artimus žemųjų
dažnių fazės parametrus.
•• [OFF]: išj.
[DIMMER]
Pakeičiamas ekrano lango šviesumas ir
įjungiami / išjungiami indikatoriai.
•• [BRIGHT]: ekrano langas ir indikatoriai
•• [ON]: įj.
•• [ON]: įj.
yra ryškūs.
•• [DARK]: ekrano langas pritemdytas.
•• [DISPLAY OFF]: ekrano langas ir indikatoriai
išjungti.
Pastabos
••  (maitinimas) indikatorius nebus išjungtas ir
nuo šio nustatymo nepriklauso.
•• Naudojant stiprintuvą ar nuotolinio valdymo
pultą ekrano langas švies ryškiai nepaisant šio
nustatymo.
28LT
Nustatomi elementai
Nustatymo reikšmė
[DISPLAY]
Pakeičiamas atkūrimo metu ekrano
lange rodomas ekranas.
Šis nustatymas veikia taip pat kaip
nuotolinio valdymo pulto mygtukas
DISPLAY.
•• [NORMAL]: įprasto atkūrimo ekranas
[AUTO VOLUME DOWN]
Stiprintuvo garsumas sumažinamas
automatiškai, kai keičiama išvestis,
įdedamas arba ištraukiamas ausinių
kištukas, keičiamas pasirenkamojo
jungiklio GAIN nustatymas arba
stiprintuvas įjungiamas nustačius
per didelį garsumo lygį.
•• [OFF]: išj.
[ANALOG IN FORMAT]
Pasirenkamas iš LINE IN L/R lizdų
perduodamo garso signalo atkūrimo
formatas.
Pasirinkite iš toliau nurodytų formatų.
[PCM48kHz] / [PCM96kHz] / [PCM192kHz] /
[DSD2.8MHz] / [DSD5.6MHz] / [DSD11.2MHz]
(įvesties pavadinimas, įvesties signalas,
garsumo lygis)
•• [FORMAT]: įvesties / išvesties signalo
ekranas (įvesties / išvesties signalo
formatas, diskretizavimo dažnis ir bitų
skaičius)
LT
•• [ON]: įj.
Pastaba
Šia funkcija galima reguliuoti tik ausinių lygį.
PRE OUT garsumo lygis nėra keičiamas.
Pastaba
DSEE HX funkcija veikia, tik jei pasirinktas
[PCM48kHz] formatas.
[PRE OUT]
Garsas išvedamas iš PRE OUT L/R lizdų.
•• [OFF]: išj.
•• [VARIABLE]: šį nustatymą pasirinkite
reguliuodami stiprintuvo garsumo lygį.
•• [FIXED]: šį nustatymą pasirinkite
reguliuodami prijungtos įrangos garsumo
lygį. Garsas išvedamas taikant fiksuotą
garsumo lygį.
Pastaba
Nustačius [OFF] parinktį, [PRE OUT] nėra rodoma kaip
išvestis, kurią galima pasirinkti mygtuku OUTPUT.
[AUTO STANDBY]
Stiprintuvas išjungiamas automatiškai,
jei apie 20 minučių yra tylus ir nėra
naudojamas.
•• [OFF]: išj.
[LR BALANCE]
Reguliuojamas iš ausinių lizdo arba
PRE OUT L/R lizdų išvedamo išvesties
signalo kairysis ir dešinysis balansas.
Reguliuokite toliau nurodytame diapazone.
[L+6.00dB] - [CENTER] - [R+6.00dB]
(0,25 dB intervalais)
•• [ON]: įj.
Pastaba
Numatytasis nustatymas skiriasi atsižvelgiant į vietą.
Patarimas
Ausinių lizdų ir PRE OUT L/R lizdų [LR BALANCE]
galite nustatyti atskirai.
29LT
Trikčių šalinimas
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti maitinimo.
••Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
••Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į stiprintuvo nuotolinio valdymo jutiklį (žr. psl.: 4).
••Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir stiprintuvo esančias kliūtis.
••Abu nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus pakeiskite naujais (žr. psl.: 9).
DSEE HX indikatorius nedega, nors DSEE HX funkcija yra įjungta.
••DSEE HX funkcija neveikia, atsižvelgiant į įvesties signalą. Jei DSEE HX funkcija įjungiama esant
nepalaikomam įvesties signalui, DSEE HX įsižiebia ir tuojau pat išsijungia. Daugiau informacijos
apie palaikomą įvesties signalą žr. 28 psl.
Stiprintuvas automatiškai išjungiamas.
••Jei meniu nustatymo elementas [AUTO STANDBY] nustatytas kaip [ON], stiprintuvas išjungiamas
automatiškai, jei apie 20 minučių yra tylus ir nėra naudojamas. Prieš stiprintuvą išjungiant, laikas
iki stiprintuvo išjungimo vieną minutę rodomas ekrano lange.
••Nuo stiprintuvo atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą), tada
stiprintuvą vėl įjunkite. Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Ekrano lange rodomas užrašas [PROTECTOR].
••Užrašas [PROTECTOR] rodomas, jei ausinių lizdui tiekiama neįprasta srovė arba neįprastai pakyla
stiprintuvo temperatūra. Tokiu atveju iš stiprintuvo ištraukite ausinių kištuką, tada paspauskite 
(maitinimas).
Ekrano lange rodomas užrašas [OVER CURRENT].
••Užrašas [OVER CURRENT] rodomas, jei WALKMAN prievado (WALKMAN® / „Xperia“ jungties)
USB kabeliui tiekiama neįprasta srovė. Tokiu atveju iš stiprintuvo ištraukite USB kabelį, tada
paspauskite  (maitinimas).
30LT
Ekrano lange nėra rodoma jokių elementų.
••Patikrinkite, ar meniu nustatymo elementas [DIMMER] nėra nustatytas kaip [DISPLAY OFF]
(žr. psl.: 28).
••Ekrano lango ryškumą sureguliuokite paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką DIMMER.
Garsas
LT
Garsas neišvedamas iš stiprintuvo.
Patikrinkite stiprintuvą vadovaudamiesi toliau aprašytomis trikčių priežastimis.
••Patikrinkite garsumo lygį arba atšaukite nutildymą (žr. psl.: 8).
••Patikrinkite, ar užsidega ausinių lizdo indikatorius. Jei jis išsijungia, kelis kartus paspausdami
OUTPUT pasirinkite ausinių lizdą (4, 19, 24 psl.).
••Patikrinkite, ar ausinių kištukas tvirtai įstatytas į ausinių lizdą.
••Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties lizdas.
••Patikrinkite, ar stiprintuvas ir prijungta įranga įjungti.
••Patikrinkite, ar įvesties garso formatas suderinamas su stiprintuvu. Daugiau informacijos
apie palaikomus formatus žr. dokumentoo „Atsargumo priemonės / specifikacijos“
(atskiras vadovas) skyrelį „Specifikacijos“.
Patikrinkite kompiuterį vadovaudamiesi toliau aprašytomis trikčių priežastimis.
••Kai prie stiprintuvo USB-B prievado prijungiate kompiuterį („Windows“), patikrinkite,
ar kompiuteryje įdiegta skirtoji tvarkyklė (žr. psl.: 21).
••Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas OS arba atkūrimo programinės įrangos garsumo lygis arba
ar garsas nėra nutildytas.
••Jei paleistos kelios atkūrimo programos, garsas gali nebūti išvestas. Tokiu atveju paleiskite tik tą
atkūrimo programinę įrangą, kurią norite naudoti įrašams leisti.
••Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatytas atkūrimo įrenginys yra „Sony Headphone Amplifier
Driver“. Jei ne, pakeiskite kompiuterio OS nustatymą.
Negalima atkurti kelių kanalų šaltinio.
••Stiprintuvas palaiko tik 2 kanalų muzikos šaltinį.
31LT
Iš PRE OUT L/R lizdų neišvedamas garsas.
••Patikrinkite, ar meniu nustatymo elementas [PRE OUT] nėra nustatytas kaip [OFF] (žr. psl.: 29).
Automatiškai keičiamas garsumo lygis.
••Stiprintuvo garsumo lygis sumažinamas automatiškai, kai keičiama išvestis, įdedamas arba
ištraukiamas ausinių kištukas, keičiamas pasirenkamojo jungiklio GAIN nustatymas arba
stiprintuvas įjungiamas nustačius per didelį garsumo lygį. Jei šios funkcijos naudoti nenorite,
meniu nustatymo elementą [AUTO VOLUME DOWN] nustatykite kaip [OFF] (žr. psl.: 29).
Skleidžiamas triukšmas.
Triukšmo gali atsirasti, kai naudojamas toliau nurodytos būsenos kompiuteris.
••Paleistos ir pakaitomis naudojamos kelios atkūrimo programos („Hi-Res Audio Player“ ar kitos
trečiųjų šalių atkūrimo programos).
••Triukšmas gali susidaryti dėl kitos programinės įrangos, kuri veikia atkūrimo metu.
Triukšmas gali susidaryti toliau nurodytu atveju.
••Triukšmo gali atsirasti, kai DSD signalas yra atkuriamas prie stiprintuvo prijungus ausines su
triukšmo mažinimo funkcija.
USB-B
USB įrenginys neaptiktas.
••Stiprintuvą išjunkite, atjunkite USB įrenginį, stiprintuvą įjunkite, tada USB įrenginį vėl prijunkite.
••USB įrenginys gali veikti netinkamai. Šios problemos sprendimo būdo ieškokite jo naudojimo
instrukcijoje.
Garsas atkuriamas per prijungto kompiuterio garsiakalbį.
••Jei prijungėte „Windows“ kompiuterį, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta skirtoji tvarkyklė
(žr. psl.: 21).
••Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatytas atkūrimo įrenginys yra „Sony Headphone Amplifier
Driver“. Jei ne, pakeiskite kompiuterio OS nustatymą.
32LT
Rodyklė
O
A
P
Aktyvusis garsiakalbis............................... 17
ANALOG IN FORMAT................................ 29
Atsargumo priemonės / specifikacijos..... 2
Ausinės..................................................... 14
Ausinių lizdas............................................. 5
AUTO STANDBY........................................ 29
AUTO VOLUME DOWN............................. 29
AV įranga................................................... 11
C
OVER CURRENT........................................ 30
PRE OUT.............................................. 17, 29
PROTECTOR.............................................. 30
S
Subalansuota jungtis............................... 14
U
USB prievado tvarkyklė............................ 21
W
CD grotuvas............................................... 11
WALKMAN®.............................................. 10
Windows.................................................. 21
D
X
D.C.PHASE LINEARIZER............................ 28
DIMMER.................................................... 28
DISPLAY.................................................... 29
DSD RE. indikatorius.................................. 4
DSD REMASTERING.................................. 28
DSEE HX.................................................... 28
LT
XLR4........................................................... 5
E
Ekrano langas.......................................... 26
G
GAIN................................................... 20, 25
Garso išvesties lizdai................................ 17
Grotuvas.................................................... 11
H
Hi-Res Audio Player................................. 22
I
Integruotas stiprintuvas........................... 17
Išmanusis telefonas................................. 10
K
Kompiuteris.............................................. 13
L
LR BALANCE............................................. 29
M
Mac........................................................... 21
Maitinimo elementas................................. 9
Meniu elementų sąrašas......................... 28
N
Nesubalansuota jungtis........................... 16
Nuotolinio valdymo pultas........................ 8
33LT
© „Sony Corporation“, 2016 m.
4-598-254-11(1) (LT)
Download PDF

advertising