Sony | DSC-T700 | Sony DSC-T700 Инструкции за експлоатация

4-000-951-13(1)
4-000-951-13(1)
Подготовка за експлоатация
Цифров фотоапарат
Ръководство
за експлоатация
DSC-T700
Преди да започнете да
работите с устройството,
моля, прочетете изцяло
това ръководство и
го запазете за бъдещи справки.
Запис/преглед на изображения
Използване на
функциите за запис
Използване на
функциите за преглед
Изтриване на изображения
Свързване на други устройства
Промяна на настройките
на фотоапарата
© 2008 Sony Corporation
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния
номер на мястото, оставено по-долу.
Обръщайте се към тези цифри винаги,
когато ви се наложи да се свържете с
вашия дилър на Sony относно този
продукт.
Модел №. DSC-Т700
Сериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
За ваша безопасност, моля, прочетете
напълно тези инструкции за безопасност преди да започнете работа с
устройството, и запазете ръководството за бъдещи справки.
Внимателно спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции, описани в приложението или в
ръководството за експлоатация.
Използване
| Източници на захранване
Това устройство е проектирано да работи единствено с видовете източници
на захранване, указани на етикета. Ако не
сте сигурни за вида на електричеството
във вашия дом, се обърнете към местната
електрическа компания за подробности. За
информация относно видовете устройства, които работят със захранване от
батерията или други източници, се обърнете към ръководството за експлоатация.
| Поляризация
Възможно е това устройство да е оборудвано с поляризиран променливотоков
захранващ кабел (щекерът има трето
краче).
Този вид щекер може да бъде зареден в
контакт от електрическата мрежа само
по един начин. Това е мярка за безопасност.
Ако не успеете за заредите докрай щекера в
контакта, променете посоката на поставянето му. Ако щекерът все още не може
да бъде зареден в контакта, свържете се
с вашия електротехник, за да подмени
контакта. Поради мерки за безопасност,
не отстранявайте третото краче на
поляризиращия щекер.
2
| Свръхнапрежение
Не пренатоварвайте контактите на
електрическата мрежа, кабелите на захранването или преобразуващите приематели
с напрежение, надхвърлящо техните възможности, защото това може да доведе
до пожар или токов удар.
| Предмети и течности
Не пъхайте през отворите на корпуса
каквито и да е било предмети във вътрешността на устройството защото
те могат да се допрат до точки с висок
волтаж и да доведат до късо съединение,
а това може да причини пожар или токов
удар. Не разливайте никакви течности
върху устройството.
| Оборудване
Не използвайте допълнително оборудване,
което не е препоръчано от производителя, защото това може да причини
наранявания.
| Почистване
Преди да почистите устройството или
да полирате корпуса, изключете устройството от контакта на електрическата мрежа. Не използвайте летливи или
аерозолни почистващи средства. За да
почистите външните части на устройството, използвайте меко парче плат,
леко навлажнено с вода.
Инсталиране
| Течности и влага
Не използвайте електрически устройства
близо до вода – например, близо до душкабина, тоалетна, кухненски канали, мокри
помещения или мазета, или в близост до
басейни и др.
| Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел така, че да
не стъпвате върху него. Не поставяйте
каквито и да е вещи върху захранващия
кабел и не го притискайте с тежки предмети. Особено внимавайте за местата,
от където излизат щекерите, а също и
за участъка на кабела, намиращ се в непосредствена близост до самото тяло на
устройството.
| Аксесоари
Не поставяйте устройството на
нестабилни поставки, стойки, стативи,
скоби или маси. Устройството може да
падне, причинявайки сериозни наранявания
на деца или възрастни, а падането може
да доведе до сериозни повреди и в самото
устройство. Използвайте единствено поставката, статива, скобата или масата,
препоръчани от производителя.
| Вентилация
Отворите на корпуса служат за постигане
на вентилация и охлаждане на устройството. За да осигурите правилната работа
на устройството и за да предпазите устройството от прегряване, тези отвори
никога не трябва да бъдат покривани или
блокирани.
– Никога не покривайте отворите с парче
плат или друг материал.
– Никога не покривайте отворите, като
поставяте устройството върху легло, диван, килим или друга подобна повърхност.
– Никога не поставяйте устройството в
затворени пространства, като например
в шкаф или вграден рафт, където няма
подходящи условия за вентилация.
– Не поставяйте устройството в близост
до източници на радиация или в близост
до топлинен източник, а също и на места,
където устройството може да бъде изложено на пряка слънчева светлина.
| Светкавици
За допълнителна защита на устройството, по време на светкавични бури,
или когато не планирате да използвате
устройството за дълъг период от време,
изключвайте устройството от стенния
контакт и изключвайте антената или кабела на системата. Това ще предотврати
повреда в следствие на светкавични бури
или токов удар.
Сервизиране
| Повреди, които изискват намесата на
квалифициран сервиз.
Изключете устройството от стенния
контакт и се обърнете към квалифициран
персонал при следните случаи:
– Когато захранващият кабел или щекерът са
повредени или изгорели.
– Ако сте разлели течност върху устройството или ако във вътрешността на устройството е попаднал някакъв предмет.
– Ако устройството е било намокрено от
дъжд или вода.
– Ако устройството е било изложено на
силен удар, например, ако е било изтървано,
или ако корпусът на устройството е
счупен.
– Ако устройството не работи нормално,
когато следвате указанията на ръководството за експлоатация. Регулирайте само
настройките, който са указани в ръководството за експлоатация. Неправилно
извършени настройки могат да доведат до
повреда, чието отстраняване и връщането
на устройството в нормално състояние
може да отнеме дълъг престой в сервиз.
– Когато устройството проявява различия
от нормалното функциониране, това е
индикация, че трябва да се свържете със
специализиран сервиз.
| Поправка
Не се опитвайте сами да отстраните
повреда, тъй като отварянето на корпуса на
устройството може да ви изложи на опасен
волтаж или да доведе до нараняване.
За извършването на каквито и да е сервизни
поправки се обръщайте единствено към
квалифициран сервиз.
| Подмяна на частите
Ако се наложи да извършите подмяна на части на устройството, уверете се, че подмяната се извършва от квалифициран персонал и
че за подмяна се използват единствено части,
указани от производителя.
Нерегламентираната смяна на части може
да доведе до пожар, токов удар или до
нараняване.
| Проверка на безопасността
За да се уверите, че устройството работи
безопасно, след всяка извършена поправка на
устройството в сервиз помолете техника да
извърши рутинна проверка на безопасността
(както е указано от производителя).
3
Първо прочетете това
ВНИМАНИЕ
Подменяйте батериите единствено
с указания вид. Противното може да
доведе до нараняване или пожар.
Не излагайте батериите на изключително високи температури, като
например на въздействието на огън,
директна слънчева светлина или
подобни.
Зарядно устройство за батерии
Това устройство работи правилно
при инсталация и във вертикална, и в
хоризонтална позиция.
| Направляваща информация
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел №: DSC-T700
Отговорна компания: Sony
Electronics, Inc.
Адрес:16530 Via Esprilloр
San Diegoр CA 92127 U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Това устройство отговаря на
параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да
отговаря на следните две условия: 1)
Този прибор не трябва да причинява
нежелани радиосмущения и 2) този
прибор трябва да приема всички
засечени радиосигнали, включително
и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
| ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме ви, че всякакви
промени и модификации, които не са
изрично споменати в това упътване,
могат да ви лишат от правото да
използвате това устройство!
4
| Забележка
Това устройство е тествано и
отговаря на изискванията за цифрово
устройство Клас B в съответствие
с параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по съобщенията. Тези ограничения са въведени,
за да осигурят надеждна защита
против нежелани радиосмущения
в битовата техника. Този прибор
генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия, и ако не
бъде инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да
причини нежелани смущения в радио
комуникациите. Въпреки това, няма
гаранции, че в отделни приемници
няма да се появятнежелани смущения.
Ако този прибор причинява нежелани
смущения в радио или телевизионен
приемник, което може да се провери
чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителя
да опита да отстрани нежеланите
смущения, предприемайки една или
повече от следните мерки:
– Да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
– Да увеличи разстоянието между
прибора и приемника.
– Да включи прибора в контактна
розетка от верига, различна от тази,
в която е включен приемникът.
– Да се консултира с продавача или да
се обърне за помощ към опитен радио
или телевизионен специалист.
За потребители в Европа
Този продукт е изпитан и отговаря
на изискванията на ЕМС директивата за използване на свързващи кабели,
по-къси от 3 метра.
| Внимание
Електромагнитни полета с определена честота могат да повлияят на
звука и картината на устройството.
| Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване на операцията по трансфер на
данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
USB кабела.
Приложеният интерфейсен кабел
трябва да бъде използван с оборудването, за да съответства с ограниченията за цифрово устройство,
прилежащи към клас В от част 15 на
FCC правилата.
5
| Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
6
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че батериите не трябва да се третират като
домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се
случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва да бъде постоянно свързан с батерията, батерията
трябва да бъде подменяна само в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, когато
вече нямате нужда от тях, предайте
батериите в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте частта
относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
| Забележки за потребители в държави, попадащи под условията
на Директивите на Европейския
съюз
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За
всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля,
обръщайте се към адресите, указани в
отделните ръководства или в гаранционните документи.
7
Съдържание
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ........................................................ 2
Първо прочетете това .......................................................................... 4
Забележки относно използването на фотоапарата......................... 10
Подготовка за експлоатация ....................... 11
Проверка на приложените аксесоари ................................................... 11
Упътване за частите ............................................................................. 12
Зареждане на комплекта батерии........................................................ 13
Зареждане на комплекта батерии/
“Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта).......................... 15
Сверяване на часовника ......................................................................... 17
Запис/преглед на изображения ..................... 18
Запис на изображения ............................................................................. 18
Преглед на изображения ......................................................................... 19
Запазване на изображения ..................................................................... 20
Използване на функциите за запис.......................... 21
Разпознаване на усмивка и автоматичен запис
(Разпознаване на усмивка) ............................................................... 21
Автоматично разпознаване на условията на запис
(Разпознаване на сцена) ................................................................... 22
Запис от близо (Макро/близко фокусиране) ........................................ 23
Използване на таймера за автоматично изключване ...................... 23
Избор на режим за работа със светкавицата .................................. 24
Фокусиране върху определена точка в рамката ............................... 25
Фокусиране върху лицето на обекта (Разпознаване на лице)......... 25
Избор на размер на изображението
в съответствие с употребата ...................................................... 26
Използване на режим за запис, който отговаря на сцената
(Избор на сцена) ................................................................................ 28
Запис на движещи се изображения ....................................................... 29
Извеждане на минимално количество индикатори(Лесен запис) .... 30
8
Използване на функциите за преглед ...................... 31
Преглед на увеличено изображение (Zoom при възпроизвеждане) .. 31
Извеждане на изображения на цял екран (Широк zoom) ................... 31
Въртене на изображение с вертикална ориентация
(Временно въртене на дисплея) ...................................................... 32
Преглед на неподвижни изображения с музика
(Изреждане на кадри) ........................................................................ 32
Търсене на изображение (Индекс изображение) ................................ 34
Избор на формат на дисплея (Режим на преглед) .............................. 34
Изтриване на изображения ..................................... 36
Изтриване на изведеното изображение ............................................. 36
Изтриване на няколко изображения...................................................... 36
Изтриване на всички изображения (Форматиране) .......................... 37
Свързване на други устройства ............................. 38
Преглед на изображения на телевизионен екран ............................... 38
Отпечатване на неподвижни изображения ........................................ 39
Използване на фотоапарата с компютър........................................... 40
Промяна на настройките на фотоапарата ............ 45
Промяна на дисплея на екрана ............................................................... 45
Настройка на парола за вградената памет....................................... 46
Използване на екрана HOME .................................................................. 47
Използване на опциите в MENU ............................................................ 49
Използване на функциите в режим Автоматично програмиране... 51
Други..................................................................... 52
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot” .............................................. 52
Списък с икони, изведени на екрана ..................................................... 53
Отстраняване на проблеми................................................................... 55
Предпазни мерки ...................................................................................... 57
Спецификации ........................................................................................... 58
9
| Забележки относно използването на фотоапарата
Подсигуряване на данни във вградената памет и “Memory Stick Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
комплекта батерии или “Memory Stick
Duo”, докато лампичката за достъп
свети. Ако го направите, възможно е
данните, записани във вградената памет
или на “Memory Stick Duo”, да се повредят.
Уверете се, че сте копирали данните на
друг носител, за да ги защитите.
Работа с файловете
Когато заредите във фотоапарата
“Memory Stick Duo” без файл за управление,
и когато включите устройството, част
от капацитета на “Memory Stick Duo”
автоматично се използва за създаването
на файл за управление. Тази операцията
изисква известно оперативно време,
след което устройството ще стартира
извършването на следващата операция.
10
Забележки по записа/възпроизвеждането
• Преди да запишете еднократни събития,
направете пробен запис, за да се уверите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах
и влага, а също не е и водоустойчив. Преди да започнете работа с фотоапарата
прочетете “Предпазни мерки” (стр. 57).
• Избягвайте да излагате фотоапарата
на влага. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, може да се
получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или директно към друга ярка светлина. Това може да причини неизправност в
устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го направите,
възможно е фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 57).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност
за правене на записи, подобни действия
могат да направят носителя за запис
неизползваем или да причинят повреда
или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако вследствие на затопляне по повърхността на светкавицата
залепне прах, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с променен
цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е, обаче, върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална
в процеса на снимане и по никакъв начин
не влияе върху качеството на записаното изображение.
• Ако на LCD екрана има капчици или други
течности, незабавно изтрийте екрана
с меко парче плат. Оставянето на течности на LCD екрана може да повреди
качеството на изображението и да
причини неизправност в устройството.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предпазни мерки относно авторското
право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други продукции
да бъдат защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали може да противоречи на закона за
авторското право.
Не се предоставят компенсации за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др., записът
или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерии BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Програмен софтуер Cyber-shot
– “Наръчник за Cyber-shot”
– “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за комплектите за САЩ и
Канада)
Прикрепете ремъка и поставете ръката си
през него, за да предотвратите повреда на
фотоапарата вследствие от изтърване.
| Използване на ремъка на китката
• Комплект акумулаторни батерии NP-BD1
(1)/ Калъф за батериите (1)
| Използване на маркера
Маркерът се използва, когато работите с
панела с операционни бутони. Прикрепете
маркера към ремъка за китката.
• Маркер (1)
Подготовка за експлоатация
Кукичка
Забележкa
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
• Не носете фотоапарата, като държите
маркера. Фотоапаратът може да падне.
• Ремък за китката (1)
• Поставка за станцията F (1)
Поставката за станцията се използва, когато поставяте фотоапарата на Cyber-shot
станцията (не е приложена в комплекта)
11
Упътване за частите
A
B
C
D
E
F
G
Подготовка за експлоатация
H
I
J
Долна част
K
L
M
N
O
Лостче zoom (W/T)
Бутон на затвора
Микрофон
Бутон POWER
Лампичка POWER
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично изключване/Лампичка за
затвора за усмивката/AF илюминатор
Обектив
Капаче на обектива
LCD екран/Панел с операционни
бутони
Бутон (възпроизвеждане)
Кукичка за ремъка за китката/Грип
Високоговорител
Батерия/капаче “Memory Stick Duo”
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5,5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно фотоапарата към статив, ако използвате
по-дълъг винт, и може да повредите
устройството.
P
Q
R
S
T
12
Лост за изваждане на батерията
Лампичка за достъп
Гнездо за “Memory Stick Duo”
Гнездо за зареждане на батерията
Мулти конектор
Зареждане на комплекта батерии
комплекта
1 Заредете
батерии в зарядното
устройство за батерии.
• Можете да използвате батериите,
дори когато са частично заредени.
зарядното
2 Свържете
устройство за батерии
към стенния контакт.
Ако продължите да зареждате
комплекта батерии още около
1 час след като лампичката
CHARGE се изключи, зарядът
на батериите ще ви позволи
да работите с фотоапарата
значително по-дълго време
(пълно зареждане).
За потребители в страните/
регионите, различни от САЩ
и Канада
Захранващ кабел
Подготовка за експлоатация
Комплект
батерии
Лампичка CHARGE
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е
приключило (нормално зареждане)
зареждането приключи, изключете
3 Когато
зарядното за батерии
13
| Време за зареждане
Пълно зареждане
Нормално зареждане
Прибл. 220 минути
Прибл. 160 минути
Забележки
Подготовка за експлоатация
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно разредени батерии при температура на околната среда около 25oС. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от условията,
при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Зарядното устройство за батерии е включено към мрежата от 220 V докато е
включено към стенния контакт, дори ако лампичката CHARGE не свети. Ако се
получи някакъв проблем докато използвате зарядното устройство за батерии,
незабавно изключете захранването, като изключите щекера от стенния контакт
(мрежата от 220 V).
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V
и отстранете батериите от зарядното устройство за батерии.
• Проектирано единствено за употреба със Sony батерии.
| Живот на батериите и брой изображения, които можете да запишете/
прегледате
Живот на батерията (мин.)
Брой на изображенията
Запис на неподвижни
изображения
Прибл. 100
Прибл. 200
Преглед на неподвижни
изображения
Прибл. 210
Прибл. 4200
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Забележкa
• Животът на батериите и броят на изображенията не се променят независимо от
размера на изображението.
z Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите (приложено в комплекта) и променливотоковия адаптер AC-LS5K (не е
приложен в комплекта) във всяка страна или регион, където електрозахранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото
това може да доведе до неизправност.
14
Зареждане на комплекта батерии
1 Отворете капачето.
Подготовка за експлоатация
2 Заредете комплекта батерии.
Изравнете означенията v на батерията
и лостчето за изваждане на батерията,
след това заредете батерията, докато
натискате лостчето по посока на
стрелката.
3 Затворете капачето.
| Проверка на оставащия заряд на
батериите
Индикаторът за оставащ заряд на
батерията се извежда в горния ляв
ъгъл на LCD екрана.
• Капацитетът на батерията намалява с
времето и при продължителна употреба. Когато времето за работа спрямо
заряда на батериите намалява осезаемо
бързо, батерията трябва да бъде подменена. Купете нова.
| За да свалите комплекта батерии
Висок заряд
Нисък заряд
Забележки
• Устройството се нуждае около
минута време, за да изведе правилния
индикатор за оставащо време.
• Възможно е в зависимост от условията на употреба и обстоятелствата,
индикаторът за оставащ заряд да не
показва верни стойности.
• Ако използвате батерия NP-FD1 (не е
приложена в комплекта), след индикатора за оставащо време се извеждат и
минутите.
Лостче за изваждане на батерията
Лампичка за достъп
Плъзнете лостчето за
изваждане на батерията.
Внимавайте да не изпуснете
комплекта батерии.
Забележка
• Никога не отстранявайте батерията/
“Memory Stick Duo” (не е приложен), когато свети лампичката за достъп. Това
може да причини повреда на данните.
15
| Запис във вградената памет
Фотоапаратаът има приблизително
4GB вградена памет, която Ви позволява да записвате и възпроизвеждате
много изображения без да използвате
“Memory Stick Duо” (не е приложен).
| Запис на “Memory Stick Duо”
Когато във фотоапарата е въведен “Memory Stick Duо” можете да
записвате изображения на него и да ги
възпроизвеждате.
Подготовка за експлоатация
Не можете да използвате “Memory
Stick” с фотоапарата.
Въведете
“Memory Stick
Duо” със
страната на
терминала
нагоре и
натиснете
докато чуете
изщракване.
За да отстраните “Memory Stick
Duо” го натиснете веднъж.
“Memory Stick Duо”
Можете да използвате “Memory Stick
PRO Duo” или “Memory Stick PRO-HG
Duo” с фотоапарата.
За подробности относно броя на
изображенията/времето, което
можете да записвате, вижте стр. 27,
30. Други видове “Memory Stick” или
карти с памет не са съвместими с
фотоапарата.
16
“Memory Stick”
Не можете да използвате “Memory
Stick” с този фотоапарат.
| Копиране на изображения между
медии за запис
Не можете да копирате изображения
от вградената памет на “Memory
Stick Duo”, зареден във фотоапарата.
Използвайте “PMB” от приложения
CD-ROM, за да прехвърлите изображения на компютър и след това
изберете медия за запис, на която да
запишете изображенията. За подробности обърнете се към “PMB Guide”
след като сте инсталирали “PMB”
(стр. 41)
Сверяване на часовника
капачето
1 Свалете
на обектива.
Бутон POWER
Фотоапаратът се включва.
Капаче на
обектива
формата
2 Докоснете
на дисплея за желаната дата, след това
докоснете .
Подготовка за експлоатация
• Също така, можете да включите
фотоапарата, като натиснете
бутона POWER.
• Възможно е включването на
захранването и извършването на
операция да отнеме известно време.
всяка опция,
3 Докоснете
след това докоснете
v/V, за да зададете
цифровата й стойност.
• Полунощ се обозначава като
12:00 АМ, а 12 часа по обед –
като 12:00 РМ.
4 Докоснете [OK].
Забележки
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображението.
Използвайки “PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта), вие можете да отпечатвате или да запазвате изображенията с дата.
• Ако зарядът на батериите се изразходва или ако не работите с фотоапарата за
около 3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати изразходването на заряда на батериите (функция Автоматично изключване).
| Повторна настройка на дата и часа
t
(Настройки) t [Clock Settings] (стр. 48).
Докоснете
17
Запис на изображения
1 Свалете капачето на обектива
Фотоапаратът се включва.
Капаче на
фотоапарата
Запис/преглед на изображения
здраво
2 Придържайте
фотоапарата, както
е показано на
илюстрацията.
• Преместете лостчето
zoom (W/T) към страната Т,
за да увеличите, и преместете
към страната W, за да се
върнете към предходния изглед.
бутона на
3 Натиснете
затвора наполовина,
за да фокусирате.
Индикаторът
се извежда,
за да покаже, че функцията
Устойчиво снимане работи.
Когато изображението е на
фокус, се чува звуков сигнал и
индикаторът z светва. Наймалкото разстояние за заснемане
на кадър е приблизително
8 cm (W)/50 cm (Т) (от обектива).
бутона на
4 Натиснете
затвора докрай.
Изображението се записва.
18
Лостче zoom (W/T)
Бутон на затвора
Обозначение
за устойчиво
снимане
AE/AF в заключено положение
z
Преглед на изображения
бутона
1 Натиснете
(възпроизвеждане).
Извежда се последното записано
изображение.
• Когато не можете да възпроизвеждате
изображения, записани с друг фотоапарат,
на това устройство, опитайте да
прегледате изображенията в
режим [Folder View] (стр. 34).
(възпроизвеждане)
| Избор на следващо/
предходно изображение
Докоснете (следващ)/
(предходен) на екрана.
Запис/преглед на изображения
Бутон
| Изтриване на изображение
Докоснете (изтриване),
след това докоснете [OK].
| Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
| Изключване на фотоапарата
Затворете капачето на обектива.
• Можете да изключите фотоапарата, като натиснете бутона POWER.
19
Запазване на изображения
Фотоапаратът има приблизително 4 GB вградена памет, в която можете да
запазвате изображения. Можете да въведете изображения от компютъра във
фотоапарата и да ги преглеждате по всяко време.
на
1 Извеждане
изображения във
фотоапарата
посредством “PMB”.
• За подробности относно
връзката с компютър
или “PMB” вижте стр. 40.
Запис/преглед на изображения
| Преглед на запазени изображения
Можете да възпроизвеждате изображения запазени във фотоапарата чрез функции Scrapbook и Slideshow. Можете да сортирате голям брой изображения като
използвате желания режим за преглед и лесно да ги преглеждате.
Slideshow (стр. 32)
20
Scrapboоk (стр. 33)
Режим за преглед (стр. 34)
Разпознаване на усмивка и автоматичен
запис (Разпознаване на усмивка)
1 Докоснете
Запис) t
(режим
(Автоматична настройка) t
или
t (икона
за усмивка).
разпозна2 Изчакайте
ването на усмивка.
Рамка за разпознаване на усмивка
• Ако натиснете бутона на затвора
докато функцията Smile Shutter
Индикатор за чувствителност
(Разпознаване на усмивка) е активна, при разпознаване на усмивка
фотоапаратът записва изображението в режим Автоматична
настройка и след това се връща в
режим Smile Shutter (Разпознаване на усмивка).
z Съвети за запис на
Използване на функциите за запис
Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора,
фотоапаратът автоматично
записва изображения. Когато
отново докоснете (икона за
усмивка), операцията Smile Shutter
(Разпознаване на усмивка) приключва.
по-добри усмивки
A Не закривайте очите с бретон.
B Опитайте се да разположите лицето
точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка
равнина. Когато очите са присвити,
разпознаването е по-вероятно.
C Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава по-лесно, когато
зъбите са открити.
21
Автоматично разпознаване на условията
на запис (Разпознаване на сцена)
Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и прави снимката.
1 Докоснете
на запис) t
(Режим
(Автоматична настройка)
t
или .
t
2 Докоснете
желан режим t .
(Разпознаване на сцена) t
(Off): Не използва функцията Scene Recognition (Разпознаване на сцена).
(Auto): Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението.
(Advanced): Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението.
В допълнение, когато фотоапаратът разпознае (Запис при нощни
условия), (Запис на портрет при нощни условия),
(Запис при нощни
условия с използване на статив), (Задно осветяване) или (Портрет
при задно осветяване), устройството автоматично записва друго изображение. Когато фотоапаратът разпознае
(Запис на портрет), се включва
функцията Разпознаване на премигването (Anti Blink).
Забележкa
• Функцията Разпознаване на сцена (Scene Recognition) не работи в режими
(Bлизък фокус) или burst запис.
(Mакро),
z Когато фотоапаратът
разпознае сцена
Икона за разпознаване на сцена
Икона
със зададена стойност
22
Когато фотоапаратът определи оптималната
сцена, той извежда съответната икона (Запис при нощни условия), (Запис на портрет
при нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване) или (Портрет при задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро) или (Портрет).
Ако фотоапаратът не разпознае сцената,
устройството записва изображението все
едно функцията Разпознаване на сцена (Scene
Recognition) е зададена в положение [Off].
Запис от близо (Макро/Близко фокусиране)
Използвайте тази настройка, за да уловите прекрасни изображения на малки
обекти, като например насекоми или цветя в близък план.
(Макро)
1 Докоснете
t желан режим t .
Използване на таймера за автоматично
изключване
(таймер
1 Докоснете
за автоматично
включване) t
желан режим t
.
(изключено): Таймерът за
самостоятелно включване не се
използва.
(10-секунден таймер): Задава активиране на таймера след 10 секунди. Използвайте тази настройка, ако желаете да заснемете и себе си. За да
отмените, натиснете .
(2-секунден таймер): Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Използвайте тази настройка, за да предотвратите замъгляване на обекта,
причинено от трептенето на фотоапарата при натискането на бутона
на затвора.
Използване на функциите за запис
(Аuto): Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от отдалечени до близки обекти.
Обикновено задавайте този режим.
(Macro On): Фотоапаратът
регулира фокуса, като задава приоритет на близките обекти. Задайте Macro On, когато снимате близки
обекти.
(Включена функция Близко фокусиране): Използвайте този режим,
за да снимате на още по-близки разстояния, отколкото в режим Макро
(Macro).
Заключен към страната W: Приблизително 1 до 20 cm
2 Натиснете бутона на затвора.
Лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се
чува звуков сигнал, докато затворът се задейства.
23
Избор на режим
за работа със светкавицата
1 Докоснете
(Светкавица) t
желан режим
.
(Автоматична светкавица):
Светва, когато осветлението
или задното осветление е
недостатъчно.
(Активирана светкавица):
Светкавицата винаги се включва.
(Бавна синхронизация): Светкавицата винаги се включва. Скоростта
на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено място. По този
начин можете ясно да заснемете фона, който е извън обсега на светкавицата.
(Изключена светкавица): Светкавицата не се включва.
Забележки
• Не можете да използвате (Flash On – Активирана светкавица) или
(Slow
Synchro – Бавна синхронизация), когато функцията Разпознаване на сцена (Scene
Recognition) е зададена в положение [Auto] или [Advanced].
• Дори когато светкавицата е включена, възможно е тя да не се активира в някои
случаи - като например в режим burst.
24
Фокусиране върху
определена точка в рамката
Просто докоснете точката в рамката, върху която желаете да фокусирате, за
да промените позицията на фокуса.
фотоапара1 Насочете
та към обекта, след
това докоснете
точката в рамката,
върху която желаете
да фокусирате.
• Можете да промените точката за фокусиране колкото пъти желаете, преди
да натиснете бутона на затвора наполовина.
• Ако желаете фотоапаратът автоматично да избере точка за фокусиране,
докоснете
.
Фотоапаратът разпознава лице на обект и фокусира върху него. Можете да изберете приоритет при фокусирането върху обект.
t
1 Докоснете
(Разпознаване на
лице) t
желан режим t
Използване на функциите за запис
Фокусиране върху лицето на обекта
(Разпознаване на лице)
.
(При докосване): Разпознава
лице, когато докоснете област
с лице на екрана.
(Автоматично): Избира
лицето, върху което фотоапаратът автоматично да извърши фокусиране.
(Приоритетно заснемане на деца): Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Приоритетно заснемане на възрастни): Разпознава и записва с
приоритет лицата на възрастни.
25
Избор на размер на изображението
в съответствие с употребата
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който е
записан, когато сте заснемали кадъра.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно ще бъде
отпечатано самото изображение, когато използвате хартия с голям формат.
Колкото по-малък е размерът, толкова повече изображения могат да бъдат записани на един лист хартия. Изберете размер на изображението, който отговаря
на начина, по който ще преглеждате вашите изображения.
t (Размер на
1 изображението)
t
желан режим t
Размер на
изображението
Препоръки за употреба
10M
(3648×2736)
За отпечатване на
изображения в размер до А3+
5M
(2592×1944)
За отпечатване на
изображения в размер до А4
3M
(2048×1536)
За отпечатване на
изображения в размер до L/2L
VGA
(640×480)
За прикрепяне на малки
изображения към
електронна поща
Запис в съотношение 3:2
за фото разпечатки и
пощенски картички
За преглед на изображения на
телевизор с висока резолюция.
3:2 (8M)
(3648×2432)
16:9 (7M)
(3648×2056)
16:9 (2M)
(1920×1080)
26
.
LCD екран
Изображенията се извеждат
със съотношение 4:3 или 3:2.
Забележкa
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата
края на изображението да се
отрежат.
Изображенията ще
запълнят целия екран.
| Брой неподвижни изображения, които можете да запишете
Цифрите в таблицата по-долу показват броя изображения, когато зададете [REC
Mode] в положение [Normal]
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена
памет
Размер
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Прибл. 256 MB 512 MB
4 GB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
988
56
118
242
493
972
1963
5M
1566
89
188
384
781
1541
3111
6324
3M
2512
144
301
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3991
24120
1385
2898
5925
12030
23730
47910
3:2(8M)
996
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
1048
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
4020
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Забележки
Използване на функциите за запис
• Броят на неподвижните изображения се различава в зависимост от условията и
носителя за запис.
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям
от 9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с друго фотоапарат и бъдат възпроизведени
на това устройство, възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на
изображението.
• Когато сте записали голям брой изображения във вградената памет, работата с нея
може да стане малко по-бавна.
27
Използване на режим за запис, който
отговаря на сцената (Избор на сцена)
режима на
1 Изберете
запис.
За да изберете
/ / / / :
Докоснете (Режим
на запис) t желан
режим t .
За да изберете / / / / / :
Докоснете (Режим на запис) t
сцена) t желан режим t .
(High Sensitivity):
Записва изображения без
светкавица при ниска
осветеност.
(Landscape): Фокусира само върху далечни
обекти.
(Soft Snap): Позволява
ви да записвате изображения с по-мека атмосфера за портретни снимки
и снимки на цветя и др.
(Twilight Portrait): Позволява ви да записвате
ясни изображения на хора
на нощен фон без да се
нарушава атмосферата.
(Twilight): Позволява
ви да записвате нощни
сцени с отдалечени
обекти без да губите от
атмосферата на околностите.
28
(Избор на
(Gourmet): Позволява
ви да снимате храни и
блюда в примамващи
цветове.
(Beach): Позволява ви да
записвате по-ясно синевата на водата, заснемайки
кадри на морския бряг или
близо до езеро.
(Snow): Позволява ви
по-ясно да записвате
снежни сцени с бял
цвят.
(Fireworks): Позволява ви да записвате
фойерверки в целия им
блясък.
(Underwater): Позволява ви да записвате под
вода с естествени цветове, само с прикрепен
водонепромокаем калъф.
(Hi- Speed Shutter):
Позволява ви да записвате бързо-движещи се
обекти, намиращи се на
светли места.
Запис на движещи се изображения
1 Докоснете
на запис) t
(Режим
(Режим
на движещи се
изображения) t .
докрай бутона на затвора, за да за2 Натиснете
почнете запис.
натиснете докрай бутона на затвора,
3 Отново
за да спрете записа.
Бутон
#
Y
./N
Действие
Сила на звука
Възпроизвеждане
Стоп
Бързо превъртане напред/назад
| Размер на изображението
Размер на движещо
се изображение
Кадри/
Секунда
Препоръки за употреба
640(Fine) (640х480)
Прибл. 30
За възпроизвеждане на телевизор
(високо качество на картината)
640 (Standard) (640х480)
Прибл. 17
За възпроизвеждане на телевизор
(стандартно качество на картината)
320 (320х240)
Прибл. 8
За прикрепяне към електронна поща
Използване на функциите за запис
| Преглед на движещи се изображения
(Възпроизвеждане) и докоснете бутоните (следващ)/
Натиснете бутона
(предходен), за да изберете движещото се изображения, което желаете да
прегледате.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството.
Колкото по-голям е броят на кадрите в секунда, толкова по-лесно се възпроизвежда изображението.
29
| Максимално време за запис
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са
общите времена за всички файлове с движещи се изображения. Максималната
дължина на непрекъснат файл с движещо се изображение е около 10 минути
(Единици: часове: минути: секунди)
Капацитет Вградена
памет
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Прибл. 256 MB 512 MB
4 GB
Размер
640(
0:50:10 0:02:50 0:06:00
640(Добро)
640(Стандартно)
640(
3:00:50 0:10:20 0:21:40
0:12:20
0:25:00
0:44:20
1:30:10
320
2:57:40
6:01:00
11:52:00
23:57:30 48:41:50
12:03:30
0:41:30
1:25:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:49:20
1:39:40
3:22:50
2:58:00
5:59:20 12:10:20
Забележки
• Времето за запис се различава в зависимост от условията и носителя за запис.
• Когато използвате “Memory Stick Duo”, филми с размер [640(Fine)] могат да бъдат
записани на “Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратът не поддържа запис или възпроизвеждане на HD движещи се изображения.
• Когато сте записали голям брой изображения във вградената памет, работата с нея
може да стане малко по-бавна.
Извеждане на минимално количество
индикатори (Лесен запис)
Този режим намалява минималното количество настройки и индикаторите се
виждат по-лесно.
1 Докоснете
запис) t
.
(Режим на запис) t
Действие
Таймер за автоматично включване
30
(Лесен
Как да промените
(10-секунден таймер) или
Изберете
(изключен) с бутона
.
Размер на изображението
t Изберете [Large] или [Small] в [Image Size]
Светкавица
t Изберете [Auto] или [Off] във [Flash]
| Връщане към нормален дисплей
Докоснете
(Режим на запис) t
(Автоматична настройка) t
.
Преглед на увеличено изображение
(Zoom при възпроизвеждане)
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане), за
да изведете изображението, след това
докоснете областта,
която желаете да
увеличите.
Изображението се увеличава два пъти като областта, която сте докоснали, остава в центъра.
Когато
е зададен в положение [Image Only], докоснете центъра на екрана; след това докоснете областта, която желаете да увеличите.
zoom ска
2 Регулирайте
лата и позицията.
Показва изведената област
на цялото изображение
Извеждане на изображения на цял екран
(Широк zoom)
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане),
Използване на функциите за преглед
Zoom скалата се увеличава всеки
път, когато докоснете екрана.
/ / / : Регулирайте позицията.
/ : Променя на zoom скалата.
: Включва/изключва / / / .
: Отменя zoom при
възпроизвеждане.
за да изведете
неподвижното
изображение, след
това докоснете .
• Отново докоснете
, за да
приключите функцията Широк zoom.
31
Въртене на вертикално ориентирано
изображение (Временно въртене на дисплея)
бутона
1 Натиснете
изведете неподвиж-
(Възпроизвеждане), за да
ното изображение,
след това изберете
изображенията във
вертикална позиция
и докоснете .
• Отново докоснете ,
за да спрете извеждането.
Преглед на неподвижни изображения
с музика (Изреждане на кадри)
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане), за
да изведете неподвижно изображение, след
това докоснете
(Изреждане на кадри).
2 Докоснете [Start].
Изреждането на кадри започва.
• За да приключите изреждането на кадри, докоснете екрана и след това докоснете [Exit].
z Избор на музика за фон
32
Можете да прехвърляте към фотоапарата желан от вас музикален файл от диск или МР3
файл. За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в
комплекта) на вашия компютър (стр. 41) и следвайте стъпките, описани по-долу:
A Докоснете
t
(Slideshow) t [Music Tool] t [Download Music].
B Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър.
C Стартирайте “Music Transfer”.
За подробности относно работата с “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music
Transfer”.
Преглед на изображения в дисплей Scrapbook
Фотоапаратът автоматично извежда изображения на фон, който наподобява
домашен фотоалбум.
бутон
1 Натиснете
(Playback), за да изведете неподвижно
изображение, след
това докоснете
(Scrapbook) t
t
.
страницата
2 Сменете
посредством
.
/
Забележка
• Дисплей Scrapbook не е наличен, когато режимът за преглед е в позиция [Folder View].
z За да изберете метод на запазване
[Save This Page]: Запазете страницата, която преглеждате в момента.
[Select pages and save]: Докоснете
/ , за да изведете изображение, след
това докоснете изображението, което ще запазите.
[Save All Pages in Scrapbook]: Запазва всички изображения в scrapbook.
Използване на функциите за преглед
/ : Запазване на изображение на
носител за запис.
: Избор на фон.
: Старт на автоматично
възпроизвеждане.
Докоснете екрана, за да спрете
автоматичното възпроизвеждане.
: Изход.
: Върнете се към първоначалната корица.
Размерът на запазените изображения е 3М.
33
Търсене на изображение (Индекс изображение)
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане),
за да изведете
изображение, след
това докоснете
(Индекс изображение).
• Ако докоснете
, вие можете да зададете броя на изведените изображения
в индекс екрана на 12 или 20 изображения.
бутоните
2 Докоснете
/ , за да обърнете
страниците.
• За да се върнете в екран с единично
изображение, докоснете
миниатюрното изображение.
Избор на формат на дисплея
(Режим на преглед)
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения,
когато използвате “Memory Stick Duo”.
бутона
3 Натиснете
(Възпроизвеждане), за
да изведете изображение, след това
докоснете (Индекс
изображение) t
(Режим Преглед) t желан режим.
(Date View): Извежда изображенията по дата.
(Event View): Анализира датите на запис и честотата, автоматично
организира изображения в групи и ги възпроизвежда.
(Favorites): Извежда изображения, регистрирани като Favorites (любими).
(Folder View): Извежда и организира изображенията по папки.
34
| Лесно откриване на изображения, които трябва да бъдат възпроизведени
Когато зададете преглед по дата/преглед по събитие/преглед по папка:
(Списък по дата),
Когато използвате “Memory Stick Duo”, докоснете
(Списък по събития) или (Избор на папка), за да откриете лесно желаните
изображения.
Списък по дати:
Извежда списък с изображения, записани на
избрана от вас дата.
Списък със събития:
Извежда списък с изображения, регистрирани
към избрано събитие.
Избор на папка:
Докоснете [OK], за
да изведете списък с
изображения, които се
съдържат в избраната
папка.
Favourites (любими): Извежда списък с изображения,
регистрирани в избран номер от списъка Favourites
(любими).
Забележка
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с друг фотоапарат,
прегледайте ги във [Folder View].
Използване на функциите за преглед
Когато зададете Favourites (любими): Mожете да изведете изображения,
записани в списъка Favourites (любими), разделени на шест групи.
35
Изтриване на изведеното изображение
1 Докоснете
(Изтриване) t [OK] (стр. 19).
Изтриване на няколко изображения
(Индекс
1 Докоснете
изображение) t
(Изтриване).
изображения
2 Изберете
за изтриване.
A Докоснете
/ , за да
обърнете страниците, след това
докоснете изображенията,
които желаете да изтриете.
Обозначението се извежда
на избраните изображения.
B Повторете стъпка A.
C Докоснете
t [OK].
Когато избирате изображения, можете да превключите между режими
Единичен екран и Индекс екран, като използвате
.
| Изтриване па дата, събитие или папка
t (Изтриване) t
(Всички в определена дата),
тие) или
(Всички в тази папка) t
t [OK].
36
(Всички в съби-
Изтриване на всички изображения
(Форматиране)
Можете да изтриете всички данни, запазени на “Memory Stick Duo” или вградената памет. Ако заредите “Memory Stick Duo”, всички данни, запазени на “Memory
Stick Duo”, ще се изтрият. Ако няма зареден “Memory Stick Duo”, всички данни,
записани във вградената памет, ще се изтрият. Форматирането трйно изтрива
всички данни, включително защитените изображения.
t
1 Докоснете
(Управление на
паметта) t [Memory
Tool] t
t
[Format] t .
2 Докоснете [OK].
Изтриване на изображения
37
Преглед на изображения на
телевизионен екран
фотоапарата към телевизора,
1 Свържете
като използвате кабела за мулти употреба
(приложен в комплекта).
Към мулти конектор
Кабел за мулти употреба
Към аудио/видео
входни жакове
z Преглед на изображения на HD телевизор
(с висока резолюция)
• Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата,
като свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор с HD кабел с
изходен адаптер (не е приложен в комплекта) или Cyber-shot station (не е приложен
в комплекта).
• Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] в [Main Settings 2], като изберете
(Настройки) в екрана HOME.
• Не можете да преглеждате движещи се изображения, извеждани в [HD(1080i)]
формат на сигнала. Задайте [COMPONENT] в положение [SD], когато преглеждате
движещи се изображения.
38
Отпечатване на неподвижни изображения
Ако имате PictBridge-съвместим принтер, можете да отпечатвате изображения,
като работите по следната процедура.
Първо задайте фотоапарата така, че да можете да осъществите USB връзка
между фотоапарата и принтера.
t
1 Докоснете
(Settings) t [Main
Settings] t
[USB
Connect] t
t
[PictBridge] t .
USB режимът е зададен.
фотоапарата с принтера посредством
2 Свържете
кабела за мулти употреба (приложен в комплекта).
3 Включете принтера.
t (Отпечатване) t
4 Докоснете
желана опция t .
След като извършите връзката, се извежда индикаторът
.
(Това изображение): Отпечатва изведеното изображение.
(Множество изображения): Докоснете / , за да изведете изображение, след това докоснете изображението, което желаете да отпечатате.
Изображението се отпечатва.
z Отпечатване във фотостудио
Не можете да отпечатвате изображения, запазени във вградената памет, директно от
фотоапарата във фотостудиото. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo”
посредством “PMB”, след това занесете “Memory Stick Duo” във фотостудиото.
A Прехвърлете изображенията в компютъра си (стр. 42).
B Поставете “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
C Изберете изображенията, които ще бъдат прехвърлени, след това щракнете върху –
в горния край на екрана
[Cyber-shot (Album/Photo Library supported)]
D Изберете [Cyber-shot(Memory Stick)] и щракнете върху [Export].
За подробности вижте “PMB Guide”.
Ако желаете да отпечатате и датата върху изображението, консултирайте се във
фотомагазина.
Свързване към други устройства
желаната опция с настройка, след
5 Докоснете
това докоснете [OK].
39
Използване на фотоапарата с компютър
| Използване на “PMB (Picture Motion Browser)”
Използвайки “PMB” софтуера, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта),
можете да се наслаждавате повече от всякога на прегледа на изображения, записани с
фотоапарата.
Освен функциите, описани по-долу, има и допълнителни, които ви позволяват да се
наслаждавате на вашите изображения. За подробности вижте “PMB ръководство”.
Прехвърляне на
компютър
Календар
Преглед на изображения
в календара.
Отпечатване
Отпечатване
на изображения
с дата.
DVD
Създаване на диск с данни, като използвате CD записващо устройство
или DVD записващо устройство.
Информационни услуги
Качване на изображения за информационни услуги.
Прехвърляне към
фотоапарата
| Използване на “PMB Portable”
Фотоапаратът има вградена опция “PMB Portable”, която Ви позволява лесно
да прехвърляте изображения чрез информационните услуги. Посредством тази
опция можете също така да прехвърляте информация от компютър, който няма
инсталирана опция “PMB”. За повече информация вижте помощния файл на “PMB
Portable”.
Забележка
• Софтуерът “PMB” и “PMB Portable” не са съвместими с Macintosh компютри.
40
| Инсталиране на “PMB” (приложен в комплекта)
Можете да инсталирате софтуера (приложен в комплекта), като използвате
следната процедура. Когато инсталирате “PMB”, “Music Transfer” също се инсталира.
• Влезте в системата като администратор.
1
Проверете компютърната среда.
Препоръчителна компютърна среда за използване на “PMB” и “Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/ Windows Vista SP1*
Процесор: Intel Pentium III 500 MHz или по-бърз (Препоръчително: Intel
Pentium III 800 MHz или по-бърз)
Памет: 256 МВ или повече (Препоръчително: 512 МВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията – приблизително 400 МВ
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x 768 точки или по-голяма
* Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
компютъра и поставете приложения
2 Включете
CD-ROM в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
3 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Chooce Setup
Language” (избор на език за инсталация).
Свързване към други устройства
инструкциите на екрана, за да
4 Следвайте
завършите инсталацията.
като инсталацията приключи, извадете
5 След
CD-ROM диска.
41
| Прехвърляне на изображения на вашия компютър, като използвате “PMB”
във фотоапарата комплект батерии с
1 Заредете
достатъчен заряд и след това натиснете бутона
(възпроизвеждане).
2 Свържете фотоапарата към вашия компютър.
На екрана на вашия фотоапарат се извежда “Connecting…”.
Към
USB жака
Кабел за мулти
употреба
Към
мулти
конектора
• По време на комуникация, на екрана се извежда индикация . Не работете с
компютъра, докато индикаторът е изведен. Когато индикаторът се промени
в
, това е индикация, че отново можете да започнете да използвате
компютъра.
3 Щракнете върху бутона [Import].
За подробност вижте “PMB Ръководство”.
Забележки
• Не изключвайте кабела за мулти употреба от фотоапарата, докато устройството
работи или докато съобщението “Accessing…” е изведено на екрана на фотоапарата.
Ако го направите, това може да повреди данните.
• Когато използвате комплект батерии с малък заряд, възможно е да не успеете да
прехвърлите данните или е възможно данните да се повредят. Препоръчително е да
използвате променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта) и USB/AV/DC
IN кабел за терминал за мулти употреба (не е приложен в комплекта).
42
| Прехвърляне на изображения към фотоапарата посредством “PMB”
Можете да изберете и прехвърлите изображения, които не се прехвърлят автоматично от вградената памет.
1 Свържете фотоапарата към компютъра си.
Ако се появи програма Auto Play Wizard, затворете я.
два пъти върху иконка (PMB) на
2 Щракнете
десктопа, за да стартирате “PMB”.
3 Щракнете върху в горния край на екрана
Появява се екран за лесно прхвърляне.
За подробности вижте “PMB Guide”.
| Преглед на “PMB Guide”
два пъти върху иконката
1 Щракнете
Guide) на десктопа.
(PMB
• За да влезете в “PMB Guide” от менюто за стартиране, щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Свързване към други устройства
43
| Използване на “PMB Portable”
1 Свържете фотоапарата към компютъра си.
Когато свържете фотоапарата към компютъра си, се появява AutoPlay
Wizard [PMBPORTABLE].
• Ако не се появи AutoPlay Wizard, щракнете върху [Computer] (в Windows
XP/2000, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], след това щракнете двукратно
върху “PMB_P.exe”.
2 Щракнете върху “PMB Portablе” в AutoPlay Wizard.
инструкциите за инсталация на ек3 Следвайте
рана, за да завършите инсталацията.
Появява се екранс условия за ползване.
“PMB Portable” стартира.
За повече подробности вижте помощния файл “PMB Portable”.
Забележкa
• Винаги осъществявайте мрежова връзка, когато използвате “PMB Portable”.
| Използване на фотоапарата с вашия Macintosh компютър.
Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър. “PMB” не е
съвместим с Macintosh компютри, но можете да инсталирате “Music Transfer”.
Когато изображенията се прехвърлят към фотоапарата, прегледайте ги в режимът за преглед на папка [Folder View].
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна за компютри, свързани с фотоапарата.
Препоръчителна среда за копиране на изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 до v10.5)
USB конектор: Трябва да има по стандарт.
Препоръчителна компютърна среда за използване на ”Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.3 до v10.5)
Оперативна памет: 64 МВ или повече (препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск: Свободно място на хард диска, необходимо за инсталацията - приблизително 250 МВ
44
Промяна на дисплея на екрана
t
1 Докоснете
желан режим t .
Normal (Нормален): Извежда
бутоните и иконите
Simple (Прост): Извежда само
бутоните
Image Only (Само изображение):
Скрива бутоните и иконите
• Индикацията
изчезва от екрана, ако изберете [Image Only] възпроизвеждане. За
да изведете бутоните, докоснете центъра на екрана. Дисплеят [Normal] временно се
връща.
z Настройки на хистограмата и осветеността
Докосвайки
, имате достъп до следните настройки.
Histogram: Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението.
Когато изображението е тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло изображение графиката е изместена към дясната страна.
Brightness: Тази настройка задава осветеността на задното осветяване ([Normal]/
[Bright]). Когато преглеждате изображения на дневна светлина, върнете настройките в
положение [Bright]. Въпреки това, при тези условия е възможно захранването от батерията да намалее по-бързо.
Промяна на настройките на фотоапарата
Забележкa
45
Настройка на парола за
вградената памет
Можете да настроите парола, за да предотвратите възпроизвеждането на изображения от вградената памет.
t
1 Докоснете
(Settings) t [Main
Settings] t
t
[Password Lock] t
.
четири цифрен номер по
2 Въведете
Ваш избор t докоснете [OK].
същия четири цифрен номер
3 Въведете
отново t докоснете [OK] t [OK].
4 Изключете фотоапарата.
Заключването посредством парола е активирано.
| Въвеждане на парола и възпроизвеждане на изображения.
Появява се екран за въвеждане на парола t въведете паролата t докоснете
[OK].
| Освобождаване на паролата за заключване на фотоапарата
Докоснете
t (Settings) t [Main Settings] t
t[Password Lock] t
въведете паролата, която вече сте настроили t [OK] t [OK].
Забележкa
• Не можете да настроите парола за изображения от “Memory Stick Duo”.
z Какво да направите, когато сте забравили паролата си
46
A Изключете фотоапарата и натиснете бутон
(Възпроизвеждане) докато същевременно местите лостчето zoom (W/T) към страна W.
B Захранването е включено и се появява екран за освобождаване/отмяна на паролата
t докоснете [OK].
C Въведете номер за освобождаване от парола (стр. 58) t докоснете [OK] t [OK].
Използване на екрана HOME
В екрана HOME, за ваше удобство операциите с фотоапарата са организирани в
обширни категории за избор, като например Запис, Преглед и Отпечатване на
изображения.
На екрана се извеждат само възможните опции.
Запис
Опция
Shooting
|
Преглед на изображения 1
Опция
Date View
Event View
Favorites
Folder View
|
Music Tool
Scrapbook
Описание
Възпроизвежда изображения в последователност и с ефекти
и музика.
Download Music: Променя музиката за изреждане на кадри.
Format Music:
Изтрива музиката за изреждане на кадри.
Прилага фон и извежда изображенията като фотоалбум.
Отпечатване
Опция
Print
|
Описание
Извежда изображения по дата.
Анализира датите, снимките и честотите, автоматично
организира изображенията в групи и ги извежда.
Извежда изображения, регистрирани като Favourites (любими).
Извежда и организира изображения по папки.
Преглед на изображения 2
Опция
Slideshow
|
Описание
Записва неподвижни или движещи се изображения.
Промяна на настройките на фотоапарата
|
Описание
Отпечатва неподвижни изображения.
Manage Memory
Опция
Memory Tool
Описание
Format:
Create REC. Folder:
Change REC. Folder:
Форматира носителя за запис.
Създава нова папка в носителя за запис.
Променя папката, използвана за запис
на изображения.
47
|
Settings
Опция
Описание
Main Settings – Main Beep:
Settings 1
Избира звуковия сигнал, който се извежда при
работа с фотоапарата.
Function Guide:
Извежда ръководство за функциите.
Initialize:
Връща настройките на фотоапарата в стойностите им по подразбиране.
Calibration:
Поправя позицията за отговор при натискане на
бутоните в панела с операционните бутони.
Housing:
Променя операциите с бутоните, когато фотоапаратът е в калъф (водонепромокаем калъф).
Demo Mode:
Демонстрира функциите Smile Shutter и Scene
Recognition (Разпознаване на сцена).
Main Settings – Main USB Connect:
Settings 2
COMPONENT:
Video Out:
TV TYPE:
Password Lock:
Задава режима, който се използва, когато свързвате фотоапарата към компютър или принтер.
Задава видео сигнала в зависимост от свързания
терминал.
Задава режима в зависимост от системата за
извеждане на видео сигнал, която ще свържете.
Задава съотношение на екрана за свързания телевизор.
Настройва парола за изображенията във вградеаната памет.
Shooting Settings – AF Illuminator: Излъчва плътна светлина, когато се опShooting Settings 1
итвате да фокусирате в условия на ниска
осветеност.
Grid Line:
Извежда линии за постигане на лесно позициониране на обекта в хоризонтална или
вертикална позиция.
AF Mode:
Избира режим на автоматично фокусиране.
Digital Zoom:
Избира zoom метода за оптичен zoom или
прекомерен zoom.
Shooting Settings – Auto
Разпознава промяната в ориентацията и
Shooting Settings 2 Orientation:
запазва изображението в правилна ориентация.
Auto Review:
Извежда изображението на екрана за приблизително 2 секунди след записа на неподвижното изображение.
Clock Settings
Задава датата и часа.
Language Setting
48
Избира езика, който използвате
Използване на опциите в MENU
Извежда възможните функции за лесна настройка, когато фотоапаратът е в режим
на запис или възпроизвеждане. На екрана се извеждат само възможните опции.
| MENU в режим на запис
Описание
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на изображението.
Scene Recognition (Разпознаване на сцена)
Автоматично разпознава условията за запис и извършва записа.
Face Detection (Разпознаване на лице)
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса,
когато използвате функцията за разпознаване на лице.
Smile Detection Sensitivity
(Чувствителност при
разпознаване на усмивка)
Задава нивото на чувствителността при разпознаване на усмивка.
REC Mode (Режим на
запис)
Избира режим на продължителен запис.
EV
Дава възможност за ръчно регулиране на експонацията.
Metering Mode (Режим
на измерване)
Задава частта от обекта, която да измервате, за да определите експонацията.
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
неограничено разстояние)
(
Multi AF/
White Balance (Баланс
на белия цвят)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
(
(
(
(
(
10M/
5M/
3M/
16:9(7M)/
16:9(2M)/
320)
Off/
Auto/
When touched/
Low/
Advanced)
Auto/
Medium/
Normal/
VGA/
3:2(8M)/
640(Fine)/
640(Standard)/
Child Priority/
Adult Priority)
High)
Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV)
Промяна на настройките на фотоапарата
Опция
(–2.0EV to +2.0EV)
(
(
Underwater White
balance (Подводен
баланс на белия цвят)
Multi/
Center)
Auto/
Daylight/
Fluorescent Light 2,
Flash)
Cloudy/
Fluorescent Light 1,
Fluorescent Light 3/O Incandescent/
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
(
Auto/
Underwater 1,
Underwater 2/
Flash)
49
Опция
Flash Level (Ниво на
светкавицата)
Описание
Регулира нивото на светлина от светкавицата.
Anti Blink (Разпознаване на премигване)
Задава функцията за разпознаване на премигване
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
на червените очи)
DRO
Коригира ефекта на червените очи.
Color Mode (Цветен
режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя специални
ефекти.
SteadyShot (Устойчиво
снимане)
Избира режим на анти-замъгляване.
Shooting Settings (Настройки за запис)
Избира настройките на записа.
(
(
(
/
Standard/
Auto/
)
Off)
Auto/
On/
Off)
Оптимизира осветеността и контраста.
(
(
(
Off/
DRO standard/
Normal/
Shooting/
Vivid/
DRO plus)
Sepia/
Continuous/
B & W)
Off)
| Меню за преглед
Опция
(Списък с дати)
Описание
Избира дата за възпроизвеждане.
(Списък със събития)
Избира групата със събития, която ще възпроизвеждате.
(Избор на папка)
(Режим на преглед)
Избира папка за преглед на изображение.
Превключва режима на преглед.
(Филтър на лица)
Възпроизвежда изображения, филтрирани да посрещнат определени условия.
(
(
(Изреждане на кадри)
(Scrapbook)
(Прибавяне/Премахване от Favourites
(любими))
(Прибавяне премахване на маркировка)
(
All people/
Favorites/
Children/
Folder View)
Infants/
This Image/
Multiple Images/
Remove All in Date Range*)
Add All in Date Range*/
* Изведеният текст се различава в зависимост от всеки режим за преглед.
Регистрира/отменя регистрацията на изображения, които да
бъдат качени чрез информационните услуги.
This Image/
Multiple Images/
Remove All in Date Range*)
Add All in Date Range*/
* Изведеният текст се различава в зависимост от всеки режим
за преглед.
Ретушира неподвижно изображение.
(
50
Off/
Smiles)
Event View/
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
Прилага фон и звежда изображенията като фотоалбум.
Регистрира или премахва изображения от Favourites (любими).
(
(Ретуш)
Date View/
Trimming/
Soft Focus/
Radial Blur/
Red Eye Correction/
Unsharp masking/
Partial Color/
Fisheye Lens/
Cross Filter/
Retro/
Happy Faces)
Опция
(Оразмеряване)
Описание
Рисува върху неподвижното изображение и запазва промените
като ново изображение.
Променя размера на изображението спрямо употребата.
(Изтриване)
Изтрива изображението.
(Защита)
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима за преглед.
Предотвратява случайно изтриване.
(Рисуване)
(
(
(
HDTV/
Blog/E-mail)
This Image/
Multiple Images/
This Image/
Multiple Images/
Remove All in Date Range*)
All in Date Range*)
Set All in Date Range*/
(
(Отпечатване)
Set All in Date Range*/
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима за
преглед.
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим
принтер.
(
(Въртене)
(Настройка на
силата на звука)
This Image/
Multiple Images/
Remove All in Date Range*)
Multiple Images/
This Image/
All in Date Range*)
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима за преглед.
Върти неподвижните изображения.
Регулира нивото на силата на звука.
Използване на функциите в режим
Автоматично програмиране
Можете да промените Фокуса, Режима на
измерване, ISO и EV настройките,
когато [REC Mode] е зададен в положение
(Program Auto – Автоматично
програмиране).
Опция
(Фокусиране)
Промяна на настройките на фотоапарата
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима за
преглед.
Прибавя знак за отпечатване на изображението, което желаете
да отпечатате.
Описание
Променя начина на фокусиране.
(
Multi AF/
Center AF/
Spot AF/1.0m/3.0m/7.0m/
неограничено разстояние)
(Режим на
измерване)
Измерва областта за измерване.
(
Multi/
Center/
Spot)
(ISO)
Задава ISO чувствителност.
(EV)
Регулира експонацията.
(-2.0EV до + 2.0EV)
(ISO AUTO/ISO80 to ISO3200)
51
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot”
“Ръководство за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта) обяснява
в подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се към ръководството, за да се запознаете с подробни инструкции за употребата на множеството
функции на фотоапарата.
| За потребители на Windows
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
върху
2 Щракнете
“Cyber-shot Handbook”.
Едновременно се инсталира
“Ръководство за Cyber-shot
стъпка по стъпка”, което
съдържа информация за
аксесоарите на фотоапарата.
“Ръководство за Cyber-shot”
3 Стартирайте
от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
| За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте
2 Изберете
“Handbook.pdf”, запазени в папката [GB] на вашия
компютър.
като копирането приключи, щракнете два
3 След
пъти върху “Handbook.pdf”.
52
Списък с икони, изведени на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да изберете настройки за дисплея, като докоснете индикацията
в
долния десен ъгъл на екрана (стр. 45).
Когато записвате неподвижни
изображения
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
PictBridge свързване
Индикатор за
чувствителност
при разпознаване на усмивка
• Иконите са ограничени в режим
(Лесен запис).
Когато записвате движещи се
изображения
Zoom скала
Режим на преглед
Филтър на лица
Прехвърляне на PMB
Favorites (любими)
Sharemark
Защита
Знак за отпечатване (DPOF)
Zoom при възпроизвеждане
Когато възпроизвеждате
96
8/8
Индикация
Устойчиво снимане
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
Брой записани изображения
Номер на изображението/
Брой изображения, записани
в избраната папка
Други
Дисплей
53
Дисплей
00:25:05
Индикация
Време за запис (час: мин.: сек.)
Носител на запис/възпроизвеждане (“Memory Stick Duo”,
вградена памет)
PictBridge свързване
Промяна на папка
Разпознаване на сцена
%
Дисплей
[
125
F3.5
ISO400
+2.0EV
Индикация
AE/AF заключване
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
ISO номер
Стойност на експонацията
Режим на измерване
Намаляване на ефекта на
червените очи
Режим на светкавицата
Зареждане на светкавицата
Режим на запис
Режим за разпознаване на лице
Режим на измерване
Фокусиране
AF илюминатор
Предупреждение за вибрация
Докоснете AF индикатор
Корпус
Баланс на белия цвят
Светкавица
Баланс на белия цвят
REC
Standby
0:12
/
Режим на цветност
0:00:12
$
Дисплей
101-0012
Индикация
Индикатор за AF рамка на
визьора
Таймер за самостоятелно
включване
DRO
Файлът за управление е пълен
VOL.
C:32:00
54
Сила на звука
Дисплей за автодиагностика
Хистограма
Когато изключите дисплея
с хистограмата, се извежда
индикацията .
2008 1 1
9:30 AM
Режим макро/Близко
фокусиране
•Извежда се, когато
Display Setup] е заден в
положение [Image Only].
Режим на работа със
светкавицата
•Извежда се, когато
[Display Setup] е зададен в
положение [Image Only].
Запис/Готовност за запис на
движещи се изображения
Време за запис (мин.: сек.)
Възпроизвеждане
Лента за възпроизвеждане
Брояч
Номер на папка-файл
Дата на записа/време на възпроизведеното изображение
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато използвате фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
a Проверете опциите по-долу и се обърнете към “Наръчник за Cyber-shot” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/E:< < :< < ”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
b Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това включете захранването.
c Нулирайте настройките (стр. 48).
d Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да бъде прегледано. Sony няма да копира или да записва данните от
вашия фотоапарат.
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на
батериите (стр. 15).
Не можете да включите фотоапарата.
• Възможно е след като заредите батериите във фотоапарата, устройството да се
активира след няколко секунди.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 15).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването внезапно се изключва.
Други
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване,
устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите.
Включете отново фотоапарата (стр. 17).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
55
Индикаторът за оставащия заряд на батериите не е верен.
• Зарядът на батерията бързо се изразходва в следните случаи:
– Когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
– Когато често използвате светкавицата и функцията zoom.
– Когато неколкократно включвате или изключвате захранването
– Когато [Brightness] в
(дисплея на екрана) е зададен в положение [Bright].
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете
напълно, а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии докато е във фотоапарата.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков
адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство (приложено
в комплекта), за да заредите батерията.
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на “Memory Stick Duo”
(стр. 26, 29). Ако свободният капацитет е изчерпан, извършете едно от следните
действия:
– Изтрийте ненужните изображения (стр. 36).
– Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Задайте режима за запис в положение, различно от
(движещи се изображения),
когато записвате неподвижни изображения.
• Задайте режима за запис в положение
(движещи се изображения), когато записвате
движещи се изображения.
• Размерът на изображението е зададен в положение [640(Fine)], когато снимате движещи се изображения. Извършете едно от следните действия:
– Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
– Запишете изображения във вградената памет или на “Memory Stick PRO Duo”.
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и върху изображението са се появили бели, червени, лилави или други на цвят ивици. Това не е неизправност.
Преглед на изображения
Не можете да възпроизвеждате изображения.
56
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) (стр. 19).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файлът с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с друг
модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не
е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на “Memory
Stick Duo” с по-стари модели на Sony. Възпроизвеждайте тези изображения в режим
Преглед по папки (стр. 34).
• Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick
Duo” без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим Преглед по
папки (стр. 34).
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни
места
На места като вътрешността на кола,
паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира
и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от
директна слънчева светлина или са подложени
на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се
обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и
сътресения
• В близост до места със силни магнитни
полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на
фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в
задния ви джоб, защото това може да доведе до
повреда в устройството.
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти,
мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (не е приложен в комплекта).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Други
Почистете повърхността на фотоапарата с
меко парче плат, леко навлажнено с вода; след
това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за
третиране на насекоми и др.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете
ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
– Не оставяйте устройството за дълго
време в контакт с гума или винилови
материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в
температурен обхват между 0oС и 40oС.
Не препоръчваме извършването на запис на
изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън
посочените.
Кондензация на влага
Ако фотоапарата бъде внесен директно от
студено на топло място, възможно е във
вътрешността на фотоапарата да се получи
кондензация на влага. Това може да причини
неизправност във функционирането на
устройството.
Ако се получи кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения, докато във вътрешността на фотоапарата има
кондензирала влага, е възможно изображенията
да се запишат неясно.
Предупреждение когато изхвърляте
фотоапарата
Форматирането на фотоапарата не изтрива
напълно всички данни от вградената памет.
Следователно, когато изхвърляте апарата,
Ви препоръчваме да унищожите корпуса и
вътрешните части.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа, и другите настройки,
се запазват, дори когато устройството е
изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената
акумулаторна батерия остава винаги заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството
само за кратко, батерията се разрежда, а пълното разреждане на акумулаторната батерия,
ако изобщо не използвате фотоапарата, настъпва за около един месец. Ако това се случи,
използвайте фотоапарата след като заредите
вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия
не е заредена, това няма да се отрази на работата на устройството, ако не записвате
датата.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата изключен за 24 или повече часа.
57
Спецификации
Фотоапарат
[LCD екран]
[Система]
Използван LCD панел:
широкоекранен (16:9), 8.8 cm (тип 3.5)
TFT устройство
Общ брой на точките:
921 600 (1920 x 480) точки
Устройство за изображения:
7.7 mm (тип 1/2.3) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.3 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.1 мегапиксела
Обектив:
Carl Zeiss Vario-Tessar 4х zoom обектив
f = 6.18 – 24.7 mm (35-140 mm (35 mm
филмов еквивалент))
F3.5 (W) – F4.6 (T)
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Избор на
сцена (11 режима)
Баланс на белия цвят:
Автоматичен, Дневна светлина,
Облачно, Флуоресцентно 1, 2, 3,
Електрически тела, Светкавица
Подводен баланс на белия цвят:
Автоматичен, Подводен 1,2,
Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим):
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21
съвместим с JPEG, DPOF съвместим
Движещи се изображения:
MPEG1 съвместим (моно)
Носител за запис:
Вградена памет (прибл. 4 GВ*),
“Memory Stick Duo”
* Когато измервате капацитета на медиата, 1GB се равнява на 1 милиард байта,
част от които се използва за системна
поддръжка и/или работни файлове. Така
капацитетът, който може да ползвате е
приблизително 3.71GB.
Светкавица:
Обхват на светкавицата (ISO
чувствителност (препоръчителен
индекс на експонацията) в положение
Auto):
Прибл. 0.08 m до 4.3 m (W)/прибл. 0.5
до 3.4 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Мулти конектор:
Видео изход
Аудио изход (моно)
USB връзка
USB връзка:
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
58
[Захранване, общи положения]
Захранване:
Акумулаторни батерии NP-BD1, 3.6 V
NP-FD1 (не са приложени в
комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K
(не е приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на
запис, включен LCD екран):
1.1 W
Работна температура:
от 0 до 40oС
Температура на съхранение:
От -20 до +60oС
Размери:
93.6 x 57.2 x 15.0 mm (Ш/В/Д,
без максималните части)
Тегло (включително комплект батерии NPBD1, маркер, връзка и др.):
Прибл. 160 g
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
[Парола]
Число за освобождаване/отмяна: 7669
Зарядно устройство за батерии BC-CSD
Изисквания към захранването:
AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 2.2 W
Изходно напрежение:
DC 4.2 V, 0.33 A
Работна температура: От 0 до 40oС
Температура на съхранение: От -20 до +60oС
Размери: 62 x 24 x 91 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 75 g
Комплект акумулаторни батерии NP-BD1
Използвани батерии:
Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Капацитет: 2,4 Wh (680 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
•
, Cyber-shot Station,
“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory
Stick Duo”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”,
,
“PhotoTV HD” и “InfoLITHIUM”.
• Microsoft, Windows, Direct X и Windows
Vista са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/ или в други
страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple
Computer, Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• Adobe и Reader са запазени търговски марки или търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това “™” или
“®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
Други
59
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising