Sony | DSC-T300 | Sony DSC-T300 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство за експлоатация
DSC-T300
За подробности и допълнителни операции, моля,
прочетете “Наръчник за Cyber-shot” и “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка” на CD-ROM диска
(приложен), като използвате компютъра.
Ръководство за експлоатация
Преди да работите с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство
и го запазете за бъдещи справки.
BG
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от
долната страна. Запишете серийния номер в
мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик
на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела. DSC-T300
Сериен номер.................................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
За ваша защита, моля, преди да започнете
работа с устройството прочетете изцяло
тези инструкции за безопасност и ги запазете за бъдещи справки.
Внимателно разгледайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции на устройството, а също и указанията, описани
в това ръководство, и ги спазвайте.
Употреба
І Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да бъде захранвано само
от източника, описан на етикета с маркировката. Ако не сте сигурни във вида на електрическото захранване във вашия дом, консултирайте се с
вашия доставчик или с местната енергийна компания. За комплектите, разработени да работят
със захранване от батерия или друг източник, се
обърнете към ръководството за експлоатация.
І Поляризация
Възможно е захранващият кабел на този комплект
да е снабден с поляризиран щекер (щекер с два
щифта, от които единият е по-широк).
Поради мерки за безопасност, щекерът е изработен по начин, който позволява включването му
в контакта само по един начин. Ако не успеете да
заредите щекера в контакта, опитайте да обърнете посоката, в която го поставяте. Ако щекерът все още не може да бъде зареден в контакта,
свържете се с електротехник, който да постави
подходящ контакт. Не зареждайте щекера насила
в контакта, защото можете да го счупите.
І Претоварване
Внимавайте да не претоварите контакта,
удължителя или разклонителя, защото това може
да причини пожар или токов удар.
І Попадане на течност или твърд
предмет
Никога не поставяйте каквито и да е предмети
в отворите на комплекта, защото те могат
да се допрат до опасни точки с висок волтаж и
да дадат на късо, което да доведе до пожар или
токов удар. Внимавайте да не разлеете течност
върху устройството.
І Допълнителни устройства
Не използвайте каквито и да е допълнителни
устройства, които не са препоръчани от
производителя, защото това може да причини
неизправност.
2
І Почистване
Изключете комплекта от мрежата от 220
V преди да го почиствате или полирате. Не
използвайте течни или пръскащи почистващи препарати. За да почистите външната
повърхност на комплекта, използвайте меко
парче плат, леко навлажнено с вода.
Инсталация
І Вода и влага
Не включвайте комплекта за захранване
близо до вода – например близо до вани,
мивки, перални и в мокри помещения, както
и в близост до басейни и др.
І Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел така, че да не
стъпвате по него, като внимавате да не го
прегъване; също така, не поставяйте върху
кабела никакви предмети и особено много
внимавайте за щекерите и разклонителите,
а също и да не повредите кабела в точката,
в която излиза от устройството.
І Аксесоари
Не поставяйте комплекта на нестабилни
колички, стойки, стативи, скоби или маси.
Устройството може да падне и да причини
сериозни наранявания на деца или възрастни,
а също и да се повреди. Използвайте само
количките, стойките, стативите, скобите
или масите, препоръчани от производителя.
І Вентилация
Отворите в тялото на комплекта служат
за осигуряване на нужната вентилация. За да
подсигурите работата си с продукта и да
предотвратите прегряване на устройството, не покривайте и не блокирайте тези
вентилационни отвори.
– Не покривайте вентилаторните отвори
с плат или други материали.
– Не блокирайте вентилационните отвори,
като поставяте устройството върху
легло, диван, килим или друга подобна
повърхност.
– Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове, освен ако не сте
осигурили подходяща вентилация.
– Не поставяйте комплекта близо до или
върху радиатор, който излъчва топлина,
а също и на места, изложени на пряка
слънчева светлина.
от мрежата от 220 V, а също изключете и
антената или кабелите. Това ще предотврати повреда в комплекта вследствие
на удар от светкавица или резки промени в
захранването..
Сервиз
І Повреди, които изискват намесата
на квалифициран техник
Изключете системата от мрежата за ел.
захранване и се обърнете към квалифициран
персонал при следните условия:
– Когато захранващият кабел или щекер е
повреден или протрит.
– Ако върху комплекта бъде разлята течност или ако във вътрешността на устройството е попаднал твърд предмет.
– Ако устройството е било изложено на
дъжд.
– Ако устройството е било обект на силен
удар – ако е било изпускано или ако е повреден корпусът.
– Ако устройството не функционира нормално, когато следвате инструкциите от
упътването за експлоатация. Настройте
само тези части, които са описани в
упътването за експлоатация. Неправилната настройка на други части може да завърши с повреда и намеса на квалифициран
технически персонал за поправянето й.
– Когато устройството показва ясно
изразена промяна във функционирането си,
това е ясен знак, че е нужна намесата на
квалифициран персонал.
І Поправка
Не се опитвайте да поправите устройството сами, тъй като отварянето на
корпуса и премахването на части може да
ви подложи на опасен волтаж или други
опасности.
Всичките сервизни дейности трябва да
се извършат от квалифициран сервизен
персонал.
І Резервни части
Когато се налага подмяна на части, уверете
се, че техникът извършващ подмяната
използва части упоменати от производителя или само такива, които имат същите
характеристики като оригиналните части.
Неоторизираната подмяна може да причини
пожар, токов удар или други опасности.
І Светкавици
І Проверка на безопасността
За допълнителна защита на този комплект,
по време на светкавична буря или ако не
планирате да работите с устройството
за дълъг период от време, изключете щекера
След като сте приключили сервизирането
или подмяната на устройството, помолете
техникът да извърши рутинна проверка
за правилното функциониране на устройството.
3
Първо прочетете това
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подменяйте батерията само с описания в
ръководството вид.
В противен случай можете да се нараните
или да предизвикате пожар.
Не излагайте батерията на крайно високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
Зарядно устройство за батерии
Това зарядно устройство за батерии трябва
да бъде правилно използвано, а именно, при
работа да се поставя само във вертикална
позиция.
4
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и е доказано съвместим с изискванията на директивата ЕМС,
която касае използването на свързващи
кабели, които са по-къси от 3 метра.
І Внимание
Възможно е електромагнитни полета при
определени честоти да повлияят на картината и звука на това устройство.
І Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на
прехвърлянето на данни, рестартирайте
софтуера или изключете и отново включете
кабела за връзка (USB и др.).
І Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
5
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва да бъде постоянно свързан с батерията,
то батерията трябва да бъде сваляна и
подменяна само в квалифициран сервиз. За да
се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота на продукта
предайте устройството в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта, която дава информация
за безопасното сваляне на батериите от
продукта.
Предавайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
6
І Забележки за потребители в държави, попадащи под условията на
Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасността на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или гаранцията на
продукта, моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
Съдържание
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 2
Първо прочетете това .................................................................................... 4
Забележки относно използването на фотоапарата ................................. 8
Подготовка за експлоатация .............................................................. 9
Проверка на приложените аксесоари ............................................................ 9
1 Подготовка на комплекта батерии ..........................................................10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo” (не е приложен в
комплекта)......................................................................................................... 11
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника...........................13
Запис на изображения ........................................................................15
Размер на изображението/ Таймер/ Режим на запис/ Светкавица/ Макро/ Дисплей ........................................................................................................ 16
Запис в режим Smile Shutter ............................................................................19
Преглед/изтриване на изображения ...................................................20
Различни функции – HOME/Menu .........................................................23
Използване на екрана HOME.......................................................................... 23
Опции HOME ...................................................................................................... 24
Използване на опциите на менюто ............................................................. 25
Опции в менюто ............................................................................................... 26
Работа с компютър...........................................................................28
Поддържани операционни системи за USB връзка и програмен софтуер
(приложен в комплекта) .................................................................................. 28
-- Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook) ............... 29
Индикатори на екрана .......................................................................30
Живот на батерията и капацитет на паметта ...............................33
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/прегледате .................................................................................... 33
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи се изображения................................................................................................................... 34
Отстраняване на проблеми ...............................................................35
Комплект батерии и захранване ................................................................. 35
Запис на неподвижни изображения/ движещи се изображения ............. 36
Преглед на изображения ................................................................................. 36
Предпазни мерки ................................................................................37
Спецификации ....................................................................................38
7
Забележки относно използването на фотоапарата
І Подсигуряване на данни във вградената памет и “Memory Stick Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
комплекта батерии или “Memory Stick Duo”,
докато лампичката за достъп свети. Ако
го направите, възможно е данните, записани
във вградената памет или “Memory Stick
Duo”, да се повредят. Уверете се, че сте
копирали данните на друг носител, за да ги
защитите.
І Забележки по записа/ възпроизвеждането
• Преди да запишете еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага и
не е водоустойчив. Преди да започнете работа
с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки”
(стр. 37).
• Избягвайте да излагате фотоапарата на влага.
Ако във вътрешността на устройството
попадне вода, може да се получи неизправност.
В някои случаи фотоапаратът не може да бъде
поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето
или друга ярка светлина. Това може да причини
неизправност във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо до места,
които излъчват силни радиовълни или радиация.
Ако го направите, е възможно фотоапаратът да
не записва или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага, отстранете
влагата преди да използвате фотоапарата (стр.
37).
• -Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за правене на записи,
подобни действия могат да направят носителя
за запис неизползваем или да причинят повреда
или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако вследствие на затопляне по
повърхността на светкавицата залепне прах,
възможно е светкавицата да не излъчи достатъчно светлина или изображението да се запише с
променен цвят.
8
І Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е
обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на
снимане и по никакъв начин не влияе върху
записваното изображение.
• Ако на LCD екрана има капчици или
други течности, незабавно изтрийте
екрана с меко парче плат. Оставянето на
течности на LCD екрана може да повреди
качеството и да причини неизправност.
І Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат, но на
друго оборудване и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
І Предпазни мерки относно авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на
закона за авторското право.
І Не се предоставят компенсации за
съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Подготовка за експлоатация
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерии BC-CSD (1)
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
• Ремък за китката (1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за комплектите за САЩ и Канада)
• Комплект акумулаторни батерии NP-BD1 (1)/
Калъф за батериите (1)
• CD-ROM (1)
– Програмен софтуер Cyber-shot
– “Наръчник за Cyber-shot”
– “Ръководство Cyber-shot стъпка по стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
• Маркер (1)
Относно ремъка на китката
Прикрепете ремъка и поставете ръката си
през него, за да предотвратите повреда на
фотоапарата вследствие изтърваване.
Кукичка
Относно маркера
• Вие можете да рисувате или поставяте
печати на неподвижни изображения с
помощта на маркера.
• Прикрепете маркера към ремъка за китката
(вижте вдясно).
• Не носете фотоапарата като държите
маркера. Фотоапаратът може да падне.
9
1 Подготовка на комплекта батерии
За клиенти от страни различни от
САЩ и Канада
Щекер
За потребители в държавите/регионите, различни от САЩ и Канада
Лампичка
CHARGE
Лампичка
CHARGE
Кабел на захранването
1 Заредете комплекта батерии в зарядното устройство за батерии.
2 Свържете зарядното устройство за батерии към мрежата от 220 V.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане).
Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около един час (до пълното му
зареждане), зарядът ще издържи малко повече.
І Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Прибл. 220 мин.
Време за нормално зареждане
Прибл. 160 мин.
• Таблицата по-горе показва времето, нужно за зареждане на напълно разреден комплект батерии при
температура от 25°С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от условията на
употреба и др.
• Вижте стр. 33 относно броя на изображенията, които можете да запишете.
• Свържете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Дори когато лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е изключено от
източника на захранване докато е свързано с мрежата от 220 V. Ако се получи проблем докато използвате
зарядното устройство за батериите, незабавно изключете захранването, като изключите кабела от
мрежата от 220 V.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и извадете комплекта
батерии от зарядното устройство за батериите.
• Проектирано за работа със съвместими Sony батерии.
10
Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта)
Батерии/капаче на
“Memory Stick Duo”
Заредете “Memory Stick
Duo”, докато щракне като
страната с терминала е
обърната към обектива.
Поставете маркировката v отстрани на
батерията, така че да съвпадне с маркировката v в отделението за батерията.
Натиснете и задръжте лостчето за
изваждане на батериите и ги заредете.
1 Отворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
2 Заредете “Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта).
3 Заредете комплекта батерии.
4 Затворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
І Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет (приб.
15 МВ).
11
І За да проверите оставащия заряд на батерията
Натиснете POWER, за да включите устройството и да проверите оставащия заряд в батерията на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд
Състояние
Достатъч- Батерията
но оставащ е почти
заряд
напълно
заредена
Батерията Зарядът на ба- Сменете батерията
терията е ни- с напълно заредена
е заредена
наполовина сък, записът/ или заредете батевъзпроизвежда- рията (предупрединето скоро ще телният индикатор
спрат
мига.)
• Ако използвате комплект батерии NP-FD1 (не е приложен в комплекта), минутите също се
извеждат след индикатора за оставащ заряд (
60 мин).
• Правилният индикатор за оставащ заряд се извежда след около 1 минута.
• Възможно е индикаторът за оставащ заряд да не е правилен в зависимост от условията на
работа и др.
• Когато включите фотоапарата за първи път, се извежда екранът за сверяване на часовника
(стр. 13).
І За да извадите комплекта батерии/“Memory Stick Duo”
Отворете капачето на отделението за батериите/“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Уверете се, че лампичката за достъп не свети, след това натиснете
“Memory Stick Duo” еднократно.
Комплект батерии
Придвижете лостчето за отстраняване на батериите
Внимавайте да не изпуснете комплекта
батерии.
• Не вадете комплекта батерии/“Memory Stick Duo” докато лампичката за достъп свети.
Това може да причини неизправност на данните в “Memory Stick Duo”/вградената памет.
• Използвайте комплекта батерии NP-BD1 (приложен) само с този фотоапарат.
12
Включване на фотоапарата/настройка на часовника
Обектив
Придържайте
както е показано на илюстрацията и свалете капачето на
обектива.
Бутон POWER
Капаче на
обектива
Капачето на
обектива е
двупластово.
Не натискайте
вътрешната
част.
Панел с
операционни бутони
1 Натиснете бутона POWER или свалете капачето на обектива.
• Не прилагайте сила при свалянето на капачето на обектива.
2 Сверете часовника, като използвате бутона на панела с операционните
бутони.
1
2
3
Изберете формат за дисплея с датата, след това натиснете
.
Изберете всяка опция и задайте цифровите стойности с помощта на v/V.
Изберете [OK].
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дата върху изображенията. Можете да отпечатвате или запазвате изображения с дата, като използвате “Picture Motion Browser” в CD-ROM диска
(приложен в комплекта).
• Полунощ се отбелязва с 12:00 АМ, а обяд - с 12:00 РМ.
І За да промените датата и часа
Натиснете HOME и докоснете
(Settings) t [
Clock Settings] (стр. 23, 24).
13
І Забележки за включено захранване
• След като заредите комплекта батерии във фотоапарата, възможно е устройството да
има нужда от известно време преди ползването на функциите да стане възможно.
• Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и не извършвате никаква операция
за около 3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати изразходването на заряда на комплекта батерии (Функция за автоматично изключване на захранването).
Относно панела с операционните бутони
Извършете настройките на този фотоапарат
като докосвате леко бутоните на екрана с пръст.
• Когато опцията, която желаете да настроите,
не е на екрана, докоснете v/V/b/B, за да смените
страницата.
• Вие можете да се върнете към предходния екран, като
докоснете [BACK] или .
• Като докоснете [OK], ще преминете към следващия
екран.
• Ако докоснете горния десен ъгъл на екрана по време
на запис, бутоните и иконите ще се появят отново,
когато махнете пръста си от екрана.
Извършете настройка на екрана, ако той не отговаря правилно на допир.
1 Докоснете [HOME] и изберете [ Main
Settings] t [Calibration] под
(Settings).
2 Използвайте маркера, за да докоснете центъра
на обозначението , изведено на екрана.
14
Запис на изображения
Бутон W/T (zoom)
Бутон на затвора
Микрофон
Светкавица
Лампичка за таймера за
самостоятелно включване/ Smile Shutter
Капаче на обектива
Гнездо за статив (долна част)
1 Отворете капачето на обектива
2 Придържайте здраво фотоапарата като най-сигурният захват се постига,
когато лактите са притиснати към тялото ви.
Позиционирайте
обекта в центъра на
фокусната рамка
• Вие можете да изберете точката, върху която да фокусирате, като докоснете екрана. В горната дясна
част на екрана се извежда индикация „ „, ако бъде разпознато лице в позицията, която фокусирате или „
„ се появява, ако се появи обект различен от човешко лице.
3 Снимайте, като използвате бутона на
затвора.
Когато записвате неподвижни изображения:
1 Натиснете и задръжте бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
Индикаторът z (AE/AF lock) (зелен) мига, чува
се звуков сигнал, индикаторът спира да мига и
Индикатор за AE/AF
остава да свети.
заключване
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Когато записвате движещи се изображения:
Докоснете бутона за настройка на режима на запис, след това докоснете
(Movie Mode)
(стр. 16, 17)
• Най-малкото разстояние е приблизително 8 cm (W)/80 cm (Т) (от обектива).
Използване на функцията zoom:
Преместете лостчето zoom (W/T) към страната Т, за да увеличите и преместете към
страната W, за да се върнете.
15
Размер на изображението/ Таймер/ Режим на запис/ Светкавица/
Макро/ Дисплей
Тази част описва основните бутони, които се появяват на дисплея с операционните бутони.
Докоснете бутона и когато приключите с настройките, докоснете [OK].
Размер на изображението
Таймер за самостоятелно включване
Режим на запис
Режим на работа със светкавицата
Макро/ близко фокусиране
DISP (настройка на дисплея)
І
Промяна на размера на изображението
Докоснете бутона за настройка на размера на изображението на екрана.
Неподвижно изображение
За разпечатки до А3
За разпечатки до А4
За разпечатки до 10х15 см или 13х18 см
Запис на малки изображения за изпращане с електронна поща
Запис в съотношение 3:2
За преглед на HDTV и отпечатване до размер А4
За преглед на HDTV
*Изображения, записани със съотношение 16:9, за да запълнят екрана.
Филм
(Fine): Запис на висококачествени филми за извеждане на телевизор.
(Standard): Запис на филми със стандартно качество за извеждане на телевизора
Запис на малки изображения за изпращане с електронна поща
І
Използване на таймера за самостоятелно включване
Докоснете бутона за настройка на таймера за самостоятелно включване на екрана.
: Не се използва таймерът за самостоятелно включване
: Задайте 10-секундно забавяне за таймера
: Задайте 2-секундно забавяне на таймера.
Когато натиснете бутона за затвора, лампичката за таймера мига и се чува звуков сигнал
докато затворът работи.
16
І Промяна на режима на запис
Докоснете бутона за настройка на режима за запис
"VUP"EKVTUNFOU
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
(Автоматична настройка)
1SPHSBN"VUP
(Автоматично
програмиране)
Позволява ви да записвате с автоматично зададена експонация
(скорост на затвора и големина на диафрагмата). Mожете да
регулирате други настройки, като използвате менюто.
В долната част на екрана ще се появят бутоните за настройка
на фокуса, режима за измерване, ISO и EV.
4DFOF4FMFDUJPO
Позволява ви да изберете настройка от менюто за избор на сцена.
&BTZ4IPPUJOH
Позволява ви да записвате лесно с лесни за преглед индикатори
.PWJF.PEF
Позволява ви да записвате движещи се изображения със звук.
Избор на сцена
Докоснете
, след това изберете желания режим
)JHI4FOTJUJWJUZ
Записва изображения без светкавица дори при слаба осветеност.
4NJMF4IVUUFS
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично (стр. 19).
4PGU4OBQ
Записва изображения с по-мека атмосфера за портретни снимки,
снимки на цветя и др.
-BOETDBQF
Записва, като фокусира далечни обекти.
5XJMJHIU1PSUSBJU
Записва ясни изображения на хора в тъмна среда, без да се губи от
нощната атмосфера.
5XJMJHIU
Записва нощна сцена без да се губи от нощната атмосфера.
#FBDI
Записва сцени на морския бряг или на брега на езеро, като синевата
на водата е по-жива.
4OPX
Записва снежни сцени така, че белият цвят да се вижда по-ясно.
'JSFXPSLT
Записва фойерверки в целия им блясък.
6OEFSXBUFS
Записва под вода с естествени цветове, когато прикрепите
водоустойчив калъф.
)J4QFFE4IVUUFS
Записва движещи се обекти на светли места.
17
І
Светкавица (Избор на режим за светкавица при неподвижни изображения)
Докоснете бутона за избор на режим за светкавицата на екрана.
: Автоматична светкавица
Светва, когато задното осветяване или светлината не са достатъчни (настройка по
подразбиране)
Принудителна светкавица включена
: Бавна синхронизация (принудителна светкавица включена)
Скоростта на затвора е бавна на тъмни места, за да се запише ясно фона, който е извън обсега
на светкавицата.
: Принудителна светкавица изключена
І
Макро/ Включена функция за близко фокусиране (Запис на близки обекти)
Докоснете бутона за избор на режим за макро/ близко фокусиране на екрана.
: Автоматичен режим
Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от далечни обекти до далечен план.
Обикновено оставяйте фотоапарата в този режим.
: Макро
Фотоапаратът регулира фокуса с приоритет върху близките обекти. Задайте макро в положение on, когато записвате близки обекти.
: Включена функция за близко фокусиране
Заключен в позиция W: Прибл. 1 до 20 см
І Промяна на дисплея на екрана
Докоснете [DISP] на екрана, за да промените екрана за избор на дисплея.
Display Setup: Настройка дали да се извеждат бутони и икони на екрана. Изберете от опции
[Normal], [Simple] или [Image Only].
Display Histogram: Настройка дали да се извежда хистограма на екрана.
LCD Brightness: Настройка на задното осветяване.
18
Запис в режим Smile Shutter
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично.
1 Докоснете
(Scene Selection) за режима на запис и задайте режим
(Smile Shutter). (стр. 17)
2 Натиснете докрай бутона на затвора, за да зададете режим за разпознаване на усмивка.
Smile Shutter е в режим на готовност.
Обозначение за разпознаване на усмивка/
Брой изображения
Рамка за разпознаване на усмивка (оранжева)
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка
Той индикира настоящото ниво на усмивката.
Когато нивото на усмивката достигне зададената чувствителност (индикирана с --), фотоапаратът автоматично включва затвора и записва до 6 изображения. След като запишете
изображението, лампичката за Smile Shutter светва.
3 Натиснете отново докрай бутона на затвора, за да излезете от режим
Smile Shutter.
• Режимът за Smile Shutter автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick Duo” или вградената памет се изчерпи или когато запишете 6 изображения.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет при разпознаването на усмивка, с помощта на [Smile
Detection] (стр. 26).
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] (стр. 26).
• Можете да зададете автоматично заснемане на изображението от фотоапарата, когато, след като
натиснете докрай бутона на затвора, някой от хората се усмихне в рамката за разпознаване на усмивка
(оранжева).
• Възможно е изображението да не е на фокус, ако след натискането на бутона на затвора докрай, разстоянието между фотоапарата и обекта се промени. Възможно е да не се постигне подходяща експонация, ако
осветеността на околната среда се промени.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно, когато:
– е твърде тъмно или твърде светло.
– лицата са отчасти прикрити зад слънчеви очила, маски, шапки и др.
– обектите не са с лице към фотоапарата.
• В зависимост от условията, възможно е усмивките да не се разпознаят правилно.
• Не можете да използвате функцията цифров zoom.
• Не можете да променяте съотношението на функцията zoom, когато Smile Shutter е в режим на готовност.
19
Преглед/Изтриване на изображения
Неподвижно изображение
Бутон
(възпроизвеждане)
Лостче zoom (W/T)
Филм
Високоговорител
B/x
Панел с операционните бутони
1 Докоснете бутона
(възпроизвеждане).
Ако натиснете
докато фотоапаратът е изключен, устройството автоматично се
включва и преминава в режим на възпроизвеждане. За да превключите в режим на снимане,
отново натиснете .
2 Докоснете
жение.
(предходно)/
(следващо) на екрана, за да изберете изобра-
Движещи се изображения :
Докоснете B, за да възпроизведете движещи се изображения.
m/M: превъртате бързо напред/ превъртате бързо назад. (Натиснете B, за се върнете към нормално възпроизвеждане.)
, докато възпроизвеждате филми, след това регулирайте
Сила на звука: Докоснете
силата на звука с помощта на
. Докоснете [Exit], за да изключите екрана
за контрол на силата на звука.
Стоп: Докоснете x.
• Възможно е да не успеете да възпроизвеждате някои изображения, заснети с по-стари модели на Sony.
Докоснете [HOME], след това изберете [
Folder View] от
(Преглед на изображения), за да възпроизвеждате тези изображения.
І
За да изтриете изображение
1
2
Изведете изображението, което желаете да изтриете и докоснете
Докоснете [OK].
І
[Delete].
За да прегледате увеличено изображение (zoom при възпроизвеждане)
Докоснете неподвижно изображение, докато е изведено, за да увеличите областта.
v/V/b/B: Регулирайте позицията.
: Променя zoom скалата
: Включва/ изключва v/V/b/B
[BACK]: Отменя функцията zoom при възпроизвеждане.
• За да увеличите изображението, вие можете също да преместите zoom лостчето към страната Т. За да
върнете, плъзнете го към страната W.
20
І
За да гледате в индекс екран
Докоснете
(Index), за да изведете индекс екран.
Докоснете
, за да изведете предходно/следващо изображение.
За да се върнете в екран на единично изображение, натиснете миниатюрното изображение.
• В настройката по подразбиране дисплеят е в положение Date View (когато използвате
„Memory Stick Duo”) или Folder View (когато използвате вградена памет). Вие можете да промените режима на преглед като използвате
(View Images) на екрана HOME (стр. 24).
• Ако докоснете [DISP] в режим на индекс екран, вие можете да зададете броя изображения,
изведени в индекс екрана на 12 или 20.
І За да изтриете изображение в индекс екран
1
2
3
Докоснете [Delete], докато индекс екранът е изведен.
Докоснете миниатюрното изображение, което желаете да изтриете.
Обозначението се извежда на изображението.
За да отмените изтриването, докоснете изображението отново, за да премахнете обозначението.
Докоснете
и след това докоснете [OK].
• За да изтриете всички изображения в папката, изберете
(All Images in Date Range) или
folder) от (Delete) в екрана с менюто, след това докоснете [OK].
(All in this
І За да възпроизвеждате серия от изображения (Изреждане на кадри)
4
5
Докоснете (Slideshow).
Докоснете [Start].
Музиката ще се промени заедно с опцията за [Effects]. Също така можете да прехвърляте и
променяте музика спрямо желанията си.
За да прехвърляте и променяте музика, следвайте стъпките.
1 Докоснете бутона HОМЕ. След това изберете [ Music Tool] t [Download Music] в t
[Slideshow] (стр. 23, 24).
2 Инсталирайте софтуера от CD-ROM диска (приложен в комплекта) на вашия компютър.
3 Свържете фотоапарата и компютъра чрез USB кабел.
4 Стартирайте “Music Transfer”, инсталиран на вашия компютър и променете музиката.
За подробности относно промяната вижте помощния файл на “Music Transfer”.
21
І За да прегледате изображения на телевизора
Свържете фотоапарата към телевизора с кабел за мулти употреба (приложен в комплекта).
Към аудио/видео входни
жакове
Кабел за мулти
употреба
Към мулти конектор
За да гледате на HD (High Definition) телевизор, вие имате нужда от HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта)
• Ако зададете размера на изображението в положение [16:9], вие можете да записвате изображения в размер,
който ще запълни целия екран на HD телевизора.
• Не можете да гледате движещи се изображения, извеждани с [HD(1080i)] формат на сигнала. Задайте
[COMPONENT] в положение [SD], когато записвате движещи се изображения.
22
Преглед на различните функции – HOME/Menu
Използване на екрана HOME
Екранът HOME е екран за всички функции на фотоапарата и може да бъде изведен независимо
от настройката на режима (запис/преглед).
1 Докоснете [HOME], за да изведете екрана HOME.
Опция
Категория
HOME
2 Докоснете категория, която желаете да настроите.
3 Докоснете опция в категорията, която желаете да настроите.
Описание на функциите
Ако се изведе описание на функциите,
докоснете [OK], за да потвърдите.
І Когато изберете категория
(Manage Memory) или
(Settings)
Описание
1
2
3
4
Докоснете опцията, за която желаете да промените настройката.
• Ако изберете
(Manage Memory), докоснете [ Memory Tool].
Докоснете v/V, за да изведете други опции за настройка.
• Тази операция работи, само когато сте избрали
(Settings).
Докоснете опцията за настройка, която желаете да промените, след това докоснете [OK].
Докоснете желаната настройка.
• Докоснете [x] или [BACK], за да се върнете към предходен екран.
23
За повече подробности относно работата
стр 23
Опции HOME
Натискането на HOME извежда следните опции. Само възможните опции са изведени на
екрана. Подробности за опциите се извеждат на екрана.
Категории
Опции
Запис
Date View
Folder View
Favourites
Изреждане на кадри
Музикален инструмент
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Отпечатване
Инструмент на паметта
Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката Копиране
за запис
Вградена памет
Форматиране
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Нулиране
Свръзки
Основни настройки 2
USB връзка
Видео изход
Настройки на записа
Настройки на записа 1
AF илюминатор
AF режим
Настройки на записа 2
Автоматична
ориентация
Сверяване на часовника
Настройка на езика
24
Функции
Настройка на екрана
Smile демо режим
COMPONENT
TV TYPE
Решетка
Цифров Zoom
Автоматичен преглед
Използване на опциите на менюто
1 Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
Упътване за
функциите
MENU
• Различните опции ще се виждат в зависимост от избрания режим
2 Докоснете желаната опция в менюто.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте v/V докато опцията се изведе на екрана.
3 Докоснете опция за настройка.
4 Докоснете [OK], за да изключите менюто.
25
За повече подробности относно работата
стр 25
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни в зависимост от положението на
режима (запис/възпрозвеждане) и позицията на диска за избор на режим в режим на запис. На
екрана се извеждат само достъпните опции.
Меню за запис
26
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на изображението.
Flash (Светкавица)
Избира настройката за светкавицата.
Face Detection (Разпознаване на лице)
Избира обекта, който е с приоритет за
настройка на фокуса, когато използвате функцията за разпознаване на лице.
Smile Detection (Разпознаване на
усмивка)
Избира обекта с приоритет за функцията Smile
Shutter.
Smile Detection Sensitivity (Чувствителност при разпознаване на усмивка)
Задава нивото на чувствителността при разпознаване на усмивка.
REC Mode (Режим на запис)
Избира режим на продължителен запис.
Scene Recognition
Автоматично разпознава узловиятя на заснемане и извършва самото заснемане.
EV
Регулира експонацията.
Metering Mode (Режим на измерване)
Избира режима на измерване.
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
White Balance (Баланс на белия цвят)
Регулира цветните тонове.
Underwater White Balance (Баланс на
белия цвят под вода)
Регулира цветните тонове под вода.
Flash Level (Ниво на светкавицата)
Регулира нивото на светлина от светкавицата
Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи)
Задава се, за да намалите ефекта на червените
очи.
DRO
Оптимизира яркостта и контраста.
Color Mode (Цветен режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя специални ефекти.
SteadyShot (Устойчиво снимане)
Избира режим на анти-замъгляване.
Shooting Settings (Настройки за запис)
Избира настройките на записа.
За повече подробности относно работата
стр 25
Меню за преглед
(Списък с дати)
Избира дата на възпроизвеждане.
(Филтър на лица)
Възпроизвежда изображения филтрирани, за да отговарят на определени условия на възпроизвеждане.
(Прибавяне/Отстраняване на Favorites)
(Режим на преглед)
(Дисплей за широк
zoom)
(Изреждане на кадри)
Регистрира изображения във Favourites или ги отстранява.
Превключва режим на преглед.
Извежда изображения в 16:9.
Възпроизвежда серия от изображения (последователно
възпроизвеждане).
(Ретуш)
Ретушира неподвижно изображение.
(Оразмеряване)
Променя размера на изображението в зависимост от
употребата.
(Изтриване)
Изтрива изображението.
(Защита)
Предотвратява случайно изтриване.
Прибавя знак за отпечатване на изображение, което
желаете да отпечатате.
(Отпечатване)
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим принтер.
(Въртене)
Върти неподвижните изображения.
(Избор на папка)
(Настройка на силата
на звука)
Избира папка за преглед на изображение.
Регулира силата на звука.
27
Работа с компютър
Можете да гледате изображения, записани с вашия фотоапарат, на компютър. Като използвате софтуера на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
неподвижни изображения и на движещи се изображения от фотоапарата повече от всякога. За
подробности вижте “Наръчник за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Поддържани операционни системи за USB връзка и софтуера
„Picture Motion Browser” (приложен в комплекта)
За Windows потребители
За Macintosh потребители
USB връзка
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 до v10.5)
Софтуер “Picture Motion Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Не е съвместим
* Не се поддържат 64 битови издания и Starter издания.
• Вашият компютър трябва да е с предварително инсталирана операционна система от описаните по-горе.
Не се поддържат обновени операционни системи.
• Ако вашата операционна система не поддържа USB връзки, копирайте изображението, като заредите
Memory Stick Duo в гнездото за Memory Stick на вашия компютър или използвайте Memory Stick четящо/
записващо устройство, което се продава в търговската мрежа.
• За повече подробности относно операционната среда за “Picture Motion Browser” софтуера, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
28
Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook)
Приложеният на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) “Наръчник за Cyber-shot”
обяснява в подробности как да използвате
фотоапарата. За да прегледате програмата
се изисква Adobe Reader.
І За Windows потребители
1
2
3
Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта) в
CD-ROM устройството.
Извежда се долният екран.
І За Macintosh потребители
1
2
3
Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта) в
CD-ROM устройството.
Изберете папката [Handbook] и копирайте “Handbook.pdf”, запазен в папката
[GB] на вашия компютър.
След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”
Когато щракнете върху [“Cyber-shot
Handbook”] бутона, се извежда екранът
за копиране на “Cyber-shot Handbook”.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
копирате.
· Когато инсталирате “Cyber Shot
Handbook”, автоматично се инсталира
“Ръководството за Cyber-shot стъпка
по стъпка”
След като инсталацията приключи,
щракнете два пъти върху иконката-препратка на десктопа.t
29
Индикатори на екрана
Докоснете [DISP] на екрана, за да правите
промени в екрана за избор на дисплея (стр. 18).
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
І Когато записвате неподвижни
изображения
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
PictBridge връзка
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка/Брой изображения
• Индикаторите са ограничени в режим
лесен запис.
І Когато записвате движещи се
изображения
Zoom скала
Режим на преглед
Филтър на лица
Любими
Защита
Обозначение за отпечатване
І Когато възпроизвеждате
Zoom при възпроизвеждане
Дисплей
Индикация
Устойчиво снимане
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
30
Дисплей
Индикация
Брой записани изображения
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Време за запис (ч. : мин. : сек.)
$
Дисплей
Индикация
AF рамка на визьора
Носител на възпроизвеждане/запис (“Memory Stick Duo”,
вградена памет)
Таймер за самостоятелно
включване
DRO
PictBridge връзка
Промяна на папката
Базата данни е пълна
Разпознаване на сцена
Сила на звука
Функция за автодиагностика
Хистограма
Тази индикация се извежда, когато дисплеят за
хистограма е изключен.
Намаляване на ефекта на
червените очи
Ниво на светкавицата
Зареждане на светкавицата
Режим на запис
%
Дисплей
[
Разпознаване на лице/
Разпознаване на усмивка
Индикация
AE/AF в заключено положение
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Режим на измерване
Размер на диафрагмата
Фокусиране
ISO номер
AF илюминатор
Стойност на експонацията
Предупреждение за вибрация
AF индикатор за докосване
Свръзки
Режим на измерване
Светкавица
Баланс на белия цвят
Баланс на бeлия цвят
Режим за цветност
Режим макро/ близък фокус
• Извежда се, когато [DIsplay
Setup] е зададен в положение
[Image Only]
Режим със светкавицата
•Извежда се, когато [DIsplay
Setup] е зададен в положение
[Image Only]
31
Дисплей
Индикация
Готовност за запис на филм/
Запис на филм
Време за запис (мин.: сек.)
Възпроизвеждане
Скала за възпроизвеждане
Брояч
Номер на папка-файл
Дата на записа/Час на възпроизведеното изображение
32
Живот на батериите капацитет на вградената памет
Живот на батерията и брой изображения, които можете да запишете/прегледате
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете
или прегледате, и животът на батериите,
когато снимате в нормален режим при температура 25°С с напълно зареден комплект
батерии (приложен в комплекта). Стойностите за броя на изображенията, които
могат да бъдат записани или възпроизведени,
позволяват смяната на “Memory Stick Duo”,
когато е необходимо. Обърнете внимание,
че истинският брой на изображенията
може малко да се различава в зависимост от
условията.
І Когато записвате неподвижни
изображения
Живот на батериите
(мин.)
Брой изображения
Прибл. 130
Прибл. 260
• Снимане при следните условия:
–
–
–
–
[REC Mode] е зададен в положение [Normal].
[AF Mode] е зададен в положение [Single].
[StedayShot] е зададен в положение [Shooting].
Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
– Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
– Използване на светкавицата веднъж на
всеки 2 снимки.
– Включване и изключване на всеки 10 снимки.
• Методът на измерване се основава на
стандарта CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Животът на батериите и броят на
изображенията не се променят, независимо
от размера на изображението.
І Когато преглеждате неподвижни
изображения
Живот на батериите
(мин.)
Брой изображения
Прибл. 220
Прибл. 4400
• Преглед на единични изображения в поредност на
около 3-секундни интервали.
І Забележки за комплекта батерии
• Капацитетът на батериите намалява с
увеличаването на използванията, както и с
течение на времето.
• Животът на батериите и броят изображения, които могат да бъдат записани/
възпроизвеждани, намалява при следните
условия:
– При ниски температури.
– Когато използвате светкавицата.
– При често включване и изключване на
фотоапарата.
– При често използване на функцията zoom.
– Когато стойността на [LCD Backlight]
е голяма.
– Когато [AF Mode] е зададен в положение
[Monitor].
– Когато функцията [SteadyShot] е зададена
в положение [Continuous].
– Когато батериите са почти изтощени.
– Когато функцията за разпознаване на лица
е активирана.
33
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи се
изображения
Броят на неподвижните изображения и продължителността на движещите се изображения
може да се различава в зависимост от условията на запис.
• Дори когато капацитетът на вашия носител за запис е същият като този, указан в таблицата по-долу, броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения
може да бъде различна.
І Приблизителен брой на неподвижните изображения, които можете да запишете
(Единици: Изображения)
Размер Вградена
памет
Прибл.
Капацитет
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
• Брой изображения, когато [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999, се извежда
индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с по-стари модели на Sony и бъдат възпроизведени на този фотоапарат, възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
І Приблизително време за запис на движещи се изображения
Номерата в таблицата по-долу показват максималното време за запис, което се получава чрез
събирането на всички файлове с движещи се изображения. Максималната дължина на непрекъснат файл с движещо се изображение е около 10 минути
(Единици: часове: минути:секунди)
Размер Вградена
памет
Прибл.
Капацитет
“Memory Stick Duo” форматиран с фотоапарат
• Изображения, чиито размер е зададен в положение [640(Fine)], могат да бъдат записвани единствено на
“Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратът не поддържа запис или възпроизвеждане на HD движещи се изображения.
34
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
1 Проверете опциите по-долу и вижте “Cyber-shot Handbook” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/Е:ss:ss”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това включете
захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 24).
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет и музикалните файлове да бъде прегледани.
Комплект батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии като натиснете и задържите лоста за изваждане на батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията в него.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 11).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте единствено препоръчания комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете отново
фотоапарата (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
35
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от реалното състояние. Разредете
напълно комплекта батерии и след това го заредете, за да се изведе вярна индикация.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo” (стр. 34).
Ако те са пълни, извършете едно от двете:
– Изтрийте ненужните изображения (стр. 20).
– Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
• Когато записвате неподвижни изображения, задайте ключа за избор на режим в положение,
което е различно от .
• Когато записвате движещи се изображения, задайте ключа за избор на режим в положение .
• Когато записвате движещи се изображения, размерът на изображението е зададен на
[640(Fine)]. Извършете едно от следните:
– Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
– Използвайте “Memory Stick PRO Duo”.
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и са се появили бели, червени, лилави или други на цвят
ивици върху изображението. Това не е неизправност.
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(възпроизвеждане) (стр. 20).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
• Възпроизвеждането не е възможно, ако Smile Shutter е в положение на готовност. Излезте от
режима на готовност, като натиснете бутона на затвора докрай.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на „Memory Stick
Duo”, заснети с по-стар модел на Sony. Възпроизвеждайте тези изображения в режим Folder
View (стр. 24).
• Това е причинено от изображения, защитени от сигнали за авторско право на компютър и
„Memory Stick Duo” без да използвате “Picture Motion Browser”. Възпроизвеждайте тези изображения в режим Folder View (стр. 24).
36
Предпазни мерки
І Не използвайте/оставяйте фотоапарата на следните места
І Забележка за работната температура
• На изключително горещи, студени или влажни
места
Не оставяйте устройството или в кола, паркирана на пряка слънчева светлина. Корпусът на
фотоапарата може да се деформира и да причини
неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети
или деформира и това може да причини неизправност.
• Не излагайте устройството на вибрации
• Не излагайте устройството близо до силни
магнитни полета
• Не излагайте устройството на песъчливи или
прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък. Пясъкът и прахът могат да причинят
неизправност във фотоапарата и понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен интервал от 0°С
до 40°С. Снимането на крайно студени или
горещи места, които излизат извън тези
стойности, не се препоръчва.
І Пренасяне
Не сядайте на стол или друго място, когато
сте прибрали фотоапарата в задния си
джоб, защото това може да причини неизправност или повреда на фотоапарата.
І Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана
със специалния комплект за почистване на
LCD екрани (не е приложен в комплекта), за
да премахнете пръстови отпечатъци, прах
и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с
меко парче плат, когато по повърхността
му има следи от пръсти или прах.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което подсушете повърхността
добре. В никакъв случай не използвайте
следните продукти и не извършвайте описаните действия, за да почистите устройството, защото покритието на корпуса
може да се повреди:
І Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място или го оставите
в много влажна стая, във вътрешността
на устройството или по повърхността
му може да се кондензира влага. Ако това се
случи, фотоапаратът може да се повреди.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата.
Забележете, че ако се опитате да извършвате операция по запис докато във вътрешността на устройството или по обектива
има влага, останала във вътрешността на
обектива, изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и други настройки се запазват
независимо дали захранването е включено
или изключено.
Вградената литиева клетка е постоянно
заредена докато използвате фотоапарата.
Независимо от това, ако използвате фотоапарата само за кратки периоди от време,
батерията се разрежда като не използвате
фотоапарата за около 1 месец, батерията се
разрежда напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията, преди да използвате фотоапарата.
Обърнете внимание, че независимо от
това, дори и батерията да не е заредена, вие
можете да използвате фотоапарата, като
не записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии във фотоапарата и го оставете с изключено захранване за
повече от 24 часа.
– Химични продукти като разтворители, бензин,
алкохол, парче плат за еднократна употреба,
бързо изпаряващ се инсектицид и др.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви
има следи от гореизброените вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума
или винил за дълго време.
37
Спецификации
[Захранване, общи условия]
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.7 mm (тип 1/2,3)
цветен CCD, Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 10.3 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 10.1 мегапиксела
Обектив:
Carl Zeiss Vario-Tessar 5х вариообектив
f= 5.8 - 29.0 mm (33 – 165 mm (еквивалент на 35
mm филм)) F3.5 (W) – F4.4 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична експонация, Избор на сцена (11 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен, Daylight,
Cloudy, Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent, Flash
Подводен балан на белия цвят: Автоматичен,
Underwater 1, 2, Flash
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: MPEG1 съвместим
(моно)
Носител на данните: Вградена памет (Прибл. 15
МВ), “Memory Stick Duo”
Светкавица: Препоръчително разстояние (При
ISO чувствителност (препоръчителен индекс
на експонацията) в положение Auto):
Прибл. 0,1 m до 3,5 m (W)/ прибл. 0,8 до 2,7
mm (T)
[Входни и изходни конектори]
Мулти Конектор:
Видео изход
Аудио изход (моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
[LCD екран]
LCD панел:
Широкоекранен (16:9), 8.8 cm (тип 3.5) TFT
Общ брой на точките (dots): 230 400 (960 х 240)
точки
38
Захранване: Комплект акумулаторни батерии
NP-BD1, 3.6 V
NP-FD1 (не е приложен в комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на запис):
1,0 W
Работна температура: от 0--С до 40--С
Температура на съхранение: От -20--С до +60--С
Размери:
94.0 x 59.3 x 21.4 mm (ш / в / д) (без изтеглящите се части)
Тегло (включително комплект батерии NP-BD1,
маркер и ремък и др.) :
Прибл. 177 g
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение съвпадащо с III: Съвместим
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии BC-CSD
Изисквания към захранването: AC 100 до 240 V,
50/60 Hz, 2.2 W
Изходен волтаж: DC 4.2 V, 0. 33 A
Работна температура: От 0--С до 40--С
Температура на съхранение: От -20--С до +60--С
Размери: Прибл. 62 х 24 х 91 mm (ш / в / д)
Тегло: Прибл. 75 g
Комплект акумулаторни батерии NP-BD1
Използвани батерии: Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Капацитет: 2.4 Wh (680 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки:
•“
” и Cyber-shot са търговски
марки на Sony Corporation.
”, “Memory Stick
• “Memory Stick”, “
PRO”, “
”, “Memory
Stick Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” и “
” са
търговски марки на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX и Windows Vista
са търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
PowerMac и eMac са търговски марки или
запазени търговски марки на Apple Inc.
• Intel, MMX и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марка на Intel
Corporation.
• Adobe и Reader са търговски марки или
запазени търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство като цяло, са търговски марки или
запазени търговски марки на техните съответни разработчици или производители. Въпреки това, ™ или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
39
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising