Sony | DSC-T50 | Sony DSC-T50 Инструкции за експлоатация

VЩРАКНЕТЕ!
Съдържание
Основни опции
Опции за напреднали
Използване на менюто
Цифров фотоапарат
Ръководство
на потребителя
Използване на екрана
с настройките
DSC-T50
Гледане на изображения
на телевизионен екран
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно това ръководство,
а също и отделното ръководство
“Наръчник с инструкции за употреба”;
запазете ръководствата за бъдещи справки.
Използване на компютър
Отпечатване на неподвижни
изображения
Отстраняване на проблеми
Други
Азбучен указател
© 2 0 0 6 Sony Corporation
2 -8 8 7 -2 3 4 -11(1)
Забележки за фотоапарата
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате (не са приложени в комплекта)
IC носителя за запис, който използвате
с фотоапарата, е “Memory Stick Duo”.
Съществуват два вида “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”: вие можете да използвате
“Memory Stick Duo” с Вашия фотоапарат.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss,
който е в състояние да възпроизвежда отлични
изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен
посредством висококачествена система, утвърдена
от Carl Zeiss в съответствие със стандартите
за качество на Carl Zeiss Германия.
Забележки за LCD екран и обектив
“Memory Stick”: не можете да използвате
“Memory Stick” с този фотоапарат.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят) върху LCD екрана и LCD визьора.
Появяването на тези петънца е напълно нормално
в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху записваното изображение.
Не можете да използвате други носители
с този фотоапарат.
Черни (бели/червени/
сини/зелени) петънца
• За подробности относно “Memory Stick Duo”,
вижте стр. 113.
Когато използвате “Memory Stick Duo”
с “Memory Stick” съвместимо устройство.
Вие можете да използвате “Memory Stick Duo”
като го заредите в Memory Stick Duo адаптер
(не е приложен в комплекта)
Memory Stick Duo адаптер
Забележки за батериите “InfoLITHIUM”
• Заредете приложения комплект батерии преди
да използвате комплекта батерии за първи път.
• Комплектът батерии може да бъде зареждан дори
ако не се е разредил напълно. Комплектът батерии
може да бъде използван дори когато е бил зареден
наполовина.
• Когато няма да използвате фотоапарата за дълго
време, разредете заряда на батериите и извадете
комплекта батерии от фотоапарата; съхранявайте
батериите на сухо и хладно място, за да запазите
функциите им.
• За подробности относно комплекта батерии вижте
стр. 115.
• Излагането на LCD екрана, визьора или обектива
на пряка слънчева светлина за дълго време може
да причини неизправност. Внимавайте, когато
поставяте фотоапарата близо до прозорец или
на открито.
• Не натискайте LCD екрана силно. Това може
да причини неизправност и екранът да загуби
цветовете си.
• Възможно е да се появят остатъчни образи на LCD
екрана, когато снимате в студени условия. Това
не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива
и да не прилагате сила върху него.
Изображенията, използвани в това ръководство
Снимките, използвани за примери, са обработени
и не са истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата................................................................2
Основни техники за по-добри изображения...............................................................7
Фокусиране – успешно фокусиране върху обект.......................................................... 7
Експонация – настройка на интензитета на светлината............................................... 8
Цвят – ефект от осветяването.......................................................................................... 9
Качество – “качество на изображението” и “размер на изображението”................ 10
Идентификация на частите..........................................................................................11
Индикатори на екрана.................................................................................................13
Промяна на дисплея на екрана..................................................................................17
Използване на вградената памет...............................................................................18
Основни опции
Работа с дисплея с докосване....................................................................................19
Лесно заснемане на изображения (Режим автоматична настройка)...................21
Преглед/изтриване на изображения.........................................................................26
Съдържание
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто.......................................................................39
Опции в менюто........................................................................................................40
Меню за запис..............................................................................................................42
COLOR (режим на цвета): Промяна на яркостта на изображението
(Режим на измерване): Избор на режима на измерване
WB (Баланс на белия цвят): Регулиране на цветовите тонове
ISO: Избор на луминесцентна чувствителност
(Качество на изображението): Избор на качеството а неподвижното изображение
Mode (Режим на запис): Избор на продължителен метод на заснемане
BRK (Bracket Step): Промяна на стойностите в меню [Exp Brktg]
M (Интервал): Избор на рамков интервал в режим [Multi Burst]
(Ниво на светкавицата): Регулиране количеството светлина на светкавицата
(Контраст): Регулиране контраста на изображението
(Острота): Регулиране остротата на изображението
(Настройки): Промяна на настройките
Преглед на менюто.......................................................................................................51
(Изреждане на кадри): Изреждане на серия от кадри
(Маркиране): Маркиране на неподвижни изображения
(Изтриване): Изтриване на изображения
(Звук): Регулиране на звука
(Папка): Избор на папка за преглед на изображения
- (Защита): Предпазване от инцидентно изтриване
DPOF: Добавяне на знак за отпечатване
(Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
(Промяна на размера): Промяна на размера на записаното изображение
(Въртене): Въртене на неподвижно изображение
(Разделяне): Разделяне на движещи се изображения
(Настройка): Промяна на настройките
Отрязване: Въртене на увеличено изображение
Съдържание
Използване на екрана с настройките
Използване на екрана с настройките................................................................58
Camera 1...................................................................................................................59
1
AF режим
Цифров zoom
Намаляване на ефекта на червените очи
AF илюминатор
Camera 2...................................................................................................................62
2
Автоматичен преглед
Форматиране
Форматиране
Създаване на папка за запис
Балансирано заснемане
Internal Memory Tool................................................................................................63
Memory Stick Tool....................................................................................................64
1
2
3
Език
Инициализация
Setup 3.......................................................................................................................68
Номер на файла
USB връзка
4
Форматиране на музика
Setup 2.......................................................................................................................67
Задно осветяване на LCD екрана
Звуков сигнал
Setup 1.....................................................................................................................66
Сваляне на музика
Промяна на папката за запис
Копиране
Видео изход
Сверяване на часовника
Setup 4.......................................................................................................................70
Калибриране
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран...................................................71
Съдържание
Използване на компютър
Работа с компютри с операционна система Windows.............................................73
Инсталиране на приложения софтуер (приложен)..................................................75
Копиране на изображения на компютър...................................................................76
Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър с помощта на вашия
фотоапарат (използване на “Memory Stick Duo”)............................................................ 83
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен)...............................................84
Използване на “Music Transfer” (приложен).............................................................88
Използване на компютри с операционна система на Macintosh...........................89
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да отпечатвате неподвижни изображения........................................................91
Директно отпечатване на неподвижни изображения, използвайки PictBridge
съвместим принтер......................................................................................................92
Отпечатване във фото ателие.....................................................................................96
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми.........................................................................................98
Предупредителни индикатори и съобщения........................................................... 109
Други
Използване на фотоапарата Ви зад граница – източници на ел. енергия.......... 112
“Memory Stick”............................................................................................................. 113
Комплект батерии “InfoLITHIUM”.............................................................................. 115
Зарядно за батериите................................................................................................ 116
Азбучен указател
Азбучен указател........................................................................................................ 117
Основни техники за по-добри изображения
Фокусиране Експонация Цвят
Качество
Тази част описва основните операции за работа
с вашия фотоапарат. Описано е как да използвате
различните функции на фотоапарата чрез
докосване на бутоните на екрана (стр. 19).
Фокусиране Успешно фокусиране върху обект
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, фотоапаратът настройва фокуса автоматично
(Автоматично фокусиране). Запомнете, че трябва да натиснете бутона на затвора само наполовина.
Натиснете бутона
на затвора докрай
веднага
Натиснете бутона
на затвора
наполовина
Индикаторът АЕ/AF
мига , светва/чува
се звуков сигнал
Натиснете бутона
на затвора докрай
min
За да запишете неподвижно изображение, когато фокусирането е трудно t [Focus] (стр. 32)
Ако изображението изглежда замъглено, дори след като сте фокусирали, възможно е да сте
разклатили фотоапарата. t Вижте “Съвети за предотвратяване на замъгляването” (както следва).
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Дръжте фотоапарата здраво, като ръцете Ви са откъм Вашата страна. Можете също така
да поддържате стабилна позиция, като се облегнете на някое дърво или сграда близо
до Вас. Заснемането с 2секундно отлагане (с таймер), активиране на функцията против
замъгляване, както и използването на статив също са ефикасни мерки. Използвайте
светкавица на места с недостатъчна осветеност.
Основни техники за по-добри изображения
Експонация
Настройка на интензитета на осветеността
Можете да създадете различни изображения като настроите експонацията и ISO чувствителността.
Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава, когато освободите затвора.
Експонация:
Скорост на затвора = времето, за което фотоапаратът
получава светлината
Диафрагма = размерът на отвора, който позволява
светлината да премине
ISO = чувствителност на записа
Преекспонация
= твърде много светлина,
избеляло изображение
Експонацията автоматично се задава в точната
си стойност в Режим на автоматична настройка.
Въпреки това Вие можете да регулирате експонацията ръчно като използвате функциите,
описани по-долу.
Правилна експонация
EV :
Позволява Ви да регулирате експонацията,
определена от фотоапарата (стр. 31)
Недостатъчна
експонация
= твърде малко светлина,
по-тъмно изображение
Режим на измерване:
Позволява Ви да промените тази част от обекта,
която ще бъде измерена, за да се определи
експонацията (стр. 43)
Настройка на ISO чувствителността
ISO е устройство за измерване (на чувствителност) на приблизителното количество светлина, което
изображението ще приеме (еквивалентно на фото филм). Дори когато експонацията е еднаква,
изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
[ISO] регулира чувствителността t стр. 45
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места.
Въпреки това изображението съдържа шум.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато чувствителността не е достатъчна, изображението
може да е тъмно.
Основни техники за по-добри изображения
Цвят
Ефект от осветеността
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Пример: Цветът на изображението се влияе от светлинни източници.
Време/ Осветление
Характеристики
на светлината
Дневна светлина
Облачно
Флуоресцентно
осветление
Осветление
от електрическа
крушка
Бяла (стандартна)
Синкава
Синьо-жълта
Червеникава
Цветовите тонове се настройват автоматично в Режим на автоматична настройка.
Въпреки това вие можете да настроите цветовите тонове ръчно с помощта на [White Bal] (стр. 44).
Основни техники за по-добри изображения
Качество “Качество на изображението” и “Размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато то е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и заема повече памет, но е с повисоко качество. “Размерът на изображението” се определя от броя пиксели. Въпреки че не можете
да видите разликата на екрана на Вашия фотоапарат, високото качество и времето за обработка на
данни се различават, когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер на изображението: 7M
3072
3072 ´ 2304 пиксела= 7.077.888 пиксела
640
2304
480
Пиксели
2 Размер на изображението: VGA (Е-mail)
640 пиксела ´ 480 пиксела= 307.200 пиксела.
Избор на размер на изображението, който ще използвате (стр. 25)
Пиксел
Много пиксели
(Високо качество
и голям размер
на файла)
Малко пиксели
(Грубо качество,
но малък размер
на файла)
Пример: Отпечатване
в размер до А3
Пример: Прикрепено
изображение за изпращане
по електронната поща.
Избор на качество на изображение (съотношение на компресията) в комбинация (стр. 46)
Можете да изберете съотношение на компресията, когато запазвате цифрови изображения. Когато
изберете високо съотношение на компресията, изображението е с по-лошо качество на детайлите,
но с по-малък размер.
10
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте
страниците в скоби.
1
2
3
5
9
Капаче на лещите
3
1
6
2
7
4
4
5
8
9
1 Бутон за балансирано заснемане (22)
2
Бутон на затвора (21)
3
Бутон на захранването/Лампичка
за захранването
6
7 8 9 0qa qs qd
4
Кукичка за ремък за китка
5
Микрофон
1
Ключ за избор на режим (21, 28, 40)
6
Светкавица (23)
2
LCD екран/Панел с докосване (17, 19)
7
Лещи
3
За заснемане: Zoom (W/T) бутон (22)
За преглед: / (Playback Zoom) бутон /
бутон Index (27)
8
Лампичка на таймера за самостоятелно
снимане (24)/AF илюминатор (61)
4
(екранен) бутон (19)
• Натиснете и задръжте този бутон по-дълго,
за да изведете
(Setup) екрана
5 (Screen Display Switch) бутон (17)
• Натиснете и задръжте този бутон по-дълго,
за да промените яркостта на LCD задното
осветяване.
6
Капаче за батерията/”Мemory Stick Duo”
7
Лампичка за достъп
8
Отделение за “Memory Stick Duo”
9
Отделение за поставяне на батерията
0
Лостче за изваждане на батерията
qa
Мулти конектор (долна част)
За да свържете променливотоков адаптер
AC-LS5K (не е приложен)
11
Индикатори на екрана
2 Към мулти
конектора
1 Към жака
DC IN
Кабел за многофункционална v означение
употреба
3 Към мрежата
от 220 V
• Не можете да зареждате комплекта батерии
като свързвате фотоапарата си към AC-LS5K
адаптера. Използвайте зарядното за батерии ,
за да заредите комплекта батерии.
qs
Високоговорител
qd
Статив (долна част)
• Използвайте статив с дължина на винта
по-малка от 5.5 mm. Винт с дължина по-голяма
от 5.5 mm не може да прикрепи фотоапарата
стабилно към стойката и това може да причини
повреда на фотоапарата.
12
Индикатори на екрана
Вижте страниците в скоби за подробности.
Дисплей
Индикация
Зареждане на светкавицата
Когато записвате неподвижни изображения
Функция Zoom (12, 59)
60 min
3
1
1.3
B& W
Намаляване на ефекта
на червените очи (60)
Острота (50)
4
Контраст (50)
5
2
Когато записвате движещи се изображения
60min
STBY
1
3
AF илюминатор (61)
Режим на измерване (43)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Режим на цвета (42)
B &W
4
2
Дисплей
Индикация
Хистограма (17, 31)
5
2
NR бавен затвор
1
Дисплей
60min
Оставащ заряд на батерията
BRK
AE/AF в заключено положение
(21)
Режим на запис (21, 47)
z
M
Баланс на белия цвят (44)
WB
STBY
REC
• Когато използвате определени
скорости на затвора, автоматично се активира функцията
на бавния NR затвор,
за да намали смущенията
в изображението.
Индикация
+2.0EV
Стойност на експонацията (31)
F3.5
Размер на диафрагмата
125
Скорост на затвора
Режим готовност/ Запис
на движещо се изображение
Избор на режим
(Избор на сцена) (29)
Избор на режим (Програма)
(28)
SL
Режим на работа
със светкавицата (23)
13
Индикатори на екрана
3
Дисплей
Дисплей
7M
3:2
5M
Размер на изображението (25)
3M
2M
1M
•
VGA
16:9
FINE
64 0
STD
64 0
1M се показва само когато
режим Multi Burst е активиран
160
FINE STD
101
Качество на изображението (46)
Папка за запис (64)
• Не се появява, когато използвате вградената памет на фотоапарата.
Оставащ капацитет на вградената памет
5
Дисплей
00:00:00
[00:28:05]
Време за запис [максимално
време за запис]
1/30"
Интервал Multi Burst (49)
400
Оставащ брой изображения
Таймер за самостоятелно
снимане (24)
C:32:00
Функция за автодиагностика
(109)
ISO номер (45)
Стойност на Bracket step (49)
4
Дисплей
Индикация
Предупреждение за вибрация
• Показва, че вибрацията ще
попречи на записа на ясни
изображения поради липса
на достатъчно светлина. Дори
когато предупреждението за
вибрация се появи, Вие можете
да записвате изображения.
Въпреки това препоръчваме Ви
да използвате функцията
против замъгляване, както
и да използвате светкавица
за по-добро осветяване и статив
или друго средство, за да стабилизирате фотоапарата. (стр. 7)
E
Предупреждение за нисък
заряд на батерията (109)
+
Кръстче за точково измерване
(43)
14
Индикация
Балансирано заснемане (22)
Индикатор за AF рамка
на визьора (32)
S A F M AF
Оставащ капацитет
на “Memory Stick”
±0.7EV
Индикация
Рамка на AF визьора (32)
Индикация
Режим AF (59)
Режим макро/увеличителна
леща (24)
1.0m
Фокусно разстояние (34)
Индикатори на екрана
1
Когато възпроизвеждате неподвижни
изображения
60 min
M
Дисплей
3
1
Индикация
Оставащ капацитет
на батерията
60min
Режим на запис (21, 47)
M
4
-
Защита (52)
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение (96)
2
N
Възпроизвеждане
Промяна на папката (51)
• Не се появява, когато използвате вградената памет.
Когато възпроизвеждате движещи
се изображения
1
60 min
3
4
VOL.
Zoom скала (26)
1.3
Step
12/16
Възпроизвеждане кадър
по кадър (48)
2
Дисплей
Индикация
Хистограма (17, 31)
•
2
STOP
REV
CUE
се появява, когато дисплеят
за хистограма е изключен.
Лента за възпроизвеждане
STOP
REV
Управление за контрол (20)
CUE
15
Индикатори на екрана
3
4
Дисплей
Индикация
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
64 0
STD
64 0
Индикация
Pict-Bridge свързване (94)
• Не изключвайте кабела за терминала по мултифункционална
употреба, докато иконката
е на дисплея.
160
PictBridge връзка (92)
101
Дисплей
Размер на изображението (25)
Папка за запис (64)
+2.0EV
Стойност на експонацията (31)
ISO номер (45)
• Не се появява, когато използвате вградената памет.
101
Режим на измерване (43)
Светкавица
Папка за възпроизвеждане (51)
Баланс на белия цвят (44)
• Не се появява, когато използвате вградената памет.
Оставащ капацитет на вградената памет
Оставащ капацитет
на “Memory Stick”
101-0012
Номер на папката/ Файла (51)
8/8 12/12
Номер на изображението/
Брой изображения, записани
в избраната папка
C:32:00
Функция за авто-диагностика
(109)
00:00:12
Брояч
16
WB
500
Скорост на затвора
F3.5
Размер на диафрагмата
Възпроизвеждано изображение
2006 1 1
9:30 AM
Дата на записа/ Време на възпроизведеното изображение
VOL.
Регулиране силата на звука
Промяна на дисплея на екрана
Всеки път, когато натиснете бутона
(Дисплей на екрана включен/изключен),
дисплеят се променя както следва.
Хистограма включена
60min
Дисплей
на хистограмата (стр. 31)
Индикатори изключени
Индикатори включени
60min
• Когато задържите натиснат бутон
(Дисплей
на екрана включен/изключен) за по-дълго, можете
да увеличите яркостта на задното осветяване на
LCD екрана.
• Когато включите дисплея на хистограмата,
информацията за изображението се извежда по време
на възпроизвеждане.
• Хистограмата не се извежда в следните ситуации:
Когато записвате
–Когато е изведено менюто.
–Когато записвате движещи се изображения
По време на възпроизвеждане
–Когато е изведено менюто.
–В режим на индексиране
–Когато използвате функцията zoom
при възпроизвеждане.
–Когато въртите неподвижни изображения.
–По време на възпроизвеждане на движещи
се изображения
• Възможно е да се получат големи различия
в изведената хистограма, когато снимате или
възпроизвеждате, когато:
–Светкавицата светне.
–Скоростта на затвора е бавна или бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе за
изображения, записани с помощта на други
фотоапарати.
17
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 56 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади. Дори когато
във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, Вие можете да записвате изображения, ако
използвате вградената памет.
• Не можете да записвате движещи се изображения с размер [640 (Fine)], използвайки вградената памет.
Когато заредите “Memory Stick Duo”
(не е приложен)
B
[Recording]: Изображенията се записват
на “Memory Stick Duo”.
[Playback]: Изображенията на “Memory Stick Duo”
се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc.]: Можете да извършвате различни
операции с изображенията на “Memory Stick Duo”.
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
B
Вградена
памет
[Recording]: Изображенията се записват, използвайки
на вградената памет.
[Playback]: Изображенията във вградената памет
се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc]: Можете да извършвате различни операции
с изображенията във вградената памет.
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Препоръчваме Ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на “Memory Stick Duo”
Подгответе “Memory Stick Duo” с капацитет 64 МВ или по-голям, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 65).
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на Вашия компютър
Извършете процедурата на стр. 76 до 79, без да зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Не можете да прехвърляте данни на “Memory Stick Duo” от вградената памет.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством кабела за мулти употреба, Вие можете да копирате
данните, запазени от вградената памет на компютър, но не можете да копирате данните от компютър
а вградената памет.
• Работа с фотоапарата
18
Основни опции
Работа с панела с докосване
Ключ за смяна
на режима
Основни опции
Панел с докосване
(екранен) бутон
1Натиснете
(екранен) бутон, за да изведете бутоните за работа с панела с докосване
• Пропуснете тази стъпка, когато ключа за смяна на режима е в настройка
.
AUTO
AUTO
OFF
OFF
MENU
2M
2Докоснете бутоните на екрана леко с върха на пръста си.
• За да изключите бутоните за работа с панела с докосване, докоснете
(екранен) бутон.
AUTO
AUTO
OFF
OFF
MENU
2M
Относно бутоните за работа с панела с докосване
• Когато опцията, която желаете да изберете не е на екрана, докоснете v/V, за да промените
страницата.
• Можете да е върнете в предишния екран като докоснете
.
Image Size
9pic
7M
7M
3:2
3:2
5M
5M
3M
3M
• За да работите с панела с докосване докоснете го леко с пръст или с приложения маркер.
• Не докосвайте панела с друг островърх обект освен с приложения маркер.
• Не натискайте екрана с докосване повече от нужното.
19
Работа с панела с докосване
За да промените изображенията чрез приплъзване на пръст
Можете да промените неподвижни изображения или да превъртате напред/назад клип, можете
да плъзнете пръст по екрана по време на възпроизвеждане. За да използвате тази опция изключете
панела с докосване като натиснете
(екранен) бутон.
Неподвижни изображения
60min
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
Предишно
изображение
BACK
60min
STD
640
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:00
Playback zoom
1.3
• Изображенията се сменят, когато отместите пръста
си.
NEXT
Клипове
PLAY
Следващо
изображение
BACK
• Докоснете екрана, за да започнете възпроизвеждане.
• Плъзнете пръст надясно или наляво, за да
превъртите напред или назад клип.
• Докоснете отново по време на възпроизвеждане,
за да направите пауза.
NEXT
• Когато плъзнете пръста си нагоре , надолу, наляво
или надясно изображението увеличено до размер
по-голям от екрана се измества и частта, която
не е в екрана се измества във видимата част
на дисплея.
MOVE
• Когато гледате записани изображения на телевизионен екран (стр. 71) не можете да променяте изображенията
с приплъзване на пръст.
• Когато гледате изображения заснети в режим Multi Burst, докоснете екрана, за да направите пауза. Приплъзнете
пръста си надясно или наляво по време на пауза, за да превъртите напред или назад изображенията едно по едно.
20
Лесно заснемане на изображения
(Режим Автоматична настройка)
Процесът за стандартно заснемане на снимки е показан по-долу.
Ключ за избор на режим
Бутон на затвора
Основни опции
Панел с докосване
(STEADY SHOT)
бутон
Бутон Zoom
(екранен) бутон
1Изберете режим посредством ключа за избор на режим
Неподвижно изображение (режим автоматична настройка): Изберете
Движещо се изображение: Изберете .
.
2Задръжте фотоапарата стабилно.
Изображението трябва
да е в центъра на фокусната
рамка.
3Заснемете посредством бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
1
Натиснете и задръжте бутона на затвора натиснат наполовина, за да фокусирате.
Индикаторът z (AE/AF lock), светещ в зелено примигва, чува се звуков сигнал, индикаторът престава
да мига, но остава включен.
2
Натиснете бутона на затвора докрай.
21
Лесно заснемане на изображения(Режим Автоматична настройка)
AE/AF lock индикатор
Движещо се изображение:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
Ако искате да заснемете неподвижно изображение на обект, върху който е трудно да фокусирате
• Най-малката дистанция за заснемане е около 50 см. Заснемете в режим от близо (Macro) или режим Magnifying Glass (стр. 24), когато заснемате на дистанция по-малка от споменатата.
• Когато фотоапаратът не може да фокусира върху обекта автоматично, AE/AF lock индикаторът започва
• да примигва по-бавно и не се чува звуков сигнал. Опитайте да нагласите за снимка и фокусирайте отново.
Обекти, върху които е трудно да се фокусира са:
–отдалечени от фотоапарата и затъмнени
–онези, при които контрастът между обекта и фона е недостатъчен
–видените през стъкло
–които е движат бързо
–отразяващи светлина или с лакирана повърхност
–светещи
–със задно осветяване
W/TИзползване на zoom
Натиснете бутон zoom.
• Когато скалата за приближение (zoom) надвишава 3х, фотоапаратът използва функция Digital Zoom
(цифрово увеличение).
• За повече подробности относно настройките на [Digital Zoom] и качеството на изображението, вижте стр.
59.
Функция против замъгляване
Функцията против замъгляване винаги е активирана, когато
(Camera) е в настройка [Auto].
За да потвърдите, че функцията против замъгляване е активирана, натиснете бутона на затвора
наполовина и потърсете иконка
(STEADY SHOT) на екрана.
Освен [Auto] настройката:
Натиснете
(STEADY SHOT) бутона, за да отмените функцията против замъгляване.
За да активирате функцията против замъгляване, натиснете отново бутон
.
• Можете да промените режима на функцията против замъгляване (стр. 62).
22
Лесно заснемане на изображения(Режим Автоматична настройка)
Настройка на режим Светкавица/Самостоятелен таймер/Запис в режим Макро/Размер
на изображение
Натиснете
MENU
AUTO
Използване на светкавицата за неподвижни изображения
OFF
Използване на самостоятелен таймер
OFF
Заснемане отблизо
2M
Основни опции
AUTO
(екранен) бутон, за да изведете бутоните на панела с докосване.
Промяна на размера на изображението
Светкавица (Избор на режим светкавица за неподвижни изображения)
Докоснете
на екрана. Докоснете желаната настройка, а след това докоснете
.
Flash
Auto
Forcedflash
Slow Synchro
No Flash
Auto: Примигва, когато светлината е недостатъчна или има задно осветяване (настройки по подразбиране)
Forcedflash ( )
Бавна синхронизация (Светкавица включена) ( SL ): Скоростта на затвора е по-ниска на затъмнени места, за да можете
да заснемете ясно фона, който е извън обсега на светкавицата.
Светкавица изключена ( )
• Светкавицата примигва два пъти. Първият път е, за да регулира количеството светлина.
• Докато зареждате светкавицата, се извежда
.
23
Лесно заснемане на изображения(Режим Автоматична настройка)
Използване на самостоятелен таймер
Докоснете
на екрана. Докоснете желаната настройка, а след това докоснете
.
Self-Timer
10 sec
2 sec
Off
: Настройка на 10-секунден самостоятелен таймер.
: Настройка на 2-секунден самостоятелен таймер.
Off: Не използвате самостоятелен таймер
Натиснете бутона на затвора, лампичката на самостоятелния таймер примигва, чува се звук, докато
затвора работи.
Лампичка на самостоятелния таймер
За да отмените, натиснете
(екранен) бутон.
• Ако използвате 2-секунден отлагащ самостоятелен таймер, можете да предотвратите замъгляване.
Макро/увеличително стъкло (заснемане отблизо)
Докоснете
на екрана. Докоснете желаната настройка, а след това докоснете
.
Macro
Macro
Magnifying Glass
Off
: Макро функция включена (W страна: около 8 cm или по-далече, Т страна: около 25 cm или по-далече)
: Функция увеличително стъкло включена (само за страна W: около 1 до 20 cm).
Off: Макро функция изключена.
Макро
• Настройките за увеличение по цялата W страна са препоръчителни.
• Обхватът на фокуса става по-тесен и не целия обект може да бъде на фокус.
• Скоростта на автоматичния фокус намалява.
Увеличително стъкло
•
•
•
•
Използвайте този режим, за да заснемате дори на по-малки разстояния от заснемане в режим (
Оптичният zoom е позволен само за страна W и не може да се използва.
Когато натиснете бутона zoom, изображението е увеличено с помощта на цифровия zoom.
Този режим се отменя ако изключите захранването или смените режима с друг.
24
) Макро.
Лесно заснемане на изображения(Режим Автоматична настройка)
За да промените размера на изображение
Докоснете
на екрана. Докоснете желаната опция, а след това докоснете
За повече подробности относно размера на изображението, вижте стр. 10.
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Препоръки за употреба
7М (3072´2304)
За отпечатване в размер А3
3:21) (2816´1872)
Съвпада със съотношение 3:2
5М (2592´1944)
За отпечатване в размер А4
3М (2048´1536)
За отпечатване в размер 13х18 cm
2М (1632´1224)
За отпечатване в размер 10х15 cm
VGA (640´480)
За прикачане към E-mail
16:92)
(1920´1080)
За показване по HDTV в широкоекранен
режим.
Брой изображения
Отпечатване
По-малко
Изтънчен
Повече
Груб
Основни опции
Размер на изображение
.
1) Изображенията са записани в същото съотношение 3:2, като на фотографска хартия или картички и др.
2) Двата края на изображението могат да бъдат отрязани по време на отпечатването (стр.106).
3) Чрез използването на “Memory Stick” или USB връзка можете да се наслаждавате на изображения с високо
качество.
Размер на движещото
се изображение
Изображения/
секунди
Указания за употреба
640 (Fine) (640´480)
Около 30 сек.
Показване на телевизионен екран с високо
качество на изображението
640 (Standard) (640´480)
Около 17 сек.
Показване на телевизионен екран
със стандартно качество на изображението
160 (160´112)
Около 8 сек.
За прикачане към E-mail.
• Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-високо е и качеството му.
• Колкото повече изображения възпроизвеждате на секунда, толкова по-плавно ще бъде възпроизвеждането.
25
Преглед/Изтриване на изображения
Ключ за избор на режим
(Индекс)/
zoom) бутон
Панел с докосване
(Playback
(Playback zoom) бутон
1Изберете
с ключа за избор на режим
2Изберете изображение с
/
.
Клип:
Докоснете B.
Превъртане бързо напред/назад:
/ (За да се върнете към нормално възпроизвеждане: B).
Регулиране на звука: Докоснете [MENU] t[Volume] t +/– за да регулирате нивото на звука t
[Exit].
Спиране на възпроизвеждането : x.
• Клипове с размер на изображението [160] се изобразяват с един размер по-малки.
За да изтриете изображения
Изведете изображението, което искате да изтриете след това докоснете [MENU] t [Delete] t
[Delete] t [OK].
1
2
Slide Show
60 min
VGA
3
3/9
Paint
Exit
За да отмените изтриването
Изберете [Exit] в 2 или [Cancel] в 3.
За да наблюдавате увеличено изображение (playback zoom)
Натиснете
докато извеждате неподвижно изображение.
За да отмените zoom, натиснете .
Регулирайте дела с: v/V/b/B.
1.3
Отменете playback zoom
• За да запазите увеличени изображения: [Trimming] (стр. 57).
26
3/9
Delete
Volume
x1.0
VGA
Delete
Delete
MENU
60 min
OK
Cancel
Преглед/Изтриване на изображения
Преглед на индекс екран
Натиснете
(Индекс). Докоснете изображението, което искате да наблюдавате в режим единичен
екран.
За да изведете следващия (предишния) индекс екран, натиснете b/B.
Основни опции
60 min
101-0012
2006 1 1
9:30PM
MENU
• Ако натиснете
MENU
(Индекс) отново се извежда екран с 12 изображения.
За да изтриете изображения в индекс екран
1
Докато е изведен индекс екран, докоснете [MENU] t [Delete] t [Select].
2
Докоснете изображението, което искате да изтриете, за да изведете индикатор
върху избрания образ.
(Изтриване)
Зелена рамка за избор
За да отмените избора
Изберете изображение, което искате да изтриете, за да изключите
на екрана.
OK
индикатора
Exit
3
Докоснете [OK]t [OK].
• За да изтриете всички изображения от папката, изберете [All In This Folder] в стъпка 1 вместо [Select].
27
Опции за напреднали
Настройка на режим за заснемане
Избор на желани функции на фотоапарата
Използвайте ключа за смяна на режим, за да изберете режим.
Режим за заснемане на неподвижни изображения
За да заснемате неподвижни изображения можете да изберете измежду три режима за заснемане:
Auto, Program и Scene Selection. Режим Auto е режим по подразбиране. За да промените настоящите настройки на режима различен от [Auto], следвайте стъпките по-долу.
1 Натиснете
(екранен) бутон.
2 Докоснете
(Camera).
Camera
Auto
3 Докоснете желания режим.
Program
P
High Sensitivity
Twilight
Auto: Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично регулирани настройки (стр. 21).
Program (P): Режим Автоматично програмиране на заснемането
Позволява Ви да заснемате с автоматично регулирана експонация (скорост на затвора
и размер на диафрагмата). Можете също така да изберете различни настройки като
използвате менюто (за повече подробности относно възможните функции t (стр. 40)
: Scene Selection Mode
Позволява Ви да заснемате с предварително зададени настройки според сцената (стр. 29).
Възпроизвеждане/Редактиране
Заснемане на клипове
(екранен) бутон
В това Упътване възможните позиции на режима за опции от менюто е показан както следва.
Невъзможни Възможни
28
Избор на желани функции на фотоапарата
Режими за избор на сцена: Избор на най-подходящ режим за сцена
Следните режими са предварително зададени, за да отговарят на условията на сцената.
Висока чувствителност
Здрач*
Позволява Ви да заснемате нощни
сцени при голяма отдалеченост без
да се губи затъмнението
на обкръжаващата Ви среда.
Портретна нощна сцена*
Подходящ за заснемане на портретни
снимки на тъмни места. Позволява
Ви да заснемате изострени изображения на хора при ниска осветеност без
да се губи затъмнението на обкръжаващата Ви среда.
Меко изображение
Позволява Ви да заснемате цвят
на кожата в по-меки тонове
за по-хубави снимки. В допълнение,
ефектът на мекия фокус създава
деликатна атмосфера за портретите
на хора, цветя и т.н.
Пейзажна сцена
Фокусира се само върху отдалечени
обекти, за да заснеме пейзажи и т.н.
Високоскоростен затвор
Позволява Ви да заснемате движещи
се обекти на открито и на други
места с ярко осветление.
• Скоростта на затвора се увеличава ,
така че изображения записани
на тъмни места потъмняват
още повече.
Плаж
Когато заснемате брега на море
или езеро, синьото на водата
се записва с напълно ясни тонове.
Сняг
Когато заснемате снежни сцени или
други места, на които целият екран
е в бяло, използвайте този режим,
за да избегнете потънали цветове
и да записвате ясни изображения.
Фойерверки*
Позволява Ви да заснемате
фойерверки в цялата им пищност.
* Скоростта на затвора намалява, така че се препоръчва използването на статив.
29
Опции за напреднали
Позволява Ви да заснемате
изображения без светкавица при
ниска осветеност, като намалява
замъгляването.
Избор на желани функции на фотоапарата
Функции, които не могат да се комбинират с избора на сцена
За правилното заснемане на изображение според състоянието на сцената, комбинацията от функции
се избира от фотоапарата. Някои функции не са възможни в зависимост от режима за избор
на сцена.
( : можете да изберете желаната настройка)
Макро/
Увеличително Светкавица
стъкло
АF рамка
на визьора
Предварително
зададен фокус
Баланс
на белия цвят
Burst/Exposure
Bracket/
Multi Burst
/—
—
—/—
/—
Ниво
на светкавицата
—
A uto/ WB
SL
—
—
/—
—/—
/
/—
/
/—
/
/—
/
—/—
30
—
—
—
Избор на желани функции на фотоапарата
EV (Ръчна настройка на експонацията)
1
Натиснете
(екранен) бутон.
2
Настройте
(Camera) в настройка различна от [Auto], след това докоснете
P
.
AUTO
0EV
OFF
Опции за напреднали
OFF
MENU
2M
3
Докоснете
(EV).
4
Изберете стойност чрез докосване на v (по-ярко)/V (по-тъмно).
EV
EV
?2.0EV
EV
0EV
+2.0EV
• За повече детайли относно експонацията вижте стр. 8.
• Стойността на компенсацията може да бъде настроена на 1/3EV увеличение.
• Ако обектът е заснет в извънредно ярки или тъмни условия или ако използвате светкавицата, регулирането
на експонацията може да не е ефективно.
z Настройка на [EV] като извеждате хистограма.
A
B
Тъмно Светло
Хистограмата е графика, която показва осветеността
на изображението. Натиснете неколкократно
(ключ за дисплей на екрана), за да изведете хистограма
в екрана. Когато изображението е тъмно, графиката
е изместена към лявата страна, а при светло изображение
- към дясната страна. Задайте ключа за избор на режим
в положение
и настройте EV докато преглеждате
експонацията с помощта на хистограмата.
A
Брой пиксели
B
Осветеност
• Хистограмата се появява и в следните случаи, но Вие не можете да настройвате експонацията.
–Когато
(Camera) е зададен в положение [Auto].
–Когато възпроизвеждате едно изображение.
31
Избор на желани функции на фотоапарата
9 (Focus): Промяна на метода на фокусиране
Можете да променяте метода на фокусиране. Използвайте менюто когато Ви е трудно да фокусирате
в режим на автоматична настройка.
1
Натиснете
(екранен) бутон.
2
Настройте
(Camera) в настройка различна от [Auto], след това докоснете
.
3
Докоснете 9 (Focus).
4
Изберете желаната опция.
Настройките по подразбиране са отбелязани с
Multi AF
(Multipoint AF)
(Неподвижно
изображение
(Движещо се
изображение
.
Фокусира автоматично върху обект в рамката на визьора.
• Този режим е полезен, когато обектът не е в центъра на рамката.
)
60min
)
AF рамка на визьора
Индикатор за AF рамка
на визьора
Center AF
(
)
Фокусира автоматично върху обект, който се намира близо
до центъра на рамката.
• Използването на тази функция заедно с AF в заключено положение Ви
позволява да записвате желаната композиция.
60min
AF рамка на визьора
Индикатор за AF рамка
на визьора
Spot AF (Flexible Spot AF)
( )
Като местите AF рамката на визьора накъдето поискате по екрана
можете да фокусирате върху особено малки обекти или тесни
пространства.
• За да настроите (Flexible Spot AF), вижте стр. 33.
• Тази функция е полезна, когато заснемате използвайки статив или обект
извън центъра на рамката на заснемане.
• Когато заснемате движещ се обект, дръжте фотоапарата здраво, така че
обектът да не излиза извън рамката на визьора.
60min
AF рамка на визьора
Индикатор за AF рамка
на визьора
32
Избор на желани функции на фотоапарата
(неопределено разстояние) Фокусира върху обекта като използва предварително зададено
разстояние. (Предварително зададено фокусно разстояние).
7.0m
• Когато записвате обекти през мрежа или прозорец, фокусирането
е трудно в режим на автоматична настройка. В този случай използването на функцията [Focus] е удобно.
3.0m
1.0m
0.5m
Как да използваме [Spot AF]
1
Настройте
(Camera) в настройка различна от [Auto] и след това докоснете
.
2
Докоснете 9 (Focus) t [Spot AF].
3
Натиснете
60 min
(екранен) бутон, за да изключите менюто.
2M
98
S AF
4
Докоснете там, където бихте желали да бъде фокуса на снимката.
60 min
2M
98
33
Опции за напреднали
• AF означава автоматичен фокус.
• Информацията за настройка на разстоянието във [Focus] е приблизителна. Ако насочите обектива нагоре
или надолу, грешката се увеличава.
• Когато записвате движещи се изображения, препоръчваме Ви [Multi AF], защото AF работи дори
с определено количество вибрации.
• Когато използвате Digital zoom или AF Illuminator, приоритетът е към обекта, който се намира в центъра
на рамката. В този случай индикаторът
,
или
мига и AF рамката на визьора не се извежда.
• Някои опции не работят в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 30).
Преглед на изображенията (Slide Show)
Можете да разглеждате серии от изображения с ефекти и с музикален акомпанимент (Slide Show).
p
Slide Show
Paint
Delete
Slide Show
Effects
Stylish
Music
Music3
Image
Folder
p
Volume
A Настройте ключа
за избор на режим
в позиция
.
p
Start
2 Докоснете [MENU] t
[Slide Show] t [Start].
3 Изреждането на .кадри
започва.
Възпроизвеждате се изображения от “Memory Stick Duo” или от вградената памет.
За да регулирате нивото на звука на музиката.
Натиснете
(екранен) бутон по време на възпроизвеждане, след това докоснете +/–, за да
регулирате нивото на звука. В противен случай докоснете [Volume] в менюто и регулирайте нивото
на звука преди да започнете изреждането на кадри.
За да направите пауза в изреждането на кадри
Докоснете екрана
Докоснете [Continue], за да продължите. Изреждането на кадри продължава от изображението,
при което сте спрели, но музиката започва отначало.
За да изведете предишно/следващо изображение
Докоснете
/
по време на пауза.
• Не можете да изреждате кадри, докато има PictBridge свързване.
За да настроите различни опции на изреждането на кадри
Можете да зададете настройки за изреждането на кадри.
1 Докоснете [MENU] t [Slide Show].
2 Докоснете настройката, която желаете да настроите.
3 Докоснете желаната настройка, а след това
34
.
Преглед на изображенията (Slide Show)
Следните опции са достъпни.
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Ефекти
Обикновено изреждане на кадри, подходящо за голям брой сцени.
Nostalgic
Бавно изреждане на кадри, което пресъздава атмосферата на филм.
Stylish
Стилизирано изреждане на кадри със средно темпо.
Active
Изреждане на кадри с бързо темпо, подходящо за сцени с движение.
Normal
Основен начин за изреждане на кадри, който превключва изображения през определен интервал от време.
• Когато са включени ефекти [Simple], [Nostalgic], [Stylish] или [Active],
–Единствено неподвижните изображения се извеждат.
–Когато изображенията са записани в режим Multi Burst, само първото изображение се извежда.
• По време на [Normal] изреждане на кадри не се възпроизвежда музика (зададена в положение [Off]).
Можете да чуете звук от филм.
Музика
Всяка музика зависи от ефекта, който сте избрали.
Music 1
Настройката по подразбиране за изреждане на кадри в режим
[Simple].
Music 2
Настройката по подразбиране за изреждане на кадри в режим
[Nostalgic].
Music 3
Настройката по подразбиране за изреждане на кадри в режим
[Stylish].
Music 4
Настройката по подразбиране за изреждане на кадри в режим
[Active].
Off
Настройка за изреждане на кадри в режим [Normal]. Няма достъпна
музика.
Изображение
Folder
Възпроизвежда всички изображения в избраната папка.
All
Възпроизвежда подред всички изображения, запазени на “Memory
Stick Duo”.
Повтаряне
On
Възпроизвежда изображения в последователност.
Off
След като всички изображения бъдат възпроизведени, изреждането
на кадри спира.
35
Опции за напреднали
Simple
Преглед на изображенията (Slide Show)
Интервал
3 sec
Задава интервала за изреждане на кадри в режим [Normal].
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Start
Започва изреждането на кадри.
z За да прибавите/промените музикални файлове
Можете да прехвърляте желаната от Вас музика от аудио дискове или МР3 файлове, които да възпроизвеждате
с Вашия фотоапарат по време на изреждане на кадри. Можете да прехвърлите музика чрез функцията [Download
Music] в менюто
(Setup) като използвате приложения софтуер “Music Transfer”, инсталиран на компютъра.
За подробности вижте стр. 88 и 90.
• Можете да записвате максимум 4 музикални откъса на Вашия фотоапарат (четирите записани откъса
(Music 1 - 4) могат да бъдат променени с такива по Ваш избор).
• Максималната дължина на всеки музикален файл за възпроизвеждане с фотоапарата е 180 секунди.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове заради повреда в самия файл или друга повреда,
изпълнете [Format Music] (стр. 66) и прехвърлете музиката отново.
36
Оцветяване или маркиране на неподвижни
изображения
Можете да оцветите или да поставите маркировка на неподвижни изображения като ги запазите
отделно. Използвайте приложения маркер за тази цел.
За да изведете маркировка
1Настройте ключа за смяна на режим в позиция
2Докоснете [MENU] t [Paint].
1
6789
A
Бутон (маркер)
B
Бутон (печат)
2
C
Бутон (изтриване)
3
D Бутон за избиране на дебелината/Бутон за избор на печат
4
E Бутон за избор на цвят
5
F
Бутон (връщане)
G
Бутон (изтриване на всичко)
H
Бутон (запазване на изображенията във вградената памет)/
Бутон (запазване на изображенията в “Memory Stick”)
I
Бутон (exit)
Маркиране на символи или графики
1
Докоснете
.
2
Изберете дебелина на линията.
Докоснете бутона за избор на дебелина на линията, след това изберете желаната дебелина
и докоснете
.
3
Маркирайте символите и графиките.
Щампи
1
Докоснете
.
2
Изберете щампа.
Докоснете бутона за избор на щампа, желаната щампа, след това докоснете
.
3
Поставете щампата на изображението.
37
Опции за напреднали
• Не можете да оцветявате или маркирате Multi Burst изображения или клипове.
• Когато наблюдавате записани изображения на телевизионен екран (стр. 71) не можете да маркирате
върху тях.
Отпечатване или маркиране на неподвижни изображения
За да промените цвета на линията или щампата
Докоснете бутона за избор на цвят, желания цвят и
.
• Избраният цвят се прилага и към линията, и към щампата.
За да направите корекции
Докоснете , след това потъркайте частта, която искате да изтриете като използвате маркера. В
противен случай докоснете
, за да се върнете към предишното положение (ако докоснете
отново, апаратът се връща към най-скорошно положение).
• Можете да изберете дебелината на изтриване (дебелината на гумата) по същия начин, по който правите
това за маркера, използвайте бутона за избор на дебелина. Избраната дебелина се прилага и към линията,
и към гумата.
Изтриване и маркиране
1
Докоснете
.
Появява се “Clear All”.
2
Докоснете [OK].
Всичката маркировка ще изчезне от изображението.
Докоснете [Cancel], за да отмените операцията.
За да запазите маркировка
1
Докоснете
(или
)
Появява се “Save”.
2
Докоснете [OK].
Оцветеното изображение записва в папката за запис като най-новия файл.
Докоснете [Cancel], за да отмените операцията.
• Изображението се запазва в размер за изображение [VGA] и качество на изображението [Fine].
За да излезете от режим маркиране
1
Докоснете
.
Появява се “Exit”.
2
Докоснете [OK].
Докоснете [Cancel], за да отмените операцията.
Ако докоснете преди да сте запазили изображението, маркирането се отказва. Уверете се,
че сте запазили изображението като докоснете
/ ако възнамерявате да го запазите.
38
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто
Ключ за избор на режим
Панел с докосване
(екранен) бутон
1Задайте ключа за избор на режим.
Използване на менюто
Достъпните опции са различни в зависимост от позицията на ключа за избор на режим и настройките
в менюто
(Camera).
2Натиснете
(екранен) бутон, за да изведете бутоните на панела с докосване.
• Когато ключа за избор на режим е в позиция
, пропуснете тази стъпка.
3Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
4Докоснете опцията, която искате да настроите.
Color Mode
COLOR Normal
Metering Mode
Multi
WB
White Bal
Auto
ISO
ISO
Auto
5Докоснете настройката
6 Натиснете
(екранен) бутон, за да изключите менюто.
• Ако се появи v/V маркировка, има опции, които не са изведени на екрана. Докоснете v/V маркировката,
за да промените екрана.
• Не можете да избирате опции, които не са възможни за избор.
39
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Опции в менюто
Достъпните опции в менюто се различават в зависимост от позицията на ключа за избор на режим.
На екрана се извеждат единствено опциите, с които можете да работите.
( : работи)
Позиция на ключа за избор на режим:
Auto
Program
Scene
Меню за запис (стр. 42)
COLOR (режим на цвета)
—
—
(Режим на измерване)
—
—
W B (Баланс на белия цвят)
—
—
I SO
(Качество на изображението)
—
—
—
—
—
—
Mod e (Режим на запис)
—
—
—
*
—
—
(Интервал)
—
*
—
—
BRK (Bracket Setup)
M
(Ниво на светкавицата)
—
—
—
(Контраст)
—
—
—
—
(Острота)
—
—
—
—
(Настройка)
40
—
*
—
*Операцията е ограничена в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 30)
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Опции в менюто
( : работи)
Позиция на ключа за избор на режим:
Auto
Program
Scene
Меню за преглед (стр. 51)
—
(Маркировка)
—
—
(Звук)
—
(Папка)
(Изтриване)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- (Защита)
—
—
—
—
D PO F
—
—
—
—
(Отпечатване)
—
—
—
—
(Оразмеряване)
—
—
—
—
(Завъртане)
—
—
—
—
(Разделяне)
—
—
—
—
(Настройка)
—
—
—
—
(Trimming)*
—
—
—
—
Използване на менюто
(Slide Show)
*Работи само при увеличено възпроизвеждане.
41
Меню за запис
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
COLOR (режим цвят): Промяна яркостта на образа.
Можете да промените яркостта на образа като добавите ефекти.
Normal
42
Vivid (живописен)
Придава на изображението ярък цвят.
Natural (естествен)
Придава на изображението омекотен вид
Sepia (състаряване)
Записва изображението в цвят сепия (прилича на стара фотография)
B&W (чернобял)
Записва изображението в монохромни цветове (чернобяло)
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
(Режим на измерване): Избор на режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава участъка от обекта, който ще измервате, за да определите
експонацията.
Multi (multi-pattern
измерване)
Разделя изображението на няколко части и измерва всяка от тях.
Фотоапаратът определя експонацията.
Center (измерване
в центъра) ( )
Измерва в центъра на изображението и определя експонацията
в зависимост от осветеността на обекта.
Spot (точково измерване)
( )
Измерва само отделна част от обекта.
Използване на менюто
• Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад или когато
между обекта и фона има силен контраст.
60min
Кръстче за прицелване
Позиция на обекта.
• За подробности относно експонацията, вижте стр. 8
• Когато използвате точково измерване или измерване в центъра, препоръчваме Ви да зададете [9]
(фокусиране) в положение [Center AF], за да фокусирате в позицията на измерване (стр. 32).
43
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
WB (Баланс на белия цвят): Регулиране на цветните тонове
Настройва цветните тонове в зависимост от светлинните условия, например, когато цветовете
на изображението изглеждат странни.
Auto
Автоматично настройва баланса на белия цвят.
Daylight (
Cloudy (
)
Използва се при снимки на открито, запис на нощна сцена, неонови
светлини или фойерверки, изгреви или условия преди и след залез.
)
Fluorescent (
Използва се когато снимате при облачно небе
)
Incandescent ( n)
44
Използва се при флуоресцентно осветление.
Използва се когато снимате на места, където светлинните условия
се менят често, като например в парти-зала или при ярко осветление,
като във фотографско студио
Меню за запис
Flash ( WB )
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Регулира условията за използване на светкавица.
• Не можете да избирате тази опция, когато записвате движещи
се изображения.
ISO: Избор на луминесцентна чувствителност
Малък номер
Голям номер
Избира чувствителността на осветеността с ISO стойности. Колкото по-голям е номерът, толкова
по-голяма е чувствителността.
Auto
80
Избира голям номер, когато записвате на тъмни места или записвате
бързо движещ се обект или когато изберете по-малък номер, за да
придобиете по-високо качество на изображението.
100
200
400
800
1000
• За подробности относно [ISO] чувствителността, вижте стр. 8.
• Обърнете внимание, че изображението съдържа повече шум, когато номерът на ISO чувствителността
се увеличи.
• [ISO] е зададен в положение [Auto] в режима за избор на сцена.
• Когато заснемате при ярка светлина, фотоапаратът Ви автоматично увеличава контраста на цветовете и
така предотвратява избеляването на заснетите изображения (освен когато ISO е в настройка [80] или [100]).
45
Използване на менюто
• За подробности относно баланса на белия цвят, вижте стр. 9
• При флуоресцентно осветление, което мига, дори и да изберете
(Fluorescent), възможно е балансът
на бялото да не е правилно настроен.
• Когато светкавицата светне, функцията [WB] автоматично е зададена в положение [Auto], освен в режими
[ WB ] (Flash).
• Някои операции не са достъпни в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 29).
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
(Качество на изображението): Изберете качество на неподвижното
изображение
Избира качество на неподвижното изображение
Добро (FINE)
Записва с високо качество (малка компресия).
• Когато
Стандартно (STD)
46
(Camera) е в настройка [Auto], ще бъде избран [Fine].
Записва със стандартно качество (висока компресия).
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
Mode (Режим на запис): Избор на продължителен режим на заснемане
Избира или не режим на работа с фотоапарата за продължителен запис, когато натиснете бутона
на затвора.
Нормален
Burst (
Не записва в последователност.
)
Записва максималния брой изображения последователно (обърнете
се към следващата таблица), когато натиснете и задържите бутона
за запис.
• Когато ”Recording” изчезне, можете да записвате следващо изображение.
(Без светкавица).
Записва серия от три изображения с различни стойности
на експонацията.
• Когато не можете да изберете експонация, заснемайте в режим Exp Brktg,
променяйки стойността на експонацията. След това можете да изберете
изображението най-добра експонация.
• Светкавицата е в настройка
Multi Burst (
M
)
(Без светкавица).
С едно натискане на бутона на затвора можете да запишете 16
изображения в последователност като неподвижно изображение.
• Размерът на изображенията заснети в режим Multi Burst е 1М.
• Този режим е удобен, например, за да проверите формата
си в определен спорт
• Вие можете да изберете интервал за Multi Burst в режим [Interval]
(стр. 49)
• Изображенията се показват в редица на екрана на фотоапарата.
• Изображението се отпечатва като единично изображение с 16 рамки.
• Светкавицата е в настройка
(Без светкавица).
47
Използване на менюто
• Светкавицата е в настройка
Exp Brktg (BRK)
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
Относно [Burst]
• Когато записвате с помощта на таймера за самостоятелно включване, записват се максимално серия
от 5 изображения.
• Интервалът за запис е приблизително 0.92 секунди.
• Когато нивото на заряда в батерията е ниско или когато капацитетът на “Memory Stick Duo” е пълен,
функцията Burst спира.
• Възможно е да не успеете да запишете изображения в режим [Burst] в зависимост от режима за избор
на сцена (стр. 30).
Максимален брой изображения при последователен запис
(Единици: изображения)
Качество
Добро
Стандартно
7M
5
8
3: 2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
2M
15
27
VGA(E-Mail)
85
100
16:9(HDTV)
15
27
Размер
Относно [Exp Brktg]
• Фокусът и балансът на бялото се регулират за първото изображение и тези настройки се използват
за другите изображения.
• Когато експонацията е настроена ръчно (стр. 31), тя се регулира в зависимост от осветеността.
• Интервалът за запис е приблизително 1 секунда.
• Ако обектът е твърде тъмен, възможно е да не успеете да записвате правилно с избраната от Вас настройка.
• Възможно е да не успеете да записвате изображения в режим Exposure Bracket в зависимост от режима
за избор на сцена (стр. 30).
Относно [Multi Burst]
• Вие можете успешно да възпроизвеждате изображения, записани в режим Multi Burst, като използвате
следните процедури:
–За да въведете пауза/възстановяване на възпроизвеждането: Докоснете X.
–За да възпроизвеждате кадър по кадър: Докоснете c/C в режим на пауза. Докоснете B,
за да възстановите възпроизвеждането в серия.
• В режим Multi Burst не можете да използвате следните функции:
–Smart zoom
–Въвеждане на дата и час
–Разделяне на серия от изображения, записани в режим Multi Burst
–Изтриване на кадър в серия от изображения, записани в режим Multi Burst
– Задаване на интервал между кадрите, различен от [1/30], когато
(Camera) е зададен в положение [Auto].
• Когато възпроизвеждате серия от изображения, записани в режим Multi Burst с помощта на компютър
или фотоапарат, които не притежават функция Multi Burst, изображението се извежда като едно, съставено
от 16 кадъра.
• Възможно е да не успеете да запишете изображения в режим Multi Burst в зависимост от режима за избор
на сцена (стр. 30).
48
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
BRK (Bracket Step): Промяна на нивото на експонацията в режим [Exp Brktg]
Записва серия от три изображения с автоматично увеличаване на експонацията.
±1.0EV
Задава стойността на експонацията в плюс или минус 1.0EV.
±0.7EV
Задава стойността на експонацията в плюс или минус 0.7EV.
±0.3EV
Задава стойността на експонацията в плюс или минус 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) не се извежда в някои режими за избор на сцена.
Избира интервала между кадрите в режим [Multi Burst] (стр. 47).
1/30 (1/30")
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
•
M
• Най-напред изберете [Multi Burst] в [Mode] (режим на запис), след това
настройте желания интервал между кадрите в [Interval]. Когато изберете
функция различна от [Multi Burst], функцията няма да е възможна
за избор (стр. 47).
(Интервал) не се извежда в някои режими за избор на сцена.
(Ниво на светкавицата): Регулиране на количеството светлина
на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата.
+ ( +)
Към +: Количеството светлина е по-голямо.
Normal
– ( –)
Към –: Количеството светлина е по-малко.
• За да промените режима на работа със светкавицата на стр. 23
• Възможно е да не успеете да зададете ниво на светкавицата в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 30).
49
Използване на менюто
(Интервал): Избор на интервал на рамката в режим [Multi Burst]
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Меню за запис
(Контраст): Регулиране контраста на изображението
Към –
Към +
Настройва контраста на изображението.
+(
)
Към +: Увеличава контраста.
Normal
–(
)
Към –: Намалява контраста.
(Острота): Регулиране остротата наизображението
Към –
Към +
Настройва остротата на изображението.
+(
)
Към +: Изостря изображението.
Normal
–(
)
Към -: Омекотява изображението.
(Настройки): Промяна на настройките
Вижте стр. 58.
50
Преглед на менюто
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
(Slide Show): Възпроизвеждане на серии от изображения
Възпроизвежда серии записани изображения в определен ред придружени с ефекти и музикален
акомпанимент.
Вижте стр. 34.
(Paint): Маркиране на неподвижни изображения
Маркиране на символи или графики върху неподвижни изображения.
Вижте стр. 37.
Използване на менюто
(Изтриване): Изтриване на изображения
Изтриване на ненужни изображения.
Вижте стр. 26.
(Звук): Регулиране на звука
Регулира звука.
Вижте стр. 26.
(Папка): Избор на папка за наблюдаване на изображения
Избира папка, съдържаща изображението, което желаете да възпроизвеждате, когато използвате
фотоапарата с “Memory Stick Duo”.
OK
Вижте следната процедура.
Cancel
Отменя избора.
1
Изберете желаната папка, с помощта на v/V.
Select Folder
102
2/2
Folder Name: 102MSDCF
No. Of Files: 6
Created:
2006 1 1 1:05:34AM
OK
Cancel
2
Докоснете [OK].
51
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Преглед на менюто
z Относно папката
Фотоапаратът запазва изображения в определената папка за запис на “Memory Stick Duo”. Вие можете
да промените папката или да създадете нова.
• За да създадете нова папка t [Create REC. Folder] (стр. 64)
• За да промените папката за запис на изображения t [Change REC. Folder] (стр. 65)
• Когато на “Memory Stick Duo” са създадени много папки, и когато първото и последното изображение
в папката се извеждат, се извеждат следните индикатори.
: Преминава към предходната папка.
: Преминава към следваща папка.
: Преминава към предходна или следваща папка.
- (Защита): Предпазване от инцидентно изтриване
Защитава изображения от случайно изтриване.
Protect ( -)
Вижте следната процедура.
Exit
Излиза от функцията за защита.
За да защитите изображения в режим на единичен екран
1
Изведете изображението, което желаете да защитите.
2
Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Докоснете v/V, за да изведете [-] (Protect).
4
Докоснете [Protect].
Изображението е защитено и върху него се извежда индикаторът за защита -.
60min
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
-
Protect
Exit
5
За да защитите други изображения, изберете желаното изображение с помощта на
след това натиснете [Protect].
За да защитите изображения в режим на индекс екран
1
Натиснете
(индекс), за да изведете индексния екран.
2
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Изберете [Protect] t [Select]
4
Докоснете изображението, което желаете да бъде защитено.
На избраното изображение се извежда зеленият индикатор -..
52
/
;
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Преглед на менюто
- (зелен)
OK
Exit
5
За да защитите и други изображения, повторете стъпка 4.
6
Изберете [ОК] t [OK].
• За да защитите всички изображения в папката, докоснете [Protect] t [All In This Folder] t [On].
За да отмените защитата
Използване на менюто
В режим на единичен екран
Изведете изображението, чиято защита искате да премахнете, докоснете [MENU] t [Protect] t
[Protect].
В режим на индекс екран
1
Изберете изображението, чиято защита искате да премахнете в стъпка 4 от „Запазване на
изображения в индекс режим”
2
Повторете тази операция за всички изображения, на които желаете да отмените защитата.
3
Докоснете [OK] t [OK].
За да освободите защитата на всички изображения в папката
Изберете [All In This Folder] на стъпка 3 от “Защита на изображения в режим на индекс екран”
и докоснете [Off].
• Обърнете внимание, че форматирането на “Memory Stick Duo” изтрива всички данни, запазени върху
носителя за запис, и изображенията не могат да бъдат възстановени.
• Възможно е защитата на изображенията да отнеме известно време.
DPOF: Прибавяне на марка за отпечатване
Прибавя
(поредност на отпечатване) знак към изображения, които желаете да отпечатате (стр. 96).
(Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
Вижте стр. 92.
(Оразмеряване): Промяна размера на записан образ
Голям размер
Малък размер
Можете да смените размера на записаните изображения (оразмеряване) и да записвате изображенията
като нови файлове. Когато промяната на размера приключи, първоначалното изображение се запазва.
53
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Преглед на менюто
7M
За повече подробности относно указанията за избор на размер
на изображение, вижте стр. 25.
5M
3M
2M
VGA
1
Изведете изображението, на което желаете да промените размера.
2
Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Докоснете v/V, за да изберете
[Resize], след това докоснете.
4
Докоснете желания размер, след това натиснете [OK].
Изображението с променен размер се записва като нов файл в папката за запис.
•
•
•
•
•
За подробности относно [Image Size], вижте стр. 10.
Не можете да променяте размера на движещи се изображения или на Multi Burst изображения.
Когато променяте размера на изображение от малък в голям, качеството на изображението ще се влоши.
Не можете да промените размера на изображение в размер 3:2 или 16:9.
Когато променяте размера на изображение с размер 3:2 или 16:9, в горната и долната част на изображението
ще се появят черни ленти.
(Въртене): Въртене на неподвижно изображение
Завърта неподвижното изображение.
Завърта неподвижно изображение. Вижте следната процедура.
OK
Определя ротацията. Вижте следната процедура.
Cancel
Отменя ротацията.
1
Изведете изображението, което желаете да завъртите.
2
Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Докоснете v/V, за да изберете
4
Изберете [
[Rotate], след това докоснете.
], за да завъртите изображението.
5
Докоснете [ОК].
• Не можете да въртите защитени, движещи се и Multi Burst изображения.
• Възможно е да не сте в състояние да завъртите изображения, записани на друг фотоапарат.
• Когато гледате изображения на компютър, възможно е софтуерът, който използвате, да не възприеме
информацията за въртенето им.
54
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Преглед на менюто
(Разделяне): Разделяне на клипове
Протичане на клипа ,
Разделяне
Разделяне
• Обърнете внимание, че оригиналното движещо се изображение се изтрива, когато го отрежете и номерата
прескачат. Също така, обърнете внимание, че не можете да възстановите файлове, след като веднъж
сте ги отрязали.
OK
Вижте следната процедура.
Cancel
Отменя разделянето.
Пример: Отрязване на движещо се изображение с номер 101_0002
Тази част описва пример на разделяне на движещо се изображение с номер 101_0002 и изтриването
му в следната конфигурация.
101_0001
101_0003
1
3
2
101_0002
1Отделяне на сцена А.
1
A
B
2
3
101_0002
Разделяне
101_0002 се разделя на 101_0004 и 101_0005.
2Отделяне на сцена B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Разделяне
101_0005 се разделя на 101_0006 и 101_0007.
55
Използване на менюто
Можете да отрежете дадено движещо се изображение или да изтриете ненужни участъци от него.
Този режим е препоръчителен, когато капацитетът на “Memory Stick Duo” или вградената памет
не е достатъчен, или когато прибавяте движещи се изображения към електронната си поща.
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Преглед на менюто
3Изтриване на сцени А и B, ако са ненужни.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Изтриване
Изтриване
4Остават само желаните сцени.
1
3
2
101_0006
Процедура
1
Изведете движещото се изображение, което желаете да отрежете.
2
Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Докоснете v/V, за да изведете -- (Divide), след това докоснете.
4
Докоснете [OK].
Възпроизвеждането на движещото се изображение започва.
5
Натиснете x в желаната точка за разделяне.
60min
Dividing
Point
OK
10/10
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:02
Exit
• Когато искате да настроите точката на разделяне, изберете [c/C] (кадър напред/назад).
• Ако желаете да промените точката на разделяне, изберете B. Възпроизвеждането на движещото
се изображение започва отново.
6
Изберете [OK] t [OK].
Движещото се изображение е отрязано.
• Отрязаните файлове, запазени в избраната папка за запис, след редактирането на движещо се изображение,
се разпознават като последни и се наименуват с нови номера.
• Не можете да режете следните файлове.
–Неподвижни изображения
–Не достатъчно дълги файлове (по-къси от около 2 секунди)
–Защитени файлове с движещи се изображения (стр. 52)
(Настройки): Промяна на настройките
Вижте стр. 58.
56
Преглед на менюто
За подробности относно тази функция 1 стр. 39
Отрязване: Завъртане на увеличено изображение
Записва увеличено изображение (стр. 26) като нов файл.
7M
За повече подробности за избора на размер на изображение, вижте
стр. 25.
Използване на менюто
5M
3M
2M
VGA
1
Докоснете [MENU] по време на увеличение при възпроизвеждане, за да изведете менюто.
2
Докоснете [Trimming].
3
Докоснете размер на изображението.
4
Докоснете [OK].
Изображението се записва и оригиналното изображение отново се извежда.
• Отрязаното изображение се записва като нов файл в избраната папка за запис и оригиналното изображение
се запазва.
• Качеството на отрязаните изображения може да е по-лошо.
• Не можете да отрязвате изображение с размер 3:2 или 16:9.
57
Използване на екрана с настройките
Използване на настройките
Можете да промените настройката по подразбиране като използвате екрана с настройките
.
Ключ за избор на режим
Панел с докосване
(екранен) бутон
1Натиснете
(екранен) бутон, за да изведете бутоните на панела с докосване.
• Когато ключа за избор на режим е в позиция
, пропуснете тази стъпка.
2Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3Докоснете V, за да изведете екрана с настройките
, след това го докоснете.
4Докоснете v/V, за да изведете опцията, която желаете Setup 3
File Number
Series
да настроите, след това я докоснете.
USB Connect
Auto
Video Out
NTSC
Clock Set
2006 1 1 10:35:25 AM
5Докоснете опцията, която желаете да настроите.
Избраната опция се оцветява в синьо.
За да изключите
(Setup) екрана, натиснете
(екранен) бутон.
За да се върнете към менюто от екрана
(Setup), неколкократно натиснете
• За да се върнете в режим заснемане от екран с настройки
.
, натиснете бутона на затвора наполовина.
Когато менюто не е изведено.
Натиснете
(екранен) бутон по-дълго, за да изведете екран
За да отмените настройката
(настройки)
(Setup)
Изберете [Cancel], ако се изведе. Ако не се изведе, изберете предишната настройка отново.
• Тази настройка се поддържа, дори когато захранването е изключено.
58
1
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Camera 1
Настройките по подразбиране са маркирани с
.
AF режим
Избира режим на автоматично фокусиране.
Single (S AF)
Регулира фокуса автоматично, когато натиснете наполовина
и задържите бутона на затвора. Този режим е полезен за запис
на статични обекти.
Monitor (M AF)
Регулира фокуса автоматично преди да натиснете наполовина
и задържите бутона на затвора. Този режим намалява времето,
нужно за фокусиране.
• Консумацията на заряд от батерията е по-голяма отколкото в режим
[Single].
Smart
(Smart zoom)
(
)
Увеличава изображението по цифров път без почти никакви
смущения. Тази опция не работи когато размерът на изображението
е зададен в положение [7M] или [3:2].
• Максималната скала на увеличение на smart zoom е показана
в следващата таблица.
Precision
(Precision digital zoom)
(
)
Увеличава размера на всички изображения до 6 пъти, но качеството
на изображението се влошава.
Off
Не използва функцията цифров zoom.
Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате smart zoom
Размер
Максимална скала на увеличение
5M
Прибл. 3.6´
3M
Прибл. 4.5´
2M
Прибл. 5.6´
VGA(E-Mail)
Прибл. 14´
16:9(HDTV)
Прибл. 4.8´
59
Използване на екрана с настройките
Цифров zoom
Избира режим на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението като използва оптичен
zoom (до 3 ). Когато скалата на увеличение надхвърли 3 , фотоапаратът използва или прецизен,
или smart цифров zoom.
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Camera 1
• Когато натиснете бутона zoom, индикаторът за скалата на увеличение се извежда както следва.
Страната W на тази линия е областта за оптично увеличение,
а страната Т е за цифровото увеличение.
Индикатор за скала на увеличение
• Максималната скала на увеличение на smart zoom/precision zoom включва и скалата на оптичния zoom.
• Рамката AF не се извежда, когато използвате цифровото увеличение. Индикаторът ,
или
мига,
и функцията AF получава приоритет за обекти, разположени близо до центъра на обектива.
• Когато използвате Smart zoom, възможно е изображението на екрана да изглежда грубо. Въпреки това този
феномен няма ефект върху записаното изображение.
Намаляване на ефекта на червените очи
Намалява ефекта на червените очи, когато използвате
светкавицата. Изборът се извършва преди записът
да е започнал.
On (
)
Намалява ефекта на червените очи.
• Светкавицата светва два или повече пъти преди записа.
Off
Не използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
• Придържайте фотоапарата здраво, за да предотвратите ефекта от вибрации. Това се налага, защото
щракването на затвора отнема около 1 секунда. Не позволявайте на обекта да се движи.
• Намаляването на ефекта “червени очи” варира в зависимост от индивидуалните различия, разстоянието до
обекта или дали обектът е погледнал към светкавицата в момента на снимане, което също може да намали
ефекта от процеса.
60
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Camera 1
AF илюминатор
AF илюминаторът е допълнителна светлина, която подпомага фокусирането на обекта в тъмна среда.
AF илюминаторът автоматично излъчва червена светлина от момента, в който бутонът на затвора
е натиснат наполовина, до момента, в който фокусирането
стане. За това време на екрана се извежда индикаторът.
Auto (
Off
)
Използва AF илюминатора.
Не използва AF илюминатора.
61
Използване на екрана с настройките
• Ако светлината от AF илюминатора не достига достатъчно ефективно до обекта или ако на обекта липсва
контраст, възможно е фокус да не бъде постигнат. (Максималното препоръчителното разстояние
е приблизително 2.4 m (zoom: W) и 2.3 m (zoom: T).)
• Фокусът се поддържа дотогава, докато светлината от илюминатора AF достигне обекта, дори ако светлината
е малко в страни от центъра на обекта.
• Когато фокусното разстояние е зададено (стр. 32), илюминаторът AF не работи.
• AF рамката не се извежда. Индикаторът ,
или
мига и обектът, който се намира в средата,
е с приоритет за фокусиране.
• Когато в режим избор на сцена сте избрали (Режим здрач),
(Режим пейзаж),
(Режим висока
скорост на затвора) или
(Режим фойерверки), AF илюминаторът няма да работи.
• AF илюминаторът е ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, при снимане не гледайте
директно към AF илюминатора.
2
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Camera 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Автоматичен преглед
Извежда записаното изображение на екрана за приблизително 2 секунди, веднага след като сте
записали изображението.
On
Използва функцията автоматичен преглед.
Off
Не използва функцията автоматичен преглед.
• Ако натиснете бутона на затвора наполовина по това време, записаното изображение изчезва от дисплея и
Вие можете веднага да запишете следващото изображение.
STEADY SHOT
Изберете режим на анти-замъгляване.
Shooting
Включва функцията анти-замъгляване когато натиснете бутона
на затвора докрай.
Continuous
Функцията анти-замъгляване е винаги включена. Можете да стабилизирате изображенията дори когато увеличавате отдалечен обект.
• Консумацията на батерията е по-голяма отколкото в режим [Shooting].
• Когато записвате движещи се изображения, функцията [Continuous] се включва дори когато сте избрали
[Shooting].
• Mожете изключите функцията анти-замъгляване като използвате бутона “
” (STEADY SHOT) когато
(Camera) не е зададена в положение [Auto]. (стр. 22)
• Възможно е функцията анти-замъгляване да не работи правилно в следните случаи.
–Когато клатенето на фотоапарата е твърде силно.
–Когато скоростта на затвора е бавна, например, снимате през нощта.
62
Internal Memory
(Вградената памет)
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Тази опция не се извежда когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Форматиране
Форматира вградената памет.
• Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни във вградената памет,
включително защитените изображения.
Извежда се съобщението “All data in internal memory will be erased Ready?” (Всички данни
във вградената памет ще бъдат изтрити Потвърдете?).
OK
Форматирането приключва.
Cancel
Форматирането се отменя.
Използване на екрана с настройките
63
Memory Stick
(Memory Stick)
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Тази опция се извежда единствено когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo”, които се продават в търговската мрежа, са вече
форматирани и готови за употреба.
• Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни в “Memory Stick Duo”,
включително защитените изображения.
Извежда се съобщението “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (“Всички данни в Memory
Stick ще бъдат изтрити. Потвърдете?”).
OK
Formats the “Memory Stick Duo”.
Cancel
Форматирането се отменя.
Създаване на папка за запис
Създава папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения.
Извежда се прозорецът за създаване на папка.
60min
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
OK
Създадена е нова папка с пореден номер, който е с едно по-голям
от най-големия номер и папката се превръща в папка за запис.
Cancel
Създаването на папка се отменя.
• Когато не сте създали нова папка, папката, в която ще се съхраняват изображенията, е “101MSDCF”.
• Можете да създавате папки до “999MSDCF”.
• Новозаписаните изображения се запазват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете
различна папка.
• След като веднъж сте създали нова папка, не можете да изтриете папката с фотоапарата. За да изтриете
папка, използвайте компютър.
• В една папка могат да бъдат съхранени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката е надхвърлен,
автоматично се създава нова папка.
• За повече информация вижте “Имена на файлове и места за съхранението им” (стр. 81).
64
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Memory Stick
Промяна на папката за запис
Променя папката за запис, която използвате в момента.
Извежда се прозорецът за създаване на папка.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name: 102MSDCF
No. Of Files: 6
Created:
2006 1 1 1:05:34AM
OK
Cancel
OK
Изберете желаната папка с помощта на v/V, и изберете [OK].
Cancel
Отмяна на папка за запис.
Копиране
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo”
OK
Копирането на изображенията във вградената памет.
Cancel
Отменя копирането.
1
Поставете “Memory Stick Duo” с капацитет 64МВ или повече.
2
Докоснете [OK].
Извежда се съобщението “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (“Всички данни в Memory
Stick ще бъдат изтрити. Потвърдете?”).
3
Докоснете [OK] отново.
Копирането започва.
60min
Copying
102_COPY
• Използвайте напълно зареден комплект батерии или променливотоковия адаптер (не е приложен). Ако се
опитате да копирате файлове с изображения като използвате батерии с оставащ малък капацитет на заряда,
възможно е батериите да се изтощят, което ще причини прекъсване на копирането и е възможна повреда
на данните.
• Не можете да копирате отделни изображения.
• Оригиналните изображения се запазват във вградената памет дори след копирането. За да изтриете
съдържанието на вградената памет, след копирането преместете “Memory Stick Duo”; след това изпълнете
[Format] в
(Вградена памет) (стр. 63).
• Не можете да изберете, папка копирана на “Memory Stick Duo”.
• Знаците
(ред на отпечатване) не се копират когато копирате данни.
65
Използване на екрана с настройките
• Не можете да избирате папка “100MSDCF” като папка за запис.
• Не можете да местите изображения в други папки.
1
Setup 1
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Сваляне на музика
Свалете музиката, която ще се възпроизвежда при изреждането на кадри.
Вижте стр. 36, 88, и 90.
Форматиране на музика
Ако не можете да възпроизвеждате музикален файл за изреждането на кадри, той може да е повреден.
Ако това се случи, извършете [Format Music].
Когато извършите [Format Music], всички музикални файлове ще бъдат изтрити. Активирайте
функцията [Download Music] като използвате приложения софтуер “Music Transfer”.
Извежда се съобщението “All data will be erased Ready?” (Всички данни ще бъдат изтрити.
Потвърдете?).
OK
Форматира музикалните файлове. Всички други файлове освен
музикалните остават каквито са.
Cancel
Отменя форматирането.
66
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Setup 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Задно осветяване на LCD екрана
Избира осветеността на LCD екрана, когато използвате фотоапарата с комплект батерии.
Bright
Осветява.
Normal
• Можете да промените настройките с помощта на бутона
.
• Ако изберете [Bright], зарядът на батериите се изразходва по-бързо.
Звуков сигнал
Избира звуковия сигнал, който ще се извежда, когато работите с фотоапарата.
Включва звука от затвора, когато натиснете бутона на затвора.
On
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете
контролния бутон/натиснете бутона на затвора.
Off
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Използване на екрана с настройките
Shutter
Език
Избира езика, който ще се използва за извеждане на опциите в менюто, предупрежденията
и съобщенията.
Инициализация
Връща настройката в настройка по подразбиране.
Извежда се съобщението “Initialize all settings Ready?” (“Всички настройки ще бъдат нулирани.
Потвърдете?”).
OK
Нулира настройките в настройки по подразбиране.
Cancel
Отменя нулирането.
• Уверете се, че захранването не е изключено, докато извършвате тази операция.
• Дори и когато инициализирате настройките, данните записани във вградената памет не се изтриват.
67
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Setup 3
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
Series
Номерира файловете в последователност дори когато “Memory
Stick Duo” e сменен или папката на запис е сменена.
(Когато “Memory Stick Duo” бъде сменен и той съдържа файл,
с номер по-голям от последния номериран, се поставя номер,
с 1 по-голям от най-високия номер.)
Reset
Започва от 0001 всеки път, когато папката се сменя. (Когато папката
за запис съдържа файл, с едно по-голям от най-големия номер
на файл, който се съдържа.)
USB връзка
Избира USB режим, който ще бъде използван когато свържете фотоапарата към компютър или
PictBridge-съвместим принтер посредством кабел за мулти употреба.
PictBridge
Свържете фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер (стр. 92).
PTP
Когато зададете [PTP] (Picture Transfer Protocol) и фотоапаратът
е свързан към компютър, изображенията в папката за запис,
избрана от фотоапарата, се копират на компютъра.
(Съвместим с Windows XP и Mac OS X.).
Mass Storage
Установява връзка между фотоапарата и компютър или друго USB
устройство (стр. 77).
Auto
Фотоапаратът автоматично разпознава и задава връзка с компютъра или PictBridge-съвместим принтер (стр. 77 и 92).
• Ако фотоапаратът и PictBridge-съвместимият принтер не могат да бъдат
свързани, когато сте задали в положение [Auto], сменете настройката
в положение [PictBridge].
• Ако фотоапаратът и компютърът или друго USB устройство не могат
да бъдат свързани, когато сте задали в положение [Auto], променете
настройката в положение [Mass Storage].
68
Setup 3
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Видео изход
Задава видео изходния сигнал в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното
оборудване. Различните държави и региони използват различни системи за цветна телевизия. Ако
желаете да прегледате изображения на телевизионния екран, проверете стр. 72 за системите за цветна
телевизия в държавата или региона, в който използвате фотоапарата.
NTSC
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за Япония,
САЩ).
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например за Европа).
Сверяване на часовника
Y/M/D
Избира реда на дисплея. Докоснете t и настройте часа на 2/2 екран.
M/D/Y
D/M/Y
1
Докоснете желания формат за извеждане на дата, след това докоснете t.
2
Изберете желаната настройка, след това настройте цифрови стойности посредством v/V.
3
Изберете [OK].
69
Използване на екрана с настройките
Задава датата и часа. Избирете формат за извеждане на датата на ½ екран, след това настройте часа
на 2/2 екран.
4
Setup 4
За подробности относно тази функция 1 стр. 58
Калибриране
Позволява Ви да извършвате въвеждане на величини, когато бутоните на панела с докосване
не реагират в правилните точки, когато ги докосвате.
Като използвате маркера, докоснете настройка изведена на екрана.
За да спрете процеса на калибриране, докоснете [Cancel]. Настройките извършени до този момент
не са активни.
Calibration
1/3
Touch the "X"
Cancel
Маркировка се премества на екрана.
Ако не успеете да докоснете в правилното място, калибрирането не се извършва. Натиснете
маркировка отново.
70
Преглед на изображения на телевизионния екран
Преглед на изображения на телевизионния
екран
Вие можете да прегледате изображения
на телевизионния екран като свържете
фотоапарата към телевизор.
Изключете фотоапарата и телевизора преди
да осъществите свързване.
1Свържете фотоапарата към телевизора.
1 Към аудио/видео
входните жакове
3Включете захранването на телевизора
и задайте TV/Video ключа на
телевизора в позиция “video”.
• За подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към телевизора.
4Задайте ключа за избор на режим
в положение
и включете
фотоапарата.
Ключ за избор на режим
60min
2 Към мулти
конектор
Кабел за терминал
за мулти употреба
• Поставете фотоапарата с екрана нагоре.
• Ако Вашият телевизор притежава стерео входни
жакове, свържете аудио накрайника (черен) на
кабела за терминала за мулти употреба към левия
входен аудио жак.
2Задайте ключа на кабела за терминала
за мулти употреба в положение “TV”.
Изображенията, записани с Вашия фотоапарат,
се извеждат на телевизионния екран.
Изображенията изчезват, а на екрана
на фотоапарата се появяват бутони.
Докоснете / на екрана на фотоапарата,
за да сменяте изображенията на телевизионния
екран.
Работете с менюто като докосвате v/V/b/B, за
да местите курсора, след това z, за да настроите.
• Когато ключа на кабела за мултифункционалния
терминал е в настройка “TV”, изображенията
не се извеждат на екрана на фотоапарата.
• Когато използвате Вашия фотоапарат в чужбина,
може да се наложи да превключите изходния
видео сигнал така, че да съвпада с този на Вашата
телевизионна система (стр. 69).
71
Преглед на изображения на телевизионния екран
MENU
Преглед на изображения на телевизионния екран
Относно системите за цветна телевизия
Ако желаете да гледате изображения на
телевизионен екран, Ви е необходим телевизор с
входен видео жак и кабел за терминала за мулти
употреба.
Системата за цветна телевизия трябва да бъде
същата като тази на Вашия цифров фотоапарат.
Проверете следния списък за системите за цветна
телевизия за областите и държавите, в които
се използва фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам,
Тайван, Филипините, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак,
Монако, Русия, Украйна и др.
72
Използване на компютър
Работа с компютри с операционна система
Windows
За подробности относно работата с компютри
с операционна система на Macintosh, вижте
“Използване на Macintosh компютри” (стр. 89)
Тази секция обяснява използването на операционна
система с английско меню.
Първо инсталирайте приложения софтуер. (стр. 75)
Използване на компютър
Копиране на изображения на вашия компютър (стр. 76)
• Преглед на изображения на вашия компютър
Преглед на изображения с помощта на “Picture Motion Browser”
и “Music Transfer” (стр. 84, 88)
•
•
•
•
Преглед на изображения, запазени на вашия компютър
Преглед на изображения сортирани по дати
Коригиране на изображения
Добавяне/промяна на музикални файлове посредством
“Music Transfer”
• Отпечатване на изображения
73
Работа с компютри с операционна система Windows
Препоръчителна компютъра среда
Следната среда е препоръчителна за компютри,
свързани към фотоапарата.
Препоръчителна компютърна среда за копиране
на изображения.
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition или Windows XP Professional.
• Операциите не са гарантирани, ако средата е
обновена до някоя от споменатите операционни
системи.
Конектор USB: трябва да има по стандарт.
Препоръчителна среда за използване
на “Picture Motion Browser” и “Music Transfer”
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition или Windows XP Professional.
Звукова карта: 16-битова стерео звукова карта
с колони
Процесор/Памет: Pentium III 500 MHz
или по-бърз, 128 или повече МВ RAM
(Препоръчително: Pentium III 800 MHz
или по-бърз, 256 или повече МВ RAM)
Харддиск: Пространство на диска, необходимо
за инсталацията—200 МВ или повече.
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1024 768
точки или повече цветове, High Color
(16-битов цвят) или повече
• Този софтуер е съвместим с технологията DirectX.
Може да се наложи инсталиране на DirectX.
74
Забележки за свързване на фотоапарата
с компютър
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако свържете две или повече USB устройства към
един и същи компютър едновременно, някое от
устройствата, включително вашият фотоапарат,
може да не работи, в зависимост от вида на USB
устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате
USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими
компютърни среди, ви позволява по-бърз трансфер,
защото този фотоапарат е съвместим с High Speed
USB (USB 2.0 съвместим).
• Съществуват три начина да направите USB
връзка – [Auto] (настройка по подразбиране),
[Мass Storage] и [PTP] режим. Тази глава описва
режими [Аuto] и [Mass Storage] като пример. За
подробности относно [PTP], вижте стр. 68.
• Връзката между фотоапарата и компютъра може
да не се възстанови по едно и също време след
излизане от режим Suspend или Sleep.
Техническата поддръжка
Допълнителна информация за това
устройство, както и отговори на често
задавани от потребители въпроси
можете да откриете на страницата
на Sony за подкрепа на потребителите.
http://www.sony.net/ и http://www.sony.bg/
Инсталиране на приложения софтуер
Можете да инсталирате приложения софтуерс
помощта на следната процедура.
• Когато използвате Windows 2000/Мe, не свързвайте
фотоапарата към телевизора преди инсталация.
• В Windows 2000/XP, влезте в системата като
Администратор.
• Когато приложения софтуер е инсталиран, USB
драйверът се инсталира автоматично.
1Включете компютъра си и поставете
приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Появява се екран с меню за инсталация.
4Следвайте инструкциите на екрана, за да довършите инсталацията.
• Когато се появи съобщението за потвърждение
за рестартирането на компютъра, рестартирайте
компютъра си, следвайки инструкциите
на екрана.
5Отстранете CD-ROM-а след като сте
завършили инсталацията.
След като сте инсталирали софтуера, на десктопа
се появява иконка за регистрация на уебстраницата на клиента.
След като се регистрирате на уебстраницата,
можете да получавате сигурна и надеждна помощ.
http://www.sony.net/registration/di
Използване на компютър
• Ако не се появи, щракнете два пъти върху
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2Щракнете върху [Install].
Появява се екран избор на настройките
на езика.
3Изберете желания език и след това
щракнете върху [Next].
Появява се екран с искане за потвърждение
на съгласието Ви.
Прочетете текста внимателно. Ако не сте
съгласни с условията, щракнете върху
радио-бутона до [Потвърждавам съгласието
си с условията] и след това щракнете върху
[Next].
75
Копиране на изображения на вашия компютър
Тази секция описва процеса като за пример
е използван компютър с Windows среда. Можете
да копирате изображения от фотоапарата
на компютър както следва.
За компютри с “Memory Stick” гнездо
Извадете “Memory Stick Duo” от фотоапарата и го
заредете в “Memory Stick Duo” адаптер. Поставете
“Memory Stick Duo” адаптера в гнездото на
компютъра, след това копирайте изображенията.
• Дори и когато използвате Windows 95/98/98
SecondEdition/NT можете да копирате изображения
каъо поставяте “Memory Stick Duo” в Memory Stick
гнездото на вашия компютър.
• Ако “Memory Stick pro Duo” не се разпознава,
вижте стр.103.
За компютри без “Memory Stick” гнездо
Следвайте стъпки от 1 до 4 на стр. 76 до 80,
за да копирате изображения.
• Когато използвате Windows/Me, инсталирайте
приложения софтуер преди да продължите.
При Windows XP не е нужна инсталация.
• Екраните, показвани на екрана в тази секция са
примери за копиране на изображения от “Memory
Stick Duo”
За Windows 95/98/98 SecondEdition/NT
Този фотоапарат не е съвместим с тези версии на
Windows операционна система. Когато използвате
компютър без Memory Stick гнездо, използвайте
Memory Stick Reader/Writer (не е приложен), за да
копирате изображения от “Memory Stick Duo”
на вашия компютър.
За да копирате изображения от вградената
памет на компютъра Ви, копирайте първо
изображенията на “Memory Stick Duo”,
а след това ги прехвърлете на компютъра си.
76
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
и компютъра
1Заредете “Memory Stick Duo”,
съдържащ изображенията във
фотоапарата.
• Когато копирате изображения от вградената
памет, тази стъпка не е нужна.
2Заредете във фотоапарата батерии
с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V
с помощта на променливотоковия
адаптер (не е приложен). (стр. 12)
• Когато копирате изображения на вашия
компютър и използвате заряд от батериите,
копирането може да пропадне или данните да
се повредят, ако заряда на батериите свърши.
3Натиснете
, за да включите
фотоапарата и компютъра.
Копиране на изображения на вашия компютър
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с компютъра
На екрана на вашия фотоапарат се появява
“USB Mode Mass Storage”.
USB Mode
Mass Storage
1Свързване на фотоапарата към вашия
компютър.
Memory Stick
Индикатори
за достъп*
MENU
Когато свържете фотоапарата чрез USB кабела
за първи път, вашият компютър автоматично
стартира използваната програма, за да
разпознае фотоапарата. Изчакайте известно
време.
2 Към мулти-конектора
1 Към USB жака
• Когато използвате Windows XP, прозорецът
AutoPlay wizard автоматично се появява
на десктопа.
Стъпка 3-А: Копиране на изображения
на компютър
• За Windows 2000/Me, следвайте процедурата,
обяснена в “Стъпка 3-Б: “Копиране на изображения
на компютър” на стр. 79.
• За Windows XP, когато насочващия екран
не се появи автоматично, следвайте процедурата
обяснена в “Стъпка 3-Б: “Копиране на изображения
на компютър” на стр. 79.
Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
77
Използване на компютър
Кабел за многофункционална
употреба
* По време на комуникация, индикаторите за достъп
стават червени. Не работете с компютъра, докато
индикаторите не станат бели.
• Ако “USB Mode Mass Storage” не се появи, задайте
[USB Connect] в положение [Mass Storage]. (стр. 68)
• Когато софтуерът (приложен) е инсталиран, екранът
[Import Images] (стр. 84) може да се появи. В този
случай можете да въведете изображенията директно
като използвате “Picture Motion Browser”.
Копиране на изображения на вашия компютър
1След като направите USB връзка на
стъпка 2, щракнете върху прозореца
[Copy pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and Camera
Wizard], след това щракнете върху [ОК].
3Щракнете, за да премахнете “човката”
пред изображенията, които не искате
да копирате на вашия компютър, след
което натиснете [Next].
1
1
2
2
Появява се прозорецът “Scanner and Camera
Wizard”.
2Щракнете върху [Next].
Изображенията, запазени на “Memory Stick
Duo”, се извеждат.
• Ако във фотоапарата няма зареден “Memory
Stick Duo”, появяват се изображенията във
вградената памет.
Появява се прозорецът “Picture Name and
Destination”.
4Определете имената на файловете
за изображенията, които ще бъдат
копирани, както и мястото, където
искате да бъдат копирани, след което
натиснете [Next].
1
2
Копирането на изображенията започва.
Когато копирането приключи, се появява
прозорецът “Other Options”.
• Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
78
Копиране на изображения на вашия компютър
5Изберете [Nothing. I’m finished working
with these pictures], след което
щракнете върху [Next].
1Щракнете два пъти върху [My Computer], след това щракнете два
пъти върху [Removable disk] t [DCIM].
1
2
Прозорецът “Completing the Scanner and
Camera Wizard” се появява.
6Щракнете върху [Finish].
Прозорецът се затваря.
Стъпка 3-Б: Копиране на изображения
на компютър
• За Windows XP, следвайте процедурата обяснена
в “Стъпка 3-А: “Копиране на изображения
на компютър” на стр. 77.
2Щракнете два пъти върху папката, в която са запазени изображенията,
които желаете да копирате.
Щракнете с десния бутон върху файловете с изображения, за да изведете менюто, след това изберете [Copy] от падащото меню.
1
2
• За местата за съхранение на файлове
с изображения, вижте стр. 81.
Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
79
Използване на компютър
• За да продължите с копирането на други изображения, изключете кабела за многофункционална употреба (стр. 81) и отново го свържете.
След това следвайте процедурата, описана
в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и вашия
компютър” на стр. 77.
• Ако иконата “Removable disk” не се появява,
вижте стр. 104.
Копиране на изображения на вашия компютър
3Щракнете два пъти върху папката [My Documents] и щракнете с десния
бутон в прозореца “My Documents”,
за да изведете менюто, след това
изберете [Paste] от падащото меню.
Стъпка 4: Преглед на изображения
на вашия компютър
Тази секция описва стъпките за преглед
на изображенията в папката “My Documents”.
1Щракнете върху [Start] t [My Documents].
1
2
2
Файловете с изображения са копирани
в папката “My documents”.
• Ако се опитвате да копирате изображение
в папка, в която вече се съдържа файл
със същото име, появява се съобщение
за потвърждаване на презаписа върху файла.
Ако желаете да запишете новото изображение
на мястото на старото, старият файл се изтрива.
За да копирате файл с изображение
на компютъра, без да презаписвате върху
стария, променете името на файла с каквото
желаете. Въпреки това, обърнете внимание,
че ако промените името на файла, е възможно
да не успеете да го възпроизведете с вашия
фотоапарат. (стр. 83)
1
Папката “ My Documents” се отваря.
• Ако не използвате Windows XP, щракнете
два пъти върху [My Documents] на десктопа.
2Щракнете два пъти върху избрания
файл с изображение
Изображението се извежда.
80
Копиране на изображения на вашия компютър
За да изтриете USB връзка
Извършете описаните долу процедури
предварително, когато:
• Изключвате кабела за многофункционална употреба
• Изваждате “Memory Stick Duo”
• Зареждате “Memory Stick Duo”, след като копирате
изображенията от вградената памет
• Изключвате фотоапарата
1
Щракнете два пъти върху
задачи.
Запазване на файлове с изображения
и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с вашия
фотоапарат, са групирани като папки
на “Memory Stick Duo”.
Пример: За потребители на Windows XP
на лентата със
Щракнете два пъти тук
2
Щракнете върху
(Sony DSC) t [Stop].
3
Потвърдете устройството в потвърждаващия
прозорец, след това щракнете върху [ОК].
• Стъпка 4 е ненужна за потребители
на Windows XP.
A
Папка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с фотоапарат без функция
за създаване на папки.
B
Папка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с вашия фотоапарат.
Когато не създавате папки, единствените
папки са:
– на “Memory Stick Duo”; само 101MSDCF”
– във вградената памет; само “101_SONY”.
• Папка, съдържаща файлове с движещи се изображения, записани с фотоапарат без функция
за създаване на папки.
• Не можете да записвате изображения в папка
“100MSDCF”. Изображенията в тази папка
са налични само за преглед
81
Използване на компютър
4
Щракнете върху [ОК].
Копиране на изображения на вашия компютър
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MSSONY”.Файловете с изображения
се наименуват както следва. ssss е обозначение
за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на
файл с движещо се изображение, записан в режим
движещо се изображение и отговарящият му
индексен файл с изображение са еднакви.
–Файл с неподвижно изображение:
DSC0ssss.JPG
–Файл с движещо се изображение:
MOV0ssss.MPG
–Файлове с индексни изображения, записани
в режим движещи се изображения:
MOV0ssss.THM
• За повече информации относно папките, вижте
стр. 51 и 64.
82
Преглед на изображения, предварително
копирани на компютър, с помощта на вашия
фотоапарат (използване на “Memory Stick Duo”)
Тази част описва работа с компютър в Windows
среда.
Когато файл с изображение, копиран на компютър, вече не е на “Memory Stick Duo”, можете да
прегледате изображението отново на фотоапарата,
като копирате файла с изображението
от компютъра на “Memory Stick”.
• Ако не сте променяли имената на файловете,
пропуснете стъпка 1.
• Възможно е да не успеете да прегледате
изображението, в зависимост от размера му.
• Изображения, редактирани с компютър или
записани с други фотоапарати, може да не се
възпроизведат на фотоапарата.
• Ако не съществува папка, в която да запазите
файла с изображение, създайте нова папка, след
което копирайте файла с изображението (стр. 64).
2Копирайте файла с изображението
в папка на “Memory Stick” в следния
ред.
1
Щракнете с десния бутон върху файла
с изображение, след това щракнете върху
[Copy].
2
Щракнете два пъти върху папката
[Removable Disk] или [Sony Memory Stick]
в [My Computer].
3
Щракнете с десния бутон върху папката
[sssMSDCF] в [DCIM], след това
щракнете върху [Paste].
sss е обозначение за номер от 100 до 999.
1Щракнете с десния бутон върху файла
Въведете номер от 0001 до 9999
за обозначението ssss.
Използване на компютър
с изображение, след което щракнете
върху [Rename]. Променете името на файла на “DSC0ssss“.
1
2
• Ако се появи съобщение за потвърждение на
презапис, въведете различен номер на стъпка 1.
• Може да се появи разширение на файла,
в зависимост от настройките на компютъра.
Разширението на неподвижно изображение
е “JPG”, а на движещо се изображение - “MPG”.
Не променяйте разширението.
83
Използване на “Picture Motion Browser”
(приложен е в комплекта)
Можете повече от всякога да се възползвате
от неподвижните и движещи се изображения,
заснети с Вашия фотоапарат, като използвате
приложения софтуер.
Тази част от упътването обобщава “ Picture
Motion Browser” и дава основни инструкции.
Следвайте тези стъпки, за да прехвърлите
и прегледате изображения от фотоапарата.
Преглед на “Picture Motion Browser”
1Уверете се, че “Media Check Tool”*
С помощта на “Picture Motion Browser” можете да:
• Прехвърлите изображения заснети с фотоапарата
Ви и да ги гледате на компютърния монитор.
• Подредите изображенията на компютъра
в календар, за да можете да ги сортирате за преглед
по дата на заснемане.
• Ретуширате, отпечатвате и изпращате
неподвижни изображения прикачени към имейл,
можете да променяте датата им на заснемане и др.
• За повече подробности относно “ Picture Motion
Browser” погледнете във функция Help.
За да получите достъп до Help, щракнете върху
[Start] t [Programs] (в Windows XP,
[All Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Стартиране и излизане от “Picture
Motion Browser”
Основни инструкции
Прехвърляне на изображения
работи
Погледнете за иконката на
Tool) на таскбара.
(Media Check
* “Media Check Tool” е програма, която
автоматично засича и прехвърля изображения,
когато е поставен “Memory Stick” или когато
фотоапаратът е свързан с компютър.
• Ако няма иконка
: Щракнете [Start] t
[Programs] (в Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t [Picture
Motion Browser] t [Tools] t [Media Check
Tool].
2Свържете фотоапарата към
компютъра си посредством кабела за многофункционална употреба.
След като фотоапаратът е автоматично
засечен се появява екран [Import Images].
Стартиране на “Picture Motion Browser”
Щракнете два пъти върху
(Picture Motion
Browser) иконката на десктопа.
Или от меню Start: Щракнете върху
[Start]t[Programs] (в Windows XP,
[All Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Излизане от “ Picture Motion Browser”
Щракнете върху бутона
на екрана.
84
в горния десен ъгъл
• Ако ще използвате входа за “Memory Stick”,
обърнете се първо към стр. 76.
• В Windows XP ако се появи Autoplay Wizard,
затворете го.
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта)
3Пренасяне на изображения
2Преглед на изображенията в папка
“Viewed folders” сортирани в календар
по дата на заснемане.
За да започнете пренасянето на изображения,
щракнете върху бутон [Import]
По първоначална настройка, изображенията
се пренасят в папка създадена в “My Pictures”,
която е именувана с датата, на която
е създадена.
• За инструкции относно промяна на папката, в
която се прехвърлят изображенията, обърнете
се към стр. 87.
Преглед на изображения
Когато пренасянето е завършено, “ Picture
Motion Browser” стартира. На екрана
се появяват миниатюри на пренесените
изображения.
2
Щракнете върху годината.
Изображенията заснети през тази година
се показват, сортирани на календара
по дата на заснемане.
3
За да наблюдавате изображенията
сортирани по месец, щракнете върху
желания месец.
Показват се миниатюри на изображенията
заснети през този месец.
4
За да наблюдавате изображения
сортирани по време, щракнете върху
желаната дата.
Показват се миниатюри на изображе нията заснети на тази дата, сортирани
по час на заснемане.
Използване на компютър
1Проверка на пренесени изображения
1
Щракнете върху иконката на [Calendar].
Изписват се годините на заснемане
на изображенията.
Екран за показване на годината
1
2
3
Екран за показване на месеца
• Папка “My Pictures” е настроена като папка
по подразбиране във “Viewed folders”.
• Можете да щракнете два пъти върху
миниатюрата, за да видите самото изображение.
4
85
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта)
Екран за показване на часа
• За да видите списък на изображенията
от определена година или месец, щракнете
върху периода отляво на екрана.
3Показване на индивидуални
изображения
На екрана за показване на часа, щракнете два
пъти върху миниатюрата, за да се покаже
самото изображение в отделен прозорец.
• Можете да коригирате дадено изображение
като щракнете върху бутон
.
Показване на изображение в режим цял екран
За да наблюдавате преглед на изображенията
едно след друго в режим цял екран,
щракнете върху бутон .
• За да възпроизвеждате или направите пауза
в прегледа на изображения, щракнете върху
бутон
в левия долен край на екрана.
86
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта)
Други функции
Подготовка за преглед на изображения
съхранени на компютъра
1Изберете [Import Settings] t [Location
for Imported Images] от меню [File].
Появява се екран „Location for Imported Images”.
За да прегледате тези изображения, регистрирайте
папка, която съдържа изображенията като една
от папките “Viewed folders”.
1Щракнете върху основния екран
или изберете [Register Folders to View] от меню [File].
Показва се екранът с настройките за “Viewed
folders”.
2Изберете ”Folder to be Imported·
• Можете да уточните „Folder to be Imported”
от папките регистрирани във “Viewed Folders”.
Допълване на информацията
по регистрацията на изображение
за въвеждане , за да регистрирате
съответната папка като “Viewed
folders”.
3Щракнете [OK].
Информацията за изображенията
е регистрирана в базата данни.
• Регистрират се и всички папки, съдържащи
се в папка “Viewed Folder”.
За да деинсталирате “Picture Motion
Browser”
1
Щракнете върху [Start] t [Control Panel]
(в Windows 2000/Me, [Start] t [Settings]
t [Control Panel]), след това щракнете два
пъти върху [Add or Remove Programs],
2
Изберете [Sony Picture Utility], след това
щракнете върху [Remove], (За Windows 2000/
Ме: щракнете два пъти върху [Change/
Remove]), за да извършите деинсталирането.
Промяна на папката с изображения
за пренасяне
За да промените папката с изображения
за пренасяне, отидете на екран “Impоrt Settings”
(настройки за пренасяне).
87
Използване на компютър
2Уточнете папката с изображения
За да допълните информацията по регистрация
на изображение, изберете [Update Database]
от меню [Tools].
• Допълването на базата данни може да отнеме
известно време.
• Ако преименувате файлове с изображения
от “Viewed folders”, те не могат ад бъдат
наблюдавани с помощта на този софтуер.
В този случай допълнете базата данни.
Използване на “Music Transfer”
(приложен в комплекта)
Можете да промените фабрично заложените
музикални файлове с други музикални файлове
с помощта на “Music Transfer”, записан на
приложения CD-ROM. Можете да изтривате
и добавяте отново тези файлове когато пожелаете.
Добавяне/промяна на музикални
файлове посредством “Music Transfer”
Музикалните формати, които можете
да трансферирате посредством “Music Transfer”
са изброени по-долу:
• МР3 файлове записани на вашия компютър
• Музика от аудио дискове
• Предварително записана музика на фотоапарата Ви
1Натиснете
(екранен) бутон, за да изведете менюто
2Докоснете [MENU] и изберете
(Setup)
3Докоснете [Download Music] в настройки
1
(Setup 1).
Появява се съобщението “Connect to PC”.
4Свържете фотоапарата си към
компютър посредством USB.
5Стартирайте “Music Transfer”.
6Следвайте инструкциите на екрана,
за да добавите/промените музикални
файлове.
88
• За да възстановите фабрично инсталираната
музика на вашия фотоапарат:
1
Извършете [Format Music] (стр. 66)
2
Извършете [Restore defaults] в “Music
Transfer”.
Всички музикални файлове се връщат към
фабрично зададените, а [Music] в меню
[Slide] е в настройка [Off].
3
Изберете подходящ музикален файл
за ефект при изреждането на кадри (стр. 35)
Можете да нулирате музикалните файлове,
като останат само фабрично зададените с
помощта на [Initialize] (стр. 67), но останалите
настройки също ще бъдат нулирани.
• За подробности относно “Music Transfer”, потърсете
информация относно “Music Transfer” в интернет
мрежата.
Използване на Macintosh компютри
Можете да копирате изображения на вашия
компютър.
• “Picture Motion Browser” не е съвместим
с Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра среда
Следната среда е препоръчителна за компютър,
свързан с фотоапарата Ви.
Препоръчителна среда за копиране
на изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS
9.1, 9.2 или Mac OS X (v 10.1 до 10.4)
USB жак: Трябва да има по стандарт.
Препоръчителна среда за използване
на “Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X
(v 10.3 до 10.4)
Memory: 64 MB или повече (128 МВ или повече
е препоръчителна)
Харддиск: Минимално място изисквано
за инсталация—около 250 МВ.
Забележки за свързване на фотоапарата
с компютър
• Операциите не са гарантирани за всички
препоръчителни операционни среди, споменати
по-горе.
• Ако свържете две или повече USB устройства към
един и същи компютър едновременно, някое
от устройствата, включително вашият фотоапарат,
може да не работи, в зависимост от вида на USB
устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате
USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)
съвместими компютърни среди, ви позволява
по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е
съвместим с High Speed USB (USB 2.0 съвместим).
Копиране и преглед на изображения
на компютър
1Подгответе фотоапарата и Macintosh
компютъра.
Извършете същата процедура като
описаната в “Стъпка 2: Подготовка
на фотоапарата и компютъра” на стр. 76.
2Свържете кабела за многофункционал-
на употреба.
Извършете същата процедура като
описаната в “Стъпка 2: Свързване
на фотоапарата и компютъра” на стр. 77.
3Копиране на файлове с изображения
на Macintosh компютър.
1
Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство t [DCIM] t папката,
в която са запазени изображенията, които
желаете да копирате.
2
Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконката на твърдия диск.
Изображенията се копират върху вашия
твърд диск.
• За повече информация относно местата
за съхранение на изображенията и имената
на файловете, вижте стр. 81.
89
Използване на компютър
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power Mac
G3/G4/G5 серия, Mac mini
• Съществуват три начина да направите USB връзка
с компютър – [Auto] (настройка по подразбиране),
[Mass Storage] и [PTP] режим. В тази част са описани
режими [Auto] и [Mass Storage] като примери.
За подробности относно [PTP], вижте стр. 68.
• Връзката между фотоапарата и компютъра може
да не се възстанови по едно и също време след
излизане от режим Suspend или Sleep.
Използване на Macintosh компютри
4Преглед на изображенията на вашия
компютър
Щракнете два пъти върху иконката
на твърдия диск t желания от вас файл
с изображение в папката, съдържаща
копираните файлове, за да го отворите.
За да изтриете USB връзка
Извършете описаните долу процедури
предварително, когато:
• Изключвате кабела за многофункционална употреба
• Изваждате “Memory Stick Duo”
• Зареждате “Memory Stick Duo”, след като копирате
изображенията от вградената памет
• Изключвате фотоапарата
Изтеглете и поставете иконката на драйверът
или на “Memory Stick Duo” в иконка “Trash”.
Фотоапаратът не е включен вече към
компютъра.
Добавяне/промяна на музикални
файлове посредством ”Music Transfer·
Можете да променяте музикални файлове,
които са фабрично зададени с желани от вас
музикалните файлове. Също така можете да
изтривате или добавяте тези файлове, когато
пожелаете.
Музикалните формати, които можете
да трансферирате посредством “Music Transfer”
са изброени по-долу:
• МР3 файлове записани на вашия компютър
• Музика от аудио дискове
• Предварително записана музика на фотоапарата Ви
За да инсталирате “Music Transfer”
• Затворете всички други прозорци преди
да започнете инсталацията
• За да инсталирате трябва да сте със статут
на Администратор
90
1
Включете вашия Macintosh компютър
и поставете приложения CD-ROM
в CD-ROM устройството.
2
Щракнете два пъти върху
(SONYPICTUTIL).
3
Щракнете два пъти върху [Musictranfer.pkg]
в [MAC] папка.
Инсталацията на софтуера започва.
За да добавите/промените музикалните файлове
с помощта на “Music Transfer” на стр. 88.
Техническата поддръжка
Допълнителна информация за това
устройство, както и отговори на често
задавани от потребители въпроси
можете да откриете на страницата
на Sony за подкрепа на потребителите.
http://www.sony.net/
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да отпечатвате неподвижни изображения
Когато отпечатвате изображения, записани
в режим [16:9 (HDTV)], възможно е двата края
да бъдат отрязани; затова се уверете,
че преди да отпечатате изображението
сте го проверили (стр. 106).
Директно отпечатване като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 92)
Можете да отпечатвате изображения като свържете фотоапарата
директно към PictBridge-съвместим принтер.
Директно отпечатване като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick”- съвместим
принтер. За подробности вижте ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
Отпечатване на неподвижни изображения
Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър като използвате
приложения софтуер “PicturePackage” и да отпечатвате изображения.
Отпечатване в магазин (стр. 96)
Можете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения,
записани с Вашия фотоапарат в магазин за отпечатване на снимки.
Можете предварително да маркирате изображенията, които желаете
да бъдат отпечатани, със знак
(ред на отпечатване).
91
Директно отпечатване на неподвижни изображения
като използвате PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, Вие лесно можете
да отпечатвате изображения, записани с Вашия
фотоапарат, като свържете фотоапарата
с PictBridge-съвместим принтер.
• “PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association - Асоциация
на фото и оптични продукти)
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
Подгответе фотоапарата за свързване с принтер,
посредством кабела за терминала за мулти
употреба. Когато свързвате фотоапарата към
принтер, който се разпознава, когато [USB
Connect] е зададен в положение [Auto], “Стъпка
1” не е нужна.
Индекс бутон
В режим на единичен екран
Можете да отпечатате едно изображения
на лист хартия
(екранен) бутон
В индекс режим
Можете да отпечатате няколко изображения
с намален размер на лист хартия. Можете да
отпечатате поредица от еднакви изображения
(1) или различни изображения (2).
1
2
• Препоръчваме Ви да използвате напълно зареден
комплект батерии или променливотоковия
адаптер (не е приложен), за да предотвратите
изключване на захранването по средата
на отпечатването.
1Докоснете [MENU], за да изведете
менюто.
2Докоснете V, за да изберете
3Изберете [USB Connect] в
• Възможно е функцията за индекс-печат
да не работи в зависимост от принтера.
• Количеството изображения, които могат да бъдат
отпечатани като индекс-изображения, се различава
в зависимост от принтера.
• Не можете да отпечатвате движещи.
• Ако индикаторът
мига на екрана на Вашия
фотоапарат за около 5 секунди (индикация
за грешка), проверете свързания принтер.
92
3
(Setup).
(Setup 3).
4Изберете [PictBridge], след това
натиснете
.
USB Connect
PictBridge
PTP
Mass Storage
Auto
USB режимът е зададен.
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате PictBridge-съвместим
принтер
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с принтер
1Свържете фотоапарата към принтера.
3Включете фотоапарата и принтера.
Фотоапаратът преминава в режим на
възпроизвеждане; след това записаното
изображение и менюто за отпечатване
се извеждат на екрана.
Print
This image
Select
DPOF image
All In This Folder
2 Към мулти
конектора
Стъпка 3: Отпечатване на изображения
Независимо от позицията на ключа за избор
на режим, менюто за отпечатване се извежда
когато завършите Стъпка 2.
1 Към USB
жака
Кабел за терминала
за мулти употреба
(приложен)
1Изберете желания метод на отпечатване
[This Image]
2Задайте ключа на приложения кабел
за терминала за мулти употреба в положение “CAMERA”.
• Ако изберете [This Image] и зададете [Index]
в положение [On] на стъпка 2, можете да
отпечатвате комплект от еднакви изображения
като индекс-изображение.
[Select]
Избира изображения и ги отпечатва.
1
Изберете изображението, което желаете
да отпечатате, с помощта на / ; след
това натиснете [Select].
На избраното изображение се извежда
знакът .
• За да изберете други изображения,
повторете процедурата.
2
Изберете [Print].
[DPOF Image]
Отпечатва всички изображения, маркирани
със знак
(ред на отпечатване) (стр. 96)
независимо от изведеното изображение.
93
Отпечатване на неподвижни изображения
Отпечатва изведеното изображение.
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате PictBridge-съвместим
принтер
[All In This Folder]
Отпечатва всички изображения в папката.
2Изберете настройки за отпечатване
като докосвате желаните опции.
Print
Quantity
1
3Изберете [OK].
Изображението се отпечатва.
• Не изключвайте кабела за терминала за мулти
употреба, докато на екрана има изведена
индикация
(Не изключвайте кабела
за терминала за мулти употреба).
Date
Off
индикатор
Size
Default
Printing
OK
[Quantity]
Когато [Index] е зададен в положение
[Off]:
Изберете броя на разпечатките, които
желаете да направите на изображението.
Изображението се отпечатва като единично
изображение.
Когато [Index] е зададен в положение
[On]:
Exit
За да отпечатате други изображения
След стъпка 3 докоснете [Select] и желаното
изображение, след това изпълнете от стъпка 1.
За да отпечатвате в режим на индексен екран
Изберете броя на разпечатките, които желаете
да направите на индекс-изображението.
Ако сте избрали [This image] на стъпка 1,
изберете колко пъти да бъде наложено същото
изображение едно до друго на един лист като
индекс-изображение.
Извършете “Стъпка 1: Подготовка на
фотоапарата” (стр. 92) и “Стъпка 2: Свързване
на фотоапарата с принтер” (стр. 93); след това
продължете със следното.
Когато свържете фотоапарата с принтер се
извежда менюто за отпечатване. Натиснете
(екранен) бутон, за да изключите менюто за
отпечатване; след това продължете както следва.
• Възможно е избраното количество
изображения да не се побере на един лист
в зависимост от броя на изображенията.
1
Натиснете
(индекс).
Индексният екран се извежда.
[Date]
Изберете [Day&Time] или [Date], за да
въведете датата и часа на изображенията.
• Когато изберете [Date], датата ще бъде
въведена в реда, който сте избрали (стр. 69).
Възможно е тази функция да не работи
в зависимост от принтера.
[Size]
Изберете размера на хартията, на която ще
отпечатвате.
[Index]
Изберете [On], за да отпечатате като
индекс-изображение.
94
2
Докоснете [MENU], за да изведете менюто.
3
Докоснете
(Print)
4
Докоснете желания метод на отпечатване
с помощта.
Print
Select
DPOF image
All In This Folder
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате PictBridge-съвместим
принтер
[Select]
Избира изображения и отпечатва всички
избрани изображения..
Докоснете изображението, което желаете
да отпечатате, за да изведете знака .
(За да изберете други изображения,
повторете процедурата.)
[DPOF Image]
Отпечатва всички изображения, маркирани
със знак
(ред на отпечатване),
независимо от изведеното изображение.
[All In This Folder]
Отпечатва всички изображения в папката.
5
Извършете стъпки 2 и 3 от “Стъпка 3:
Отпечатване” (стр. 93).
Отпечатване на неподвижни изображения
95
Отпечатване във фото ателие
Можете да занесете “Memory Stick Duo”,
съдържащ изображения, записани с вашия фотоапарат във фотоателие за отпечатване. Ако във
фото ателието се поддържат услугите за отпечатване на фото изображения, съответстващи с
DPOF, можете предварително да поставите знаци
(ред на отпечатване) на изображенията,
които желаете да бъдат разпечатани. Така няма
да се налага да ги избирате отново във фото
ателието, където ще ги разпечатвате.
Поставяне на знак в режим
на единичен екран
(екранен) бутон
• Не можете да отпечатвате във фото ателие изображения, директно от вградената памет на фотоапарата. Копирайте изображенията на “Memory Stick
Duo”, след което го занесете във фото ателието
за отпечатване.
1Изведете изображението, което
Какво е DPOF?
2Натиснете [MENU], за да изведете
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване)
е функция, която ви позволява да поставяте
знаци
(ред на отпечатване) на изображения, които желаете да отпечатате по-късно.
• Можете също така да отпечатате изображенията,
маркирани със знака
(ред на отпечатване),
като използвате принтер, който е съвместим
със стандарта DPOF (Цифров формат за ред
на отпечатване) или като използвате PictBridge
съвместим принтер.
• Не можете да поставяте знак за отпечатване
на движещи се изображения.
• Можете да поставяте знак за отпечатване
на изображения, записани в режим Multi Burst;
всички кадри ще бъдат отпечатани на един лист,
разделен на 16 части.
Когато носите Memory Stick Duo във фото ателие
• Консултирайте се със служителите във фото
ателието, за да проверите какви видове “Memory
Stick Duo” се поддържат.
• Когато отпечатвате във фото ателие, което
не поддържа вашия вид “Memory Stick Duo”,
копирайте изображенията на CD-R и др.
и го занесете вместо “Memory Stick Duo”.
• Не забравяйте да занесете във фото ателието
Memory Stick Duo адаптера, заедно с “Memory
Stick Duo”.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго
място, преди да отпечатвате във фото ателие.
• Не можете да задавате броя разпечатки.
• Когато искате да наложите дати на изображения,
консултирайте се с ателието, в което отпечатвате.
96
желаете да отпечатате.
менюто.
3Изберете DPOF с помощта на v/V
4Докоснете [DPOF]
На изображението се появява знакът
(ред на отпечатване).
60min
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
DPOF
Exit
5 За да поставите знак за отпечатване
на други изображения, изведете
изображението, което желаете да
отпечатате, с помощта на / , след
което докоснете [DPOF].
За да отстраните знака за отпечатване
Натиснете [DROF] на стъпка 4 или 5.
Отпечатване във фото ателие
Поставяне на знак в режим на индексен
екран
1Изведете индексния екран. (стр. 27)
2Натиснете MENU, за да изведете
менюто.
За да отстраните знака за отпечатване
в режим на индексен екран
Изберете изображенията, на които желаете
да отстраните знака за отпечатване в стъпка 5.
За да отстраните знаците за отпечатване
на всички изображения в папката
Изберете [All In This Folder] на стъпка 4, след
това натиснете [Off].
3Изберете DPOF с помощта на v/V.
4Изберете [Select]
• Не можете да поставяте
Folder].
знак в [All In This
5Изберете изображенията, които
желаете да бъдат отпечатани
На избраното изображение се появява
зеленият знак
.
OK
Отпечатване на неподвижни изображения
зелен знак
Exit
6Повторете стъпка 5 за всички
изображения, които желаете да маркирате.
7Изберете [OK] t [OK]
За да отмените, изберете [Exit] в стъпка 5 или
[Cancel] в стъпка 7.
97
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните
решения.
1 Проверете опциите на стр. 99 до 108.
Ако на екрана се изведе код “С/E:ss:ss”, вижте стр. 109.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това включете
захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 67).
4 Свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля имайте предвид, че давайки Вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието
на Вашата вградена памет и музикалните файлове да бъде прегледано.
Щракнете върху една от следните опции, за да бъдете директно прехвърлени на страницата
обясняваща симптома и подходящото корективно действие.
Комплект батерии и захранване 99
“Memory Stick Duo”
105
Заснемане на неподвижни
изображения/клипове
Вградена памет
105
99
Преглед на изображения
102
Отпечатване
106
Изтриване/Редактиране
на изображения
102
PictBridge съвместим принтер
107
Компютри
103
Панел с докосване
108
Picture Motion Browser
105
Други
108
98
Отстраняване на проблеми
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Когато инсталирате комплекта батерии, използвайте върха на комплекта, за да го натиснете.
Капачето на батериите не се затваря
• Ако батериите не са поставени в правилната посока, капачето на батериите не се затваря.
Натиснете отново надолу основата на капачето на батериите, дръпнете го към вас и отворете,
за да проверите дали комплекта батерии е поставен в правилната посока.
Захранването на фотоапарата не може да се включи.
•
•
•
•
Поставете батериите правилно.
Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии.
Батериите са изтощени (стр. 115). Сменете батериите с нови.
Използвайте препоръчания комплект батерии.
Захранването изненадващо се изключва.
Снимане на неподвижни/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не записва изображения.
• Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo” . Ако няма
свободно място, извършете едно от следните:
–Изтрийте ненужните изображения (стр. 26).
–Сменете “Memory Stick Duo”.
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 113).
• Не можете да снимате докато светкавицата се зарежда.
• Задайте ключа за избор на режим в положение
, когато записвате неподвижни изображения.
• Задайте ключа за избор на режим в положение , когато записвате движещи се изображения.
• Размерът на изображението е зададен на [640 (Fine)], когато снимате движещи се изображения.
Извършете едно от следните:
–Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640 (Fine)].
–Използвайте “Memory Stick PRO Duo” .
99
Отстраняване на проблеми
• Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено,
фотоапаратът автоматично се заключва, за да предотврати износване на батериите. Включете
захранването отново.
• Батериите са изтощени (стр. 115). Сменете батериите с нови.
Индикаторът за оставащ заряд на батериите не е верен или се извежда индикация за достатъчен
заряд на батериите, а захранването скоро се изразходва.
• Този феномен се случва, когато използвате фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Получило се е несъответствие в информацията за оставащия заряд на батериите. Заредете
комплекта батерии след като сте го изразходвали напълно, така че индикаторът за оставащ
заряд на батериите да показва вярното време.
• Батериите са разредени. Поставете заредени батерии.
• Батериите са изтощени (стр. 115). Сменете батериите с нови.
Отстраняване на проблеми
Функцията против замъгляване не работи
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея се появи
.
• Функцията против замъгляване може да не работи, когато заснемате нощни сцени.
• Заснемайте след като сте натиснали бутона на затвора наполовина; не натискайте до долу
внезапно.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за NR бавен затвор е активирана (стр. 13). Това не е неизправност.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Задайте режима на запис от близък план (Macro). Уверете се,
че когато записвате обективът е на по-далечно разстояние от минималното, приблизително
8 cm. (W)/25 cm. (Т) Или изберете
(режим на увеличение) и фокусирайте от разстояние
от приблизително 1 cm. до 20 cm. до обекта. (стр. 24).
• Докато снимате неподвижни изображения, дискът за избор на режим е зададен в положение
(режим увеличение), (режим здрач),
(режим пейзаж) или
(режим фойерверки).
• Избрали сте режим на предварително фокусиране. Изберете автоматичен метод на фокусиране
(стр. 32).
Функцията Zoom не работи.
•
•
•
Когато изберете – (Увеличително стъкло), оптичният zoom не е наличен.
Тази функция не може да бъде изпълнена, когато:
–Размерът на изображението е зададен в положение [7M] или [3:2].
–Записвате в режим Multi Burst.
Когато снимате движещо се изображение не можете да използвате тази функция.
Светкавицата не работи.
• Светкавицата е зададена в положение
(без светкавица) (стр. 23)
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
–[Mode] (REC Mode) е зададен в положение [Burst], [Exp Brktg] или [Multi Burst] (стр. 47).
– (режим здрач), (режим свещ) или
(режим фойерверки) е избран в режим избор
на сцена (стр. 30).
–Заснемате клипове.
• Задайте светкавицата в положение (принудителна светкавица), когато
(Увеличително
стъкло) е настроено, или режим
(увеличение),
(пейзаж),
(сняг),
(плаж) е избран
в режим избор на сцена (стр. 23).
Появяват се мъгляви точици в изображенията, записани с помощта на светкавицата.
• Прашинките във въздуха са отразили светлината от светкавицата и се появяват в
изображението. Това не е неизправност.
Функцията Macro не работи.
• Избрали сте режим
100
(здрач),
(пейзаж) или
(фойерверки) в избор сцена (стр. 30).
Отстраняване на проблеми
Датата и часът не се показват на LCD панела.
• Докато заснемате датата и часът не се показват. Те се показват само при възпроизвеждане.
Датата на запис не се наслагва върху изображението
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения (стр. 107).
Стойността F и скоростта на затвора мигат когато натиснете и задържите бутона на
затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Задайте правилна експонация (стр. 31).
Екранът е твърде затъмнен или осветен
• Настройте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 17, 67).
Изображението е твърде тъмно.
• Снимате обект с източник на светлина зад обекта. Изберете режим на измерване (стр. 43) или
настройте експонацията (стр. 31).
Изображението е твърде ярко.
• Настройте експонацията (стр. 31).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Настройте [COLOR] (Color Mode) в положение [Normal] (стр. 42).
Появяват се вертикални ленти когато снимате много светли обекти.
Изображението съдържа шум когато гледате екрана на тъмно място.
• Фотоапаратът осветява постоянно екрана, за да Ви позволи да виждате изведеното
изображение, когато използвате фотоапарата на тъмно място. Това няма да се отрази
на изображението, което снимате.
Очите на обекта изглеждат червени.
• Задайте [Red Eye Reduction] в менюто
(Setup) в положение [On] (стр. 60).
• Снимайте обекта от разстояние, по-близо от препоръчителното, като използвате светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
На екрана се извеждат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 2).
101
Отстраняване на проблеми
• Получава се ефект на размазване. Това не е неизправност.
Отстраняване на проблеми
Не можете да снимате в непрекъснат режим
• Капацитетът на вградената памет или “Memory Stick Duo” е запълнен. Изтрийте ненужните
изображения. (стр. 26)
• Оставащият заряд на батериите е недостатъчен. Поставете зареден комплект батерии.
Преглед на изображения
Фотоапаратът не може да възпроизвежда изображения.
• Името на папката/файла е било променено с помощта на Вашия компютър (стр. 83).
• Възпроизвеждането на файл с изображение, модифициран с помощта на Вашия компютър
или изображение, записано с друг фотоапарат, не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 81).
Датата и часът не се показват.
•
(Ключ дисплей на екрана) е изключен (стр. 17).
Изображенията са груби точно след като сте ги възпроизвели.
• Изображенията стават груби за момент, когато възпроизвеждането започва, защото се
обработват. Това не е неизправност.
Изображението не се извежда на екрана когато е осъществена USB връзка.
• Ключът на кабела за терминала за мулти употреба е зададен в положение “TV”. Изключете
кабела за терминала за мулти употреба или задайте ключа в положение “CAMERA” (стр. 77).
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за се уверите, че настройката за изходен видео сигнал на Вашия
фотоапарат съвпада със системата за цветна телевизия на Вашия телевизор (стр. 69).
• Проверете дали връзката е правилна (стр. 71).
• Ключът на кабела за терминала за мулти употреба е зададен в положение “CAMERA”. Задайте
ключа в положение “TV” (стр. 71).
Изтриване/ Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображение.
• Отменете защитата (стр. 53).
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 113).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж след като сте изтрили файла, не можете да го възстановите. Препоръчваме Ви да зададете
защита на изображенията (стр. 52) или да поставите защитното капаче на “Memory Stick Duo”
в положение LOCK (стр. 113), за да предотвратите случайно изтриване на изображения.
102
Отстраняване на проблеми
Функцията промяна на размера на изображението не работи.
• Размерът на движещи се изображения и Multi Burst изображения не може да бъде променян.
Не можете да отрежете движещо се изображение.
• Движещото се изображение не е достатъчно дълго (по-кратко от около 2 секунди).
• Отменете защитата (стр. 53).
Не можете да маркирате
• Няма достатъчно свободно пространство. Изтрийте нежеланите изображения.
Компютри
Не знаете дали операционната система на Вашия компютър може да бъде използвана
с Вашия фотоапарат.
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 74 за Windows и на стр. 89 за Macintosh.
“Memory Stick PRO Duo” не се разпознава от компютър с “Memory Stick” гнездо.
• Проверете дали компютърът и Memory Stick Reader/Writer поддържат “Memory Stick PRO
Duo”. Използващите устройства, които не са производство на Sony трябва да се обърнат към
съответните производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра
(стр. 77 и 89). Компютърът разпознава “Memory Stick PRO Duo”.
Когато извършите USB връзка, на екрана на фотоапарата не се появява нищо.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Включете фотоапарата.
• Когато зарядът в батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоковия адаптер (не е приложен).
• Задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] в менюто
(Setup) (стр. 68).
• Използвайте приложения кабел за терминала за мулти употреба (стр. 77).
• Изключете кабела за терминала за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата и отново
го свържете здраво.
• Изключете всички устройства, освен клавиатурата и мишката, от USB портовете на Вашия
компютър.
• Свържете фотоапарата и компютъра директно без да използвате USB хъб или друго устройство
(стр. 77).
• USB драйверът не е инсталиран. Инсталирайте USB драйвера (стр. 75).
103
Отстраняване на проблеми
• Ключът на кабела за терминала за мулти употреба е зададен в положение “TV”. Задайте ключа
в положение “CAMERA” (стр. 77).
Отстраняване на проблеми
• Компютърът не разпознава правилно устройството, тъй като фотоапаратът е свързан
с компютъра посредством кабела за терминала мулти употреба преди да инсталирате “USB
Driver” от приложения CD-ROM диск. Изтрийте устройството, което не е разпознато
от компютъра; след това инсталирайте USB драйвера (вижте следващата опция).
Иконата “Removable Disk” не се извежда на екрана на компютъра когато свържете
компютъра с фотоапарата.
• Следвайте процедурата по-долу, за да инсталирате USB драйвера отново. Следната процедура
е за Windows компютри.
1Щракнете с десен бутон върху [My Computer], за да изведете менюто; след това щракнете
върху [Properties].
Извежда се екранът “System Properties”.
2Щракнете върху [Hardware] -- [Device Manager].
• За Windows Me, щракнете върху [Device Manager].
“Device Manager” се извежда.
3Щракнете с десен бутон върху [-- Sony DSC]; след това щракнете върху [Uninstall] t [OK].
Устройството е разпознато.
4Инсталирайте USB драйвера (стр. 75).
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра като използвате приложения кабел за терминала
за мулти употреба (стр. 77).
• Следвайте процедурата по копирането за Вашата операционна система (стр. 77, 89).
• Когато снимате изображения, използвайки “Memory Stick Duo”, форматиран на компютър,
възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютър. За снимане използвайте
“Memory Stick Duo”, форматиран на Вашия фотоапарат (стр. 64).
След като сте осъществили USB връзка, “Picture Motion Browser” не се стартира
автоматично.
• Стартирайте “Media Check Tool” (стр. 84).
• Осъществете USB връзката когато компютърът е включен (стр. 77).
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
• Ако използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser”, щракнете върху иконката
за помощ.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
В изображението и звука има смущения, когато възпроизвеждате движещо се
изображение на Вашия компютър.
• Възпроизвеждате движещото се изображение директно от вградената памет или “Memory
Stick Duo”. Копирайте движещото се изображение на твърдия диск на компютъра, след това
възпроизведете файла с движещото се изображение от твърдия диск (стр. 76).
Не можете да отпечатате изображение.
• Проверете настройките на принтера.
104
Отстраняване на проблеми
Изображения, копирани на компютър, не могат да бъдат прегледани на фотоапарата.
• Копирайте изображенията в разпознаваема от фотоапарата папка като например “101MSDCF”
(стр. 81).
• Работете правилно (стр. 83).
“Picture Motion Browser”
Изображенията не се извеждат правилно с помощта на “Picture Motion Browser”
• Уверете се, че папката с изображения е регистрирана във “Viewed folders”. Ако изображенията
не се извеждат дори и когато папката е регистрирана във “Viewed folders”, обновете базата
данни (стр. 87).
Не можете да откриете изображения внесени посредством “Picture Motion Browser”
• Проверете в папка “My Pictures”.
• Ако сте променили настройките по подразбиране, проверете “Changing the “Folder to be
imported”” на стр. 87 и проверете коя папка се използва за пренасяне на изображения.
Искате да промените “Folder to be imported”
• Отворете прозорец “Import Settings”, за да промените “Folder to be imported”. Можете да изберете
различна папка след като сте използвали “Picture Motion Browser”, за да го регистрирате във “Viewed
folders” (стр. 87).
Всички пренесени изображения се показват в календара с дата 1-ви януари.
• Датата на фотоапарата не е настроена. Настройте датата на фотоапарата (стр. 69).
Не можете да поставите “Memory Stick Duo”.
• Поставете “Memory stick Duo” от правилната страна.
Не можете да форматирате “Memory Stick Duo”
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 113).
Форматирали сте “Memory Stick Duo” по погрешка.
• Всички изображения на “Memory Stick Duo” са изтрити при форматирането. Не можете
да ги възстановите. Препоръчваме Ви да оставяте защитното капаче на “Memory Stick Duo”
в положение LOCK, за да предотвратите случайно изтриване (стр. 113).
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате данни от вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo”. Извадете го.
105
Отстраняване на проблеми
“Memory Stick Duo”
Отстраняване на проблеми
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick Duo” е запълнен. Проверете оставащия капацитет (64 MB или повече
препоръчително).
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” или компютър върху вградената
памет.
• Данните от “Memory Stick Duo” или компютър не могат да бъдат копирани върху вградената
памет.
Отпечатване
Вижте също “PictBridge-съвместим принтер” (както следва) в съответствие със следните теми.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• Когато отпечатвате изображение, записано с размер [16:9 (HDTV)], възможно е двата края
на изображението да бъдат отрязани.
• Когато отпечатвате изображения и използвате Вашия принтер, опитайте да отмените
настройката за отрязване или ограничаване. Консултирайте се с производителя на принтера
за това дали принтерът притежава тези функции.
• Когато отпечатвате изображения в магазин, попитайте дали изображенията могат да бъдат
отпечатани без да се отрязват краищата.
Отпечатване на изображения с 16 рамки
• Изображения заснети в режим Multi Burst се записват като единично изображение с 16 рамки.
Не можете да отпечатате изображение рамка по рамка.
Не можете да отпечатите изображения с нанесена дата
•
• Този фотоапарат няма свойството да наслагва дати на изображения. Въпреки това тъй като
изображенията заснети с фотоапарата включва информация за датата на записа, можете
да отпечатате изображения с насложени дати ако принтера или софтуера позволяват Exif
информация. За съвместимост с Exif информация, консултирайте се с производителя на
принтера или софтуера.
• Когато отпечатвате изображения във фотоателие, изображенията могат да бъдат отпечатани
с дати, ако предварително поискате.
106
Отстраняване на проблеми
PictBridge-съвместим принтер
Не може да бъде осъществена връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан с принтер, който не е съвместим с PictBridge-стандарта.
Консултирайте се с производителя на принтера относно съвместимостта на принтера
с PictBridge.
• Уверете се, че принтерът е включен и може да бъде свързан с фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] в менюто
(Setup) (стр. 68).
• Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба. Ако се изведе съобщение
за грешка, вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Когато извършите USB връзка, на екрана на фотоапарата не се появява нищо.
• Ключът на кабела за терминала за мулти употреба е зададен в положение “TV”. Задайте ключа
в положение “CAMERA” (стр. 93).
Не можете да отпечатате изображение
Отпечатването е отменено.
• Изключили сте кабела за терминала за мулти употреба преди означението
(не изключвайте кабела терминала за мулти употреба) да е изчезнало.
Не можете да въведете датата или да отпечатвате изображения в режим на индексен
екран.
• Принтерът няма такава функция. Консултирайте се с производителя на принтера,
за да разберете дали принтерът има такава функция.
• Възможно е датата да не бъде въведена в режим на индексен екран в зависимост от принтера.
Консултирайте се с производителя на принтера.
Вместо дата се отпечатва “---- -- --“.
• Изображение, на което няма записани данни за дата, не може да бъде отпечатано с въведена
дата. Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте изображението (стр. 94).
Не можете да изберете размер на разпечатката.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали поддържа желания от Вас размер.
107
Отстраняване на проблеми
• Уверете се, че фотоапаратът и принтерът са правилно свързани посредством кабела за терминала
за мулти употреба.
• Включете принтера. За повече информация се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
• Ако по време на отпечатване сте избрали [Exit], възможно е изображенията да не се отпечатат.
Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба. Ако пак не можете
да печатате, изключете кабела за терминала за мулти употреба, изключете и включете принтера
и свържете отново кабела.
• Движещи се изображения не могат да бъдат отпечатвани.
• Възможно е изображения, обработвани с компютър или записани с други фотоапарати,
да не се отпечатат.
Отстраняване на проблеми
Не можете да отпечатвате изображения с избрания от Вас размер.
• Изключвайте и отново включвайте кабела за терминала за мулти употреба всеки път, когато
сменяте размера на хартията след като сте включили принтера към фотоапарата.
• Настройката за печат на фотоапарата се различава от тази на принтера. Променете настройката
на фотоапарата (стр. 94) или на принтера.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте известно време, защото принтера изпълнява операцията по отмяна. Това може
да отнеме известно време в зависимост от принтера.
Панел с докосване
Бутоните на панела с докосване не се появяват • Натиснете
(екранен) бутон.
Бутоните на панела с докосване не работят правилно или изцяло
• Извършете [Calibration] (стр. 70).
Работата с маркера работи в неправилни точки
• Извършете [Calibration] (стр. 70).
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала е влага. Изключете и оставете фотоапарата за около 1 час, преди да го използвате
отново.
Фотоапаратът се нагрява, ако го използвате за по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Задайте датата и часа отново (стр. 69).
Искате да промените датата и часа.
• Настройте датата и часа отново (стр. 69).
108
Индикация при авто-диагностика
Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката,
Вашият фотоапарат има функция индикация
при авто-диагностика. Последните две цифри
(указани като ss) се различават в зависимост
от състоянието на фотоапарата.
Ако Вашият фотоапарат все още не работи
добре дори след няколко опита да отстраните
проблема, се свържете с Вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony.
C:32:ss
• Има проблем с хардуера на фотоапарата.
Изключете захранването и го включете
отново.
C:13:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Получила се е неизправност във фотоапарата. Нулирайте фотоапарата (стр. 67),
след това отново включете захранването.
E
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете
комплекта батерии. В зависимост
от условията на употреба или вида на
батерията, възможно е индикаторът да мига
дори когато има възможност за още 5 до 10
минути работа с батериите.
For “InfoLITHIUM” battery only (Само за батерии “InfoLITHIUM”)
• Комплектът батерии не е “InfoLITHIUM”.
System error (Системна грешка)
• Изключете захранванете и го включете
отново.
Internal memory error (Грешка с вградената памет)
• Изключете захранванете и го включете
отново.
• Reinsert the Memory stick (Заредете отново
“Memory Stick)
• Заредете “Memory Stick Duo” правилно.
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може да
се използва с Вашия фотоапарат (стр. 113).
“Memory Stick Duo” е повреден.
• Терминалите на “Memory Stick Duo”
са замърсени.
Memory stick type error (Грешка с вида на “Memory Stick)
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може
да бъде използван с Вашия фотоапарат
(стр. 113).
Format error (Грешка при форматирането)
• Форматирайте носителя отново
(стр. 63 и 64).
109
Отстраняване на проблеми
• Фотоапаратът не може да чете или записва
данни на “Memory Stick Duo”. Заредете
“Memory Stick Duo” отново няколко пъти.
• Получила се е грешка при форматирането
на вградената памет или е зареден
неформатиран “Memory Stick Duo”.
Форматирайте вградената памет или
“Memory Stick Duo” (стр. 63, 64).
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може
да бъде използван с Вашия фотоапарат
или данните са повредени. Заредете нов
“Memory Stick Duo”.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения,
следвайте инструкциите.
Предупредителни сигнали и съобщения
Memory Stick locked (Memory Stick е заключен)
• Използвате “Memory Stick Duo” със
защитното капаче и ключът е зададен
в положение LOCK. Задайте ключа в
положение на разрешен запис (стр. 113).
No memory space in internal memory
(Няма място във вградената памет)
No memory space in Memory Stick (Няма място на Memory Stick)
• Изтрийте ненужните изображения или
файлове (стр. 26).
Read only memory (Паметта е само read-only)
• Фотоапаратът не може да записва или
изтрива изображения от “Memory Stick
Duo”.
No file (Няма файл)
• Няма записани изображения
във вградената памет.
No file in this folder (Няма файлове в папката)
• Няма записани изображения в тази папка.
• Не сте работили правилно, когато
сте копирали изображения от Вашия
компютър (стр. 83).
Folder error (Грешка при папката)
• В “Memory Stick Duo” вече съществува
папка, имаща същите 3 цифри (Например
123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга
папка или създайте нова папка (стр. 64, 65).
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
• В “Memory Stick Duo” съществува папка,
чиито първи 3 цифри са “999”. Не можете
да създавате други папки.
110
Cannot record (Не можете да записвате)
• Фотоапаратът не може да записва
изображения в избраната папка. Изберете
друга папка (стр. 65).
File error (Грешка при файла)
• Грешка при възпроизвеждането
на изображението.
File protect (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 53).
Image size over (По-голям размер на изображение)
• Възпроизвеждате изображение с размер,
който Вашият фотоапарат не може
да възпроизведе.
Cannot divide (Не можете да разделите)
• Файлът не е достатъчно дълъг, за да бъде
разделен (по-кратък от около 2 секунди).
• Файлът не е движещо се изображение.
Invalid operation (Невалидна операция)
• Опитвате се да възпроизведете файл,
който не е съвместим с фотоапарата.
• Относно клипове, в които сте се опитали
увеличавате, маркирате, променяте
размера, въртите, отпечатвате или
настройвате DPOF.
• Относно Multi Burst изображения, които
сте се опитали да увеличавате, маркирате,
променяте размера или въртите.
• Опитали те се да маркирате върху
неподвижни изображения, докато
сте ги гледали на телевизионен екран.
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
• Получава се клатене на фотоапарата
поради недостатъчна светлина.
Използвайте светкавицата, включете
функцията за защита от замъгляване
или поставете фотоапарата на статив.
Предупредителни сигнали и съобщения
640(Fine) is not available (640(Fine) не работи)
• Движещи се изображения с размер
640(Fine) могат да бъдат записани само
на “Memory Stick PRO Duo”. Заредете
“Memory Stick PRO Duo” или задайте
размер на изображението, различен
от [640(Fine)].
Enable printer to connect (Разрешете свързване с принтера)
• [USB Connect] е зададен в положение
[PictBridge], но фотоапаратът е свързан
с PictBridge-несъвместимо устройство.
Проверете устройството.
• Връзката не е осъществена. Изключете
и отново свържете кабела за терминала
за мулти употреба. Ако на принтера
е изведено съобщение за грешка, обърнете
се към ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
Connect to PictBridge device (Свържете PictBridge устройство)
No printer image (Няма изображения за отпечатване)
• Опитвате се да извършите [DPOF Image]
без да сте поставили знак DPOF
(ред на отпечатване) на изображението.
• Опитвате се да извършите [All In This
Folder], но сте избрали папка, в която се
съхраняват само движещи се изображения.
Не можете да отпечатвате движещи
се изображения.
• Проверете принтера.
• Вижте дали изображението, което желаете
да отпечатате, не е повредено.
• Данните се прехвърлят към принтера. Не
изключвайте кабела за терминала за мулти
употреба.
Processing (Обработване)
• Принтерът извършва операция по
отменяне на отпечатването. Не можете
да отпечатвате преди да приключи. Това
може да отнеме известно време
в зависимост от принтера.
No image for Slide Show (Няма изображения за изреждане на кадри)
• Избраната папка не съдържа файлове,
които могат да бъдат възпроизвеждани
чрез функцията изреждане на кадри
с музикален акомпанимент.
Music error (Грешка с музиката)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете
с нормален музикален файл.
• Извършете [Format Music], след това
свалете нови музикални. (стр. 66)
Format Music Error (Грешка при
форматиране на музиката)
• Извършете [Format Music]. (стр. 66)
Printer busy (Принтерът работи)
Paper error (Грешка с хартията)
No paper (Няма хартия)
Ink error (Грешка с мастилото)
Low ink (Мастилото свършва)
No ink (Няма мастило)
• Проверете принтера.
111
Отстраняване на проблеми
• Опитвате се да отпечатвате изображения
преди да сте осъществили връзка с принтера.
Свържете с PictBridge-съвместим принтер.
Printer error (Грешка с принтера)
Други
За да използвате фотоапарата си зад
граница — източници на ел. енергия
Можете да използвате фотоапарата, зарядното устройство за батериите и AC-LS5K променливотоков
адаптер (не е приложен) в някоя страна или регион, в който волтажът на мрежата е между
100 до 240V, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), тъй като това
може да причини неизправност.
112
Относно “Memory Stick”
“Memory Stick” е нов компактен и преносим IC
носител. С този фотоапарат можете да използвате
видовете “Memory Stick”, описани в таблицата.
Въпреки това операциите не са гарантирани
за всички видове “Memory Stick”.
“Memory Stick”
Запис/
Възпроизвеждане
Memory Stick
(без MagicGate)
—
Memory Stick
(с MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(без MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(с MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
• Операциите с “Memory Stick Duo”, форматиран
с компютър, не са гарантирани с този фотоапарат.
• Времето за запис/четене на данни е различно в
зависимост от “Memory Stick Duo” и устройството,
което се използва.
• Не можете да записвате, редактирате или триете
изображения, когато капачето за защита
е зададено в положение LOCK.
Конектор
Капаче
за защита
от запис Област на означение
Възможно е позицията и/или формата на
защитното капаче да се различава в зависимост
от “Memory Stick Duo”, който използвате.
• Не вадете “Memory Stick Duo” докато записва или
чете данни.
• Данните могат да се повредят в следните случаи:
–Когато извадите “Memory Stick Duo” или
изключите фотоапарата докато записва или чете
данни.
–Ако използвате “Memory Stick Duo” близо
до статично електричество или шум.
• Препоръчваме Ви да подсигурявате важните
данни като им правите копия.
• Не натискайте силно, когато пишете върху
областта за означение.
• Не залепвайте етикет на самия “Memory Stick Duo”
или на Memory Stick Duo адаптера.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick
Duo”, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети
и не докосвайте с пръст металните части
на свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни
удари върху “Memory Stick Duo”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory
Stick Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo”
да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo” в досег с малки
деца. Те могат да го глътнат по грешка.
113
Други
“Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick
Duo” и “Memory Stick PRO Duo” са оборудвани
с технологията за защита на авторските права
MagicGate. MagicGate е технология за защита на
авторските права, която използва технология за
кодиране. Записът/възпроизвеждането на данни,
които изискват MagicGate функции, не може
да се извършва с този фотоапарат.
*2
Поддържа висок трансфер на данни посредством
паралелен интерфейс.
*3
Движещи се изображения с размер 640(Fine) могат
да бъдат записвани.
Забележки по използването на “Memory Stick
Duo” (не е приложен)
Относно “Memory Stick”
• Не използвайте или съхранявайте “Memory Stick
Duo” на следните места:
–В кола, паркирана на пряка слънчева светлина
или на високи температури.
–При пряка слънчева светлина
–На влажни места или близо до корозиращи
материали.
Забележки за употребата на “Memory Stick Duo”
(не е приложен)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” с Memory
Stick съвместимо устройство, уверете се, че зареждате
“Memory Stick Duo” в адаптер за “Memory Stick
Duo”. Ако заредите “Memory Stick Duo” в “Memory
Stick” съвместимо устройство без да сте поставили
“Memory Stick Duo” адаптер, може да не успеете
да извадите “Memory Stick Duo” от устройството.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo” в
правилната посока и докрай в адаптера за “Memory
Stick Duo”. В противен случай е възможно да се
получи неизправност.
• Когато използвате “Memory Stick Duo”, зареден
в адаптер за “Memory Stick Duo” заедно с “Memory
Stick”-съвместимо устройство, се уверете,
че “Memory Stick” е зареден в правилната посока.
Обърнете внимание, че неправилното зареждане
може да причини неизправност.
• Не зареждайте “Memory Stick Duo” адаптер
в “Memory Stick”-съвместимо устройство
без да сте поставили “Memory Stick Duo” в него.
Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick
PRO Duo” (не е приложен)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” с капацитет
до 2 GB функционира нормално с този фотоапарат.
114
Комплект батерии “InfoLITHIUM”
Фотоапаратът работи с комплект батерии
“InfoLITHIUM” (серия T).
Какво е комплект батерии “InfoLITHIUM”?
Комплектът батерии “InfoLITHIUM” са литиевойонни батерии, които притежават функция
за обмен на информация, свързана с работните
условия на фотоапарата.
Комплектът батерии “InfoLITHIUM” изчислява
консумацията на електроенергия в зависимост
от работните условия на фотоапарата и извежда
времето на оставащия заряд в минути.
Относно зареждането на комплекта батерии
Препоръчително е да зареждате комплекта батерии
при околна температура между 10 С и 30 С.
Ако зареждате извън този температурен обхват,
възможно е ефективното зареждане на батериите
да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на комплекта батерии
Възможно е захранването да се изключи, въпреки
че индикаторът за време на оставащия заряд указва,
че има достатъчно заряд в батериите. Изразходвайте
заряда и заредете отново комплекта батерии
напълно, така че индикаторът да е верен. Обърнете
внимание обаче, че е възможно понякога верният
индикатор да не се възстанови, ако фотоапаратът
се използва при високи температури дълго време,
оставен е напълно зареден, или се използва много
често.
Как да съхраняваме комплекта батерии
• Ако няма да използвате батериите дълго време,
веднъж в годината зареждайте и отново разреждайте
напълно батериите. Извадете батериите от фотоапарата и ги съхранявайте на сухо и хладно място.
Това запазва техните функции.
• За да изразходвате напълно заряда на батериите
с фотоапарата, оставете фотоапарата включен
или в режим на възпроизвеждане на изреждане
на кадри (стр. 34) докато захранването изключи.
• Винаги носете и съхранявайте комплекта батерии
в приложения калъф, за да предотвратите замърсяване на терминалите, късо съединение или др..
Относно живота на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът
на батериите намалява малко по малко в течение
на експлоатацията им или просто като минава
време. Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина може да бъде
изтеклият живот на батериите. Купете нов комплект
батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на
съхранение на батериите и от работните условия
за всеки комплект батерии.
115
Други
• Работата на батериите се влошава при ниски
температури. По този начин времето, през което
може да се използват батериите на студено,
е по-кратко. За по-дълга безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
–Сложете батериите в джоб близо до тялото,
за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата изтощава заряда на батериите по-бързо.
• Препоръчваме Ви да поддържате резервни
батерии за време, два или три пъти по-дълго
от очакваното време за снимане и да правите
контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на досег с вода.
Комплектът батерии не е водоустойчив.
• Не оставяйте комплекта батерии на крайно
горещи места, като например в автомобил
или на пряка слънчева светлина.
Относно индикатора за времето на оставащия
заряд
Относно зарядното устройство за батерии
Относно зарядното устройство за батерии
• Не зареждайте друг комплект батерии освен
Sony “Info LUTHIUM” в зарядното устройство,
приложено към фотоапарата. Ако се опитате да
зареждате друг тип батерии освен приложените,
възможно е батериите да протекат, да прегреят
или да експлодират, причинявайки опасност
от изгаряния или други телесни повреди.
• Когато зареждането приключи, извадете батериите
от зарядното устройство. В противен случай
съществува опасност от протичане, прегряване,
експлозии или токов удар.
• Когато лампичката CHARGE мига, това може
да е индикация за грешка на батериите или за това,
че са заредени батерии, различни от приложените.
Уверете се, че батериите, които използвате,
са от приложения към фотоапарата тип. Ако е
така, извадете комплекта батерии и проверете дали
зарядното устройство функционира нормално.
Ако зарядното устройство работи нормално,
вероятно е възникнала грешка в батериите.
• Ако зарядното устройство за батериите
се замърси, възможно е зареждането
да не бъде успешно. Почистете зарядното
устройство със сухо парче плат и др.
116
Азбучен указател
Азбучен указател
/Английски език/
A, B, C, D
AE/AF индикатор....................21
AF илюминатор.......................61
AF рамка на визьора...............32
AF режим..................................59
B&W..........................................42
Bracket стъпка..........................49
Burst...........................................47
Calibration................................70
Camera 1...................................59
Camera 2...................................62
Center AF..................................32
Cloudy.......................................44
DPOF.........................................96
Daylight.....................................44
DirectX......................................74
E, F, G, H, I, J, K, L
M, N, O, P, Q, R
S, T, U, V, W
M AF..........................................59
MPG...........................................82
Macintosh компютри..............89
Препоръчителна среда....89
Mass Storage..............................68
“Memory Stick Duo”..............113
Multi AF....................................32
Multi Burst................................47
Multi-pattern измерване.........43
Multipoint AF...........................32
Natural.......................................42
NR slow shutter.........................13
NTSC.........................................69
PAL............................................69
PC..............................................73
Picture Motion Browser...........84
PTP............................................68
PictBridge............................68, 92
S AF............................................59
STEADY SHOT.........................62
Setup 1.......................................66
Setup 2.......................................67
Setup 3.......................................68
Setup 4.......................................70
Smart zoom...............................59
Trimming..................................57
USB връзка...............................68
VGA...........................................25
Vivid..........................................42
WB.............................................44
Windows компютри................73
Препоръчителна среда....74
Zoom.........................................22
Zoom
при възпроизвеждане......26
Азбучен указател
Exposure Bracket......................47
Flexible Spot AF........................32
Fluorescent................................44
High Sensitivity режим............29
Hi-Speed Shutter режим..........29
Incandescent..............................44
ISO.........................................8, 45
JPG.............................................82
LCD задно осветяване......17, 67
LCD екран................................17
117
/Български език език/
А, Б, В, Г, Д
Автоматичен преглед
(Auto Review).....................62
Бавна синхронизация............23
Баланс на белия цвят..............44
Батерии...................................115
Без светкавица.........................23
Бързо превъртане напред/
назад...................................26
Вградена памет........................18
Видео изход..............................69
Възпроизвеждане...................26
Въртене.....................................54
Дата...........................69, 101, 106
Диафрагма.................................8
Директно отпечатване...........92
Добро качество........................46
Е, Ж, З, И
Единичен екран.......................59
Език...........................................67
Екран
Промяна на дисплея........17
Индикатор.........................13
Задно осветяване на LCD
екрана...........................17, 67
Екранен бутон.........................19
Експонация................................8
Електронен
трансформатор...............112
Жак DC IN................................12
Замъгляване...............................7
Запис
на движещи се
изображения.....................21
на неподвижни
изображения.....................21
Зарядно устройство
за батерии........................116
Защита......................................52
Звуков сигнал..........................67
Знак за отпечатване................96
Идентификация на частите.... 11
118
Използване на фотоапарата
зад граница......................112
Измерване в центъра.............43
Изреждане на кадри...............34
Изтриване ...............................26
Форматиране...............63, 64
Имена на файлове..................81
Имена на файловете и места
за съхранението им..........81
Индексен екран.......................27
Индикатор...............................13
Индикатор за AF рамка
на визьора..........................32
Индикация при
авто-диагностика............109
Инициализация......................67
Инсталация..............................75
Интервал..................................49
К, Л, М, Н, О
Кабел за мулти
употреба.................71, 77, 93
Капаче за защита от запис..... 113
Качество
на изображението.......10, 46
Качество на картината.....10, 46
Комплект батерии
“InfoLITHIUM”...............115
Компютър................................73
Копиране
на изображения..........76, 89
Macintosh...........................89
Препоръчителна
среда................................. 74, 89
Софтуер..............................75
Преглед на изображения,
запазени на компютър
с помощта
на фотоапарата.................83
Windows.............................73
Контраст...................................50
Копиране..................................65
Копиране на изображения
на компютър.....................76
Кръстче за точково
измерване..........................43
Маркиране...............................37
Маркер......................................37
Меню.........................................39
Опции.................................40
Запис...................................42
Преглед...............................51
Меню за запис.........................42
Меню за преглед.....................51
Места за съхранение
на файловете.....................81
Монитор...................................59
Музика................................35, 66
Мулти конектор......................12
Намаляване ефекта
на червените очи..............60
Настройка на часовника........69
Настройки....................50, 55, 56
Camera 1.............................59
Camera 2.............................62
Вградена памет..................63
“Memory Stick”..................64
Setup 1.................................66
Setup 2.................................67
Setup 3.................................68
Setup 4.................................70
Настройка на EV.....................31
Натискане на бутона
на затвора наполовина......7
Недостатъчна експонация......8
Ниво на светкавицата............49
Номер на файла......................68
Операционна система......74, 89
Оптичен zoom...................22, 59
Острота.....................................50
Отпечатване.............................91
В режим на индексен
екран...................................92
В режим на единичен
екран...................................92
Отпечатване
във фотоателие.................96
Отпечатване в режим
на индексен екран.............92
Отпечатване в режим
единичен екран.................92
Отстраняване на проблеми.... 98
П, Р, С
Свързване
Компютър....................77, 89
Принтер.............................93
Телевизор...........................71
Сила на звука...........................26
Скорост на затвора...................8
Смяна на папката за запис....65
Софтуер........................75, 84, 88
Стандарт...................................46
Създаване на папка
за запис...............................64
Съотношение
на компресията.................10
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - Я
Таймер за самостоятелно
включване..........................24
Телевизор.................................71
Точков AF.................................32
Точково измерване.................43
Трансфер на музика.........88, 90
Увеличително стъкло.............24
Фокус...........................................7
Форматиране.....................63, 64
Хистограма........................17, 31
Цветове.................................9, 38
Цифров zoom..........................59
Азбучен указател
Панел с докосване...................19
Папка........................................51
Промяна.............................65
Създаване..........................64
Пиксел......................................10
Предварително зададено
фокусно разстояние.........33
Предупредителни индикатори
и съобщения...................109
Преекспонация.........................8
Прецизен цифров zoom........59
Придържане
на фотоапарата.............7, 21
Принудителна светкавица.....23
Променливотоков адаптер..... 12
Промяна на размера...............53
Разделяне..................................55
Размер
на изображението.......10, 25
Разширение.............................83
Режим.......................................47
Режим здрач............................29
Режим макро...........................24
Режим на автоматична
настройка...........................21
Режим автоматично
заснемане...........................28
Режим на автоматично
фокусиране..........................7
Режим на запис.......................47
Режим на запис на меко
изображение......................29
Режим на измерване...............43
Режим на цвета.......................42
Режим на работа
със светкавицата...............23
Режим пейзаж..........................29
Режим плаж.............................29
Режим портретна нощна
сцена...................................29
Режим сепия............................42
Режим сняг...............................29
Режим фойерверки.................29
Светкавица...............................45
119
За допълнителна информация за този продукт
и отговори и често задавани въпроси може
да намрите на на нашия Website.
120
Download PDF

advertising