Sony | MDR-1ADAC | Sony MDR-1ADAC Ausinės MDR-1ADAC Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Komplektācijā iekļautās pamācības
Palīdzības rokasgrāmata (lietošanas pamācība)
Lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī, lai uzzinātu vairāk par šīs ierīces izmantošanu.
Palīdzības rokasgrāmatā ir arī padomi kļūmju novēršanā, lai atrisinātu radušās problēmas.
Darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)
Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar iekārtām un pamatdarbības.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Divdimensiju kods:
Rokasgrāmata (pievienotais dokuments)
Informē par brīdinājumiem un produkta raksturlielumiem.
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės
Darbību sākšanas pamācība LV
Lühijuhend
EE
Greito veiksmų pradėjimo
instrukcija
LT
Latviski
Stereo austiņas
Kā izmantot
1
Ierīces uzlādēšana
 Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
Dators
Kamēr ierīce ir ieslēgta, akumulators netiek uzlādēts. Ja uzlādēšanas laikā ieslēdzat ierīci, uzlādēšana tiek pārtraukta.
 Ieslēdziet datoru, tad pieslēdziet to pie ierīces ar mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
Izgaismojas POWER indikators (sarkans). Uzlādēšana tiek pabeigta apmēram pēc 4 stundām.
Kad uzlādēšana ir pabeigta, POWER indikators nodziest.
Ja akumulators nav pareizi uzlādēts, POWER indikators (sarkans) mirgo.
Mikro USB kabelis (kompl. iekļ.)
2
Ieslēdziet pieslēgto audio iekārtu
Dators
: Instalējiet dzini. (Izmantojot Mac operētājsistēmu, nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt dzini.)
• Lejupielādējiet un instalējiet Windows paredzēto dziņa programmatūru “Sony USB Device Driver” Windows operētājsistēmas datorā.
• Kad ar ierīci datorā atskaņojat High-Resolution Audio formāta datus, instalējiet “Hi-Res Audio Player”.
Lai lejupielādētu dziņa programmatūru un “Hi-Res Audio Player”.
Apmeklējiet norādīto tīmekļa vietni un lejupielādējiet dziņa programmatūru.
http://www.sony.eu/support/dna
Lai iegūtu sīkāku informāciju par instalēšanu, apmeklējiet tīmekļa vietni.
3
Izvēlieties kabeli un pieslēdziet audio iekārtu pie ierīces
Katrs komplektācijā iekļautais kabelis ir paredzēts tikai noteiktajai iekārtai. Atkarībā no izmantotās iekārtas izvēlieties vienu no komplektācijā iekļautajiem kabeļiem.
WALKMAN® atbalstītā digitālā izeja
MDR-1ADAC
Xperia atbalstītā digitālā izeja
Xperia
WALKMAN®
iPhone/iPad/iPod
iPhone/iPad/iPod
4-544-744-51(1)
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Xperia paredzētais digitālais
kabelis (kompl. iekļ.)
Walkman® paredzētais digitālais
kabelis (kompl. iekļ.)
Ekskluzīvais Lightning
kabelis (kompl. iekļ.)
Ja pieslēdzat iPhone/iPad/iPod bez Lightning ligzdas, skatiet “Citas iekārtas”
šajā darbībā.
Citas iekārtas
Dators
• Ja akumulators ir izlādējies vai tiek uzlādēts, ierīci var izmantot, pieslēdzot ar
Citas iekārtas
•
•
•
Pieslēdziet datoru pie ierīces analoģiski kā “1 Ierīces uzlādēšana”.
austiņu kabeli pie audio iekārtām.
Kad austiņu kabelis ir pieslēgts, ierīce izslēdzas.
Kad austiņu kabelis ir pieslēgts, ierīce neieslēdzas.
Izmantojot ierīci ar austiņu kabeli, nav pieejams VOL +/– slēdzis. Noregulējiet
pieslēgtās iekārtas skaļuma līmeni.
Austiņu kabelis
(kompl. iekļ.)
4
Mūzikas klausīšanās ar austiņām
 Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
Pēc ierīces izmantošanas
Piespiediet un turiet piespiestu POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
Izgaismojas POWER indikators (zaļš).
 Sāciet atskaņošanu pieslēgtajā audio iekārtā.
 Noregulējiet skaļumu.
Noregulējiet skaļuma līmeni ar VOL +/– slēdzi uz labās austiņas.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-1ADAC_QSG.indd 1
10/14/2014 7:15:07 PM
MDR-1ADAC [CE7] 4-544-744-51(1)
Komplekti kuuluvad juhendid
Abijuhend (kasutusjuhend)
Lugege abijuhendit arvutis või nutitelefonis, et saada rohkem teavet selle seadme kasutamise kohta.
Abijuhendist leiate samuti nõuanded vigade kõrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.
Lühijuhend (see dokument)
Selles selgitatakse selle seadme ühendamist seadmetega ja põhitoiminguid.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Dviejų matmenų kodas:
Vadovėlis (pridėtas dokumentas)
Informuoja apie įspėjimus ir gaminio charakteristikas.
Stereo kõrvaklapid
Lietuviškai
Kuidas kasutada
1
Pagalbos vadovėlis (naudojimo instrukcija)
Skaitykite pagalbos vadovėlį naudodami kompiuterį arba išmanųjį telefoną, kad sužinotumėte daugiau apie
šio įrenginio naudojimą. Pagalbos vadovėlyje taip pat yra patarimai nesklandumų šalinimui, kad
išspręstumėte kilusias problemas.
Veiksmų pradėjimo instrukcija (šis dokumentas)
Joje yra aprašytas šio įrenginio sujungimas su įrenginiais ir pagrindiniai veiksmai.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Kahemõõtmeline kood:
Käsiraamat (lisatud dokument)
Sisaldab hoiatusi ja teavet toote omaduste kohta.
Eestikeelne
Komplektuojamos instrukcijos
Stereofoninės ausinės
Kaip naudoti
1
Seadme laadimine
 Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et lülitada seade välja.
Arvuti
Akut ei laeta, kuni seade on sisse lülitatud. Kui lülitate seadme laadimise ajal sisse, katkeb laadimine.
Įrenginio įkrovimas
 Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.
Kompiuteris
Kai įrenginys yra įjungtas, akumuliatorius nėra įkraunamas. Jeigu įkrovimo metu įjungiate įrenginį, įkrovimas yra
nutraukiamas.
 Lülitage arvuti sisse, seejärel ühendage see seadmele mikro-USB kaabliga (komplektis).
 Įjunkite kompiuterį, po to prijunkite jį prie įrenginio mikro USB kabeliu (kompl.).
Süttib POWER indikaator (punane). Laadimine lõppeb umbes 4 tunni pärast.
Kui laadimine on lõppenud, kustub POWER indikaator.
Kui aku ei ole õigesti laetud, vilgub POWER indikaator (punane).
Šviečia POWER indikatorius (raudonas). Įkrovimas yra baigiamas apytiksliai po 4 valandų.
Kai įkrovimas yra atliktas, POWER indikatorius užgęsta.
Jeigu akumuliatorius nėra įkrautas teisingai, POWER indikatorius (raudonas) blyksi.
Mikro-USB kaabel (komplektis)
2
2
Lülitage sisse ühendatud audio seade
Arvuti
Mikro USB kabelis (kompl.)
: Installige draiver. (Mac operatsioonisüsteemi kasutades ei pea draiverit alla laadima ja installima.)
• Laadige alla ja installige Windows süsteemile ettenähtud draiveri tarkvara “Sony USB Device Driver” Windows operatsioonisüsteemi arvutisse.
• Kui esitate arvutis seadmega High-Resolution Audio formaadi andmeid, installige “Hi-Res Audio Player”.
3
Kompiuteris
: Įdiekite tvarkyklę. (Naudojant Mac operacinę sistemą, nereikia parsisiųsti ir įdiegti tvarkyklės.)
• Parsisiųskite ir įdiekite Windows skirtą tvarkyklės programinę įrangą “Sony USB Device Driver” į Windows operacinės sistemos kompiuterį.
• Kai iš įrenginio kompiuteryje atkuriate High-Resolution Audio formato duomenis, įdiekite “Hi-Res Audio Player”.
Draiveri tarkvara ja “Hi-Res Audio Player” allalaadimine.
Tvarkyklės programinės įrangos ir “Hi-Res Audio Player” parsisiuntimas.
Külastage näidatud veebisaiti ja laadige alla draiveri tarkvara.
http://www.sony.eu/support/dna
Täpsema teabe saamiseks installimise kohta külastage veebisaiti.
Aplankykite nurodytą interneto svetainę ir parsisiųskite tvarkyklės programinę įrangą.
http://www.sony.eu/support/dna
Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įdiegimo, aplankykite interneto svetainę.
3
Valige kaabel ja ühendage audio seade seadmele
Iga komplektisolev kaabel on ettenähtud ainult kindlale seadmele. Valige üks komplektisolevatest kaablitest sõltuvalt kasutatavast seadmest.
WALKMAN® toetatud digitaalne väljund
Xperia toetatud digitaalne väljund
Xperia
WALKMAN®
iPhone/iPad/iPod
Muud seadmed
Arvuti
Süttib POWER indikaator (roheline).
Pärast seadme kasutamist
Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et lülitada seade välja.
Kompiuteris
•
•
•
Prijunkite kompiuterį prie įrenginio analogiškai kaip “1 Įrenginio įkrovimas”.
naudoti prijungus ausinių kabeliu prie garso įrenginių.
Kai ausinių kabelis yra prijungtas, įrenginys išsijungia.
Kai ausinių kabelis yra prijungtas, įrenginys neįsijungia.
Kai prijungiate įrenginį naudodami ausinių kabelį, nėra prieinamas VOL
+/– jungiklis. Sureguliuokite prijungto įrenginio garso lygį.
4
Muzikos klausymasis per ausines
 Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
Po įrenginio naudojimo
Paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau už 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.
Šviečia POWER indikatorius (žalias).
 Pradėkite atkūrimą prijungtu garso įrenginiu.
 Reguleerige helitugevus.
 Sureguliuokite garso lygį.
SONY_LV_EE_LT_MDR-1ADAC_QSG.indd 2
Jeigu prijungiate iPhone/iPad/iPod be Lightning lizdo, žiūrėkite “Kiti įrenginiai”
šiame veiksme.
Ausinių kabelis
(kompl.)
 Alustage taasesitust ühendatud audio seadmes.
Reguleerige helitugevuse tase paremal kõrvaklapil asuva VOL +/– lülitiga.
Išskirtinis Lightning kabelis
(kompl.)
• Jeigu akumuliatorius yra išsikrovęs arba yra įkraunamas, įrenginį galima
Kiti įrenginiai
iPhone/iPad/iPod
iPhone/iPad/iPod
Xperia skirtas
skaitmeninis kabelis
(kompl.)
Ühendage arvuti seadmele samuti kui “1 Seadme laadimine”.
Kõrvaklappide
kaabel (komplektis)
 Vajutage ja hoidke all nuppu POWER kauem kui 2 sekundit, et seadet välja lülitada.
Xperia
Kiti įrenginiai
kõrvaklappide kaabliga audio seadmele.
Seade lülitub välja, kui on ühendatud kõrvaklappide kaabel.
Seade ei lülitu välja, kui on ühendatud kõrvaklappide kaabel.
Kui kasutate seadet kõrvaklappide kaabliga, pole saadaval VOL +/– lüliti.
Reguleerige ühendatud seadme helitugevuse tase.
Muusika kuulamine kõrvaklappidega
Xperia remiama skaitmeninė išvestis
Walkman® skirtas
skaitmeninis kabelis (kompl.)
Kui ühendate iPhone/iPad/iPod ilma Lightning pesata, vaadake seda toimingut
“Muud seadmed”.
• Kui aku on tühjaks saanud või laeb, saab seadet kasutada, ühendades
•
•
•
Kiekvienas komplektuojamas kabelis yra skirtas tik nustatytam įrenginiui. Priklausomai nuo naudojamo įrenginio išsirinkite vieną iš komplektuojamų kabelių.
WALKMAN®
Eksklusiivne Lightning
kaabel (komplektis)
Muud seadmed
Išsirinkite kabelį ir prijunkite garso įrenginį prie šio įrenginio
WALKMAN® remiama skaitmeninė išvestis
iPhone/iPad/iPod
Xperia ettenähtud
digitaalne kaabel
(komplektis)
Walkman® ettenähtud
digitaalne kaabel
(komplektis)
4
Įjunkite prijungtą garso įrenginį
Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +/– jungiklį ant dešiniosios ausinės.
10/14/2014 7:15:09 PM
MDR-1ADAC [CE7] 4-544-744-51(1)
Download PDF

advertising