Sony | MDR-1ADAC | Sony MDR-1ADAC Ausinės MDR-1ADAC Trumpasis vadovas

– Neatstājiet austiņas tiešos saules staros, karstumā vai
mitrumā.
– Nepakļaujiet austiņas spēcīgiem triecieniem.
– Saudzīgi apejieties ar dziņiem.
– Ja austiņu lietošanas laikā kļūstat miegaini vai jūtaties
slikti, nekavējoties pārtrauciet izmantošanu.
Piebildes par austiņām
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības labad
nelietojiet austiņas, kamēr vadāt automašīnu
vai braucat ar velosipēdu.
Rokasgrāmata
Juhend
LV
EE
Neizmantojiet austiņas situācijās, kad dzirde nedrīkst būt
traucēta, piemēram, šķērsojot dzelzceļu, būvlaukumā utt.
Piebilde par statisko elektrību
Vadovėlis
LT
Sevišķi sausā gaisā, iespējams, radīsies trokšņi vai pārlēks
skaņa, vai ausīs jutīsiet vāju kņudēšanu. Tās cēlonis ir
ķermenī uzkrātā statiskā elektrība, un tā nav austiņu
darbības kļūme.
Šo efektu var samazināt, nēsājot drēbes no dabīgiem
materiāliem.
Rezerves austiņu polsterējumu varat pasūtīt pie tuvākā
Sony dīlera.
Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu,
kas nav norādītas šajā lietošanas pamācībā, sazinieties ar
tuvāko Sony dīleri.
Padomi lietošanā
Nav skaņas
{Pārliecinieties, ka ierīce un audio iekārta ir pareizi
savienotas.
{Pārliecinieties, ka pieslēgtā iekārta ir ieslēgta.
{Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
{Ja POWER indikators neizgaismojas, uzlādējiet
akumulatoru.
{Palieliniet skaļuma līmeni pieslēgtajā iekārtā.
{Palieliniet skaļuma līmeni ierīcē.
Kad ierīce pieslēgta pie datora, nav skaņas
vai skaņa netiek pareizi atskaņota.
– Uzlādējiet austiņas, izmantojot komplektācijā iekļauto
mikro USB kabeli. Pretējā gadījumā, iespējams, radīsies
darbības kļūmes.
– Uzlādējiet akumulatoru no 5°C līdz 35°C temperatūrā.
Pretējā gadījumā, iespējams, akumulators netiks pilnībā
uzlādēts.
– Ja austiņas nelietojāt ilgu laiku, iespējams, samazināsies
akumulatora darbības laiks. Darbības laiks palielināsies,
kad akumulatoru vairākkārt uzlādēsiet un izlādēsiet.
– Neuzglabājiet austiņas ilgstoši karstā vietā. Ja uzglabāsiet
ilgāk nekā gadu, vienreiz sešos mēnešos uzlādējiet
akumulatoru, lai novērstu tā pārmērīgu izlādēšanos.
– Par sistēmas prasībām datoram, kas var uzlādēt
akumulatoru, izmantojot USB, skatiet sadaļā “Darbināšanas
vide”.
– Ja radusies austiņu darbības kļūme, uzlādēšana nesāksies
un mirgos POWER indikators. Šādā gadījumā atvienojiet
ierīci no pieslēgtās iekārtas un sazinieties ar tās iegādes
veikalu vai Sony dīleri.
{Dators neatpazīst ierīci kā USB ierīci. Pārstartējiet datoru.
Instalējiet Windows paredzēto dziņa programmatūru
“Sony USB Device Driver” Windows operētājsistēmas
datorā. Apmeklējiet norādīto tīmekļa vietni un instalējiet
programmatūru.
http://www.sony.eu/support/dna
{Palieliniet skaļuma līmeni datorā vai programmatūrā.
{Ja ierīce bija pieslēgta pie datora, kamēr izmantojāt
audio atskaņošanas programmatūru, pārstartējiet audio
atskaņošanas programmatūru.
{Kad ar ierīci datorā atskaņojat High-Resolution Audio
formāta datus, izmantojiet audio atskaņošanas
programmatūru, kas savietojama ar High-Resolution
Audio formāta datiem, piemēram, “Hi-Res Audio Player”.
Ja “Hi-Res Audio Player” nav instalēts, instalējiet to
datorā. Apmeklējiet norādīto tīmekļa vietni un instalējiet
programmatūru.
http://www.sony.eu/support/dna
{Ja dators pārslēdzas gaidīšanas, miega vai hibernācijas
režīmā, kamēr ar audio atskaņošanas programmatūru
tiek atskaņota mūzika, pārstartējiet audio atskaņošanas
programmatūru.
{Pārliecinieties, ka datora skaņas ierīces iestatījumi ir
pareizi.
{Izmantojot Windows 8/8.1
Piespiediet un turiet piespiestu [Windows] un [X]
taustiņus, lai atainotu izvēlni, izvēlieties [Control
Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback]
cilni, izvēlieties atskaņošanas iekārtu [Sony
MDR-1ADAC], pēc tam uzklikšķiniet uz [Set default].
{Izmantojot Windows 7/Windows Vista
Uzklikšķiniet uz [Start] izvēlnes, izvēlieties [Control
Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback]
cilni, izvēlieties atskaņošanas iekārtu [Sony
MDR-1ADAC], pēc tam uzklikšķiniet uz [Set default].
{Izmantojot Macintosh
Uzklikšķiniet uz [Apple] izvēlnes, izvēlieties [System
Preferences], [Sound], [Output] cilni, pēc tam
parametram [Select a device for sound output]
izvēlieties [MDR-1ADAC].
{Datora skaņas regulators vai audio atskaņošanas
programmatūra ir iestatīta, lai slāpētu skaņu. Atceliet
iestatījumu.
{CD-ROM dzinis neatbalsta digitālās atskaņošanas
funkciju. Izmantojiet CD-ROM dzini, kas atbalsta digitālās
atskaņošanas funkciju.
{Iespējams, digitālās pārraides skaņa netiks atskaņota no
datora USB porta. Šādā gadījumā pieslēdziet ierīces
analogās ieejas ligzdu pie datora analogās audio izejas.
Piebildes par apiešanos
Klusa skaņa
– Tā kā austiņas ir izgatavotas, lai cieši piegulētu ausīm,
nespiediet tās pret ausīm, pretējā gadījumā pastāv
bungādiņas bojāšanas risks. Nelietojiet austiņas, kur tās var
saņemt triecienu no citiem cilvēkiem vai priekšmetiem,
piemēram, bumbas u. tml.
– Ja austiņas piespiedīsiet pret ausīm, iespējams, atskanēs
diafragmas klikšķis. Tā nav darbības kļūme.
– Notīriet austiņas ar mīkstu, sausu drāniņu.
– Spraudnim jābūt tīram, pretējā gadījumā, iespējams, skaņa
būs izkropļota.
– Ja austiņu polsterējums kļuvis netīrs vai bojāts, vai
nepieciešams austiņu remonts, sazinieties ar Sony dīleri.
{Palieliniet skaļuma līmeni pieslēgtajā iekārtā.
{Palieliniet skaļuma līmeni ierīcē.
MDR-1ADAC
4-544-745-41(1)
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Latviski
Stereo austiņas
BRĪDINĀJUMS
Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas
baterijas) pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules
staros, uguns tuvumā u. tml.
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas
tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir
spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony
Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību
Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas
jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos
servisa vai garantijas dokumentos.
Atbrīvošanās no vecām
baterijām, kā arī elektriskām un
elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā
un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai iesaiņojuma norāda, ka
šo produktu un bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā
ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur
vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un
baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas
videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde
palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, kā
arī elektrisko un elektronisko ierīci, to kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām
skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto
bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu
vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.
SONY_LV_EE_LT_MDR-1ADAC.indd 1
Piebildes par izmantošanu
Piebildes par izmantošanu lidmašīnā
Nelietojiet austiņas, kad aizliegta elektronisko ierīču
ieslēgšana vai personisko austiņu pieslēgšana pie mūzikas
pārraides ierīcēm lidmašīnas salonā.
Piebildes par austiņu uzlādēšanu
Ierīce neieslēdzas.
{Uzlādējiet ierīces akumulatoru.
{Kad akumulatora darbības laiks samazinājies līdz pusei,
drīz beigsies akumulatora kalpošanas laiks. Sazinieties ar
tuvāko Sony dīleri, lai to nomainītu.
Skaņa ir izkropļota
{Ja audio iekārta ir pieslēgta pie ierīces analogās ieejas
ligzdas, samaziniet skaļuma līmeni pieslēgtajā iekārtā.
{Iestatiet pieslēgtās iekārtas ekvalaizeru izslēgtā pozīcijā.
{Uzlādējiet ierīces akumulatoru.
Akumulatoru nevar uzlādēt.
Darbināšanas vide
{Izslēdziet ierīci.
{Pārliecinieties, ka ierīce un dators ir kārtīgi savienoti ar
mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
{Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts, un nav gaidīšanas,
miega vai hibernācijas režīmā.
{Pārliecinieties, ka ierīce ir tieši pieslēgta pie datora, nevis
caur USB koncentratoru.
{Mēģiniet atkārtot USB pieslēgšanas procedūru
gadījumos, kas nav iepriekš norādītie.
{Iespējams, radusies datora USB porta kļūme. Ja
iespējams, pieslēdziet ierīci pie datora cita USB porta.
{Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, iespējams, POWER
indikators mirgos un nodzisīs, un nesāksies uzlādēšana.
Tā nav darbības kļūme.
{Ja ierīce netiek izmantota ilgu laiku, iespējams, POWER
indikatora izgaismošanās sarkanā krāsā prasīs laiku pēc
ierīces pieslēgšanas pie datora. Šādā gadījumā
neatvienojiet mikro USB kabeli no ierīces un pagaidiet,
līdz POWER indikators izgaismojas sarkanā krāsā.
Savietojamā operētājsistēma:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 vai jaunāka versija)/Home Basic (SP1 vai jaunāka
versija)/Home Premium (SP1 vai jaunāka versija)/Professional
(SP1 vai jaunāka versija)/ Ultimate (SP1 vai jaunāka versija)
Windows Vista
Home Basic (SP2 vai jaunāka versija)/Home Premium (SP2
vai jaunāka versija)/Business (SP2 vai jaunāka versija)/
Ultimate (SP2 vai jaunāka versija)
Mac OS X (10.6.8 vai jaunāka versija)
Centrālais procesors: Intel Core 2 procesors 1,6 GHz vai ātrāks
Atmiņa: 1 GB vai lielāka
USB ports (USB 2.0 High Speed)
Vienai no augstāk norādītajām operētājsistēmām jābūt
rūpnīcā instalētai datorā.
Netiek garantēta ierīces darbība ar visiem datoriem.
Netiek garantētas ierīces darbības ar lietotāja
izgatavotajiem datoriem, lietotāja atjauninātām
operētājsistēmām vai vairākām operētājsistēmām.
Netiek garantētas ierīces darbības jebkurā datorā ar tādām
funkcijām, piemēram, kā sistēmas atlikšana, miegs vai
hibernācija.
Uzlādēšana notiek pārāk ilgi.
{Pārliecinieties, ka ierīce ir tieši pieslēgta pie datora, nevis
caur USB koncentratoru.
{Tiek izmantots kabelis, kas nav iekļauts komplektācijā.
Dzirdams troksnis.
{Kad pieslēdzat audio iekārtu pie ierīces analogās ieejas
ligzdas, noregulējiet skaļuma līmeni pieslēgtajā iekārtā,
pēc tam palieliniet skaļuma līmeni ierīcē.
{Novietojiet datoru tālāk no ierīces.
{Pārstartējiet audio atskaņošanas programmatūru.
{Izslēdziet pieslēgto audio iekārtu, pēc tam vēlreiz to
ieslēdziet.
Skaņa tiek pārtraukta, kad pieslēdzat pie
datora.
{Datora centrālais procesors ir pārslogots. Aizveriet citas
lietotnes.
{Citas USB ierīces ir pieslēgtas pie datora un tiek
vienlaikus izmantotas. Pārtrauciet citu USB ierīču
darbināšanu.
Pieslēgtais radiouztvērējs vai TV nevar
uztvert signālu./Dzirdams troksnis.
t
t
t
t
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt
mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par autortiesībām
t iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch un Retina ir
t
t
t
t
t
Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
iPad Air, iPad mini un Lightning ir Apple Inc. preču zīmes.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” un “Made for iPad”
nozīmē, ka elektroniskais aksesuārs ir speciāli izgatavots
pieslēgšanai pie attiecīgi iPod, iPhone vai iPad, un
izgatavotājs sertificējis tā atbilstību Apple darbības
standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbībām vai
tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem.
Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation
reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās
valstīs.
Macintosh un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs.
Xperia™ ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir Sony Corporation
reģistrētās preču zīmes.
{Novietojiet pieslēgto iekārtu tālāk no ierīces.
Tehniskie raksturlielumi
Vispārējā informācija
Tips
Noslēgtas, dinamiskas
Dzinis
40 mm
Maksimālā pieļaujamā jauda
1500 mW (IEC 1))
Pretestība
40 Ω pie 1 kHz
Jutība
102 dB/mW
Frekvenču diapazons
4 Hz - 40 000 Hz (digitālā ieeja)
4 Hz - 100 000 Hz (analogā ieeja)
Ieejas ports/ligzda
Mikro USB ports (AB tips): lai
izveidotu digitālo savienojumu ar
WALKMAN®, Xperia un iPhone/iPad/iPod
Mikro USB ports (B tips): lai pieslēgtu
datoru vai uzlādētu ierīci
Stereo miniligzda
Darbināšanas temperatūra
No 0°C līdz 40°C
Uzlādēšanas temperatūra
No 5°C līdz 35°C
Barošanas avots 3,7 V līdzstrāvas iebūvētais litija jonu
akumulators
5 V līdzstrāva: kad uzlādējat, izmantojot
USB
Svars
Apmēram 300 g bez kabeļa
Atbalstītās diskretizācijas frekvences/biti
Dators
PCM: maksimāli 192 kHz/24 biti
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
WALKMAN®/Xperia digitālā ieeja
PCM: maksimāli 192 kHz/24 biti
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
iPhone/iPad/iPod digitālā ieeja
44,1 kHz, 48 kHz/16 biti
Nominālais elektroenerģijas patēriņš
2,5 W
Akumulatora darbības laiks
Apmēram 7,5 stundas 3)
Uzlādēšanas laiks Apmēram 4 stundas 4)
1)
IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Kad atskaņojat, DSD formāts tiek pārveidots lineārā PCM
formātā.
3)
Laiks var atšķirties atkarībā no vides vai lietošanas
apstākļiem.
4)
Izlādēta akumulatora uzlādēšanai nepieciešamais laiks.
2)
Iesaiņojuma saturs
Stereo austiņas (1)
Xperia paredzētais digitālais kabelis (apmēram 1,2 m) (1)
WALKMAN® paredzētais digitālais kabelis (apmēram 1,2 m)
(1)
Ekskluzīvais Lightning kabelis (apmēram 1,2 m) (1)
Mikro USB kabelis (apmēram 1,5 m) (1)
Austiņu kabelis (apmēram 1,2 m) (1)
Pārnēsāšanas somiņa (1)
Darbību sākšanas pamācība (1)
Rokasgrāmata (šis dokuments) (1)
Garantijas dokuments (1)
Savietojamie iPhone/iPad/
iPod modeļi
Varat izmantot austiņas ar norādītajiem modeļiem, kas
atbalsta digitālo izeju. Kad austiņas izmantojat ar modeļiem,
kas nav norādīti zemāk, izveidojiet analogo savienojumu ar
austiņu kabeli (kompl. iekļ.). Pirms izmantošanas atjauniniet
iPhone, iPad vai iPod programmatūru. Rokasgrāmatā
iPhone, iPad un iPod tiek nosaukti par “iPod”, izņemot
noteiktos gadījumos.
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPad Air
– iPad mini ar Retina displeju
– iPad (4. paaudze)
– iPad mini
– iPod touch (5. paaudze)
– iPod nano (7. paaudze)
(2014. gada jūlijā)
Eestikeelne
Stereo kõrvaklapid
HOIATUS
Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid)
pikaajalise liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule
läheduses jne.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib
ainult seadmetele, mis on ostetud riikides,
kus on jõus EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on toodetud Sony
Corporation tellimusel. Teabe saamiseks toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluse aktidele pöörduge volitatud
esindaja poole aadressil Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse
või garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates
hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.
Kasutatud akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav
Euroopa Liidus ja teistes
jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel, akul või selle pakendil näitab, et seda
toodet ja akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel
kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat
või 0,004% pliid. Tagades toodete ja akude õige
utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende
väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab
säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete
integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud
akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse
personal. Aku, samuti elektrilise ja elektroonilise seadme
õige käitlemise tagamiseks andke see kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta
vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist
seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse
kasutatud akude kogumiskohta. Üksikasjalikku teavet selle
toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote või aku ostsite.
Märkused kasutamise
kohta
Märkused kasutamisest lennukis
Ärge kasutage kõrvaklappe, kui on keelatud elektrooniliste
seadmete sisselülitamine või isiklike kõrvaklappide
ühendamine muusikat edastavatele seadmetele
lennukisalongis.
Märkused kõrvaklappide laadimise kohta
– Laadige kõrvaklappe, kasutades komplekti kuuluvat
mikro-USB kaablit. Vastasel juhul võivad tekkida
talitlushäired.
– Laadige akut 5°C kuni 35°C temperatuuril. Vastasel juhul
võidakse aku laadida mittetäielikult.
– Kui kõrvaklappe pikemat aega ei kasutata, võib väheneda
sisseehitatud aku kasutusaeg. Kasutusaeg suureneb aku
mitmekordsel täis- ja tühjakslaadimisel.
– Ärge hoidke kõrvaklappe kaua väga kuumas kohas.
Pannes need hoiule kauemaks kui aastaks, laadige kord
aastas aku täis, et vältida selle liigset tühjenemist.
– Süsteemi nõuetest arvutile, mis saab akut laadida läbi USB,
vaadake osast “Kasutamise keskkond”.
– Kõrvaklappide talitlushäire korral ei alga laadimine ning
vilgub POWER indikaator. Sellisel juhul ühendage seadis
lahti ühendatud seadmelt ning võtke ühendus kaupluse
või Sony edasimüüjaga.
Märkused käsitsemise kohta
– Kuna kõrvaklapid on kavandatud nii, et need asuksid
tihedasti kõrvades, võib nende vastu kõrva surumine
vigastada trumminahka. Ärge kasutage kõrvaklappe
kohas, kus need võivad saada löögi teistelt inimestelt või
esemetelt, näiteks pallilt jne.
– Kui surute kõrvaklapid vastu kõrvu, võib kostuda
membraani klõpsatus. See ei ole väärtalitlus.
– Puhastage kõrvaklappe pehme kuiva lapiga.
– Pistik peab olema puhas, vastasel juhul võib heli olla
moonutatud.
– Kui kõrvaklappide polster on määrdunud või rikutud või
on vajalik kõrvaklappide remont, võtke ühendus Sony
edasimüüjaga.
– Ärge jätke kõrvaklappe päikese, kuumuse või niiskuse
kätte.
– Hoidke kõrvaklappe tugevate löökide eest.
– Käsitsege draivereid hoolikalt.
– Kui kõrvaklappide kasutamise ajal muutute uniseks või
tunnete ennast halvasti, katkestage viivitamatult nende
kasutamine.
Märkused kõrvaklappide kohta
Valju heli võib kahjustada kuulmist. Ohutuse
tagamiseks ärge kasutage kõrvaklappe auto
juhtimise ajal või jalgrattaga sõites.
Ärge kasutage kõrvaklappe olukordades, kus kuulmist ei
tohi häirida, näiteks raudteed ületades, ehitusplatsil jne.
Märkus staatilise elektri kohta
Eriti kuivas õhus võib tekkida müra, heli hüpelda või tunnete
kõrvades nõrka kihelust. Selle põhjuseks on kehasse
kogunenud staatiline elekter ning see pole kõrvaklappide
väärtalitlus.
Seda efekti võib vähendada, kandes looduslikest
materjalidest riideid.
Kõrvaklappide varupolstreid saate tellida lähimalt Sony
edasimüüjalt.
Kui seoses selle süsteemiga tekkivad probleemid või
küsimused, mida pole selles kasutusjuhendis käsitletud,
võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.
Nõuanded kasutamiseks
Pole heli.
{Veenduge, et seade ja audio seade on õigesti
ühendatud.
{Veenduge, et ühendatud seade on sisse lülitatud.
{Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
{Kui POWER indikaator ei sütti, laadige aku.
{Suurendage helitugevuse taset ühendatud seadmes.
{Suurendage helitugevuse taset seadmes.
Heli pole või heli ei esitata õigesti, kui seade
on ühendatud arvutile.
{Arvuti ei tuvasta seadet USB seadmena. Taaskäivitage
arvuti.
Installige Windows süsteemile ettenähtud draiveri
tarkvara “Sony USB Device Driver” Windows
operatsioonisüsteemi arvutisse. Külastage näidatud
veebisaiti ja installige tarkvara.
http://www.sony.eu/support/dna
{Suurendage helitugevuse taset arvutis või tarkvaras.
{Kui audio taasesituse tarkvara kasutades oli seade
ühendatud arvutile, taaskäivitage audio taasesituse
tarkvara.
{Kui esitate seadmega arvutis High-Resolution Audio
formaadi andmeid, kasutage audio taasesituse tarkvara,
mis ühildub High-Resolution Audio formaadi
andmetega, näiteks “Hi-Res Audio Player”.
Kui “Hi-Res Audio Player” ei ole installitud, installige see
arvutisse. Külastage näidatud veebisaiti ja installige
tarkvara.
http://www.sony.eu/support/dna
{Kui muusika esitamisel audio taasesituse tarkvara abil
arvuti lülitub oote-, une- või hibernatsioonirežiimi,
taaskäivitage audio taasesituse tarkvara.
{Veenduge, et arvuti heliseadme seadistused on õiged.
{Kui kasutate Windows 8/8.1
Vajutage ja hoidke all nuppe [Windows] ja [X], et
kuvada menüüd, valige [Control Panel], [Hardware
and Sound], [Sound], [Playback] sakk, valige
taasesituse seade [Sony MDR-1ADAC], seejärel
klikkige [Set default].
10/14/2014 7:04:56 PM
MDR-1ADAC [LV, EE, LT] 4-544-745-41(1)
{Kui kasutate Windows 7/Windows Vista
Klikkige [Start] menüül, valige [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback] sakk,
valige taasesituse seade [Sony MDR-1ADAC], seejärel
klikkige [Set default].
{Kui kasutate Macintosh
Klikkige [Apple] menüül, valige [System Preferences],
[Sound], [Output] sakk, seejärel valige [Select a
device for sound output] parameetrile [MDR-1ADAC].
{Arvuti heliregulaator või audio taasesituse tarkvara on
seadistatud heli summutamiseks. Tühistage seadistus.
{CD-ROM draiver ei toeta digitaalse taasesituse
funktsiooni. Kasutage digitaalse taasesituse funktsiooni
toetavat CD-ROM draiverit.
{Võimalik, et digitaalselt edastatavat heli ei esitata arvuti
USB pordist. Sellisel juhul ühendage seadme analoogne
sisendpesa arvuti analoogsele audio väljundile.
Vaikne heli
{Suurendage helitugevuse taset ühendatud seadmes.
{Suurendage helitugevuse taset seadmes.
Seade ei lülitu sisse.
{Laadige seadme aku.
{Kui aku tööaeg väheneb poole võrra, lõppeb selle tööiga
varsti. Selle vahetamiseks võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Heli on moonutatud
{Kui audio seade on ühendatud seadme analoogsele
sisendpesale, vähendage helitugevuse taset ühendatud
seadmes.
{Seadistage ühendatud seadme ekvalaiser väljalülitatud
seisu.
{Laadige seadme aku.
Akut ei saa laadida.
{Lülitage see seade välja.
{Veenduge, et seade ja arvuti on korralikult ühendatud
mikro-USB kaabliga (komplektis).
{Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud ning ei ole oote-,
une- või hibernatsioonirežiimis.
{Veenduge, et seade on arvutile ühendatud otse, mitte
läbi USB kontsentraatori.
{Proovige korrata USB ühendamise protseduuri juhtudel,
mida ei ole eelpool näidatud.
{Võib olla tekkinud arvuti USB pordi viga. Kui võimalik,
ühendage seade arvuti teisele USB pordile.
{Aku on täielikult täis laetud.
Kui aku on täielikult täis laetud, võib POWER indikaator
vilkuda ja kustuda ning laadimine ei alga. See ei ole
väärtalitlus.
{Kui te seadet kaua ei kasuta, võib pärast seadme
ühendamist arvutile POWER indikaatori süttimine
punaselt nõuda aega pärast. Sellisel juhul ärge
ühendage kõrvaklappidelt lahti mikro-USB kaablit ja
oodake, kuni POWER indikaator süttib punaselt.
Laadimine toimub liiga kaua.
{Veenduge, et seade on arvutile ühendatud otse, mitte
läbi USB kontsentraatori.
{Kasutatakse kaablit, mis ei kuulu komplekti.
Nominaalne elektrienergia tarve
2,5 W
Aku kasutusaeg Umbes 7,5 tundi 3)
Laadimisaeg
Umbes 4 tundi 4)
1)
IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Esitamisel muundatakse DSD formaat lineaarseks PCM
formaadiks.
3)
Aeg võib erineda sõltuvalt keskkonnast või
kasutustingimustest.
4)
Tühja aku täislaadimiseks vajalik aeg.
2)
Pakendi sisu
Stereo kõrvaklapid (1)
Xperia ettenähtud digitaalne kaabel (umbes 1,2 m) (1)
WALKMAN® ettenähtud digitaalne kaabel (umbes 1,2 m) (1)
Ekskluzīvais Lightning kaabel (umbes 1,2 m) (1)
Mikro-USB kaabel (umbes 1,5 m) (1)
Kõrvaklappide kaabel (umbes 1,2 m) (1)
Kott kaasaskandmiseks (1)
Lühijuhend (1)
Juhend (see dokument) (1)
Garantiidokument (1)
Töökeskkond
Ühilduv operatsioonisüsteem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 või uuem versioon)/Home Basic (SP1 või uuem
versioon)/Home Premium (SP1 või uuem versioon)/
Professional (SP1 või uuem versioon)/ Ultimate (SP1 või
uuem versioon)
Windows Vista
Home Basic (SP2 või uuem versioon)/Home Premium (SP2
või uuem versioon)/Business (SP2 või uuem versioon)/
Ultimate (SP2 või uuem versioon)
Mac OS X (10.6.8 või uuem versioon)
Keskprotsessor: Intel Core 2 procesors 1,6 GHz või kiirem
Mälu: 1 GB või suurem
USB port (USB 2.0 High Speed)
Tehases peab arvutisse olema installitud üks eelpool
äratoodud operatsioonisüsteemidest.
Ei garanteerita seadme talitlust kõigi arvutitega.
Ei garanteerita seadme tööd kasutaja valmistatud
arvutitega, kasutaja poolt värskendatud
operatsioonisüsteemidega või mitme
operatsioonisüsteemiga.
Igas arvutis ei garanteerita seadme tööd selliste
funktsioonidega nagu süsteemi seiskamine, uni või
hibernatsioon.
t
Ühendatud tuuner või teler ei võta vastu
signaali./Kostab müra.
{Paigutage ühendatud seade sellest seadmest
kaugemale.
Tehnilised andmed
Üldine informatsioon
Tüüp
Suletud, dünaamilised
Draiver
40 mm
Maksimaalne lubatud võimsus
1500 mW (IEC 1))
Takistus
40 Ω 1 kHz juures
Tundlikkus
102 dB/mW
Sagedusala
4 Hz - 40 000 Hz (digitaalsisend)
4 Hz - 100 000 Hz (analoogsisend)
Sisendport/-pesa Mikro-USB port (AB tüüp):
Digitaalühenduse loomine WALKMAN®,
Xperia ja iPhone/iPad/iPod`iga
Mikro-USB port (B tüüp): Arvuti
ühendamiseks või seadme laadimiseks
Stereo minipesa
Töökeskkonna temperatuur
0°C kuni 40°C
Laadimise temperatuur
5°C kuni 35°C
Toiteallikas
3,7 V alalisvoolu sisseehitatud
liitiumioonaku
5 V alalisvool: kui laadite läbi USB
Kaal
Umbes 300 g ilma kaablita
Toetatud diskreetimissagedused/bitid
Arvuti
PCM: maksimaalselt 192 kHz/24 bitti
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
WALKMAN®/Xperia digitaalsisend
PCM: maksimaalselt 192 kHz/24 bitti
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
iPhone/iPad/iPod digitaalsisend
44,1 kHz, 48 kHz/16 bitti
SONY_LV_EE_LT_MDR-1ADAC.indd 2
Pastabos dėl naudojimo
Pastabos dėl naudojimo lėktuve
Nenaudokite ausinių, kai yra draudžiama jungti
elektroninius įrenginius arba naudoti asmenines ausines
prie muzikos transliacijos įrenginių lėktuvo salone.
t
– Įkraukite ausines naudodami komplektuojamą mikro USB
kabelį. Priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
– Įkraukite akumuliatorių nuo 5°C iki 35°C temperatūroje.
Priešingu atveju, įmanoma, akumuliatorius nebus įkrautas
iki galo.
– Jeigu ausinių nenaudojote ilgesnį laiką, gali sumažėti
akumuliatoriaus veikimo trukmė. Veikimo trukmė padidės,
kai akumuliatorių kelis kartus įkrausite ir iškrausite.
– Nelaikykite ausinių ilgai karštoje vietoje. Jeigu padėsite
saugojimui daugiau nei metams, vieną kartą per šešis
mėnesius įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte jo
greito nusidėvėjimo.
– Dėl sistemos reikalavimų kompiuteriui, kuris gali įkrauti
akumuliatorių, naudojant USB, žiūrėkite skyriuje
“Naudojimo terpė”.
– Jeigu kilo ausinių veikimo sutrikimai, įkrovimas neprasidės,
ir blyksės POWER indikatorius. Tokiu atveju atjunkite
įrenginį nuo prijungto įtaiso ir susisiekite su jo įsigijimo
parduotuve arba Sony platintoju.
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse
muuta eelneva hoiatuseta.
Autoriõigused
t iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Retina on
t
t
t
t
t
Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja
teistes riikides. iPad Air, iPad mini ja Lightning on Apple
Inc. kaubamärgid.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad”
tähendab, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt
valmistatud ühendamiseks vastavalt iPod, iPhone või
iPad`ile ning tootja on sertifitseerinud selle vastavuse
Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö
või selle turva- ja normatiivstandarditele vastavuse eest.
Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.
Macintosh ja Mac OS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on
registreeritud USAs ja teistes riikides.
Xperia™ on Sony Mobile Communications AB kaubamärk.
WALKMAN® ja WALKMAN® logotüüp on Sony Corporation
registreeritud kaubamärgid.
Heli katkeb, kui ühendate arvutile.
{Arvuti keskprotsessor on liigselt koormatud. Sulgege
teised rakendused.
{Arvutile on ühendatud teised USB seadmed ning neid
kasutatakse samaaegselt. Katkestage teiste USB
seadmete kasutamine.
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima utilizuoti kartu
su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis
gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo
nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų
integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte
teisingą išnaudotos baterijos bei elektrinių ir elektroninių
įrenginių utilizavimą, nugabenkite į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu
naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie
tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur
galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos
antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
t
t
Kostab müra.
{Kui ühendate audio seadme selle seadme analoogsele
sisendpesale, reguleerige helitugevuse tase ühendatud
seadmes, seejärel suurendage helitugevuse taset selles
seadmes.
{Paigutage arvuti seadmest kaugemale.
{Taaskäivitage audio taasesituse tarkvara.
{Lülitage välja ühendatud audio seade, seejärel lülitage
uuesti sisse.
Atitarnavusių baterijų, elektrinių
ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Ühilduvad iPhone/iPad/
iPod mudelid
Kõrvaklappe saate kasutada äratoodud mudelitega, mis
toetavad digitaalväljundit. Kui kasutate kõrvaklappe
mudelitega, mis ei ole allpool ära toodud, looge
analoogühendus kõrvaklappide kaabliga (komplektis). Enne
kasutamist värskendage iPhone, iPad või iPod tarkvara.
iPhone, iPad ja iPod nimetatakse juhendis “iPod”,
väljaarvatud teatud juhud.
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPad Air
– iPad mini Retina kuvaga
– iPad (4. põlvkond)
– iPad mini
– iPod touch (5. põlvkond)
– iPod nano (7. põlvkond)
(2014. aasta juulis)
Lietuviškai
Stereofoninės ausinės
ĮSPĖJIMAS
Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti
nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Pastaba klientams: ši informacija yra
taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra
parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas
pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie
gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams,
kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso
arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Pastabos dėl ausinių įkrovimo
Pastabos dėl eksploatavimo
– Kadangi ausinės yra pagamintos, kad jos tvirtai priglustų
prie ausų, nespauskite jų prie ausų, priešingu atveju yra
ausies būgnelio sužalojimo pavojus. Nenaudokite ausinių,
kur jos gali gauti smūgį iš kitų žmonių arba daiktų,
pavyzdžiui, kamuolio ir pan.
– Jeigu ausines spausite prie ausų, įmanoma, atskambės
diafragmos spragtelėjimas. Tai nėra veikimo sutrikimas.
– Valykite ausines minkšta, sausa skepetėle.
– Kištukas privalo būti švarus, priešingu atveju garsas gali
būti iškrypęs.
– Jeigu ausinių kamšalai tapo nešvarūs arba sugadinti, arba
jeigu yra reikalingas ausinių remontas, susisiekite su Sony
platintoju.
– Nepalikite ausinių tiesioginiuose saulės spinduliuose,
karštyje arba drėgmėje.
– Saugokite ausines nuo stiprių smūgių.
– Su membranomis elkitės saugiai.
– Jeigu ausinių naudojimo metu pasijaučiate mieguisti arba
blogai, nedelsdami nutraukite naudojimą.
Pastabos dėl ausinių
Garsus garsas gali pakenkti klausai. Saugumo
sumetimais nenaudokite ausinių, kai vairuojate
automobilį arba važiuojate dviračiu.
Nenaudokite ausinių situacijose, kai klausos negalima
trukdyti, pavyzdžiui, pereinant per geležinkelio bėgius,
statybų aikštelėje ir t.t.
Pastaba dėl statinės elektros
Ypač sauso oro sąlygomis gali kilti triukšmai arba trukčioti
garsas, arba ausyse galite pajusti lengvą niežėjimą. Priežastis
yra kūne susikaupęs statinės elektros krūvis, ir tai nėra
veikimo sutrikimas.
Šį efektą galima sumažinti dėvint iš natūralių medžiagų
pagamintus rūbus.
Atsargines ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas
artimiausią Sony platintoją.
Jeigu dėl šios sistemos kilo klausimų arba problemų, kurie
nėra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su
artimiausiu Sony platintoju.
Naudojimo patarimai
Nėra garso
{Įsitikinkite, kad įrenginys ir garso įrenginys yra sujungti
teisingai.
{Įsitikinkite, kad prijungtas įrenginys yra įjungtas.
{Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas.
{Jeigu POWER indikatorius nešviečia, įkraukite
akumuliatorių.
{Padidinkite prijungto įrenginio garso lygį.
{Padidinkite įrenginio garso lygį.
Kai įrenginys yra prijungtas prie
kompiuterio, nėra garso arba garsas nėra
atkuriamas teisingai.
{Kompiuteris neatpažįsta įrenginio kaip USB įrenginio.
Paleiskite kompiuterį kartotinai.
Įdiekite Windows skirtą tvarkyklės programinę įrangą
“Sony USB Device Driver” į Windows operacinės sistemos
kompiuterį. Aplankykite nurodytą interneto svetainę ir
įdiekite programinę įrangą.
http://www.sony.eu/support/dna
{Padidinkite garso lygį naudodami kompiuterį arba
programinę įrangą.
{Jeigu įrenginys buvo prijungtas prie kompiuterio, kol
naudojote garso atkūrimo programinę įrangą, paleiskite
kartotinai garso atkūrimo programinę įrangą.
{Kai iš įrenginio kompiuteriu atkuriate High-Resolution
Audio formato duomenis, naudokite garso atkūrimo
programinę įrangą, kuri yra suderinamas su HighResolution Audio formato duomenimis, pavyzdžiui,
“Hi-Res Audio Player”.
Jeigu “Hi-Res Audio Player” nėra įdiegta, įdiekite ją į
kompiuterį. Aplankykite nurodytą interneto svetainę ir
įdiekite programinę įrangą.
http://www.sony.eu/support/dna
{Jeigu kompiuteris persijungia į parengties, miego arba
parengties būseną, kol naudojant garso atkūrimo
programinę įrangą yra atkuriama muzika, paleiskite
kartotinai garso atkūrimo programinę įrangą.
{Įsitikinkite, kad kompiuterio garso įrenginio nuostatos
yra teisingos.
{Naudodami Windows 8/8.1
Paspauskite ir laikykite paspaustą [Windows] ir [X]
mygtukus, kad atidarytumėte meniu, išsirinkite
[Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound],
[Playback] ąselę, išsirinkite atkūrimo įrenginį [Sony
MDR-1ADAC], po to spragtelėkite [Set default].
{Naudodami Windows 7/Windows Vista
Spragtelėkite [Start] meniu, išsirinkite [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback] ąselę,
išsirinkite atkūrimo įrenginį [Sony MDR-1ADAC], po
to spragtelėkite [Set default].
{Naudodami Macintosh
Spragtelėkite [Apple] meniu, išsirinkite [System
Preferences], [Sound], [Output] ąselę, po to
parametrui [Select a device for sound output]
išsirinkite [MDR-1ADAC].
{Kompiuterio garso lygio reguliatorius arba garso
atkūrimo programinė įranga yra nustatyta, kad slopintų
garsą. Atšaukite nuostatą.
{CD-ROM diskasukis neremia skaitmeninio atkūrimo
funkcijos. Naudokite CD-ROM diskasukį, kuris remia
skaitmeninio atkūrimo funkciją.
{Įmanoma, skaitmeninis perduodamas garsas nebus
atkuriamas per USB lizdą. Tokiu atveju sujunkite
įrenginio analoginį įvesties lizdą su kompiutrio
analoginiu garso išvesties lizdu.
Tylus garsas
{Padidinkite prijungto įrenginio garso lygį.
{Padidinkite įrenginio garso lygį.
Įrenginys neįsijungia.
{Įkraukite įrenginio akumuliatorių.
{Kai akumuliatoriaus veikimo trukmė sumažėjo iki pusės,
ne už ilgo pasibaigs akumuliatoriaus tarnavimo trukmė.
Susisiekite su artimiausiu Sony platintoju, kad jį
pakeistumėte.
Garsas yra iškrypęs
{Jeigu garso įrenginys yra prijungtas prie įrenginio
analoginio įvesties lizdo, sumažinkite prijungto įrenginio
garso lygį.
{Nustatykite prijungto įrenginio vienodintuvą į išjungtą
poziciją.
{Įkraukite įrenginio akumuliatorių.
Neįmanoma įkrauti akumuliatoriaus.
{Išjunkite įrenginį.
{Įsitikinkite, kad įrenginys ir kompiuteris yra tvarkingai
sujungti naudojant mikro USB kabelį (kompl.).
{Įsitikinkite, kad kompiuteris yra įjungtas, nėra parengties,
miego arba sulaikymo būsenoje.
{Įsitikinkite, kad įrenginys yra tiesiogiai prijungtas prie
kompiuterio, o ne per USB šakotuvą.
{Pabandykite pakartoti USB prijungimo procedūrą
atvejais, kurie nėra anksčiau nurodyti.
{Įmanoma, kilo kompiuterio USB lizdo klaida. Jeigu
įmanoma, prijunkite įrenginį prie kompiuterio kito USB
lizdo.
{Akumuliatorius yra pilnai įkrautas.
Jeigu akumuliatorius yra pilnai įkrautas, įmanoma,
POWER indikatorius blyksės ir užges, ir įkrovimas
neprasidės. Tai nėra veikimo sutrikimas.
{Jeigu įrenginio nenaudojote ilgą laiką, įmanoma, POWER
indikatoriaus įsižiebimas raudona spalva užims kažkiek
laiko po įrenginio prijungimo prie kompiuterio. Tokiu
atveju neatjunkite mikro USB kabelio nuo įrenginio ir
palaukite, kol POWER indikatorius įsižiebs raudona
spalva.
Įkrovimas trunka labai ilgai.
{Įsitikinkite, kad įrenginys yra tiesiogiai prijungtas prie
kompiuterio, o ne per USB šakotuvą.
{Naudojamas kabelis, kuris nėra komplektuojamas
kabelis.
Yra girdimas triukšmas.
Apie autorių teises
{Kai prijungiate garso įrenginį prie įrenginio analoginės
įvesties lizdo, sureguliuokite prijungto įrenginio garso
lygį, po to padidinkite įrenginio garso lygį.
{Laikykite kompiuterį toliau nuo įrenginio.
{Paleiskite kartotinai garso atkūrimo programinę įrangą.
{Išjunkite prijungtą garso įrenginį, po to dar kartą jį
įjunkite.
t iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ir Retina ir Apple
t
Garsas trukčioja, kai prijungiate prie
kompiuterio.
{Kompiuterio centrinis procesorius yra perkrautas.
Uždarykite kitas programas.
{Kiti USB įrenginiai yra prijungti prie kompiuterio ir yra
naudojami tuo pačiu metu. Nutraukite kitų USB įrenginių
naudojimą.
Prijungtas radijo imtuvas arba TV negali
priimti signalo./Girdimas triukšmas.
{Laikykite prijungtą įrenginį toliau nuo įrenginio.
Techniniai duomenys
Bendro pobūdžio informacija
Tipas
Uždaros, dinamiškos
Membrana
40 mm
Maksimali leistina galia
1500 mW (IEC 1))
Varža
40 Ω prie 1 kHz
Jautrumas
102 dB/mW
Dažnių diapazonas
4 Hz - 40 000 Hz (skaitmeninė įvestis)
4 Hz - 100 000 Hz (analoginė įvestis)
Įvesties lizdas
Mikro USB lizdas (AB tipas): Skaitmeninio
ryšio sudarymui su WALKMAN®, Xperia ir
iPhone/iPad/iPod
Mikro USB lizdas (B tipas): Kompiuterio
prijungimui arba įrenginio įkrovimui
Stereofoninis mini lizdas
Darbinė temperatūra
Nuo 0°C iki 40°C
Įkrovimo temperatūra
Nuo 5°C iki 35°C
Maitinimo šaltinis 3,7 V nuolatinės srovės integruotas ličio
jonų akumuliatorius
5 V nuolatinė srovė: kai įkraunate
naudodami USB
Svoris
Apytiksliai 300 g be kabelio
Remiami diskretizacijos dažniai/bitai
Kompiuteris
PCM: maksimaliai 192 kHz/24 bitai
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
WALKMAN®/Xperia skaitmeninė įvestis
PCM: maksimaliai 192 kHz/24 bitai
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz 2)
iPhone/iPad/iPod skaitmeninė įvestis
44,1 kHz, 48 kHz/16 bitų
Nominalus elektros sunaudojimas
2,5 W
Akumuliatoriaus veikimo trukmė
Apytiksliai 7,5 valandos 3)
Įkrovimo trukmė Apytiksliai 4 valandos 4)
t
t
t
t
Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.
iPad Air, iPad mini ir Lightning yra Apple Inc. prekių
ženklai.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad”
reiškia, kad elektroninis priedas yra specialiai pagamintas
prijungimui prie atitinkamai iPod, iPhone arba iPad, ir
gamintojas yra sertifikavęs jo atitikimą Apple vartojimo
standartams. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą arba
jo atitikimą saugumo ir vartojimo standartams.
Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation
registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba
kitose šalyse.
Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra
registruoti JAV ir kitose šalyse.
Xperia™ yra Sony Mobile Communications AB prekės
ženklas.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra Sony Corporation
registruoti prekių ženklai.
Suderinami iPhone/iPad/
iPod modeliai
Galite naudoti ausines su nurodytais modeliais, kurie remia
skaitmeninę išvestį. Kai ausines naudojate su modeliais,
kurie nėra nurodyti žemiau, sudarykite analoginį ryšį
naudodami ausinių kabelį (kompl.). Prieš naudojimą
atnaujinkite iPhone, iPad arba iPod programinę įrangą.
Vadovėlyje iPhone, iPad ir iPod yra vadinami “iPod”, išskyrus
atskirus atvejus.
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPad Air
– iPad mini su Retina ekranu
– iPad (4 karta)
– iPad mini
– iPod touch (5 karta)
– iPod nano (7 karta)
(2014-ųjų metų liepos mėn.)
1)
IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Kai atkuriate, DSD formatas yra konvertuojamas į PCM
formatą.
3)
Laikas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos arba
naudojimo sąlygų.
4)
Iškrauto akumuliatoriaus įkrovimui yra reikalingas laikas.
2)
Įpakavimo turinys
Stereofoninės ausinės (1)
Xperia skirtas skaitmeninis kabelis (apytiksliai 1,2 m) (1)
WALKMAN® skirtas skaitmeninis kabelis (apytiksliai 1,2 m) (1)
Išskirtinis Lightning kabelis (apytiksliai 1,2 m) (1)
Mikro USB kabelis (apytiksliai 1,5 m) (1)
Ausinių kabelis (apytiksliai 1,2 m) (1)
Nešiojimo dėklas (1)
Veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
Vadovėlis (šis dokumentas) (1)
Garantijos dokumentas (1)
Naudojimo terpė
Suderinama operacinė sistema:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 arba naujesnė versija)/Home Basic (SP1 arba
naujesnė versija)/Home Premium (SP1 arba naujesnė
versija)/Professional (SP1 arba naujesnė versija)/ Ultimate
(SP1 arba naujesnė versija)
Windows Vista
Home Basic (SP2 arba naujesnė versija)/Home Premium (SP2
arba naujesnė versija)/Business (SP2 arba naujesnė versija)/
Ultimate (SP2 arba naujesnė versija)
Mac OS X (10.6.8 arba naujesnė versija)
Centrinis procesorius: Intel Core 2 procesorius 1,6 GHz arba
spartesnis
Atmintis: 1 GB arba daugiau
USB lizdas (USB 2.0 High Speed)
Viena iš aukščiau nurodytų operacinių sistemų turi būti
gamykloje įdiegta į kompiuterį.
Nėra garantuojamas įrenginio suderinamumas su visais
kompiuteriais.
Nėra garantuojamas įrenginio suderinamumas su
vartotojo pagamintais kompiuteriais, vartotojo
naujintomis operacinėmis sistemomis arba daugkartinio
paleidimo terpės operacinėmis sistemomis.
Nėra garantuojamas įrenginio suderinamumas su bet
kokiu kompiuteriu, kuris naudoja tokias funkcijas kaip,
pavyzdžiui, sistemos laukimo, miego arba parengties
būsena.
t
t
t
t
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti
pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
10/14/2014 7:04:56 PM
MDR-1ADAC [LV, EE, LT] 4-544-745-41(1)
Download PDF

advertising