Sony | MDR-XB950AP | Sony MDR-XB950AP „EXTRA BASS™“ ausinės MDR-XB950AP Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės


Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
4-536-882-21(2)
MDR-XB950AP
Kā izmantot
Kuidas kasutada
Kaip naudoti
  Vairāku funkciju taustiņš
 Mikrofons
 Ja instalējat Smart Key lietotni* no Google
PlayTM veikala, celiņu un skaļuma vadību
viedtālrunī varēs veikt ar vairāku funkciju
taustiņu.
* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta
XperiaTM viedtālruņiem ar AndroidTM OS 4.0
un jaunāku operētājsistēmu. Iespējams,
lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai
reģionos un to nevarēs izmantot ar
neatbalstītiem viedtālruņu modeļiem.
  Mitmefunktsiooniline nupp
 Mikrofon
 Kui installite Smart Key rakenduse* Google PlayTM
poest, saab radade ja helitugevuse juhtimist
nutitelefonis teostada mitmefunktsioonilise nupuga.
* Smart Key on rakendus, mis on ettenähtud XperiaTM
nutitelefonidele AndroidTM OS 4.0 ja uuema
operatsioonisüsteemiga. Rakendus võib mõnes riigis
ja/või piirkonnas mitte olla saadaval ning seda ei saa
kasutada toetuseta nutitelefonide mudelitega.
  Daugiafunkcinis mygtukas
 Mikrofonas
 Jeigu įdiegiate Smart Key taikomąją programą* iš
Google PlayTM parduotuvės, takelių ir garso lygio
valdymą bus galima atlikti naudojant daugiafunkcinį
mygtuką.
* Smart Key yra taikomoji programa, kuri yra skirta
XperiaTM išmaniesiems telefonams, naudojantiems
AndroidTM OS 4.0 arba naujesnę operacinę sistemą.
Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai
kuriose šalyse ir/arba regionuose, ir jos nebus galima
naudoti su neremiamais išmaniųjų telefonų modeliais.
©2014 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950AP.indd 1
10/15/2014 3:06:32 AM
MDR-XB950AP_CE7 [LV, EE, LT]
4-536-882-21(2)
Latviski
Stereo austiņas
Savietojamās ierīces
Izmantojiet šo ierīci ar viedtālruņiem.
Piebildes
••Ja pieslēdzat pie neatbalstīta viedtālruņa modeļa,
••
iespējams, nedarbosies šīs ierīces mikrofons vai
skaļuma līmenis būs zems.
Netiek garantēts, ka ierīce darbinās digitālos mūzikas
atskaņotājus.
Vairāku funkciju taustiņa izmantošana*
Vienreiz piespiediet, lai atbildētu uz telefonzvanu,
vēlreiz piespiediet, lai pabeigtu telefonsarunu;
piespiediet, lai atskaņotu celiņu/apturētu atskaņošanu.
Pieejamās iPhone darbības
Vienreiz to piespiežot, atskaņo/aptur celiņa atskaņošanu
pieslēgtajā iPhone. Divreiz to piespiežot, pāriet pie
nākamā celiņa. Trīsreiz to piespiežot, pāriet pie
iepriekšējā celiņa. Ilgāk to piespiežot, aktivizē
“VoiceOver**” funkciju (ja pieejama).
Turiet piespiestu apmēram divas sekundes, lai noraidītu
ienākošo telefonzvanu. Kad atbrīvojat, divi skaņas
signāli apstiprina, ka ienākošais zvans tika noraidīts.
* Taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no
viedtālruņa.
** “VoiceOver” funkcijas pieejamība atkarīga no iPhone
un tās programmatūras versijas.
Tehniskie raksturlielumi
Austiņas
Tips: noslēgtas, dinamiskas/Dzinis: 40 mm, kupola topa
(skābekli nesaturoša vara skaņas spole)/Pieļaujamā
maksimālā jauda: 1000 mW (IEC*)/Pretestība: 40 Ω pie
1 kHz/Jutība: 106 dB/mW/Frekvenču diapazons: 3 Hz
– 28 000 Hz/Kabelis: apmēram 1,2 m, vairāku dzīslu
vads, Y tips/Spraudnis: L formas apzeltīts četru dzīslu
minispraudnis/Svars: apmēram 245 g bez kabeļa
Eestikeelne
Stereo kõrvaklapid
Mikrofons
Tips: elektreta kondensators/Virziens: visu virzienu/
Vaļējās ķēdes spriegums: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)/
Efektīvo frekvenču diapazons: 20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Ühilduvad seadmed
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt
mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un
citās valstīs.
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču zīmes
vai reģistrētās preču zīmes.
••
Brīdinājumi
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības
labad nelietojiet austiņas, kamēr vadāt
automašīnu vai braucat ar velosipēdu.
••Tā kā austiņu korpuss ir blīvs, nespiediet tās pret
ausīm, pretējā gadījumā pastāv bungādiņas
bojāšanas risks. Nelietojiet austiņas tur, kur tās var
saņemt triecienus no cilvēkiem vai priekšmetiem,
piemēram, bumbas utt.
Ja austiņas piespiedīsiet pret ausīm, iespējams,
atskanēs diafragmas klikšķis. Tā nav darbības kļūme.
Rezerves austiņu polsterējumu varat pasūtīt pie
tuvākā Sony dīlera.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli
ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona)
valstīs.
Kasutage seda seadet nutitelefonidega.
Märkused
Kui ühendate toetuseta nutitelefoni mudelile, võib
mitte töötada selle seadme mikrofon või helitugevuse
tase on madal.
Ei garanteerita, et seade käivitab digitaalseid
muusikamängijaid.
••
Mitmefunktsioonilise nupu kasutamine*
Vajutage üks kord, et vastata telefonikõnele, vajutage
veel kord, et lõpetada telefonikõne; vajutage, et
taasesitada rada/peatada taasesitust.
Saadavad iPhone toimingud
Üks kord vajutades taasesitab rada/peatab raja
taasesituse ühendatud iPhone`is. Kaks korda vajutades
läheb üle järgmisele rajale. Kolm korda vajutades läheb
tagasi eelmisele rajale. Kauem vajutades aktiveerib
“VoiceOver**” funktsiooni (kui on saadaval).
Hoidke allavajutatult umbes kaks sekundit, et sissetulnud
kõnet tagasi lükata. Vabastades kinnitavad kaks
helisignaali, et sissetulnud kõne lükati tagasi.
* Nupu funktsioon võib erineda sõltuvalt nutitelefonist.
** “VoiceOver” funktsiooni saadavus sõltub iPhone`ist ja
selle tarkvara versioonist.
Tehnilised andmed
Kõrvaklapid
Tüüp: suletud, dünaamilised/Draiver: 40 mm, kupli tüüpi
(hapnikku mittesisaldav vasest helipool)/Lubatud
maksimaalne võimsus: 1 000 mW (IEC*)/Takistus: 40 Ω
1 kHz juures/Tundlikkus: 106 dB/mW/Sagedusala: 3 Hz
– 28 000 Hz/Kaabel: Umbes 1,2 m, mitmesooneline juhe,
Y tüüp/Pistik: L-kujuline kullatud neljasooneline
minipistik/Kaal: umbes 245 g ilma kaablita
Lietuviškai
Stereofoninės ausinės
Mikrofon
Tüüp: elektreet kondensaator/Suund: kõigesuunaline/
Avatud ahela pinge: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)/Efektiivsete
sageduste diapasoon: 20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Suderinami įrenginiai
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse
muuta eelneva hoiatuseta.
iPhone on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud
USAs ja teistes riikides.
XperiaTM on Sony Mobile Communications AB kaubamärk.
AndroidTM ja Google PlayTM on Google, Inc. kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid.
••
Hoiatused
Naudokite šį įrenginį kartu su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
Jeigu prijungiate prie neremiamo išmaniojo telefono
modelio, įmanoma, šio įrenginio mikrofonas neveiks
arba garso lygis bus žemas.
Nėra garantuojama, kad įrenginys valdys skaitmeninius
muzikos grotuvus.
••
Daugiafunkcinio mygtuko naudojimas*
Vieną kartą paspauskite, kad atsakytumėte į telefono
skambutį, dar kartą paspauskite, kad baigtumėte pokalbį
telefonu; paspauskite, kad atkurtumėte takelį/
sulaikytumėte atkūrimą.
Prieinami iPhone veiksmai
vastu kõrvu, vastasel juhul võite vigastada
trumminahka. Ärge kasutage kõrvaklappe seal, kus
need võivad saada lööke inimestelt või esemetelt,
näiteks pallilt jne.
Kõrvaklappide surumisel vastu kõrvu võib kostuda
diafragma klõpsatus. See ei ole väärtalitlus.
Vieną kartą jį paspaudžiant, atkuriamas/sulaikomas
takelio atkūrimas prijungtu iPhone. Paspaudžiant jį du
kartus, perjungiama į sekantį takelį. Paspaudžiant jį tris
kartus, perjungiama į ankstesnį takelį. Ilgiau jį
paspaudžiant, yra aktyvuojama “VoiceOver**” funkcija
(jeigu prieinama).
Laikykite paspaustą apytiksliai dvi sekundes, kad
atmestumėte įeinantį skambutį. Kai paleidžiate, du garso
signalai patvirtina, kad įeinantis skambutis yra atmestas.
* Mygtuko funkcija gali skirtis priklausomai nuo
išmaniojo telefono.
** “VoiceOver” funkcijos prieinamumas priklauso nuo
iPhone ir jo programinės įrangos versijos.
Kõrvaklappide varupolstreid saate tellida lähimalt
Sony edasimüüjalt.
Techniniai duomenys
Valju heli võib kahjustada kuulmist.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
kõrvaklappe auto juhtimise ajal või
jalgrattaga sõites.
••Kuna kõrvaklappide korpus on tihe, ärge suruge seda
CE märgis kehtib ainult neis riikides, kus seda
rakendatakse seaduslikult, peamiselt EEA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950AP.indd 2
Ausinės
Tipas: uždaros, dinamiškos/Membrana: 40 mm, kupolo
tipo (bedeguonio vario garso ritė)/Leistina maksimali
galia: 1.000 mW (IEC*)/Varža: 40 Ω prie 1 kHz/
Jautrumas: 106 dB/mW/Dažnių diapazonas: 3 Hz
– 28 000 Hz/Kabelis: Apytiksliai 1,2 m, kelių gyslų laidas, Y
tipas/Kištukas: L formos paauksuotas keturių gyslų mini
kištukas/Svoris: apytiksliai 245 g be kabelio
Mikrofonas
Tipas: elektreto kondensatorius/Kryptis: visų krypčių/
Atviros grandinės įtampa: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)/
Efektyvių dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti
pakeisti be išankstinio įspėjimo.
iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, kuris yra
registruotas JAV ir kitose šalyse.
XperiaTM yra Sony Mobile Communications AB prekės
ženklas.
AndroidTM ir Google PlayTM yra Google, Inc. prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai.
Įspėjimai
Garsus garsas gali pakenkti klausai.
Saugumo sumetimais nenaudokite
ausinių, kai vairuojate automobilį arba
važiuojate dviračiu.
••Kadangi ausinių korpusas yra tankus, nespauskite jų į
ausis, priešingu atveju yra ausų būgnelių sugadinimo
pavojus. Nenaudokite ausinių ten, kur jos gali gauti
smūgį iš žmonių arba daiktų, pavyzdžiui, kamuolio ir t.t.
Jeigu ausines spausite į ausis, įmanoma, atskambės
diafragmos brakštelėjimas. Tai nėra veikimo sutrikimas.
Atsargines ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas
artimiausią Sony platintoją.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai
įdiegtas, pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.
10/15/2014 3:06:32 AM
MDR-XB950AP_CE7 [LV, EE, LT] 4-536-882-21(2)
Download PDF