Sony | MDR-1A | Sony MDR-1A 1A ausinės Instrukcijų / darbo vadovo pataisymas

4-544-785-21(1)
Kā izmantot

 Sataustāms punkts
 Vairāku funkciju taustiņš
 Mikrofons
 Austiņu kabelis (lineāra
tālvadības pults un mikrofons)
 Austiņu kabelis
 Viedtālrunis
 Citas ierīces
LVR0


Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės
Lietošanas pamācība

LV
Piebildes
•
Kasutusjuhend
EE
Naudojimo instrukcija
LT
•



Raksturlielumi
• Šķidro kristālu polimēru diafragmas ar alumīnija
©2014 Sony Corporation
•
•
MDR-1A
•
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas
valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo
produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams
nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko
ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu.
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas
valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
Ražotāja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Par produktu atbilstību ES normatīvo aktu prasībām atbild: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio
gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį
reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį gaminį,
padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie
yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Apie gaminių atitikimą ES teisės aktų reikalavimams atsako: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
SONY_LV_EE_LT_MDR-1A.indd 1
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes
jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei
tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Täpsemat
teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on
ostetud riikides, kus on jõus EL direktiivid
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Toote vastavuse eest EL normatiivaktide nõuetele vastutab: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Latviski
Stereo austiņas
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet korpusu.
Uzticiet remontēšanu tikai kvalificētam servisa personālam.
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas
nav tieši apstiprinātas šajā pamācībā, var anulēt tiesības darbināt šo
ierīci.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli ieviesta,
galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona) valstīs.
Ar šīm austiņām var izmantot tikai komplektācijā iekļautos austiņu
kabeļus un modelim MDR-1A paredzētos austiņu kabeļus (kompl.
nav iekļ.).
•
•
•
•
•
pārklājumu
Diafragmām lieliski piemērotā šķidro kristālu plēve ir
pārklāta ar alumīniju, lai nodrošinātu vidējo un augsto
frekvenču skaņas līdzsvarotu un sevišķi precīzu
atskaņošanu bez kropļojumiem.
40 mm HD dzinis atbalsta augstu izšķirtspēju
Beat Response Control tehnoloģija
Akustiskais ports austiņu korpusā vada gaisa plūsmu zemo
frekvenču skaņas pārraidei un optimizē diafragmas kustību.
Beat Response Control tehnoloģija uzlabo pārejas
raksturlielumus zemo frekvenču skaņā un precīzi atveido
ritmu.
Ergonomiski austiņu polsteri
Austiņu polsteri ir izgatavoti ar drapēšanu, kas ļauj
ergonomiskajai konstrukcijai būt precīzi atbilstošai galvas
formai, izmantojot uretāna elastīgumu. Uzlabotā saskare
novērš skaņas noplūdi un ļauj klausīties spēcīgu zemo
frekvenču skaņu.
Aptverošā konstrukcija
Īpaši izgatavotais polsterējums, kas mazina spiedienu uz
ausīm, ar akustisku izolāciju nodrošina aptverošu sajūtu,
kas ļauj klausīties spēcīgu zemo frekvenču skaņu.
L/R kabelis ar atsevišķu zemējumu, lai samazinātu
šķērsrunu
Ar sudrabu pārklātas OFC (skābekli nesaturoša vara) dzīslas,
lai samazinātu signāla pārraides zudumus
Atvienojams kabelis
Klusi savienojumi
Ar austiņu kabeli (lineāra tālvadības pults
un mikrofons) savietojamie produkti
Izmantojiet kabeli ar viedtālruņiem.
Piebildes
• Ja pieslēdzat pie neatbalstīta viedtālruņa, iespējams,
nedarbosies kabeļa mikrofons vai skaļuma līmenis būs
zems.
• Netiek garantēta lineārās tālvadības pults un mikrofona
darbība ar digitāliem mūzikas atskaņotājiem.
Vairāku funkciju taustiņa izmantošana*
Vienreiz piespiediet, lai atbildētu uz telefonzvanu, vēlreiz
piespiediet, lai pabeigtu telefonsarunu; piespiediet, lai
atskaņotu celiņu/apturētu atskaņošanu.
Pieejamās iPhone darbības
Vienreiz to piespiežot, atskaņo/aptur celiņa atskaņošanu
pieslēgtajā iPhone. Divreiz to piespiežot, pāriet pie nākamā
celiņa. Trīsreiz to piespiežot, pāriet pie iepriekšējā celiņa.
Lai atvienotu kabeli, satveriet
spraudni, nevelciet kabeli.
Pretējā gadījumā kabeļa
dzīslas var tikt pārrautas.
Kad pieslēdzat kabeli,
pārliecinieties, ka spraudnis ir
ievietots ligzdā līdz atdurei. Ja
spraudnis nav ievietots ligzdā
līdz atdurei, iespējams, nebūs
dzirdama skaņa.
Kuidas kasutada
Kaip naudoti
 Kompepunkt
 Mitmefunktsiooniline
nupp
 Mikrofon
 Kõrvaklappide kaabel
(lineaarne kaugjuhtimispult
ja mikrofon)
 Kõrvaklappide kaabel
 Nutitelefon
 Muud seadmed
 Apčiuopiamas taškas
 Daugiafunkcinis mygtukas
 Mikrofonas
 Ausinių kabelis (linijinis
nuotolinio valdymo pultas
ir mikrofonas)
 Ausinių kabelis
 Išmanusis telefonas
 Kiti įrenginiai
Pastabos
•
Märkused
•
•
Kaabli lahti ühendamiseks
hoidke pistikust, ärge
tõmmake kaablist. Vastasel
juhul võivad katkeda kaabli
sooned.
Kaablit ühendades
veenduge, et pistik on
pesasse lõpuni sisestatud.
Kui pistik ei ole pesasse
lõpuni sisestatud, võib heli
mitte kuulda olla.
•
Kad atjungtumėte kabelį,
laikykite už kištuko,
netraukite už kabelio.
Priešingu atveju galite
nutraukti kabelio gysleles.
Kai prijungiate kabelį,
įsitikinkite, kad kištukas yra
prijungtas prie lizdo iki
galo. Jeigu kištukas nėra
prijungtas prie lizdo iki
galo, įmanoma, nebus
girdimas garsas.
Ilgāk to piespiežot, aktivizē “VoiceOver**” funkciju (ja pieejama).
Turiet piespiestu apmēram divas sekundes, lai noraidītu ienākošo
telefonzvanu. Kad atbrīvojat, divi skaņas signāli apstiprina, ka ienākošais
zvans tika noraidīts.
* Taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.
** “VoiceOver” funkcijas pieejamība atkarīga no iPhone un tās
programmatūras versijas.
Tehniskie raksturlielumi
Austiņas
Tips:
Dzinis:
Pieļaujamā maksimālā jauda:
Pretestība:
Jutība:
Frekvenču diapazons:
Svars:
Mikrofons
Tips:
Virziens:
Vaļējas ķēdes sprieguma līmenis:
Efektīvais frekvenču diapazons:
noslēgts, dinamisks
40 mm, kupola tipa (CCAW skaņas spole)
1500 mW (IEC*)
48 Ω pie 1 kHz
105 dB/mW
3 Hz – 100 000 Hz
apmēram 225 g bez kabeļa
elektreta kondensators
visu virzienu
-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
20 Hz – 20 000 Hz
8/28/2014 8:49:24 PM
Komplektācijā iekļautie aksesuāri
Austiņu kabelis (apmēram 1,2 m, L formas apzeltīts stereo
minispraudnis) (1)
Austiņu kabelis (lineāra tālvadības pults un mikrofons) (apmēram
1,2 m, L veida apzeltīts četru dzīslu minispraudnis) (1)
Pārnēsāšanas somiņa (1)
Lietošanas pamācība (1)
* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
Kasutage kaablit nutitelefonidega.
Märkused
•• Kui ühendate toetuseta nutitelefonile, võib kaabli mikrofon mitte
töötada või helitugevuse tase on madal.
•• Ei garanteerita lineaarse kaugjuhtimispuldi ja mikrofoni talitlust
digitaalsete muusikamängijatega.
Mitmefunktsioonilise nupu kasutamine*
Vajutage üks kord, et vastata telefonikõnele, vajutage veel kord, et
lõpetada telefonikõne; vajutage, et taasesitada rada/peatada
taasesitust.
Saadavad iPhone toimingud
Brīdinājumi
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības labad
nelietojiet austiņas, kamēr vadāt automašīnu vai
braucat ar velosipēdu.
Rezerves austiņu polsterējumu varat pasūtīt pie tuvākā Sony
dīlera.
Eestikeelne
Kõrvaklappide kaabliga (lineaarne
kaugjuhtimispult ja mikrofon) ühilduvad
tooted
Stereo kõrvaklapid
HOIATUS
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke
seadet vihma ja niiskuse eest.
Voolulöögi riski vähendamiseks ärge avage korpust. Usaldage
remont ainult kvalifitseeritud teeninduse personalile.
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt
kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad annulleerida
õigused selle seadme kasutamiseks.
CE märgis kehtib ainult neis riikides, kus seda rakendatakse
seaduslikult, peamiselt EEA (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.
Nende kõrvaklappidega saate kasutada ainult komplektisolevaid
kõrvaklappide kaableid ja mudelile MDR-1A ettenähtud
kõrvaklappide kaableid (ei ole komplektis).
Tunnused
•• Alumiiniumkattega vedelkristallpolümeeride diafragmad
Diafragmadele suurepäraselt sobiv vedelkristallkile on kaetud
alumiiniumiga, tagamaks keskmiste ja kõrgete sageduste heli
moonutusteta tasakaalustatud ja eriti täpse taasesituse.
•• 40 mm HD draiver toetab kõrglahutust
•• Beat Response Control tehnoloogia
Kõrvaklappide akustiline port juhib õhuvoogu madalsageduste
edastamiseks ning optimeerib diafragma liikumist. Beat
Response Control tehnoloogia parendab madalsageduste heli
muid tunnuseid ning annab täpselt edasi rütmi.
•• Ergonoomilised kõrvaklappide polstrid
Kõrvaklappide polstrid on valmistatud drapeerimise teel, mis,
tänu uretaani elastsusele, võimaldab ergonoomilisel
konstruktsioonil täpselt sobituda pea kujuga. Täiustatud sobivus
väldib heli leket ning võimaldab kuulata võimsat madalsageduste
heli.
•• Hõlmav konstruktsioon
Eriliselt valmistatud polster, mis vähendab survet kõrvadele,
tagab akustilise isolatsiooni abil hõlmava tunde ning võimaldab
kuulata võimsat madalsageduste heli.
•• L/R kaabel eraldi maandamisega ülekoste vältimiseks
•• Hõbedaga kaetud OFC (hapnikuvaba vask) sooned
signaaliedastuse kadude vältimiseks
•• Lahtiühendatav kaabel
•• Vaiksed ühendused
SONY_LV_EE_LT_MDR-1A.indd 2
Üks kord vajutades taasesitab rada/peatab raja taasesituse
ühendatud iPhone`is. Kaks korda vajutades läheb üle järgmisele
rajale. Kolm korda vajutades läheb tagasi eelmisele rajale. Kauem
vajutades aktiveerib “VoiceOver**” funktsiooni (kui on saadaval).
Hoidke allavajutatult umbes kaks sekundit, et sissetulnud kõnet
tagasi lükata. Vabastades kinnitavad kaks helisignaali, et sissetulnud
kõne lükati tagasi.
* Nupu funktsioon võib erineda sõltuvalt nutitelefonist.
**“VoiceOver” funktsiooni saadavus sõltub iPhone`ist ja selle
tarkvara versioonist.
Tehnilised andmed
Kõrvaklapid
Tüüp:
Draiver:
suletud, dünaamiline
40 mm, kupli tüüpi
(CCAW helipool)
1500 mW (IEC*)
48 Ω 1 kHz juures
105 dB/mW
3 Hz – 100 000 Hz
umbes 225 g ilma kaablita
Maksimaalne lubatud võimsus:
Takistus: Tundlikkus: Sagedusala:
Kaal:
Mikrofon
Tüüp:
elektreet kondensaator
Suund: kõigesuunaline
Avatud vooluahela pinge tase: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektiivne sagedusala:
20 Hz – 20 000 Hz
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kõrvaklappide kaabel (umbes 1,2 m, L - kujuline kullatud stereo
minipistik) (1)
Kõrvaklappide kaabel (lineaarne kaugjuhtimispult ja mikrofon)
(umbes 1,2 m, L - kujuline kullatud neljasooneline minipistik) (1)
Kott kaasaskandmiseks (1)
Kasutusjuhend (1)
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta
eelneva hoiatuseta.
iPhone on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja
teistes riikides.
XperiaTM on Sony Mobile Communications AB kaubamärk.
AndroidTM ja Google PlayTM on Google, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Hoiatused
Valju heli võib kahjustada kuulmist. Ohutuse
tagamiseks ärge kasutage kõrvaklappe auto
juhtimise ajal või jalgrattaga sõites.
Lietuviškai
Stereofoninės ausinės
Daugiafunkcinio mygtuko naudojimas*
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.
Siekdami sumažinti srovės smūgio pavojų, neatidarykite
korpuso. Patikėkite visus remonto darbus tik kvalifikuotam
serviso specialistui.
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba
modifikacijos, kurie nėra tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo įrenginiu anuliavimo
priežastimi.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai įdiegtas,
pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.
Su šiomis ausinėmis galima naudoti tik komplektuojamus ausinių
kabelius ir modeliui MDR-1A skirtus ausinių kabelius (nekompl.).
Charakteristikos
•• Skystųjų kristalų polimerų diafragmos su aliuminiu padengimu
diafragmoms puikiai pritaikyta skystųjų kristalų plėvelė yra
padengta aliuminiu, kad būtų užtikrintas vidutinių ir aukštųjų
dažnių garso subalansuotas ir ypatingai tikslus atkūrimas be
iškrypimų.
•• 40 mm HD membrana remia aukštą skaidrumą
•• Beat Response Control technologija
Akustinis plyšys ausinių korpuse praleidžia oro srautą žemųjų
dažnių garso perdavimui ir optimizuoja diafragmos judėjimą.
Beat Response Control technologija pagerina žemųjų dažnių
garso perėjimo charakteristikas ir tiksliai atgamina ritmą.
•• Ergonomiškos ausinių pagalvėlės
Ausinių pagalvėlės yra pagamintos naudojant drapiravimą, kuris
leidžia ergonominei konstrukcijai teisingai prisitaikyti prie galvos
formos uretano elastingumo dėka. Pagerintas sąlytis pašalina
garso nuotėkį ir leidžia klausytis galingo žemųjų dažnių garso.
•• Apglėbianti konstrukcija
Specialiai pagamintos pagalvėlės, kurios mažina slėgį ausims,
akustinės izoliacijos dėka užtikrina apglėbiantį efektą, kuris
leidžia klausytis galingo žemųjų dažnių garso.
•• L/R kabelis su atskiru įžeminimu, kad būtų sumažinti kryžminiai
trukdžiai
•• Sidabru padengtos OFC (bedeguonio vario) gyslos, kad būtų
sumažinti signalo perdavimo praradimai.
•• Atjungiamas kabelis
•• Tylūs sujungimai
Su ausinių kabeliu (linijinis nuotolinio
valdymo pultas ir mikrofonas) suderinami
gaminiai
Naudokite kabelį kartu su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
•• Jeigu prijungsite prie nesuderinamo išmaniojo telefono,
įmanoma, neveiks kabelio mikrofonas arba garso lygis bus žemas.
•• Nėra garantuojamas linijinio nuotolinio valdymo pulto ir
mikrofono suderinamumas su skaitmeniniais muzikos grotuvais.
Prieinami iPhone veiksmai
Vieną kartą jį paspaudžiant, atkuriamas/sulaikomas takelio
atkūrimas prijungtu iPhone. Paspaudžiant jį du kartus, perjungiama
į sekantį takelį. Paspaudžiant jį tris kartus, perjungiama į ankstesnį
takelį. Ilgiau jį paspaudžiant, yra aktyvuojama “VoiceOver**” funkcija
(jeigu prieinama).
Laikykite paspaustą apytiksliai dvi sekundes, kad atmestumėte
įeinantį skambutį. Kai paleidžiate, du garso signalai patvirtina, kad
įeinantis skambutis yra atmestas.
* Mygtuko funkcija gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono.
**“VoiceOver” funkcijos prieinamumas priklauso nuo iPhone ir jo
programinės įrangos versijos.
Techniniai duomenys
Ausinės
Tipas:
uždaras, dinamiškas
Membrana:
40 mm, kupolo tipo (CCAW garso ritė)
Leistina maksimali galia: 1500 mW (IEC*)
Varža: 48 Ω prie 1 kHz
Jautrumas: 105 dB/mW
Dažnių diapazonas:
3 Hz – 100 000 Hz
Svoris:
apytiksliai 225 g be kabelio
Mikrofonas
Tipas:
elektreto kondensatorius
Kryptis: visų krypčių
Atviros grandinės įtampos lygis: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektyvus dažnių diapazonas:
20 Hz – 20 000 Hz
Komplektuojami priedai
Ausinių kabelis (apytiksliai 1,2 m, L formos paauksuotas
stereofoninis mini kištukas) (1)
Ausinių kabelis (linijinis nuotolinio valdymo pultas ir mikrofonas)
(apytiksliai 1,2 m, L tipo paauksuotas keturių gyslų mini kištukas) (1)
Nešiojimo dėklas (1)
Naudojimo instrukcija (1)
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, kuris yra registruotas JAV ir
kitose šalyse.
XperiaTM yra Sony Mobile Communications AB prekės ženklas.
AndroidTM ir Google PlayTM yra Google, Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
Įspėjimai
Garsus garsas gali pakenkti klausai. Saugumo
sumetimais nenaudokite ausinių, kai vairuojate
automobilį arba važiuojate dviračiu.
Atsargines ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas artimiausią
Sony platintoją.
Ja instalējat Smart Key lietotni* no Google PlayTM veikala, celiņu un
skaļuma vadību viedtālrunī varēs veikt ar vairāku funkciju taustiņu.
Kui installite Smart Key rakenduse* Google PlayTM poest, saate
radade ja helitugevuse juhtimist nutitelefonis teostada
mitmefunktsioonilise nupuga.
Jeigu įdiegiate Smart Key taikomąją programą* iš Google Play
parduotuvės, takelių ir garso lygio valdymą bus galima atlikti
naudojant daugiafunkcinį mygtuką.
TM
Kõrvaklappide varupolstreid saate tellida lähimalt Sony
edasimüüjalt.
Vieną kartą paspauskite, kad atsakytumėte į telefono skambutį, dar
kartą paspauskite, kad baigtumėte pokalbį telefonu; paspauskite,
kad atkurtumėte takelį/sulaikytumėte atkūrimą.
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
8/28/2014 8:49:24 PM
Download PDF

advertising