Sony | MDR-ZX610AP | Sony MDR-ZX610AP ZX610AP ausinės Naudojimo instrukcijos

LV7D
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Kā izmantot
Kuidas kasutada
Kaip naudoti
Vairāku funkciju taustiņš
Mikrofons
Ja instalējat Smart Key lietotni*
no Google PlayTM veikala,
celiņu un skaļuma vadību
viedtālrunī varēs veikt ar
vairāku funkciju taustiņu.
* Smart Key ir lietotne, kas
paredzēta XperiaTM
viedtālruņiem ar AndroidTM OS
4.0 un jaunāku
operētājsistēmu. Iespējams,
lietotne nebūs pieejama dažās
valstīs un/vai reģionos un to
nevarēs izmantot ar
neatbalstītiem viedtālruņu
modeļiem.
Mitme funktsiooni nupp
Mikrofon
Kui installite Smart Key
rakenduse* Google PlayTM
poest, saab radade ja
helitugevuse juhtimist
nutitelefonis teostada mitme
funktsiooni nupuga.
* Smart Key on rakendus, mis
on ettenähtud XperiaTM
nutitelefonidele AndroidTM
OS 4.0 ja uuema
operatsioonisüsteemiga.
Rakendus võib mitte olla
saadaval mõnes riigis ja/või
regioonis ning seda ei saa
kasutada toeta
nutitelefonide mudeliga.
Daugiafunkcinis mygtukas
Mikrofonas
Jeigu įdiegiate Smart Key
taikomąją programą* iš
Google PlayTM parduotuvės,
takelių ir garso lygio valdymą
bus galima atlikti naudojant
daugiafunkcinį mygtuką.
* Smart Key yra taikomoji
programa, kuri yra skirta
XperiaTM išmaniesiems
telefonams, naudojantiems
AndroidTM OS 4.0 arba
naujesnę operacinę sistemą.
Įmanoma, taikomoji
programa nebus prieinama
kai kuriose šalyse ir/arba
regionuose, ir jos nebus
galima naudoti su
neremiamais išmaniųjų
telefonų modeliais.
4-480-595-22(1)
MDR-ZX610AP
Latviski
Stereo austiņas
Savietojamās ierīces
Izmantojiet šo ierīci ar viedtālruņiem.
Piebildes
Ja pieslēdzat pie neatbalstīta viedtālruņa modeļa,
iespējams, nedarbosies šīs ierīces mikrofons vai
skaļuma līmenis būs zems.
Netiek garantēts, ka ierīce darbinās digitālos mūzikas
atskaņotājus.
••
••
Vairāku funkciju taustiņa izmantošana*
Vienreiz piespiediet, lai atbildētu uz telefonzvanu,
vēlreiz piespiediet, lai pabeigtu telefonsarunu;
piespiediet, lai atskaņotu celiņu/apturētu atskaņošanu.
Pieejamās iPhone darbības
Vienreiz to piespiežot, atskaņo/aptur celiņa
atskaņošanu pieslēgtajā iPhone. Divreiz to piespiežot,
pāriet pie nākamā celiņa. Trīsreiz to piespiežot, pāriet
pie iepriekšējā celiņa. Ilgāk to piespiežot, aktivizē
“VoiceOver**” funkciju (ja pieejama).
Turiet piespiestu apmēram divas sekundes, lai noraidītu
ienākošo telefonzvanu. Kad atbrīvojat, divi skaņas signāli
apstiprina, ka ienākošais zvans tika noraidīts.
* Taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.
** “VoiceOver” funkcijas pieejamība atkarīga no iPhone
un tās programmatūras versijas.
Tehniskie raksturlielumi
Austiņas
Tips: noslēgtas, dinamiskas (uzauss - supra-aural)/Dzinis:
40 mm, kupola tipa (CCAW skaņas spole)/Pieļaujamā
maksimālā jauda: 1000 mW (IEC*)/Pretestība: 40 Ω pie
1 kHz/Jutība: 104 dB/mW/Frekvenču diapazons: 6 Hz
– 25 000 Hz/Vads: apmēram 1,2 m, Y tipa, plakans/
Spraudnis: L formas apzeltīts četru dzīslu minispraudnis/
Svars: apmēram 170 g bez vada
Mikrofons
Korpuss: lineārs mikrofons/Tips: elektreta kondensators/
Vaļējās ķēdes spriegums: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)/
Efektīvo frekvenču diapazons: 20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt
mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un
citās valstīs.
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
SONY_LV_EE_LT_MDR-ZX610AP.indd 1
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
Brīdinājumi
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības
labad nelietojiet austiņas, kamēr vadāt
automašīnu vai braucat ar velosipēdu.
Rezerves austiņu polsterējumu varat pasūtīt pie
tuvākā Sony dīlera.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli
ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona)
valstīs.
Eestikeelne
Stereo kõrvaklapid
Ühilduvad seadmed
Kasutage seda seadet nutitelefonidega.
Märkused
Kui ühendate toeta nutitelefoni mudelile, võib mitte
töötada selle seadme mikrofon või helitugevuse tase
on madal.
Ei garanteerita, et seade käivitab digitaalseid
muusikamängijaid.
••
••
Mitme funktsiooni nupu kasutamine*
Vajutage üks kord, et vastata telefonikõnele, vajutage
veel kord, et lõpetada telefonikõne; vajutage, et
taasesitada rada/peatada taasesitust.
Saadavad iPhone toimingud
Üks kord vajutades taasesitab rada/peatab raja
taasesituse ühendatud iPhone`is. Kaks korda vajutades
läheb üle järgmisele rajale. Kolm korda vajutades läheb
tagasi eelmisele rajale. Kauem vajutades aktiveerib
“VoiceOver**” funktsiooni (kui on saadaval).
Hoidke allavajutatult umbes kaks sekundit, et sissetulnud
kõnet tagasi lükata. Vabastades kinnitavad kaks
helisignaali, et sissetulnud kõne lükati tagasi.
3/3/2014 11:50:32 AM
MDR-ZX610AP_CE7 [LV, EE, LT] 4-480-595-22(1)


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey


* Nupu funktsioon võib erineda sõltuvalt
nutitelefonist.
** “VoiceOver” funktsiooni saadavus sõltub iPhone`ist
ja selle tarkvara versioonist
Valju heli võib kahjustada kuulmist.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
kõrvaklappe auto juhtimise ajal või
jalgrattaga sõites.
Tehnilised andmed
Kõrvaklapid
Tüüp: suletud, dünaamilised (supra-aural)/Ajam:
40 mm, kupli tüüpi (CCAW helipool)/Maksimaalne
lubatud võimsus: 1000 mW (IEC*)/Takistus: 40 Ω
1 kHz juures/Tundlikkus: 104 dB/mW/Sagedusala:
6 Hz – 25 000 Hz/Juhe: umbes 1,2 m, Y tüüp, lame/
Pistik: L-kujuline kullatud neljasooneline minipistik/
Kaal: umbes 170 g ilma juhtmeta
Mikrofon
Korpus: lineaarne mikrofon/Tüüp: elektreet
kondensaator/Avatud ahela pinge: –40 dB (0 dB =
1 V/Pa)/Efektiivsete sageduste diapasoon: 20 Hz
– 20 000 Hz
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse
muuta eelneva hoiatuseta.
iPhone on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud
USAs ja teistes riikides.
XperiaTM on Sony Mobile Communications AB
kaubamärk.
AndroidTM ja Google PlayTM on Google, Inc.
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Prieinami iPhone veiksmai
Hoiatused
Kõrvaklappide varupolstreid saab tellida lähimalt
Sony edasimüüjalt.
CE märgistus kehtib ainult nendes riikides, kus see on
õiguslikult kasutusel, peamiselt EEA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
Lietuviškai
Stereofoninės ausinės
Suderinami įrenginiai
Naudokite šį įrenginį kartu su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
Jeigu prijungiate prie neremiamo išmaniojo telefono
modelio, įmanoma, šio įrenginio mikrofonas neveiks
arba garso lygis bus žemas.
Nėra garantuojama, kad įrenginys valdys
skaitmeninius muzikos grotuvus.
•
•
Daugiafunkcinio mygtuko naudojimas*
Vieną kartą paspauskite, kad atsakytumėte į telefono
skambutį, dar kartą paspauskite, kad baigtumėte
pokalbį telefonu; paspauskite, kad atkurtumėte takelį/
sulaikytumėte atkūrimą.
Vieną kartą jį paspaudžiant, atkuriamas/sulaikomas
takelio atkūrimas prijungtu iPhone. Paspaudžiant jį du
kartus, perjungiama į sekantį takelį. Paspaudžiant jį tris
kartus, perjungiama į ankstesnį takelį. Ilgiau jį
paspaudžiant, yra aktyvuojama “VoiceOver**” funkcija
(jeigu prieinama).
Laikykite paspaustą apytiksliai dvi sekundes, kad
atmestumėte įeinantį skambutį. Kai paleidžiate, du garso
signalai patvirtina, kad įeinantis skambutis yra atmestas.
* Mygtuko funkcija gali skirtis priklausomai nuo
išmaniojo telefono.
** “VoiceOver” funkcijos prieinamumas priklauso nuo
iPhone ir jo programinės įrangos versijos.
Techniniai duomenys
Ausinės
Tipas: uždaros, dinamiškos (ant ausų - supra-aural)/
Membrana: 40 mm, kupolo tipo (CCAW garso ritė)/
Leistina maksimali galia: 1000 mW (IEC*)/Varža: 40 Ω
prie 1 kHz/Jautrumas: 104 dB/mW/Dažnių diapazonas:
6 Hz – 25 000 Hz/Laidas: apytiksliai 1,2 m, Y tipas,
plokščias/Kištukas: L formos paauksuotas keturių gyslų
mini kištukas/Svoris: apytiksliai 170 g be laido
Mikrofonas
Korpusas: linijinis mikrofonas/Tipas: elektreto
kondensatorius/Atviros grandinės įtampa: –40 dB (0 dB
= 1 V/Pa)/Efektyvių dažnių diapazonas: 20 Hz
– 20 000 Hz
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti
pakeisti be išankstinio įspėjimo.
iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, kuris yra
registruotas JAV ir kitose šalyse.
XperiaTM yra Sony Mobile Communications AB prekės
ženklas.
AndroidTM ir Google PlayTM yra Google, Inc. prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai.
Įspėjimai
Garsus garsas gali pakenkti klausai.
Saugumo sumetimais nenaudokite
ausinių, kai vairuojate automobilį arba
važiuojate dviračiu.
Atsargines ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas
artimiausią Sony platintoją.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai
įdiegtas, pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.
©2014 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-ZX610AP.indd 2
3/3/2014 11:50:33 AM
MDR-ZX610AP_CE7 [LV, EE, LT]
4-480-595-22(1)
Download PDF

advertising