Sony | SVE1711C5E | Sony SVE1711C5E VAIO E Series 17 Гаранционни документи

4-426-917-41(1)
Разпоредби за
безопасност
и информация за
поддръжка
Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски
марки на съответните им собственици.
Съдържание
Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5
Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................13
Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................15
Ръководство за разпоредби за BLUETOOTH...............16
Гаранция...........................................................................17
Служби за техническа поддръжка на Sony..................23
3
Ръководство за безопасност/
разпоредби
Информация за компютър VAIO
Информация за безопасност
❑
Предупреждение! Този уред трябва да е заземен. (Без продуктите с 2-пинов
щепсел.)
❑
Изключването на компютъра чрез бутона
(захранване) не изключва
компютъра напълно от електрическата мрежа. За да го изключите напълно,
изключете адаптера за променлив ток или кабела за захранване от
електрическата мрежа. Контактът трябва да е поставен близо до оборудването
и да е лесно достъпен.
Отварянето или разглобяването на основното устройство или някои от
принадлежностите му поради каквато и да е причина може да доведе до
повреди, които не са обхванати от гаранцията.
За да избегнете токов удар, не отваряйте кутията. За обслужване се обръщайте
само към специалисти.
За да предотвратите опасността от пожар или токов удар, не излагайте
компютъра или принадлежностите му на дъжд или влага.
Не съединявайте накъсо металните полюси на батерията и не ги мокрете с
течности като вода, кафе или сок.
Места, изложени на пряка слънчева светлина, или нагреватели трябва да се
избягват. Вътрешното прегряване може да доведе до пожар или повреда на
уреда.
Не блокирайте изходните или входните вентилационни отвори, докато
компютърът работи.
Блокирането на вентилационните отвори води до ограничаване на въздушната
циркулация, което може да причини вътрешно прегряване, в резултат на което
се получава деформация на компютъра, неизправност или опасност от пожар.
Спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите адекватна въздушна
циркулация и нормална, надеждна работа.
❑ Не използвайте компютъра на повърхности, покрити с плат, например
килими, възглавници или одеяла, в близост до завеси или върху запрашени
повърхности, които могат да блокират вентилационните отвори. Винаги
използвайте компютъра върху плоски повърхности.
❑ Не използвайте компютъра и/или адаптера за променлив ток, ако са покрити
или увити в плат. Уверете се, че адаптерът за променлив ток работи в
чиста среда.
❑ Преди да поставите компютъра в чанта, се уверете, че е изключен или е в
режим на заспиване, както и че индикаторът на захранването е изключен.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
5
❑
❑
❑
❑
❑
6
Когато държите компютъра, се уверете, че сте изчакали, докато се охлади.
Повърхността около изходния вентилационен отвор може да е изключително
гореща.
Препоръчва се да не използвате компютъра върху скута си. Температурата на
основната на уреда може да се повиши при нормална работа и с времето може
да доведе до неудобство или изгаряния.
Избягвайте контакт на променливотоковия адаптер с кожата. Преместете
променливотоковия адаптер далеч от тялото си, ако се затопли или предизвиква
дискомфорт.
Това устройство също така е предназначено за ИТ системи за
енергоразпределение с междуфазово напрежение 230 V за потребители в
Норвегия.
Може да възникнe деформация в звука и картината, ако това устройство е
разположено близо до оборудване с електромагнитни излъчвания.
При разглеждане на 3D изображения
❑
❑
Уверете се, че следвате инструкциите в ръководствата, които съпровождат
компютъра VAIO, когато разглеждате 3D изображения.
Някои хора могат да изпитат дискомфорт (като например зрителна умора,
изтощение или гадене), докато гледат 3D видеоизображения или играят на
стереоскопични 3D игри. Sony препоръчва на всички потребители да правят
редовни почивки, докато гледат 3D видеоизображения или играят на
стереоскопични 3D игри. Дължината и честотата на необходимите почивки са
различни за различните хора. Трябва да решите кое е най-доброто за вас. Ако
изпитате дискомфорт, трябва да спрете да гледате 3D видеоизображения или
да играете на стереоскопични 3D игри, докато дискомфортът не изчезне;
консултирайте се с лекар, ако мислите, че е необходимо.
Също така трябва да се запознаете с ръководството с инструкции за всяко
друго устройство или софтуер, използван на този компютър.
Зрението на малките деца (особено на възраст под шест години) все още се
развива. Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар), преди да
позволите на малки деца да гледат 3D видеоизображения или да играят на
стереоскопични 3D игри. Възрастните трябва да наглеждат малките деца, за
да се уверят, че те следват гореописаните препоръки.
Само за преносими компютри VAIO
Проверете и спазвайте ограниченията на авиационните компании за използване
на безжична връзка.
Ако използването на безжични функции е забранено от авиационната компания,
изключете превключвателя WIRELESS на компютъра, преди да се качите на
самолета. Ако компютърът не е оборудван с превключвател WIRELESS, щракнете
с десен бутон върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите и изберете
опцията за изключване на всички безжични връзки. Ако се налага спешно да
изключите функцията за безжична връзка, изключете компютъра.
Радиовълните могат да предизвикат неизправност в оборудването на самолета,
което може да доведе до сериозен инцидент.
7
Предупреждение за лазера (за компютри VAIO с оптично
дисково устройство)
Оптичното дисково устройство на компютъра е класифицирано като CLASS 1 LASER
PRODUCT и отговаря на стандарта за безопасност при работа с лазерни изделия
IEC/EN 60825-1.
Внимание – Ремонтните дейности и поддържането в изправност на това оборудване
трябва да се извършват само от упълномощени техници на Sony. Неправилните
ремонтни дейности и използване могат да доведат до рискове за безопасността.
Внимание – Използването на контроли, настройки или изпълнението на различни от
описаните тук процедури може да доведе до опасно излагане на радиация.
За вградено оптично дисково устройство
Внимание – Клас 3B видимо и невидимо лазерно излъчване при отваряне. Избягвайте
пряко излагане на действието на лъча.
-
Максимална мощност: 390 μ W ( λ 650nm), 563 μ W ( λ 780nm), 39 μ W ( λ 405nm)
Отклонение на лъча: 0,6 ( λ 650nm), 0,45 ( λ 780nm), 0,85 ( λ 405nm)
Продължителност на импулса: Непрекъсната вълна
Предупреждение за лазера (за Серия SVZ131 и за компютри
VAIO с безжична лазерна мишка VGP-WMS21 или BLUETOOTH®
лазерна мишка VGP-BMS21)
Сериите SVZ131, VGP-WMS21 и VGP-BMS21 са класифицирани като CLASS 1 LASER
PRODUCTS и отговарят на стандарта за безопасност при работа с лазерни изделия
IEC/EN 60825-1(2007).
Внимание – Ремонтните дейности и поддържането в изправност на това оборудване
трябва да се извършват само от упълномощени техници на Sony. Неправилните
ремонтни дейности и използване могат да доведат до рискове за безопасността.
Внимание – Използването на контроли, настройки или изпълнението на различни от
описаните тук процедури може да доведе до опасно излагане на радиация.
За Серията SVZ131 можете да намерите показания по-долу знак от вътрешната
страна на отделението за батерията.
За Серията VGP-WMS21 можете да намерите показания по-долу знак от долната
страна на оборудването.
8
За Серията VGP-BMS21 можете да намерите показания по-долу знак от долната
страна на оборудването.
Преносими и настолни компютри VAIO с променливотокови
адаптери
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Преносимите компютри VAIO са създадени да работят само с оригинални
батерии на Sony. Поради тази причина, а и за да се гарантира безопасното
използване на преносимия компютър VAIO, трябва да се използват само
оригинални акумулаторни батерии на Sony.
Препоръчително е да използвате оригинален променливотоков адаптер на
Sony, предоставен от Sony за вашия продукт.
Този променливотоков адаптер е предназначен за използване само с ИТ
продукти. Не го използвайте за други цели. Ако захранващият кабел на
променливотоковия адаптер на компютъра е с щепсел с 3 щифта, уверете се,
че електрическата връзка е правилно заземена.
За да изключите компютъра напълно от напрежението на мрежата, изключете
променливотоковия адаптер от електрическата мрежа. Контактът трябва да е
поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
За да избегнете евентуална повреда и опасност от запалване на компютъра по
време на транспортиране, първо поставете доставените капачки на конекторите
и предпазители на отворите на съответните места и закрепете здраво батерията
в гнездото й, ако тя се сваля.
Никога не изваждайте батерията, докато компютърът се използва.
При пътуване до и в рамките на Съединените американски щати, имайте
предвид, че Министерство на транспорта на САЩ (DOT) наскоро публикува
нови разпоредби, които важат за пътници, пътуващи с литиево-метални и
литиево-йонни батерии.
За подробна информация посетете сайта
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
9
Само за настолни компютри VAIO
❑
❑
❑
❑
Настолните компютри VAIO са предназначени за използване само на закрито.
Някои модели се доставят с няколко специфични за отделни държави
захранващи кабели. Използвайте захранващия кабел, подходящ за
електрическите контакти във вашата държава.
За да изключите напълно настолния компютър VAIO от напрежението на
електрическата мрежа, изключете захранващия кабел от контакта.
Контактът трябва да е поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
Информация за нормативните разпоредби
С настоящото Sony декларира, че този продукт, без значение дали включва комплект
за безжична връзка – включително безжична клавиатура и/или безжична мишка,
и/или безжичен приемник, отговаря на основните изисквания и други сродни
разпоредби на директива 1999/5/EC на Европейския съюз.
За да получите копие от Декларацията за съвместимост с Директивата относно
радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване,
отидете на следния URL адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е тестван и отговаря на ограниченията, определени от директивата за
EMC за използване на кабели за връзка не по-дълги от 3 метра.
Преносими и настолни компютри VAIO с комплект за безжична
връзка
Условия на използване
В Норвегия не е разрешено използването на това радиопредавателно оборудване
в географска област с радиус от 20 км от центъра на Ню Олесунд, Свалбард.
Предпазни мерки при използване/изхвърляне
❑
10
За модели със сваляща се батерия
❑ Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от
производителя. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите
на производителя.
❑ При неправилно боравене с батериите, използвани в това устройство, те
може да доведат от опасност от пожар или изгаряния.
❑ Не чупете, не демонтирайте, не нагрявайте над 60°C (140°F) и не изгаряйте.
❑ Изхвърляйте използваните батерии незабавно по подходящ начин.
❑ Дръжте далеч от деца.
❑ Не съединявайте накъсо металните полюси на батерията и не ги мокрете
с течности като вода, кафе или сок.
❑ Не използвайте повредени литиево-йонни батерии или такива с течове.
❑ В някои области изхвърлянето на литиево-йонни батерии с битовите или
промишлени отпадъци може да е забранено. Използвайте подходяща
обществена система за сметосъбиране.
❑
❑
❑
За модели с литиево-йонни батерии (приложимо само в Германия)
Инструкции за изхвърлянето: Изхвърляйте само празни батерии в местата за
събиране в магазините или местната община. Батериите обикновено са празни,
ако устройството се изключи или покаже “Празна батерия” или след попродължителна работа с тези батерии устройството “вече не работи добре”.
С цел безопасност облепете полюсите на батерията с тиксо, например.
За модели с батерия на резервната памет
Вашият продукт е оборудван с вътрешна батерия за паметта, която не трябва да
се заменя по време на експлоатационния цикъл на продукта. При необходимост
от смяна на батерията се свържете с оторизиран център за сервизни
услуги/поддръжка на Sony.
За модели, използвани със сухи батерии
❑ Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от
производителя. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите
на производителя.
❑ В зависимост от модела някои принадлежности, захранвани от сухи батерии,
може да са включени в комплекта на вашия продукт. За поставяне на
батериите вж. ръководството с инструкции.
❑ Не използвайте повредени батерии или такива с течове.
❑ Батериите може да експлодират или да протекат, ако се презареждат
неправилно, ако се изхвърлят в огън, ако се смесят с други типове батерии
или се поставят неправилно.
❑ При неправилно боравене с батериите, те може да доведат от опасност от
пожар или изгаряния.
❑ Не демонтирайте, не нагрявайте над 60°C (140°F) и не изгаряйте.
❑ Изхвърляйте използваните батерии незабавно по подходящ начин.
❑ Дръжте далеч от деца.
❑ Не съединявайте накъсо металните полюси на батерията и не ги мокрете
с течности като вода, кафе или сок.
❑ Изхвърлете батерията по подходящ начин в края на експлоатационния й
цикъл.
❑ В някои области изхвърлянето на батерии с битовите или промишлени
отпадъци може да е забранено. Използвайте подходяща обществена
система за сметосъбиране.
11
Третиране на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни
със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Третиране на използвани батерии (приложимо в Европейския
Съюз и други европейски държави със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката
показва, че батерията, доставена с този продукт, не
трябва да се третира като домакински отпадък.
или
При някои батерии този символ се използва в
комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие
или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена),
тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте
стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по
безопасен начин изважда батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия
можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По въпроси за
сервизно обслужване или гаранция вж. адресите, представени в отделените
документи за сервизно обслужване или гаранция.
12
Инструкции за работа с Wireless LAN
(само за модели с вградени функции на безжична LAN)
Безжична LAN – информация за нормативните разпоредби
Продуктът безжична LAN е предназначено радиоустройство, използващо някой от
стандартите 802.11a/b/g/n на IEEE.
Според модела функцията за безжична LAN, вградена в този продукт, може да се
използва само в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция,
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция,
Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.
Условия на използване
Оборудването е предназначено за използване на разстояние, по-голямо от 15 мм
между LCD екрана и потребителя.
При използване на стандарта за безжична LAN IEEE 802.11b/g/n, могат да се избират
канали от 1 до 13 (2,4 ГХц … 2,4835 ГХц) за използване както на закрито, така и на
открито. За Франция, Италия и Норвегия обаче важат следните ограничения:
❑
Франция: При използване на продукта на закрито могат да се използват всички
канали без ограничения. На открито са разрешени само канали от 1 до 6. Това
означава, че при мрежа от равноправни компютри функцията за WLAN може да
се използва на открито само ако компютрите са настроени да комуникират по
разрешен канал (т.е. между 1 и 6). В инфраструктурен режим се уверете, че
точката за достъп е конфигурирана на канал от 1 до 6, преди настройване на
връзката.
❑
Италия: Използването на RLAN мрежа се управлява:
- по отношение на предоставяне за частно използване, съгласно законодателен
декрет № 259 от 1.8.2003 г. (“Кодекс на електронните комуникации”). В частност
чл. 104 указва кога е необходимо предварително получаване на официално
разрешение, а чл. 105 указва кога е разрешено безплатно използване;
- по отношение на предоставянето на обществен достъп на RLAN до
телекомуникационни мрежи и устройства с министерски декрет от 28.5.2003 г.,
съгласно внесената поправка, както и чл. 25 (официално разрешение за мрежи
и услуги на електронните комуникации) от кодекса на електронните
комуникации.
❑
Норвегия: Не е разрешено използването на това радиопредавателно
оборудване в географска област с радиус от 20 км от центъра на Ню Олесунд,
Свалбард.
13
При използване на функцията за безжична LAN IEEE 802.11а/n може да се избират
канали в честотен обхват от 5,15 ГХц до 5,35 ГХц и от 5,47 ГХц до 5,725 ГХц за
използване само на закрито. Освен това за Италия важат следните ограничения:
❑
Италия: Използването на RLAN мрежа се управлява:
- по отношение на предоставяне за частно използване, съгласно законодателен
декрет № 259 от 1.8.2003 г. (“Кодекс на електронните комуникации”). В частност
чл. 104 указва кога е необходимо предварително получаване на официално
разрешение, а чл. 105 указва кога е разрешено безплатно използване;
- по отношение на предоставянето на обществен достъп на RLAN до
телекомуникационни мрежи и устройства с министерски декрет от 28.5.2003 г.,
съгласно внесената поправка, както и чл. 25 (официално разрешение за мрежи
и услуги на електронните комуникации) от кодекса на електронните
комуникации;
- по отношение на предоставяне за частно ползване с министерски декрет от
12.07.2007 г.
В някои ситуации или среди използването на технологията на безжична LAN може
да е ограничено от собственика на сградата или от отговорни представители на
организацията, например на борда на самолети, в болници или в други среди, където
рискът от смущения с други устройства и услуги се възприема или определя като
опасен. Ако не сте сигурни за правилата, които важат за използването на
технологията на безжична LAN в определена организация или среда, ви подканваме
първо да попитате за разрешение, преди да я включите. Посъветвайте се с личния
си лекар или с производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри,
слухови апарати и др.) относно наличието на ограничения за използването на
технологията на безжична LAN.
Смущения
Ако оборудването причини опасни смущения на телевизионния сигнал, което може
да се определи, като се включва и изключва оборудването, потребителят се
приканва да опита да поправи смущенията по един или повече от следните начини:
преориентирайте или преместете приемащата антена, увеличете разстоянието
между подателя и получателя, посъветвайте се с продавача или с опитен радио
и телевизионен техник за помощ.
Отказване от отговорност
Sony не носи отговорност за каквито и да е радио или телевизионни смущения нито
за каквито и да е други нежелани ефекти поради неподходящ избор на канал от
страна на потребителя. Коригирането на смущения, причинени от подобен неправилен
избор на канал, е изцяло отговорност на потребителя.
14
Инструкции за работа с Wireless WAN
(само за модели с вградени функции за безжична WAN)
Предаване
UMTS/HSPA: 900/2100 МХц
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МХц
Условия на използване
Оборудването е предназначено за използване на разстояние, по-голямо от 15 мм
между LCD екрана и потребителя.
Не използвайте безжичната WAN в среда, чувствителна към радиосмущения, защото
това може да изложи на опасност вас и околните, и по-специално:
❑
В зони, където това е забранено по закон. Следвайте всички специални правила
и разпоредби и съблюдавайте всички знаци и бележки.
❑
Не използвайте безжичната WAN в зони с потенциално взривоопасна
атмосфера. Не използвайте безжичната WAN в бензиностанция или в
автосервиз, близо до депа за гориво (складове за гориво и места за
разпространение), химически заводи или места, където се провеждат
взривни дейности.
❑
Използването на безжична WAN не е разрешено в следните среди: в близост
до медицинско или животоподдържащо оборудване (в болници, частни клиники
и др.). Медицинското оборудване може да е чувствително към радиосмущения.
❑
В самолет, както приземен, така и по време на полет.
❑
По време на шофиране.
Отказване от отговорност
Способността на безжичните комуникации за предаване и приемане понякога може
да причини загуба или забавяне на данни. Това може да се дължи на разликата в
силата на радиосигналите, причинена от промени в характеристиките на пътя на
радиопредаването.
Sony не носи отговорност за никакви щети, причинени от забавяне или грешки в
предаването или получени чрез безжичната WAN данни, както и за неуспешното
предаване или приемане на такива данни чрез безжична WAN.
15
Ръководство за разпоредби за
BLUETOOTH
(само за модели с вградени BLUETOOTH функции)
Безжична BLUETOOTH® технология – информация за
нормативните разпоредби
Според модела функцията BLUETOOTH, вградена в този продукт, може да се
използва само в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция,
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция,
Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.
Предназначена за безжична комуникация с други BLUETOOTH устройства,
вътрешната BLUETOOTH технология работи с 2,4 ГХц честотна лента
(2,400 ГХц – 2,4835 ГХц).
В определени ситуации или среди използването на безжичната BLUETOOTH
технология може да бъде ограничено от собственика на сградата или отговорни
представители на организацията, като например на борда на самолети, в болници
или в други среди, където рискът от смущения с други устройства или услуги се
възприема или определя като опасен.
Ако не сте сигурни за правилата, които трябва да важат в определена организация
или среда, приканваме ви да поискате разрешение за използване на безжична
BLUETOOTH технология, преди да я включите. Посъветвайте се с личния си лекар
или с производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри, слухови
апарати и др.) относно наличието на ограничения за използването на безжична
BLUETOOTH технология.
Условия на използване
❑
❑
16
Франция: Функцията BLUETOOTH на този продукт трябва да се използва
изключително в закрити помещения. Всяка употреба на функцията BLUETOOTH
на този продукт на открито е забранена на територията на Франция. Уверете
се, че функцията BLUETOOTH на този продукт е деактивирана, преди да я
използвате на открито. (ART Decision 2002-1009, поправка с ART Decision
03-908, във връзка с ограниченията за употреба на радио честоти).
Норвегия: Не е разрешено използването на това радиопредавателно оборудване
в географска област с радиус от 20 км от центъра на Ню Олесунд, Свалбард.
Гаранция
ВАЖНО! Преди да бъдат извършени сервизни услуги на продукта и в случай,
че се наложи Sony да изтрие данни, трябва да архивирате съдържанието на
твърдия диск, включително всички съхранени данни или инсталиран софтуер.
Sony не носи отговорност за щети или загуба на програми, данни или друга
информация, съхранена на какъвто и да е носител или на която и да е част от
продукта.
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте продукт на Sony. Надяваме се, че ще сте доволни от
неговата употреба.
В случай че продуктът има нужда от гаранционен сервиз, се свържете с оторизиран
център за сервизни услуги/поддръжка на Sony (http://support.vaio.sony.eu/), с вашия
търговец или с представител на нашата мрежа от упълномощени сервизни центрове
(УСЦ) в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или други държави,
посочени в тази гаранция или придружаващи брошури. За да избегнете ненужно
неудобство, ви препоръчваме да прочетете внимателно документацията, преди да
потърсите гаранционно обслужване.
Гаранция
Тази гаранция е валидна за продукта на Sony, ако това е упоменато в брошурите,
придружаващи продукта, при условие че той е закупен в рамките на зоната на
гаранцията. С тази гаранция Sony гарантира, че продуктът няма да има дефекти в
материалите и изработката за период не по малък от ЕДНА ГОДИНА от датата на
покупка. За да разберете точния срок на валидност на гаранцията, вж. стр. 21 на
този документ или отидете на адрес http://support.vaio.sony.eu/. Компанията на Sony,
която предоставя и ще уважи тази гаранция е посочена в настоящата гаранция или в
придружаващите брошури под държавата, в която търсите гаранционно обслужване.
Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в продукта (към датата на
покупката), дължащ се на неправилни материали или неправилна изработка,
представител на Sony или на мрежата от упълномощени сервизни центрове в рамките
на зоната на гаранцията ще поправи или (по усмотрение на Sony) ще замени
безплатно продукта или дефектиралите му части според условията и ограниченията
по-долу. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни центрове
могат да заменят дефектирали продукти или части с нови или преработени продукти
или части. Всички заменени продукти и части стават собственост на Sony.
Условия
1
Гаранционно обслужване се предоставя само при представяне на оригиналната
фактура или касова бележка (с включена датата на покупка, името на модела
и името на търговеца) заедно с дефектиралия продукт в рамките на срока на
гаранцията. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни
центрове могат да откажат извършването на безплатно гаранционно
обслужване, ако тези документи не бъдат предоставени, ако са непълни или
нечетливи. Гаранцията няма да е валидна, ако името на модела или серийният
номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив.
17
18
2
За да избегнете щети или загуба/изтриване на сменяемите носители за
съхранение на данни или принадлежностите, трябва да ги премахнете, преди
да предадете продукта за гаранционно обслужване.
3
Тази гаранция не покрива транспортни разноски и рискове, свързани с
транспортирането на продукта от и до представител на Sony или мрежата от
упълномощени сервизни центрове.
4
Тази гаранция не покрива:
❑
периодична поддръжка и ремонт или замяна на части поради износване
❑
консумативи (компоненти, които се очаква да изискват периодична смяна по
време на експлоатационния срок на продукта, като например батерии). Обърнете
внимание, че чрез тази гаранция Sony гарантира, че батерията, предоставена
заедно с вашия продукт на Sony, няма да има дефекти в материалите и
изработката за период от 6 месеца от датата на покупка
❑
щети и дефекти, причинени от употреба, работа или експлоатация на продукта,
несъответстваща на нормалното използване за лични или домашни цели
❑
почистване на вътрешните компоненти на продукта
❑
щети или промени на продукта в резултат от неправилна употреба, включително:
❑
небрежност
❑
инциденти, прекомерна топлина, пожар, наводнение, течности, химикали,
прах, други вещества, неподходяща вентилация, разтърсване, вибрации,
токови удари, високо или нестандартно захранващо напрежение, радиация,
електростатично разреждане, включително светкавици, и други външни
фактори и въздействия
❑
експлоатация, водеща до физически, козметични или повърхностни щети,
промени на продукта или повреди на течнокристалните дисплеи
❑
неуспешно инсталиране, използване на продукта за цели, различни от
нормалното използване, или съгласно инструкциите на Sony за инсталация
и употреба
❑
несъблюдаването на инструкциите от ръководството за потребителя на
Sony
❑
несъблюдаването на инструкциите от разпоредбите за безопасност на Sony
❑
инсталиране или използване на продукта по начин, неотговарящ на
техническите изисквания и правилата за безопасност или стандартите на
държавата, в която е инсталиран или се използва
❑
заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е
предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер
❑
състоянието на или дефектите в системи, с които е използван или вграден
продуктът, различни от продуктите на Sony, предназначени за използване
със съответния продукт
❑
използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други
продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Sony
❑
ремонт или опит за ремонт от лица, които не са представители на Sony или
мрежата от упълномощени сервизни центрове
❑
настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие на Sony,
включително:
❑
надстройка на продукта, несъответстваща на спецификациите или
функциите, описани в ръководството с инструкции; или
❑
модификации на продукта с цел приспособяването му към национални или
местни технически изисквания или стандарти за безопасност в държави,
различни от тези, за които е проектиран и произведен продуктът
5
Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не
покрива софтуер (на Sony или друг производител), за който са предоставени
или важат лицензионни споразумения с краен потребител или отделни
гаранционни условия или изключения.
6
Бихме искали да ви уведомим, че ще заплатите такса за диагностика на
продукта, ако:
a) диагностиката на продукта, извършена от Sony или упълномощен сервизен
център на Sony, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване
на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
б) или ако продуктът ви работи нормално и не може да бъде установен дефект
в хардуера.
7
Правила за дефектни пиксели:
Допустимият брой дефектни пиксели на плоски дисплеи съгласно изискванията
на ISO 13406-2 е под 0,0005% от общия брой. Разделът “Горещи новини” в уеб
сайтa за поддръжка на VAIO (http://support.vaio.sony.eu/) включва тема “Правила
за дефектни пиксели”, която ви позволява да проверите правилата за дефектни
пиксели, приложими за вашия компютър VAIO.
8
Клауза 8 важи само за някои европейски държави. Свържете се с оторизиран
център за сервизни услуги/поддръжка на Sony за други въпроси:
В случай че сте поискали официално премахването на операционната система
на Microsoft®, всички ваши права, съгласно тези условия на гаранцията на Sony,
няма повече да важат за вашия VAIO компютър и ще се анулират. След
деинсталирането на операционната система на Microsoft®, Sony няма да носи
отговорност за правилното функциониране на какъвто и да е друг
предварително инсталиран софтуер, свързан с операционна система, различна
от тази на Microsoft®. В случай на връщане или умишлено действие за връщане,
засягащо даден VAIO компютър от същата категория продукти като вашия
VAIO компютър, вашият VAIO компютър повече няма да подлежи на проверка
от Sony.
19
Изключения и ограничения
С изключение на указаното по-горе, Sony не дава гаранции (изрични, подразбиращи
се, законови или други) относно продукта или придружаващ или основен софтуер
по отношение на качеството, производителността, точността, надеждността,
годността за определена цел и т.н. Ако това изключение не е разрешено или е
напълно разрешено от приложимия закон, Sony изключва или ограничава своите
гаранции само до максималната степен, допустима от приложимия закон. Всяка
отговорност, която не може да напълно да бъде изключена, се ограничава
(доколкото позволява приложимия закон) до срока на тази гаранция.
Единственото задължение на Sony в тази гаранция е да ремонтира или заменя
продукти съгласно условията на тази гаранция. Sony не носи отговорност за загуби
или щети, свързани с продукти, услуги, тази гаранция или други, включително
икономически или нематериални загуби – цената, платена за продукта – пропуснати
ползи, печалби, данни или използване на продукта или свързани с него продукти –
косвени, случайни или закономерни загуби или щети. Това важи независимо дали
загубата или щетата се отнася за:
❑
увреждане или нефункциониране на продукта или свързани с него продукти в
резултат на дефекти или недостъпност по време на престоя при представител
на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове, което е причинило
невъзможност за използване на продукта, загуба на време на потребителя или
прекъсване на бизнес дейността;
❑
неточност в производителността от продукта или свързани с него продукти;
❑
щети или загуба на софтуерни програми или сменяеми носители за съхранение
на данни; или
❑
заразяване с вируси и други причини.
Това важи за загуби и щети по силата на всяка правна наука, включително
небрежност и други закононарушения, нарушаване на договора, изрична или
подразбираща се гаранция и обективна отговорност (дори в случаите, когато
представители на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове са били
предупредени за възможността от възникване на такива щети).
За държави, в които приложимият закон забранява или ограничава изключването
на подразбираща се отговорност, Sony изключва или ограничава своята отговорност
само до границите, разрешени от приложимия закон. Например, някои държави не
разрешават изключване или ограничаване на щети, възникнали при небрежност,
груба небрежност, съзнателна недобросъвестност, измама или подобни действия.
Отговорността на Sony според тази гаранция няма да надвиши цената, заплатена
за продукта, но ако приложимият закон позволява само по-големи ограничения в
отговорността, те влизат в действие.
20
Запазване на вашите законни права
Потребителите имат законни права по силата на приложимите национални закони,
отнасящи се до продажбата на потребителски продукти. Гаранцията не нарушава
вашите законни права нито онези, които не могат да бъдат изключени или
ограничени, както и права спрямо лицето, от което сте закупили продукта. Можете
да отстоявате всички права, които имате, по свое усмотрение.
Sony Europe Limited,
Извършва търговска дейност под името Sony Belgium,
bijkantoor (клон) Sony Europe Limited.
Фирма, регистрирана към офиса за Англия и Уелс с официален адрес:
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Номер на регистрация на фирмата: 2422874
ДДС: BE0452161045
Местен адрес: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium
Гаранционен срок на Sony за нови продукти VAIO
Преносим и настолен компютър VAIO
Австрия
2 години гаранционен срок
Белгия
2 години гаранционен срок
България
2-годишен гаранционен период (важи само за модели CEM)
Германия
Модели, закупени от упълномощени търговци на Sony в Германия, се
регистрират на адрес www.sony.de/Garantie : 2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Гърция
2 години гаранционен срок
Дания
2 години гаранционен срок
Ирландия
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional
или Windows 7 Ultimate: 2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Испания
2 години гаранционен срок
Италия
2 години гаранционен срок
Казахстан
2 години гаранционен срок
Люксембург
2 години гаранционен срок
Нидерландия
2 години гаранционен срок
Норвегия
2 години гаранционен срок
Обединеното
кралство
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional
или Windows 7 Ultimate: 2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Полша
2 години гаранционен срок
Португалия
2 години гаранционен срок
Румъния
2 години гаранционен срок
Русия
2 години гаранционен срок
21
Гаранционен срок на Sony за нови продукти VAIO
22
Словакия
2 години гаранционен срок
Словения
2 години гаранционен срок
Турция
2-годишен гаранционен период (важи само за модели CEU)
Украйна
2 години гаранционен срок
Унгария
2 години гаранционен срок
Финландия
2 години гаранционен срок
Франция
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional
или Windows 7 Ultimate: 2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Чешка
република
2 години гаранционен срок
Швейцария
2 години гаранционен срок
Швеция
2 години гаранционен срок
Служби за техническа поддръжка на
Sony
Следпродажбена поддръжка на VAIO
Регистриране на продукта VAIO
Регистрирането е много важно за осигуряването на възможно най-доброто
обслужване, тъй като ни позволява да водим архив за вашата компютърна
конфигурация и всички контакти, които сте осъществили с нас през времето на
валидност на вашата гаранция. Освен това, това ни позволява автоматично да
предоставяме директен достъп на компютъра ви до информация или софтуерни
актуализации. Накратко, това ни позволява да персонализираме обслужването
според вашите нужди. Можете да регистрирате своя продукт VAIO на адрес
www.vaio.eu/register.
Тази опция изисква интернет връзка.
Достъп до услугите за техническа поддръжка на VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
На нашата базирана на модела страница ще намерите съответната информация
за използвания от вас модел на VAIO. Ако търсите актуализация на драйвер,
ще се показват само драйверите, създадени за вашия компютър VAIO. Освен
това нашият екип по поддръжката ще ви даде лесни за изпълнение насоки за
отстраняване на неизправности и документи с практическа информация според
най-често задаваните въпроси към центъра за връзка.
❑
Телефон
Силно ви препоръчваме да посетите страницата http://support.vaio.sony.eu/,
преди да се свържете с центъра за връзка, тъй като решението, което търсите,
вероятно вече е в нашата база знания.
Поддръжката на VAIO по телефона е достъпна от понеделник до петък,
в стандартното работно време за всяка отделна държава. За конкретното
работно време за вашата страна посетете http://support.vaio.sony.eu/.
23
По-долу ще откриете конкретните телефони. Подробности и актуализации могат да
се намерят в регистрационната информация, както и на нашия уеб сайт.
Когато се обаждате за съдействие на телефоните на VAIO, продиктувайте серийния номер на вашия
компютър. Серийният номер се намира отдолу, на задния панел, от вътрешната страна на задния панел
или в отделението за батерията на компютъра VAIO.
Номерата се актуализират периодично без уведомление.
Държава
Език
Телефонен номер
Австрия
Немски език
+43 179 56 73 33
Белгия
Нидерландски език
+32 2 7173218
Френски език
+32 2 7173219
България
Български език
+359 700 1 8246
Германия
Немски език
+49 180 577 67 76
Гърция
Гръцки език
+30 00800 4412 1496
Дания
Датски език
+45 70 112105
Ирландия
Английски език
+353 1 407 3040
Испания
Испански език
+34 914 534 087
Италия
Италиански език
+39 848 801 541
Казахстан
Руски език
+7 7272 714480
Кипър
Английски език
+357 800 91150
Люксембург
Френски език
+352 342 0808380
Нидерландия
Нидерландски език
+31 20 346 93 03
Норвегия
Норвежки
+47 231 62592
Обединеното кралство
Английски език
+44 870 240 24 08
Полша
Полски език
+48 0 801 382 462
Португалия
Португалски език
+351 808 201 174
Румъния
Румънски език
+40 213 138 872
Русия
Руски език
+7 8 800 700 0939
Словакия
Словашки език
+421 552 302 801
Турция
Турски език
+90 212 444 82 46
Украйна
Руски език
+380 443 908 246
Унгария
Унгарски език
+36 1 777 91 51
Финландия
Финландски език
+358 969 379 450
Франция
Френски език
+33 1 55 69 51 28
Чешка република
Чешки език
+420 2 4601 9146
Швейцария
Швеция
Немски език
+41 44 800 93 00
Френски език
+41 44 800 97 00
Шведски език
+46 858 769 220
За информация за контакт с други държави посетете http://support.vaio.sony.eu/.
24
Услуги за ремонт на хардуер на VAIO
Ако ви е необходима допълнителна информация за това как се предоставя тази
услуга, отидете на уеб сайта на VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). Въпреки че
по-голямата част от проблемите се разрешават по интернет или по телефона,
понякога решаването на даден проблем може да изисква намеса или ремонт.
Бихме искали да ви обърнем внимание на следните важни забележки, преди да
вземем вашия компютър VAIO:
❑
Тъй като вие носите отговорност за архивирането на вашите данни, от
изключително значение е да архивирате всички файлове от твърдия диск, тъй
като Sony не може да гарантира целостта на програми или данни на компютъра
по време на ремонтния процес.
❑
Не включвайте никакви принадлежности при транспортирането на основния
продукт, освен ако не получите специални указания за това.
❑
За извънгаранционен ремонт се заплаща стандартна такса, в случай че решите
да се откажете от ремонта.
❑
Предоставянето на адрес, телефонен номер и лице за контакт в работните
часове е задължително условие за осигуряване на успешна работа на нашия
куриер и административен отдел.
25
Въведете следната информация за вашия компютър VAIO. Информацията ще се
изисква, когато компютърът има нужда от ремонт.
Номер на модела и сериен номер:
Търговец и печат:
Дата на покупката:
Име и адрес на клиента:
26
Начална страница на поддръжка на VAIO
http://support.vaio.sony.eu/
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising