Sony | SA-CS910HT | Sony SA-CS910HT Naudojimo instrukcijos


4-535-418-11(2) (LT-LV-EE)
Centrinis
Centrālais
Keskosa
Priekinis (kairysis)
Priekšējais (kreisais)
Eesmine (vasem)
Garsiakalbių sistema
Aktyvusis žemųjų dažnių garsiakalbis
Skaļruņu sistēma
Aktīvais zemfrekvenču skaļrunis
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Kasutusjuhend
EE
Erdvinio garso (kairysis)
Ieskaujošās skaņas (kreisais)
Ruumiline heli (vasem)
Priekinis (dešinysis)
Priekšējais (labais)
Eesmine (parem)
Erdvinio garso (dešinysis)
Ieskaujošās skaņas (labais)
Ruumiline heli (parem)
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Zemfrekvenču skaļrunis
Basskõmistaja
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti
kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad jį būtų
galima perdirbti. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija,
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas,
ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui šiuo adresu:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Atsargumo priemonės
Apie montavimą
 Nemontuokite garsiakalbių nuožulnioje padėtyje.
 Nestatykite garsiakalbių vietose, kuriose:
 itin karšta ar šalta;
 daug dulkių ar nešvarumų;
 labai drėgna;
 gaminį veiktų vibracija;
 gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai;
 netoli magnetinių kortelių (kredito kortelių,
elektroninių bilietų ir kt.).
Magnetinės kortelės gali būti sugadintos dėl
garsiakalbių įrenginiuose esančių magnetų;
 netoli televizorių.
Garsiakalbiai neapsaugoti nuo magnetinio
lauko.
Todėl jei garsiakalbius naudojate su CRT
televizoriais, televizoriaus ekrane spalvos
gali pasikeisti.
 Gera ventiliacija būtina, kad žemųjų dažnių
garsiakalbis neperkaistų. Žemųjų dažnių
garsiakalbį pastatykite vietoje, kurioje gera oro
cirkuliacija. Nelaikykite žemųjų dažnių garsiakalbio
ant minkštų paviršių ar arti sienos, nes gali būti
uždengta gale esanti ventiliacijos anga.
 Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, išteptų alyva,
poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbį dėkite
atsargiai, nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba
pakisti jų spalva.
 Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į žemųjų
dažnių garsiakalbio kampus.
Apie korpuso valymą
Korpusą valykite minkštu, lengvai vandeniu
sudrėkintu audiniu. Nenaudokite jokios šiurkščios
šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
alkoholio ar benzino.
Jei kilo su žemųjų dažnių garsiakalbiu
susijusių klausimų ar problemų, neaptartų
šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Garsiakalbių vietos
parinkimas ()
Visi garsiakalbiai turėtų būti atsukti
į klausymosi padėtį. Norėdami išgauti
geresnį erdvinio garso efektą, visus
garsiakalbius statykite tuo pačiu atstumu
nuo klausymo vietos.
Garsiakalbius statykite, kaip nurodyta
toliau.
Priekiniai garsiakalbiai: tinkamas atstumas
iki kairiosios ir dešiniosios televizoriaus pusių.
Žemųjų dažnių garsiakalbis: bet kurioje
televizoriaus pusėje.
Centrinis garsiakalbis: priešais televizorių.
Erdvinio garso garsiakalbiai: atsižvelgiant
į patalpos apstatymą. Erdvinio garso
garsiakalbius galima pastatyti šiek tiek
už klausymosi padėties.
 Prieš naudodami sistemą įsitikinkite, kad darbinė
sistemos įtampa atitinka vietinio maitinimo
tiekimo įtampą.
 Atjunkite žemųjų dažnių garsiakalbį nuo sieninio
elektros lizdo, jei ketinate jo nenaudoti ilgą laiką.
Norėdami atjungti laidą, ištraukite jį laikydami
už kištuko. Niekada netraukite už laido.
 Jei į sistemą patektų skysčio arba koks nors
daiktas, atjunkite sistemos maitinimo laidą ir
prieš toliau eksploatuodami duokite sistemą
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
 Žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės
maitinimo laidą galima pakeisti tik reikalavimus
atitinkančioje taisykloje.
Naudojimas
 Garsiakalbių sistemai netinka maitinimas, kurio
galia vatais nuolat viršija maksimalią sistemos
įvesties galią.
 Netinkamai nustačius garsiakalbių jungčių
poliškumą, bosų tonai bus silpni, o įvairių
instrumentų padėtis – neaiški.
 Garsiakalbių gnybtuose susilietus neizoliuotiems
garsiakalbių laidams gali įvykti trumpasis
jungimas.
 Prieš jungdami išjunkite stiprintuvą, kad
nepažeistumėte garsiakalbių sistemos.
 Garsumo lygis neturėtų būti toks aukštas,
kad garsas būtų iškraipomas.
 Garsiakalbių grotelių nuimti negalima.
Nebandykite nuimti garsiakalbių sistemos grotelių.
Bandydami jas nuimti galite pažeisti garsiakalbį.
1
Pasiruoškite garsiakalbių užpakalinėje
dalyje esančias ertmes atitinkančius
varžtus (nepridedami).
2
Priveržkite varžtus prie sienos. Varžtai
turi išsikišti 7–10 mm.
3
Pakabinkite garsiakalbius ant varžtų.
Pastabos
 Naudokite varžtus, tinkamus pagal sienos
medžiagą ir stiprumą. Tinko plokštės siena yra
itin trapi, todėl varžtus tvirtai įsukite į siją ir
priveržkite prie sienos. Garsiakalbius montuokite
ant vertikalios ir plokščios sienos tose vietose,
kur ji sustiprinta.
 Jei reikia informacijos apie sienos medžiagą
arba nežinote, kokius varžtus naudoti, klauskite
varžtų pardavėjo arba montuotojo.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus
arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo,
nepakankamo sienos stiprumo arba netinkamo
varžtų įsukimo, stichinių nelaimių ir t. t.
Sistemos prijungimas ()
Prieš sujungdami būtinai išjunkite stiprintuvo
ir žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimą.
Priekinį, centrinį ir erdvinio garso
garsiakalbius sujunkite su stiprintuvo
garsiakalbio išvesties gnybtais ir prijunkite
prie stiprintuvo žemųjų dažnių garsiakalbio
lizdo LINE IN ().
Erdvinio garso garsiakalbius prijunkite ilgu
garsiakalbių laidu, o priekinį ir centrinį –
trumpu garsiakalbių laidu. Žemųjų dažnių
garsiakalbį prie stiprintuvo prijunkite
naudodami pateiktą garso kabelį.
Pastabos ()
 Įsitikinkite, kad teigiami (+) ir neigiami
garsiakalbių (–) gnybtai atitinka atitinkamus
teigiamus (+) ir neigiamus (–) stiprintuvo gnybtus.
 Įsitikinkite, kad viskas sujungta patikimai.
Garsiakalbių gnybtuose susilietus neizoliuotiems
garsiakalbių laidams gali įvykti trumpasis
jungimas.
 Išsami informacija apie stiprintuvo jungtis
pateikiama prie stiprintuvo pridedamoje
naudojimo instrukcijoje.
Patarimai
Garsiakalbį statykite ant plokščio, horizontalaus
paviršiaus.
 Juodi arba juodai dryžuoti laidai yra neigiamo (–)
poliškumo. Jie turi būti jungiami prie neigiamų (–)
garsiakalbio gnybtų.
 Jei stiprintuve nėra lizdų MONO OUT, MIX OUT,
taip pat išvesties lizdų SUBWOOFER arba
SUPER WOOFER, stiprintuvo garsiakalbio
jungtis sujunkite su jungtimis SPEAKER IN.
 Jei norite naudoti funkciją „Dolby Pro Logic“ kartu
su žemųjų dažnių garsiakalbiu, negalima prijungti
CENTER išvesties lizdo. Naudojant kai kuriuos
„Dolby Pro Logic“ režimus bosas neišvedamas.
 Jeigu stiprintuvo išvesties lygis nepakankamas,
garsas gali būti nepakankamai stiprus. Tokiu
atveju stiprintuvo garsiakalbio jungtis prijunkite
tiesiai prie žemųjų dažnių garsiakalbio jungčių
SPEAKER IN.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
montavimas
Įtampos ieškiklio nustatymas
(tik modeliuose su įtampos
ieškikliu) ()
Norėdami, kad būtų geriau atkurtas bosas,
žemųjų dažnių garsiakalbį rekomenduojame
montuoti ant kietų grindų, kad būtų mažai
tikėtinas rezonansas.
Pakankamai galingai bosą atkurti galite ir
vienu žemųjų dažnių garsiakalbiu. Vis dėlto,
jeigu naudosite keletą žemųjų dažnių
garsiakalbių, galite dar efektyviau atkurti
galingą bosą.
Pastabos
 Žemųjų dažnių garsiakalbį visada montuokite
vertikaliai, keletą centimetrų nuo sienos.
 Ant žemųjų dažnių garsiakalbio nestatykite
jokių objektų ir ant jo nesisėskite.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbis montuojamas
kambario centre, bosas gali būti gerokai
susilpnintas. Taip nutinka dėl kambaryje
atsirandančios stovinčiosios bangos įtakos.
Jeigu taip nutiko, žemųjų dažnių garsiakalbį
patraukite iš kambario centro arba pašalinkite
stovinčiosios bangos priežastį, prie sienos
pastatydami knygų lentyną ar pan.
Patikrinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio
galiniame skydelyje esantis įtampos ieškiklis
nustatytas vietinei maitinimo linijos įtampai.
Jei ne, ieškiklį atsuktuvu nustatykite į teisingą
padėtį prieš kintamosios srovės maitinimo
laidą prijungdami prie sienos elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo
laido prijungimas
 Žemųjų dažnių garsiakalbio ir stiprintuvo
kintamosios srovės maitinimo laidus
prijunkite prie sieninio elektros lizdo.
 Įsitikinkite, kad prieš įkišdami ar
ištraukdami bet kurį maitinimo laidą
išjungėte žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimą.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo
aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet
ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu,
aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu
(piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas
risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu
iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu
pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla
tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet
ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces
darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno
kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no
maiņstrāvas rozetes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei,
tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota
pat tad, ja ir izslēgta.
Šis apzīmējums lietotāju brīdina par
neizolēta bīstama sprieguma klātbūtni
produkta korpusā, kas varētu būt
pietiekami liels, lai pastāvētu strāvas trieciena
gūšanas risks.
Šis apzīmējums lietotāju brīdina par svarīgu
lietošanas un uzturēšanas (apkopes)
instrukciju esamību ierīces komplektācijā
iekļautajā literatūrā.
Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir
jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī
produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi
saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par
apkopi vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa
vai garantijas dokumentos norādītās adreses.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
 Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai tās darba
spriegums atbilst vietējam barošanas avotam.
 Ja zemfrekvenču skaļruni ilgāku laiku
neizmantosit, atvienojiet to no sienas rozetes.
Lai atvienotu vadu, velciet to, satverot aiz
kontaktdakšas. Nekad nevelciet pašu vadu.
 Ja kāds šķidrums vai ciets priekšmets nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmas barošanas vadu
un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to
pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
 Zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas
vads ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.
Par darbību
 Nedarbiniet skaļruņu sistēmu, ilgstoši pieslēdzot
to barošanas avotam, kas pārsniedz sistēmas
maksimālo ieejas jaudu.
 Ja skaļruņu savienojumiem būs nepareiza
polaritāte, basu toņi būs vāji, bet dažādiem
instrumentiem nebūs skaidri izteikta izvietojuma.
 Ja pie skaļruņu spailēm saskaras atkailināti
skaļruņu vadi, var rasties īssavienojums.
 Pirms savienošanas izslēdziet pastiprinātāju,
lai izvairītos no skaļruņu sistēmas bojāšanas.
 Samaziniet skaļuma līmeni, ja skaņa tiek kropļota.
 Skaļruņa dekoratīvo režģi nevar noņemt.
Nemēģiniet noņemt dekoratīvo režģi no skaļruņu
sistēmas. Mēģinot to noņemt, var sabojāt skaļruni.
Kad ieslēdzat vai izslēdzat pastiprinātāju
vai citu iekārtu
Sumažinkite stiprintuvo garsumą iki minimumo.
Padelių tvirtinimas ()
Samaziniet pastiprinātāja skaļumu līdz minimumam.
Jei norite išvengti žemųjų dažnių
garsiakalbio gedimo
Garsiakalbių apačioje pritvirtinkite pateiktus
padelius, kad garsiakalbiai būtų stabilesni ir
neslidinėtų. Prie žemųjų dažnių garsiakalbio
pritvirtinkite dideles pėdeles, o prie kitų
garsiakalbių – mažas.
Lai izvairītos no zemfrekvenču skaļruņa
sabojāšanas
Priekinį ir erdvinio garso garsiakalbius galite
primontuoti prie sienos.
Prieš montuodami garsiakalbius prie sienos,
prijunkite jų laidus.
4,6 mm
10 mm
Ertmė priekinio ir erdvinio garso garsiakalbių užpakalinėse dalyse
Caurums priekšējo un ieskaujošās skaņas skaļruņu aizmugurē
Auk eesmiste ja ruumilise heli kõlarite tagaküljel


Trumpas
Īss
Lühike
Ilgas
Garš
Pikk
Surinkimas
Erdvinio garso garsiakalbių
montavimas ant sienos ()
Ertmė priekinio ir erdvinio garso garsiakalbių
užpakalinėse dalyse
Caurums priekšējo un ieskaujošās skaņas
skaļruņu aizmugurē
Auk eesmiste ja ruumilise heli kõlarite tagaküljel
daugiau kaip 4 mm
vairāk par 4 mm
üle 4 mm
7–10 mm

Priekinis (kairysis)
Priekšējais (kreisais)
Eesmine (vasem)
Ilgas
Garš
Pikk
Kai įjungiate arba išjungiate stiprintuvą
ar kitą įrangą
 Būkite atsargūs nustatydami stiprintuvo garsumo
valdymo nuostatas, kad nebūtų nustatyta per
didelė įvesties galia.
 Nebandykite atidaryti korpuso ar pašalinti
garsiakalbio įrenginių bei tinklų.
 Nei specialiai, nei netyčia nespauskite nuo dulkių
apsaugančio dangtelio.
-3
10 mm
Jungčių SPEAKER IN/OUT neprireiks.
Spailes SPEAKER IN/OUT netiks lietotas.
Liideseid SPEAKER IN/OUT ei kasutata.
Latviski
Pastaba
Sauga
Centrinis
Centrālais
Keskosa
Stiprintuvas
Erdvinio garso
Erdvinio garso
Pastiprinātājs
(dešinysis)
(kairysis)
Võimendi
Ieskaujošās skaņas
Ieskaujošās skaņas
(labais)
(kreisais)
Ruumiline heli (parem)
Ruumiline heli (vasem)
Lietuvių
Šis simbolis skirtas vartotojui perspėti apie
neizoliuotą pavojingą įtampą gaminio
viduje, kuri gali būti pakankamo stiprumo,
kad asmenims kiltų elektros smūgio pavojus.
Šis simbolis skirtas vartotojui perspėti,
kad kartu su prietaisu pateikiamuose
dokumentuose yra svarbių naudojimo
ir techninės priežiūros instrukcijų.
Padeliai (dideli (skirti žemųjų dažnių
garsiakalbiui) / maži (skirti kitiems
garsiakalbiams))
Paliktņi (lieli (zemfrekvenču skaļrunim),
mazi (pārējiem skaļruņiem))
Jalapadjad (suured (basskõmistaja
jaoks) / väikesed (teiste kõlarite jaoks))
Trumpas
Īss
Lühike
SA-CS910HT
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant prietaiso nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite skysčio
pripildytų daiktų, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui atjungti
nuo elektros tinklo, todėl įrenginį reikia prijungti
prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros
lizdo.
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios
srovės lizdo.
daugiau kaip 30 mm
vairāk par 30 mm
üle 30 mm
-2
LINE IN
© 2014 Sony Corporation
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros
smūgio pavojų, apsaugokite šį aparatą
nuo lietaus arba drėgmės.
Varžtas (nepridedamas)
Skrūve (komplektācijā nav iekļauta)
Kruvi (pole kaasas)
Pavyzdys
Piemērs
Näide
Priekinis (dešinysis)
Priekšējais (labais)
Eesmine (parem)
Trumpas
Īss
Lühike
ĮSPĖJIMAS
-1
4,6 mm

Kõlarisüsteem
Aktiivne basskõmistaja

Žemųjų dažnių garsiakalbis
Zemfrekvenču skaļrunis
Basskõmistaja
 Uzmanieties, iestatot pastiprinātāja skaļuma
vadību, lai izvairītos no pārmērīgas ieejas jaudas.
 Nemēģiniet atvērt korpusu vai noņemt skaļruņu
blokus un vadus.
 Nekādā gadījumā nespiediet putekļu vāciņu.
Eesti keel
Par uzstādīšanu
 Neuzstādiet skaļruņus slīpi.
 Nenovietojiet skaļruņus vietā, ja tā ir:
 pārmērīgi karsta vai auksta;
 putekļaina vai netīra;
 ļoti mitra;
 pakļauta vibrācijām;
 pakļauta tiešai saules gaismai;
 magnētisko karšu (kredītkartes, sabiedriskā
transporta kartītes u.c.) tuvumā;
Skaļruņu ierīcē esošo magnētu dēļ iespējama
magnētisko karšu atteice.
 televizoru tuvumā.
Skaļruņi nav magnētiski ekranēti.
Tāpēc, ja skaļruņus izmantosit CRT televizoru
tuvumā, televizora ekrānā notiks krāsu
apēnošana.
 Laba ventilācija ir nepieciešama, lai nepieļautu
zemfrekvenču skaļruņa iekšēju uzkaršanu.
Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vietā ar
piemērotu gaisa cirkulāciju. Nenovietojiet
zemfrekvenču skaļruni uz mīkstas virsmas
vai pārāk tuvu sienai, jo šādi var aizsprostot
aizmugurē esošo ventilācijas atveri.
 Uzmanieties, ja skaļruni novietojat uz īpaši
apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) grīdas,
jo iespējama notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
 Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās
savainošanās pret zemfrekvenču skaļruņa stūriem.
1
Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav
iekļautas), kas atbilst skaļruņu aizmugurē
esošajam caurumam.
2
Ieskrūvējiet skrūves sienā. Jābūt 7–10 mm
lielam skrūvju izvirzījumam.
3
Uzkariniet skaļruņus uz skrūvēm.
Piezīmes
 Izmantojiet sienas materiālam un izturībai
piemērotas skrūves. Ģipškartona plākšņu siena
ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet
sijā vai ieskrūvējiet tās nesošajā sienā. Uzstādiet
skaļruņus pie vertikālas un līdzenas sienas vietā,
kur izmantota armatūra.
 Lai saņemtu informāciju par piemēroto sienas
materiālu vai izmantojamajām skrūvēm,
sazinieties ar skrūvju veikalu vai uzstādītāju.
 Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem,
ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepietiekama
sienas izturība vai neatbilstošu skrūvju
izmantošana, dabas katastrofa u.c.
Sistēmas pievienošana ()
Par korpusa tīrīšanu
Tīriet korpusu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet
samitrināta ūdenī. Nelietojiet nekādus abrazīvus
materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti
jautājumi vai problēmas saistībā ar
zemfrekvenču skaļruni, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
Skaļruņu izvietošana ()
Ikvienam skaļrunim jābūt pavērstam pret
klausīšanās vietu. Vislabāko ieskaujošās
skaņas efektu var panākt, visus skaļruņus
uzstādot vienādā attālumā no klausīšanās
vietas.
Novietojiet skaļruņus šādi:
Priekšējie skaļruņi: piemērotā attālumā
pa kreisi un pa labi no televizora.
Zemfrekvenču skaļrunis: jebkurā
televizora pusē.
Centrālais skaļrunis: televizora priekšpusē.
Ieskaujošās skaņas skaļruņi: atkarīgs no
telpas konfigurācijas. Ieskaujošās skaņas
skaļruņus var novietot mazliet aiz
klausīšanās vietas.
Piezīme
Noteikti novietojiet skaļruni uz plakanas,
horizontālas virsmas.
Zemfrekvenču skaļruņa
uzstādīšana
Lai panāktu labāku basu atveidi,
zemfrekvenču skaļruni ieteicams novietot
uz stingras grīdas, kur nevarētu rasties
rezonanse.
Viens zemfrekvenču skaļrunis ļauj iegūt
pietiekami spēcīgu basu atveidi. Tomēr,
izmantojot divus zemfrekvenču skaļruņus,
varat iegūt vēl efektīvāku spēcīgu basu
atveidi.
Piezīmes
 Zemfrekvenču skaļruni vienmēr uzstādiet vertikāli,
saglabājot dažu centimetru atstarpi no sienas.
 Nelieciet uz zemfrekvenču skaļruņa priekšmetus,
kā arī nesēdiet uz tā.
 Ja zemfrekvenču skaļrunis tiek novietots telpas
centrā, iespējama ievērojama basu pavājināšanās.
Tā iemesls ir telpas stāvviļņa ietekme. Ja tā notiek,
pārvietojiet zemfrekvenču skaļruni prom no telpas
centra vai novērsiet stāvviļņa rašanos, pie sienas
novietojot grāmatplauktu vai kā citādi.
Montāža
Paliktņu pievienošana ()
Skaļruņu apakšdaļai noteikti pievienojiet
komplektācijā iekļautos paliktņus, lai
stabilizētu skaļruņus un novērstu to slīdēšanu.
Pievienojiet lielākos paliktņus zemfrekvenču
skaļrunim, bet mazākos paliktņus — pārējiem
skaļruņiem.
Ieskaujošās skaņas skaļruņu
piestiprināšana pie sienas ()
Varat uzstādīt priekšējos un ieskaujošās
skaņas skaļruņus uz sienas.
Pirms skaļruņus piestiprināt pie sienas,
pievienojiet tiem skaļruņa vadu.
Pirms veicat jebkādu savienošanu, izslēdziet
pastiprinātāja un zemfrekvenču skaļruņa
barošanu.
Priekšējos, centrālo un ieskaujošās skaņas
skaļruņus savienojiet ar pastiprinātāja
skaļruņu izejas spailēm un izmantojiet
zemfrekvenču skaļruņa () ligzdu LINE IN,
lai izveidotu savienojumu ar pastiprinātāju.
Noteikti izmantojiet garo skaļruņu vadu, lai
pievienotu ieskaujošās skaņas skaļruņus, un
īso skaļruņu vadu, lai pievienotu priekšējos
skaļruņus un centrālo skaļruni. Izmantojiet
komplektācijā iekļauto audio savienotāja
vadu, lai zemfrekvenču skaļruni savienotu
ar pastiprinātāju.
Piezīmes ()
 Pārliecinieties, vai skaļruņu plus (+) un mīnus (–)
spailes ir savienotas ar atbilstošajām
pastiprinātāja plus (+) un mīnus (–) spailēm.
 Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir cieši. Ja pie
skaļruņu spailēm saskaras atkailināti skaļruņu
vadi, var tikt izraisīts īssavienojums.
 Detalizētu informāciju par pastiprinātāja
savienojumiem skatiet pastiprinātāja
komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Padomi
 Melnajiem vai melnajiem svītrainajiem vadiem ir
mīnus (–) polaritāte, un tie jāsavieno ar skaļruņa
mīnus (–) spailēm.
 Ja jūsu pastiprinātājam nav ligzdas MONO OUT,
ligzdas MIX OUT, izejas ligzdas(-u) SUBWOOFER
vai izejas ligzdas(-u) SUPER WOOFER, tā vietā
savienojiet skaļruņa spailes ar spailēm
SPEAKER IN.
 Ar zemfrekvenču skaļruni nevar savienot
izejas ligzdu CENTER, lai izmantotu funkciju
Dolby Pro Logic. Dažos Dolby Pro Logic režīmos
basu skaņa netiek izvadīta.
 Ja pastiprinātāja izejas līmenis nav pietiekami liels,
skaņa var nebūt pietiekami skaļa. Šādā gadījumā
savienojiet pastiprinātāja skaļruņu spailes tieši
ar zemfrekvenču skaļruņa spailēm SPEAKER IN.
Sprieguma selektora iestatīšana
(tikai modeļiem, kas aprīkoti ar
sprieguma selektoru) ()
Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa
aizmugures panelī esošais sprieguma
selektors ir iestatīts atbilstoši vietējās strāvas
līnijas spriegumam. Ja nav, iestatiet selektoru
pareizajā stāvoklī, izmantojot skrūvgriezi,
pirms maiņstrāvas barošanas vadu
pievienojat sienas rozetei.
Maiņstrāvas barošanas vada
pievienošana
 Zemfrekvenču skaļruņa un pastiprinātāja
maiņstrāvas barošanas vadu savienojiet
ar sienas rozeti.
 Pirms pievienojat vai atvienojat jebkuru
barošanas vadu, pārliecinieties, vai
zemfrekvenču skaļrunim ir izslēgta
strāvas padeve.
HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks
hoidke seadet eemal vihmast või
niiskusest.
Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava
ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise
leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage
seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid
ega seadmele vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti
juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti.
Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage
põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.
Ärge paigaldage seadet suletud kohta, näiteks
raamaturiiulile või sisseehitatud kappi.
Seade on ühendatud vooluvõrku seni, kuni see pole
vahelduvvoolupesast eemaldatud, isegi kui seade
ise on välja lülitatud.
See sümbol hoiatab kasutajat isoleerimata
ohtlikust pingest toote läheduses, mis võib
olla piisavalt võimas inimestele elektrilöögi
ohu tekitamiseks.
See sümbol hoiatab kasutajat oluliste
kasutamis- ja hooldusjuhiste (teenindus)
olemasolust seadmega kaasasoleva
kirjanduse hulgas.
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda
toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb
viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele
kohaselt. Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine
aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe
saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega,
kust selle toote ostsite.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid.
Selle toote on tootnud Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan)
või selle esindaja. Küsimusi toote ühilduvuse kohta
Euroopa Liidu õigusaktidega seoses võite esitada
volitatud esindajale, ettevõttele Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide
korral võtke ühendust aadressil, mille leiate
eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
 Enne süsteemi kasutamist veenduge, et teie
süsteemi talitluspinge oleks sama mis teie
kohalikul toiteallikal.
 Kui te ei plaani basskõmistajat pikema aja jooksul
kasutada, eemaldage see seinakontaktist. Juhtme
eemaldamiseks tõmmake pistikust. Ärge kunagi
tõmmake juhtmest.
 Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid
või vedelikku, eemaldage süsteemi toitejuhe
seinakontaktist ja laske süsteem enne kasutamist
kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
 Basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhet tohib
vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.
Kasutamine
 Ärge kasutage kõlarisüsteemi püsivalt
võimsusega, mis ületab süsteemi sisendvõimsuse
max vatte.
 Kui kõlariühenduste polaarsus pole õige, on
bassitoonid nõrgad ja erinevate instrumentide
asukoht ebaselge.
 Kui kõlari katmata juhtmeosad puutuvad
kõlariliidestes kokku, võib tekkida lühis.
 Enne ühendamist lülitage võimendi välja,
et vältida kõlarisüsteemi kahjustusi.
 Helitugevus ei tohi olla nii valjuks reguleeritud,
et tekib moonutus.
 Kõlari võret ei saa eemaldada. Ärge püüdke
kõlarisüsteemi võret eemaldada. Seda üritades
võite kõlari rikkuda.
Võimendi või muude seadmete
väljalülitamine
Alandage võimendi helitugevus miinimumini.
Basskõmistaja kahjustamise vältimine
 Olge ettevaatlik võimendi helitugevuse
muutmisel, vältides liigset sisendvõimsust.
 Ärge püüdke avada korpust ega eemaldada
kõlari üksusi ja võrke.
 Ärge vajutage tahtmatult ega tahtlikult
tolmukattele.
Paigaldamine
Märkused
 Ärge asetage kõlareid kaldu.
 Ärge paigutage kõlareid kohtadesse, kus on
järgmised tingimused.
 Väga kuum või külm.
 Tolmune või räpane.
 Väga niiske.
 Esineb vibratsiooni.
 Otsene päikesevalgus.
 Magnetkaartide (krediitkaardid, läbipääsuload
jms) lähedal.
Magnetkaardid võivad kõlarites olevate
magnetite tõttu kahjustuda.
 Telerite lähedal.
Kõlaritel pole magnetvarjestust.
Seetõttu tekivad kõlarite kasutamisel
CRT-põhise teleri lähedal teleri ekraanile
värvide varjundid.
 Hea ventilatsioon on basskõmistaja
ülekuumenemise vältimiseks äärmiselt tähtis.
Asetage basskõmistaja kohta, kus on piisav
õhuringlus. Ärge asetage basskõmistajat pehmele
pinnale või seinale liiga lähedale, kuna see võib
katta kinni taga asuva ventilatsiooniava.
 Olge ettevaatlik kõlari asetamisel spetsiaalselt
töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne)
põrandale, kuna see võib pleekida või sellele
võivad tekkida plekid.
 Vältige hoolikalt basskõmistaja nurkade mis
tahes viisil kahjustamist.
 Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava
seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna kipsplaadiga
sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt tala
külge ja seejärel seina külge. Paigaldage kõlarid
vertikaalsele ja lamedale seinale, kuhu on
kinnitatud tugevdus.
 Seinamaterjali või kasutatavate kruvide kohta
küsige teavet poest või paigaldajalt.
 Sony ei vastuta valest paigaldamisest,
ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide
paigaldamisest, looduskatastroofidest jms
tingitud õnnetuste või vigastuste eest.
Süsteemi ühendamine ()
Lülitage enne ühendamist kindlasti võimendi
ja basskõmistaja toide välja.
Ühendage eesmise, keskmise ja ruumilise
heli kõlarid võimendi kõlariväljundi liidestega
ning kasutage võimendi ühendamiseks
basskõmistaja () pistikut LINE IN.
Ruumilise heli kõlarite ühendamiseks
kasutage kindlasti pikki kõlarijuhtmeid
ja eesmiste ning keskmiste kõlarite
ühendamiseks lühikesi kõlarijuhtmeid.
Ühendage basskõmistaja võimendiga
komplekti kuuluva heli ühendusjuhtme abil.
Märkused ()
Korpuse puhastamine
Puhastage korpust pehme kergelt niisutatud lapiga.
Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit
või lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.
Kui teil on basskõmistaja kohta küsimusi või
probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta,
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Kõlarite paigutamine ()
Kõik kõlarid peavad jääma esiküljega
kuulamiskoha suunas. Parema ruumilise
heli saavutamiseks paigutage kõik kõlarid
kuulamiskohast sama kaugele.
Paigutage kõlarid järgmiselt.
Eesmised kõlarid: telerist vasakule
ja paremale sobivasse kaugusesse.
Basskõmistaja: ükskõik kummale
poole telerit.
Keskmine kõlar: teleri ette.
Ruumilise heli kõlarid: oleneb konkreetsest
ruumist. Ruumilise heli kõlarid võivad
kuulamisasendist tagapool olla.
Märkus
Kõlar tuleb kindlasti paigaldada horisontaalse,
sileda pinnaga kohta.
Basskõmistaja paigaldamine
Parema bassiesituse tagamiseks soovitame
paigaldada basskõmistaja kõvale alusele,
kus ei teki resonantsi.
Saavutate ühe basskõmistajaga piisavalt
tugeva bassikõla. Kasutades mitut
basskõmistajat, on bassikõla veelgi tugevam.
Märkused
 Paigaldage basskõmistaja alati vertikaalselt,
jättes selle seinast mõne sentimeetri kaugusele.
 Ärge asetage basskõmistaja peale esemeid ega
istuge sellel.
 Kui basskõmistaja on paigaldatud ruumi keskele,
võib bass olla oluliselt nõrgem. Selle põhjuseks
on ruumi seisev laine. Kui nii juhtub, viige
basskõmistaja toa keskelt ära või kõrvaldage
seisva laine põhjus, paigaldades näiteks seinale
riiuli vms.
Kokkupanek
Jalapatjade paigaldamine ()
Kinnitage kaasasolevad jalapadjad kindlasti
kõlarite alla, et need stabiliseerida ja takistada
kõlarite libisemist. Kinnitage suured
jalapadjad basskõmistaja ja väikesed
jalapadjad teiste kõlarite külge.
Kõlarite paigaldamine seinale ()
Võite eesmised ja ruumilise heli kõlarid
seinale paigaldada.
Enne kõlarite kinnitamist seinale ühendage
kõlarijuhe kõlariga.
1
Pange valmis iga kõlari taga oleva augu
jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).
2
Kinnitage kruvid seina külge. Kruvid
peaksid seinast 7–10 mm välja ulatuma.
3
Riputage kõlarid kruvide otsa.
 Veenduge, et kõlarite pluss- (+) ja miinusliidesed (–)
saaks ühendatud võimendi vastavate pluss- (+) ja
miinusliidestega (–).
 Veenduge, et kõik ühendused oleks korralikult
kinni. Kui kõlari katmata juhtmeosad puutuvad
kõlariliidestes kokku, võib tekkida lühis.
 Lisateavet võimendi ühendamise kohta leiate
võimendi kasutusjuhendist.
Nõuanded
 Musta või musta triibuga juhtmete polaarsus on
negatiivne (–), nii et need tuleb ühendada kõlari
miinusliidestega (–).
 Kui teie võimendil pole pistikut MONO OUT, MIX
OUT, väljundpistikut SUBWOOFER või SUPER
WOOFER, ühendage võimendi kõlariliidesed
selle asemel liidestesse SPEAKER IN.
 Basskõmistajaga ei saa ühendada
väljundpistikupesa CENTER, mis on mõeldud
kasutamiseks funktsiooniga Dolby Pro Logic.
Bassiheli ei väljastata funktsiooni Dolby Pro Logic
mõne režiimiga.
 Kui teie võimendi väljundi tase pole piisav,
ei pruugi heli olla piisavalt vali. Sellisel juhul
ühendage võimendi kõlariliidesed otse
basskõmistaja liidestega SPEAKER IN.
Pinge valimine (ainult pinge valikuga
mudelitel) ()
Kontrollige, et pinge valija basskõmistaja
tagapaneelil oleks seatud kohaliku
vooluvõrgu pingele. Kui see nii pole, seadke
valija kruvikeeraja abil õigesse asendisse
enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist
seinapistikupessa.
Vahelduvvoolu toitejuhtme
ühendamine
 Ühendage basskõmistaja ja võimendi
vahelduvvoolu toitejuhe seinakontakti.
 Veenduge, et enne toitejuhtmete
ühendamist või lahtivõtmist oleks
basskõmistaja heli maha keeratud.

Žemųjų dažnių garsiakalbio valdikliai
Zemfrekvenču skaļruņa regulatori




Basskõmistaja nupud
Indikatorius POWER
Indikators POWER
Näidik POWER
LEVEL
CUT OFF FREQ
PHASE
POWER SAVE
POWER
VOLTAGE SELECTOR*
POWER
* Įtampos ieškiklio nustatymas (tik modeliuose su įtampos ieškikliu)
* Tikai ar sprieguma selektoru aprīkotiem modeļiem
* Ainult pinge valikuga mudelitel
Lietuvių
Latviski
Stiprintuvo nustatymas
3
Jungdami stiprintuvą prie vidinių kelių kanalų
dekoderių, turite naudoti stiprintuvo sąrankos
meniu ir nurodyti garsiakalbių sistemos
parametrus.
Nustatykite garsiakalbio dydį
Tinkami nustatymai nurodyti toliau
pateikiamoje lentelėje. Išsami nustatymo
procedūros informacija pateikiama prie
stiprintuvo pridedamoje naudojimo
instrukcijoje.
Jei naudojate
Priekiniai garsiakalbiai
Centrinis garsiakalbis
Erdvinio garso garsiakalbiai
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Nustatykite
SMALL
SMALL
SMALL
ON (arba YES)
Garso klausymasis
1
Įjunkite stiprintuvą ir pasirinkite
programos šaltinį.
4
5
Atkurkite savo mėgstamiausią kūrinį
ir filmą.
Reguliuojant labiausiai tinkamos vyrų
atliekamos vokalinės melodijos, kuriose
yra bosų garsų. Priekinių garsiakalbių
garsumą nustatykite į įprastą
garsumo lygį.
Ieškikliu PHASE nustatykite REVERSE. ()
Naudokite ieškiklį PHASE, norėdami
pasirinkti fazės poliškumą. REVERSE –
rekomenduojama garsiakalbių sistemos
nuostata.
Atlikite 1–4 veiksmus, norėdami
sureguliuoti pagal savo prioritetus.
Kai žemųjų dažnių garsiakalbį
sureguliuosite pagal savo norimus
nustatymus, naudokite stiprintuvo valdiklį
VOLUME žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumui sureguliuoti pagal kitus
garsiakalbius. Keičiant stiprintuvo
garsumo lygį jums nereikia sureguliuoti
žemųjų dažnių garsiakalbio nustatymų.
Eesti keel
Specifikacijos
Pastiprinātāja iestatīšana
SS-CS10S (priekiniai ir erdvinio
garso garsiakalbiai)
Kad savienojat pastiprinātāju ar iekšējiem
vairākkanālu dekoderiem, skaļruņu sistēmas
parametru norādīšanai jāizmanto
pastiprinātāja iestatīšanas izvēlnes.
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono, bosų atspindys
Garsiakalbio įrenginys
70 mm, kūginio tipo (1)
Nominali varža 6 omai
Galia
Maksimali maitinimo įvestis: 145 W
Jautrumo lygis 80 dB (2,83 V, 1 m)
Dažnių intervalas
150–20 000 Hz
Matmenys (P / A / I)
Apytiksl. 96 × 171 × 113 mm
su priekinėmis grotelėmis
Svoris
Apytiksl. 0,9 kg, su priekinėmis
grotelėmis
Skaļruņu lieluma iestatīšana
Pareizos iestatījumus skatiet nākamajā tabulā.
Detalizētu informāciju par iestatīšanu skatiet
pastiprinātāja komplektācijā iekļautajās
lietošanas instrukcijās.
Funkcijai
Priekšējie skaļruņi
Centrālais skaļrunis
Ieskaujošās skaņas
skaļruņi
Zemfrekvenču skaļrunis
Iestatiet vērtību
SMALL
SMALL
SMALL
ON (vai YES)
SS-CS10C (centrinis garsiakalbis)
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono, bosų atspindys
Skaņas klausīšanās
Garsiakalbio įrenginys
70 mm, kūginio tipo (2)
Nominali varža 6 omai
Galia
1
Maksimali maitinimo įvestis: 145 W
Ieslēdziet pastiprinātāju un izvēlieties
programmas avotu.
3
Paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio
mygtuką POWER. ()
Įsijungia žemųjų dažnių garsiakalbis
ir indikatorius POWER užsidega
žalia spalva.
Atkurkite iš programos šaltinio.
Sureguliuokite VOLUME, kad garsas,
sklindantis iš priekinių garsiakalbių,
nebūtų iškraipomas.
Jei jis iškraipomas, žemųjų dažnių
garsiakalbio skleidžiamas garsas taip
pat bus iškraipomas.
Pastabos
 Jei, jums įjungus stiprintuvo bosų stiprinimą,
garsas iškraipomas (pvz., naudojant D.B.F.B,
GROOVE, grafinį glodintuvą ir kt.), išjunkite
bosų stiprinimą ir sureguliuokite garsą.
 Ieškikliu PHASE pasirinkus NORMAL arba REVERSE
sukeičiamas poliškumas ir tokiu būdu tam tikroje
klausymosi aplinkoje gali būti geriau atkuriamas
bosas (atsižvelgiant į žemųjų dažnių garsiakalbio
padėtį ir nustatytą nukirtimo dažnį). Taip pat gali
būti pakeičiamas garso plotis bei paveikiamas
garso lauko pojūtis. Pasirinkite tokį nustatymą,
kad garsas jums patiktų, klausantis įprastoje
klausymosi padėtyje.
Trikčių šalinimas
Kaip įjungti ir išjungti žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimą automatiškai,
žr. Automatinio maitinimo įjungimo /
išjungimo funkcija ()
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis įjungtas
(t. y. indikatorius POWER užsidega žalia spalva)
ir keletą minučių nėra signalo įvesties, indikatorius
POWER užsidega raudona spalva ir žemųjų dažnių
garsiakalbis perjungiamas į energijos taupymo
režimą. Jeigu veikiant šiam režimui į žemųjų dažnių
garsiakalbį įvedamas signalas, žemųjų dažnių
garsiakalbis automatiškai įsijungia (automatinio
įjungimo / išjungimo funkcija).
Norėdami šią funkciją išjungti, galinio skydelio
jungiklį POWER SAVE paslinkite į padėtį OFF.
Pastabos
 Niekada stiprintuvo tono valdymo (BASS, TREBLE
ir t. t.) ar glodintuvo išvesties nenustatykite aukštu
lygiu bei niekada neįveskite sinusinių kreivių, kurių
dažnis tarp 20 Hz ir 50 Hz, įrašytų į parduodamus
testinius diskus, ar specialių garsų (elektroninio
muzikos instrumento boso garso, analoginių
diskų patefono pokštelėjimo, garsų su neįprastai
sustiprintu bosu ir t. t.) aukštu lygiu šiam
įrenginiui. Tokie veiksmai gali sugadinti
garsiakalbius.
 Kai atkuriamas specialus diskas, kuriame yra
neįprastai sustiprintas bosas, kartu su pagrindiniu
garsu gali būti išvedamas triukšmas. Tokiu atveju
sumažinkite garsumo lygį.
 Žemųjų dažnių garsiakalbio išvesties signalas
(DOLBY skaitmeninis signalas), kurį atkuria
skaitmeninio erdvinio garso procesorius
(parduodamas atskirai), „Dolby Laboratories
Licensing Corporation“ yra nustatytas 10 dB
stipresnis. Tokiu atveju naudodami įprastai
sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio lygį.
 Jeigu pernelyg sumažinsite stiprintuvo garsumo
lygį, gali būti aktyvinta automatinio maitinimo
įjungimo / išjungimo funkcija, ir žemųjų dažnių
garsiakalbis persijungs į energijos taupymo
režimą.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garso reguliavimas
Galite reguliuoti žemųjų dažnių garsiakalbio
garso lygį, kad jis atitiktų jūsų priekinių
garsiakalbių garsą. Sustiprinant bosų garsą
sudaromas geresnis erdvės pojūtis.
1
Sureguliuokite nukirtimo dažnį.
Valdiklį CUT OFF FREQ nustatykite,
kaip pavaizduota paveikslėlyje. ()
Kaip geriausiai išnaudoti žemo lygio
keitiklio funkciją
Atkuriant LFE signalų, „Dolby digital“
ar DTS garsą, rekomenduojame valdiklį
CUT OFF FREQ nustatyti ties 200 Hz
(maksimaliai), kad geriausiai veiktų
žemo lygio keitiklio funkcija.
2
Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo lygį. ()
Pasukite valdiklį LEVEL, kad šiek tiek
geriau nei prieš tai girdėtumėte bosų
garsą. Norėdami padidinti garsumą,
valdiklį pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami sumažinti garsumą, valdiklį
pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
Jei dėl garsiakalbių sistemos kyla problemų,
patikrinkite toliau pateiktą sąrašą ir imkitės
nurodytų priemonių. Jei problemos išspręsti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius
POWER pradeda degti raudonai.
 Jei keletą minučių nėra signalo įvesties,
POWER indikatorius pradeda degti
raudonai ir žemųjų dažnių garsiakalbis
pradeda veikti energijos taupymo režimu.
Norėdami išjungti šį energijos taupymo
režimą, galinio skydelio jungiklį
POWER SAVE paslinkite į padėtį OFF.
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad viskas sujungta tinkamai.
 Įsitikinkite, kad stiprintuvo garsumas
nustatytas tinkamai.
 Įsitikinkite, kad stiprintuvo programos
šaltinio parinkiklis nustatytas tinkamam
šaltiniui.
 Patikrinkite, ar prie stiprintuvo
neprijungtos ausinės.
 Padidinkite garsumą pasukdami žemųjų
dažnių garsiakalbio LEVEL pagal
laikrodžio rodyklę.
 Iš naujo nustatykite lygį.
Garsas staiga nutrūko.
 Gali būti, kad garsiakalbių laiduose
įvyko trumpasis jungimas. Tinkamai
prijunkite laidus.
Garsas yra iškraipytas.
 Įvesties signalas nekokybiškas.
 Įvesties signalo lygis per didelis.
 CUT OFF FREQ nustatykite kiek įmanoma
aukštesnį, kai atkuriate „Dolby digital“.
Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
 Patefono įžeminimo laidą tinkamai
prijunkite.
 Netinkamai sujungti kontaktai tarp
jungiamųjų laidų kištukų bei atitinkamų
lizdų. Kištukus prijunkite tvirtai.
 Garso sistema priima dalį TV komplekto
triukšmų. Garso sistemą patraukite toliau
nuo TV komplekto arba TV komplektą
išjunkite.
Dažnių intervalas
150–20 000 Hz
2
Matmenys (P / A / I)
Apytiksl. 411 × 87 × 93 mm su
priekinėmis grotelėmis
Svoris
Apytiksl. 1,7 kg, su priekinėmis
grotelėmis
3
SA-CS9 (žemųjų dažnių garsiakalbis)
Tipas
Aktyvusis žemųjų dažnių
garsiakalbis
Garsiakalbio įrenginys
Žemųjų dažnių garsiakalbis :
25 cm skersmens, kūgio tipo (1)
Nepertraukiama RMS išvestis
115 W (6 omai, 80 Hz, 10 % THD)
Atkūrimo dažnių intervalas
28–200 Hz
Aukštų dažnių nukirtimo dažnis
50–200 Hz
Fazės ieškiklis NORMAL, REVERSE
Įvestys
Įvesties lizdai
LINE IN: įvesties kištuko lizdas
SPEAKER IN: įvesties jungtys
Išvesties lizdai SPEAKER OUT: išvesties jungtys
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
70 W
Budėjimas: 0,5 W (energijos
taupymo režimas)
Matmenys (P / A / I)
Apytiksl. 295 × 345 × 400 mm su
priekinėmis grotelėmis
Svoris
Apytiksl. 11,5 kg, su priekinėmis
grotelėmis
Pridedami priedai
Padeliai (dideli, 4 vnt.), žemųjų dažnių garsiakalbiui
(SA-CS9)
Padeliai (maži, 20 vnt.), centriniam ir erdvinio
garso (SS-CS10S), taip pat centriniam (SS-CS10C)
garsiakalbiams
Garsiakalbio laidas (trumpas, 3 vnt.)
Garsiakalbio laidas (ilgas, 2 vnt.)
Garso kabelis (1 „phono“ – 1 „phono“), 2 m (1)
Dizainas ir specifikacijos gali keistis neperspėjus.
Atskaņojiet savu iecienīto dziesmu
vai filmu.
Regulēšanai vispiemērotākā ir vīriešu
balss dziesma un balss, kurā ir basu
skaņas. Regulējiet priekšējo skaļruņu
skaļumu līdz parastajam līmenim.
Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa
pogu POWER. ()
Zemfrekvenču skaļrunis tiek ieslēgts,
un deg zaļš indikators POWER.
Ieslēdziet programmas avota
atskaņošanu.
Regulējiet skaļumu VOLUME tā, lai netiktu
kropļota priekšējo skaļruņu skaņa.
Ja tā ir kropļota, arī zemfrekvenču
skaļruņa skaņa būs kropļota.
Lai automātiski ieslēgtu vai izslēgtu
zemfrekvenču skaļruni — barošanas
automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas
funkcija ()
Ja zemfrekvenču skaļrunis ir ieslēgts (tas ir, deg zaļš
indikators POWER) un dažas minūtes nav signāla
ievades, indikators POWER maina krāsu uz sarkanu
un zemfrekvenču skaļrunis pāriet enerģijas
taupīšanas režīmā. Ja šajā režīmā zemfrekvenču
skaļrunī tiek ievadīts signāls, zemfrekvenču
skaļrunis automātiski ieslēdzas (barošanas
automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija).
Lai izslēgtu šo iezīmi, pabīdiet aizmugures panelī
esošo slēdzi POWER SAVE pozīcijā OFF.
Piezīmes
 Šai ierīcei nekad neiestatiet lielu pastiprinātāja
toņa vadības (BASS, TREBLE u.c.) vai izlīdzinātāja
izvades līmeni, kā arī augsta līmeņa 20–50 Hz
ieejas sinusoīdu komerciāli pieejamiem pārbaudes
diskiem vai īpašajai skaņai (elektroniskā mūzikas
instrumenta basu skaņa, analogā disku
atskaņotāja popmūzikas troksnis, skaņa
ar nenormāli pastiprinātiem basiem u.c.).
Šādas darbības var izraisīt skaļruņu bojājumu.
 Ja tiek atskaņots īpašs disks ar nenormāli
pastiprinātiem basiem, kopā ar oriģinālo skaņu
iespējama arī trokšņa izvade. Šādā gadījumā
samaziniet skaņas līmeni.
 Dolby Laboratories Licensing Corporation
atsevišķi iegādājamā digitālā ieskaujošās skaņas
procesora zemfrekvenču skaļruņa izejas signālu
(DOLBY Digital signāls) ir iestatījusi par 10 dB
lielāku. Parastas izmantošanas gadījumā
regulējiet zemfrekvenču skaļruņa līmeni.
 Ja pārmērīgi samazināsit pastiprinātāja skaļuma
līmeni, iespējama barošanas automātiskās
ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas aktivizēšanās,
izraisot zemfrekvenču skaļruņa pārslēgšanos
enerģijas taupīšanas režīmā.
Zemfrekvenču skaļruņa skaņas
regulēšana
Zemfrekvenču skaļruņa skaņu varat regulēt
atbilstoši priekšējo skaļruņu skaņai.
Basu skaņas pastiprināšana uzlabo
atmosfēras sajūtu.
1
Regulējiet robežfrekvenci.
Pārslēdziet regulatoru CUT OFF FREQ
attēlā redzamajā stāvoklī. ()
Lai maksimāli izmantotu zema līmeņa
pārveidotāja funkciju
Lai iegūtu vislabāko zema līmeņa
pārveidotāja funkcijas veiktspēju,
atskaņojot LFE signāla, Dolby Digital
vai DTS skaņu, ieteicams vadībai
CUT OFF FREQ iestatīt vērtību 200 Hz
(maksimums).
2
Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa
skaļuma līmeni. ()
Pagrieziet regulatoru LEVEL tā, lai basu
skaņu dzirdētu mazliet labāk nekā
iepriekš. Lai palielinātu skaļumu,
pagrieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā. Lai samazinātu
skaļumu, pagrieziet regulatoru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Specifikācijas
Võimendi seadistamine
SS-CS10S (priekšējiem un ieskaujošās
skaņas skaļruņiem)
Võimendi ühendamisel sisemiste
mitmekanaliliste dekoodritega tuleb
võimendi seadistusmenüüdega määrata
kõlarisüsteemi parameetrid.
Skaļruņu sistēma
Pilna diapazona, basus atstarojoša
Skaļruņu ierīce 70 mm, konusveida (1)
4
5
Pārslēdziet selektoru PHASE stāvoklī
REVERSE. ()
Izmantojiet selektoru PHASE, lai izvēlētos
fāzes polaritāti. Skaļruņu sistēmai ir
ieteicams izvēlēties REVERSE.
Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai regulētu
atbilstoši savai gaumei.
Tiklīdz zemfrekvenču skaļrunim
ir noregulēti vēlamie iestatījumi,
izmantojiet pastiprinātāja vadību
VOLUME, lai regulētu zemfrekvenču
skaļruņa skaļumu kopā ar citiem
skaļruņiem. Mainot pastiprinātāja
skaļuma līmeni, nav jāregulē
zemfrekvenču skaļruņa iestatījumi.
Piezīmes
Jautrumo lygis 82 dB (2,83 V, 1 m)
2
3
 Ja, pastiprinātājā ieslēdzot basu pastiprināšanu
(piemēram, D.B.F.B., GROOVE, grafiskais
izlīdzinātājs u.c.), notiek skaņas kropļošana,
izslēdziet skaņas pastiprināšanu un regulējiet
skaņu.
 Ar selektoru PHASE izvēloties NORMAL vai
REVERSE, tiek apvērsta polaritāte un noteiktā
klausīšanās vidē, iespējams, var panākt labāku
basu atskaņošanu (atkarībā no zemfrekvenču
skaļruņa novietojuma un iestatītās
robežfrekvences). Tas var mainīt arī skaņas
plašumu un sasprindzinājumu, kā arī skaņas
lauka sajūtas efektu. Izvēlieties iestatījumu,
kas nodrošina vēlamo skaņu, klausoties
parastajā klausīšanās pozīcijā.
Problēmu novēršana
Ja ar skaļruņu sistēmu rodas problēma, skatiet
šo sarakstu un veiciet atbilstošos pasākumus.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.
Ja sarkanā krāsā deg zemfrekvenču
skaļruņa indikators POWER.
 Ja dažas minūtes nav signāla ievades,
indikators POWER deg sarkanā krāsā un
zemfrekvenču skaļrunis pāriet enerģijas
taupīšanas režīmā. Lai izslēgtu šo
enerģijas taupīšanas režīmu, pabīdiet
aizmugures panelī esošo slēdzi
POWER SAVE pozīcijā OFF.
Nav skaņas.
 Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidoti visi
savienojumi.
 Pārliecinieties, vai pastiprinātājam
ir uzgriezts atbilstošs skaļums.
 Pārliecinieties, vai pastiprinātāja
programmu selektoram ir iestatīts
pareizais skaņas avots.
 Pārbaudiet, vai pastiprinātājam nav
pievienotas austiņas.
 Grieziet zemfrekvenču skaļruņa regulatoru
LEVEL pulksteņrādītāju kustības virzienā,
lai palielinātu skaļumu.
 Atiestatiet līmeni.
Pēkšņi pazudusi skaņa.
 Iespējams skaļruņu vadu īssavienojums.
Savienojiet vadus pareizi.
Skaņa ir kropļota.
 Nav perfekts ieejas signāls.
 Pārāk liels ieejas signāla līmenis.
 Atskaņojot Dolby Digital skaņu, iestatiet
pēc iespējas lielāku CUT OFF FREQ.
Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis.
 Pareizi pievienojiet atskaņotāja
zemējuma vadu.
 Nav pareizi izveidoti savienojošo vadu
spraudņu un atbilstošo ligzdu kontakti.
Cieši pievienojiet spraudņus.
 Audio sistēma uztver un atskaņo
televizora troksni. Pārvietojiet audio
sistēmu tālāk prom no televizora vai
izslēdziet televizoru.
Pilnā pretestība
6 omi
Nominālā jauda
Maksimālā ieejas jauda: 145 W
Jutības līmenis 80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenču diapazons
150 Hz–20 000 Hz
Izmēri (p/a/d) Aptuveni 96 × 171 × 113 mm
(ar priekšējo dekoratīvo režģi)
Masa
Aptuveni 0,9 kg (ar priekšējo
dekoratīvo režģi)
SS-CS10C (centrālais skaļrunis)
Määrake kõlari suurus
Sobivate seadistuste kohta vaadake allolevast
tabelist. Lisateavet seadistustoimingu kohta
leiate võimendi kasutusjuhendist.
Kõlar
Eesmised kõlarid
Keskmine kõlar
Ruumilise heli kõlarid
Basskõmistaja
Seadistus
SMALL
SMALL
SMALL
ON (või YES)
Heli kuulamine
Skaļruņu sistēma
Pilna diapazona, basus atstarojoša
Skaļruņu ierīce 70 mm, konusveida (2)
1
Pilnā pretestība
6 omi
Nominālā jauda
Maksimālā ieejas jauda: 145 W
2
Jutības līmenis 82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenču diapazons
150 Hz–20 000 Hz
Izmēri (p/a/d) Aptuveni 411 × 87 × 93 mm
(ar priekšējo dekoratīvo režģi)
Masa
3
Aptuveni 1,7 kg (ar priekšējo
dekoratīvo režģi)
SA-CS9 (zemfrekvenču skaļrunis)
Veids
Aktīvais zemfrekvenču skaļrunis
Skaļruņu ierīce Zemo frekvenču skaļrunis:
25 cm diam., konusveida (1)
Nepārtraukta RMS izvade
115 W (6 omi, 80 Hz, 10% THD)
Atveides frekvenču diapazons
28–200 Hz
Augsto frekvenču robežfrekvence
50–200 Hz
Fāzes selektors
NORMAL, REVERSE
Ieejas
Ieejas ligzdas
LINE IN: ieejas spraudņa ligzda
SPEAKER IN: ieejas spailes
Izejas ligzdas
SPEAKER OUT: izejas spailes
Vispārīgi
Enerģijas prasības
230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
70 W
Gaidstāve: 0,5 W (enerģijas
taupīšanas režīmā)
Izmēri (p/a/d) Aptuveni 295 × 345 × 400 mm
(ar priekšējo dekoratīvo režģi)
Masa
Aptuveni 11,5 kg (ar priekšējo
dekoratīvo režģi)
Komplektācijā iekļautie piederumi
Paliktņi (lieli; 4): zemfrekvenču skaļrunim (SA-CS9)
Paliktņi (mazi; 20): priekšējam un ieskaujošās
skaņas (SS-CS10S), un centrālajam (SS-CS10C)
skaļruņiem
Skaļruņa vads (īss; 3)
Skaļruņa vads (garš; 2)
Audio savienotāja vads (1 skaņuplašu
atskaņotāja–1 skaņuplašu atskaņotāja), 2 m (1)
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
Lülitage võimendi sisse ja valige
programmi allikas.
Vajutage basskõmistajal
nuppu POWER. ()
Basskõmistaja lülitub sisse ja näidik
POWER süttib roheliselt.
Esitage programmi allikat.
Reguleerige nuppu VOLUME nii,
et eesmiste kõlarite heli poleks
moonutatud.
Kui see on moonutatud, on moonutatud
ka basskõmistaja heli.
Basskõmistaja toite automaatne sisse- ja
väljalülitamine – Toite automaatse sisse-/
väljalülitamise funktsioon ()
Kui basskõmistaja on sees (s.t näidik POWER süttib
roheliselt) ja signaali sisend puudub mitu minutit,
süttib näidik POWER punaselt ja basskõmistaja
siseneb energiasäästmise režiimi. Kui selles režiimis
basskõmistajasse signaal sisestatakse, lülitub
basskõmistaja automaatselt sisse (toite automaatse
sisse-/väljalülitamise funktsioon).
Selle funktsiooni väljalülitamiseks lükake
tagapaneelil olev lüliti POWER SAVE asendisse OFF.
Märkused
 Ärge kunagi reguleerige võimendi tooni
(BASS, TREBLE jne) või ekvalaiseri väljundit liiga
tugevaks ega esitage tavalistele plaatidele
salvestatud siinuskõveraid 20 Hz kuni 50 Hz või
spetsiaalset heli (elektroonilise muusikariista
bassiheli, analoogplaadimängija müra,
ebatavaliselt tugeva bassiga heli jne) sellel
seadmel liiga tugevalt. Selline tegevus võib
kõlareid kahjustada.
 Kui esitatakse spetsiaalset plaati, mis sisaldab
ebatavaliselt tugevat bassi, võib algsele helile
lisanduda müra. Sellisel juhul vähendage
helitugevust.
 Ettevõte Dolby Laboratories Licensing Corporation
on seadnud eraldi müüdava digitaalse ruumilise
heli protsessori basskõmistaja väljundsignaali
(DOLBY digitaalsignaali) 10 dB tugevamaks.
Tavapärase kasutamise korral reguleerige
basskõmistaja taset.
 Kui keerate võimendi helitugevuse liiga väikeseks,
võib aktiveeruda toite automaatse sisse-/
väljalülitamise funktsioon, mis lülitab
basskõmistaja energiasäästmise režiimi.
Basskõmistaja helitugevuse
reguleerimine
Saate reguleerida basskõmistaja heli nii,
et see sobiks teie eesmiste kõlarite heliga.
Bassiheli tugevdamine annab parema
atmosfääritunnetuse.
1
Piirsageduse reguleerimine.
Seadke nupp CUT OFF FREQ joonisel
näidatud asendisse. ()
Madala tasandi muunduri funktsiooni
tõhusaimaks kasutamiseks
Kui esitate LFE-signaale, Dolby digitali või
DTS-i, soovitame reguleerida nupu CUT
OFF FREQ väärtusele 200 Hz (maksimum),
et saavutada madala tasandi muunduri
funktsiooni parim tulemus.
2
Basskõmistaja helitugevuse
reguleerimine. ()
Keerake nuppu LEVEL nii, et kuulete
bassiheli veidi rohkem kui enne.
Helitugevuse suurendamiseks keerake
nuppu päripäeva. Helitugevuse
vähendamiseks keerake nuppu
vastupäeva.
3
Esitage lemmiklaulu ja -filmi.
Meeshääle toonid ja häält sisaldavad
bassihelid on reguleerimiseks kõige
sobivamad. Keerake eesmiste kõlarite
heli tavapärasele tasemele.
4
5
Keerake nupp PHASE asendisse
REVERSE. ()
Kasutage valimisnuppu PHASE faasi
polaarsuse valimiseks. Kõlarisüsteemi
puhul soovitatakse valikut REVERSE.
Korrake eelistuse reguleerimiseks
samme 1 kuni 4.
Kui olete basskõmistaja soovitud sätetele
reguleerinud, kasutage võimendi nuppu
VOLUME basskõmistaja helitugevuse
kohandamiseks teiste kõlarite omaga.
Te ei pea võimendi helitugevuse
muutmise korral basskõmistaja
sätteid reguleerima.
Spetsifikatsioonid
SS-CS10S (eesmised ja ruumilised
kõlarid)
Kõlarisüsteem Täisulatusega, bassipeegeldus
Kõlar
70 mm, koonus (1)
Nimitakistus
6 oomi
Võimsustaluvus
Max sisendtoide: 145 W
Tundlikkuse tase
80 dB (2,83 V, 1 m)
Sageduspiirkond
150 Hz – 20 000 Hz
Mõõtmed (l/k/s)
U 96 × 171 × 113 mm, sh esivõre
Kaal
U 0,9 kg, sh esivõre
Märkused
SS-CS10C (keskmine kõlar)
 Kui võimendi bassi tugevduse (nt D.B.F.B.,
GROOVE, graafiline ekvalaiser jne) sisselülitamisel
heli moonutatakse, lülitage bassi tugevdus välja
ja reguleerige heli.
 Nupu PHASE abil väärtuse NORMAL või REVERSE
valimine võib anda parema bassi
reprodutseerimise teatud kuulamiskeskkondades
(olenevalt eesmiste kõlarite tüübist, basskõmistaja
asendist ja piirsageduse reguleerimisest). See võib
muuta ka heli avarust ja tihedust ning mõjutada
tajutavat helivälja. Valige seadistus, mis annab
soovitud heli, kui kuulate seda tavapärases
kuulamisasendis.
Kõlarisüsteem Täisulatusega, bassipeegeldus
Tõrkeotsing
Kui kõlarisüsteemiga on probleeme, vaadake
järgmist loendit ja järgige soovitatud juhiseid.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Basskõmistaja näidik POWER süttib
punaselt.
 Kui signaali sisend puudub mitu minutit,
süttib näidik POWER punaselt ja
basskõmistaja siseneb energiasäästmise
režiimi. Selle energiasäästmise režiimi
väljalülitamiseks lükake tagapaneelil
olev lüliti POWER SAVE asendisse OFF.
Heli puudub.
 Veenduge, et kõik ühendused oleks
korralikult tehtud.
 Kontrollige, kas võimendi helitugevus
on sobivaks keeratud.
 Kontrollige, kas võimendi programmiallika
valijas on määratud õige allikas.
 Kontrollige, et kõrvaklapid poleks
võimendiga ühendatud.
 Keerake helitugevuse suurendamiseks
basskõmistaja nuppu LEVEL päripäeva.
 Lähtestage helitase.
Heli lakkas äkitselt.
 Kõlarite juhtmetes võib olla lühis.
Ühendage juhtmed korralikult.
Heli on moonutatud.
 Sisendsignaal pole korras.
 Sisendsignaali tase on liiga kõrge.
 Seadistage väärtus CUT OFF FREQ Dolby
digitali esituse korral võimalikult kõrgeks.
Seade undab kõvasti või kostub muu müra.
 Ühendage plaadimängija maandusjuhe
korrektselt.
 Ühendusjuhtmete pistikud ja vastavad
pistikupesad pole korralikult ühendatud.
Ühendage pistikud tugevasti.
 Helisüsteemis on teleri müra. Viige
helisüsteem telerist kaugemale või
lülitage teler välja.
Kõlar
70 mm, koonustüüp (2)
Nimitakistus
6 oomi
Võimsustaluvus
Max sisendtoide: 145 W
Tundlikkuse tase
82 dB (2,83 V, 1 m)
Sageduspiirkond
150 Hz – 20 000 Hz
Mõõtmed (l/k/s)
U 411 × 87 × 93 mm, sh esivõre
Kaal
U 1,7 kg, sh esivõre
SA-CS9 (basskõmistaja)
Tüüp
Aktiivne basskõmistaja
Kõlar
Bassikõlar: 25 cm dia., koonuse
tüüpi (1)
Pidev RMS-väljund
115 W (6 oomi, 80 Hz, 10% THD)
Reprodutseerimise sageduspiirkond
28–200 Hz
Kõrge piirsagedus
50–200 Hz
Faasi valija
NORMAL, REVERSE
Sisendid
Sisendpistikud LINE IN: sisendpistik
SPEAKER IN: sisendliidesed
Väljundpistikud
SPEAKER OUT: väljundliidesed
Üldine
Võimsuse nõuded
230 V vahelduvvool, 50/60 Hz
Elektritarbimine
70 W
Ooterežiim: 0,5 W
(energiasäästmise režiimis)
Mõõtmed (l/k/s)
U 295 × 345 × 400 mm, sh esivõre
Kaal
U 11,5 kg, sh esivõre
Kaasasolevad tarvikud
Jalapadjad (suured) (4): basskõmistajale (SA-CS9)
Jalapadjad (väikesed) (20): eesmiste ja ruumilise heli
(SS-CS10S) ning keskmiste (SS-CS10C) kõlarite jaoks
Kõlari juhe (lühike) (3)
Kõlari juhe (pikk) (2)
Heli ühendusjuhe (1 fono – 1 fono), 2 m (1)
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette
teatamata muuta.
Download PDF

advertising