Sony | MDR-EX110AP | Sony MDR-EX110AP Naudojimo instrukcijos

Brīdinājumi / Hoiatused / Įspėjimai
LV6Q
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības labad nelietojiet
austiņas, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar velosipēdu.
Valju heli võib kahjustada kuulmist. Ohutuse tagamiseks ärge
kasutage kõrvaklappe auto juhtimise ajal või jalgrattaga sõites.
Garsus garsas gali pakenkti klausai. Saugumo sumetimais
nenaudokite ausinių, kai vairuojate automobilį arba važiuojate
dviračiu.
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Kārtīgi piestipriniet ausu ieliktņus. Ja ieliktnis nejauši
atvienojas un paliek ausī, pastāv ievainojumu risks.
MDR-EX110AP
Kinnitage kuularid korralikult. Kui kuular tuleb kogemata lahti
ja jääb kõrva, võib tekkida vigastuste risk.
Tvarkingai pritvirtinkite ausų įdėkliukus. Jeigu įdėkliukas
netyčia atsidalina ir lieka ausyje, yra susižalojimo pavojus.
Ausu ieliktņiem jābūt tīriem. Notīriet ausu ieliktņus ar vāju
mazgājamā līdzekļa šķidrumu.


https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.
liveware.extension.smartkey
Kuularid peavad olema puhtad. Puhastage kuulareid nõrga
pesuvahendi lahusega.
Ausų įdėkliukai privalo būti švarūs. Nuvalykite ausų įdėkliukus
švelniu plovimo skysčiu.

©2014 Sony Corporation
4-464-604-41(1)
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-EX110AP.indd 1
2/26/2014 8:28:33 PM
MDR-EX110AP_CE7 [LV/EE/LT] 4-464-604-41(1)
Latviski
Stereo austiņas
 Vairāku funkciju taustiņš
 Mikrofons
 Ja instalējat Smart Key lietotni* no Google PlayTM veikala,
celiņu un skaļuma vadību viedtālrunī varēs veikt ar
vairāku funkciju taustiņu.
* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta XperiaTM
viedtālruņiem ar AndroidTM OS 4.0 un jaunāku
operētājsistēmu. Iespējams, lietotne nebūs pieejama
dažās valstīs un/vai reģionos un to nevarēs izmantot
ar neatbalstītiem viedtālruņu modeļiem.
Savietojamās ierīces
Izmantojiet šo ierīci ar viedtālruņiem.
Piebildes
Ja pieslēdzat pie neatbalstīta viedtālruņa modeļa,
iespējams, nedarbosies šīs ierīces mikrofons vai skaļuma
līmenis būs zems.
Netiek garantēts, ka ierīce darbinās digitālos mūzikas
atskaņotājus.
••
••
Vairāku funkciju taustiņa izmantošana*1
Vienreiz piespiediet, lai atbildētu uz telefonzvanu, vēlreiz
piespiediet, lai pabeigtu telefonsarunu; piespiediet, lai
atskaņotu celiņu/apturētu atskaņošanu.
Pieejamās iPhone darbības
Vienreiz to piespiežot, atskaņo/aptur celiņa atskaņošanu
pieslēgtajā iPhone. Divreiz to piespiežot, pāriet pie nākamā
celiņa. Trīsreiz to piespiežot, pāriet pie iepriekšējā celiņa.
Ilgāk to piespiežot, aktivizē “VoiceOver*2” funkciju (ja
pieejama).
Turiet piespiestu apmēram divas sekundes, lai noraidītu
ienākošo telefonzvanu. Kad atbrīvojat, divi skaņas signāli
apstiprina, ka ienākošais zvans tika noraidīts.
*1 Taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.
*2 “VoiceOver” funkcijas pieejamība atkarīga no iPhone un
tās programmatūras versijas.
Tehniskie raksturlielumi
Austiņas
Tips:
noslēgts, dinamisks
Dzinis:
9 mm, kupola tipa (CCAW)
Pieļaujamā maksimālā jauda:
100 mW (IEC*)
Pretestība:
16 Ω pie 1 kHz
Jutība:
103 dB/mW
Frekvenču diapazons:
5 Hz – 24 000 Hz
Vads:
1,2 m, vairāku dzīslu vads (Y tips)
Spraudnis:L formas apzeltīts četru dzīslu
minispraudnis
Svars:
apmēram 3 g bez vada
Mikrofons
Tips:
elektreta kondensators
Virziens:
visu virzienu
Vaļējas ķēdes sprieguma līmenis:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektīvais frekvenču diapazons:
20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Komplektācijā iekļautie aksesuāri
Ausu ieliktņi: SS (sarkani) (2), S (oranži) (2), M (zaļi) (rūpnīcā
piestiprināti pie austiņām) (2), L (gaiši zili) (2)/Vada noregulētājs
(uztin vadu līdz 50 cm) (1)
Sagedusala:
Juhe:
Pistik:
Kaal:
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās
valstīs.
Mikrofon
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
Rezerves ausu ieliktņus varat pasūtīt pie tuvākā Sony dīlera.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli ieviesta,
galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona) valstīs.
Eestikeelne
Stereo kõrvaklapid
 Mitme funktsiooni nupp
 Mikrofon
 Kui installite Smart Key rakenduse* Google PlayTM poest,
saab radade ja helitugevuse juhtimist nutitelefonis
teostada mitme funktsiooni nupuga.
* Smart Key on rakendus, mis on ettenähtud XperiaTM
nutitelefonidele AndroidTM OS 4.0 ja uuema
operatsioonisüsteemiga. Rakendus võib mitte olla
saadaval mõnes riigis ja/või regioonis ning seda ei saa
kasutada toeta nutitelefonide mudeliga.
Ühilduvad seadmed
Kasutage seda seadet nutitelefonidega.
Märkused
Kui ühendate toeta nutitelefoni mudelile, võib mitte töötada
selle seadme mikrofon või helitugevuse tase on madal.
Ei garanteerita, et seade käivitab digitaalseid
muusikamängijaid.
••
••
Mitme funktsiooni nupu kasutamine*1
Vajutage üks kord, et vastata telefonikõnele, vajutage veel kord,
et lõpetada telefonikõne; vajutage, et taasesitada rada/peatada
taasesitust.
Saadavad iPhone toimingud
Üks kord vajutades mängib/peatab raja taasesituse ühendatud
iPhone. Kaks korda vajutades läheb üle järgmisele rajale. Kolm
korda vajutades läheb tagasi eelmisele rajale. Kauem vajutades
aktiveerib “VoiceOver*2” funktsiooni (kui on saadaval).
Hoidke allavajutatult umbes kaks sekundit, et sissetulnud kõnet
tagasi lükata. Vabastades kinnitavad kaks helisignaali, et
sissetulnud kõne lükati tagasi.
*1 Nupu funktsioon võib erineda sõltuvalt nutitelefonist.
*2 “VoiceOver” funktsiooni saadavus sõltub iPhone ja selle
tarkvara versioonist.
Tehnilised andmed
Kõrvaklapid
Tüüp:
suletud, dünaamiline
Ajam:
9 mm, kupli tüüp (CCAW)
Maksimaalne lubatud võimsus:
100 mW (IEC*)
Takistus:
16 Ω 1 kHz juures
Tundlikkus:
103 dB/mW
SONY_LV_EE_LT_MDR-EX110AP.indd 2
5 Hz – 24 000 Hz
1,2 m, mitmesooneline juhe (Y tüüp)
L-kujuline kullatud neljasooneline minipistik
umbes 3 g ilma juhtmeta
Tüüp:
elektreet kondensaator
Suund:
Kõigesuunaline
Avatud vooluahela pinge tase:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektiivne sagedusala:
20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kuularid: SS (punased) (2), S (oranžid) (2), M (rohelised) (tehases
kõrvaklappidele kinnitatud) (2), L (helesinised) (2)/Juhtme
regulaator (kerib juhet kuni 50 cm) (1)
iPhone on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja
teistes riikides.
XperiaTM on Sony Mobile Communications AB kaubamärk.
AndroidTM ja Google PlayTM on Google, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Varukuulareid saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.
CE tähis kehtib ainult neis riikides, kus see on legaalselt
kasutusel, peamiselt EEA (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.
Prieinami iPhone veiksmai
Vieną kartą jį paspaudžiant, atkuriamas/sulaikomas takelio
atkūrimas prijungtu iPhone. Paspaudžiant jį du kartus,
perjungiama į sekantį takelį. Paspaudžiant jį tris kartus,
perjungiama į ankstesnį takelį. Ilgiau jį paspaudžiant, yra
aktyvuojama “VoiceOver*2” funkcija (jeigu prieinama).
Laikykite paspaustą apytiksliai dvi sekundes, kad atmestumėte
įeinantį skambutį. Kai paleidžiate, du garso signalai patvirtina,
kad įeinantis skambutis yra atmestas.
*1 Mygtuko funkcija gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo
telefono.
*2 “VoiceOver” funkcijos prieinamumas priklauso nuo iPhone ir
jo programinės įrangos versijos.
Techniniai duomenys
Ausinės
Tipas:
uždaras, dinamiškas
Membrana:
9 mm, kupolo tipo (CCAW)
Leistina maksimali galia:
100 mW (IEC*)
Varža:
16 Ω prie 1 kHz
Jautrumas:
103 dB/mW
Dažnių diapazonas:
5 Hz – 24 000 Hz
Laidas:
1,2 m, kelių gyslų laidas (Y tipas)
Kištukas:
L formos paauksuotas keturių gyslų mini
kištukas
Svoris:
apytiksliai 3 g be laido
Mikrofonas
Lietuviškai
Stereofoninės ausinės
 Daugiafunkcinis mygtukas
 Mikrofonas
 Jeigu įdiegiate Smart Key taikomąją programą* iš Google
PlayTM parduotuvės, takelių ir garso lygio valdymą bus
galima atlikti naudojant daugiafunkcinį mygtuką.
* Smart Key yra taikomoji programa, kuri yra skirta
XperiaTM išmaniesiems telefonams, naudojantiems
AndroidTM OS 4.0 arba naujesnę operacinę sistemą.
Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai
kuriose šalyse ir/arba regionuose, ir jos nebus galima
naudoti su neremiamais išmaniųjų telefonų modeliais.
Suderinami įrenginiai
Naudokite šį įrenginį kartu su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
Jeigu prijungiate prie neremiamo išmaniojo telefono
modelio, įmanoma, šio įrenginio mikrofonas neveiks arba
garso lygis bus žemas.
Nėra garantuojama, kad įrenginys valdys skaitmeninius
muzikos grotuvus.
••
••
Daugiafunkcinio mygtuko naudojimas*1
Vieną kartą paspauskite, kad atsakytumėte į telefono skambutį,
dar kartą paspauskite, kad baigtumėte pokalbį telefonu;
paspauskite, kad atkurtumėte takelį/sulaikytumėte atkūrimą.
Tipas:
elektreto kondensatorius
Kryptis:
visų krypčių
Atviros grandinės įtampos lygis:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektyvus dažnių diapazonas:
20 Hz – 20 000 Hz
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Komplektuojami priedai
Ausų įdėkliukai: SS (raudoni) (2), S (oranžiniai) (2), M (žali)
(pritvirtinti prie ausinių gamykloje) (2), L (žydri) (2)/Laido
reguliatorius (galima apvynioti laidą iki 50 cm) (1)
iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, kuris yra registruotas JAV
ir kitose šalyse.
XperiaTM yra Sony Mobile Communications AB prekės ženklas.
AndroidTM ir Google PlayTM yra Google, Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
Atsarginius ausų įdėkliukus galite užsisakyti pas
artimiausią Sony platintoją.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai įdiegtas,
pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.
2/26/2014 8:28:33 PM
MDR-EX110AP_CE7 [LV/EE/LT] 4-464-604-41(1)
Download PDF