Sony | MDR-EX15AP | Sony MDR-EX15AP Lengvos į ausis įdedamos ausinės Naudojimo instrukcijos



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey
LV6S
Stereo austiņas
Stereo kõrvaklapid
Stereofoninės ausinės


Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
4-466-256-41(2)
MDR-EX15AP
Darbināšana

S
©2013 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-EX15AP.indd 1
M
L
 Kā izmantot
 Vairāku funkciju
taustiņš
 Mikrofons
 Ausu ieliktņi
 Ja instalējat Smart Key
lietotni* no Google PlayTM
veikala, celiņu un skaļuma
vadību viedtālrunī varēs
veikt ar vairāku funkciju
taustiņu.
* Smart Key ir lietotne, kas
paredzēta XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 un
jaunākai versijai.
Iespējams, lietotne nebūs
pieejama dažās valstīs un/
vai reģionos un to
nevarēs izmantot ar
neatbalstītiem
viedtālruņu modeļiem.
Kasutamine
 Kuidas kasutada
 Mitme funktsiooni
nupp
 Mikrofon
 Kuularid
 Kui installite Smart Key
rakenduse* Google PlayTM
poest, saab radade ja
helitugevuse juhtimist
nutitelefonis teostada
mitme funktsiooni
nupuga.
* Smart Key on rakendus,
mis on ettenähtud
XperiaTM, AndroidTM OS
4.0 ja uuemale
versioonile. Rakendus
võib mitte olla saadaval
mõnes riigis ja/või
regioonis ning seda ei saa
kasutada toeta
nutitelefonide mudeliga.
Naudojimas
 Kaip naudoti
 Daugiafunkcinis
mygtukas
 Mikrofonas
 Ausų įdėkliukai
 Jeigu įdiegiate Smart Key
taikomąją programą* iš
Google PlayTM
parduotuvės, takelių ir
garso lygio valdymą bus
galima atlikti naudojant
daugiafunkcinį mygtuką.
* Smart Key yra taikomoji
programa, kuri yra skirta
XperiaTM, AndroidTM OS 4.0
arba naujesnę versiją.
Įmanoma, taikomoji
programa nebus
prieinama kai kuriose
šalyse ir/arba regionuose, ir
jos nebus galima naudoti
su neremiamais išmaniųjų
telefonų modeliais.
2/26/2014 5:42:53 PM
MDR-EX15AP_CE7 [LV, EE, LT] 4-466-256-41(2)
Latviski
Stereo austiņas
Savietojamās ierīces
Izmantojiet šo ierīci ar viedtālruņiem.
Piebildes
• Atkarībā no viedtālruņa modeļa, iespējams,
nedarbosies šīs ierīces mikrofons vai skaļuma
līmenis būs zems.
• Netiek garantēts, ka ierīce darbinās digitālos
mūzikas atskaņotājus.
Vairāku funkciju taustiņa izmantošana*
Vienreiz piespiediet, lai atbildētu uz telefonzvanu,
vēlreiz piespiediet, lai pabeigtu telefonsarunu;
piespiediet, lai atskaņotu celiņu/apturētu
atskaņošanu.
Pieejamās iPhone darbības
Vienreiz to piespiežot, atskaņo/aptur celiņa
atskaņošanu pieslēgtajā iPhone. Divreiz to
piespiežot, pāriet pie nākamā celiņa. Trīsreiz to
piespiežot, pāriet pie iepriekšējā celiņa. Ilgāk to
piespiežot, aktivizē “VoiceOver**” funkciju (ja
pieejama).
Turiet piespiestu apmēram divas sekundes, lai
noraidītu ienākošo telefonzvanu. Kad atbrīvojat,
divi skaņas signāli apstiprina, ka ienākošais zvans
tika noraidīts.
* Taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no
viedtālruņa.
** “VoiceOver” funkcijas pieejamība atkarīga no
iPhone un tās programmatūras versijas.
Eestikeelne
Komplektācijā iekļautie aksesuāri
Ausu ieliktņi: S (2 rindas) (2), M (3 rindas) (rūpnīcā
piestiprināti pie austiņām) (2), L (4 rindas) (2)
* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV
un citās valstīs.
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču
zīme.
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču
zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
Brīdinājumi
Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei.
Drošības labad nelietojiet austiņas,
kamēr vadāt automašīnu vai
braucat ar velosipēdu.
Kārtīgi piestipriniet ausu ieliktņus.
Ja ieliktnis nejauši atvienojas un
paliek ausī, pastāv ievainojumu
risks.
Ausu ieliktņiem jābūt tīriem.
Notīriet ausu ieliktņus ar vāju
mazgājamā līdzekļa šķidrumu.
Tehniskie raksturlielumi
Austiņas
Tips: noslēgts, dinamisks
Dzinis: 9 mm, kupola tipa
Pieļaujamā maksimālā jauda: 100 mW (IEC*)
Pretestība: 16 Ω pie 1 kHz
Jutība: 100 dB/mW
Frekvenču diapazons: 8 Hz – 22 000 Hz
Vads: 1,2 m, vairāku dzīslu vads (Y tips)
Spraudnis: četru dzīslu apzeltīts L formas stereo
minispraudnis
Svars: apmēram 3 g bez vada
Mikrofons
Korpuss: lineārs mikrofons
Tips: elektreta kondensators
Vaļējas ķēdes sprieguma līmenis: -40 dB (0 dB =
1 V/Pa)
Efektīvais frekvenču diapazons: 20 Hz –
20 000 Hz
SONY_LV_EE_LT_MDR-EX15AP.indd 2
Piebilde par statisko elektrību
Ķermenī uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vāju
kņudēšanu ausīs.
Lai to novērstu, nēsājiet no dabīgiem materiāliem
izgatavotas drēbes.
Rezerves ausu ieliktņus varat pasūtīt pie tuvākā
Sony dīlera.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli
ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā
zona) valstīs.
Stereo kõrvaklapid
Ühilduvad seadmed
Kasutage seda seadet nutitelefonidega.
Märkused
• Sõltuvalt nutitelefoni mudelist võib mitte
töötada selle seadme mikrofon või helitugevuse
tase on madal.
• Ei garanteerita, et seade käivitab digitaalseid
muusikamängijaid.
Mitme funktsiooni nupu kasutamine*
Vajutage üks kord, et vastata telefonikõnele,
vajutage veel kord, et lõpetada telefonikõne;
vajutage, et taasesitada rada/peatada taasesitust.
Saadavad iPhone toimingud
Üks kord vajutades mängib/peatab raja taasesituse
ühendatud iPhone. Kaks korda vajutades läheb üle
järgmisele rajale. Kolm korda vajutades läheb
tagasi eelmisele rajale. Kauem vajutades aktiveerib
“VoiceOver**” funktsiooni (kui on saadaval).
Hoidke allavajutatult umbes kaks sekundit, et
sissetulnud kõnet tagasi lükata. Vabastades
kinnitavad kaks helisignaali, et sissetulnud kõne
lükati tagasi.
* Nupu funktsioon võib erineda sõltuvalt
nutitelefonist.
** “VoiceOver” funktsiooni saadavus sõltub
iPhone`ist ja selle tarkvara versioonist
Tehnilised andmed
Lietuviškai
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kuularid: S (2 rida) (2), M (3 rida) (kinnitatud
kõrvaklappidele tehases) (2), L (4 rida) (2)
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
iPhone on Apple Inc. kaubamärk, mis on
registreeritud USAs ja teistes riikides.
XperiaTM on Sony Mobile Communications AB
kaubamärk.
AndroidTM ja Google PlayTM on Google, Inc.
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Hoiatused
Valju heli võib kahjustada kuulmist.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
kõrvaklappe auto juhtimise ajal või
jalgrattaga sõites.
Ühendage kuularid korralikult. Kui
kuular tuleb kogemata lahti ja jääb
kõrva, võib tekkida vigastuste risk.
Kuularid peavad olema puhtad.
Puhastage kuulareid nõrga
pesuvahendi lahusega.
Kõrvaklapid
Tüüp: suletud, dünaamiline
Ajam: 9 mm, kupli tüüpi
Maksimaalne lubatud võimsus: 100 mW (IEC*)
Takistus: 16 Ω 1 kHz juures
Tundlikkus: 100 dB/mW
Sagedusala: 8 Hz – 22 000 Hz
Juhe: 1,2 m, mitmesooneline juhe (Y tüüp)
Pistik: neljasooneline kullatud L-kujuline stereo
minipistik
Kaal: umbes 3 g ilma juhtmeta
Märkus staatilise elektri kohta
Kehasse kogunenud staatiline elekter võib tekitada
nõrka surinat.
Selle vältimiseks kandke looduslikest materjalidest
riideid.
Mikrofon
Korpus: lineaarne mikrofon
Tüüp: elektreet kondensaator
Avatud vooluahela pinge tase:
-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektiivne sagedusala: 20 Hz – 20 000 Hz
CE tähis kehtib ainult neis riikides, kus see on
legaalselt kasutusel, peamiselt EEA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
Stereofoninės ausinės
Suderinami įrenginiai
Naudokite šį įrenginį kartu su išmaniaisiais
telefonais.
Pastabos
• Priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio,
įmanoma, šio įrenginio mikrofonas neveiks arba
garso lygis bus žemas.
• Nėra garantuojama, kad įrenginys valdys
skaitmeninius muzikos grotuvus.
Daugiafunkcinio mygtuko naudojimas*
Vieną kartą paspauskite, kad atsakytumėte į
telefono skambutį, dar kartą paspauskite, kad
baigtumėte pokalbį telefonu; paspauskite, kad
atkurtumėte takelį/sulaikytumėte atkūrimą.
Prieinami iPhone veiksmai
Vieną kartą jį paspaudžiant, atkuriamas/sulaikomas
takelio atkūrimas prijungtu iPhone. Paspaudžiant jį
du kartus, perjungiama į sekantį takelį.
Paspaudžiant jį tris kartus, perjungiama į ankstesnį
takelį. Ilgiau jį paspaudžiant, yra aktyvuojama
“VoiceOver**” funkcija (jeigu prieinama).
Laikykite paspaustą apytiksliai dvi sekundes, kad
atmestumėte įeinantį skambutį. Kai paleidžiate, du
garso signalai patvirtina, kad įeinantis skambutis
yra atmestas.
* Mygtuko funkcija gali skirtis priklausomai nuo
išmaniojo telefono.
** “VoiceOver” funkcijos prieinamumas priklauso
nuo iPhone ir jo programinės įrangos versijos.
Komplektuojami priedai
Ausų įdėkliukai: S (2 eilutės) (2), M (3 eilutės)
(gamykloje pritvirtinti prie ausinių) (2), L (4 eilutės) (2)
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali
būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, kuris yra
registruotas JAV ir kitose šalyse.
XperiaTM yra Sony Mobile Communications AB
prekės ženklas.
AndroidTM ir Google PlayTM yra Google, Inc. prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai.
Įspėjimai
Garsus garsas gali pakenkti klausai.
Saugumo sumetimais nenaudokite
ausinių, kai vairuojate automobilį
arba važiuojate dviračiu.
Gerai pritvirtinkite ausų įdėkliukus.
Jeigu įdėkliukas netyčia atsidalina ir
lieka ausyje, yra susižalojimo
pavojus.
Ausų įdėkliukai privalo būti švarūs.
Nuvalykite ausų įdėkliukus švelniu
plovimo skysčiu.
Techniniai duomenys
Varukuulareid saab tellida lähimalt Sony
edasimüüjalt.
Ausinės
Tipas: uždaras, dinamiškas
Membrana: 9 mm, kupolo tipo
Leistina maksimali galia: 100 mW (IEC*)
Varža: 16 Ω prie 1 kHz
Jautrumas: 100 dB/mW
Dažnių diapazonas: 8 Hz – 22 000 Hz
Laidas: 1,2 m, kelių gyslų laidas (Y tipas)
Kištukas: keturių gyslų paauksuotas L formos
stereofoninis mini kištukas
Svoris: apytiksliai 3 g be laido
Mikrofonas
Korpusas: linijinis mikrofonas
Tipas: elektreto kondensatorius
Atviros grandinės įtampos lygis: -40 dB (0 dB =
1 V/Pa)
Efektyvus dažnių diapazonas: 20 Hz – 20.000 Hz
Pastaba dėl statinės elektros
Kūne susikaupusi statinė elektra gali sukelti silpną
peršėjimą ausyse.
Norėdami jo išvengti, dėvėkite iš natūralių
medžiagų pagamintus rūbus.
Atsarginius ausų įdėkliukus galite užsisakyti pas
artimiausią Sony platintoją.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra
legaliai įdiegtas, pagrinde EEA (Europos
Ekonominė zona) šalyse.
2/26/2014 5:42:54 PM
MDR-EX15AP_CE7 [LV, EE, LT] 4-466-256-41(2)
Download PDF

advertising