Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® / „Wi-Fi“ garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

4-566-479-21(1) (LT)
Asmeninė garso
sistema
Naudojimo instrukcija
Darbo pradžia
Apie „SongPal“
Kaip klausytis muzikos naudojant
BLUETOOTH ryšį
Muzikos klausymasis per
„Wi-Fi“ tinklą
Kaip klausytis muzikos naudojant
prijungtus komponentus
Papildoma informacija
Norėdami sužinoti, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, esančios
kompiuteryje ar kitame įrenginyje, žr. „Wi-Fi“ paleidimo vadovą
(atskiras dokumentas).
SRS-X88
Prieš naudodami sistemą atidžiai perskaitykite
šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių
(pvz., uždegtų žvakių).
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio
pavojų, saugokite įrenginį nuo skysčio lašų
ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu,
pvz., vazų.
Įrenginio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį
įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros
lizdo.
Net ir išjungta sistema nėra atjungta nuo elektros
tinklo, jei ji prijungta prie kintamosios elektros
srovės lizdo.
DĖMESIO
Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali įvykti
sprogimas. Keiskite tik tokiu pačiu arba atitinkamo
tipo maitinimo elementu.
Įdėjus netinkamą maitinimo elementą gali įvykti
sprogimas.
Panaudotus maitinimo elementus išmeskite
vadovaudamiesi instrukcijomis.
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, (adresas:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas,
ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija. Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai
taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Šis gaminys skirtas naudoti toliau išvardytose
šalyse:
BE, LU, NL, LI, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Kosove, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, AD, FR, MC,
CY, GR, PT, ES, IT, MT, SM, VA, DK, FI, IS, NO, SE, AT,
PL, EE, LV, LT, IE, GB
2LT
Pranešimas, skirtas klientams Europoje
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz diapazonas galimas tik naudojant
patalpoje.
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius
ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Vieta
Atsargumo priemonės
Sauga
Etiketė, kurioje yra „Sony“ prekės ženklas,
modelio numeris ir vardinė elektros
energijos galia, yra pritvirtinta šio įrenginio
apatinėje dalyje.
MAC adresas nurodytas šio įrenginio
apatinėje dalyje.
MAC1: laidinio tinklo MAC adresas
MAC2: „Wi-Fi“ tinklo MAC adresas
 Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad
darbinė įrenginio įtampa atitinka vietinio
maitinimo šaltinio įtampą.
 Nestatykite įrenginio nuožulniai.
 Nepalikite įrenginio arti karščio šaltinių
arba tokioje vietoje, kuri veikiama
tiesioginės saulės šviesos, kurioje
daug dulkių, drėgmės, galimas
lietaus arba mechaninis poveikis.
Naudojimas
 Į įrenginio užpakalinėje dalyje esančius
LT
lizdus arba vėdinimo angą nekiškite jokių
mažų daiktų ir pan. Įrenginyje gali įvykti
trumpasis jungimas arba jis gali sugesti.
Valymas
 Korpuso nevalykite alkoholiu, benzinu
ar skiedikliu.
Kur įsigyta
Naudojimo įtampa
Visos šalys / regionai
100–240 V,
50 Hz / 60 Hz
kintamoji srovė
Pastabos dėl kintamosios srovės
adapterio
 Prieš prijungdami arba atjungdami
kintamosios srovės adapterį, išjunkite
įrenginį. Kitaip gali įvykti gedimas.
 Naudokite tik pridėtą kintamosios srovės
adapterį. Kad nepakenktumėte įrenginiui,
nenaudokite jokio kito kintamosios srovės
adapterio.
Kita
 Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
 Prieš išmesdami arba atiduodami šį
įrenginį būtinai jį inicijuokite, kad
atkurtumėte visus numatytuosius
gamyklinius nustatymus (23 psl.).
Kištuko poliškumas
 Prijunkite kintamosios srovės adapterį
prie arti esančio sieninio elektros lizdo.
Jei kiltų problemų, nedelsdami atjunkite
jį nuo sieninio elektros lizdo.
 Kintamosios srovės adapterio negalima
statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų
lentynoje arba uždaroje spintelėje.
 Kad sumažintumėte gaisro ar elektros
smūgio pavojų, saugokite kintamosios
srovės adapterį nuo skysčio lašų ar purslų,
ant kintamosios srovės adapterio
nedėkite skysčių pripiltų daiktų,
pvz., vazų.
3LT
Pateikiami dokumentai
Naudojimo instrukcija
(šis dokumentas)
Paaiškinama svarbi
saugos informacija,
BLUETOOTH prijungimo
būdas, trikčių šalinimas
ir kt.
Informacija apie autorių
teises
 „Windows“, „Windows“ logotipas

„Wi-Fi“ paleidimo
vadovas (atskiras
dokumentas)
Paaiškinama, kaip per
„Wi-Fi“ tinklą klausytis
muzikos, esančios
kompiuteryje ar kitame
įrenginyje.

Žinynas (internetinis
dokumentas, skirtas
kompiuteriui /
išmaniajam telefonui)
Pateikiama išsami
informacija apie įrenginį,
tinklą, BLUETOOTH ryšio
naudojimą įvairiuose
įrenginiuose, didelės
raiškos garso atkūrimo
būdą ir kt.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/






4LT
ir „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai arba prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje arba
ją platinti.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“,
„iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“,
„iPod nano“, „iPod touch“, „iTunes“, „Mac“
ir OS X yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse. „iPad Air“
ir „iPad mini“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos
ženklas.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“
ir „Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas konkrečiai „iPod“, „iPhone“
arba „iPad“ ir kad gamintojas patvirtino,
jog priedas atitinka „Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad
naudojant šį priedą kartu su „iPod“,
„iPhone“ arba „iPad“, gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
„
“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™
ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ ženklai.
„S-Master“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„ClearAudio+“ ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
DSEE ir
yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo










technologijos ir patentų licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“
ir „Sony Corporation“ naudoja šiuos
ženklus pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“
registruotasis prekės ženklas arba
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
„Google Play“ ir „Android“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
„Google Cast™ Ready“ ir „Google Cast
Ready Badge“ yra „Google Inc.“ prekių
ženklai.
„Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra
„Sony Mobile Communications AB“
prekių ženklai.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
LDAC™ ir LDAC logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living
Network Alliance“ prekių, paslaugų
arba sertifikavimo ženklai.
AOSS yra BUFFALO INC. prekės ženklas.
Šiame vadove pateikti sistemų ir gaminių
pavadinimai paprastai yra atitinkamų
gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
™ ir ® ženklai šiame vadove nenaudojami.
Pastabos apie licenciją
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią
„Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį su
tos programinės įrangos autoriaus teisių
savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį
paskelbti klientams, jei to reikalauja
programinės įrangos autoriaus teisių savininkas.
Perskaitykite licencijos turinį, pateiktą pridėtame
atskirame dokumente.
Pranešimas apie programinę įrangą,
kuriai taikoma GPL / LGPL licencija
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kuriai
taikoma toliau pateikta GPL arba LGPL licencija.
Remiantis šiomis licencijomis, klientai turi teisę
gauti, keisti ir platinti pirminį nurodytos
programinės įrangos programos tekstą,
laikydamiesi pateiktos GPL arba LGPL licencijos
sąlygų. Pirminį pirmiau nurodytos programinės
įrangos programos tekstą galima rasti
žiniatinklyje.
Norėdami jį atsisiųsti naudokite toliau
nurodytą URL, tada pasirinkite modelio
pavadinimą SRS-X88.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į jokias
užklausas dėl pirminio programinės įrangos
programos teksto turinio.
Pastabos apie naujinimą
Jei šį įrenginį naudojate prijungę jį prie interneto
per laidinį arba „Wi-Fi“ tinklą, įrenginys gali
automatiškai atnaujinti programinę įrangą
į naujausią versiją.
Atnaujinus programinę įrangą įtraukiama
naujų funkcijų, kad įrenginys veiktų stabiliau
ir juo būtų patogiau naudotis.
Jei nenorite, kad programinė įranga būtų
naujinama automatiškai, šią funkciją galite
išjungti naudodami išmaniajame telefone /
„iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programą.
Tačiau net ir išjungus šią funkciją, programinė
įranga gali būti atnaujinama automatiškai,
siekiant užtikrinti stabilų veikimą ir pan. Be to,
išjungę šią funkciją programinę įrangą galite
atnaujinti patys.
Išsamios informacijos apie nustatymą
ir valdymą rasite žinyne.
Diegiant naujinimus įrenginys gali neveikti.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
pakeistos, sustabdytos arba nutrauktos iš
anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“
neprisiima jokios atsakomybės.
5LT
Turinys
Atsargumo priemonės.....................3
Pateikiami dokumentai................... 4
Informacija apie autorių teises ....... 4
Darbo pradžia
Valdiklių vieta ir funkcijos ................7
Apie „SongPal“
Ką galite daryti naudodami
„SongPal“.................................... 12
Kaip klausytis muzikos
naudojant BLUETOOTH ryšį
Kaip susieti įrenginį su BLUETOOTH
įrenginiu ir klausytis muzikos ..... 13
Kaip klausytis muzikos naudojant
prijungimo vienu palietimu
funkciją (NFC).............................. 15
Muzikos klausymasis per
„Wi-Fi“ tinklą
Kaip pasirinkti prisijungimo
prie tinklo būdą .......................... 16
Kaip prijungti prie kompiuterio...... 16
Tos pačios muzikos klausymasis
naudojant keletą garsiakalbių
(„SongPal Link“ funkcija)............. 18
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis muzikos
paslaugomis ............................... 18
6LT
Kaip klausytis muzikos
naudojant prijungtus
komponentus
Kaip klausytis muzikos, esančios USB
įrenginyje ir pan. (USB-A)............19
Kaip klausytis muzikos,
esančios didelės raiškos garsą
palaikančiame „„Walkman“®“
(USB-B) ........................................19
Kaip klausytis muzikos,
esančios išoriniame įrenginyje
(AUDIO IN).................................. 20
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas .............................21
Kas yra BLUETOOTH belaidė
technologija? ............................. 24
Specifikacijos................................. 25
Darbo pradžia
Valdiklių vieta ir funkcijos
Šiame vadove daugiausia rašoma apie valdymą naudojant įrenginio mygtukus, bet tuos
pačius veiksmus galima atlikti ir nuotolinio valdymo pulto valdikliais, kurių pavadinimai
sutampa su mygtukų pavadinimais arba yra į juos panašūs.
Darbo pradžia
Įrenginys
Galinė įrenginio dalis
 Indikatorius LINK
Nurodo įrenginio tinklo ryšio būseną.
 Mygtukas / indikatorius
(BLUETOOTH)
PAIRING
Bakstelėkite norėdami susieti įrenginius,
prisijungti prie BLUETOOTH įrenginio
arba klausytis muzikos naudodami
BLUETOOTH įrenginį.
Bakstelėkite vieną kartą norėdami
įjungti įrenginio režimą BLUETOOTH.
Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę
norėdami įjungti įrenginio susiejimo
režimą.
 Mygtukai VOL (garsumas) –/+
Bakstelėkite norėdami sureguliuoti
garsumą.
Bakstelėjus pagal reguliuojamą garsumą
mirksi / (įjungti / budėjimo režimas) ir
atsako indikatoriai.
 Mygtukas / indikatorius / (įjungti /
budėjimo režimas)
Bakstelėkite norėdami įjungti arba
išjungti įrenginio maitinimą.
 Mygtukas UPDATE
Nurodo įrenginio programinės įrangos
naujinimo būseną.
7LT
 NETWORK Mygtukas / indikatorius
Bakstelėdami įjunkite įrenginio režimą
NETWORK.
Bakstelėkite norėdami naudotis
įvairiomis muzikos paslaugomis arba
klausytis muzikos, esančios prie
pagrindinio tinklo prijungtame
įrenginyje.
 Mygtukas / indikatorius USB-A
Bakstelėkite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie USB A prievado (
A)
prijungtame įrenginyje. Bakstelėjus
pradeda šviesti indikatorius USB-A.
 Mygtukas / indikatorius USB-B
Bakstelėkite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie USB B prievado (
B)
prijungtame įrenginyje. Bakstelėjus
pradeda šviesti indikatorius USB-B.
 Mygtukas / indikatorius AUDIO IN
Bakstelėkite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie lizdo AUDIO IN prijungtame
įrenginyje. Bakstelėjus pradeda šviesti
indikatorius AUDIO IN.
 „Wi-Fi“ antena
Kai naudojatės „Wi-Fi“ ryšiu, nukreipkite
ją aukštyn, kaip parodyta žemiau.
 Lizdas AUDIO IN
Garso kabeliu (nepridėtas) prijunkite
prie nešiojamojo garso įrenginio ar kito
įrenginio ausinių lizdo.
 Mygtukas WPS
Paspauskite ir nuspaudę palaikykite,
kai norite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.
Paspaudus ir 2 sekundes palaikius
mygtuką WPS pasigirs pyptelėjimai. Tai
reiškia, kad įrenginį galima prijungti prie
belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.
Jei belaidžio ryšio maršruto parinktuve
yra mygtukas WPS, naudodami šį
mygtuką galite prisijungti prie tinklo.
 LAN prievadas
LAN kabeliu (nepridėtas) galima prijungti
kompiuterį arba belaidžio ryšio maršruto
parinktuvą.
 USB B prievadas (
B)
USB kabeliu (nepridėtas) prijunkite
kompiuterį.
Prijungdami didelės raiškos palaikomą
„Walkman“® įrenginį naudokite
pasirinktinį didelės raiškos garso
USB adapterio WM-PORT kabelį.
 USB A prievadas (
A)
Tiesiogiai prijunkite USB įrenginį.
Norėdami prijungti prie „iPhone“ /
„iPad“ / „iPod“ arba „Walkman“®
naudokite prie įrenginio pridėtą kabelį.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 Atlenkite kairįjį antenos galą.
 Ištraukite anteną.
 Pasukite anteną 90 laipsnių kampu
pagal laikrodžio rodyklę.
 Nukreipkite anteną aukštyn.
 N žyma
Jei jūsų išmanusis telefonas palaiko
NFC funkciją, priglauskite išmanųjį
telefoną prie N žymos. Įrenginys bus
įjungtas automatiškai, tada bus
galima užregistruoti įrenginį (susieti)
ir užmegzti BLUETOOTH ryšį.
 Lizdas DC IN 19,5 V
Prijunkite kintamosios srovės adapterį
(pridėtas).
8LT
 Atsako indikatorius
Kai įrenginys gauna signalus iš pridėto
nuotolinio valdymo pulto, mirksi atsako
indikatorius (nuotolinio valdymo jutiklis).
Indikatorius taip pat mirksi reguliuojant
įrenginio garsumą.
Kaip mėgautis dinamiškesniu garsu
Naudodami garsiakalbio grotelių nuėmimo
įrankį (pridėtas) nuimkite priekinėje
įrenginio pusėje esančias garsiakalbio
groteles.*1
Indikatoriaus
būsena (spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžine
spalva)
Įrenginys prijungtas prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia (rausvai)
Įrenginys prijungtas prie
laidinio tinklo.
Mirksi (oranžine
spalva)
Įrenginys jungiamas
prie „Wi-Fi“ tinklo.
Mirksi (rausvai)
Įrenginys jungiamas
prie laidinio tinklo.
Mirksi (raudonai)
Prijungti prie tinklo
nepavyko.
Šviečia (raudonai)
Prijungti prie tinklo
nepavyko arba užmegzti
ryšio nepavyko, nors tinklas
sukonfigūruotas.
*1 Nuimtas groteles laikykite ant plokščio
paviršiaus, kad jos nesideformuotų.
Kai indikatorius šviečia arba mirksi
Indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas)
Indikatoriaus
būsena (spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (žaliai)
Įrenginys įjungtas.
Šviečia (oranžine
spalva)
Įrenginys veikia
BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimu.
Išsijungia
Įrenginys veikia budėjimo
režimu.
Mirksi (žalia
spalva)
• Jei norėdami išjungti
įrenginį bakstelėsite
mygtuką / (įjungti /
budėjimo režimas),
indikatorius lėtai mirksi
žaliai, tada pradeda šviesti
oranžine spalva arba
išsijungia. Kol indikatorius
mirksi, įrenginio naudoti
negalima.
• Bakstelėjus mygtuką VOL
(garsumas) –/+
indikatorius sumirksi vieną
arba tris kartus pagal
garsumo reguliavimą.
Mirksi (raudonai)
Įrenginys veikia apsaugos
režimu. Išsamios
informacijos žr. „Indikatorius
/ (įjungti / budėjimo
režimas) mirksi raudona
spalva“ (22 psl.).
Darbo pradžia
Garsiakalbio grotelių nuėmimo įrankis (pridėtas)
Indikatorius LINK
Šviečiančio / mirksinčio indikatoriaus spalva kinta,
atsižvelgiant į prijungtą muzikos paslaugą.
 Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Indikatorius
(BLUETOOTH)
PAIRING
Indikatoriaus
būsena (spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (baltai)
Įrenginys prijungtas prie
BLUETOOTH įrenginio.
Greitai mirksi
(baltai)
Įrenginys siejamas su
BLUETOOTH įrenginiu.
Mirksi (baltai)
Įrenginys ieško BLUETOOTH
įrenginio, prie kurio galima
prisijungti.
Indikatorius NETWORK
Indikatoriaus
būsena (spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (baltai)
Įrenginys veikia režimu
NETWORK.
Mirksi (baltai)
Įrenginys per tinklą gauna
garso failą.
9LT
Mygtukas UPDATE
Indikatoriaus
būsena (spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžine
spalva)
Kai prijungtas prie interneto
įrenginys aptinka naujausią
programinę įrangą,
mygtukas šviečia oranžine
spalva. Bakstelėjus ir
palaikius nuspaudus
šviečiantį mygtuką
pradedama naujinti
įrenginio programinę įrangą.
Mirksi (oranžine
spalva)
• Naujinama įrenginio
programinė įranga.
Diegiant naujinimus
įrenginio naudoti
negalima.
• Kai atnaujinus programinę
įrangą įrenginys
įjungiamas pirmąjį kartą,
mygtukas UPDATE sumirksi
tris kartus,
informuodamas, kad
naujinimas baigtas.
Nuotolinio valdymo pultas
 Mygtukas USB-A
Paspauskite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie USB A prievado (
A)
prijungtame įrenginyje.
 Mygtukas USB-B
Paspauskite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie USB B prievado (
B)
prijungtame USB įrenginyje.
 Mygtukai VOLUME +/–
Paspauskite norėdami sureguliuoti
garsumą.
Ant mygtuko VOLUME + yra liečiamasis
taškas. Jis padeda valdyti.
 Mygtukas MUTING
Paspauskite vieną kartą norėdami
išjungti garsą. Paspauskite dar kartą
norėdami vėl įjungti garsą.
 Mygtukas / (ankstesnis / kitas)
Paspauskite norėdami valdyti prijungtą
įrenginį, kai atkuriama muzika. Valdyti
negalima, jei įrenginys prijungtas prie
USB B prievado (
B) arba AUDIO IN
lizdo.
Paspauskite vieną kartą norėdami atkurti
ankstesnį / kitą garso takelį.
Atsižvelgiant į įrenginį, ši funkcija gali
neveikti.
 Mygtukas  (leisti / pristabdyti)
Paspauskite norėdami valdyti prijungtą
įrenginį, kai atkuriama muzika.
Valdyti negalima, jei įrenginys prijungtas
prie USB B prievado (
B) arba
AUDIO IN lizdo.
Kai muzika atkuriama, paspauskite vieną
kartą norėdami pristabdyti; kai muzika
pristabdyta, paspauskite vieną kartą
norėdami tęsti atkūrimą.
Atsižvelgiant į įrenginį, ši funkcija
gali neveikti.
 Mygtukas AUDIO IN
Paspauskite norėdami klausytis muzikos,
esančios prie AUDIO IN lizdo prijungtame
įrenginyje.
 Mygtukas / (įjungti / budėjimo
režimas)
Paspauskite norėdami įjungti arba
išjungti įrenginio maitinimą.
10LT
 Mygtukas (BLUETOOTH)
Paspauskite norėdami susieti ar sujungti
su BLUETOOTH įrenginiu arba klausytis
muzikos BLUETOOTH įrenginyje.
 Mygtukas NETWORK
Paspauskite, kai norite naudodami
įrenginį klausytis muzikos, esančios
prie pagrindinio tinklo prijungtame
įrenginyje.
Kaip įdėti maitinimo elementus
Darbo pradžia
Įdėkite du pateiktus R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus, pirmiausia dėdami
 pažymėtą galą pagal poliškumą,
kaip parodyta toliau.
Pastaba
 Nebandykite įkrauti maitinimo elementų.
 Jei iš maitinimo elementų išteka skysčio,
išvalykite maitinimo elementų skyrių ir
pakeiskite maitinimo elementus naujais.
 Stipri šviesa, pvz., apšvietimo įranga arba
tiesioginė saulės šviesa, gali turėti įtakos
nuotolio valdymo pulto veikimui. Nuotolinio
valdymo pultas gali neveikti.
 Maitinimo elementus reikia keisti kas
6 mėnesius. Jei nuotolinio valdymo pultu
darosi sunku valdyti įrenginį, pakeiskite
abu maitinimo elementus naujais.
 Saugokite įrenginį su įdėtais maitinimo
elementais nuo per didelio karščio, pvz.,
saulės šviesos, ugnies ir pan.
11LT
Apie „SongPal“
Ką galite daryti
naudodami „SongPal“
„SongPal“ yra programa, suteikianti
galimybę valdyti „Sony“ garso įrenginius,
suderinamus su „SongPal“, naudojant
išmanųjį telefoną / „iPhone“.
Prie kai kurių paslaugų gali tekti specialiai
prisiregistruoti. Gali tekti atnaujinti įrenginio
versiją.
Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos neįspėjus.
Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios
atsakomybės.
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto įrenginio.
Programos specifikacijos ir dizainas gali būti
be įspėjimo pakeisti.
Suraskite „SongPal“ „Google Play™“
arba „App Store“ ir atsisiųskite ją.
Atsisiuntę šią programą į išmanųjį telefoną /
„iPhone“ galėsite naudotis toliau
nurodytomis galimybėmis.
SRS-X88 garso nustatymai
Galite paprastai sureguliuoti garsą arba
naudoti „Sony“ rekomenduojamus
nustatymus „ClearAudio+“ ir DSEE HX.
Muzikos paslauga*
Galite sukonfigūruoti pradinius
nustatymus, kad galėtumėte naudotis
muzikos paslaugomis.
Norint naudotis muzikos paslaugomis
reikia trečiosios šalies programos.
Rodoma pagrindiniame tinkle esančių įrenginių
apžvalga.
Galite pasirinkti garso įrenginį, kad paleistumėte
arba sugrupuotumėte garso įrenginius naudodami
„SongPal Link“ (kelių patalpų funkcija).
Prie pagrindinio tinklo prijungtų įrenginių
valdymas
Per tinklą galite leisti kompiuteryje arba
pagrindinio tinklo serveryje esančią
muziką.
Per USB jungtį prijungto įrenginio valdymas
Galite leisti muziką, esančią prie
SRS-X88 USB A prievado prijungtame
įrenginyje.
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Iš pasirenkamų garso šaltinių galite pasirinkti atkūrimo
garso šaltinius. Be to, galite nustatyti įvairius garso
įrenginio garso / tinklo nustatymus.
 Išsamios informacijos ieškokite
„SongPal“ žinyne.
http://info.songpal.sony.net/help/
* Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos muzikos
paslaugos ir jų teikimo trukmė gali skirtis.
12LT
Kaip klausytis muzikos naudojant
BLUETOOTH ryšį
Kaip susieti įrenginį su
BLUETOOTH įrenginiu
ir klausytis muzikos
Indikatorius (BLUETOOTH) pradeda
greitai mirksėti baltai ir įjungiamas
įrenginio susiejimo režimas.
4
Pastaba
2
Pastaba
Prieš atlikdami susiejimo veiksmus
BLUETOOTH įrenginyje sustabdykite
atkūrimą. Užmezgus BLUETOOTH ryšį gali
pasigirsti didelis garsas. Be to, didelis garsas
gali pasigirsti ir tada, kai užmezgus ryšį pirmą
kartą atliekamas atkūrimas. Prieš pradedant
atkūrimą rekomenduojama sumažinti
garsumą.
Įjunkite įrenginį.
Indikatorius / (įjungti / budėjimo
režimas) pradeda šviesti žaliai.
Bakstelėkite mygtuką
(BLUETOOTH)
PAIRING.
5
BLUETOOTH įrenginyje
užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius
(BLUETOOTH) toliau šviečia.
Jei BLUETOOTH ryšio užmegzti
nepavyko, pakartokite procedūrą
nuo 3 veiksmo.
Indikatorius (BLUETOOTH) pradeda
mirksėti baltai.
Patarimas
 Pagal gamyklinius nustatymus susiejimo
informacija įrenginyje nesaugoma.
Bakstelėjus mygtuką
(BLUETOOTH)
PAIRING indikatorius
(BLUETOOTH)
pradeda greitai mirksėti baltai ir
automatiškai įjungiamas įrenginio
susiejimo režimas. Tokiu atveju pereikite
prie 4 veiksmo.
 Bakstelėjus mygtuką
(BLUETOOTH)
PAIRING įrenginys bando užmegzti
BLUETOOTH ryšį su paskutinį kartą
prijungtu BLUETOOTH įrenginiu. Jei
įrenginys yra netoli, BLUETOOTH ryšys
užmezgamas automatiškai ir indikatorius
(BLUETOOTH) toliau šviečia. Kai norite
prijungti kitą BLUETOOTH įrenginį,
nutraukite dabartinį BLUETOOTH ryšį
naudodami šiuo metu prijungtą
BLUETOOTH įrenginį.
Norėdami aptikti įrenginį
BLUETOOTH įrenginyje atlikite
susiejimo veiksmus.
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane
rodomas aptiktų įrenginių sąrašas,
pasirinkite SRS-X88.
Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane
reikalaujama įvesti prieigos kodą,
įveskite 0000.
 Norėdami susieti įrenginį su BLUETOOTH
įrenginiu padėkite BLUETOOTH įrenginį
vieno metro atstumu nuo įrenginio.
 Jei jūsų BLUETOOTH įrenginys palaiko prijungimo
vienu palietimu funkciją (NFC), toliau nurodytus
veiksmus praleiskite. Žr. „Kaip klausytis muzikos
naudojant prijungimo vienu palietimu funkciją
(NFC)“ (15 psl.).
1
Bakstelėkite ir nuspaudę
palaikykite mygtuką
(BLUETOOTH)
PAIRING,
kol pasigirs pyptelėjimai.
Kaip klausytis muzikos naudojant BLUETOOTH ryšį
Belaidžiu ryšiu galite klausytis BLUETOOTH
įrenginyje esančios muzikos.
Prieš naudodamiesi BLUETOOTH funkcija
susiekite įrenginius, kad užregistruotumėte
BLUETOOTH įrenginį.
3
6
Sureguliuokite garsumą
BLUETOOTH įrenginyje arba
bakstelėdami mygtuką VOL
(garsumas) –/+.
7
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH
įrenginyje.
13LT
Patarimas
 Galite bandyti susieti įrenginius arba užmegzti
BLUETOOTH ryšį su kitu BLUETOOTH įrenginiu,
kai BLUETOOTH ryšys jau yra užmegztas su vienu
BLUETOOTH įrenginiu. Sėkmingai užmezgus
BLUETOOTH ryšį su kitu įrenginiu, esamas
BLUETOOTH ryšys nutraukiamas.
 „SongPal“ programoje nėra muzikos atkūrimo
naudojant BLUETOOTH ryšį funkcijos. Leiskite
muziką naudodami BLUETOOTH įrenginio
(pvz., išmaniojo telefono, kompiuterio ir pan.)
muzikos atkūrimo programinę įrangą.
Pastaba
 Naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius
gali nepavykti atlikti pirmiau aprašytų veiksmų.
Be to, atsižvelgiant į prijungtą BLUETOOTH
įrenginį, veiksmai gali skirtis.
 Po maždaug 5 minučių įrenginio susiejimo
režimas išjungiamas ir lėtai mirksi indikatorius
(BLUETOOTH). Tačiau kai susiejimo
informacija įrenginyje nesaugoma, pvz., pagal
gamyklinius nustatymus, susiejimo režimas
neišjungiamas. Jei susiejimo režimas
išjungiamas nebaigus proceso, pakartokite
procedūrą nuo 3 veiksmo.
 Kai norima susieti su BLUETOOTH įrenginiu,
kuriame negalima parodyti aptiktų įrenginių
sąrašo arba kuriame nėra ekrano, įrenginį galima
susieti nustatant ir įrenginio, ir BLUETOOTH
įrenginio susiejimo režimus. Jei BLUETOOTH
įrenginyje nustatytas prieigos kodas yra ne
0000, susieti su įrenginiu negalima.
 Susiejimo operaciją reikia atlikti tik kartą. Tačiau
toliau nurodytais atvejais porinio sujungimo
veiksmą reikia atlikti dar kartą.
 Susiejimo informacija buvo ištrinta atlikus
BLUETOOTH įrenginio remontą.
 Įrenginį bandote susieti su daugiau
nei 9 BLUETOOTH įrenginiais.
Šį įrenginį galima susieti su ne daugiau
nei 9 BLUETOOTH įrenginiais. Jei susieję
įrenginį su 9 įrenginiais susiesite dar vieną
BLUETOOTH įrenginį, pirmojo prie įrenginio
prijungto įrenginio susiejimo informacija bus
perrašyta naujojo įrenginio informacija.
 Iš prijungto įrenginio ištrinama šio įrenginio
susiejimo registravimo informacija.
 Jei įrenginys inicijuojamas, visa susiejimo
informacija ištrinama.
 Įrenginį galima susieti su keliais įrenginiais,
bet vienu metu galima leisti muziką tik iš
vieno susieto įrenginio.
 Prieigos kodas gali būti vadinamas PIN kodu,
PIN numeriu, slaptažodžiu ar kt.
14LT
Kaip nutraukti ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu
BLUETOOTH įrenginyje nutraukite
BLUETOOTH ryšį.
Patarimas
Nustojus leisti muziką BLUETOOTH ryšys gali
būti nutrauktas automatiškai; tai priklauso
nuo BLUETOOTH įrenginio.
Kaip leisti muziką iš
užregistruoto įrenginio
Atlikę skyriuje „Kaip susieti įrenginį su
BLUETOOTH įrenginiu ir klausytis muzikos“
(13 psl.) nurodytą 2 veiksmą, naudodami
BLUETOOTH įrenginį prijunkite jį prie šio
įrenginio. Sureguliavę garsumą BLUETOOTH
įrenginyje, pradėkite atkūrimą naudodami
BLUETOOTH įrenginį.
Patarimas
Prieš prijungdami įrenginį prie BLUETOOTH
įrenginio sustabdykite atkūrimą BLUETOOTH
įrenginyje.
Kaip klausytis muzikos
naudojant prijungimo
vienu palietimu funkciją
(NFC)
1
Išmaniuoju telefonu palieskite
ant įrenginio esančią N žymą.
Priglauskite išmanųjį telefoną prie
įrenginio ir palaukite, kol išmanusis
telefonas sureaguos.
Norėdami sužinoti, kurią išmaniojo
telefono dalį reikia priglausti prie
sistemos, žr. išmaniojo telefono
vartotojo vadovą.
Kaip klausytis muzikos naudojant BLUETOOTH ryšį
NFC yra technologija, leidžianti užmegzti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., mobiliojo telefono ir IC lusto.
Tiesiog priglauskite išmanųjį telefoną prie
įrenginio. Įrenginys įjungiamas
automatiškai, atliekamas susiejimas
ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys.
Iš anksto įjunkite NFC funkciją ir
atrakinkite išmaniojo telefono ekraną.
Patarimas
Jei prie įrenginio priglaudžiate NFC funkciją
palaikantį išmanųjį telefoną, kai prie to įrenginio
prijungtas kitas BLUETOOTH įrenginys, BLUETOOTH
įrenginys atjungiamas, o įrenginys prijungiamas
prie išmaniojo telefono.
Vadovaudamiesi ekrane pateiktomis
instrukcijomis užmegzkite ryšį.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius
(BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka
šviesti.
2
Užmezgę ryšį pradėkite atkūrimą
išmaniuoju telefonu.
Jei užmegztą ryšį norite nutraukti,
išmaniuoju telefonu palieskite
įrenginio N žymą.
15LT
Muzikos klausymasis per
„Wi-Fi“ tinklą
Kaip pasirinkti
prisijungimo prie
tinklo būdą
Prijungę šį įrenginį prie tinklo juo galite
atlikti įvairius veiksmus. Atsižvelgiant
į tinklo aplinką, konfigūravimo būdai skiriasi.
Pasirinkite iš esančių toliau atitinkamą tinklo
aplinkos ryšio metodą.
Patarimas
Fiksuotą IP adresą nustatykite atlikdami skyriuje
„Kaip prijungti prie kompiuterio“ (16 psl.) nurodytą
6 veiksmą atidaromame ekrane.
Pastaba
Prijungti tuo pačiu metu ir prie „Wi-Fi“, ir prie
laidinio tinklų neįmanoma. Kai jungiatės prie
„Wi-Fi“ tinklo, nepamirškite nuo įrenginio
atjungti LAN kabelio.
Kaip prijungti
prie kompiuterio
Jei belaidžio ryšio maršruto parinktuve nėra
mygtuko WPS (AOSS), sukonfigūruokite
„Wi-Fi“ nustatymus įrenginį prijungę
prie kompiuterio LAN kabeliu.
Prieš tai pasiruoškite atskirai įsigyjamą
LAN kabelį.
Patarimas
Konfigūruojant „Wi-Fi“ tinklą gali reikėti SSID
(„Wi-Fi“ tinklo pavadinimo) ir saugos rakto
(WEP arba WPA rakto). Naudojant saugos
(arba tinklo) raktą taikomas šifravimas, kad būtų
sumažintas prisijungiančių įrenginių skaičius.
Jis naudojamas siekiant užtikrinti didesnį įrenginių,
palaikančių ryšį per belaidžio ryšio maršruto
parinktuvą / prieigos tašką, saugumą.
1
Išsamios informacijos žr. maršruto
parinktuvo naudojimo instrukcijoje.
SSID („Wi-Fi“ tinklo pavadinimas)
Išmaniojo telefono / „iPhone“
naudojimas
Įdiekite išmaniajam telefonui / „iPhone“
skirtą programą „SongPal“. Išsamesnės
informacijos žr. „Wi-Fi“ paleidimo vadove
(atskiras dokumentas).
Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo
su mygtuku WPS naudojimas
Prijunkite naudodami mygtuką WPS.
Išsamesnės informacijos žr. „Wi-Fi“
paleidimo vadove (atskiras dokumentas).
Užsirašykite maršruto parinktuvo
SSID ir slaptažodį.
Slaptažodis (saugos raktas)
2
Įrenginį LAN kabeliu prijunkite
tiesiogiai prie kompiuterio.
Asmeninio kompiuterio naudojimas
Žr. „Kaip prijungti prie kompiuterio“ (16 psl.).
Laidinio tinklo naudojimas
 Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
LAN kabelis
(nepridedamas)
Prijunkite atskirai įsigyjamu
LAN kabeliu.
16LT
3
Įjunkite įrenginį.
4
Kompiuteryje atidarykite [Sony
Network Device Settings].
Palaukite, kol indikatorius LINK nustos
mirksėti ir pradės šviesti rausva spalva.
Tai trunka apie 1 minutę.
6
 Paleiskite naršyklę.
 Adreso juostoje įveskite toliau
nurodytą URL.
Pasirinkite belaidžio ryšio
maršruto parinktuvo SSID
ir įveskite slaptažodį.
SSID
Žr. atliekant 1 veiksmą užsirašytą
slaptažodį (16 psl.).
Pasirinkite [Apply].
Pirmiau nurodytą URL naudokite
tik tada, jei kompiuteris ir įrenginys
sujungti LAN kabeliu.
8
Paraginti atjunkite LAN kabelį
nuo įrenginio.
Meniu pasirinkite [Network
Settings].
9
Patikrinkite, ar indikatorius LINK
šviečia oranžine spalva.
Nustatykite „Wi-Fi“ anteną (8 psl.).
Užmezgus „Wi-Fi“ ryšį indikatorius
LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
Gali praeiti daugiau nei 1 minutė, kol
indikatorius pradės šviesti.
Network Settings
Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą
5
7
Norėdami sužinoti, kaip naudojant šį
įrenginį klausytis muzikos, žr. „Wi-Fi“
paleidimo vadovą (atskiras dokumentas).
17LT
Tos pačios muzikos
klausymasis naudojant
keletą garsiakalbių
(„SongPal Link“ funkcija)
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis muzikos
paslaugomis
Klausykitės muzikos bet kuriame kambaryje
naudodami „Wi-Fi“.
Galite klausytis savo mėgstamos muzikos,
esančios kompiuteryje, mobiliajame
telefone ar kitame įrenginyje, arba
naudojantis muzikos paslaugomis
transliuojamos muzikos bet kuriame
kambaryje mėgaudamiesi puikia
garso kokybe.
1
Įrenginį ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“
tinklo.
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie to paties maršruto
parinktuvo SSID.
2
3
18LT
Išmaniajame telefone / „iPhone“
įdiekite nemokamą programą
„SongPal“.
Jei prijungiate keletą įrenginių,
„SongPal Link“ funkciją
palaikančius įrenginius prijunkite
prie „Wi-Fi“ tinklo.
1
Įrenginį ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“
tinklo.
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie to paties maršruto
parinktuvo SSID.
2
Išmaniajame telefone / „iPhone“
įdiekite nemokamą programą
„SongPal“.
3
Leiskite pageidaujamos muzikos
paslaugos muziką išmaniajame
telefone / „iPhone“.
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Kaip klausytis muzikos,
esančios didelės raiškos
garsą palaikančiame
Kaip klausytis muzikos,
esančios USB įrenginyje ir „„Walkman“®“ (USB-B)
pan. (USB-A)
Kaip klausytis muzikos naudojant
prijungtus komponentus
2
Bakstelėkite mygtuką USB-A,
tada paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 
(leisti / pristabdyti) arba
pradėkite atkūrimą naudodami
prijungtą įrenginį.
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Papildomas didelės
raiškos garso USB
adapterio WMPORT kabelis*
USB kabelis
(nepridedamas)
* Papildomą didelės raiškos garso USB adapterio
WM-PORT kabelį galite užsisakyti artimiausiame
„Sony“ klientų aptarnavimo centre.
1
Didelės raiškos garsą palaikantį
„Walkman“® arba kompiuterį
junkite prie USB B prievado
(
B).
2
Bakstelėkite mygtuką USB-B,
tada pradėkite atkūrimą
naudodami prijungtą įrenginį.
Kaip klausytis muzikos naudojant prijungtus komponentus
1
Prijunkite USB įrenginį,
„„Walkman“®“ arba „iPhone“ /
„iPad“ / „iPod“ prie USB A
prievado (
A).
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
19LT
Kaip klausytis muzikos,
esančios išoriniame
įrenginyje (AUDIO IN)
Garso kabelis
(nepridedamas)
1
Prijunkite įrenginį prie AUDIO IN
lizdo naudodami garso kabelį
(nepridėtas).
2
Bakstelėkite mygtuką AUDIO IN,
tada pradėkite atkūrimą
naudodami prijungtą įrenginį.
 Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
20LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jei naudojant įrenginį kilo problema, prieš
kreipdamiesi į artimiausią „Sony“ pardavėją
pabandykite išspręsti problemą
vadovaudamiesi toliau pateikta informacija.
 Patikrinkite, ar problema nurodyta šiame
skyriuje „Trikčių šalinimas“.
 Ieškokite informacijos žinyne.
 Išsamios informacijos ieškokite žinyno
skyriuose „Kaip naudoti“ ir „Trikčių
šalinimas“.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Nepavyksta prijungti įrenginio prie
BLUETOOTH įrenginio naudojant
prisijungimo vienu palietimu funkciją (NFC)
 Laikykite priglaudę išmanųjį telefoną prie
įrenginio, kol išmanusis telefonas sureaguos.
Jei įrenginio prijungti nepavyksta, lėtai
pajudinkite išmanųjį telefoną prie įrenginio
N žymos. Kai išmanusis telefonas sureaguoja,
vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
užmegzkite ryšį.
 Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono
NFC funkcija.
 Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį
iš dėklo.
 NFC priėmimo jautrumas priklauso nuo
įrenginio. Jei kelis kartus nepavyksta sujungti
įrenginio ir išmaniojo telefono naudojant
prisijungimo vienu palietimu funkciją,
sujunkite juos naudodami ekrano parinktis.
 Patikrinkite, ar išmanusis telefonas
suderinamas su NFC funkcija. Ieškokite
informacijos apie problemą pagalbos
klientams svetainėje.
yra pagalbos klientams svetainėje.
http://www.sony.eu/support
 Atjunkite kintamosios srovės adapterį,
šiek tiek palaukite ir vėl jį prijunkite.
Jei atlikus visus pirmiau nurodytus veiksmus
problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
BLUETOOTH
Nepavyksta susieti įrenginio su BLUETOOTH
įrenginiu / nepavyksta užmegzti
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginio ir išmaniojo
telefono / „iPhone“ naudojant „SongPal“
programą
 Įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį pastatykite ne
daugiau kaip 1 metro (3 pėd.) atstumu vienas
nuo kito.
 Jei indikatorius
(BLUETOOTH) greitai
nemirksi baltai, bakstelėkite ir laikykite
nuspaudę mygtuką
(BLUETOOTH)
PAIRING, kol iš įrenginio pasigirs
pyptelėjimas, o indikatorius
(BLUETOOTH)
pradės greitai mirksėti baltai.
 Inicijavus įrenginį jis gali nebeprisijungti prie
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod“. Tokiu atveju
ištrinkite susiejimo informaciją „iPhone“ /
„iPad“ / „iPod“ ir tada vėl atlikite susiejimo
procedūrą.
Nėra jokio garso
 Jei prie įrenginio prijungiate kompiuterį,
patikrinkite, ar kompiuteryje nustatyta garso
išvestis per BLUETOOTH įrenginį.
 Patikrinkite, ar įrenginys užmezgė BLUETOOTH
ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.
 Dar kartą susiekite įrenginį ir BLUETOOTH
įrenginį.
Papildoma informacija
 Patikrinkite, ar informacijos apie problemą
Iš garsiakalbio girdimas iškraipytas garsas /
ūžimas arba triukšmas
 Įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį pastatykite
arčiau vienas kito. Pašalinkite tarp įrenginio
ir BLUETOOTH įrenginio esančias kliūtis.
 Pasirinkite BLUETOOTH garso transliavimo
atkūrimo kokybės nuostatą „Priority on stable
connection“.
Tinklas
Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio tarp
įrenginio ir pagrindinio tinklo
 Įrenginys nepalaiko IEEE 802.11ac. Naudokite
„Wi-Fi“ tinklo 2,4 GHz dažnio diapazoną
(IEEE 802.11 b/g/n) arba 5 GHz dažnio
diapazoną (IEEE 802.11 a/n).
 Kai „Wi-Fi“ tinklą konfigūruojate naudodami
išmaniojo telefono / „iPhone“ programą
„SongPal“, pirmiausia prijunkite išmanųjį
telefoną / „iPhone“ prie norimo naudoti
„Wi-Fi“ tinklo.
21LT
 Jei prie įrenginio prijungtas LAN kabelis,
atjunkite jį ir paleiskite įrenginį iš naujo.
Kai prie įrenginio prijungtas LAN kabelis,
įrenginys automatiškai bando prisijungti
prie pagrindinio tinklo per laidinį tinklą, todėl
belaidžio tinklo naudoti negalima.
 Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio ryšio
maršruto parinktuvas.
 Įrenginį ir belaidžio ryšio maršruto parinktuvą
pastatykite arčiau vienas kito. Įrenginiai, kurie
naudoja 2,4 GHz dažnio juostą, pvz.,
mikrobangų krosnelė, BLUETOOTH arba
skaitmeninis belaidis įrenginys ir kt., gali
trukdyti „Wi-Fi“ ryšiui. Padėkite įrenginį toliau
nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.
 Nustatykite „Wi-Fi“ anteną.
 Jei prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo nepavyksta
net tinkamai jį sukonfigūravus, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 Išjunkite belaidžio ryšio maršruto
parinktuvą / prieigos tašką, šiek tiek
palaukite ir vėl įjunkite maitinimą.
 Išjunkite įrenginį, šiek tiek palaukite ir
vėl įjunkite maitinimą.
Iš įrenginio girdimas iškraipytas garsas /
ūžimas arba triukšmas
 Sumažinkite prijungto įrenginio garsumą.
 Jei prijungtame įrenginyje veikia glodintuvo
funkcija, išjunkite ją.
 Laikykite įrenginį toliau nuo mikrobangų
krosnelės, kitų belaidžių įrenginių ir pan.
 Laikykite įrenginį toliau nuo metalinių daiktų.
 Prijunkite įrenginį prie belaidžio ryšio
maršruto parinktuvo / kompiuterio
naudodami ne „Wi-Fi“ tinklą, o LAN kabelį.
Nėra garso / garsas labai tylus
 Patikrinkite, ar įrenginys ir prijungtas įrenginys
yra įjungti.
 Padidinkite įrenginio ir prijungto įrenginio
garsumą.
 Patikrinkite, ar prijungtame įrenginyje
atkuriamas turinys.
„iTunes“ nepavyksta rasti įrenginio
naudojant „„AirPlay““
 Patikrinkite, ar kompiuteris, kuriame įdiegta
„iTunes“, ir įrenginys yra prijungti prie to paties
pagrindinio tinklo.
 Atnaujinkite „iTunes“ programinę įrangą
į naujausią versiją.
22LT
Bendroji informacija
Indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas)
mirksi raudona spalva
 Įrenginys veikia apsaugos režimu. Atjunkite
įrenginio kintamosios srovės adapterį, tada
atjunkite visus kitus prie įrenginio prijungtus
elementus. Tada vėl prijunkite kintamosios
srovės adapterį ir įjunkite įrenginį. Jei
indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas)
vis tiek mirksi, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba parduotuvę, kurioje pirkote
šį įrenginį.
Neišsaugomas paskutinis nustatymas
 Jei kintamosios srovės adapteris atjungiamas,
kol įrenginys įjungtas, paskutinis prieš
atjungiant kintamosios srovės adapterį
naudotas nustatymas neišsaugomas.
Išjunkite įrenginio maitinimą, tada atjunkite
kintamosios srovės adapterį.
Įrenginys netikėtai pradėjo veikti budėjimo
arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimu
 Tai nėra gedimas. Jei maždaug 15 minučių
neatliekama jokių veiksmų ir nėra garso
įvesties, įrenginys automatiškai pradeda veikti
budėjimo arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo
režimu dėl automatinio budėjimo režimo
funkcijos. Išsamios informacijos apie
automatinio budėjimo režimo funkciją
rasite žinyne.
Kaip patikrinti „Wi-Fi“ signalo
stiprumą (priėmimo jautrumą)
Prijungę įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo
bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką NETWORK, kol išgirsite
pyptelėjimą.
4 ·····
3 ·····
2 ·····
1 ·····
0 ·····
Signalo
stiprumas
Pastaba
Inicijavus įrenginį jis gali nebeprisijungti prie
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod“. Tokiu atveju ištrinkite
susiejimo informaciją „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“
ir tada vėl atlikite susiejimo procedūrą.
 Jei kilo čia nenurodytų problemų, žr. žinyną.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Mirksinčių funkcijos
indikatorių skaičius
Bakstelėjus bet kurį mygtuką mirksėjimas
sustabdomas.
Norėdami gauti stipresnį signalą
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ antenos kryptį.
 Išjunkite kitus belaidžius įrenginius.
Kaip naudoti BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimo funkciją
1 Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.
Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę
mygtuką / (įjungti / budėjimo
režimas), kol jis pradės šviesti oranžine
spalva.
Įrenginys išjungiamas ir pradeda veikti
BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimu.
Jei naudojate BLUETOOTH arba tinklo
įrenginį, įrenginys automatiškai įjungiamas
ir pradedamas prisijungimo procesas.
Papildoma informacija
Jei BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimo
funkcija įjungta, įrenginys įjungiamas
automatiškai naudojant BLUETOOTH arba
tinklo įrenginį, net jei įrenginys išjungtas.
Įrenginys bus paleistas greičiau nei įprastai.
Kaip inicijuoti įrenginį
Inicijuokite įrenginį, jei šios priemonės
nepadeda išspręsti problemos arba
nepavyksta sukonfigūruoti nustatymų.
1 Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.
Vienu metu bakstelėkite ir ilgiau nei
5 sekundes palaikykite nuspaudę
mygtukus VOL (garsumas) – ir /
(įjungti / budėjimo režimas).
Įrenginys bus išjungtas. Bus atkurti
numatytieji gamykliniai nustatymai ir visa
BLUETOOTH susiejimo informacija bei
tinklo nustatymai bus nustatyti iš naujo.
23LT
Kas yra BLUETOOTH
belaidė technologija?
BLUETOOTH belaidė technologija yra mažo
nuotolio belaidė technologija, suteikianti
galimybę be laidų perduoti duomenis iš
vieno skaitmeninio įrenginio į kitą, pvz.,
iš kompiuterio į skaitmeninį fotoaparatą ir
atvirkščiai. BLUETOOTH belaidė technologija
veikia maždaug 10 metrų atstumu.
Paprastai sujungiami du įrenginiai, bet
kai kurie įrenginiai tuo pat metu gali būti
prijungti prie kelių įrenginių.
Ryšys užmezgamas nenaudojant kabelio,
be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno
priešais kitą, kaip daroma naudojant
infraraudonųjų spindulių technologiją.
Pavyzdžiui, toks įrenginys veikia ir tada,
kai yra krepšyje arba kišenėje.
BLUETOOTH standartas – tai tarptautinis
standartas, kurį palaiko ir taiko daugybė
įvairių įmonių visame pasaulyje.
Didžiausias ryšio diapazonas
Didžiausias ryšio diapazonas gali sumažėti
esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 Kai tarp sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio yra tam tikra kliūtis, pvz.,
žmogus, metalinis objektas ar siena.
 Šalia sistemos naudojamas belaidžio
LAN įrenginys.
 Šalia sistemos naudojama mikrobangų
krosnelė.
 Šalia sistemos naudojamas
elektromagnetinę spinduliuotę
skleidžiantis įrenginys.
Kitų įrenginių sukeliami trikdžiai
Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis
LAN (IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį,
gali būti mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali
suprastėti ryšio sparta, atsirasti triukšmas
arba ryšys gali būti netinkamas, jeigu
sistema naudojama šalia belaidžio LAN
įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
 Naudokite sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Jeigu sistemą naudojate 10 m nuo
belaidžio LAN įrenginio atstumu,
išjunkite belaidį LAN įrenginį.
24LT
Kitiems įrenginiams sukeliami
trikdžiai
BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicininių įrenginių veikimą. Norėdami
išvengti nelaimingų atsitikimų toliau
nurodytose vietose išjunkite sistemą ir
kitus BLUETOOTH įrenginius.
 Vietose, kur yra degiųjų dujų,
ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose
ir degalinėse.
 Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
 Norint naudoti BLUETOOTH funkciją prijungiamo
BLUETOOTH įrenginio profilis turi būti toks pat
kaip ir sistemos.
Be to, net jei profilis toks pats, įrenginių funkcijos
gali skirtis, atsižvelgiant į jų specifikacijas.
 Kalbant telefonu arba klausantis muzikos garso
atkūrimas sistemoje iš BLUETOOTH įrenginio
šiek tiek vėluoja dėl BLUETOOTH belaidės
technologijos charakteristikų.
 Ši sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias
BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas
saugus ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę
technologiją, tačiau, atsižvelgiant į nustatymus,
sauga gali būti nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija,
būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
 BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti
„Bluetooth SIG“ nurodytą BLUETOOTH standartą
ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas.
Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą
BLUETOOTH standartą, kai kurių įrenginių gali
nepavykti tinkamai prijungti arba jie gali veikti
netinkamai, atsižvelgiant į įrenginio funkcijas
arba specifikacijas.
 Triukšmas gali kilti arba garsas gali trūkinėti dėl
prie sistemos prijungto BLUETOOTH įrenginio,
ryšio aplinkos arba naudojimo aplinkos.
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
Specifikacijos
A2DP („Advanced Audio Distribution
Profile“) / AVRCP („Audio Video Remote
Control Profile“)
Garsiakalbis
Palaikomas kodekas*3
Garsiakalbiai
Itin aukštų dažnių garsiakalbis:
maždaug 20 mm skersmens, 2 vnt.
Vidutinio diapazono dažnių garsiakalbis:
maždaug 40 mm skersmens, 2 vnt.
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
maždaug 69 mm skersmens, 1 vnt.
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA IR VISUMINIS NETIESINIŲ
IŠKREIPIŲ FAKTORIUS
Išvesties galia (rekomenduojama)
Tinklas
Suderinami standartai
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitų,
WEP 128 bitų, WPA / WPA2-PSK (AES),
WPA / WPA2-PSK (TKIP)
Radijo dažnis
2,4 / 5 GHz diapazonas
Perdavimo dažnių juosta (A2DP)
20–20 000 Hz (44,1 kHz diskretizavimo
dažnis)
*1 Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl įvairių
veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp įrenginių,
magnetinių laukų aplink mikrobangų krosnelę,
statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos
charakteristikos, operacinės sistemos,
programos ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3 Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
*4 Pajuosčio kodekas
*5 Išplėstinis garso kodavimas
*6 LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti didelės raiškos
garso turinį net BLUETOOTH ryšiu. Kitaip nei
kitos su BLUETOOTH suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nekonvertuoja
didelės raiškos garso turinio*7 į žemesnės
kokybės formatą, be to, palyginti su kitomis
technologijomis, belaidžiu BLUETOOTH tinklu
leidžia perduoti maždaug triskart daugiau
duomenų*8, o garso kokybė išlieka
nepriekaištinga dėl efektyvaus kodavimo
ir optimalaus suglaudinimo.
Papildoma informacija
Itin aukštų dažnių garsiakalbis: 15 W × 2
(esant mažesniam nei 10 % harmoniniam
iškraipymui, 10 kHz)
Vidutinio diapazono dažnių garsiakalbis:
15 W × 2 (esant mažesniam nei 10 %
harmoniniam iškraipymui, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 30 W
(esant mažesniam nei 10 % harmoniniam
iškraipymui, 100 kHz)
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
*7 Išskyrus DSD formato turinį
*8 Lyginant su SBC („Subband Coding“),
kai pasirinktas dažnis bitais – 990 kbps
(96/48 kHz) arba 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
BLUETOOTH
Išvestis
USB prievadas
BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
USB A prievadas (
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesiaeigis bangos sklidimas –
maždaug 10 m*1
Galima prijungti USB įrenginį, „Walkman®“
arba „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“, kuris
suderinamas su įrenginiu.
Radijo dažnis
Palaikomas formatas*1
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
A)
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitai)
25LT
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitai)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitai)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitai)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bitas)
Matmenys (P / A / G) (įskaitant išsikišusias dalis
ir valdiklius)
Perdavimo sparta
Nuotolinio valdymo pultas (RMT-CX9) (1)
Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (2)
Kintamosios srovės adapteris
(VGP-AC19V75) (1)
AAA dydžio maitinimo elementai, skirti
nuotolinio valdymo pultui (2) (skirti pultui
išbandyti)
Garsiakalbio grotelių nuėmimo įrankis (1)
(9 psl.)
„Wi-Fi“ paleidimo vadovas
Naudojimo instrukcija (šis dokumentas)
Garantijos kortelė (1)
Klientams JK, Airijoje, Maltoje,
Kipre ir Honkonge:
naudokite kintamosios srovės maitinimo
laidą (A).
Saugos sumetimais kintamosios srovės
maitinimo laido (B) naudojimas
nenumatytas toliau nurodytose šalyse /
regionuose, todėl ten jo naudoti negalima.
Klientams kitose šalyse / regionuose:
naudokite kintamosios srovės maitinimo
laidą (B).
Didelė sparta
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“ (MSC)
Maksimali išėjimo srovė
2,1 A (maks.)
USB B prievadas (
B)
Prie šio įrenginio galite prijungti suderinamą
įrenginį, pvz., kompiuterį ir pan., naudodami
USB kabelį (nepridedamas).
Palaikomas formatas*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bitai)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bitas)
*1 Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / rašymo programine įranga, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis.
Bendroji informacija
AUDIO IN
ANALOG Φ 3,5 mm erdvinio garso mini
lizdas
Maždaug 359 mm × 111 mm × 103 mm
Svoris
Maždaug 2,7 kg
Komplekte esantys priedai:
(A)
Tinklo prievadas
10BASE-T / 100BASE-TX (automatinis
poliškumas)
Maitinimas
19,5 V nuolatinė srovė (naudojant pridėtą
kintamosios srovės adapterį, prijungtą prie
100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovės
maitinimo tinklo) arba naudojant įmontuotą
ličio jonų maitinimo elementą
(B)
Energijos sąnaudos
Kintamosios srovės maitinimo laidas (B)
nepridedamas klientams Honkonge.
45 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,5 W
Energijos sąnaudos (BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimu)
Mažiau nei 6 W
Eksploatacinė temperatūra
5–35 °C
26LT
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Suderinami „iPhone“ / „iPad“ /
„iPod“ modeliai
Suderinami
modeliai
„AirPlay“ BLUETOOTH USB



„iPhone“ 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



„iPhone“ 4



„iPhone“ 3GS



„iPad Air 2“*



„iPad mini 3“*



iPad Air*



„iPad mini 2“*



„iPad“
(4-osios kartos)*



iPad mini*



„iPad“
(3-iosios kartos)*



iPad 2*



iPad*



„iPod touch“
(5-osios kartos)



„iPod touch“
(4-osios kartos)



„iPod touch“
(3-iosios kartos)*




„iPod classic“*
„iPod nano“
(7-osios kartos)*
Pastaba
„Sony“ neprisiima atsakomybės, jei į „iPhone“ /
„iPad“ / „iPod“ įrašyti duomenys prarandami arba
sugadinami naudojant prie šio įrenginio prijungtą
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod“.
Papildoma informacija
„iPhone“ 6 Plus
„AirPlay“ galima naudoti „iPhone “, „iPad“
ir „iPod touch“, kuriuose įdiegta 4.3.3 arba
naujesnės versijos „iOS“, taip pat „Mac“
kompiuteriuose, kuriuose įdiegta
„OS X Mountain Lion“ arba naujesnė
sistemos versija ir „Mac“ bei „Windows“
kompiuteriuose, kuriuose įdiegta 10.2.2
arba naujesnės versijos „iTunes“.


„iPod nano“
(6-osios kartos)*

„iPod nano“
(5-osios kartos)*

„iPod nano“
(4-osios kartos)*

* „SongPal“ nepalaiko „iPod touch“
(3-iosios kartos), „iPod classic“ ir „iPod nano“.
Nuo 2015 m. sausio mėn. „SongPal“ nepalaiko
„iPad“ ekranui pritaikyto rodinio.
27LT
©2015 Sony Corporation
Download PDF