Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® / „Wi-Fi“ garsiakalbis Wi-Fi ryšys / One-Touch (NFC) vadovas

4-570-616-12(1) (LT)
Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
Pateikiami dokumentai
„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, esančios belaidžiuose įrenginiuose jūsų namuose, pvz., kompiuteryje ar išmaniajame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti apie kitus prijungimo arba klausymosi būdus, žr. žinyną (nurodytas dešinėje).
„Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas)
Pagal savo įrenginį pasirinkite prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo būdą,
tada žr. toliau esančią dalį „ Įrenginio prijungimas prie
„Wi-Fi“ tinklo“.
Pirmiausia Nustatykite įrenginį, kaip nurodyta toliau.
Asmeninė garso sistema
„Wi-Fi“ paleidimo
vadovas
1
Nustatykite jungiklį
NETWORK OFF/ON
kaip ON.
3
Pasirinkite įrenginį arba programinę įrangą, kuria leisite muziką, tada
žr. „ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį“ kitoje pusėje.
Nustatykite tinkamą antenos padėtį.
Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą
Asmeninis kompiuteris (Media Go)
„Xperia“
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame
įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod Touch“ įrenginį,
kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Asmeninis kompiuteris (iTunes)
„iPhone“
2
Įjunkite įrenginį į kintamosios srovės
elektros lizdą naudodami kintamosios
srovės adapterį, kad įkrautumėte.
Įsitikinkite, kad neprijungtas LAN
kabelis. Vienu metu laidinio ir
belaidžio ryšio naudoti
negalima.
SRS-X77
WPS
Asmeninis kompiuteris
„Wi-Fi“ nustatymus sukonfigūruokite naudodami kompiuterio
naršyklę. Žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas)
„Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.
Nustatykite, kad kompiuteryje esanti
muzika būtų bendrinama naudojant
„Media Go“, ir valdykite naudodami
„SongPal“*1, įdiegtą išmaniajame telefone.
Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)
Paaiškinama svarbi saugos informacija, prisijungimas naudojant
BLUETOOTH ryšį, trikčių šalinimas ir kt.
Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)
Paspauskite
Naudodami belaidžio ryšio maršruto parinktuvą su
WPS (AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Paaiškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, esančios
kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)
Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui /
išmaniajam telefonui)
Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH ryšio
naudojimą įvairiuose įrenginiuose ir kt.
Klausykitės išmaniajame telefone /
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios
muzikos naudodami „SongPal“.
„Xperia“ (WALKMAN® programa)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
*1 Jei „Media Go“ valdote tiesiogiai kompiuteryje, o ne išmaniuoju telefonu, nesijunkite per tinklą, o naudokite kitą prijungimo
būdą (pvz., BLUETOOTH ryšį).
 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
„Xperia“
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną,
pvz., „Xperia“, kuriame įdiegta „SongPal“
(nemokama programėlė), sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Naudojant šį būdą reikia išmaniojo telefono
„Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp
išmaniojo telefono ir įrenginio. „Wi-Fi“
nustatymo informacija siunčiama iš
išmaniojo telefono į įrenginį per BLUETOOTH.
• Kai kuriuose belaidžio ryšio maršruto
parinktuvuose yra keli SSID.
Įrenginį ir „Android“ išmanųjį telefoną
prijunkite prie to paties SSID.
Būtini elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršruto parinktuvas
1
2
3
Parengiamieji veiksmai
Paspauskite mygtuką /
(įjungti / budėjimo režimas),
kad įjungtumėte įrenginį.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį tarp
įrenginio ir išmaniojo telefono.
 Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
 Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus,
prie kurio jungiasi jūsų išmanusis telefonas,
SSID ir slaptažodį.
Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos,
žr. dešinėje pusėje pateiktus – veiksmus.
 Išmaniajame telefone bakstelėdami
paleiskite [SongPal].
Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus
naudojimo instrukcijoje.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Mirksi
SSID:
Lėtai
mirksi
NFC funkcijos nepalaikantis išmanusis telefonas
 Išmaniajame telefone įjunkite
BLUETOOTH funkciją.
 Bakstelėdami
paleiskite „SongPal“,
tada bakstelėkite
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio
N žymos.
Slaptažodis:
 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką
(BLUETOOTH) PAIRING.
 Į išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.
Susiejama maždaug per 1 minutę.
5
6
Patikrinkite, ar šviečia indikatorius
(BLUETOOTH).
Vykdydami „SongPal“ pateikiamas
instrukcijas sukonfigūruokite
„Wi-Fi“ nustatymus.
Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda
šviesti oranžine spalva.
Mirksi
Šviečia
*2 Šiame įsigytame įrenginyje pirmą kartą bakstelėjus
mygtuką (BLUETOOTH) PAIRING indikatorius
(BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti. Norėdami
susieti su kitu įrenginiu bakstelėkite ir laikykite
nuspaudę mygtuką (BLUETOOTH) PAIRING,
kol pasigirs pyptelėjimas.
Jei ekrane rodoma, kad reikia
įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID
ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte
pagal 1 veiksmo  punkto
reikalavimus.
Mirksi
Šviečia
Rodomas dešinėje
pateiktas ekranas.
Priglauskite ir
neatitraukite,
kol išmanusis
telefonas
sureaguos.
„SongPal“programos
ieškokite „Google Play™“
Indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas) pradeda
šviesti žaliai.
Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti
(kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo.
Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
 Išmaniajame telefone
bakstelėkite [SRS-X77].
4
Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius
nustoja mirksėti ir lieka šviesti.
Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas.
Atsižvelgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.
(BLUETOOTH)
Indikatorius (BLUETOOTH) pradeda
greitai mirksėti.*2
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
„iPhone“
Naudodami „iPhone“, kuriame įdiegta
„SongPal“ (nemokama programa),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“
nustatymus.
Naudojant šį būdą reikia „iPhone“ „Wi-Fi“
ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp „iPhone“ ir
įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija
siunčiama iš „iPhone“ į įrenginį per
BLUETOOTH.
Būtini elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršruto parinktuvas
1
2
3
4
5
6
Parengiamieji veiksmai
Paspauskite mygtuką /
(įjungti / budėjimo režimas),
kad įjungtumėte įrenginį.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.
Patikrinkite, ar šviečia indikatorius
(BLUETOOTH).
Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.
Patikrinkite, ar indikatorius LINK
pradeda šviesti oranžine spalva.
 Įsitikinkite, kad „iPhone“
prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką
(BLUETOOTH) PAIRING.
 Įrenginio ieškokite „iPhone“.
 „iPhone“ bakstelėdami
paleiskite [SongPal].
 Jei rodomas [Share Wi-Fi settings?],
bakstelėkite [Allow].
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Bakstelėkite [Settings] 
[Bluetooth].
• Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose
yra keli SSID. Įrenginį ir „iPhone“ prijunkite prie
to paties SSID.
Mirksi
Mirksi
 Kai rodomas dešinėje
pateiktas ekranas,
bakstelėkite [OK].
Šviečia
Lėtai mirksi
Indikatorius
mirksėti.*3
 Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
„SongPal“ programos
ieškokite „App Store“
Indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas) pradeda
šviesti žaliai.
Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti
(kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo.
Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
(BLUETOOTH) pradeda greitai
Rodomas dešinėje
pateiktas ekranas.
Mirksi
Šviečia
Įjunkite BLUETOOTH.
*3 Šiame įsigytame įrenginyje pirmą kartą bakstelėjus
mygtuką (BLUETOOTH) PAIRING indikatorius
(BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti. Norėdami
susieti su kitu įrenginiu bakstelėkite ir laikykite
nuspaudę mygtuką (BLUETOOTH) PAIRING,
kol pasigirs pyptelėjimas.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius
nustoja mirksėti ir lieka šviesti.
(BLUETOOTH)
Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas.
Atsižvelgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.
Bakstelėkite [SRS-X77].
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
WPS
Sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus
spausdami belaidžio ryšio maršrutizatoriaus
ir įrenginio WPS (AOSS) mygtukus.
• Norėdami sužinoti, ar belaidžio ryšio
maršruto parinktuvas suderinamas su WPS
(„Wi-Fi Protected Setup™“), žr. maršruto
parinktuvo naudojimo instrukciją.
Būtinas elementas: belaidžio ryšio maršruto parinktuvas su WPS (AOSS) mygtuku
1
2
3
4
5
Įrenginį pastatykite šalia belaidžio ryšio
maršruto parinktuvo.
Paspauskite mygtuką /
(įjungti / budėjimo režimas),
kad įjungtumėte įrenginį.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką WPS, kol pasigirs
pyptelėjimas (maždaug 2 sekundes).
Per 90 sekundžių paspauskite maršruto
parinktuvo mygtuką WPS*4.
Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda
šviesti oranžine spalva.
„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami kompiuterio naršyklę. Naudodami įsigyjamą tinklo
(LAN) kabelį renginį prijunkite prie kompiuterio.
Mirksi
Mirksi
Jei „Wi-Fi“ ryšio užmegzti nepavyksta
Šviečia
Lėtai
mirksi
Išsamesnės informacijos žr. naudojimo instrukcijų dalyje „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.
Mygtukas WPS yra užpakalinėje įrenginio pusėje.
Indikatorius / (įjungti / budėjimo režimas) pradeda
šviesti žaliai.
Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti
(kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo.
Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
Atsižvelgiant į belaidžio ryšio maršruto parinktuvą,
keletą sekundžių palaikykite nuspaudę mygtuką WPS.
Išsamios informacijos žr. maršruto parinktuvo
naudojimo instrukcijoje.
Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas.
Atsižvelgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.
*4 Mygtukas WPS gali būti vadinamas AOSS mygtuku,
atsižvelgiant į belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
Tęsinys: „ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį“ kitoje pusėje
 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį
Už programėlės atsisiuntimą arba naršymą žinyne gali būti taikomi ryšio paslaugų mokesčiai. Programos dizainas ir ekranai gali būti be įspėjimo pakeisti.
© „Sony Corporation“, 2015 m.
Kompiuteryje laikoma muzika
Asmeninis kompiuteris (Media Go)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje
saugomos muzikos naudodami programinę
įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia
išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame
įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
kaip valdiklio.
• Pirmiausia įėję toliau nurodytu URL įdiekite
„Media Go“ nemokamą programinę įrangą)
kompiuteryje.
Europoje esantys klientai:
http://www.sony.eu/support
JAV esantys klientai:
http://esupport.sony.com/US
Kanadoje esantys klientai:
http://esupport.sony.com/CA/
Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai:
http://www.sony-asia.com/section/support
Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika
Būtini elementai: kompiuteryje įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
įdiegta „SongPal“
1
2
3
Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Bakstelėkite įrenginio mygtuką NETWORK.
Paruoškite „Media Go“.
Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)
Galite klausytis išmaniajame telefone /
„iPhone“ esančios muzikos naudodami
„SongPal“ (nemokamą programėlę).
 Kompiuteryje paleiskite [Media Go].
• Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite
naudojimo instrukcijoje „Apie „SongPal“.
Būtinas elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“
1
2
3
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Nustatykite įrenginį programoje „SongPal“.
Leiskite muziką išmaniajame telefone /
„iPhone“ naudodami „SongPal“ programą.
 Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].
 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus
ir eikite į .
 Bakstelėkite išmanųjį
telefoną / „iPhone“.
Suraskite „SongPal“ „Google Play“ arba
„App Store“.
 Bakstelėdami paleiskite [SongPal].
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 Kai rodomas dešinėje pateiktas
ekranas, bakstelėkite [SRS-X77].
Preferences
Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis
prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad
įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
Indikatorius NETWORK pradeda šviesti baltai ir įjungiamas
įrenginio režimas NETWORK.
 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir
sureguliuokite garsumą.
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie
to paties maršrutizatoriaus SSID.
Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis
prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad
įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
Muzika atkuriama.
4
5
Kompiuteryje „Media Go“ nustatykite kaip
serverį.
Leiskite muziką kompiuteryje valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.
 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
 Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite
[Library name].
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus
ir eikite į .
[Library name] galima pakeisti į savo pavadinimą.
Xperia (WALKMAN® programa)
 Kai rodomas dešinėje pateiktas
ekranas, bakstelėkite [SRS-X77].
Galite klausytis „Xperia“ saugomos
muzikos naudodami iš anksto įdiegtą
WALKMAN® programėlę.
 Pasirinkite [Library name],
pažymėtą atliekant 4 dalies 
veiksmą.
• WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto
neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio.
Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
• Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“
OS į naujausią versiją.
• „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings]
parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės
informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.
Suraskite „SongPal“ „Google Play“ arba
„App Store“.
Media Sharing
Bibliotekos
pavadinimas
 Bakstelėdami paleiskite [SongPal].
 Bakstelėkite [Music].
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Būtinas elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“
Vaizdo įrašo ir nuotraukų
leisti negalima.
1
2
Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką per „Xperia“ naudodami WALKMAN® programą.
 „Xperia“ bakstelėdami
paleiskite
([WALKMAN®]).
 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.
 Bakstelėkite [Home Network].
 Bakstelėkite , tada
bakstelėkite [SRS-X77].
Įsitikinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai
pažymėti varnele.
 Patvirtinus ekraną pasirinkite [OK].
Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis
prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad
įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
 Iš sąrašo pasirinkite dainą ir paleiskite ją.
Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.
Muzika atkuriama.
Muzika atkuriama.
Asmeninis kompiuteris (iTunes)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje
saugomos „iTunes“ muzikos
naudodami „AirPlay“.
• Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“
į naujausią versiją.
Būtinas elementas: asmeniniame kompiuteryje įdiegta „iTunes“
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
1
2
Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite
prie „Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką naudodami „iTunes“ savo kompiuteryje.
 Kompiuteryje paleiskite „iTunes“.
 „iTunes“ lange pasirinkite
 „iTunes“ meniu „AirPlay“ pasirinkite [SRS-X77].
Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ /
„iPod touch“ esančios muzikos
naudodami „AirPlay“.
• Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ /„iPod touch“
atnaujinkite į naujausią versiją.
• Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų
paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.
(„AirPlay“).
Būtinas elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
1
2
Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.
 Perbraukite per ekraną
iš apačios į viršų, kad
atidarytumėte valdymo
centro ekraną.
 Bakstelėkite [SRS-X77].
 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir
sureguliuokite garsumą.
 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.
Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis
prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad
įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
 Bakstelėkite
(„AirPlay“).
Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie
to paties maršrutizatoriaus SSID.
Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis
prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad
įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
Muzika atkuriama.
Muzika atkuriama.
Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje saugomos muzikos naudodami
„Windows Media Player“.
• Išsamesnės informacijos rasite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
„SongPal Link“
Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose
Klausykitės muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“.
Galite klausytis savo mėgstamos muzikos, esančios kompiuteryje,
mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, arba naudojantis muzikos
paslaugomis transliuojamos muzikos bet kuriame kambaryje
mėgaudamiesi puikia garso kokybe.
Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)
Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“
programėlę funkcijoms kontroliuoti.
Jei naudojate keletą įrenginių, kurie suderinami su „SongPal Link“
funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame dešinėje, arba prie
kiekvieno įrenginio pridedamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbui vadove.
•
•
•
•
Saugos informacija
Dalys ir valdikliai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant kompiuterį
Prisijungimas prie BLUETOOTH arba kitų įrenginių ir
muzikos atkūrimas
• NFC funkcija
• Trikčių šalinimas
• Specifikacijos ir kt.
Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui / išmaniajam telefonui)
• Informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
• Sujungimas su programa „SongPal“
• Prijungimas prie tinklo ir atkūrimas naudojant konkrečią
OS / įrenginį
• BLUETOOTH ryšys ir atkūrimas naudojant įvairius įrenginius
• Programinės įrangos naujinimas ir kt.
Žinyno URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF