Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

4-466-340-21(1)
Personālā
audio sistēma
Personaalne
audio süsteem
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.
Rokasgrāmata
LV
Käsiraamat
EE
Vadovėlis
LT
Asmeninė
garso sistema
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā
iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un
cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde
palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs
pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Brīdinājumi
Piebilde, kad izmantojat ar mobilo telefonu
•• Sīkāku informāciju par mobilā telefona darbināšanu, saņemot zvanu, kamēr notiek skaņas pārraide ar
BLUETOOTH savienojumu skatiet mobilā telefona komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
Par drošību
Spraudņa polaritāte
nekavējoties atvienojiet spraudni no maiņstrāvas rozetes.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas adapteru norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
•• Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz maiņstrāvas adaptera un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Par novietojumu
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai
mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem, galdautiem,
aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces aizdegtas sveces.
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
Nepakļaujiet baterijas vai ierīci, kurā ievietotas baterijas, pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram, saules
staros, uguns tuvumā u. tml.
Tā kā maiņstrāvas adaptera spraudnis tiek izmantots, lai sistēmu atvienotu no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet
to pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja sistēma nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet strāvas
vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Sistēma nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati sistēma
ir izslēgta.
UZMANĪBU!
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši apstiprinātas šajā pamācībā, var
anulēt tiesības darbināt šo ierīci.
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs,
kurās ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony
Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem,
vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona)
valstīs.
Sony Corp. paziņo, ka šī ierīce atbilst 1999/5/EC direktīvas būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem
noteikumiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet norādīto mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/
•• Nenovietojiet skaļruni slīpi.
•• Nenovietojiet sistēmu pie karstuma avotiem vai tiešos saules staros, ļoti putekļainā, mitrā vietā, lietū vai
mehāniskiem triecieniem pakļautā vietā.
Par darbināšanu
Nominālā izejas jauda: 2,5 W + 2,5 W (10% kopējie harmoniskie kropļojumi (T.H.D.), 1 kHz, 3,2 Ω) 
Ieeja: stereo miniligzda × 1
Izeja: stereo miniligzda × 1
BLUETOOTH
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja: BLUETOOTH specifikācijas Power Class 2
Maksimālais sakaru rādiuss: taisnā līnijā apmēram 10 m*1
Frekvenču diapazons: 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Savietojamie BLUETOOTH profili*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile)
Atbalstītie kodeki*3: SBC*4, AAC*5
Pārraides diapazons (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizācijas frekvence 44,1 kHz)
rasties īssavienojums vai darbības kļūmes.
Par tīrīšanu
•• Netīriet korpusu ar spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju.
Cita informācija
•• Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu, kas nav norādītas šajā lietošanas pamācībā,
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Par autortiesībām
•• BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes
lieto saskaņā ar licenci.
•• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
•• MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencējušas Fraunhofer IIS un Thomson.
•• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
Kas ir BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija?
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir tuva darbības rādiusa tehnoloģija, kas ļauj veikt bezvadu datu
komunikāciju starp digitālām ierīcēm, piemēram, datoru un digitālo kameru. BLUETOOTH bezvadu
tehnoloģija darbojas apmēram 10 m rādiusā.
Parasti tiek pieslēgtas divas iekārtas, taču dažas var vienlaikus pieslēgt pie vairākām iekārtām.
Savienojumam nav nepieciešams kabelis, un iekārtām nav nepieciešams būt vērstām vienai pret otru, kā tas
vajadzīgs, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju. Piemēram, varat izmantot somā vai kabatā ievietotu
ierīci.
BLUETOOTH ir starptautisks standarts, ko atbalsta miljoniem kompāniju, un to izmanto dažādas kompānijas
visā pasaulē.
Maksimālais sakaru attālums
Maksimālais komunikācijas rādiuss var samazināties turpmāk norādītajos apstākļos.
––Starp šo sistēmu un BLUETOOTH iekārtu ir šķērslis, piemēram, cilvēks, metāla priekšmets vai siena.
––Bezvadu LAN iekārta tiek izmantota pie šīs sistēmas.
––Mikroviļņu krāsns tiek izmantota pie šīs sistēmas.
––Elektromagnētisko starojumu radoša ierīce tiek izmantota pie šīs sistēmas.
Traucējumi no citām iekārtām
Tā kā BLUETOOTH iekārtas un bezvadu LAN (IEEE802.11b/g) iekārtas lieto vienādu frekvenci, var rasties
mikroviļņu traucējumi, izraisot sakaru ātruma samazināšanos, trokšņus vai nederīgu savienojumu, ja šo
sistēmu lieto netālu no bezvadu LAN iekārtas. Šādā gadījumā veiciet turpmāk minētās darbības.
––Lietojiet šo sistēmu vismaz 10 metru attālumā no bezvadu LAN iekārtas.
––Ja šo sistēmu lietojat 10 metru robežās no bezvadu LAN iekārtas, izslēdziet bezvadu LAN iekārtu.
BLUETOOTH iekārtas pārraidītie mikroviļņi var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību. Izslēdziet šo sistēmu un
citas BLUETOOTH iekārtas turpmāk norādītajās vietās, jo tas var izraisīt negadījumu.
––Uzliesmojošu gāzu tuvumā, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai degvielas uzpildes stacijā.
––Pie automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīces.
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse.
Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Täpsemat
informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat akut ei
tohi visata olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab
rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades aku õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida selle väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa
loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus
sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal.
Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Andke
patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus ostsite toote.
Hoiatused
Märkus mobiiltelefoniga kasutades
•• Üksikasjalikumat teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta, kui heli edastamise ajal BLUETOOTH
ühendusega saabub kõne, vaadake mobiiltelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
Ohutusest
Sony kaubamärgi, mudeli nimetuse ja voolu tunnustega nimeplaat asub selle süsteemi alumisel välispinnal.
•• Enne süsteemi käivitamist veenduge, et süsteemi käivituspinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Ostukoht
Käivituspinge
Kõik riigid/regioonid
100 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz/60 Hz
Märkused vahelduvvoolu adapteri kohta
•• Enne vahelduvvoolu adapteri ühendamist või lahtiühendamist lülitage süsteem välja. Vastasel juhul
võivad tekkida talitlushäired.
Tips: elektreta kondensators
Virziens: visu virzienu
•• Kasutage ainult komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit. Süsteemi rikete vältimiseks ärge kasutage
muud vahelduvvoolu adapterit.
Vispārējā informācija
Barošana: 3,7 V līdzstrāvas iebūvētā litija jonu baterija, 5,2 V līdzstrāva (kad izmantojat komplektācijā iekļauto
maiņstrāvas adapteru, kas pieslēgts pie 100 V - 240 V maiņstrāvas tīkla rozetes)
Maiņstrāvas adapters: ieeja 100 V – 240 V maiņstrāva 10 W 50 Hz/60 Hz, izeja 5,2 V līdzstrāva 1,25 A
Nominālais elektroenerģijas patēriņš: 6,4 W (kad izmantojat komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru),
apmēram 0,4 W (gaidīšanas režīmā, kad izmantojat komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru)
Baterijas darbības laiks: apmēram 10 stundas*6 (kad izmantojat BLUETOOTH pieslēgumu)
Uzlādēšanas laiks: apmēram 3 stundas*6
Darbināšanas temperatūra: no 5°C līdz 35°C
Izmērs: apmēram 175 mm × 70 mm × 65 mm (platums/augstums/dziļums)
Svars: apmēram 400 g, ieskaitot uzlādējamo bateriju
Komplektācijā iekļautie aksesuāri: maiņstrāvas adapters AC-E5212 (1), ātras darbību sākšanas pamācība (1),
rokasgrāmata (šis dokuments) (1)
*6 Laiks var atšķirties atkarībā no temperatūras vai izmantošanas apstākļiem.
Ieteicamais aksesuārs
3 m vai īsāks audio savienotājvads ar stereo minispraudni
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pistiku polaarsus
lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile. Probleemide tekkimisel
tõmmake pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.
•• Ärge paigutage vahelduvvoolu adapterit kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.
•• Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige vahelduvvoolu adapterile
vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.
•• Ühendage vahelduvvoolu adapter
Paigutusest
•• Ärge paigutage kõlarit kaldu.
•• Ärge paigutage süsteemi kuumaallikate lähedusse või otsese päikese kätte, väga tolmusesse või
mehhaanilistest põrutustest mõjutatud kohta.
Kasutamine
•• Ärge pistke pisikesi
esemeid jne pesadesse või süsteemi tagaosas olevasse ventilatsiooniavasse.
Süsteemis võivad tekkida lühis või talitlushaired.
Puhastamine
•• Neievietojiet mazus priekšmetus u. tml. ligzdās vai ventilācijas atverē sistēmas aizmugurē. Sistēmā var
Traucējumu radīšana citām iekārtām
SONY_LV_EE_LT_SRS-BTS50.indd 1
Pastiprinātājs
Mikrofons
•• Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja radušās problēmas,
Pirms sistēmas darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un paturiet to turpmākām uzziņām.
Skaļruņu sistēma: 39 mm pilna diapazona
Korpusa tips: iebūvēts pasīvais radiators
100 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz
SRS-BTS50
Personālā audio sistēma
Skaļrunis
Visas valstis/reģioni
radīsies darbības kļūmes.
•• Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru. Lai nebojātu sistēmu, nelietojiet citu
maiņstrāvas adapteru.
Latviski
Tehniskie raksturlielumi
Darbināšanas spriegums
•• Izslēdziet sistēmu pirms maiņstrāvas adaptera pieslēgšanas vai atvienošanas. Pretējā gadījumā, iespējams,
http://www.sony.net/
profilam.
Ņemiet vērā, pat ja ir vienāds profils, iekārtu funkcijas var atšķirties atkarībā no to tehniskajiem
raksturlielumiem.
•• Sakarā ar BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijas raksturlielumiem sistēmā atskaņotā skaņa nedaudz
aizkavējas, salīdzinot ar BLUETOOTH iekārtā atskaņoto skaņu, kamēr notiek telefonsaruna vai mūzikas
atskaņošana.
•• Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības funkcijas drošam pieslēgumam, kad tiek
izmantota BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija, taču aizsardzība var būt nepietiekama atkarībā no
iestatījuma. Uzmanieties, kad sakariem lietojat BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju.
•• Sony neatbild par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
•• Iekārtai BLUETOOTH funkciju ir jāatbilst Bluetooth SIG noteiktajam BLUETOOTH standartam un jābūt
autentiskai. Pat ja pieslēgtā iekārta atbilst augstāk minētajam BLUETOOTH standartam, dažas no tām var
nebūt iespējams pieslēgt vai tās var nedarboties pareizi atkarībā no savām funkcijām vai tehniskajiem
raksturlielumiem.
•• Iespējams, radīsies trokšņi vai pārlēks skaņa atkarībā no BLUETOOTH iekārtas, kas pieslēgta pie šīs
sistēmas, komunikācijas vai izmantošanas vides.
Iegādes vieta
Piebildes par maiņstrāvas adapteru
©2013 Sony Corporation
•• Lai varētu izmantot BLUETOOTH funkciju, pieslēdzamās BLUETOOTH iekārtas profilam jāatbilst sistēmas
*1 Faktiskais attālums ir atkarīgs no atsevišķiem faktoriem, piemēram, šķēršļi starp iekārtām, magnētiskie
lauki ap mikroviļņu krāsni, statiskā elektrība, uztveršanas jutība, antenas raksturlielumi, operētājsistēma,
lietojumprogrammatūra utt.
*2 BLUETOOTH standarta profili norāda uz uzdevumu BLUETOOTH sakariem starp iekārtām.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
*4 Kodeks ar daudzjoslu kodēšanu
*5 Advanced Audio Coding (uzlabota audio kodēšana)
Nosaukuma plāksnīte, kurā norādīta Sony preču zīme, modeļa nosaukums un darbināšanas strāvas
raksturlielumi, atrodas uz šīs sistēmas apakšējās ārējās virsmas.
•• Pirms sistēmas darbināšanas pārliecinieties, ka darbināšanas spriegums atbilst vietējā elektrotīkla
spriegumam.
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Piebildes
Eestikeelne
Personaalne audio süsteem
Enne süsteemi käivitamist lugege käsiraamat tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles edaspidiseks
kasutamiseks.
HOIATUS
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Tuleõnnetuse riski vähendamiseks , ärge katke seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate
ja muu sellisega. Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning ärge
asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.
Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.
Hoidke patareisid või seadet, kuhu on sisestatud patareid liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule
läheduses jne.
Kuna vahelduvvoolu adapteri pistikut kasutatakse süsteemi lahtiühendamiseks vahelduvvoolu
võrgult, ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Kui süsteem ei tööta normaalselt,
tõmmake voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.
Süsteem pole vahelduvvooluvõrgust lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui
süsteem ise on välja lülitatud.
TÄHELEPANU!
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid
võivad annulleerida õigused selle seadme käivitamiseks.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud
riikides, kus on jõus EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on
toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või
garantiidokumentides näidatud aadressidel.
CE märgis on jõus ainult neis riikides, kus see on seaduslikult kehtestatud, peamiselt EEA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
Sony Corp. teavitab, et see seade vastab1999/5/EC direktiivi olulistele nõuetele ja teistele vastavatele
tingimustele.
Täpsema teabe saamiseks külastage kodulehte:
http://www.compliance.sony.de/
•• Ärge puhastage korpust piirituse, bensiini või lahustiga.
Muu informatsioon
•• Kui seoses selle seadmega tekivad probleemid või küsimused, mida pole selles kasutusjuhendis
käsitletud, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.
Autoriõigused
•• BLUETOOTH® nime tähis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation kasutab neid
kooskõlas litsentsiga.
•• N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
•• MPEG Layer-3 audio kodeerimise tehnoloogia ja patendid on litsentseerinud Fraunhofer IIS ja Thomson.
•• Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Mis on BLUETOOTH traadita tehnoloogia?
BLUETOOTH traadita tehnoloogia on lähiväljaside tehnoloogia, mis võimaldab teostada traadita
andmesidet digitaalseadmete, näiteks arvuti ja digikaamera vahel. BLUETOOTH traadita tehnoloogia töötab
umbes 10 m raadiuses.
Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõnda võib üheaegselt ühendada mitmele seadmele.
Ühendamiseks pole vajalik kaabel ning seadmed ei pea asuma vastastikku, nagu see on vajalik
infrapunakiirte tehnoloogiat kasutades. Näiteks võite kasutada kotis või taskus asuvat seadet.
BLUETOOTH on rahvusvaheline standard, mida toetavad miljonid kompaniid ning seda kasutavad erinevad
kompaniid kogu maailmas.
Maksimaalne sidekaugus
Maksimaalne sideraadius võib väheneda allnäidatud tingimustes.
––Selle süsteemi ja BLUETOOTH seadme vahel on takistus, näiteks inimene, metallese või sein.
––Selle süsteemi läheduses kasutatakse traadita LAN seadet.
––Selle süsteemi läheduses kasutatakse mikrolaineahju.
––Selle süsteemi läheduses kasutatakse elektromagnetilist kiirgust tekitavat seadet.
Häired teistest seadmetest
Kuna Bluetooth seade ja traadita LAN (IEEE802.11b/g) seadmed kasutavad sama sagedust, võivad tekkida
mikrolainete häired, põhjustades side kiiruse vähenemist, müra või valeühendust, kui seda seadet
kasutatakse traadita LAN seadme lähedal. Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.
––Kasutage seda süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita LAN seadmest.
––Kui kasutate seda süsteemi 10 meetri piirides traadita LAN seadmest, lülitage traadita LAN seade välja.
Häirete tekitamine teistele seadmetele
BLUETOOTH seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja see
süsteem ja teised BLUETOOTH seadmed allnäidatud kohtades, kuna need võivad põhjustada õnnetuse.
––Süttivate gaaside lähedal, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.
––Automaatselt töötavate uste või tulekahju häiresüsteemide juures.
9/12/2013 3:52:45 PM
SRS-BTS50
4-466-340-21(1)
Märkused
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
•• BLUETOOTH funktsiooni kasutamiseks peab ühendatava BLUETOOTH seadme profiil vastama süsteemi
profiilile.
Võtke arvesse, et isegi ühesuguse profiili puhul võivad seadmete funktsioonid erineda sõltuvalt nende
tehnilistest tunnustest.
•• Seoses BLUETOOTH traadita tehnoloogia tunnustega heli veidi viibib võrdluses BLUETOOTH seadmes
mängitava heliga, kuni toimub telefonikõne või muusika taasesitus.
•• See süsteem toetab BLUETOOTH standardile vastavaid turvafunktsioone ohutuks ühendamiseks, kui
kasutatakse BLUETOOTH traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla ebapiisav. Olge
ettevaatlik, kui kasutate sideks BLUETOOTH traadita tehnoloogiat.
•• Sony ei vastuta informatsiooni lekke eest BLUETOOTH side ajal.
•• BLUETOOTH funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG määratud BLUETOOTH standardile ja
olema autentne. Isegi, kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud Bluetooth standardile, võib olla
võimatu mõnda neist ühendada või need ei tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest
tunnustest.
•• Võimalik, et tekib müra või heli hüpleb, sõltuvalt sellele süsteemile ühendatud BLUETOOTH seadmest,
side- või kasutamise keskkonnast.
Tehnilised andmed
Kõlar
Kõlarite süsteem: 39 mm täisdiapasooni
Korpuse tüüp: sisseehitatud passiivradiaator
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą,
kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Teisingai utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo
nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai.
Võimendi
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą,
kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
BLUETOOTH
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
išnaudotas baterijas.
Nominaalne väljundvõimsus: 2,5 W + 2,5 W (10% üldised harmoonilised moonutused (T.H.D.), 1 kHz, 3,2 Ω) 
Sisend: stereo minipesa × 1
Väljund: stereo minipesa × 1
Sidesüsteem: BLUETOOTH spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund: BLUETOOTH spetsifikatsioonid Power Class 2
Maksimaalne sideraadius: otsejoonel umbes 10 m*1
Sagedusala: 2,4 GHz diapasoon (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH profiilid*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile)
Toetatud kodekid*3: SBC*4, AAC*5
Edastusulatus (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
*1 Tegelik kaugus sõltub erinevatest teguritest, näiteks takistused seadmete vahel, magnetväli
mikrolaineahju ümber, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni tunnused, operatsioonisüsteem,
rakendustarkvara jne.
*2 BLUETOOTH standard profiilid viitavad ülesandele BLUETOOTH seadmetevahelisele sidele.
*3 Kodek: audio signaali kompressiooni ja muundamise formaat
*4 Kodek mitmeribalise kodeerimisega
*5 Advanced Audio Coding (täiustatud audio kodeerimine)
Mikrofon
Tüüp: elektreet kondensaator
Suund: kõigesuunaline
Üldine informatsioon
Toide: 3,7 V alalisvoolu sisseehitatud liitiumioonpatarei, 5,2 V alalisvool (kui kasutate komplekti kuuluvat
vahelduvvoolu adapterit, mis on ühendatud 100 V - 240 V vahelduvvooluvõrgu kontakti)
Vahelduvvoolu adapter: sisend 100 V – 240 V vahelduvvool 10 W 50 Hz/60 Hz, väljund 5,2 V alalisvool 1,25 A
Nominaalne elektrienergia tarve: 6,4 W (kui kasutate komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit), umbes
0,4 W (ooterežiimis, kui kasutate komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit)
Patarei tööiga: umbes 10 tundi*6 (kui kasutate BLUETOOTH ühendust)
Laadimisaeg: umbes 3 tundi*6
Töökeskkonna temperatuur:
5°C kuni 35°C
Mõõtmed: umbes 175 mm × 70 mm × 65 mm (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal: umbes 400 g, kaasaarvatud laetav patarei
Komplekti kuuluvad tarvikud: vahelduvvoolu adapter AC-E5212 (1), lühijuhend (1), käsiraamat (see
dokument) (1)
*6 Aeg võib erineda sõltuvalt temperatuurist või kasutustingimustest.
Soovitatav tarvik
3 m või lühem audio ühendusjuhe stereo minipistikuga
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Asmeninė garso sistema
Prieš sistemos naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovėlį ir išsaugokite jį informacijos gavimui ateityje.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės poveikio.
Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais
arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Baterijas ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos, reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių
saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Kadangi kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama sistemos atjungimui nuo elektros tinklo,
prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu sistema veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite ją
nuo elektros lizdo.
Sistema nėra atjungta nuo elektros tinklo, kol ji yra prijungta prie elektros lizdo, net jeigu pati sistema yra
išjungta.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra tiesiogiai patvirtinti šioje
naudojimo instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo įrenginiu anuliavimo priežastimi.
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra
parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos Sąjungos
teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai įdiegtas, pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona)
šalyse.
BLUETOOTH įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius toliau minėtose vietose, nes gali atsitikti nelaimė.
––Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose arba degalinėse.
––Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.
Pastabos
•• Kad būtų galima naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungiamo BLUETOOTH įrenginio profilis turi atitikti
sistemos profilį.
Įsidėmėkite, net jeigu yra vienodas profilis, įrenginių funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jų techninių
charakteristikų.
•• Ryšium su BLUETOOTH bevielės technologijos charakteristikomis per sistemą atkuriamas garsas truputį
uždelsiamas, palyginti su per BLUETOOTH įrenginį atkuriamu garsu, kai vyksta pokalbis telefonu arba
muzikos atkūrimas.
•• Ši sistema remia BLUETOOTH standartą remiančias saugumo funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama
BLUETOOTH bevielė technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai nuo nuostatų.
Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate Bluetooth bevielę technologiją.
•• Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos nuotėkį BLUETOOTH ryšio metu.
•• Įrenginys, turintis BLUETOOTH funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG nustatytą BLUETOOTH standartą ir turi
būti autentiškas. Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą Bluetooth standartą, kai kurių
įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba jie gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų
arba techninių duomenų.
•• Įmanoma, kils triukšmai arba trukčios garsas priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio, kuris yra prijungtas
prie sistemos, bei nuo ryšio terpės arba naudojimo aplinkos.
Techniniai duomenys
Garsiakalbis
Garsiakalbių sistema: 39 mm pilno diapazono
Korpuso tipas: integruotas pasyvus radiatorius
Stiprintuvas
Nominali išvesties galia: 2,5 W + 2,5 W (10% bendri harmoniniai iškrypimai (T.H.D.), 1 kHz, 3,2 Ω) 
Įvestis: stereofoninis mini lizdas × 1
Išvestis: stereofoninis mini lizdas × 1
BLUETOOTH
Įspėjimai
Pastaba, kai naudojate su mobiliu telefonu
•• Išsamesnę informaciją dėl mobilaus telefono naudojimo, kai gaunate įeinantį skambutį, kol vyksta garso
perdavimas naudojant BLUETOOTH ryšį, žiūrėkite su mobiliu telefonu komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
Dėl saugumo
Plokštelė su pavadinimu, kurioje yra nurodytas Sony prekės ženklas, modelio pavadinimas ir darbinės
įtampos charakteristikos, yra ant šios sistemos apatinio išorinio paviršiaus.
•• Prieš sistemos naudojimą patikrinkite, ar jo maitinimo įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
Įsigijimo vieta
Darbinė įtampa
Visos šalys/regionai
100 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz
Pastabos dėl kintamosios srovės adapterio
•• Prieš kintamosios srovės adapterio prijungimą arba atjungimą išjunkite sistemą. Priešingu atveju gali kilti
veikimo sutrikimai.
•• Naudokite tik komplektuojamą kintamosios srovės adapterį. Kad negadintumėte sistemos, nenaudokite
kito kintamosios srovės adapterio.
Ryšio sistema: BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis: BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio radiusas: tiesia linija apytiksliai 10 m*1
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile)
Remiami kodekai*3: SBC*4, AAC*5
Perdavimo diapazonas (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos dažnis 44,1 kHz)
*1 Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų
aplinkui mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų, operacinės
sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
*2 BLUETOOTH standarto profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių užduotį.
*3 Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Kodekas naudojantis daugiajuostį kodavimą
*5 Advanced Audio Coding (patobulintas garso kodavimas)
Mikrofonas
Tipas: elektreto kondensatorius
Kryptis: visų krypčių
Bendro pobūdžio informacija
Kištuko poliai
•• Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie lengvai prieinamo elektros lizdo. Jeigu kyla problemos,
nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo.
•• Nestatykite kintamosios srovės adapterio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje ar įmontuotoje
spintoje.
•• Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite kintamosios srovės adapterį nuo
aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant jo, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Dėl pastatymo
•• Nestatykite garsiakalbio nuožulniai.
•• Nestatykite sistemos arti karščio šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose, labai dulkėtoje, drėgnoje
vietoje, lietuje arba ten, kur yra jaučiami stiprūs mechaniniai smūgiai.
Lietuviškai
Trukdžių sukėlimas kitiems įrenginiams
Dėl naudojimo
•• Nedėkite mažų daiktų ir pan. į lizdus arba į sistemos gale esančią ventiliacijos angą. Sistemoje gali kilti
trumpasis jungimas arba veikimo sutrikimas.
Dėl valymo
•• Nevalykite korpuso spiritu, benzinu arba tirpikliu.
Maitinimas: 3,7 V nuolatinės srovės integruota ličio jonų baterija, 5,2 V nuolatinė srovė (kai naudojate
komplektuojamą kintamosios srovės adapterį, kuris yra prijungtas prie 100 V - 240 V kintamosios srovės
elektros lizdo)
Kintamosios srovės adapteris: įvestis 100 V – 240 V kintamoji srovė 10 W 50 Hz/60 Hz, išvestis 5,2 V nuolatinė
srovė 1,25 A
Nominalus elektros sunaudojimas: 6,4 W (kai naudojate komplektuojamą kintamosios srovės adapterį),
apytiksliai 0,4 W (parengties būsenoje, kai naudojate komplektuojamą kintamosios srovės adapterį)
Baterijos veikimo trukmė: apytiksliai 10 valandų*6 (kai naudojate BLUETOOTH ryšį)
Įkrovimo trukmė: apytiksliai 3 valandos*6
Darbinė temperatūra: nuo 5°C iki 35°C
Matmenys: apytiksliai 175 mm × 70 mm × 65 mm (plotis/aukštis/gylis)
Svoris: apytiksliai 400 g, įskaitant įkraunamą bateriją
Komplektuojami priedai: kintamosios srovės adapteris AC-E5212 (1), greito veiksmų pradėjimo instrukcija
(1), vadovėlis (šis dokumentas) (1)
*6 Trukmė gali skirtis priklausomai nuo temperatūros arba naudojimo sąlygų.
Rekomenduojamas priedas
3 m ar trumpesnis garso sujungimo laidas su stereofoniniu mini kištuku
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Kita informacija
•• Jeigu dėl šios sistemos kilo klausimų arba problemų, kurie nėra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje,
susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Apie autorių teises
•• BLUETOOTH® pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
•• N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
•• MPEG Layer-3 garso kodavimo technologiją ir patentus licencijavo Fraunhofer IIS ir Thomson.
•• Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Kas yra BLUETOOTH bevielė technologija?
BLUETOOTH bevielė technologija yra mažo veikimo radiuso technologija, kuri leidžia skaitmeniniams
įrenginiams, pavyzdžiui, kompiuteriui ir skaitmeniniam fotoaparatui, apsikeisti duomenimis nenaudojant
laidų. BLUETOOTH bevielė technologija turi apytiksliai 10 m veikimo radiusą.
Dažniausiai yra sujungiami du įrenginiai, tačiau kai kuriuos įrenginius vienu metu galima sujungti su keliais
įrenginiais.
Ryšio sudarymui nereikia kabelio, ir nereikia įrenginių laikyti nukreiptų tiesiogiai vieno į kitą, kaip tai būtina,
kai yra naudojama infraraudonųjų spindulių technologija. Pavyzdžiui, galite naudoti rankinėje arba kišenėje
esantį įrenginį.
BLUETOOTH yra tarptautinis standartas, kurį remia milijonai kompanijų, ir ją naudoja skirtingos kompanijos
visame pasaulyje.
Maksimalus ryšio atstumas
Maksimalus ryšio radiusas gali sumažėti toliau nurodytomis sąlygomis.
––Tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūtis, pavyzdžiui, žmogus, metalinis daiktas arba siena.
––Bevielis LAN įrenginys yra naudojamas prie šios sistemos.
––Mikrobangų krosnelė yra naudojama prie šios sistemos.
––Elektromagnetinį spinduliavimą skleidžiantis įrenginys yra naudojamas prie šios sistemos.
Trukdžiai iš kitų įrenginių
Sony Corp. pareiškia, kad šis įrenginys atitinka 1999/5/EC direktyvos pagrindinius reikalavimus ir kitus
susietus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite nurodytą interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
SONY_LV_EE_LT_SRS-BTS50.indd 2
Kadangi Bluetooth įrenginiai ir bevieliai LAN (IEEE802.11b/g) įrenginiai naudoja vieną ir tą patį dažnį, gali kilti
mikrobangų trukdžiai, sukeldami duomenų perdavimo/priėmimo greičio sumažėjimą, triukšmus arba
nepastovų ryšį, jeigu šią sistemą naudojate netoli nuo bevielio LAN įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
minėtus veiksmus.
––Naudokite šią sistemą maždaug 10 metrų nuotolyje nuo bevielio LAN įrenginio.
––Jeigu šią sistemą naudojate 10 metrų ribose nuo bevielio LAN įrenginio, išjunkite bevielį LAN įrenginį.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
9/12/2013 3:52:46 PM
SRS-BTS50
4-466-340-21(1)
Download PDF

advertising