Sony | SRS-X2 | Sony SRS-X2 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

4-540-491-11(1)
Personal Audio System
LVZ0
Rokasgrāmata
Juhend
Vadovėlis
Kas ir Bluetooth bezvadu tehnoloģija?
Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir tuva darbības rādiusa tehnoloģija, kas ļauj veikt bezvadu datu
komunikāciju starp digitālām ierīcēm, piemēram, datoru un digitālo kameru. Bluetooth bezvadu
tehnoloģija darbojas apmēram 10 m rādiusā.
Parasti tiek pieslēgtas divas iekārtas, taču dažas var vienlaikus pieslēgt pie vairākām iekārtām.
Savienojumam nav nepieciešams kabelis, un iekārtām nav nepieciešams būt vērstām vienai pret otru, kā tas
vajadzīgs, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju. Piemēram, varat izmantot somā vai kabatā ievietotu ierīci.
Bluetooth ir starptautisks standarts, ko atbalsta miljoniem kompāniju, un to izmanto dažādas kompānijas
visā pasaulē.
Maksimālais sakaru attālums
Maksimālais komunikācijas rādiuss var samazināties turpmāk norādītajos apstākļos.
–– Starp šo sistēmu un Bluetooth iekārtu ir šķērslis, piemēram, cilvēks, metāla priekšmets vai siena.
–– Bezvadu LAN iekārta tiek izmantota pie šīs sistēmas.
–– Mikroviļņu krāsns tiek izmantota pie šīs sistēmas.
–– Netālu no sistēmas tiek izmantota ierīce, kas rada elektromagnētisko starojumu.
Traucējumi no citām iekārtām
Latviski
Personālā audio sistēma
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai
mitruma iedarbībai.
••
••
••
kā sistēmai.
Ņemiet vērā - pat ja profils ir tāds pats, atkarībā no ierīču specifikācijām var atšķirties to funkcijas.
Sakarā ar Bluetooth bezvadu tehnoloģijas raksturlielumiem sistēmā atskaņotā skaņa nedaudz aizkavējas,
salīdzinot ar Bluetooth iekārtā atskaņoto skaņu, kamēr notiek telefonsaruna vai mūzikas atskaņošana.
Šī sistēma atbalsta Bluetooth standartam atbilstošas drošības funkcijas drošam pieslēgumam, kad tiek
izmantota Bluetooth bezvadu tehnoloģija, taču aizsardzība var būt nepietiekama atkarībā no iestatījuma.
Uzmanieties, kad sakariem lietojat Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Sony neatbild par informācijas noplūdi Bluetooth sakaru laikā.
Iekārtai ar Bluetooth funkciju ir jāatbilst Bluetooth SIG noteiktajam Bluetooth standartam un jābūt
autentizētai. Pat ja pieslēgtā iekārta atbilst augstāk minētajam Bluetooth standartam, dažas no tām var
nebūt iespējams pieslēgt vai tās var nedarboties pareizi atkarībā no savām funkcijām vai tehniskajiem
raksturlielumiem.
Iespējams, radīsies trokšņi vai pārlēks skaņa atkarībā no Bluetooth iekārtas, kas pieslēgta pie šīs sistēmas,
sakaru vai izmantošanas vides.
Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem, galdautiem,
aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces degošas sveces.
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos
saules staros, uguns tuvumā u. tml.
Tā kā USB maiņstrāvas adaptera spraudnis tiek izmantots, lai USB maiņstrāvas adapteru atvienotu no
maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet to pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja ierīce nedarbojas normāli,
nekavējoties atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir
izslēgta.
Tehniskie raksturlielumi
Brīdinājumi
Sakaru sistēma
Piebilde, kad izmantojat ar mobilo telefonu
•• Sīkāku informāciju par mobilā telefona darbināšanu, saņemot zvanu, kamēr notiek skaņas pārraide ar
Bluetooth savienojumu skatiet mobilā telefona komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
Par drošību
Plāksnīte ar modeļa nosaukumu un svarīgu informāciju par drošību atrodas galvenās ierīces apakšā un uz USB
maiņstrāvas adaptera.
Pirms sistēmas darbināšanas pārliecinieties, ka darbināšanas spriegums atbilst vietējā elektrotīkla
spriegumam.
••
Iegādes vieta
Darbināšanas spriegums
Visas valstis/reģioni
100 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz
Piebildes par USB maiņstrāvas adapteru
•• Izslēdziet sistēmu pirms USB maiņstrāvas adaptera pieslēgšanas vai atvienošanas. Pretējā gadījumā,
iespējams, radīsies darbības kļūmes.
•• Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteru. Lai nebojātu sistēmu, nelietojiet citu USB
maiņstrāvas adapteru.
•• Pieslēdziet USB maiņstrāvas adapteru pie viegli pieejamas USB maiņstrāvas rozetes. Ja radušās problēmas,
nekavējoties atvienojiet spraudni no maiņstrāvas rozetes.
•• Nenovietojiet USB maiņstrāvas adapteru norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
•• Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz USB maiņstrāvas adaptera un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Par novietojumu
•• Nenovietojiet skaļruni slīpi.
•• Nenovietojiet sistēmu pie karstuma avotiem vai tiešos saules staros, ļoti putekļainā, mitrā vietā, lietū vai
mehāniskiem triecieniem pakļautā vietā.
Par darbināšanu
•• Neievietojiet sistēmas ligzdās nekādus mazus svešķermeņus u. tml. Sistēmā var rasties īssavienojums vai
darbības kļūmes.
Par tīrīšanu
•• Notīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta vājā mazgājamā līdzekļa šķīdumā. Netīriet
korpusu ar spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju.
Cita informācija
•• Pat ja ilgu laiku nelietosiet sistēmu, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet bateriju, lai saglabātu tās veiktspēju.
•• Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu, kas nav norādītas šajā lietošanas pamācībā,
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Par autortiesībām
•• Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto
saskaņā ar licenci.
•• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
•• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
Skaļrunis
Skaļruņu sistēma
Korpusa tips
Apmēram 45 mm diam. × 2
Zemo frekvenču reflektors
Pastiprinātājs
Maksimālā izejas jauda
Märkus mobiiltelefoniga kasutades
••Üksikasjalikumat teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta kõne saabumisel, kui heli edastatakse Bluetooth
ühendusega, vaadake mobiiltelefoni komplektis olevast kasutusjuhendist.
Ohutusest
Mudeli nimeplaat tähtsa informatsiooniga asub põhiseadme allosal ja USB vahelduvvoolu adapteril.
Enne süsteemi käivitamist veenduge, et süsteemi käivituspinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
••
Osturiik
Käivituspinge
Kõik riigid/regioonid
100 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz/60 Hz
Märkused USB vahelduvvoolu adapteri kohta
••Enne USB vahelduvvoolu adapteri ühendamist või lahtiühendamist lülitage süsteem välja. Vastasel juhul
võivad tekkida talitlushäired.
••Kasutage ainult komplekti kuuluvat USB vahelduvvoolu adapterit. Süsteemi rikete vältimiseks ärge kasutage
teist USB vahelduvvoolu adapterit.
••Ühendage USB vahelduvvoolu adapter lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Probleemide tekkimisel
tõmmake pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.
••Ärge paigutage USB vahelduvvoolu adapterit kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.
••Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige USB vahelduvvoolu adapterile
vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.
Paigutusest
••Ärge paigutage kõlarit kaldu.
••Ärge paigutage süsteemi kuumaallikate lähedusse või otsese päikese kätte, väga tolmusesse või
mehhaaniliste põrutuste mõjuga kohta.
Kasutamine
••Ärge pistke pesadesse mingeid väikeseid võõrkehasid jms. Süsteemis võivad tekkida lühis või talitlushäired.
Izmantojot USB maiņstrāvas adapteru un bateriju: 10 W + 10 W
Izmantojot tikai bateriju: 5 W + 5 W
(pie 10 % harmoniskajiem kropļojumiem,1 kHz, 8 Ω)
Bluetooth
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja
BLUETOOTH specifikācijas Power Class 2
Maksimālais sakaru attālums
Taisnā līnijā apmēram 10 m*1
Frekvenču diapazons 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS
Savietojamie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Atbalstītais kodeks* SBC*4
Pārraides attālums (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (diskretizācijas frekvence 44,1 kHz)
*1 Faktiskais attālums ir atkarīgs no atsevišķiem faktoriem, piemēram, šķēršļi starp iekārtām, magnētiskie lauki
ap mikroviļņu krāsni, statiskā elektrība, uztveršanas jutība, antenas raksturlielumi, operētājsistēma,
programmatūra utt.
*2 Bluetooth standarta profili norāda uz uzdevumu Bluetooth sakariem starp iekārtām.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
*4 Kodeks ar daudzjoslu kodēšanu
Mikrofons
TipsElektreta kondensators
Virziens
Visu virzienu
Efektīvo frekvenču diapazons
200 Hz - 4000 Hz
Vispārējā informācija
Ieeja
Barošana
AUDIO IN ligzda (ø 3,5 mm stereo miniligzda)
5 V 1,5 A līdzstrāva (izmantojot komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteru, kas
pieslēgts pie 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāvas barošanas padeves) vai,
izmantojot iebūvēto litija jonu bateriju
Litija jonu baterijas darbības laiks (izmantojot BLUETOOTH savienojumu)
apmēram 5 stundas*5
Izmērs (ieskaitot izvirzītās daļas un taustiņus)
Apmēram 171 mm × 60,5 mm × 56,5 mm (platums/augstums/dziļums)
Svars
Apmēram 500 g, ieskaitot bateriju
Komplektācijā iekļautie aksesuāri
USB maiņstrāvas adapters (AC-S5V15AM)*6 (1)
Spraudnis (2)
Pārnēsāšanas somiņa (1)
Ātras darbību sākšanas pamācība (2)
Rokasgrāmata (šis dokuments) (2)
Garantija (1)
*5 Laiks var atšķirties atkarībā no temperatūras vai lietošanas apstākļiem.
*6 Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteru. Netiek garantēta šīs sistēmas darbība ar
jebkādiem citiem USB maiņstrāvas adapteriem.
Ierīces tehniskie raksturlielumi un konstrukcija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
SONY_LV_EE_LT_SRS-X2.indd 1
Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ärge katke seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate ja
muu sellisega. Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning ärge
asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.
Ärge paigutage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.
Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise liigse kuumuse eest, näiteks päikese
käes, tule läheduses jne.
Kuna USB vahelduvvoolu adapteri pistikut kasutatakse USB vahelduvvoolu pistiku lahtiühendamiseks
vahelduvvoolu
Hoiatused
••
••
Pirms sistēmas darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un paturiet to turpmākām uzziņām.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Traucējumu radīšana citām iekārtām
Piebildes
http://www.sony.net/
HOIATUS
võrgust, ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake
voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.
Seade ei ole vahelduvvooluvõrgust lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui
seade ise on välja lülitatud.
•• Lai varētu izmantot Bluetooth funkciju, pieslēdzamajai Bluetooth iekārtai jābūt tādam pašam profilam
©2014 Sony Corporation
Personaalne audio süsteem
Tā kā Bluetooth iekārtas un bezvadu LAN (IEEE802.11b/g) lieto vienādu frekvenci, var rasties mikroviļņu
traucējumi, izraisot sakaru ātruma samazināšanos, trokšņus vai nederīgu savienojumu, ja šo sistēmu lieto
netālu no bezvadu LAN iekārtas. Šādā gadījumā veiciet turpmāk minētās darbības.
–– Lietojiet šo sistēmu vismaz 10 metru attālumā no bezvadu LAN iekārtas.
–– Ja šo sistēmu lietojat 10 metru robežās no bezvadu LAN iekārtas, izslēdziet bezvadu LAN iekārtu.
Bluetooth iekārtas pārraidītie mikroviļņi var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību. Izslēdziet šo sistēmu un
citas Bluetooth iekārtas turpmāk norādītajās vietās, jo tas var izraisīt negadījumu.
–– Uzliesmojošu gāzu tuvumā, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai degvielas uzpildes stacijā.
–– Pie automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīces.
SRS-X2
Eestikeelne
Enne süsteemi kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles edaspidiseks
tarvitamiseks.
Puhastamine
••Puhastage süsteemi nõrgas pesuvahendi lahuses veidi niisutatud pehme lapiga. Ärge puhastage korpust
piirituse, bensiini või lahustiga.
Muu informatsioon
••Süsteemi teovõime säilitamiseks laadige kord 6 kuu vältel aku täielikult täis ka siis, kui te süsteemi kaua ei
kasuta.
••Kui seoses selle seadmega tekkivad probleemid või küsimused, mida pole selles kasutusjuhendis käsitletud,
võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.
Autoriõigused
••Bluetooth® nimemärgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid
kooskõlas litsentsiga.
••N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
••Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Mis on Bluetooth traadita tehnoloogia?
Bluetooth traadita tehnoloogia on lähiväljaside tehnoloogia, mis võimaldab teostada traadita andmesidet
digitaalseadmete, näiteks arvuti ja digikaamera vahel. Bluetooth traadita tehnoloogia töötab umbes 10 m
raadiuses.
Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõnda seadet võib üheaegselt ühendada mitmele seadmele.
Ühendamiseks pole vajalik kaabel ning seadmed ei pea asuma vastastikku, nagu see on vajalik infrapunakiirte
tehnoloogia kasutamisel. Näiteks võite kasutada kotis või taskus asuvat seadet.
Bluetooth on rahvusvaheline standard, mida toetavad miljonid kompaniid ning seda kasutavad erinevad
kompaniid kogu maailmas.
Maksimaalne sidekaugus
Maksimaalne sideraadius võib väheneda allnäidatud tingimustes.
–– Selle süsteemi ja Bluetooth seadmete vahel on takistus, näiteks inimene, metallese või sein.
–– Selle süsteemi läheduses kasutatakse traadita LAN seadet.
–– Selle süsteemi läheduses kasutatakse mikrolaineahju.
–– Süsteemi läheduses kasutatakse seadet, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust.
Teiste seadmete tekitatud häired
Kuna Bluetooth seadmed ja traadita LAN (IEEE802.11b/g) kasutavad sama sagedust, võivad tekkida
mikrolainete häired, põhjustades side kiiruse vähenemist, müra või valeühendust, kui seda süsteemi
kasutatakse traadita LAN seadme lähedal. Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.
–– Kasutage seda süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita LAN seadmest.
–– Kui kasutate seda süsteemi 10 meetri piirides traadita LAN seadmest, lülitage traadita LAN seade välja.
Häirete tekitamine teistele seadmetele
Bluetooth seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja süsteem
ja teised Bluetooth seadmed allnäidatud kohtades, kuna need võivad põhjustada õnnetuse.
–– Süttivate gaaside lähedal, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.
–– Automaatselt töötavate uste või tulekahju häiresüsteemide juures.
Märkused
••Et saaks kasutada Bluetooth funktsiooni, peab ühendataval Bluetooth seadmel olema sama profiil
••
••
••
••
••
nagu süsteemil.
Võtke arvesse - isegi sama profiili korral võivad, sõltuvalt seadmete spetsifikatsioonidest, nende
funktsioonid erineda.
Seoses Bluetooth traadita tehnoloogia omadustega hilineb süsteemis esitatav heli veidi võrdluses
Bluetooth seadmes esitatava heliga, kuni toimub telefonikõne või muusika taasesitus.
See süsteem toetab Bluetooth standardile vastavaid turvafunktsioone ohutuks ühendamiseks, kui
kasutatakse Bluetooth traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla ebapiisav. Olge
ettevaatlik, kui kasutate sideks Bluetooth traadita tehnoloogiat.
Sony ei vastuta informatsiooni lekke eest Bluetooth side ajal.
Seade, millel on Bluetooth funktsioon, peab vastama Bluetooth SIG määratud Bluetooth standardile ja
olema autenditud. Isegi kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud Bluetooth standardile, võib olla
võimatu mõnda neist ühendada või need ei tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest
tunnustest.
Võimalik, et tekib müra või heli hüpleb, sõltuvalt sellele süsteemile ühendatud Bluetooth seadmest,
side- või kasutamise keskkonnast.
7/9/2014 7:09:58 PM
SRS-X2 EU8 (LV/EE/LT) 4-540-491-11(1)
Tehnilised andmed
Kõlar
Kõlarite süsteem
Korpuse tüüp
läbimõõt umbes 45 mm. × 2
Madalsageduste reflektor
Võimendi
Maksimaalne väljundvõimsus
USB vahelduvvoolu adapterit ja akut kasutades: 10 W + 10 W
Ainult akut kasutades: 5 W + 5 W
(10 % harmoonilisi moonutusi,1 kHz, 8 Ω)
Bluetooth
Sidesüsteem
BLUETOOTH spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund
BLUETOOTH spetsifikatsiooni Power Class 2
Maksimaalne side kaugus
Otsejoonel umbes 10 m*1
Sagedusala
2,4 GHz diapasoon (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModulatsioonimeetodFHSS
Ühilduvad BLUETOOTH profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Toetatud kodek*3SBC*4
Edastuskaugus (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
*1 Tegelik kaugus sõltub erinevatest teguritest, näiteks takistused seadmete vahel, magnetväli mikrolaineahju
ümber, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni omadused, operatsioonisüsteem, tarkvara jne.
*2 Bluetooth standard profiilid viitavad Bluetooth seadmete vahelise side ülesandele.
3
* Kodek: helisignaali kompressiooni ja muundamise formaat
*4 Kodek mitmeribalise kodeerimisega
Mikrofon
TüüpElektreet kondensaator
SuundKõigesuunaline
Efektiivsete sageduste diapasoon
200 Hz - 4 000 Hz
Üldine informatsioon
Sisend
Toide
AUDIO IN pesa (ø 3,5 mm stereo minipesa)
5 V 1,5 A alalisvool (kasutades komplekti kuuluvat USB vahelduvvoolu adapterit, mis
on ühendatud 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz vahelduvvoolu toitevarustusele) või
kasutades sisseehitatud liitiumioonakut
Liitiumioonaku tööaeg (kasutades BLUETOOTH ühendust)
umbes 5 tundi*5
Mõõtmed (kaasaarvatud eenduvad osad ja nupud)
Umbes 171 mm × 60,5 mm × 56,5 mm (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal
Umbes 500 g, kaasaarvatud aku
Komplekti kuuluvad tarvikud
USB vahelduvvoolu adapter (AC-S5V15AM)*6 (1)
Pistik (2)
Kott kaasaskandmiseks (1)
Lühijuhend (2)
Juhend (see dokument) (2)
Garantii (1)
*5 Aeg võib erineda sõltuvalt temperatuurist või kasutustingimustest.
*6 Kasutage ainult komplekti kuuluvat USB vahelduvvoolu adapterit. Ei garanteerita süsteemi töötamist
mistahes teiste USB vahelduvvoolu adapteritega.
Seadme tehnilisi tunnuseid ja konstruktsiooni võidakse muuta eelneva etteteatamiseta.
Lietuviškai
Asmeninė garso sistema
Prieš sistemos naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui
ateityje.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus
arba drėgmės poveikio.
Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais
arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių
saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Kadangi USB kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama USB kintamosios srovės adapterio
atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia
nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats įrenginys yra
išjungtas.
Įspėjimai
Pastaba, kai naudojate su mobiliu telefonu
••Išsamesnę informaciją dėl mobilaus telefono naudojimo, kai gaunate įeinantį skambutį, kol vyksta garso
perdavimas naudojant Bluetooth ryšį, žiūrėkite su mobiliu telefonu komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
Dėl saugumo
Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbia informacija dėl saugumo yra pagrindinio įrenginio apačioje ir ant
USB kintamosios srovės adapterio.
Prieš sistemos naudojimą patikrinkite, ar jo maitinimo įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
••
Įsigijimo vieta
Darbinė įtampa
Visos šalys/regionai
100 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz
Pastabos dėl USB kintamosios srovės adapterio
••Prieš USB kintamosios srovės adapterio prijungimą arba atjungimą išjunkite sistemą. Priešingu atveju gali
kilti veikimo sutrikimai.
••Naudokite tik komplektuojamą USB kintamosios srovės adapterį. Kad negadintumėte sistemos, nenaudokite
kito USB kintamosios srovės adapterio.
••Prijunkite USB kintamosios srovės adapterį prie lengvai prieinamo elektros lizdo. Jeigu kyla problemos,
nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo.
••Nestatykite USB kintamosios srovės adapterio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje ar įmontuotoje
spintoje.
••Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite USB kintamosios srovės adapterį
nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant jo, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Dėl pastatymo
••Nestatykite garsiakalbio nuožulniai.
••Nestatykite sistemos arti karščio šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose, labai dulkėtoje, drėgnoje
vietoje, lietuje arba ten, kur yra jaučiami stiprūs mechaniniai smūgiai.
Dėl naudojimo
••Nekiškite į sistemos lizdus jokių svetimkūnių ir pan. Priešingu atveju sistemoje gali kilti trumpasis jungimas
arba veikimo sutrikimai.
Dėl valymo
••Nuvalykite šią sistemą minkšta skepetėle, kuri yra lengvai sudrėkinta švelniame plovimo skystyje. Nevalykite
korpuso spiritu, benzinu arba tirpikliu.
Kita informacija
••Net jeigu sistemos planuojate nenaudoti ilgą laiką, kartą per 6 mėnesius pilnai įkraukite bateriją, kad
išsaugotumėte jos pajėgumą.
••Jeigu dėl šios sistemos kilo klausimų arba problemų, kurie nėra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje,
susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Techniniai duomenys
Garsiakalbis
Garsiakalbių sistema
Korpuso tipas
Apytiksliai 45 mm įstr. × 2
Žemųjų dažnių reflektorius
Stiprintuvas
Maksimali išvesties galia
Naudojant USB kintamosios srovės adapterį ir bateriją: 10 W + 10 W
Naudojant tik bateriją: 5 W + 5 W
(prie 10 % harmoninių iškrypimų,1 kHz, 8 Ω)
Bluetooth
Ryšio sistema
BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis
BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio atstumas
Tiesia linija apytiksliai 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Remiamas kodekas*3SBC*4
Perdavimo greitis (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos dažnis 44,1 kHz)
*1 Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų
aplinkui mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų, operacinės
sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
*2 Bluetooth standarto profiliai nurodo Bluetooth ryšio tarp įrenginių užduotį.
*3 Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Kodekas su daugiajuosčiu kodavimu
Mikrofonas
TipasElektreto kondensatorius
Kryptis
Visų krypčių
Efektyvių dažnių diapazonas
200 Hz - 4000 Hz
Bendro pobūdžio informacija
Įvestis
Maitinimas
AUDIO IN lizdas (ø 3,5 mm stereofoninis mini lizdas)
5 V 1,5 A nuolatinė srovė (naudojant komplektuojamą USB kintamosios srovės
adapterį, kuris yra prijungtas prie 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz kintamosios srovės
maitinimo tiekimo) arba naudojant integruotą ličio jonų bateriją
Ličio jonų baterijos veikimo trukmė (naudojant BLUETOOTH ryšį)
apytiksliai 8 valandos*5
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir mygtukus)
Apytiksliai 171 mm × 60,5 mm × 56,5 mm (plotis/aukštis/gylis)
Svoris
Apytiksliai 500 g, įskaitant bateriją
Komplektuojami priedaiUSB kintamosios srovės adapteris (AC-S5V15AM)*6 (1)
Kištukas (2)
Nešiojimo dėklas (1)
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (2)
Vadovėlis (šis dokumentas) (2)
Garantija (1)
*5 Trukmė gali skirtis priklausomai nuo temperatūros arba naudojimo sąlygų.
*6 Naudokite tik komplektuojamą USB kintamosios srovės adapterį. Nėra garantuojamas šios sistemos
suderinamumas su bet kokiais kitais USB kintamosios srovės adapteriais.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Apie autorių teises
••Bluetooth® pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
••N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
••Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Kas yra Bluetooth bevielė technologija?
Bluetooth bevielė technologija yra mažo veikimo radiuso technologija, kuri leidžia skaitmeniniams
įrenginiams, pavyzdžiui, kompiuteriui ir skaitmeniniam fotoaparatui, apsikeisti duomenimis nenaudojant laidų.
Bluetooth bevielė technologija turi apytiksliai 10 m veikimo radiusą.
Dažniausiai yra sujungiami du įrenginiai, tačiau kai kuriuos įrenginius vienu metu galima sujungti su keliais
įrenginiais.
Ryšio sudarymui nereikia kabelio, ir nereikia įrenginių laikyti nukreiptų tiesiogiai vieno į kitą, kaip tai būtina, kai
yra naudojama infraraudonųjų spindulių technologija. Pavyzdžiui, galite naudoti rankinėje arba kišenėje esantį
įrenginį.
Bluetooth yra tarptautinis standartas, kurį remia milijonai kompanijų, ir ją naudoja skirtingos kompanijos
visame pasaulyje.
Maksimalus ryšio atstumas
Maksimalus ryšio radiusas gali sumažėti toliau nurodytomis sąlygomis.
–– Tarp šios sistemos ir Bluetooth įrenginio yra kliūtis, pavyzdžiui, žmogus, metalinis daiktas arba siena.
–– Bevielis LAN įrenginys yra naudojamas prie šios sistemos.
–– Mikrobangų krosnelė yra naudojama prie šios sistemos.
–– Netoli nuo sistemos yra naudojamas įrenginys, kuris skleidžia elektromagnetines bangas.
Trukdžiai iš kitų įrenginių
Kadangi Bluetooth įrenginiai ir bevieliai LAN (IEEE802.11b/g) naudoja vieną ir tą patį dažnį, gali kilti
mikrobangų trukdžiai, sukeldami duomenų perdavimo/priėmimo greičio sumažėjimą, triukšmus arba
nepastovų ryšį, jeigu šią sistemą naudojate netoli nuo bevielio LAN įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
minėtus veiksmus.
–– Naudokite šią sistemą maždaug 10 metrų nuotolyje nuo bevielio LAN įrenginio.
–– Jeigu šią sistemą naudojate 10 metrų ribose nuo bevielio LAN įrenginio, išjunkite bevielį LAN įrenginį.
Trukdžių sukėlimas kitiems įrenginiams
Bluetooth įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šį įrenginį
ir kitus Bluetooth įrenginius toliau minėtose vietose, nes gali atsitikti nelaimė.
–– Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose arba degalinėse.
–– Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.
Pastabos
••Kad būtų galima naudoti Bluetooth funkciją, prijungiamas Bluetooth įrenginys privalo remti tokį pat
••
••
••
••
••
SONY_LV_EE_LT_SRS-X2.indd 2
profilį, kokį remia sistema.
Įsidėmėkite - net jeigu profilis yra toks pat, priklausomai nuo įrenginių techninių sąlygų gali skirtis jų
funkcijos.
Ryšium su Bluetooth bevielės technologijos charakteristikomis per sistemą atkuriamas garsas truputį
uždelsiamas, palyginti su per Bluetooth įrenginį atkuriamu garsu, kai vyksta pokalbis telefonu arba
muzikos atkūrimas.
Ši sistema remia Bluetooth standartą remiančias saugumo funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama
Bluetooth bevielė technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai nuo nuostatų.
Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate Bluetooth bevielę technologiją.
Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos nuotėkį Bluetooth ryšio metu.
Įrenginys, turintis Bluetooth funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG nustatytą Bluetooth standartą ir turi
būti autentiškas. Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą Bluetooth standartą, kai kurių
įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba jie gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų
arba techninių duomenų.
Įmanoma, kils triukšmai arba trukčios garsas priklausomai nuo Bluetooth įrenginio, kuris yra prijungtas
prie sistemos, bei nuo ryšio terpės arba naudojimo aplinkos.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
7/9/2014 7:09:58 PM
SRS-X2 EU8 (LV/EE/LT) 4-540-491-11(1)
Download PDF