Sony | VGN-CS31S | Sony VGN-CS31S Гаранционни документи

BG
Съдържание
Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5
Ръководство за разпоредби за модема........................11
Ръководство за разпоредби за безжична LAN ............12
Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................14
Ръководство за разпоредби за Bluetooth®...................16
ГАРАНЦИЯ .......................................................................17
Лицензионно споразумение с краен потребител .........23
Служби за техническа поддръжка на Sony..................25
HU
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók és előírások.....................................33
Modemre vonatkozó előírások...........................................38
Vezeték nélküli LAN használatára vonatkozó előírások ....39
Vezeték nélküli WAN előírások..........................................41
Bluetooth® használatára vonatkozó előírások ..................43
GARANCIA........................................................................44
Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés .........................50
A Sony támogatási szolgáltatásai......................................52
3
Ръководство за безопасност/разпоредби
Ръководство за безопасност/
разпоредби
BG
Информация за компютър VAIO
Информация за безопасност
❑
Отварянето или разглобяването на основното устройство или някои от
принадлежностите му поради каквато и да е причина може да доведе до
повреди, които не са обхванати от гаранцията.
❑
За да избегнете токов удар, не отваряйте кутията. За обслужване се обръщайте
само към специалисти.
❑
Може да възникнe деформация в звука и картината, ако това устройство е
разположено близо до оборудване с електромагнитни излъчвания.
❑
За да предотвратите опасността от пожар или токов удар, не излагайте
компютъра или принадлежностите му на дъжд или влага.
❑
Никога не поставяйте модемни или телефонни кабели по време на гръмотевична
буря.
❑
Никога не поставяйте телефонни розетки на влажни места, освен ако розетката
не е специално предназначена за такива места.
❑
Никога не докосвайте неизолиран телефонен кабел или терминали, освен ако
телефонният кабел не е изключен от мрежовия интерфейс.
❑
Внимавайте при поставянето или модифицирането на телефонни кабели.
❑
Не използвайте модема по време на гръмотевична буря.
❑
Не използвайте модема или телефона, за да съобщите за изтичане на газ в
близост до изтичането.
❑
Не съединявайте накъсо металните полюси на батерията и не ги мокрете с
течности като вода, кафе или сок.
❑
Препоръчва се да не използвате компютъра върху скута си. Температурата на
основната на уреда може да се повиши при нормална работа и с времето може
да доведе до неудобство или изгаряния.
Внимание – Клас 3B видимо и невидимо лазерно излъчване при отваряне. Избягвайте
пряко излагане на действието на лъча. Оптичното дисково устройство на компютъра
е класифицирано като CLASS 1 LASER PRODUCT и отговаря на стандарта за
безопасност при работа с лазерни изделия IEC/EN 60825-1. Поправката и
поддържането в изправност на това оборудване трябва да се извършват единствено
от упълномощени техници на Sony. Неправилните ремонтни дейности и използване
могат да доведат до рискове за безопасността.
5
За модели VGN-Z с устройство DVD±RW/±R DL/RAM
Тези модели са класифицирани като CLASS 1 LASER PRODUCTS и отговарят на
стандарта за безопасност при работа с лазерни изделия
IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001).
Внимание – Ремонтните дейности и поддържането в изправност на това оборудване
трябва да се извършват само от упълномощени техници на Sony. Неправилните
ремонтни дейности и използване могат да доведат до рискове за безопасността.
Етикетът за CLASS 1 се намира от долната страна на преносимия компютър до
номера на модела.
Предупредителният етикет за CLASS 3B се намира под клавиатурата на уреда или
във вътрешността на отделението за батерията.
Внимание – Използването на контроли, настройки или изпълнението на различни от
описаните тук процедури може да доведат до опасно излагане на радиация.
Намира се на долния панел:
Намира се в отделението за батерията:
6
Ръководство за безопасност/разпоредби
Преносими и настолни компютри VAIO с променливотокови
адаптери
Преносимите компютри VAIO са създадени да работят само с оригинални батерии
на Sony. Поради тази причина, а и за да се гарантира безопасното използване на
преносимия компютър VAIO, трябва да се използват само оригинални акумулаторни
батерии на Sony. Също така силно се препоръчва да използвате оригинален
променливотоков адаптер на Sony, който отговаря на стандарта за гарантиране на
качеството и е доставен от Sony за съответния компютър VAIO.
BG
Този променливотоков адаптер е предназначен за използване само с ИТ продукти
VAIO. Не го използвайте за други цели. Ако захранващият кабел на
променливотоковия адаптер на компютъра е с щепсел с 3 щифта, уверете се,
че електрическата връзка е правилно заземена.
За да изключите компютъра напълно от напрежението на мрежата, изключете
променливотоковия адаптер от електрическата мрежа. Контактът трябва да е
поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
Конекторите за i.LINK, PC Card, монитор и DVI не са доставени с ограничени
източници на захранване, ако са предоставени такива конектори.
Когато използвате компютъра, винаги дръжте батерията поставена.
За да избегнете евентуална повреда и опасност от запалване на компютъра по
време на транспортиране, първо поставете доставените капачки на конекторите и
предпазители на отворите на съответните места и закрепете здраво батерията в
гнездото й.
При пътуване до и в рамките на Съединените американски щати, имайте предвид,
че Министерство на транспорта на САЩ (DOT) наскоро публикува нови разпоредби,
които важат за пътници, пътуващи с литиево-метални и литиево-йонни батерии.
За подробна информация посетете
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Само за настолни компютри VAIO
Настолните компютри VAIO са предназначени за използване само на закрито.
Някои модели се доставят с няколко специфични за отделни държави захранващи
кабели. Използвайте захранващия кабел, подходящ за електрическите контакти
във вашата държава.
За да изключите напълно настолния компютър VAIO от напрежението на
електрическата мрежа, изключете захранващия кабел от контакта.
Контактът трябва да е поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
7
Информация за нормативните разпоредби
С настоящото Sony декларира, че този продукт, без значение дали включва
комплект за безжична връзка – включително безжична клавиатура и/или безжична
мишка и/или безжичен приемник, отговаря на основните изисквания и други сродни
разпоредби на Директива 1999/5/ЕО на Европейския съюз.
За да получите копие от декларацията за съвместимост с Директивата относно
радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване,
отидете на следния URL адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт отговаря на EN 55022 Клас B и EN 55024 за използване в следните
области: жилищни и търговски помещения и лека промишленост.
Този продукт е изпробван и според резултатите е съвместим с ограниченията,
изложени в Директивата за EMC за използване на свързващи кабели под 3 метра
(9,8 фута).
Настолни компютри VAIO с комплект за кабелна или безжична
връзка
Според европейския стандарт EN 60825-1 кабелните и безжичните мишки са
класифицирани като продукти от CLASS1 LED. Според Директивата за
радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване
безжичните клавиатури и безжичните мишки се класифицират като продукти от
Клас 1.
8
Ръководство за безопасност/разпоредби
Изхвърляне на вътрешната резервна батерия за паметта
❑
Продуктът VAIO е оборудван с вътрешна батерия за паметта, която не трябва
да се заменя по време на експлоатационния цикъл на продукта. В случаите,
когато батерията трябва да се замени, се свържете с VAIO-Link.
❑
Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
❑
Изхвърлете батерията по подходящ начин в края на експлоатационния й цикъл.
❑
В някои области изхвърлянето на безопасни батерии с битовите или промишлени
отпадъци може да е забранено.
❑
Използвайте обществената система за сметосъбиране.
BG
Изхвърляне на батерии от тип AA
❑
В зависимост от модела някои принадлежности, захранвани от батерии от тип
AA, може да са включени в комплекта на компютъра VAIO.
❑
За поставяне на батериите вж. ръководството с инструкции.
❑
Не използвайте повредени батерии или такива с течове. Изхвърлете ги
незабавно по подходящ начин.
❑
Батериите може да експлодират или да протекат, ако се презареждат
неправилно, ако се изхвърлят в огън, ако се смесят с други типове батерии или
се поставят неправилно.
❑
При неправилно боравене с батериите, те може да доведат от опасност от
пожар или изгаряния. Не демонтирайте, не нагрявайте над 60°C (140°F) и не
изгаряйте.
❑
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя.
❑
Дръжте далеч от деца.
❑
Изхвърлете по подходящ начин в края на експлоатационния цикъл.
❑
В някои области изхвърлянето на батерии с битовите или промишлени отпадъци
може да е забранено. Използвайте подходяща обществена система за
сметосъбиране.
Само за преносими компютри VAIO: Изхвърляне на
литиево-йонни батерии
❑
Не използвайте повредени литиево-йонни батерии или такива с течове.
Изхвърлете ги незабавно по подходящ начин.
❑
Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя.
❑
При неправилно боравене с батериите, използвани в това устройство, те може
да доведат от опасност от пожар или изгаряния. Не демонтирайте, не нагрявайте
над 60°C (140°F) и не изгаряйте.
❑
Изхвърляйте използваните батерии незабавно по подходящ начин.
❑
Дръжте далеч от деца.
❑
В някои области изхвърлянето на литиево-йонни батерии с битовите или
промишлени отпадъци може да е забранено.
❑
Използвайте подходяща обществената система за сметосъбиране.
9
Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо в Европейския съюз и други европейски държави
със системи за разделно събиране)
Този символ на продукта или на опаковката му указва, че този продукт
не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да
се предаде на подходящ събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като гарантирате правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай може да възникнат поради
неподходящо обработване на отпадъците от този продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна
информация за рециклирането на този продукт се свържете с местната общинска
администрация, със службата за изхвърляне на домакински отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на излезли от употреба батерии (приложимо в
Европейския съюз и други европейски държави със системи за
разделно събиране)
Някой от символите, показани по-долу, може да е
изобразен на батерията или опаковката й, за да
укаже, че батерията, предоставена с този продукт,
или
не трябва да се третира като битов отпадък.
На някои батерии този символ може да се използва
заедно с химически символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа над 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като гарантирате правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай може да възникнат поради неподходящо
обработване на отпадъците от батерията. Рециклирането на материалите ще
помогне за опазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия
трябва да се заменя само от специалисти.
За да гарантирате, че батерията ще се третира правилно, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл на подходящ събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички останали батерии прегледайте раздела за това как се сваля безопасно
батерията от продукта. Предайте батерията на подходящ събирателен пункт за
рециклиране на излезлите от употреба батерии.
За по-подробна информация за рециклирането на този продукт или батерията се
свържете с местната общинска администрация, със службата за изхвърляне на
домакински отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC и безопасността на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
По въпроси за сервизно обслужване или гаранция вж. адресите, представени в
отделените документи за сервизно обслужване или гаранция.
10
Ръководство за разпоредби за модема
Ръководство за разпоредби за
модема
(само за модели с вграден модем)
BG
Вътрешен модем
Вътрешният модем е предназначен за използване за изпращане и получаване на
данни и факс чрез сигнализиране DTMF (Dual Tone Multi Frequency; Цифрово
двутоново многочестотно набиране) (тонално набиране) в PSTN (Public Switched
Telephone Network; Обществена комутируема телефонна мрежа) мрежи в следните
държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Обединеното
кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария, Финландия,
Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.
11
Ръководство за разпоредби за
безжична LAN
(само за модели с вградени функции на безжична LAN)
Безжична LAN – информация за нормативните разпоредби
Продуктът безжична LAN е предназначено радиоустройство, използващо някой от
стандартите 802.11a/b/g/n на IEEE.
Според модела безжичната LAN, вградена в компютрите VAIO, може да се използва
само в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария,
Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.
Условия на използване
При използване на стандарта за безжична LAN IEEE 802.11b/g/n, могат да се
изберат канали от 1 до 13 (2,4 ГХц ... 2,4835 ГХц) за използване както на закрито,
така и на открито. За Франция и Италия обаче важат следните ограничения:
❑
Франция: на закрито могат да се използва всички канали без ограничения.
На открито са разрешени само канали от 1 до 6.
Това означава, че при мрежа от равноправни компютри функцията за безжична
LAN може да се използва на открито само ако компютрите са настроени да
комуникират по разрешен канал (т.е. между 1 и 6). В инфраструктурен режим се
уверете, че точката за достъп е конфигурирана на канал от 1 до 6, преди
настройване на връзката.
❑
Италия: Използването на уреда подлежи на следните постановления и
изменения към тях:
❑
Законодателен декрет № 259 от 1.8.2003 г., член 104 и член 105
❑
Министерски декрет от 28.5.2003 г.. За адреса за контакти вж. страница 18
в това ръководство.
При използване на стандарт за безжична LAN IEEE 802.11a/n могат да се избират
канали от 36 до 48 (5,15 ГХц ... 5,25 ГХц, активно сканиране) и канали от 52 до 64
(5,25 ГХц ... 5,35 ГХц, пасивно сканиране) само за използване на закрито, а канали
от 100 до 140 (5,47 ГХц ... 5,725 ГХц, пасивно сканиране) могат да се избират както
за използване на закрито, така и на открито.
При някои среди използването на технологията на безжична LAN може да е
ограничена от собственика на сградата или от отговорни представители на
организацията, например на борда на самолети, в болници или в други среди,
където рискът от смущения с други устройства и услуги се възприема или определя
като опасен. Ако не сте сигурни за правилата, които важат за използването на
технологията на безжична LAN в определена организация или среда, ви подканваме
първо да попитате за разрешение, преди да я включите. Посъветвайте се с личния
си лекар или с производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри,
слухови апарати и др.) относно наличието на ограничения за използването на
технологията на безжична LAN.
Места, изложени на пряка слънчева светлина, или нагреватели трябва да се
избягват. Вътрешното прегряване може да доведе до пожар или повреда на уреда.
12
Ръководство за разпоредби за безжична LAN
Смущения
Ако оборудването причини опасни смущения на телевизионния сигнал, което може
да се определи, като се включва и изключва оборудването, потребителят се
приканва да опита да поправи смущенията по един или повече от следните начини:
преориентирайте или преместете приемащата антена, увеличете разстоянието
между подателя и получателя, посъветвайте се с продавача или с опитен радио и
телевизионен техник за помощ.
BG
Отказване от отговорност
Sony не носи отговорност за каквито и да е радио или телевизионни смущения нито
за каквито и да е други нежелани ефекти поради неподходящ избор на канал от
страна на потребителя. Коригирането на смущения, причинени от подобен
неправилен избор на канал, е изцяло отговорност на потребителя.
13
Инструкции за работа с Wireless WAN
(само за модели с вградени функции за безжична WAN)
Функцията за безжична WAN може да се използва в следните държави:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното
кралство, Полша, Португалия, Румъния, Франция, Швейцария и Швеция.
Предаване
UMTS/HSPA: 2100 МХц
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МХц
Информация за излагането на радиовълни и коефициента на
специфично поглъщане (SAR)
Компютърът VAIO е проектиран съгласно приложимите изисквания за безопасност
при излагане на облъчване от радиовълни. Тези изисквания се основават на научни
указания, които включват граници на безопасност, гарантиращи сигурността на
всички лица, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.
Указанията за излагане на облъчване от радиовълни използват мерна единица,
известна като Коефициент на специфично поглъщане или SAR. Тестовете за SAR
са проведени с помощта на стандартизирани методи при най-високото
сертифицирано ниво на излъчване на компютъра във всички използвани честотни
диапазони.
Въпреки че е възможно да съществуват разлики между нивата на SAR при
различните модели на компютрите VAIO, всички те са проектирани според
съответните указания за излагане на облъчване от радиовълни.
Условия на използване
Оборудването е предназначено за използване на разстояние, по-голямо от 15 мм
между LCD екрана и потребителя.
Не използвайте безжичната WAN в среда, чувствителна към радиосмущения,
защото това може да изложи на опасност вас и околните, и по-специално:
14
❑
В зони, където това е забранено по закон. Следвайте всички специални правила
и разпоредби и съблюдавайте всички знаци и бележки.
❑
Не използвайте безжичната WAN в зони с потенциално взривоопасна
атмосфера. Не използвайте безжичната WAN в бензиностанция или в
автосервиз, близо до депа за гориво (складове за гориво и места за
разпространение), химически заводи или места, където се провеждат взривни
дейности.
❑
Използването на безжична WAN не е разрешено в следните среди: в близост до
медицинско или животоподдържащо оборудване (в болници, частни клиники и
т. н.). Медицинското оборудване може да е чувствително към радиосмущения.
❑
В самолет, както приземен, така и по време на полет.
❑
По време на шофиране.
Инструкции за работа с Wireless WAN
Отказване от отговорност
Способността на безжичните комуникации за предаване и приемане понякога може
да причини загуба или забавяне на данни. Това може да се дължи на разликата в
силата на радиосигналите, причинена от промени в характеристиките на пътя на
радиопредаването.
BG
Sony не носи отговорност за никакви щети, причинени от забавяне или грешки в
предаването или получени чрез безжичната WAN данни, както и за неуспешното
предаване или приемане на такива данни чрез безжична WAN.
15
Ръководство за разпоредби за
Bluetooth®
(само за модели с вградени Bluetooth® функции)
Безжична Bluetooth® технология - wireless technology –
информация за нормативните разпоредби
Предназначена за безжична комуникация с други Bluetooth® устройства, вътрешната
Bluetooth® технология работи с 2,4 ГХц честотна лента (2,400 ГХц–2,4835 ГХц).
В определени ситуации или среди използването на безжичната Bluetooth® технология
може да бъде ограничено от собственика на сградата или отговорни представители
на организацията, например на борда на самолети, в болници или в други среди,
където рискът от смущения с други устройства или услуги се възприема или
определя като опасен.
Ако не сте сигурни за правилата, които трябва важат в определена организация или
среда, приканваме ви да поискате разрешение за използване на безжична Bluetooth®
технология, преди да я включите. Консултирайте се с вашия лекар или
производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри, слухови апарати и
т.н.) относно ограниченията за използване на безжична Bluetooth® технология.
16
ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИЯ
ВАЖНО! Преди да бъдат извършени сервизни услуги на продукта и в случай,
че се наложи Sony да изтрие данни, трябва да архивирате съдържанието на
твърдия диск, включително всички съхранени данни или инсталиран софтуер.
Sony не носи отговорност за щети или загуба на програми, данни или друга
информация, съхранена на какъвто и да е носител или на която и да е част от
продукта.
BG
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте продукт на Sony. Надяваме се, че ще сте доволни от
неговата употреба.
В случай че продуктът има нужда от гаранционен сервиз, се свържете с VAIO-Link
(http://www.vaio-link.com), с вашия търговец или с представител на нашата мрежа от
упълномощени сервизни центрове (УСЦ) в Европейското икономическо
пространство (ЕИП) или други държави, посочени в тази гаранция или
придружаващи брошури.
За да избегнете ненужно неудобство, ви препоръчваме да прочетете внимателно
документацията, преди да потърсите гаранционно обслужване.
Гаранция
Тази гаранция е валидна за продукта на Sony, ако това е упоменато в брошурите,
придружаващи продукта, при условие че той е закупен в рамките на зоната на
гаранцията. С тази гаранция Sony гарантира, че продуктът няма да има дефекти в
материалите и изработката за период не по малък от ЕДНА ГОДИНА от датата на
покупка. За да разберете точния срок на валидност на гаранцията, вж. стр. 21 на
този документ или отидете на адрес http://www.vaio-link.com. Компанията на Sony,
която предоставя и ще уважи тази гаранция е посочена в настоящата гаранция или
в придружаващите брошури под държавата, в която търсите гаранционно
обслужване.
Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в продукта (към датата на
покупката), дължащ се на неправилни материали или неправилна изработка,
представител на Sony или на мрежата от упълномощени сервизни центрове в
рамките на зоната на гаранцията ще поправи или (по усмотрение на Sony) ще
замени безплатно продукта или дефектиралите му части според условията и
ограниченията по-долу. Sony и представители на мрежата от упълномощени
сервизни центрове могат да заменят дефектирали продукти или части с нови или
преработени продукти или части. Всички заменени продукти и части стават
собственост на Sony.
17
Условия
18
1
Гаранционно обслужване се предоставя само при представяне на оригиналната
фактура или касова бележка (с включена датата на покупка, името на модела
и името на търговеца) заедно с дефектиралия продукт в рамките на срока на
гаранцията. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни
центрове могат да откажат извършването на безплатно гаранционно
обслужване, ако тези документи не бъдат предоставени, ако са непълни или
нечетливи. Гаранцията няма да е валидна, ако името на модела или серийният
номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив.
2
За да избегнете щети или загуба/изтриване на сменяемите носители за
съхранение на данни или принадлежностите, трябва да ги премахнете, преди
да предадете продукта за гаранционно обслужване.
3
Тази гаранция не покрива транспортни разноски и рискове, свързани с
транспортирането на продукта от и до представител на Sony или мрежата от
упълномощени сервизни центрове.
4
Тази гаранция не покрива:
❑
периодична поддръжка и ремонт или замяна на части поради износване
❑
консумативи (компоненти, които се очаква да изискват периодична смяна по
време на експлоатационния срок на продукта, като например батерии).
Обърнете внимание, че чрез тази гаранция Sony гарантира, че батерията,
предоставена заедно с вашия продукт на Sony, няма да има дефекти в
материалите и изработката за период от 6 месеца от датата на покупка
❑
щети и дефекти, причинени от употреба, работа или експлоатация на продукта,
несъответстваща на нормалното използване за лични или домашни цели
❑
щети или промени на продукта в резултат от неправилна употреба,
включително:
❑
експлоатация, водеща до физически, козметични или повърхностни щети,
промени на продукта или повреди на течнокристалните дисплеи
❑
неуспешно инсталиране, използване на продукта за цели, различни от
нормалното използване, или съгласно инструкциите на Sony за инсталация
и употреба
❑
неправилно поддържане на продукта съгласно инструкциите на Sony за
правилна поддръжка
❑
инсталиране или използване на продукта по начин, неотговарящ на
техническите изисквания и правилата за безопасност или стандартите на
държавата, в която е инсталиран или се използва
❑
заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е
предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер
❑
състоянието на или дефектите в системи, с които е използван или вграден
продуктът, различни от продуктите на Sony, предназначени за използване
със съответния продукт
❑
използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или
други продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от
Sony
❑
ремонт или опит за ремонт от лица, които не са представители на Sony или
мрежата от упълномощени сервизни центрове
ГАРАНЦИЯ
❑
настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие на Sony,
включително:
❑
надстройка на продукта, несъответстваща на спецификациите или
функциите, описани в ръководството с инструкции; или
❑
модификации на продукта с цел приспособяването му към национални или
местни технически изисквания или стандарти за безопасност в държави,
различни от тези, за които е проектиран и произведен продуктът;
❑
небрежност;
❑
инциденти, пожар, течности, химикали, други вещества, наводнение,
вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари,
високо или нестандартно захранващо напрежение, електростатично
разреждане, включително светкавици, и други външни фактори и
въздействия.
5
Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не
покрива софтуер (на Sony или друг производител), за който са предоставени
или важат лицензионни споразумения с краен потребител или отделни
гаранционни условия или изключения.
6
Бихме искали да ви уведомим, че ще заплатите такса за диагностика на
продукта, ако:
a) диагностиката на продукта, извършена от Sony или упълномощен сервизен
център на Sony, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване
на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
б) или ако продуктът ви работи нормално и не може да бъде установен дефект
в хардуера.
7
Правила за дефектни пиксели:
Допустимият брой дефектни пиксели на плоски дисплеи съгласно изискванията
на ISO 13406-2 е под 0,0005% от общия брой. Разделът за най-нови актуализации
в уеб сайтът на VAIO-Link за “Горещи новини” (http://www.vaio-link.com) включва
тема “Правила за дефектни пиксели”, която ви позволява да проверите
правилата за дефектни пиксели, приложими за вашия компютър VAIO.
BG
19
Изключения и ограничения
С изключение на указаното по-горе, Sony не дава гаранции (изрични, подразбиращи
се, законови или други) относно продукта или придружаващ или основен софтуер
по отношение на качеството, производителността, точността, надеждността,
годността за определена цел и т.н. Ако това изключение не е разрешено или е
напълно разрешено от приложимия закон, Sony изключва или ограничава своите
гаранции само до максималната степен, допустима от приложимия закон. Всяка
отговорност, която не може да напълно да бъде изключена, се ограничава
(доколкото позволява приложимия закон) до срока на тази гаранция.
Единственото задължение на Sony в тази гаранция е да ремонтира или заменя
продукти съгласно условията на тази гаранция. Sony не носи отговорност за загуби
или щети, свързани с продукти, услуги, тази гаранция или други, включително
икономически или нематериални загуби – цената, платена за продукта – пропуснати
ползи, печалби, данни или използване на продукта или свързани с него продукти –
косвени, случайни или закономерни загуби или щети. Това важи независимо дали
загубата или щетата се отнася за:
❑
увреждане или нефункциониране на продукта или свързани с него продукти в
резултат на дефекти или недостъпност по време на престоя при представител
на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове, което е причинило
невъзможност за използване на продукта, загуба на време на потребителя или
прекъсване на бизнес дейността;
❑
неточност в производителността от продукта или свързани с него продукти;
❑
щети или загуба на софтуерни програми или сменяеми носители за съхранение
на данни; или
❑
заразяване с вируси и други причини.
Това важи за загуби и щети по силата на всяка правна наука, включително
небрежност и други закононарушения, нарушаване на договора, изрична или
подразбираща се гаранция и обекивна отговорност (дори в случаите, когато
представители на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове са били
предупредени за възможността от възникване на такива щети).
За държави, в които приложимият закон забранява или ограничава изключването
на подразбираща се отговорност, Sony изключва или ограничава своята отговорност
само до границите, разрешени от приложимия закон. Например, някои държави не
разрешават изключване или ограничаване на щети, възникнали при небрежност,
груба небрежност, съзнателна недобросъвестност, измама или подобни действия.
Отговорността на Sony според тази гаранция няма да надвиши цената, заплатена
за продукта, но ако приложимият закон позволява само по-големи ограничения в
отговорността, те влизат в действие.
20
ГАРАНЦИЯ
Запазване на вашите законни права
Потребителите имат законни права по силата на приложимите национални закони,
отнасящи се до продажбата на потребителски продукти. Гаранцията не нарушава
вашите законни права нито онези, които не могат да бъдат изключени или
ограничени, както и права спрямо лицето, от което сте закупили продукта. Можете
да отстоявате всички права, които имате, по свое усмотрение.
BG
Sony VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Гаранционен срок на Sony за нови продукти VAIO
Преносим и настолен компютър VAIO
Австрия
2 години гаранционен срок
Белгия
2 години гаранционен срок
България
2 години гаранционен срок
Германия
2 години гаранционен срок
Гърция
2 години гаранционен срок
Дания
2 години гаранционен срок
Ирландия
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows Vista Business или Windows Vista Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Испания
2 години гаранционен срок
Италия
2 години гаранционен срок
Казахстан
2 години гаранционен срок
Люксембург
2 години гаранционен срок
Нидерландия
2 години гаранционен срок
Обединеното
кралство
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows Vista Business или Windows Vista Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Полша
2 години гаранционен срок
Португалия
2 години гаранционен срок
Румъния
2 години гаранционен срок
Русия
2 години гаранционен срок
Словакия
2 години гаранционен срок
Турция
2 години гаранционен срок
Украйна
2 години гаранционен срок
Унгария
2 години гаранционен срок
Финландия
2 години гаранционен срок
21
Франция
22
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows Vista Business или Windows Vista Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Чешка република
2 години гаранционен срок
Швейцария
2 години гаранционен срок
Швеция
2 години гаранционен срок
Лицензионно споразумение с краен потребител
Лицензионно споразумение с краен
потребител
BG
Лицензионното споразумение с краен потребител (ЛСКП) е правно споразумение
между вас и Sony Corporation (оттук нататък наричана “SONY”), която е корпорация,
учредена по силата на японските закони, производителят на вашата компютърна
система SONY (“ХАРДУЕР НА SONY”) и всеки един от лицензодателите-трети страни
на СОФТУЕРА НА SONY (“ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ-ТРЕТИ СТРАНИ”). Моля прочетете
внимателно това ЛСКП, преди да инсталирате или да използвате софтуера на Sony
и софтуера на трети страни, разпространявани заедно с това споразумение
(“СОФТУЕР НА SONY”). С инсталирането или използването на СОФТУЕРА НА
SONY вие се съгласявате да се обвържете с условията на това ЛСКП. Можете да
използвате СОФТУЕРА НА SONY само когао използвате ХАРДУЕРА НА SONY.
СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира, а не се продава.
Независимо от гореспоменатото, софтуер, разпространяван заедно с отделно
лицензионно споразумение с краен потребител (“ЛСКП на трети страни”),
включително, но не само, операционната система Windows®, предоставяна от
Microsoft Corporation, се обхваща от това ЛСКП на трети страни.
В случай че не сте съгласни с условията на това ЛСКП, върнете СОФТУЕРА НА SONY
заедно с ХАРДУЕРА НА SONY на мястото, откъдето сте го придобили.
1
Лиценз. Вие сте лицензирани от SONY да използвате този СОФТУЕР НА SONY
и свързаната с него документация. Това ЛСКП ви разрешава да използвате
СОФТУЕРА НА SONY за лично ползване само с един ХАРДУЕР НА SONY извън
мрежа, както и да създавате само едно копие на СОФТУЕРА НА SONY във
форма за четене от компютър единствено с цел архивиране.
2
Ограничения. СОФТУЕРЪТ НА SONY съдържа материали, защитени от
законите на авторското право и други материали, предмет на права на
собственост. За да бъдат защитени тези права, вие нямате право да
декомпилирате, да извършвате обратно конструиране или да разглобявате
СОФТУЕРА НА SONY в цялост или отчасти, с изключение на разрешеното от
приложимия закон. С изключение на пренасянето на СОФТУЕРА НА SONY
заедно с ХАРДУЕРА НА SONY и предварително съгласие на получателя да се
обвърже с условията на това ЛСКП нямате право да продавате или отдавате
под наем СОФТУЕРА НА SONY, включително и копия от него, на трети страни.
23
3
Ограничена гаранция. SONY гарантира, че носителят, на който е записан
СОФТУЕРЪТ НА SONY няма да има физически дефекти за период от
деветдесет (90) дни от датата на закупуване, което се удостоверява с копие от
квитанцията. По време на действащата гаранция SONY ще заменя безплатно
носители, за които е установено, че са дефектни, при условие че ги върнете
надлежно опаковани до мястото, откъдето сте ги придобили, заедно с вашето
име, адрес и доказателство за датата на покупката. SONY не носи отговорност
да замени носители, повредени случйано, поради злоупотреба или поради
неправилна употреба.
Гореспоменатата ограничена отговорност заменя всички други ангажименти,
условия и гаранции, изрични или подразбиращи се, установени със закон или по
друг начин, с което SONY И НЕЙНИТЕ ТРЕТИ СТРАНИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ
ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ И УСЛОВИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ
УСЛОВИЯ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ. Условията на тази ограничена отговорност не застрашават и не ощетяват
вашите законни права като изключителен потребител, нито ограничават или
изключват отговорността при случаи на смърт или физическо нараняване,
причинени от небрежност от страна на SONY.
4
Ограничение на отговорността. НИТО SONY, НИТО НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ-ТРЕТИ СТРАНИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ,
СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ЗА
НАРУШАВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ
ГАРАНЦИЯ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА
ИЛИ ХАРДУЕРА НА SONY. ТЕЗИ ЩЕТИ ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ САМО,
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ И ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА
СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА ИЛИ СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ,
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЗАГУБА НА ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ДОРИ И АКО SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ-ТРЕТИ СТРАНИ СА
БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА
ЩЕТИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ-ТРЕТИ СТРАНИ ПО СИЛАТА НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА
ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ
ВАС ЗА СОФТУЕРА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТИПОВЕ ЩЕТИ, ЗАТОВА
ГОРЕОПИСАНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ
ОТНАСЯ ЗА ВАС.
5
Прекратяване. ЛСКП е валидно до неговото прекратяване. Можете да
прекратите това ЛСКП по всяко време като унищожите СОФТУЕРА НА SONY,
свързаната с него документация и всички направени копия. Това ЛСКП ще
приключи веднага, без уведомление от SONY, ако не спазите някое от
условията му. В случай на прекратяване трябва да унищожите СОФТУЕРА НА
SONY, свързаната с него документация и всички направени копия.
6
Приложимо законодателство. Това ЛСКП ще се възприема и тълкува съгласно
законите на Япония.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП или ограничената гаранция, се свържете с
VAIO-Link.
24
Служби за техническа поддръжка на Sony
Служби за техническа поддръжка на
Sony
BG
VAIO-Link се грижи за техническата поддръжка след покупката и предоставя
телефон за връзка.
За да се възползвате от онлайн функциите, описани тук, трябва да разполагате с интернет връзка.
Отдел за обслужване на клиенти VAIO-Link
Какво представлява VAIO-Link?
VAIO-Link е програма за обслужване, разработена от Sony за предоставяне на
клиентите на VAIO лична връзка с нашия широк диапазон от средства за техническа
поддръжка и помощ на клиентите. Целта на тези средства е да ви помогнат да
използвате максимално продуктовата гама на VAIO и да ви осигурят възможно
най-доброто обслужване.
За услугата
Sony произвежда своите компютърни продукти от качествени материали с високо
ниво на изработка и лесен за използване дизайн. Въпреки че целта на Sony е
клиентите да бъдат удовлетворени от покупката на продукта, трябва да признаем,
че поради сложността на използваната технология, клиентите понякога може да
срещат трудности, което налага необходимостта от поддръжка и съдействие от
страна на Sony. За да отговори на тези нужди, Sony създаде програма за обслужване,
наречена VAIO-Link. Тази програма се поддържа от спциализиран център за отговори
и ремонтни дейности, чийто екип се състои от висококвалифицирани служители.
Екипът е обучен да ви осигурява възможно най-добрата поддръжка.
Кой може да използва VAIO-Link?
Всички регистрирани клиенти, които са обхванати от гаранцията на VAIO, имат
правото да използват услугите на VAIO-Link. За извънгаранционните продукти на
VAIO се предоставят телефонни линии при по-високо таксуване.
Номерата може да се променят и да се актуализират без предварително уведомление.
Регистриране на продукта VAIO
Регистрирането е много важно за осигуряването на възможно най-доброто
обслужване, тъй като ни позволява да водим архив за вашата компютърна
конфигурация и всички контакти, които сте осъществили с нас през времето на
валидност на вашата гаранция. Освен това, това ни позволява автоматично да
предоставяме директен достъп на компютъра ви до информация или софтуерни
актуализации. Накратко, това ни позволява да персонализираме обслужването
според вашите нужди. Можете да регистрирате своя продукт VAIO на адрес
www.vaio.eu/register.
Тази опция изисква интернет връзка.
25
Достъп до услугите на VAIO-Link
За осигуряване на лесен достъп до всички наши клиенти службите на VAIO-Link са
достъпни по следните начини:
❑
http://www.vaio-link.com: ние разработихме много мощен уеб сайт за поддръжка
с инструменти за самостоятелна помощ. Той ви позволява да търсите решения,
актуализации и т.н. Не можете ли да откриете решението? Уеб сайтът съдържа
база данни с хиляди отговори на всички типове въпроси, както и раздел за
изтегляния.
❑
Телефон: за повечето държави, в които се продават нашите продукти,
са предоставени национални телефонни номера.
VAIO-Link предлага поддръжка по телефона от понеделник до петък,
в стандартното работно време за всяка отделна държава. За конкретното
работно време за вашата страна посетете www.vaio-link.com.
По-долу ще откриете конкретните телефони. Подробности и актуализации могат да
се намерят в регистрационната информация, както и на нашия уеб сайт.
Когато се обаждате за съдействие на телефоните на VAIO-Link, продиктувайте серийния номер на вашия
компютър. Серийният номер се намира отдолу, на задния панел или от вътрешната страна на отделението
за батерията на компютъра VAIO.
Номерата се актуализират периодично без уведомление.
Държава
Език
Австрия
Немски език
Белгия
Нидерландски
език
Френски език
26
Телефонен номер
Обадете се на този номер,
когато компютърът VAIO е ...
+43 179 56 73 33
... в гаранция.
0900 270 31505
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+32 2 7173218
... в гаранция.
0900 51 503
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+32 2 7173219
... в гаранция.
0900 51 501
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
България
Български език +359 700 1 8246
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Германия
Немски език
+49 180 577 67 76
... в гаранция.
09001 101 986
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Гърция
Гръцки език
800 4412 1496
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Дания
Датски език
+45 70 112105
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Служби за техническа поддръжка на Sony
Държава
Език
Ирландия
Английски език +353 1 407 3040
Испания
Испански език
Телефонен номер
Обадете се на този номер,
когато компютърът VAIO е ...
... в гаранция.
1530 501 002
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+34 914 534 087
... в гаранция.
803 111 933
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Италия
Италиански
език
848 801 541
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Казахстан
Руски език
+7 7272 714480
... в гаранция.
... извън гаранция.
Кипър
Английски език 800 91150
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Люксембург
Френски език
+352 342 08 08 538
... в гаранция.
+352 342 08 08 380
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Нидерландия
Нидерландски
език
+31 20 346 93 03
... в гаранция.
0900 04 00 278
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Норвегия
Английски език +47 23 16 25 92
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Обединеното
кралство
Английски език +44 870 240 24 08
... в гаранция.
Полша
Португалия
0905 031 00 06
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Полски език
0 801 382 462
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Португалски
език
808 201 174
... в гаранция.
707 200 672
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Румъния
Румънски език
+40 213 138 872
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Русия
Руски език
8 800 700 0939
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Словакия
Словашки език +421 552 302 801
BG
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
27
Държава
Език
Телефонен номер
Обадете се на този номер,
когато компютърът VAIO е ...
Турция
Турски език
444 82 46
... в гаранция.
444 04 70
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Украйна
Руски език
+380 443 908 246
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Унгария
Унгарски език
+36 1 777 91 51
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Финландия
Финландски
език
+358 969 379 450
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Франция
Френски език
+33 8 25 33 33 00
... в гаранция.
08 92 39 02 53
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+420 2 4601 9146
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
Чешка република Чешки език
Швейцария
Немски език
Френски език
Швеция
Шведски език
+41 44 800 93 00
... в гаранция.
0900 000 033
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+41 44 800 97 00
... в гаранция.
0900 000 034
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
+46 858 769 220
... в гаранция.
... извън гаранция.
... закупен извън ЕС.
За информация за контакт с други държави посетете www.vaio-link.com.
28
Служби за техническа поддръжка на Sony
Услуги за ремонт на хардуер на VAIO
Ако ви е необходима допълнителна информация за това как се предоставя тази
услуга, отидете на уеб сайта на VAIO-Link (http://www.vaio-link.com). Въпреки че поголямата част от проблемите се разрешават по интернет или по телефона, понякога
решаването на даден проблем може да изисква намеса или ремонт.
BG
Нашите анализатори за поддръжка на клиента ще преценят дали е необходим
ремонт. Преди да се обадите на VAIO-Link и с цел предоставяне на по-добри услуги,
се уверете, че сте спазили следните указания:
❑
Пригответе си серийния номер на вашия продукт VAIO или номера на заявка.
❑
Ако вашият продукт VAIO все още не е регистриран, регистрирайте го на адрес
www.vaio.eu/register.
❑
Обяснете ясно и точно вашия проблем.
❑
Обяснете всички промени, които сте правили на компютъра и/или приложения,
работещи на компютъра и/или периферни устройства, свързани към компютъра.
❑
Предоставете всяка допълнителна информация, която бъде изискана.
В случай че нашият анализатор за поддръжка на клиента потвърди необходимостта
от ремонт, бихме искали да обърнем вниманието ви към следните важни забележки,
преди да вземем компютъра VAIO:
❑
Тъй като вие носите отговорност за архивирането на вашите данни,
от изключително значение е да архивирате всички файлове от твърдия диск
(на сменяем диск например), тъй като Sony не може да гарантира цялостта на
програми или данни на компютъра по време на ремонтния процес.
❑
Не включвайте никакви принадлежности при транспортирането на основния
продукт, освен ако анализаторът за поддръжка на клиенти не ви е инструктирал
за това.
❑
За извънгаранционен ремонт се заплаща стандартна такса, в случай че решите
да се откажете от ремонта.
❑
Предоставянето на адрес, телефонен номер и лице за контакт в работните
часове е задължително условие за осигуряване на успешна работа на нашия
куриер и административен отдел.
29
Следната таблица показва продуктов код за всеки модел продукт VAIO. Продуктов
код може да се отрие в задната част или отдолу на компютъра.
30
Име на модела
Продуктов код
VGC-LV
PCV-AK1M
PCV-AK1P
VGC-JS
PCG-2N1M
VGN-AW
PCG-8152M
PCG-8157P
VGN-FW
PCG-3H1M
PCG-3H4P
VGN-NS
PCG-7161M
PCG-7162M
PCG-7163M
PCG-7164M
PCG-7163P
PCG-7164P
VGN-CS
PCG-3G2M
PCG-3G5P
PCG-3G6P
VGN-SR
PCG-5S1M
PCG-5S2M
PCG-5S4P
PCG-5S5P
VGN-Z
PCG-6111M
PCG-6112M
PCG-6113M
PCG-6114M
PCG-6115P
PCG-6116P
PCG-6117P
PCG-6118P
VGN-P
PCG-1Q1M
PCG-1Q4P
VGN-TT
PCG-4S1M
PCG-4S2M
PCG-4S3P
PCG-4S4P
VGN-NW
PCG-7171M
PCG-7172M
PCG-7173P
PCG-7174P
VGN-BZ
PCG-9131M
PCG-9132M
PCG-9Z1M
Служби за техническа поддръжка на Sony
Номер на модела и сериен номер:
BG
Търговец и печат:
Дата на покупката:
Име и адрес на клиента:
31
Biztonsági tudnivalók és előírások
Biztonsági tudnivalók és előírások
VAIO számítógéppel kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
A főegység, illetve bármely tartozék bármilyen célból történő felnyitása vagy
szétszerelése olyan károkat okozhat, amelyekre nem terjed ki a garancia hatálya.
Áramütés veszélye miatt tilos felnyitni a készüléket. A készülék szervizelését csak
képzett és erre felhatalmazott szakember végezheti.
Ha a készüléket elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés mellett helyezi el,
a kép vagy a hang torzulhat.
Tűz és áramütés veszélye miatt gondoskodni kell arról, hogy se a számítógépet,
se a tartozékokat ne érhesse eső vagy nedvesség.
A modem- vagy telefonvezetékek csatlakoztatását nem szabad villámlással járó
zivatarok idején végezni.
Nedves környezetben kizárólag olyan telefoncsatlakozókat szabad elhelyezni,
amelyek ilyen jellegű (tehát nedves környezetben történő) használatra készültek.
Szigetelés nélküli telefonvezetéket vagy érintkezőt csak akkor szabad megérinteni,
ha a telefonvonalat bontották a hálózati csatolónál.
A telefonvezetékek szerelésekor és átalakításakor elővigyázatosan kell eljárni.
Ne használja a modemet villámlással járó zivatarok idején.
Gázszivárgás észlelésekor ne használja a szivárgás közelében lévő telefont vagy
modemet a hatóságok értesítésére.
Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, és gondoskodjon arról, hogy az érintkezőket
ne érhesse nedvesség (pl. víz, kávé, üdítő).
Azt tanácsoljuk, hogy a számítógépet használat közben ne helyezze közvetlenül az
ölébe. A készülék alja normál működés esetén is felmelegedhet, ami hosszabb idő
után kellemetlen érzést vagy akár égést is okozhat.
HU
Vigyázat! – A készülék felnyitott állapotában Class 3B osztályú látható és nem látható
lézersugárzás léphet fel. Kerülje a közvetlen érintkezést a lézersugárral, és ne nézzen bele.
A számítógép optikai lemezmeghajtója CLASS 1 LASER PRODUCT besorolású
lézerterméknek minősül, és megfelel a lézertermékekre vonatkozó IEC/EN 60825-1
biztonsági szabványnak. A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által
felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen javítás
biztonsági kockázatot jelenthet.
33
DVD±RW/±R DL/RAM meghajtóval felszerelt VGN-Z típusok
Ezek a típusok CLASS 1 LASER PRODUCTS besorolású lézerterméknek minősülnek,
és megfelelnek a lézertermékekre vonatkozó IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/
EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001) biztonsági előírásoknak.
Vigyázat! – A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által felhatalmazott
szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen javítás biztonsági
kockázatot jelenthet.
A CLASS 1 feliratú címke a hordozható számítógép alján, a típusszám közelében található.
A CLASS 3B figyelmeztető címke a készülék külsején (a billentyűzete alatt) vagy az
akkumulátortartó rekesz belsejében található.
Vigyázat! – A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő használata
esetén a készülékből veszélyes sugárzás léphet ki.
Az alsó panelen található címke:
Az akkumulátortartó rekeszben található címke:
34
Biztonsági tudnivalók és előírások
Hálózati adapterrel működő VAIO hordozható számítógépek és
VAIO asztali számítógépek
A VAIO hordozható számítógépek kizárólag eredeti Sony akkumulátorokkal történő
használatra készültek. Ezért – és a VAIO hordozható számítógép biztonságos használata
érdekében is – kizárólag eredeti Sony akkumulátorral működtesse a készüléket. Ezenkívül
azt ajánljuk, hogy a Sony által a VAIO számítógépekhez szállított eredeti Sony hálózati
adaptert használjon, amely megfelel a minőségbiztosítási követelményeknek.
HU
Ezt a hálózati adaptert csak VAIO számítástechnikai termékekhez szabad használni.
Kérjük, ne használja az adaptert semmilyen más célra. Ha a számítógéphez mellékelt
hálózati adapter tápkábele hárompólusú csatlakozóval van ellátva, azt csak megfelelően
földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
A számítógép táphálózatról történő teljes leválasztásához húzza ki a tápegység kábelét a
hálózati aljzatból. A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a
számítógép közelében van, és könnyen hozzáférhető.
Az i.LINK-, a PC-kártya, a monitor- és a DVI-csatlakozókat nem szabályozott tápellátással
szállítjuk (amennyiben ezek a csomag részét képezik).
A számítógép használata közben az akkumulátor mindig legyen behelyezve.
A számítógép károsodásának vagy kigyulladásának elkerülése érdekében szállítás előtt
helyezze fel az összes mellékelt csatlakozófedelet és nyílásborítást a megfelelő helyre,
továbbá rögzítse az akkumulátort a tartórekeszben.
Ha az USA-ba vagy az USA-n belül utazik, vegye figyelembe, hogy az USA közlekedési
minisztériuma (U.S. Department of Transportation, DOT) nemrégiben rendelkezéseket
hozott a lítiumfém és a lítiumion akkumulátorok utazás közbeni szállítására vonatkozóan.
Részletes információkat a következő webhelyen talál:
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Csak VAIO asztali számítógépekre vonatkozó tudnivalók
A VAIO asztali számítógépeket csak zárt térben szabad használni.
Néhány típushoz többféle tápkábelt is mellékelünk, különböző országokban történő
használatra. Mindig az adott országban lévő hálózati aljzatoknak megfelelő tápkábelt
használja.
A VAIO asztali számítógép táphálózatról történő teljes leválasztásához húzza ki a tápegység
kábelét a hálózati aljzatból.
A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a számítógép közelében
van, és könnyen hozzáférhető.
Jogi előírásokkal kapcsolatos információk
A Sony cég kijelenti, hogy ez a termék – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e vezeték nélküli
tartozékokat, pl. vezeték nélküli billentyűzetet és/vagy vezeték nélküli egeret és/vagy
vezeték nélküli vevőegységet – megfelel a következő európai irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb lényegi rendelkezéseinek: 1999/5/EC.
Az R&TTE irányelvre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő
webhelyről lehet letölteni: http://www.compliance.sony.de/
A termék megfelel az EN 55022 Class B és az EN 55024 szabványnak a következő
felhasználási területeken: lakóövezeti, kereskedelmi és könnyűipari terület.
A terméket bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel azon előírásoknak, amelyeket
az EMC irányelv fogalmaz meg a 3 méternél nem hosszabb csatlakozókábelek
használatára vonatkozóan.
35
VAIO asztali számítógépek vezetékes vagy vezeték nélküli
tartozékokkal
Az EN 60825-1 európai szabvány szerint a vezetékes és a vezeték nélküli egerek CLASS1
LED besorolású terméknek minősülnek. Az R&TTE irányelv szerint a vezeték nélküli
billentyűzet és a vezeték nélküli egér Class 1 besorolású terméknek minősül.
A memória beépített akkumulátorának/elemének hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
Ez a VAIO termék tartalmaz egy beépített akkumulátort/elemet, amely a készülék
belső memóriáját táplálja. Ezt az akkumulátort/elemet a készülék élettartama során
nem kell cserélni. Ha mégis szükséges az akkumulátor/elem cseréje, lépjen kapcsolatba
a VAIO-Link ügyfélszolgálattal.
Az akkumulátor/elem helytelenül végzett cseréje robbanást okozhat.
Az akkumulátort/elemet az élettartama végén megfelelően kell megsemmisíteni.
Bizonyos területeken tilos lehet a veszélyesnek nem minősülő akkumulátorok/elemek
háztartási vagy üzleti hulladékban való elhelyezése.
Kérjük, vegye igénybe a nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.
AA méretű akkumulátorok/elemek hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
A VAIO számítógépek néhány típusához olyan tartozékokat is mellékelünk, amelyek
AA méretű akkumulátorokkal/elemekkel üzemeltethetők.
Az akkumulátorok/elemek behelyezéséről a használati útmutatóban olvashat.
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó akkumulátort/elemet.
Gondoskodjon azonnal a megfelelő hulladékkezelésről.
Helytelen töltés, helytelen behelyezés, más típusú akkumulátorokkal/elemekkel
történő együttes használat vagy tűzbe dobás esetén az akkumulátorok/elemek
felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
Az akkumulátorok/elemek helytelen kezelés esetén tüzet, égési vagy marási sérülést
okozhatnak. Tilos az akkumulátorokat/elemeket felnyitni, 60°C fölé hevíteni, elégetni
vagy tűzbe dobni.
Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által ajánlott azonos vagy egyenértékű
típusokra szabad lecserélni.
Az akkumulátorok/elemek gyermekektől elzárva tartandók.
Az akkumulátorokat/elemeket az élettartamuk végén megfelelően kell megsemmisíteni.
Bizonyos területeken tilos lehet az akkumulátorok/elemek háztartási vagy kereskedelmi
hulladékban való elhelyezése. Kérjük, vegye igénybe a megfelelő nyilvános
hulladékgyűjtő rendszert.
Csak VAIO hordozható számítógépekre vonatkozó tudnivalók:
Lítiumion akkumulátorok hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
36
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó lítiumion akkumulátort.
Gondoskodjon azonnal a megfelelő hulladékkezelésről.
Az akkumulátor helytelenül végzett cseréje robbanásveszéllyel járhat. Az akkumulátort
csak a gyártó által ajánlott azonos vagy egyenértékű típusokra szabad lecserélni.
A készülékhez tartozó akkumulátor helytelen kezelés esetén tüzet, égési vagy marási
sérülést okozhat. Tilos az akkumulátort felnyitni, 60°C fölé hevíteni, elégetni vagy
tűzbe dobni.
Gondoskodjon az élettartama végét elért akkumulátor megfelelő hulladékkezeléséről.
Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
Bizonyos területeken tilos lehet a lítiumion akkumulátorok háztartási vagy kereskedelmi
hulladékban való elhelyezése.
Kérjük, vegye igénybe a megfelelő nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.
Biztonsági tudnivalók és előírások
A használt elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése
(érvényes az Európai Unió országaiban, továbbá a szelektív
hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)
A terméken vagy a csomagolásán látható ezen szimbólum azt jelenti, hogy a
terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a terméket el
kell juttatni az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával
foglalkozó megfelelő gyűjtőhelyre. Azáltal, hogy eljuttatja a terméket a
megfelelő helyre, segít megelőzni a helytelen hulladékkezelés miatt fellépő
környezet- és egészségkárosító hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása
segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos bővebb tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi
háztartásihulladék-kezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
HU
A használt akkumulátorok és elemek hulladékkezelése (érvényes az
Európai Unió országaiban, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést
alkalmazó európai országokban)
vag
Ha az akkumulátoron, illetve a csomagoláson ezen két
szimbólum bármelyike látható, az azt jelenti, hogy a
termékkel szállított akkumulátort nem szabad háztartási
hulladékként kezelni.
Bizonyos akkumulátorokon a szimbólum mellett vegyi
jelölés is látható. A higany (Hg), illetve az ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az akkumulátor
0,0005%-nál több higanyt, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy gondoskodik az ilyen akkumulátorok megfelelő hulladékkezeléséről, segít
megelőzni a helytelen hulladékkezelés miatt fellépő környezet- és egészségkárosító
hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat.
Olyan termék esetén, amelynél biztonsági, működési vagy adatvédelmi okokból
folyamatosan biztosítani kell a készülék belső akkumulátorról történő tápellátását, a belső
akkumulátor cseréjét csak képzett szervizszakember végezheti.
Az ilyen akkumulátor megfelelő hulladékkezelése érdekében a terméket élettartama végén
le kell adni egy olyan gyűjtőhelyen, amely elektromos és elektronikus készülékek
újrahasznosításával foglalkozik.
Minden más akkumulátor esetén olvassa el azt a fejezetet, amely az akkumulátor
biztonságos eltávolításáról szól. Az akkumulátorokat le kell adni egy olyan gyűjtőhelyen,
amely használt akkumulátorok újrahasznosításával foglalkozik.
A termék és az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalókért
forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi háztartásihulladék-kezelő vállalathoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
A termék gyártója: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japan.
Az EMC és a termékbiztonság hivatalos képviselete: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. A szervizeléssel kapcsolatos vagy a garanciális
kérdésekre vonatkozóan a külön szerviz- vagy garanciadokumentumban feltüntetett
címeken kaphat tájékoztatást.
37
Modemre vonatkozó előírások
(csak a beépített modemes készülékek esetén)
Beépített modem
A beépített modem adat- és telefax-kommunikációra alkalmas DTMF (Dual Tone Multi
Frequency) jelzésadással (hangfrekvenciás tárcsázással) a PSTN (nyilvános kapcsolt
telefonhálózat) hálózatokban, a következő országokban: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Izland, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szlovákia és Törökország.
38
Vezeték nélküli LAN használatára vonatkozó előírások
Vezeték nélküli LAN használatára
vonatkozó előírások
(csak a beépített vezeték nélküli LAN funkciójú készülékek esetén)
Vezeték nélküli LAN – előírások
A vezeték nélküli LAN termék rádióhullámú kommunikációra alkalmas készülék, amely az
IEEE 802.11a/b/g/n szabványokat használja.
HU
Az adott típustól függően a VAIO számítógépekbe épített vezeték nélküli LAN csak a
következő országokban használható: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság,
Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland,
Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Törökország.
Használati feltételek
Az IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN (helyi hálózati) szabvány használata esetén az
1–13. csatorna (2,4 GHz … 2,4835 GHz) kültéren és beltérben is használható,
Franciaországban és Olaszországban azonban a következő korlátozások érvényesek:
❑
❑
Franciaország: beltérben minden csatorna korlátozás nélkül használható. Kültéren
csak az 1–6. csatorna engedélyezett.
Ez végpontok közötti kapcsolat esetén azt jelenti, hogy a vezeték nélküli LAN funkció
akkor használható kültéren, ha a végpont egy engedélyezett csatornán (1–6.) hozza
létre a kapcsolatot. Infrastruktúra-üzemmódban a csatlakozás létrehozása előtt
győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont az 1–6. csatornák valamelyikét használja.
Olaszország: a készülék használatára a következő rendeletek és azok kiegészítései
vonatkoznak:
❑
259 sz. (2003. 08. 01.) törvényrendelet, 104. és 105. cikkely.
❑
A 2003. 05. 28. dátumú miniszteri rendelet. Ezek hozzáférési helyét lásd a
tájékoztató 18. oldalán.
Az IEEE 802.11a/n vezeték nélküli LAN (helyi hálózati) szabvány használata esetén
beltérben csak a 36–48. csatorna (5,15 GHz … 5,25 GHz, aktív pásztázás) és az 52–64.
csatorna (5,25 GHz … 5,35 GHz, passzív pásztázás) használható, a 100–140. csatorna
(5,47 GHz … 5,725 GHz, passzív pásztázás) pedig beltérben és kültéren egyaránt
használható.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet
felelős képviselői tilthatják a vezeték nélküli LAN technológia használatát, például
repülőgépen, kórházban, vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná vagy
veszélyeztethetné más készülékek vagy szolgáltatások működését. Ha nem biztos abban,
hogy egy adott épületben vagy környezetben engedélyezett-e a vezeték nélküli LAN
technológia használata, a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a használatára. A vezeték
nélküli LAN technológia használatával kapcsolatban kérje ki orvosa, illetve az Ön által
használt gyógyászati segédeszköz (pl. szívritmus-szabályozó, hallásjavító készülék)
gyártójának tanácsát.
A készüléket ne használja közvetlen napsütésben vagy hőforrás közelében. A készülék
belseje túlmelegedhet, ami tüzet idézhet elő, vagy a készülék megrongálódását okozhatja.
39
Interferencia
Ha a készülék zavarja a televízióvételt, amit a készülék be- és kikapcsolásával lehet
ellenőrizni, akkor ezt a következő módon lehet megszüntetni: irányítsa másfelé vagy
helyezze át a vevőantennát, növelje a távolságot a vevő és az adó között, esetleg kérje a
forgalmazó, illetve egy tapasztalt tévé- vagy rádiószerelő segítségét.
Felelősség kizárása
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen rádió- vagy televízió-interferenciáért, valamint a
nem megfelelő csatorna használata miatti bármilyen más nemkívánatos hatásért. Az ilyen
jellegű (nem megfelelő csatornaválasztás miatti) zavarok megszüntetése kizárólag a
felhasználó felelőssége.
40
Vezeték nélküli WAN előírások
Vezeték nélküli WAN előírások
(csak a beépített vezeték nélküli WAN funkciójú készülékek esetén)
A vezeték nélküli WAN (távoli hálózat) funkció a következő országokban használható:
Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország,
Svájc és Svédország.
HU
Adás
UMTS/HSPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Rádióhullám-kibocsátás és fajlagos elnyelési tényező (Specific
Absorption Rate, SAR)
A VAIO számítógépeket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a rádióhullám-kibocsátásra
vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ezek a követelmények olyan tudományos irányelveken
alapulnak, amelyek biztonsági határértékeket állapítanak meg minden emberre vonatkozóan,
kortól és egészségi állapottól függetlenül.
A rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelvek által használt mértékegység a fajlagos
elnyelési tényező (Specific Absorption Rate), vagy másképpen SAR. Az SAR mérését
szabványos módszerekkel végzik, a számítógép legnagyobb adási teljesítményével és az
összes használt frekvenciasávban.
A különböző VAIO számítógéptípusok SAR-értékei némileg eltérhetnek egymástól,
azonban mindegyikük megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatozó irányelveknek.
Használati feltételek
A készülék használata közben az LCD-képernyő és a felhasználó között legalább 15 mm
távolságnak kell lennie.
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja olyan környezetben, ahol az Önre és másokra
veszélyt jelentő zavart okozhat, azaz:
❑
❑
❑
❑
❑
Olyan helyen, ahol ezt törvény tiltja. Tartson be minden erre vonatkozó szabályt és
előírást; vegye figyelembe a figyelmeztető jelzéseket és felhívásokat.
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja robbanásveszélyes helyen. A vezeték
nélküli WAN funkciót ne használja üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyag-tárolók
(tároló és elosztó területek) vagy vegyi üzemek közelében, továbbá olyan helyen,
ahol robbantást végezhetnek.
A vezeték nélküli WAN használata tiltott a következő helyeken: orvosi és életmentő
berendezések közelében (kórház, magánrendelő stb.). Az orvosi berendezések
érzékenyek lehetnek a rádiózavarokra (interferenciára).
A vezeték nélküli WAN használata tilos repülőgépen, akár a földön van, akár a
levegőben.
Ne használja járművezetés közben.
41
Felelősség kizárása
A vezeték nélküli kommunikáció adási és vételi jellemzői miatt előfordulhat adatvesztés
vagy adatkésés. Ezt a rádiójel erősségének változása okozhatja, amelyre hatással van a
terjedési útvonal változása.
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely a vezeték nélküli WAN használata
során fellépő esetleges adatvesztésből, adatsérülésből vagy adatkésésből származik.
42
Bluetooth® használatára vonatkozó előírások
Bluetooth® használatára vonatkozó
előírások
(csak a beépített Bluetooth® funkciójú készülékek esetén)
Vezeték nélküli Bluetooth® technológia – előírások
HU
A más vezeték nélküli Bluetooth®-készülékekkel vezeték nélküli kapcsolat létrehozására
képes beépített Bluetooth® technológia a 2,4 GHz-es frekvenciasávban (2,400–2,4835 GHz)
működik.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet
felelős képviselői tilthatják a vezeték nélküli Bluetooth® technológia használatát, például
repülőgépen, kórházban, vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná vagy
veszélyeztethetné más készülékek vagy szolgáltatások működését.
Ha nem biztos abban, hogy egy adott épületben vagy környezetben engedélyezett-e a
vezeték nélküli Bluetooth® technológia, a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a használatára.
A vezeték nélküli Bluetooth® technológia használatával kapcsolatban kérje ki orvosa, illetve
az Ön által használt gyógyászati segédeszköz (pl. szívritmus-szabályozó, hallásjavító
készülék) gyártójának tanácsát.
43
GARANCIA
Modell név és gyári szám: ............................... Kereskedő belyegzője
Kereskedő neve: .............................................
A vásárlás napja: .............................................
Vevő neve és címe: .........................................
FONTOS: A készülék minden szervizelése előtt készítsen biztonsági másolatot a
merevlemez(ek) tartalmáról, beleértve a merevlemez(ek)re telepített szoftvereket és
felhasználói adatokat, mivel a Sony esetleg kénytelen törölni az adatait. A Sony nem
tehető felelőssé az adathordozókon vagy a berendezés bármely részén tárolt
programok, adatok vagy más információk sérüléséért vagy elvesztéséért.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony terméket vásárolt. Reméljük, sok örömét leli majd benne.
Ha a készüléke esetleg mégis javításra szorulna, kérjük, tájékozódjon a VAIO-Link honlapon
(http://www.vaio-link.com), a készülék forgalmazójánál, a hivatalos szervizhálózat
(authorized service network, ASN) valamely tagjánál (érvényes az Európai Gazdasági
Térség (EGT) országaiban vagy az ebben a garanciában, illetve a mellékelt tájékoztatókban
szereplő más országokban). A felesleges kényelmetlenségek megelőzése érdekében
alaposan olvassa el a termékre vonatkozó tudnivalókat, mielőtt a garanciális szervizt
igénybe venné.
Az Ön garanciája
Ez a garancia vonatkozik az Ön készülékére, a készülékhez mellékelt tájékoztatók szerint,
amennyiben a készüléket a garanciális területen belül vásárolta. Ezzel a garanciával a
Sony a vásárlás dátumától számított legalább EGY ÉVIG szavatolja, hogy a készülék az
eredeti vásárlás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentes. A garancia pontos
érvényességi idejével kapcsolatban lapozza fel az útmutató 48. oldalát, vagy látogasson el
a következő honlapra: http://www.vaio-link.com. A jelen garanciát biztosító és teljesítő Sony
vállalat ebben a garanciában vagy a kapcsolódó tájékoztatókban annak az országnak a
neve mellett található, amelyben a garanciát érvényesíteni szeretné.
Ha a garanciális időtartamon belül megállapítást nyer, hogy az eredeti vásárlás időpontjában
a készülék anyag- vagy gyártási hiba miatt hibás volt, akkor a Sony vagy a garanciális
területen belüli hivatalos szervizképviselet anyag- és munkadíj felszámolása nélkül
megjavítja, vagy (a Sony döntése alapján) az alábbi feltételeknek és kikötéseknek
megfelelően kicseréli a készüléket vagy a hibás alkatrészt. A Sony vagy a hivatalos
szervizképviselet a hibás terméket vagy alkatrészt új vagy felújított termékre vagy alkatrészre
cserélheti. A csere során visszavett minden termék vagy alkatrész a Sony tulajdonába kerül.
44
GARANCIA
Feltételek
1
A garanciális szolgáltatásokat csak a garanciális időszakon belül, a hibás készülék és
az eredeti számla vagy vásárlási bizonylat (amely tartalmazza a vásárlás dátumát, a
típusnevet és a viszonteladó nevét) bemutatásával lehet igénybe venni. A Sony és a
hivatalos szervizképviselet megtagadhatja az ingyenes garanciális szolgáltatást, ha a
vásárló ezeket a dokumentumokat nem mutatja be, vagy a dokumentumok nem teljesek,
illetve olvashatatlanná váltak. A garancia érvényét veszti, ha a készüléken a típusnevet
vagy a gyári számot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.
2
A cserélhető adathordozók vagy kiegészítők adatainak elvesztésének/törlésének
megelőzése érdekében kérjük, hogy ezeket távolítsa el a készülékből, mielőtt javításra
átadná.
3
Ez a garancia nem fedezi a készülék Sony céghez vagy a hivatalos szervizképviselethez
való szállításával, illetve onnan való elszállításával kapcsolatos szállítási költségeket
és biztosítást.
4
A garancia nem terjed ki a következőkre:
❑
időszakos karbantartás, továbbá természetes elhasználódás miatti javítás és
alkatrészcsere;
fogyóeszközök (a készülék élettartama során rendszeres cserére szoruló összetevők,
pl. elemek, akkumulátorok). Ezzel a garanciával a Sony a vásárlás dátumától számított
legalább 6 hónapig szavatolja, hogy a készülékben található akkumulátor az eredeti
vásárlás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentes;
a normál személyes vagy háztartási használatnak nem megfelelő használat,
üzemeltetés vagy kezelés miatt keletkezett károk;
a készülék nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása vagy
megváltoztatása, beleértve a következőket:
❑
❑
❑
❑
fizikai, külalaki vagy felületi sérülést okozó művelet, a készülék módosítása vagy
a folyadékkristályos kijelző sérülése;
❑
a Sony telepítésre és használatra vonatkozó előírásainak be nem tartása vagy a
készülék nem rendeltetésszerű használata;
❑
a Sony helyes karbantartásra vonatkozó előírásainak be nem tartása;
❑
az üzembe helyezés vagy használat országában hatályos műszaki és biztonsági
törvények és szabványok figyelmen kívül hagyásával végzett üzembe helyezés
vagy használat;
❑
számítógépes vírusfertőzés, a készülékhez nem mellékelt vagy helytelenül
telepített szoftver használata;
❑
azoknak a rendszereknek az állapota vagy hibái, amelyekkel vagy amelyekben a
készüléket használják, kivéve azokat a Sony termékeket, amelyeket a készülékkel
való használatra terveztek;
❑
a készülék használata a Sony által előírttól eltérő típusú, állapotú és szabványú
tartozékokkal, kiegészítőkkel vagy más termékekkel;
❑
nem a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet által végzett vagy megkísérelt
javítás.
HU
45
❑
46
a Sony előzetes hozzájárulása nélkül végzett beállítás vagy átalakítás, beleértve a
következőket:
❑
a készülék olyan módosítása vagy frissítése, amely meghaladja a használati
útmutatóban leírt műszaki adatokat vagy funkciókat, vagy
❑
a készülék módosítása abból a célból, hogy a készülék teljesítse egy olyan ország
állami vagy helyi műszaki, illetve biztonsági szabványait, amely ország nem
szerepel a termék tervezése és gyártása során előírt rendeltetési helyek között;
❑
gondatlanság;
❑
baleset, tűz, folyadék, vegyszer, egyéb anyagok, árvíz, rezgés, hőhatás, nem
megfelelő szellőzés, tápfeszültség-ingadozás, túl nagy vagy nem megfelelő
tápfeszültség vagy bemeneti feszültség, sugárzás, elektrosztatikus kisülés,
beleértve a villámlást, más külső erők és hatások.
5
Ez a garancia csak a termék hardverösszetevőire vonatkozik. Nem vonatkozik a
szoftverekre (akár Sony, akár más gyártó terméke), amelyekre végfelhasználói
licencszerződés, külön szavatossági és garanciális feltételek vagy kizárások vannak
érvényben, illetve vonatkoznak.
6
Tájékoztatjuk, hogy a készülékével kapcsolatos kivizsgálási költségeket Önnek kell
fizetnie, ha:
a) a Sony vagy egy hivatalos Sony szerviz által elvégzett vizsgálat azt állapítja meg,
hogy Ön (bármilyen okból) nem jogosult a garanciális javítás igénybe vételére;
b) a készülék megfelelően működik, és a vizsgálat nem talál hardverhibát.
7
Képponthibákra vonatkozó feltételek:
Az ISO 13406-2 szabványnak megfelelő síkképernyős megjelenítőkön a hibás
képpontok megengedett száma legfeljebb az összes képpont 0,0005%-a. A VAIO-Link
honlapon (http://www.vaio-link.com) a Hot News (Friss hírek) | Latest Updates
rovatban van egy „Faulty Pixels Policy” című témakör, ahol tájékozódhat arról, hogy az
Ön VAIO számítógépe esetén mennyi a hibás képpontok megengedett száma.
GARANCIA
Kizárások és korlátozások
A fent említetteken kívül a Sony semmilyen garanciát nem vállal (közvetlenül, közvetve,
törvényileg vagy más módon) a termék, valamint a hozzá tartozó vagy benne foglalt
szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára, adott célra való
alkalmazhatóságára vagy egyéb vonatkozására. Ha a hatályos törvények ezeket a
kizárásokat részben vagy egészben nem engedik meg, akkor a Sony a garanciára
vonatkozó kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények által megengedett
legnagyobb mértékig alkalmazza. Minden nem teljesen kizárható garancia (amennyiben a
hatályos törvények megengedik) ennek a garanciának az időtartamára korlátozódik.
HU
A Sony jelen garancia szerinti egyetlen kötelezettsége a hatálya alá eső termékek javítása
vagy cseréje a garancia feltételeinek és kikötéseinek megfelelően. A Sony nem tehető
felelőssé a termékekkel, a szolgáltatásokkal és a jelen garanciával kapcsolatos
veszteségekért vagy károkért, beleértve a következőket: anyagi vagy nem anyagi kár;
a termék vételára; elmaradt haszon, elmaradt bevétel, elveszett adat; a készülék vagy
bármely kapcsolódó termék élvezetének vagy használatának elmaradása; közvetett,
járulékos vagy következményi kár vagy veszteség. Ez érvényes abban az esetben is,
ha a veszteség vagy kár a következőkkel kapcsolatos:
❑
❑
❑
❑
rendszerleállás, üzemszünet, felhasználói időveszteség vagy üzletviteli megszakadás
történt a termék vagy a kapcsolódó termékek hibás működése, működésképtelensége
vagy a Sony által (ill. egy hivatalos szervizképviseletnél) végzett javítás alatti
elérhetetlensége miatt;
a termék vagy a kapcsolódó termékek kimenetének pontatlansága;
szoftverek vagy cserélhető adathordozók sérülése vagy elvesztése; vagy
számítógépes vírusfertőzés vagy egyéb ok.
Ez vonatkozik minden jogi vonatkozású kárra és veszteségre, beleértve a gondatlanságot
és más vétséget, a szerződésszegést, a kifejezett vagy vélelmezett garanciát és a korlátlan
felelősséget (akkor is, ha a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet tudatában volt az
ilyen kár lehetőségének).
Ha a hatályos törvények ezeket a felelősségelhárításokat tiltják vagy korlátozzák, akkor a
Sony a felelősségre vonatkozó kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények által
megengedett legnagyobb mértékig alkalmazza. Például néhány ország tiltja a
gondatlanságból, súlyos gondatlanságból, szándékos félrevezetésből, csalásból vagy
hasonló tevékenységből eredő károkkal kapcsolatos felelősségek kizárását vagy
korlátozását. A Sony jelen garancia szerinti felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja
meg a termék vételárát, de ha a hatályos törvények csak ennél magasabb
felelősségkorlátozást engednek meg, akkor a magasabb korlátozások lépnek érvénybe.
47
Az Ön jogainak sértetlensége
A hatályos állami törvények alapján a fogyasztóknak törvényben előírt jogaik vannak a
fogyasztói termékek vásárlásával kapcsolatban. A jelen garancia nem csökkenti ezeket a
jogokat, továbbá nem csökkenti a nem kizárható és nem korlátozható jogokat, valamint a
termék eladójával szembeni jogokat. Ön saját belátása szerint érvényesítheti ezeket a
jogait.
Sony VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Az új VAIO termékekre vonatkozó Sony-garancia időtartama
VAIO hordozható vagy asztali számítógép
Ausztria
48
2 év garancia
Belgium
2 év garancia
Bulgária
2 év garancia
Cseh
Köztársaság
2 év garancia
Dánia
2 év garancia
Egyesült
Királyság
Gyárilag telepített Windows Vista Business vagy Windows Vista Ultimate
rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Finnország
2 év garancia
Franciaország
Gyárilag telepített Windows Vista Business vagy Windows Vista Ultimate
rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Görögország
2 év garancia
Hollandia
2 év garancia
Írország
Gyárilag telepített Windows Vista Business vagy Windows Vista Ultimate
rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Kazahsztán
2 év garancia
Lengyelország
2 év garancia
Luxemburg
2 év garancia
Magyarország
2 év garancia
Németország
2 év garancia
Olaszország
2 év garancia
Oroszország
2 év garancia
Portugália
2 év garancia
Románia
2 év garancia
Spanyolország
2 év garancia
Svájc
2 év garancia
GARANCIA
Svédország
2 év garancia
Szlovákia
2 év garancia
Törökország
2 év garancia
Ukrajna
2 év garancia
HU
49
Végfelhasználói szoftverlicencszerződés
A jelen végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés (End User Software License Agreement,
a továbbiakban: „EULA”) jogi megállapodás Ön és a Sony (a továbbiakban: „SONY”),
a japán törvények szerint működő vállalat, a SONY számítógéprendszerek (a „SONY
HARDVER”) gyártója, valamint a SONY SZOFTVEREK licencét a Sony vállalatnak biztosító
harmadik felek („LICENCTULAJDONOS HARMADIK FELEK”) között. Kérjük, gondosan
olvassa el a jelen EULA-t, mielőtt telepítené vagy használatba venné a jelen szerződéssel
szállított Sony szoftvert és bármely harmadik féltől származó szoftvert („SONY SZOFTVER”).
A SONY SZOFTVER telepítésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen EULA
rendelkezéseit. A SONY SZOFTVER csak a SONY HARDVERREL együtt használható.
A jelen szerződés a SONY SZOFTVER használatát engedélyezi, és nem ruházza át annak
tulajdonjogát.
Az előzőekkel ellentétben a különálló végfelhasználói szoftverlicenc-szerződéssel
(„harmadik féltől származó EULA” dokumentummal) szállított szoftverekre a harmadik féltől
származó EULA rendelkezései érvényesek, ide értve többek között a Microsoft Corporation
által szállított Windows® operációs rendszert is.
Ha nem fogadja el az EULA feltételeit, kérjük, hogy a SONY SZOFTVERT a SONY
HARDVERREL együtt szolgáltassa vissza azon a helyen, ahol beszerezte.
50
1
Licenc. A jelen SONY SZOFTVERHEZ és a hozzá tartozó dokumentációhoz a SONY
használati engedélyt biztosít Önnek. A jelen EULA a SONY SZOFTVER használatát
egyetlen SONY HARDVEREN, személyes célra, nem hálózati használatra engedélyezi,
és emellett kizárólag biztonsági mentés céljából lehetővé teszi a SONY SZOFTVER
egyetlen, gép által olvasható formában tárolt másolatának elkészítését.
2
Korlátozások. A SONY SZOFTVER szerzői jog által védett anyagokat és más,
védjeggyel védett anyagokat tartalmaz. Az ilyen jogok védelme érdekében tilos a
SONY SZOFTVER egészének vagy részének visszafordítása, visszafejtése vagy
részekre bontása, kivéve a hatályos törvény által engedélyezett eseteket. A SONY
SZOFTVER és a SONY HARDVER egy egységként, a fogadó félnek az EULA
betartására vonatkozó beleegyezése mellett történő átruházásának kivételével a
SONY SZOFTVER és másolatai nem adhatók el és nem adhatók bérbe harmadik
félnek.
Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés
3
Korlátozott garancia. A SONY a bizonylattal igazolt vásárlási időponttól számított
kilencven (90) napig garantálja, hogy a SONY SZOFTVERT tartalmazó adathordozó
fizikai hibáktól mentes. A garancia időtartama alatt a SONY ingyenesen cseréli az
olyan adathordozókat, amelyek bizonyítottan hibásak, amennyiben megfelelő
csomagolásban juttatja vissza a beszerzés helyére az Ön nevével, címével és a
vásárlás dátumát igazoló bizonylattal együtt. A SONY nem cseréli ki a baleset,
helytelen használat vagy nem megfelelő alkalmazás miatt megsérült adathordozókat.
HU
A fenti korlátozott garancia minden más, kifejezett vagy vélelmezett, törvényi vagy
egyéb nyilatkozatot, feltételt és garanciát hatályon kívül helyez, és a SONY ÉS A
LICENCTULAJDONOS HARMADIK FELEK KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK
BÁRMILYEN EGYÉB GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL IDE ÉRTVE A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS/VAGY
FELTÉTELEKET. Ezen korlátozott garancia feltételei nem befolyásolják és nem
korlátozzák a végfelhasználó törvényi jogait, valamint nem korlátozzák vagy zárják ki
a SONY gondatlansága miatt bekövetkező halálesetek vagy személyi sérülések miatt
viselt felelősséget.
4
A felelősség korlátozása. A SONY ÉS A LICENCTULAJDONOS HARMADIK FELEK
KIZÁRJÁK FELELŐSSÉGÜKET A KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ESETLEGES,
BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ILLETVE A KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA MEGSÉRTÉSÉÉRT, A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT,
A GONDATLANSÁGÉRT, A KORLÁTLAN FELELŐSSÉGÉRT VAGY BÁRMELY JOGI
VONATKOZÁSÉRT A SONY SZOFTVERREL VAGY SONY HARDVERREL
KAPCSOLATBAN. AZ ILYEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL AZ ELMARADT HASZON, A JÖVEDELEMKIESÉS, AZ ADATVESZTÉS,
A TERMÉK VAGY VALAMELY HOZZÁ TARTOZÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK
VESZTESÉGE, A RENDSZERLEÁLLÁS ÉS AZ IDŐKIESÉS, MÉG ABBAN AZ
ESETBEN IS, HA A SONY VAGY A LICENCTULAJDONOS HARMADIK FELEK
TUDATÁBAN VOLTAK ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉNEK.
A SONY ÉS A LICENCTULAJDONOS HARMADIK FELEK JELEN SZERZŐDÉS
SZERINTI TELJES FELELŐSSÉGE KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A
SZOFTVERÉRT KIFIZETETT TÉNYLEGES VÉTELÁRRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES
JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS TÍPUSÚ KÁROK
KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI
KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.
5
Felmondás. A jelen EULA a felmondásig marad érvényben. Ön a SONY SZOFTVER,
a kapcsolódó dokumentumok és az összes másolat megsemmisítésével bármikor
felmondhatja a jelen EULA megállapodást. A SONY azonnal, figyelmeztetés nélkül
felmondja a jelen EULA megállapodást, amennyiben Ön az EULA valamely
rendelkezését nem tartja be. Felmondás estén meg kell semmisítenie a SONY
SZOFTVERT, a kapcsolódó dokumentációt és az összes másolatot.
6
Irányadó jog. A jelen EULA megállapodásra és annak értelmezésére Japán
jogszabályai az irányadóak.
Ha bármilyen kérdése van a jelen EULA megállapodással vagy a korlátozott garanciával
kapcsolatban, keresse fel a VAIO-Link honlapot.
51
A Sony támogatási szolgáltatásai
A vásárlás utáni műszaki támogatást a VAIO-Link honlap biztosítja, amelynek
ügyfélszolgálatát telefonon is el lehet elérni.
Az alábbi online szolgáltatások eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
VAIO-Link ügyfélszolgálat
Mi a VAIO-Link?
A VAIO-Link a Sony által kifejlesztett szolgáltatásprogram, amely a VAIO-felhasználók
számára személyes kapcsolatot teremt kiterjedt műszaki és vevőszolgálati
lehetőségeinkhez. Ezek segítik Önt abban, hogy VAIO készülékét a lehető
leghatékonyabban használhassa és a lehető legjobb kiszolgálásban részesülhessen.
Szervizháttér
A Sony kiváló minőségű anyagokból, nagy szakértelemmel és egyszerűen kezelhető
kivitellel gyártja PC-alapú termékeit. Habár a Sony célja az, hogy minden felhasználó
elégedett legyen a megvásárolt termékekkel, cégünk azt is felismerte, hogy a technológia
összetettsége miatt vevőink néha olyan problémákkal találkozhatnak, amelyek
megoldásához a Sony támogatása és segítsége szükséges. A Sony az ilyen igények
kezelésére hozta létre a VAIO-Link nevű szolgáltatásprogramot. A program hátterét a
kitűnően képzett személyzetet foglalkoztató válaszadó központ és javítási szolgáltatás
adja. Szakembereink olyan oktatásban részesültek, hogy a lehető legjobb szolgáltatást
nyújthassák Önnek.
Ki veheti igénybe a VAIO-Link szolgáltatást?
A VAIO-Link szolgáltatásait a VAIO garancia hatálya alá tartozó és regisztrált felhasználók
vehetik igénybe. A VAIO garancia alá nem tartozó felhasználóknak az árjegyzék szerinti
árat kell fizetniük.
Az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A VAIO termék regisztrálása
A regisztráció nagyon fontos számunkra ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást
nyújthassuk Önnek, mivel így feljegyezhetjük számítógépe konfigurációját és minden olyan
megkeresését, amely a garanciális időszak alatt történt. Így lehetővé válik az is, hogy
számítógépének közvetlen hozzáférést biztosítsunk az információkhoz és a
szoftverfrissítésekhez. Röviden szólva, ilyen módon személyre szabott szolgáltatást
nyújthatunk Önnek. VAIO termékét a következő webhelyen regisztrálhatja:
www.vaio.eu/register
Ehhez működő internetkapcsolatra van szükség.
52
A Sony támogatási szolgáltatásai
A VAIO-Link szolgáltatásainak igénybe vétele
Az egyszerű hozzáférés érdekében a VAIO-Link szolgáltatásait a következő módokon
lehet elérni:
❑
❑
http://www.vaio-link.com: önkiszolgáló lehetőségeket is tartalmazó, rendkívül
hasznos és sokoldalú honlap. Itt többek között megoldásokat, frissítéseket kereshet.
Nem találja a megoldást? A honlapon található tudásbázis sokféle kérdésre adott
ezernyi választ, valamint letöltési lehetőségeket is tartalmaz.
Telefon: a legtöbb olyan országban, ahol termékeinket árusítjuk, belföldi telefonszámon
is elérhet bennünket.
HU
A VAIO-Link telefonos szolgáltatása hétfőtől péntekig hívható, a nyitvatartási idő
országonként változó. Az adott ország pontos nyitvatartási idejéről a www.vaio-link.com
honlapon tájékozódhat.
A telefonszámokat az alábbi táblázat tartalmazza. A részletek és az esetleges változások
a regisztrációs tájékoztatóban és a honlapunkon találhatók.
A VAIO-Link telefonos ügyfélszolgálatának hívása előtt készítse elő VAIO számítógépe gyári számát. A gyári szám
a VAIO számítógép alján, hátulján vagy az akkumulátortartó rekeszben van feltüntetve.
A telefonszámok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ország
Nyelv
Telefonszám
Hívja ezt a számot, ha az Ön VAIO
készüléke ...
Ausztria
német
+43 179 56 73 33
... garanciális.
0900 270 31505
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Belgium
holland
francia
+32 2 7173218
... garanciális.
0900 51 503
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
+32 2 7173219
... garanciális.
0900 51 501
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Bulgária
bolgár
+359 700 1 8246
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Ciprus
angol
800 91150
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Cseh
Köztársaság
cseh
+420 2 4601 9146
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Dánia
dán
+45 70 112105
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
53
Ország
Nyelv
Telefonszám
Hívja ezt a számot, ha az Ön VAIO
készüléke ...
Egyesült
Királyság
angol
+44 870 240 24 08
... garanciális.
0905 031 00 06
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Finnország
finn
+358 969 379 450
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Franciaország
francia
+33 8 25 33 33 00
... garanciális.
08 92 39 02 53
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Görögország
görög
800 4412 1496
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Hollandia
holland
+31 20 346 93 03
... garanciális.
0900 04 00 278
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Írország
54
angol
+353 1 407 3040
... garanciális.
1530 501 002
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Kazahsztán
orosz
+7 7272 714480
... garanciális.
... már nem garanciális.
Lengyelország
lengyel
0 801 382 462
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Luxemburg
francia
+352 342 08 08 538
... garanciális.
+352 342 08 08 380
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Magyarország
magyar
+36 1 777 91 51
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Németország
német
+49 180 577 67 76
... garanciális.
09001 101 986
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Norvégia
angol
+47 23 16 25 92
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Olaszország
olasz
848 801 541
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Oroszország
orosz
8 800 700 0939
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
A Sony támogatási szolgáltatásai
Ország
Nyelv
Telefonszám
Hívja ezt a számot, ha az Ön VAIO
készüléke ...
Portugália
portugál
808 201 174
... garanciális.
707 200 672
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Románia
román
+40 213 138 872
Spanyolország
spanyol
+34 914 534 087
... garanciális.
803 111 933
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
+41 44 800 93 00
... garanciális.
0900 000 033
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
+41 44 800 97 00
... garanciális.
0900 000 034
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Svájc
német
francia
Svédország
svéd
+46 858 769 220
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Szlovákia
szlovák
+421 552 302 801
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Törökország
török
444 82 46
... garanciális.
444 04 70
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
+380 443 908 246
... garanciális.
... már nem garanciális.
... az EU-n kívüli országból származik.
Ukrajna
orosz
HU
Más országok esetén keresse fel a www.vaio-link.com honlapot.
55
VAIO hardverjavítási szolgáltatás
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatás a VAIO-Link honlapján
(http://www.vaio-link.com) található. Habár a problémák jelentős része az interneten
keresztül vagy telefonon megoldható, néha előfordulhat, hogy a probléma szervizben
történő javítást igényel.
A javítás szükségességét az ügyfélszolgálati elemzők állapítják meg. Mielőtt a VAIO-Link
telefonos ügyfélszolgálatát hívná, a jobb szolgáltatás elősegítése érdekében gondoskodjon
a következőkről:
❑
❑
❑
❑
❑
Készítse elő VAIO készüléke gyári számát vagy az esetszámot.
Ha eddig még nem tette meg, regisztrálja VAIO készülékét a www.vaio.eu/register
webhelyen.
Foglalja össze röviden a probléma jellegét és tüneteit.
Részletezze, hogy milyen változtatásokat hajtott végre a számítógépen, a rajta futó
alkalmazásokon és a hozzá csatlakozó kiegészítőkön.
Kérdés esetén adja meg a további adatokat.
Ha az ügyfélszolgálati elemzőnk azt állapítja meg, hogy javításra van szükség, akkor a
készülék átadása előtt végezze el a következő fontos teendőket:
❑
❑
❑
❑
56
Mivel az adatok mentéséért Ön a felelős, nagyon fontos, hogy a merevlemez teljes
tartalmáról készítsen biztonsági másolatot (pl. cserélhető lemezre), mivel a Sony nem
tudja garantálni, hogy a számítógépen található adatok vagy programok a javítási
eljárás folyamán sértetlenek maradnak.
A számítógép kiegészítői közül csak azokat juttassa el a szervizbe, amelyeket
ügyfélszolgálati elemzőnk kér.
Ha nem igényli a javítás folytatását, akkor a garanciális időszakon kívül javítási
átalánydíjat számítjuk fel.
A megjavított készüléket visszaszállító futárunk és az adminisztrációs feladatokat
végző személyzet sikeres munkája érdekében meg kell adni egy címet, egy
telefonszámot és a munkaidőben elérhető kapcsolattartó személyt.
A Sony támogatási szolgáltatásai
Az alábbi táblázat az egyes VAIO típusnevekhez tartozó termékkódokat ismerteti.
A termékkód (Product code) a számítógép hátulján vagy alján van feltüntetve.
Típusnév
Termékkód
VGC-LV
PCV-AK1M
PCV-AK1P
VGC-JS
PCG-2N1M
VGN-AW
PCG-8152M
PCG-8157P
VGN-FW
PCG-3H1M
PCG-3H4P
VGN-NS
PCG-7161M
PCG-7162M
PCG-7163M
PCG-7164M
PCG-7163P
PCG-7164P
VGN-CS
PCG-3G2M
PCG-3G5P
PCG-3G6P
VGN-SR
PCG-5S1M
PCG-5S2M
PCG-5S4P
PCG-5S5P
VGN-Z
PCG-6111M
PCG-6112M
PCG-6113M
PCG-6114M
PCG-6115P
PCG-6116P
PCG-6117P
PCG-6118P
VGN-P
PCG-1Q1M
PCG-1Q4P
VGN-TT
PCG-4S1M
PCG-4S2M
PCG-4S3P
PCG-4S4P
VGN-NW
PCG-7171M
PCG-7172M
PCG-7173P
PCG-7174P
VGN-BZ
PCG-9131M
PCG-9132M
PCG-9Z1M
HU
57
Típusnév és gyári szám:
Forgalmazó neve és bélyegzője:
Vásárlás dátuma:
Vevő neve és címe:
58
Download PDF