Sony | VPCCW1Z4E | Sony VGN-NW26M Гаранционни документи

BG
Съдържание
Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5
Ръководство за разпоредби за модема........................10
Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................11
Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................13
Ръководство за разпоредби за Bluetooth®...................15
Гаранция...........................................................................16
Служби за техническа поддръжка на Sony..................22
HU
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók és előírások ....................................27
Modemre vonatkozó előírások ..........................................32
Vezeték nélküli LAN előírások ...........................................33
Vezeték nélküli WAN előírások ..........................................35
Bluetooth® használatára vonatkozó előírások ..................37
Garancia ............................................................................38
A Sony támogatási szolgáltatásai .....................................43
3
Ръководство за безопасност/разпоредби
Ръководство за безопасност/
разпоредби
BG
Информация за компютър VAIO
Информация за безопасност
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Предупреждение! Този уред трябва да е заземен. (Без продуктите с 2-пинов
щепсел.)
Контактът трябва да е поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
Отварянето или разглобяването на основното устройство или някои от
принадлежностите му поради каквато и да е причина може да доведе до
повреди, които не са обхванати от гаранцията.
За да избегнете токов удар, не отваряйте кутията. За обслужване се обръщайте
само към специалисти.
Може да възникнe деформация в звука и картината, ако това устройство е
разположено близо до оборудване с електромагнитни излъчвания.
За да предотвратите опасността от пожар или токов удар, не излагайте
компютъра или принадлежностите му на дъжд или влага.
Никога не поставяйте модемни или телефонни кабели по време на гръмотевична
буря.
Никога не поставяйте телефонни розетки на влажни места, освен ако розетката
не е специално предназначена за такива места.
Никога не докосвайте неизолиран телефонен кабел или терминали, освен ако
телефонният кабел не е изключен от мрежовия интерфейс.
Внимавайте при поставянето или модифицирането на телефонни кабели.
Не използвайте модема по време на гръмотевична буря.
Не използвайте модема или телефона, за да съобщите за изтичане на газ в
близост до изтичането.
Не съединявайте накъсо металните полюси на батерията и не ги мокрете с
течности като вода, кафе или сок.
Препоръчва се да не използвате компютъра върху скута си. Температурата на
основната на уреда може да се повиши при нормална работа и с времето може
да доведе до неудобство или изгаряния.
Оптичното дисково устройство на компютъра е класифицирано като CLASS 1 LASER
PRODUCT и отговаря на стандарта за безопасност при работа с лазерни изделия
IEC/EN 60825-1.
Внимание – Ремонтните дейности и поддържането в изправност на това оборудване
трябва да се извършват само от упълномощени техници на Sony. Неправилните
ремонтни дейности и използване могат да доведат до рискове за безопасността.
Внимание – Използването на контроли, настройки или изпълнението на различни от
описаните тук процедури може да доведат до опасно излагане на радиация.
За вградено оптично дисково устройство
Внимание – Клас 3B видимо и невидимо лазерно излъчване при отваряне.
Избягвайте пряко излагане на действието на лъча.
-
Максимална мощност: 390 μ W ( λ 650nm), 563 μ W ( λ 780nm), 39 μ W ( λ 405nm)
Отклонение на лъча: 0,6 ( λ 650nm), 0,45 ( λ 780nm), 0,85 ( λ 405nm)
Продължителност на импулса: Непрекъсната вълна
5
За модели VGN-Z с устройство DVD±RW/±R DL/RAM
Тези модели са класифицирани като CLASS 1 LASER PRODUCTS и отговарят на
стандарта за безопасност при работа с лазерни изделия
IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001).
Внимание – Клас 3B видимо и невидимо лазерно излъчване при отваряне.
Избягвайте пряко излагане на действието на лъча.
Максимална мощност: 390 μ W ( λ 650nm), 563 μ W ( λ 780nm), 39 μ W ( λ 405nm)
Отклонение на лъча: 0,6 ( λ 650nm), 0,45 ( λ 780nm), 0,85 ( λ 405nm)
Продължителност на импулса: Непрекъсната вълна
Внимание – Ремонтните дейности и поддържането в изправност на това оборудване
трябва да се извършват само от упълномощени техници на Sony. Неправилните
ремонтни дейности и използване могат да доведат до рискове за безопасността.
-
Внимание – Използването на контроли, настройки или изпълнението на различни от
описаните тук процедури може да доведат до опасно излагане на радиация.
Етикетът за CLASS 1 се намира от долната страна на преносимия компютър до
номера на модела.
Предупредителният етикет за CLASS 3B се намира под клавиатурата на уреда или
във вътрешността на отделението за батерията.
6
Ръководство за безопасност/разпоредби
Преносими и настолни компютри VAIO с променливотокови
адаптери
Преносимите компютри VAIO са създадени да работят само с оригинални батерии
на Sony. Поради тази причина, а и за да се гарантира безопасното използване на
преносимия компютър VAIO, трябва да се използват само оригинални акумулаторни
батерии на Sony. Също така силно се препоръчва да използвате оригинален
променливотоков адаптер на Sony, който отговаря на стандарта за гарантиране на
качеството и е доставен от Sony за съответния компютър VAIO.
BG
Този променливотоков адаптер е предназначен за използване само с ИТ
продукти VAIO. Не го използвайте за други цели. Ако захранващият кабел на
променливотоковия адаптер на компютъра е с щепсел с 3 щифта, уверете се,
че електрическата връзка е правилно заземена.
За да изключите компютъра напълно от напрежението на мрежата, изключете
променливотоковия адаптер от електрическата мрежа. Контактът трябва да е
поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
Конекторите за i.LINK, PC Card, монитор и DVI не са доставени с ограничени
източници на захранване, ако са предоставени такива конектори.
Когато използвате компютъра, винаги дръжте батерията поставена.
За да избегнете евентуална повреда и опасност от запалване на компютъра по
време на транспортиране, първо поставете доставените капачки на конекторите и
предпазители на отворите на съответните места и закрепете здраво батерията в
гнездото й.
При пътуване до и в рамките на Съединените американски щати, имайте предвид,
че Министерство на транспорта на САЩ (DOT) наскоро публикува нови разпоредби,
които важат за пътници, пътуващи с литиево-метални и литиево-йонни батерии.
За подробна информация посетете http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Само за настолни компютри VAIO
Настолните компютри VAIO са предназначени за използване само на закрито.
Някои модели се доставят с няколко специфични за отделни държави захранващи
кабели. Използвайте захранващия кабел, подходящ за електрическите контакти
във вашата държава.
За да изключите напълно настолния компютър VAIO от напрежението на
електрическата мрежа, изключете захранващия кабел от контакта.
Контактът трябва да е поставен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
Информация за нормативните разпоредби
С настоящото Sony декларира, че този продукт, без значение дали включва
комплект за безжична връзка – включително безжична клавиатура и/или безжична
мишка и/или безжичен приемник, отговаря на основните изисквания и други сродни
разпоредби на Директива 1999/5/ЕО на Европейския съюз.
За да получите копие от декларацията за съвместимост с Директивата относно
радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване,
отидете на следния URL адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт отговаря на EN 55022 Клас B и EN 55024 за използване в следните
области: жилищни и търговски помещения и лека промишленост.
Този продукт е изпробван и според резултатите е съвместим с ограниченията,
изложени в Директивата за EMC за използване на свързващи кабели под 3 метра.
7
Настолни компютри VAIO с комплект за безжична връзка
Според Директивата за радионавигационното оборудване и далекосъобщителното
крайно оборудване безжичните клавиатури и безжичните мишки се класифицират
като продукти от Клас 1.
Изхвърляне на вътрешната резервна батерия за паметта
❑
❑
❑
❑
❑
Продуктът VAIO е оборудван с вътрешна батерия за паметта, която не трябва
да се заменя по време на експлоатационния цикъл на продукта. В случаите,
когато батерията трябва да се замени, се свържете с VAIO-Link.
Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
Изхвърлете батерията по подходящ начин в края на експлоатационния й цикъл.
В някои области изхвърлянето на безопасни батерии с битовите или промишлени
отпадъци може да е забранено.
Използвайте обществената система за сметосъбиране.
Изхвърляне на батерии от тип AA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
В зависимост от модела някои принадлежности, захранвани от батерии от тип
AA, може да са включени в комплекта на компютъра VAIO.
За поставяне на батериите вж. ръководството с инструкции.
Не използвайте повредени батерии или такива с течове. Изхвърлете ги
незабавно по подходящ начин.
Батериите може да експлодират или да протекат, ако се презареждат
неправилно, ако се изхвърлят в огън, ако се смесят с други типове батерии или
се поставят неправилно.
При неправилно боравене с батериите, те може да доведат от опасност от
пожар или изгаряния. Не демонтирайте, не нагрявайте над 60°C (140°F) и не
изгаряйте.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя.
Дръжте далеч от деца.
Изхвърлете по подходящ начин в края на експлоатационния цикъл.
В някои области изхвърлянето на батерии с битовите или промишлени отпадъци
може да е забранено. Използвайте подходяща обществена система за
сметосъбиране.
Само за преносими компютри VAIO: Изхвърляне на
литиево-йонни батерии
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
8
Не използвайте повредени литиево-йонни батерии или такива с течове.
Изхвърлете ги незабавно по подходящ начин.
Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени неправилно.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя.
При неправилно боравене с батериите, използвани в това устройство, те може
да доведат от опасност от пожар или изгаряния. Не демонтирайте, не нагрявайте
над 60°C (140°F) и не изгаряйте.
Изхвърляйте използваните батерии незабавно по подходящ начин.
Дръжте далеч от деца.
В някои области изхвърлянето на литиево-йонни батерии с битовите или
промишлени отпадъци може да е забранено.
Използвайте подходяща обществената система за сметосъбиране.
Ръководство за безопасност/разпоредби
Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо в Европейския съюз и други европейски държави
със системи за разделно събиране)
BG
Този символ на продукта или на опаковката му указва, че този продукт
не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да
се предаде на подходящ събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като гарантирате правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай може да възникнат поради
неподходящо обработване на отпадъците от този продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна
информация за рециклирането на този продукт се свържете с местната общинска
администрация, със службата за изхвърляне на домакински отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на излезли от употреба батерии (приложимо в
Европейския съюз и други европейски държави със системи за
разделно събиране)
Някой от символите, показани по-долу, може да е
изобразен на батерията или опаковката й, за да укаже,
че батерията, предоставена с този продукт, не трябва
или
да се третира като битов отпадък.
На някои батерии този символ може да се използва
заедно с химически символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа над 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като гарантирате правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай може да възникнат поради неподходящо
обработване на отпадъците от батерията. Рециклирането на материалите ще помогне
за опазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия
трябва да се заменя само от специалисти.
За да гарантирате, че батерията ще се третира правилно, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл на подходящ събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички останали батерии прегледайте раздела за това как се сваля безопасно
батерията от продукта. Предайте батерията на подходящ събирателен пункт за
рециклиране на излезлите от употреба батерии.
За по-подробна информация за рециклирането на този продукт или батерията се
свържете с местната общинска администрация, със службата за изхвърляне на
домакински отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC и безопасността на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По въпроси
за сервизно обслужване или гаранция вж. адресите, представени в отделените
документи за сервизно обслужване или гаранция.
9
Ръководство за разпоредби за
модема
(само за модели с вграден модем)
Вътрешен модем
Вътрешният модем е предназначен за използване за изпращане и получаване на
данни и факс чрез сигнализиране DTMF (Dual Tone Multi Frequency; Цифрово
двутоново многочестотно набиране) (тонално набиране) в PSTN (Public Switched
Telephone Network; Обществена комутируема телефонна мрежа) мрежи в следните
държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство,
Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Франция,
Чешката република, Швейцария и Швеция.
10
Инструкции за работа с Wireless LAN
Инструкции за работа с Wireless LAN
(само за модели с вградени функции на безжична LAN)
Безжична LAN – информация за нормативните разпоредби
BG
Продуктът безжична LAN е предназначено радиоустройство, използващо някой от
стандартите 802.11a/b/g/n на IEEE.
Според модела безжичната LAN, вградена в компютрите VAIO, може да се използва
само в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария,
Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.
Условия на използване
При използване на стандарта за безжична LAN IEEE 802.11b/g/n, могат да се изберат
канали от 1 до 13 (2,4 ГХц ... 2,4835 ГХц) за използване както на закрито, така и на
открито. За Франция и Италия обаче важат следните ограничения:
❑
Франция: на закрито могат да се използва всички канали без ограничения.
На открито са разрешени само канали от 1 до 6.
Това означава, че при мрежа от равноправни компютри функцията за безжична
LAN може да се използва на открито само ако компютрите са настроени да
комуникират по разрешен канал (т.е. между 1 и 6). В инфраструктурен режим се
уверете, че точката за достъп е конфигурирана на канал от 1 до 6, преди
настройване на връзката.
❑
Италия: Използването на уреда подлежи на следните постановления и
изменения към тях:
❑
Законодателен декрет № 259 от 1.8.2003 г., член 104 и член 105
❑
Министерски декрет от 28.5.2003 г. За адреса за контакти вж.:
Ministero delle comunicazioni
D.G.C.A.
Viale America 201
I-00144 Roma
При използване на стандарт за безжична LAN IEEE 802.11a/n могат да се избират
канали от 36 до 48 (5,15 ГХц ... 5,25 ГХц, активно сканиране) и канали от 52 до 64
(5,25 ГХц ... 5,35 ГХц, пасивно сканиране) само за използване на закрито, а канали
от 100 до 140 (5,47 ГХц ... 5,725 ГХц, пасивно сканиране) могат да се избират както
за използване на закрито, така и на открито.
При някои среди използването на технологията на безжична LAN може да е
ограничена от собственика на сградата или от отговорни представители на
организацията, например на борда на самолети, в болници или в други среди,
където рискът от смущения с други устройства и услуги се възприема или определя
като опасен. Ако не сте сигурни за правилата, които важат за използването на
технологията на безжична LAN в определена организация или среда, ви подканваме
първо да попитате за разрешение, преди да я включите. Посъветвайте се с личния
си лекар или с производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри,
слухови апарати и др.) относно наличието на ограничения за използването на
технологията на безжична LAN.
Места, изложени на пряка слънчева светлина, или нагреватели трябва да се
избягват. Вътрешното прегряване може да доведе до пожар или повреда на уреда.
11
Смущения
Ако оборудването причини опасни смущения на телевизионния сигнал, което може
да се определи, като се включва и изключва оборудването, потребителят се
приканва да опита да поправи смущенията по един или повече от следните начини:
преориентирайте или преместете приемащата антена, увеличете разстоянието
между подателя и получателя, посъветвайте се с продавача или с опитен радио и
телевизионен техник за помощ.
Отказване от отговорност
Sony не носи отговорност за каквито и да е радио или телевизионни смущения нито
за каквито и да е други нежелани ефекти поради неподходящ избор на канал от
страна на потребителя. Коригирането на смущения, причинени от подобен
неправилен избор на канал, е изцяло отговорност на потребителя.
12
Инструкции за работа с Wireless WAN
Инструкции за работа с Wireless WAN
(само за модели с вградени функции за безжична WAN)
Функцията за безжична WAN може да се използва в следните държави:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Нидерландия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финланция, Франция,
Швейцария и Швеция.
BG
Предаване
UMTS/HSPA: 2100 МХц
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МХц
Информация за излагането на радиовълни и коефициента на
специфично поглъщане (SAR)
Компютърът VAIO е проектиран съгласно приложимите изисквания за безопасност
при излагане на облъчване от радиовълни. Тези изисквания се основават на научни
указания, които включват граници на безопасност, гарантиращи сигурността на
всички лица, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.
Указанията за излагане на облъчване от радиовълни използват мерна единица,
известна като Коефициент на специфично поглъщане или SAR. Тестовете за SAR са
проведени с помощта на стандартизирани методи при най-високото сертифицирано
ниво на излъчване на компютъра във всички използвани честотни диапазони.
Въпреки че е възможно да съществуват разлики между нивата на SAR при
различните модели на компютрите VAIO, всички те са проектирани според
съответните указания за излагане на облъчване от радиовълни.
Условия на използване
Оборудването е предназначено за използване на разстояние, по-голямо от 15 мм
между LCD екрана и потребителя.
Не използвайте безжичната WAN в среда, чувствителна към радиосмущения,
защото това може да изложи на опасност вас и околните, и по-специално:
❑
В зони, където това е забранено по закон. Следвайте всички специални правила
и разпоредби и съблюдавайте всички знаци и бележки.
❑
Не използвайте безжичната WAN в зони с потенциално взривоопасна атмосфера.
Не използвайте безжичната WAN в бензиностанция или в автосервиз, близо до
депа за гориво (складове за гориво и места за разпространение), химически
заводи или места, където се провеждат взривни дейности.
❑
Използването на безжична WAN не е разрешено в следните среди: в близост до
медицинско или животоподдържащо оборудване (в болници, частни клиники и
т. н.). Медицинското оборудване може да е чувствително към радиосмущения.
❑
В самолет, както приземен, така и по време на полет.
❑
По време на шофиране.
13
Отказване от отговорност
Способността на безжичните комуникации за предаване и приемане понякога може
да причини загуба или забавяне на данни. Това може да се дължи на разликата в
силата на радиосигналите, причинена от промени в характеристиките на пътя на
радиопредаването.
Sony не носи отговорност за никакви щети, причинени от забавяне или грешки в
предаването или получени чрез безжичната WAN данни, както и за неуспешното
предаване или приемане на такива данни чрез безжична WAN.
14
Ръководство за разпоредби за Bluetooth®
Ръководство за разпоредби за
Bluetooth®
BG
(само за модели с вградени Bluetooth® функции)
Безжична Bluetooth® технология – информация за нормативните
разпоредби
Предназначена за безжична комуникация с други Bluetooth® устройства, вътрешната
Bluetooth® технология работи с 2,4 ГХц честотна лента (2,400 ГХц–2,4835 ГХц).
В определени ситуации или среди използването на безжичната Bluetooth® технология
може да бъде ограничено от собственика на сградата или отговорни представители
на организацията, например на борда на самолети, в болници или в други среди,
където рискът от смущения с други устройства или услуги се възприема или определя
като опасен.
Ако не сте сигурни за правилата, които трябва важат в определена организация или
среда, приканваме ви да поискате разрешение за използване на безжична Bluetooth®
технология, преди да я включите. Консултирайте се с вашия лекар или
производителя на лични медицински устройства (пейсмейкъри, слухови апарати и
т.н.) относно ограниченията за използване на безжична Bluetooth® технология.
15
Гаранция
ВАЖНО! Преди да бъдат извършени сервизни услуги на продукта и в случай,
че се наложи Sony да изтрие данни, трябва да архивирате съдържанието на
твърдия диск, включително всички съхранени данни или инсталиран софтуер.
Sony не носи отговорност за щети или загуба на програми, данни или друга
информация, съхранена на какъвто и да е носител или на която и да е част от
продукта.
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте продукт на Sony. Надяваме се, че ще сте доволни от
неговата употреба.
В случай че продуктът има нужда от гаранционен сервиз, се свържете с VAIO-Link
(http://www.vaio-link.com), с вашия търговец или с представител на нашата мрежа от
упълномощени сервизни центрове (УСЦ) в Европейското икономическо пространство
(ЕИП) или други държави, посочени в тази гаранция или придружаващи брошури.
За да избегнете ненужно неудобство, ви препоръчваме да прочетете внимателно
документацията, преди да потърсите гаранционно обслужване.
Гаранция
Тази гаранция е валидна за продукта на Sony, ако това е упоменато в брошурите,
придружаващи продукта, при условие че той е закупен в рамките на зоната на
гаранцията. С тази гаранция Sony гарантира, че продуктът няма да има дефекти в
материалите и изработката за период не по малък от ЕДНА ГОДИНА от датата на
покупка. За да разберете точния срок на валидност на гаранцията, вж. стр. 20 на
този документ или отидете на адрес http://www.vaio-link.com. Компанията на Sony,
която предоставя и ще уважи тази гаранция е посочена в настоящата гаранция или в
придружаващите брошури под държавата, в която търсите гаранционно обслужване.
Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в продукта (към датата
на покупката), дължащ се на неправилни материали или неправилна изработка,
представител на Sony или на мрежата от упълномощени сервизни центрове в
рамките на зоната на гаранцията ще поправи или (по усмотрение на Sony) ще замени
безплатно продукта или дефектиралите му части според условията и ограниченията
по-долу. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни центрове
могат да заменят дефектирали продукти или части с нови или преработени продукти
или части. Всички заменени продукти и части стават собственост на Sony.
16
Гаранция
Условия
1
Гаранционно обслужване се предоставя само при представяне на оригиналната
фактура или касова бележка (с включена датата на покупка, името на модела
и името на търговеца) заедно с дефектиралия продукт в рамките на срока на
гаранцията. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни
центрове могат да откажат извършването на безплатно гаранционно
обслужване, ако тези документи не бъдат предоставени, ако са непълни или
нечетливи. Гаранцията няма да е валидна, ако името на модела или серийният
номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив.
2
За да избегнете щети или загуба/изтриване на сменяемите носители за
съхранение на данни или принадлежностите, трябва да ги премахнете,
преди да предадете продукта за гаранционно обслужване.
3
Тази гаранция не покрива транспортни разноски и рискове, свързани с
транспортирането на продукта от и до представител на Sony или мрежата от
упълномощени сервизни центрове.
4
Тази гаранция не покрива:
❑
периодична поддръжка и ремонт или замяна на части поради износване
❑
консумативи (компоненти, които се очаква да изискват периодична смяна по
време на експлоатационния срок на продукта, като например батерии). Обърнете
внимание, че чрез тази гаранция Sony гарантира, че батерията, предоставена
заедно с вашия продукт на Sony, няма да има дефекти в материалите и
изработката за период от 6 месеца от датата на покупка
❑
щети и дефекти, причинени от употреба, работа или експлоатация на продукта,
несъответстваща на нормалното използване за лични или домашни цели
❑
щети или промени на продукта в резултат от неправилна употреба, включително:
❑
експлоатация, водеща до физически, козметични или повърхностни щети,
промени на продукта или повреди на течнокристалните дисплеи
❑
неуспешно инсталиране, използване на продукта за цели, различни от
нормалното използване, или съгласно инструкциите на Sony за инсталация
и употреба
❑
неправилно поддържане на продукта съгласно инструкциите на Sony за
правилна поддръжка
❑
инсталиране или използване на продукта по начин, неотговарящ на
техническите изисквания и правилата за безопасност или стандартите на
държавата, в която е инсталиран или се използва
❑
заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е
предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер
❑
състоянието на или дефектите в системи, с които е използван или вграден
продуктът, различни от продуктите на Sony, предназначени за използване
със съответния продукт
❑
използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други
продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Sony
❑
ремонт или опит за ремонт от лица, които не са представители на Sony или
мрежата от упълномощени сервизни центрове
BG
17
❑
18
настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие на Sony,
включително:
❑
надстройка на продукта, несъответстваща на спецификациите или
функциите, описани в ръководството с инструкции; или
❑
модификации на продукта с цел приспособяването му към национални или
местни технически изисквания или стандарти за безопасност в държави,
различни от тези, за които е проектиран и произведен продуктът;
❑
небрежност;
❑
инциденти, пожар, течности, химикали, други вещества, наводнение,
вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари,
високо или нестандартно захранващо напрежение, електростатично
разреждане, включително светкавици, и други външни фактори и
въздействия.
5
Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не
покрива софтуер (на Sony или друг производител), за който са предоставени
или важат лицензионни споразумения с краен потребител или отделни
гаранционни условия или изключения.
6
Бихме искали да ви уведомим, че ще заплатите такса за диагностика на
продукта, ако:
a) диагностиката на продукта, извършена от Sony или упълномощен сервизен
център на Sony, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване
на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
б) или ако продуктът ви работи нормално и не може да бъде установен дефект
в хардуера.
7
Правила за дефектни пиксели:
Допустимият брой дефектни пиксели на плоски дисплеи съгласно изискванията
на ISO 13406-2 е под 0,0005% от общия брой. Разделът за най-нови актуализации
в уеб сайтът на VAIO-Link за “Горещи новини” (http://www.vaio-link.com) включва
тема “Правила за дефектни пиксели”, която ви позволява да проверите
правилата за дефектни пиксели, приложими за вашия компютър VAIO.
Гаранция
Изключения и ограничения
С изключение на указаното по-горе, Sony не дава гаранции (изрични, подразбиращи
се, законови или други) относно продукта или придружаващ или основен софтуер
по отношение на качеството, производителността, точността, надеждността,
годността за определена цел и т.н. Ако това изключение не е разрешено или е
напълно разрешено от приложимия закон, Sony изключва или ограничава своите
гаранции само до максималната степен, допустима от приложимия закон. Всяка
отговорност, която не може да напълно да бъде изключена, се ограничава
(доколкото позволява приложимия закон) до срока на тази гаранция.
BG
Единственото задължение на Sony в тази гаранция е да ремонтира или заменя
продукти съгласно условията на тази гаранция. Sony не носи отговорност за загуби
или щети, свързани с продукти, услуги, тази гаранция или други, включително
икономически или нематериални загуби – цената, платена за продукта – пропуснати
ползи, печалби, данни или използване на продукта или свързани с него продукти –
косвени, случайни или закономерни загуби или щети. Това важи независимо дали
загубата или щетата се отнася за:
❑
увреждане или нефункциониране на продукта или свързани с него продукти в
резултат на дефекти или недостъпност по време на престоя при представител
на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове, което е причинило
невъзможност за използване на продукта, загуба на време на потребителя или
прекъсване на бизнес дейността;
❑
неточност в производителността от продукта или свързани с него продукти;
❑
щети или загуба на софтуерни програми или сменяеми носители за съхранение
на данни; или
❑
заразяване с вируси и други причини.
Това важи за загуби и щети по силата на всяка правна наука, включително
небрежност и други закононарушения, нарушаване на договора, изрична или
подразбираща се гаранция и обекивна отговорност (дори в случаите, когато
представители на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове са
били предупредени за възможността от възникване на такива щети).
За държави, в които приложимият закон забранява или ограничава изключването
на подразбираща се отговорност, Sony изключва или ограничава своята отговорност
само до границите, разрешени от приложимия закон. Например, някои държави не
разрешават изключване или ограничаване на щети, възникнали при небрежност,
груба небрежност, съзнателна недобросъвестност, измама или подобни действия.
Отговорността на Sony според тази гаранция няма да надвиши цената, заплатена
за продукта, но ако приложимият закон позволява само по-големи ограничения в
отговорността, те влизат в действие.
19
Запазване на вашите законни права
Потребителите имат законни права по силата на приложимите национални закони,
отнасящи се до продажбата на потребителски продукти. Гаранцията не нарушава
вашите законни права нито онези, които не могат да бъдат изключени или
ограничени, както и права спрямо лицето, от което сте закупили продукта.
Можете да отстоявате всички права, които имате, по свое усмотрение.
VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Гаранционен срок на Sony за нови продукти VAIO
Преносим и настолен компютър VAIO
20
Австрия
2 години гаранционен срок
Белгия
2 години гаранционен срок
България
2-годишен гаранционен период (важи само за модели CEM)
Германия
2 години гаранционен срок
Гърция
2 години гаранционен срок
Дания
2 години гаранционен срок
Ирландия
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional или Windows 7 Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Испания
2 години гаранционен срок
Италия
2 години гаранционен срок
Казахстан
2 години гаранционен срок
Люксембург
2 години гаранционен срок
Нидерландия
2 години гаранционен срок
Обединеното
кралство
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional или Windows 7 Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Полша
2 години гаранционен срок
Португалия
2 години гаранционен срок
Румъния
2 години гаранционен срок
Русия
2 години гаранционен срок
Словакия
2 години гаранционен срок
Турция
2-годишен гаранционен период (важи само за модели CEU)
Украйна
2 години гаранционен срок
Унгария
2 години гаранционен срок
Финландия
2 години гаранционен срок
Гаранция
Франция
Модели с предварително инсталирана операционна система
Windows 7 Professional или Windows 7 Ultimate:
2 години гаранционен срок
Всички останали модели: 1 година гаранционен срок
Чешка
република
2 години гаранционен срок
Швейцария
2 години гаранционен срок
Швеция
2 години гаранционен срок
BG
21
Служби за техническа поддръжка на
Sony
Отдел за обслужване на клиенти VAIO-Link
Регистриране на продукта VAIO
Регистрирането е много важно за осигуряването на възможно най-доброто
обслужване, тъй като ни позволява да водим архив за вашата компютърна
конфигурация и всички контакти, които сте осъществили с нас през времето на
валидност на вашата гаранция. Освен това, това ни позволява автоматично да
предоставяме директен достъп на компютъра ви до информация или софтуерни
актуализации. Накратко, това ни позволява да персонализираме обслужването
според вашите нужди. Можете да регистрирате своя продукт VAIO на адрес
www.vaio.eu/register.
Тази опция изисква интернет връзка.
Достъп до услугите на VAIO-Link
❑
http://www.vaio-link.com: На нашата базирана на модела страница ще намерите
съответната информация за използвания от вас модел на VAIO. Ако търсите
актуализация на драйвер, ще се показват само драйверите, създадени за вашия
компютър VAIO. Освен това нашият екип по поддръжкатаще ви даде лесни за
изпълнение насоки за отстраняване на неизправности и документи с практическа
информация според най-често задаваните въпроси към центъра за връзка.
❑
Телефон: Силно ви препоръчваме да посетите страницата www.vaio-link.com,
преди да се свържете с центъра за връзка, тъй като решението, което търсите,
вероятно вече е в нашата база знания.
VAIO-Link предлага поддръжка по телефона от понеделник до петък,
в стандартното работно време за всяка отделна държава. За конкретното
работно време за вашата страна посетете www.vaio-link.com.
22
Служби за техническа поддръжка на Sony
По-долу ще откриете конкретните телефони. Подробности и актуализации могат да
се намерят в регистрационната информация, както и на нашия уеб сайт.
Когато се обаждате за съдействие на телефоните на VAIO-Link, продиктувайте серийния номер на вашия
компютър. Серийният номер се намира отдолу, на задния панел или от вътрешната страна на отделението
за батерията на компютъра VAIO.
BG
Номерата се актуализират периодично без уведомление.
Държава
Език
Австрия
Немски език
Телефонен номер
+43 179 56 73 33
Белгия
Нидерландски език
+32 2 7173218
Френски език
+32 2 7173219
България
Български език
+359 700 1 8246
Германия
Немски език
+49 180 577 67 76
Гърция
Гръцки език
800 4412 1496
Дания
Датски език
+45 70 112105
Ирландия
Английски език
+353 1 407 3040
Испания
Испански език
+34 914 534 087
Италия
Италиански език
848 801 541
Казахстан
Руски език
+7 7272 714480
Кипър
Английски език
800 91150
Люксембург
Френски език
+352 342 08 08 538
Нидерландия
Нидерландски език
+31 20 346 93 03
Обединеното кралство
Английски език
+44 870 240 24 08
Полша
Полски език
0 801 382 462
Португалия
Португалски език
808 201 174
Румъния
Румънски език
+40 213 138 872
Русия
Руски език
8 800 700 0939
Словакия
Словашки език
+421 552 302 801
Турция
Турски език
444 82 46
Украйна
Руски език
+380 443 908 246
Унгария
Унгарски език
+36 1 777 91 51
Финландия
Финландски език
+358 969 379 450
Франция
Френски език
+33 1 55 69 51 28
Чешка република
Чешки език
+420 2 4601 9146
Швейцария
Немски език
+41 44 800 93 00
Френски език
+41 44 800 97 00
Шведски език
+46 858 769 220
Швеция
За информация за контакт с други държави посетете www.vaio-link.com.
23
Услуги за ремонт на хардуер на VAIO
Ако ви е необходима допълнителна информация за това как се предоставя тази
услуга, отидете на уеб сайта на VAIO-Link (http://www.vaio-link.com). Въпреки че
по-голямата част от проблемите се разрешават по интернет или по телефона,
понякога решаването на даден проблем може да изисква намеса или ремонт.
Бихме искали да ви обърнем внимание на следните важни забележки, преди да
взелем вашия компютър VAIO:
24
❑
Тъй като вие носите отговорност за архивирането на вашите данни, от
изключително значение е да архивирате всички файлове от твърдия диск, тъй
като Sony не може да гарантира цялостта на програми или данни на компютъра
по време на ремонтния процес.
❑
Не включвайте никакви принадлежности при транспортирането на основния
продукт, освен ако не получите специални указания за това.
❑
За извънгаранционен ремонт се заплаща стандартна такса, в случай че решите
да се откажете от ремонта.
❑
Предоставянето на адрес, телефонен номер и лице за контакт в работните
часове е задължително условие за осигуряване на успешна работа на нашия
куриер и административен отдел.
Служби за техническа поддръжка на Sony
Следната таблица показва продуктов код за всеки модел продукт VAIO. Продуктов
код може да се отрие в задната част или отдолу на компютъра.
Име на модела
Продуктов код
VPCW11
PCG-4T1M
PCG-4T2M
PCG-4T1P
VPCW12
PCG-4V1M
PCG-4V2M
PCG-4V1V
PCG-4V2V
VPCX11
PCG-21111M
PCG-21112M
PCG-21111V
PCG-21112V
VPCL11
PCV-A1111M
PCV-A1111V
VGC-JS
PCG-2P1M
VGN-SR
PCG-5T1M
PCG-5T2M
PCG-5T1V
VGN-AW
PCG-8161M
PCG-8161V
VGN-Z
PCG-6121M
PCG-6122M
PCG-6123M
PCG-6124M
PCG-6121V
PCG-6122V
PCG-6123V
PCG-6124V
VGN-TT
PCG-4U1M
PCG-4U2M
PCG-4U1V
PCG-4U2V
VGN-FW
PCG-3J1M
PCG-3J1V
VGN-P
PCG-1R1M
PCG-1R1V
VGN-NW
PCG-7181M
PCG-7182M
PCG-7183M
PCG-7184M
PCG-7185M
PCG-7181V
VPCCW11
PCG-61111M
PCG-61111V
BG
25
Номер на модела и сериен номер:
Търговец и печат:
Дата на покупката:
Име и адрес на клиента:
26
Biztonsági tudnivalók és előírások
Biztonsági tudnivalók és előírások
VAIO számítógéppel kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Figyelmeztetés: A készüléket földelni kell. (Ez alól kivételt képeznek a kéttűs
tápcsatlakozóval felszerelt típusok.)
A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a számítógép
közelében van, és könnyen hozzáférhető.
A főegység, illetve bármely tartozék bármilyen célból történő felnyitása vagy
szétszerelése olyan károkat okozhat, amelyekre nem terjed ki a garancia hatálya.
Áramütés veszélye miatt tilos felnyitni a készüléket. A készülék szervizelését csak
képzett és erre felhatalmazott szakember végezheti.
Ha a készüléket elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés mellett helyezi el,
a kép vagy a hang torzulhat.
Tűz és áramütés veszélye miatt gondoskodni kell arról, hogy se a számítógépet,
se a tartozékokat ne érhesse eső vagy nedvesség.
A modem- vagy telefonvezetékek csatlakoztatását nem szabad villámlással járó
zivatarok idején végezni.
Nedves környezetben kizárólag olyan telefoncsatlakozókat szabad elhelyezni,
amelyek ilyen jellegű (tehát nedves környezetben történő) használatra készültek.
Szigetelés nélküli telefonvezetéket vagy érintkezőt csak akkor szabad megérinteni,
ha a telefonvonalat bontották a hálózati csatolónál.
A telefonvezetékek szerelésekor és átalakításakor elővigyázatosan kell eljárni.
Ne használja a modemet villámlással járó zivatarok idején.
Gázszivárgás észlelésekor ne használja a szivárgás közelében lévő telefont vagy
modemet a hatóságok értesítésére.
Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, és gondoskodjon arról, hogy az érintkezőket
ne érhesse nedvesség (pl. víz, kávé, üdítő).
Azt tanácsoljuk, hogy a számítógépet használat közben ne helyezze közvetlenül az
ölébe. A készülék alja normál működés esetén is felmelegedhet, ami hosszabb idő
után kellemetlen érzést vagy akár égést is okozhat.
HU
A számítógép optikai lemezmeghajtója CLASS 1 LASER PRODUCT besorolású
lézerterméknek minősül, és megfelel a lézertermékekre vonatkozó IEC/EN 60825-1
biztonsági szabványnak.
Vigyázat! – A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által felhatalmazott
szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen javítás biztonsági
kockázatot jelenthet.
Vigyázat! – A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő használata esetén
a készülékből veszélyes sugárzás léphet ki.
A beépített optikai meghajtóval kapcsolatos tudnivalók
Vigyázat! – A készülék felnyitott állapotában Class 3B osztályú látható és nem látható
lézersugárzás léphet fel. Kerülje a közvetlen érintkezést a lézersugárral, és ne nézzen bele.
-
Maximális teljesítmény: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Sugárnyaláb divergenciája: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Impulzus hossza: folyamatos sugárnyaláb
27
DVD±RW/±R DL/RAM meghajtóval felszerelt VGN-Z típusok
Ezek a típusok CLASS 1 LASER PRODUCTS besorolású lézerterméknek minősülnek,
és megfelelnek a lézertermékekre vonatkozó IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/
EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001) biztonsági előírásoknak.
Vigyázat! – A készülék felnyitott állapotában Class 3B osztályú látható és nem látható
lézersugárzás léphet fel. Kerülje a közvetlen érintkezést a lézersugárral, és ne nézzen bele.
Maximális teljesítmény: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Sugárnyaláb divergenciája: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Impulzus hossza: folyamatos sugárnyaláb
Vigyázat! – A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által felhatalmazott
szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen javítás biztonsági
kockázatot jelenthet.
-
Vigyázat! – A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő használata esetén
a készülékből veszélyes sugárzás léphet ki.
A CLASS 1 feliratú címke a hordozható számítógép alján, a típusszám közelében található.
A CLASS 3B figyelmeztető címke a készülék külsején (a billentyűzete alatt) vagy az
akkumulátortartó rekesz belsejében található.
28
Biztonsági tudnivalók és előírások
Hálózati adapterrel működő VAIO hordozható számítógépek és
VAIO asztali számítógépek
A VAIO hordozható számítógépek kizárólag eredeti Sony akkumulátorokkal történő
használatra készültek. Ezért – és a VAIO hordozható számítógép biztonságos használata
érdekében is – kizárólag eredeti Sony akkumulátorral működtesse a készüléket. Ezenkívül
azt ajánljuk, hogy a Sony által a VAIO számítógépekhez szállított eredeti Sony hálózati
adaptert használjon, amely megfelel a minőségbiztosítási követelményeknek.
Ezt a hálózati adaptert csak VAIO számítástechnikai termékekhez szabad használni.
Kérjük, ne használja az adaptert semmilyen más célra. Ha a számítógéphez mellékelt
hálózati adapter tápkábele hárompólusú csatlakozóval van ellátva, azt csak megfelelően
földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
A számítógép táphálózatról történő teljes leválasztásához húzza ki a tápegység kábelét a
hálózati aljzatból. A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a
számítógép közelében van, és könnyen hozzáférhető.
Az i.LINK-, a PC-kártya, a monitor- és a DVI-csatlakozókat nem szabályozott tápellátással
szállítjuk (amennyiben ezek a csomag részét képezik).
A számítógép használata közben az akkumulátor mindig legyen behelyezve.
A számítógép károsodásának vagy kigyulladásának elkerülése érdekében szállítás előtt
helyezze fel az összes mellékelt csatlakozófedelet és nyílásborítást a megfelelő helyre,
továbbá rögzítse az akkumulátort a tartórekeszben.
Ha az USA-ba vagy az USA-n belül utazik, vegye figyelembe, hogy az USA közlekedési
minisztériuma (U.S. Department of Transportation, DOT) nemrégiben rendelkezéseket
hozott a lítium-fém és a lítium-ion akkumulátorok utazás közbeni szállítására vonatkozóan.
Részletes információkat a következő webhelyen talál:
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
HU
Csak VAIO asztali számítógépekre vonatkozó tudnivalók
A VAIO asztali számítógépeket csak zárt térben szabad használni.
Néhány típushoz többféle tápkábelt is mellékelünk, különböző országokban történő
használatra. Mindig az adott országban lévő hálózati aljzatoknak megfelelő tápkábelt
használja.
A VAIO asztali számítógép táphálózatról történő teljes leválasztásához húzza ki a tápegység
kábelét a hálózati aljzatból.
A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a számítógép közelében
van, és könnyen hozzáférhető.
Jogi előírásokkal kapcsolatos információk
A Sony cég kijelenti, hogy ez a termék – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e vezeték nélküli
tartozékokat, pl. vezeték nélküli billentyűzetet és/vagy vezeték nélküli egeret és/vagy vezeték
nélküli vevőegységet – megfelel a következő európai irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb lényegi rendelkezéseinek: 1999/5/EK.
Az R&TTE irányelvre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő
webhelyről lehet letölteni: http://www.compliance.sony.de/
A termék megfelel az EN 55022 Class B és az EN 55024 szabványnak a következő
felhasználási területeken: lakóövezeti, kereskedelmi és könnyűipari terület.
A terméket bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel azon előírásoknak, amelyeket
az EMC irányelv fogalmaz meg a 3 méternél nem hosszabb csatlakozókábelek használatára
vonatkozóan.
29
VAIO asztali számítógépek vezeték nélküli tartozékokkal
Az R&TTE irányelv szerint a vezeték nélküli billentyűzet és a vezeték nélküli egér Class 1
besorolású terméknek minősül.
A memória beépített akkumulátorának/elemének hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
Ez a VAIO termék tartalmaz egy beépített akkumulátort/elemet, amely a készülék belső
memóriáját táplálja. Ezt az akkumulátort/elemet a készülék élettartama során nem kell
cserélni. Ha mégis szükséges az akkumulátor/elem cseréje, lépjen kapcsolatba a
VAIO-Link ügyfélszolgálattal.
Az akkumulátor/elem helytelenül végzett cseréje robbanásveszéllyel járhat.
Az akkumulátort/elemet az élettartama végén megfelelően kell megsemmisíteni.
Bizonyos területeken tilos lehet a veszélyesnek nem minősülő akkumulátorok/elemek
háztartási vagy üzleti hulladékban való elhelyezése.
Kérjük, vegye igénybe a nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.
AA méretű akkumulátorok/elemek hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
A VAIO számítógépek néhány típusához olyan tartozékokat is mellékelünk, amelyek
AA méretű akkumulátorokkal/elemekkel üzemeltethetők.
Az akkumulátorok/elemek behelyezéséről a használati útmutatóban olvashat.
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó akkumulátort/elemet.
Gondoskodjon azonnal a megfelelő hulladékkezelésről.
Helytelen töltés, helytelen behelyezés, más típusú akkumulátorokkal/elemekkel történő
együttes használat vagy tűzbe dobás esetén az akkumulátorok/elemek felrobbanhatnak
vagy szivároghatnak.
Az akkumulátorok/elemek helytelen kezelés esetén tüzet, égési vagy marási sérülést
okozhatnak. Tilos az akkumulátorokat/elemeket felnyitni, 60°C fölé hevíteni, elégetni
vagy tűzbe dobni.
Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által ajánlott azonos vagy egyenértékű
típusokra szabad lecserélni.
Az akkumulátorok/elemek gyermekektől elzárva tartandók.
Az akkumulátorokat/elemeket az élettartamuk végén megfelelően kell megsemmisíteni.
Bizonyos területeken tilos lehet az akkumulátorok/elemek háztartási vagy kereskedelmi
hulladékban való elhelyezése. Kérjük, vegye igénybe a megfelelő nyilvános
hulladékgyűjtő rendszert.
Csak VAIO hordozható számítógépekre vonatkozó tudnivalók:
Lítium-ion akkumulátorok hulladékkezelése
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
30
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó lítium-ion akkumulátort.
Gondoskodjon azonnal a megfelelő hulladékkezelésről.
Az akkumulátor/elem helytelenül végzett cseréje robbanásveszéllyel járhat.
Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által ajánlott azonos vagy egyenértékű
típusokra szabad lecserélni.
A készülékhez tartozó akkumulátor/elem helytelen kezelés esetén tüzet, égési vagy
marási sérülést okozhat. Tilos az akkumulátorokat/elemeket felnyitni, 60°C fölé
hevíteni, elégetni vagy tűzbe dobni.
Gondoskodjon az élettartama végét elért akkumulátor/elem megfelelő
hulladékkezeléséről.
Az akkumulátorok/elemek gyermekektől elzárva tartandók.
Bizonyos területeken tilos lehet a lítium-ion akkumulátorok háztartási vagy
kereskedelmi hulladékban való elhelyezése.
Kérjük, vegye igénybe a megfelelő nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.
Biztonsági tudnivalók és előírások
A használt elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelése (érvényes az Európai Unió országaiban, továbbá
a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)
A terméken vagy a csomagolásán látható ezen szimbólum azt jelenti, hogy a
terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a terméket el
kell juttatni az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával
foglalkozó megfelelő gyűjtőhelyre. Azáltal, hogy eljuttatja a terméket a
megfelelő helyre, segít megelőzni a helytelen hulladékkezelés miatt fellépő
környezet- és egészségkárosító hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása
segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos bővebb tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi
háztartásihulladék-kezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
HU
A használt akkumulátorok és elemek hulladékkezelése (érvényes
az Európai Unió országaiban, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést
alkalmazó európai országokban)
vagy
Ha az akkumulátoron, illetve a csomagoláson ezen két
szimbólum bármelyike látható, az azt jelenti, hogy a
termékkel szállított akkumulátort nem szabad háztartási
hulladékként kezelni.
Bizonyos akkumulátorokon a szimbólum mellett vegyi
jelölés is látható. A higany (Hg), illetve az ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az akkumulátor 0,0005%-nál
több higanyt, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy gondoskodik az ilyen akkumulátorok megfelelő hulladékkezeléséről, segít
megelőzni a helytelen hulladékkezelés miatt fellépő környezet- és egészségkárosító
hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat.
Olyan termék esetén, amelynél biztonsági, működési vagy adatvédelmi okokból
folyamatosan biztosítani kell a készülék belső akkumulátorról történő tápellátását,
a belső akkumulátor cseréjét csak képzett szervizszakember végezheti.
Az ilyen akkumulátor megfelelő hulladékkezelése érdekében a terméket élettartama végén
le kell adni egy olyan gyűjtőhelyen, amely elektromos és elektronikus készülékek
újrahasznosításával foglalkozik.
Minden más akkumulátor esetén olvassa el azt a fejezetet, amely az akkumulátor
biztonságos eltávolításáról szól. Az akkumulátorokat le kell adni egy olyan gyűjtőhelyen,
amely használt akkumulátorok újrahasznosításával foglalkozik.
A termék és az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalókért
forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi háztartásihulladék-kezelő vállalathoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
A termék gyártója: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Az EMC és a termékbiztonság hivatalos képviselete: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. A szervizeléssel kapcsolatos vagy a garanciális
kérdésekre vonatkozóan a külön szerviz- vagy garanciadokumentumban feltüntetett
címeken kaphat tájékoztatást.
31
Modemre vonatkozó előírások
(csak a beépített modemes készülékek esetén)
Beépített modem
A beépített modem adat- és telefax-kommunikációra alkalmas DTMF (Dual Tone Multi
Frequency) jelzésadással (hangfrekvenciás tárcsázással) a PSTN (nyilvános kapcsolt
telefonhálózat) hálózatokban, a következő országokban: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia és Törökország.
32
Vezeték nélküli LAN előírások
Vezeték nélküli LAN előírások
(csak a beépített vezeték nélküli LAN funkciójú készülékek esetén)
Vezeték nélküli LAN – előírások
A vezeték nélküli LAN termék rádióhullámú kommunikációra alkalmas készülék, amely az
IEEE 802.11a/b/g/n szabványokat használja.
HU
Az adott típustól függően a VAIO számítógépekbe épített vezeték nélküli LAN csak a
következő országokban használható: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Izland, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Törökország.
Használati feltételek
Az IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN (helyi hálózati) szabvány használata esetén
az 1–13. csatorna (2,4 GHz … 2,4835 GHz) kültéren és beltérben is használható,
Franciaországban és Olaszországban azonban a következő korlátozások érvényesek:
❑
Franciaország: beltérben minden csatorna korlátozás nélkül használható. Kültéren
csak az 1–6. csatorna engedélyezett.
Ez végpontok közötti kapcsolat esetén azt jelenti, hogy a vezeték nélküli LAN funkció
akkor használható kültéren, ha a végpont egy engedélyezett csatornán (1–6.) hozza
létre a kapcsolatot. Infrastruktúra-üzemmódban a csatlakozás létrehozása előtt
győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont az 1–6. csatornák valamelyikét használja.
❑
Olaszország: a készülék használatára a következő rendeletek és azok kiegészítései
vonatkoznak:
❑
259 sz. (2003. 08. 01.) törvényrendelet, 104. és 105. cikkely.
❑
A 2003. 05. 28. dátumú miniszteri rendelet. Elérhetőség:
Ministero delle comunicazioni
D.G.C.A.
Viale America 201
I-00144 Roma (Olaszország)
Az IEEE 802.11a/n vezeték nélküli LAN (helyi hálózati) szabvány használata esetén
beltérben csak a 36–48. csatorna (5,15 GHz … 5,25 GHz, aktív pásztázás) és az 52–64.
csatorna (5,25 GHz … 5,35 GHz, passzív pásztázás) használható, a 100–140. csatorna
(5,47 GHz … 5,725 GHz, passzív pásztázás) pedig beltérben és kültéren egyaránt
használható.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet felelős
képviselői tilthatják a vezeték nélküli LAN technológia használatát, például repülőgépen,
kórházban, vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná vagy veszélyeztethetné más
készülékek vagy szolgáltatások működését. Ha nem biztos abban, hogy egy adott épületben
vagy környezetben engedélyezett-e a vezeték nélküli LAN technológia használata,
a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a használatára. A vezeték nélküli LAN technológia
használatával kapcsolatban kérje ki orvosa, illetve az Ön által használt gyógyászati
segédeszköz (pl. szívritmus-szabályozó, hallásjavító készülék) gyártójának tanácsát.
A készüléket ne használja közvetlen napsütésben vagy hőforrás közelében. A készülék
belseje túlmelegedhet, ami tüzet idézhet elő, vagy a készülék megrongálódását okozhatja.
33
Interferencia
Ha a készülék zavarja a televízióvételt, amit a készülék be- és kikapcsolásával lehet
ellenőrizni, akkor ezt a következő módon lehet megszüntetni: irányítsa másfelé vagy
helyezze át a vevőantennát, növelje a távolságot a vevő és az adó között, esetleg kérje
a forgalmazó, illetve egy tapasztalt tévé- vagy rádiószerelő segítségét.
Felelősség kizárása
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen rádió- vagy televízió-interferenciáért, valamint a
nem megfelelő csatorna használata miatti bármilyen más nemkívánatos hatásért. Az ilyen
jellegű (nem megfelelő csatornaválasztás miatti) zavarok megszüntetése kizárólag a
felhasználó felelőssége.
34
Vezeték nélküli WAN előírások
Vezeték nélküli WAN előírások
(csak a beépített vezeték nélküli WAN funkciójú készülékek esetén)
A vezeték nélküli WAN (távoli hálózat) funkció a következő országokban használható:
Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország,
Svájc és Svédország.
HU
Adás
UMTS/HSPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Rádióhullám-kibocsátás és fajlagos elnyelési tényező (Specific
Absorption Rate, SAR)
A VAIO számítógépeket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a rádióhullám-kibocsátásra
vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ezek a követelmények olyan tudományos irányelveken
alapulnak, amelyek biztonsági határértékeket állapítanak meg minden emberre
vonatkozóan, kortól és egészségi állapottól függetlenül.
A rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelvek által használt mértékegység a fajlagos
elnyelési tényező (Specific Absorption Rate), vagy másképpen SAR. Az SAR mérését
szabványos módszerekkel végzik, a számítógép legnagyobb adási teljesítményével és az
összes használt frekvenciasávban.
A különböző VAIO számítógéptípusok SAR-értékei némileg eltérhetnek egymástól,
azonban mindegyikük megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatozó irányelveknek.
Használati feltételek
A készülék használata közben az LCD-képernyő és a felhasználó között legalább 15 mm
távolságnak kell lennie.
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja olyan környezetben, ahol az Önre és másokra
veszélyt jelentő zavart okozhat, azaz:
❑
Olyan helyen, ahol ezt törvény tiltja. Tartson be minden erre vonatkozó szabályt és
előírást; vegye figyelembe a figyelmeztető jelzéseket és felhívásokat.
❑
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja robbanásveszélyes helyen. A vezeték
nélküli WAN funkciót ne használja üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyag-tárolók
(tároló és elosztó területek) vagy vegyi üzemek közelében, továbbá olyan helyen,
ahol robbantást végezhetnek.
❑
A vezeték nélküli WAN használata tiltott a következő helyeken: orvosi és életmentő
berendezések közelében (kórház, magánrendelő stb.). Az orvosi berendezések
érzékenyek lehetnek a rádiózavarokra (interferenciára).
❑
A vezeték nélküli WAN használata tilos repülőgépen, akár a földön van, akár a
levegőben.
❑
Ne használja járművezetés közben.
35
Felelősség kizárása
A vezeték nélküli kommunikáció adási és vételi jellemzői miatt előfordulhat adatvesztés
vagy adatkésés. Ezt a rádiójel erősségének változása okozhatja, amelyre hatással van a
terjedési útvonal változása.
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely a vezeték nélküli WAN használata
során fellépő esetleges adatvesztésből, adatsérülésből vagy adatkésésből származik.
36
Bluetooth® használatára vonatkozó előírások
Bluetooth® használatára vonatkozó
előírások
(csak a beépített Bluetooth® funkciójú készülékek esetén)
Vezeték nélküli Bluetooth® technológia – előírások
HU
A más vezeték nélküli Bluetooth®-készülékekkel vezeték nélküli kapcsolat létrehozására
képes beépített Bluetooth® technológia a 2,4 GHz-es frekvenciasávban (2,400–2,4835 GHz)
működik.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet felelős
képviselői tilthatják a vezeték nélküli Bluetooth® technológia használatát, például
repülőgépen, kórházban, vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná vagy
veszélyeztethetné más készülékek vagy szolgáltatások működését.
Ha nem biztos abban, hogy egy adott épületben vagy környezetben engedélyezett-e a
vezeték nélküli Bluetooth® technológia, a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a használatára.
A vezeték nélküli Bluetooth® technológia használatával kapcsolatban kérje ki orvosa,
illetve az Ön által használt gyógyászati segédeszköz (pl. szívritmus-szabályozó, hallásjavító
készülék) gyártójának tanácsát.
37
Garancia
Modell név és gyári szám: ............................... Kereskedő belyegzője
Kereskedő neve: .............................................
A vásárlás napja: .............................................
Vevő neve és címe: .........................................
FONTOS: A készülék minden szervizelése előtt készítsen biztonsági másolatot a
merevlemez(ek) tartalmáról, beleértve a merevlemez(ek)re telepített szoftvereket és
felhasználói adatokat, mivel a Sony esetleg kénytelen törölni az adatait. A Sony nem
tehető felelőssé az adathordozókon vagy a berendezés bármely részén tárolt
programok, adatok vagy más információk sérüléséért vagy elvesztéséért.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony terméket vásárolt. Reméljük, sok örömét leli majd benne.
Ha a készüléke esetleg mégis javításra szorulna, kérjük, tájékozódjon a VAIO-Link honlapon
(http://www.vaio-link.com), a készülék forgalmazójánál, a hivatalos szervizhálózat
(authorized service network, ASN) valamely tagjánál (érvényes az Európai Gazdasági Térség
(EGT) országaiban vagy az ebben a garanciában, illetve a mellékelt tájékoztatókban szereplő
más országokban). A felesleges kényelmetlenségek megelőzése érdekében alaposan
olvassa el a termékre vonatkozó tudnivalókat, mielőtt a garanciális szervizt igénybe venné.
Az Ön garanciája
Ez a garancia vonatkozik az Ön készülékére, a készülékhez mellékelt tájékoztatók szerint,
amennyiben a készüléket a garanciális területen belül vásárolta. Ezzel a garanciával a Sony
a vásárlás dátumától számított legalább EGY ÉVIG szavatolja, hogy a készülék az eredeti
vásárlás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentes. A garancia pontos érvényességi
idejével kapcsolatban lapozza fel az útmutató 42. oldalát, vagy látogasson el a következő
honlapra: http://www.vaio-link.com. A jelen garanciát biztosító és teljesítő Sony vállalat
ebben a garanciában vagy a kapcsolódó tájékoztatókban annak az országnak a neve mellett
található, amelyben a garanciát érvényesíteni szeretné.
Ha a garanciális időtartamon belül megállapítást nyer, hogy az eredeti vásárlás időpontjában
a készülék anyag- vagy gyártási hiba miatt hibás volt, akkor a Sony vagy a garanciális
területen belüli hivatalos szervizképviselet anyag- és munkadíj felszámolása nélkül
megjavítja, vagy (a Sony döntése alapján) az alábbi feltételeknek és kikötéseknek
megfelelően kicseréli a készüléket vagy a hibás alkatrészt. A Sony vagy a hivatalos
szervizképviselet a hibás terméket vagy alkatrészt új vagy felújított termékre vagy
alkatrészre cserélheti. A csere során visszavett minden termék vagy alkatrész a Sony
tulajdonába kerül.
38
Garancia
Feltételek
1
A garanciális szolgáltatásokat csak a garanciális időszakon belül, a hibás készülék és
az eredeti számla vagy vásárlási bizonylat (amely tartalmazza a vásárlás dátumát,
a típusnevet és a viszonteladó nevét) bemutatásával lehet igénybe venni. A Sony és
a hivatalos szervizképviselet megtagadhatja az ingyenes garanciális szolgáltatást,
ha a vásárló ezeket a dokumentumokat nem mutatja be, vagy a dokumentumok nem
teljesek, illetve olvashatatlanná váltak. A garancia érvényét veszti, ha a készüléken
a típusnevet vagy a gyári számot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy
olvashatatlanná tették.
2
A cserélhető adathordozók vagy kiegészítők adatainak elvesztésének/törlésének
megelőzése érdekében kérjük, hogy ezeket távolítsa el a készülékből, mielőtt javításra
átadná.
3
Ez a garancia nem fedezi a készülék Sony céghez vagy a hivatalos szervizképviselethez
való szállításával, illetve onnan való elszállításával kapcsolatos szállítási költségeket
és biztosítást.
4
A garancia nem terjed ki a következőkre:
❑
időszakos karbantartás, továbbá természetes elhasználódás miatti javítás és
alkatrészcsere;
❑
fogyóeszközök (a készülék élettartama során rendszeres cserére szoruló összetevők,
pl. elemek, akkumulátorok). Ezzel a garanciával a Sony a vásárlás dátumától számított
legalább 6 hónapig szavatolja, hogy a készülékben található akkumulátor az eredeti
vásárlás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentes.
❑
a normál személyes vagy háztartási használatnak nem megfelelő használat,
üzemeltetés vagy kezelés miatt keletkezett károk;
❑
a készülék nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása vagy
megváltoztatása, beleértve a következőket:
❑
fizikai, külalaki vagy felületi sérülést okozó művelet, a készülék módosítása vagy
a folyadékkristályos kijelző sérülése;
❑
a Sony telepítésre és használatra vonatkozó előírásainak be nem tartása vagy a
készülék nem rendeltetésszerű használata;
❑
a Sony helyes karbantartásra vonatkozó előírásainak be nem tartása;
❑
az üzembe helyezés vagy használat országában hatályos műszaki és biztonsági
törvények és szabványok figyelmen kívül hagyásával végzett üzembe helyezés
vagy használat;
❑
számítógépes vírusfertőzés, a készülékhez nem mellékelt vagy helytelenül
telepített szoftver használata;
❑
azoknak a rendszereknek az állapota vagy hibái, amelyekkel vagy amelyekben a
készüléket használják, kivéve azokat a Sony termékeket, amelyeket a készülékkel
való használatra terveztek;
❑
a készülék használata a Sony által előírttól eltérő típusú, állapotú és szabványú
tartozékokkal, kiegészítőkkel vagy más termékekkel;
❑
nem a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet által végzett vagy megkísérelt
javítás;
HU
39
❑
40
a Sony előzetes hozzájárulása nélkül végzett beállítás vagy átalakítás, beleértve a
következőket:
❑
a készülék olyan módosítása vagy frissítése, amely meghaladja a használati
útmutatóban leírt műszaki adatokat vagy funkciókat, vagy
❑
a készülék módosítása abból a célból, hogy a készülék teljesítse egy olyan
ország állami vagy helyi műszaki, illetve biztonsági szabványait, amely ország
nem szerepel a termék tervezése és gyártása során előírt rendeltetési helyek
között;
❑
gondatlanság;
❑
baleset, tűz, folyadék, vegyszer, egyéb anyagok, árvíz, rezgés, hőhatás, nem
megfelelő szellőzés, tápfeszültség-ingadozás, túl nagy vagy nem megfelelő
tápfeszültség vagy bemeneti feszültség, sugárzás, elektrosztatikus kisülés,
beleértve a villámlást, más külső erők és hatások.
5
Ez a garancia csak a termék hardverösszetevőire vonatkozik. Nem vonatkozik a
szoftverekre (akár Sony, akár más gyártó terméke), amelyekre végfelhasználói
licencszerződés, külön szavatossági és garanciális feltételek vagy kizárások vannak
érvényben, illetve vonatkoznak.
6
Tájékoztatjuk, hogy a készülékével kapcsolatos kivizsgálási költségeket Önnek kell
fizetnie, ha:
a) a Sony vagy egy hivatalos Sony szerviz által elvégzett vizsgálat azt állapítja meg,
hogy Ön (bármilyen okból) nem jogosult a garanciális javítás igénybe vételére;
b) a készülék megfelelően működik, és a vizsgálat nem talál hardverhibát.
7
Képponthibákra vonatkozó feltételek:
Az ISO 13406-2 szabványnak megfelelő síkképernyős megjelenítőkön a hibás
képpontok megengedett száma legfeljebb az összes képpont 0,0005%-a. A VAIO-Link
honlapon (http://www.vaio-link.com) a Hot News (Friss hírek) | Latest Updates rovatban
van egy „Faulty Pixels Policy” című témakör, ahol tájékozódhat arról, hogy az Ön VAIO
számítógépe esetén mennyi a hibás képpontok megengedett száma.
Garancia
Kizárások és korlátozások
A fent említetteken kívül a Sony semmilyen garanciát nem vállal (közvetlenül, közvetve,
törvényileg vagy más módon) a termék, valamint a hozzá tartozó vagy benne foglalt szoftver
minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára, adott célra való
alkalmazhatóságára vagy egyéb vonatkozására. Ha a hatályos törvények ezeket a
kizárásokat részben vagy egészben nem engedik meg, akkor a Sony a garanciára vonatkozó
kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények által megengedett legnagyobb
mértékig alkalmazza. Minden nem teljesen kizárható garancia (amennyiben a hatályos
törvények megengedik) ennek a garanciának az időtartamára korlátozódik.
HU
A Sony jelen garancia szerinti egyetlen kötelezettsége a hatálya alá eső termékek javítása
vagy cseréje a garancia feltételeinek és kikötéseinek megfelelően. A Sony nem tehető
felelőssé a termékekkel, a szolgáltatásokkal és a jelen garanciával kapcsolatos
veszteségekért vagy károkért, beleértve a következőket: anyagi vagy nem anyagi kár;
a termék vételára; elmaradt haszon, elmaradt bevétel, elveszett adat; a készülék vagy
bármely kapcsolódó termék élvezetének vagy használatának elmaradása; közvetett,
járulékos vagy következményi kár vagy veszteség. Ez érvényes abban az esetben is,
ha a veszteség vagy kár a következőkkel kapcsolatos:
❑
rendszerleállás, üzemszünet, felhasználói időveszteség vagy üzletviteli megszakadás
történt a termék vagy a kapcsolódó termékek hibás működése, működésképtelensége
vagy a Sony által (ill. egy hivatalos szervizképviseletnél) végzett javítás alatti
elérhetetlensége miatt;
❑
a termék vagy a kapcsolódó termékek kimenetének pontatlansága;
❑
szoftverek vagy cserélhető adathordozók sérülése vagy elvesztése; vagy
❑
számítógépes vírusfertőzés vagy egyéb ok.
Ez vonatkozik minden jogi vonatkozású kárra és veszteségre, beleértve a gondatlanságot
és más vétséget, a szerződésszegést, a kifejezett vagy vélelmezett garanciát és a korlátlan
felelősséget (akkor is, ha a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet tudatában volt az
ilyen kár lehetőségének).
Ha a hatályos törvények ezeket a felelősségelhárításokat tiltják vagy korlátozzák, akkor a
Sony a felelősségre vonatkozó kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények által
megengedett legnagyobb mértékig alkalmazza. Például néhány ország tiltja a
gondatlanságból, súlyos gondatlanságból, szándékos félrevezetésből, csalásból vagy
hasonló tevékenységből eredő károkkal kapcsolatos felelősségek kizárását vagy
korlátozását. A Sony jelen garancia szerinti felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja
meg a termék vételárát, de ha a hatályos törvények csak ennél magasabb
felelősségkorlátozást engednek meg, akkor a magasabb korlátozások lépnek érvénybe.
41
Az Ön jogainak sértetlensége
A hatályos állami törvények alapján a fogyasztóknak törvényben előírt jogaik vannak a
fogyasztói termékek vásárlásával kapcsolatban. A jelen garancia nem csökkenti ezeket a
jogokat, továbbá nem csökkenti a nem kizárható és nem korlátozható jogokat, valamint a
termék eladójával szembeni jogokat. Ön saját belátása szerint érvényesítheti ezeket a jogait.
VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Az új VAIO termékekre vonatkozó Sony-garancia időtartama
VAIO hordozható vagy asztali számítógép
42
Ausztria
2 év garancia
Belgium
2 év garancia
Bulgária
2 év garancia (kizárólag a CEM modellváltozat esetén)
Cseh
Köztársaság
2 év garancia
Dánia
2 év garancia
Egyesült
Királyság
Gyárilag telepített Windows 7 Professional
vagy Windows 7 Ultimate rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Finnország
2 év garancia
Franciaország
Gyárilag telepített Windows 7 Professional
vagy Windows 7 Ultimate rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Görögország
2 év garancia
Hollandia
2 év garancia
Írország
Gyárilag telepített Windows 7 Professional
vagy Windows 7 Ultimate rendszerű típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Kazahsztán
2 év garancia
Lengyelország
2 év garancia
Luxemburg
2 év garancia
Magyarország
2 év garancia
Németország
2 év garancia
Olaszország
2 év garancia
Oroszország
2 év garancia
Portugália
2 év garancia
Románia
2 év garancia
Spanyolország
2 év garancia
Svájc
2 év garancia
Svédország
2 év garancia
Szlovákia
2 év garancia
Törökország
2 év garancia (kizárólag a CEU modellváltozat esetén)
Ukrajna
2 év garancia
A Sony támogatási szolgáltatásai
A Sony támogatási szolgáltatásai
VAIO-Link ügyfélszolgálat
A VAIO termék regisztrálása
A regisztráció nagyon fontos számunkra ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást
nyújthassuk Önnek, mivel így feljegyezhetjük számítógépe konfigurációját és minden olyan
megkeresését, amely a garanciális időszak alatt történt. Így lehetővé válik az is, hogy
számítógépének közvetlen hozzáférést biztosítsunk az információkhoz és a
szoftverfrissítésekhez. Röviden szólva, ilyen módon személyre szabott szolgáltatást
nyújthatunk Önnek. VAIO termékét a következő webhelyen regisztrálhatja:
www.vaio.eu/register.
HU
Ehhez működő internetkapcsolatra van szükség.
A VAIO-Link szolgáltatásainak igénybe vétele
❑
http://www.vaio-link.com: A modellspecifikus honlapunkon megtalálja az Ön által
használt VAIO modellre vonatkozó tudnivalókat. Például, ha egy illesztőprogram
frissítését keresi, csak azok az illesztőprogramok jelennek meg, amelyek az Ön VAIO
számítógépéhez készültek. Továbbá technikai ügyfélszolgálatunk a leggyakrabban
feltett kérdések alapján összeállított, könnyen érthető hibaelhárítási útmutatásokat és
az egyes műveletek végrehajtását részletező leírásokat biztosít.
❑
Telefon: Javasoljuk, hogy mielőtt felhívná ügyfélszolgálatunkat, látogassa meg a
www.vaio-link.com honlapot, mivel tudásbázisunkban valószínűleg talál megoldást
problémájára.
A VAIO-Link telefonos szolgáltatása hétfőtől péntekig hívható, a nyitvatartási
idő országonként változó. Az adott ország pontos nyitvatartási idejéről a
www.vaio-link.com honlapon tájékozódhat.
43
A telefonszámokat az alábbi táblázat tartalmazza. A részletek és az esetleges változások
a regisztrációs tájékoztatóban és a honlapunkon találhatók.
A VAIO-Link telefonos ügyfélszolgálatának hívása előtt készítse elő VAIO számítógépe gyári számát. A sorozatszám
(gyári szám) a VAIO számítógép alján, hátulján vagy az akkumulátortartó rekesz belsejében van feltüntetve.
A telefonszámok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ország
Nyelv
Telefonszám
Ausztria
német
+43 179 56 73 33
Belgium
holland
+32 2 7173218
francia
+32 2 7173219
bolgár
+359 700 1 8246
Bulgária
Ciprus
angol
800 91150
Cseh Köztársaság
cseh
+420 2 4601 9146
Dánia
dán
+45 70 112105
Egyesült Királyság
angol
+44 870 240 24 08
Finnország
finn
+358 969 379 450
Franciaország
francia
+33 1 55 69 51 28
Görögország
görög
800 4412 1496
Hollandia
holland
+31 20 346 93 03
Írország
angol
+353 1 407 3040
Kazahsztán
orosz
+7 7272 714480
Lengyelország
lengyel
0 801 382 462
Luxemburg
francia
+352 342 08 08 538
Magyarország
magyar
+36 1 777 91 51
Németország
német
+49 180 577 67 76
Olaszország
olasz
848 801 541
Oroszország
orosz
8 800 700 0939
Portugália
portugál
808 201 174
Románia
román
+40 213 138 872
Spanyolország
spanyol
+34 914 534 087
Svájc
német
+41 44 800 93 00
Svédország
francia
+41 44 800 97 00
svéd
+46 858 769 220
Szlovákia
szlovák
+421 552 302 801
Törökország
török
444 82 46
Ukrajna
orosz
+380 443 908 246
Más országok esetén keresse fel a www.vaio-link.com honlapot.
44
A Sony támogatási szolgáltatásai
VAIO hardverjavítási szolgáltatás
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatás a VAIO-Link honlapján
(http://www.vaio-link.com) található. Habár a problémák jelentős része az interneten
keresztül vagy telefonon megoldható, néha előfordulhat, hogy a probléma szervizben
történő javítást igényel.
HU
A készülék átadása előtt végezze el a következő fontos teendőket:
❑
Mivel az adatok mentéséért Ön a felelős, nagyon fontos, hogy a merevlemez teljes
tartalmáról készítsen biztonsági másolatot, mivel a Sony nem tudja garantálni, hogy
a számítógépen található adatok vagy programok a javítási eljárás folyamán
sértetlenek maradnak.
❑
A számítógép kiegészítői közül kizárólag azon alkatrészeket küldje el, amelyekre
külön utasítást kap.
❑
Ha nem igényli a javítás folytatását, akkor a garanciális időszakon kívül javítási
átalánydíjat számítjuk fel.
❑
A megjavított készüléket visszaszállító futárunk és az adminisztrációs feladatokat végző
személyzet sikeres munkája érdekében meg kell adni egy címet, egy telefonszámot
és a munkaidőben elérhető kapcsolattartó személyt.
45
Az alábbi táblázat az egyes VAIO típusnevekhez tartozó termékkódokat ismerteti.
A termékkód (Product code) a számítógép hátulján vagy alján van feltüntetve.
46
Típusnév
Termékkód
VPCW11
PCG-4T1M
PCG-4T2M
PCG-4T1P
VPCW12
PCG-4V1M
PCG-4V2M
PCG-4V1V
PCG-4V2V
VPCX11
PCG-21111M
PCG-21112M
PCG-21111V
PCG-21112V
VPCL11
PCV-A1111M
PCV-A1111V
VGC-JS
PCG-2P1M
VGN-SR
PCG-5T1M
PCG-5T2M
PCG-5T1V
VGN-AW
PCG-8161M
PCG-8161V
VGN-Z
PCG-6121M
PCG-6122M
PCG-6123M
PCG-6124M
PCG-6121V
PCG-6122V
PCG-6123V
PCG-6124V
VGN-TT
PCG-4U1M
PCG-4U2M
PCG-4U1V
PCG-4U2V
VGN-FW
PCG-3J1M
PCG-3J1V
VGN-P
PCG-1R1M
PCG-1R1V
VGN-NW
PCG-7181M
PCG-7182M
PCG-7183M
PCG-7184M
PCG-7185M
PCG-7181V
VPCCW11
PCG-61111M
PCG-61111V
A Sony támogatási szolgáltatásai
Típusnév és gyári szám:
HU
Forgalmazó neve és bélyegzője:
Vásárlás dátuma:
Vevő neve és címe:
47
Download PDF