Sony | VGN-TT1 | Sony VGN-TT1 Инструкции за експлоатация

N
Ръководство за потребителя
Компютър
С е р и я VG N - T T
n 2 N
Съдържание
Преди употреба................................................................................................................................................................6
Забележка ..................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................8
Документация.............................................................................................................................................................9
Съображения за ергономичност ............................................................................................................................13
Първи стъпки..................................................................................................................................................................15
Местоположение на контроли и портове ..............................................................................................................16
Информация за индикаторите ...............................................................................................................................23
Свързване на източник на електрозахранване ...................................................................................................24
Използване на батерията .......................................................................................................................................25
Безопасно изключване на компютъра ..................................................................................................................32
Използване на VAIO компютъра ..................................................................................................................................33
Използване на клавиатурата .................................................................................................................................34
Използване на тъчпада...........................................................................................................................................36
Използване на бутоните със специални функции ................................................................................................37
Използване на вградената MOTION EYE камера ................................................................................................38
Използване на оптичното дисково устройство ....................................................................................................41
Използване на модула ExpressCard.......................................................................................................................51
Използване на носителя Memory Stick ..................................................................................................................55
Използване на SD Memory Card .............................................................................................................................61
Използване на интернет .........................................................................................................................................65
n 3 N
Използване на безжична LAN (WLAN) ..................................................................................................................66
Използване на функцията Bluetooth ......................................................................................................................74
Използване на периферни устройства ........................................................................................................................80
Използване на слушалките с неутрализиране на шума ......................................................................................81
Свързване на базова станция ................................................................................................................................87
Свързване на външни високоговорители .............................................................................................................95
Свързване на външен дисплей ..............................................................................................................................96
Избор на режими на дисплея ...............................................................................................................................105
Използване на функцията за множество монитори ..........................................................................................106
Свързване на външен микрофон .........................................................................................................................108
Свързване на USB (универсална серийна шина) устройство ...........................................................................109
Свързване на принтер...........................................................................................................................................112
Свързване на i.LINK устройство...........................................................................................................................113
Свързване на мрежа (LAN) ...................................................................................................................................115
Персонализиране на компютъра VAIO ......................................................................................................................117
Задаване на парола...............................................................................................................................................118
Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък .................................................................................130
Използване на Trusted Platform Module (TPM) ....................................................................................................138
Настройване на компютъра с VAIO Control Center .............................................................................................145
Използване на режимите за пестене на електроенергия .................................................................................146
Управление на захранването с VAIO Power Management..................................................................................151
Защита на твърдия диск .......................................................................................................................................153
Надстройка на компютъра VAIO ................................................................................................................................154
Добавяне и махане на памет ................................................................................................................................155
n 4 N
Предпазни мерки .........................................................................................................................................................162
Работа с LCD екрана .............................................................................................................................................163
Използване на източника на захранване............................................................................................................164
Работа с компютъра ..............................................................................................................................................165
Използване на вградената MOTION EYE камера ..............................................................................................167
Работа с дискети ...................................................................................................................................................168
Работа с дискове ...................................................................................................................................................169
Използване на батерията .....................................................................................................................................170
Използване на слушалки ......................................................................................................................................171
Използване на носителя Memory Stick ................................................................................................................172
Защита на твърдия диск .......................................................................................................................................173
Актуализиране на компютъра ..............................................................................................................................174
Отстраняване на неизправности................................................................................................................................175
Компютър ...............................................................................................................................................................177
Системна защита ...................................................................................................................................................186
Батерия ...................................................................................................................................................................187
Вградена MOTION EYE камера ............................................................................................................................189
Работа в мрежа......................................................................................................................................................192
Bluetooth технология..............................................................................................................................................196
Оптични дискове....................................................................................................................................................201
Дисплей...................................................................................................................................................................206
Отпечатване...........................................................................................................................................................210
Микрофон ...............................................................................................................................................................211
Мишка .....................................................................................................................................................................212
n 5 N
Високоговорители..................................................................................................................................................213
Тъчпад.....................................................................................................................................................................215
Клавиатура .............................................................................................................................................................216
Дискети ...................................................................................................................................................................217
Аудио/видео ...........................................................................................................................................................218
Memory Stick ...........................................................................................................................................................222
Периферни устройства .........................................................................................................................................224
Базова станция ......................................................................................................................................................225
Опции за поддръжка ...................................................................................................................................................226
Информация за поддръжка на Sony....................................................................................................................227
Електронна поддръжка ........................................................................................................................................228
Търговски марки ..........................................................................................................................................................230
n 6 N
Преди употреба
Преди употреба
Поздравяваме ви за покупката на този компютър Sony VAIO® и ви приветстваме с добре дошли в екранното
Ръководство за потребителя. Sony съчета водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии,
за да предостави съвременна работа с личния компютър.
!
Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават леко от тези на компютъра.
n 7 N
Преди употреба
Забележка
© 2008 Sony Corporation. Всички права запазени.
Това ръководство и описаният в него софтуер не може да се възпроизвеждат, превеждат или намаляват до
каквато и да било форма за четене от машина нито изцяло, нито отчасти, без предварително писмено съгласие.
Sony Corporation не дава гаранции по отношение на това ръководство, софтуера или друга информация,
съдържаща се в тук, и с настоящото категорично се отказва от отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции,
продаваемост или годност за определена цел относно това ръководство, софтуера или друга, съдържаща се
в ръководството информация. При никакви обстоятелства Sony Corporation няма да бъде отговорна за каквито
и да било случайни, закономерни или специални щети въз основа на закононарушение или договор, свързани с това
ръководство, софтуера или друга информация тук, нито произтичащи по друг начин от тях или от използването им.
В ръководството не са обозначени знаците ™ или ®.
Sony Corporation си запазва правото на промени по това ръководство или съдържащата се в него информация по
всяко време без предизвестие. Описаният в ръководството софтуер се регулира от условията на отделно
лицензионно споразумение с потребител.
n 8 N
Преди употреба
ENERGY STAR
Като партньор на ENERGY STAR Sony е установила, че този продукт отговаря на указанията на ENERGY STAR за
енергийна ефективност.
Международната програма за офис оборудване ENERGY STAR е програма за насърчаване на пестенето на енергия
при използването на компютри и офис оборудване. Програмата подпомага разработването и разпространяването
на продукти, чиито функции ефективно намаляват консумацията на електроенергия.
За повече информация за програмата ENERGY STAR посетете следните уеб страници:
❑ http://www.energystar.gov (САЩ)
❑ http://www.eu-energystar.org (Европа)
Този компютър е проектиран в съответствие със стандартите на ENERGY STAR и е доставен със следните
настройки за пестене на електроенергия:
❑ LCD осветлението се изключва автоматично след период на бездействие от около 15 минути.
❑ Компютърът преминава в режим на заспиване (хибернизиране) след период на бездействие от около 30 минути.
За да върнете компютъра обратно в нормален режим на работа, натиснете произволен клавиш.
За повече информация за режимите на пестене на електроенергия вж. Използване на режимите за пестене на
електроенергия (стр. 146).
n 9 N
Преди употреба
Документация
Документацията включва отпечатана информация и ръководства за потребителя за четене от компютъра VAIO.
Печатна документация
❑ Кратко ръководство за потребителя — Описание на процеса от разопаковането до стартирането на VAIO.
❑ Ръководство за отстраняване на неизправности и възстановяване — Съдържа решения на проблеми,
с изключение тези, които срещате по време на нормалната работа.
❑ Разпоредби, Гаранция, EULA и Сервизна поддръжка — Съдържа гаранционни условия на Sony,
безопасност / разпоредби, наредби за модеми, за безжична LAN, безжична WAN, Bluetooth и лицензионно
споразумение с краен потребител за софтуер и информация за услугите по поддръжка на Sony.
n 10 N
Преди употреба
Неотпечатана документация
❑ Ръководство за потребителя (това ръководство) — Обяснения на характеристиките на компютъра.
То включва още информация за софтуерните програми, включени в компютъра, както и информация за
разрешаване на общи проблеми. Ръководство за потребителя се предоставя в PDF формат за лесно
преглеждане и отпечатване.
За да видите това екранно ръководство:
1
Щракнете двукратно върху иконата VAIO User Guide на работния плот.
2
Отворете папката за вашия език.
3
Изберете ръководството, което искате да прочетете.
✍
Можете ръчно да отидете до ръководствата за потребителя, като изберете Компютър > VAIO (C:) (Вашето устройство C) >
Documentation > Documentation и отворите папката за вашия език.
За да отидете на уеб страниците, описани в това ръководство, като щракнете върху съответните URL адреси, започващи
с http://, компютърът трябва да е свързан към интернет.
❑ Спецификации — Онлайн спецификациите описват хардуерните и софтуерните конфигурации на вашия
компютър VAIO.
За да видите онлайн спецификациите:
1
Свържете се към интернет.
2
Отидете на уеб сайта на Sony за онлайн помощ на адрес http://www.vaio-link.com.
✍
Може да имате отделен диск, който включва документацията за включените в комплекта принадлежности.
n 11 N
Преди употреба
Помощ и поддръжка на Windows
Помощ и поддръжка на Windows е изчерпателен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които да ви
помогнат да се научите да използвате компютъра.
Използвайте функцията “Търсене”, “Показалец” или съдържанието, за да видите ресурсите на Помощ за Windows,
включително и тези в интернет.
За да влезете в Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт
и Помощ и поддръжка или отворете
Помощ и поддръжка на Windows, като натиснете и задържите клавиша Microsoft Windows и натиснете клавиша F1.
n 12 N
Преди употреба
Допълнителни източници
❑ Прегледайте помощните файлове на софтуера, който използвате, за подробна информация за функциите
и отстраняването на неизправности.
❑ Отидете на адрес http://www.club-vaio.com, където можете да намерите онлайн уроци за предпочитания от вас
софтуер VAIO.
n 13 N
Преди употреба
Съображения за ергономичност
Вие ще използвате компютъра като преносимо устройство в множество различни среди. При всеки възможен случай
трябва да се опитвате да вземате под внимание следните съображения за ергономичност при използването на
компютъра както като неподвижно, така и като преносимо устройство:
❑ Разположение на компютъра — Поставяйте компютъра право пред вас (1). Дръжте долната част на ръцете си
хоризонтално (2), китките ви трябва да са в неутрално, удобно положение (3), докато използвате клавиатурата,
тъчпада или външна мишка. Горните части на ръцете ви трябва да са разположени естествено до тялото ви.
Често си почивайте по време на работа с компютъра. Прекаленото използване на компютъра може да напрегне
очите, мускулите или сухожилията.
n 14 N
Преди употреба
❑ Мебели и поза — Седнете на стол с удобна облегалка. Регулирайте нивото на стола така, че ходилата ви да
са стъпили хоризонтално на пода. Може да се чувствате по-удобно с поставка за крака. Седнете в отпусната,
изправена поза и избягвайте прегърбване напред или прекалено отпускане назад.
❑ Ъгъл на виждане на дисплея на компютъра — Използвайте функцията за накланяне на дисплея, за да намерите
най-добрата позиция. Можете да намалите напрягането в очите и мускулната умора, като регулирате наклона
на дисплея до подходяща позиция. Също така регулирайте нивото на яркост на дисплея.
❑ Осветление — Изберете място, където върху дисплея не блести и не се отразява светлина от прозорци
и електрически лампи. Използвайте непряко осветление, за да избегнете светли петна по дисплея. Подходящото
осветление ще увеличи Вашето удобство и ефективността на работата.
❑ Разположение на външен дисплей — Когато използвате външен дисплей, поставете го на удобно за гледане
разстояние. Уверете се, че екранът на дисплея е на нивото на очите или малко по-ниско, ако седите пред монитора.
n 15 N
Първи стъпки
Първи стъпки
Този раздел описва как да започнете да използвате своя компютър VAIO.
❑ Местоположение на контроли и портове (стр. 16)
❑ Информация за индикаторите (стр. 23)
❑ Свързване на източник на електрозахранване (стр. 24)
❑ Използване на батерията (стр. 25)
❑ Безопасно изключване на компютъра (стр. 32)
n 16 N
Първи стъпки
Местоположение на контроли и портове
Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници.
!
Външният вид на вашия компютър може да се различава от този, показан в илюстрациите в това ръководство, поради
разлики в спецификациите. Той може да се различава и според държави и области.
n 17 N
Първи стъпки
Отпред
A
B
C
D
E
F
G
Индикатор за Num lock (стр. 23)
Индикатор за Caps lock (стр. 23)
Индикатор за Scroll lock (стр. 23)
Вградена MOTION EYE камера (стр. 38)
Индикатор на вградена MOTION EYE камера (стр. 23)
LCD екран (стр. 163)
Сензор за естествена светлина (стр. 207)
Измерва интензитета на естествената светлина за
автоматично регулиране на LCD яркостта до
оптимално ниво.
H Клавиатура (стр. 34)
I Тъчпад (стр. 36)
J Сензор за пръстови отпечатъци* (стр. 130)
*
Само на избрани модели.
n 18 N
Първи стъпки
A Индикатор за достъпа на медии (стр. 23)
B Слот за Memory Stick*1 (стр. 55)
C Индикатор WIRELESS (стр. 23)
D Индикатор за зареждане (стр. 23)
E Индикатор за твърдо дисково устройство*2/оптично
дисково устройство (стр. 23)
F
G
H
I
J
K
L
M
Вграден микрофон (моно)
*1
Компютърът поддържа и стандартен носител Memory Stick,
и Memory Stick Duo.
*2
Конфигурацията на запаметяващото устройство на вашия
компютър може да включва вградено флаш запаметяващо
устройство в зависимост от модела, който сте закупили.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата
конфигурация.
Слот за SD карта с памет (стр. 61)
Превключвател WIRELESS (стр. 66)
Вградени високоговорители (стерео)
Бутон за изключване на звука (стр. 37)
Бутони за регулиране нивото на звука (стр. 37)
S1 бутон (стр. 37)
Бутон за изваждане на дисковото устройство (стр. 37),
(стр. 41)
n 19 N
Първи стъпки
Отзад
A Конектор за батерия (стр. 25)
n 20 N
Първи стъпки
Отдясно
A
B
C
D
E
F
Оптично дисково устройство (стр. 41)
Отвор за ръчно изваждане (стр. 201)
Индикатор за оптично дисково устройство (стр. 23)
Допълнителен бутон за изваждане на устройство (стр. 41)
Порт за монитор (стр. 97)
Бутон/индикатор за захранване (стр. 23)
n 21 N
Първи стъпки
Отляво
A
B
C
D
E
F
G
DC IN порт (стр. 24)
Порт за мрежа (Ethernet) (стр. 115)
HDMI порт (стр. 97)
Вентилационни отвори
Слот за сигурност
ExpressCard/34 слот (стр. 51)
i.LINK 4-пинов (S400) порт (стр. 113)
H Високоскоростни USB (USB 2.0) портове*1 (стр. 109)
I Жак за микрофон (стр. 108)
J Жак за слушалки*2 (стр. 95), (стр. 81)
*1
Поддържа висока/пълна/ниска скорост.
*2
Жакът за слушалки в тази форма е на модели с доставени
слушалки за неутрализиране на шума. Другите модели са
снабдени с обичайния кръгъл жак. Въпреки, че можете да
свържите слушалки или високоговорители със стерео
мини-букса към жака с тази форма, препоръчително е да
свържите слушалките с неутрализиране на шума, за да
използвате пълните възможности на вградената функция за
неутрализиране на шума.
n 22 N
Първи стъпки
Отдолу
A Вентилационни отвори
B Конектор за базова станция (стр. 88)
C Капак на отделението на блока памет (стр. 155)
n 23 N
Първи стъпки
Информация за индикаторите
Компютърът е оборудван със следните индикатори:
Индикатор
Функции
Захранване 1
Свети в зелено, когато компютърът е включен, мига бавно в оранжево, докато компютърът е в режим
на заспиване, и се изключва, когато компютърът е изключени или в режим на хибернация.
Заряд
Свети, докато батерията се зарежда. Вж. Зареждане на батерията (стр. 28) за повече информация.
Вградена MOTION EYE камера
Свети, когато се използва вградената MOTION EYE камера.
Достъп до медии
Свети, докато се четат или записват данни върху карта с памет. (Не превключвайте компютъра в режим
на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети,
картата с памет не се използва.
Оптично дисково устройство
Свети, докато устройството чете или записва данни. Когато индикаторът не свети, оптичният диск не
се използва.
Твърдо дисково устройство*
Свети, докато устройството чете или записва данни. Не превключвайте компютъра в режим на
заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.
/Оптично дисково устройство
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Натиснете клавиша Num Lk, за да активирате цифровата клавиатура. Натиснете го още веднъж,
за да я деактивирате. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна.
Натиснете клавиша Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете
клавиша Shift, докато индикаторът свети. Натиснете този клавиш още веднъж, за да изключите
индикатора. Когато индикаторът Caps lock се изключи, нормалното въвеждане се възстановява.
Натиснете клавиша Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll
lock е изключен, нормалното превъртане се възстановява. Функциите на клавиша Scr Lk са различни
според програмата, която използвате, и не работят при всички програми.
Свети, когато е включен превключвателят WIRELESS, при условие че е активирана една или повече
опции за безжична мрежа в прозореца VAIO Smart Network.
Конфигурацията на запаметяващото устройство на Вашия компютър може да включва вградено флаш запаметяващо устройство
в зависимост от модела, който сте закупили. Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация.
n 24 N
Първи стъпки
Свързване на източник на електрозахранване
Можете да използвате адаптер за променлив ток или акумулаторна батерия за захранване за компютъра.
Използване на адаптер за променлив ток
✍
Използвайте само оставения с компютъра адаптер за променлив ток.
Използване на адаптер за променлив ток
1
Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3).
2
Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2).
3
Вкарайте кабела, включен към адаптера за променлив ток (3), в порта DC IN (4) на компютъра или на
опционалната базова станция.
✍
За да изключите компютъра напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток.
Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата.
Ако не смятате да използвате компютъра за дълъг период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на
режим на хибернация (стр. 149). Този режим на пестене на електроенергия намалява времето за изключване и възстановяване.
n 25 N
Първи стъпки
Използване на батерията
Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката.
Поставяне на батерията
Поставяне на батерията
1
Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана.
2
Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1).
n 26 N
Първи стъпки
3
Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато издатините (2) от двете страни на
отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията.
4
Завъртете батерията по посока на стрелката и я натиснете надолу в отделението, докато щракне на място.
5
Плъзнете превключвателя LOCK навън, за да закрепите батерията към компютъра.
n 27 N
Първи стъпки
✍
Когато компютърът е включен директно към електрическата мрежа и има поставена батерия, той използва захранване
от мрежата.
!
Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за
сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за този модел. Ако поставите неодобрена
батерия, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.
n 28 N
Първи стъпки
Зареждане на батерията
Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката.
Зареждане на батерията
1
Поставете батерията.
2
Свържете адаптера за променлив ток към компютъра.
Индикаторът за зареждане свети, докато се зарежда батерията. Когато батерията се зареди почти до
максималното ниво на заряд, което сте избрали с функцията за зареждане на батерията, индикаторът за
зареждане изгасва. За избор на желаното максимално ниво на зареждане вж. Използване на функцията за
зареждане на батерията (стр. 30).
Индикатор за статус на
зареждане
Значение
Свети оранжево
Батерията се зарежда.
Мига заедно със зеления индикатор
за захранването
Батерията е на изчерпване. (Нормален режим)
Мига заедно с оранжевия индикатор
за захранването
Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване)
Примигва бързо с оранжева
светлина
Възникнала е грешка с батерията поради
изчерпана или незаключена батерия.
!
Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.
n 29 N
Първи стъпки
✍
Дръжте батерията в компютъра, докато го свържете директно към променливотоково захранване. Батерията продължава
да се зарежда, докато използвате компютъра.
Ако нивото на зареждане на батерията падне под 10%, трябва или да включите адаптера за променлив ток, за да презаредите
батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия.
Вашият компютър е доставен с литиево-йонна батерия и може да се презарежда по всяко време. Зареждането на частично
разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл.
При някои софтуерни приложения или периферни устройства, които се иползват, компютърът не може да се превключи
в режим на хибернация, дори когато нивото на батерията е ниско. За да избегнете загуба на данни при използване на захранване
от батерията, трябва да запазвате често своята информация и да активирате ръчно режим на управление на захранването,
като например режим на заспиване или режим на хибернация.
Ако батерията се изтощи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да
е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате
своята информация.
Когато компютърът е включен директно към електрическата мрежа и има поставена батерия, той използва захранване
от мрежата.
n 30 N
Първи стъпки
Използване на функцията за зареждане на батерията
Можете да изберете метод на зареждане на батерията с Battery Charge Functions: функция за поддържане на
батерията и функция за бързо зареждане. Функцията за поддръжка на батериата удължава живота на багерията,
а функцията за бързо зареждане позволява да зареждате по-бързо батерията.
Използване на функцията за поддръжка на батерията и функция за бързо зареждане
1
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
2
Щракнете върху Power Management и след това Battery Charge Functions.
3
Поставете отметка на Enable Battery Care Function в десния прозорец и щракнете върху Приложи.
4
Поставете отметка на Enable Quick Charge Function в десния прозорец и щракнете върху Приложи.
5
Щракнете върху Advanced.
6
Изберете желаното максимално ниво на зареждане.
7
Щракнете върху OK.
✍
Алтернативно, можете да натиснете бутон S1, за да стартирате VAIO Power Management Viewer и да използвате функциите.
Проверка на нивото на износване на батерията
Следвайте стъпки 1 до 5 в Използване на функцията за поддръжка на батерията и функция за бързо зареждане
по-горе и проверете желаната информация. Ако нивото на износване на батерията е високо, сменете я с нова
оригинална батерия на Sony.
n 31 N
Първи стъпки
Махане на батерията
!
Може да изгубите данни, ако махнете батерията, докато компютърът е включен и не е свързан към адаптер за променлив
ток, или ако я махнете, докато компютърът е в режим на заспиване.
Махане на батерията
1
Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана.
2
Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1).
3
Плъзнете навътре и задръжте фиксатора RELEASE (2), вкарайте върха на пръста си под пластината (3)
и завъртете батерията по посока на стрелката, след което я махнете от компютъра с плъзгане.
n 32 N
Първи стъпки
Безопасно изключване на компютъра
За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу.
Изключване на компютъра
1
Изключете периферните устройства, свързани към компютъра.
2
Щракнете върху Старт, стрелката
3
Отговорете на всички прозорци, които Ви предупреждават да запазите документи или да вземете в предвид
други потребители, и изчакайте, докато компютърът се изключи автоматично.
Индикаторът за захранването се изключва.
до бутона Блокиране и Изключване.
n 33 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на VAIO компютъра
Този раздел описва как да използвате максимално своя компютър VAIO.
❑ Използване на клавиатурата (стр. 34)
❑ Използване на тъчпада (стр. 36)
❑ Използване на бутоните със специални функции (стр. 37)
❑ Използване на вградената MOTION EYE камера (стр. 38)
❑ Използване на оптичното DVD дисково устройство (стр. 41)
❑ Използване на модула ExpressCard (стр. 51)
❑ Използване на носителя Memory Stick (стр. 55)
❑ Използване на SD Memory Card (стр. 61)
❑ Използване на интернет (стр. 65)
❑ Използване на безжична LAN (WLAN) (стр. 66)
❑ Използване на функцията Bluetooth (стр. 74)
n 34 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на клавиатурата
Клавиатурата е подобна на тази на настолен компютър, но има допълнителни клавиши, които изпълняват специфични
за модела задачи.
Уеб страницата на VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) съдържа също и информация във вид на речник, която може
да Ви помогне при използването на клавиатурата.
Комбинации и функции с клавиша Fn
✍
Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система.
Комбинации/свойство
Функции
Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта
Промяна на яркостта на LCD на екрана на компютъра.
За да увеличите силата на светлината, задръжте натиснати Fn+F6 или натиснете
Fn+F6, след което M или ,.
За да намалите силата на светлината, задръжте натиснати Fn+F5 или натиснете
Fn+F5, след което m или <.
Fn +
/T (F7): извеждане на дисплей
Превключване между екрана на компютъра, външен дисплей и едновременно
извеждане на двата.
Fn +
/
(F9/F10): мащаб
Промяна на размера на изгледа на екрана.
За да намалите изгледа на екрана (намаляване на мащаба), натиснете Fn+F9.
За да увеличите изгледа на екрана (увеличаване на мащаба), натиснете Fn+F10.
Вж. помощния файл във VAIO Control Center за повече информация.
n 35 N
Използване на VAIO компютъра
Комбинации/свойство
Fn +
*
(F12): хибернация
Функции
Обезпечава най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази
команда “състоянията на системата и на свързаните към нея периферни устройства се
запазват във вграденото запаметяващо устройство* и системата се изключва”. За да
възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на
захранването, за да я включите.
За повече информация за управлението на захранването вж. Използване на режимите
за пестене на електроенергия (стр. 146).
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
n 36 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на тъчпада
Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате.
Действие
Описание
Поставяне на курсора
Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект.
Щракване
Натиснете левия бутон (3) веднъж.
Двукратно щракване
Натиснете левия бутон два пъти.
Щракване с десен бутон
Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения с това действие се извежда контекстно меню.
Плъзгане
Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон.
Превъртане
Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния
край на тъчпада, за да превъртате хоризонтално (функцията за превъртане е достъпна само при приложения,
които поддържат свойството за превъртане на тъчпада).
✍
Можете да деактивирате/активирате тъчпада, когато към компютъра е свързана мишка. За да смените настройките на
тъчпада, щракнете върху Старт, Всички програми, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse и Pointing Device.
!
Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции,
изискващи използване на курсор, ще можете да използвате само клавиатурата.
n 37 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на бутоните със специални функции
Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции
на компютъра.
Бутон със специална функция Функции
% Бутон за изключване на звука
Включва и изключва звука.
- 2 + Бутони за регулиране нивото
на звука
Намалява (-) и увеличава (+) звука.
S1 бутон
По подразбиране, бутон S1 активира VAIO Power Management Viewer.
✍
Функцията на бутона по подразбиране може да се различава от горните. За да се промени функцията
на бутон S1, натиснете и задръжте бутона или активирайте и навигирайте чрез VAIO Control Center,
за да се изведе прозореца за настройка. Вж. помощния файл във VAIO Control Center за функцията
на бутон S1.
Z Бутон за изваждане на устройство Изваждане на тавата на оптичното дисково устройство.
Ако този бутон не работи, опитайте с допълнителния бутон за изваждане на оптичното дисково
устройство.
n 38 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на вградената MOTION EYE камера
Компютърът е оборудван с вградена MOTION EYE камера.
Вградената MOTION EYE камера добавя видео функция към програмите за незабавни съобщения и за видео
обработка и Ви позволява да заснемате неподвижни изображения и клипове с предварително инсталиран софтуер
за заснемане на изображения.
При включване на компютъра се активира вградената MOTION EYE камера. Възможна е видео конференция
с подходящ софтуер.
Обърнете внимание, че стартирането или излизането от програма за незабавни съобщения или за видео обработка
няма да активира или съответно деактивира вградената MOTION EYE камера.
✍
Вградената MOTION EYE камера не може да бъде споделена от повече от едно софтуерно приложение. Ако камерата се
използва от друго софтуерно приложение, излезте от него, преди да използвате вградената MOTION EYE камера с желаното
приложение.
!
По прозореца за преглед може да се появи шум, например хоризонтални ивици, ако гледате бързо движещ се обект.
Това е нормално и не представлява неизправност.
Не може да работите с вградената MOTION EYE камера с програмата Microsoft Windows Movie Maker.
n 39 N
Използване на VAIO компютъра
Заснемане на неподвижни изображения
Заснемане на неподвижно изображение
1
Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft WebCam Companion 2 и WebCam Companion 2, за да
стартирате WebCam Companion 2.
2
Щракнете върху иконата Capture в основния прозорец.
3
Рамкирайте обекта в търсачката на видео.
4
Щракнете върху бутона Capture под показаното изображение.
Текущото изображение в изгледа на търсачката за видео се заснема и неговата миниатюра се добавя към
изгледа на миниатюри в лявата част на основния прозорец.
✍
При заснемане на изображение в тъмна обстановка щракнете върху иконата WebCam Settings след стъпка 2 и изберете
опцията за компенсиране на слабо осветление в прозореца за свойства.
WebCam Companion 2 предоставя още много функции. Вж. помощния файл в софтуера за повече информация.
n 40 N
Използване на VAIO компютъра
Заснемане на клипове
Заснемане на клипове
1
Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft WebCam Companion 2 и WebCam Companion 2, за да
стартирате WebCam Companion 2.
2
Щракнете върху иконата Record в основния прозорец.
3
Рамкирайте обекта в търсачката на видео.
4
Щракнете върху бутона Record Video под показаното изображение, за да стартирате заснемането на клип.
5
Когато приключите, щракнете отново върху бутона Record Video, за да спрете заснемането на клип.
Първата картина от заснетия клип се добавя като миниатюра в лявата част на основния прозорец.
✍
При заснемане на клип в тъмна обстановка щракнете върху иконата WebCam Settings след стъпка 2 и изберете опцията за
компенсиране на слабо осветление в прозореца за свойства.
WebCam Companion 2 предоставя още много функции. Вж. помощния файл в софтуера за повече информация.
n 41 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на оптичното дисково устройство
Компютърът е оборудван с оптично дисково устройство.
Вкарване на диск
1
Включете компютъра.
2
Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство (1), за да отворите устройството.
Тавата се плъзга навън.
✍
Ако бутонът за изваждане на дисковото устройство не работи, опитайте с допълнителния бутон за изваждане на оптичното
дисково устройство.
Ако електрозахранването на оптичното дисково устройство е забранено от VAIO Power Management, изваждането на
тавата на устройството ще отнеме малко време. Обърнете внимание, че допълнителният бутон за изваждане на дисковото
устройство е забранен, когато към оптичното дисково устройство не се подава захранване.
При възстановяване на системата включете компютъра и натиснете допълнителния бутон за изваждане на дисковото
устройство. Вкарайте диска за възстановяване в оптичното дисково устройство и рестартирайте компютъра, за да започне
процесът по възстановяване.
3
Поставете диск в средата на тавата с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато
щракне на място.
n 42 N
Използване на VAIO компютъра
4
Затворете тавата, като я натиснете внимателно навътре.
!
Не махайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или хибернация).
Това може да доведе до неизправност на компютъра.
✍
Ако планирате да използвате външно оптично дисково устройство, свържете го, преди да стартирате каквато и да било
програма за операции с предварително инсталиран диск.
n 43 N
Използване на VAIO компютъра
Четене и запис на оптични дискове
Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc™ носители в зависимост от закупения модел.
Проверете спецификациите за типа оптично дисково устройство, поставено на вашия модел.
Използвайте таблицата по-долу, за да видите какви видове носители поддържа вашето оптично дисково устройство.
n 44 N
Използване на VAIO компютъра
ВЗ: за възпроизвеждане и за запис
В: за възпроизвеждане, без запис
–: нито за възпроизвеждане, нито за запис
CDROM
Видео Музикален CD
CD
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
Видео BDDVD
ROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
DVD±RW/
±R DL/RAM
В
В
В
В
ВЗ
В
В
–
ВЗ*1 *2 ВЗ
ВЗ*5
ВЗ*6
ВЗ*3 *4
–
Blu-ray Disc
Combo
В
В
В
В
ВЗ
В
В
В
ВЗ*1 *2 ВЗ
ВЗ*5
ВЗ*6
ВЗ*3 *4
В*10
Blu-ray Disc
В
В
В
В
ВЗ
В
В
В
ВЗ*1 *2 ВЗ
В
В
ВЗ*3 *4
ВЗ*7 *10 *11
*1
Поддържа запис на данни върху DVD-R дискове, съвместими с DVD-R за обща версия 2.0/2.1.
*2
Поддържа запис на данни върху DVD-RW дискове, съвместими с DVD-RW версия 1.1/1.2.
*3
DVD±RW/RAM дисковото устройство на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета.
*4
Запис на данни върху едностранни DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM версия 1.0, не се поддържа.
DVD-RAM версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 диск не се поддържа.
*5
Запис на данни върху DVD+R DL (двуслойни) дискове е възможен само върху дискове, поддържащи DVD+R DL (двуслоен) запис.
*6
Запис на данни върху DVD-R DL (двуслойни) дискове е възможен само върху дискове, поддържащи DVD-R DL (двуслоен) запис.
*7
Поддържа се запис на данни върху BD-R версия 1.1 дискове (еднослойни дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет
от 50 ГБ) и BD-RE версия 2.1 дискове (еднослойни дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет от 50 ГБ).
*8
BD-R означава Blu-ray Disc-Recordable във формат Версия 1.1.
*9
BD-RE означава Blu-ray Disc-Rewritable във формат Версия 2.1.
*10
Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE Disc носители във формат Версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета.
*11
Не се поддържа запис върху носител BD-R LTH TYPE.
n 45 N
Използване на VAIO компютъра
!
Този продукт е проектиран за възпроизвеждане на дискове, които отговарят на спецификациите на стандарта Compact Disc
Digital Audio (стандарт за компактдискове). Продуктът DualDisc е двустранен диск със записан DVD слой от едната страна
и слой за цифрово аудио от другата страна. Трябва да знаете, че аудио страната (която не е DVD) на DualDisc не може да
се възпроизвежда на този продукт, тъй като не отговаря на стандарта за компактдискове.
Когато купувате предварително записан или празен диск, който да използвате с компютър VAIO, трябва да прочетете
внимателно бележките върху опаковката на диска, за да проверите дали оптичните дискови устройства на компютъра
поддържат и възпроизвеждане, и запис. Sony НЕ гарантира съвместимостта на VAIO оптични дискови устройства с дискове,
които не отговарят на официалния стандарт за формат “CD”, “DVD” или стандарт “Blu-ray Disc”. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
НЕОТГОВАРЯЩИ НА ТЕЗИ СТАНДАРТИ ДИСКОВЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ФАТАЛНИ ЩЕТИ НА КОМПЮТЪРА VAIO ИЛИ ДА
СЪЗДАДЕ СОФТУЕРНИ КОНФЛИКТИ И БЛОКИРАНЕ НА СИСТЕМАТА.
За запитвания за дисковите формати се свържете с конкретния издател на предварително записания диск или производителя
на записваемия диск.
✍
Запис върху 8 см дискове не се поддържа.
n 46 N
Използване на VAIO компютъра
!
За непрекъснато възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители, трябва да актуализирате AACS кода. Обърнете внимание,
че актуализирането на AACS кода изисква достъп до интернет.
Както и при други устройства за оптични носители, различни обстоятелства може да ограничат съвместимостта или да не
позволят възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. Компютрите VAIO може да не поддържат възпроизвеждане на
филми от пакетирани медийни файлове, записани във формат AVC или VC1 с високи скорости на предаване.
За някои видове съдържание на DVD и BD-ROM Disc носители се изискват регионални настройки. Ако регионалните настройки
на оптичното дисково устройство не отговарят на регионалното кодиране на диска, възпроизвеждането няма да е възможно.
Освен ако външният ви дисплей не е съвместим със стандарта на широколентовата система за защита на цифрово
съдържание (HDCP), вие не можете да възпроизвеждате или преглеждате съдържанието на защитени с авторско право
Blu-ray Disc носители.
Някои видове съдържание може да ограничават изходящия видео сигнал да бъде със стандартно качество или да забраняват
изцяло изходящ аналогов видео сигнал. Силно препоръчваме да бъде приложена съвместима с HDCP цифрова среда за
оптимална съвместимост и качество на гледане.
Не използвайте намиращ се в паметта помощен софтуер, докато възпроизвеждате на оптично дисково устройсто диск или
записвате данни върху диск. Това може да доведе до неизправност с компютъра.
n 47 N
Използване на VAIO компютъра
За запис на данни на диск
❑ Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.),
тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство.
❑ Не удряйте и не клатете компютъра по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство.
❑ Не включвайте или изключвайте адаптора за променлив ток по време на запис на данни върху диск от оптично
дисково устройство.
❑ Не включвайте или изключвайте компютъра по време към или от базова станция по време на запис на данни
върху диск от оптично дисково устройство.
За възпроизвеждането на дискове
За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да спазвате тези препоръки.
❑ Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат
компактдискове, създадени на носител CD-R или CD-RW.
❑ Някои DVD плейъри и компютърни оптични дискови устройства е възможно да не могат да възпроизвеждат
DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM.
❑ Видео възпроизвеждането може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта на обмен.
❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът
възпроизвежда диск.
❑ Върху етикетите на дисковете или опаковките има индикатори с регионални кодове, които обозначават в кой
регион и с какъв тип плейър можете да възпроизведете диска. Освен ако на DVD диска или на опаковката му
не е обозначено “2” (Европа спада към регион “2”) или “all” (това означава, че можете да възпроизвеждате този
DVD диск в повечето региони в света), няма да можете да възпроизведете диска на компютъра.
!
Ако смените регионалния код на DVD диска, докато се изпълнява софтуер WinDVD или WinDVD BD, рестартирайте програмата
или извадете диска от устройството и го вкарайте отново, за да се активира новата настройка.
❑ Не се опитвайте да сменяте настройката на регионалния код на устройството. Всякакви усложнения, причинени
от промяна на настройката на регионалния код на DVD устройството, не се покриват от гаранцията.
n 48 N
Използване на VAIO компютъра
Възпроизвеждане на компактдискове
Възпроизвеждане на компактдиск
1
Вкарайте диска в оптичното дисково устройство.
2
Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и върху желаната програма
за компактдиск, за да възпроизведете компактдиска.
Ако се появи прозорецът Аудио компактдиск, щракнете, за да изберете опция.
Копиране на файлове на компактдискове
Копиране на файлове на диск
1
Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство.
Ако се появи прозорецът Автоматично изпълнение, щракнете върху Записване на файлове на диск
и следвайте инструкциите на екрана, докато се появи папката на празния диск.
2
Отворете папката с файловете, които искате да копирате, и ги плъзнете в папката на празния диск.
3
Затворете папката на диска.
n 49 N
Използване на VAIO компютъра
Възпроизвеждане на DVD дискове
Възпроизвеждане на DVD дискове
1
Затворете всички работещи софтуерни приложения.
2
Вкарайте DVD диска в оптичното дисково устройство.
3
Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и върху желаната програма
за DVD, за да възпроизведете DVD.
За инструкции как се използва софтуера вж. помощния файл за съответната DVD програма.
Копиране на файлове на DVD дискове
Копиране на файлове на диск
1
Свържете адаптера за променлив ток към компютъра.
2
Затворете всички работещи софтуерни приложения.
3
Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство.
4
Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и върху желаната програма
за запис на DVD, за да копирате файлове върху диска.
За инструкции как се използва софтуера вж. помощния файл за съответната програма за записване на DVD.
n 50 N
Използване на VAIO компютъра
Възпроизвеждане на Blu-ray Disc
!
Функцията за възпроизвеждане на Blu-ray диск е налична само при избраните модели. Вижте он лайн спецификации, за да
откриете типа на вашето оптично дисково устройство и след това Четене и запис на оптични дискове (стр. 43), за да
проверите поддържаните дискови носители.
Видео възпроизвеждането може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта на обмен.
Възпроизвеждане на Blu-ray диск
Затворете всички работещи софтуерни приложения.
Поставете Blu-ray диска в оптичното дисково устройство.
Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и върху желаната програма
за Blu-ray диск, за да възпроизведете диска.
За инструкции как се използва софтуера вж. помощния файл за съответната програма.
1
2
3
Копиране на файлове на Blu-ray диск
!
Функцията за запис върху Blu-ray диск е налична само при избраните модели. Вижте он лайн спецификации, за да откриете
типа на вашето оптично дисково устройство и след това Четене и запис на оптични дискове (стр. 43), за да проверите
поддържаните дискови носители.
За да копирате файлове върху Blu-ray диск
Свържете адаптера за променлив ток към компютъра.
Затворете всички работещи софтуерни приложения.
Поставете записваем Blu-ray диск в оптичното дисково устройство.
Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и върху желания софтуер за
запис върху Blu-ray диск, за да копирате файлове върху диска.
За инструкции как се използва софтуера вж. помощния файл във Вашия софтуер за записване на Blu-ray диск.
1
2
3
4
n 51 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на модула ExpressCard
Компютърът е снабден или с Universal ExpressCard слот*, или с ExpressCard/34 слот* за прехвърляне на данни от и на
цифрови фотоапарати, видео камери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства. Първият може да се
използва или за ExpressCard/34 (34 мм ширина) или за ExpressCard/54 (54 мм ширина) модул*, както е показано
по-долу и може да се използва само за ExpressCard/34 модул*.
❑ ExpressCard/34 модул*
❑ ExpressCard/54 модул*
Компютърът е снабден с ExpressCard/34 слот*.
*
В това ръководство той се нарича ExpressCard слот или ExpressCard модул.
n 52 N
Използване на VAIO компютъра
Вкарване на ExpressCard модул
!
Компютърът е оборудван с протектор на слота в ExpressCard камера. Свалете протектора на слота преди да използвате слота.
Внимавайте при вкарване или изкарване на ExpressCard модула от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там
със сила.
✍
Не е необходимо да изключвате компютъра, преди да вкарате или извадите ExpressCard модула.
Вкарване на ExpressCard модул
1
Намерете ExpressCard слота.
2
Натиснете протектора на слота на ExpressCard, така че слота да изскочи навън.
3
Внимателно хванете протектора на слота на ExpressCard и го извадете от слота.
4
Хванете модула ExpressCard така, че стрелката да сочи надолу и към слота.
5
Внимателно плъзнете ExpressCard модула в слота, докато щракне на място.
Не го вкарвайте със сила в слота.
n 53 N
Използване на VAIO компютъра
!
Поставете протектора на слота на ExpressCard, за да блокирате навлизането на частици в слота, когато не се използва
модул ExpressCard. Преди да преместите компютъра, уверетесе че протектора на слота за ExpressCard е поставен.
✍
Ако модула не влиза лесно в слота, махнете го внимателно и проверете дали го вкарвате в правилната посока.
Уверете се, че използвате най-новия драйвер, предоставен от производителя на ExpressCard модула.
n 54 N
Използване на VAIO компютъра
Изваждане на ExpressCard модул
Следвайте стъпките по-долу, за да махнете ExpressCard модула, докато компютърът е включен. Ако не бъде
махнат правилно, системата Ви може да не работи както трябва.
Махане на ExpressCard модул
✍
За премахване на ExpressCard модул при изключен компютър прескочете стъпки от 1 до 4.
1
Щракнете двукратно върху иконата Безопасно премахване на хардуер на лентата на задачите.
2
Изберете хардуера, който искате да изключите.
3
Щракнете върху Стоп.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за да махнете ExpressCard модула.
5
Натиснете ExpressCard модула в посока към компютъра, така че модулът да изскочи навън.
6
Внимателно хванете ExpressCard модула и го извадете от слота.
n 55 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на носителя Memory Stick
Носителят Memory Stick е компактен, преносим и универсален записващ носител с интегрална схема (IC), проектиран
специално за обмен и споделяне на цифрови данни със съвместими продукти, като например цифрови фотоапарати,
мобилни телефони и други устройства. Тъй като е сменяем, той може да се използва като външно устройство за
съхранение на информация.
n 56 N
Използване на VAIO компютъра
Преди използване на носителя Memory Stick
Слотът за Memory Stick на компютъра може да се използва както за стандартни носители, така и за носители с размер
Duo и поддържа формати Memory Stick PRO и Memory Stick PRO-HG Duo с възможности за високоскоростен обмен
и голям капацитет на данни.
✍
Можете да вкарате носител Memory Stick с размер Duo директно в слота за Memory Stick, без да използвате адаптер за
Memory Stick Duo.
!
Преди да използвате носител Memory Stick Micro (M2), вкарайте го в адаптер за M2 със стандартен размер или M2 Duo адаптор.
Ако вкарате носителя директно в слота за Memory Stick без адаптер, може да не можете да го извадите от там.
За най-нова информация за носителя Memory Stick посетете уеб страницата на Memory Stick Web на адрес
http://www.memorystick.com/en/.
!
Компютърът е изпробван и е счетено, че е съвместим, с носители Memory Stick на Sony с капацитет до 16 ГБ, които са
налични от месец май 2008 г. Все пак, не се гарантира съвместимост за всички носители Memory Stick, които отговарят на
същите спецификации като съвместимите носители.
Не се гарантира съвместимост при вкарването на носители Memory Stick с адаптери за множествено конвертиране.
MagicGate е общото име за технологията за защита на авторското право, разработена от Sony. Използвайте носители
Memory Stick с емблемата на MagicGate, за да използвате тази функция.
Освен за лична употреба, използването на каквато и да било аудио или визуална информация, която записвате без
предварително съгласие от страна на съответните носители на авторско право, е в противоречие със законите за
авторското право. Следователно, Memory Stick с подобна защитена от авторското право информация може да се използват
само съобразно закона.
Слотът за Memory Stick на компютъра не поддържа 8-битов паралелен обмен на данни (високоскоростен обмен на данни).
Носителят Memory Stick Micro в адаптер за M2 Duo може да не работи правилно, ако е вкаран допълнително в адаптер за
Memory Stick Duo.
n 57 N
Използване на VAIO компютъра
Поставяне на Memory Stick
За да поставите Memory Stick
1
2
3
Намерете слота за Memory Stick.
Хванете Memory Stick така, че стрелката да сочи надолу и към слота.
Внимателно плъзнете носителя Memory Stick в слота, докато щракне на място.
Носителят Memory Stick се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на
работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър и щракнете двукратно върху иконата на
носителя Memory Stick.
!
Задължително дръжте носителя Memory Stick с насочена в правилната посока стрелка, докато го вкарвате в слота. За да
избегнете увреждане на компютъра или на носителя Memory Stick, не го вкарвайте със сила в слота, ако не влиза лесно.
Не вкарвайте повече от един носител Memory Stick в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както
компютъра, така и носителя.
n 58 N
Използване на VAIO компютъра
Преглед на съдържанието на носителя Memory Stick
1
Щракнете върху Старт и Компютър, за да отворите прозореца Компютър.
2
Щракнете двукратно върху иконата на носителя Memory Stick, за да видите списъка на файловете с данни,
запазени на носителя Memory Stick.
Форматиране на носител Memory Stick
Носителят Memory Stick е форматиран с фабричната настройка по подразбиране и е готов за употреба.
Ако искате да форматирате повторно носителят с компютъра, следвайте тези стъпки.
!
Задължително използвайте устройство, предназначено за форматиране на носителя, което да поддържа носител Memory Stick,
когато форматирате носителя.
Форматирането на носителя Memory Stick изтрива всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него
няма ценна информация.
Не махайте носителя Memory Stick от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност.
1
Внимателно плъзнете носителя Memory Stick в слота, докато щракне на място.
2
Щракнете върху Старт и Компютър, за да отворите прозореца Компютър.
3
Щракнете с десен бутон върху иконата на носителя Memory Stick и изберете Форматиране.
4
Щракнете върху Възстанови настройките по подразбиране.
!
Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят.
Не избирайте NTFS от падащия списък Файлова система, тъй като това може да доведе до неизправност.
✍
Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете Бързо форматиране в Опции на форматиране.
n 59 N
Използване на VAIO компютъра
5
Щракнете върху Старт.
6
Следвайте инструкциите на екрана.
!
Форматирането на носителя Memory Stick може да отнеме известно време в зависимост от носителя.
n 60 N
Използване на VAIO компютъра
Сваляне на Memory Stick
!
Не махайте носителя Memory Stick, докато свети индикаторът за достъп на медии. Ако го направите, може да загубите
информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, затова се уверете, че индикаторът
не свети, преди да извадите носителя Memory Stick.
За да свалите Memory Stick
1
Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен.
2
Натиснете Memory Stick към компютъра и освободете.
Носителят Memory Stick се изважда.
3
Издърпайте носителя Memory Stick от слота.
!
Винаги махайте внимателно носителя Memory Stick, за да не изскочи внезапно.
n 61 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на SD Memory Card
Компютърът е оборудван със слот за SD памет карта. Може да използвате този слот за обмен на данни с цифрови
фотоапарати, видео камери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства.
n 62 N
Използване на VAIO компютъра
Преди използване на носителя SD памет карта
Слотът за SD карта с памет на компютъра поддържа следните карти с памет:
❑ SD карта с памет
❑ SDHC карта с памет
❑ MultiMediaCard (MMC)
За най-нова информация за съвместими карти с памет вж. Информация за поддръжка на Sony (стр. 227), за да
посетите съответната уеб страница за помощ.
!
Компютърът е изпробван и е счетено, че е съвместим, само с основните карти с памет, достъпни на пазара към Май 2008 г.
Все пак, не се гарантира съвместимост за всички карти с памет, които отговарят на същите спецификации като съвместимите
носители.
Винаги вкарвайте подходяща карта с памет в слота за SD карта с памет.
Изпробвани са SD карти с памет с капацитет до 2 ГБ и SDHC карти с памет с капацитет до 32 ГБ и е счетено, че са
съвместими с компютъра.
Слотът за SD карта с памет на компютъра не поддържа функцията за високоскоростен обмен на данни на SD и SDHC
картите с памет.
Не се опитвайте да вкарате различен тип карта с памет или адаптер в слота за SD карта с памет. Несъвместима карта
с памет или адаптер може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра.
Внимавайте, когато вкарвате или махате SD карта с памет от слота за SD карта с памет. Не вкарвайте в слота и не
изкарвайте SD карта с памет от там със сила.
n 63 N
Използване на VAIO компютъра
Поставяне на SD Memory Card
За да поставите SD карта с памет
1
Намерете слота за SD карта с памет.
2
Хванете SD карта с паметтака, че стрелката да сочи надолу и към слота.
3
Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, махнете я внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната
посока.
Не я вкарвайте със сила в слота.
✍
Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, махнете я внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната посока.
n 64 N
Използване на VAIO компютъра
Сваляне на SD Memory Card
!
Не махайте носителя SD картата, докато свети индикаторът за достъп на медии. Ако го направите, може да се увреди
картата или информацията на нея.
За да извадите SD карта с памет
1
Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен.
2
Натиснете SD картата към компютъра и освободете.
SD картата ще се извади.
3
Издърпайте SD картата от слота.
n 65 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на интернет
За да използвате интернет е необходимо да свържеге външен модем, например USB телеэонен модем, xDSL модем,
или кабелен модем, към вашия компютър. За подробни инструкции за настройки на свързването и конфигурация
на модема, вижте ръководството, придружаващо модема.
n 66 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на безжична LAN (WLAN)
Чрез безжичната LAN (WLAN) мрежа на Sony всичките ви цифрови устройства с вградена функция за WLAN ще
комуникират свободно едно с друго по мрежа. WLAN представлява мрежа, в която потребителят може да се
свърже към локална мрежа (LAN) чрез безжична (радио) връзка. Това елиминира нуждата от опъването на кабели
или жици по стени и тавани.
WLAN на Sony поддържа всяка нормална Ethernet връзка, но има и допълнителни ползи, като мобилност и роуминг.
Можете да използвате информация, интернет/интранет и мрежови ресурси дори по време на събрание или докато
се придвижвате от едно място на друго.
Можете да комуникирате без точка на достъп, което означава, че можете да комуникирате с ограничен брой
компютри (специализирана мрежа). Можете да комуникирате и чрез точка на достъп, което ви дава възможност
да създадете пълна инфраструктурна мрежа.
n 67 N
Използване на VAIO компютъра
✍
В някои държави използването на WLAN продукти може да е ограничено от местните разпоредби (напр. ограничен брой
канали). По тази причина, преди да активирате функцията WLAN, прочетете внимателно ръководството за разпоредбите
за безжична LAN.
WLAN използва стандарт IEEE 802.11a*/b/g или проекто-стандарт IEEE 802.11n*, който определя използваната технология.
Стандартът включва методите за шифроване: Wired Equivalent Privacy (WEP), което представлява протокол за сигурност,
Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) и Wi-Fi защитен достъп (WPA). Предложени съвместно от IEEE и Wi-Fi Alliance, WPA2 и WPA
са спецификации на базирани на стандарти, съвместими едно с друго подобрения на сигурността, които увеличават нивото
на защита на данните и контрола на достъпа за съществуващи Wi-Fi мрежи. WPA е проектирано да бъде съвместимо със
спецификацията на IEEE 802.11i. То използва подобреното шифроване на данни TKIP (протокол с временен интегритет на
ключа) в допълнение към удостоверяването на потребители чрез 802.1X и EAP (протокол за разширено удостоверяване).
Шифроването на данни предпазва уязвимата безжична връзка между клиенти и точки на достъп. Освен това има други
типични механизми за сигурност на LAN, които осигуряват поверителност, като: защита с парола, шифроване от край до
край, виртуални частни мрежи и удостоверяване. WPA2, второто поколение WPA, предоставя по-голяма защита на данните
и контрол на достъпа до мрежите и също е проектирано да осигурява всички версии на устройства 802.11, включително 802.11b,
802.11a, 802.11g и проекто-стандарт 802.11n, многолентови и многорежимни. В допълнение, въз основа на ратифицирания
стандарт IEEE 802.11i WPA2 предоставя сигурност на правителствено ниво с прилагането на алгоритъм за шифроване AES
и базирано на 802.1X удостоверяване, съвместими с FIPS 140-2 на Националния институт за стандарти и технологии (NIST)
в САЩ. WPA2 е съвместим с WPA.
* Вж. онлайн спецификациите, за да проверите дали вашият модел поддържа стандарта IEEE 802.11a и/или проекто-стандарта
IEEE 802.11n.
n 68 N
Използване на VAIO компютъра
Стандартът IEEE 802.11b/g е стандарт за безжична LAN, който използва 2,4 ГХц честотна лента. Стандартът IEEE 802.11g
предоставя високоскоростни комуникации, по-бързи от стандарта IEEE 802.11b.
Стандартът IEEE 802.11a е стандарт за безжична LAN, който използва 5 ГХц честотна лента.
Проекто-стандартът IEEE 802.11n е стандарт за безжична LAN, който използва 2,4 или 5 ГХц честотна лента.
Устройствата с безжична LAN, които използват 2,4 ГХц честотна лента не могат да комуникират с тези, които използват 5 ГХц
честотна лента, тъй като честотата е различна.
2,4 ГХц честотна лента, използвана от съвместими с безжична LAN устройства, се използва и от различни други устройства.
Въпреки че на съвместимите с безжична LAN устройства се използват технологии за намаляване на смущенията от други
устройства, използващи същата честотна лента, тези смущения може да причинят намаляване на скоростта на комуникация,
ограничаване на обхвата на комуникация или прекъсване на безжични връзки.
Скоростта на комуникация варира според разстоянието между устройствата, съществуването на препятствия между тях,
конфигурацията на устройствата, условията на радио вълните и използвания софтуер. В допълнение, комуникациите може
да се прекъснат в зависимост от условията на радио вълните.
Комуникационният обхват варира според действителното разстояние между устройствата, съществуването на препятствия
между тях, условията на радио вълните, околната среда, която включва наличието на стени и подобни на стени материали,
и използвания софтуер.
Настоящата скорост на комуникация не може да бъде много бързо изведена на компютъра.
Разполагането на IEEE 802.11b и IEEE 802.11g продукти в една и съща безжична мрежа може да намали скоростта на
комуникация поради радио смущения. Като се вземе това предвид, IEEE 802.11g продуктите са проектирани да намаляват
скоростта на комуникация, за да се осигури комуникация с IEEE 802.11b продукти. Когато скоростта на комуникация не
е достатъчно бърза, тя може да се увеличи чрез промяна на канала за безжична връзка на точката на достъп.
n 69 N
Използване на VAIO компютъра
Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа)
Специализирана е мрежа, при която се създава LAN единствено от самите безжични устройства, без друг централен
контролер или точка на достъп. Всяко устройство комуникира пряко с останалите устройства в мрежата. Можете
лесно да настроите специализирана мрежа в дома.
n 70 N
Използване на VAIO компютъра
Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа)
!
Не можете да изберете 5 ГХц честотна лента, която се използва за стандарт IEEE 802.11a, за специализирани мрежи.
Проекто-стандартът IEEE 802.11n, който използва 2,4 или 5 ГХц честотна лента, не е достъпен за специализирани мрежи.
1
Включете превключвателя WIRELESS.
2
Щракнете върху бутона до или над желаната опция за безжична връзка в прозореца VAIO Smart Network.
Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.
3
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
4
Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет.
5
Щракнете върху Инсталиране на връзка или мрежа отляво.
Появява се прозорецът Инсталиране на връзка или мрежа.
6
Изберете опция, за да зададете настройките на специализираната мрежа, и щракнете върху Напред.
7
Следвайте инструкциите на екрана.
n 71 N
Използване на VAIO компютъра
Комуникация с точка на достъп (инфраструктурна връзка)
Инфраструктурна е мрежа, която разширява съществуваща кабелна локална мрежа до безжични устройства,
като предоставя точка на достъп (не е доставена в комплекта). Точката на достъп свързва безжичната и кабелната
LAN мрежи и играе ролята на централен контролер за безжичната LAN мрежа. Точката на достъп координира
прехвърлянето и получаването от множество безжични устройства в рамките на определен обхват.
Точката на достъп избира канала, който да използва в инфраструктурна мрежа.
!
За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо
точката на достъп.
n 72 N
Използване на VAIO компютъра
Свързване към безжична мрежа
1
Уверете се, че е настроена точка на достъп.
За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
2
Включете превключвателя WIRELESS.
3
Щракнете върху бутона до или над желаната опция за безжична връзка в прозореца VAIO Smart Network.
Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.
4
Щракнете с десния бутон върху
5
Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху Свързване.
✍
или върху
на лентата на задачите и изберете Свържи се към мрежа.
За WPA-PSK или WPA2-PSK удостоверяване трябва да въведете парола. За паролата големите и малките букви имат
значение и тя трябва да е дълга между 8 и 63 символа, или шестнадесесетичен стринг от 64 символа.
n 73 N
Използване на VAIO компютъра
Спиране на комуникация по безжична LAN
Спиране на комуникация по безжична LAN
Щракнете върху бутона до или над иконата WLAN в прозореца VAIO Smart Network.
!
Изключването на функцията за безжична LAN, докато се използват дистанционно документи, файлове или ресурси,
може да доведе до загуба на данни.
n 74 N
Използване на VAIO компютъра
Използване на функцията Bluetooth
Можете да установите безжична комуникация между компютъра и други Bluetooth устройства, като например друг
компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до
10 метра на открито пространство.
Стартиране на Bluetooth комуникации
1
Включете превключвателя WIRELESS.
2
Щракнете върху бутона до или над иконата Bluetooth в прозореца VAIO Smart Network.
Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.
n 75 N
Използване на VAIO компютъра
За използване на функцията Bluetooth
❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия:
❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата;
❑ Разстояние между устройствата;
❑ Използван материал в стените;
❑ Близост до микровълни и безжични телефони;
❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда;
❑ Конфигурация на устройствата;
❑ Тип софтуерно приложение;
❑ Тип операционна система;
❑ Използване на функциите безжична LAN и Bluetooth едновременно на компютъра;
❑ Размер на обменяния файл.
❑ Обърнете внимание, че поради ограниченията на стандарта за Bluetooth, е възможно понякога големи файлове
да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда.
❑ Всички Bluetooth устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите
изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури
на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации.
❑ Видео и аудио устройства не могат да бъдат синхронизирани, ако възпроизвеждате видео клипове на компютъра,
докато аудио сигналите се предават през свързано чрез Bluetooth устройство. Това често се получава при
Bluetooth технологияга и не е неизправност.
n 76 N
Използване на VAIO компютъра
❑ 2,4 ГХц лента, с която работят Bluetooth устройства или устройства с безжична LAN, се използва от различни
уреди. Bluetooth устройствата използват технологията за намаляване на смущенията от други устройства,
които използват същата дължина на вълните. Едновременното използване на функцията Bluetooth и устройства
с безжична комуникация може да причини радио смущения и да доведе до по-слаби скорости и по-малки
разстояния на комуникация от стандартните стойности.
✍
Прочетете ръководството за разпоредби за Bluetooth, преди да използвате тази функция.
❑ Функцията Bluetooth може да не работи с други устройства, в зависимост от производителя или версии на
софтуера, използвани от производителя.
❑ Свързването на няколко Bluetooth устройства към компютъра може да причини претоварване на честотната
лента, което да доведе до по-слаба производителност на устройствата. Това е нормално при Bluetooth
технологияга и не е неизправност.
n 77 N
Използване на VAIO компютъра
Bluetooth сигурност
Технологията за безжична Bluetooth връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое
устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни
Bluetooth устройства до компютъра.
При първата комуникация между две Bluetooth устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола,
необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано
веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп.
✍
Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв.
При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.
n 78 N
Използване на VAIO компютъра
Комуникация с друго Bluetooth устройство
Можете да свържете компютъра към Bluetooth устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA,
слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.
Комуникация с друго Bluetooth устройство
За комуникиране с друго Bluetooth устройство първо трябва да настроите функцията Bluetooth. За настройване
и използване на функцията Bluetooth потърсете информация за Bluetooth в Помощ и поддръжка на Windows.
За да отворите Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт и Помощ и поддръжка.
n 79 N
Използване на VAIO компютъра
Спиране на Bluetooth комуникации
Спиране на Bluetooth комуникации
1
Изключете Bluetooth устройството, което комуникира с компютъра.
2
Щракнете върху бутона до или над иконата Bluetooth в прозореца VAIO Smart Network.
n 80 N
Използване на периферни устройства
Използване на периферни устройства
Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра.
❑ Използване на слушалките с неутрализиране на шума (стр. 81)
❑ Свързване на базова станция (стр. 87)
❑ Свързване на външни високоговорители (стр. 95)
❑ Свързване на външен дисплей (стр. 96)
❑ Избор на режими на дисплея (стр. 105)
❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 106)
❑ Свързване на външен микрофон (стр. 108)
❑ Свързване на USB (универсална серийна шина) устройство (стр. 109)
❑ Свързване на принтер (стр. 112)
❑ Свързване на i.LINK устройство (стр. 113)
❑ Свързване на мрежа (LAN) (стр. 115)
n 81 N
Използване на периферни устройства
Използване на слушалките с неутрализиране на шума
Двойка слушалки с неутрализиране на шума може да бъде доставена с компютъра, в зависимост от закупения модел.
Слушалките с неутрализиране на шума са снабдени с вграден микрофон който прихваща околния шум и извежда
протифовазен звук, за да се намали шума.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите дали вашият модел е снабден със слушалки с неутрализиране на шума.
n 82 N
Използване на периферни устройства
Преди да използвате слушалките с неутрализиране на шума
❑ Можете да използвате функцията за неутрализиране на шума само, когато доставените слушалки с неутрализиране
на шума са свързани към жак за слушалки, който поддържа тази функция.
❑ Функцията за неутрализиране на шума не работи при възпроизвеждане на звук със следните устройства:
❑ Външни високоговорители
❑ Слушалките без функция за неутрализиране на шума
❑ Устройства за възпроизвеждане на звук, свързани към вашия компютър посредством Bluetooth връзка
❑ Функцията за неутрализиране на шума не може да бъде напълно ефективна, когато не сте поставили правилно
слушалките. Уверете се, че сте поставили слушалката плътно в ухото.
Ако мислите, че функцията за неутрализиране на шума има малък ефект, регулирайте позицията на слушалката
на слушалките с неутрализиране на шума или сменете слушалката с двойка с друг размер. Двойка среден
размер слушалки са приложени по подразбиране и те трябва да бъдат допълнителна двойка за всички малки
и големи размери, предоставени със слушалките.
n 83 N
Използване на периферни устройства
❑ Функцията за неутрализиране на шума е предназначена да намали нискочестотния шум в околната среда,
но не и високочестотния. Не е за получаване на 100% безшумна аудио среда.
❑ Когато шумонеутрализиращата функция не работи, изключете доставените слушалки с неутрализиране на
шума напълно и след това ги включете отново.
❑ Задръжте вградения микрофон (1) на слушалките с неутрализиране на шума свободен, за да сте сигурни,
че функцията неутрализиране на шума ще бъде напълно ефективна.
❑ Можете да чуете лек съскащ звук, докато функцията неутрализиране на шума е активирана. Това е само
работен шум, който функцията генерира и не представлява неизправност.
❑ Можете да усетите, че функцията за неутрализиране на шума има малък ефект или се чува околен шум,
дори по-силен, в зависимост от типа на шума или степента на спокойствие във вашата околност. В този случай,
забранете функцията за неутрализиране на шума.
❑ Използването на мобилен телефон може да доведе до радиосмущения на слушалките с неутрализиране на
шума. Когато използвате слушалките, моля дръжте мобилните телефони далеч от слушалките.
❑ Включване или изключване на слушалките с неутрализиране на шума генерира шум. Това е нормално и не
представлява неизправност. Уверете се, че сте извадили слушалките от ушите си преди да ге включите или
изключите.
❑ Използване/забраняване на функция за неутрализиране на шума или използванезабраняване на звук
с управлението на силата на звука в Windows генерира шум. Това води до превключване на веригата за
неутрализиране на шума и не е неизправност.
❑ Уверете се, че използвате доставените слушалки с неутрализиране на шума. Можете да включите слушалките,
доставени с Walkman® към вашия компютър, но функцията за неутрализиране на шума на компютъра няма да
работи добре с тези слушалки.
n 84 N
Използване на периферни устройства
Свързване на слушалките с неутрализиране на шума
За да свържите слушалките с неутрализиране на шума
1
Включете кабела на слушалките в жака за слушалки i.
Появява
се икона в лентата със задачи, за да укаже, че функцията за неутрализиране на шума се
използва и изкача съобщение от иконата.
!
Преди включване на кабела на слушалките към жака, уверете се, че релефната маркировка на буксата сочи нагоре.
✍
Когато
иконата е в лентата със задачите, функцията за неутрализиране на шума е забранена. Щракнете с десен бутон
върху иконата и изберете Enable Noise Canceling Function от менюто.
Ако иконата не е на лентата със задачите, вижте Какво да правя, ако иконата и съобщението не се появяват (стр. 86)
за промяна на настройките.
n 85 N
Използване на периферни устройства
Настройка на ефекта на функцията за неутрализиране на шума
Слушалките с неутрализиране на шума, доставени с компютъра са конфигурирани за постигане на оптимален ефект.
Ако функцията за неутрализиране на шума не е напълно ефективна, можете да регулирате ефекта с плъзгач
Noise Canceling Control в прозорец Noise Canceling Headphones.
За да настроите ефекта на функцията за неутрализиране на шума
1
Щракнете с десен бутон върху
иконата в лентата на задачите и изберете Настройки.
Появява се прозорецът Noise Canceling Headphones.
✍
Ако иконата не е на лентата със задачите, вижте Какво да правя, ако иконата и съобщението не се появяват (стр. 86)
за промяна на настройките.
2
Дръпнете плъзгача Noise Canceling Control към Mic+ или Mic-, за да изберете желаното ниво на неутрализиране
на шум.
✍
Плъзгачът трябва да бъде в центъра на диапазона за получаване на оптимално ниво. Дърпайки плъзгачът до края към Mic+
няма да се получи пълен ефект на функцията за неутрализиране на шума.
3
Щракнете върху Приложи.
4
Потвърдете, че ефекта на неутрализиране на шума е достатъчен и след това щракнете върху OK.
n 86 N
Използване на периферни устройства
Какво да правя, ако иконата и съобщението не се появяват
Когато иконата на функцията за неутрализиране на шума (
/
) не е в лентата със задачите и съобщението
не изкача от иконата, променете настройките на функцията за неутрализиране на шума.
За да се изведе съобщението и иконата
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Хардуер и звук.
3
Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук.
4
В раздела Възпроизвеждане щракнете двукратно върху иконата на високоговорителите или слушалките.
5
Щракнете върху раздела Подобрения.
6
Поставете отметка на Noise Canceling Function и щракнете върху Modify Settings.
✍
Ако е избран Забрани всички подобрения, щракнете, за да премахнете отметката.
7
Щракнете, за да изберете Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray или Display
a message when noise canceling headphones are connected.
8
Щракнете върху OK.
n 87 N
Използване на периферни устройства
Свързване на базова станция
Прикрепването на базова станция ви позволява да свързвате допълнителни периферни устройства към компютъра,
като например принтер и външен дисплей.
Базовата станция не се доставя с компютъра и в достъпна като допълнителна принадлежност.
Местоположение на портовете на базовата станция
A DC IN индикатор
Свети, когато базовата станция е включена.
B
C
D
E
IN USE индикатор (стр. 91)
UNDOCK бутон (стр. 91)
DC IN порт (стр. 88)
Мрежови (Ethernet) порт (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (стр. 115)
F Високоскоростни USB (USB 2.0) портове* (стр. 109)
G DVI-D порт (стр. 97)
H MONITOR порт (стр. 97)
*
Поддържа висока/пълна/ниска скорост.
!
Базовата станция може да се захрани само чрез доставения с компютъра адаптер за променлив ток. Не изключвайте
адаптера за променлив ток от базовата станция от контакта в мрежата, докато използвате станцията. Това може да
доведе до повреда на данните или хардуера.
n 88 N
Използване на периферни устройства
Включване на компютъра към базовата станция
!
Задължително поставете батерията, преди да включите компютъра към базова станция.
Включване на компютъра към базовата станция
!
Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток.
Не премествайте компютъра, докато е включен към базовата станция. Това може да отдели базовата станция и да причини
повреда на двете устройства.
Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към базова станция. Използвайте DVI-D
или MONITOR порт на базовата станция за свързване на външен екран.
1
Изключете всички периферни устройства от компютъра.
2
Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (2), а другия край — в контакт
на електрическата мрежа.
3
Вкарайте кабела, свързан към адаптера за променлив ток (2), в порта DC IN (3) на базовата станция (4).
n 89 N
Използване на периферни устройства
4
Свалете капака на конектора на базова станция от долната страна на компютъра.
!
Може да бъде трудно свалянето на капака на конектора на базова станция, тъй като е затегнат към компютъра.
Не упражнявайте прекомерно налягане при сваляне на капака, за да не се повреди компютъра или капака на конектора
на базова станция.
✍
След като сте свалили капака на конектора на базова станция, запазете го на посоченото място (1) на базовата станция.
n 90 N
Използване на периферни устройства
5
Подравнете задните долни ъгли на компютъра с водачите на базовата станция.
6
Внимателно натиснете компютъра надолу, докато щракне на място.
7
Отворете капака на LCD екрана и включете компютъра.
n 91 N
Използване на периферни устройства
Изключване на компютъра от базовата станция
!
Уверете се, че няма свързани към базовата станция устройства, които се използват в момента, преди да я изключите от
компютъра.
Не изключвайте компютъра от базовата станция, докато свети индикаторът IN USE. Изключването на компютъра, докато
свети индикаторът IN USE, може да доведе до загуба на несъхранени данни или до повреда на компютъра.
Когато батерията е на привършване, изключването на компютъра от базовата станция може да доведе до загуба на
несъхранени данни.
Не изключвайте компютъра от базовата станция по време на възпроизвеждане на видео клипове. Задължително затворете
софтуера за възпроизвеждане на видео клипове преди изключване.
След като завършите стъпките в Изключване на компютъра от базовата станция (стр. 92), задължително изключете
компютъра от базовата станция. Използването на компютъра върху нея може да доведе до нестабилна работа.
n 92 N
Използване на периферни устройства
Изключване на компютъра от базовата станция
1
Натиснете бутона UNDOCK (1) и изчакайте, докато индикаторът IN USE (2) изгасне.
✍
Ако индикаторът IN USE не свети, не е необходимо да натискате бутона UNDOCK.
Натискането на бутона UNDOCK, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия, включва компютъра
в нормален режим, след което се стартира процеса по изключване от станцията.
!
След като превключите компютъра в нормален режим, задължително го изключете от базовата станция. Използването на
компютъра върху нея може да доведе до нестабилна работа.
n 93 N
Използване на периферни устройства
2
Вдигнете компютъра от базовата станция.
3
Поставете капака на конектора за базова станция от долната страна на компютъра.
n 94 N
Използване на периферни устройства
Освен това можете да изключите компютъра от базовата станция по следния начин:
1
Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Откачване.
2
Уверете се, че се появява съобщение и индикаторът IN USE изгасва. След това изключете компютъра от
базовата станция.
3
Поставете капака на конектора за базова станция на долната страна на компютъра.
!
Изключително важно е да поставите капака на конектора за базова станция, след като изключите компютъра от базовата
станция. Ако капакът остане отворен, вътре може да попадне прах и да увреди компютъра.
✍
За да изключите базовата станция напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток.
n 95 N
Използване на периферни устройства
Свързване на външни високоговорители
Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не са доставени в комплекта), например
високоговорители или слушалки, към компютъра.
Свързване на външни високоговорители
1
Включете кабела на високоговорителя (1) (не е доставен в комплекта) към жака за слушалки (2) i.
2
Включете другия край на кабела към външния високоговорител (3).
3
Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите.
✍
Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър.
!
Не поставяйте дискети върху високоговорителите. Тяхното магнитно поле може да повреди данните на дискетите.
Функцията за неутрализиране на шума не работи при възпроизвеждане на звук през външни високоговорители.
n 96 N
Използване на периферни устройства
Свързване на външен дисплей
Можете да свържете външен дисплей (не е доставен в комплекта) към компютъра. Например, можете да използвате
компютъра с компютърен дисплей или проектор.
!
Възпроизвеждането на Blu-ray диск на свързан външен екран, може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта
на обмен. Можете да решите този проблем чрез намаляване на резолюцията на екрана. Следвайте стъпките в Защо на
екрана не се показва видео? (стр. 207) за да промените резолюцията на екрана.
✍
Ако разкачите външния дисплей от опционалната бадова станция, не се променя автоматично LCD резолюцията на вашия
компютър, променете текущите настройки на дисплея. За да промените настройката, вж. Избор на режими на дисплея
(стр. 105).
Включете захранващия кабел на външния дисплей, след като свържете всички останали кабели.
n 97 N
Използване на периферни устройства
Свързване на компютърен дисплей
Можете да свържете компютърен дисплей (монитор) или директно към компютъра, или чрез опционалната базова
станция.
Свързване на компютърен дисплей
!
Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към базова станция. Използвайте MONITOR
порт на базовата станция за свързване на компютърен екран.
1
При нужда включете единия край на захранващия кабел на дисплея (1) към дисплея, а другия — в контакт на
електрическата мрежа.
2
Ако искате да свържете аналогов монитор, включете кабела на дисплея (2) (не е доставен в комплекта) към
порта за монитор (3) a на компютъра или на базовата станция.
n 98 N
Използване на периферни устройства
3
Ако искате да свържете TFT/DVI монитор, използвайте кабел за монитор (2) (не е доставен в комплекта) към
HDMI към DVI-D адаптер (3) (не е доставен в комплекта) и свържете HDMI кабел (4) (не е доставен в комплекта)
към HDMI към DVI-D адаптер (3) и другия край към HDMI порта (5) на компютъра, или включете кабела на
дисплея (2) (не е доставен в комплекта) към DVI-D порта на базовата станция.
4
Ако външния компютърен дисплей е оборудван с HDMI ввходен порт, свържете единия край на HDMI кабела
(не е доставен в комплекта) към HDMI порта на компютъра, а другия край към HDMI входния порт на
компютърния дисплей.
!
Компютърът е съвместим със стандарта HDCP и може да шифрова канала за прехвърляне на цифрови видео сигнали с цел
защита на авторското права, което Ви дава възможност да възпроизвеждате и преглеждате широка гама от защитено
с авторско право висококачествено съдържание. Обърнете внимание, че трябва да свържете съвместим с HDCP монитор
към HDMI порта на компютъра или към DVI-D порта на базовата станция, за да виждате защитено с авторско право
съдържание. Ако към компютъра е свързан несъвместим монитор, няма да можете да възпроизвеждате или виждате
защитено с авторско право съдържание.
✍
DVI-D означава Цифров видео интерфейс — Цифров. Това е вид DVI порт, който поддържа само цифрови видео сигнали
(без аналогови видео сигнали). Той има 24 щифта.
DVI-I (Цифров видео интерфейс — Интегриран) порт поддържа цифрови и аналогови видео сигнали. Той има 29 щифта.
n 99 N
Използване на периферни устройства
Свързване на мултимедиен компютърен дисплей
Можете да свържете мултимедиен компютърен дисплей с вградени високоговорители и микрофон или директно
към компютъра, или чрез опционалната базова станция.
Свързване на мултимедиен компютърен дисплей
!
Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към базова станция. Използвайте MONITOR
порт на базовата станция за свързване на мултимедиен компютърен екран.
1
Включете захранващия кабел на мултимедийния компютърен дисплей (1) към електрически контакт.
2
Включете кабела на дисплея (2) (не е доставен в комплекта) към порта (3) a на компютъра или на базовата
станция.
3
Включете кабела на високоговорителя (4) (не е доставен в комплекта) към жака за слушалки (5) i на компютъра.
4
Включете кабела на микрофона (6) (не е доставен в комплекта) към жака за микрофон (7) m на компютъра.
n 100 N
Използване на периферни устройства
n 101 N
Използване на периферни устройства
Свързване на телевизор
Можете да свържете телевизор към HDMI вход на компютъра.
Свързване на телевизор към компютъра
!
За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук.
За подробни инструкции, вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
1
Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт.
2
Включете единия край на HDMI кабела (2) (не е доставен в комплекта) към HDMI порта (3) на компютъра,
а другия край — към телевизора.
3
Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал.
4
Настройте системата за конфигуриране на телевизора.
n 102 N
Използване на периферни устройства
!
Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да
се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.
✍
Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването.
HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.
n 103 N
Използване на периферни устройства
Освен това, можете да свържите високачествен приемник за домашно кин или друг съраунд звуков декодер
между компютъра и телевизора, като използвате HDMI свързване.
За да свържите висококачествено цифрово устройство за възпроизвеждане на звука между
телевизора и компютъра
!
Преди да свържете устройството към компютъра, уверете се, че HDMI връзката първо е била установена между телевизора
и приемника за домашно кито или съраунд звуковото декодерно устройсто.
За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук.
За подробни инструкции, вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
1
Включете телевизора и настройте неговия входен сигнал към HDMI входа.
2
Включете приемника за домашно кино или съраунд звуковото декодерни устройство и настройте неговия
входен сигнал към HDMI входа.
3
Включете единия край на HDMI кабела (не е доставен в комплекта) към HDMI входния порт на приемника за
домашно кино или съраунд звуково декодерно устройство, а другия край към на компютъра, а другия край — към
HDMI порт на компютъра.
4
Натиснете клавишите Fn+F7 за да промените изхода за дисплея на свързания екран.
✍
Можете да регулирате резолюцията на екрана на свързания дисплей с вашия компютър. Вж. Защо на екрана не се показва
видео? (стр. 207) за подробности в процедурата.
С HDMI свързването, нивото на звука може да бъде регулирано само чрез свързване на устройство за възпроизвеждане на звук.
Компютърът няма управление на изходното ниво на някои свързани устройства.
n 104 N
Използване на периферни устройства
Свързване на проектор
Можете да свържете проектор (напр. LCD проекторът на Sony) или директно към компютъра или чрез опционалната
базова станция.
Свързване на проектор
!
Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към базова станция. Използвайте MONITOR
порт на базовата станция за свързване на проектор.
1
Свържете захранващия кабел (1) на проектора към електрически контакт.
2
Включете кабела на дисплея (2) (не е доставен в комплекта) към порта (3) a на компютъра или на базовата станция.
3
Включете кабела (4) ( не е доставен комплекта) а жака за слушалки (5) i на компютъра.
4
Включете кабела на дисплея и аудио кабела към жака и порта на проектора (6).
n 105 N
Използване на периферни устройства
Избор на режими на дисплея
Можете да изберете кой дисплей да се използва като основен монитор, когато към компютъра е свързан външен
дисплей (настолен монитор и др.).
Ако искате да работите на екрана на компютъра и на външния дисплей едновременно, вж. Използване на
функцията за множество монитори (стр. 106) за повече информация.
Избор на дисплей
1
Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране.
2
Щракнете върху Настройки на дисплей.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да смените настройките.
✍
Може да не можете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор
едновременно в зависимост от вида на външния дисплей или проектор.
Преди да включите компютъра, включете външния дисплей.
n 106 N
Използване на периферни устройства
Използване на функцията за множество монитори
Функцията за множество монитори ви позволява да разпределите части от работния плот между отделни дисплеи.
Например, ако сте свързали външен дисплей към порта за монитор, екранът на компютъра и външният дисплей
могат да функционират като един работен плот.
Можете да местите курсора от единия на другия дисплей. Това ви дава възможност да приплъзвате обекти, като
например прозорец на отворено приложение или лента с инструменти, от единия дисплей на другия.
✍
Възможно е външният дисплей да не поддържа функцията за множество монитори.
Определени софтуерни приложения може да не са съвместими с настройките за множество монитори.
Компютърът не трябва да се превключва в режим на заспиване или на хибернация, докато използвате режима на
множество дисплеи. В противен случай той няма да може да се върне в нормален режим.
Ако зададете различни цветове на всеки дисплей, не разширявайте един прозорец на два дисплея. В противен случай
софтуерът може да не работи правилно.
Задайте по-малко цветове и по-малка разделителна способност за всеки дисплей.
n 107 N
Използване на периферни устройства
Използване на функцията за множество монитори
1
Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране.
2
Щракнете върху Настройки на дисплей.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да смените настройките.
✍
Можете и да смените функцията на бутон S1 за активиране на функция множество монитори с S1 бутон. За да смените
функцията на S1 бутона, натиснете и задръжте бутона, за да се появи прозорецът за смяна на назначение. За повече
информация за S1 бутона вж. Използване на бутоните със специални функции (стр. 37).
Освен това можете да зададете цветовете на дисплея и разделителната способност на всеки дисплей и да персонализирате
функцията множество монитори.
n 108 N
Използване на периферни устройства
Свързване на външен микрофон
Ако трябва да използвате входящо устройство за звук (например за чат по интернет), трябва да включите външен
микрофон (не е доставен в комплекта).
Свързване на външен микрофон
Включете кабела на микрофона (1) към жака за микрофон (2) m.
✍
Уверете се, че микрофонът в проектиран за използване с компютър.
n 109 N
Използване на периферни устройства
Свързване на USB (универсална серийна шина) устройство
За да предпазите компютъра и/или USB устройства от увреждане, спазвайте следните препоръки:
❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте излагането на USB портовете
на удари или сблъсъци.
❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към нето са свързани USB устройства.
Свързване на USB мишка
Свързване на USB мишка
1
Изберете USB порта (1)
, който искате да използвате.
2
Включете кабела на USB мишката (2) в USB порта.
Вече можете да използвате USB мишката (не е доставена в комплекта) (3).
n 110 N
Използване на периферни устройства
Свързване на USB флопидисково устройство
Можете да закупите USB флопидисково устройство и да го свържете към компютъра.
Свързване на USB флопидисково устройство
1
Изберете USB порта (1)
, който искате да използвате.
2
Включете кабела на USB флопидисковото устройство (2) в USB порта.
Вече може да използвате флопидисковото устройство (3).
!
Когато използвате USB флопидисково устройство, не упражнявайте сила върху USB порта. Това може да доведе до
неизправност.
n 111 N
Използване на периферни устройства
Изключване на USB флопидисково устройство
Можете да изключите USB флопидисковото устройство, когато компютърът е включен или когато е изключен.
Изключването на устройството, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване
или на хибернация) може да доведе до неизправност с компютъра.
Изключване на USB флопидисково устройство
✍
За изключване на USB флопидисково устройство при изключен компютър прескочете стъпки от 1 до 5.
1
Затворете всички програми, които използват флопидисковото устройство.
2
Щракнете двукратно върху иконата Безопасно премахване на хардуер на лентата на задачите.
3
Изберете флопидисковото устройство, което искате да изключите.
4
Щракнете върху Стоп.
5
Следвайте инструкциите на екрана, за да махнете флопидисковото устройство.
6
Изключете флопидисковото устройство от компютъра.
n 112 N
Използване на периферни устройства
Свързване на принтер
Можете да свържете съвместим с Windows принтер към компютъра, за да отпечатвате документи.
Свързване на принтер чрез USB порта
Можете да свържете USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, към компютъра.
Свързване на принтер чрез USB порта
1
Свържете захранващия кабел (1) на принтера към електрически контакт.
2
Изберете USB порта (3)
3
Вкарайте единия край на кабела на USB принтера (2) (не е доставен в комплекта) в USB порта, а другия
край — в принтера.
, който искате да използвате.
n 113 N
Използване на периферни устройства
Свързване на i.LINK устройство
Бележки за свързването на i.LINK устройства
❑ Компютърът е снабден с i.LINK порт, който лесно можете да използвате за свързване на i.LINK устройство, като
например цифрова видео камера.
❑ Портът i.LINK на компютъра не подава захранване към външни устройства. Ако външното устройство изисква
външно захранване, уверете се, че те са свързани към източник на захранване.
❑ Портът i.LINK поддържа скорости на обмен до 400 Mbps. Все пак, действителната скорост на обмен зависи от
скоростта на обмен на външното устройство.
❑ Опционалните i.LINK кабели може да не са достъпни във всички държави или региони.
❑ Не се гарантира напълно i.LINK връзка с други съвместими устройства.
❑ i.LINK връзката е възможно да не е осъществима в зависимост от софтуерните приложения, операционната
система и съвместимите с i.LINK устройства, които използвате. За повече информация вж. ръководството,
придружаващо софтуера.
❑ Проверете работните условия и съвместимостта на операционната система на съвместимите с i.LINK периферни
устройства (например, твърд диск или CD-RW устройство), преди да ги свържете към компютъра.
n 114 N
Използване на периферни устройства
Свързване на цифрова видео камера
Свързване на цифрова видео камера
Включете единия край на i.LINK кабела (1) (не е доставен в комплекта) към порта i.LINK (2) на компютъра, а другия
край към порта DV In/Out (3) на цифровата видео камера.
✍
На цифрови видео камери на Sony, портовете, обозначени с DV Out, DV In/Out или i.LINK, са съвместими с i.LINK.
Цифровата видео камера на Sony, показана тук, е примерна. Възможно е Вашата цифрова видео камера да трябва да се
свърже по друг начин.
Нямате достъп до снимките, съхранени на носител Memory Stick, когато използвате i.LINK връзка.
n 115 N
Използване на периферни устройства
Свързване на мрежа (LAN)
Не можете да свържете компютъра към мрежи от тип 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T с кабел за Ethernet
мрежа. Свържете единия край на мрежовия кабел (не е доставен в комплекта) към мрежовия порт (Ethernet) на
компютъра или на опционалната базова станция, а другия край — към мрежата. За по-подробни настройки и за
устройствата, необходими за свързване към мрежа, попитайте своя мрежови администратор.
!
Мрежовия порт (Ethernet) на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към базова станция.
✍
Компютърът може да се свърже към мрежа с настройките по подразбиране.
n 116 N
Използване на периферни устройства
!
Не вкарвайте телефонен кабел в мрежовия (LAN) порт.
Ако мрежовият (LAN) порт е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към
порта може да причини щети, прегряване или пожар.
- Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии)
- Обществена абонатна телефонна линия
- PBX (частна телефонна централа)
Не вкарвайте телефонен кабел в мрежовия (Ethernet) порт.
n 117 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Персонализиране на компютъра VAIO
Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Освен всичко останало
ще научите как се използва и как се персонализира външният вид на софтуера и помощните програми на Sony.
❑ Задаване на парола (стр. 118)
❑ Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 130)
❑ Използване на Trusted Platform Module (TPM) (стр. 138)
❑ Настройване на компютъра с VAIO Control Center (стр. 145)
❑ Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 146)
❑ Управление на захранването с VAIO Power Management (стр. 151)
❑ Защита на твърдия диск (стр. 153)
n 118 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Задаване на парола
Освен паролата за Windows, можете да използвате функциите на BIOS, за да зададете два вида пароли, които да
предпазват компютъра: парола при включване и парола на твърдия диск*1.
След като зададете паролата при включване, ще трябва да я въвеждате, след като се появи емблемата на VAIO, за да
стартирате компютъра. Паролата при включване Ви позволява да предпазите компютъра от неупълномощен достъп.
Паролата на твърдия диск осигурява допълнителна сигурност за съхранените данни на вграденото запаметяващо
устройство*2. Ако зададете паролата на твърдия диск, други потребители няма да имат достъп до данните, без да
знаят паролата, дори ако защитеният с парола вградено запаметяващо устройство бъде махнат от компютъра
и бъде инсталиран на друг.
*1
Паролата на твърдия диск не е валидна за модели с две вградени флаш запаметяващи устройства в RAID конфигурация.
*2
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
n 119 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола при включване
Паролата при включване е предоставена, с цел да предпазите компютъра от неупълномощен достъп.
Има два вида парола при включване: паролата за компютъра и паролата за потребители. Паролата за компютъра
е предоставена, за да могат потребители с администраторски права на компютъра да променят всички опции за
настройки в екрана за настройване на BIOS, както и да стартират компютъра. Паролата за потребителя е предоставена,
за да се позволи на стандартните потребители да сменят някои от опциите за настройване на BIOS, както и да стартират
компютъра. За да зададете парола за потребители, първо трябва да зададете парола за компютъра.
!
След като зададете паролата при включване, няма да можете да стартирате компютъра, без да я въведете. Не забравяйте
паролата. Запишете я и я дръжте на сигурно и недостъпно за други хора място.
Ако забравите паролата при включване и Ви трябва помощ за нулирането й, ще Ви бъде наложена такса за нулиране на
паролата и може да се наложи компютърът да се изпрати до сервиз за нулиране на паролата.
✍
Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола при включване заедно с функцията за
удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък
при включване на компютъра. За повече информация вж. Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 130).
n 120 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола при включване (парола за компютъра)
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set Machine
Password и след това натиснете клавиш Enter.
4
В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter.
Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
5
Изберете Password when Power On в Security и натиснете клавиша Enter.
6
Сменете настройката от Disabled на Enabled.
7
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 121 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола при включване (парола за потребители)
!
Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра.
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter.
4
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set User
Password и след това натиснете клавиш Enter.
5
В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter.
Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
6
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 122 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Промяна/премахване на парола при включване
Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра)
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter.
4
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set Machine
Password и след това натиснете клавиш Enter.
5
В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което
натиснете клавиша Enter.
За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете
клавиша Enter.
6
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 123 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Промяна/махане на парола при включване (парола за потребители)
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Въведете паролата за потребители и натиснете клавиша Enter.
4
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set User
Password и след това натиснете клавиш Enter.
5
В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което
натиснете клавиша Enter.
За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете
клавиша Enter.
6
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 124 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола на твърдия диск
Паролата на твърдия диск осигурява допълнителна сигурност за съхранените данни на вграденото запаметяващо
устройство*. Ако активирате паролата на твърдия диск, това ще увеличи нивото на сигурност.
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Когато добавяте парола на твърдия диск, първо трябва да сте задали главна и потребителска пароли. Главната
парола е предоставена, за да могат потребители с администраторски права да нулират паролата за потребители
в екрана за настройване на BIOS. Паролата за потребители е предоставена за заключване на вграденото
запаметяващо устройство. След като зададете парола за потребители, ще трябва да я въвеждате заедно
с паролата при включване (ако е зададена), след като се появи емблемата на VAIO.
!
Паролата на твърдия диск не е валидна за модели с две вградени флаш запаметяващи устройства в RAID конфигурация.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Не можете да стартирате компютъра с главна парола.
Ако забравите главната парола или има проблем с клавиатурата, което е критично за въвеждането на парола, няма да
е възможно да заобиколите паролите и данните на вграденото запаметяващо устройство ще бъдат недостъпни. Тази парола
НЕ може да бъде НУЛИРАНА. Ще трябва да смените вграденото запаметяващо устройство за своя сметка и ще изгубите
всички данни, съхранени първоначално на вграденото запаметяващо устройство. Задължително запишете главната парола
и я съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място.
✍
Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола за твърдия диск заедно с функцията за
удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък
при включване на компютъра. За повече информация вж. Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 130).
n 125 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола на твърдия диск
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
✍
Ако сте задали парола при включване, въведете я.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Hard Disk
Password и след това натиснете клавиш Enter.
Появява се екранът за въвеждане на Hard Disk Password.
✍
Ако компютърът е снабден с вградено флаш запаметяващо устройство и твърд диск, изберете Hard Disk 1 Password
за вграденото флаш запаметяващо устройство или изберете Hard Disk 2 Password за вградения твърд диск.
4
Изберете Enter Master and User Passwords и натиснете клавиша Enter.
5
Изберете Continue на предупредителния екран и натиснете клавиша Enter.
6
Въведете главната парола, след което натиснете клавиша Enter.
Паролата трябва да е дълга до 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
7
Въведете паролата за потребители два пъти, след което натиснете клавиша Enter.
Паролата трябва да е дълга до 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
8
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
9
Натиснете клавиша Esc, след което клавиша < или ,, за да изберете раздела Exit.
10 Натиснете клавишите M или m, за да изберете Exit Setup и натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 126 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Промяна/премахване на паролата на твърдия диск
Промяна на паролата на твърдия диск
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
✍
Ако сте задали парола при включване, въведете я.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Hard Disk
Password и след това натиснете клавиш Enter.
Появява се екранът за въвеждане на Hard Disk Password.
✍
Ако компютърът е снабден с вградено флаш запаметяващо устройство и твърд диск, изберете Hard Disk 1 Password
за вграденото флаш запаметяващо устройство или изберете Hard Disk 2 Password за вградения твърд диск.
4
Изберете Change Master Password или Change User Password и натиснете клавиша Enter.
5
Въведете текущата парола веднъж, а новата парола — два пъти.
6
Натиснете клавиша Enter.
7
Натиснете клавиша Enter, когато се появи съобщението за успешно действие.
8
Натиснете клавиша Esc, след което клавиша < или ,, за да изберете раздела Exit.
9
Натиснете клавишите M или m, за да изберете Exit Setup и натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 127 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Премахване на парола на твърдия диск
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
✍
Ако сте задали парола при включване, въведете я.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Hard Disk
Password и след това натиснете клавиш Enter.
Появява се екранът за въвеждане на Hard Disk Password.
✍
Ако компютърът е снабден с вградено флаш запаметяващо устройство и твърд диск, изберете Hard Disk 1 Password
за вграденото флаш запаметяващо устройство или изберете Hard Disk 2 Password за вградения твърд диск.
4
Изберете Enter Master and User Passwords и натиснете клавиша Enter.
5
Въведете текущата парола за Enter Current Hard Disk Master Password и натиснете клавиша Enter.
6
Натиснете клавиша Enter, без да въвеждате нищо в останалите полета.
7
Натиснете клавиша Enter, когато се появи съобщението за успешно действие.
8
Натиснете клавиша Esc, след което клавиша < или ,, за да изберете раздела Exit.
9
Натиснете клавишите M или m, за да изберете Exit Setup и натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 128 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Добавяне на парола за Windows
Паролата за Windows е полезна, когато трябва да споделяте един компютър с други хора. Със задаването на
парола за Windows можете да защитите своя потребителски акаунт от неупълномощен достъп.
Ще трябва да въвеждате паролата за Windows, след като изберете своя потребителски акаунт.
!
Не забравяйте паролата. Запишете я и я дръжте на сигурно и недостъпно за други хора място.
✍
Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола за Windows заедно с функцията за
удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък
при включване на компютъра. За повече информация вж. Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 130).
Добавяне на парола за Windows
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти.
3
Щракнете върху Потребителски акаунти.
4
Щракнете върху Създаване на парола за акаунта ви в Промени на вашия потребителски акаунт.
5
В полетата Нова парола и Потвърждение на новата парола въведете паролата за своя акаунт.
6
Щракнете върху Създаване на парола.
✍
Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация за паролата за Windows.
n 129 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Промяна/премахване на паролата за Windows
Промяна на парола за Windows
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти.
3
Щракнете върху Потребителски акаунти.
4
Щракнете върху Промяна на паролата ви.
5
В полето Текуща парола въведете текущата си парола.
6
В полетата Нова парола и Потвърждение на новата парола въведете нова парола.
7
Щракнете върху Смяна на паролата.
Премахване на парола за Windows
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти.
3
Щракнете върху Потребителски акаунти.
4
Щракнете върху Премахване на вашата парола.
5
В полето Текуща парола въведете текущата парола, която искате да премахнете.
6
Щракнете върху Премахване на паролата.
n 130 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък
Компютърът може да е снабден със сензор за пръстови отпечатъци, за да Ви предостави допълнително удобство.
Сензорът на четеца на пръстови отпечатъци е малка хоризонтална лента, намираща се между левия и десния
бутони на тъчпада, и ще се нарича оттук нататък сензор за пръстови отпечатъци.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите дали вашият модел е снабден с сензор за пръстови отпечатъци.
След като регистрирате своите пръстови отпечатъци, функцията за удостоверяване чрез пръстов отпечатък предлага:
❑ Заместител на въвеждането на пароли
❑ Влизане в Windows (стр. 135)
Ако сте регистрирали своите пръстови отпечатъци за своя потребителски акаунт, можете да заместите
въвеждането на парола с удостоверяване чрез пръстов отпечатък, когато влизате в Windows.
❑ Power-on Security функция (стр. 135)
Ако сте задали парола при включване (стр. 119) “и/или парола на твърдия диск*” (стр. 124), можете да заместите
въвеждането на парола при стартиране на компютъра с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.
❑ Password Bank за бърз достъп до уеб страници (стр. 136)
С удостоверяването чрез пръстов отпечатък можете да заместите въвеждането на информация (потребителски
акаунти, пароли и др.), необходима за достъп до защитени с парола уеб страници.
❑ File Safe функция за шифроване/дешифроване на данни (стр. 136)
С функцията File Safe можете да шифровате файлове и папки, за да създадете шифрован архив. За дешифроване
или достъп до шифровани архиви можете да използвате удостоверяването с пръстов отпечатък или да
въведете паролата, която сте задали за шифроване.
❑ Функция за стартиране на приложения за по-бърз достъп до приложения (стр. 136)
След като назначите приложение към пръста си, ще можете да стартирате приложението, като прекарате
пръста си по сензора за пръстови отпечатъци.
*
Паролата на твърдия диск не е валидна за модели с две вградени флаш запаметяващи устройства в RAID конфигурация. Вж. онлайн
спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
n 131 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Предпазни мерки при използване на удостоверяване с пръстов отпечатък
❑ Технологията за удостоверяване с пръстов отпечатък не гарантира пълно удостоверяване на потребителя или
пълна защита на данните и хардуера.
Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването или невъзможността за
използването на сензора за пръстови отпечатъци.
❑ Скоростта на разпознаване на пръстовия отпечатък зависи от работните условия и варира и при отделните хора.
❑ Задължително направете резервно копие на данните, съхранявани на вграденото запаметяващо устройство*,
особено на шифровани архиви, създадени с функцията File Safe, преди да изпратите компютъра за ремонт.
Sony не поема отговорности за загуби или промени по вашите данни, които може да възникнат по време на ремонта.
❑ В случай че се наложи вграденото запаметяващо устройство* да се инициализира, например след ремонт,
шаблоните за пръстови отпечатъци ще бъдат загубени. Ще трябва да ги регистрирате отново.
❑ Поддръжката и управлението на данни относно удостоверяването с пръстов отпечатък се извършва на Ваша
отговорност.
Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.
❑ Преди да изхвърлите компютъра или да го дадете на трето лице, силно препоръчваме да изтриете записаните
данни за пръстови отпечатъци, след като изтриете регистрираните във вграденото запаметяващо устройство*
данни. Вж. Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци (стр. 137) за подробната процедура.
❑ Възможно е да възникне неизправност със сензора за пръстови отпечатъци или той да бъде повреден, ако
надраскате повърхността му с:
❑ твърд или остър предмет
❑ фини предмети, например прекарване на замърсен пръст през сензора за пръстови отпечатъци
❑ Освободете статичното електричество от пръста си като докоснете метален предмет, особено по време на
сухите сезони (напр. зима), преди да сканирате пръстовия си отпечатък. Статичното електричество може да
доведе до неизправност на сензора за пръстови отпечатъци.
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
n 132 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Регистриране на пръстов отпечатък
За да използвате функцията за удостоверяване с пръстов отпечатък, трябва да регистрирате пръстовите си
отпечатъци на компютъра.
✍
Задайте парола за Windows на компютъра преди регистрацията. Вж. Добавяне на парола за Windows (стр. 128) за повече
инструкции.
Регистриране на пръстов отпечатък
!
Чрез функцията Power-on Security за всеки потребител може да се регистрират до 10 пръстови отпечатъка, а максималният
брой пръстови отпечатъци е 21. Можете да изберете и по-късно кой пръстов отпечатък желаете да използвате за
функцията Power-on Security.
1
Щракнете върху Старт, Всички програми, Protector Suite QL и Control Center.
2
Щракнете върху Fingerprints и Initialize.
3
Следвайте инструкциите на екрана.
✍
За повече информация вж. помощния файл.
n 133 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Ако не сте успели да регистрирате пръстов отпечатък, следвайте тези стъпки и опитайте отново.
1
Поставете горната става на пръста си на сензора за пръстови отпечатъци (1).
2
Прекарайте пръста си перпендикулярно през сензора.
n 134 N
Персонализиране на компютъра VAIO
!
Поставете върха на пръста си в центъра на сензора за пръстови отпечатъци.
Сканирайте пръстовия си отпечатък от горната става на пръста до върха му.
Докато прекарвате пръста си трябва да докосвате сензора за пръстови отпечатъци.
Регистрирането на пръстовия отпечатък може да е неуспешно, ако движите пръста си прекалено бързо или прекалено бавно.
Времето за сканиране на пръстовия отпечатък от сензора трябва да е около една секунда.
Възможно е да не можете да регистрирате пръстовите си отпечатъци или те да не бъдат разпознати, ако пръстът ви
е прекалено сух или мокър, набръчкан, наранен, замърсен и т.н.
Ако пръстовият отпечатък не може да бъде разпознат от сензора за пръстови отпечатъци, регистрирайте повече от един
пръстов отпечатък.
Всяко лице може да регистрира до 10 пръстови отпечатъка. Обърнете внимание, че максималният брой пръстови отпечатъци,
които може да бъдат регистрирани за влизане в системата чрез функцията Power-on Security, е 21.
За по-добро разпознаване задължително почистете пръстите си и сензора за пръстови отпечатъци, преди да прекарате
пръста си от там.
n 135 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Влизане в системата
За да използвате функцията за удостоверяване чрез пръстов отпечатък вместо въвеждане на парола за влизане
в системата, трябва да зададете парола при включване, парола на твърдия диск и парола за Windows и да
конфигурирате компютъра за удостоверяване чрез пръстов отпечатък.
За повече информация за паролата при включване, паролата на твърдия диск* и паролата за Windows вж. Задаване
на парола (стр. 118).
*
Паролата на твърдия диск не е валидна за модели с две вградени флаш запаметяващи устройства в RAID конфигурация. Вж. онлайн
спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
За повече информация вж. помощния файл, включен в Protector Suite QL.
Влизане в Windows
Ако сте регистрирали своите пръстови отпечатъци за своя потребителски акаунт, можете да заместите въвеждането
на парола при влизане в Windows с удостоверяване чрез пръстов отпечатък. За да влезете в Windows прекарайте
пръста си, за който има регистриран пръстов отпечатък, през сензора за пръстови отпечатъци, когато се появи
екранът за влизане в Windows.
Функция Power-on Security
Ако сте задали парола при включване (стр. 119) и/или парола на твърдия диск (стр. 124), можете да заместите
въвеждането на парола при стартиране на компютъра с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.
n 136 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на Password Bank
След като регистрирате своята потребителска информация (потребителски акаунти, пароли и др.) за уеб страници
в Password Bank, можете да заместите въвеждането на информация, необходима за достъп до защитени с парола
уеб страници, с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.
За повече информация вж. помощния файл, включен в Protector Suite QL.
!
Възможно е да не можете да използвате функцията Password Bank в зависимост от уеб страницата, в която искате да влезете.
Използване на функцията File Safe
С функцията File Safe можете лесно да създадете шифрован архив, в който да включите файл и/или папка,
за защита срещу неупълномощен достъп. Шифрованият архив може да се дешифрова или отключи за достъп до
включените файлове/папки, като прекарате пръста си през сензора а пръстови отпечатъци или като въведете
резервната парола, която сте задали по време на шифроването.
За повече информация вж. помощния файл, включен в Protector Suite QL.
Използване на функцията за стартиране на приложения
Функцията за стартиране на приложения на компютъра се използва за стартиране на предпочитано от Вас
приложение (изпълним файл), което е назначено към един от пръстите ви, за който има регистриран пръстов
отпечатък. След като назначите приложение към пръста си, можете да стартирате назначеното приложение,
като просто прекарате пръста си през сензора за пръстови отпечатъци.
За повече информация вж. помощния файл, включен в Protector Suite QL.
n 137 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък с TPM
Можете да засилите сигурността на компютъра с функцията за шифроване на данни TPM, като използвате
удостоверяване чрез пръстов отпечатък. За инструкции как се използва TPM вж. Използване на Trusted Platform
Module (TPM) (стр. 138).
За да използвате удостоверяване чрез пръстов отпечатък с TPM, компютърът трябва да е снабден както със
сензор за пръстови отпечатъци, така и с TPM. Вж. онлайн спецификациите, за да проверите дали вашият модел
е снабден с тях.
За повече информация вж. помощния файл, включен в Protector Suite QL.
Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци
Преди да изхвърлите компютъра или да го дадете на трето лице, силно препоръчваме да изтриете записаните
данни за пръстови отпечатъци, след като изтриете регистрираните във вграденото запаметяващо устройство* данни.
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да се изведе раздел Security.
4
Натиснете клавиша m за да изберете Clear Fingerprint Data, и натиснете клавиша Enter.
5
В прозореца за потвърждение изберете Continue и натиснете клавиша Enter.
Регистрираните в сензора данни за пръстови отпечатъци се изтриват автоматично след рестартиране на системата.
n 138 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на Trusted Platform Module (TPM)
Trusted Platform Module (TPM) е вграден в избрани модели и предоставя основни функции на сигурност в компютъра.
С TPM можете да шифровате и дешифровате данни, за да увеличите защитата на компютъра срещу неупълномощен
достъп.
TPM са определени от Trusted Computing Group (TCG) и се натичат още чипове за сигурност.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите дали Вашият модел е снабден с TPM.
n 139 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Предпазни мерки при използване на TPM
❑ Въпреки че компютърът има функциите за сигурност TPM, те не гарантират пълна защита на данните
и хардуера. Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването на тези функции.
❑ След като инсталирате Infineon TPM Professional Package, трябва да зададете няколко TPM пароли на
компютъра. Без тези пароли няма да можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни.
Задължително запишете паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място.
❑ Задължително направете резервни копия на последния архивен файл за спешно възстановяване, файла
с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл
и ги дръжте на безопасно и недостъпно за други хора място, преди да изпратите компютъра за ремонт.
Съхранените данни в TPM, който е вграден в дънната платка, може да бъдат загубени или повредени по време
на ремонта.
❑ Ако по време на ремонта се наложи смяна на дънната платка, TPM също ще бъде сменен. В такъв случай
използвайте резервните копия на архивния файл за спешно възстановяване, файла с маркери за спешно
възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл, за да възстановите
конфигурацията на TPM.
❑ Задължително направете резервно копие на данните, съхранени върху вграденото запаметяващо устройство*,
преди да изпратите компютъра за ремонт. Възможно е вграденото запаметяващо устройство да бъде
инициализиран и върнат след ремонта и в такъв случай няма да можете да възстановите данните на
устройството чрез резервните копия на файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за
възстановяване на паролите и личния секретен файл.
❑ След като завършите помощника за стартиране на TPM, се уверете, че сте настроили операциите за автоматично
архивиране. Ако прозорецът с отметка Run automatic backup now се покаже след настройката, поставете
отметката и актуализирайте резервните файлове. Процесът на възстановяване чрез резервните файлове
може да е неуспешен, ако не настроите операциите за автоматично архивиране.
❑ Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема
отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
n 140 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Важна информация
❑ Не шифровайте файлове, които съдържат кодове, използвани за шифроване, нито папки, съдържащи такива
файлове.
Шифроването на файловете в папки, съдържащи основни потребителски кодове и други, чрез Encrypting File System
(EFS) ще ви попречи да стартирате софтуера на TPM и да дешифровате шифровани данни в следните случаи:
❑ Софтуерът на TPM е инсталиран.
❑ Платформата е инициализирана.
❑ Функцията EFS е активирана в процеса по потребителското инициализиране.
С настройките по подразбиране файловете в папките по-долу не може да се шифроват, тъй като съдържат
системни атрибути.
Не променяйте системните атрибути на файловете в папките по-долу.
!
По подразбиране следните папки са невидими.
❑ Папки, съдържащи основни потребителски кодове и други
C:\<потребителско име>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<потребителско име>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<потребителско име>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<потребителско име>\All Users е пряк път до C:\ProgramData.)
C:\<потребителско име>\<акаунти>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 141 N
Персонализиране на компютъра VAIO
❑ Не шифровайте следните архивни или резервни файлове или файлове с маркери. Няма начин те да бъдат
възстановени, ако ги шифровате невнимателно.
Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от невнимателно шифроване на следните
файлове и папки, съдържащи тези файлове.
❑ Файл за автоматично архивиране
Име на файла по подразбиране: SPSystemBackup.xml
Път по подразбиране: Няма (С щракването върху Browse се извежда прозорецът
<потребителска папка>\Documents\Security Platform.)
❑ Папка за съхранение на данни за автоматично архивиране
Име на папката по подразбиране: SPSystemBackup
Папката е създадена като подпапка за файла SPSystemBackup.xml.
❑ Файл с маркери за възстановяване на конфигурацията на TPM.
Име на файла по подразбиране: SPEmRecToken.xml
Път по подразбиране: Сменяем носител (FD, USB памет и др.)
❑ Резервен файл за кодове и сертификати
Име на файла по подразбиране: SpBackupArchive.xml
Път по подразбиране: Няма (С щракването върху Browse се извежда прозорецът
<потребителска папка>\Documents\Security Platform.)
❑ PSD резервен файл
Име на файла по подразбиране: SpPSDBackup.fsb
Път по подразбиране: Няма (С щракването върху Browse се извежда прозорецът
<потребителска папка>\Documents\Security Platform.)
n 142 N
Персонализиране на компютъра VAIO
❑ Не шифровайте следните файлове с маркери за нулиране на пароли или секретни файлове. Няма начин
паролите да бъдат възстановени, ако ги шифровате невнимателно.
Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от невнимателно шифроване на следните
файлове и папки, съдържащи тези файлове.
❑ Файл с маркери за възстановяване на пароли
Име на файла по подразбиране: SPPwdResetToken.xml
Път по подразбиране: Сменяем носител (FD, USB памет и др.)
❑ Секретен файл за възстановяване на пароли
Име на файла по подразбиране: SPPwdResetSecret.xml
Път по подразбиране: Сменяем носител (FD, USB памет и др.)
n 143 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Конфигуриране на TPM
За да използвате вградения TPM, трябва да:
1 Активирате TPM в екрана за настройване на BIOS.
2 Инсталирате Infineon TPM Professional Package.
3 Инициализирате и конфигурирате TPM.
Активиране на TPM в екрана за настройване на BIOS
1
2
3
4
5
6
Включете компютъра.
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, клавиши M или m, за да изберете Change TPM State
и след това натиснете клавиш Enter.
Натиснете клавишите M или m, за да изберете Enable и натиснете клавиш Enter.
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
След като системата се рестартира, изберете Execute в прозореца за потвърждение и натиснете клавиша Enter.
!
Преди да активирате TPM, задайте паролата при стартиране и паролата на твърдия диск*, за да защитите TPM конфигурацията
от неупълномощени промени.
* Паролата на твърдия диск не е валидна за модели с две вградени флаш запаметяващи устройства в RAID конфигурация.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Ако TPM е активиран, появяването на емблемата на VAIO ще отнеме по-дълго време поради проверките за сигурност при
стартирането на компютъра.
✍
Можете също така да деактивирате TPM и да изчистите TPM конфигурацията в екрана за настройване на BIOS. Обърнете
внимание, че няма да имате достъп до защитени с TPM данни, ако изчистите собствеността на TPM. Преди да изчистите
TPM конфигурацията, задължително направете резервни копия на защитените с TPM данни.
n 144 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Инсталиране на Infineon TPM Professional Package
Прочетете Readme.txt в папката C:\Infineon\Readme folder. След което щракнете двукратно върху setup.exe
в папката C:\Infineon, за да инсталирате пакета.
За да инсталирате този пакет, трябва да имате администраторски права на компютъра.
!
Трябва да зададете няколко пароли, докато инсталирате Infineon TPM Professional Package. Без тези пароли няма да
можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни или резервни файлове. Задължително запишете
паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място.
Инициализиране и конфигуриране на TPM
Вж. екранната документация за повече информация. За да отворите документацията, щракнете върху Старт,
Всички програми, Infineon Security Platform Solution и Help.
!
Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за
дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.
n 145 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Настройване на компютъра с VAIO Control Center
Помощната програма VAIO Control Center ви дава достъп до системна информация и с нея можете да определите
предпочитанията си за поведението на системата.
Използване на VAIO Control Center
1
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
2
Изберете желания контролен елемент и променете настройките.
3
След като приключите, щракнете върху OK.
Настройката за желания елемент се променя.
✍
За повече информация за всяка опция вж. помощния файл, включен в VAIO Control Center.
Някои от контролните елементи няма да се виждат, ако отворите VAIO Control Center като стандартен потребител.
n 146 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на режимите за пестене на електроенергия
Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията.
В допълнение към нормалния режим на работа, компютърът има два отделни режима на пестене на електроенергията:
режим на заспиване и режим на хибернация. Когато използвате захранване от батерията, трябва да знаете,
че компютърът автоматично ще се превключи в режим на хибернация, ако оставащата енергия в батерията
намалее, без значение от настройката за управление на захранването, която използвате.
!
Ако нивото на зареждане на батерията падне под 10%, трябва или да включите адаптера за променлив ток, за да
презаредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия.
Използване на нормален режим
Това е нормалното състояние на компютъра, когато се използва. В този режим свети зеленият индикатор на
захранването.
n 147 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на режима на заспиване
В режим на заспиване се изключва LCD екрана, а устройствата за съхранение и процесора преминават в режим на
по-ниска консумация на електроенергия. В този режим свети оранжевият индикатор на захранването.
!
Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, докато е свързан към захранване от
електрическата мрежа, превключете компютъра в режим на хибернация или го изключете.
Активиране на режим на заспиване
Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Заспиване.
✍
Когато компютърът е в режим на заспиване, не можете да вкарате диск.
Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация.
Режимът на заспиване използва повече електроенергия, отколкото режимът на хибернация.
!
Ако енергията в батерията свърши, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни.
Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да
запазвате своята информация.
n 148 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Връщане към нормален режим
❑ Натиснете произволен клавиш.
❑ Натиснете бутона на захранването на компютъра.
!
Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.
Ще загубите всички незапазени данни.
✍
Можете да използвате VAIO Control Center, за да конфигурирате компютъра за връщане в нормален режим, когато отворите
капака на LCD екрана. Тези предпочитания за възстановяване на мощност ще бъда изгубени, ако свалите АС адаптера
и батурията. Вж. Настройване на компютъра с VAIO Control Center (стр. 145).
Ако компютърът не се използва за определен период от време, той ще се превключи в режим на заспиване. За да
промените това, можете да смените настройките за режима на заспиване.
Промяна на настройките на режима на заспиване
1
Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на захранването.
2
Щракнете върху Промяна на настройките за плана в текущия план за захранване.
3
Сменете времето за превключване на компютъра в режим на заспиване и щракнете върху Запиши промените.
n 149 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Използване на режим на хибернация
В режим на хибернация състоянието на системата се запазва на вграденото запаметяващо устройство* и захранването
се изключва. Дори когато енергията се изчерпи, няма да бъде загубена информация. В този режим индикаторът на
захранването е изключен.
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
✍
Ако не смятате да използвате компютъра за дълъг период от време, превключете го в режим на хибернация. Този режим
на пестене на електроенергия намалява времето за изключване и възстановяване.
Активиране на режим на хибернация
Натиснете клавишите Fn+F12.
Компютърът ще се превключи в режим на хибернация.
Друга възможност е да щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и върху Хибернация, за да
превключите компютъра в режим на хибернация.
✍
Когато компютърът е в режим на хибернация, не можете да вкарате диск.
Активирането на режима на хибернация отнема повече време, отколкото активирането на режима на заспиване.
Режимът на хибернация използва по-малко електроенергия, отколкото режимът на заспиване.
!
Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването.
n 150 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Връщане към нормален режим
Натиснете бутона на захранването.
Компютърът се връща в нормалното си състояние.
!
Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.
✍
Възстановяването в нормален режим от режим на хибернация отнема по-дълго време, отколкото от режим на заспиване.
Можете да използвате VAIO Control Center, за да конфигурирате компютъра за връщане в нормален режим, когато отворите
капака на LCD екрана. Тези предпочитания за възстановяване на мощност ще бъда изгубени, ако свалите АС адаптера
и батурията. Вж. Настройване на компютъра с VAIO Control Center (стр. 145).
n 151 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Управление на захранването с VAIO Power Management
Управлението на захранването Ви помага да настройте схемите на захранване за работа на променлив ток или на
енергия от батерията така, че те да отговарят на изискванията ви за консумиране на електроенергия.
VAIO Power Management е софтуерно приложение, разработено специално за компютри VAIO. С това софтуерно
приложение можете да подобрите функциите за управление на захранването на Windows, за да осигурят по-добра
работа на компютъра и по-дълго използване на батерията. Вж. помощния файл в софтуера за повече информация.
Избор на план на захранване
Когато стартирате компютъра, на лентата на задачите се появява икона за състоянието на захранването. Тази
икона обозначава какъв вид източник на захранване използвате в този момент, например променливотоково
захранване. Щракнете върху иконата, за да се изведе прозорецът, който показва състоянието на захранването.
Функцията VAIO Power Management се добавя към Свойства на опциите за захранване на Windows.
Избор на план на захранване
1
2
Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на захранването.
Изберете желания от вас план на захранване.
Промяна на настройките на плана на захранване
1
2
3
4
Щракнете върху Промяна на настройките за плана под желания от вас план на захранване в прозореца
Опции на захранването.
Според нуждите сменете настройките на режима на заспиване и на дисплея.
Ако трябва да промените допълнителните настройки, щракнете върху Промяна на допълнителни настройки
на захранването и отидете на стъпка 3.
В противен случай щракнете върху Запиши промените.
Щракнете върху раздела VAIO Power Management.
Сменете настройките за всеки елемент.
Щракнете върху OK.
n 152 N
Персонализиране на компютъра VAIO
VAIO Power Management Viewer
Можете да прегледате производителността със схемата на захранване, променена с VAIO Power Management.
Стартиране на VAIO Power Management Viewer
1
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
2
Щракнете върху Power Management и VAIO Power Management Viewer.
✍
Алтернативно, можете да активирате VAIO Power Management Viewer, чрез натискане на бутон S1.
n 153 N
Персонализиране на компютъра VAIO
Защита на твърдия диск
Ако компютъра е снабден с вградено запаметяващо устройство, той има инсталирана предварително помощната
програма VAIO HDD Protection за персонализиране на настройките за защита на твърдия диск от опасността от
удар. Можете да изберете нивото на чувствителност на вградения сензор за удари и да зададете подходящо ниво
на защита.
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
!
Вграденото флаш запаметяващо устройство не е включено в обхвата на помощната програма VAIO HDD Protection.
Активиране на VAIO HDD Protection
За да предпазите твърдия диск от опасността от удари, първо трябва да активирате VAIO HDD Protection.
Активиране на VAIO HDD Protection
1
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
2
Щракнете върху Security и Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Поставете отметка на Activate hard disk drive protection.
4
Изберете едно от желаните нива на чувствителност.
5
Щракнете върху OK.
За повече информация вж. помощния файл в софтуера.
!
VAIO HDD Protection е проектирана за намаляване до минимум на възможността от повреда на твърдия диска и данните на
потребителя. Тя не гарантира 100% защита на данните при никакви обстоятелства.
Защитата на твърдия диск е деактивирана преди стартирането на Windows, както и при превключване в режими на
хибернация или на заспиване, възстановяване на системата и изключване на системата.
n 154 N
Надстройка на компютъра VAIO
Надстройка на компютъра VAIO
Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори.
За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, Ви препоръчваме:
❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта.
❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър.
❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта.
За вида на модула и количеството инсталирана памет на модема вж. онлайн спецификациите.
Свържете се с VAIO-Link, ако Ви трябва помощ.
n 155 N
Надстройка на компютъра VAIO
Добавяне и махане на памет
Ако искате да разширите функционалността на компютъра, можете да увеличите паметта, като смените инсталирания
модул на паметта. Преди да извършите настройка на паметта на компютъра, прочетете бележките и процедурите
в следващите страници.
Инструкци за добавяне на модули на паметта
❑ Уверете се, че сте поставили компютъра на гладка повърхности преди да добавяте или свалят модули на паметта.
❑ Внимавайте при смяна на паметта. Неправилното поставяне на модули на паметта може да доведе до увреждане
на системата. Това увреждане може да анулира гаранцията от производителя.
❑ Използвайте само модули на паметта, които са съвместими с компютъра. Ако даден модул на паметта не бъде
открит от компютъра или ако операционната система Windows стане нестабилна, се свържете с продавача или
производителя на модула на паметта.
❑ Електростатичното разреждане (ESD) може да увреди електронните компоненти. Преди да докоснете даден
модул на паметта, спазвайте следните препоръки:
❑ Процедурите, описани в този документ предполагат, че потребителят е запознат с основната терминология,
свързана с компютрите и с практиката по безопасност и изискванията за правна съгласуваност при
използването и модифицирането на електронно оборудване.
❑ Изключете компютъра и го разкачете от източниците му на захранване (батерия и адаптер за променлив ток)
и от всякакви телекомуникационни връзки или мрежи, преди да свалите някой капак или панел от компютъра.
Ако не направите това, резултатът може да е физическо нараняване или увреждане на оборудването.
❑ ESD може да увреди модулите на паметта и други компоненти. Поставяйте модул на паметта само на ESD
работна станция. Ако не е достъпна такава станция, не работете в зона, застлана с килим, и не използвайте
материали, които произвеждат или задържат статично електричество (като например целофанени опаковки).
Докоснете се до небоядисана метална част, докато извършвате процедурата, за да освободите статичното
електричество.
❑ Не отваряйте пакета на модула с памет, преди да сте готови да смените модула. Пакетът защитава модула
от ESD.
n 156 N
Надстройка на компютъра VAIO
❑ За да защитите модула от ESD, използвайте специалния плик, доставен с модула на паметта, или го увийте
в алуминиево фолио.
❑ Проникването на течности, чужди вещества или предмети в слотовете за модула на паметта или в други
вътрешни компоненти на компютъра ще доведе до увреждане на компютъра, а гаранцията няма да покрие
разходите за ремонт.
❑ Не поставяйте модула на паметта на места, изложени на:
❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби
❑ Пряка слънчева светлина
❑ Прекомерен прах
❑ Механични вибрации или тресене
❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран
❑ Околна температура над 35°C или под 5°C
❑ Висока влажност
❑ Използвайте модула на паметта внимателно. За да избегнете наранявания на ръцете и пръстите си, не докосвайте
ръбовете на компонентите и печатните платки във вътрешността на компютъра.
n 157 N
Надстройка на компютъра VAIO
Махане и поставяне на модул на паметта
Смяна или добавяне на модул на паметта
1
Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства.
2
Разкачете компютъра от електрическата мрежа и махнете батерията.
3
Изчакайте един час, докато компютърът се охлади.
4
Отвийте винтовете (посочени със стрелката по-долу) от долната страна на компютъра и махнете капака на
отделението за модула на паметта.
5
Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество.
n 158 N
Надстройка на компютъра VAIO
6
Махнете стария модул на паметта по следния начин:
❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1).
Модулът на паметта се освобождава.
❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2).
7
Извадете новия модул на паметта от опаковката.
n 159 N
Надстройка на компютъра VAIO
8
Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място.
!
Не докосвайте други компоненти по дънната платка.
Ако искате да поставите само един модул на паметта, използвайте по-долния слот.
Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката
издатина в отворения слот. Не поставяйте модула на паметта в слота погрешно ориентиран, тъй като може да доведе до
повреди на слота и модула.
n 160 N
Надстройка на компютъра VAIO
9
Поставете обратно капака на отделението на модула на паметта.
10 Затегнете винтовете от долната страна на компютъра.
11 Поставете отново батерията и включете компютъра.
n 161 N
Надстройка на компютъра VAIO
Преглед на количеството памет
Преглед на количеството памет
1
Включете компютъра.
2
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
3
Щракнете върху System Information и System Information.
Можете да проверите количеството системна памет отдясно. Ако допълнителната памет не се появява,
повторете процедура по поставяне и рестартирайте компютъра.
n 162 N
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Този раздел описва указания за безопасност и предпазни мерки, които да Ви помогнат да защитите компютъра
VAIO от потенциално увреждане.
❑ Работа с LCD екрана (стр. 163)
❑ Използване на източника на захранване (стр. 164)
❑ Работа с компютъра (стр. 165)
❑ Използване на вградената MOTION EYE камера (стр. 167)
❑ Работа с дискети (стр. 168)
❑ Работа с дискове (стр. 169)
❑ Използване на батерията (стр. 170)
❑ Използване на слушалки (стр. 171)
❑ Използване на носителя Memory Stick (стр. 172)
❑ Защита на твърдия диск (стр. 173)
❑ Актуализиране на компютъра (стр. 174)
n 163 N
Предпазни мерки
Работа с LCD екрана
❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Внимавайте, когато използвате компютъра
до прозорец.
❑ Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да доведе до
неизправност.
❑ Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана.
Това не е неизправност. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови.
❑ Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време се показва едно
и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения
може да използвате скрийнсейвър.
❑ По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност.
❑ LCD е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки
(червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от
производствения процес и не представлява неизправност.
❑ Избягвайте триене на LCD екрана. Това може да го повреди. Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете
LCD екрана.
❑ Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца Настройки на Tablet PC, дори когато може
да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност
за неизправности, възникнали от промяна в настройките.
❑ Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като може да се надраска или зацапа.
n 164 N
Предпазни мерки
Използване на източника на захранване
❑ Вж. онлайн спецификациите, за да проверите начина на захранване на Вашия модел.
❑ Не включвайте към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или
машина за унищожаване на документи.
❑ Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване
на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря.
❑ Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
❑ За да изключите кабела, го издърпайте, като го държите за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
❑ Изключете компютъра от електрическия контакт, ако не смятате да го използвате за дълъг период от време.
❑ Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата.
❑ Когато не се използва адаптера за променлив ток, изключете го от контакта на мрежата.
❑ Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте
друг тип адаптер за променлив ток, той като това може да доведе до неизправност.
n 165 N
Предпазни мерки
Работа с компютъра
❑ Почистете корпуса с мека кърпа, която е суха или леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте
никакви абразивни материи, почистващ прах или разтвор като спирт или бензин, тъй като те може да увредят
покритието на компютъра.
❑ Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията.
Може да искате да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него.
❑ Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него.
❑ Не поставяйте компютъра на места, изложени на:
❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби
❑ Пряка слънчева светлина
❑ Прекомерен прах
❑ Влага или дъжд
❑ Механични вибрации или тресене
❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран
❑ Околна температура над 35°C или под 5°C
❑ Висока влажност
❑ Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването
може да причини неизправност на компютъра.
❑ Използвайте компютъра на твърда, стабилна повърхност.
❑ Ние препоръчваме да не използвате компютъра, когато е поставен директно в скута ви. Температурата от
доната страна на устройството може да се повиши по време на нормална работа и след продължително време,
може да причини дискомфорт или изгаряния.
n 166 N
Предпазни мерки
❑ Осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Не поставяйте компютъра на
порести повърхности, като например килими, одеала, кушетки или легла, както и близо до материали, които
може да препречат отворите за въздух, като например завеси или драперии.
❑ Компютърът използва високочестотни радио сигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно
приемане. Ако това се случи, преместете компютъра на подходящо разстояние от уреда.
❑ Използвайте само определените периферни устройства и интерфейсни кабели. В противен случай, може да се
появят проблеми.
❑ Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка.
❑ Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира
влага. В такъв случай изчакайте поне един час, преди да включите компютъра. Ако възникнат проблеми,
извадете щепсела на компютъра и се свържете с VAIO-Link.
❑ Уверете се, че сте разкачили адаптера за променлив ток и свалете батерията преди да почистите компютъра.
❑ За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си.
n 167 N
Предпазни мерки
Използване на вградената MOTION EYE камера
❑ Не докосвайте защитното покритие на лещите на вградената MOTION EYE камера, тъй като това може да
причини драскотини по покритието, които ще се виждат върху заснетите изображения.
❑ Не позволявайте в обхвата на вградената MOTION EYE камера да попадне пряка слънчева светлина,
независимо от състоянието на захранването на компютъра, тъй като това може да доведе до неизправност
на камерата.
❑ Вградената MOTION EYE камера е деактивирана, докато се импортират видео клипове или неподвижни
изображения от съвместимо с i.LINK устройство, свързано към порта i.LINK.
❑ Почиствайте защитното покритие за лещите на вградената MOTION EYE камера с продухваща или мека четка.
Ако покритието е прекалено замърсено, избършете го с мека суха кърпа. Не трийте покритието, тъй като то
е чувствително на натиск.
n 168 N
Предпазни мерки
Работа с дискети
❑ Не отваряйте капака ръчно и не докосвайте вътрешните компоненти на дискетата.
❑ Дръжте дискетите далеч от магнити.
❑ Дръжте дискетите далеч от пряка слънчева светлина и от други източници на топлина.
❑ Дръжте дискетите далеч от всякакви течности. Не позволявайте да се намокрят. Когато не използвате
дискетата, винаги я махайте от флопидисковото устройство и поставяйте в кутия за съхранение.
❑ Ако дискетата е придружена от залепващ се етикет, проверете дали етикетът е прикрепен правилно. Ако някой
от ръбовете на етикета е извит, етикетът може да залепне към вътрешността на флопидисковото устройство
и да причини неизправност или повреда.
n 169 N
Предпазни мерки
Работа с дискове
❑ Не докосвайте повърхността на диска.
❑ Отпечатъците от пръсти и прахът по повърхността на диска може да доведат до грешки при четенето.
Винаги дръжте диска за ръбовете му и за централния отвор, както е показано по-долу:
❑ Подходящата грижа за диска е важна за постоянната му изправност. Не използвайте разтворители (като
бензин, разредител, спирт, налични на пазара почистващи препарати или антистатичен спрей), които може да
увредят диска.
❑ За нормално почистване дръжте диска за ръбовете му и до избърсвайте с мека кърпа от центъра към
периферията.
❑ Ако дискът е прекалено замърсен, навлажнете мека кърпа с вода, изцедете я добре и избършете повърхността
на диска от центъра към периферията. Избършете останалата влага със суха кърпа.
❑ Никога не прикрепвайте залепващ се етикет към диск. Това ще повлияе на диска и може да доведе до
непоправим проблем.
n 170 N
Предпазни мерки
Използване на батерията
❑ Не оставяйте батерии при температури от над 60°C, като например в паркирана на слънце кола или под пряка
слънчева светлина.
❑ Батерията се изтощава по-бързо при по-ниски температури. Това е поради намалената ефективност на батерията
при ниски температури.
❑ Зареждайте батерията при температури между 10°C и 30°C. При по-ниски температури зареждането отнема
повече време.
❑ Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради
съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за този
модел. Ако поставите неодобрена батерия, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.
❑ По време на използването или зареждането на батерията температурата в нея се покачва. Това е нормално
и не е повод за притеснения.
❑ Дръжте батерията далеч от всякакви източници на топлина.
❑ Пазете батерията суха.
❑ Не отваряйте и не се опитвайте да разглобите батерията.
❑ Избягвайте механични удари на батерията, като например изпускане върху твърда повърхност.
❑ Ако няма да използвате компютъра за дълъг период от време, отстранете батерията от него, за да
предотвратите увреждането й.
❑ Ако не сте използвали батерията за значителен период от време, животът на батерията може да се съкрати.
Това обаче е нормално и не признак на неизправност, тъй като батерията постепенно се разрежда с времето,
дори когато не се използва. Включете адаптера за променлив ток в компютъра и презаредете батерията,
преди да го използвате повторно.
❑ Не е необходимо да разреждате батерията, преди да я презаредите.
❑ Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен
цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена.
n 171 N
Предпазни мерки
Използване на слушалки
❑ Безопасност на пътя — Не използвайте слушалки, докато шофирате, карате колело или управлявате моторно
превозно средство. Това може да създаде опасност за трафика и е незаконно в някой региони. Потенциално
опасно е и слушането на силна музика при вървене пеш, особено при преминаване по пешеходни пътеки.
❑ Предпазване от увреждане на слуха — Избягвайте използването на слушалки при висока сила на звука.
Офталмолози съветват да не се подлагате продължително на силен звук. Ако усетите звънтене в ушите,
намалете силата на звука или прекратете използването на слушалките.
n 172 N
Предпазни мерки
Използване на носителя Memory Stick
❑ Не докосвайте конектора на носителя Memory Stick с пръст или с метални предмети.
❑ За етикет използвайте само доставения с носителя Memory Stick залепващ се етикет.
❑ Не огъвайте, не изпускайте и не удрайте носителя Memory Stick.
❑ Не разглобявайте и не модифицирайте носителя Memory Stick.
❑ Не позволявайте носителят Memory Stick да се мокри.
❑ Не съхранявайте и не използвайте носителя Memory Stick на места, изложени на:
❑ Статично електричество
❑ Електрически шум
❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце
❑ Пряка слънчева светлина
❑ Висока влажност
❑ Разяждащи материали
❑ Използвайте доставената с носителя Memory Stick кутия за съхранение.
❑ Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация.
❑ Дръжте носителя Memory Stick и адаптерите Memory Stick далеч от деца. Има опасност от поглъщане.
❑ Ако използвате носител Memory Stick Duo, не надписвайте етикета, залепен върху него, с тънкописец.
Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.
n 173 N
Предпазни мерки
Защита на твърдия диск
!
Прилагайте следните предпазни мерки към моделите, снабдени с твърд диск. Вж. онлайн спецификациите, за да проверите
дали вашият модел е снабден с с твърдо дисково устройство.
Твърдият диск има висока плътност на съхранение и записва и чете за кратко време. Той обаче може лесно да
бъде повреден от механични вибрации, удари или прах.
Въпреки че твърдият диск има вградено устройство за сигурност за предотвратяване на загуба на данни поради
механични вибрации, удари или прах, трябва да внимавате при работа с компютъра.
Избягване на увреждания на твърдия диск
❑ Не подлагайте компютъра на резки движения.
❑ Дръжте компютъра далеч от магнити.
❑ Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение.
❑ Не премествайте компютъра, докато е включен.
❑ Не изключвайте и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху твърдия диск.
❑ Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени.
✍
Ако твърдият диск бъде повреден, данните не могат да бъдат възстановени.
n 174 N
Предпазни мерки
Актуализиране на компютъра
Задължително инсталирайте най-новите актуализации със следните софтуерни приложения, така че компютърът
да работи по-ефективно.
❑ Windows Update
Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции.
❑ VAIO Update 4
Щракнете върху Старт, Всички програми, VAIO Update 4 и VAIO Update Options и следвайте екранните инструкции.
!
Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите.
n 175 N
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Този раздел описва как да разрешите общи проблеми, на които може да се натъкнете, докато използвате компютъра
VAIO. Много от проблемите имат прости решения. Опитайте следните съвети, преди да се свържете с VAIO-Link.
❑ Компютър (стр. 177)
❑ Системна защита (стр. 186)
❑ Батерия (стр. 187)
❑ Вградена MOTION EYE камера (стр. 189)
❑ Работа в мрежа (стр. 192)
❑ Bluetooth технология (стр. 196)
❑ Оптични дискове (стр. 201)
❑ Дисплей (стр. 206)
❑ Отпечатване (стр. 210)
❑ Микрофон (стр. 211)
❑ Мишка (стр. 212)
❑ Високоговорители (стр. 213)
❑ Тъчпад (стр. 215)
❑ Клавиатура (стр. 216)
❑ Дискети (стр. 217)
❑ Аудио/видео (стр. 218)
❑ Memory Stick (стр. 222)
n 176 N
Отстраняване на неизправности
❑ Периферни устройства (стр. 224)
❑ Базова станция (стр. 225)
n 177 N
Отстраняване на неизправности
Компютър
Какво трябва да направя, ако компютърът ми не се стартира?
❑ Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети.
❑ Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена.
❑ Убедете се, че флопидисковото устройство (ако има такова) е празно.
❑ Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните
са свързани към захранващ източник и са включени.
❑ Ако използвате външен екран, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се,
че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството,
придружаващо софтуера.
❑ Изключете адаптера за променлив ток и махнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново
батерията и включете адаптера за променлив ток и след това натиснете бутона за захранването на компютъра,
за да го включите.
❑ Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра
поне един час.
❑ Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте поставили след закупуването на компютъра.
❑ Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За Вашата безопасност
използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от
Sony с компютъра VAIO.
n 178 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но екранът ми не
се включва?
❑ Натиснете клавишите Alt+F4 няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала
грешка в приложението.
❑ Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после
Рестартиране.
❑ Натиснете и задръжте бутона за захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра.
Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това свържете адаптера
за променлив ток с компютъра и го включете отново.
!
Изключването на компютъра от бутона за захранването или чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete, може да доведе до загуба на
незапазени данни.
n 179 N
Отстраняване на неизправности
Какво трябва да направя, ако компютърът ми или софтуерът спрат да отговарят?
❑ Ако компютърът спре да отговаря докато работи приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да затворите
приложението.
❑ Ако клавишите Alt+F4 не работят, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Изключване,
за да изключите компютъра.
❑ Ако компютърът ви не се изключи, натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката
бутона Изключване и после Изключване.
Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Изключване.
до
!
Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на
незапазени данни.
❑ Ако компютърът все още отказва да се изключи, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато това стане.
❑ Изключете адаптера за променлив ток и извадете батерията.
❑ Опитайте да преинсталирате софтуера.
❑ Свържете се с производителя на софтуера или с посоченото лице за техническа поддръжка.
n 180 N
Отстраняване на неизправности
Защо компютърът ми отказва да влезе в режим на заспиване или хибернация?
Ако режимът на работа бъде сменен преди компютърът да е влязъл напълно в режим на заспиване или хибернация,
може да стане нестабилен.
За да възстановите нормален режим
1
Затворете всички отворени програми.
2
Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Рестартиране.
3
Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона
Изключване и после Рестартиране.
4
Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.
!
Изключването на компютъра от бутона за захранването може да причини загубата на незапазени данни.
Какво трябва да направя, ако индикаторът за зареждане премигва бързо,
а компютърът ми не иска да се включи?
❑ Този проблем може да се дължи на неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете
компютъра и отстранете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За повече информация
вж. Поставяне на батерията (стр. 25).
❑ Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, това означава, че батерията, която е поставена,
не е съвместима. Махнете батерията и се свържете с VAIO-Link.
n 181 N
Отстраняване на неизправности
Какво трябва да направя, ако докато компютърът влиза в режим на хибернация,
изскочи прозорец със съобщение за несъвместимост или неправилна инсталация?
❑ Този проблем може да се дължи на неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете
компютъра и отстранете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За повече информация
вж. Поставяне на батерията (стр. 25).
❑ Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, това означава, че батерията, която е поставена,
не е съвместима. Махнете батерията и се свържете с VAIO-Link.
Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор,
по-ниска от максималната?
Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта
на централния процесор с цел пестене на енергия, възможно е в “Свойства на системата” да се покаже текущата
скорост на централния процесор, вместо максималната.
Какво трябва да направя, ако Windows не се стартира и се показва съобщение,
когато включа компютъра?
Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се появи съобщение Enter Onetime Password
и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди
и проверете дали индикаторът за захранването е изгаснал. Изчакайте 10-15 секунди, след което включете отново
компютъра и въведете правилната парола. Когато въвеждате паролата, проверете дали индикаторите Num lock
и Caps lock светят. Ако някой от тях или и двата светят, натиснете клавишите Num Lk (или Num Lock) или Caps Lock,
за да ги изгасите, преди да въведете паролата.
n 182 N
Отстраняване на неизправности
Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива?
❑ Проверете на уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне.
❑ Уверете се, че имате инсталиран най-новия видео драйвер.
❑ На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не е гарантирана
оптималната графична производителност.
Какво да направя, ако не мога да си спомня паролата за включване?
Ако сте забравили паролата си за включване, свържете се с VAIO-Link, за да бъде нулирана. Ще заплатите такса
за зануляване.
Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране?
Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройствата. Изпълнете
следните стъпки:
1
Включете компютъра.
2
Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете
клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
3
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Boot.
4
Натиснете клавишите M или m, за да изберете устройството, за което искате да смените реда на стартиране.
5
Натиснете клавишите F5 или F6, за да смените реда на стартиране.
6
Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.
n 183 N
Отстраняване на неизправности
Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на екрана,
той не се изключва?
Оригинален скрийнсейвър на VAIO забранява настройката на таймера, която може да бъде избрана от опциите
за захранване на Windows.
Изберете скрийнсейвър, различен от Оригинален скрийнсейвър на VAIO.
Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от USB-флопидисково
устройство, свързано към него?
За да стартирате от USB флопидисково устройство, ще се наложи да смените устройството за стартиране.
Изключете компютъра и натиснете клавиша F11, когато се появи емблемата на VAIO.
n 184 N
Отстраняване на неизправности
Как мога да намаля обема на дяла за възстановяване?
Вграденото запаметяващо устройство* съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за
възстановяване на системата. За да намалите обема на дяла за възстановяване, следвайте тези стъпки:
*
1
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Поставете диска за възстановяване в оптичното дисково устройство докато компютъра е включен, изключете
компютъра и след това отново го включете.
!
Използвайте диска за възстановяванея създаден при доставката на компютъра.
2
Изберете подредба на клавиатурата от падащия списък и щракнете върху Следващ.
3
Изберете вашата операционна система и щракнете върху Следващ.
4
Щракнете върху VAIO Recovery Center.
5
Щракнете върху Restore Complete System и Старт.
6
Изберете Skip и щракнете върху Следващ.
Ще ви бъде подсказано да изберете дали да запазите съдържанието на добавени стойности за VAIO.
7
Изберете Не и щракнете върху Следващ.
8
Следвайте инструкциите на екрана.
!
Гореописаната процедура извършва възстановяване на системата. Обърнете внимание, че приложенията и данните,
които сте въмели в запаметяващото устройство преди намаляване обема на дяла за възстановяване ще бъдат загубени.
След като сте намалили обема на дяла за възстановяване, Ви е необходим диск за възстановяване за по-късно
възстановяване на системата.
n 185 N
Отстраняване на неизправности
Как мога да проверя обема на дяла за възстановяване?
Вграденото запаметяващо устройство* съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за
възстановяване на системата. За да проверите обема на дяла за възстановяване, следвайте тези стъпки:
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите Вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
1
Щракнете върху Старт, щракнете с десен бутон върху Компютър и изберете Управление.
2
Щракнете върху Управление на дисковете в Съхраняване отляво.
Обемът на дяла за възстановяване и общия обем на устройството C са показани в реда Диск 0 в централния екран.
n 186 N
Отстраняване на неизправности
Системна защита
Как да защитя компютъра от заплахи за сигурността, като например вируси?
Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за
защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно
най-новите актуализации на Windows.
Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин:
!
Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите.
1
Свържете се към интернет.
2
Щракнете двукратно върху иконата Предупреждения за защита на Windows на лентата на задачите.
3
Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.
Как да поддържам актуализиран своя антивирусен софтуер?
Можете да поддържате софтуерната програма McAfee Internet Security Suite актуализирана с най-новите
актуализации от McAfee, Inc.
За да изтеглите и инсталирате най-новите актуализации на защита, следвайте тези стъпки:
1
Щракнете върху Старт, Всички програми, McAfee и McAfee SecurityCenter.
2
Щракнете върху бутона в горния ляв ъгъл на прозореца, за да актуализирате софтуера.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите актуализациите.
Вж. помощния файл в софтуерната програма за повече информация.
n 187 N
Отстраняване на неизправности
Батерия
Как да проверя състоянието на зареждане на батерията?
Вижте Зареждане на батерията (стр. 28).
Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа?
Когато компютърът е свързан директно към адаптера за променлив ток, той използва ток от електрическата
мрежа, дори ако батерията е поставена.
Кога трябва да презаредя батерията?
❑ Когато нивото на заряд на батерията падне под 10%.
❑ Когато мигат индикаторите за зареждане и за захранване.
❑ Когато не сте използвали батерията продължително време.
Кога трябва да сменя батерията?
Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен
цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена.
За да проверите нивото на износване на батерията, вж. Проверка на нивото на износване на батерията (стр. 30).
n 188 N
Отстраняване на неизправности
Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла?
Не, това за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.
Може ли компютърът да влезе в режим на хибернация, докато използва
захранване от батерията?
Компютърът може да влезе в режим на хибернация, докато е на захранване от батерията, но някои софтуерни
програми и периферни устройства пречат на системата да влезе в този режим. Ако използвате програма, която
пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата
на информация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 149) за информация как можете да активирате
ръчно режима на хибернация.
n 189 N
Отстраняване на неизправности
Вградена MOTION EYE камера
Защо прозорецът за преглед не показва изображения или изображенията са
с лошо качество?
❑ Вградената MOTION EYE камера не може да бъде споделена от повече от едно софтуерно приложение.
Ако камерата се използва от друго софтуерно приложение, излезте от него, преди да използвате вградената
MOTION EYE камера.
❑ Видео паметта на компютъра може да е недостатъчна за показване на изображения от вградената MOTION EYE
камера. Намаляването на разделителната способност или на цветовете на LCD екрана може да помогне.
❑ По прозореца за преглед може да се появи шум, например хоризонтални ивици, ако гледате бързо движещ се
обект. Това е нормално и не представлява неизправност.
❑ Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра.
Защо заснетите изображения са с лошо качество?
❑ Изображенията, заснети под флуоресцентна светлина, може да показват отражения на светлината.
❑ Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум.
❑ Ако защитното покритие на лещите е замърсено, няма да можете да направите ясна снимка. Почистете покритието.
Вижте Използване на вградената MOTION EYE камера (стр. 167).
n 190 N
Отстраняване на неизправности
Защо заснетите изображения съдържат пропуснати кадри и прекъсвания на звука?
❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния
файл в софтуерното приложение за повече информация.
❑ Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от
приложенията, които не използвате в момента.
❑ Функцията за управление на захранването на компютъра може да е активна. Проверете производителността
на централния процесор.
Защо при възпроизвеждане на клипове се виждат изпуснати кадри, когато
компютърът работи на батерия?
Батерията е на изчерпване. Включете компютъра към източник на захранване от ел. мрежа.
Защо изображенията, заснети от вградената MOTION EYE камера трептят?
Този проблем възниква, когато използвате камерата под флуоресцентни лампи поради несъвпадение между
честотата на осветлението и скоростта на затвора.
За да намалите шума от трептене, променете посоката на камерата или яркостта на изображенията на камерата.
В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата
(напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.
Защо видео сигнала от вградената MOTION EYE камера се прекъсва за няколко
секунди?
Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако:
❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn.
❑ се увеличи натоварването на централния процесор.
Това е нормално и не представлява неизправност.
n 191 N
Отстраняване на неизправности
Защо не мога да използвам вградената MOTION EYE камера?
❑ Вградената MOTION EYE камера не може да бъде споделена от повече от едно софтуерно приложение.
Ако камерата се използва от друго софтуерно приложение, излезте от него, преди да използвате вградената
MOTION EYE камера.
❑ Ако проблемът не бъде отстранен, трябва да преинсталирате софтуера на драйвера на камерата. Изпълнете
следните стъпки:
1
Щракнете върху Старт, Контролен панел, Хардуер и звук и Диспечер на устройствата.
2
Щракнете двукратно върху Устройства за създаване на изображения.
3
Щракнете с десен бутон върху името на камерата и щракнете върху Актуализиране на софтуерни драйвери.
Какво да правя, ако компютърът стане нестабилен, когато влезе един от режимите
на пестене на електроенергия, докато се използва вградената MOTION EYE камера?
❑ Не превключвайте компютъра в режим на заспиване или на хибернация, докато използвате вградената
MOTION EYE камера.
❑ Ако компютърът автоматично влезе в режим на заспиване или на хибернация, сменете съответната настройка
на режима на пестене на електроенергия. За да промените настройката, вж. Използване на режимите за
пестене на електроенергия (стр. 146).
n 192 N
Отстраняване на неизправности
Работа в мрежа
Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на
безжична LAN?
❑ Достъпността на връзката зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите
компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате.
❑ Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети.
❑ Уверете се, че точката на достъп има захранване.
❑ Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет.
3
Щракнете върху Свържи се към мрежа, за да проверите дали е избрана точката на достъп.
❑ Уверете се, че кодът за шифроване е верен.
❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца
Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. За промяна
на настройките следвайте тези стъпки:
1
Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на
захранването.
2
Щракнете върху Промяна на настройките за плана в текущия план за захранване.
3
Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването.
4
Изберете раздела Разширени настройки.
5
Щракнете двукратно върху Настройки на безжичния адаптер и Енергоспестяващ режим.
6
Изберете Максимална производителност от падащия списък за На батерия и Включен.
n 193 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не мога да вляза в интернет?
❑ Проверете настройките на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо
точката на достъп.
❑ Уверете се, че компютърът е свързан към точката на достъп.
❑ Преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която може да използвате.
❑ Уверете се, че компютърът е правилно конфигуриран за интернет достъп.
❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца
Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте
стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN?
(стр. 192), за да промените настройките.
Защо скоростта на обмен на данни е ниска?
❑ Скоростта на обмен на данни по безжична LAN се влияе от разстоянията и препятствията между устройствата
и точките на достъп. Сред другите фактори са конфигурацията на устройствата, условията на радио вълните
и съвместимостта на софтуера. За да увеличите до максимум скоростта на обмен на данни преместете
компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която може да използвате.
❑ Ако използвате точка на достъп за безжична LAN, устройството може временно да е претоварено в зависимост
от това колко други устройства комуникират през тази точка на достъп.
❑ Ако точката на достъп взаимодейства с други точки на достъп, сменете канала на точката на достъп. За повече
информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца
Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте
стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN?
(стр. 192), за да промените настройките.
n 194 N
Отстраняване на неизправности
Как да избегна прекъсвания на обмена на данни?
❑ Когато компютърът е свързан към точка на достъп, може да възникнат прекъсвания на обмена на данни при
обмяна на големи файлове или ако компютърът е в близост до микровълни или безжични телефони.
❑ Преместете компютъра по-близо до точката на достъп.
❑ Уверете се, че връзката до точката на достъп е непрекъсната.
❑ Сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца
Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте
стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN?
(стр. 192), за да промените настройките.
Какво са каналите?
❑ Комуникацията по безжична LAN използва различни честотни ленти, известни като канали. Канали на точки за
достъп по безжична мрежа на трети страни може да са предварително настроени на различни канали от
устройства на Sony.
❑ Ако използвате точка на достъп по безжична LAN, вж. информацията за връзката, съдържаща се в ръководството,
придружаваща точката на достъп.
Защо връзката към мрежата прекъсва, когато сменя кода за шифроване?
Ако кодът за шифроване бъде сменен, може да се загуби мрежовата връзка от тип “от точка до точка” между два
компютъра с функция за безжична LAN. Можете да възстановите първоначалния код за шифроване, като въведете
повторно кода на двата компютъра, така че той да съвпада.
n 195 N
Отстраняване на неизправности
Как да изведа прозореца VAIO Smart Network?
За извеждане на прозореца VAIO Smart Network на работния плот, следвайте тези стъпки:
1
Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center.
2
Щракнете върху Network Connections и върху VAIO Smart Network.
3
Щракнете върху Advanced вдясно.
✍
За информация за софтуера VAIO Smart Network вж. помощния файл, включен в софтуера.
n 196 N
Отстраняване на неизправности
Bluetooth технология
Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да открият компютъра?
❑ Уверете се че и при двете устройства функцията Bluetooth е активирана.
❑ Ако индикаторът WIRELESS не свети, включете превключвателя WIRELESS.
❑ Не можете да използвате функцията Bluetooth, докато компютърът е в енергопестящ режим. Върнете се
в нормален режим на работа на компютъра, след което включете превключвателя WIRELESS.
❑ Възможно е компютърът и устройството е да са прекалено отдалечени. Безжичната Bluetooth технология
работи най-добре, когато устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго.
Защо компютъра не може да открие други Bluetooth устройства?
Ако свързаното устройство е свързано и към други устройства, то може да не се появи в прозореца Bluetooth устройства
или е възможно да не можете да комуникирате с него.
Какво да правя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да
комуникирам?
❑ Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена.
Вж. ръководството на другото устройство за повече информация.
❑ Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, възможно
е то да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра.
❑ За да е възможна комуникация на Bluetooth устройства с компютъра, следвайте тези стъпки.
1
Щракнете върху Старт, Контролен панел, Хардуер и звук и Bluetooth устройства и Отваряне на Bluetooth
настройките.
2
Щракнете върху Опции и изберете Позволи на устройства с Bluetooth да намират този компютър.
n 197 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да се свържат към
компютъра?
❑ Уверете се, че другите устройства е удостоверени.
❑ За да е възможна комуникация на Bluetooth устройства с компютъра, следвайте тези стъпки.
1
Щракнете върху Старт, Контролен панел, Хардуер и звук и Bluetooth устройства и Отваряне на Bluetooth
настройките.
2
Щракнете върху Опции и изберете Позволи на устройства с Bluetooth да намират този компютър.
❑ Разстоянието за обмен на данни може да е под 10 метра в зависимост от съществуващите препятствия между
двете устройства, от качеството на радио вълните и от използваната операционна система или софтуер.
Доближете компютъра и Bluetooth устройствата.
❑ Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, възможно е то
да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра.
❑ Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена.
Вж. ръководството на другото устройство за повече информация.
n 198 N
Отстраняване на неизправности
Защо Bluetooth връзката е слаба?
❑ Разстоянието за обмен на данни зависи от препятствията и/или разстоянието между двете устройства,
от качеството на радио вълните и от използваната операционна система или софтуер. Доближете компютъра
и Bluetooth устройствата.
❑ 2,4 ГХц радио честота, използвана от устройства с Bluetooth и безжична LAN, се използва и от други устройства.
Устройствата с Bluetooth съчетават технология, която намалява до минимум смущенията от други устройства,
използващи една и съща дължина на вълната, скоростта на комуникацията и обхвата на връзката обаче може
да се намалят. Смущенията от други устройства също може да прекратят комуникацията изцяло.
❑ Достъпността на връзката зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра
далеч от препятствия или да го доближите до устройството, към което е свързан.
❑ Установете и отстранете препятствията между компютъра и устройството, към което е свързан.
❑ Обърнете внимание, че поради ограниченията на стандарта за Bluetooth, е възможно понякога големи файлове
да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда.
Какво да правя, ако компютърът стане нестабилен, когато използвам Bluetooth
аудио устройство?
Компютърът може да стане нестабилен, ако смените устройството за възпроизвеждане на звук на Bluetooth аудио
устройство, докато се изпълнява софтуер за възпроизвеждане на видео.
Когато слушате или възпроизвеждате звук от Bluetooth аудио устройство, първо го свържете към компютъра и след
това стартирайте софтуера за аудио или видео възпроизвеждане.
Вж. помощния файл за повече информация за свързване на Bluetooth аудио устройства.
n 199 N
Отстраняване на неизправности
Защо не мога да се използвам услуги, поддържана от свързаното Bluetooth
устройство?
Връзката е възможна само за услуги, които се поддържат и от компютъра с функция Bluetooth. За повече
подробности потърсете информация за Bluetooth чрез Помощ и поддръжка на Windows. За да отворите
Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт и Помощ и поддръжка.
Мога ли да използвам устройство с Bluetooth технология в самолет?
С Bluetooth технологията, компютърът предава на радио честота 2,4 ГХц. На чувствителни места, като например
болници и самолети, може да има ограничения за използването на Bluetooth устройства заради радио смущенията.
Попитайте служителите в това място дали е разрешено използването на функцията Bluetooth компютъра.
Защо не мога да използвам функцията Bluetooth, когато вляза в компютъра чрез
стандартен потребителски акаунт?
Функцията Bluetooth може да не е достъпна за потребители със стандартен потребителски акаунт на компютъра.
Влезте в компютъра като потребител с права на администратор.
Защо не мога да се свържа към Bluetooth устройство през персонална мрежа (PAN)?
Ако устройството, към което искате да се свържете, не поддържа Bluetooth комуникация в режим на потребител
на персонална мрежа (PANU), няма да можете да се свържете към устройството чрез PAN.
n 200 N
Отстраняване на неизправности
Защо не мога да използва Bluetooth устройствата след промяна на потребителите?
Ако смените потребителите, без да излезете от системата, Bluetooth устройствата няма да работят. Задължително
излезте от системата, преди да смените потребителите. За да излезете от системата, щракнете върху Старт,
стрелката до бутона Заключване и върху Излизане.
Защо не мога да обменям визитни картички с мобилни телефони?
Функцията за обмен на визитни картички не се поддържа.
n 201 N
Отстраняване на неизправности
Оптични дискове
Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск?
Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки:
1
Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране,
за да рестартирате компютъра.
2
Извадете диска от оптичното дисково устройство.
3
Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Работа с дискове (стр. 169)
за инструкции.
Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря?
❑ Уверете се, че компютърът е включен.
❑ Ако захранването на оптичното дисково устройство е забранено от VAIO Power Management, допълнителният
бутон за изваждане на оптичното дисково устройство няма да работи. Използвайте бутона за изваждане на
дисковото устройство в горния десен край на компютъра. Обърнете внимание, че изваждането на тавата на
устройството ще отнеме известно време, ако няма захранване на оптичното дисково устройство.
❑ Ако бутона за изваждане на дисковото устройство не работи, щракнете върху Старт и Компютър, щракнете
с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство и изберете Извади.
❑ Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно
изваждане до допълнителния бутон за изваждане на устройството.
❑ Опитайте да рестартирате компютъра.
n 202 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не мога да възпроизведа правилно диск на компютъра?
❑ Уверете се, че дискът е вкаран в оптичното дисково устройство така, че етикетът му да сочи нагоре.
❑ Уверете се, че са инсталирани необходимите програми според инструкциите на производителя.
❑ Възпроизвеждането на Blu-ray диск на свързан външен екран, може да бъде прекъснато в зависимост от типа
и скоростта на обмен. Можете да решите този проблем чрез намаляване на резолюцията на екрана. Следвайте
стъпките в Защо на екрана не се показва видео? (стр. 207) за да промените резолюцията на екрана.
❑ Ако дискът е замърсен или повреден, компютърът ще спре да отговаря. Изпълнете следните стъпки:
1
Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после
Рестартиране, за да рестартирате компютъра.
2
Извадете диска от оптичното дисково устройство.
3
Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Работа с дискове
(стр. 169) за инструкции.
❑ Ако възпроизвеждате диск, а не чувате никакъв звук, направете едно от следните неща:
❑ Възможно е звука да е изключен от бутона за изключване на звука. Натиснете бутона още веднъж.
❑ Възможно е звука да е намален до минимум от бутона за намаляване на звука. Натиснете бутона за
увеличаване на звука няколко пъти или задръжте натиснат бутона, за да достигнете нивото, достатъчно,
за да чувате звук.
❑ Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука на лентата на задачите и щракнете върху
Отвори миксера за сила на звука, за да проверите настройките.
❑ Проверете настройката за сила на звука на аудио миксера.
❑ Ако използвате външни високоговорители, проверете настройките за сила на звука на високоговорителите,
както и връзките между тях и компютъра.
n 203 N
Отстраняване на неизправности
❑ Уверете се, че е инсталиран правилният софтуер на драйвер. Изпълнете следните стъпки:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Система и поддръжка.
3
Щракнете върху Система.
4
Щракнете върху Диспечер на устройствата отляво.
Ще се появи прозорецът Диспечер на устройства със списък на хардуерните устройства на компютъра.
Ако върху дадено устройство в списъка се появява знак “X” или удивителен знак, може да се наложи да
разрешите устройството или да преинсталирате драйверите.
5
Щракнете двукратно върху оптичното дисково устройство, за да се отвори списък с оптичните дискови
устройства на компютъра.
6
Щракнете двукратно върху желаното устройство.
Можете да проверите софтуера на драйвера, като изберете раздела Драйвер и щракнете върху
Подробни данни за драйвера.
7
Щракнете върху OK, за да затворите прозореца.
❑ Уверете се, че на диска не е поставен залепващ се етикет. Залепващите се етикети може да се отлепят,
докато дискът е в оптичното дисково устройство и да повредят устройството или да причинят неизправност.
❑ Ако се появи предупреждение за регионален код, дискът може да е несъвместим с оптичното дисково устройство.
Вижте опаковката, за да проверите дали регионалният код е съвместим с оптичното дисково устройство.
❑ Ако забележите кондензация върху компютъра, спрете да го използвате най-малко за един час. Кондензацията
може да доведе до неизправност на компютъра.
❑ Уверете се, че компютърът работи на захранване от електрическата мрежа, и опитайте диска отново.
n 204 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не мога да запиша информация на Blu-ray диск носител?
!
Това въвеждане тип въпроси и отговори важи само за определени модели. Вижте он-лайн спецификации, за да откриете
типа на вашето оптично дисково устройство и след това Четене и запис на оптични дискове (стр. 43), за да проверите
поддържаните дискови носители.
Възможно е да не можете да възпроизведете съдържанието на някой Blu-ray диск на вашия компютър. За да
възпроизведете това съдържание, изтеглете и инсталирайте последната актуализация за WinDVD BD като
използвате VAIO Update.
Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите. За информация как
да свържете компютъра към интернет, вижте Използване на интернет (стр. 65).
Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител?
❑ Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично,
дори и скрийнсейвър.
❑ Не натискайте клавиши на клавиатурата.
❑ Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със
залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда.
Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител?
❑ Уверете се, че използвате подходящ записваем DVD носител.
❑ Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Обърнете внимание на вероятността
някои марки DVD записваеми носители да не работят.
n 205 N
Отстраняване на неизправности
Защо не мога да запиша информация на носител Blu-ray диск?
!
Това въвеждане тип въпроси и отговори важи само за определени модели. Вижте он-лайн спецификации, за да откриете
типа на Вашето оптично дисково устройство и след това Четене и запис на оптични дискове (стр. 43), за да проверите
поддържаните дискови носители.
❑ Уверете се, че вашето оптично дисково устройство поддържа функция за запис върху Blu-ray диск.
Устройствата за DVD±RW/±R DL/RAM не я поддържат.
❑ Носител BD-R диск не е презаписваем. Не можете да добавяте или изтривате данни от носител BD-R диск.
Какво да направя, ако не мога да използвам оптичното дисково устройство след
изваждане на USB Mass Storage Device в прозорец Безопасно премахване на
хардуер?
Оптичният диск ще бъде изключен, ако извадите USB Mass Storage Device в прозорец Безопасно премахване на
хардуер. За да използвате отново оптичното дисково устройство, следвайте тези стъпки:
1
Щракнете с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство в лентата със задачите и изберете
опция за забраняване на захранването на оптичното дисково устройство.
2
Щракнете отново с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство и изберете опция за разрешаване
на захранването на оптичното дисково устройство.
n 206 N
Отстраняване на неизправности
Дисплей
Защо екранът изгасва?
❑ Екранът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе
в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване,
натиснете произволен клавиш, за да го върнете в нормален режим. Вж. Използване на режимите за пестене
на електроенергия (стр. 146) за повече информация.
❑ Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети.
❑ Ако компютърът използва захранване от батерията, се уверете, че батерията е поставена правилно и е заредена.
Вж. Използване на батерията (стр. 25) за повече информация.
❑ Ако изходът на дисплея е насочен на външен дисплей натиснете клавишите Fn+F7. Вж. Комбинации и функции
с клавиша Fn (стр. 34) за повече информация.
Какво да правя, ако на екрана на телевизора или на външния дисплей, свързан
към HDMI порта, не се показва изображение?
❑ Проверете дали използвате съвместим с HDCP дисплей Защитеното с авторско право съдържание няма да се
покаже на несъвместим с HDCP дисплей. Вж. Свързване на компютърен дисплей (стр. 97) за повече информация.
❑ Може да бъде свързан друг външен дисплей към мониторния порт на компютъра. Натиснете клавишите Fn+F7 за
да промените изхода за дисплея. Вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 34) за повече информация.
n 207 N
Отстраняване на неизправности
Защо на екрана не се показва видео?
❑ Ако за изходен дисплей е насочен към външен дисплей и външния дисплей е изключен, няма да виждате видео
на екрана на компютъра. Спрете възпроизвеждането на видео, изберете за изходен дисплей екрана на компютъра
и стартирайте повторно възпроизвеждането на видео. Вж. Избор на режими на дисплея (стр. 105). Друга
възможност е да натиснете клавишите Fn+F7, за да смените изходния дисплей. Вж. Комбинации и функции
с клавиша Fn (стр. 34) за повече информация.
❑ Видео паметта на компютъра може да не е достатъчна за показване на видео клипове с висока разделителна
способност. В такъв случай намалете разделителната способност на LCD екрана.
За промяна на разделителната способност на екрана следвайте тези стъпки:
1
Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране.
2
Щракнете върху Настройки на дисплей.
3
Преместете плъзгача под Разделителна способност наляво, за да намалите разделителната способност,
или надясно, за да я увеличите.
✍
Можете да проверите общия обем на свободната графична памет и видео памет. Щракнете с десен бутон върху работния
плот, изберете Персонализиране и щракнете върху Настройки на дисплей, Разширени настройки и раздела Адаптер.
Изведената стойност може да е различна от действителната памет на компютъра.
Какво да правя, ако екранът ми се затъмни?
❑ Натиснете клавишите Fn+F6 за да осветлите екрана на компютъра.
❑ Блокиращия сензор за естествено осветление затъмнява екрана. Уверете се, че сензора не е блокиран.
n 208 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако LCD яркостта на екрана се промени?
❑ Настройката за LCD яркост, регулирана с клавишите Fn+F5/F6, е временна и може да бъде възстановена до
първоначалната настройката, след като компютърът се върне в нормален режим от режим на заспиване или
на хибернация. За да запазите своите предпочитания за яркостта, следвайте тези стъпки:
1
Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на
захранването.
2
Щракнете върху Промяна на настройките за плана в текущия план за захранване.
3
Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването.
4
Изберете раздела Разширени настройки.
5
Щракнете двукратно върху Дисплей.
6
Регулирайте настройката за LCD яркост в елемента за настройка на яркостта.
❑ Функцията Automatic Brightness Settings не работи по време на процес на настройка и възстановяване.
LCD яркостта на вашия екран може да се променя независимо от силата на естествената светлина.
Какво да правя, ако външният дисплей не се включва?
Ако не можете да смените изходния дисплей с клавишите Fn+F7, трябва да смените настройките за външния
дисплей с VAIO Control Center. За да смените настройките, стартирайте VAIO Control Center, изберете контролния
елемент за външния дисплей, след което щракнете, за да поставите отметка за смяна на опциите за разпознаване
на външния дисплей. След това използвайте клавишите Fn+F7, за да смените изходния дисплей.
n 209 N
Отстраняване на неизправности
Как да стартирам Windows Aero?
!
Това въвеждане тип въпроси и отговори важи само за определени модели.
Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Персонализиране на цветове в Облик и персонализиране.
3
Щракнете върху Отваряне на свойствата на класически облик за повече цветове.
4
Изберете Windows Aero от опциите Цветова схема в раздела Облик.
5
Щракнете върху OK.
за информация за функциите на Windows Aero features, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка
на Windows.
n 210 N
Отстраняване на неизправности
Отпечатване
Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ?
❑ Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на
компютъра.
❑ Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталирана на компютъра.
❑ Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера.
За повече информация вж. ръководството, придружаващо принтера.
❑ Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване
или на хибернация), рестартирайте компютъра.
❑ Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра
може да разреши отпечатването. Изпълнете следните стъпки:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Принтер в Хардуер и звук.
3
Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Свойства.
4
Щракнете върху раздела Портове.
5
Щракнете махнете отметката на Активирай поддръжка за двупосочен режим.
6
Щракнете върху OK.
Това деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни,
наблюдение на състоянието и дистанционен панел.
Ако принтерът е свързан към опционална базова станция, проверете дали базовата станция е свързана към
електрическата мрежа.
n 211 N
Отстраняване на неизправности
Микрофон
Какво да правя, ако микрофонът ми не работи?
❑ Ако използвате външен микрофон, проверете дали той е включен и дали е вкаран правилно в жака за
микрофон на компютъра.
❑ Вашето входно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За конфигурация на звуковото
входно устройство, следвайте тези стъпки:
1
Затворете всички отворени програми.
2
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
3
Щракнете върху Хардуер и звук.
4
Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук.
5
В раздела Записване изберете желаното устройство за възпроизвеждане на звук и щракнете върху
Задай по подразбиране.
Как да предотвратя получаването на микрофония?
Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук,
като например високоговорител.
За да предотвратите този проблем:
❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук.
❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.
n 212 N
Отстраняване на неизправности
Мишка
Какво трябва да направя, ако компютърът не разпознава мишката?
❑ Проверете дали мишката е вкарана добре в порта.
❑ Рестартирайте компютъра, докато мишката е включена.
Какво да правя, ако курсорът не се мести, когато използвам мишката?
❑ Проверете дали не е свързана друга мишка.
❑ Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да
затворите приложението.
❑ Ако клавиши Alt+F4 не работят, натиснете клавиш Windows веднъж и след това бутон , няколко пъти, изберете
Рестарт с бутон M или m и натиснете клавиш Enter, за да рестартирате компютъра.
❑ Ако колпютъра не се рестартира, натиснете клавиши Ctrl+Alt+Delete, изберете стралката до бутон Изключване
с клавиши m и , и след това Рестарт с клавиш M или m и натиснете клавиш Enter, за да рестартирате компютъра.
❑ Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.
!
Изключването на компютъра от бутона за захранването може да причини загубата на незапазени данни.
n 213 N
Отстраняване на неизправности
Високоговорители
Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работи?
❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука
е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация.
❑ Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно,
за да чувате звук.
❑ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър.
❑ Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона.
❑ Възможно е звука да е изключен от бутона за изключване на звука. Натиснете бутона още веднъж.
❑ Възможно е звука да е намален до минимум от бутона за намаляване на звука. Натиснете бутона за увеличаване
на звука няколко пъти или задръжте натиснат бутона, за да достигнете нивото, достатъчно, за да чувате звук.
❑ Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване.
За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите.
❑ Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата
на задачите.
❑ Вашето изходно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За да промените устройството за
възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
n 214 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители?
❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука
е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация.
❑ Възможно е звука да е изключен от бутона за изключване на звука. Натиснете бутона още веднъж.
❑ Възможно е звука да е намален до минимум от бутона за намаляване на звука. Натиснете бутона за увеличаване
на звука няколко пъти или задръжте натиснат бутона, за да достигнете нивото, достатъчно, за да чувате звук.
❑ Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата
на задачите.
❑ Вашето изходно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За да промените устройството за
възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
n 215 N
Отстраняване на неизправности
Тъчпад
Какво да правя, ако тъчпадът ми не работи?
❑ Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вж. Използване на тъчпада
(стр. 36).
❑ Проверете дали към компютъра е свързана мишка.
❑ Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да
затворите приложението.
❑ Ако клавиши Alt+F4 не работят, натиснете клавиш Windows веднъж и след това бутон , няколко пъти,
изберете Рестарт с бутон M или m и натиснете клавиш Enter, за да рестартирате компютъра.
❑ Ако компютъра не се рестартира, натиснете клавиши Ctrl+Alt+Delete, изберете стрелката до бутон Изключване
с клавиши m и , и след това Рестарт с клавиш M или m и натиснете клавиш Enter, за да рестартирате компютъра.
❑ Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.
!
Изключването на компютъра от бутона за захранването може да причини загубата на незапазени данни.
n 216 N
Отстраняване на неизправности
Клавиатура
Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна?
Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна
регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада.
За промяна на конфигурацията на клавиатурата следвайте тези стъпки:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Часовник, език и регион и изберете Регионални и езикови опции.
3
Сменете настройката по желание.
Какво да правя, ако не мога да въведа определени знаци с клавиатурата?
Ако не можете да въведете U, I, O, P, J, K, L, M, е възможно Num Lk да е активиран. Проверете дали свети
индикаторът за Num lock. Ако индикаторът за Num lock свети, натиснете клавиша Num Lk, за да го изключите,
преди да въведете тези знаци.
n 217 N
Отстраняване на неизправности
Дискети
Защо на лентата на задачите не се появява иконата “Безопасно премахване на
хардуер”, когато е включено устройството?
Компютърът не разпознава флопидисковото устройство. Първо, проверете дали USB кабелът е правилно свързан
към USB порта. Ако се наложи да закрепите връзката, изчакайте малко, докато компютърът разпознае устройството.
Ако иконата все още не се появява, следвайте тези стъпки:
1
Затворете всички програми, които използват флопидисковото устройство.
2
Изчакайте индикатора на флопидисковото устройство да изгасне.
3
Натиснете бутона за изваждане, за да махнете дискетата, и разкачете USB флопидисковото устройство от
компютъра.
4
Свържете флопидисковото устройство повторно, като вкарате USB кабела в USB порта.
5
Рестартирайте компютъра, като щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Рестартиране.
Какво да правя, ако не мога да запиша информация на дискета?
❑ Проверете дали дискетата е вкарана правилно в устройството.
❑ Ако дискетата е вкарана правилно и все още не можете да запишете данни върху нея, тя може да е защитена
напълно или срещу запис. Можете или да използвате дискета, която не е защитена срещу запис, или да
деактивирате функцията за защита срещу запис.
n 218 N
Отстраняване на неизправности
Аудио/видео
Какво да правя, ако не мога да използвам своята DV видео камера?
Ако се появи съобщение, че i.LINK устройството е разкачено или изключено, i.LINK кабелът може да не е вкаран
добре в порта на компютъра или във видео камерата. Извадете кабела и го вкарайте отново. Вж. Свързване на
i.LINK устройство (стр. 113) за повече информация.
✍
i.LINK е търговска марка на Sony Corporation, използвана единствено, за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка.
Процедурата за установяване на i.LINK връзка може да е различна в зависимост от софтуерното приложение, операционната
система и съвместимото с i.LINK устройство. Не всички продукти с i.LINK връзка могат да комуникират един с друг.
Вж. ръководството, придружаващо i.LINK устройството, за повече информация за работните условия и правилното свързване.
Преди да свържете подходящи i.LINK компютърни периферни устройства към системата си, като например CD-RW
устройство или твърд диск, проверете съвместимостта им с операционната система и необходимите работни условия.
Как да изключа звукът при стартиране на Windows?
За да изключите звука при стартиране на Windows, следвайте тези стъпки:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Хардуер и звук.
3
Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук.
4
В раздела Звуци щракнете върху Изпълнявай звука при стартиране на Windows, за да махнете отметката.
5
Щракнете върху OK.
n 219 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не мога да използвам моето i.LINK устройство?
Ако се появи съобщение, че i.LINK устройството е разкачено или изключено, i.LINK кабелът може да не е вкаран
добре в порта на компютъра или във видео камерата. Извадете кабела и го вкарайте отново. Вж. Свързване на
i.LINK устройство (стр. 113) за повече информация.
✍
i.LINK е търговска марка на Sony, използвана единствено за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка. Процедурата
за установяване на i.LINK връзка може да е различна в зависимост от софтуерното приложение, операционната система
и съвместимото с i.LINK устройство. Не всички продукти с i.LINK връзка могат да комуникират един с друг. Вж. ръководството,
придружаващо i.LINK устройството, за повече информация за работните условия и правилното свързване. Преди да свържете
подходящи i.LINK компютърни периферни устройства към системата си, като например CD-RW устройство или твърд диск,
проверете съвместимостта им с операционната система и необходимите работни условия.
Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук?
Ако не чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане
на звук.
1
Затворете всички отворени програми.
2
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
3
Щракнете върху Хардуер и звук.
4
Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук.
5
В раздела Възпроизвеждане, изберете желаното устройство за възпроизвеждане на звук и щракнете върху
Задай по подразбиране.
n 220 N
Отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако не чувам звука от високоговорителя, свързан към HDMI порта?
❑ След като свържете устройство към HDMI порт, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук,
ако искате да чувате звук от него. За подробната процедура вж. Как да променя устройството за
възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
❑ Ако все още не чувате звук от високоговорителя, следвайте тези стъпки:
1
Следвайте стъпки от 1 до 4 в Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 219).
2
В раздела Възпроизвеждане изберете иконата на HDMI и щракнете върху Свойства.
3
Щракнете върху раздела Разширени.
4
Изберете честотата на дискретизация и дълбочината в битове (например 48 000 Хц, 16 бита), които
поддържа устройството.
5
Щракнете върху OK.
n 221 N
Отстраняване на неизправности
Как да изведа Dolby Digital или DTS звук през HDMI устройство?
За извеждане на Dolby Digital или DTS звук от диск през HDMI устройство, свързано към компютъра, следвайте
тези стъпки:
1
Щракнете върху Старт и Контролен панел.
2
Щракнете върху Хардуер и звук.
3
Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук.
4
В раздела Възпроизвеждане изберете иконата на HDMI и щракнете върху Свойства.
5
Щракнете върху раздела Поддържани формати.
6
Щракнете върху DTS Audio и Dolby Digital, за да поставите отметки.
7
Щракнете върху OK.
!
Ако Dolby Digital или DTS сигналът е свързан към устройство, което не го поддържа, устройството няма да възпроизведе звук.
В такъв случай махнете отметките на DTS Audio и Dolby Digital.
n 222 N
Отстраняване на неизправности
Memory Stick
Какво да правя, ако не мога да използвам носител Memory Stick, форматиран на
компютър VAIO, на други устройства?
Може да се наложи да форматирате повторно носителя Memory Stick.
Форматирането на носителя Memory Stick изтрива всички данни, запазени върху него, включително музикални
файлове. Преди да форматирате повторно носителя Memory Stick, архивирайте важната информация и проверете
дали в носителя няма файлове, които искате да запазите.
1
Копирайте данните от носителя Memory Stick на вграденото запаметяващо устройство*, за да съхраните
информацията или изображенията.
2
Форматирайте носителя Memory Stick, като следвате стъпките във Форматиране на носител Memory Stick
(стр. 58).
*
Вж. онлайн спецификациите, за да проверите вашата конфигурация на запаметяващото устройство.
Защо не мога да запазя музикални файлове върху носителя Memory Stick?
Защитената с авторско право музика не може да се запише на носители Memory Stick, които нямат емблемата
MagicGate.
!
Използването на записаната музика изисква разрешение от носителите на авторско право.
Sony не носи отговорност за музикални файлове, които не могат да се запишат от компактдиск или да се изтеглят от други
източници.
n 223 N
Отстраняване на неизправности
Мога ли да копирам изображения от цифров фотоапарат чрез носител Memory Stick?
Да, и можете да преглеждате видеоклипове, които сте записали със съвместими с носители Memory Stick цифрови
фотоапарати.
Защо не мога да запиша информация на носител Memory Stick?
Някои версии на носителите Memory Stick са снабдени с превключвател за защита срещу изтриване, за да се
предпазят данните от случайно изтриване или презаписване. Проверете дали този превключвател е изключен.
n 224 N
Отстраняване на неизправности
Периферни устройства
Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство?
❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване.
Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер,
проверете дали захранващият кабел е включен правилно в контакт на мрежата.
❑ Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран на точно определен
порт, който сте използвали при първото свързване на устройството.
❑ За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате
софтуер, преди да свържете устройството.
❑ Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали
портът работи изобщо.
❑ USB концентраторите може да пречат на устройството да работи нормално, заради повреда в разпределението
на енергия. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.
n 225 N
Отстраняване на неизправности
Базова станция
Какво да направя, ако се появи съобщение за грешка, когато изключвам
компютъра си от базовата станция?
❑ Когато се използва устройство, вкарано или включено към базовата станция, няма да можете да изключите
компютъра от базовата станция. Запазете несъхранените данни, излезте от приложенията, които използват
тези устройства и опитайте отново.
Ако горното не работи, изключете компютъра и го разкачете от базовата станция.
❑ Когато батерията е на привършване, не можете да изключвате компютъра от базовата станция. Заредете
батерията или изключете компютъра и след това опитайте отново.
❑ Задължително възстановете оригиналния потребител, преди да изключите компютъра от базовата станция.
Изключете го, тъй като друг потребител може да предизвика неизправности.
За смяна на потребителите вж. Помощ и поддръжка на Windows.
n 226 N
Опции за поддръжка
Опции за поддръжка
Този раздел съдържа информация за това къде да потърсите отговори на въпроси относно компютъра VAIO.
❑ Информация за поддръжка на Sony (стр. 227)
❑ Електронна поддръжка (стр. 228)
n 227 N
Опции за поддръжка
Информация за поддръжка на Sony
Вж. следните източници за отговори в изброената по-долу последователност.
Вж. Документация (стр. 9) за повече информация за отпечатана и неотпечатана документация, предоставена
с компютъра, както и допълнителни източници за справка.
❑ Отворете помощните файлове, придружаващи софтуера за инструкции за използването на софтуера.
❑ Използвайте функцията за търсене в Помощ и поддръжка на Windows, като натиснете и задържите клавиша
Microsoft Windows и натиснете клавиша F1.
❑ Уеб страница на VAIO-Link: Ако имате проблеми с компютъра, можете да влезете в уеб страницата на
VAIO-Link за отстраняване на неизправности. Отидете на адрес http://www.vaio-link.com.
❑ Електронна поддръжка: Тази интерактивна част от нашата уеб страница http://www.vaio-link.com ви позволява
да се свържете с назначения екип по поддръжка по интернет. Можете да регистрирате лесно своите технически
запитвания чрез персонализиран акаунт.
❑ Помощни линии на VAIO-Link: Преди да се стържете с VAIO-Link по телефона, опитайте се да разрешите проблема,
като прочетете отпечатаната и неотпечатаната документация.
❑ Посетете други уеб страници на Sony:
❑ http://www.club-vaio.com, ако искате да узнаете повече за VAIO и да станете част от растящата общност на VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com за онлайн покупки.
❑ http://www.sony.net за други продукти на Sony.
✍
Трябва да настроите интернет връзка, преди да имате достъп до онлайн функциите, описани тук.
n 228 N
Опции за поддръжка
Електронна поддръжка
Какво е Електронна поддръжка?
Ако сте потърсили в нашите ръководства за потребителя и в уеб страницата (http://www.vaio-link.com), но не сте
намерили отговор на своя въпрос или проблем, използвайте електронната поддръжка.
Нашият портал за електронна поддръжка е интерактивна уеб страница, в която можете да подадете всякакво
техническо запитване, което може да имате относно компютъра, и да получите отговори от назначения ни екип по
поддръжка.
Всяко подадено запитване ще получи уникален “номер на заявка”, за да се гарантира спокойната комуникация
между вас и екипа на Електронна поддръжка.
Кой може да използва Електронна поддръжка?
Всички регистрирани клиенти на VAIO са записани за неограничен достъп до уеб портала за електронна поддръжка
на VAIO-Link.
Как да вляза в портала за електронна поддръжка?
Когато регистрирате компютъра си, вие автоматично получавате имейл с връзка към уеб портала за електронна
поддръжка, вашата потребителска идентификация и основни обяснения няколко часа по-късно.
Всичко, което трябва да направите, е да активирате своя акаунт, като щракнете върху предоставената връзка
в имейла.
Вече можете да създадете първата си заявка.
Можете да влезете уеб портала за електронна поддръжка от всеки компютър с активна интернет връзка.
В уеб портала за електронна поддръжка е достъпен пълен помощен файл, който да ви помогне при използването
на нашата услуга по електронна поддръжка.
n 229 N
Опции за поддръжка
Мога ли да подавам въпроси на майчиния си език?
Тъй като Вие общувате с нашия екип по електронна поддръжка чрез порта, който Ви свързва директно с централната
ни база данни, Електронна поддръжка приема и обработва само заявки, подадени на английски, френски или
немски език.
Мога ли да подавам въпроси по всяко време?
Да, можете да задавате въпроси 24 часа на ден и 7 дни в седмицата, но имайте предвид, че нашият екип по Електронна
поддръжка може да отговаря на въпросите Ви само от понеделник до петък в часовете от 08:00:00 до 18:00:00.
Има ли такса за използването на Електронната поддръжка?
Не, това е безплатна услуга, предлагана на всички регистрирани клиенти на VAIO!
Как да разбера дали екипът на Електронна поддръжка е обработил моята заявка?
Веднага щом заявката Ви бъде обработена от екипа на Електронна поддръжка, ще получите имейл, уведомяващ Ви,
че Вашата заявка е обновена.
n 230 N
Търговски марки
Търговски марки
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, VAIO Update са търговски марки или регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
и “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MagicGate”, “OpenMG”, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO-HG”, “Memory Stick Micro”, “M2”, емблемата на Memory Stick,
VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
Walkman е търговска марка на Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ и емблемата на Blu-ray Disc са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium и Intel SpeedStep са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office
Ready 2007 и емблемата на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и в други държави.
i.LINK е търговска марка на Sony, използвана единствено за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка.
Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO и WinDVD BD for VAIO са търговски марки на InterVideo, Inc.
ArcSoft и емблемата на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion
е търговска марка на ArcSoft, Inc.
n 231 N
Търговски марки
Думата Bluetooth и емблемите се притежават от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony
Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.
Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation
е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.
Емблемата SD е търговска марка.
Емблемата SDHC е търговска марка.
MultiMediaCard™ е търговска марка на MultiMediaCard Association.
HDMI, емблемата на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
Марките ENERGY STAR и ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ.
Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.
В ръководството не са обозначени знаците ™ или ®.
Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки
на съответните им притежатели.
Вж. онлайн спецификациите за информация какъв софтуер е достъпен за Вашия модел.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising