Sony | CMT-SBT20 | Sony CMT-SBT20 „Hi-Fi“ sistema su BLUETOOTH® technologija Naudojimo instrukcijos

Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
CD klausymas
Radijo klausymasis
Kaip klausytis failo
iš USB įrenginio
Muzikos klausymas naudojant
papildomus garso komponentus
Muzikos klausymas
BLUETOOTH ryšiu
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Atsargumo priemonės /
specifikacijos
CMT-SBT20
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pvz., degančių žvakių).
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio
lašų ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu,
pvz., vazų.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai
taikomi, – daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui atjungti
nuo elektros tinklo, todėl įrenginį reikia prijungti
prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Pastebėję įrenginio veikimo trikčių nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės
elektros lizdo.
Klientams Europoje ir Australijoje
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus
su maitinimo elementais nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių
ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios
srovės lizdo.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims.
Klientams Europoje
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys.
Ši žymė yra prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba
įrenginys pagamintas šios įmonės vardu. Užklausas
dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
2LT
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį
maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga
būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Šią sistemą galima naudoti norint:
•• atkurti muziką iš tokių šaltinių kaip diskai
ar USB įrenginiai;
•• klausyti radijo stočių;
•• atkurti muziką iš tokių šaltinių kaip
BLUETOOTH įrenginiai.
Prieš naudojant
šią sistemą
Įprastai naudojant sistemą galinčius
pasitaikyti gedimus pataisys „Sony“
pagal šios sistemos ribotosios garantijos
sąlygas. Tačiau „Sony“ nebus atsakinga
už jokias pasekmes, patiriamas dėl to,
kad nepavyko paleisti sugedus sistemai.
Muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas
Šis gaminys skirtas diskams, atitinkantiems
kompaktinių diskų (CD) standartą, atkurti.
Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos
prekiauja įvairiais muzikos diskais,
užkoduotais naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų
neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto
ir gali nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.
Pastabos dėl dviejų
sluoksnių diskų
Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys,
kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta
DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta
skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto,
kadangi garso medžiagos pusė neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, negalima
užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
3LT
Turinys
Prieš naudojant šią sistemą.................................................................... 3
Darbo pradžia
Valdiklių vieta ir funkcijos....................................................................... 6
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas..................................................10
Minkštų garsiakalbių padelių tvirtinimas..............................................10
Laikrodžio nustatymas..........................................................................10
CD klausymas
CD-DA / MP3 / WMA disko leidimas...................................................... 12
Kaip pakeisti leidimo režimą......................................................................12
Programos sukūrimas (užprogramuotas leidimas)...................................14
Radijo klausymasis
Radijo stoties nustatymas..................................................................... 15
Išankstinis radijo stočių nustatymas...................................................... 15
Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas.........................................16
Kaip klausytis failo iš USB įrenginio
Failų leidimas iš USB įrenginio............................................................... 17
Kaip pakeisti leidimo režimą......................................................................18
Muzikos klausymas naudojant
papildomus garso komponentus
Papildomų garso komponentų naudojimas.........................................19
4LT
Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu
Sistemos susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu
ir muzikos klausymas............................................................................ 20
Siejimas su įrenginiu, kuriame nėra NFC funkcijos.....................................21
Siejimas su įrenginiu, kuriame yra NFC funkcija......................................... 22
Susiejimo informacijos naikinimas........................................................... 23
Papildomų įrenginių susiejimas................................................................ 24
Papildoma informacija
Kaip nustatyti automatinio budėjimo režimo funkciją......................... 25
BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas.......................................... 25
Belaidžio BLUETOOTH signalo įjungimas arba išjungimas.................. 26
Garso reguliavimas............................................................................... 26
Laikmačių naudojimas.......................................................................... 26
Išjungimo laikmačio nustatymas.............................................................. 27
Paleidimo laikmačio nustatymas.............................................................. 27
Ekrano režimo keitimas......................................................................... 28
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas.................................................................................... 29
Pranešimai............................................................................................ 33
Atsargumo priemonės / specifikacijos
Atsargumo priemonės.......................................................................... 34
Suderinamų įrenginių svetainės........................................................... 35
BLUETOOTH belaidė technologija........................................................ 36
Specifikacijos.........................................................................................37
5LT
Darbo pradžia
Valdiklių vieta ir funkcijos
Pastaba
Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, bet tuos pačius
veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.
Įrenginys (priekinė / viršutinė dalis)
6LT
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukai
FUNCTION (CD, USB, BLUETOOTH, FM,
AUDIO IN)
Naudokite norėdami pasirinkti šaltinį.
 Įrenginys: mygtukas  (leisti /
pristabdyti)*
Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas
 (leisti)* /  (pristabdyti)
Paspausdami paleiskite arba
pristabdykite atkūrimą.
Mygtukas  (sustabdyti)
Paspausdami sustabdykite atkūrimą.
 N žyma
Priartindami prie šios žymos išmanųjį
telefoną / planšetę, kurioje veikia
NFC funkcija, vienu palietimu atliksite
BLUETOOTH registravimą, prijungimą
arba atjungimą (22 psl.).
Mygtukai  /  (ankstesnis /
paskesnis)
Naudokite norėdami pasirinkti garso
takelį arba failą.
Mygtukai TUNING +/–
Naudokite norėdami nustatyti
radijo stotį.
Mygtukas  /  (įjungimas / budėjimo
režimas)
Naudokite norėdami įjungti sistemą arba
nustatyti budėjimo režimą.
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
 Indikatorius
(BLUETOOTH)
Įsižiebia arba mirksi, nurodydamas
BLUETOOTH jungties būseną.
 Įrenginys: mygtukas
FUNCTION/PAIRING
•• Naudokite norėdami pasirinkti šaltinį.
Kaskart paspaudžiant nustatomas vis
kitas šaltinis šia seka:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę,
jei norite įjungti siejimo per
BLUETOOTH režimą.
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukai
 /  (greitas persukimas atgal /
pirmyn)
Naudokite norėdami garso takelį arba
failą greitai persukti pirmyn arba atgal.
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukai
PRESET +/–
Paspauskite norėdami iškviesti iš anksto
nustatytas radijo stotis.
Mygtukas  (atidaryti / uždaryti)
Paspauskite norėdami atidaryti
ir uždaryti diskų dėklą .
Rodoma
 Diskų dėklas
Naudokite norėdami įdėti diską
(12 psl.).
 Įrenginys: valdiklis VOLUME
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas
VOLUME +* / –
Paspausdami sureguliuokite garsumą.
7LT
 (USB) prievadas
Naudokite norėdami prijungti
USB įrenginį (17 psl.).
 Mygtukas BLUETOOTH MENU
Naudokite norėdami atidaryti
arba uždaryti BLUETOOTH meniu
(21, 24, 25 psl.).
 Mygtukas EQ
Naudokite, kad pasirinktumėte garso
efektą (26 psl.).
 Mygtukas MEGA BASS
Paspauskite norėdami padidinti bosų
garsą (26 psl.).
 Mygtukas MUTING
Naudokite, kad nutildytumėte
ir įjungtumėte garsą.
 Mygtukas PLAY MODE/TUNING MODE
•• Paspauskite norėdami pasirinkti
leidimo režimą (13 psl.).
•• Naudokite norėdami pasirinkti
derinimo režimą (15 psl.).
 Mygtukas REPEAT/FM MODE
•• Paspauskite norėdami pasirinkti
leidimo su kartojimo funkcija režimą
(13 psl.).
•• Paspauskite norėdami pasirinkti FM
erdvinio garso arba monofoninio
garso priėmimą (15 psl.).
 Mygtukas CLEAR
Paspausdami pašalinkite užprogramuotą
garso takelį arba aplanką (14 psl.).
 Mygtukas RETURN
Paspausdami grąžinkite ankstesnę
būseną.
Mygtukas
(įvesti)
Naudokite norėdami patvirtinti
elementą.
Mygtukai  /  /  / 
Naudokite norėdami pasirinkti elementą.
Mygtukai +/–
Paspausdami pasirinkite MP3 / WMA
disko arba USB įrenginio aplanką
(albumą).
 Mygtukas TUNER MEMORY
Paspauskite norėdami iš anksto nustatyti
radijo stotis (15 psl.).
8LT
 Mygtukai TUNER MEMORY
(skaičiai nuo 1 iki 4)
Paspausdami nustatykite
4 užregistruotas FM stotis.
 Mygtukas TIMER MENU
Naudokite norėdami nustatyti
laikrodį arba paleidimo laikmatį
(10, 27 psl.).
 Mygtukas SLEEP
Paspauskite norėdami nustatyti
išjungimo laikmatį (27 psl.).
 Mygtukas DISPLAY
Naudokite norėdami pakeisti ekrane 
rodomą informaciją (28 psl.).
Vietoj neatpažįstamo simbolio rodomas
apatinis brūkšnys (_).
Jei šį mygtuką paspausite, kai maitinimas
išjungtas, bus rodomas laikrodžio laikas.
* Ant įrenginio mygtuko  ir ant nuotolinio
valdymo pulto mygtukų  bei VOLUME + yra
liečiamasis taškas. Valdant sistemą liečiamieji
taškai padeda orientuotis.
Įrenginys (nugarėlė)
 FM laidinė antena
 Prie dešiniojo garsiakalbio
 Prie kairiojo garsiakalbio
 Garsiakalbio laidas
(raudonos spalvos / )
 Garsiakalbio laidas
(juodos spalvos / )
 Prie sieninio elektros lizdo
Vietos, kuriose prasta
priėmimo kokybė:
toli nuo langų ir pan.
Vietos, kuriose gera
priėmimo kokybė:
netoli langų ir pan.
•• Toliau nurodytose vietose nemontuokite.
Tarp pastatų
Netoli mobiliųjų
telefonų, elektros
prietaisų
Plieninių stalų
Darbo pradžia
 FM antena
Prijunkite FM anteną.
•• Sistemą montuokite tokioje vietoje ir taip
ją pasukite, kad būtų gerai priimami
signalai.
•• FM antenos galą izoliuokite kištuku, lipnia
juostele ar pan.
•• Norėdami išvengti triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių
ir kintamosios srovės maitinimo laidų
bei USB kabelio.
•• Prieš atjungiant FM anteną būtina išjungti
sistemą, nes tik taip pavyks išsaugoti
nustatytus FM nustatymus.
 Garso įvesties lizdas
Garso kabeliu (nepridedamas) prijunkite
papildomą išorinę įrangą.
Garsiakalbiai
Prijunkite garsiakalbius.
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Abu garsiakalbius galima prijungti prie bet
kurio garsiakalbio lizdo, neatsižvelgiant į virš
jo esančią nuorodą L arba R.
Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio
elektros lizdo.
9LT
Nuotolinio valdymo Laikrodžio
pulto paruošimas
nustatymas
Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo elementą
(nepridedamas) taip, kad jis atitiktų toliau
nurodytą poliškumą.
Pastabos dėl nuotolinio valdymo
pulto naudojimo
•• Naudojant įprastai, maitinimo elementą galima
naudoti maždaug šešis mėnesius.
•• Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo
pulto, išimkite maitinimo elementą, kad
nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elemento
nuotėkio ir korozijos.
1
Paspausdami  /   įjunkite
sistemą.
2
Paspausdami TIMER MENU 
pereikite į laikrodžio nustatymo
režimą.
Ekrane  pradės mirksėti valandų
indikatorius.
Minkštų
garsiakalbių
padelių tvirtinimas
Pritvirtinkite pridėtus minkštus garsiakalbių
padėklus kiekviename garsiakalbio pagrindo
kampe, kad garsiakalbiai neslidinėtų.
Jei dega SELECT arba PLAY SET,
paspausdami  /   pasirinkite
CLOCK ir paspauskite .
3
Paspausdami  /   nustatykite
valandas ir paspauskite .
Ekrane  pradės mirksėti minučių
indikatorius.
10LT
4
Paspausdami  /   nustatykite
minutes ir paspauskite .
Pastaba
Darbo pradžia
•• Laikrodis nustatomas iš naujo, kai atjungiate
maitinimo laidą arba sutrinka maitinimas.
Kaip įjungti laikrodį,
kai sistema išjungta
Paspauskite DISPLAY . Laikrodis rodomas
maždaug 8 sekundes.
11LT
Kiti veiksmai
CD klausymas
CD-DA / MP3 / WMA
disko leidimas
1
2
Paspauskite CD .
Paspausdami įrenginio mygtuką
  atidarykite diskų dėklą 
ir įdėkite diską.
Dėdami diską laikykite taip, kad etiketė
(pusė, ant kurios ji išspausdinta) būtų
nukreipta į viršų.
Norėdami
Pristabdyti
atkūrimą
Sustabdyti
atkūrimą
Pasirinkti MP3 /
WMA disko aplanką
Paspauskite
 . Norėdami tęsti
leidimą paspauskite
 .
 . Norėdami tęsti
leidimą paspauskite
 *. Norėdami atšaukti
leidimo tęsimą, dar kartą
paspauskite  .
+/
–  kelis kartus.
Pasirinkti garso
takelį arba failą
/ .
Rasti garso takelio
arba failo tašką
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę mygtuką  /
  ir norimoje vietoje
jį atleiskite.
* Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali
tęsti atkūrimą nuo kito taško.
Kaip išimti CD
Paspauskite įrenginio mygtuką  .
Pastaba
Pusė su etikete (išspausdinta pusė)
3
Paspausdami įrenginio mygtuką
  uždarykite diskų dėklą .
4
Paspauskite  .
Pradedama atkurti.
•• Nedėkite nestandartinės (pvz., širdelės, kvadrato,
žvaigždės) formos diskų. Įdėjus tokį diską,
sistema gali būti nepataisomai sugadinta.
•• Nenaudokite diskų su lipniąja juostele ar
lipdukais, nes gali įvykti gedimas.
•• Išimdami diską nelieskite jo paviršiaus.
Kaip pakeisti leidimo
režimą
Naudodami leidimo režimą galite klausyti to
paties kūrinio ar viso disko pakartotinai arba
įjungti grojimo atsitiktine tvarka funkciją.
1
12LT
Norėdami sustabdyti atkūrimą,
paspauskite  .
2
Kelis kartus paspausdami
PLAY MODE  pasirinkite
leidimo režimą.
Galite pasirinkti toliau išvardytus
leidimo režimus.
Veikimas
FLDR*
(aplankas)
Leidžiami visi failai
pasirinktame aplanke.
SHUF
(maišyti)
Visi garso takeliai arba
failai leidžiami atsitiktine
tvarka.
FLDRSHUF*
(maišyti
aplanke)
Atsitiktine tvarka leidžiami
visi failai, esantys
pasirinktame aplanke.
PROGRAM
(programa)
Leidžiami užprogramuoti
garso takeliai arba failai.
Išsamios informacijos
žr. skyriuje Programos
sukūrimas (užprogramuotas leidimas) (14 psl.).
OFF
(įprastas
leidimas)
Visi garso takeliai arba
failai leidžiami iš eilės.
* Šį leidimo režimą galima taikyti tik leidžiant
USB įrenginį arba MP3 / WMA diską.
Kai rodoma PLS STOP
Kol atkuriama leidimo režimo pakeisti
negalėsite. Sustabdykite atkūrimą
ir pakeiskite leidimo režimą.
Kaip naudoti leidimo su kartojimo
funkcija režimą
Norėdami įjungti leidimo režimą su
kartojimo funkcija kelis kartus paspauskite
REPEAT . Leidimo režimus su kartojimo
funkcija galima naudoti ir kai atkūrimas
sustabdytas, ir kai vykdomas.
Galite pasirinkti toliau išvardytus leidimo
režimus.
Leidimo
režimas
Veikimas
Veikimas
REP ALL
Kartotinai leidžiami visi garso
(kartoti viską) takeliai arba failai.
REP OFF
(kartojimą
išjungti)
Kartotinis leidimas
išjungiamas.
* Šį leidimo režimą galima taikyti tik leidžiant
USB įrenginį arba MP3 / WMA diską.
Pastaba
•• Ištraukus maitinimo laiką, leidimo režimas
automatiškai išjungiamas.
CD klausymas
Leidimo
režimas
Leidimo
režimas
Pastaba dėl MP3 / WMA diskų leidimo
•• Į diską, kuriame įrašyta MP3 / WMA failų,
neįrašykite nereikalingų failų arba aplankų.
•• Sistema neatpažįsta aplankų, kuriuose
nėra MP3 / WMA failų.
•• Sistema galima leisti tik tokius MP3 / WMA
failus, kurių failo plėtinys yra .mp3 arba
.wma. Net jei failo vardas baigiasi plėtiniu
.mp3 arba .wma, bet jis nėra MP3 / WMA
formato failas, jį leidžiant gali būti girdimas
garsus triukšmas ir dėl to sistema gali
sugesti.
•• Didžiausias šios sistemos atpažįstamų
aplankų ir failų skaičius:
–– 256* aplankai (įskaitant šakninį);
–– 999 failai;
–– 999 failai viename aplanke
–– 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
* Tai taikoma ir aplankams, kuriuose nėra MP3 /
WMA arba kitų failų. Aplankų, kuriuos sistema
gali atpažinti, skaičius gali būti mažesnis nei
realus aplankų skaičius, atsižvelgiant į aplankų
struktūrą.
•• Negalima užtikrinti suderinamumo su
visa MP3 / WMA kodavimo / rašymo
programine įranga, CD-R / RW įrenginiais
ir įrašomosiomis laikmenomis. Naudojant
nesuderinamus MP3 / WMA diskus, gali
atsirasti triukšmo, trūkinėti garsas arba jis
gali būti visai neleidžiamas.
REP ONE
Kartotinai leidžiamas
(kartoti vieną) pasirinktas garso takelis arba
failas.
REP FLDR*
(kartoti
aplanką)
Kartotinai leidžiami visi failai
pasirinktame aplanke.
13LT
Pastaba dėl kelių seansų diskų leidimo
Sistema gali atkurti tęstinius disko seansus,
kai jie įrašyti tokiu pačiu seanso formatu
kaip ir pirmasis seansas. Sistemai aptikus
kitokiu seanso formatu įrašytą seansą, ji
nebegali atkurti šio ir kitų seansų. Atminkite,
kad net jei seansai įrašyti tokiu pačiu seanso
formatu, kai kurių seansų gali nepavykti
atkurti.
Programos sukūrimas
(užprogramuotas
leidimas)
Leidžiamas užprogramuotas garso takelis
arba failas.
1
Norėdami sustabdyti atkūrimą,
paspauskite  .
2
Keliskart paspausdami
PLAY MODE  pasirinkite
PROGRAM.
3
Kai atkuriamas MP3 / WMA
diskas, paspausdami +/– 
pasirinkite aplanką, kuriame yra
norimi užprogramuoti garso
takeliai arba failai.
5
Programuokite kartodami
4 veiksmą (jei naudojate CD-DA
garso takelius) arba 3–4 veiksmus
(jei naudojate MP3 / WMA failus).
Iš viso galima užprogramuoti 64 garso
takelius arba failus.
6
Paspauskite  .
Bus pradėta atkurti garso takelių arba
failų programa.
Kaip atšaukti
užprogramuotą leidimą
Keliskart paspausdami PLAY MODE 
pasirinkite OFF.
Kaip pašalinti garso takelio arba
failo užprogramavimą
Kai leidimas sustabdytas, paspauskite
CLEAR . Kiekvieną kartą paspaudus
mygtuką, bus pašalintas paskutinis
užprogramuotas garso takelis arba failas.
Kai pašalinami visi užprogramuoti garso
takeliai arba failai, užsidega NO STEP.
Patarimas
4
Paspausdami  /  
pasirinkite norimą garso takelį
arba failą ir paspauskite .
Pasirinkto garso
takelio ar failo
numeris
Visas pasirinkto garso
takelio (tik CD-DA
diskai) leidimo laikas
Jei naudojamas MP3 / WMA failas,
ekrane  pirmiausia rodomas
pasirinkto failo pavadinimas,
o viso leidimo laiko nerodoma.
14LT
•• Norėdami dar kartą paleisti tą pačią programą
paspauskite  .
Pastaba
•• Galima užprogramuoti ne daugiau kaip 64 garso
takelius arba failus. Jei bandysite užprogramuoti
daugiau nei 64 garso takelius arba failus,
užsidegs FULL.
•• Jei baigę programuoti atliksite kurį nors iš toliau
nurodytų veiksmų, visi užprogramuoti garso
takeliai arba failai bus panaikinti.
–– Funkcijos keitimas.
–– Sistemos išjungimas.
–– Maitinimo laido atjungimas.
–– Diskų dėklo atidarymas.
Radijo klausymasis
Radijo stoties
nustatymas
1
Paspauskite FM .
2
Nustatykite radijo stotis.
Išankstinis radijo
stočių nustatymas
Galite iš anksto nustatyti norimas radijo
stotis.
Jei FM stoties ieškojimas
nesustabdomas, paspauskite  ,
kad sustabdytumėte ieškojimą,
tada nustatykite stotis rankiniu būdu.
Radijo klausymasis
Kaip automatiškai ieškoti stočių
Kelis kartus paspauskite
TUNING MODE , kol užsidegs AUTO,
tada paspauskite TUNING +/– .
Aptikus ir nustačius stotį paieška
automatiškai sustabdoma.
1
Nustatykite norimą radijo stotį.
2
Paspauskite TUNER MEMORY .
Kaip nustatyti stotis patiems
Kelis kartus paspauskite
TUNING MODE , kol užsidegs
MANUAL, tada kelis kartus paspausdami
TUNING +/–  nustatykite norimą stotį.
Kaskart paspaudus mygtuką
TUNING +/–  palaipsniui keičiamas
dažnis. Laikant nuspaudus mygtuką
TUNING +/–  dažnis keičiamas
nepertraukiamai, kol mygtukas
atleidžiamas.
Patarimas
•• Įjungus RDS paslaugas teikiančią stotį, ekrane
rodomas paslaugos arba stoties pavadinimas
(tik Europai skirtuose modeliuose).
•• Jei priimant FM erdvinio garso transliaciją
girdimas triukšmas, kelis kartus paspausdami
FM MODE  pasirinkite MONO, kad būtų
nustatytas monofoninis priėmimas. Tai padės
sumažinti triukšmą.
15LT
3
Kelis kartus paspausdami
PRESET +/–  pasirinkite
išankstinio nustatymo numerį
ir paspauskite .
Išankstinio nustatymo numerį taip pat
galite pasirinkti paspausdami
TUNER MEMORY skaičių (1–4) 
arba  /  /  /  .
Išankstinio nustatymo numeris
Ekrane  užsidegs COMPLETE,
o radijo stotis bus užregistruota
iš anksto nustatytu numeriu.
Norėdami užregistruoti kitų radijo
stočių, kartokite anksčiau nurodytus
veiksmus.
Patarimas
•• Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių.
•• Jei atlikdami 3 veiksmą pasirinksite jau
užregistruotą iš anksto nustatytą numerį,
priskirtoji radijo stotis bus pakeista į tuo metu
įjungtą radijo stotį.
16LT
Iš anksto nustatytos radijo
stoties pasirinkimas
Kaip pasirinkti radijo stotis,
kurių užregistruotas išankstinio
nustatymo numeris yra nuo 1 iki 4
1 Paspauskite FM .
2 Paspauskite TUNER MEMORY
skaičių (1–4) .
Kaip pasirinkti radijo stotis,
kurių užregistruotas išankstinio
nustatymo numeris yra 5 arba
didesnis
1 Paspauskite FM .
2 Keliskart paspausdami TUNING MODE 
pasirinkite PRESET.
3 Kelis kartus paspausdami PRESET +/– 
arba  /  /  /   pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį.
Kaip klausytis failo iš USB įrenginio
Failų leidimas iš
USB įrenginio
Prie sistemos prijungus USB įrenginį, galima
leisti USB įrenginyje, pvz., WALKMAN® arba
skaitmeninėje medijos leistuvėje, esančius
garsinius failus.
Išsamios informacijos apie suderinamus
USB įrenginius žr. Suderinamų įrenginių
svetainės (35 psl.).
Paspauskite USB .
2
USB įrenginį prijunkite prie
(USB) prievado  įrenginio
priekyje.
USB įrenginį prie (USB) prievado 
prijunkite tiesiai arba per USB kabelį,
kuris pridedamas prie USB įrenginio.
Palaukite, kol ekrane užsidegs SEARCH.
3
Kaip naudoti sistemą kaip
maitinimo elementų kroviklį
Naudojant sistemą galima įkrauti
įkraunamuosius USB įrenginius, kuriuose
naudojami įkraunamieji maitinimo
elementai.
Maitinimo elementas pradedamas įkrauti
USB įrenginį prijungus prie įrenginio (USB)
prievado . Jei įrenginio įkrauti nepavyksta,
pabandykite jį atjungti ir vėl prijungti.
Kaip patikrinti krovimo būseną, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijose.
Kaip klausytis failo iš USB įrenginio
1
Pastaba apie USB įrenginio pašalinimą
Būtinai išjunkite sistemą prieš atjungdami
USB įrenginį. Atjungdami USB įrenginį,
kol sistema yra įjungta, galite sugadinti
USB įrenginyje esančius duomenis.
Pastabos apie USB įrenginių įkrovimą
naudojant šią sistemą
•• Išjungtos sistemos kaip maitinimo
elementų kroviklio naudoti negalima.
•• Atsižvelgiant į USB įrenginio specifikacijas,
įkrauti maitinimo elemento gali būti
neįmanoma.
Paspauskite  .
Pradedama atkurti.
Kiti veiksmai
Norėdami
Pristabdyti
atkūrimą
Sustabdyti
atkūrimą
Pasirinkti aplanką
Paspauskite
 . Norėdami tęsti
leidimą paspauskite
 .
 . Norėdami tęsti
leidimą paspauskite
 *. Norėdami atšaukti
leidimo tęsimą, dar kartą
paspauskite  .
+/
–  kelis kartus.
Pasirinkti failą
/ .
Rasti garso takelio
arba failo tašką
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę mygtuką  /
  ir norimoje vietoje
jį atleiskite.
* Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali
tęsti atkūrimą nuo kito taško.
17LT
Kaip pakeisti
leidimo režimą
Pasirinkus USB funkciją galima pakeisti
leidimo režimą. Išsamios informacijos
žr. skyriuje Kaip pakeisti leidimo režimą
(12 psl.).
Pastaba
•• Sistemos atkūrimo tvarka gali skirtis nuo
prijungto skaitmeninio muzikos grotuvo atkūrimo
tvarkos.
•• Kai reikia prijungti USB kabelį, naudokite kartu
su jungtinu USB įrenginiu pateiktą USB kabelį.
Išsamios informacijos apie prijungimą rasite
prie ketinamo prijungti USB įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
•• Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio
tipą, prijungus gali tekti šiek tiek palaukti,
kol užsidegs SEARCH.
•• Nejunkite USB įrenginio USB šakotuvu.
•• Prijungus USB įrenginį sistema nuskaito visus
USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje
yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio
nuskaitymas gali trukti ilgai.
•• Naudojant kai kuriuos prijungtus įrenginius, gali
tekti šiek tiek palaukti, kol sistema atliks veiksmą.
•• Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / įrašymo programine įranga.
Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo
užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę
įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti girdimas
triukšmas arba kilti veikimo trikčių.
•• Didžiausias šios sistemos atpažįstamų aplankų
ir failų skaičius:
–– 256* aplankai (įskaitant šakninį);
–– 999 failai;
–– 999 failai viename aplanke
–– 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
* Įskaitant aplankus, kuriuose nėra galimų leisti
garso failų, ir tuščius aplankus. Aplankų,
kuriuos sistema gali atpažinti, skaičius gali būti
mažesnis nei realus aplankų skaičius,
atsižvelgiant į aplankų struktūrą.
•• Sistema gali nepalaikyti visų prijungto
USB įrenginio funkcijų.
•• Aplankai, kuriuose nėra garso failų,
neatpažįstami.
18LT
•• Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima
klausytis naudojant šią sistemą:
–– MP3: failo plėtinys – .mp3;
–– WMA**: failo plėtinys – .wma;
Atminkite, kad net jei failo pavadinimas baigiasi
tinkamu failo plėtiniu, o tikrasis failas skiriasi,
leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas arba
galimas gedimas.
** Failai, kuriuose numatyta DRM („Digital
Right Management“) autorių teisių apsauga,
arba failai, atsisiųsti iš internetinės muzikos
parduotuvės, negali būti paleisti šia sistema.
Bandant paleisti vieną iš šių failų, sistema paleis
kitą neapsaugotą garso failą.
Muzikos klausymas naudojant
papildomus garso komponentus
Papildomų garso
komponentų
naudojimas
Garso galima klausytis per papildomą prie
sistemos prijungtą garso komponentą.
Pastaba
•• Būtinai išjunkite sistemos garsumą paspausdami
VOLUME –  ir tik tada paleiskite atkūrimą,
kad per garsiakalbius staiga nepasigirstų
garsaus garso.
Paspauskite AUDIO IN .
2
Analoginės garso įvesties
laidu (nepridedamas) prijunkite
papildomą garso komponentą
prie įrenginio AUDIO IN lizdo .
3
Pradėkite prijungto komponento
atkūrimą.
Muzikos klausymas naudojant papildomus garso komponentus
1
Pradėję atkūrimą sureguliuokite
prijungto komponento garsumą.
4
Paspausdami VOLUME +/– 
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
•• Jei prijungto komponento garsumo lygis
per žemas, sistema gali automatiškai įjungti
budėjimo režimą. Išsamios informacijos
žr. skyriuje Kaip nustatyti automatinio budėjimo
režimo funkciją (25 psl.).
19LT
Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu
Sistemos susiejimas su BLUETOOTH
įrenginiu ir muzikos klausymas
Galima atkurti dainas iš belaidžiu būdu prijungto BLUETOOTH įrenginio. Jei įrenginyje
(išmaniajame telefone, planšetėje ar kt.) veikia NFC funkcija, BLUETOOTH ryšys užmezgamas
paprasčiausiai priglaudžiant įrenginį prie sistemos.
Visų pirma susiekite!
Norint sujungti BLUETOOTH įrenginius, reikia, kad juose abiejuose būtų iš anksto
užregistruotas ir vienas, ir kitas. Tai vadinama siejimu. Siejimą reikia atlikti pirmą kartą jungiant
du įrenginius. Kitą kartą prie to paties įrenginio jungiamo siejant užregistruoto įrenginio
daugiau susieti nebereikia.
Susieti galima dviem būdais: naudojant NFC funkciją ir neautomatiškai suaktyvinant
BLUETOOTH funkciją. Atsižvelgdami į naudojamą įrenginį, pasirinkite kurį nors susiejimo būdą.
 Siejimas su įrenginiu, kuriame nėra NFC funkcijos (21 psl.)
Susiejimo režimas!
Kad būtų inicijuotas susiejimas, nustatę sistemos susiejimo režimą,
raskite ją BLUETOOTH įrenginyje.
CMT-SBT20
Ryšys užmegztas!
 Siejimas su įrenginiu, kuriame yra NFC funkcija (22 psl.)
Jei išmaniajame telefone / planšetėje veikia NFC funkcija,
paprasčiausiai priglauskite įrenginį prie sistemos. Sistema bus
automatiškai įjungta ir pradės veikti susiejimo režimu.
Ryšys užmegztas!
20LT
Siejimas su įrenginiu,
kuriame nėra
NFC funkcijos
3
Paraginti įvesti prieigos raktą,
įveskite 0000. Jei įrenginių sąraše
sistemos nėra, dar kartą atliktie visus
veiksmus, pradėdami nuo 1.
Atliekant šią procedūrą BLUETOOTH
įrenginys ir sistema turi būti per 1 metrą
vienas nuo kito.
1
Įjunkite (suaktyvinkite)
BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Išsamios informacijos rasite prie
BLUETOOTH įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
BLUETOOTH įrenginio ekrane gali būti
pateiktas rastų įrenginių sąrašas.
4
Paspauskite  .
5
Paspausdami VOLUME +/– 
sureguliuokite garsumą.
Pradedama atkurti.
Sistemos arba nuotolinio valdymo pulto
mygtukais galima kontroliuoti leidimą /
pristabdymą ( /  ), taip pat
pereiti prie ankstesnio / paskesnio įrašo
( /  ). Sustabdyti leidimą
ir atlikti kitus veiksmus galima
ir naudojant BLUETOOTH įrenginį.
Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu
Ekrane  pradės mirksėti PAIRING,
taip pat pradės greitai mirksėti
indikatorius (BLUETOOTH) .
2
Susiejus, ekrane  užsidegs BT AUDIO,
o indikatorius (BLUETOOTH)  nustos
mirksėti.
Paspauskite BLUETOOTH .
Jei jokios siejimo informacijos į sistemą
neįvesta, pvz., jei su įsigyta sistema
primą kartą ketinate naudoti
BLUETOOTH įrenginį, bus automatiškai
įjungtas sistemos siejimo režimas.
Pasirinkite [CMT-SBT20]
(šią sistemą).
Muzikos klausymasis
iš susieto įrenginio
Paspauskite BLUETOOTH .
Automatiškai bus prisijungta prie paskutinį kartą
prijungto įrenginio. Jei ryšio užmegzti nepavyksta,
įsitikinkite, kad suaktyvinta BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkcija, ir pasirinkite sistemą
(CMT-SBT20), kad būtų pradėtas prijungimo
procesas.
Kaip atšaukti susiejimą
Paspauskite BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  arba pakeiskite šaltinį.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
1 Paspauskite BLUETOOTH MENU .
2 Paspausdami  /   pasirinkite
DISCONNECT ir paspauskite
.
21LT
Pastaba
•• Jei atliekant Siejimas su įrenginiu, kuriame nėra
NFC funkcijos (21 psl.) nurodytą 4 veiksmą
paspaudus   nepradedama atkurti, dar kartą
paspauskite   arba paleiskite atkūrimą per
BLUETOOTH įrenginį.
•• Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, veiksmai gali
skirtis.
•• Šią sistemą galima susieti ne daugiau kaip su
8 BLUETOOTH įrenginiais. Bandant susieti dar
vieną įrenginį, kai jau susieti 8, vietoj pirmojo su
sistema susieto įrenginio susiejimo informacijos
įrašoma naujojo įrenginio informacija.
•• Susiejimo operaciją reikia atlikti tik kartą. Tačiau
toliau nurodytais atvejais susiejimo procedūrą
reikia pakartoti.
–– Susiejimo informacija buvo panaikinta, nes
sistemą teko taisyti ar kt.
–– Iš BLUETOOTH įrenginio panaikinta susiejimo
registravimo informacija.
–– Sugrąžinus gamyklinius sistemos nustatymus
(32 psl.), panaikinama visa susiejimo
informacija.
•• Garso iš šios sistemos per BLUETOOTH
garsiakalbį paleisti neįmanoma.
•• Prieigos raktas gali būti vadinamas prieigos kodu,
PIN kodu, PIN numeriu, slaptažodžiu ar kt.
•• Negalite užmegzti BLUETOOTH ryšio su kitu
BLUETOOTH įrenginiu, kai BLUETOOTH ryšys
jau užmegztas su vienu BLUETOOTH įrenginiu.
Pirmiausia nutraukite esamą ryšį, o tada
bandykite prijungti prie kito įrenginio.
•• Palaikomas tik antrojo pojuosčio kodekas (SBC).
Siejimas su įrenginiu,
kuriame yra NFC funkcija
Suderinami išmanieji telefonai yra tie,
kuriuose veikia NFC funkcija (suderinama
operacinė sistema: „Android™ 2.3.3“ arba
naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“).
Išsamios informacijos žr. skyriuje
Suderinamų įrenginių svetainės (35 psl.).
Kas yra NFC?
NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field
Communication) yra technologija, užtikrinanti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų.
Naudojantis funkcija NFC duomenų ryšį galima
lengvai užmegzti priglaudžiant atitinkamą su
NFC suderinamų įrenginių simbolį ar numatytą
vietą.
1
Įjunkite išmaniojo telefono /
planšetės NFC funkciją.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo
telefono / planšetės pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
2
Išmaniuoju telefonu / planšete
palieskite ant įrenginio esančią N
žymą .
Išmanusis telefonas /
planšetė atsako
į atpažintą sistemą
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
užmegzkite ryšį. Užmezgus BLUETOOTH
ryšį ekrane  užsidegaBT AUDIO.
22LT
3
4
Paspauskite  .
Pradedama atkurti.
Sistemos arba nuotolinio valdymo pulto
mygtukais galima kontroliuoti leidimą /
pristabdymą ( /  ), taip pat
pereiti prie ankstesnio / paskesnio įrašo
( /  ). Sustabdyti leidimą
ir atlikti kitus veiksmus galima
ir naudojant BLUETOOTH įrenginį.
Paspausdami VOLUME +/– 
sureguliuokite garsumą.
Muzikos klausymasis
iš susieto įrenginio
Paspauskite BLUETOOTH .
Automatiškai bus prisijungta prie paskutinį kartą
prijungto įrenginio. Jei ryšio užmegzti nepavyksta,
įsitikinkite, kad suaktyvinta BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkcija, ir pasirinkite sistemą
(CMT-SBT20), kad būtų pradėtas prijungimo
procesas.
Vėl priglauskite įrenginį prie įrenginio N
žymos .
Patarimas
•• Jei prie įrenginio priglaustas išmanusis
telefonas / planšetė nesureaguoja, į išmanųjį
įrenginį / planšetę atsisiųskite „NFC Easy
Connect“ ir ją paleiskite. Tada vėl palieskite
įrenginį. „NFC Easy Connect“ yra nemokama
programa, skirta tik „Android“. Nuskaitykite toliau
nurodytą 2D kodą.
•• Jei išmanųjį telefoną / planšetę, kurioje veikia
NFC funkcija, priglausite prie sistemos, kuri jau
prijungta prie kito BLUETOOTH įrenginio, sistema
užmegs ryšį su priglaustu išmaniuoju telefonu /
planšete.
•• Jei įrenginį prie N žymos  priglausite tada,
kai sistema nuskaito duomenis iš CD arba
USB įrenginio, BLUETOOTH ryšys gali nutrūkti.
Įrenginį prie sistemos priglauskite tada, kai
duomenys bus nuskaityti.
Susiejimo informacijos
naikinimas
Norint panaikinti susiejimo informaciją,
atliekant toliau nurodytus veiksmus reikia
atkurti gamyklinius sistemos nustatymus.
1
Tuo pačiu metu paspauskite
įrenginio mygtukus FUNCTION 
ir   ir jų neatleiskite, kol
ekrane  užsidegs RESET.
Pastaba
•• Panaikinus susieto įrenginio susiejimo
informaciją, naudoti tą įrengi bus galima tik iš
naujo jį susiejus.
•• Atkūrus gamyklinius sistemos nustatymus,
be susiejimo informacijos bus panaikinti ir visi
naudotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz.,
iš anksto nustatyta radijo stotis, laikmačio
ir laikrodžio nustatymai.
Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Pastaba
•• Jei atliekant Siejimas su įrenginiu, kuriame yra
NFC funkcija (22 psl.) nurodytą 3 veiksmą
paspaudus   nepradedama atkurti, dar kartą
paspauskite   arba paleiskite atkūrimą per
BLUETOOTH įrenginį.
•• Kai kuriose šalyse ir regionuose gali nepavykti
atsisiųsti NFC palaikančios taikomosios
programos.
•• Kai naudojama NFC funkcija, priglaudus įrenginį,
sistemos susiejimo, maitinimo įjungimo
ir BLUETOOTH ryšio užmezgimo operacijos
įvykdomos automatiškai. Tačiau jei NFC funkciją
naudosite, kai sistema išjungta, atkuriamas
garsas gali pasigirsti ne nuo garso takelio
pradžios. Norėdami iš naujo paleisti atkūrimą
nuo pradžios, paspausdami   iš naujo
pasirinkite garso takelį arba išjunkite sistemą
ir vėl ją įjungę iš naujo priglauskite išmanųjį
telefoną / planšetę prie N žymos .
23LT
Papildomų įrenginių
susiejimas
Šią sistemą galima susieti su ne daugiau
kaip 8 BLUETOOTH įrenginiais ir sistemoje
gali būti saugoma tik 8 įrenginių susiejimo
informacija.
Jei įrenginyje neveikia
NFC funkcija
1 Paspauskite BLUETOOTH MENU 
ir naudodami  /   pasirinkite PAIRING,
tada paspauskite .
2 Susiekite atlikdami 2–3 Siejimas su
įrenginiu, kuriame nėra NFC funkcijos
(21 psl.) nurodytus veiksmus.
Kaip įjungti porinio sujungimo režimą
naudojant įrenginio mygtuką
1 Keliskart paspausdami FUNCTION 
pasirinkite BT AUDIO.
2 Paspauskite FUNCTION  ir jo
neatleiskite, kol pradės greitai mirksėti
indikatorius (BLUETOOTH) .
3 Susiekite atlikdami 2–3 Siejimas su
įrenginiu, kuriame nėra NFC funkcijos
(21 psl.) nurodytus veiksmus.
Patarimas
•• Norint užmegzti BLUETOOTH ryšį su naujai
susietu įrenginiu, kai sistema prijungta su kitu
įrenginiu, pirmiausia reikia nutraukti BLUETOOTH
ryšį su naudojamu įrenginiu ir tik tada prijungti
prie naujojo įrenginio.
Jei įrenginyje veikia NFC funkcija
Atlikdami Siejimas su įrenginiu, kuriame yra
NFC funkcija (22 psl.) nurodytus veiksmus
susiekite su nauju įrenginiu.
24LT
Pastaba
Papildoma informacija
Kaip nustatyti
automatinio
budėjimo režimo
funkciją
Jei maždaug 15 min. neatliekama jokio
veiksmo arba neatkuriamas garsas, sistema
automatiškai pereina į budėjimo režimą
(automatinio budėjimo režimo funkcija).
Automatinė budėjimo režimo funkcija yra
įjungta pagal numatytuosius nustatymus.
1
2
Paspauskite ir bent 3 sekundes
palaikykite nuspaudę
mygtuką  /  .
Kai užsidega AUTO STANDBY OFF
(automatinė budėjimo režimo
funkcija išjungta) arba
AUTO STANDBY ON (automatinė
budėjimo režimo funkcija
įjungta), mygtukus atleiskite.
BLUETOOTH
budėjimo režimo
nustatymas
Jei įjungtas BLUETOOTH budėjimo režimas,
net išjungta sistema veikia BLUETOOTH
ryšio laukimo režimu. Pagal numatytuosius
nustatymus šis režimas yra išjungtas.
1
Paspauskite
BLUETOOTH MENU .
2
Paspausdami  /   pasirinkite
BT: STBY ir paspauskite .
3
Paspausdami  /   pasirinkite
ON arba OFF ir paspauskite .
4
Paspausdami  /   išjunkite
sistemą.
Patarimas
•• Kai įjungiamas sistemos budėjimo režimas,
ekrane  užsidega užrašas STANDBY, kuris
sumirksi 8 kartus.
Papildoma informacija
3
Paspausdami  /   įjunkite
sistemą.
•• Sistema automatiškai nepereina į budėjimo
režimą tokiais atvejais:
–– naudojant imtuvo funkciją;
–– kol bandoma nustatyti garso signalą;
–– atkuriant garso takelius ar failus;
–– kai veikia paleidimo laikmatis arba išjungimo
laikmatis.
•• Sistema gali pradėti atvirkštinį 15 min.
skaičiavimą, o tada pereiti į budėjimo režimą, jei:
–– veikiant USB funkcijai yra prijungtas
USB įrenginys;
–– paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto arba
įrenginio mygtukas.
Išjungus sistemą, lėtai mirksi
indikatorius (BLUETOOTH).
25LT
Patarimas
•• Kai šio režimo nustatymas ON, sistema
automatiškai įjungiama ir prisijungus per
BLUETOOTH galima klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio.
•• Išjungus BLUETOOTH budėjimo režimą,
budėjimo režimu veikianti sistema naudoja
mažiau energijos.
Pastaba
•• Kai sistemoje nėra porinio sujungimo
informacijos, šis režimas nepasiekiamas. Norint
naudoti šį režimą, sistemą reikia prijungti prie
įrenginio ir joje turi būti porinio sujungimo
informacija.
Belaidžio
BLUETOOTH signalo
įjungimas arba
išjungimas
Kai sistema išjungta, galima valdyti
BLUETOOTH signalą. Pagal numatytuosius
nustatymus BLUETOOTH signalas yra
įjungtas.
1
Paspausdami  /   įjunkite
sistemą.
2
Tuo pačiu metu paspauskite
ir 5 sek. palaikykite nuspaudę
įrenginio mygtukus  
ir  .
3
Kai užsidegs BT OFF (belaidis
BLUETOOTH signalas išjungtas)
arba BT ON (belaidis BLUETOOTH
signalas įjungtas), mygtukus
atleiskite.
26LT
Patarimas
•• Kai šis nustatymas yra BT OFF, BLUETOOTH
funkcija neveikia.
•• Jei įrenginys suliečiamas su išmaniuoju telefonu /
planšete su NFC funkcija, kai šis nustatymas
išjungtas, sistema įjungiama ir šio nustatymo
parinktis pakeičiama į BT ON.
•• Kai šis nustatymas išjungtas, BLUETOOTH
budėjimo režimo įjungti negalima.
•• Kai šis nustatymas išjungtas, sistemos negalima
susieti su BLUETOOTH įrenginiu.
Garso reguliavimas
Galite pasirinkti norimą garsą iš įvairių stilių
ir keisti bosų garso efektyvumą.
Norimo garso nustatymas
Kelis kartus paspausdami EQ  pasirinkite
norimą garsą iš šių stilių:
„R AND B/HIP HOP“, „FLAT“, „POP“, „JAZZ“,
„ROCK“, „CLASSIC“.
Patarimas
•• Numatytasis nustatymas yra R AND B/HIP HOP.
Bosų garso efektyvumo keitimas
Paspauskite MEGA BASS .
Kaskart paspaudus, funkcija įjungiama
(BASS ON) ir išjungiama (BASS OFF).
Patarimas
•• Numatytasis nustatymas yra BASS ON.
Laikmačių
naudojimas
Sistemoje gali veikti išjungimo ir paleidimo
laikmačiai.
Pastaba
•• Išjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė
paleidimo laikmačio atžvilgiu.
Išjungimo laikmačio
nustatymas
3
Užsidegs ON TIME, o ekrane  pradės
mirksėti valandų indikatorius.
Nurodytu laiku sistema automatiškai
išjungiama.
1
Kelis kartus paspausdami
SLEEP  pasirinkite nurodytą
laiką.
Galima rinktis nuo SLEEP 90 (90 min.)
iki SLEEP 10 (10 min.) arba AUTO.
Su kiekvienu mygtuko paspaudimu
išjungimo laikmačio nustatymas
sumažinamas 10 min. Pasirinkus AUTO,
sistema automatiškai išsijungs,
kai baigsis atkūrimas iš CD arba
USB įrenginio, arba po 100 min.
4
5
6
Pastaba
•• Prieš nustatydami laikmatį, būtinai nustatykite
laikrodį (10 psl.).
1
Paruoškite garso šaltinį
ir paspausdami VOLUME +/– 
sureguliuokite garsumą.
2
Paspausdami TIMER MENU 
pereikite į laikmačio nustatymo
režimą.
Paspausdami  /   pasirinkite
garso šaltinį ir paspauskite .
Papildoma informacija
Keliskart paspausdami SLEEP 
pasirinkite OFF.
Iš anksto nustatytu laiku galite klausyti
turinio iš CD, USB įrenginio arba radijo.
Paspausdami  /   nustatykite
minutes ir paspauskite .
Užsidegs OFF TIME, o ekrane  pradės
mirksėti valandų indikatorius. Atlikdami
tuos pačius veiksmus nustatykite
valandas ir minutes, kaip paleidimo
laikmačio sustabdymo laiką.
•• Norėdami patikrinti likusį išjungimo laikmačio
laiką dar kartą paspauskite SLEEP .
•• Išjungimo laikmatis veikia net tada, kai laikrodis
nenustatytas.
Paleidimo laikmačio
nustatymas
Paspausdami  /   nustatykite
valandas ir paspauskite .
Ekrane  pradės mirksėti minučių
indikatorius.
Patarimas
Kaip atšaukti išjungimo laikmatį
Paspausdami  /   pasirinkite
PLAY SET ir paspauskite .
Bus atidarytas paleidimo laikmačio
patvirtinimo ekranas.
7
Paspausdami  /   išjunkite
sistemą.
Patarimas
•• Jei garso šaltinis – radijas, prieš išjungdami
sistemą būtinai nustatykite radijo stotį
(15 psl.).
•• Norėdami pakeisti laikmačio nustatymą, dar kartą
nuo pradžių atlikite visus veiksmus.
•• Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol,
kol jo neatšaukiate patys.
27LT
Pastaba
•• Sistema įjungiama tiksliai nustatytu paleidimo
laikmačio laiku. Kai garso šaltinis yra CD, MP3 /
WMA diskas ar USB, atkūrimas gali šiek tiek
užtrukti.
•• Jei iš anksto nustatytu laiku sistema jau įjungta,
paleidimo laikmatis neveikia.
•• Kai paleidimo laikmačio garso šaltiniu nustatyta
radijo stotis, paleidimo laikmačiui naudojamas
paskutinį kartą nustatytas dažnis. Jei pakeisite
radijo dažnį nustatę laikmatį, laikmačio radijo
stoties nustatymas taip pat bus pakeistas.
Kaip patikrinti nustatymą
1 Paspauskite TIMER MENU .
2 Paspausdami  /   pasirinkite SELECT
ir paspauskite
.
3 Paspausdami  /   pasirinkite PLAY SEL
ir paspauskite
.
Ekrane  bus pateiktas laikmačio nustatymas.
Kaip atšaukti laikmatį
1 Paspauskite TIMER MENU .
2 Paspausdami  /   pasirinkite SELECT
ir paspauskite
.
3 Paspausdami  /   pasirinkite OFF
ir paspauskite
28LT
.
Ekrano režimo
keitimas
Norėdami
Keisti ekrane
rodomą
informaciją*
Paspauskite
DISPLAY  kartotinai,
kai sistema įjungta.
Pažiūrėti į laikrodį, DISPLAY  kai sistema
kai sistema išjungta išjungta Laikrodis rodomas
8 sekundes.
* Pvz., galite peržiūrėti tokią su CD-DA / MP3 /
WMA disku arba USB įrenginiu susijusią
informaciją kaip garso takelio numeris,
failo vardas / aplanko pavadinimas, albumo
pavadinimas, atlikėjo vardas ir likęs leidimo
laikas.
Pastabos dėl ekrane
pateikiamos informacijos
•• Ženklai, kurių negalima parodyti, vaizduojami
kaip „_“.
•• Nerodoma toliau pateikta informacija:
–– visas MP3 / WMA disko arba USB įrenginio
leidimo laikas;
–– likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas;
–– WMA informacija (dainos / albumo
pavadinimas, atlikėjo vardas).
•• Toliau pateikta informacija rodoma netinkamai:
–– MP3 / WMA failo, užkoduoto naudojant VBR
(kintantį dažnį bitais), praėjęs leidimo laikas;
–– aplankų ir failų vardai, kurių išplėtimo formatas
neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba
„Joliet“ standartų.
•• Rodoma toliau pateikta informacija:
–– visa likusi garso takelio atkūrimo trukmė;
–– MP3 failų ID3 žymų informacija,
kai naudojamos ID3 1 ir 2 versijų žymos
(pirmenybė teikiama ID3 2 versijos žymų
informacijai rodyti, kai vienam MP3 failui
naudojamos 1 ir 2 ID3 versijų žymos);
–– iki 64 simbolių ilgio ID3 žymos informacija,
naudojant didžiąsias raides (nuo A iki Z),
skaitmenis (0–9) ir simbolius (<, >, +, ,, [, ], \, _).
Bendroji informacija
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla problema,
prieš kreipdamiesi į artimiausią „Sony“
pardavėją atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Jei rodomas klaidos pranešimas, būtinai
užsirašykite jo tekstą.
1
2
Patikrinkite, ar problema nurodyta
šiame skyriuje šiame skyriuje
„Trikčių šalinimas“.
Apsilankykite toliau nurodytose
pagalbos klientams svetainėse.
Klientams Europoje:
http://www.sony.eu/support
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support
3
Šiose svetainėse rasite naujausią
pagalbos informaciją ir DUK.
Jei gaminį reikia taisyti, būtina pristatyti
visą sistemą (pagrindinį įrenginį,
garsiakalbius ir nuotolinio valdymo
pultą).
Tai sisteminis gaminys, taigi, norint
nustatyti, ką taisyti, būtina visa sistema.
Jei ekrane dega PROTECT 
Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą
ir dingus užrašui PROTECT patikrinkite tai,
kas nurodyta toliau.
•• Ar neįvyko + ir – garsiakalbių laidų
trumpasis jungimas.
•• niekas neužstoja sistemos ventiliacijos
angų.
Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai,
iš naujo prijunkite maitinimo laidą
ir įjunkite sistemą. Jei problemos išspręsti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
CCĮsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai
prijungtas prie sieninio elektros lizdo.
Sistema netikėtai pradeda veikti budėjimo
režimu.
CCTai nėra gedimas. Kai nenaudojate sistemos
arba nėra garso signalo išvesties maždaug
15 min., automatiškai įjungiamas budėjimo
režimas. Žr. „Kaip nustatyti automatinio
budėjimo režimo funkciją“ (25 psl.).
Netikėtai atšaukiamas laikrodžio arba
paleidimo laikmačio nustatymo procesas.
CCJei maždaug minutę neatliekama jokių
veiksmų, laikrodžio nustatymas arba
paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai
atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus nuo
pradžių.
Nėra garso.
CCGalbūt įvyko + ir – garsiakalbių laidų trumpasis
jungimas?
CCGalbūt naudojate ne pridedamus
garsiakalbius?
CCGalbūt kas nors užstoja sistemos ventiliacijos
angas?
CCPadidinkite įrenginio garsumą.
CCĮsitikinkite, kad išorinis komponentas tinkamai
prijungtas prie lizdo AUDIO IN  ir nustatyta
funkcija AUDIO IN.
CCGali būti, kad konkreti radijo stotis laikinai
sustabdė transliaciją.
Garsas sklinda iš vieno kanalo arba
nesuderintas kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių garsumas.
Trikčių šalinimas
Jei atliekant 1 ir 2 veiksmus
problemos išspręsti nepavyks,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Nepavyksta įjungti sistemos.
CCGarsiakalbius išdėstykite kuo simetriškiau.
CCPrijunkite tik su sistema pateiktus
garsiakalbius.
Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
CCPerkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
CCPrijunkite sistemą prie kito sieninio elektros
lizdo.
CCRekomenduojama naudoti kintamosios srovės
prievadą su triukšmo filtru (nepridedamas).
29LT
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
CCPašalinkite visas kliūtis tarp nuotolinio
valdymo pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo
jutiklio  bei pastatykite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
CCNukreipkite nuotolinio valdymo pultą į imtuvo
nuotolinio valdymo jutiklį .
CCNuotolinio valdymo pultą naudokite arčiau
sistemos.
CCPakeiskite maitinio elementą nauju.
Diskų leistuvas
Nepavyksta paleisti disko arba failo.
CCNe iki galo įrašytas diskas (CD-R arba CD-RW
diskas, į kurį dar galima įtraukti duomenų).
Trūkinėja garsas arba nepavyksta paleisti
disko.
USB įrenginys
Išsamios informacijos apie suderinamus
USB įrenginius žr. Suderinamų įrenginių
svetainės (35 psl.).
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.
CCGali kilti toliau nurodytų problemų.
•• USB įrenginys neatpažįstamas.
•• Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų
pavadinimai.
•• Negalima atkurti.
•• Praleidžiami garsai.
•• Girdėti triukšmas.
•• Sklinda iškraipytas garsas.
Nėra garso.
CCUSB įrenginys netinkamai prijungtas. Išjunkite
sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
CCDiskas gali būti nešvarus arba subraižytas.
Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba yra
iškraipomas.
CCPerkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos
CCPrijungtas nepalaikomas USB įrenginys.
CCGarsiakalbius perkelkite toliau nuo sistemos
CCIšjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
Jei diskas nešvarus, švariai jį nušluostykite.
(pvz., ant stabilaus stovo).
arba uždėkite juos ant atskirų stovų.
Kai nustatytas didelis garsumas, dėl
garsiakalbių vibracijos gali trūkinėti garsas.
Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio
ar failo.
CCNustatykite leidimo režimą OFF
(įprastas leidimo režimas) (12 psl.).
Prijunkite palaikomą USB įrenginį.
USB įrenginį ir vėl įjunkite sistemą.
CCMuzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba
garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos
duomenis triukšmo galėjo atsirasti dėl
kompiuterio būsenos. Dar kartą sukurkite
muzikos duomenis.
CCFailai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusiųskite
failus, užkoduotus naudojant didesnį dažnį
bitais, į USB įrenginį.
Kol pradedama atkurti, praeina daugiau laiko
nei įprastai.
Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
CCToliau nurodytų diskų atkūrimo pradžios laikas
CCToliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo
gali būti ilgesnis:
•• diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų
medžio struktūra;
•• diskas, įrašytas kelių seansų formatu;
•• diskai, kuriuose yra daug aplankų.
30LT
procesas gali užtrukti:
•• USB įrenginyje yra per daug aplankų arba
failų;
•• failų struktūra yra labai sudėtinga;
•• atmintyje nepakanka laisvos vietos;
•• vidinė atmintis fragmentuota.
Failo arba aplanko pavadinimas
(albumo pavadinimas) rodomas netinkamai.
CCŠioje sistemoje rodomi toliau nurodyti
simboliai.
•• Didžiosios raidės (nuo A iki Z).
•• Skaitmenys (0–9).
•• Simboliai (<, >, +, [, ], @, \ _).
Vietoj kitų simbolių rodomas apatinis
brūkšnys (_).
USB įrenginys neatpažįstamas.
CCIšjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
CCGali būti prijungtas nesuderinamas
USB įrenginys
CCUSB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti
šią problemą, žr. prie USB įrenginio pridėtame
naudojimo vadove.
Rodoma OVER CURRENT.
Nepavyksta atkurti failų.
CCGali būti netinkami garso failų plėtiniai.
Ši sistema palaiko toliau nurodytus failų
plėtinius:
– MP3: failo plėtinys – .mp3;
– WMA: failo plėtinys – .wma.
CCGalbūt sukurti ne MP3 / WMA, o kito formato
garso failai.
CCNaudojant ne FAT16 arba FAT32 failų sistemas
suformatuoti USB saugojimo įrenginiai
nepalaikomi.*
CCJei naudojate suskaidytą USB saugojimo
įrenginį, galima paleisti tik pirmojo skaidinio
failus.
CCUžšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan.
failų atkurti negalima.
* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie
USB saugojimo įrenginiai gali palaikyti ne visus
FAT. Išsamesnės informacijos žr. kiekvieno
USB saugojimo įrenginio naudotojo vadove
arba susisiekite su gamintoju.
CCNustatyta problema, kilusi dėl (USB)
prievadu  tiekiamos elektros srovės
stiprumo. Išjunkite sistemą ir atjunkite
USB įrenginį nuo (USB) prievado .
Įsitikinkite, kad USB įrenginys veikia tinkamai.
Jei šis pranešimas rodomas toliau, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Nepavyksta paleisti.
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
Girdimas stiprus ūžimas ar triukšmas arba
netransliuojama.
CCTinkamai prijunkite anteną.
CCRaskite tinkamą priėmimą užtikrinančias vietą
ir padėtį, o tada iš naujo nustatykite anteną
(9 psl.).
CCGali būti prijungtas nesuderinamas
CCKad išvengtumėte triukšmo, anteną tvirtinkite
Leisti pradedama ne nuo pirmo failo.
CCIšjunkite netoliese esančią elektros įrangą.
CCNustatykite leidimo režimą OFF
Vienu metu girdimos kelios radijo stotys.
USB įrenginys
(įprastas leidimo režimas) (12 psl.).
Nepavyksta įkrauti USB įrenginio.
CCPatikrinkite, ar USB įrenginys patikimai
prijungtas prie
(USB) prievado .
Trikčių šalinimas
CCIšjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
Imtuvas
atokiau nuo įrenginio arba kitų AV
komponentų.
CCRaskite tinkamą priėmimą užtikrinančias vietą
ir padėtį, o tada iš naujo nustatykite anteną
(9 psl.).
CCSujunkite antenos kabelius parduodamais
laidų spaustukais ir sureguliuokite kabelių ilgį.
CCGali būti, kad ši sistema nepalaiko
USB įrenginio.
CCAtsižvelgiant į USB įrenginio specifikacijas,
įkrauti maitinimo elemento gali būti
neįmanoma.
CCAtjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį. Išsamios
informacijos apie USB įrenginio įkrovimo
būseną žr. USB įrenginio naudojimo vadove.
31LT
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta susieti.
CCBLUETOOTH įrenginį perkelkite arčiau
sistemos.
Per sistemą negirdėti garso iš
BLUETOOTH įrenginio.
CCPirmiausia padidinkite BLUETOOTH įrenginio
garsą, tada sureguliuokite garsumą mygtuku
VOLUME +/– .
CCSusieti gali nepavykti, jei aplink sistemą yra
Girdima daug trikdžių, triukšmingo arba
garsas iškraipomas.
CCKai naudodami BLUETOOTH įrenginį renkatės
CCJei yra kliūčių tarp sistemos ir BLUETOOTH
kitų BLUETOOTH įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
modelio numerį (šios sistemos, įsitikinkite,
kad įvedate teisingą prieigos raktą (21 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
CCBandomas jungti BLUETOOTH įrenginys
nepalaiko A2DP profilio ir prijungti jo prie
sistemos negalima.
CCĮjunkite BLUETOOTH įrenginio funkciją
BLUETOOTH.
CCUžmegzkite ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
CCPanaikinta susiejimo registracijos informacija.
Susiekite iš naujo.
CCPanaikinkite BLUETOOTH įrenginio susiejimo
registracijos informaciją (23 psl.) ir dar kartą
atlikite susiejimą (20 psl.).
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
CCSistema ir BLUETOOTH įrenginys yra per toli
vienas nuo kito.
CCJei yra kliūčių tarp sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, jas pašalinkite arba apeikite.
CCJei yra įrangos, kuri sukuria elektromagnetinę
spinduliuotę, pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas
BLUETOOTH įrenginys arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
įrenginio, jas pašalinkite arba apeikite.
CCJei yra įrangos, kuri sukuria elektromagnetinę
spinduliuotę, pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas
BLUETOOTH įrenginys arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
CCSumažinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio
garsumą.
Kaip nustatyti iš naujo
gamyklinius sistemos nustatymus
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai,
nustatykite gamyklinius sistemos
nustatymus iš naujo.
1 Paspausdami  /   įjunkite sistemą.
2 Tuo pačiu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę įrenginio mygtukus
FUNCTION  bei  , kol ekrane
užsidegs RESET .
Panaujinami visi naudotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radijo
stotys, laikmatis, laikrodis ir BLUETOOTH
įrenginių susiejimo informacija.
Jei atlikus visus nurodytus veiksmus problemos
išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Pastaba
•• Jei įrenginį išmetate arba atiduodate kitam
asmeniui, saugumo sumetimais atkurkite pradinę
nustatymų būseną.
32LT
Pranešimai
Naudojant sistemą gali būti rodomi arba
mirksėti toliau nurodyti pranešimai.
COMPLETE
Išankstinio stoties nustatymo veiksmas
atliktas sėkmingai.
DISC ERR
Įdėjote diską, kurio turinio šia sistema atkurti
neįmanoma, pvz., CD-ROM, arba bandėte
leisti failą, kurio negalima paleisti.
SEARCH
Sistema ieško diske arba USB įrenginyje
saugomos informacijos. Kol ieškoma,
kai kurie mygtukai neveikia.
TIME NG
Nustatytas vienodas paleidimo laikmačio
pradžios ir pabaigos laikas.
TUNING
Sistema derina radijo stotį. Kol derinama,
kai kurie mygtukai neveikia.
FULL
Bandėte užprogramuoti daugiau nei
64 garso takelius arba failus.
NO DISC
Leistuve nėra disko arba įdėjote diską,
kurio negalima leisti.
NO FILE
USB įrenginyje arba diske nėra leistinų failų.
NO STEP
Neužprogramuota leisti jokio garso takelio
ar failo arba ištrinti visi užprogramuoti garso
takeliai ar failai.
Neprijungtas USB įrenginys, prijungtas
USB įrenginys buvo atjungtas arba sistema
nesuderinama su USB įrenginiu.
OVER CURRENT
Sistema nustatė padidėjusią srovę
prijungtame USB įrenginyje. Atjunkite
USB įrenginį nuo prievado, išjunkite sistemą,
tada vėl įjunkite sistemą.
Trikčių šalinimas
NO USB
PLS STOP
Bandėte pakeisti leidimo režimą, kai vyko
atkūrimas naudojant CD arba USB funkciją.
READING
Sistema nuskaito kompaktiniame diske
saugomą informaciją. Kol nuskaitoma,
kai kurie mygtukai neveikia.
33LT
Pastaba dėl CD-DA / MP3 / WMA diskų
Atsargumo priemonės / specifikacijos
Atsargumo
priemonės
Diskai, kuriuos GALIMA leisti naudojant
šią sistemą
•• Garso CD
•• CD-R / CD-RW (garso duomenys kaip
CD-DA garso takeliai ir MP3 / WMA failai)
•• 8 cm diskas
Nenaudokite CD-R / CD-RW disko, kuriame
neišsaugota duomenų. Jei taip darysite,
galite sugadinti diską.
Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti
•• CD-ROM
•• CD-R / CD-RW, įrašyti muzikos CD arba
MP3 formatu, neatitinkančiu ISO9660 1
lygio / 2 lygio arba „Joliet“ standartų
•• Kelių seansų režimu įrašyti CD-R / CD-RW,
kurie nebuvo užbaigti „baigiant seansą“
•• Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW,
įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW arba
nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti
CD-R / CD-RW
•• Netinkamai baigti įrašyti CD-R / CD-RW
•• Diskai, kuriuose yra kitų nei „MPEG 1 Audio
Layer-3“ (MP3) / WMA failų
•• Nestandartinės formos (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės) diskai
•• Diskai, prie kurių prilipdyta lipniosios
juostelės, popieriaus arba lipdukų
•• Išnuomoti arba panaudoti diskai su
antspaudais ir klijų likučiais už antspaudo
ribų
•• Diskai, kurių etiketės atspausdintos
naudojant lipnų rašalą
34LT
•• Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio link kraštų.
•• Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
•• Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
Sauga
•• Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio
elektros lizdo, jei ilgą laiką neketinate
įrenginio naudoti. Atjungdami sistemą,
visada traukite laikydami kištuką. Niekada
netraukite už laido.
•• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite sistemą, pristatykite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams
ir tik tada vėl naudokite.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidą
galima pakeisti tik įgaliotajame techninės
priežiūros centre.
Vieta
•• Nemontuokite sistemos nuožulniai arba
tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu
dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama
ventiliacija, yra vibracijos, patenka
tiesioginių saulės spindulių arba ryškios
šviesos.
•• Nestatykite sistemos šalia šviestuvų.
Šviestuvo skleidžiama šiluma gali
deformuoti korpusą ir sugadinti sistemą.
•• Ant specialiai paruoštų (pvz., vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų) paviršių sistemą
dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių
arba pakisti paviršių spalva.
•• Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.
•• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, objektyvo sistemos viduje gali
susidaryti drėgmė ir sistema gali sugesti.
Tokiu atveju išimkite diską ir palikite
sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos. Jei sistema
vis tiek neveikia net praėjus ilgesniam
laikui, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Įkaitimas
•• Kraunamas arba veikiantis įrenginys
per ilgą laiką gali įkaisti, tai yra normalu
ir nekelia pavojaus.
•• Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį
garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali
būti įkaitęs.
•• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota
magnetiniu būdu, todėl netoliese
esančiuose TV komplektuose vaizdas
gali būti iškraipytas. Tokiu atveju išjunkite
TV, palaukite 15–30 min., tada vėl jį
įjunkite. Jei vaizdas nepagerėja, perkelkite
garsiakalbius toliau nuo TV.
Suderinamų
įrenginių svetainės
Informacijos apie suderinamus USB
ir BLUETOOTH įrenginius žr. toliau
nurodytose interneto svetainėse.
Klientams Europoje:
http://www.sony.eu/support
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support
Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokių šiurkščių šluosčių, valymo miltelių arba
tirpiklių, pvz., alkoholio ar benzino.
Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad
nėra įdėto disko ir maitinimo laidas atjungtas
nuo sieninio elektros lizdo.
Diskų priežiūra
Atsargumo priemonės / specifikacijos
•• Kad diskas liktų švarus, imkite jį už krašto.
Nelieskite paviršiaus.
•• Ant disko neklijuokite popieriaus arba
lipniosios juostelės.
•• Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto
oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje
saulės šviesoje stovinčiame automobilyje,
nes automobilio viduje temperatūra gali
smarkiai pakilti.
35LT
BLUETOOTH belaidė
technologija
Belaidė technologija BLUETOOTH yra mažo
nuotolio belaidė technologija, užtikrinanti
belaidį duomenų ryšį tarp skaitmeninių
įrenginių, pvz., kompiuterio ir skaitmeninio
fotoaparato. Belaidė technologija
BLUETOOTH veikia apie 10 m atstumu.
Paprastai, kai reikia, sujungiami du įrenginiai,
bet kai kurie įrenginiai tuo pat metu gali būti
prijungti prie kelių įrenginių.
Ryšys užmezgamas nenaudojant kabelio,
be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno
priešais kitą, kaip daroma naudojant
infraraudonųjų spindulių technologiją.
Pavyzdžiui, toks įrenginys veikia ir tada,
kai yra krepšyje arba kišenėje.
BLUETOOTH standartas – tai tarptautinis
standartas, kurį palaiko ir taiko tūkstančiai
įvairių įmonių visame pasaulyje.
Palaikoma BLUETOOTH versija ir profiliai
Profilis nurodo įvairių BLUETOOTH gaminių
standartinių galimybių rinkinį. Informaciją
apie palaikomas BLUETOOTH versijas
ir profilius rasite skyriuje „Specifikacijos“
(37 psl.).
Pastaba
•• Kad būtų galima naudoti prie šios sistemos
prijungtą BLUETOOTH įrenginį, jis turi palaikyti
šios sistemos palaikomą profilį. Atminkite,
kad, atsižvelgiant į įrenginio specifikacijas,
BLUETOOTH įrenginio funkcijos gali skirtis,
net jei jis palaiko sistemos palaikomą profilį.
•• Dėl BLUETOOTH belaidės technologijos ypatybių
atkūrimas per šią sistemą vykdomas su nedidele
delsa, kurios nėra, kai garsas atkuriamas per
siųstuvą.
36LT
Efektyvus ryšio diapazonas
Naudojami BLUETOOTH įrenginiai turi būti
nutolę vienas nuo kito ne didesniu kaip
10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti kliūčių).
Efektyvus ryšio diapazonas gali sumažėti
esant nurodytoms sąlygoms.
–– Kai tarp įrenginių, palaikančių BLUETOOTH
ryšį, yra asmuo, metalinis objektas, siena
arba kita kliūtis.
–– Jei veikia belaidis LAN.
–– Jei netoli yra veikianti mikrobangų krosnelė
–– Jei sklinda kitos elektromagnetinės bangos
Kitų įrenginių sukeliami trikdžiai
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis
LAN (IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį prie įrenginio,
kuriame veikia belaidis LAN, gali kilti
elektromagnetinių trikdžių.
Todėl gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
–– Pamėginkite sujungti šią sistemą
ir BLUETOOTH įrenginį būdami bent
10 metrų atstumu nuo belaidžiu LAN
veikiančios įrangos;
–– Išjunkite belaidės LAN įrangos maitinimą,
kai BLUETOOTH įrenginį naudojate
mažesniu nei 10 metrų atstumu.
Kitiems įrenginiams sukeliami trikdžiai
Šios sistemos skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos įrenginių
veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite šios sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio maitinimą toliau
nurodytose vietose.
–– ligoninėse, traukiniuose ir lėktuvuose;
–– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Pastaba
•• Ši sistema palaiko BLUETOOTH specifikaciją
atitinkančias saugos funkcijas, užtikrinančias
saugumą, kai veikia pasitelkus BLUETOOTH
technologiją užmegztas ryšys. Tačiau
atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius ši
apsauga gali būti nepakankama, todėl visada
būkite atsargūs, kai ryšys palaikomas naudojant
BLUETOOTH technologiją.
•• „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta žalos arba
kitų nuostolių nutekėjus informacijai, kai ryšys
palaikomas naudojant BLUETOOTH technologiją.
•• BLUETOOTH ryšys galimas ne su visais
BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis sutampa su
šios sistemos.
•• Prie šios sistemos prijungti BLUETOOTH įrenginiai
turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ apibrėžtą
BLUETOOTH specifikaciją ir ši atitiktis turi būti
patvirtinta. Tačiau net jei įrenginys atitinka
BLUETOOTH specifikaciją, kartais BLUETOOTH
įrenginio charakteristikos arba specifikacijos
lemia, kad nepavyksta prisijungti, skiriasi
valdymo būdas, ekranas arba veikimas.
•• Triukšmą gali sukelti arba garsas gali dingti
dėl prie šios sistemos prijungto BLUETOOTH
įrenginio, ryšio aplinkos arba aplinkos sąlygų.
Specifikacijos
Stiprintuvo skyrius
Išvesties galia (nominali):
5,2 vato ir 5,2 vato (esant 8 omams, 1 kHz,
1 % THD)
RMS išvesties galia (norminė):
6 vatai ir 6 vatai (vienu kanalu esant
8 omams, 1 kHz)
Įvestys / išvestys
AUDIO IN:
AUDIO IN (išorinė įvestis) lizdas:
erdvinio garso mini lizdas, jautrumas 1 V,
varža 12 kiloomų
USB:
USB prievadas: A tipo, 5 V DC 500 mA
SPEAKERS:
tinkama 8 omų varža
CD-DA / MP3 / WMA grotuvas
Sistema:
kompaktinių diskų ir skaitmeninio garso
sistema
Lazerinio diodo ypatybės:
Atsargumo priemonės / specifikacijos
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 μW
* Ši išvestis yra reikšmės matavimas esant 200 mm
atstumui nuo optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.
Dažnio atsakas:
nuo 20 Hz iki 20 kHz
Signalo-triukšmo santykis:
daugiau nei 90 dB
Dinaminis diapazonas:
daugiau nei 90 dB
37LT
Imtuvo skyrius
FM dviejų kanalų erdvinio garso sistema,
FM superheterodininis imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Derinimo diapazonas:
Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbių sistema
viso diapazono, 8 cm skersmens, kūginis
Nominali varža:
8 omai
87,5–108,0 MHz (kas 50 kHz)
Matmenys (P / A / G):
BLUETOOTH skyrius
Svoris:
Ryšio sistema:
BLUETOOTH 4.0 standartinė versija
apytiksliai 148 × 240 × 127 mm
vienas garsiakalbis – apytiksliai 1,2 kg (neto)
Kiekis:
2 vnt.
Išvestis:
BLUETOOTH 2 standartinė maitinimo klasė
Maksimalus ryšio diapazonas:
Regėjimo riba – apytiksliai 10 m*1
Dažnio juosta:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Korėjai skirti modeliai: 220–240 V, 50/60 Hz
kintamoji srovė
Kiti modeliai: 120–240 V, 50/60 Hz kintamoji
srovė
Energijos sąnaudos:
24 vatai
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo
profilis)
Matmenys (P / A / G) (įskaitant išsikišusias dalis)
Palaikomas turinio apsaugos metodas
maždaug 1,3 kg
SCMS-T metodas
Palaikomas kodekas
SBC (plačiajuosčio ryšio kodekas)
Perdavimo dažnių juosta
20–20 000 Hz (44,1 kHz diskretizavimo
dažnis)
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę,
statinė elektra, belaidis telefonas, priėmimo
jautrumas, antenos efektyvumas, operacinė
sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių tikslą.
maždaug 170 × 133 × 222 mm
Svoris:
Pridedami priedai:
nuotolinio valdymo pultas (RM-AMU212) (1),
FM laidinė antena (1), garsiakalbių
padėklai (8), kintamosios srovės kištuko
adapteris (1) (tik Lotynų Amerikai, išskyrus
Argentiną ir Meksiką, skirti modeliai),
naudojimo instrukcijos (šis vadovas) (1)
Saugojimo sąlygos:
gaminius reikia supakuotus laikyti dėžėje,
tamsioje, sausoje, švarioje ir geria
vėdinamoje vietoje, kurioje nebūtų laikomi
rūgštiniai ir šarminai preparatai.
Saugojimo temperatūra: nuo –10 °C iki +45 °C
Saugojimo drėgnis: nuo 30 % iki 70 %
Rekomenduojama temperatūra naudojant:
nuo 5 °C iki 35 °C
Darbinis drėgnis: nuo 30 % iki 70 %
Dizainas ir specifikacijos gali keistis
neperspėjus.
38LT
Energijos sąnaudos budėjimo režimu:
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas išjungtas:
0,3 W
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas įjungtas:
2,5 W
Prekių ženklai ir kt.
®
Atsargumo priemonės / specifikacijos
•• „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
•• Šiam gaminiui taikoma tam tikrų
„Microsoft Corporation“ intelektinių nuosavybės
teisių apsauga. Šią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ antrinės
įmonės licencijos (-ų) draudžiama.
•• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
•• WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
•• BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją.
•• „N Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas, priklausantis „NFC Forum, Inc.“,
esančiai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
•• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
•• Šiame vadove pateikti sistemų ir gaminių
pavadinimai paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
™ ir ženklai šiame vadove nenaudojami.
39LT
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (LT)
Download PDF

advertising