Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

A
1
Belaidžio ryšio užmezgimas tarp šios sistemos ir belaidžio
LAN maršrutizatoriaus naudojant WPS
6 Kelias
sekundes palaikykite paspaudę belaidžio LAN
maršrutizatoriaus WPS mygtuką.
Patikrinkite, ar nuo sistemos atjungtas tinklo (LAN)
kabelis, tada prijunkite maitinimo laidą.
Kai kurių maršrutizatorių WPS mygtuką
reikia laikyti paspaustą.
Muzikos klausymasis naudojant
„Xperia“ / „iPhone“ per belaidį tinklą
2 Paspausdami mygtuką / įjunkite sistemą.
3 Raudonas
indikatorius STANDBY užgęsta, tada
ekrano lange pradeda mirksėti .
Gali praeiti kelios minutės, kol
Sparčiosios sąrankos vadovas
7 Praėjus
kelioms dešimtims sekundžių, kai mirksi
WPS, pradeda mirksėti CONNECT, paskui užsidega
(tai reiškia, kad užmegztas ryšys).
Jei
neparodoma per 5 min., gali būti, kad nepavyko tinkamai
sukonfigūruoti. Tokiu atveju vėl pradėkite nuo 4 veiksmo.
Jei vis tiek nepavyksta sukonfigūruoti, pabandykite prisijungti būdu
kuris nurodytas kitoje šio lankstinuko pusėje.
pradės mirksėti.
Indikatorius STANDBY Mygtukas / Ekrano langas
Šiame lankstinuke pateikiama instrukcija, kaip klausytis muzikos naudojant „Xperia“ (arba „Xperia“ planšetinį kompiuterį)
/ „iPhone“ (arba „iPad“ / „iPod“), kuriame palaikoma DLNA arba „AirPlay“ funkcija, per belaidį tinklą.
,
Užmezgę ryšį tarp išmaniojo telefono ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus,
pereikite prie toliau nurodyto punkto.
Jei naudojate „Xperia“
„Xperia“ saugomos muzikos atkūrimas
Jei naudojate „iPhone“
„iPhone“ saugomos muzikos atkūrimas
Norint naudotis belaidžiu tinklu, reikia belaidžio LAN maršrutizatoriaus (įskaitant prieigos tašką).
8 Patikrinkite,
ar įjungtas belaidžio LAN
maršrutizatorius. Jums reikės SSID ir saugos rakto.
4 Paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
OPTIONS, kad būtų parodyta BT/NW STBY. Kelis
4-464-271-11(1) (LT)
© 2013 Sony Corporation
Namų garso sistema
Skaitykite belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.
kartus paspausdami nuotolinio valdymo pulto
mygtuką / pasirinkite WPS, tada paspauskite
mygtuką .
SSID
Jei WPS nerodoma, palaukite
apie 2 min.
Saugos raktas
CMT-SBT300W / SBT300WB
Toliau nurodytais atvejais skaitykite šios sistemos naudojimo instrukciją.
 Norėdami klausytis muzikos kitu išmaniuoju telefonu arba asmeniniu kompiuteriu
 Kai „Xperia“ įrenginyje neįdiegta programa WALKMAN
*
5 Kai ekrane bus parodyta OK , paspauskite mygtuką Mirksi WPS.
 Norėdami klausytis muzikos per BLUETOOTH
„Xperia“ prijungimas belaidžiu LAN ryšiu
Belaidžio ryšio užmezgimas tarp šios sistemos ir
belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojant WPS
.
9 Užmegzkite
belaidį ryšį tarp išmaniojo telefono ir
belaidžio LAN maršrutizatoriaus.
Jei naudojate „Xperia“
„Xperia“ prijungimas belaidžiu LAN ryšiu
Jei naudojate „iPhone“
„iPhone“ prijungimas belaidžiu LAN ryšiu
„Xperia“ saugomos muzikos atkūrimas
 Paleiskite
(programa
[WALKMAN]).
Ar jūsų belaidžio LAN maršrutizatoriuje
yra mygtukas WPS?
Taip
SSID:
Saugos raktas:
//
Tinklų sąraše
pasirinkite SSID
(žr. 8 veiksmą) ir
įveskite „Security key“,
kad prisijungtumėte.
Daugiau informacijos
rasite „Xperia“
naudojimo
instrukcijoje.
Bakstelėkite [Settings]
(nustatymai).
Atkuriant muziką
sistemos ekrane
rodoma NETWORK
(tinklas).
„iPhone“ saugomos muzikos atkūrimas
 Paleiskite
Belaidžio ryšio užmezgimas tarp šios sistemos
ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojant
„Xperia“ / „iPhone“ programą „NS Setup“
* „Xperia“ įrenginyje gali nebūti programos WALKMAN. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite. Galite klausytis muzikos naudodami kai kurių modelių
WALKMAN, kuriuose palaikoma ši funkcija, bet gali reikėti atlikti kitokius veiksmus. Daugiau informacijos rasite WALKMAN naudojimo instrukcijoje.
Tinklų sąraše
pasirinkite SSID
(žr. 8 veiksmą) ir
įveskite saugos raktą,
kad prisijungtumėte.
Daugiau informacijos
rasite „iPhone“
naudojimo
instrukcijoje.
Bakstelėkite [Settings]
(nustatymai).
ir pasirinkite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Bakstelėkite [Wi-Fi].
„iPhone“ prijungimas belaidžiu LAN ryšiu
Ne
 Bakstelėkite piktogramą
Bakstelėkite [Wi-Fi].
(programa
[Music] (muzika).
 Bakstelėkite piktogramą
ir pasirinkite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Atkuriant muziką
sistemos ekrane
rodoma „AirPlay“.
B
1
Belaidžio ryšio užmezgimas tarp šios sistemos ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojant „Xperia“ / „iPhone“ programą „NS Setup“
Galite užmegzti belaidį ryšį tarp šios sistemos ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus atsisiųsdami programą „NS Setup“ į išmanųjį telefoną ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
2 Patikrinkite,
ar įjungtas belaidžio LAN maršrutizatorius.
Jums reikės SSID ir saugos rakto.
Patikrinkite, ar nuo sistemos atjungtas tinklo (LAN)
kabelis, tada prijunkite maitinimo laidą.
3 Paspausdami mygtuką / įjunkite sistemą.
Indikatorius
STANDBY
Skaitykite belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.
Mygtukas /
Ekrano
langas
4 Raudonas
indikatorius STANDBY užgęsta, tada ekrano
lange pradeda mirksėti .
Gali praeiti kelios minutės, kol
pradės mirksėti.
Sukonfigūruokite naudodami išmaniojo telefono programą „NS Setup“.
Jei naudojate „Xperia“
Konfigūravimas
naudojant „Xperia“
Jei naudojate „iPhone“
Konfigūravimas
naudojant „iPhone“
SSID
Saugos raktas
SSID:
Saugos raktas:
Konfigūravimas naudojant „Xperia“
„Xperia“ saugomos muzikos atkūrimas
 Atsisiųskite nemokamą
 Paleiskite
 Sukonfigūruokite naudodami programą [NS Setup].
programą „NS Setup“
iš „Google Play“.
Bakstelėkite
[NS Setup].
Bakstelėkite
[Let’s get started]
(pradėkime).
ir pasirinkite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Atkuriant muziką
sistemos ekrane rodoma
NETWORK (tinklas).
Sistema tikrina, ar
sukonfigūruota tinkamai.
Palaukite kelias minutes, kol
bus atidarytas kitas ekranas.
Jei rodoma dalyje „Trikčių
šalinimas“ pavaizduotas
ekranas , vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
Sistema ruošiama, kad būtų
galima konfigūruoti belaidį
ryšį. Palaukite kelias minutes,
kol bus atidarytas kitas
ekranas.
Galite atsisiųsti
naudodami
2D kodą.
 Bakstelėkite piktogramą
(programa [WALKMAN]).
Pasirinkite SSID
(žr. 2 veiksmą).
Įveskite saugos
raktą (žr. 2 veiksmą).
Bakstelėkite [Play test sound] (groti bandomąjį
garsą) ir atkurdami bandomąjį garsą
patikrinkite, ar sistema veikia tinkamai.
Konfigūravimas naudojant „iPhone“
„iPhone“ saugomos muzikos atkūrimas
 Atsisiųskite nemokamą
 Paleiskite
 Sukonfigūruokite naudodami programą [NS Setup].
programą „NS Setup“ iš
„Apple Store“.
Galite atsisiųsti
naudodami
2D kodą.
Sistema ruošiama, kad
būtų galima konfigūruoti
belaidį ryšį. Palaukite
kelias minutes, kol bus
atidarytas kitas ekranas.
Jei rodoma dalyje
„Trikčių šalinimas“
pavaizduotas ekranas ,
vadovaukitės pateiktomis
instrukcijomis.
Bakstelėkite
[Settings]
(nustatymai).
Bakstelėkite [Wi-Fi].
Bakstelėdami
[Sony_Wireless_...]*1
pažymėkite
elementą varnele,
tada grįžkite į
pradžios ekraną.
Bakstelėkite
[NS Setup].
Bakstelėkite
[Let’s Get Started]
(pradėkime).
Sistema tikrina, ar
sukonfigūruota tinkamai.
Palaukite kelias minutes,
kol bus atidarytas kitas
ekranas.
Jei rodoma  arba ,
vadovaukitės dalyje
„Trikčių šalinimas“
pateiktomis
instrukcijomis
Pasirinkite SSID
(žr. 2 veiksmą).*2
Įveskite saugos
raktą (žr. 2 veiksmą).
 Bakstelėkite piktogramą
(programa [Music]
(muzika).
ir pasirinkite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Atkuriant muziką
sistemos ekrane
rodoma „AirPlay“.
Bakstelėkite [Play Test
Sound] (groti bandomąjį
garsą) ir patikrinkite, ar
sistema veikia tinkamai,
atkurdami bandomąjį
garsą.
*1 Gali praeiti kelios minutės, kol bus parodyta [Sony_Wireless Audio_Setup]. Jei ji nerodoma, iš naujo nustatykite sistemą atlikdami skyriaus „Trikčių šalinimas“ dalyje „Kaip iš naujo nustatyti sistemą“ nurodytus veiksmus.
, kad atnaujintumėte ekrane rodomą informaciją.
*2 Jei SSID nerodomas, viršutinėje dešiniojoje ekrano dalyje bakstelėkite piktogramą
Kaip iš naujo nustatyti sistemą
Trikčių šalinimas
Iš naujo nustatykite sistemą, kaip nurodyta toliau.
Be to, jei konfigūruojant „iPhone“ nerodoma „Sony_Wireless_Audio_Setup“, iš naujo nustatykite sistemą.
Konfigūruojant gali būti atidaryti toliau parodyti ekranai. Tokiais atvejais vadovaukitės instrukcijomis.



Jei rodoma  arba ,
iš naujo nustatykite sistemą
atlikdami dalyje „Kaip iš naujo
nustatyti sistemą“ (žr. dešinėje
pusėje) nurodytus veiksmus.
Tada dar kartą nuo pradžių
atlikite konfigūravimo
veiksmus (), pateiktus dalyje
„Konfigūravimas naudojant
„Xperia“ arba „Konfigūravimas
naudojant „iPhone“.

Jei rodoma , dar
kartą nuo pradžių
atlikite konfigūravimo
veiksmus (),
pateiktus dalyje
„Konfigūravimas
naudojant „iPhone“.
Jei rodoma ,
vadovaukitės ekrane
rodomomis
instrukcijomis.
Jei sukonfigūruoti vis tiek
nepavyksta arba jei sistemos
ekrano lange rodoma
„NO CONNECT“ (neprisijungta),
iš naujo nustatykite sistemą
atlikdami dalyje „Kaip iš naujo
nustatyti sistemą“ (žr. dešinėje
pusėje) nurodytus veiksmus.
1
Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo ir įsitikinkite, kad nedega indikatorius STANDBY. Tada vėl prijunkite
maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.
2
Palaikykite paspaudę sistemos mygtukus  (stabdyti) ir /, kol bus parodyta ALL RESET.
Indikatorius STANDBY
Mygtukas /
Mygtukas  (stabdyti)
Download PDF

advertising