Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 „HiFi“ sistema su „Wi-Fi“ / BLUETOOTH® technologija Wi-Fi ryšys vadovas

Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
4-567-666-11(1) (LT)
Pateikiami dokumentai
„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, kuri saugoma belaidžiuose įrenginiuose namuose, pvz., kompiuteryje ar išmaniajame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti, kokie yra kiti sujungimo arba klausymosi būdai, žr. naudojimo instrukcijoje arba žinyne (nurodyti dešinėje).
„Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas)
Pagal savo įrenginį pasirinkite „Wi-Fi“ jungimo būdą, tada
žr. „ Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo“ toliau.
Pirmiausia paruoškite įrenginį ir nuotolinio valdymo pultą.
Namų garso sistema
„Wi-Fi“ pasirengimo
darbui vadovas
Pasirinkite įrenginį arba programinę įrangą, kuria leisite muziką, tada žr.
„ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį“ toliau.
4 Į nuotolinio
valdymo
pultą įdėkite
2 maitinimo
elementus.
1 Prieš įjungdami įrenginį
prie jo prijunkite
garsiakalbius.
„Xperia“
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame
įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
„iPhone“
Naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod Touch“ įrenginį,
kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
WPS
Naudodami belaidžio ryšio maršrutizatorių su WPS
(AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Muzikos klausymas per „Wi-Fi“ tinklą
2 Nustatykite tinkamą antenos padėtį.
Asmeninis kompiuteris (Media Go)
Asmeninis kompiuteris
Paaiškinama, kaip nustatyti laikrodį, klausytis CD, radijo ar muzikos,
saugomos BLUETOOTH / USB / kituose įrenginiuose ir pan.
Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam
kompiuteriui / išmaniajam telefonui)
Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)
Išmanusis telefonas („SongPal“ programėlė)
Įsitikinkite, kad neprijungtas LAN
kabelis. Vienu metu laidinės ir belaidės
jungties naudoti negalima.
Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)
Nustatykite, kad muzika, saugoma
asmeniniame kompiuteryje, būtų
bendrinama naudojant „Media Go“
ir valdykite naudodami „SongPal“*1,
įdiegtą išmaniajame telefone.
Asmeninis kompiuteris (iTunes)
3 Prijunkite
įrenginį prie
sieninio
kintamosios
srovės lizdo.
Paaiškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, saugomos
asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
„Wi-Fi“ nustatymus sukonfigūruokite naudodami kompiuterio
naršyklę. Žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas)
„Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.
Išsamiau paaiškinama, kaip klausytis muzikos, esančios
asmeniniame kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje,
belaidžiu / laidiniu tinklu.
Klausykitės išmaniajame telefone /
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
esančios muzikos naudodami „SongPal“.
Xperia (WALKMAN® programėlė)
CMT-SX7/SX7B
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
*1 Jei „Media Go“ naudojate tiesiog asmeniniame kompiuteryje be išmaniojo telefono, reikia naudoti kitą nei per tinklą
(pvz., BLUETOOTH jungtis) prijungimo būdą.
 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
„Xperia“
Naudodami „Android“ išmanųjį
telefoną, pvz., „Xperia“, kuriame
įdiegta „SongPal“ (nemokama
programėlė), sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Naudojant šį būdą reikia išmaniojo
telefono „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“
ryšio tarp išmaniojo telefono
ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo
informacija siunčiama iš išmaniojo
telefono į įrenginį per BLUETOOTH.
Būtini elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršrutizatorius
1
2
3
4
5
6
Parengiamieji veiksmai.
Paspauskite mygtuką / (maitinimas),
kad įjungtumėte šį įrenginį.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.
Patikrinkite, ar ekrano lange įsižiebia
(BLUETOOTH) indikatorius.
Vykdydami „SongPal“ teikiamas
instrukcijas sukonfigūruokite
„Wi-Fi“ nustatymus.
Palaukite, kol ekrano lange
įsižiebia , tada iš naujo
paleiskite įrenginį.
 Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos,
žr. – dešinėje.
 Toliau skirtose vietose įrašykite
maršrutizatoriaus, prie kurio jungiasi jūsų
išmanusis telefonas, SSID ir slaptažodį.
Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus
naudojimo instrukcijoje.
Mirksi
Bakstelėdami
paleiskite „SongPal“,
tada bakstelėkite
[Open the Bluetooth
setting screen].
FUNCTION
Vieną kartą paspauskite MENU.
//ENTER
MENU
Paspausdami / pasirinkite [Bluetooth
Menu] ir paspauskite ENTER.
Paspausdami / pasirinkite [Pairing] ir
paspauskite ENTER.
Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo
indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min.
.
pradės mirksėti
Jei ekrane rodoma, kad reikia
įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID
ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte
pagal 1 veiksmo  punkto
reikalavimus.
Patikrinę, ar
užsidega
,
išjunkite ir vėl
įjunkite įrenginį.
Dega
Rodomas dešinėje
pateiktas ekranas.
Kai BLUETOOTH ryšys užmezgamas, rodomas
išmaniojo telefono pavadinimas, o ekrano lange
užsidega (BLUETOOTH).
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Gali praeiti daugiau nei 1 minutė, kol ekrano lange
. Tada iš naujo paleiskite įrenginį.
užsidegs
„Wi-Fi“ ryšys sukuriamas, kai iš naujo paleidus
.
užsidega
Bakstelėkite
[CMT-SX7xx].
Paspausdami / pasirinkite [Ok] ir
paspauskite ENTER.
Susiejama maždaug per 1 minutę.
Dega
Išmaniajame telefone BLUETOOTH
funkcijos būseną nustatykite kaip „Įjungta“.
Keliskart paspausdami FUNCTION
pasirinkite [BLUETOOTH].
Palieskite ir
neatitraukite,
kol sulauksite
išmaniojo
telefono
reakcijos.
 Į išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.
 Per 5 minutes išmaniajame telefone
raskite įrenginį.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama
įrenginio būsena.
 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio
N ženklo.
Slaptažodis:
„SongPal“ ieškokite
„Google Play™“.
 Nustatykite įrenginio susiejimo režimą.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
SSID:
• Kai kuriuose belaidžio ryšio
maršrutizatoriuose yra keli SSID.
Įrenginį ir „Android“ išmanųjį telefoną
prijunkite prie to paties SSID.
Su NFC nesuderinamas išmanusis telefonas
 Išmaniajame telefone bakstelėdami
paleiskite [SongPal].
Pradės mirksėti [Pairing] indikatorius.
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
„iPhone“
Naudodami „iPhone“, kuriame įdiegta
„SongPal“ (nemokama programėlė),
sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“
nustatymus.
Naudojant šį būdą reikia „iPhone“
„Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio
tarp „iPhone“ ir įrenginio. „Wi-Fi“
nustatymo informacija siunčiama iš
„iPhone“ į įrenginį per BLUETOOTH.
Būtini elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršrutizatorius
1
2
3
4
5
6
Parengiamieji veiksmai
Paspauskite mygtuką / (maitinimas),
kad įjungtumėte šį įrenginį.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.
Patikrinkite, ar ekrano lange įsižiebia
(BLUETOOTH) indikatorius.
Vykdydami „SongPal“ teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite
„Wi-Fi“ nustatymus.
Palaukite, kol ekrano lange
įsižiebia , tada iš naujo
paleiskite įrenginį.
 Įsitikinkite, kad „iPhone“
prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
 Nustatykite įrenginio susiejimo režimą.
 Per 5 minutes „iPhone“ raskite įrenginį.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama
įrenginio būsena.
• Kai kuriuose belaidžio ryšio
maršrutizatoriuose yra keli SSID.
Įrenginį ir „iPhone“ prijunkite prie
to paties SSID.
Mirksi
Vieną kartą paspauskite MENU.
MENU
Paspausdami / pasirinkite [Pairing] ir
paspauskite ENTER.
„SongPal“ ieškokite
„App Store“.
Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo
indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min.
.
pradės mirksėti
Dega
FUNCTION
//ENTER
Paspausdami / pasirinkite [Bluetooth
Menu] ir paspauskite ENTER.
 Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
Bakstelėkite [Settings] 
[Bluetooth].
Keliskart paspausdami FUNCTION
pasirinkite [BLUETOOTH].
 „iPhone“ bakstelėdami
paleiskite [SongPal].
 Kai rodomas dešinėje
pateiktas ekranas,
bakstelėkite [OK].
 Jei rodomas [Share Wi-Fi settings?],
bakstelėkite [Allow].
Rodomas dešinėje
pateiktas ekranas.
Patikrinę, ar
užsidega
,
išjunkite ir vėl
įjunkite įrenginį.
Dega
Įjunkite BLUETOOTH.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Kai BLUETOOTH ryšys užmezgamas, rodomas
įrenginio pavadinimas, o ekrano lange užsidega
(BLUETOOTH).
Paspausdami / pasirinkite [Ok] ir
paspauskite ENTER.
Pradės mirksėti [Pairing] indikatorius.
Bakstelėkite [CMT-SX7xx].
Gali praeiti daugiau nei 1 minutė, kol ekrano lange
. Tada iš naujo paleiskite įrenginį.
užsidegs
„Wi-Fi“ ryšys sukuriamas, kai iš naujo paleidus
.
užsidega
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
WPS
Sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“
nustatymus spausdami belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus ir įrenginio WPS
(AOSS) mygtukus.
• Norėdami sužinoti, ar belaidžio ryšio
maršrutizatorius suderinamas su
WPS („Wi-Fi Protected Setup™“),
žr. maršrutizatoriaus naudojimo
instrukciją.
Būtinas elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su WPS (AOSS) mygtuku
1
2
3
4
Paspauskite mygtuką / (maitinimas),
kad įjungtumėte šį įrenginį.
Nustatykite įrenginio WPS režimą.
Per 2 minutes paspauskite
maršrutizatoriaus WPS mygtuką*2.
Patikrinkite, ar ekrano lange dega
Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama
įrenginio būsena.
.
Jei „Wi-Fi“ ryšio sukurti nepavyksta
„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami kompiuterio naršyklę. Naudodami įsigyjamą tinklo
(LAN) kabelį renginį prijunkite prie kompiuterio.
 Vieną kartą paspauskite MENU.
Dega
 Paspausdami / pasirinkite [WPS Setting],
tada paspauskite ENTER.
Mirksi
 Paspausdami / pasirinkite [Ok] ir
paspauskite ENTER.
MENU
//ENTER
Pradės mirksėti [WPS] indikatorius.
WPS nustatymas  Ok
Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo
indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min.
.
pradės mirksėti
Kelias sekundes palaikykite paspaudę WPS mygtuką,
tai priklauso nuo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus.
Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus
naudojimo instrukcijoje.
Indikatorius keičiasi: [WPS]  [Connecting] 
[Complete!]. „Wi-Fi“ ryšys yra sukurtas,
.
kai užsidega
Išsamesnės informacijos žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas) „Muzikos klausymasis per
„Wi-Fi“ tinklą“.
*2 WPS mygtukas gali būti vadinamas AOSS mygtuku,
tai priklauso nuo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus.
Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti
Tęsinys: „ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį“ kitoje pusėje
 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį
Už programėlės atsisiuntimą arba naršymą žinyne gali būti taikomi ryšio paslaugų mokesčiai. Programos dizainas ir ekranai gali būti be įspėjimo pakeisti.
© „Sony Corporation“, 2015 m.
Kompiuteryje laikoma muzika
Asmeninis kompiuteris (Media Go)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje
saugomos muzikos naudodami programinę
įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia
išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame
įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė),
kaip valdiklio.
• Pirmiausia įėję toliau nurodytu URL įdiekite
„Media Go“ nemokamą programinę įrangą)
kompiuteryje.
Europoje esantys klientai:
http://www.sony.eu/support
JAV esantys klientai:
http://esupport.sony.com/US
Kanadoje esantys klientai:
http://esupport.sony.com/CA/
Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai:
http://www.sony-asia.com/section/support
Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika
Būtini elementai: kompiuteryje įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
įdiegta „SongPal“
1
2
3
Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Pakartotinai paspauskite mygtuką
FUNCTION, kad pasirinktumėte NETWORK.
Paruoškite „Media Go“.
Išmanusis telefonas („SongPal“ programėlė)
Galite klausytis išmaniajame telefone /
„iPhone“ esančios muzikos naudodami
„SongPal“ (nemokamą programėlę).
 Kompiuteryje paleiskite [Media Go].
• Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite
naudojimo instrukcijoje apie „SongPal“.
Būtinas elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“
1
2
3
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Nustatykite įrenginį „SongPal“.
Leiskite muziką išmaniajame telefone /
„iPhone“ valdydami „SongPal“.
 Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].
 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus
ir eikite į .
NETWORK
 Bakstelėkite išmanųjį
telefoną / „iPhone“.
Suraskite „SongPal“ „Google Play“ arba
„App Store“.
FUNCTION
 Bakstelėdami paleiskite [SongPal].
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 Kai rodomas dešinėje pateiktas
ekranas, bakstelėkite
[CMT-SX7xx].
Preferences
Įrenginys persijungia į režimą NETWORK.
Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo,
.
ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas
 Pasirinkite norimą paleisti dainą
ir sureguliuokite garsumą.
Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie to
paties maršrutizatoriaus SSID.
Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo,
.
ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas
Muzika atkuriama.
4
5
Kompiuteryje „Media Go“ nustatykite
kaip serverį.
Leiskite muziką kompiuteryje valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.
Xperia (WALKMAN® programėlė)
 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“.
 Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite
[Library name].
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus
ir eikite į .
[Library name] galima pakeisti į savo pavadinimą.
 Kai rodomas dešinėje pateiktas
ekranas, bakstelėkite
[CMT-SX7xx].
Galite klausytis „Xperia“ saugomos
muzikos naudodami iš anksto įdiegtą
WALKMAN® programėlę.
 Pasirinkite [Library name],
pažymėtą 4 veiksmo  punkte.
• WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto
neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio.
Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
• Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“
OS į naujausią versiją.
• „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings]
parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės
informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.
Suraskite „SongPal“ „Google Play“ arba
„App Store“.
Media Sharing
Bibliotekos
pavadinimas
 Bakstelėdami paleiskite [SongPal].
 Bakstelėkite [Music].
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 Bakstelėkite [Home Network].
Būtinas elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“
Vaizdo įrašo ir nuotraukų
leisti negalima.
1
2
Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką „Xperia“ valdydami WALKMAN®.
 „Xperia“ bakstelėdami
paleiskite
([WALKMAN®]).
 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.
 Bakstelėkite ,
tada bakstelėkite
[CMT-SX7xx].
Įsitikinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai
pažymėti varnele.
 Patvirtinus ekraną pasirinkite [OK].
Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo,
.
ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas
 Iš sąrašo pasirinkite dainą ir klausykitės.
Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.
Muzika atkuriama.
Muzika atkuriama.
Asmeninis kompiuteris (iTunes)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje
saugomos „iTunes“ muzikos
naudodami „AirPlay“.
• Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“
į naujausią versiją.
Būtinas elementas: asmeniniame kompiuteryje įdiegta „iTunes“
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
1
2
Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite
prie „Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką valdydami „iTunes“ kompiuteryje.
 Kompiuteryje paleiskite „iTunes“.
 „iTunes“ lange pasirinkite
 „iTunes“ „AirPlay“ meniu pasirinkite [CMT-SX7xx].
Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ /
„iPod touch“ esančios muzikos
naudodami „AirPlay“.
• Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ /„iPod touch“
atnaujinkite į naujausią versiją.
• Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų
paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.
(„AirPlay“).
Būtinas elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
1
2
Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“
prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
Leiskite muziką valdydami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.
 Perbraukite į ekrano viršų,
kad būtų atidarytas valdymo
centro ekranas.
 Bakstelėkite [CMT-SX7xx].
 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir
sureguliuokite garsumą.
 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.
 Bakstelėkite
Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties
maršrutizatoriaus SSID.
Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo,
.
ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas
(„AirPlay“).
Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie
to paties maršrutizatoriaus SSID.
Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo,
.
ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas
Muzika atkuriama.
Muzika atkuriama.
Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)
Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje saugomos muzikos naudodami
„Windows Media Player“.
• Išsamesnės informacijos rasite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link
Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose
Klausykitės muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“.
Galite klausytis asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame telefone
esančios ir netgi muzikos paslaugų srautiniu būdu transliuojamos
muzikos bet kuriame kambaryje ir garso kokybė nesuprastės.
Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)
Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“
programėlę funkcijoms kontroliuoti.
Jei naudojate keletą įrenginių, kurie suderinami su „SongPal Link“
funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame dešinėje, arba prie
kiekvieno įrenginio pridedamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbui vadove.
•
•
•
•
•
Saugos informacija
Valdiklių vieta ir funkcijos
Kaip nustatyti laikrodį
Kaip klausytis CD ir radijo
Kaip užmegzti belaidį ryšį su BLUETOOTH,
USB ar kitais įrenginiais ir jais atkurti
• NFC funkcija
Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui /
išmaniajam telefonui)
• „Wi-Fi“ tinklo ryšys naudojant
asmeninį kompiuterį
• Naudojamas nustatymų meniu
• Programinės įrangos atnaujinimas
• Sujungimas su „SongPal“ programėle
• Trikčių šalinimas
• Specifikacijos
ir kt.
• Išsami informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
• Sujungimas su „SongPal“ programėle
• Tinklo ryšys ir atkūrimo būdas naudojant
OS / įrenginį
ir kt.
Žinyno URL
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising