Sony | CMT-S30iP | Sony CMT-S30iP „Hi-Fi“ sistema Naudojimo instrukcijos

Įrenginys
4-460-927-11(1) (LT)
Darbo pradžia
Radijo klausymasis
„iPod“ / „iPhone“ leidimas
1 Pasirinkite FM funkciją.
Išsamios informacijos apie suderinamus
modelius žr. „iPod“ / „iPhone“, esančiame
„Su šia sistema suderinami įrenginiai“. Išsamios
informacijos, kaip naudoti „iPod“ / „iPhone“,
žr. prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtame naudotojo
vadove.
Paspauskite FM .
2 Nustatykite radijo stotis.
Kaip automatiškai ieškoti stočių
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE ,
kol bus parodyta AUTO, tada paspauskite
TUNING+/TUNING . Aptikus ir nustačius
stotį paieška automatiškai sustabdoma.
Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
Nuotolinio valdymo pultas
Jei paieška nesustabdoma, paspauskite  ,
kad sustabdytumėte paiešką, tada nustatykite
stotis patys (aprašyta toliau).
Kaip nustatyti stotis patiems
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE ,
kol bus rodoma MANUAL, tada kelis kartus
paspauskite TUNING+/TUNING , kad
nustatytumėte norimą stotį.
© „Sony Corporation“, 2013 m.
 Laidinė FM antena (ištieskite horizontaliai).
 Prie dešiniojo garsiakalbio
 Prie kairiojo garsiakalbio
LT
CMT-S30iP
Klientams Europoje ir
Australijoje
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo daiktų
su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje,
pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje
spintelėje.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui
atjungti nuo elektros tinklo, todėl įrenginį reikia
prijungti prie lengvai pasiekiamo kintamosios
srovės lizdo. Pastebėję įrenginio veikimo trikčių
nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką nuo
kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus
su maitinimo elementais nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių
ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims.
Ne Kanadoje gyvenantiems
klientams
Šis prietaisas yra
1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra
prietaiso išorėje, jo
užpakalinėje dalyje.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai
šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šis gaminys yra pagamintas „Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan) arba šios įmonės vardu. Užklausas, ar
gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui šiuo
adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei
turite klausimų dėl techninės priežiūros arba
garantijos, kreipkitės atskiruose techninės
priežiūros arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Taikomi priedai: nuotolinio valdymo įrenginys
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami šiuos maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Jei maitinimo elementus išmestumėte
netinkamai, žalos išvengti nepavyktų.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo arba duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
ryšys su integruotu maitinimo elementu, jį gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Jei naudojate kitokius maitinimo elementus,
žr. skyrių apie saugų maitinimo elementų
išėmimą iš gaminio. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip išmesti
gaminį arba maitinimo elementą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje
įsigijote gaminį.
 ANTENNA
Nustatydami anteną raskite gero signalo
priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite
toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.
 Garsiakalbio laidas (raudonos spalvos / )
 Garsiakalbio laidas (juodos spalvos / )
 Prie sieninio elektros lizdo
Kaip pritvirtinti minkštus garsiakalbių
padėklus
Pritvirtinkite pridėtus minkštus garsiakalbių
padėklus kiekviename garsiakalbio pagrindo
kampe, kad garsiakalbiai neslidinėtų.
 AUDIO IN lizdas
prijunkite išorinį garso komponentą.
Įjungus RDS paslaugas teikiančią stotį, ekrane
rodomas stoties pavadinimas (tik Europai
skirtuose modeliuose).
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio garso radijo
stoties statinį triukšmą, kad išjungtumėte erdvinio
garso gavimą, kelis kartus paspauskite FM MODE ,
kol bus rodoma MONO. Erdvinio garso efekto
nebebus, tačiau pagerės signalo priėmimas.
Išankstinis radijo stočių nustatymas
1 Nustatykite norimą radijo stotį.
2 Paspausdami TUNER MEMORY 
pasirinkite imtuvo atminties režimą.
3 Kelis kartus paspauskite PRESET+/
 Maitinimas
PRESET , kad pasirinktumėte norimą
išankstinio nustatymo numerį.
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio
elektros lizdo.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris
yra priskirtas kitai stočiai, vietoj jos nustatoma
nauja stotis.
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
4 Paspauskite
Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto
naudojimo
 Naudojant įprastai maitinimo elementą galima
naudoti maždaug šešis mėnesius.
 Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo
pulto, išimkite maitinimo elementą, kad
nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų
nuotėkio ir korozijos.
Prieš pernešant sistemą į kitą vietą
1 Išimkite diską, kad apsaugotumėte CD
mechanizmą.
2 Paspausdami įrenginio mygtuką 
Veiksmai
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD .
2 Įdėkite diską.
Paspauskite įrenginio mygtuką   ir
į CD skyrių įdėkite diską. Jo etiketė turi būti
nukreipta į viršų.
Norėdami uždaryti CD skyrių paspauskite
įrenginio mygtuką  .
3 Pradėkite atkūrimą.
CD-DA disko atkūrimas pradedamas
automatiškai.
Paspausdami  (leisti)  paleiskite
MP3 / WMA diską.
(įjungtas / budėjimo režimas)  išjunkite
sistemą ir įsitikinkite, kad STANDBY
indikatorius nustoja mirksėti.
3 Atjunkite maitinimo laidą.
Kiti veiksmai
Laikrodžio nustatymas
1 Paspausdami   įjunkite sistemą.
2 Paspausdami TIMER MENU  pasirinkite
laikrodžio nustatymo režimą.
Jei parodoma SELECT, kelis kartus
paspausdami mygtuką / 
pasirinkite CLOCK ir paspauskite (įvesti) .
3 Kelis kartus paspausdami / 
nustatykite valandas, tada
paspauskite .
4 Atlikite tuos pačius veiksmus, kad
nustatytumėte minutes.
Pastaba
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus
maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.
Kaip įjungti laikrodį, kai sistema išjungta
Paspauskite DISPLAY . Laikrodis rodomas
maždaug 8 sekundes.
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
 (pristabdyti) . Norėdami
tęsti leidimą paspauskite
 .
Sustabdyti
atkūrimą
 (sustabdyti)  du kartus.
Pasirinkti
MP3 / WMA
disko aplanką
, kad išsaugotumėte
stotį.
5 Norėdami išsaugoti daugiau stočių
kartokite 1–4 veiksmus.
CD / MP3 / WMA diskų
leidimas
(pasirinkti aplanką) +/
  kelis kartus.
Pasirinkti garso
takelį arba failą
 (grįžti atgal)/
(eiti į priekį) .
Rasti konkrečią
garso takelio
arba failo vietą
Kai atkuriama, laikykite
nuspaudę  (atsukti) /
 (greitai persukti į priekį)
 ir norimoje vietoje
atleiskite mygtuką.
Pasirinkti
pakartotinį
leidimą
REPEAT  kelis kartus, kol
bus rodoma RPT 1, RPT FLDR*
arba RPT ALL.
* Tik MP3 / WMA diskai
Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai leistuvas yra sustabdytas, kelis kartus
paspauskite PLAY MODE . Galite pasirinkti
įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi
aplanke arba diske esantys MP3 / WMA failai),
leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba
FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu
leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto
leidimo režimą (PROGRAM).
Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT 1 nurodo, kad vienas garso takelis arba failas
grojamas pakartotinai, kol sustabdysite jo atkūrimą.
kabeliu prijunkite „iPod“ / „iPhone“
prie
(USB) prievado .
3 Pradėkite atkūrimą.
Paspauskite  .
Kaip valdyti „iPod“ / „iPhone“
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
 / .
Sustabdyti
 .
Pasirinkti garso
takelį
/ .
Rasti vietą
garso takelyje
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę /  ir
atleiskite mygtuką norimoje
vietoje.
Pasirinkti
norimą
elementą
/ .
„iPod“ meniu
/ .
slinkti aukštyn /
žemyn
Grįžti prie
ankstesnio
meniu*
 /RETURN .
Šia sistema galima leisti MP3 / WMA* garso
formato failus.
Informacijos apie suderinamus USB įrenginius
ieškokite svetainėse, kurių URL nurodyti
„USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“. Išsamios informacijos,
kaip naudoti USB įrenginį, žr. prie USB įrenginio
pridėtame naudotojo vadove.
* Failų, kuriuose taikoma DRM („Digital Right
Management“) autorių teisių apsauga, šia sistema
atkurti negalima.
Iš internetinės muzikos parduotuvės atsisiųstų
failų šia sistema atkurti negalima.
Pastabos dėl MP3 / WMA diskų leidimo
 Į diską, kuriame yra MP3 / WMA failų, neįrašykite
kitų tipų garso takelių ar failų arba nereikalingų
aplankų.
 Aplankai, kuriuose nėra MP3 / WMA failų,
praleidžiami.
 MP3 / WMA failai atkuriami tokia tvarka, kokia
jie įrašyti į diską.
 Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima
klausytis naudojant šią sistemą:
 MP3: plėtinys „.mp3“;
 WMA: plėtinys „.wma“.
 Net jei failo vardas baigiasi tinkamu failo plėtiniu,
bet tikrasis failas yra kitoks, leidžiant jį gali būti
sukeltas didelis triukšmas, kuris gali sugadinti
sistemą.
 Didžiausias leidžiamas skaičius:
 256 aplankai (įskaitant šakninį aplanką).
 999 MP3 / WMA failai.
 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
 Neįmanoma užtikrinti suderinamumo su visa
MP3 / WMA užkodavimo / rašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiu ir įrašomosiomis
laikmenomis. Naudojant nesuderinamus
MP3 / WMA diskus gali atsirasti triukšmo, trūkinėti
garsas arba jis gali būti visai neleidžiamas.
Pastaba dėl kelių seansų diskų leidimo
Sistema gali atkurti tęstinius disko seansus, kai jie
įrašyti tokiu pačiu seanso formatu kaip ir pirmasis
seansas. Sistemai aptikus kitokiu seanso formatu
įrašytą seansą, ji nebegali atkurti šio ir kitų seansų.
Atminkite, kad net jei seansai įrašyti tokiu pačiu
seanso formatu, kai kurių seansų gali nepavykti
atkurti.
Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių.
Iš anksto nustatytos stotys saugomos apie
pusę dienos net atjungus maitinimo laidą
arba sutrikus maitinimui.
Kaip nustatyti iš anksto nustatytą
radijo stotį
Jei 1–6 numeriu užregistravote iš anksto
nustatytą radijo stotį, kai sistemos funkcija
nustatyta kaip FM, stotį nustatykite tiesiog
paspausdami TUNER MEMORY NUMBER
(nuo 1 iki 6) .
Jei užregistravote radijo stotį 7 arba
didesniu numeriu, kelis kartus paspauskite
TUNING MODE , kol bus parodyta PRESET, tada
kelis kartus paspauskite PRESET+/PRESET ,
kad pasirinktumėte norimą išankstinio
nustatymo numerį.
Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo
elementų kroviklį
Įjungtą sistemą galite naudoti kaip „iPod“ /
„iPhone“ maitinimo elementų kroviklį.
Įkrauti pradedama, kaip prie „iPod“ / „iPhone“
pridėtu USB kabeliu „iPod“ / „iPhone“
prijungiamas prie
(USB) prievado . Įkrovos
būsena rodoma „iPod“ / „iPhone“ ekrane.
Išsamesnės informacijos žr. prie „iPod“ / „iPhone“
pridėtame naudotojo vadove.
Paspauskite USB .
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB)
prievado .
3 Pradėkite atkūrimą.
 Išjungtos sistemos kaip maitinimo elementų
kroviklio naudoti negalima.
 Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada,
kai sistemoje įjungta USB funkcija.
Paspauskite CD  arba USB .
Kiti veiksmai
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
 . Norėdami tęsti leidimą
paspauskite  .
Sustabdyti
atkūrimą
 . Norėdami tęsti leidimą
paspauskite  *.
Norėdami atšaukti leidimo
tęsimą dar kartą
paspauskite  .
Pasirinkti
aplanką
+/
  kelis kartus.
Pasirinkti failą
/ .
Rasti vietą faile
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę /  ir
atleiskite mygtuką
norimoje vietoje.
Pasirinkti
pakartotinį
leidimą
REPEAT  kelis kartus, kol
bus rodoma RPT 1, RPT FLDR
arba RPT ALL.
* Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali tęsti
atkūrimą nuo kitos vietos.
Kaip pakeisti leidimo režimą
Pastabos
Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT ALL nurodo, kad visi USB įrenginyje esantys
garso failai bus grojami pakartotinai, kol
sustabdysite atkūrimą.
Pastabos
Programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)
2 Pasirinkite leidimo režimą.
Atjunkite „iPod“ / „iPhone“. Išjungiant sistemą
sustabdomas ir „iPod“ / „iPhon“ krovimas.
 Sistemos veikimas gali skirtis, atsižvelgiant į „iPod“
/ „iPhone“ specifikacijas.
Jei per sistemą tinkamai valdyti „iPod“ / „iPhone“
nepavyksta, valdykite „iPod“ / „iPhone“ tiesiogiai.
 Neneškite sistemos su prijungtu „iPod“ / „iPhone“.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
 Prijungdami arba atjungdami „iPod“ / „iPhone“,
prilaikykite sistemą viena ranka ir stenkitės
atsitiktinai nenuspausti „iPod“ / „iPhone“ valdiklių.
 Prieš atjungdami „iPod“ / „iPhone“, pristabdykite
atkūrimą.
 Norėdami pakeisti garsumo lygį naudokite
VOLUME +/ . Net reguliuojant jį „iPod“ /
„iPhone“ garsumo lygis nepakinta.
 Kaip naudoti „iPod“ / „iPhone“, žr. prie „iPod“ /
„iPhone“ pridėtame naudotojo vadove.
 „Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPod“ /
„iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba
sugadinimą naudojant prie šios sistemos
prijungtą „iPod“ / „iPhone“.
Pastabos dėl USB įrenginio krovimo
naudojant šią sistemą
1 Pasirinkite CD arba USB funkciją.
Paspauskite  .
Kai USB įrenginys sustabdytas, kelis kartus
paspauskite PLAY MODE . Galite pasirinkti
įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi USB
įrenginio aplanke arba diske esantys failai),
leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba
FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu
leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto
leidimo režimą (PROGRAM).
Kaip sustabdyti „iPod“ / „iPhone“
krovimą
Kai sistema įjungta, ją galima naudoti kaip
įkraunamų USB įrenginių maitinimo
elementų kroviklį.
Krauti pradedama, kai USB įrenginys
prijungiamas prie
(USB) prievado .
Krovimo būsena rodoma USB įrenginio ekrane.
Išsamesnės informacijos žr. prie USB įrenginio
pridėtame naudotojo vadove.
1 Pasirinkite USB funkciją.
* Naudojant kai kurias taikomąsias programas gali
nepavykti tinkamai atlikti šio veiksmo.
Prijunkite garsiakalbių laidus.
Pastumkite ir nuimkite maitinimo elementų
skyriaus dangtelį ir įdėkite R6 (AA dydžio)
maitinimo elementą (nepridedama) pagal polius,
pirmiausia įstatydami  puse, kaip parodyta
toliau.
Paspauskite USB .
2 Prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtu USB
Patarimas
 SPEAKERS
Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip
naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos
pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip
pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.
1 Pasirinkite USB funkciją.
Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo
elementų kroviklį
Failų leidimas iš USB
įrenginio
 Jei būtina prijungti USB kabelį, junkite tą USB
kabelį, kuris yra pridėtas prie norimo prijungti
USB įrenginio. Išsamios informacijos apie
naudojimą žr. prie norimo prijungti USB įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
 Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio tipą, gali
praeiti apie 10 sekundžių, kol bus parodyta
SEARCH.
 Nejunkite sistemos ir USB įrenginio USB šakotuvu.
 Prijungus USB įrenginį sistema nuskaito visus
USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje
yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio
nuskaitymas gali užtrukti.
 Naudojant kai kuriuos prijungtus USB įrenginius,
sistema gali šiek tiek užtrukti vykdydama veiksmą.
 Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / rašymo programine įranga. Jei USB
įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti
naudojant nesuderinamą programinę įrangą,
leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas
gali trūkčioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
 Sistema negali leisti garso failų iš USB įrenginio
šiais atvejais:
 kai garso failų skaičius aplanke viršija 999;
 kai garso failų skaičius USB įrenginyje
viršija 999;
 kai aplankų skaičius USB įrenginyje viršija 256
(įskaitant aplanką ROOT ir tuščius aplankus).
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir
aplankų struktūrą. Į USB įrenginį, kuriame yra
garso failų, neįrašykite kitų tipų failų arba
nereikalingų aplankų.
 Sistema gali atkurti iki 8 lygių aplankų struktūrą.
 Ši sistema gali nepalaikyti visų prijungto USB
įrenginio funkcijų.
 Failai ir aplankai rodomi tokia tvarka, kokia jie
buvo sukurti USB įrenginyje.
 Aplankai, kuriuose nėra garso failų, praleidžiami.
 Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima
klausytis naudojant šią sistemą:
 MP3: plėtinys „.mp3“;
 WMA: plėtinys „.wma“.
Atminkite, kad, net jei failo pavadinimas baigiasi
tinkamo failo plėtiniu, o tikrasis failas skiriasi,
leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas, galintis
sugadinti sistemą.
Kai grotuvas yra sustabdytas, kelis kartus
paspauskite PLAY MODE , kol bus rodoma
PROGRAM.
3 Pasirinkite norimo garso takelio arba
failo numerį.
Kelis kartu paspauskite / , kol bus
parodytas norimo garso takelio arba failo
numeris.
Programuodami MP3 / WMA failus kelis kartus
paspausdami
+/
  pasirinkite
norimą aplanką, tada pasirinkite norimą failą.
Pasirinkto garso
takelio ar failo
numeris
Visas pasirinkto
garso takelio
(tik CD-DA diskai)
leidimo laikas
4 Užprogramuokite pasirinktą garso takelį
arba failą.
Paspauskite , kad įvestumėte pasirinktą
garso takelį arba failą.
5 Kartokite 3–4 veiksmus, kad
užprogramuotumėte daugiau garso
takelių arba failų, iš viso – iki 64.
6 Norėdami paleisti garso takelių arba
failų programą paspauskite  .
Programa bus pasiekiama, kol neatliksite
vieno iš šių veiksmų:
 pakeisite funkciją;
 išjungsite sistemą;
 atjungsite maitinimo laidą;
 atidarysite CD skyrių.
Jei tą pačią programą norite paleisti iš naujo,
paspauskite  .
Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Paspauskite PLAY MODE .
Kaip iš programos pašalinti paskutinį
garso takelį arba failą
Kai leistuvas sustabdytas, paspauskite CLEAR .
Papildomų garso
komponentų naudojimas
1 Paruoškite garso šaltinį.
Analoginiu garso laidu (nepridedamas)
prijunkite papildomą garso komponentą
prie įrenginio lizdo AUDIO IN .
2 Sumažinkite garsumą.
Paspauskite VOLUME  .
3 Pasirinkite AUDIO IN funkciją.
Paspauskite AUDIO IN .
4 Pradėkite atkūrimą.
Pradėkite prijungto komponento atkūrimą ir
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas,
sistema gali automatiškai įjungti budėjimo režimą.
Atitinkamai sureguliuokite komponento garsumą.
Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo
funkciją“.
Garso reguliavimas
Norėdami
Paspauskite
Sureguliuoti
garsumą
VOLUME +/ .
Sukurti
dinamiškesnį
garsą
BASS BOOST .
Nustatyti garso
efektą
EQ  kelis kartus, kol bus
rodomas norimas garso
efektas.
Laikmačių naudojimas
Sistemoje yra dvi laikmačio funkcijos. Jei
naudojate abu laikmačius, pirmenybė teikiama
išjungimo laikmačiui.
Išjungimo laikmatis:
Galite užmigti klausydami muzikos. Ši funkcija
veikia net ir tada, kai laikrodis nenustatytas.
Kelis kartus paspauskite SLEEP . Pasirinkus
AUTO sistema automatiškai išsijungs sustojus
esamam diskui arba USB įrenginiui arba po
100 minučių.
Paleidimo laikmatis:
Jus gali pažadinti iš anksto nustatytu laiku
paleidžiama muzika iš CD, FM radijo stoties,
„iPod“ / „iPhone“, USB įrenginio arba garso
komponento, prijungto prie AUDIO IN lizdo .
Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.
1 Paruoškite garso šaltinį.
Paruoškite garso šaltinį ir paspausdami
VOLUME +/  sureguliuokite garsumą.
Kad būtų leidžiama nuo konkretaus CD garso
takelio arba garso failo, sukurkite savo
programą.
2 Pasirinkite laikmačio nustatymo režimą.
Paspauskite TIMER MENU .
Jei laikrodis nenustatytas, sistema veiks
laikrodžio nustatymo režimu. Tokiu atveju
nustatykite laikrodį.
3 Nustatykite paleidimo laikmatį.
Ekrano režimo keitimas
Norėdami
Paspauskite
Keisti ekrane
rodomą
informaciją*
DISPLAY  kelis kartus,
kai sistema įjungta.
Pažiūrėti į
DISPLAY , kai sistema
išjungta. Laikrodis rodomas
laikrodį, kai
sistema išjungta maždaug 8 sekundes.
* Galite peržiūrėti CD / MP3 / WMA disko arba
USB įrenginio informaciją, pvz.:
 garso takelio arba failo numerį įprasto leidimo
režimu;
 garso takelio, failo vardą arba pavadinimą
įprasto leidimo režimu;
 atlikėjo pavadinimą įprasto leidimo režimu;
 albumo arba aplanko pavadinimą įprasto
leidimo režimu;
 bendrą CD-DA disko leidimo laiką ir bendrą
garso takelių skaičių (tik kai pasirinktas įprasto
leidimo režimas ir grotuvas yra sustabdytas).
Pastabos dėl ekrane pateikiamos
informacijos
 Ženklai, kurių negalima parodyti, vaizduojami
kaip „_“.
 Toliau pateikta informacija nerodoma:
 visas MP3 / WMA disko arba USB įrenginio
leidimo laikas;
 likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas.
 Toliau pateikta informacija rodoma netinkamai:
 kiek MP3 / WMA failo, užkoduoto naudojant
VBR (kintantį dažnį bitais), atkurta;
 aplankų ir failų pavadinimai, kurių išplėtimo
formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio
arba „Joliet“ standartų.
 Rodoma toliau pateikta informacija:
 Visa likusi garso takelio atkūrimo trukmė
 MP3 failų ID3 žymų informacija, kai naudojamos
ID3 1 ir 2 versijų žymos (pirmenybė teikiama ID3
2 versijos žymų informacijai rodyti, kai vienam
MP3 failui naudojamos 1 ir 2 ID3 versijų žymos).
 iki 31 simbolių ilgio ID3 žymos informacija,
naudojant didžiąsias raides (nuo A iki Z),
skaitmenis (0–9) ir simbolius (+ – . / [ ] _ | ~).
Kelis kartus paspausdami / 
pasirinkite PLAY SET, tada paspauskite
4 Nustatykite atkūrimo pradžios laiką.
Kelis kartus paspausdami / 
nustatykite valandas, tada paspauskite
Atlikite tuos pačius veiksmus, kad
nustatytumėte minutes.
.
.
5 Atlikite 4 veiksmą, kad nustatytumėte
atkūrimo sustabdymo laiką.
6 Pasirinkite garso šaltinį.
Kelis kartus paspauskite / , kol
bus parodytas norimas garso šaltinis, tada
paspauskite .
7 Išjunkite sistemą.
Paspauskite  . Sistema automatiškai
įjungiama iš anksto nustatytu laiku.
Jei iš anksto nustatytu laiku sistema yra
įjungta, paleidimo laikmatis leisti nepradės.
Neatlikite jokių veiksmų su sistema nuo
sistemos įsijungimo laiko iki atkūrimo
pradžios.
Kaip patikrinti nustatymą
1 Paspauskite TIMER MENU .
2 Kelis kartus paspausdami / 
pasirinkite SELECT, tada
paspauskite .
3 Kelis kartus paspausdami / 
pasirinkite PLAY SEL, tada
paspauskite .
Kaip atšaukti laikmatį
Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus
ik 3 veiksmo, kol bus parodytas OFF, tada
paspauskite .
Kaip pakeisti nustatymą
Pradėkite nuo 1 veiksmo.
Pastabos „iPod“ / „iPhone“ naudotojams
 Naudodami paleidimo laikmatį įsitikinkite, kad
nėra leidžiama iš „iPod“ / „iPhone“.
 Paleidimo laikmatis gali būti nesuaktyvintas,
atsižvelgiant į prijungto „iPod“ / „iPhone“ būseną.
Patarimas
Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol, kol jo
neatšaukiate patys.
Su šia sistema suderinami
įrenginiai
„iPod“ / „iPhone“
Kartu su šia sistema galite naudoti toliau
nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš
prijungdami prie sistemos, į „iPod“ / „iPhone“
įdiekite naujausią programinę įrangą.
Skirta naudoti su
 „iPhone 5“
 „iPhone 4S“
 „iPhone 4“
 „iPhone 3GS“
 „iPod touch“ (5 kartos)
 „iPod touch“ (4 kartos)
 „iPod touch“ (3 kartos)
 „iPod classic“
 „iPod nano“ (7 kartos)
 „iPod nano“ (6 kartos)
 „iPod nano“ (5 kartos)
 „iPod nano“ (4 kartos)
Trikčių šalinimas
1 Patikrinkite, ar maitinimo ir garsiakalbių
laidai prijungti tinkamai.
2 Toliau pateiktame sąraše raskite iškilusią
problemą ir atlikite nurodytus taisymo
veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir
dingus užrašui PROTECT patikrinkite, ar:
 neįvyko garsiakalbių laidų + ir  trumpasis
jungimas?
 niekas neužstoja sistemos ventiliacijos
angų?
Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai, iš
naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite
sistemą. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
„iPod“ / „iPhone“
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas
tinkamai.
 Įsitikinkite, kad per „iPod“ / „iPhone“ leidžiama
muzika.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ yra įdiegta
naujausia programinė įranga. Prieš naudodami
„iPod“ / „iPhone“ su sistema, įdiekite į jį
naujausią programinę įrangą.
 Sureguliuokite garsumą.
Garsas yra iškraipytas.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas
tinkamai.
 Sumažinkite garsumą.
 Nustatykite „iPod“ / „iPhone“ nustatymą
EQ (glodintuvas) kaip „Off“ (išjungti) arba
„Flat“ (tolygus).
„iPod“ / „iPhone“ neveikia.
 Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate sistemos
arba nėra garso signalo išvesties maždaug
30 min., automatiškai įjungiamas budėjimo
režimas. Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo
režimo funkciją“.
 Išjunkite visas kitas „iOS“ taikomąsias
programas, veikiančias „iPod“ / „iPhone“.
Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite prie
„iPod“ / „iPhone“ pridėtą naudojimo instrukciją.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas
tinkamai.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ yra įdiegta
naujausia programinė įranga. Prieš naudodami
„iPod“ / „iPhone“ su sistema, įdiekite į jį
naujausią programinę įrangą.
 „iPod“ / „iPhone“ ir sistemos valdymas skiriasi,
todėl negalite valdyti „iPod“ / „iPhone“
nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio
mygtukais. Naudokite „iPod“ / „iPhone“
valdymo mygtukus.
Netikėtai atšaukiamas laikrodžio
nustatymas arba paleidimo laikmatis.
Nepavyksta įkrauti prijungto „iPod“ /
„iPhone“.
USB įrenginiai
Bendroji informacija
Daugiau informacijos apie suderinamus USB
įrenginius rasite toliau pateiktose svetainėse.
Europos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Kanadoje:
http://esupport.sony.com/CA
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?
Sistema netikėtai pradeda veikti
budėjimo režimu.
 Jei maždaug minutę neatliekama jokių
veiksmų, laikrodžio nustatymas arba
paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai
atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus
nuo pradžių.
 Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas
tinkamai.
 Įsitikinkite, kad sistema įjungta.
Nėra garso.
Prijungto USB įrenginio nepavyksta
įkrauti.
 Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir  trumpasis
jungimas?
 Ar naudojate tik su sistema pateiktus
garsiakalbius?
 Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos
angų?
 Gali būti, kad radijo stotis laikinai sustabdė
transliaciją.
Garsas sklinda iš vieno kanalo arba
nesuderintas kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių garsumas.
 Garsiakalbius išdėstykite kiek įmanoma
simetriškiau.
 Prijunkite tik su sistema pateiktus
garsiakalbius.
Stiprus ūžimas arba triukšmas.
 Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
 Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
 Prie maitinimo laido prijunkite triukšmo filtrą
(galima įsigyti atskirai).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Pašalinkite visas kliūtis tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo jutiklio ,
pastatykite įrenginį toliau nuo fluorescencinių
lempų.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į
sistemos jutiklį.
 Naudokite nuotolinio valdymo pultą arčiau
sistemos.
CD / MP3 / WMA grotuvas
Trūkinėja garsas arba nepavyksta
paleisti disko.
 Švariai nušluostykite diską ir vėl jį įdėkite.
 Perkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos
(pvz., ant stabilaus stovo).
 Garsiakalbius perkelkite toliau nuo sistemos
arba uždėkite juos ant atskirų stovų. Kai
nustatytas didelis garsumas, dėl garsiakalbių
vibracijos gali trūkinėti garsas.
Leisti pradedama ne nuo pirmo garso
takelio.
 Nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau
nei įprastai.
 Leidžiant šiuos diskus gali tekti ilgiau palaukti,
kol bus pradėta atkurti:
 diskas, kuriame įrašyta sudėtinga medžio
struktūra;
 diskas įrašytas kelių seansu režimu;
 diskas, kurio įrašymas nebuvo užbaigtas
(diskas, į kurį galima pridėti duomenų);
 diskas, kuriame yra daug aplankų.
USB įrenginys
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys prijungtas
patikimai.
 Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik
tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.
Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
 Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti
toliau nurodytos problemos. Informacijos apie
suderinamus USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti „USB įrenginiai“, esančiame
„Su šia sistema suderinami įrenginiai“.
 USB įrenginys neatpažįstamas.
 Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų
pavadinimai.
 Negalima atkurti.
 Trūkinėja garsas.
 Girdėti triukšmas.
 Sklinda iškraipytas garsas.
Rodoma OVER CURRENT.
 Iškilo problema, susijusi su elektros srovės,
perduodamos iš
(USB) prievado , lygiu.
Išjunkite sistemą ir atjunkite USB įrenginį nuo
(USB) prievado . Įsitikinkite, kad USB
įrenginys veikia tinkamai. Jei šis pranešimas
rodomas toliau, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Nėra garso.
 USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite
sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba
yra iškraipomas.
 Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį.
 Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba
garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos
duomenis triukšmas galėjo atsirasti dėl
kompiuterio būsenos. Dar kartą sukurkite
muzikos duomenis.
 Failai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusiųskite
failus, užkoduotus naudojant didesnį dažnį
bitais, į USB įrenginį.
Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
 Toliau nurodytais atvejais failų nuskaitymas
gali užtrukti.
 USB įrenginyje yra per daug aplankų
arba failų.
 failų struktūra yra labai sudėtinga;
 Viršyta atminties talpa.
 Vidinė atmintis fragmentuota.
Ekrane pateikiama iškraipyta informacija
 Į USB įrenginį dar kartą nusiųskite muzikos
duomenis, nes USB įrenginyje išsaugoti
duomenys gali būti sugadinti.
 Šioje sistemoje rodomi tik skaičiai ir raidės.
Kitokie simboliai rodomi netinkamai.
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
 Informacijos apie suderinamus USB įrenginius
rasite svetainėse, kurių URL nurodyti
„USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“.
 USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti
šią problemą, žr. USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Nepavyksta paleisti.
 Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
 Informacijos apie suderinamus USB įrenginius
rasite svetainėse, kurių URL nurodyti
„USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“.
 Paspausdami   pradėkite atkurti.
Leisti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
 Nustatykite įprasto leidimo režimą.
Nepavyksta atkurti failų.
 Gali būti netinkami garso failų plėtiniai. Ši
sistema palaiko toliau nurodytus failų plėtinius:
 MP3: plėtinys „.mp3“;
 WMA: plėtinys „.wma“.
 Galbūt sukurti ne MP3 / WMA, o kito formato
garso failai.
 Naudojant ne FAT16 arba FAT32 failų sistemas
suformatuoti USB saugojimo įrenginiai
nepalaikomi.*
 Jei naudojate suskaidytą USB saugojimo
įrenginį, galima paleisti tik pirmojo skaidinio
failus.
 Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan.
failų atkurti negalima.
* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB
saugojimo įrenginiai gali palaikyti ne visus FAT.
Išsamesnės informacijos žr. kiekvieno USB
saugojimo įrenginio naudotojo vadove arba
susisiekite su gamintoju.
Imtuvas
Stiprus ūžimas arba triukšmas arba
negaunami stočių signalai.
 Tinkamai prijunkite anteną.
 Kad antena geriau priimtų signalus,
pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite
kita kryptimi.
 Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite
toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.
 Išjunkite netoliese esančią elektros įrangą.
Vienu metu girdimos kelios radijo stotys.
 Kad antena geriau priimtų signalus,
pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite
kita kryptimi.
 Pritvirtinkite antenos kabelį laidų spaustukais
(reikia įsigyti atskirai) ir sureguliuokite
kabelių ilgį.
Kaip atkurti gamyklinius sistemos
nustatymus
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai, atkurkite
gamyklinius sistemos nustatymus.
1 Atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo
laidą, tada vėl įjunkite sistemą.
2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pulto mygtuką  
ir įrenginio mygtuką EQ , kol ekrane
bus rodoma RESET OK.
Visi naudotojo sukonfigūruoti nustatymai,
pvz., iš anksto nustatytos radijo stotys,
laikmatis ir laikrodis, panaikinami.
Kaip išjungti automatinę budėjimo
režimo funkciją
Šioje sistemoje yra automatinė budėjimo režimo
funkcija. Įjungus šią funkciją budėjimo režimas
automatiškai įjungiamas, kai sistema
nenaudojama arba nėra garso signalo išvesties
maždaug 30 min.
Automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta
pagal numatytuosius nustatymus.
Išjunkite automatinę budėjimo režimo funkciją
įrenginio mygtukais.
Kai sistema yra įjungta, laikykite
nuspaudę  , kol bus parodyta
AUTO STANDBY OFF.
Norėdami įjungti funkciją, pakartokite
veiksmus, kol bus rodoma AUTO STANDBY ON.
Pastabos
 Automatinio budėjimo režimo funkcija neveikia
naudojant FM funkciją.
 Sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo
režimą šiais atvejais:
 kol bandoma nustatyti garso signalą;
 kai prijungtas „iPod“ / „iPhone“ arba USB
įrenginys;
 atkuriant garso takelius arba failus;
 kol veikia iš anksto nustatytas paleidimo arba
išjungimo laikmatis.
Pranešimai
DISC ERR: įdėjote diską, kurio paleisti
nepavyksta.
FULL: bandėte užprogramuoti daugiau nei
64 garso takelius arba failus (veiksmai).
NO FILE: CD-R / CD-RW diskuose arba
USB įrenginyje nėra leistinų failų.
NO STEP: visi užprogramuoti garso takeliai
buvo ištrinti.
NO USB: neprijungtas USB įrenginys arba
prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.
PLAY SET: bandėte pasirinkti laikmatį, kai
nenustatytas paleidimo laikmatis.
PLS STOP: vykstant atkūrimui paspaudėte
PLAY MODE .
SELECT: veikiant laikmačiui paspaudėte
TIMER MENU .
TIME NG: nustatytas vienodas paleidimo
laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.
Atsargumo priemonės
Specifikacijos
Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti
Pagrindinis įrenginys
 „Audio CD“
 CD-R / CD-RW (garso duomenys / MP3 /
WMA failai)
Stiprintuvo skyrius
Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti
 CD-ROM
 CD-R / CD-RW, įrašyti muzikos CD arba MP3
formatu, neatitinkančiu ISO9660 1 lygio /
2 lygio arba „Joliet“ standartų
 Kelių seansų režimu įrašyti CD-R / CD-RW,
kurie nebuvo užbaigti „baigiant seansą“
 Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW, įbrėžti
arba nešvarūs CD-R/CD-RW arba
nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti
CD-R / CD-RW
 Tinkamai neužbaigti CD-R / CD-RW
 Diskai, kuriuose yra kitų nei MPEG 1
„Audio Layer-3“ (MP3) / WMA failų
 Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato,
žvaigždės) diskai
 Diskai, prie kurių prilipdyta lipnioji juostelė,
popierius arba lipdukas
 Išnuomoti arba panaudoti diskai su
antspaudais ir klijų likučiais už antspaudo ribų
 Diskai, kurių etiketės atspausdintos naudojant
lipnų rašalą
Pastabos dėl diskų
 Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio link kraštų.
 Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, komerciniu valikliu arba vinilo
plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
 Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
Pastabos dėl „DualDisc“
„DualDisc“ – tai gaminys, kuriame sujungiamos
vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje
pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga.
Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė
neatitinka „Compact Disc“ (CD) standarto,
negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas
Šio gaminio paskirtis – atkurti į diskus,
atitinkančius „Compact Disc“ (CD) standartą,
įrašytą turinį. Pastaruoju metu kai kurios įrašų
kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais,
užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių
muzikos diskų neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto ir gali būti neįmanoma jų paleisti
šiuo leistuvu.
Sauga
 Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros
lizdo, jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką.
Atjungdami įrenginį traukite laikydami kištuką.
Niekada netraukite už laido.
 Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite sistemą ir prieš vėl
naudodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą galima
pakeisti tik įgaliotajame techninės priežiūros
centre.
Išvesties galia (nominali): 4 vatai + 4 vatai
(8 omai, esant 1 kHz, 1 % THD)
Nuolatinė RMS galios išvestis (norminė):
5 vatai + 5 vatai (8 omai, esant 1 kHz, 10 % THD)
Įvestis:
AUDIO IN (erdvinio garso mini lizdas):
1 V jautrumas, 50 kiloomų varža
Išvestys
SPEAKERS: tinkama iki 8 omų varžą
CD grotuvo skyrius
Sistema: kompaktinių diskų ir skaitmeninė garso
sistema
Lazerinio diodo ypatybės:
Emisijos trukmė: nepertraukiama
lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 μW
* Šios išvesties vertė nustatyta 200 mm atstumu nuo optinio
priėmimo bloko su 7 mm diafragma objektyvo paviršiaus.
Dažnio atsakas: 20 Hz  20 kHz
Signalo-triukšmo santykis: daugiau nei 90 dB
Dinaminis diapazonas: daugiau nei 90 dB
Imtuvo skyrius
FM dviejų kanalų erdvinio garso sistema,
FM superheterodininis imtuvas
Antena: FM laidinė antena
Stočių nustatymo diapazonas:
Kanadai ir Brazilijai skirti modeliai:
87,5 MHz  108,0 MHz (100 kHz žingsnis)
Kiti modeliai: 87,5 MHz  108,0 MHz
(50 kHz žingsnis)
USB dalis
(USB) prievadas*:
A tipas, maksimali srovė: 5 V, 1 A
* „iPod“ / „iPhone“ prie
(USB) prievado junkite tuo USB g\
kabelius, kuris yra pridėtas prie „iPod“ / „iPhone“.
Palaikomi garso formatai (tik MP3 / WMA diskai ir
USB įrenginiai)
Palaikomas dažnis bitais:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“): 32 kbps 
320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Diskretizavimo dažniai:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“): 32 / 44,1 /
48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Garsiakalbis
Garsiakalbių sistema: viso diapazono, 8 cm
(3 1/8 col.) skersmens, kūginis
Nominali varža: 8 omai
Matmenys (P / A / G): apytiksliai 148 × 240 ×
127 mm (5 7/8 × 9 1/2 × 5 col.)
Svoris: vienas garsiakalbis – apytiksliai 1,2 kg
(2 svar. 10 3/8 unc.)
Kiekis: 2 vnt.
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai: 120240 V kintamoji
srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 23 W
Matmenys (P / A / G, įskaitant didžiausius
iškišimus) (be garsiakalbių):
apytiksliai 170 × 133 × 240 mm (6 3/4 × 5 1/4 ×
9 1/2 col.)
Svoris (be garsiakalbių): apytiksliai 1,3 kg
(2 svar. 13 7/8 unc.)
Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.
Pridedami priedai nuotolinio valdymo
įrenginys (1), FM laidinė antena (1), minkšti
garsiakalbių padėklai (8)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Vieta
 Nemontuokite sistemos nuožulniai arba
tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu
dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama
ventiliacija, yra vibracijos, patenka tiesioginių
saulės spindulių arba ryškios šviesos.
 Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų (pvz.,
vaškuotų, dengtų aliejumi, lakuotų) paviršių,
nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršiaus
spalva.
 Sistemą perkėlus iš šaltos vietos į šiltą arba
pastačius itin drėgnoje patalpoje, CD grotuvo
objektyvo viduje gali susidaryti drėgmė ir
sistema gali sugesti. Jei taip nutiktų, išimkite
diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol išgaruos susikaupusi drėgmė.
Įkaitimas
 Veikiantis įrenginys gali įkaisti, tai yra normalu
ir nekelia pavojaus.
 Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį
garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali būti
įkaitęs.
 Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota
magnetiniu būdu, todėl netoliese esančiuose TV
komplektuose vaizdas gali būti iškraipytas. Tokiu
atveju išjunkite TV, palaukite 15–30 min. ir vėl
įjunkite.
Jei vaizdas nepagerėja, perkelkite garsiakalbius
toliau nuo TV.
Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu plovikliu. Nenaudokite
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio,
pvz., alkoholio arba benzino.
 Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
 Halogeninti antipirenai nenaudojami kai kuriose
spausdintinėse montavimo plokštėse.
Informacija apie licencijas
ir prekės ženklus
 „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir
„iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino,
jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo saugos
ir reguliavimo standartų atitikimą. Atkreipkite
dėmesį, kad, kai šis priedas naudojamas kartu
su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
 Šiam gaminiui taikoma tam tikrų
„Microsoft Corporation“ intelektinių
nuosavybės teisių apsauga. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ antrinės įmonės licencijos (-ų)
draudžiama.
 Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Ženklai TM ir
šiame vadove nenaudojami.
®
Download PDF

advertising