Sony | SHAKE-33 | Sony SHAKE-33 Naudojimo instrukcijos

4-487-569-13(1) (LT)
NAMŲ GARSO
SISTEMA
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Atkūrimas iš disko / USB
USB perdavimas
Imtuvas
Bluetooth
Garso reguliavimas
Kiti veiksmai
Papildoma informacija
SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui
atjungti nuo elektros tinklo, todėl įrenginį
reikia prijungti prie lengvai pasiekiamo
kintamosios srovės lizdo. Pastebėję įrenginio
veikimo trikčių, nedelsdami atjunkite
maitinimo kištuką nuo kintamosios
srovės elektros lizdo.
Prietaiso negalima statyti uždaroje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas
prie kintamosios srovės lizdo.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvos apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
2LT
Šis prietaisas klasifikuojamas kaip CLASS 1
LASER gaminys. Ši žymė yra prietaiso
išorėje, jo užpakalinėje dalyje.
Išpakuojant arba perkeliant didelį ir (arba)
sunkų garsiakalbį, įrenginį turi laikyti du ar
daugiau asmenų. Įrenginį numetus, gali būti
sužaloti žmonės ir (arba) sugadintas turtas.
Svarbios saugos instrukcijos
1) Perskaitykite šias instrukcijas.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
Valykite tik sausu audiniu.
Neuždenkite vėdinimo angų.
Montuokite vadovaudamiesi gamintojo
instrukcijomis.
8) Nemontuokite prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių, karščio vėdinimo grotelių,
viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių
prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
9) Paisykite poliarizuoto arba įžeminto
tipo kištuko saugos reikalavimų.
Poliarizuotas kištukas turi du kontaktus,
kurių vienas yra platesnis už kitą.
Įžemintasis kištukas turi du kontaktus,
o trečiasis skirtas įžeminti. Platusis arba
įžeminimo kontaktas sumontuotas dėl
jūsų saugumo. Jei pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, pasitarkite su elektriku
dėl pasenusio lizdo keitimo.
10) Apsaugokite maitinimo laidą (ypač
prie kištukų, kištukinių lizdų ir išėjimo
iš įrenginio vietose), kad ant jo nebūtų
vaikštoma arba kad jis nebūtų
prispaustas.
11) Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
12) Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su aparatu parduodamo staliuko
su ratukais, stovo, trikojo, laikiklio arba
stalo. Naudodami staliuką su ratukais
būkite atsargūs, kad šis, judinamas su
ant jo uždėtu įrenginiu, neapvirstų ir
nesusižalotumėte ar nesužeistumėte kitų.
– Prijunkite įrangą prie kitos grandinės
nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas,
elektros lizdo.
– Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu
radijo ir (arba) TV techniku.
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius
pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintas šiame vadove, jūsų leidimas
naudoti šią įrangą gali būti panaikintas.
13) Žaibuojant arba jei ilgą laiką nenaudojate
įrenginio, jį atjunkite.
14) Dėl bet kokių remonto darbų kreipkitės
į kvalifikuotus techninės priežiūros
specialistus. Remontas reikalingas
įrenginiui sugedus, pvz., jei pažeistas
maitinimo tiekimo laidas arba kištukas,
į įrenginį pateko skysčio arba įkrito
objektų, įrenginys pateko į lietų arba
sudrėko, įprastai neveikia arba nukrito.
PASTABA.
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies
nuostatomis ši įranga buvo patikrinta
ir pripažinta kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus
apribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti,
kad tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų
trikdžių montuojant gyvenamojoje vietoje.
Ši įranga generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnio energiją;
sumontuota ir naudojama ne pagal
instrukcijas, įranga gali sutrikdyti radijo
ryšį. Vis dėlto negalima garantuoti, kad
konkrečiu jos sumontavimo atveju trikdžių
nebus. Atsiradus žalingų trikdžių, kurie
kenkia radijo arba televizijos ryšiui
(tai galima nustatyti išjungiant ir vėl
įjungiant įrangą), rekomenduojame
pabandyti pašalinti trikdžius vienu
ar keliais iš toliau pateiktų būdų.
– Nukreipkite imtuvo anteną kitur
arba perkelkite ją į kitą vietą.
– Padidinkite atstumą tarp įrangos
ir imtuvo.
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis, kad nebūtų viršytos FCC
emisijų ribos.
Kompaktinių diskų imtuvas
(HCD-SHAKE99/HCD-SHAKE77/
HCD-SHAKE55/HCD-SHAKE33)
Ši įranga negali būti statoma vienoje vietoje
arba veikti kartu su kokia nors kita antena
ar siųstuvu.
Ši įranga atitinka FCC skleidžiamos
spinduliuotės apribojimus, nustatytus
nevaldomai įrangai, ir FCC radijo dažnių
(RF) poveikio gaires. Šios įrangos
skleidžiamos RF energijos lygiai yra labai
nedideli, todėl laikoma, kad ji atitinka
maksimalų leistiną poveikio įvertinimą
(MPE). Visgi patartina ją montuoti ir
naudoti taip, kad radiatorius būtų ne
mažesniu kaip 20 cm atstumu nuo
žmogaus kūno dalių (išskyrus galūnes:
rankas, riešus, pėdas ir kulkšnis).
3LT
Klientams iš Europos
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami
gaminius ir maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos
apie kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
4LT
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį gaminį pagamino Sony Corporation
(1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo,
108­0075 Japan) arba jis pagamintas
šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Jei turite klausimų dėl techninės
priežiūros arba garantijos, kreipkitės
atskiruose techninės priežiūros arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Šiuo dokumentu Sony Corp. paskelbia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL
adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija apie licencijas ir prekių
ženklus
• „WALKMAN“ ir „WALKMAN“ logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• MPEG Layer-3 garso kodavimo
technologija ir jos patentai priklauso
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
• Šiam gaminiui taikoma tam tikrų
„Microsoft Corporation“ intelektinių
nuosavybės teisių apsauga. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ antrinės įmonės
licencijos (-ų) draudžiama.
• „Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“.
„Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems savininkams.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
• „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
prijungti specialiai prie „iPod“ arba
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino,
jog priedas atitinka „Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad,
kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
• Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso jų savininkams.
Šiame vadove ženklai ™ ir ® nenurodomi.
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateiktos instrukcijos
taikomos modeliams SHAKE-99,
SHAKE-77, SHAKE-55 ir SHAKE-33.
Šiame žinyne kaip pavyzdys pateikiamas
modelis SHAKE-77, nebent nurodyta kitaip.
Į SHAKE-99 sudėtį įeina:
• Įrenginys
HCD-SHAKE99 (1)
• Garsiakalbių sistema SS-SHAKE99 (2)
Į SHAKE-77 sudėtį įeina:
• Įrenginys
HCD-SHAKE77 (1)
• Garsiakalbių sistema SS-SHAKE77 (2)
Į SHAKE-55 sudėtį įeina:
• Įrenginys
HCD-SHAKE55 (1)
• Garsiakalbių sistema SS-SHAKE55 (2)
Į SHAKE-33 sudėtį įeina:
• Įrenginys
HCD-SHAKE33 (1)
• Garsiakalbių sistema SS-SHAKE33 (2)
• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
5LT
Turinys
Apie šį vadovą ................................ 5
Dalių ir valdiklių vadovas ............. 8
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas ..... 12
Garsiakalbių vietos
parinkimas .................................... 14
Laikrodžio nustatymas................ 15
Ekrano režimo keitimas.............. 15
Atkūrimas iš disko / USB
Leidimas iš disko.......................... 15
Prieš naudojant USB įrenginį
šioje sistemoje............................... 16
Leidimas iš USB įrenginio .......... 16
Kaip ieškoti garso takelio
arba garso failo
(Garso takelio ieška).................... 17
Leidimo režimo naudojimas ...... 17
USB perdavimas
Muzikos perdavimas ................... 19
Imtuvas
Radijo klausymasis ...................... 22
6LT
Bluetooth
Apie belaidę Bluetooth
technologiją ...................................23
Bluetooth garso kodekų
nustatymas.....................................23
Prijungimas prie išmaniojo
telefono vienu palietimu
(NFC) .............................................24
Muzikos klausymas belaidžiu
būdu per Bluetooth įrenginį ........25
Bluetooth budėjimo režimo
nustatymas.....................................27
Bluetooth signalo nustatymas .....27
Kaip naudoti „SongPal“ per
Bluetooth........................................28
Garso reguliavimas
Garso reguliavimas.......................28
Kaip pasirinkti režimą
„Virtual Football“ .........................29
Garso efekto kūrimas...................29
Vakarėlio nuotaikos kūrimas
(DJ EFFECT).................................30
Kiti veiksmai
Kaip naudotis funkcija
„Party Chain“ ................................30
Dainavimas pritariant ..................32
Ekrano skydelio spektro
modelio keitimas ..........................32
Informacijos peržiūra ekrano
skydelyje.........................................33
Apšvietimo modelio ir spalvos
keitimas..........................................33
Laikmačių naudojimas.................33
Papildomos įrangos
naudojimas ....................................34
Įrenginio mygtukų
deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų) ...................35
Automatinės budėjimo režimo
funkcijos nustatymas ...................35
Papildoma informacija
Diskai, kuriuos galima atkurti ....36
Suderinamų įrenginių
svetainės.........................................36
Nesklandumų šalinimas ..............37
Pranešimai .....................................41
Atsargumo priemonės .................42
Specifikacijos.................................44
7LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, bet tuos
pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio
mygtukus.
Įrenginys
SHAKE-99
E
C D
C
F
G
H
I
B
J
K
A
L
R
Q
C P O N M
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
B
C
D
C
F
H E
A
I
G
J
R
L
S
K Q C P O NM
8LT
* Spauskite mygtukus ant jų spaudinių, kaip parodyta toliau.
SHAKE-99
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
** Tik SHAKE-77/SHAKE-55.
FOOTBALL
Pasirinkite režimą „Virtual Football“
(virtualus futbolas) (29 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas RM-AMU199
I
T
A
Q
D
Įrenginys: PARTY CHAIN (30 psl.)
Laikykite nuspaudę, kad
suaktyvintumėte arba išjungtumėte
funkciją „Party Chain“.
B
J
Z
C
Y
Įrenginys: BASS BAZUCA (28 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
efektą BASS BAZUCA.
Palaikykite nuspaudę norėdami
pasirinkti efektą BASS CUT.
U
V
D
W
C
X
1 "/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
C
/ / /
Meniu elementų pasirinkimas.
Nuotolinio valdymo pultas:
PRESET+/–
Pasirinkite iš anksto nustatytą
stotį naudodami funkciją TUNER.
+/– (aplanko pasirinkimas)
Pasirinkite MP3 disko arba USB
įrenginio aplanką.
Tik įrenginyje: pasirinkite iš anksto
nustatytą stotį naudodami funkciją
TUNER.
B MUSIC, MOVIE/GAME
Iš anksto nustatyto garso efekto
pasirinkimas (28 psl.).
9LT
m/M (persukti atgal / greitai
persukti į priekį)
Palaikykite nuspaudę, jei norite
vykstant atkūrimui rasti
pageidaujamą garso takelio
arba failo vietą.
./> (grįžti atgal / eiti
į priekį)
Garso takelio arba failo pasirinkimas.
TUNING+/–
Nustatykite pageidaujamą stotį
naudodami funkciją TUNER.
x (stabdyti)
Atkūrimo sustabdymas.
Norėdami atšaukti USB įrenginio
atkūrimo tęsimą, paspauskite dukart.
Įrenginys: ENTER
Nuotolinio valdymo pultas:
Nustatymų įvedimas.
Įrenginys: NX (leisti /
pristabdyti)
Nuotolinio valdymo pultas:
N (leisti)*, X (pristabdyti)
Atkūrimo paleidimas arba
pristabdymas.
Norėdami tęsti atkūrimą,
paspauskite NX arba N.
D Įrenginys: VOLUME/DJ CONTROL
Sureguliuokite garsumą.
DJ EFFECT lygio reguliavimas
(30 psl.).
Kai suaktyvintas DJ EFFECT,
šia rankenėle garsumo reguliuoti
negalite.
Nuotolinio valdymo pultas:
DJ CONTROL +/–
DJ EFFECT lygio reguliavimas.
Nuotolinio valdymo pultas:
VOLUME +/–*
Sureguliuokite garsumą.
10LT
E
(ženklas N) (24 psl.)
Nurodoma artimojo lauko
ryšio (NFC) lietimo vieta.
F Diskų dėklas
G OPTIONS
Įėjimas arba išėjimas iš parinkčių
meniu.
H Z OPEN/CLOSE
Disko įdėjimas arba išėmimas.
I LED COLOR (33 psl.)
Garsiakalbių ir įrenginio apšvietimo
spalvos keitimas.
LED PATTERN (33 psl.)
Garsiakalbių ir įrenginio apšvietimo
modelio keitimas.
J CD
Funkcijos CD pasirinkimas.
Įrenginys: USB/USB SELECT
Nuotolinio valdymo pultas: USB
Funkcijos USB pasirinkimas.
Pasirinkite USB įrenginį, prijungtą
prie A arba B prievado, esant
įjungtai funkcijai USB.
Įrenginys: TUNER/BAND
Funkcijos TUNER pasirinkimas.
Pasirinkite FM arba AM diapazoną
esant įjungtai funkcijai TUNER.
Įrenginys: AUDIO IN
Pasirinkite funkciją AUDIO IN 1
arba AUDIO IN 2.
Nuotolinio valdymo pultas:
FUNCTION
Funkcijos pasirinkimas.
K Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
L Ekrano skydelis
M REC TO USB B
Perkelti muziką į papildomą USB
įrenginį, prijungtą prie B prievado.
N
(USB) B (REC/PLAY) prievadas
Papildomo USB įrenginio
prijungimas ir perdavimas į jį.
O Lizdas MIC
Mikrofono prijungimas.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Sureguliuokite mikrofono garsumą.
P
(USB) A (PLAY) prievadas
Papildomo USB įrenginio
prijungimas.
Y TIMER MENU (15, 34 psl.)
Laikrodžio ir laikmačių nustatymas.
Z PLAY MODE
AUDIO CD, MP3 disko arba
USB įrenginio atkūrimo režimo
pasirinkimas (17 psl.).
* Ant mygtukų VOLUME + ir N yra
liečiamasis taškas. Valdydami sistemą,
liečiamąjį tašką naudokite kaip atskaitos
tašką.
Q FLANGER, ISOLATOR, PAN, WAH
(30 psl.)
DJ EFFECT tipo pasirinkimas.
R BLUETOOTH (25, 26 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
funkciją Bluetooth.
Palaikykite nuspaudę, kad
suaktyvintumėte Bluetooth susiejimą
esant įjungtai funkcijai Bluetooth.
S Apatinis skydelis (14 psl.)
T SLEEP (33 psl.)
Išjungimo laikmačio nustatymas.
U REPEAT/FM MODE
Pakartotinis disko, USB įrenginio,
atskiro garso takelio ar failo
klausymasis (18 psl.).
FM priėmimo režimo (monofoninio
arba stereofoninio) pasirinkimas
(22 psl.).
V DISPLAY
Informacijos ekrano skydelyje
keitimas.
W SEARCH/MEMORY
Paieškos režimo įjungimas
arba išjungimas.
Išankstinis radijo stoties
nustatymas (22 psl.).
X CLEAR
Paskutiniojo programų sąrašo
veiksmo panaikinimas.
11LT
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas
SHAKE-99
Žr. toliau.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
C skiriasi atsižvelgiant
į modelį.
Žr. toliau.
12LT
SHAKE-99
SHAKE-77
SHAKE-55
SHAKE-33
A Antenos
C Garsiakalbiai
Konfigūruodami antenas, raskite vietą ir
padėtį, kurioje gerai priimamas signalas.
Norėdami išvengti triukšmo, antenas
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų bei USB kabelio.
– LEFT SPEAKERS ir RIGHT SPEAKERS
kontaktai (tik SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
– MID/TWEETERS ir WOOFERS kontaktai
(tik SHAKE-33)
Pavyzdys:
Juodas
Rėminė
AM antena
Darbo pradžia
Nutieskite FM laidinę anteną
horizontaliai
Garsiakalbio jungtis prijunkite taip,
kad jos atitiktų įrenginio garsiakalbių
jungčių spalvą.
B garsas
Norėdami prijungti bet kokią iš toliau
nurodytų jungčių, naudokite garso laidą
(nepridedamas).
– lizdai AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
– Prijunkite prie papildomos įrangos
garso įvesties lizdų.
– Prijunkite prie kitos garso sistemos,
kad galėtumėte naudotis funkcija
„Party Chain“ (30 psl.).
– lizdai AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
– Prijunkite prie TV arba garso / vaizdo
įrangos garso išvesties lizdų. Garsas
pateikiamas per šią sistemą.
– Prijunkite prie kitos garso sistemos,
kad galėtumėte naudotis funkcija
„Party Chain“ (30 psl.).
– AUDIO IN 2 L/R lizdai
Prijunkite prie kompiuterio arba
žaidimų įrenginio garso išvesties lizdų.
Garsas pateikiamas per šią sistemą.
Pastabos
• Naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
• Jungdami garsiakalbių laidus jungtį kiškite
tiesiai į kontaktą.
– LED SPEAKER kontaktai
Prijunkite garsiakalbio LED SPEAKER
jungtį prie šio kontakto.
Garsiakalbių apšvietimas reaguos
į muzikos šaltinį. Apšvietimo modelį
ir spalvą galite pasirinkti savo nuožiūra
(33 psl.).
Pavyzdys:
D Maitinimas
Maitinimo laidą junkite į sieninį lizdą.
Ekrano skydelyje rodoma demonstracija.
Paspauskite "/1 norėdami įjungti
sistemą, demonstracija automatiškai
baigsis.
Jei pateiktas kištuko adapteris netinka
jūsų sieniniam lizdui, atskirkite jį nuo
kištuko (tik modeliams su adapteriu).
13LT
Maitinimo elementų įdėjimas
Įdėkite du pateiktus R6 (AA dydžio)
maitinimo elementus, atsižvelgdami
į toliau nurodytą poliškumą.
2 Apatinio skydelio kištukus
įstatykite į angas. Tada pastumkite
apatinį skydelį, kol užsifiksuos
pagrindiniame įrenginyje.
Anga
Kištukas
Pastabos
• Nenaudokite seno maitinimo elemento su
nauju ir skirtingų tipų maitinimo elementų.
• Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo
pulto, išimkite maitinimo elementus, kad
nesugadintumėte jo dėl maitinimo elemento
nuotėkio ir korozijos.
Apatinio skydelio tvirtinimas
(Tik SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33)
Norėdami pakelti priekinį skydelį ir
palengvinti valdymą, pridėtą apatinį
skydelį galite pritaisyti pagrindinio
įrenginio apačioje.
Siekiant optimalaus sistemos efektyvumo
vietą garsiakalbiams rekomenduojame
rinktis atsižvelgiant į nuorodas
pateiktame paveikslėlyje.
1 Apatinio skydelio ąseles įstatykite
A Įrenginys
B Garsiakalbis (kairysis)
C Garsiakalbis (dešinysis)
į pagrindinio įrenginio apačioje
esančias angas.
Apatinis
skydelis
Ąselė
Anga
Pagrindinis
įrenginys
14LT
Garsiakalbių vietos
parinkimas
B
A
0,3 m (1 pėd.)
C
0,3 m (1 pėd.)
45
Laikrodžio nustatymas
Atkūrimas iš disko / USB
Kai sistema veikia energijos taupymo
režimu, laikrodžio nustatyti negalima.
Leidimas iš disko
1 Paspausdami "/1 įjunkite sistemą.
2 Paspauskite TIMER MENU.
1 Paspauskite CD.
2 Paspauskite įrenginio mygtuką
Jei ekrano skydelyje rodoma „PLAY
SET“, keliskart paspausdami /
pasirinkite „CLOCK SET“, tada
paspauskite
.
/
nustatykite valandas, tada
paspauskite
.
4 Keliskart paspausdami
3 Įdėkite diską į diskų dėklą taip,
kad etiketė būtų nukreipta į viršų.
Jei norite paleisti 8 cm
diską, pvz., singlo CD,
jį dėkite į vidinį dėkle
įspaustą apskritimą.
/
nustatykite minutes, tada
paspauskite
.
4 Paspauskite įrenginio mygtuką
Ekrano režimo keitimas
Kai maitinimo laidą prijungsite
prie kištukinio lizdo sienoje, ekrano
skydelyje bus rodoma demonstracija.
Z OPEN/CLOSE, kad uždarytumėte
diskų dėklą.
Atkūrimas iš disko / USB
3 Keliskart paspausdami
Z OPEN/CLOSE.
Nestumkite diskų dėklo per jėgą,
nes taip galite sugadinti įrenginį.
5 Jei norite pradėti atkurti,
paspauskite N.
Keliskart paspauskite DISPLAY,
kai sistema išjungta.
Demonstracija
Ekrano režimas pasikeis ir indikatorius
mirksės, net jei sistema išjungta.
Nieko nerodoma (energijos taupymo
režimas)
Ekranas išjungiamas, kad būtų taupoma
energija. Laikmatis ir laikrodis veikia ir
toliau.
Laikrodis
Laikrodžio ekranas po kelių sekundžių
automatiškai pradeda veikti energijos
taupymo režimu.
15LT
Prieš naudojant USB
įrenginį šioje sistemoje
Peržiūrėkite svetainėje pateikiamą
informaciją apie suderinamus USB
įrenginius (36 psl.).
Kaip pasirinkti atkūrimo šaltinį
arba perdavimo paskirties vietą
(USB atmintinės pasirinkimas)
Jei USB įrenginyje yra daugiau nei
viena atmintinė (pvz., vidinė atmintis
ir atminties kortelė), galite pasirinkti,
kurią atmintinę naudoti kaip atkūrimo
šaltinį arba perdavimo paskirties vietą.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
Pastaba
Kol atkuriama arba perduodama, atmintinės
pasirinkti negalima. Atmintinę pasirinkite prieš
paleisdami arba pradėdami perduoti.
Leidimas iš USB įrenginio
Šia sistema galima leisti toliau nurodytų
formatų garso įrašus.
– MP3: failo plėtinys .mp3;
– WMA: failo plėtinys .wma.
– AAC: failo plėtinys .m4a, .mp4
arba .3gp.
Jei garso failų plėtiniai yra tokie, kokie
nurodyti, bet failai nėra atitinkamo
formato, sistema gali skleisti triukšmą
arba sugesti.
1 Keliskart paspauskite USB, kol
ekrano skydelyje užsidegs „USB A“
arba „USB B“.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
A
arba B prievado, atsižvelgdami
į tai, ką pasirinkote 1 žingsnyje.
1 Keliskart paspauskite USB/
USB SELECT, kol ekrano skydelyje
užsidegs „USB A“ arba „USB B“.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
A arba
B prievado, atsižvelgdami į tai,
ką pasirinkote 1 žingsnyje.
3 Sustabdę atkūrimą paspauskite
OPTIONS.
4 Paspausdami / pasirinkite „USB
MEM SEL“, tada paspauskite ENTER.
5 Paspausdami / pasirinkite
norimą naudoti atmintinę,
tada paspauskite ENTER.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
16LT
USB įrenginys
Pastabos
• Su šia sistema „iPhone“ / „iPod“ galite
naudoti tik prijungę juos Bluetooth ryšiu.
• Jei USB įrenginio prie prievado prijungti
neįmanoma, USB įrenginį galima prijungti
per USB adapterį (įsigyjamas atskirai).
3 Paspauskite N, kad pradėtumėte
atkūrimą.
Atsižvelgiant į leidimo režimą,
garso failai atkuriami skirtinga
tvarka (17 psl.).
Kaip ieškoti garso takelio
arba garso failo
(Garso takelio ieška)
Leidimo režimo
naudojimas
(Garso takelio ieška)
1 Paspauskite SEARCH.
Ekrano skydelyje užsidegs „SEARCH“.
2 (Tik garso failai)
Norėdami ieškoti kituose aplankuose,
paspauskite , kad išeitumėte, tada
pasirinkite norimą aplanką.
3 Paspausdami
/ pasirinkite
norimą garso takelį arba garso
failą, tada paspauskite
arba N.
Bus pradėtas atkurti pasirinktas
garso takelis arba garso failas.
Pastabos dėl diskų
• (AUDIO CD) Ši sistema atpažįsta net 99 garso
takelių.
• (MP3 diskai) Ši sistema atpažįsta net
– 999 aplankus (įskaitant šakninį aplanką
ir tuščius aplankus);
– 999 MP3 failus;
– 250 MP3 failų viename aplanke;
– 8 aplankų lygius (failų medžio struktūroje).
• CD-TEXT informacija nepalaikoma.
Pastabos dėl USB įrenginio
• Ši sistema atpažįsta net
– 1 000 aplankų USB įrenginyje (įskaitant
šakninį aplanką ir tuščius aplankus).
– 3 000 garso failų USB įrenginyje;
– 250 garso failų viename aplanke;
Sustabdę atkūrimą keliskart paspauskite
PLAY MODE.
Leidžiant iš disko
• (nepasirinktas): leidžiama iš disko
• FLDR*: leidžiami visi nurodytame
disko aplanke esantys garso failai
* Jei leidžiamas AUDIO CD, nustačius „FLDR“
atliekami tie patys veiksmai, kaip ir tada,
kai leidimo režimas nepasirinktas.
Leidžiant iš USB įrenginio
• ALL USB: leidžiama iš visų USB
įrenginių
• 1 USB: leidžiama iš kurio nors USB
įrenginio
• FLDR: leidžiami visi nurodytame USB
įrenginio aplanke esantys garso failai
Atkūrimas iš disko / USB
Paspausdami / pasirinkite
norimą aplanką, tada paspauskite
arba N.
Leidimas originalia tvarka
(įprastas leidimas)
Leidimas atsitiktine tvarka
(maišytasis leidimas)
Sustabdę atkūrimą keliskart paspauskite
PLAY MODE.
Leidžiant iš disko
• SHUF: atsitiktine tvarka leidžiami
visi diske esantys garso failai
• FLDR SHUF*: atsitiktine tvarka
leidžiami visi nurodytame disko
aplanke esantys garso failai
* Jei leidžiamas AUDIO CD, nustačius
„FLDR SHUF“ atliekami tie patys
veiksmai, kaip ir tada, kai pasirinktas
leidimo režimas „SHUF“.
Leidžiant iš USB įrenginio
• ALL USB SHUF: atsitiktine tvarka
leidžiami visi visuose USB įrenginiuose
esantys garso failai
• 1 USB SHUF: atsitiktine tvarka leidžiami
visi USB įrenginyje esantys garso failai
17LT
• FLDR SHUF: atsitiktine tvarka
leidžiami visi nurodytame USB
įrenginio aplanke esantys garso failai
Pastaba
Išjungus sistemą, maišytojo leidimo režimo
pasirinkimas atšaukiamas ir nustatomas
įprastas leidimo režimas.
Savo programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)
Norėdami nustatyti tam tikrą leidimo
tvarką galite sukurti net 25 veiksmų
programą.
1 CD funkcija
Paspausdami CD pasirinkite CD
funkciją.
USB funkcija
Keliskart paspausdami USB
pasirinkite norimą USB įrenginį.
2 Sustabdę atkūrimą keliskart
paspauskite PLAY MODE, kol
ekrano skydelyje užsidegs „PGM“.
Keliskart paspausdami
+/–
pasirinkite aplanką.
Jei norite užprogramuoti visus aplanko
failus, paspauskite
.
4 Keliskart paspausdami
./> pasirinkite norimą
garso takelį arba garso failą,
tada paspauskite
.
Visas programos leidimo
laikas (įskaitant pasirinktą
garso takelį arba failą)
Kai visas garso CD arba
užprogramuotų garso failų leidimo
laikas viršija 100 min., rodoma „--.--“.
18LT
užprogramuokite papildomų
garso takelių arba garso failų.
6 Paspauskite N, kad būtų
pradėtas užprogramuotas
leidimas.
Kaip iš užprogramuoto sąrašo pašalinti
paskutinį veiksmą
Sustabdę atkūrimą paspauskite CLEAR.
Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Sustabdę atkūrimą keliskart paspauskite
PLAY MODE, kol ekrano skydelyje
užges „PGM“.
Pastabos
• (Tik funkcija CD) Atidarius diskų dėklą
užprogramuotas sąrašas pašalinamas.
• (Tik funkcija USB) Užprogramuotas
sąrašas pašalinamas:
– atlikus trynimo veiksmą;
– atjungus USB įrenginį;
– pakeitus pasirinktą USB atmintį.
Pakartotinis leidimas
3 (Tik garso failai)
Pasirinkto garso takelio
arba failo numeris
5 Kartodami 3 ir 4 veiksmus
Keliskart paspauskite REPEAT.
•
: kartotinai leidžiami visi aplanke /
diske / USB įrenginyje / programoje
esantys garso takeliai arba garso failai
•
: kartotinai leidžiamas garso takelis
arba garso failas
Pastabos dėl USB įrenginio
• Sistemos atkūrimo tvarka gali skirtis nuo
prijungto skaitmeninio muzikos grotuvo
atkūrimo tvarkos.
• Maišytojo arba užprogramuoto leidimo
režimais garsų failų ištrinti negalima.
USB perdavimas
Muzikos perdavimas
Iš garso šaltinio muziką galima
perduoti į USB įrenginį, prijungtą
prie B prievado.
Šia sistema perduodami MP3 formato
garso failai. Tačiau iš USB A galima
perduoti ir WMA bei AAC failus.
3 Keliskart paspausdami /
pasirinkite norimą dažnį bitais,
tada paspauskite ENTER.
• 128 KBPS: užkoduotų MP3 garso
įrašų failai bus mažesni, o garso
kokybė – blogesnė.
• 256 KBPS: užkoduotų MP3 garso
įrašų failai bus didesni, o garso
kokybė – geresnė.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
Pastabos
Pastaba dėl turinio, kurio autorių teisės
saugomos
Perduotą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti
muziką kitais tikslais būtina gauti
autorių teisių savininkų leidimą.
Muzikos perdavimas iš disko arba
USB įrenginio
Visą muziką iš disko arba USB A galima
perduoti į USB B (sinchronizuotas
perdavimas). Vieną garso takelį arba
garso failą galima perduoti ir kai
atkuriama (REC1 perdavimas).
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
USB perdavimas
• Kol perduodama arba trinama, negalima
atjungti USB įrenginio. Taip darydami galite
sugadinti USB įrenginyje esančius duomenis
arba patį USB įrenginį.
• MP3 / WMA / AAC failų perdavimo dažnis
bitais yra toks pats kaip ir originalių failų.
• Jei perduodant įjungta funkcija AUDIO CD,
TUNER, AUDIO IN 1 arba AUDIO IN 2,
prieš perduodami galite pasirinkti dažnį
bitais.
• Jei diskų dėklas atidarytas, USB perdavimo
ir trynimo operacijų atlikti negalima.
1 Prie
B prievado prijunkite USB
įrenginį, į kurį ketinate perduoti,
kaip pavaizduota paveikslėlyje.
Kaip pasirinkti atkūrimo šaltinį
arba perdavimo paskirties vietą
(USB atmintinės pasirinkimas)
Žr. 16 psl.
USB įrenginys
Kaip pasirinkti dažnį bitais
Norėdami perduoti kokybiškesnę muziką,
galite pasirinkti didesnį dažnį bitais.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Paspauskite OPTIONS.
2 Keliskart paspausdami /
Pastaba
Jei USB įrenginio prie prievado prijungti
neįmanoma, USB įrenginį galima prijungti
per USB adapterį (įsigyjamas atskirai).
pasirinkite „REC BIT RATE“,
tada paspauskite ENTER.
19LT
2 Naudojant diską
Paspauskite CD, tada įdėkite diską.
Naudojant USB
Keliskart paspauskite USB/
USB SELECT, kol ekrano skydelyje
užsidegs „USB A“, tada prie A
prievado prijunkite USB įrenginį,
kuriame yra norimi perduoti garso
failai.
3 Vykdant sinchronizuotą
perdavimą
Sustabdę atkūrimą keliskart
paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką PLAY MODE
pasirinkite norimą leidimo režimą.
Pastabos
• Jei pradėsite perdavimą, kai įjungtas
leidimo atsitiktine tvarka režimas
(„FLDR SHUF“), automatiškai bus
nustatytas leidimo režimas „FLDR“.
• Jei pradėsite perdavimą, kai įjungtas
leidimo atsitiktine tvarka (išskyrus
„FLDR SHUF“), pakartotinio leidimo
arba užprogramuoto leidimo režimas
neatlikdami jokių veiksmų, bus
automatiškai nustatytas įprasto
leidimo režimas.
Vykdant REC1 perdavimą
Pasirinkite norimą perduoti garso
takelį arba garso failą ir pradėkite
atkūrimą.
4 Paspauskite REC TO USB B.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„PUSH ENTER“.
5 Paspauskite ENTER.
Perdavimas bus pradėtas
ekrano skydelyje užsidegus
„DON’T REMOVE“.
Vykdant sinchronizuotą
perdavimą
Pasibaigus perdavimui, perdavimo
šaltinis ir USB įrenginys automatiškai
sustabdomi.
20LT
Vykdant REC1 perdavimą
Pasibaigus perdavimui, disko arba
USB įrenginio turinys leidžiamas
toliau.
Analoginis garso perdavimas
(analoginis perdavimas)
Garsą į USB įrenginį galima perduoti iš
analoginio garso šaltinio (nenaudojant
CD, USB arba Bluetooth funkcijos).
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Prijunkite USB įrenginį, iš kurio
perduosite, prie
(19 psl.).
B prievado
2 Keliskart paspausdami TUNER/
BAND arba AUDIO IN pasirinkite
šaltinį, iš kurio norite perduoti.
3 Paspauskite REC TO USB B.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„PUSH ENTER“.
4 Paspauskite ENTER.
Perdavimas bus pradėtas
ekrano skydelyje užsidegus
„DON’T REMOVE“.
5 Paleiskite atkūrimą iš šaltinio.
Kaip sustabdyti perdavimą
Paspauskite x.
Kaip sukurti naują MP3 failą
Vykstant analoginiam perdavimui
paspauskite REC TO USB B.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„NEW TRACK“.
Be to, praėjus maždaug 1 val. po
perdavimo naujas MP3 sukuriamas
automatiškai.
Pastabos
• Kai sukuriamas MP3 failas, perdavimo
funkcija laikinai išjungiama.
• Po kelių sekundžių vėl paspaudę REC TO
USB B galėsite sukurti naują MP3 failą.
Sinchronizuotas perdavimas
Šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Garso failai
Kaip ir šaltinio
AUDIO CD „CDDA0001“*
Garso failų arba aplankų trynimas
iš USB įrenginio
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Sustabdę atkūrimą keliskart
2 Keliskart paspausdami ./>
+/– pasirinkite garso failą
arba
arba aplanką.
3 Paspauskite OPTIONS.
4 Paspausdami / pasirinkite
„USB ERASE“, tada paspauskite
ENTER.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„FOLDER ERASE“ arba
„TRACK ERASE“.
5 Paspauskite ENTER.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„COMPLETE“.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
Aplankų ir failų kūrimo taisyklės
Perduodant į USB įrenginį, tiesiogiai
aplanke „ROOT“ sukuriamas aplankas
„MUSIC“. Atsižvelgiant į perdavimo
būdą ir šaltinį, aplankai ir failai aplanke
„MUSIC“ kuriami, kaip nurodyta toliau.
„TRACK001“*
REC1 perdavimas
Šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Failo
pavadinimas
Garso failai
„REC1-MP3“
Kaip ir šaltinio
AUDIO CD
„REC1-CD“
„TRACK001“*
Analoginis perdavimas
Šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Failo
pavadinimas
FM
„TUFM0001“*
„TRACK001“*
AM
„TUAM0001“*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001“*
AUDIO IN 2
* Tada aplankų ir failų numeriai priskiriami
serijiniu būdu.
USB perdavimas
paspauskite USB/USB SELECT,
kol ekrano skydelyje užsidegs
„USB A“ arba „USB B“.
Failo
pavadinimas
Pastabos dėl perdavimo
• Perduodant (išskyrus analoginio perdavimo
atveju) garsas neskamba.
• CD-TEXT informacija į sukurtus MP3 failus
neperduodama.
• Perdavimas automatiškai sustabdomas, jei:
– vykstant perdavimui nebelieka vietos USB
įrenginyje;
– pasiekiamas maksimalus USB įrenginyje
esančių garso failų arba aplankų skaičius,
kurį sistema gali atpažinti (17 psl.).
• Jei USB įrenginyje jau yra bandomas perduoti
aplankas arba failas, prie pavadinimo
pridedamas eilės numeris, o pirminis
aplankas arba failas neperrašomas.
• Kol vykdomas perdavimas, šių operacijų
atlikti negalima:
– išimti diską;
– pasirinkti kitą garso takelį arba failą;
– pristabdyti atkūrimą arba rasti konkrečią
garso takelio arba failo vietą;
– pakeisti funkciją arba imtuvo diapazoną.
• Jei muziką perduodama į „Walkman®“
naudojant „Media Manager for WALKMAN“,
perduoti galima tik MP3 formato failus.
• „Walkman®“ prie sistemos galima jungti tik
tada, kai „Walkman®“ ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba „Creating Database“.
21LT
Imtuvas
Radijo klausymasis
1 Keliskart paspausdami FUNCTION
pasirinkite FM arba AM diapazoną.
2 Kaip ieškoti stočių automatiškai
Palaikykite nuspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol pasikeis dažnio
indikacija, tada atleiskite.
Automatiškai stočių nebeieškoma,
kai stotis suderinama ir ekrano
skydelyje užsidega „TUNED“
bei „ST“ (tik FM erdvinio garso
programų atveju).
Jei „TUNED“ neužsidega ir stočių
ieška nesustabdoma, ją sustabdykite
paspausdami x. Tada suderinkite
neautomatiškai (žr. toliau).
Kaip stotis suderinti
neautomatiškai
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Keliskart paspausdami TUNER/BAND
pasirinkite AM diapazoną.
2 Paspausdami "/1 išjunkite sistemą.
3 Laikydami nuspaudę TUNER/BAND
paspauskite "/1.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„AM 9K STEP“ arba „AM 10K STEP“.
Pakeitus intervalą visos iš anksto
nustatytos AM stotys ištrinamos.
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų FM ir
10 AM radijo stočių.
1 Norimos stoties paieška.
2 Paspauskite MEMORY.
Išankstinio nustatymo numeris
Keliskart paspausdami TUNING+/–
nustatykite norimą stotį.
Pastaba
Įjungus FM stotį, teikiančią RDS paslaugas,
transliuojama tokia informacija kaip paslaugos
arba stoties pavadinimas.
RDS informaciją galima peržiūrėti keliskart
paspaudžiant DISPLAY.
Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio
garso radijo stoties statinį triukšmą, keliskart
paspauskite FM MODE, kol ekrano skydelyje
užsidegs „MONO“.
3 Keliskart paspausdami TUNING+/–
pasirinkite norimą išankstinio
nustatymo numerį, tada
paspauskite
.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„COMPLETE“. Stotis išsaugota.
Kaip nustatyti iš anksto nustatytą stotį
Kaip pakeisti AM derinimo intervalą
(Netaikoma Europai skirtiems
modeliams)
Numatytasis AM stočių derinimo
intervalas yra 9 kHz (kai kuriose
vietovėse – 10 kHz). Kai sistema veikia
energijos taupymo režimu, AM derinimo
intervalo pakeisti negalima.
22LT
Keliskart paspausdami PRESET+/–
+/–) pasirinkite norimą
(arba
išankstinio nustatymo numerį.
Bluetooth
Apie belaidę Bluetooth
technologiją
Belaidė Bluetooth technologija yra mažo
nuotolio belaidė technologija, leidžianti
belaidžiu būdu perduoti duomenis
iš vieno skaitmeninio įrenginio į kitą.
Belaidė Bluetooth technologija veikia
maždaug 10 metrų (33 pėdų) diapazone.
Palaikomos Bluetooth versijos, profiliai
ir kodekai
Apie BLUETOOTH indikatorių
Mėlynai degantis arba mirksintis
BLUETOOTH indikatorius nurodo
Bluetooth būseną.
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
Bluetooth budėjimo
režimo būsena
Lėtai mirksi
Bluetooth porinio
sujungimo būsena
Greitai mirksi
Užmegzto Bluetooth
ryšio būsena
Dega
Iš Bluetooth įrenginio gali būti priimami
AAC kodeko formato duomenys.
1 Paspausdami įrenginio mygtuką
BLUETOOTH pasirinkite funkciją
Bluetooth.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„BLUETOOTH“.
2 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
3 Keliskart paspausdami
/
pasirinkite „BT AAC“, tada
paspauskite
.
4 Keliskart paspausdami
/
pasirinkite „BT AAC ON“ arba
„BT AAC OFF“.
• BT AAC ON: Leisti gauti AAC
kodeko formatu.
• BT AAC OFF: Gauti SBC kodeko
formatu.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
Imtuvas / Bluetooth
Palaikoma Bluetooth versija:
• Bluetooth 3.1 standartinė versija
Palaikomi Bluetooth profiliai:
• A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
• AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
• SPP (serijinio prievado profilis)
Palaikomi Bluetooth kodekai:
• SBC (plačiajuosčio ryšio kodekas)
• AAC (patobulintas garso kodavimas)
Bluetooth garso kodekų
nustatymas
Pastabos
• Pasirinkus AAC bus atkuriamas kokybiškas
garsas. Jei per įrenginį AAC garso klausyti
negalima, pasirinkite „BT AAC OFF“.
• Jei šį nustatymą pakeisite, kai sistema
prijungta prie Bluetooth įrenginio, Bluetooth
įrenginys bus atjungtas. Norėdami vėl
prijungti Bluetooth įrenginį, dar kartą atlikite
Bluetooth ryšio užmezgimo veiksmus.
• Jei priimant AAC kodeko formato duomenis
sutrikdomas garsas, pasirinkite „BT AAC
OFF“, kad atšauktumėte nustatymą.
Tada sistema gaus SBC kodeką.
23LT
Prijungimas prie
išmaniojo telefono
vienu palietimu (NFC)
• Atsižvelgiant į išmanųjį telefoną, NFC
funkciją gali būti leidžiama naudoti
neįdiegus programėlės. Tokiu atveju
veiksmai ir specifikacijos gali skirtis.
Išsamios informacijos žr. išmaniojo
telefono naudojimo instrukcijoje.
Suderinami išmanieji telefonai
Kas yra „NFC“?
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų
ir IC lustų. Naudojantis funkcija NFC
duomenų ryšį galima lengvai užmegzti
priglaudžiant atitinkamą NFC
palaikančių įrenginių vietą.
Palietus sistemą su NFC suderinamu
išmaniuoju telefonu, sistema
automatiškai:
– įjungia funkciją Bluetooth;
– baigia atlikti porinį sujungimą;
– baigia užmegzti Bluetooth ryšį.
Išmanieji telefonai su įtaisytąja NFC
funkcija (OS: „Android“ 2.3.3
arba naujesnė versija, išskyrus
„Android 3.x“)
2 Paleiskite programėlę „NFC Easy
Connect“ išmaniajame telefone.
Įsitikinkite, kad rodomas programėlės
ekranas.
3 Laikykite priglaudę išmanųjį
telefoną prie sistemos N-žymos,
kol išmanusis telefonas pradės
vibruoti.
SHAKE-99:
1 Atsisiųskite ir įdiekite programėlę
„NFC Easy Connect“.
„Google Play“ raskite ir atsisiųskite
nemokamą „Android“ programėlę
„NFC Easy Connect“ arba pasiekite
ją naudodami toliau pateiktą dvimatį
kodą. Gali būti taikomi duomenų
ryšio mokesčiai.
Tiesioginės prieigos dvimatis
kodas*
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
* Naudokite dvimačių kodų skaitytuvo
programėlę.
Pastabos
• Kai kuriose šalyse / regionuose
programėlė gali būti nepasiekiama.
24LT
Užmegzkite ryšį vykdydami išmaniojo
telefono ekrane rodomas instrukcijas.
Kai Bluetooth ryšys bus užmegztas,
indikatorius BLUETOOTH nustos
mirksėti ir liks degti. Ekrano skydelyje
bus rodomas Bluetooth įrenginio
pavadinimas.
Išmanųjį telefoną kaip garso šaltinį
galite pakeisti kitu NFC palaikančiu
Bluetooth įrenginiu.
Išsamios informacijos žr. Bluetooth
įrenginio naudojimo instrukcijose.
Patarimas
Jei porinio prijungimo atlikti nepavyksta ir
Bluetooth ryšys neužmezgamas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
– Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“ ir
lėtai perbraukite išmaniuoju telefonu N žymą.
– Jei naudojate rinkoje platinamą išmaniojo
telefono dėklą, jį nuimkite.
Kaip leisti muziką iš išmaniojo telefono
Kaip atjungti išmanųjį telefoną
Dar kartą priglauskite išmanųjį telefoną
prie sistemos N žymos.
Porinis sujungimas yra veiksmas,
kai Bluetooth įrenginiai iš anksto
užregistruojami vienas kito duomenyse.
Kartą atlikus porinį sujungimą, daugiau
to daryti nereikia. Jei įrenginys yra
NFC palaikantis išmanusis telefonas,
neautomatiniu būdu porinio sujungimo
vykdyti nereikia.
1 Padėkite Bluetooth įrenginį per
1 metrą (3 pėdas) nuo sistemos.
2 Paspausdami įrenginio mygtuką
BLUETOOTH pasirinkite funkciją
Bluetooth.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„BLUETOOTH“.
Pastaba
Jei sistema prijungta prie Bluetooth
įrenginio, paspausdami BLUETOOTH
atjunkite Bluetooth įrenginį.
Bluetooth
Pradėkite atkūrimą iš garso šaltinio
išmaniajame telefone. Išsamios
informacijos apie atkūrimą žr. išmaniojo
telefono naudojimo instrukcijoje.
Porinis šios sistemos sujungimas
su Bluetooth įrenginiu
3 Ne trumpiau kaip 2 sekundes
palaikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką BLUETOOTH.
Ekrano skydelyje mirksės „PAIRING“.
Muzikos klausymas
belaidžiu būdu per
Bluetooth įrenginį
Muzikos per Bluetooth įrenginį galima
klausyti belaidžiu ryšiu.
Informacijos apie suderinamus Bluetooth
įrenginius ieškokite (36 psl.).
4 Atlikite porinio sujungimo
veiksmus naudodami Bluetooth
įrenginį.
Išsamios informacijos žr. Bluetooth
įrenginio naudojimo instrukcijose.
5 Bluetooth įrenginio ekrane
pasirinkite įrenginio modelio
numerį.
Pvz., pasirinkite „SONY:SHAKE-99“
(arba SHAKE-77/SHAKE-55/
SHAKE-33).
Jei Bluetooth įrenginyje reikalaujama
įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“.
25LT
6 Naudodami Bluetooth įrenginį
prijunkite Bluetooth ryšiu.
Atlikus porinio sujungimo procesą
bus užmegztasBluetooth ryšys ir
ekrano skydelyje bus rodomas
Bluetooth įrenginio pavadinimas.
Atsižvelgiant į Bluetooth įrenginį,
atliktus porinio sujungimo procesą
ryšys gali būti užmegztas automatiškai.
Keliskart paspausdami DISPLAY
galite patikrinti Bluetooth įrenginio
adresą.
Pastabos
• Poriniu būdu galima sujungti iki 9 Bluetooth
įrenginių. Jei susiejamas 10-as Bluetooth
įrenginys, naujausias prijungtas įrenginys
bus panaikintas.
• Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu, slaptažodžiu ar kt.
• Po maždaug 5 minučių sistemos porinio
sujungimo budėjimo režimo būsena
atšaukiama. Jei atlikti porinio sujungimo
nepavyko, pakartokite procedūrą nuo
1 veiksmo.
• Norint poriniu būdu prijungti kitą Bluetooth
įrenginį, reikia atlikti 1–6 veiksmus.
Kaip atšaukti porinio sujungimo
operaciją
Ne trumpiau kaip 2 sekundes palaikykite
nuspaudę įrenginio mygtuką
BLUETOOTH, kol ekrano skydelyje
užsidegs „BLUETOOTH“.
Muzikos leidimas iš Bluetooth
įrenginio
Bluetooth įrenginį galima valdyti
prijungus Bluetooth įrenginį prie
sistemos naudojant AVRCP.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
– įjungta Bluetooth įrenginio Bluetooth
funkcija;
– atliktas porinis sujungimas.
26LT
1 Paspausdami įrenginio mygtuką
BLUETOOTH pasirinkite funkciją
Bluetooth.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„BLUETOOTH“.
2 Užmegzkite ryšį su Bluetooth
įrenginiu.
Norėdami prisijungti prie vėliausiai
prijungto Bluetooth įrenginio,
įrenginyje paspauskite BLUETOOTH.
Jei ryšys su įrenginiu neužmegztas,
Bluetooth ryšį užmegzkite naudodami
Bluetooth įrenginį.
Kai ryšys bus užmegztas, ekrano
skydelyje bus rodomas Bluetooth
įrenginio pavadinimas.
3 Jei norite pradėti atkurti,
paspauskite N.
Atsižvelgiant į Bluetooth įrenginį,
– gali tekti dukart paspausti N.
– atkūrimą iš garso šaltinio gali tekti
paleisti naudojant Bluetooth įrenginį.
Pastabos
• Jei sistema neprijungta prie jokio
Bluetooth įrenginio, paspaudus N
sistema automatiškai prisijungs prie
vėliausiai prijungto Bluetooth įrenginio.
• Jei prie sistemos bandysite prijungti kitą
Bluetooth įrenginį, dabar prijungtas
Bluetooth įrenginys bus atjungtas.
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Paspauskite įrenginio mygtuką
BLUETOOTH. Ekrano skydelyje
bus rodoma „BLUETOOTH“.
Atsižvelgiant į Bluetooth įrenginį,
sustabdžius atkūrimą Bluetooth ryšys
gali būti atšauktas automatiškai.
Visos porinio sujungimo
registravimo informacijos
ištrynimas
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Paspausdami BLUETOOTH
4 Paspausdami ?/1 išjunkite
sistemą.
Kai įjungtas Bluetooth budėjimo
režimas, sistema laukia, kol bus
užmegztas Bluetooth ryšys, net jei
sistema išjungta. Kai bus užmegztas
Bluetooth ryšys, sistema automatiškai
įsijungs.
pasirinkite Bluetooth funkciją.
Ekrano skydelyje bus rodoma
„BLUETOOTH“.
Jei sistema prijungta prie Bluetooth
įrenginio, ekrano skydelyje bus
rodomas Bluetooth įrenginio
pavadinimas. Paspausdami
BLUETOOTH atjunkite Bluetooth
įrenginį.
2 Maždaug 3 sekundes palaikykite
–.
Bluetooth budėjimo
režimo nustatymas
Kai nustatytas Bluetooth budėjimo
režimas, užmezgus Bluetooth ryšį su kitu
Bluetooth įrenginiu, sistema galės
automatiškai įsijungti.
1 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
2 Keliskart paspausdami
/
pasirinkite „BT STANDBY“, tada
paspauskite
.
3 Keliskart paspausdami
Kai įjungtas Bluetooth signalas, galite
prisijungti prie sistemos iš sujungto
Bluetooth įrenginio naudodami visas
funkcijas. Bluetooth signalas įjungiamas
pagal numatytuosius nustatymus.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
Maždaug 3 sekundes palaikykite
nuspaudę MOVIE/GAME ir LED
COLOR.
Bluetooth
nuspaudę x ir
Ekrano skydelyje bus rodoma „PAIR
HISTORY“ ir „CLEAR“ ir visa porinio
sujungimo informacija bus ištrinta.
Bluetooth signalo
nustatymas
Ekrano skydelyje bus rodoma „BT ON“
arba „BT OFF“.
Pastabos
• Kai išjungtas Bluetooth signalas, šių operacijų
atlikti negalima:
– Sistemos porinis sujungimas su Bluetooth
įrenginiu
– Porinio sujungimo informacijos
panaikinimas
– Kaip naudoti „SongPal“ per Bluetooth
• Kai Bluetooth signalas išjungtas, ši sistema
negali būti aptikta ir negalima užmegzti
ryšio naudojant kitą Bluetooth įrenginį.
• Jeigu paliečiate sistemą su NFC suderintu
išmaniuoju telefonu arba įjungiate Bluetooth
budėjimo režimą, Bluetooth signalai įsijungs
automatiškai.
/
pasirinkite „STANDBY ON“ arba
„STANDBY OFF“.
27LT
Kaip naudoti „SongPal“
per Bluetooth
Apie programą
Šiam modeliui skirtą programą rasite
parduotuvėse „Google Play“ ir „App
Store“. Suraskite „SongPal“ ir atsisiųskite
nemokamą programą, o tada sužinokite
daugiau apie patogias funkcijas.
Bluetooth technologija veikia naudojant
„iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“,
„iPhone 4s“, „iPhone 4“, „iPhone 3GS“,
„iPod touch“ (5-os kartos), „iPod touch“
(4-os kartos).
Garso reguliavimas
Garso reguliavimas
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Sustiprinti
Paspauskite įrenginio
bosus ir sukurti mygtuką BASS BAZUCA.
stipresnį garsą
Patylinti
bosų garsą
(BASS CUT)
Ne trumpiau kaip
2 sekundes laikykite
nuspaudę įrenginio
mygtuką BASS BAZUCA.
Norėdami atšaukti efektą
BASS CUT, dar kartą
paspauskite BASS
BAZUCA.
Pastabos
• Kai įjungtas efektas
BASS CUT, įsižiebia
BASS BAZUCA
indikatorius ir
ekrano skydelyje kas
10 sekundžių pasirodo
„BASS CUT“.
• Išjungiant sistemą efektas
BASS CUT automatiškai
išjungiamas.
Pasirinkti iš
Paspauskite MUSIC
anksto nustatytą arba MOVIE/GAME.
garso efektą
Norėdami atšaukti iš
anksto nustatytą garso
efektą, keliskart
paspausdami MUSIC
pasirinkite „FLAT“.
28LT
Kaip pasirinkti režimą
„Virtual Football“
Žiūrėdami futbolo varžybų transliaciją
galite pasijusti lyg būtumėte stadione.
Žiūrėdami futbolo rungtynių
transliaciją kelis kartus paspauskite
FOOTBALL.
• NARRATION ON: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprinto nuotaikos stadione pojūčio.
• NARRATION OFF: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
iki minimumo sumažinto komentarų
garsumo lygio ir sustiprinto nuotaikos
stadione pojūčio.
Garso efekto kūrimas
Galite padidinti arba sumažinti
konkrečių dažnių diapazonų lygius,
o tada išsaugoti šį nustatymą
atmintyje kaip „CUSTOM EQ“.
1 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
2 Keliskart paspausdami
/
pasirinkite „EQ EDIT“, tada
paspauskite
.
3 Keliskart paspausdami
/
sureguliuokite glodintuvo lygį,
tada paspauskite
.
Dažnių diapazonas
Glodintuvo lygis
Norėdami atšaukti režimą
„Virtual Football“,
Pastabos
• Rekomenduojama pasirinkti futbolo režimą
žiūrint futbolo rungtynių transliaciją.
• Jei atkuriant turinį girdimas keistas garsas,
kai pasirinkta „NARRATION OFF“,
rekomenduojame rinktis
„NARRATION ON“.
• Ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
• Galite pasirinkti tik režimą „Virtual Football“,
naudojant funkciją AUDIO IN 1 arba
AUDIO IN 2.
4 Kartodami 3 veiksmą
sureguliuokite kito dažnių
diapazono lygį ir erdvinio
garso efektą.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
Garso reguliavimas
keliskart paspausdami MUSIC
pasirinkite „FLAT“.
Norėdami pasirinkti pasirinktinį
glodintuvo nustatymą,
keliskart paspausdami MUSIC pasirinkite
„CUSTOM EQ“.
29LT
Vakarėlio nuotaikos
kūrimas (DJ EFFECT)
(DJ EFFECT)
1 Paspausdami toliau nurodytus
mygtukus pasirinkite efekto tipą.
Pasirinktas mygtukas užsidegs ir
bus suaktyvintas efektas.
• FLANGER: sukurkite lėktuvo garsą
primenantį žemo garso efektą.
• ISOLATOR: išskirkite konkretų
dažnių diapazoną sureguliuodami
kitus dažnių diapazonus. Pvz.,
jei norite išskirti vokalo partiją.
• PAN: Sukurkite pojūtį, kad garsas
juda aplink garsiakalbius tarp
kairiojo ir dešiniojo kanalų.
• WAH: Sukurkite specialų
„Wah­wah“ garso efektą
automatiškai judindami
filtro dažnį aukštyn ir žemyn.
2 Paspausdami DJ CONTROL +/–
sureguliuokite efekto lygį.
Kiti veiksmai
Kaip naudotis funkcija
„Party Chain“
Prie grandinės galite prijungti kelias garso
sistemas ir sukurti įdomesnę vakarėlio
aplinką bei išgauti aukštesnę garso išvestį.
Suaktyvinkite grandinės sistemą, kad ji
būtų „Party Host“ ir bendrintų muziką.
Kitos sistemos taps „Party Guest“ ir gros
tą pačią muziką kaip ir „Party Host“.
Kaip nustatyti funkciją
„Party Chain“
Funkciją „Party Chain“ galite nustatyti
sujungdami visas sistemas garso laidais
(nepridedami).
Prieš prijungdami laidus, būtinai
atjunkite maitinimo laidą.
A Jeigu visose sistemose yra funkcija
„Party Chain“
Kaip išjungti efektą
Dar kartą paspauskite pasirinkto efekto
mygtuką.
Pirmoji sistema
Pastabos
• Išjungus sistemą, taip pat pakeitus funkciją
arba imtuvo diapazoną, DJ EFFECT funkcija
automatiškai išjungiama.
• Jei DJ EFFECT suaktyvinsite vykstant
perdavimui, garso efektas nebus perduotas
į USB įrenginį.
• Jei suaktyvinta funkcija DJ EFFECT, įrenginio
mygtuku VOLUME/DJ CONTROL garsumo
sureguliuoti nepavyks. Norėdami sureguliuoti
garsumą, paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką VOLUME +/–.
30LT
Antroji sistema
Tęskite prijungimo procedūrą
iki paskutinės sistemos
Paskutinė
sistema
Prijungus A
• Naudojant šią jungtį bet kuri sistema
gali tapti „Party Host“.
• Jeigu suaktyvinta funkcija „Party
Chain“, galite pasirinkti naują
„Party Host“. Daugiau informacijos
rasite skyriuje „Kaip pasirinkti naują
Party Host“ (32 psl.).
• Naudojant šią jungtį, paskutinė sistema
turi būti prijungta prie pirmosios
sistemos.
B Jeigu vienoje iš sistemų nėra
funkcijos „Party Chain“
Pirmoji sistema
Antroji sistema
Paskutinė
sistema
Prijungus B
• Sistemą, kurioje nėra funkcijos „Party
Chain“, galite prijungti kaip paskutinę
sistemą. Įsitikinkite, kad pasirinkote
funkciją, atitinkančią „AUDIO IN“
lizdus paskutinėje sistemoje.
• Pirmąją sistemą pasirinkite kaip „Party
Host“, kad, suaktyvinus funkciją „Party
Chain“, visos sistemos grotų tą pačią
muziką.
• Naudojant šią jungtį, paskutinė sistema
neprijungta prie pirmosios sistemos.
Atlikite toliau nurodytą procedūrą, kad
suaktyvintumėte funkciją „Party Chain“.
1 Prijunkite maitinimo laidą
ir įjunkite visas sistemas.
2 Sureguliuokite kiekvienos
sistemos garsumą.
3 Sistemoje, kurią norite padaryti
„Party Host“, suaktyvinkite
funkciją „Party Chain“.
Keliskart paspauskite FUNCTION,
kad pasirinktumėte norimą funkciją
(išskyrus AUDIO IN 1), tada pradėkite
atkūrimą.
2 sekundes laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką MUSIC/
PARTY CHAIN.
Ekrano skydelyje bus rodoma „PARTY
CHAIN“. Sistema pradeda vakarėlį
kaip „Party Host“, o kitos sistemos
automatiškai taps „Party Guest“.
Visos sistemos groja tą pačią muziką
kaip ir „Party Host“.
Pastabos
• Atsižvelgiant į prijungtų sistemų skaičių,
gali tekti šiek tiek palaukti, kol „Party Guest“
pradės groti muziką.
• Jei „Party Host“ pakeičiamas garsumas arba
garso efektas, tai neturi įtakos „Party Guest“
išvesčiai.
• „Party Guest“ ir toliau groja muzikos šaltinį
kaip „Party Host“, net kai pakeičiate „Party
Guest“ funkciją. Tačiau galite nustatyti „Party
Guest“ garsumą ir pakeisti garso efektą.
• (Tik SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
Jei „Party Host“ naudojamas mikrofonas,
garsas nebus išvedamas iš „Party Guest“.
• Sistema, kurioje nėra funkcijos „Party Chain“,
negali tapti „Party Host“.
• Suaktyvinus funkciją „Party Chain“, kol viena
iš prijungtų sistemų atlieka USB perdavimą,
toje sistemoje ir prie jos prijungtose sistemose
funkcija „Party Chain“ nesuaktyvinama.
Funkcija „Party Chain“ suaktyvinama tik
tada, kai ta sistema baigia atlikti USB
perdavimą arba jis sustabdomas.
• Išsamią informaciją apie kitų sistemų veikimą
rasite sistemų naudojimo instrukcijose.
Kiti veiksmai
Tęskite prijungimo procedūrą
iki paskutinės sistemos
Kaip naudotis funkcija
„Party Chain“
31LT
Kaip pasirinkti naują „Party Host“
Prijungus A, galima pasirinkti kitą
sistemą, kuri bus „Party Host“.
Sistemoje, kurią norite padaryti nauju
„Party Host“, kartokite „Kaip naudotis
funkcija „Party Chain““ 3 žingsnį.
Dabartinis „Party Host“ automatiškai
taps „Party Guest“. Visos sistemos
groja tą pačią muziką kaip ir naujas
„Party Host“.
Dainavimas pritariant
Pastabos
2 Prijunkite mikrofoną prie įrenginio
• Kai visos sistemos atliko funkciją „Party
Chain“, kitą sistemą galite pasirinkti tik
kaip „Party Host“.
• Pakartokite pirmiau nurodytą veiksmą,
jei pasirinkta sistema po kelių sekundžių
netampa „Party Host“.
Kaip išjungti funkciją „Party Chain“
„Party Host“ sistemoje 2 sekundes
laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką
MUSIC/PARTY CHAIN.
Pastaba
Pakartokite pirmiau nurodytą veiksmą,
jei sistemoje po kelių sekundžių neišsijungia
„Party Chain“.
(Tik SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
Galite dainuoti pritardami bet kuriam
šioje sistemoje grojančiam garso šaltiniui.
1 Pasukite MIC LEVEL link MIN,
jei norite sumažinti mikrofono
garsumo lygį.
MIC lizdo.
3 Pradėkite leisti muziką ir
reguliuokite garsumą.
4 Pasukite MIC LEVEL, jei norite
reguliuoti mikrofono garsumą.
Jei girdite akustinį aidą (ūžimą),
sumažinkite garsumą, patraukite
mikrofoną toliau nuo garsiakalbių
arba nukreipkite jį į kitą pusę.
Baigę naudotis, mikrofoną atjunkite.
Pastaba
Garsas iš mikrofono nebus perduodamas
į USB įrenginį atliekant perdavimą į USB .
Ekrano skydelio spektro
modelio keitimas
1 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
2 Keliskart paspauskite
/ ,
kad pasirinktumėte „SPECTRUM“,
tada paspauskite
.
3 Keliskart paspauskite
/ , kad
pasirinktumėte norimą spektro
modelį, tada paspauskite
.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
32LT
Informacijos peržiūra
ekrano skydelyje
Kai sistema įjungta, keliskart
paspauskite DISPLAY.
Galite peržiūrėti informaciją,
kaip nurodyta toliau.
• Jei atkuriate AUDIO CD:
– praėjęs ir likęs atkūrimo laikas
atkuriant;
– bendras atkūrimo laikas,
kai atkūrimas sustabdytas.
• Jei atkuriate garso failus:
– praėjęs atkūrimo laikas, failo ir
aplanko pavadinimai;
– pavadinimas, atlikėjas ir albumo
informacija.
Pastaba
Garso failo, užkoduoto naudojant VBR
(kintantį dažnį bitais), praėjęs atkūrimo
laikas rodomas neteisingai.
Paspauskite LED PATTERN arba LED
COLOR, jei norite rodyti dabartinį
nustatymą. Paspauskite kelis kartus,
jei norite pasirinkti įrenginio ir
garsiakalbių apšvietimo modelį
arba spalvą.
Norėdami apšvietimą išjungti,
keliskart paspauskite LED PATTERN,
kad pasirinktumėte „LED OFF“.
Pastaba
Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite
kambario šviesas arba išjunkite apšvietimą.
Sistemoje yra trys laikmačio funkcijos.
Vienu metu negalite suaktyvinti ir
paleidimo, ir įrašymo laikmačių. Jei kurį
nors iš jų naudosite kartu su išjungimo
laikmačiu, pirmenybė bus teikiama
išjungimo laikmačiui.
Išjungimo laikmatis
Galite užmigti klausydami muzikos.
Sistema išsijungs praėjus iš anksto
nustatytam laikui.
Keliskart paspauskite SLEEP.
Norėdami atšaukti išjungimo laikmatį,
keliskart paspauskite SLEEP, kad
pasirinktumėte „SLEEP OFF“.
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki sistemos
išjungimo, paspauskite SLEEP.
Paleidimo laikmatis / įrašymo
laikmatis
Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.
Paleidimo laikmatis
Kiti veiksmai
Apšvietimo modelio
ir spalvos keitimas
Laikmačių naudojimas
Galite pabusti su iš anksto nustatytu
laiku paleidžiama muzika iš disko,
radijo imtuvo ar USB įrenginio.
Įrašymo laikmatis
Nurodytu laiku galite perduoti iš anksto
nustatytos radijo stoties muziką į USB
įrenginį.
1 Naudojant paleidimo laikmatį
Paruoškite garso šaltinį, tada
paspauskite VOLUME +/–,
kad sureguliuotumėte garsumą.
Norėdami pradėti leisti nuo
konkretaus garso takelio ar failo,
sukurkite savo programą (18 psl.).
33LT
Naudojant įrašymo laikmatį
Kaip atšaukti laikmatį
Įjunkite iš anksto nustatytą radijo stotį
(22 psl.).
Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus
ir atlikdami 3 veiksmą pasirinkite
„TIMER OFF“, tada paspauskite
.
2 Paspauskite TIMER MENU.
3 Keliskart paspauskite / , kad
Pastabos
• Sistema įjungiama artėjant iš anksto
nustatytam laikui. Jei sistema įjungiama
iš anksto nustatytu laiku arba jei ekrano
skydelyje mirksi „STANDBY“, paleidimo
laikmatis ir įrašymo laikmatis nepradės
leisti muzikos ir perkelti.
• Neatlikite jokių veiksmų su sistema nuo
sistemos įsijungimo laiko iki atkūrimo
arba perdavimo pradžios.
pasirinktumėte „PLAY SET“ arba
„REC SET“, tada paspauskite
.
4 Nustatykite atkūrimo arba
perdavimo pradžios laiką.
Keliskart paspauskite / , kad
nustatytumėte valandas ir minutes,
tada paspauskite
.
5 Atlikite 4 veiksme aprašytą
Papildomos įrangos
naudojimas
procedūrą, kad nustatytumėte
atkūrimo arba perdavimo
sustabdymo laiką.
6 Keliskart paspauskite
/ ,
kad pasirinktumėte norimą
garso šaltinį, tada paspauskite
1 Keliskart paspauskite VOLUME –,
.
Naudojant įrašymo laikmatį:
Prijunkite USB įrenginį, į kurį
perkelsite, prie B prievado.
7 Paspausdami "/1 išjunkite
sistemą.
Pastaba
Jei sistema lieka įjungta, laikmačiai neveiks.
Kaip patikrinti laikmačio nustatymą
arba vėl suaktyvinti laikmatį
1 Paspauskite TIMER MENU.
Ekrano skydelyje mirksės
„TIMER SELECT“.
2 Paspauskite .
3 Keliskart paspauskite / , kad
pasirinktumėte „PLAY SELECT“ arba
„REC SELECT“, tada paspauskite
.
34LT
kol ekrano skydelyje atsiras
užrašas „VOLUME MIN“.
2 Prijunkite papildomą įrangą
(13 psl.).
3 Keliskart paspauskite FUNCTION,
kad pasirinktumėte funkciją,
atitinkančią prijungtą įrangą.
4 Paleiskite prijungtą įrangą.
5 Kelis kartus paspauskite
VOLUME + , kad sureguliuotumėte
garsumą.
Pastaba
Jei prijungtos įrangos garsumo lygis per
žemas, sistema gali automatiškai pradėti
veikti budėjimo režimu. Sureguliuokite
įrangos garsumo lygį. Kaip išjungti
automatinę budėjimo režimo funkciją, žr.
„Automatinės budėjimo režimo funkcijos
nustatymas“ (35 psl.).
Įrenginio mygtukų
deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų)
(Užraktas nuo vaikų)
Galite įrenginio mygtukus padaryti
neaktyvius (išskyrus "/1), pavyzdžiui,
kad vaikai negalėtų naudoti įrenginio.
Laikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką x ilgiau nei 5 sekundes.
Ekrano skydelyje pasirodys
„CHILD LOCK“ ir „ON“.
Sistemą galėsite valdyti tik nuotolinio
valdymo pulto mygtukais.
Norėdami atšaukti, laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką x ilgiau nei
5 sekundes, kol ekrano skydelyje
pasirodys „CHILD LOCK“ ir „OFF“.
Pastaba
Atjungus maitinimo laidą, užrakto nuo vaikų
funkcija bus atšaukta.
Automatinės budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas
Šioje sistemoje yra automatinė budėjimo
režimo funkcija. Naudojant šią funkciją
budėjimo režimas automatiškai
įjungiamas, kai sistema nenaudojama
arba nėra garso signalo išvesties
maždaug 15 min.
Automatinė budėjimo režimo funkcija
yra įjungta pagal numatytuosius
nustatymus.
1 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
2 Keliskart paspausdami
/
pasirinkite „AUTO STANDBY“,
tada paspauskite
.
3 Kelis kartus paspausdami
/
pasirinkite „ON“ arba „OFF“.
Pastabos
• Maždaug 2 minutės prieš pradedant veikti
budėjimo režimu, ekrane pradeda mirksėti
pranešimas „AUTO STANDBY“.
• Automatinio budėjimo režimo funkcija
neveikia naudojant imtuvo funkciją.
• Sistema gali automatiškai nepereiti
į budėjimo režimą šiais atvejais:
– kai aptinkamas garso signalas;
– atkuriant garso failus;
– kol veikia iš anksto nustatytas paleidimo,
įrašymo arba išjungimo laikmatis.
– (tik SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
kai prijungtas mikrofonas.
Kiti veiksmai
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
35LT
Papildoma informacija
Diskai, kuriuos galima
atkurti
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– garso duomenų
– MP3 failų, atitinkančių ISO9660 1
lygio / 2 lygio standartą arba „Joliet“
(išplėtimo formatą).
Pastabos
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) yra
standartinis garso duomenis glaudinantis
formatas, apibrėžtas ISO (Tarptautinės
standartizacijos organizacijos). MP3 failų
formatas turi būti MPEG 1 Audio Layer-3.
• Sistema gali atkurti tik tuos MP3 failus,
kurių failo plėtinys yra „.mp3“.
Pastaba dėl „DualDiscs“ diskų
„DualDiscs“ – tai dviejų sluoksnių diskai,
kurių vienoje pusėje įrašyta DVD
medžiaga, o kitoje – skaitmeninė garso
medžiaga. Vis dėlto garso medžiagos
pusė neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto, todėl negalima užtikrinti šio
gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinių diskų (CD)
standartą. Pastaruoju metu kai kurios
įrašų kompanijos prekiauja įvairiais
muzikos diskais, užkoduotais naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos
diskų neatitinka kompaktinių diskų (CD)
standarto ir jų gali nepavykti paleisti
šiuo leistuvu.
Diskai, kurių negalima atkurti
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW, atitinkančių šias
sąlygas:
– įrašytų MP3 PRO formatu;
– įrašytų kelių seansų režimu ir
neužbaigtų „baigiant seansą“;
– įrašytų nesuderinamu įrašymo
įrenginiu;
– prastos įrašymo kokybės;
– subraižytų arba nešvarių;
– netinkamai užbaigtų.
• nestandartinės formos (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės ir t. t.) diskų;
• Diskų, prie kurių prilipdyta lipnioji
juostelė, popierius arba lipdukas
• Išnuomotų arba panaudotų diskų
su antspaudais ir klijų likučiais
už antspaudo ribų
• Diskų, kurių etiketės atspausdintos
naudojant lipnų rašalą
36LT
Pastabos dėl kelių seansų diskų leidimo
• Sistema galima atkurti kelių seansų
diskus, jei pirmajame seanse yra MP3
failų. Taip pat gali būti atkuriami visi
kiti per vėlesnius seansus įrašyti MP3
failai (jei per vėlesnius seansus
naudojamas AUDIO CD formatas,
sistema negali atkurti šių kelių
seansų diskų).
• Jei pirmasis seansas įrašytas AUDIO CD
formatu, bus atkurtas tik pirmasis
seansas.
Suderinamų įrenginių
svetainės
Naujausios informacijos apie
suderinamus USB įrenginius ir Bluetooth
įrenginius ieškokite svetainėse.
Klientams iš Europos:
<http://support.sony-europe.com/>
Klientams iš kitų šalių / regionų:
<http://www.sony-asia.com/support>
Nesklandumų šalinimas
Jei susidurtumėte su sistemos problema,
toliau pateiktame sąraše raskite iškilusią
problemą ir atlikite taisymo veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite: jei techninės priežiūros
specialistai taisydami pakeis tam tikras
dalis, jie gali jas pasilikti.
Jei ekrano skydelyje rodoma
„PROTECT EXX“ (X yra skaičius)
Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą
ir patikrinkite, kas nurodyta toliau.
• Ar naudojate tik su sistema pateiktus
garsiakalbius?
• Ar niekas neužstoja įrenginio
ventiliacijos angų?
Patikrinę anksčiau nurodytus
elementus ir išsprendę kilusias
problemas, vėl prijunkite maitinimo
laidą ir įjunkite sistemą. Jei problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Sistema pradeda veikti budėjimo
režimu.
• Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate
sistemos arba nėra garso signalo išvesties
maždaug 15 min., sistema automatiškai
pradeda veikti budėjimo režimu (35 psl.).
Atšauktas laikrodžio arba laikmačio
nustatymas.
• Atjungtas maitinimo laidas arba
įvyko energijos tiekimo gedimas.
Dar kartą nustatykite laikrodį (15 psl.)
ir laikmatį (33 psl.).
Nėra garso.
• Sureguliuokite garsumą.
• Patikrinkite garsiakalbio jungtis (12 psl.).
• Patikrinkite papildomos įrangos (jei tokią
naudojate) jungtį (12 psl.).
• Įjunkite prijungtą įrangą.
Nėra mikrofono garso. (Tik SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
• Sureguliuokite mikrofono garsumą.
• Įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai
prijungtas prie lizdo MIC.
• Įsitikinkite, kad mikrofonas įjungtas.
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
• Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo
šaltinių.
• Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
• Prie maitinimo laido prijunkite triukšmo
filtrą (galima įsigyti atskirai).
• Išjunkite aplink esančią elektros įrangą.
• Kai įjungtas sistemos budėjimo režimas
arba nustatytas atkūrimas nedideliu
garsumu, galite girdėti vėsinimo
ventiliatorių skleidžiamą triukšmą.
Tai nėra gedimas.
Neveikia laikmatis.
• Patikrinkite laikmačio nustatymą ir
nustatykite teisingą laiką (33 psl.).
• Atšaukite išjungimo laikmačio
funkciją (33 psl.).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Pašalinkite tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio esančias kliūtis.
• Nuotolinio valdymo pultą naudokite
arčiau įrenginio.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio jutiklį.
• Pakeiskite maitinimo elementus
(R6 / dydis AA).
• Patraukite įrenginį toliau nuo
fluorescencinės lempos.
Papildoma informacija
Bendroji informacija
• Atjunkite maitinimo laidą, tada vėl jį
prijunkite ir įjunkite sistemą.
• Naudojant įrašymo laikmatį nėra garso
išvesties.
Girdimas akustinis aidas.
• Sumažinkite garsumą.
• (Tik SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
Perkelkite mikrofoną toliau nuo
garsiakalbių arba nukreipkite mikrofoną
į kitą pusę.
37LT
Rodoma „PLEASE CONNECT ALL
SPEAKERS“. (Tik SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
• Išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją
(35 psl.).
• Švariai nuvalykite diską (42 psl.).
• Įdėkite diską iš naujo.
• Įdėkite diską, kurį ši sistema gali
atkurti (36 psl.).
• Išimkite diską ir nuvalykite nuo
jo drėgmę, tada kelioms valandoms
palikite sistemą įjungtą, kol drėgmė
išgaruos.
Garsiakalbiai
Trūkinėja garsas.
• Patikrinkite, ar prijungti visi garsiakalbiai.
Paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką,
matomas pranešimas „CHILD LOCK“.
Garsas sklinda iš vieno kanalo arba
nesuderintas kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių garsumas.
• Garsiakalbius išdėstykite kuo
simetriškiau.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai tvirtai
ir tinkamai prijungti.
• Atkuriamas šaltinis yra monofoninis.
Per konkretų garsiakalbį nesklinda
garsas.
• Patikrinkite, ar garsiakalbis tvirtai
ir tinkamai prijungtas.
Diskų leistuvas
Neatsidaro diskų dėklas ir ekrano
skydelyje rodoma „LOCKED“.
• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Diskų dėklas neužsidaro.
• Tinkamai įdėkite diską.
Nepavyksta išimti disko.
• Negalima išimti disko, kol vyksta
CD-USB „Synchronized Transfer“
(sinchronizuotas perdavimas) arba
REC1 „Transfer“ (perdavimas).
Paspauskite x, kad atšauktumėte
perdavimą, tada paspauskite įrenginio
mygtuką Z OPEN/CLOSE, kad
išimtumėte diską.
• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
38LT
Nepradedama atkurti.
• Švariai nuvalykite diską (42 psl.).
• Įdėkite diską iš naujo.
• Perkelkite įrenginį ten, kur nėra
vibracijos (pvz., ant stabilaus stovo).
• Garsiakalbius perkelkite toliau nuo
įrenginio arba padėkite juos ant atskirų
stovų. Kai garsiai klausote garso takelio,
kuriame yra daug bosų garsų, dėl
garsiakalbio vibracijos garsas gali
trūkinėti.
Atkūrimas pradedamas ne nuo pirmo
garso takelio.
• Nustatykite įprasto leidimo režimą
(17 psl.).
Aplanko pavadinimas, garso takelio
pavadinimas, failo pavadinimas ir ID3
žymos simboliai rodomi netinkamai.
• ID3 žymos versija nėra 1 versija
(1.0/1.1) arba 2 versija (2.2/2.3).
• Toliau pateikiami šioje sistemoje
rodytinų simbolių kodai
– didžiosios raidės (nuo A iki Z);
– skaitmenys (nuo 0 iki 9);
– simboliai (< > * +, [ ] \ _).
Kiti simboliai rodomi kaip „_“.
USB įrenginys
Perduodant įvyksta klaida.
• Naudojate nepalaikomą USB įrenginį.
Peržiūrėkite svetainėje esančią
informaciją apie suderinamus USB
įrenginius (36 psl.).
• USB įrenginys tinkamai
nesuformatuotas. Informacijos,
kaip formatuoti, ieškokite USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
• Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
įjungimo jungiklis, atjungę USB
įrenginį nuo sistemos, išjunkite
ir vėl įjunkite. Tada iš naujo atlikite
perdavimą.
• Jei perdavimo ir trynimo veiksmai
kartojami kelis kartus, failų struktūra
USB įrenginyje tampa fragmentuota.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. prie
USB įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
• Perduodant USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Panaikinkite dalinai
perduotą failą ir perduokite jį dar
kartą. Jei tai nepadeda išspręsti
problemos, gali būti, kad USB
įrenginys yra sugedęs. Kaip išspręsti
šią problemą, žr. USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
Nepavyksta ištrinti USB įrenginyje
esančių garso failų arba aplankų.
Nėra garso.
• USB įrenginys prijungtas netinkamai.
Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą
ir patikrinkite, ar ekrano skydelyje
užsidega „USB A“ arba „USB B“.
Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba
yra iškraipomas.
• Naudojate nepalaikomą USB įrenginį.
Peržiūrėkite svetainėje esančią
informaciją apie suderinamus USB
įrenginius (36 psl.).
• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
Ilgai rodoma „READING“ arba ilgai
trunka, kol pradedama atkurti.
• Toliau nurodytais atvejais failų
nuskaitymas gali užtrukti.
– USB įrenginyje yra daug aplankų
arba failų (17 psl.).
– Failų struktūra yra labai sudėtinga.
– Viršyta atminties talpa.
– Vidinė atmintis fragmentuota.
Rodoma „OVER CURRENT“.
• Iškilo problema, susijusi su elektros
srovės, perduodamos iš A prievado
arba B prievado, lygiu. Išjunkite
sistemą ir atjunkite USB įrenginį
nuo prievado. Įsitikinkite, kad USB
įrenginys veikia tinkamai. Jei šis
pranešimas rodomas ir toliau, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Netinkamas pateikimas.
• Duomenys, saugomi USB įrenginyje,
gali būti sugadinti. Iš naujo atlikite
perdavimą.
• Toliau pateikiami šioje sistemoje
rodytinų simbolių kodai
– didžiosios raidės (nuo A iki Z);
– skaitmenys (nuo 0 iki 9);
– simboliai (< > * +, [ ] \ _).
Kiti simboliai rodomi kaip „_“.
Papildoma informacija
• Patikrinkite, ar USB įrenginys
neapsaugotas nuo įrašymo.
• Trinant USB įrenginys buvo atjungtas
arba buvo išjungtas maitinimas.
Panaikinkite dalinai ištrintą failą.
Jei tai nepadeda išspręsti problemos,
gali būti, kad USB įrenginys yra sugedęs.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
• Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu
arba garsas yra iškraipytas. Triukšmas
galėjo būti įrašytas per perdavimo
procesą. Panaikinkite failą ir
pabandykite perduoti dar kartą.
• Šifruojant garso failus naudotas žemas
dažnis bitais. Nusiųskite garso failus
į USB įrenginį naudodami aukštesnį
dažnį bitais.
USB įrenginys neatpažįstamas.
• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
• Peržiūrėkite svetainėje esančią
informaciją apie suderinamus USB
įrenginius (36 psl.).
• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
39LT
Nepradedama atkurti.
Imtuvas
• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
• Peržiūrėkite svetainėje esančią
informaciją apie suderinamus
USB įrenginius (36 psl.).
Girdimas garsus ūžimas ar triukšmas
arba negaunami stočių signalai. (Ekrano
skydelyje mirksi „TUNED“ arba „ST“.)
Atkurti pradedama ne nuo pirmo failo.
• Nustatykite įprasto leidimo režimą
(17 psl.).
Nepavyksta atkurti garso failo.
• Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemomis suformatuoti USB įrenginiai
nepalaikomi.*
• WMA DRM, „WMA Lossless“
ar „WMA PRO“ formato WMA
garso failų atkurti negalima.
• AAC DRM arba „AAC Lossless“
formato AAC garso failų atkurti
negalima.
• AAC garso failų, užšifruotų 96 kHz
dažniu, atkurti negalima.
• Jei naudojamame USB įrenginyje yra
keli skaidiniai, failų atkurti negalima.
• Sistema gali atkurti iki 8 lygių aplankų
struktūrą.
• Užšifruotų ar slaptažodžiais apsaugotų
failų atkurti negalima.
• Failų, kuriuose yra autorių teisių
apsauga DRM („Digital Rights
Management“), šioje sistemoje
atkurti negalima.
• MP3 PRO garso failai gali būti
atkuriami kaip MP3 garso failai.
* Ši sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai
kurie USB įrenginiai gali palaikyti ne visus
šiuos FAT. Išsamios informacijos ieškokite
USB įrenginio naudojimo instrukcijoje arba
kreipkitės į gamintoją.
40LT
• Tinkamai prijunkite anteną.
• Perkelkite anteną į kitą vietą ir pakeiskite
jos padėtį, kad rastumėte gerą priėmimo
signalą.
• Prijunkite išorinę anteną (ją galite įsigyti
atskirai).
• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją, jei pridėta AM bangų
antena išsimovė iš plastikinio stovo.
• Išjunkite aplink esančią elektros įrangą.
Bluetooth įrenginys
Nepavyksta susieti.
• Bluetooth įrenginį perkelkite arčiau
sistemos.
• Suporuoti gali nepavykti, jei aplink
sistemą yra kitų Bluetooth įrenginių.
Tokiu atveju kitus Bluetooth įrenginius
išjunkite.
• Įsitikinkite, kad Bluetooth įrenginyje
įvestas teisingas prieigos raktas.
Bluetooth įrenginiui nepavyksta aptikti
šio įrenginio arba ekrano skydelyje
rodoma „BT OFF“.
• Nustatykite Bluetooth signalą į „BT ON“
(27 psl.).
Ryšys negalimas.
• Bluetooth įrenginys, kurį bandėte
prijungti, nepalaiko A2DP profilio
ir jo negalima prijungti prie sistemos.
• Įjunkite Bluetooth funkciją Bluetooth
įrenginyje.
• Užmegzkite ryšį su Bluetooth įrenginiu.
• Panaikinta porinio sujungimo
registracijos informacija. Dar kartą
atlikite porinį sujungimą.
• Panaikinkite Bluetooth įrenginio
porinio sujungimo registracijos
informaciją (27 psl.) ir dar kartą
atlikite porinį sujungimą (25 psl.).
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
• Sistema ir Bluetooth įrenginys
yra per toli vienas nuo kito.
• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
Bluetooth įrenginio, jas pašalinkite.
• Jei yra įrangos, kuri sukelia
elektromagnetinę spinduliuotę,
pavyzdžiui, belaidis LAN, kitas
Bluetooth įrenginys arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
Bluetooth įrenginio garsas šioje
sistemoje negirdimas.
• Pirmiausia padidinkite Bluetooth
įrenginio garsumą, tada sureguliuokite
garsumą mygtukais VOLUME +/–.
Girdimas garsus ūžimas, triukšmas
arba garsas iškraipomas.
• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir Bluetooth
įrenginio, jas pašalinkite.
• Jei yra įrangos, kuri sukelia
elektromagnetinę spinduliuotę,
pavyzdžiui, belaidis LAN, kitas
Bluetooth įrenginys arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
• Sumažinkite prijungto Bluetooth
įrenginio garsumą.
Kaip iš naujo nustatyti sistemą
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Atjunkite, tada vėl prijunkite
maitinimo laidą.
2 Paspauskite "/1, kad įjungtumėte
sistemą.
3 Maždaug 3 sekundes palaikykite
nuspaudę x ir LED COLOR.
Ekrano skydelyje bus rodoma „RESET“.
Visi vartotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos
radijo stotys, laikmačiai ir laikrodis, iš
naujo nustatomi pagal numatytuosius
gamyklinius nustatymus.
Pranešimai
Naudojant sistemą, ekrano skydelyje
gali būti rodomas arba mirksėti vienas
iš toliau nurodytų pranešimų.
CANNOT PLAY
Įdėtas diskas, kurio negalima atkurti.
Funkcijos „Party Chain“ negalima
suaktyvinti
DEVICE ERROR
Nepavyko atpažinti USB įrenginio
arba prijungtas nežinomas įrenginys.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungti laidai
ir (arba) kabeliai (30 psl.).
• Įsitikinkite, kad garso laidai prijungti
tinkamai.
Ekrano skydelyje mirksi „PARTY CHAIN“.
• Funkcija AUDIO IN 1 pasirenkama
veikiant funkcijai „Party Chain“.
Pakartotinai paspausdami FUNCTION
pasirinkite kitą funkciją.
• Iš naujo paleiskite sistemą.
Funkcija „Party Chain“ veikia
netinkamai.
• Išjunkite sistemą. Tada įjunkite sistemą
ir suaktyvinkite funkciją „Party Chain“.
DEVICE FULL
USB įrenginio atmintis pilna.
FATAL ERROR
Perduodant arba trinant USB įrenginys
buvo atjungtas ir gali būti sugadintas.
Papildoma informacija
„Party Chain“
FOLDER FULL
Negalite perduoti į USB įrenginį, nes
aplankų skaičius pasiekė maksimalią
leistiną ribą.
NO DEVICE
Nėra prijungtų USB įrenginių.
NO DISC
Diskų dėkle nėra disko.
41LT
NO MEMORY
Į USB įrenginį neįdėta atminties
laikmena, reikalinga pasirinktai
atkūrimo arba perdavimo atminčiai.
NO STEP
Visi užprogramuoti veiksmai buvo
ištrinti.
NO TRACK
Į sistema neįkelta galimų atkurti failų.
NOT IN USE
Bandėte atlikti konkretų veiksmą
sąlygomis, kuriomis jis yra uždraustas.
NOT SUPPORTED
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys
arba USB įrenginys prijungtas naudojant
USB šakotuvą.
OFF TIME NG
Paleidimo laikmačio arba įrašymo
laikmačio įjungimo ir išjungimo laikas
sutampa.
PARTY GUEST
Jeigu suaktyvinta funkcija „Party Chain“,
sistema tampa „Party Guest“.
PARTY HOST
Jeigu suaktyvinta funkcija „Party Chain“,
sistema tampa „Party Host“.
PROTECTED
USB įrenginys yra apsaugotas nuo
rašymo.
PUSH STOP
Bandėte atlikti veiksmą, kurį galima atlikti
tik sustabdžius atkūrimą.
READING
Sistema nuskaito diske arba USB
įrenginyje saugomą informaciją.
Kai kurios operacijos negalimos.
REC ERROR
Perdavimas nepradėtas, sustabdytas
nepasibaigęs arba dėl kitų priežasčių
neatliktas.
STEP FULL
Bandėte užprogramuoti daugiau nei
25 veiksmus.
42LT
TRACK FULL
Negalite perduoti į USB įrenginį, nes failų
skaičius pasiekė maksimalią leistiną ribą.
Atsargumo priemonės
Įrenginio pernešimas į kitą vietą
Atlikite toliau nurodytą procedūrą,
kad apsaugotumėte diskų mechanizmą.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
1 Paspauskite "/1, kad įjungtumėte
sistemą.
2 Paspauskite CD.
3 Išimkite diską.
Paspauskite Z OPEN/CLOSE,
kad atidarytumėte ir uždarytumėte
diskų dėklą.
Palaukite, kol ekrano skydelyje
pasirodys „NO DISC“.
4 Atjunkite maitinimo laidą.
Pastabos dėl diskų
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį šluoste nuo
vidurio link kraštų.
• Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
• Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
Sauga
• Jei nenaudosite įrenginio ilgą laiką, atjunkite
maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo.
Atjungdami įrenginį traukite laikydami
kištuką. Niekada netraukite už laido.
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
vėl naudodami duokite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
• (Tik JAV ir Kanadai skirtiems modeliams)
Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą jį
galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta
iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą,
susisiekite su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą galima
pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje
taisykloje.
Vieta
• Nemontuokite sistemos nuožulniai arba
tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu
dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama
ventiliacija, yra vibracijos, patenka tiesioginių
saulės spindulių arba ryškios šviesos.
• Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų
(pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi, lakuotų)
paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti
paviršiaus spalva.
• Sistemą perkėlus iš šaltos vietos į šiltą
arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant
įrenginio viduje esančio lęšio gali susikaupti
drėgmė ir sistema gali sugesti. Jei taip nutiktų,
išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą
maždaug pusvalandį, kol išgaruos
susikaupusi drėgmė.
•
•
Įkaitimas
• Veikdamas įrenginys gali įkaisti, tai normali
ir pavojaus nekelianti būsena.
• Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį
garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali
būti įkaitęs.
• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
•
•
Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu plovikliu.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., skiediklio,
benzino arba alkoholio.
Bluetooth ryšys
• Bluetooth įrenginiai turėtų būti naudojami
ne didesniu kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumu
vienas nuo kito (tarp jų neturi būti kliūčių).
Efektyvus ryšio diapazonas gali sumažėti
esant nurodytoms sąlygoms.
– Kai tarp įrenginių, palaikančių Bluetooth
ryšį, yra asmuo, metalinis objektas, siena
arba kita kliūtis
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN
•
•
Papildoma informacija
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota
magnetiniu būdu, todėl netoliese esančiuose
TV komplektuose vaizdas gali būti iškraipytas.
Tokiu atveju išjunkite TV, palaukite
15–30 min., o tada vėl jį įjunkite. Jei vaizdas
nepagerėja, perkelkite garsiakalbius toliau
nuo TV.
– Aplink naudojamas mikrobangų krosneles
– Vietose, kuriose yra kitų elektromagnetinių
bangų
Bluetooth įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Naudojant Bluetooth
įrenginį netoli įrenginio, kuriame yra belaidis
LAN, galimi elektromagnetiniai trikdžiai.
Todėl gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Ryšį tarp šios sistemos ir Bluetooth
įrenginio pabandykite užmegzti būdami
bent 10 metrų (33 pėdų) atstumu nuo
belaidžiu LAN veikiančios įrangos.
– Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą,
kai Bluetooth įrenginį naudojate mažesniu
nei 10 metrų (33 pėdų) atstumu.
Šios sistemos skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos įrenginių
veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite šios sistemos ir
Bluetooth įrenginio maitinimą nurodytomis
aplinkybėmis.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kur gali
būtų degių dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Ši sistema palaiko Bluetooth specifikaciją
atitinkančias saugos funkcijas, užtikrinančias
saugumą esant ryšiui, užmegztam naudojant
Bluetooth technologiją. Tačiau ši sauga gali
būti nepakankama atsižvelgiant į aplinką ir
kitus veiksnius, todėl visada būkite atsargūs,
kai ryšį palaikote naudodami Bluetooth
technologiją.
„Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta žalos
arba kitų nuostolių nutekėjus informacijai,
kai ryšys palaikomas naudojant Bluetooth
technologiją.
Bluetooth ryšys galimas ne su visais Bluetooth
įrenginiais, kurių profilis sutampa su šios
sistemos.
Prie šios sistemos prijungti Bluetooth
įrenginiai turi atitikti Bluetooth specifikaciją,
apibrėžtą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir ši atitiktis
turi būti patvirtinta. Tačiau, net jei įrenginys
atitinka Bluetooth specifikaciją, gali būti
atvejų, kai Bluetooth įrenginio charakteristikos
arba specifikacijos lemia, kad nepavyksta
prisijungti, reikalingi kitokie valdymo būdai,
rodinys arba veikimas.
43LT
• Triukšmą arba garso nebuvimą gali lemti prie
šios sistemos prijungtas Bluetooth įrenginys,
ryšio aplinka arba aplinkos sąlygos.
Specifikacijos
GARSO SISTEMOS GALIOS
SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS
IŠKRAIPYMAS
(Tik JAV skirti modeliai)
SHAKE-99
Esant 10 omų apkrovai, veikiant abiems
kanalams, esant 100–3 000 Hz; nominali
500 vatų vieno kanalo minimali RMS galia,
esant ne didesniam nei 0,7 proc. bendram
harmoniniam iškraipymui nuo 250 milivatų
iki nominalios išvesties.
SHAKE-55
Esant 4 omų apkrovai, veikiant abiems
kanalams, 120–10 000 Hz; nominali 180 vatų
vieno kanalo minimali RMS galia, esant
ne didesniam nei 0,7 proc. bendram
harmoniniam iškraipymui nuo 250 milivatų
iki nominalios išvesties.
SHAKE-33
Esant 4 omų apkrovai, veikiant abiems
kanalams, 40–600 Hz; nominali 180 vatų
vieno kanalo minimali RMS galia, esant
ne didesniam nei 0,7 proc. bendram
harmoniniam iškraipymui nuo 250 milivatų
iki nominalios išvesties.
Stiprintuvo skyrius
Toliau pateikti duomenys apskaičiuoti esant
JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Meksikai skirtas modelis:
120–240 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europai skirtas modelis:
220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Čilei ir Bolivijai skirti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Kiti modeliai:
120–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
44LT
SHAKE-99
WF (žemadažniai garsiakalbiai)
Išvesties galia (nominali):
700 W + 700 W (esant 10 omų, 1 kHz,
1 % THD)
RMS išvesties galia (norminė):
900 W + 900 W (vienam kanalui,
esant 10 omų, 1 kHz)
MID (vidutinio dažnio garsiakalbiai) /
TW (aukštadažniai garsiakalbiai)
RMS išvesties galia (norminė):
300 W + 300 W (vienam kanalui,
esant 8 omams, 2 kHz)
SW (žemųjų dažnių garsiakalbiai)
RMS išvesties galia (norminė):
1 200 W + 1 200 W (vienam kanalui
esant 8 omams, 100 Hz)
SHAKE-77
WF (žemadažniai garsiakalbiai) /
MID (vidutinio dažnio garsiakalbiai) /
TW (aukštadažniai garsiakalbiai)
Išvesties galia (nominali):
350 W + 350 W (esant 4 omams,
1 kHz, 1 % THD)
RMS išvesties galia (norminė):
600 W + 600 W (vienam kanalui,
esant 4 omams, 1 kHz)
SW (žemųjų dažnių garsiakalbiai)
RMS išvesties galia (norminė):
1 200 W + 1 200 W (vienam kanalui
esant 8 omams, 100 Hz)
SHAKE-55
WF (žemadažniai garsiakalbiai) /
TW (aukštadažniai garsiakalbiai)
Išvesties galia (nominali):
350 W + 350 W (esant 4 omams,
1 kHz, 1 % THD)
RMS išvesties galia (norminė):
600 W + 600 W (vienam kanalui,
esant 4 omams, 1 kHz)
SW (žemųjų dažnių garsiakalbiai)
RMS išvesties galia (norminė):
900 W + 900 W (vienam kanalui
esant 10 omų, 100 Hz)
SHAKE-33
WOOFERS
Išvesties galia (nominali):
350 W + 350 W (esant 4 omams,
100 Hz, 1 % THD)
RMS išvesties galia (norminė):
600 W + 600 W (vienam kanalui
esant 4 omams, 100 Hz)
MID (vidutinio dažnio garsiakalbiai) /
TWEETERS
RMS išvesties galia (norminė):
500 W + 500 W (vienam kanalui
esant 5 omams, 1 kHz)
Įvestis
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Įtampa 2 V, varža 47 kiloomai
AUDIO IN 2 L/R
Įtampa 2 V, varža 47 kiloomai
MIC (tik SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Jautrumas 1 mV, varža 10 kiloomų
(USB) A, (USB) B prievadas
A tipo
Išvestys
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Įtampa 2 V, varža 1 kiloomas
Palaikomas dažnis bitais
WMA:
48–192 kbps, VBR, CBR
AAC:
48–320 kbps, VBR, CBR
Diskretizavimo dažniai
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Palaikomas USB įrenginys
Nuolatinio saugojimo įrenginio klasė
Maksimali srovė
500 mA
Diskų / USB skyrius
Palaikomas dažnis bitais
MPEG1 Layer-3:
32–320 kbps, VBR
MPEG2 Layer-3:
8–160 kbps, VBR
MPEG1 Layer-2:
32–384 kbps, VBR
Diskų leistuvo skyrius
Sistema
Kompaktinių diskų ir skaitmeninė
garso sistema
Lazerio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 μW
* Ši išvestis yra reikšmės matavimas
esant 200 mm atstumui nuo optinio
priėmimo bloko lęšio su 7 mm
diafragma.
Dažnio atsakas
20 Hz – 20 kHz
Signalo-triukšmo santykis
Daugiau nei 90 dB
Dinaminis diapazonas
Daugiau nei 88 dB
Imtuvo skyrius
FM stereofoninio garso, FM/AM
superheterodininis imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Rėminė AM antena
FM imtuvo skyrius
Stočių nustatymo diapazonas
JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose:
87,5–108,0 MHz (100 kHz žingsnis)
Kiti modeliai:
87,5–108,0 MHz (50 kHz žingsnis)
Papildoma informacija
USB skyrius
Diskretizavimo dažniai
MPEG1 Layer-3:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
AM imtuvo skyrius
Stočių nustatymo diapazonas
Europai skirtas modelis:
531–1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
Šiaurės ir Pietų Amerikai ir Australijai
skirti modeliai:
531–1 710 kHz (9 kHz žingsnis)
530–1 710 kHz (10 kHz žingsnis)
Kiti modeliai:
531–1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
530–1 610 kHz (10 kHz žingsnis)
45LT
Bluetooth skyrius
Ryšių sistema
Bluetooth 3.1 standartinė versija
Išvestis
Bluetooth standartinė 2 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Veikimo atstumas – apytiksl. 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami Bluetooth profiliai2)
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
Palaikomi kodekai
SBC (plačiajuosčio ryšio kodekas)
AAC (patobulintas garso kodavimas)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų
krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas,
antenos efektyvumas, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
2)
Bluetooth standartiniai profiliai rodo
Bluetooth ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Garsiakalbiai
SS-SHAKE99, skirtas SHAKE-99
Garsiakalbių sistema
4 padėčių, garso slėgio svirtis ir bosų
atspindys
Garsiakalbio įrenginys
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
250 mm (9 ⅞ col.), kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm (1 col.), rago tipo
Vidutinio dažnio garsiakalbiai:
100 mm (4 col.), kūgio tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
460 mm (18 col.), kūgio tipo
46LT
Nominali varža
Vidutinio dažnio garsiakalbiai /
aukštadažniai garsiakalbiai: 8 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbiai: 10 omų
Žemųjų dažnių garsiakalbiai: 8 omai
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
610 mm × 945 mm × 500 mm
(24 ⅛ col. × 37 ¼ col. × 19 ¾ col.)
Apytiksl. svoris
51,0 kg (112 sv. 7 unc.)
Kiekis: 2 vnt.
SS-SHAKE77, skirtas SHAKE-77
Garsiakalbių sistema
4 padėčių, garso slėgio svirtis ir bosų
atspindys
Garsiakalbio įrenginys
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
200 mm (7 ⅞ col.), kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm (1 col.), rago tipo
Vidutinio dažnio garsiakalbiai:
100 mm (4 col.), kūgio tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
380 mm (15 col.), kūgio tipo
Nominali varža
Žemadažniai garsiakalbiai / vidutinio
dažnio garsiakalbiai / aukštadažniai
garsiakalbiai:
4 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbiai: 8 omai
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
510 mm × 783 mm × 450 mm
(20 ⅛ col. × 30 ⅞ col. × 17 ¾ col.)
Apytiksl. svoris
35,0 kg (77 sv. 3 unc.)
Kiekis: 2 vnt.
SS-SHAKE55, skirtas SHAKE-55
Garsiakalbių sistema
3 padėčių, garso slėgio svirtis ir bosų
atspindys
Garsiakalbio įrenginys
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
200 mm (7 ⅞ col.), kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm (1 col.), rago tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
350 mm (14 col.), kūgio tipo
Nominali varža
Žemadažniai / aukštadažniai
garsiakalbiai: 4 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbiai: 10 omų
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
490 mm × 660 mm × 363 mm
(19 ⅜ col. × 26 col. × 14 ⅜ col.)
Apytiksl. svoris
26,0 kg (57 sv. 6 unc.)
Kiekis: 2 vnt.
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Meksikai skirtas modelis:
120–240 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europai skirtas modelis:
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Čilei ir Bolivijai skirti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Kiti modeliai:
120–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
SHAKE-99: 700 W
SHAKE-77: 525 W
SHAKE-55: 500 W
SHAKE-33: 350 W
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Papildoma informacija
SS-SHAKE33, skirtas SHAKE-33
Garsiakalbių sistema
3 padėčių, garso slėgio svirtis
Garsiakalbio įrenginys
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
300 mm (12 col.), kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm (1 col.), rago tipo
Vidutinio dažnio garsiakalbiai:
100 mm (4 col.), kūgio tipo
Nominali varža
Vidutinio dažnio garsiakalbiai /
aukštadažniai garsiakalbiai: 5 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbiai: 4 omai
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
410 mm × 610 mm × 376 mm
(16 ¼ col. × 24 ⅛ col. × 14 ⅞ col.)
Apytiksl. svoris
18,5 kg (40 sv. 13 unc.)
Kiekis: 2 vnt.
Energijos sąnaudos (įjungus energijos
taupymo režimą)
0,5 W (kai „BT STANDBY“ nustatytas
į „STANDBY OFF“)
4 W (kai „BT STANDBY“ nustatytas
į „STANDBY ON“)
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis),
be garsiakalbių
SHAKE-99:
500 mm × 220 mm × 380 mm
(19 ¾ col. × 8 ¾ col. × 15 col.)
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
505 mm × 160 mm × 350 mm
(20 col. × 6 ⅜ col. × 13 ⅞ col.)
Apytiksl. svoris (be garsiakalbių)
SHAKE-99: 10,0 kg (22 sv. 1 unc.)
SHAKE-77/SHAKE-55: 7,6 kg
(16 sv. 13 unc.)
SHAKE-33: 7,0 kg (15 sv. 7 unc.)
Tiekiami priedai
Nuotolinio valdymo pultas (1)
R6 (AA dydžio) maitinimo
elementai (2)
FM laidinė / AM rėminė antena (1)
Apatinis skydelis (1) (tik SHAKE-77/
SHAKE-55 / SHAKE-33)
47LT
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising