Sony | SHAKE-X30D | Sony SHAKE-X30D Galinga namų garso sistema su DVD Naudojimo instrukcijos

Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Disko / USB įrašų
atkūrimas
USB perkėlimas
Imtuvas
BLUETOOTH
Garso reguliavimas
Kiti veiksmai
Papildoma informacija
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro,
neuždenkite prietaiso ventiliacijos
angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar
purslų, ant jo nedėkite skysčių pripiltų
daiktų, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie
lengvai pasiekiamo kintamosios srovės
lizdo. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo
kištuką iš kintamosios srovės elektros
lizdo.
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus
arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra
atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis
prijungtas prie kintamosios srovės
lizdo.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Informacija apie gaminį su CE
ženklu
CE ženklai galioja tik tose šalyse,
kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia
EEE (Europos ekonominės erdvės)
šalyse.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
2LT
Pagal IEC 60825-1:2007 šis prietaisas
priskiriamas 1 KLASĖS LAZERINIŲ
gaminių kategorijai. Ši žymė yra
įrenginio išorėje, jo nugarėlėje.
Klientams Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo
elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
utilizuodami šiuos gaminius ir
maitinimo elementus padėsite išvengti
neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas
atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninio aptarnavimo specialistas.
Siekiant užtikrinti, kad maitinimo
elementai bei elektros ir elektroninė
įranga būtų tvarkomi tinkamai,
pasibaigus šių gaminių eksploatavimo
laikui atiduokite juos į elektros ir
elektroninės įrangos perdirbimo
surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus
maitinimo elementus rasite skyriuje,
kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau
pateikta informacija aktuali tik
įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES
direktyvos, naudotojams.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonija, arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite
įgaliotajam atstovui adresu „Sony
Belgium“, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium (Belgija). Jei turite
klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Dėl išsamesnės informacijos
apsilankykite URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) teisės aktuose apibrėžtas
normas, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 m jungiamasis kabelis.
Ši namų garso sistema yra skirta
naudoti tokiais tikslais:
•• Muzikos / vaizdo įrašų šaltiniams iš
diskų ar USB įrenginių atkurti
•• Muzikai į USB įrenginius perkelti
•• norint klausytis radijo stočių
•• norint klausytis TV garso
•• Muzikos šaltiniams iš BLUETOOTH
įrenginių atkurti
•• norint naudotis funkcija „Party
Chain“ ir mėgautis socialinėmis
naujienomis
Informacija Australijos ir
Indijos klientams
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos
šalyse, kuriose
veikia atskiros
surinkimo sistemos)
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitas taikytinas nuostatas.
3LT
Informacija Jungtinių Arabų
Emyratų klientams
Licencijų ir prekių ženklų
informacija
••
yra „DVD Format/Logo Licensing
Corporation“ prekių ženklas.
•• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių
ženklai.
•• WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
•• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
•• Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama
naudoti tokią technologiją ne šiame
gaminyje arba ją platinti.
•• Šioje sistemoje naudojama „Dolby*
Digital“ technologija.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Dolby
Audio“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
•• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos
(HDMI™) technologija. HDMI ir
HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji „HDMI Licencing LLC“
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
4LT
•• BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
•• LDAC™ ir LDAC logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth
SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
•• N žyma yra „NFC Forum, Inc.“
registruotasis prekės ženklas arba
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
•• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
•• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
•• „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple
Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas
JAV ir kitose šalyse.
•• „Made for iPod“ ir „Made for
iPhone“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas konkrečiai „iPod“
arba „iPhone“ ir kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus. „Apple“ neatsako
už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis
priedas naudojamas kartu su „iPod“
ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
•• ŠIAM GAMINIUI PAGAL „MPEG4 VISUAL“ PATENTO PAKETO
NUOSTATAS SUTEIKTA LICENCIJA,
LEIDŽIANTI VARTOTOJUI ASMENINIAIS
IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
(i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS
LAIKANTIS MPEG-4 VAIZDO
STANDARTO (TOLIAU – MPEG-4
VAIZDO ĮRAŠAS) REIKALAVIMŲ
IR / ARBA
(ii)IŠKODUOTI MPEG-4 VAIZDO
ĮRAŠĄ, KURĮ UŽKODAVO
VARTOTOJAS ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR
(ARBA) GAVO IŠ VAIZDO ĮRAŠO
TEIKĖJO, KURIAM SUTEIKTA
LICENCIJA TEIKTI MPEG-4 VAIZDO
ĮRAŠUS.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR
NENUMATYTA NAUDOTI JOKIAIS
KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS
INFORMACIJOS, ĮSKAITANT
SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI IŠ
„MPEG LA, L.L.C“.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
•• Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra
apibrėžti.
Apie šį vadovą
•• Šiame vadove pateikiamos
instrukcijos yra skirtos SHAKEX70D, SHAKE-X30D ir SHAKEX10D modeliams. Šiame vadove
iliustracijoms naudojamas SHAKEX70D (jei nenurodoma kitaip).
•• Šiame vadove daugiausia
aiškinama apie valdymą
naudojantis nuotolinio valdymo
pultu, bet tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir įrenginio mygtukais,
jei jų pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto valdiklių
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
•• Kiekvieno paaiškinimo viršuje
išdėstytos piktogramos, pvz.,
, nurodo, kokio tipo laikmenos gali
būti naudojamos su paaiškinama
funkcija.
•• Kai kurios iliustracijos yra
abstraktūs piešiniai ir gali skirtis
nuo tikrųjų gaminių.
•• TV ekrane rodomi elementai gali
skirtis; tai priklauso nuo šalies.
•• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
•• Tekstas laužtiniuose skliaustuose
([--]) rodomas televizoriaus
ekrane, o tekstas kabutėse („--“)
rodomas ekrane.
5LT
Turinys
Apie šį vadovą......................... 5
Kaip išpakuoti......................... 8
Atkuriami diskai ar failai
diskuose / USB įrenginyje....... 8
Suderinamų įrenginių
svetainės................................ 11
Dalių ir valdiklių vadovas.......12
Darbo pradžia
Kaip saugiai sujungti
sistemą..................................17
Demonstracijos
išjungimas............................ 20
Kaip įdėti maitinimo
elementus............................. 20
Kaip nustatyti garsiakalbių
vietą...................................... 20
Televizoriaus prijungimas......21
Spalvų sistemos keitimas..... 23
Sparčiosios sąrankos
vykdymas.............................. 23
Ekrano režimo keitimas........ 24
Disko / USB įrašų atkūrimas
Prieš naudodami USB
įrenginį.................................. 24
Pagrindinis atkūrimas........... 24
Kitos atkūrimo operacijos..... 25
Leidimo režimo
naudojimas........................... 28
Disko atkūrimo apribojimas
(tėvų kontrolė)...................... 29
6LT
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra............ 30
Sąrankos meniu
naudojimas............................31
USB perkėlimas
Prieš naudodami USB
įrenginį.................................. 35
Muzikos perkėlimas.............. 35
Imtuvas
Radijo klausymasis............... 38
BLUETOOTH
Apie BLUETOOTH belaidžio
ryšio technologiją................. 39
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu...........40
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio............41
Vieno lietimo BLUETOOTH
ryšys per NFC........................ 42
BLUETOOTH garso kodekų
nustatymas........................... 43
BLUETOOTH budėjimo režimo
nustatymas........................... 43
BLUETOOTH signalo įjungimas
arba išjungimas....................44
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį
(„SongPal“)............................44
Renkite siautulingus vakarėlius
naudodami programą
„Fiestable“............................. 45
Garso reguliavimas
Kaip sureguliuoti garsą......... 45
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas.................... 57
Atsargumo priemonės.......... 67
Specifikacijos........................ 69
Kalbų kodų sąrašas............... 72
Virtualiojo futbolo režimo
pasirinkimas......................... 45
Kaip kurti savo garso
efektus..................................46
Vakarėlio atmosferos kūrimas
(„DJ Effect“)...........................46
Kiti veiksmai
„Control for HDMI“ funkcijos
naudojimas........................... 47
„Party Chain“ funkcijos
naudojimas...........................50
Pritariamasis dainavimas:
Karaokė................................. 53
Nurodymų balsu
naudojimas........................... 54
Gitaros garso klausymasis.... 54
Muzikos klausymasis su „Party
Light“ ir „Speaker Light“
funkcijomis........................... 55
Išjungimo laikmačio
naudojimas........................... 55
Papildomos įrangos
naudojimas........................... 55
Įrenginio mygtukų išjungimas
(apsauga nuo vaikų)............. 55
Automatinio budėjimo režimo
funkcijos nustatymas............ 56
Programinės įrangos
atnaujinimas......................... 56
7LT
Kaip išpakuoti
•• Nuotolinio valdymo pultas (1)
•• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
•• Laidinė FM antena (1)
Tik SHAKE-X70D
•• Įrenginys: HCDSHAKEX70 (1)
•• Garsiakalbių sistema SSSHAKEX70 (2)
•• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas)
—Tik
— Lotynų Amerikai,
Viduriniesiems Rytams ir Afrikai
skirti modeliai (2)*
—Kiti
— modeliai (1)
* Kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) ilgis skiriasi
pagal regioną.
Tik SHAKE-X30D
•• Įrenginys: HCDSHAKEX30 (1)
•• Garsiakalbių sistema SSSHAKEX30 (2)
•• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
•• Kintamosios srovės kištuko adapteris
(1) (pridedamas tik tam tikruose
regionuose)
Kintamosios srovės kištuko adapteris
nenaudojamas Čilėje, Paragvajuje
ir Urugvajuje. Naudokite šį kištuko
adapterį tose šalyse, kuriose jo reikia.
Tik SHAKE-X10D
•• Įrenginys: HCDSHAKEX10 (1)
•• Garsiakalbių sistema SSSHAKEX10 (2)
•• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
•• Kintamosios srovės kištuko adapteris
(1) (pridedamas tik tam tikruose
regionuose)
Kintamosios srovės kištuko adapteris
nenaudojamas Čilėje, Paragvajuje
ir Urugvajuje. Naudokite šį kištuko
adapterį tose šalyse, kuriose jo reikia.
Pastaba
Kai reikia išpakuoti arba pakelti didelį ir (arba)
sunkų garsiakalbį, pasikvieskite į pagalbą
du ar daugiau asmenų. Numetus garsiakalbį
galima susižeisti ir (arba) sugadinti turtą.
8LT
Atkuriami diskai ar
failai diskuose / USB
įrenginyje
Atkuriami diskai
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW, kurie yra DVD
VIDEO formato arba vaizdo įrašo
režimo
•• DVD+R/DVD+RW, kurie yra DVD
VIDEO formato
•• DVD VIDEO ( 1.0, 1.1 ir 2.0 versijų
diskai)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM, kurie
yra DVD VIDEO formato arba
specialiojo VCD formato
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW, kurie yra AUDIO CD
formato
Atkuriami failai diskuose
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)*1*2
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)*2*3,
„Xvid“ failai (.avi)
Atkuriami failai USB įrenginyje
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)*1*2, WMA failai
(.wma)*2, AAC failai (.m4a/.mp4/
.3gp)*2, WAV failai (.wav)*2
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)*2*3,
„Xvid“ failai (.avi)
Pastaba
•• Galima naudoti tokio formato diskus:
—— CD-ROM/-R/-RW, kurie yra DATA
CD formato, su MP3*1*2, MPEG4*2*3
ir „Xvid“ failais, kurie atitinka ISO
9660*4 1/2 lygio arba „Joliet“
(išplėstinio formato) reikalavimus.
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW, kurie
yra DATA DVD formato, su MP3*1*2,
MPEG4*2*3 ir „Xvid“ failais, kurie atitinka
UDF (universaliojo diskų formato, angl.
„Universal Disk Format“) reikalavimus.
•• Sistema bandys atkurti bet kokius
duomenis su anksčiau pateiktais
plėtiniais, net jei jie nėra palaikomo
formato. Tokių duomenų atkūrimas gali
sukelti triukšmą, kuris gali sugadinti
garsiakalbių sistemą.
*1 MP3 (MPEG 1, 3 lygio garso įrašas) yra
standartinis formatas, apibrėžtas ISO/
MPEG, ir yra skirtas glaudintiems garso
duomenims. MP3 failai turi būti MPEG
1, 3 lygio graso įrašo formato.
*2 Failų, kuriuose numatyta autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Right
Management“), šia sistema atkurti
negalima.
3
* MPEG4 failai turi būti įrašyti MP4 failų
formatu. Ši sistema palaiko toliau
nurodytus vaizdo ir garso kodekus:
—— Vaizdo kodekas: Paprastasis MPEG4
profilis (AVC nepalaikomas.)
—— Garso kodekas: AAC-LC (HE-AAC
nepalaikomas.)
*4 CD-ROM esančių failų ir aplankų loginis
formatas, apibrėžtas ISO (Tarptautinės
standartizacijos organizacijos).
Diskai / failai, kurių atkurti
negalima.
•• Negalima atkurti tokių diskų
——BD diskai („Blu-ray“ diskai)
——CD-ROM, įrašyti PHOTO CD formatu
——„CD-Extra“ arba „Mixed Mode CD“*
diskų duomenų dalies
——„CD Graphics“ diskų
——„Super Audio CD“ diskų
——DVD garsas
——DATA CD/DATA DVD, kurie sukurti
„Packet Write“ formatu
——DVD-RAM
——DATA CD/DATA DVD, kurie nėra
tinkamai užbaigti
——DVD-R/-RW, kurie palaiko CPRM
(įrašomos medijos turinio apsauga,
angl. „Content Protection for
Recordable Media“), įrašyti kaip
leistini kopijuoti tik vieną kartą
——Nestandartinės formos (pvz.,
širdelės, kvadrato, žvaigždės
formos) diskų
——Disko, prie kurio prilipdyta
lipniosios juostelės, popieriaus
arba lipdukų
•• Negalima atkurti tokių failų
——Vaizdo įrašo failo, kuris didesnis nei
720 (plotis) × 576 (aukštis) piksel.
——Vaizdo įrašų failų, kurių didelis
pločio ir ilgio santykis.
——WMA failų, kurie yra WMA DRM,
„WMA Lossless“ arba WMA PRO
formato.
——AAC failų, kurie yra AAC DRM arba
„AAC Lossless“ formato.
——AAC failų, kurie yra koduoti
naudojant 96 kHz.
——Failų, kurie užšifruoti arba
apsaugoti slaptažodžiu.
——Failų su autorių teisų apsauga
DRM (angl. „Digital Rights
Management“).
——Kai kurių „Xvid“ failų, kurių įrašų
trukmė mažesnė nei 2 val.
•• MP3 PRO garso failus galima
atkurti kaip MP3 failus.
•• Sistema gali neatkurti „Xvid“
failo, kai jis sudarytas iš dviejų ar
daugiau „Xvid“ failų.
* „Mixed Mode CD“: šis formatas
duomenis įrašo pirmame garso takelyje,
o garsą (AUDIO CD duomenis) antrame
ir tolesniuose seanso garso takeliuose.
Pastabos dėl CD-R/-RW ir
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Kai kuriais atvejais CD-R/-RW
ir DVD-R/-RW/+R/+RW atkurti
šia sistema negalima dėl
įrašymo kokybės, fizinės disko
būsenos arba įrašymo įrenginio
bei autoriaus programinės
įrangos specifikacijų. Daugiau
informacijos žr. su įrašymo
įrenginiu pateikiamose naudojimo
instrukcijose.
9LT
•• Net ir tinkamai užbaigus įrašymą,
•• Sistema gali atkurti DATA CD/DATA
kai kurių DVD+R/+RW diskų
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Tokiu atveju diską peržiūrėkite
naudodami įprastą atkūrimą.
DVD arba USB įrenginio failus, jei
tenkinamos tokios sąlygos:
—iki
— 8 aplankų gylio struktūra
—iki
— 300 aplankų
—iki
— 999 failų viename diske
—iki
— 2 000 failų USB įrenginyje
—iki
— 650 failų viename aplanke
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant
į failų ar aplankų konfigūraciją.
•• Aplankai, kuriuose nėra garso arba
vaizdo įrašo failų, praleidžiami.
•• Failai, perkelti įrenginiu, pvz.,
kompiuteriu, gali būti atkurti ne
tokia tvarka, kokia buvo perkelti.
•• Atkūrimo tvarka gali būti
netaikoma atsižvelgiant į
programinę įrangą, naudotą
kuriant garso arba vaizdo įrašo
failus.
•• Suderinamumas su visa palaikomų
formatų kodavimo / rašymo
programine įranga, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis negarantuojamas.
•• Vaizdas gali būti neaiškus arba
garsas gali trūkinėti; tai priklauso
nuo „Xvid“ failo.
Pastabos dėl diskų
•• Šis gaminys sukurtas atkurti
diskus, atitinkančius kompaktinių
diskų (CD) standartą.
•• „DualDisc“ (dviejų sluoksnių)
diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
Pastaba dėl kelių seansų diskų
Ši sistema gali atkurti tęstinius disko
seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu
seanso formatu kaip ir pirmasis
seansas. Tačiau negarantuojama,
kad bus atkurta.
Pastaba dėl DVD VIDEO ir VIDEO
CD atkūrimo
Programinės įrangos gamintojai gali
tyčia apriboti kai kuriuos DVD VIDEO
arba VIDEO CD atkūrimo veiksmus.
Todėl kai kurios atkūrimo funkcijos
gali neveikti. Būtinai perskaitykite su
DVD VIDEO arba VIDEO CD pateiktas
naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl atkuriamų failų
•• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti
šiek tiek laiko, jei:
—DATA
—
CD/DATA DVD/USB
įrenginys yra įrašomi naudojant
sudėtingą išdėstymo struktūrą.
—ką
— tik buvo atkurti garso ar
vaizdo failai arba vaizdo įrašo
failai iš kito aplanko.
10LT
Pastabos dėl USB įrenginių
•• Negarantuojama, kad sistema
veiks su visais USB įrenginiais.
•• Nors USB įrenginiai turi daug
įvairių funkcijų, galima leisti tik
prie šios sistemos prijungtų USB
įrenginių muzikos ir vaizdo įrašų
turinį. Išsamios informacijos
ieškokite prie USB įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
•• Prijungus USB įrenginį, sistema
nuskaito visus USB įrenginio
failus. Jei USB įrenginyje yra daug
aplankų arba failų, USB įrenginio
nuskaitymas gali trukti ilgai.
•• Sistemos prie USB įrenginio
nejunkite per USB šakotuvą.
•• Naudojant kai kuriuos prijungtus
USB įrenginius gali užtrukti, kol
sistema pradės vykdyti operacijas.
•• Sistemos atkūrimo tvarka gali
skirtis nuo prijungto USB įrenginio
atkūrimo tvarkos.
•• Prieš naudodami USB įrenginį
įsitikinkite, kad USB įrenginyje nėra
jokių virusais apkrėstų failų.
Suderinamų įrenginių
svetainės
Naujausios informacijos apie
suderinamus USB ir BLUETOOTH
įrenginius ieškokite toliau
nurodytose interneto svetainėse.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“
modeliai
Suderinami „iPhone“ / „iPod“
modeliai nurodyti toliau. Prieš
naudodami su sistema, į „iPhone“ /
„iPod“ įdiekite naujausią programinę
įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
•• „iPhone 7 Plus“
•• „iPhone 7“
•• „iPhone SE“
•• „iPhone 6s Plus“
•• „iPhone 6s“
•• „iPhone 6 Plus“
•• „iPhone 6“
•• „iPhone 5s“
•• „iPhone 5c“
•• „iPhone 5“
•• „iPhone 4s“
•• „iPod touch“ (6-osios kartos)
•• „iPod touch“ (5-osios kartos)
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/
support>
11LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Įrenginio mygtukus, išskyrus  (maitinimo) mygtuką, galite užrakinti, kad jų
nepaspaustumėte netyčia (55 psl.).
Įrenginys (viršus)












Įrenginys (priekis)



* Ant  mygtuko yra liečiamasis taškas. Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami sistemą.
12LT
(USB) (REC/PLAY)
prievadas
  (maitinimas)
Sistema įjungiama arba
nustatoma veikti budėjimo režimu.
Naudokite USB įrenginiui
prijungti.
Šis prievadas gali būti
naudojamas atkūrimui ir
muzikos perdavimui.
 (stabdyti)
——atkūrimas sustabdomas.
Jei paspausite dukart, galėsite
atšaukti tęsiamą atkūrimą.
——Perduodant muzikas
sustabdomas jos perdavimas.
——Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
FUNCTION
Pasirenkama funkcija.
FLANGER (46 psl.)
 (leisti)
Pradedama atkurti.
Paspauskite ir ilgiau nei 2
sek. palaikykite , taip
paleisite integruotąją garso
demonstraciją. Jei demonstraciją
norite sustabdyti, paspauskite .
ISOLATOR (46 psl.)
VOLUME/DJ CONTROL rankenėlė
Reguliuojamas garsumas.*
Reguliuojamas FLANGER ir
ISOLATOR efektas arba nuolat
atkuriamas SAMPLER garso
efektas (46 psl.).
PARTY LIGHT (24, 55 psl.)
* Kai pasirinkta „DJ Effect“ funkcija,
šia rankenėle garsumo reguliuoti
negalite.
LIGHT MODE (55 psl.)
BLUETOOTH
Įjungiama BLUETOOTH funkcija.
BLUETOOTH indikatorius
(39 psl.)
PAIRING
Paspauskite ir palaikykite, kad
suaktyvintumėte BLUETOOTH
siejimą veikiant BLUETOOTH
funkcijai.
REC TO USB
Muzika perduodama į USB
įrenginį, kuris prijungtas prie
(USB) prievado.
MEGA BASS (45 psl.)

(N žymė) (42 psl.)
 GUITAR (54 psl.)
GUITAR indikatorius
Pradeda šviesti, kai įjungiama
gitara.
DJ OFF (47 psl.)
SAMPLER (46 psl.)
 MIC1 lizdas
Naudojamas mikrofonui prijungti.
MIC2/GUITAR lizdas
Naudojamas mikrofonui ar
gitarai prijungti.
MEGA BASS indikatorius
Ekranas
Pradeda šviesti, kai
pasirenkamas MEGA BASS garso
efektas.
 VOCAL FADER (53 psl.)
MIC ECHO (53 psl.)
13LT
MIC/GUITAR LEVEL rankenėlė
(53, 54 psl.)

Garsiakalbis (galas)
Pavyzdys
+/– (pasirinkite aplanką)

Pasirenkamas duomenų diske
arba USB įrenginyje esantis
aplankas.
S1, S2, S3, S4 (46 psl.)

 (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas
disko dėklas.
/ (pirmyn / atgal)
(25 psl.)
TUNING+/– (38 psl.)
ENTER
Įvedami nustatymai.
 FOOTBALL (46 psl.)
FIESTA (45 psl.)
SOUND FIELD (45 psl.)
 PARTY CHAIN (52 psl.)
 Nuotolinio valdymo pulto
jutiklis (20 psl.)
 Disko dėklas
 Priekinio skydelio
apšvietimas
Jei priekinio skydelio
apšvietimas akina, nežiūrėkite į
ji tiesiogiai.
14LT
* Tik SHAKE-X70D
 Party Light
Kai įjungta vakarėlio apšvietimo
funkcija „Party Light“, nežiūrėkite
tiesiai į šviesą skleidžiančią dalį.
Rankena
Keldami garsiakalbį būtinai
suimkite už rankenos.
nuotolinio valdymo pultas
ANGLE (27 psl.)
SETUP (31 psl.)
MEDIA MODE (25 psl.)
Pasirenkama norima atkurti
medija, saugoma duomenų
diske ar USB įrenginyje.
CLEAR (26 psl.)
VOCAL FADER (53 psl.)
MIC ECHO (53 psl.)
SCORE (53 psl.)
+/– (pasirinkti aplanką)
Pasirenkamas duomenų diske
arba USB įrenginyje esantis
aplankas.
KEY CONTROL / (53 psl.)
 DVD TOP MENU
Televizoriaus ekrane parodomas
DVD pavadinimas.
DVD/TUNER MENU
(25, 26, 39 psl.)
  (maitinimas)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
 PLAY MODE (28, 36 psl.)
RETURN (25 psl.)
OPTIONS
Įeinama arba išeinama iš
parinkčių meniu.
/ / /
 REPEAT/FM MODE
(29, 38 psl.)
Pasirenkamas meniu elementas.
 Skaitiniai (0–9) mygtukai*1*2
Įvedami / patvirtinami nustatymai.
—— Pasirenkamas tokiu numeriu
pažymėtas įrašas, dalis ar failas.
—— Įvedami skaičiai ar reikšmės.
SUBTITLE (27 psl.)
AUDIO*2 (27, 31 psl.)
(įvesti)
 SEARCH (25, 26 psl.)
  (garsumas) +/–*2
Reguliuojamas garsumas.
15LT
SHIFT*1
Turi būti nuspaustas, kad
aktyvintumėte rausvos spalvos
mygtukus.
 / (greitai atgal / greitai
pirmyn) (26 psl.)
/ (lėtai atgal / lėtai
pirmyn) (26 psl.)
TUNING+/– (38 psl.)
 (leisti)*2
Pradedama atkurti.
/ (pirmyn / atgal)
(25 psl.)
PRESET+/– (39 psl.)
 (pristabdyti)
Atkūrimas pristabdomas.
Jei atkūrimą norite tęsti,
paspauskite .
 (stabdyti)
——atkūrimas sustabdomas.
Jei paspausite dukart, galėsite
atšaukti tęsiamą atkūrimą.
——Perduodant muzikas
sustabdomas jos perdavimas.
——Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
 FUNCTION +/–
Pasirenkama funkcija.
 MEGA BASS (45 psl.)
 SOUND FIELD mygtukai
MUSIC (45 psl.),
VIDEO (45 psl.), FOOTBALL
(46 psl.)
16LT
 PARTY LIGHT
(24, 55 psl.)
LIGHT MODE (55 psl.)
 DISPLAY (20, 24, 31,
38, 40 psl.)
Keičiama ekrane rodoma
informacija.
DISPLAY*1 (30 psl.)
Parodomas arba paslepiamas
ekrano vaizdas.
 SLEEP (55 psl.)
*1 Šis mygtukas yra rožinis. Jei norite
naudoti šį mygtuką, nuspauskite SHIFT
(), tada paspauskite šį mygtuką.
*2 Ant 2 skaitinio mygtuko / AUDIO,
 + ir  mygtukų yra lytėjimo taškas.
Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami sistemą.
Darbo pradžia
Kaip saugiai sujungti sistemą
Įrenginys (galinė dalis)
SHAKE-X70D



Darbo pradžia
 


SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
 





 VIDEO OUT lizdas
Vaizdo kabelį (nepridedamas) prijunkite prie televizoriaus arba
projektoriaus vaizdo įvesties lizdo (21 psl.).
Pastaba
Nejunkite šios sistemos prie televizoriaus per vaizdo leistuvą.
 HDMI OUT (TV) lizdas
Naudodami HDMI kabelį (nepridedamas) prijunkite prie televizoriaus HDMI
įvesties lizdo (21 psl.).
17LT
 Garso įvesties ir išvesties lizdai
Toliau išvardytas jungtis junkite garso kabeliu (nepridedamas), kaip
nurodyta:
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R lizdai
—Prijunkite
—
prie TV ar garso / vaizdo įrangos garso išvesties lizdų. Garsas
bus atkuriamas per šią sistemą.
—Norėdami
—
naudotis funkcija „Party Chain“, prijunkite prie kitos garso
sistemos (50 psl.).
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R lizdai
—Prijunkite
—
prie papildomos įrangos garso įvesties lizdų.
—Norėdami
—
naudotis funkcija „Party Chain“, prijunkite prie kitos garso
sistemos (50 psl.).
 FM ANTENNA jungtis
Nustatydami antenas, raskite gero priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių,
kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) ir USB kabelio.
Nutieskite laidinę FM
anteną horizontaliai
 Garsiakalbiai
•• PARTY LIGHT L/R lizdai
Garsiakalbio „Party Light“ jungtį sujunkite su šia jungtimi. Garsiakalbių
apšvietimas reaguos pagal muzikos šaltinį. „Party Light“ ir „Speaker
Light“ funkcijas galite pasirinkti pagal savo pageidavimą (55 psl.).
•• KAIRIOJO ir DEŠINIOJO GARSIAKALBIO jungtys
(tik SHAKE-X70D)
Sujunkite garsiakalbio jungtį garsiakalbyje su šia jungtimi.
•• SPEAKERS L/R jungtys
(tik SHAKE-X30D ir SHAKE-X10D)
Sujunkite garsiakalbio jungtį garsiakalbyje su šia jungtimi.
18LT
Pavyzdys
Darbo pradžia
Pastaba
•• Būtinai naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
•• Kai jungiate garsiakalbio laidus, įkiškite tiesiai į jungtį.
 Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas)
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
(pridedamas) prie įrenginio, tada įjunkite jį į sieninį elektros lizdą.
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas) (pridedamas)
Prie sieninio elektros lizdo
Tarp kištuko ir įrenginio lieka šiek tiek vietos, net kai kintamosios srovės
maitinimo laidas (maitinimo laidas) tvirtai įkištas. Laidas turi būti prijungtas
taip. Tai nėra gedimas.
Kai prijungiamas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas),
automatiškai pradedama demonstracija (24 psl.). Jei norėdami įjungti
įrenginį paspausite  (maitinimo) mygtuką, demonstracija bus nutraukta.
19LT
Demonstracijos
išjungimas
Kaip nustatyti
garsiakalbių vietą
Jei norite išjungti demonstraciją, kai
įrenginys yra išjungtas, spaudinėkite
DISPLAY ir pasirinkite režimą be
rodymo (energijos taupymo režimą)
(24 psl.).
Kad sistema veiktų optimaliai,
rekomenduojame garsiakalbius
padėti taip, kaip parodyta toliau.
Kaip įdėti maitinimo
elementus
Įdėkite du pridėtus R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus, atsižvelgdami
jį jų poliškumą, kaip parodyta toliau.
Pastaba
•• Nenaudokite seno maitinimo elemento
kartu su nauju ar skirtingų tipų
maitinimo elementų.
•• Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus, kad nesugadintumėte pulto
dėl maitinimo elementų nuotėkio ir
korozijos.
Sistemos valdymas nuotolinio
valdymo pultu
Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio nuotolinio valdymo
jutiklį.
20LT
Įrenginys
Kairysis garsiakalbis (L)
Dešinysis garsiakalbis (R)
Televizorius
0,3 m
0,3 m
Pastaba
•• Garsiakalbio tipą pasitikrinkite
garsiakalbio etiketėje (L arba R) ant
garsiakalbio galinio skydelio.
•• Kad „Party Light“ efektas būtų
optimalus, rekomenduojame
garsiakalbį padėti toliau nuo sienos,
kaip parodyta toliau.
45 cm
Televizoriaus prijungimas
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą.
Vaizdo įrašo peržiūra
Pagal televizoriuje esančius lizdus pasirinkite prijungimo būdą.
Aukšta kokybė
 Vaizdo kabelis (nepridedamas)
ar
HDMI IN
VIDEO IN
Darbo pradžia
HDMI IN (ARC)*2
 HDMI kabelis*1 (nepridedamas)
Standartinė kokybė
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
*1 Didelės spartos HDMI kabelis su eternetu
*2 Televizoriaus garso galite klausytis per sistemą, jei ją prijungsite prie televizoriaus
HDMI IN (ARC) lizdo. ARC (angl. „Audio Return Channel“) funkcija suteikia galimybę
leisti televizoriaus garsą per sistemą ją prijungus HDMI kabeliu, atskirai neprijungiant
garso jungties (jungties  apačioje). Jei šioje sistemoje norite nustatyti ARC funkciją,
žr. [AUDIO RETURN CHANNEL] (35 psl.). Jei norite patikrinti savo televizoriaus ARC
funkcijos suderinamumą, žr. su televizoriumi gautas naudojimo instrukcijas.
21LT
Televizoriaus garso klausymas per sistemą
Jei sistemos prie televizoriaus nejungiate per HDMI IN (ARC) lizdą, naudokite
šią jungtį.
 Garso kabelis (nepridedamas)
AUDIO OUT
Jei norite klausytis televizoriaus garso, spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite „TV“.
Arba įrenginyje spaudinėkite FUNCTION.
Patarimas
•• Be to, prijungę prie AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lizdo kaip ir jungties  anksčiau
per sistemą galite klausyti išorinių įrenginių (DVD leistuvų ir pan.) garso. Išsamios
informacijos žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
•• Jei, jungiant išorinę įrangą, garso išvesties lygis iš sistemos yra žemas, pabandykite
pareguliuoti garso išvesties nustatymus prijungtoje įrangoje. Taip galima pagerinti
garso išvesties lygį. Išsamios informacijos žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
Jei ekrane parodoma „CODE 01“ ir „SGNL ERR“
Kai garso įvesties signalai į sistemą yra ne 2 kanalų tiesinė PCM, įrenginio
ekrane parodomi pranešimai CODE 01 ir SGNL ERR (vadinasi, įvesties garso
signalas nepalaikomas).
Tokiu atveju televizoriuje pasirinkite tinkamą garso išvesties režimą, kad
būtų išvesti 2 kanalų tiesinės PCM garso signalai. Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
22LT
Spalvų sistemos
keitimas
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą
įjunkite.
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD.
3 Paspauskite ir ilgiau nei 3 sėk.
palaikykite MIC ECHO ir ENTER.
Ekrane parodoma COLOR NTSC arba
COLOR PAL.
Sparčiosios sąrankos
vykdymas
Prieš naudodami sistemą galite šiek
tiek pareguliuoti sparčiąją sąranką.
1 Įjunkite televizorių ir pasirinkite
įvestį pagal esamą jungtį.
.
Televizoriaus ekrane parodoma
[LANGUAGE SETUP]. Rodomi
elementai gali skirtis atsižvelgiant į
šalį ar regioną.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
kalbą, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodoma
[VIDEO SETUP].
Darbo pradžia
Nustatykite spalvų sistemą kaip
PAL ar NTSC; tai priklauso nuo jūsų
televizoriaus spalvų sistemos.
Kaskart atliekant toliau nurodytą
procedūrą, spalvų sistema
pakeičiama, kaip nurodyta.
COLOR NTSC  COLOR PAL
4Neįdėję disko paspauskite
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
televizoriaus tipą atitinkantį
nustatymą, tada paspauskite .
Kai televizoriaus ekrane parodomas
pranešimas
[QUICK SETUP is complete.], sistema
paruošta atkurti.
Kaip patiems pakeisti nustatymą
Žr. „Sąrankos meniu naudojimas“
(31 psl.).
Sparčiosios sąrankos išjungimas
Paspauskite SETUP.
Pastaba
Nurodomasis pranešimas parodomas, kai
sistemą įjungiate pirmą kartą arba atlikę
[RESET] (žr. „Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas“, 65 psl.).
2 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
3 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite „DVD/CD“.
Televizoriaus ekrano apačioje
rodomas nurodomasis pranešimas
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
(Paspauskite ENTER ir paleiskite
sparčiąją sąranką).
23LT
Ekrano režimo keitimas
Kai sistema išjungta, kelis kartus
paspauskite DISPLAY.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrano
režimas keičiamas toliau nurodyta
tvarka.
Demonstracija
Per ekraną slenka pranešimai apie
pagrindines šios sistemos funkcijas
ir įjungiamas apšvietimas.
Jei apšvietimą norite išjungti,
paspauskite PARTY LIGHT.
Be ekrano (energijos taupymo
režimu)
Ekranas išjungiamas, kad būtų
tausojama energija.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Prieš naudodami USB
įrenginį
Dėl informacijos apie suderinamus
USB įrenginius žr. „Suderinamų
įrenginių svetainės“ (11 psl.).
(„Apple“ įrenginius su šia sistema
galima naudoti tik per BLUETOOTH
ryšį.)
Pagrindinis atkūrimas
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite DVD/CD arba USB.
Arba įrenginyje spaudinėkite
FUNCTION.
2 Paruoškite atkūrimo šaltinį.
DVD/CD funkcija:
Paspauskite įrenginio mygtuką  ir
įdėkite diską etikete pažymėta puse
į viršų.
Kai atkuriate 8 cm diską, pvz., CD
singlą, dėkite jį į vidinį dėklo ratą.
Paspauskite įrenginio mygtuką ,
kad uždarytumėte diskų dėklą.
Nenaudokite jėgos diskų dėklui
uždaryti, nes galite sugadinti.
24LT
USB funkcija:
Prijunkite USB įrenginį prie
prievado.
2 Paspauskite SEARCH, kad būtų
(USB)
parodytas aplankų sąrašas.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie (USB) prievado, USB įrenginį
prie sistemos galite prijungti
naudodami USB adapterį (nepridėtas).
3 (tik
4Paspauskite  ir paleiskite
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą aplanką.
4 Paspauskite
, kad būtų
parodytas failų sąrašas.
atkūrimą.
Kiti veiksmai
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Pristabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Tęsti atkūrimą Paspauskite .
arba grįžti į
įprastą
atkūrimą
Atšaukti
Dukart paspauskite .
tęsimo tašką
Pasirinkite
garso takelį,
failą, skyrių ar
sceną
Atkūrimo metu
paspauskite  arba
.
Arba laikydami nuspaudę
SHIFT spauskite skaitinius
mygtukus, tada
paspauskite .
(Šios operacijos
naudojant kai kuriuos
diskus ar USB įrenginius
gali nebūti galimybės
atlikti.)
Konkretaus failo paleidimas
1 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite [MUSIC] arba [VIDEO].
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą failą, tada paspauskite
.
Disko / USB įrašų atkūrimas
)
Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite norimą medijos tipą
([MUSIC]/[VIDEO]).
Kitos atkūrimo
operacijos
Atsižvelgiant į disko arba failo tipą, ši
funkcija gali neveikti.
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Peržiūrėti DVD Paspauskite DVD/
meniu
TUNER MENU.
Peržiūrėti
Paspauskite SEARCH.
aplankų ar failų Dar kartą paspauskite
sąrašą
SEARCH, kad
išjungtumėte aplankų
arba failų sąrašą.
Grįžti į aplankų Paspauskite RETURN.
sąrašą, kai
būnama failų
sąraše
25LT
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Greitai rasti
tašką greito
leidimo į priekį
/ greito
leidimo atgal
režimu (ieškos
užraktas)
Atkūrimo metu
paspauskite  arba
.
Kaskart paspaudus
 arba 
pakeičiamas atkūrimo
greitis.
Žiūrėti po
kadrą
(sulėtintas
leidimas)
Paspauskite , tada
paspauskite
arba
.
Kaskart paspaudus
arba  pakeičiamas
atkūrimo greitis.
Konkretaus garso takelio
paieška
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
spauskite skaičių mygtukus ir
įveskite norimą pavadinimo,
skyriaus, scenos, garso takelio
ar rodyklės skaičių, tada
paspauskite .
Pradedama atkurti.
Pastaba
•• Jei naudojamas VIDEO CD su PBC
atkūrimu, paspauskite SEARCH ir
suraskite sceną.
•• Jei naudojamas VIDEO CD be PBC
atkūrimo, paspauskite SEARCH ir
suraskite garso takelį ir rodyklę.
Konkretaus taško paieška
naudojant laiko kodą
1 Atkuriant kelis kartus
Laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite norimo atkurti garso
takelio skaičiaus mygtuką ir
paspauskite .
Paieška naudojant SEARCH
mygtuką
1 Paspauskite SEARCH, kad būtų
parodytas garso takelių sąrašas.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą atkurti garso takelį, tada
paspauskite .
Konkretaus pavadinimo /
skyriaus / scenos / garso
takelio / rodyklės paieška
1 Atkuriant spaudinėkite SEARCH
ir pasirinkite paieškos režimą.
26LT
paspauskite SEARCH, kad
pasirinktumėte laiko paieškos
režimą.
2 Nuspauskite SHIFT, tada skaičių
mygtukais įveskite laiko kodą ir
paspauskite .
Pavyzdys Norėdami rasti sceną,
esančią už 2 valandų, 10 minučių ir
20 sekundžių, nuspauskite SHIFT ir
paspauskite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Jei suklysite, paspauskite CLEAR, kad
skaitmenį atšauktumėte.
Paieška naudojant DVD meniu
1 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
2 Paspauskite / / / arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite skaičių mygtukus,
kad pasirinktumėte norimo
atkurti elemento pavadinimą arba
elementą, tada paspauskite .
Kameros kampo keitimas
Atkūrimo metu spaudinėkite
ANGLE ir pasirinkite norimą
kameros kampą.
Subtitrų nustatymo
pasirinkimas
Kalbos / garso keitimas
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso
formatą ar režimą.
DVD VIDEO
Kai šaltinyje yra keli garso formatai
arba kelių kalbų garsas, galite
pasirinkti garso formatą arba kalbą.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos
kodą. Jei norite sužinoti, kokią kalbą
atitinka kodas, žr. „Kalbų kodų
sąrašas“ (72 psl.). Jei ta pati kalba
rodoma du ar daugiau kartų, DVD
VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
Garso išvestį galite pakeisti.
•• [STEREO]: erdvinis garsas.
•• [1/L]/[2/R]: kairiojo arba dešiniojo
kanalo monofoninis garsas.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: 1 garso takelio erdvinis
garsas.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: 1 garso takelio
kairiojo arba dešiniojo kanalo
monofoninis garsas.
•• [2:STEREO]: 2 garso takelio
erdvinis garsas.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: 2 garso takelio
kairiojo arba dešiniojo kanalo
monofoninis garsas.
VIDEO CD su PBC funkcijomis
Naudodami PBC (angl. „Playback
Control“) meniu galite mėgautis
interaktyviomis VIDEO CD
funkcijomis (VIDEO CD 2.0 ir „Super
VCD“).
Disko / USB įrašų atkūrimas
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
subtitrų kalbą arba subtitrus
išjungti, atkūrimo metu
spaudinėkite SUBTITLE.
VIDEO CD / AUDIO CD / garso
failas
1 Paspauskite  ir paleiskite
VIDEO CD su PBC funkcijomis.
Televizoriaus ekrane bus atidarytas
PBC meniu.
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite norimo elemento
skaičiaus mygtuką ir
paspauskite .
3 Atkūrimą tęskite vykdydami
meniu instrukcijas.
Pastaba
Atkūrimas atšaukiamas, kai įjungiamas
pakartotinis paleidimas.
27LT
PBC atkūrimo atšaukimas
1 Paspauskite  arba  arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite garso takelio
skaičiaus mygtuką, kai atkūrimas
sustabdomas.
2 Paspauskite  arba
Leidimo režimo
naudojimas
Leidimas eilės tvarka (įprastas
leidimas)
.
Atkūrimas pradedamas nuo
pasirinkto garso takelio.
Grįžimas į PBC atkūrimą
Du kartus paspauskite , tada
paspauskite .
Kelių diskų leidimo tęsimas
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
 Kai leidžiami disko įrašai
•• [DISC]: paleidžiami disko įrašai.
•• [FOLDER]*: paleidžiami visi
atkuriami failai nurodytame disko
aplanke.
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
Ši sistema gali išsaugoti net 6
diskų atkūrimo tęsimo taškus ir tą
patį diską įdėjus dar kartą ji tęsia
atkūrimą. Jei išsaugote 7 disko
atkūrimo tęsimo tašką, pirmo
disko tęsimo atkūrimo taškas
panaikinamas.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją
[MULTI-DISC RESUME], esančią
[SYSTEM SETUP] nustatykite kaip
[ON] (34 psl.).
Pastaba
Norėdami pradėti disko atkūrimą iš
naujo, du kartus paspauskite , tada
paspauskite .
K
ai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE]: paleidžiami
USB įrenginio įrašai.
•• [FOLDER]: paleidžiami visi
atkuriami failai nurodytame USB
įrenginio aplanke.
Pastaba
•• Ekrane FLDR ir SHUF lemputė nedega,
kai įprastas leidimas nustatomas kaip
[DISC] arba [ONE USB DEVICE].
•• Ekrane FLDR lemputės nedega, kai
įprastas leidimas nustatomas kaip
[FOLDER].
Leidimas atsitiktine tvarka
(maišytasis leidimas)
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
 Kai leidžiami disko įrašai
•• [DISC (SHUFFLE)]: maišomi visi
diske esantys garso failai.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: maišomi
visi nurodytame disko aplanke
esantys garso failai.
28LT
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
 Kai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
maišomi visi USB įrenginyje
esantys garso failai.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: maišomi visi
nurodytame USB įrenginio aplanke
esantys garso failai.
Pastaba
•• Ekrane užsidega SHUF, kai
Leidimas pakartotinai
(kartotinis leidimas)
Spaudinėkite REPEAT.
Priklausomai nuo jūsų disko ar failo
tipo kai kurie nustatymai gali neveikti.
•• [OFF]: neveikia pakartotinis
atkūrimas.
•• [ALL]: pakartotinai leidžiami visi
garso takeliai ar failai pasirinktu
leidimo režimu.
•• [DISC]: kartojamas visas turinys (tik
DVD VIDEO ir VIDEO CD).
•• [TITLE]: kartojamas dabartinis
įrašas (tik DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: kartojamas dabartinis
skyrius (tik DVD VIDEO).
•• [TRACK]: kartojamas dabartinis
garso takelis.
•• [FILE]: kartojamas dabartinis
vaizdo įrašo failas.
Spaudinėkite REPEAT ir pasirinkite
[OFF].
Pastaba
•• Ekrane pradeda šviesti „
“ lemputės,
kai kartotinis leidimas nustatomas kaip
[ALL] arba [DISC].
•• Ekrane pradeda šviesti
, kai
kartotinis leidimas nustatomas kaip
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] arba [FILE].
•• PBC atkūrimo metu kartotinio leidimo
negalima naudoti su VIDEO CD.
•• Atsižvelgiant į DVD VIDEO, kartotinio
leidimo negalite naudoti.
•• Pakartotinis leidimas atšaukiamas, kai:
—— išjungiate sistemą (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— atidarote diskų dėklą;
—— pakeičiate funkciją (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate MEDIA MODE.
Disko atkūrimo
apribojimas (tėvų
kontrolė)
Disko / USB įrašų atkūrimas
leidimas maišant nustatomas
kaip [DISC (SHUFFLE)] arba
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Ekrane užsidega FLDR ir SHUF, kai
leidimas maišant nustatomas kaip
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Leidimas maišant negali būti vykdomas
su vaizdo įrašo failais.
•• Maišytas leidimas atšaukiamas, kai:
—— atidarote diskų dėklą;
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate MEDIA MODE.
•• Maišytas leidimas gali būti atšauktas,
kai pasirenkate atkurti aplanką arba
garso takelį.
Kaip atšaukti kartotinio leidimo
funkciją
Kai kurių DVD VIDEO failų atkūrimą
galite apriboti pagal apibrėžtą lygį.
Scenos gali būti praleidžiamos arba
pakeistos kitomis scenomis.
1 Sustabdę atkūrimą paspauskite
SETUP.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[PARENTAL CONTROL], tada
paspauskite .
29LT
4Nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus ir įveskite
arba įveskite iš naujo 4
skaitmenų slaptažodį, tada
paspauskite .
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[STANDARD], tada paspauskite
.
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
geografinę vietovę, pagal kurią
nustatomas atkūrimo
apribojimų lygis, tada
paspauskite .
Vieta pasirinkta.
Kai pasirenkate [OTHERS],
nuspauskite SHIFT ir spausdami
skaitinius mygtukus įveskite
norimos geografinės vietos kodą,
kuris nurodytas „Tėvų kontrolės
vietovių kodų sąrašas“ (73 psl.).
7 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LEVEL], tada paspauskite .
8Spaudinėkite
Jei pamiršote slaptažodį
Išimkite diską ir pakartokite 1–3
veiksmus iš „Disko atkūrimo
apribojimas (tėvų kontrolė)“
(29 psl.). Nuspaudę SHIFT
spauskite skaitinius mygtukus ir
įveskite slaptažodį „199703“, tada
paspauskite . Vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas įveskite naują
keturių skaitmenų slaptažodį. Tada
įdėkite diską ir paspauskite .
Vėl įveskite naują slaptažodį.
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra
Informacija TV ekrane
Atkūrimo metu nuspauskite SHIFT,
tada spaudinėkite DISPLAY.
/ ir pasirinkite
norimą lygį, tada paspauskite .
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau
apribojama.
Tėvų kontrolės funkcijos išjungimas
8 veiksmo metu [LEVEL] nustatykite
kaip [OFF].
Disko, kuriam nustatyta tėvų
kontrolė, atkūrimas
1 Įdėkite diską ir paspauskite .
TV ekrane rodomas slaptažodžio
įvedimo langas.
2 Nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus ir įveskite
arba įveskite iš naujo 4
skaitmenų slaptažodį, tada
paspauskite .
Sistema pradeda atkurti.
30LT
 Atkūrimo informacija
Leidimo laikas ir likęs laikas
 Sparta bitais
 Medijos tipas
 Atkūrimo būsena
 Pavadinimas*1*2 / įrašo / failo
pavadinimas*2
 Albumas*1*2 / aplanko
pavadinimas*2 / skyrius /
rodyklės numeris
 Atlikėjo vardas*1*2
Rodoma, kai leidžiamas garso
failas.
*1 Jei garso failas turi ID3 žymą, sistema
albumo pavadinimą / pavadinimą
/ atlikėjo vardą rodys iš ID3 žymos
informacijos. Sistema palaiko ID3 1.0 /
1.1 / 2.2 / 2.3 versijas.
2
* Jei pavadinime yra simbolių, kurių
negalima parodyti, jie bus rodomi
kaip „_“.
Pastaba
—— kai kuri informacija gali būti
nerodoma;
—— kai kurie simboliai gali būti nerodomi.
•• Atsižvelgiant į leidimo režimą rodoma
informacija gali skirtis.
Garso formato informacijos apie
DVD VIDEO ir vaizdo įrašo failus
rodymas
Atkūrimo metu paspauskite
AUDIO.
Informacija ekrane
Kai sistema įjungta, kelis kartus
paspauskite DISPLAY.
Galite peržiūrėti tokią informaciją:
—garso
—
takelio leidimo laiką / likusį
leidimo laiką, pavadinimą, skyrių;
—scenos
—
numerį;
—aplanko
—
/ failo pavadinimą;
—pavadinimo,
—
atlikėjo ir albumo
informaciją.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į simbolius, disko
Galite įvairiai sureguliuoti
elementus, pvz., vaizdą ir garsą.
Rodomi elementai gali skirtis
atsižvelgiant į šalį ar regioną.
Pastaba
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai
turi pirmenybę prieš sąrankos meniu
nustatymus. Todėl kai kurie sąrankos
meniu nustatymai gali būti netaikomi.
1 Kai veikiant DVD/CD arba USB
funkcijai sustabdomas
atkūrimas, paspauskite SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas
sąrankos meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] arba
[HDMI SETUP], tada paspauskite
.
Disko / USB įrašų atkūrimas
•• Atsižvelgiant į leidžiamą šaltinį:
Sąrankos meniu
naudojimas
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
pageidaujamą elementą, tada
paspauskite .
4Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
Nustatymas pasirinktas ir sąranka
baigta.
Jei norite išeiti iš meniu
Paspauskite SETUP.
pavadinimas arba garso takelio
pavadinimas gali būti nerodomas.
•• Garso ir vaizdo įrašo failų leidimo laikas
gali būti rodomas netinkamai.
•• Praėjęs garso failo leidimo laikas, jei
failas koduotas naudojant VBR (kintamą
dažnį bitais) rodomas neteisingai.
31LT
Kalbos nustatymas
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nustatoma ekrano rodymo kalba.
[MENIU]
Nustatoma DVD meniu kalba.
Televizoriaus ekrano
nustatymas – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: pasirenkamas šis nustatymas,
kai prijungiate plačiaekranį
televizorių arba televizorių su
plačiojo režimo funkcija.
[AUDIO]
Perjungiama garso takelio kalba.
Pasirinkus [ORIGINAL] kalba
parenkama pagal diske nurodytą
prioritetą.
[SUBTITLE]
Perjungiama DVD VIDEO įrašytų
subtitrų kalba.
Pasirinkus [AUDIO FOLLOW], subtitrų
kalba parenkama atsižvelgiant į
pasirinktą garso takelio kalbą.
Pastaba
Jei [OTHERS] pasirinkote iš [MENIU],
[AUDIO], ir [SUBTITLE], pasirinkite ir
įveskite kalbos kodą iš „Kalbų kodų
sąrašas“ (72 psl.) naudodami skaičių
mygtukus.
[4:3 LETTER BOX]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[4:3 PAN SCAN]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
visame ekrane rodomas viso aukščio
vaizdas su apkarpytais šonais.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas
televizorius su plačiaekranio vaizdo
režimo funkcija. 4:3 ekrano formato
vaizdas rodomas 16:9 kraštinių
santykiu net plačiaekraniame TV.
32LT
[NORMAL]: Pakeičiamas vaizdo
dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų
išlaikytas pradinis kraštinių santykis.
Šis nustatymas rodo juodas juostas
kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, kai
rodomas 4:3 formato vaizdas.
[FRAME]: vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas
didele raiška.
arso parinkčių nustatymas
G
– [AUDIO SETUP]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
Nustatoma spalvų sistema (PAL arba
NTSC).
[AUTO]: vaizdo signalas atkuriamas
pagal disko spalvų sistemą.
Šį nustatymą pasirinkite, jei
televizoriuje naudojama DUAL
(dviguba) sistema.
[PAL]: NTSC disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas
naudojant PAL sistemą.
[NTSC]: PAL disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas
naudojant NTSC sistemą.
Dėl išsamesnės informacijos žr. „Spalvų
sistemos keitimas“ (23 psl.).
[BLACK LEVEL]
(Tik Lotynų Amerikai skirti modeliai)
Pasirenkamas vaizdo signalų,
išvedamų iš kitų lizdų nei VIDEO
OUT, juodos spalvos lygis.
[ON]: nustatomas standartinis
išvedamų signalų juodos spalvos lygis.
[OFF]: sumažinamas standartinis
juodos spalvos lygis. Naudokite šį
nustatymą, kai vaizde yra per daug
baltos spalvos.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: vaizdas, kuriame objektai
juda dinamiškai, išvedamas be
trūkinėjimo. Įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
Gali būti naudinga, jei norite žiūrėti
filmus nedideliu garsumu vėlai
vakare.
[OFF]: išjungia.
[STANDARD]: dinaminis diapazonas
suglaudinamas; tai numatė įrašymo
inžinierius.
[TRACK SELECTION]
pirmenybė teikiama garso takeliui,
kuris turi daugiausia kanalų, kai
atkuriamas DVD VIDEO, kuriame
įrašyta keliais garso formatais (PCM,
„MPEG audio“ arba „Dolby Digital“).
[OFF]: pirmenybė nesuteikiama.
[AUTO]: suteikiama pirmenybė.
Disko / USB įrašų atkūrimas
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
[AUDIO DRC]
(Dinaminio diapazono glaudinimas)
[A/V SYNC]
(Tik vaizdo įrašo failai)
[OFF]: nereguliuoja.
[ON]: sureguliuojama delsa
tarp vaizdo ir garso, kai garsas
nesinchronizuojamas su rodomu
vaizdu.
[DOWNMIX]
Pasirenkamas kelių kanalų garso
išvesties signalas.
[NORMAL]: kelių kanalų garsas
atkuriamas kaip 2 kanalų
stereofoninis garso signalas.
33LT
[DOLBY SURROUND]: išvedamas
kelių kanalų garsas į 2 kanalų
erdvinio garso signalą.
Pastaba
Ši funkcija veikia tik su HDMI OUT (TV)
lizdu.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: atmintyje išsaugomi iki 6 diskų
atkūrimo tęsimo taškai.
[OFF]: atkūrimas pradedamas
atkūrimo tęsimo taške tik šiuo metu
sistemoje esančiame diske.
[RESET]
S istemos nustatymas
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
ekrano užsklanda saugo ekrano
įrenginį nuo sugadinimo (vaizdo
šešėlių susidarymo). Paspauskite
 +/– ir išjunkite ekrano užsklandą.
[ON]: ekrano užsklandos vaizdas
rodomos, jei sistema nesinaudojate
maždaug 15 min.
[OFF]: funkcija išjungiama. Ekrano
užsklandos vaizdas nerodomas.
[BACKGROUND]
pasirenkama TV ekrano fono spalva
arba vaizdas.
[JACKET PICTURE]: fone rodomas
užsklandos vaizdas (stabilus
vaizdas), kuris įrašytas diske.
[GRAPHICS]: fone rodomas
išankstinis sistemoje nustatytas
vaizdas.
[BLUE]: fonas mėlynas.
[BLACK]: fonas juodas.
[PARENTAL CONTROL]
Nustatomi atkūrimo apribojimai.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„Disko atkūrimo apribojimas (tėvų
kontrolė)“ (29 psl.).
atkuriami numatytieji sąrankos
meniu nustatymai. Dėl išsamesnės
informacijos žr. „Numatytųjų
sąrankos meniu nustatymų
atkūrimas“ (65 psl.).
DMI parinkčių
H
nustatymas – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Pasirenkama televizoriaus išvesties
raiška, kai televizorius prijungiamas
HDMI kabeliu.
[AUTO(1920×1080p)]: vaizdo
signalai atkuriami naudojant
televizoriaus raišką.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
atkuria vaizdo signalus pagal
pasirinktą raiškos nustatymą.
*1 Tik Lotynų Amerikai skirti modeliai.
*2 Kiti modeliai.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: atkuriami YCBCR vaizdo
signalai.
[RGB]: atkuriami RGB vaizdo
signalai.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: garso signalai atkuriami
originaliu formatu per HDMI OUT
(TV) lizdą.
[PCM]: 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai atkuriami per HDMI OUT
(TV) lizdą.
34LT
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: įjungiama „Control for HDMI“
funkcija. Galite valdyti HDMI kabeliu
sujungtą sistemą ir televizorių.
[OFF]: išjungia.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
[STANDBY LINKED TO TV]
Šia funkcija galima naudotis, kai
[CONTROL FOR HDMI] nustatoma
kaip [ON].
[AUTO]: kai televizorių išjungiate,
sistema išjungiama automatiškai
toliau nurodytais atvejais:
—kai
— vaizdo įrašas leidžiamas
naudojant DVD/CD arba USB
funkciją;
—kai
— garso atkūrimas sustabdomas
naudojant DVD/CD arba USB
funkciją;
—kai
— pasirenkama televizoriaus
funkcija.
[ON]: sistema išjungiama
automatiškai, kai televizorių
išjungiate – nesvarbu, kokia funkcija
pasirinkta.
[OFF]: sistema neišjungiama, kai
išjungiate televizorių.
Prieš naudodami USB
įrenginį
Dėl informacijos apie suderinamus
USB įrenginius žr. „Suderinamų
įrenginių svetainės“ (11 psl.).
(„Apple“ įrenginius su šia sistema
galima naudoti tik per BLUETOOTH
ryšį.)
Muzikos perkėlimas
Muziką iš disko (tik AUDIO CD ar MP3
disko) galite perkelti į USB įrenginį,
prijungtą prie (USB) prievado.
Šia sistema perkeltų failų garso
formatas yra MP3.
USB perkėlimas
Ši funkcija įjungiama, kai sistema
prijungiama prie televizoriaus
HDMI IN lizdo, kuris palaiko ARC
(angl. „Audio Return Channel“).
Šia funkcija galima naudotis, kai
[CONTROL FOR HDMI] nustatoma
kaip [ON].
[ON]: televizoriaus garso galite
klausytis per sistemos garsiakalbius.
[OFF]: išjungia.
USB perkėlimas
Pastaba
•• Perkeldami arba ištrindami duomenis,
neatjunkite USB įrenginio. Priešingu
atveju galite sugadinti USB įrenginyje
esančius duomenis arba patį USB
įrenginį.
•• Perkeliant MP3 failus jų dažnis bitais yra
toks pat kaip ir originalių failų.
•• Kai perkeliama iš AUDIO CD, prieš
pradėdami galite pasirinkti spartą bitais.
•• USB perkėlimo ir trynimo operacijos
negalimos, kai atidarytas diskų dėklas.
Pastaba dėl autorių teisėmis
saugomo turinio
Perkeltą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti
muziką kitais tikslais būtina gauti autorių
teisių savininkų leidimą.
Kaip pasirinkti dažnį bitais
Galite pasirinkti didesnį dažnį bitais,
kad būtų perkelta geresnės kokybės
muzika.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
35LT
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
BIT RATE, tada paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą dažnį bitais, tada
paspauskite .
•• „128 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
mažesni ir prastesnės garso
kokybės.
•• „256 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
didesni, tačiau geresnės garso
kokybės.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Muzikos perkėlimas iš disko
Muziką į prie
(USB) prievado
prijungtą USB įrenginį galite perkelti
atlikdami tokius veiksmus:
•• Sinchronizuotas perkėlimas:
perkelkite visus garso takelius ar
MP3 failus iš disko į USB.
•• REC1 perkėlimas: atkuriant
perkeliamas vienas garso takelis
ar MP3 failas.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Prijunkite perkeliamą USB
įrenginį prie
(USB) prievado.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie (USB) prievado, USB įrenginį
prie sistemos galite prijungti
naudodami USB adapterį (nepridėtas).
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD, tada įdėkite
diską.
3 Paruoškite garso šaltinį.
Sinchronizuotas perkėlimas:
jei sistema pradeda atkūrimą
automatiškai, dukart paspauskite ,
kad visiškai sustabdytumėte
atkūrimą.
Sustabdę atkūrimą, nuotolinio
valdymo pulte spaudinėkite PLAY
MODE ir pasirinkti norimą leidimo
režimą.
Pastaba
Jei perkėlimą pradėsite veikiant leidimo
maišant ar kartotinio leidimo režimui,
pasirinktas leidimo režimas bus
automatiškai perjungtas į įprastą leidimą.
REC1 perkėlimas:
Pasirinkite norimą perkelti garso
takelį arba MP3 failą, tada paleiskite
jo atkūrimą.
4Paspauskite REC TO USB.
Ekrane parodoma „PUSH ENTER“.
5 Paspauskite ENTER.
Pradedamas perkėlimas, tada
ekrane parodoma „DO NOT
REMOVE“. USB įrenginio neatjunkite,
kol nebus baigtas perkėlimas.
Perkėlimui pasibaigus sistema
atlieka tokius veiksmus:
Sinchronizuotas perkėlimas:
diskas sustabdomas automatiškai.
REC1 perkėlimas:
toliau leidžiamas kitas disko garso
takelis ar failas.
Kaip sustabdyti perkėlimo procesą
Paspauskite .
Pastabos dėl perkėlimo
•• MP3 failų iš UDF (angl. „Universal Disk
Format“) formato disko negalima
perkelti į USB įrenginį.
•• Perkeliant garsas neatkuriamas.
•• CD-TEXT informacija neperkeliama į
sukurtus MP3 failus.
36LT
•• Perkėlimo procesas sustabdomas
Aplankų ir failų kūrimo
taisyklės
Didžiausias galimas sukurti MP3
failų skaičius
•• 298 aplankai
•• 650 failų viename aplanke
•• 650 failų REC1-CD arba REC1-MP3
aplanke.
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į
failų ar aplankų konfigūraciją.
Kai perkeliama į USB įrenginį, ROOT
aplanke sukuriamas aplankas
MUSIC. Atsižvelgiant į perkėlimo
būdą ir šaltinį, aplanke MUSIC
aplankai ir failai sukuriami taip:
Sinchronizuotas perkėlimas
 Kai CD-DA garso takeliai
perkeliami iš AUDIO CD
Aplanko pavadinimas:
CDDA0001*
Failo pavadinimas: TRACK001*
 Kai MP3 failai perkeliami iš disko
Aplanko pavadinimas: Toks pats
kaip šaltinio
Failo pavadinimas: Toks pats kaip
šaltinio
REC1 perkėlimas
 Kai CD-DA garso takelis
perkeliamas iš AUDIO CD
Aplanko pavadinimas: „REC1-CD“
Failo pavadinimas: TRACK001*
 Kai MP3 failas perkeliamas iš
disko
Aplanko pavadinimas: „REC1MP3“
Failo pavadinimas: Toks pats kaip
šaltinio
USB perkėlimas
automatiškai, jei:
—— Perkeliant USB įrenginyje nelieka
laisvos vietos.
—— USB įrenginyje esančių garso failų
arba aplankų skaičius pasiekia limitą,
kurį sistema gali atpažinti.
•• Jei USB įrenginyje jau yra aplankas
arba failas, kurį bandote perkelti,
prie pavadinimo pridedamas eilės
numeris, o originalus aplankas ar failas
neperrašomas.
•• Perkeliant negalite atlikti tokių veiksmų:
—— išimti disko;
—— pasirinkti kito garso takelio arba failo;
—— pristabdyti atkūrimo ar rasti vietą
garso takelyje ar faile;
—— pakeisti funkcijos.
•• Kai muzika perkeliama į WALKMAN®
per „Media Manager for WALKMAN“, ją
būtinai perkelkite MP3 formatu.
•• Kai prie sistemos jungiamas
WALKMAN®, jį būtinai prijunkite, kai
WALKMAN® ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba
„Creating Database“.
* Aplankams ir failams priskiriami
numeriai iš eilės.
USB įrenginyje esančių garso
failų arba aplankų ištrynimas
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite USB.
2 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite [MUSIC].
3 Kai atkūrimas sustabdomas,
paspauskite OPTIONS.
4Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ERASE, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas
aplankų sąrašas.
37LT
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
aplanką, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas
failų sąrašas.
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą ištrinti garso failą, tada
paspauskite .
Jei norite ištrinti visus aplanke
esančius garso failus, sąraše
pasirinkite [ALL TRACKS].
Ekrane parodoma FLDR ERASE arba
TRK ERAS ir PUSH ENTER.
Jei trynimą norite atšaukti,
paspauskite .
7 Paspauskite
.
Ekrane parodoma COMPLETE.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Galite ištrinti tik palaikomą garso failą,
MP4 formato failą ir 3GP formato failą.
•• Ištrinti negalite garso failų ar aplankų,
kai pasirenkamas leidimas maišant.
Prieš trindami nustatykite įprastą
leidimo režimą.
•• Trinti negalima, kai atidarytas diskų
dėklas.
Imtuvas
Radijo klausymasis
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite TUNER FM.
Arba įrenginyje spaudinėkite
FUNCTION.
2 Nustatykite stotį.
Norėdami nuskaityti
automatiškai:
Laikykite nuspaudę TUNING+/–, kol
ekrane pradės keistis dažnis.
Kai surandama stotis, nuskaitymas
sustabdomas automatiškai. Ekrane
pasirodo STEREO (tik FM
stereofoninėms programoms).
Jei nuskaitymas nesustoja,
paspausdami  nuskaitymą
sustabdykite. Tada atlikite rankinį
stočių nustatymą (kaip nurodyta
toliau).
Norėdami nustatyti stotis rankiniu
būdu:
Spaudinėkite TUNING+/– ir
nustatykite norimą stotį.
Pastaba
Nustačius FM stotį, kuri teikia RDS
paslaugas, transliuojant rodoma
programos ar stoties pavadinimo
informacija. RDS informaciją galite
pasitikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Patarimas
Jei norite sumažinti prastai priimamos
FM stereogarso radijo stoties triukšmą,
spaudinėkite FM MODE, kol ekrane
užsidega MONO. Negalėsite naudoti
erdvinio garso efekto, tačiau priėmimas
pagerės.
38LT
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų FM
stočių.
1 Suderinkite norimą stotį.
2 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
3 Spaudinėkite / ir pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite .
Iš anksto nustatytų stočių
klausymasis
Spaudinėkite PRESET+/– ir
pasirinkite reikiamą išankstinio
nustatymo numerį.
Arba nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus, tada
paspauskite .
Apie BLUETOOTH
belaidžio ryšio
technologiją
BLUETOOTH belaidžio ryšio
technologija yra mažo nuotolio
belaidė technologija, suteikianti
galimybę be laidų perduoti
duomenis iš vieno skaitmeninio
įrenginio į kitą.
Palaikoma BLUETOOTH versija,
profiliai ir kodekai
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„BLUETOOTH skyrius“ (70 psl.).
Suderinami BLUETOOTH
įrenginiai
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„Suderinamų įrenginių svetainės“
(11 psl.).
Imtuvas / BLUETOOTH
Ekrane rodoma COMPLETE, o stotis
išsaugoma.
Jei pasirinktas išankstinio
nustatymo numeris jau yra
priskirtas kitai stočiai, vietoj šios
stoties bus nustatyta nauja stotis.
BLUETOOTH
Apie BLUETOOTH indikatorius
Įrenginio BLUETOOTH indikatorius
pradeda šviesti arba mirksi mėlynai,
nurodydamas būseną.
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
BLUETOOTH
būsena
BLUETOOTH
susiejimas
Užmegztas
BLUETOOTH ryšys
Lėtai mirksi
Greitai mirksi
Pradeda šviesti
39LT
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu
Susiejimas yra veiksmas, kai
BLUETOOTH įrenginiai vienas
kitą užregistruoja iš anksto. Kartą
susiejus daugiau to daryti nereikia.
Jeigu jūsų įrenginys yra su NFC
suderinamas išmanusis telefonas,
rankinės susiejimo procedūros
atlikti nebūtina. (Žr. Vieno lietimo
BLUETOOTH ryšys per NFC“ (42
psl.).)
1 Padėkite BLUETOOTH įrenginį
ne daugiau nei 1 metro atstumu
nuo įrenginio.
2 Įrenginyje paspauskite
BLUETOOTH ir pasirinkite
BLUETOOTH funkciją.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
Patarimas
•• Kai sistemoje nėra jokios siejimo
informacijos (pvz., kai BLUETOOTH
funkciją naudojate pirmą kartą),
ekrane mirksi PAIRING, o sistemoje
įjungiamas siejimo režimas. Pereikite
prie 4 veiksmo.
•• Jei sistema yra prijungta prie
BLUETOOTH įrenginio, įrenginyje
paspauskite BLUETOOTH, kad
BLUETOOTH įrenginį atjungtumėte.
3 2 sekundes arba ilgiau
palaikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką PAIRING.
Ekrane mirksi PAIRING.
4Atlikite susiejimo procedūrą
BLUETOOTH įrenginyje.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
40LT
5 BLUETOOTH įrenginio ekrane
pasirinkite sistemos
pavadinimą (pvz., SHAKE-X70D).
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimas bus atšauktas.
Tokiu atveju pakartokite nuo 3
veiksmo.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000. Prieigos
raktas gali būti vadinamas prieigos
kodu, PIN kodu, PIN numeriu arba
slaptažodžiu.
6Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu.
Kai susiejimas baigiamas ir
užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane pasirodo BLUETOOTH
įrenginio pavadinimas.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
baigus susieti ryšys gali būti
užmezgamas automatiškai.
BLUETOOTH įrenginio adresą galite
patikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Pastaba
•• Galima susieti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Jei susiejamas 10-as
BLUETOOTH įrenginys, seniausiai
susietas įrenginys bus panaikintas.
•• Norėdami susieti su kitu BLUETOOTH
įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.
Kaip atšaukti susiejimą
Paspauskite 2 sek. ar ilgiau
palaikykite įrenginio mygtuką
PAIRING, kol ekrane pasirodys
BLUETOOTH.
Siejimo informacijos trynimas
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite BLUETOOTH ir
pasirinkite BLUETOOTH funkciją.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
Jei sistema yra sujungta su
BLUETOOTH įrenginiu, ekrane
pasirodo BLUETOOTH įrenginio
pavadinimas. Paspauskite
BLUETOOTH ir atsijunkite nuo
BLUETOOTH įrenginio.
2 Nuspauskite ir apie 3 sek.
palaikykite ENTER ir LIGHT MODE.
Ekrane parodoma BT HISTORY
CLEAR, o visa siejimo informacija
ištrinama.
BLUETOOTH įrenginį galite valdyti,
sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
sujungę per AVRCP.
Prieš leisdami muziką patikrinkite,
ar:
—BLUETOOTH
—
įrenginio BLUETOOTH
funkcija įjungta.
—Siejimo
—
procesas baigtas
(40 psl.).
Sujungę sistemą su BLUETOOTH
įrenginiu galite valdyti atkūrimą
naudodami mygtukus , , ,
/ ir /.
1 Įrenginyje paspauskite
BLUETOOTH ir pasirinkite
BLUETOOTH funkciją.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
įrenginiu.
Įrenginyje paspauskite BLUETOOTH
ir prijunkite vėliausiai prijungtą
BLUETOOTH įrenginį.
Jei įrenginys neprijungiamas,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį iš
BLUETOOTH įrenginio.
Kai ryšys užmezgamas, ekrane
pasirodo BLUETOOTH įrenginio
pavadinimas.
3 Paspauskite  ir paleiskite
atkūrimą.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
—— gali reikėti paspausti du
kartus;
——gali tekti pradėti garso šaltinio
atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
4Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą. Jei
garsumo lygis dar per žemas,
sureguliuokite sistemos garsumo
lygį.
BLUETOOTH
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio
2 Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH
Pastaba
•• Kai sistema nėra sujungta su jokiu
BLUETOOTH įrenginiu, įrenginyje
paspaudus BLUETOOTH arba 
sistema automatiškai prisijungs prie
paskutinį kartą prijungto BLUETOOTH
įrenginio.
•• Jei mėginsite prie sistemos prijungti
kitą BLUETOOTH įrenginį, šiuo metu
prijungtas BLUETOOTH įrenginys bus
atjungtas.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Įrenginyje paspauskite BLUETOOTH.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH
ryšys gali būti nutraukiamas
automatiškai.
41LT
Vieno lietimo BLUETOOTH
ryšys per NFC
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, leidžianti užmegzti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp
įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų
telefonų ir IC lustų.
Kai paliečiate sistemą su NFC
suderinamu išmaniuoju telefonu,
sistema automatiškai:
—įjungiama
—
kartu su BLUETOOTH
funkcija;
—užbaigiamas
—
siejimas ir
BLUETOOTH ryšys.
Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisytąja
NFC funkcija (OS: „Android 2.3.3“
arba naujesnė versija, išskyrus
„Android 3.x“)
Pastaba
•• Sistema vienu metu gali atpažinti
ir prisijungti prie vieno su NFC
suderinamo išmaniojo telefono. Jei
mėginsite prie sistemos prijungti kitą su
NFC suderinamą išmanųjį telefoną, šiuo
metu prijungtas su NFC suderinamas
išmanusis telefonas bus atjungtas.
•• Atsižvelgiant į jūsų su NFC suderinamą
išmanųjį telefoną, jame gali reikėti iš
anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus.
—— Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos žr. su NFC suderinamo
išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
—— Jei NFC palaikančiame išmaniajame
telefone OS versija yra senesnė nei
„Android 4.1.x“, atsisiųskite ir paleiskite
programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
programa, skirta „Android“
išmaniesiems telefonams, kurią galima
atsisiųsti iš „Google Play“. (Taikomoji
programa gali būti nepasiekiama kai
kuriose šalyse / regionuose.)
42LT
1 Išmanųjį telefoną pridėkite prie
N žymos ant įrenginio ir
palaukite, kol telefonas
suvibruos.
Užmegzkite ryšį, vadovaudamiesi
išmaniajame telefone pateiktomis
instrukcijomis.
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane parodomas BLUETOOTH
įrenginio pavadinimas.
2 Išmaniajame telefone paleiskite
garso šaltinio atkūrimą.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
Patarimas
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
—— Jei naudojate rinkoje platinamą
išmaniojo telefono dėklą, jį nuimkite.
—— Vėl priglauskite išmanųjį telefoną prie
įrenginio N žymos.
—— Dar kartą paleiskite programą
„NFC Easy Connect“.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Vėl priglauskite išmanųjį telefoną
prie įrenginio N žymos.
Patarimas
BLUETOOTH garso
kodekų nustatymas
BLUETOOTH įrenginyje galite
įjungti AAC, LDAC arba SBC kodeko
priėmimą. AAC/LDAC galima
pasirinkti, tik kai BLUETOOTH
įrenginys palaiko AAC/LDAC.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BT CODEC, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti didelės
raiškos garso turinį net BLUETOOTH
ryšiu. Kitaip nei kitos su BLUETOOTH
suderinamos kodavimo technologijos,
pvz., SBC, ji nekonvertuoja didelės raiškos
garso*1 į žemesnės kokybės formatą, be
to, palyginti su kitomis technologijomis,
belaidžiu BLUETOOTH tinklu leidžia
perduoti maždaug triskart daugiau
duomenų*2, o garso kokybė išlieka
nepriekaištinga dėl efektyvaus kodavimo
ir optimalaus suglaudinimo.
*1 Išskyrus DSD formato turinį.
*2 Palyginti su SBC („Subband Coding“),
kai dažnis bitais – 990 kbps (96 / 48
kHz) arba 909 kbps (88,2 / 44,1 kHz).
•• „AUTO“: įjunkite priėmimą AAC
arba LDAC kodekų formatu.
kodeko formatu.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Pasirinkus AAC arba LDAC galima
mėgautis aukštos kokybės garsu.
Jei AAC arba LDAC garso negalite
klausytis per savo įrenginį arba garsas
pertraukiamas, pasirinkite SBC.
•• Jei pakeisite šį nustatymą, kai sistema
bus prijungta prie BLUETOOTH
įrenginio, BLUETOOTH įrenginys bus
atjungtas. Jei norite prisijungti prie
BLUETOOTH įrenginio, dar kartą atlikite
BLUETOOTH prisijungimo procesą.
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas
Veikiant BLUETOOTH budėjimo
režimui sistema automatiškai
įjungiama, kai iš BLUETOOTH
įrenginio užmezgate BLUETOOTH
ryšį.
BLUETOOTH
•• „SBC“: įjunkite priėmimą SBC
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BT STBY, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
•• „ON“: sistema įjungiama
automatiškai, kai sistema veikia
budėjimo režimu.
•• „OFF“: Ši funkcija išjungiama.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
43LT
BLUETOOTH signalo
įjungimas arba
išjungimas
Kai sistemos BLUETOOTH signalas
yra įjungtas, prisijungti prie sistemos
iš susieto BLUETOOTH įrenginio
galima veikiant bet kokiai funkcijai.
Pagal numatytuosius nustatymus
BLUETOOTH signalas yra įjungtas.
Įrenginyje paspauskite ir maždaug
3 sek. palaikykite ENTER ir .
Ekrane parodoma BT ON arba BT OFF.
„SongPal“ suteikia galimybę:
—pakeisti
—
sistemos funkciją, valdyti
disko / USB įrenginio atkūrimą ir
nustatyti FM stotį;
—naršyti
—
po disko / USB įrenginio
muzikos turinį;
—peržiūrėti
—
informaciją apie
diską / USB, pvz., leidimo laiką ir
pavadinimą;
—sureguliuoti
—
garsumą ir pakeisti
garso nustatymą.
1 Suraskite „SongPal“ arba
nuskaitykite toliau pateikiamą
dvimatį kodą.
Pastaba
•• Kai BLUETOOTH signalas išjungtas,
negalite atlikti tokių veiksmų:
—— Siejimas ir (arba) prisijungimas prie
BLUETOOTH įrenginio
—— Ištrinti susiejimo informaciją.
—— „SongPal“ naudojimas
—— BLUETOOTH garso kodekų keitimas
•• Jei ant įrenginio esančią N žymą
paleisite NFC palaikančiu išmaniuoju
telefonu arba įjungsite BLUETOOTH
budėjimo režimą, BLUETOOTH signalas
bus automatiškai įjungtas.
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį („SongPal“)
44LT
„SongPal“ yra programėlė, skirta
valdyti „Sony“ garso įrenginius,
suderinamus su „SongPal“,
naudojantis išmaniuoju telefonu
arba planšetiniu kompiuteriu.
„Google Play“ arba „App Store“
suraskite „SongPal“ ir atsisiųskite
ją į išmanųjį telefoną ar planšetinį
kompiuterį.
2 Atsisiųskite į įrenginį „SongPal“
programą.
3 Sistemą ir įrenginį sujunkite
BLUETOOTH ryšiu (39 psl.).
4Paleiskite „SongPal“ ir
vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
•• Rekomenduojame naudoti naujausią
„SongPal“ versiją.
•• Jei „SongPal“ programa veikia
netinkamai, įrenginyje paspauskite
BLUETOOTH ir nutraukite BLUETOOTH
ryšį, tada dar kartą užmegzkite
BLUETOOTH ryšį, kad BLUETOOTH ryšys
veiktų tinkamai.
•• Veiksmai, kuriuos galite atlikti
„SongPal“, gali skirtis ir priklauso nuo
garso įrenginių.
•• Dėl išsamesnės informacijos apie „SongPal“
apsilankykite nurodytu URL adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• „SongPal“specifikacijos ir rodymo
dizainas gali būti keičiamas iš anksto
nepranešus.
Renkite
siautulingus
vakarėlius
naudodami
programą
„Fiestable“
„Sony“ namų garso sistemos vakarėlio
funkcijas galite valdyti per intuityvią
ir smagią vartotoją sąsają „Fiestable“
programoje. „Fiestable“ leidžia valdyti
tokias funkcijas kaip „DJ Effect“,
apšvietimas ir karaokė.
Net jei esate įdiegę „Fiestable“,
„Fiestable“ piktograma nebus rodoma
išmaniojo telefono ar planšetinio
kompiuterio ekrane. Ji įdėta „SongPal“
programoje kaip papildinys.
Kaip sureguliuoti garsą
Norėdami
Sustiprinkite
Įrenginyje
žemuosius tonus paspauskite MEGA
ir mėgaukitės
BASS ir pasirinkite
galingesniu garsu BASS ON. Pradeda
(MEGA BASS)
šviesti MEGA BASS
indikatorius. Jei
norite atšaukti, dar
kartą paspauskite
MEGA BASS ir
pasirinkite BASS
OFF.
Sukurkite
vakarėlių salės
garso efektą
(„Fiesta“)
Įrenginyje
paspauskite FIESTA.
Ekrane užsidega
FIESTA.
Jei norite atšaukti,
įrenginyje
spaudinėkite
SOUND FIELD ir
pasirinkite FLAT.
Garso lauko
pasirinkimas
Spaudinėkite MUSIC
arba VIDEO.
Arba įrenginyje
spaudinėkite
SOUND FIELD. Jei
norite atšaukti,
spaudinėkite MUSIC
ir pasirinkite FLAT.
„SongPal“ programą (44 psl.).
2 Naudodamiesi savo įrenginiu
„Google Play“ arba „App Store“
suraskite ir atsisiųskite
„Fiestable“ programą.
3 Sistemą ir įrenginį sujunkite
BLUETOOTH ryšiu (39 psl.).
4Paleiskite „SongPal“ ir palieskite
viršutiniame kairiajame kampe
esančią „Fiestable“ piktogramą.
Atlikite šiuos
veiksmus
Garso reguliavimas
1 Suraskite ir atsisiųskite į įrenginį
Garso reguliavimas
Virtualiojo futbolo
režimo pasirinkimas
Pastaba
Dėl išsamesnės informacijos apie „SongPal“
apsilankykite nurodytu URL adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
Žiūrėdami futbolo varžybų
transliaciją galite pasijusti tarsi
būtumėte stadione.
Atminkite, kad virtualiojo futbolo
režimą galite pasirinkti tik su AUDIO
IN ir TV funkcijomis.
45LT
Stebėdami futbolo rungtynių
transliaciją spaudinėkite
FOOTBALL.
•• „ON NARRATION“: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprintos stadiono atmosferos.
•• „OFF NARRATION“: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl iki
minimumo sumažinto komentarų
lygio ir sustiprintos stadiono
atmosferos.
Kaip atšaukti virtualiojo futbolo
režimą
Spaudinėkite MUSIC ir pasirinkite
FLAT.
Pastaba
•• Virtualųjį futbolo režimą
rekomenduojama rinktis stebint futbolo
rungtynių transliacijas.
•• Jei pasirinkus OFF NARRATION girdimi
neįprasti garsai, rekomenduojama
pasirinkti ON NARRATION.
•• Ši funkcija nepalaiko monofoninio
garso.
Kaip kurti savo garso
efektus
Galite padidinti arba sumažinti kai
kurių dažnio juostų lygius, tada
išsaugoti nustatymą atmintyje kaip
CUSTOM EQ.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
CUSTOM EQ, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir
sureguliuokite glodintuvo lygį,
tada paspauskite .
46LT
4Pakartokite 3 veiksmą ir
sureguliuokite kitų dažnio
diapazonų ir erdvinio garso
efekto lygius.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Kaip pasirinkti glodintuvo
nustatymą
Spaudinėkite MUSIC ir pasirinkite
CUSTOM EQ.
Vakarėlio atmosferos
kūrimas („DJ Effect“)
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte efekto tipą.
•• FLANGER: sukuriamas gilus
„flange“ (papildomo uždelsto
signalo) efektas, panašus į
reaktyvinio lėktuvo gaudesį.
•• ISOLATOR: izoliuojamas konkretus
dažnio diapazonas, reguliuojant
kitus dažnio diapazonus. Galima
naudoti, pavyzdžiui, norint išskirti
vokalą.
•• SAMPLER: pateikia specialių
garso efektų seriją.
2 Pakeiskite garso efektą.
FLANGER ir ISOLATOR:
norėdami reguliuoti efekto lygį,
pasukite VOLUME/DJ CONTROL
rankenėlę.
SAMPLER:
spaudinėkite SAMPLER ir pasirinkite
norimą SAMPLER režimą, tada
paspauskite S1, S2, S3 arba S4, kad
būtų atkuriamas SAMPLER garso
efektas.
Norėdami, kad nuolat būtų
atkuriamas kitas SAMPLER garso
efektas, pasukite VOLUME/DJ
CONTROL rankenėlę.
Kaip išjungti efektą
•• Paspauskite DJ OFF.
•• Dar kartą paspauskite pasirinkto
efekto mygtuką (tik FLANGER ir
ISOLATOR).
Pastaba
•• „DJ Effect“ automatiškai išjungiamas,
kai:
—— išjungiate sistemą;
—— pakeičiama funkcija.
—— suaktyvinkite arba išjunkite funkciją
PARTY CHAIN.
—— pakeičiamas garso efektas;
—— naudojamas „Vocal Fader“;
—— pakeičiami klavišai („Key Control“).
•• Jei „DJ Effect“ suaktyvinate vykdant
perkėlimo procesą, garso efektas nebus
perkeltas į USB įrenginį.
•• Kai įjungtas „DJ Effect“, garsumo
reguliuoti VOLUME/DJ CONTROL
rankenėle įrenginyje negalite.
Jei norite sureguliuoti garsumą,
nuotolinio valdymo pulte paspauskite
 +/–.
Kiti veiksmai
„Control for HDMI“
funkcijos naudojimas
Prijungę televizorių, kuris yra
suderinamas su „Control for HDMI“
funkcija*, per HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu;
nepridedama) įrenginį galite lengvai
valdyti televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
Su „Control for HDMI“ funkcija
galima naudoti toliau nurodytas
funkcijas.
•• Sistemos išjungimo funkcija
•• Sistemos garso valdymo funkcija
•• Audio Return Channel
•• Leidimo vienu palietimu funkcija
•• Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote
Easy Control“
•• Kalbos susiejimas
Pastaba
Kiti veiksmai
* „Control for HDMI“ yra CEC (angl.
„Consumer Electronics Control“)
naudojamas standartas, kuris leidžia
HDMI (angl. „High-Definition Multimedia
Interface“) įrenginiams valdyti vienam kitą.
Ši funkcija gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau
tuomet jos veikimas nėra garantuojamas.
Pasirengimas naudoti „Control
for HDMI“ funkciją
Paspauskite SETUP, tada
sistemoje [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nustatykite
kaip [ON] (35 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [ON].
„Control for HDMI“ funkcijos
nustatymus įjunkite prie sistemos
prijungtame televizoriuje.
47LT
Patarimas
Jei „Control for HDMI“ („BRAVIA sync“)
funkciją įjungsite naudodami „Sony“
televizorių, „Control for HDMI“ funkcija
sistemoje bus įjungta automatiškai.
Atlikus nustatymus, ekrane pasirodys
„COMPLETE“.
Sistemos išjungimo funkcija
Kai televizorių išjungiate, sistema
išjungiama automatiškai.
Paspauskite SETUP, tada
sistemoje [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nustatykite
kaip [ON] arba [AUTO] (35 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [AUTO].
Pastaba
Prijungtas įrenginys gali neišsijungti; tai
priklauso nuo įrenginio būsenos.
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei žiūrėdami televiziją įjungiate
sistemą, televizoriaus garsas
atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą
galima reguliuoti televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu.
Jei paskutinį kartą žiūrint televiziją
garsas buvo atkuriamas per
sistemos garsiakalbius, įjungus
televizorių bus automatiškai įjungta
sistema.
Veiksmus galima atlikti ir naudojant
televizoriaus meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastaba
•• Televizoriaus ekrane rodomas
sistemos garsumo lygis priklauso nuo
televizoriaus. Jis gali skirtis nuo ekrane
rodomo garsumo lygio.
•• Sistemos garso valdymo funkcija gali
neveikti, tai priklauso nuo televizoriaus
nustatymų. Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijose.
48LT
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie
televizoriaus HDMI IN lizdo,
suderinamo su ARC, televizoriaus
garso galite klausytis per sistemos
garsiakalbius neprijungdami garso
kabelio (nepridedamas).
Sistemoje paspauskite SETUP, tada
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] nustatykite kaip [ON]
(35 psl.). Numatytasis nustatymas
yra [ON].
Pastaba
Jei televizorius nėra suderinamas su ARC,
garso kabelį (nepridedamas) prijungti
būtina (22 psl.).
Leidimo vienu palietimu funkcija
Jei veikiant DVD/CD arba USB
funkcijai paspausite , televizorius
bus įjungtas automatiškai.
Televizoriaus įvestis perjungiama į
HDMI įvestį, prie kurios yra prijungta
sistema.
Pastaba
Atkuriamo turinio pradžia gali būti leidžiama
netinkamai, tai priklauso nuo televizoriaus.
Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote
Easy Control“
Sistemą pasirinkti ir valdyti galite
mygtuku SYNC MENU televizoriaus
nuotolinio valdymo pulte.
Šią funkciją galima naudoti, jei
televizorius palaiko sąsajos meniu.
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijose.
Pastaba
•• Televizoriaus sąsajos meniu sistemą
televizorius atpažįsta kaip „Player“
(leistuvas).
•• Kai kurių veiksmų tam tikruose
televizorių modeliuose negalima atlikti.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Kiti veiksmai
49LT
„Party Chain“ funkcijos naudojimas
Galite į grandinę sujungti keletą garso sistemų ir taip sukurti įdomesnę
vakarėlio aplinką bei garsesnį skleidžiamą garsą.
Suaktyvinta grandinei priklausanti sistema bus „Party Host“ (vakarėlio
vedėjas) ir bendrins muziką. Kitos sistemos taps „Party Guests“ (vakarėlio
svečiai) ir gros tą pačią muziką kaip „Party Host“.
„Party Chain“ nustatymas
„Party Chain“ nustatysite visas sistemas sujungdami garso kabeliais
(nepridedami).
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą.
 Jei visose sistemose yra „Party Chain“ funkcija
Pavyzdys kai jungiama sistemą naudojant kaip pirmąją sistemą
Pirmoji sistema
Junkite toliau iki
paskutinės
sistemos
Antroji
sistema
•• Paskutinioji sistema turi būti sujungta su pirmąja sistema.
•• Bet kuri sistema gali būti „Party Host“.
50LT
Paskutinioji
sistema
•• „Party Host“ galite pakeisti ir priskirti kitą grandinėje esančią sistemą. Dėl
išsamesnės informacijos žr. „Naujo „Party Host“ pasirinkimas (kai visose
sistemose yra „Party Chain“ funkcija)“ (52 psl.).
 Jei vienoje iš sistemų nėra funkcijos „Party Chain“
Pavyzdys kai jungiama sistemą naudojant kaip pirmąją sistemą
Pirmoji sistema
Junkite toliau iki
paskutinės
sistemos
Paskutinioji
sistema*
Kiti veiksmai
Antroji
sistema
* Sistemą be „Party Chain“ funkcijos prijunkite kaip paskutinę sistemą, kitaip grandinė
nutrūks ties šia sistema. Būtinai pasirinkite šios paskutinės sistemos garso įvesties
funkciją.
•• Paskutinioji sistema neturi būti sujungta su pirmąja sistema.
•• Pirmąją sistemą turite pasirinkti kaip „Party Host“, kad aktyvinus funkciją
„Party Chain“ visos sistemos leistų tą pačią muziką.
51LT
„Party Chain“ naudojimas
1 Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir įjunkite visas
sistemas.
2 Sureguliuokite kiekvienos
sistemos garsumą.
3 Sistemoje, kurią naudosite kaip
„Party Host“, aktyvinkite
funkciją „Party Chain“.
Pavyzdys Kai ši sistema
naudojama kaip „Party Host“
Įrenginyje spaudinėkite FUNCTION ir
pasirinkite norimą funkciją (išskyrus
atvejus, kai AUDIO IN funkcija
naudojama su  (50 psl.).
Paleiskite muzikos atkūrimą, tada
įrenginyje paspauskite PARTY
CHAIN.
Ekrane parodoma „PARTY CHAIN“.
„Party Host“ pradeda „Party Chain“,
o kitos sistemos automatiškai
tampa „Party Guests“. Visos
sistemos groja tą pačią muziką kaip
„Party Host“.
Pastaba
•• Priklausomai nuo to, kiek sistemų
sujungėte, gali užtrukti šiek tiek laiko,
kol sistemos „Party Guests“ pradės leisti
muziką.
•• Jei keisite „Party Host“ garsumo
lygį ir garso efektą, „Party Guests“
skleidžiamam garsui tai neturės įtakos.
•• „Party Guest“ toliau leidžia tą patį
muzikos šaltinį kaip „Party Host“ ir tada,
jei pakeičiate „Party Guest“ funkciją.
Tačiau galite sureguliuoti „Party Guest“
garsumą ir pakeisti garso efektą.
•• Jei su „Party Host“ naudojate mikrofoną
ar grojate gitara, iš „Party Guest“
įrenginių garsas nebus skleidžiamas.
52LT
•• Kai viena iš grandinės sistemų vykdo
USB perkėlimą, palaukite, kol jį užbaigs,
arba prieš suaktyvindami „Party Chain“
funkciją sustabdykite perkėlimą.
•• Išsamią informaciją apie kitos sistemos
veikimą rasite tos sistemos naudojimo
instrukcijose.
Naujo „Party Host“ pasirinkimas
(kai visose sistemose yra „Party
Chain“ funkcija)
Sistemoje, kurią norite naudoti
kaip naują „Party Host“, pakartokite
procedūros „Party Chain“
naudojimas“ 3 veiksmą. Dabartinė
pagrindinė sistema automatiškai
taps antrine sistema. Visos sistemos
groja tą pačią muziką kaip naujoji
„Party Host“.
Pastaba
•• Kitą sistemą kaip „Party Host“ galite
pasirinkti, tik jei „Party Chain“ funkcija
yra suaktyvinta visose grandinės
sistemose.
•• Jei po kelių sekundžių pasirinkta
sistema netampa nauju „Party Host“,
pakartokite 3 veiksmą iš „Party Chain“
naudojimas“.
Kaip išjungti „Party Chain“
„Party Host“ įrenginyje paspauskite
PARTY CHAIN.
Pastaba
Jei „Party Chain“ funkcija po kelių
sekundžių neišjungiama, „Party Host“ dar
kartą paspauskite PARTY CHAIN.
Pritariamasis
dainavimas. Karaokė
Pasiruošimas naudoti karaokės
funkciją
1 Jei norite sumažinti mikrofono
garsumo lygį, įrenginyje prieš
laikrodžio rodyklę sukite MIC/
GUITAR LEVEL rankenėlę.
2 Įrenginyje kelis kartus
paspauskite GUITAR, kol užges
GUITAR indikatorius.
3 Pasirenkamą mikrofoną
prijunkite prie įrenginio MIC1
arba MIC2/GUITAR lizdo.
Prijunkite kitą papildomą mikrofoną,
jei norite dainuoti duetu.
sureguliuokite mikrofono
garsumą.
Spaudinėkite MIC ECHO ir
sureguliuokite aido efektą.
5 Pradėkite dainuoti pagal
muziką.
Pastaba
•• Jei girdimas ūžimas:
—— patraukite mikrofoną toliau nuo
garsiakalbių;
—— pakeiskite mikrofono kryptį;
—— įrenginyje sukite MIC/GUITAR LEVEL
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę
—— spaudinėkite MIC ECHO ir
sureguliuokite aido lygį.
•• USB perdavimo metu mikrofono garsas
nebus perduodamas į USB įrenginį.
reguliuoti naudojant įrenginio
rankenėlę VOLUME/DJ CONTROL arba
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
 +/–. Įrenginyje sukite MIC/
GUITAR LEVEL rankenėlę pagal arba
prieš laikrodžio rodyklę ir sureguliuokite
mikrofono garsumo lygį.
„Vocal Fader“ funkcijos
naudojimas
Galite sumažinti vokalo garsą
erdvinio garso šaltinyje.
Spaudinėkite VOCAL FADER ir
pasirinkite „ON V FADER“.
Jei „Vocal Fader“ efektą norite
išjungti, spaudinėkite VOCAL FADER ir
pasirinkite „OFF“.
Klavišų keitimas („Key
Control“)
Paspauskite KEY CONTROL / ir
pritaikykite savo vokalinį diapazoną.
Karaokės balų skaičiavimo
režimo įjungimas (balų
skaičiavimo režimas)
Kiti veiksmai
4Pradėkite leisti muziką ir
•• Mikrofono garsumo lygio negalima
Balų skaičiavimo funkciją galima
naudoti tik prijungus mikrofoną.
Jūsų balas apskaičiuojamas
naudojant 0–99 skalę lyginant jūsų
balsą su muzikos šaltiniu.
1 Paleiskite muziką.
2 Prieš pradėdami dainuoti dainą
paspauskite SCORE.
3 Padainavę daugiau nei minutę
dar kartą paspauskite SCORE ir
peržiūrėkite vertinimą.
53LT
Nurodymų balsu
naudojimas
Gitaros garso
klausymasis
Toliau nurodytais atvejais per
sistemą pateikiami nurodymai balsu
anglų kalba.
—Kai
— įjungiamas BLUETOOTH
siejimo režimas.
—Kai
— prijungiamas BLUETOOTH
įrenginys.
—Kai
— BLUETOOTH įrenginys
atjungiamas.
Gitaros garso galite klausytis
prijungdami gitarą prie įrenginio
MIC2/GUITAR lizdo.
Be to, galite groti gitara ir dainuoti
– tereikia mikrofoną prijungti prie
įrenginio MIC1 lizdo.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
VOICE GUIDANCE, tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ON, tada paspauskite .
Nurodymų balsu funkcija
suaktyvinta.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Nurodymai balsu ir SAMPLER garso
efektas negali būti atkuriami tuo pat
metu. Jei pasirinkote SAMPLER garso
efektą, kai naudojami nurodymai balsu,
nurodymai balsu bus automatiškai
išjungti, o jei nurodymus balsu
naudosite veikiant SAMPLER garso
efektui, SAMPLER garso efektas bus
išjungtas automatiškai.
•• Nurodymų balsu garsumo lygis
keičiamas pagal sistemos garsumo lygį.
Tačiau tam tikrais atvejais nurodymų
balsu garsumo lygis gali nepasikeisti.
•• Tam tikrais atvejais gali būti jaučiamas
nurodymų balsu atkūrimo uždelsimas.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Jei norite sumažinti gitaros
garsumo lygį, prieš laikrodžio
rodyklę sukite MIC/GUITAR
LEVEL rankenėlę.
2 Naudodami instrumento kabelį
(nepridedamas) prijunkite
gitarą (nepridedama) prie
įrenginio MIC2/GUITAR lizdo.
3 Spaudinėkite GUITAR, kol
užsidegs GUITAR indikatorius.
4Pradėkite groti gitara ir
sureguliuokite gitaros garsumą.
Gitaros garsas bus atkuriamas per
sistemą.
Pastaba
•• Jei gitaros garsas iškraipomas, gitaroje
sumažinkite gitaros garsumo lygį,
kad garsas nebūtų iškraipytas. Jei
gitaros garsumo lygis per žemas,
įrenginyje pagal laikrodžio rodyklę
sukite MIC/GUITAR LEVEL rankenėlę ir
sureguliuokite gitaros garsumą.
•• Grodami gitara spaudinėkite MIC ECHO
ir sureguliuokite aido efektą.
Gitaros režimo išjungimas
Spaudinėkite GUITAR, kol užges
GUITAR indikatorius.
54LT
Muzikos klausymasis
su „Party Light“ ir
„Speaker Light“
funkcijomis
Papildomos įrangos
naudojimas
1 Spaudinėkite PARTY LIGHT ir
2 Prijunkite papildomą įrangą
2 Spaudinėkite LIGHT MODE ir
3 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite „LED ON“.
pasirinkite norimą apšvietimo
režimą.
„Party Light“ ir „Speaker Light“
funkcijų išjungimas
Spaudinėkite PARTY LIGHT ir
pasirinkite „LED OFF“.
Pastaba
•• Kai įjungta „Party Light“ ir „Speaker
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Praėjus nustatytam laikui sistema
automatiškai išsijungia.
Spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite
reikiamą laiką.
Jei norite atšaukti išjungimo laikmatį,
spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite „OFF“.
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki
sistemos išjungimo, paspauskite SLEEP.
pasirodys VOLUME MIN.
(18 psl.).
pasirinkite AUDIO IN.
4Paleiskite prijungtą įrangą.
5 Spaudinėkite  + ir
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Jei prijungtos įrangos garsas yra per
tylus, sistema automatiškai gali pereiti į
budėjimo režimą. Sureguliuokite įrangos
garsumą.
Jei norite išjungti automatinio budėjimo
režimo funkciją, žr. „Automatinio
budėjimo režimo funkcijos nustatymas“
(56 psl.).
Įrenginio mygtukų
išjungimas (apsauga
nuo vaikų)
Kiti veiksmai
Light“ funkcija, nežiūrėkite tiesiai į
šviesą skleidžiančią dalį.
•• Jei apšvietimas akina, įjunkite patalpos
apšvietimą arba išjunkite sistemos
apšvietimą.
•• „Party Light“ ir „Speaker Light“
funkcijas galite išjungti, kai įjungiama
demonstracija.
1 Spaudinėkite  –, kol ekrane
Įrenginio mygtukus galite išjungti
(išskyrus ) tam, kad jų netyčia
nepaspaustumėte, pvz., jų
nepaspaustų vaikai.
Įrenginyje laikykite nuspaudę 
ilgiau nei 5 sekundes.
Ekrane parodoma „CHILD LOCK ON“
(užraktas nuo vaikų įjungtas).
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
55LT
Jei užrakto nuo vaikų funkciją norite
išjungti, įrenginyje paspauskite ir ilgiau
nei 5 sek. palaikykite , kol ekrane
pasirodys „CHILD LOCK OFF“ (užraktas
nuo vaikų išjungtas).
Pastaba
•• Užrakto nuo vaikų funkcija bus išjungta
automatiškai, jei atjungsite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo
laidą).
•• Funkcija „Child Lock“ nebus įjungta, jei
bus atidarytas diskų dėklas.
Automatinio budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/
support>
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ON arba OFF, tada paspauskite
.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Prieš įjungiant budėjimo režimą ekrane
apie 2 sek. mirksės „AUTO STBY“.
•• Toliau išvardytais atvejais automatinio
budėjimo funkcija neveikia.
—— Kai veikia imtuvas.
—— Kai įjungiamas išjungimo laikmatis.
—— Kai prijungiamas mikrofonas arba
gitara.
56LT
Ateityje gali būti atnaujinta šios
sistemos programinė įranga.
Sistemoje iš anksto įdiegtą
programinę įrangą galite atnaujinti
naudodami toliau nurodytas
svetaines.
Norėdami atnaujinti programinę
įrangą atlikite internetines
instrukcijas.
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Sistema automatiškai pereina į
budėjimo režimą maždaug po 15
minučių, kai nenaudojate sistemos
arba nėra garso signalo išvesties.
Pagal numatytuosius nustatymus
automatinio budėjimo režimo
funkcija yra įjungta.
AUTO STBY, tada paspauskite
Programinės įrangos
atnaujinimas
.
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jeigu susidūrėte su sistemos
problema, ieškokite problemos
toliau pateiktame trikčių šalinimo
sąraše ir imkitės taisomųjų veiksmų.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės
priežiūros specialistai taisydami
pakeis tam tikras dalis, jie gali jas
pasilikti.
Jei ekrane parodoma
PROTECT XX (X yra skaičius)
Nedelsiant atjunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą ir
patikrinkite, kas nurodyta toliau.
•• Ar naudojate tik su sistema
pateiktus garsiakalbius?
•• Ar niekas neužstoja įrenginio
ventiliacijos angų?
Bendri nesklandumai
Nepavyksta įjungti įrenginio.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Sistema perėjo į budėjimo režimą.
•• Tai nėra gedimas. Sistema
automatiškai pereina į budėjimo
režimą maždaug po 15 minučių, kai
nenaudojate sistemos arba nėra
garso signalo išvesties (56 psl.).
Prijungus prie HDMI OUT (TV) lizdo
nėra garso / vaizdo.
•• Pakeiskite [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION] nustatymą.
Taip problema gali būti išspręsta.
•• Prie HDMI OUT (TV) lizdo
prijungta įranga neatitinka garso
signalo formato. Tokiu atveju
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
nustatykite kaip [PCM] (34 psl.).
•• Pabandykite atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
—Išjunkite
—
ir vėl įjunkite sistemą.
—Prijungtą
—
įrangą išjunkite ir vėl
įjunkite.
—HDMI
—
kabelį atjunkite ir vėl
prijunkite.
Nėra mikrofono garso.
•• Sureguliuokite mikrofono
garsumo lygį.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas
tinkamai prijungtas prie įrenginio
MIC1 arba MIC2/GUITAR lizdo.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas
įjungtas.
Papildoma informacija
Patikrinę ir įsitikinę, kad
problemos nėra, vėl prijunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo laidą) ir
įjunkite sistemą. Jei problemos
išspręsti nepavyksta, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
Nėra garso.
•• Sureguliuokite garsumą.
•• Patikrinkite garsiakalbių jungtį
(18 psl.).
•• Jei prijungta papildoma įranga,
patikrinkite, ar ji gerai prijungta
(18 psl.).
•• Įjunkite prijungtą įrangą.
•• Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą, tada vėl jį
prijunkite ir įjunkite sistemą.
57LT
Per sistemą nesigirdi TV garso.
Ekrane pasirodys CODE 01 ir SGNL
ERR.
•• Sistema palaiko tik 2 kanalų
tiesinius PCM formatus. Jei
pasirinktas automatinis režimas,
patikrinkite TVgarso išvesties
nustatymą ir pakeiskite į PCM
išvesties režimą.
•• Patikrinkite, ar TV garsiakalbio
išvestis nustatyta naudoti išorinius
garsiakalbius.
Spalvos TV ekrane rodomos
netinkamai.
•• Iškart išjunkite TV ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos
vis tiek rodomos netinkamai,
pastatykite sistemą toliau nuo
televizoriaus.
Girdimas garsus ūžimas arba
triukšmas.
•• Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
•• Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
•• Ant kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo laido)
sumontuokite triukšmo filtrą
(nepridedama).
•• Išjunkite šalia esančią elektros įrangą.
•• Įjungus sistemą, gali būti girdimas
jos aušinimo ventiliatorių keliamas
triukšmas. Tai nėra gedimas.
•• Patraukite įrenginį nuo neoninių
ženklų ar fluorescencinės šviesos.
Kai įrenginyje paspaudžiate kokį
nors mygtuką, parodoma CHILD
LOCK.
•• Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (55 psl.).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
•• Pašalinkite tarp nuotolinio
valdymo pulto ir įrenginio esančias
kliūtis.
•• Nuotolinio valdymo pultą laikykite
arčiau įrenginio.
•• Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio jutiklį.
•• Pakeiskite maitinimo elementus
(R03 / AAA dydis).
•• Patraukite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
58LT
Girdimas akustinis triukšmas.
•• Sumažinkite garsumą.
•• Mikrofoną ir gitarą perkelkite
toliau nuo sistemos arba
pakeiskite mikrofono kryptį.
Parodoma PLEASE CONNECT ALL SPK
(prijunkite visus garsiakalbius).
•• Patikrinkite, ar visi garsiakalbiai
prijungti.
Įjungiant maitinimą girdimas
spragtelėjimas.
•• Tai yra darbinis garsas; jis girdimas,
pavyzdžiui, įjungiant arba išjungiant
maitinimą. Tai nėra gedimas.
Garsiakalbiai
Garsas sklinda tik iš vieno kanalo
arba nesuderintas kairiojo ir
dešiniojo garsiakalbių garsumas.
•• Garsiakalbius išdėstykite kiek
įmanoma simetriškiau.
•• Patikrinkite, ar garsiakalbiai tvirtai
ir tinkamai prijungti.
•• Atkuriamas monofoninis šaltinis.
Per tam tikrą garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
•• Patikrinkite, ar garsiakalbis
prijungtas tinkamai ir tvirtai.
Diskų leistuvas
Neatsidaro diskų dėklas, o ekrane
rodoma LOCKED.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Diskų dėklas neužsidaro.
•• Įdėkite diską tinkamai.
Nepavyksta išimti disko.
•• Disko negalima išimti, kai vykdomas
sinchronizuotas perkėlimas arba
REC1 perkėlimas. Paspauskite ,
kad atšauktumėte perkėlimą, tada
paspauskite įrenginio mygtuką  ir
išimkite diską.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Nepradedama atkurti.
•• Švariai nuvalykite diską (67 psl.).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įdėkite diską, kurį ši sistema gali
atkurti (8 psl.).
•• Išimkite diską ir nuo jo nuvalykite
visą drėgmę, palikite sistemą
įjungtą maždaug keletą valandų,
kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
•• Nesutampa DVD VIDEO ir sistemos
regiono kodai.
Atkurti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo
režimą (28 psl.).
•• Buvo pasirinktas tęstinis
paleidimas. Dukart paspauskite
. Tada paspauskite , kad
pradėtumėte atkūrimą.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
arba „Xvid“) negalima atkurti.
•• Duomenys neįrašomi palaikomu
formatu.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
Nerodomi tinkamai aplanko
pavadinimo, garso takelio
pavadinimo, failo pavadinimo ir
ID3 žymos simboliai.
•• ID3 žyma nėra 1 (1.0/1.1) ar 2
(2.2/2.3) versijos.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
—Didžiosios
—
raidės (nuo A iki Z)
—Skaitmenys
—
(nuo 0 iki 9)
—Simboliai
—
(< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
Atkuriant AUDIO CD, VIDEO CD,
garso failą, vaizdo įrašo failą arba
DVD VIDEO dingsta stereofoninio
garso efektas.
•• Išjunkite „Vocal Fader“ funkciją
(53 psl.).
•• Patikrinkite, ar sistema prijungta
tinkamai.
•• Patikrinkite garsiakalbių jungtį
(18 psl.).
Papildoma informacija
Garsas trūkinėja.
•• Švariai nuvalykite diską (67 psl.).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įrenginį padėkite tokioje vietoje,
kurioje nėra vibracijos.
•• Patraukite garsiakalbius toliau nuo
įrenginio. Kai garso takelio su bosų
garsais klausotės dideliu garsumu,
dėl garsiakalbio vibravimo gali
būti praleisti garsai.
Negalite naudotis kai kuriomis
funkcijomis, pvz., sustabdymo,
ieškos užrakinimo, sulėtinto
leidimo, kartotinio leidimo ar
leidimo maišant.
•• Atsižvelgiant į diską, kai kurių
veiksmų atlikti gali nepavykti.
Žr. su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
59LT
USB įrenginys
Perkeliant turinį įvyksta klaida.
•• Naudojate nepalaikomą USB
įrenginį. Informacijos apie
suderinamus USB įrenginius
ieškokite interneto svetainėje
(11 psl.).
•• USB įrenginys netinkamai
suformatuotas. Prieš
formatuodami USB įrenginį
perskaitykite prie jo pridėtą
naudojimo instrukciją.
•• Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
maitinimo jungiklis, atjungę nuo
sistemos išjunkite USB įrenginį ir
vėl įjunkite. Tada iš naujo atlikite
perkėlimą.
•• Jei perkėlimo ir trynimo veiksmai
kartojami kelis kartus, USB
įrenginio failų struktūra tampa
fragmentuota. Kaip išspręsti šią
problemą, žr. savo USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
•• Perkeliant USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies
perkeltą failą ir pabandykite
perkelti dar kartą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti, kad
USB įrenginys yra sugedęs. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. savo USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
USB įrenginyje esančių garso failų
arba aplankų nepavyksta ištrinti.
•• Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra
apsaugotas nuo įrašymo.
60LT
•• Trynimo metu USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies
ištrintą failą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti, kad
USB įrenginys yra sugedęs. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. savo USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nėra garso.
•• USB įrenginys netinkamai
prijungtas. Išjunkite sistemą ir iš
naujo prijunkite USB įrenginį, tada
sistemą įjunkite ir patikrinkite, ar
ekrane rodoma USB.
Girdimas triukšmas, garsas
praleidžiamas arba iškraipomas.
•• Naudojate nepalaikomą USB
įrenginį. Informacijos apie
suderinamus USB įrenginius
ieškokite interneto svetainėje
(11 psl.).
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Muzikos duomenys įrašyti
su triukšmu arba garsas yra
iškraipytas. Triukšmas galėjo būti
įrašytas perkėlimo proceso metu.
Ištrinkite failą ir pabandykite
perkelti dar kartą.
•• Užkoduojant garso failą naudotas
žemas dažnis bitais. Į USB
įrenginį nusiųskite garso failą su
aukštesniu dažniu bitais.
Ekrane ilgai rodomas užrašas
READING arba ilgai trunka, kol
pradedama atkurti.
•• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
—USB
—
įrenginyje yra per daug
aplankų arba failų (10 psl.).
—failų
—
struktūra yra labai
sudėtinga;
—Viršyta
—
atminties talpa.
—Vidinė
—
atmintis fragmentuota.
Ekrane parodoma „NO FILE“.
•• Sistema įjungė programinės
įrangos naujinimo režimą,
visi mygtukai (išskyrus ) yra
neaktyvūs. Norėdami atšaukti
programinės įrangos naujinimą,
paspauskite įrenginio mygtuką .
Ekrane parodoma „OVER
CURRENT“.
•• Kilo problema dėl elektros
srovės lygio iš
(USB) prievado.
Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį nuo prievado. Įsitikinkite,
kad nėra USB įrenginio problemų.
Jei šis pranešimas ir toliau
rodomas ekrane, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
USB įrenginys neatpažįstamas.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
•• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr.
savo USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Atkūrimas pradedamas ne nuo
pirmojo failo.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo
režimą (28 psl.).
Nepavyksta atkurti failų.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
•• Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemomis suformatuoti USB
įrenginiai nepalaikomi.*
•• Jei naudojate skaidytą USB
įrenginį, pavyks atkurti tik pirmo
skaidinio failus.
* Ši sistema palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau
kai kurie USB įrenginiai gali nepalaikyti
visų iš šių FAT. Išsamios informacijos žr.
USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
Vaizdas
Nėra vaizdo.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
sistema.
•• Jei vaizdo arba HDMI kabelis yra
pažeistas, pakeiskite jį nauju.
•• Įrenginį būtinai prijunkite prie
HDMI įvesties lizdo arba vaizdo
įvesties lizdo televizoriuje
(21 psl.).
•• Įsitikinkite, kad TV įjungtas ir jis
tinkamai veikia.
•• Įvestį būtinai pasirinkite
pagal televizoriaus jungtį, kad
galėtumėte žiūrėti vaizdą iš
sistemos.
Papildoma informacija
Klaidingas rodymas.
•• Duomenys, išsaugoti USB
įrenginyje, gali būti sugadinti, iš
naujo atlikite perkėlimą.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
—Didžiosios
—
raidės (nuo A iki Z)
—Skaitmenys
—
(nuo 0 iki 9)
—Simboliai
—
(< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
Nepradedama atkurti.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
61LT
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius)
Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte
spalvų sistemą pagal TV spalvų
sistemą.
Matomas vaizdo triukšmas.
•• Švariai nuvalykite diską (67 psl.).
•• Jei vaizdo signalas iš sistemos
televizoriuje atkuriamas per VCR,
vaizdo kokybei įtakos gali turėti kai
kurioms DVD VIDEO programoms
taikoma apsauga nuo kopijavimo.
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius) Kai
atkuriate VIDEO CD, įrašytą kita
nei jūsų nustatyta spalvų sistema,
vaizdas gali būti iškraipomas
(23, 33 psl.).
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius)
Nustatykite spalvų sistemą, kad
ji sutaptų su televizoriaus (23,
33 psl.).
TV ekrano kraštinių santykio
pakeisti negalima.
•• Kraštinių santykis DVD VIDEO ir
vaizdo įrašo faile yra fiksuotas.
•• Atsižvelgiant į TV gali nebūti
galimybės pakeisti kraštinių
santykio.
Nepavyksta pakeisti garso takelio
kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kalbų takeliai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
garso takelio kalbos.
Nepavyksta pakeisti subtitrų
kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kalbų subtitrai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
subtitrų.
62LT
Nepavyksta išjungti subtitrų.
•• DVD VIDEO neleidžia išjungti
subtitrų.
Nepavyksta pakeisti kameros
kampo.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kampų vaizdai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
kampų.
Imtuvas*
Yra daug trikdžių, triukšmo arba
nepavyksta priimti stočių.
•• Teisingai prijunkite anteną.
•• Pakeiskite antenos vietą ir padėtį,
kad būtų gaunamas geras
priėmimo signalas.
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
* Radijo signalas gali būti nepriimamas,
tai priklauso nuo radijo bangų sąlygų
arba gyvenamųjų patalpų jūsų regione.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta susieti.
•• BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau sistemos.
•• Susieti gali nepavykti, jei netoli
sistemos yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
•• Būtinai įveskite teisingą prieigos
kodą, kai BLUETOOTH įrenginyje
pasirenkate sistemos pavadinimą
(šios sistemos).
BLUETOOTH įrenginys negali
aptikti sistemos arba ekrane
rodoma BT OFF.
•• BLUETOOTH signalą nustatykite
kaip BT ON (44 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
•• Bandomas jungti BLUETOOTH
įrenginys nepalaiko A2DP profilio
ir sujungti jo su sistema negalima.
•• Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
•• Sukurkite ryšį iš BLUETOOTH
įrenginio.
•• Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą.
•• Ištrinkite susiejimo registracijos
informaciją iš BLUETOOTH
įrenginio (41 psl.) ir susiekite
dar kartą (40 psl.).
Yra daug trikdžių, garsas
triukšmingas arba iškraipomas.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio, jas
pašalinkite arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidį LAN, kitą BLUETOOTH
įrenginį ar mikrobangų krosnelę.
•• Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
•• Sistema ir BLUETOOTH įrenginys
yra per toli vienas nuo kito.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio, jas
pašalinkite arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidį LAN, kitą BLUETOOTH
įrenginį ar mikrobangų krosnelę.
Sistema neįjungiama net įjungus
televizorių.
•• Paspauskite SETUP, tada [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
nustatykite kaip [ON] (35 psl.).
Televizorius turi palaikyti
„Control for HDMI“ funkciją
(47 psl.). Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijose.
•• Patikrinkite televizoriaus
garsiakalbių nustatymus. Sistema
sinchronizuojama su televizoriaus
garsiakalbių nustatymais. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Jei garsas per televizoriaus
garsiakalbius buvo atkuriamas
anksčiau, sistema neįjungiama net
įjungus televizorių.
Išjungus televizorių išjungiama ir
sistema.
•• Patikrinkite [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] nustatymą (35 psl.). Kai
[STANDBY LINKED TO TV] yra
nustatytas kaip [ON], sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiamas televizorius –
nesvarbu, kokia įvestis pasirinkta.
Papildoma informacija
Per sistemą negirdėti BLUETOOTH
įrenginio garso.
•• Pirmiausia padidinkite savo
BLUETOOTH įrenginio garsą, tada
sureguliuokite garsumą mygtuku
 +/–.
Control for HDMI („BRAVIA
Sync“)
63LT
Sistema neišjungiama net išjungus
televizorių.
•• Patikrinkite [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
nustatymą (35 psl.).
Kad sistema būtų išjungiama
automatiškai neatsižvelgiant į
įvestį, kai išjungiamas televizorius,
[STANDBY LINKED TO TV]
nustatykite kaip [ON]. Televizorius
turi palaikyti „Control for HDMI“
funkciją (47 psl.). Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Per sistemą neatkuriamas TV
garsas.
•• Patikrinkite HDMI arba garso
kabelio, kuriuo sujungta sistema
ir televizorius, tipą ir jungtį
(21 psl.).
•• Jei jūsų televizorius yra
suderinamas su ARC (angl. „Audio
Return Channel“), įsitikinkite,
kad sistema yra prijungta prie
ARC palaikančio HDMI IN lizdo
televizoriuje (21 psl.). Jei
garsas vis tiek neatkuriamas
arba jei garsas pertraukiamas,
prijunkite garso kabelį
(nepridedamas) ir paspauskite
SETUP, tada [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nustatykite kaip [OFF] (35 psl.).
•• Jei jūsų televizorius nepalaiko
ARC (angl. „Audio Return
Channel“), televizoriaus garsas
nebus atkuriamas per sistemą,
net jei sistema yra prijungta
prie televizoriaus HDMI IN lizdo.
Kad televizoriaus garsas būtų
atkuriamas per sistemą, prijunkite
garso kabelį (nepridedama)
(22 psl.).
•• Pakeiskite sistemos funkciją į TV
(22 psl.).
•• Padidinkite sistemos garsumą.
64LT
•• Atsižvelgiant į tvarką, kuria
prijungiate televizorių ir sistemą,
sistema gali būti nutildyta, o
įrenginio ekrane gali būti parodyta
MUTING. Tokiu atveju pirmiausia
įjunkite televizorių, tada – sistemą.
•• Nustatykite televizoriaus (BRAVIA)
garsiakalbius kaip garso sistemą.
Informacijos apie televizoriaus
nustatymą ieškokite televizoriaus
naudojimo instrukcijose.
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
•• Nutildykite sistemos arba
televizoriaus garsą.
•• Pakeiskite televizoriaus
garsiakalbių išvesti į televizoriaus
garsiakalbius arba garso sistemą.
Netinkamai veikia „Control for
HDMI“ funkcija.
•• Patikrinkite ryšį su sistema
(17 psl.).
•• Televizoriuje įjunkite „Control
for HDMI“ funkciją. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei sistemą atjungsite,
prieš atliekant operacijas gali tekti
šiek tiek palaukti. Palaukite 15 sek.
ar ilgiau, tada bandykite dar kartą.
•• Įsitikinkite, kad prie sistemos
prijungtas televizorius palaiko
„Control for HDMI“ funkciją.
•• Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos
galima valdyti naudojant „Control
for HDMI“ funkciją, tipai ir kiekis
pagal HDMI CEC standartą:
—Įrašymo
—
įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
—Atkūrimo
—
įrenginiai („Blu-ray
Disc“ leistuvas, DVD leistuvas ir
pan.): iki 3 įrenginių (ši sistema
naudoja vieną jų)
—Su
— imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
—Garso
—
sistema (imtuvas /
ausinės): iki 1 įrenginio (naudoja
ši sistema)
„Party Chain“
Funkcijos „Party Chain“ įjungti
nepavyksta.
•• Patikrinkite ryšį (50 psl.).
•• Įsitikinkite, kad garso kabeliai
prijungti tinkamai.
Ekrane mirksi PARTY CHAIN.
•• AUDIO IN funkcijos negalite
pasirinkti, jei veikiant „Party Chain“
funkcijai užmezgamas ryšys 
(50 psl.). Pasirinkite kitą funkciją
(52 psl.).
•• Įrenginyje paspauskite PARTY
CHAIN.
•• Iš naujo paleiskite sistemą.
Sistemos nustatymas iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo
laidą), tada jį vėl prijunkite.
2 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
palaikykite DJ OFF ir .
Ekrane pasirodo RESET.
Kai baigiama nustatyti iš naujo,
sistema automatiškai paleidžiama iš
naujo. Paspauskite  ir sistemą
įjunkite.
Atkuriamos numatytosios visų
vartotojo sukonfigūruotų
nustatymų, pvz., išankstinio
nustatymo stotys, gamyklinės
reikšmės (išskyrus kai kuriuos
sąrankos meniu nustatymus).
Jei norite iš naujo nustatyti visus
sąrankos nustatymus, žr.
„Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas“ (65 psl.).
Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas
Galite atkurti numatytuosius
sąrankos meniu nustatymus
(išskyrus [PARENTAL CONTROL]
nustatymus).
1 Paspauskite SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas
sąrankos meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[RESET], tada paspauskite .
4 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[YES], tada paspauskite .
Papildoma informacija
Funkcija „Party Chain“ neveikia
tinkamai.
•• Išjungiama sistema. Tada ją vėl
įjunkite, kad suaktyvintumėte
„Party Chain“ funkciją.
3 Paspauskite ir maždaug 3 sek.
Tai trunka keletą sekundžių.
Nustatydami sistemą iš naujo
nespauskite .
65LT
Savidiagnostikos funkcija
Kai televizoriuje arba ekrane
rodomos raidės / skaičiai
Kai siekiant išvengti sistemos
gedimų paleidžiama automatinės
diagnostikos funkcija, parodomas
techninės priežiūros kodas.
Techninės priežiūros kodą sudaro
raidės ir skaitmenys (pvz., C 13 50).
Informacija apie priežastis ir
sprendimo būdus pateikiama toliau
esančioje lentelėje.
3 pirmieji
Priežastis ir taisymo
techninės
veiksmas
priežiūros
kodo ženklai
C 13
Šis diskas yra nešvarus.
•• Nušluostykite diską
minkšta šluoste (67
psl.).
C 31
Diskas netinkamai įdėtas.
•• Sistemą išjunkite, tada
ją vėl įjunkite. Tada vėl
tinkamai įdėkite diską.
E XX
(XX yra
skaitmenys)
Siekiant išvengti gedimo,
sistema suaktyvino
savidiagnostikos funkciją.
•• Kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros
centrą ir nurodykite
5 ženklų techninės
priežiūros kodą.
Pavyzdys E 61 10
Pranešimai
Sistemai veikiant ekrane gali būti
parodomas arba mirksėti vienas iš
toliau nurodytų pranešimų.
CANNOT PLAY
•• Įdėtas diskas, kurio negalima
atkurti.
66LT
•• Įdėtas nepalaikomo regiono DVD
VIDEO.
CODE 01/SGNL ERR
Nepalaikomas garso signalas
gaunamas iš prijungto televizoriaus
HDMI IN (ARC) lizdo (21 psl.).
DATA ERROR
•• Failas sukurtas naudojant
nepalaikomą formatą.
•• Failo plėtinys neatitinka failo
formato.
DEVICE ERROR
USB įrenginys neatpažįstamas arba
prijungtas nežinomas įrenginys.
DEVICE FULL
USB įrenginio atmintis yra pilna.
ERASE ERROR
Ištrinkite USB įrenginyje esančius
garso failus arba aplankus.
FATAL ERROR
USB įrenginys perkeliant arba
ištrinant duomenis buvo atjungtas ir
gali būti sugadintas.
FOLDER FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį,
nes pasiektas didžiausias galimas
aplankų skaičius.
GUEST
Sistema tapo „Party Guest“, nes
„Party Host“ suaktyvino „Party
Chain“ funkciją.
HOST
Sistema suaktyvino „Party Chain“
funkciją ir tapo „Party Host“.
NO DEVICE
Neprijungtas joks USB įrenginys arba
prijungtas nepalaikomas įrenginys.
NO DISC
Įrenginyje nėra jokio disko.
Atsargumo priemonės
NO MUSIC
Atkūrimo įrenginyje nėra palaikomų
garso failų.
Prieš pernešant įrenginį į kitą vietą
NO VIDEO
Atkūrimo šaltinyje nėra palaikomų
vaizdo įrašo failų.
NOT IN USE
Bandėte atlikti veiksmus sąlygomis,
kuriomis veiksmas yra uždraustas.
NOT SUPPORTED
Prijungtas nepalaikomas USB
įrenginys arba USB įrenginys
prijungtas per USB šakotuvą.
OVER CURRENT
Nustatyta, kad iš
(USB) prievado
išeina padidėjusi srovė.
PROTECTED
USB įrenginys yra apsaugotas nuo
įrašymo.
READING
Sistema nuskaito diske arba USB
įrenginyje saugomą informaciją. Kai
kurių veiksmų atlikti negalima.
REC ERROR
Perkėlimas nepradėtas, sustabdytas
nebaigus perkelti arba dėl kitos
priežasties neatliktas.
TRACK FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį, nes
pasiektas didžiausias galimas failų
skaičius.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD.
3 Išimkite diską.
Paspauskite , kad atidarytumėte ir
uždarytumėte diskų dėklą.
Palaukite, kol ekrane pasirodys NO
DISC.
4 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą).
Pastabos dėl diskų
•• Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio kraštų link.
•• Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
•• Saugokite diskus nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių,
pvz., karšto oro kanalų, nepalikite jų ir
tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje.
Sauga
•• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei
neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką.
Atjungdami įrenginį, visada laikykite už
kištuko. Niekada netraukite už laido.
•• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Papildoma informacija
PUSH STOP
Bandėte atlikti veiksmą, kurį galima
atlikti tik sustabdžius atkūrimą.
Kad nesugadintumėte disko
mechanizmo, prieš nešdami įrenginį
atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
67LT
Sistemos priežiūra
Ši sistema nėra apsaugota nuo vandens
lašų ar vandens. Pasirūpinkite, kad
ant sistemos neužtikštų vandens arba
nevalykite jos naudodami vandenį.
Vieta
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: jei TV ekrane per šią sistemą
ilgą laiką bus rodomas nejudantis
arba ekrano vaizdas, ekraną galite
negrįžtamai sugadinti. Projekciniai
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
•• Nestatykite sistemos nuožulnioje
padėtyje arba vietoje, kur labai karšta,
šalta, dulkėta, nešvaru ar drėgna, kur
nepakankama ventiliacija bei ten, kur
ją veiktų vibracija, tiesioginiai saulės
spinduliai ar ryški šviesa.
•• Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų
(pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi,
lakuotų) paviršių, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.
•• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, ant lęšio įrenginio viduje
gali kondensuotis drėgmė ir sistema
gali veikti netinkamai. Tokiu atveju
išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą
maždaug valandą, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos.
Įkaitimas
•• Veikdamas įrenginys įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
•• Nelieskite korpuso, jei sistemą
nepertraukiamai naudojote nustatę
didelį garsumo lygį, kadangi korpusas
gali būti įkaitęs.
•• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbių sistema nėra apsaugota
nuo magnetinio lauko, todėl netoliese
esančio TV vaizdas dėl magnetinio lauko
gali būti iškraipomas. Jei taip atsitiktų,
išjunkite TV, palaukite 15–30 minučių ir vėl
įjunkite. Jei vaizdas nepagerėja, perkelkite
garsiakalbius toliau nuo TV.
68LT
Korpuso valymas
Šią sistemą valykite minkštu audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
skiediklio, alkoholio ar benzino.
Apie BLUETOOTH ryšį
•• Naudojami BLUETOOTH prietaisai turi
būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu
kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi
būti kliūčių). Toliau nurodytomis
sąlygomis efektyvus ryšio nuotolis gali
būti mažesnis.
—— Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo,
metalinis objektas, siena arba kita
kliūtis
—— vietose, kuriose įdiegtas belaidis
LAN;
—— netoli naudojamų mikrobangų
krosnelių;
—— Vietose, kuriose generuojamos kitos
elektromagnetinės bangos
•• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio
LAN (IEEE 802.11 b / g) įranga naudoja
tokį patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH prietaisą prie
belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali
kilti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to
gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų,
išbandykite nurodytas priemones.
—— Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
nuo belaidžio LAN įrangos.
—— Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai BLUETOOTH įrenginį
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
Specifikacijos
Įvestis
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Įtampa 2 V, pilnutinė varža 47
kiloomai
TV (ARC):
Palaikomas garso signalas:
2 kanalų tiesinė PCM
MIC1:
jautrumas 1 mV, pilnutinė varža
10 kiloomų
MIC2/GUITAR:
jautrumas 1 mV, pilnutinė varža
10 kiloomų (kai išjungtas gitaros
režimas).
Jautrumas 200 mV, pilnutinė varža
1 megaomas (kai įjungtas gitaros
režimas).
Išvestys
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Įtampa 2 V, pilnutinė varža 1
kiloomas
VIDEO OUT:
maks. išvesties lygmuo 1 Vp-p,
nesubalansuotas, neigiama
sinchronizacija, 75 omų apkrovos
varža
HDMI OUT (TV):
Palaikomas garso signalas:
2 kanalų tiesinis PCM (iki 48 kHz),
„Dolby Digital“
HDMI® dalis
Jungtis:
A tipo (19 kontaktų)
Papildoma informacija
—— Šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
naudokite kuo arčiau vienas kito.
•• Šios sistemos skleidžiamos radijo
bangos gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
—— ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
—— Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
•• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikacijas,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus
veiksnius, todėl visada būkite atsargūs,
kai palaikote ryšį naudodamiesi
BLUETOOTH technologija.
•• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
•• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
•• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth
SIG, Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai dėl BLUETOOTH įrenginio
charakteristikų arba specifikacijų gali
nepavykti prisijungti, reikės valdyti
kitokiais būdais arba skirsis ekranas ar
veikimas.
•• Triukšmą gali sukelti arba garsas gali
dingti dėl prie šios sistemos prijungto
BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos
arba aplinkos sąlygų.
Diskų leistuvas
Sistema
Kompaktinių diskų ir skaitmeninio
garso bei vaizdo sistema
69LT
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei
44,6 µW
* Ši išvestis yra reikšmės matavimas
esant 200 mm atstumui nuo
optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.
Dažnio atsakas:
Nuo 20 Hz iki 20 kHz
Vaizdo spalvų sistemos formatas:
Lotynų Amerikos modelis:
NTSC
Kiti modeliai:
NTSC ir PAL
USB skyrius
Palaikomas USB įrenginys:
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė:
1 A
(USB) prievadas:
Type A
FM imtuvo dalis
FM erdvinio garso, FM
superheterodinis imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz (50 kHz intervalu)
BLUETOOTH skyrius
Ryšių sistema
standartinė BLUETOOTH 3.0 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standarto 2
maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas:
Tiesioginio matomumo linija apie
10 m* atstumu1
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas:
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
70LT
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso
paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
Palaikomi kodekai:
SBC (pojuosčio kodekas)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė
elektra, priėmimo jautrumas, antenos
eksploatacinės savybės, operacinė
sistema, programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių
paskirtį.
Palaikomi garso formatai
Palaikoma sparta bitais ir
diskretizavimo dažnis:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps–320 kbps
(VBR)
AAC –
44,1 kHz, 48 kbps–320 kbps (CBR/
VBR)
WMA –
44,1 kHz, 48 kbps–192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitų)
Palaikomi vaizdo įrašo
formatai
Xvid:
Vaizdo kodekas: „Xvid video“
Dažnis bitais: 4,854 Mbps (maks.)
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek. (išskyrus
Lotynų Amerikos modelį)
Garso kodekas: MP3
MPEG4:
Failo formatas MP4 failo formatas
Vaizdo kodekas: Paprastasis
MPEG4 profilis (AVC
nepalaikomas.)
Dažnis bitais: 4 Mbps
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek. (išskyrus
Lotynų Amerikos modelį)
Garso kodekas: AAC-LC (HE-AAC
nepalaikomas.)
DRM: nesuderinamas
Garsiakalbių sistema
SSSHAKEX70
SSSHAKEX30
Garsiakalbių sistema
2 krypčių, garso slėgio imtuvas
Garsiakalbio įrenginys:
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm, imtuvo tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
250 mm, kūgio tipo
Nominali varža
4 omai
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
(apytiksl.)
368 mm × 585 mm × 391 mm
SSSHAKEX10
Garsiakalbių sistema
2 krypčių, garso slėgio imtuvas
Garsiakalbio įrenginys:
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm, imtuvo tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
200 mm, kūgio tipo
Nominali varža
4 omai
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
(apytiksl.)
315 mm × 490 mm × 388 mm
Svoris (apytiksl.):
12 kg
Bendri nesklandumai
Maitinimo reikalavimai
120–240 V, 50/60 Hz kintamoji
srovė
Energijos sąnaudos
SHAKE-X70D: 375 W
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 220 W
Energijos sąnaudos (energijos
taupymo režimu):
0,5 W (kai BT STBY nustatyta kaip OFF
(išjungta), o [CONTROL FOR HDMI]
nustatyta kaip [OFF] (išjungta).)
3 W* (kai BT STBY nustatyta kaip ON
(įjungta), o [CONTROL FOR HDMI]
nustatyta kaip [ON] (įjungta).)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (be
garsiakalbių) (apytiksl.):
455 mm × 165 mm × 330 mm
Svoris (be garsiakalbių) (apytiksl.):
SHAKE-X70D: 6,2 kg
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 5,8 kg
Papildoma informacija
Garsiakalbių sistema
3 krypčių, garso slėgio imtuvas
Garsiakalbio įrenginys:
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
150 mm, kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
25 mm, imtuvo tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
380 mm, kūgio tipo
Nominali varža
8 omai
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
(apytiksl.)
510 mm × 773 mm × 491 mm
Svoris (apytiksl.):
30,6 kg
Svoris (apytiksl.):
16,1 kg
* Sistemos energijos sąnaudos bus
mažesnės nei 0,5 W, kai nebus HDMI
jungčių, o BT STBY bus nustatyta kaip OFF.
Dizainas ir specifikacijos gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.
71LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639:1988 (E/F) standartą.
72LT
Kodas „Language“
Kodas „Language“ Kodas „Language“
Kodas „Language“
1027
Afarų
1186
Škotijos gėlų
1350
Malajalių
1513
Svazių
1028
Abchazų
1194
Galisų
1352
Mongolų
1514
Sesoto
1032
Afrikanų
1196
Gvaranių
1353
Moldavų
1515
Sundų
1039
Amharų
1203
Gudžaratų
1356
Maratų
1516
Švedų
1044
Arabų
1209
Hausų
1357
Malajų
1517
Suahilių
1045
Asamų
1217
Hindi
1358
Maltiečių
1521
Tamilų
1051
Aimarų
1226
Kroatų
1363
Birmiečių
1525
Telugų
1052
Azerbaidžaniečių 1229
Vengrų
1365
Nauriečių
1527
Tadžikų
1053
Baškirų
1233
Armėnų
1369
Nepaliečių
1528
Tajų
1057
Baltarusių
1235
Interlingva
1376
Olandų
1529
Tigrajų
1059
Bulgarų
1239
Interlingue
1379
Norvegų
1531
Turkmėnų
1060
Biharų
1245
Inupiakų
1393
Oksitanų
1532
Tagalų
1061
Bislama
1248
Indoneziečių
1403
(Afanų) Oromų
1534
Tsvanų
1066
Bengalų
1253
Islandų
1408
Orijų
1535
Tongiečių
1067
Tibetiečių
1254
Italų
1417
Pundžabų
1538
Turkų
1070
Bretonų
1257
Hebrajų
1428
Lenkų
1539
Tsongų
1079
Katalonų
1261
Japonų
1435
Puštūnų
1540
Totorių
1093
Korsikiečių
1269
Jidiš
1436
Portugalų
1543
Tvi
1097
Čekų
1283
Javiečių
1463
Kečųjų
1557
Ukrainiečių
1103
Valų
1287
Gruzinų
1481
Retijiečių
1564
Urdų
1105
Danų
1297
Kazachų
1482
Kirundi
1572
Uzbekų
1109
Vokiečių
1298
Grenlandiečių 1483
Rumunų
1581
Vietnamiečių
1130
Botijų
1299
Khmerų
1489
Rusų
1587
Volapiukas
1142
Graikų
1300
Kanadų
1491
Kinjaruanda
1613
Valofų
1144
Anglų
1301
Korėjiečių
1495
Sanskritas
1632
Kosų
1145
Esperanto
1305
Kašmyrų
1498
Sindų
1665
Jorubų
1149
Ispanų
1307
Kurdų
1501
Sangų
1684
Kinų
1150
Estų
1311
Kirgizų
1502
Serbų-kroatų
1697
Zulų
1151
Baskų
1313
Lotynų
1503
Sinhalų
1703
Nenurodyta
1157
Persų
1326
Ngalų
1505
Slovakija
1165
Suomių
1327
Laosiečių
1506
Slovėnų
1166
Fidžių
1332
Lietuvių
1507
Samoa
1171
Farerų
1334
Latvių
1508
Šonų
1174
Prancūzų
1345
Malagasių
1509
Somalių
1181
Fryzų
1347
Maorių
1511
Albanų
1183
Airių
1349
Makedonų
1512
Serbų
Tėvų kontrolės vietovių kodų sąrašas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
2044
Argentina
2165
Suomija
2362
Meksika
2149
Ispanija
2047
Australija
2174
Prancūzija
2376
Nyderlandai
2499
Švedija
2046
Austrija
2109
Vokietija
2390
Naujoji
Zelandija
2086
Šveicarija
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norvegija
2528
Tailandas
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistanas
2184
Jungtinė Karalystė
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipinai
2090
Čilė
2276
Japonija
2436
Portugalija
2092
Kinija
2304
Korėja
2489
Rusija
2115
Danija
2363
Malaizija
2501
Singapūras
Papildoma informacija
73LT
© „Sony Corporation“, 2017. Išspausdinta Malaizijoje
4-691-054-12(1)
Download PDF

advertising