Sony | GTK-XB5 | Sony GTK-XB5 Galinga namų garso sistema su BLUETOOTH® technologija Naudojimo instrukcijos

Namų garso sistema
Naudojimo instrukcija
Darbo pradžia
BLUETOOTH
Garso reguliavimas
Kiti veiksmai
Papildoma informacija
GTK-XB5
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų
ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su
skysčiu, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Pastebėję įrenginio veikimo trikčių,
nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką
nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
Prietaiso negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos
arba uždaroje spintelėje.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Naudoti tik patalpose.
2LT
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo
elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti
kaip buitinių atliekų. Ant kai
kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad
maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos,
parduodamai įrangai.
Šis gaminys yra pagamintas
„Sony Corporation“ (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
arba šios įmonės vardu. Užklausas dėl
gaminio suderinamumo su Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatomis
siųskite įgaliotajam atstovui adresu
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Jei turite
klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. URL:
http://www.compliance.sony.de/
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose
jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE
(Europos ekonominės erdvės) šalyse.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvos apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
3LT
Apie šį vadovą
Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs
piešiniai ir jose vaizduojami gaminiai
gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.
4LT
Turinys
Apie šį vadovą............................4
Dalių ir valdiklių vadovas............ 6
Darbo pradžia
Sistemos įjungimas.................... 8
Sistemos nešimas....................... 8
Horizontali sistemos padėtis...... 8
Maitinimo valdymas................... 9
BLUETOOTH
Šios sistemos susiejimas
su BLUETOOTH įrenginiu.......... 10
Kaip klausytis muzikos
iš BLUETOOTH įrenginio............ 11
BLUETOOTH ryšio
užmezgimas vienu
palietimu naudojant NFC..........12
Apie BLUETOOTH belaidę
technologiją.............................. 14
Atkūrimas naudojant
aukštos kokybės garso
kodeką (AAC / LDAC™)............. 14
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas....................15
BLUETOOTH signalo
įjungimas ir išjungimas............ 16
Kaip naudotis programa
„SongPal“ per BLUETOOTH....... 16
Garso reguliavimas
Garso reguliavimas....................17
Kiti veiksmai
Funkcijos „Party Chain“
naudojimas............................... 18
Muzikos klausymasis
belaidžiu būdu naudojant
dvi sistemas (garsiakalbio
pridėjimo funkcija).....................21
Muzikos klausymasis įjungus
garsiakalbio apšvietimą........... 23
Papildomos įrangos
naudojimas............................... 23
Automatinės budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas............................... 24
Papildoma informacija
Informacija apie
suderinamus įrenginius............ 25
Trikčių šalinimas....................... 25
Atsargumo priemonės............. 27
Specifikacijos............................ 29
Informacija apie licenciją
ir prekių ženklus.......................30
5LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Vaizdas iš viršaus
Garsiakalbio
apšvietimas* (žr.
psl.: 23)
Galinė pusė
* Nežiūrėkite tiesiai į šviesą skleidžiančias dalis, kai įjungtas garsiakalbio apšvietimas.
6LT
Mygtukas  (maitinimas)
Paspauskite norėdami įjungti arba
išjungti sistemą.
Indikatorius  (maitinimas)
——Dega žaliai, kai sistema įjungta.
——Dega geltonai, kai sistema
išjungta ir kai įjungtas
BLUETOOTH budėjimo režimas.
 Mygtukas LIGHT (žr. psl.: 23)
 Mygtukas FUNCTION PAIRING
——Kelis kartus paspauskite, kad
pasirinktumėte BLUETOOTH
arba „Audio In“ funkciją.
——Jei esate pasirinkę BLUETOOTH
funkciją, laikykite nuspaudę,
kad aktyvintumėte BLUETOOTH
susiejimą.
Indikatorius
psl.: 14)
(BLUETOOTH) (žr.
AUDIO IN indikatorius (žr.
psl.: 23)

(N ženklas) (žr. psl.: 13)
Mygtukas ADD (žr. psl.: 21)
ADD L/R indikatoriai (žr.
psl.: 21)
 Mygtukas PARTY CHAIN (žr.
psl.: 20)
PARTY CHAIN indikatorius (žr.
psl.: 20)
 Garso išvesties ir įvesties lizdai
Prie toliau nurodytų lizdų junkite
garso laidu (nepridedamas).
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
lizdai
——Prijunkite prie papildomos
įrangos garso įvesties lizdų.
——Prijunkite prie kitos garso
sistemos, kad galėtumėte
naudoti funkciją „Party Chain“
(žr. psl.: 18).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
lizdai
——Prijunkite prie TV ar garso /
vaizdo įrangos garso išvesties
lizdų. Garsas perduodamas
per šią sistemą.
——Prijunkite prie kitos garso
sistemos, kad galėtumėte
naudoti funkciją „Party Chain“
(žr. psl.: 18).
* Garsumo + mygtukas yra su liečiamuoju
tašku. Valdydami sistemą, liečiamąjį tašką
naudokite kaip atskaitos tašką.
Indikatorių būsenos
Įrenginio indikatorių būsenos
parodytos toliau.
Indikatoriaus
būsena
Paveikslėlis
Mirksi
Šviečia
Išjungtas
Mygtukas EXTRA BASS
Paspauskite norėdami sukurti
dinamiškesnį garsą (žr. psl.: 17).
EXTRA BASS indikatorius (žr.
psl.: 17)
 Garsumo +*/– mygtukai
Paspauskite norėdami sureguliuoti
garsumą.
 AC IN lizdas (žr. psl.: 8)
7LT
Sistemos nešimas
Darbo pradžia
Sistemos įjungimas
1 Prijunkite kintamosios srovės
Prieš pernešdami sistemą atjunkite
visus laidus.
maitinimo laidą (pridedamas)
prie įrenginio užpakalinėje
dalyje esančio lizdo AC IN
ir tada prijunkite laidą prie
sieninio elektros lizdo.
Pastaba
Tinkamai laikykite įrenginį rankomis,
kad nesusižalotumėte ir (arba)
nesugadintumėte turto.
Horizontali sistemos
padėtis
Kintamosios
srovės
maitinimo
laidas
(pridedamas)
Sistemą taip pat galima padėti horizontaliai,
kaip parodyta toliau. (Uždėkite gumines
atramas apačioje.)
Į sieninį elektros lizdą
Sistema pradeda veikti
demonstravimo režimu ir
demonstracija paleidžiama
automatiškai.
2 Paspausdami  įjunkite
sistemą.
Indikatorius  šviečia žaliai.
Demonstracijos išjungimas
Kol atkuriama demonstracija,
paspauskite LIGHT.
Demonstracija baigiasi ir sistema
pradeda veikti budėjimo režimu.
Jei budėjimo režimu paspausite LIGHT
arba jei atjungsite ir vėl prijungsite
kintamosios srovės maitinimo laidą,
sistema pradės veikti demonstravimo
režimu.
8LT
Maitinimo valdymas
Pagal numatytuosius nustatymus
sistema išjungiama automatiškai po
maždaug 15 minučių, kai neatliekama
jokių veiksmų arba nėra garso signalo
išvesties. Daugiau informacijos žr.
„Automatinės budėjimo režimo
funkcijos nustatymas“ (puslapis 24).
Darbo pradžia
9LT
BLUETOOTH
Šios sistemos susiejimas
su BLUETOOTH įrenginiu
3 Paspauskite ir bent
3 sekundes palaikykite
nuspaudę FUNCTION
PAIRING.
(BLUETOOTH) indikatorius
greitai mirksi.
Siejimas yra veiksmas, kai BLUETOOTH
įrenginiai vienas kitą užregistruoja iš
anksto. Kartą atlikus porinį sujungimą,
daugiau to daryti nereikia.
Jei jūsų įrenginys yra su NFC
technologija suderinamas išmanusis
telefonas, patiems susiejimo
procedūros atlikti nebūtina.
(Žr. „BLUETOOTH ryšio užmezgimas
vienu palietimu naudojant NFC“ (žr.
psl.: 11).)
1 BLUETOOTH įrenginį padėkite
1 metro atstumu nuo
sistemos.
2 Pasirinkite funkciją
BLUETOOTH.
4 Atlikite susiejimo procedūrą
naudodami BLUETOOTH
įrenginį.
Išsamios informacijos ieškokite
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Paspausdami  įjunkite
sistemą.
Kelis kartus paspauskite
FUNCTION PAIRING, kol
įrenginio (BLUETOOTH)
indikatorius ims lėtai mirksėti.
5 BLUETOOTH įrenginio ekrane
pasirinkite „GTK-XB5“.
Pastaba
Patarimai
•• Kai sistemoje nėra susiejimo
informacijos (pvz., įsigiję sistemą
naudojate BLUETOOTH funkciją pirmą
kartą), (BLUETOOTH) indikatorius
greitai mirksi ir sistema automatiškai
pradeda veikti susiejimo režimu. Tokiu
atveju pereikite prie 4 veiksmo.
•• Jei BLUETOOTH ryšys užmegztas,
nutraukite BLUETOOTH ryšį (žr.
psl.: 11).
10LT
Jei BLUETOOTH įrenginyje reikia įvesti
prieigos kodą, įveskite 0000. Prieigos
kodas dar gali būti vadinamas prieigos
raktu, PIN kodu, PIN numeriu arba
slaptažodžiu.
6 Užmegzkite BLUETOOTH
ryšį naudodami BLUETOOTH
įrenginį.
Baigus susieti ir užmezgus
BLUETOOTH ryšį, įrenginio
(BLUETOOTH) indikatorius
nustoja mirksėti ir toliau
nepertraukiamai šviečia.
Kaip klausytis muzikos
iš BLUETOOTH įrenginio
1 Kelis kartus paspauskite
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
susiejus ryšys gali būti užmegztas
automatiškai.
FUNCTION PAIRING,
kol užsidegs įrenginio
indikatorius (BLUETOOTH).
BLUETOOTH
BLUETOOTH įrenginį galite valdyti,
sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
sujungę naudodami AVRCP.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
—įjungta
—
BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH įrenginyje;
—įvykdytas
—
susiejimas (žr. psl.: 10).
Sujungę sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį, atkūrimą galite valdyti
BLUETOOTH įrenginiu.
Pastabos
•• Galima susieti ne daugiau kaip
8 BLUETOOTH įrenginius. Jei susiejamas
9-as BLUETOOTH įrenginys, seniausiai
susietas įrenginys bus panaikintas.
•• Norėdami susieti su kitu BLUETOOTH
įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.
Kaip atšaukti susiejimo operaciją
Paspauskite FUNCTION
PAIRING.
Kaip ištrinti visą susiejimo
registracijos informaciją
Norint ištrinti visą susiejimo
registracijos informaciją, reikia atkurti
numatytuosius gamyklinius sistemos
nustatymus. Žr. „Sistemos nustatymas
iš naujo“ (žr. psl.: 27).
2 Užmegzkite ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu.
Automatiškai bus prisijungta
prie paskutinį kartą prijungto
BLUETOOTH įrenginio.
Jei įrenginys neprijungiamas,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį
iš BLUETOOTH įrenginio.
11LT
3 BLUETOOTH įrenginyje
paleiskite garso šaltinio
atkūrimą.
Išsamios informacijos ieškokite
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
4 Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
sureguliuokite sistemos garsumo
lygį garsumo +/– mygtukais.
BLUETOOTH ryšio
užmezgimas vienu
palietimu naudojant NFC
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, leidžianti užmegzti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp
įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų
telefonų ir IC lustų.
Palietus sistemą su NFC suderinamu
išmaniuoju telefonu, sistema
automatiškai:
—įjungia
—
funkciją BLUETOOTH;
—atlieka
—
susiejimo procesą ir užmezga
BLUETOOTH ryšį.
Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisytąja
NFC funkcija (OS: 2.3.3 ar
naujesnės versijos „Android™“,
išskyrus 3.x versijos „Android“)
Pastabos
BLUETOOTH
įrenginys
Pastaba
Jei mėginsite prie sistemos prijungti kitą
BLUETOOTH įrenginį, šiuo metu prijungtas
BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas.
Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį
Paspauskite ir bent 3 sekundes
palaikykite nuspaudę FUNCTION
PAIRING.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH
ryšys gali būti nutrauktas
automatiškai.
12LT
•• Vienu metu sistema gali atpažinti tik
vieną su NFC suderinamą išmanųjį
telefoną ir prie jo prisijungti. Jei prie
sistemos bandysite prijungti kitą su
NFC suderinamą išmanųjį telefoną,
dabar prijungtas su NFC suderinamas
išmanusis telefonas bus atjungtas.
•• Atsižvelgiant į su NFC suderinamą
išmanųjį telefoną, visų pirma gali
tekti atlikti toliau nurodytus veiksmus
naudojant su NFC suderinamą išmanųjį
telefoną.
—— Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos žr. NFC palaikančio
išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
—— Jei su NFC suderinamame
išmaniajame telefone veikia už
„Android 4.1.x“ senesnė OS versija,
atsisiųskite ir paleiskite programą
„NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“
yra nemokama taikomoji programa,
skirta „Android“ išmaniesiems
telefonams, ir ją galima gauti iš
„Google Play™“. (Taikomoji programa
gali būti nepasiekiama kai kuriose
šalyse / regionuose.)
1 Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
NFC funkciją.
3 BLUETOOTH įrenginyje
paleiskite garso šaltinio
atkūrimą.
Išsamios informacijos ieškokite
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
2 Laikykite priglaudę
4 Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
sureguliuokite sistemos garsumo
lygį garsumo +/– mygtukais.
BLUETOOTH
BLUETOOTH įrenginį, pvz.,
išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį,
prie įrenginio N žymos,
kol BLUETOOTH įrenginys
pradės vibruoti.
BLUETOOTH
įrenginys
Užmegzkite ryšį vykdydami
BLUETOOTH įrenginio ekrane
rodomas instrukcijas.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį
(BLUETOOTH) indikatorius
nustoja mirksėti ir toliau
nepertraukiamai šviečia.
Patarimas
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys nutrūksta,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
—— Jei naudojate įsigytą išmaniojo telefono
dėklą, jį nuimkite.
—— Vėl priglauskite išmanųjį telefoną prie
įrenginio N žymos.
—— Iš naujo paleiskite taikomąją programą
„NFC Easy Connect“.
Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį
Vėl priglauskite BLUETOOTH įrenginį
prie įrenginio N žymos.
13LT
Apie BLUETOOTH belaidę
technologiją
BLUETOOTH belaidė technologija yra
mažo nuotolio belaidė technologija,
užtikrinanti belaidį duomenų ryšį tarp
skaitmeninių įrenginių. BLUETOOTH
belaidė technologija veikia apie 10 m
atstumu.
Palaikoma BLUETOOTH versija,
profiliai ir kodekai
Daugiau informacijos žr. „BLUETOOTH
skyrius“ (žr. psl.: 29).
(BLUETOOTH) indikatorius
Įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius
dega arba mirksi mėlynai,
nurodydamas BLUETOOTH būseną.
14LT
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
BLUETOOTH
budėjimo režimas
Lėtai mirksi
BLUETOOTH
susiejimas
Greitai mirksi
Užmegztas
BLUETOOTH ryšys
Šviečia
Atkūrimas naudojant
aukštos kokybės garso
kodeką (AAC / LDAC™)
Naudodami šią sistemą iš BLUETOOTH
įrenginio galite gauti duomenis AAC
arba LDAC kodeko formatu. Taip
užtikrinama aukštesnė atkuriamo
garso kokybė.
Pasirinkite garso kodeko parinktį
iš dviejų toliau pateiktų nustatymų
naudodami „SongPal“ (žr. psl.: 11).
Numatytasis sistemos nustatymas
yra AUTO.
Norint pritaikyti nustatymą, reikia
nutraukti BLUETOOTH ryšį (žr.
psl.: 12) ir iš naujo užmegzti
BLUETOOTH ryšį.
•• AUTO: sistema nustato kodeką,
naudotą šaltinio įrenginyje, ir
automatiškai pasirenka optimalų
kodeką: SBC, AAC* arba LDAC*.
•• SBC: nustatymas SBC taikomas
visada, nepaisant šaltinio įrenginyje
naudoto kodeko.
* Galima naudoti tik tada, kai kodeką
palaiko jūsų BLUETOOTH įrenginys.
Pastaba
Galite mėgautis aukštesnės kokybės
garsu, kai šaltinio įrenginys suderinamas
su AAC / LDAC ir pasirinktas šios funkcijos
nustatymas AUTO. Tačiau garsas gali
trūkinėti, atsižvelgiant į BLUETOOTH
ryšio sąlygas. Jei taip nutinka, pasirinkite
funkcijos nustatymą SBC.
Išskyrus DSD formato turinį.
Palyginti su SBC („Subband Coding“),
kai pasirinktas dažnis bitais –
990 kb/s (96 / 48 kHz) arba 909 kb/s
(88,2 / 44,1 kHz).
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas
Veikiant BLUETOOTH budėjimo režimu
sistema automatiškai įjungiama,
kai užmezgate BLUETOOTH ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu. Šis nustatymas
yra išjungtas pagal numatytuosius
nustatymus.
Šį nustatymą galima sukonfigūruoti
tik naudojant „SongPal“. Informacijos
apie „SongPal“ žr. „Kaip naudotis
programa „SongPal“ per BLUETOOTH“
(žr. psl.: 11).
1)
2)
Patarimas
Išjunkite BLUETOOTH budėjimo režimą,
kad sumažintumėte energijos sąnaudas
budėjimo režimu (ekologiškas režimas).
BLUETOOTH
LDAC – tai „Sony“ sukurta garso
kodavimo technologija, leidžianti
perduoti didelės raiškos garso turinį
net BLUETOOTH ryšiu. Kitaip nei
kitos su BLUETOOTH suderinamos
kodavimo technologijos, pvz.,
SBC, ji nekonvertuoja didelės
raiškos garso1) į žemesnės
kokybės formatą. Be to, palyginti
su kitomis technologijomis,
per belaidį BLUETOOTH tinklą
galima perduoti maždaug triskart
daugiau duomenų2), o garso
kokybė išlieka nepriekaištinga dėl
efektyvaus kodavimo ir optimalaus
suglaudinimo.
15LT
BLUETOOTH signalo
įjungimas ir išjungimas
Galite prisijungti prie sistemos
iš susieto BLUETOOTH įrenginio
naudodami visas funkcijas, kai
įjungtas sistemos BLUETOOTH
signalas. Šis nustatymas yra įjungtas
pagal numatytuosius nustatymus.
Palaikykite nuspaudę
FUNCTION PAIRING ir
garsumo „+“ mygtuką
ilgiau nei 5 sekundes.
Pastaba
Kai BLUETOOTH signalas išjungtas, negalite
atlikti šių veiksmų:
—— susieti ir (arba) sujungti su BLUETOOTH
įrenginiu;
—— naudoti „SongPal“ per BLUETOOTH.
Kaip naudotis programa
„SongPal“ per
BLUETOOTH
Apie programą
Galite valdyti sistemą naudodami
nemokamą programą „SongPal“,
kuri pasiekiama „Google Play“ ir
„App Store“. Suraskite „SongPal“ arba
nuskaitykite toliau pateiktą dvimatį
kodą ir atsisiųskite programą, o tada
sužinokite daugiau apie patogias
naudoti funkcijas.
Norėdami įjungti BLUETOOTH signalą,
pakartokite pirmiau aprašytus veiksmus.
Atsisiuntę „SongPal“ į išmanųjį
telefoną / „iPhone“ galėsite naudotis
toliau nurodytomis galimybėmis.
Garso reguliavimas (EQ)
Galite reguliuoti garsą pasirinkdami
iš įvairių iš anksto nustatytų EQ
(glodintuvo) nustatymų.
Vakarėlio atmosferos sukūrimas
(DJ EFFECT)
Galite valdyti garso dinamiškumą
pasirinkdami vieną iš 3 efektų
(FLANGER / ISOLATOR / WAH).
Sistemos nustatymų
konfigūravimas
Galite konfigūruoti įvairius sistemos
nustatymus, pvz., automatinio
budėjimo režimo ir pan.
BLUETOOTH funkcijos nustatymų
konfigūravimas
Galite sukonfigūruoti įvairius
BLUETOOTH funkcijos nustatymus,
pvz., BLUETOOTH garso kodekus,
BLUETOOTH budėjimo režimą ir pan.
16LT
 Išsamios informacijos žr.
„SongPal“ žinyne.
http://info.songpal.sony.net/help/
Pastabos
Garso reguliavimas
Norėdami
Atlikite šiuos
veiksmus
Reguliuoti
garsumą
Paspauskite garsumo
+/– mygtukus
Sukurti
dinamiškesnį
garsą
Paspauskite
EXTRA BASS.
EXTRA BASS
indikatorius šviečia
raudonai, kol įjungta
EXTRA BASS funkcija.
Garso reguliavimas
•• Jei taikomoji programa „SongPal“ neveikia
tinkamai, nutraukite BLUETOOTH ryšį (žr.
psl.: 12), o tada dar kartą užmegzkite
BLUETOOTH ryšį, kad BLUETOOTH ryšys
veiktų tinkamai.
•• Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto
įrenginio.
•• Taikomosios programos specifikacijos
ir dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.
Garso reguliavimas
17LT
Kiti veiksmai
Funkcijos „Party Chain“ naudojimas
Prie grandinės galite prijungti kelias garso sistemas ir sukurti įdomesnę vakarėlio
aplinką bei atkurti daugiau garso.
Suaktyvinta grandinės sistema bus „Party Host“ ir bendrins muziką. Kitos sistemos
taps „Party Guest“ ir gros tą pačią muziką kaip ir „Party Host“.
Funkcijos „Party Chain“ nustatymas
Funkciją „Party Chain“ galima nustatyti visas sistemas sujungiant garso laidais
(nepridedami).
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
 Jei visose sistemose yra funkcija „Party Chain“
Pavyzdys: kai ši sistema prijungiant naudojama kaip pirmoji sistema
Paskutinė
sistema
Vykdykite prijungimo
veiksmus, kol
prijungsite paskutinę
sistemą.
Antroji sistema
Pirmoji sistema
•• Paskutinę sistemą reikia prijungti prie pirmosios sistemos.
•• Bet kuri sistema gali būti „Party Host“ sistema.
•• Galite pakeisti „Party Host“ į kitą grandinės sistemą. Daugiau informacijos
žr. „Kaip pasirinkti naują „Party Host“ (žr. psl.: 18).
•• Įsitikinkite, kad pasirinkta (BLUETOOTH) funkcija. Pasirinkus funkciją „Audio In“,
funkcijos „Party Chain“ aktyvinti nepavyks.
18LT
 Jei vienoje iš sistemų nėra funkcijos „Party Chain“
Pavyzdys: kai ši sistema prijungiant naudojama kaip pirmoji sistema
Vykdykite prijungimo
veiksmus, kol
prijungsite paskutinę
sistemą.
Paskutinė
sistema*
Pirmoji sistema
* Sistemą, kurioje nėra funkcijos „Party Chain“, prijunkite paskutinę. Būtinai paskutinėje
sistemoje pasirinkite funkciją „Audio In“.
•• Paskutinės sistemos nereikia prijungti prie pirmosios sistemos.
•• Pirmąją sistemą pasirinkite kaip „Party Host“, kad suaktyvinus funkciją
„Party Chain“ visos sistemos grotų tą pačią muziką.
•• Garsas, išvedamas iš sistemos, kurioje nėra funkcijos „Party Chain“, gali šiek
tiek vėluoti.
Kiti veiksmai
Antroji sistema
19LT
Funkcijos „Party Chain“
naudojimas
1 Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir įjunkite
visas sistemas.
2 Sureguliuokite kiekvienos
sistemos garsumą.
3 Suaktyvinkite sistemos, kuri
turi būti „Party Host“ sistema,
funkciją „Party Chain“.
Pavyzdys: kai sistema naudojama
kaip pagrindinė sistema
Kelis kartus paspauskite
FUNCTION PAIRING, kad
pasirinktumėte norimą funkciją.
Kai jungiatės naudodami  (žr.
psl.: 18), nesirinkite funkcijos
„Audio In“. Jei pasirinksite šią
funkciją, garso nebus galima
atkurti.
Paleiskite atkūrimą ir
paspauskite PARTY CHAIN.
Užsidegs PARTY CHAIN
indikatorius. Pagrindinė
sistema paleidžia funkciją
„Party Chain“, o kitos sistemos
automatiškai tampa antrinėmis
sistemomis. Visomis sistemomis
bus atkuriama ta pati muzika
kaip ir „Party Host“ sistema.
Pastabos
•• Atsižvelgiant į prijungtų sistemų skaičių,
gali tekti šiek tiek palaukti, kol „Party
Guest“ pradės atkurti muziką.
•• Pakeitus pagrindinės sistemos garsumo
lygį ir garso efektą, tai neturės įtakos
antrinių sistemų skleidžiamam garsui.
•• Daugiau informacijos apie kitų sistemų
naudojimą rasite sistemų naudojimo
instrukcijose.
20LT
Kaip pasirinkti naują „Party Host“
Naują „Party Host“ galite pasirinkti
tik tada, jei jungiatės naudodami 
(žr. psl.: 18). Sistemoje, kurią
pasirinkote kaip naują pagrindinę
sistemą, pakartokite „Funkcijos
„Party Chain“ naudojimas“ aprašytą
3 veiksmą. Dabartinė „Party Host“
sistema automatiškai taps „Party
Guest“. Visomis sistemomis bus
leidžiama ta pati muzika kaip ir
naująja „Party Host“ sistema.
Pastabos
•• Kitą sistemą kaip naują pagrindinę
sistemą galima pasirinkti tik tada,
kai aktyvinta visų prijungtų sistemų
funkcija „Party Chain“.
•• Jei po kelių sekundžių pasirinkta sistema
netampa nauja pagrindine sistema,
pakartokite „Funkcijos „Party Chain“
naudojimas“ aprašytą 3 veiksmą.
Kaip išjungti funkciją„Party Chain“
Paspauskite „Party Host“ sistemos
mygtuką PARTY CHAIN.
Pastaba
Jei po kelių sekundžių sistemoje
neišjungiama funkcija „Party Chain“, dar
kartą paspauskite „Party Host“ mygtuką
PARTY CHAIN.
„Party Chain“ indikatorius
Degantis arba mirksintis įrenginio
„Party Chain“ indikatorius nurodo
sistemos būseną.
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
„Party Host“
Šviečia
„Party Guest“
Mirksi
Muzikos klausymasis
belaidžiu būdu
naudojant dvi sistemas
(garsiakalbio pridėjimo
funkcija)
Norint naudoti šią funkciją, reikia
dviejų GTK-XB5 sistemų. Sujungę dvi
GTK-XB5 sistemas BLUETOOTH ryšiu,
galėsite mėgautis galingesniu muzikos
garsu. Taip pat galite pasirinkti garso
išvestį: dvigubą režimą (dvi sistemos
atkuria tą patį garsą) arba erdvinio
garso režimą.
Toliau dvi sistemos vadinamos 
sistema (arba pagrindine sistema)
ir  sistema.
4 Kelis kartus paspauskite
5 Laikykite nuspaudę
Garsiakalbio pridėjimo
funkcijos aktyvinimas
1 Padėkite dvi GTK-XB5
sistemas 1 metro atstumu
viena nuo kitos.
2 Kelis kartus paspauskite
sistemos  mygtuką ADD,
kol pradės mirksėti įrenginio
ADD L/R indikatoriai.
Kiti veiksmai
sistemos  mygtukus
FUNCTION PAIRING,
kol užsidegs įrenginio
(BLUETOOTH) indikatorius.
Tada abiejų sistemų L/R indikatoriai
nustos mirksėti ir pradės šviesti
nepertraukiamai, o sistemos 
(BLUETOOTH) indikatorius bus
išjungtas.
sistemos  mygtukus
FUNCTION PAIRING,
kol užsidegs įrenginio
(BLUETOOTH) indikatorius.
3 Laikykite nuspaudę
sistemos  mygtuką ADD,
kol pradės mirksėti įrenginio
ADD L/R indikatoriai.
Sistema pradeda veikti garsiakalbio
pridėjimo režimu.
21LT
Patarimas
Norėdami pakeisti išvesties režimą,
naudokite sistemą  (pagrindinę
sistemą), kurioje aktyvinote garsiakalbio
pridėjimo režimą.
Muzikos leidimas naudojant
dvi sistemas
1 Aktyvinkite susiejimo
Patarimas
Jei naudojant garsiakalbio pridėjimo
funkciją ryšys užmezgamas labai greitai,
sistemos  L/R indikatoriai gali iškart
pradėti šviesti nepertraukiamai, t. y. prieš
tai nemirksės.
6 Kelis kartus paspauskite
sistemos  mygtuką ADD,
kad pasirinktumėte išvesties
režimą.
Abiejų sistemų ADD L/R indikatoriai
rodo dabartinį išvesties režimą.
Kaskart paspaudus ADD, išvesties
režimas keičiamas toliau nurodyta
tvarka.
režimą sistemoje , tada
užmegzkite BLUETOOTH ryšį
su BLUETOOTH įrenginiu.
Daugiau informacijos apie
susiejimą žr. „Šios sistemos
susiejimas su BLUETOOTH
įrenginiu“ (žr. psl.: 10) arba
„BLUETOOTH ryšio užmezgimas
vienu palietimu naudojant NFC“ (žr.
psl.: 12).
Įsitikinkite, kad susiejote
BLUETOOTH įrenginį su sistema 
(pagrindine sistema).
2 Pradėkite atkūrimą
BLUETOOTH įrenginyje ir
sureguliuokite garsumą.
Daugiau informacijos žr. „Kaip
klausytis muzikos iš BLUETOOTH
įrenginio“ (žr. psl.: 11).
Pakoregavus garsumą vienoje
sistemoje jis pakoreguojamas
ir kitoje sistemoje.
Pastabos
 : dvigubas režimas
(erdvinis garsas / erdvinis garsas)
 : erdvinio garso režimas (kairysis
(L) kanalas / dešinysis (R) kanalas)
 : erdvinio garso režimas (dešinysis
(R) kanalas / kairysis (L) kanalas)
22LT
•• Jei prie BLUETOOTH įrenginio, prijungto
prie sistemos, prijungta kitų BLUETOOTH
įrenginių, pvz., BLUETOOTH pelė arba
BLUETOOTH klaviatūra, sistema gali skleisti
iškraipytą garsą arba triukšmą. Tokiu
atveju nutraukite BLUETOOTH ryšį tarp
BLUETOOTH įrenginio ir kitų BLUETOOTH
įrenginių.
•• Jei iš naujo nustatysite vienos iš dviejų
sistemų nustatymus, kai naudojama
garsiakalbio pridėjimo funkcija, būtinai
išjunkite kitą sistemą. Jei neišjungsite
kitos sistemos prieš iš naujo paleisdami
garsiakalbio pridėjimo funkciją, gali kilti
problemų bandant užmegzti BLUETOOTH
ryšį ir išvedant garsą.
Kaip išjungti garsiakalbio
pridėjimo funkciją
Palaikykite nuspaudę ADD, kol
išsijungs ADD L/R indikatoriai.
Patarimas
Jei neišjungsite šios funkcijos, sistema
bandys užmegzti paskutinį kartą naudotą
ryšį, kai kitą kartą įjungsite sistemą.
Muzikos klausymasis
įjungus garsiakalbio
apšvietimą
1 Paspauskite LIGHT.
1 Papildomą įrangą (pvz.,
WALKMAN®, išmanųjį
telefoną, TV, DVD leistuvą,
IC įrašymo įrenginį ir pan.)
garso kabeliu (nepridedamas)
prijunkite prie įrenginio lizdų
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R.
2 Kelis kartus paspauskite
FUNCTION PAIRING,
kol užsidegs įrenginio
indikatorius AUDIO IN.
3 Pradėkite atkūrimą
prijungtoje įrangoje.
4 Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
prijungtos įrangos garsumą. Jei
garsumo lygis vis dar per žemas,
sureguliuokite sistemos garsumo
lygį garsumo +/– mygtukais.
Kiti veiksmai
Garsiakalbio apšvietimas įjungtas.
Taip pat galite rinktis iš įvairių
apšvietimo režimų, pvz., nurodytų
toliau, naudodami „SongPal“ (žr.
psl.: 16).
•• RAVE: apšvietimo režimas,
skirtas šokių muzikai, su daug
mirksinčių šviesų.
•• CHILL: apšvietimo režimas,
tinkantis atpalaiduojančiai
muzikai.
•• RANDOM FLASH OFF: apšvietimo
režimas be mirksėjimo, tinkantis
visiems muzikos tipams, išskyrus
šokių muziką.
•• HOT: šiltų spalvų apšvietimo
režimas.
•• COOL: šaltų spalvų apšvietimo
režimas.
•• STROBE: apšvietimo režimas su
baltos spalvos blyksniais.
Papildomos įrangos
naudojimas
Pastaba
Jei prijungtos įrangos garsumo lygis
per žemas, sistema gali automatiškai
pradėti veikti budėjimo režimu. Tokiu
atveju padidinkite įrangos garsumo lygį.
Informacijos, kaip išjungti automatinio
budėjimo režimo funkciją, žr. „Automatinės
budėjimo režimo funkcijos nustatymas“ (žr.
psl.: 21).
Kaip išjungti garsiakalbio
apšvietimą
Dar kartą paspauskite LIGHT.
Pastaba
Jei apšvietimo ryškumas akina, patalpoje
įjunkite šviesą arba išjunkite apšvietimą.
23LT
Automatinės budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas
Pagal numatytuosius nustatymus
sistema išjungiama automatiškai po
maždaug 15 minučių, kai neatliekama
jokių veiksmų arba nėra garso signalo
išvesties.
Norėdami išjungti funkciją,
palaikykite nuspaudę  ilgiau
nei 3 sekundes, kai sistema
įjungta.
Norėdami įjungti funkciją, pakartokite
pirmiau nurodytus veiksmus.
Taip pat galite konfigūruoti šį
nustatymą ir patikrinti, ar ši funkcija
įjungta arba išjungta, naudodami
„SongPal“. Daugiau informacijos apie
„SongPal“ žr. „Kaip naudotis programa
„SongPal“ per BLUETOOTH“ (žr.
psl.: 16).
24LT
Papildoma informacija
Informacija apie
suderinamus įrenginius
Apie BLUETOOTH ryšį su „iPhone“
ir „iPod touch“
Skirta naudoti su
•• „iPhone SE“
•• „iPhone 6s Plus“
•• „iPhone 6s“
•• „iPhone 6 Plus“
•• „iPhone 6“
•• „iPhone 5s“
•• „iPhone 5c“
•• „iPhone 5“
•• „iPhone 4s“
•• „iPod touch“ (6-osios kartos)
•• „iPod touch“ (5-osios kartos)
Jei naudojant sistemą kyla problema,
prieš kreipdamiesi į artimiausią „Sony“
pardavėją atlikite toliau nurodytus
veiksmus. Jei rodomas klaidos
pranešimas, būtinai užsirašykite
jo tekstą.
1 Patikrinkite, ar problema
nurodyta šiame skyriuje
„Trikčių šalinimas“.
2 Apsilankykite toliau
nurodytose pagalbos
klientams svetainėse.
JAV klientams:
http://esupport.sony.com/
Klientams Kanadoje:
http://esupport.sony.com/CA
Klientams Europoje:
http://www.sony.eu/support
Klientams Pietų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse /
regionuose:
http://www.sony-asia.com/
support
Šiose svetainėse rasite naujausios
pagalbos informacijos ir DUK.
Papildoma informacija
Suderinamų įrenginių svetainės
Naujausios informacijos apie
suderinamus BLUETOOTH įrenginius
ieškokite toliau nurodytose interneto
svetainėse.
JAV klientams:
http://esupport.sony.com/
Klientams Kanadoje:
http://esupport.sony.com/CA
Klientams Europoje:
http://www.sony.eu/support
Klientams Pietų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse /
regionuose:
http://www.sony-asia.com/support
Trikčių šalinimas
Įsidėmėkite, kad, jei techninės
priežiūros specialistai taisydami pakeis
kokias nors dalis, jie gali jas pasilikti.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti sistemos.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu.
•• Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate
sistemos arba nėra garso signalo
išvesties maždaug 15 min., sistema
automatiškai pradeda veikti
budėjimo režimu (žr. psl.: 24).
25LT
Nėra garso.
•• Sureguliuokite garsumą.
•• Jei prijungta papildoma įranga,
patikrinkite, ar ji gerai prijungta.
•• Įjunkite prijungtą įrangą.
•• Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą, tada vėl prijunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
ir įjunkite sistemą.
Girdimas garsus ūžimas arba
triukšmas.
•• Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
•• Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
•• Prie kintamosios srovės maitinimo
laido prijunkite triukšmo filtrą
(galima įsigyti atskirai).
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
Girdimas akustinis aidas.
•• Sumažinkite garsumą.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta susieti.
•• BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau sistemos.
•• Susieti gali nepavykti, jei aplink
sistemą yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
•• Kai naudodami BLUETOOTH įrenginį
renkatės sistemos pavadinimą
(šią sistemą), įsitikinkite, kad
įvedate tinkamą prieigos raktą.
BLUETOOTH įrenginiui nepavyksta
aptikti sistemos.
•• Įjunkite BLUETOOTH signalą to on (žr.
psl.: 16).
Ryšys negalimas.
•• Bandomas jungti BLUETOOTH
įrenginys nepalaiko A2DP profilio ir
prijungti jo prie sistemos negalima.
•• Įjunkite funkciją BLUETOOTH
BLUETOOTH įrenginyje.
•• Užmegzkite ryšį iš BLUETOOTH
įrenginio.
•• Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą.
26LT
•• Jei nepavyksta prisijungti prie
sistemos iš jau susieto BLUETOOTH
įrenginio, ištrinkite BLUETOOTH
įrenginio susiejimo informaciją
ir susiekite dar kartą (žr. psl.: 10).
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
•• Sistema ir BLUETOOTH įrenginys yra
per toli vienas nuo kito.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
•• Jei yra įrangos, kuri sukuria
elektromagnetinę spinduliuotę, pvz.,
veikia belaidis LAN, kitas BLUETOOTH
įrenginys arba mikrobangų krosnelė,
ją patraukite.
Per sistemą negirdėti garso iš
BLUETOOTH įrenginio.
•• Pirmiausia padidinkite BLUETOOTH
įrenginio garsą, tada sureguliuokite
garsumą mygtukais +/–.
Girdimas garsus ūžimas, triukšmas
arba garsas iškraipomas.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
•• Jei yra įrangos, kuri sukuria
elektromagnetinę spinduliuotę, pvz.,
veikia belaidis LAN, kitas BLUETOOTH
įrenginys arba mikrobangų krosnelė,
ją patraukite.
•• Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Funkcija „Party Chain“ ir
garsiakalbio pridėjimo funkcija
Funkcijos „Party Chain“ įjungti
nepavyksta.
•• Patikrinkite jungtis (žr. psl.: 18).
•• Įsitikinkite, kad garso laidai prijungti
tinkamai.
•• Pasirinkite kitą nei „Audio In“
funkciją (žr. psl.: 20).
Funkcija „Party Chain“ veikia
netinkamai.
•• Išjunkite sistemą. Tada vėl ją įjunkite,
kad suaktyvintumėte funkciją
„Party Chain“.
Nepavyksta prijungti BLUETOOTH
įrenginio prie sistemos naudojant
garsiakalbio pridėjimo funkciją.
•• Prijungę dvi GTK-XB5 sistemas,
susiekite BLUETOOTH įrenginį su
sistema, kurioje mirksi indikatorius
(BLUETOOTH). Tada užmegzkite
BLUETOOTH ryšį.
Sistemos nustatymas iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
1 Atjunkite ir vėl prijunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą, tada įjunkite sistemą.
2 Palaikykite nuspaudę
Kai įrenginio indikatoriai ,
(BLUETOOTH), and AUDIO IN
sumirksės ilgiau nei 3 sekundes,
visi vartotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., susiejimo
registravimo informacija, bus
panaikinti ir bus atkurti numatytieji
gamykliniai nustatymai.
Pastaba
Iš naujo nustačius sistemą ji gali
nebeprisijungti prie BLUETOOTH įrenginio.
Tokiu atveju ištrinkite BLUETOOTH įrenginio
susiejimo informaciją ir susiekite dar kartą
(žr. psl.: 10).
Sauga
•• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei
neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką.
Atjungdami įrenginį būtinai laikykite už
kištuko. Jokiu būdu netraukite už laido.
•• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidą
galima pakeisti tik atitinkančioje
reikalavimus taisykloje.
Vieta
•• Nestatykite sistemos nuožulnioje padėtyje
arba labai karštoje, šaltoje, dulkėtoje,
nešvarioje, drėgnoje, prastai vėdinamoje
vietoje, taip pat tokioje vietoje, kurioje
ją veiktų vibracija, tiesioginiai saulės
spinduliai arba ryški šviesa.
•• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.
•• Neaptaškykite įrenginio vandeniu.
Įrenginys nėra atsparus vandeniui.
Įkaitimas
•• Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
•• Nelieskite korpuso, jei sistemą ilgai
naudojote nustatę didelį garsumo lygį,
nes korpusas gali būti įkaitęs.
•• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Papildoma informacija
FUNCTION PAIRING ir
garsumo – mygtuką ilgiau
nei 5 sekundes.
Atsargumo priemonės
Garsiakalbių sistema
Įmontuota garsiakalbių sistema nėra
apsaugota nuo magnetinio lauko, todėl per
šalia esantį televizorių rodomas vaizdas
dėl magnetinio lauko gali būti iškraipomas.
Tokiu atveju išjunkite TV, palaukite
15–30 min., o tada vėl jį įjunkite.
Jei vaizdas nepagerėjo, perkelkite sistemą
toliau nuo TV.
Korpuso valymas
Šią sistemą valykite minkštu audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., skiediklio, benzino arba
alkoholio.
27LT
BLUETOOTH ryšys
•• Naudojami BLUETOOTH įrenginiai turi
būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu
kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti
kliūčių). Toliau nurodytomis sąlygomis
efektyvus ryšio diapazonas gali būti
mažesnis.
—— Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis
—— Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN
—— Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles
—— Jei skleidžiamos kitos
elektromagnetinės bangos
•• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN
(IEEE 802.11b/g) įranga naudoja tą patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį prie belaidžiu
LAN veikiančio įrenginio, gali kilti
elektromagnetinių trikdžių. Todėl gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
toliau pateiktus sprendimus.
—— Pasirūpinkite, kad naudojama sistema
būtų bent per 10 m nuo belaidžio
LAN įrangos.
—— Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, jei naudojamas BLUETOOTH
įrenginys yra arčiau nei per 10 metrų.
—— Pasirūpinkite, kad naudojami sistema ir
BLUETOOTH įrenginys būtų kuo arčiau
vienas kito.
•• Šios sistemos skleidžiamos radijo
bangos gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą toliau nurodytose vietose.
—— Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kur gali būtų degių dujų.
—— Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
•• Ši sistema palaiko BLUETOOTH
specifikacijas atitinkančias saugos
funkcijas, užtikrinančias ryšio, užmegzto
pasitelkus BLUETOOTH technologiją,
saugumą. Tačiau atsižvelgiant į aplinką
ir kitus veiksnius ši apsauga gali būti
nepakankama, todėl visada būkite
atsargūs, kai ryšį palaikote naudodami
BLUETOOTH technologiją.
•• „Sony“ neatsako už žalą arba kitus
nuostolius, patirtus nutekėjus informacijai,
kai ryšys palaikomas naudojant
BLUETOOTH technologiją.
•• BLUETOOTH ryšys galimas ne su visais
BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis
sutampa su šios sistemos.
28LT
•• Prie šios sistemos prijungti BLUETOOTH
įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG,
Inc.“ apibrėžtą BLUETOOTH specifikaciją
ir ši atitiktis turi būti patvirtinta. Tačiau
net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, kartais BLUETOOTH įrenginio
charakteristikos arba specifikacijos
lemia, kad nepavyksta prisijungti, skiriasi
valdymo būdas, ekranas arba veikimas.
•• Gali atsirasti triukšmas arba dingti
garsas dėl prie šios sistemos prijungto
BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos
arba aplinkos sąlygų.
Specifikacijos
Garsiakalbis
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
50 mm × 2, kūgio tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
130 mm × 2, kūgio tipo
Įvestys
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
2 V įtampa, 10 kiloomų
pilnutinė varža
Išvestys
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
2 V įtampa, 600 omų pilnutinė varža
BLUETOOTH skyrius
Maitinimo reikalavimai:
Šiaurės Amerikai skirtas modelis:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Kiti modeliai: 120 V–240 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos:
30 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu:
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas
išjungtas: 0,5 W (ekonomiškas
režimas)
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas
įjungtas: 2,8 W (visi belaidžio tinklo
prievadai įjungti)
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis /
ilgis):
262 mm × 524 mm × 273 mm
Apytikslis svoris:
7 kg
Sistemos vienetų skaičius:
1 vnt.
Komplekte esantys priedai:
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (1)
Kintamosios srovės kištuko
adapteris* (1) (pridedamas tik tam
tikruose regionuose)
* Šis kištuko adapteris neskirtas
naudoti Čilėje, Paragvajuje ir
Urugvajuje. Naudokite šį kištuko
adapterį tose šalyse, kuriose jo reikia.
Gamintojas pasilieka teisę iš
anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Papildoma informacija
Ryšių sistema:
BLUETOOTH 3.0 standartinė versija
Išvestis:
BLUETOOTH 2 standartinė maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas:
Tiesioginio matomumo linija –
apie 10 m1)
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas:
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile (išplėstinis garso paskirstymo
profilis))
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP (Serial Port Profile (serijinio
prievado profilis))
Palaikomi kodekai:
SBC (pojuosčio kodekas)
AAC (patobulintas garso kodavimas)
LDAC
Bendroji informacija
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė
elektra, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių tikslą.
1)
29LT
Informacija apie licenciją
ir prekių ženklus
•• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“
registruotieji prekių ženklai.
„Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems
savininkams.
•• N žyma yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
•• „Google Play“ ir „Android“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
•• LDAC™ ir LDAC logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
•• „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
•• Užrašai „Made for iPod“ ir „Made
for iPhone“ nurodo, kad elektroninis
priedas skirtas būtent „iPod“
ir „iPhone“, be to, gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ charakteristikų standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio
veikimą ar jo atitiktį saugos ir
reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar
„iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
•• WALKMAN ir WALKMAN logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso jų
savininkams. Ženklai TM ir ®
šiame vadove nenaudojami.
30LT
© „Sony Corporation“, 2016 m.
4-597-264-21(1) (LT)
Download PDF

advertising